UzaleŜnienie od alkoholu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UzaleŜnienie od alkoholu"

Transkrypt

1 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE UzaleŜnienie od alkoholu (Wybór materiałów ze zbiorów BP w Chełmie) Oprac. ElŜbieta Szewczyk Jolanta Miącz Chełm, marzec 2007

2 KsiąŜki 1. Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara Fatyga [i in.]. - Warszawa : Państw. Ag. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, , [1] s.; 24 cm. - Alkohol a Zdrowie ; ISBN Alkohol, alkoholizm i ja / [aut. Iwona Niewiadomska]. - Lublin : Fundacj Rozwoju KUL, s.; 21 cm. - ISBN Janukowicz, Maria Zauroczenie alkoholowe / Maria Janukowicz //W: Przegrane Ŝycie nastolatka / Maria Janukowicz, Adam Stankowski. - Częstochowa : Wydaw. WyŜszej Szkoły Pedagogicznej, s Kołakowska-Przełomiec, Helena Społeczne uwarunkowania alkoholizowania się nieletnich / Helena Kołakowska-Przełomiec ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, s.: tab.; 21 cm. - ISBN Lowe, Geoff Picie młodzieŝy a style Ŝycia w rodzinie / Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley ; Uniwersytet w Hull, Wielka Brytania. - Warszawa : [PARPA] Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. : ii.; 24 cm. - Bibliogr. s ISBN Przegląd i ocena dokonań teoretycznych i wyników badań empirycznych z zakresu wpływu środowiska domowego, stosunków panujących w rodzinie napicie alkoholu przez młodzieŝ. 6. Maxwell, Ruth Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell; przeł. [z ang.] Jadwiga Węgrodzka. - Wyd Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, s.; 21 cm. - Bibliogr. s. [ ]. - ISBN McWhirter, Jeffries J. ZagroŜona młodzieŝ : ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych. / J. Jeffries McWhirter [et al.] ; tł. Helena Grzegołowska-Klarkowska, Agnieszka Basaj. - Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3 s : Alkohol, narkotyki, uzaleŝnienia 8. Motywy, rozmiary, okoliczności oraz wybrane elementy charakterystyki młodzieŝy naduŝywającej alkoholu / Jolanta Sudar-Malukiewicz //W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieŝy / pod red. Teresy Sołtysiak, Jolanty Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, s Badania empiryczne przeprowadzono -wśród uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Bydgoszczy. 9. Polityka społeczna wobec zjawiska spoŝywania alkoholu przez młodzieŝ / Beata Bykowska //W: Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, s Profilaktyka uzaleŝnień / Anna Rybicka-Nowek, Agata Lorenowicz //W: Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej : (skrypt dla studentów) / pod red. Andrzeja Jaczewskiego i Krystyny Komosińskiej ; Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : "Novum", s Rodzinne uwarunkowania zjawiska uŝywania alkoholu przez młodzieŝ a zadania pracowników socjalnych / Jolanta Jarczyńska //W: Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec- Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, s Sytuacja rodzinna, szkolna i rówieśnicza uczniów pijących alkohol / GraŜyna Durka //W: ZagroŜenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieŝy oraz moŝliwości ich przezwycięŝania / poe red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, s Urban, Bronisław Zachowania dewiacyjne młodzieŝy / Bronisław Urban. - Wyd.3. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.; 24 cm. - Bibliogr. s.[217]-223.-isbn Vogler, Roger E Nastolatki i alkohol: kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / Roger E. Yogler, Wayne R. BartzWarszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania.

4 - Problemów Alkoholowych, s.; 21 cm. - ISBN Wychowanie do trzeźwości w rodzinie według prof. Stefana Kunowskiego - problemem aktualnym w obecnej rzeczywistości / Jan Śledzianowski //W: W trosce o integralne wychowanie / Red. Marian Nowak, Tomasz OŜóg, Alina Rynio. - Lublin : Wydaw. KUL, s Wychowanie młodzieŝy do trzeźwości przy powszechnym jej piciu i upijaniu się oraz społecznej promocji napojów alkoholowych / Jan Śledzianowski //W: ZagroŜenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieŝy oraz moŝliwości ich przezwycięŝania / poe red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, s Wyjaśnianie zagroŝeń rozwoju psychospołecznego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Wioletta Junik //W: Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, s KsiąŜki - uzupełnienie 1. Dziecko i jego środowisko : uzaleŝnienia a dzieci i młodzieŝ / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna WyŜsza Szkoła Zawodowa w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, s. : ii.; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN Dziewiecki, Marek Duszpasterstwo a wychowanie dzieci i młodzieŝy w abstynencji / Marek Dziewiecki //W: Nowe przesłanie nadziei: podręcznik duszpasterstwa trzeźwości : praca zbiorowa / pod red. Marka Dziewieckiego. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s Łakomski, Marian PomóŜ uzaleŝnionym! Integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : "Impuls", , [1] s.; 24 cm. - ISBN Rybicka-Nowek, Anna

5 Profilaktyka uzaleŝnień / Anna Rybicka-Nowek, Agata Lorenowicz //W: Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej : (skrypt dla studentów) / pod red. Andrzeja Jaczewskiego i Krystyny Komosińskiej ; Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : "Novum", s Artykuły z czasopism 1. ABC alkoholu / Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium , nr 2, dod. s. IV-V 2. Adekwatność programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach uŝywania alkoholu przez młodzieŝ / Jolanta Jarczyńska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Ocena, omówienie programów profilaktycznych. 3. Aktualnie, alkohol, aspekty" : co słychać u młodych Polaków? / Krzysztof Wojcieszek // Świat Problemów , nr 4, s. 4-8 Refleksje na temat "młodzi Polacy i alkohol". 4. Alkohol a młode pokolenie Polaków u progu XXI wieku / Jerzy Mellibruda // Świat Problemów , nr 2, s Alkohol a młodzieŝ : porównanie spoŝycia: Stany Zjednoczone - Europa - Polska cz. I / Aleksandra Libera // Remedium , nr 10, dod. s. VI-VII 6. Alkohol i jego sprzedawcy / Bogdan Prajsner // Remedium , nr 2, dod. s. VI-VII 7. Alkohol i narkotyki wśród młodzieŝy / Andrzej Raudner. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Zachowania patologiczne nieletnich. Doświadczenia z alkoholem i narkotykami dzieci i młodzieŝy 8. Alkohol i młodzieŝ w Europie i w USA / Magdalena Pietruszka // Remedium ,11-12, dod. s. XII-XIII 9. Alkohol - młodzieŝ - dorośli / Grzegorz Hryszkiewicz // Świat Problemów , nr 9, s Przyczyny alkoholizmu nieletnich 10. Dlaczego nieletni trafiają do izb wytrzeźwień? / Ryszard ŚnieŜek //

6 Wychowanie na co Dzień , nr 10-11, s Dostępność uŝywek dla dzieci i młodzieŝy / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień , nr 10-11, s Dzieci nabite w butelkę / Agata Szymanowicz // Cogito , nr 11, s Dziewięć Kroków - propozycja profilaktyki domowej / Agnieszka Arendarska // Remedium , nr 11, dod. s. VI-VII Rady dla rodziców - jak postępować w przypadkach naduŝywania alkoholu przez nastoletnie dzieci. 14. "Fantastyczne MoŜliwości" / Agnieszka Pisarska // Remedium , nr 11-12, "I ujrzałem bestię..." : scenariusz audycji radiowej dotyczącej uzaleŝnień / Mirosława Drapacz, Krystyna Budny // Wychowawca , nr 7-8, s Legalne nałogi? / Przemysław Sadura // Głos Nauczycielski , nr 23, s Międzypokoleniowe przenoszenie alkoholizmu / Magda Wójcik // Remedium , nr 9, s MłodzieŜ a alkohol / Krzysztof Mrozek // Wychowawca , nr 12, s MłodzieŜ i alkohol / Joanna Graniger // Psychologia w Szkole , nr l, s MłodzieŜ - alkohol - agresja / Beata Goworko // Problemy Alkoholizmu , nr l, s Wyniki badań dotyczących związku picia alkoholu przez młodzieŝ z występowaniem zachowań agresywnych.

7 21. Nakręceni na nieobojętność / Bogusław Prajsner // Remedium , nr 6, s O co chodzi w szkołach, czyli oferta programów profilaktycznych / Joanna Szymańska // Remedium , nr 11-12, s Picie alkoholu przez młodzieŝ a opiekuńczo-wychowawcze funkcjonowanie rodziny / Alicja Kozubska // Problemy Rodziny , nr 2/3, s Omówienie badań. 24. Picie alkoholu przez młodzieŝ w ocenie Polaków // Świat Problemów , nr 2, s Badania przeprowadzone przez OBOP, a dotyczące opinii polskiego społeczeństwa na temat picia alkoholu przez nieletnich. 25. Picie napojów alkoholowych przez dorastającą młodzieŝ / Joanna Mazur // Remedium , nr 11, s Pijane wakacje : młodzieŝ plus alkohol / Agnieszka Niezgoda // Polityka , nr 25, s Polska młodzieŝ na tle Europy : badania szkolne ESP AD 2003 / Janusz Sierosławski // Świat Problemów , nr 4, s Europejskie Badanie w Szkołach na Temat UŜywania Alkoholu i Narkotyków (ESPAD- European School Survey Project on Alcohol and Drugs) 28. Postawy dorosłych wobec picia alkoholu i zaŝywania narkotyków / Jagoda Fudała, Marek Fudała // Świat Problemów , nr 12, s Postawy wobec substancji psychoaktywnych : wyniki ogólnopolskich badań ankietowych wśród młodzieŝy - ESP AD 2003 / Janusz Sierosławski // Serwis Informacyjny. Narkomania , nr 4, s Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagroŝenia dzieci i

8 młodzieŝy demoralizacją : cz. I / Krystyna Brzyska-Majewska // Remedium , nr 5, s Profilaktyka problemów alkoholowych w dokumentach europejskich / Magda Pietruszka // Remedium , nr 9, s Profilaktyka uzaleŝnień a rzeczywistość szkolna /GraŜyna Myszka // Wychowawca , nr 12, s.ll 33. Przepraszam - czy tu piją? / Danuta Waszak // Gazeta Szkolna : aktualności , nr 6, s.14 Analiza poglądów młodzieŝy na temat picia alkoholu. 34. Przyczyny alkoholizowania się młodzieŝy mieszkającej w internacie - w świetle jej wypowiedzi / Marzena Okrasa // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr l, s. [5]-13 Okoliczności i motywy spoŝywania alkoholu. Wyniki badań. 35. Raport o kontaktach młodzieŝy z narkotykami, alkoholem, nikotyną i sterydami / Anna Dunowska // Problemy Narkomanii , nr 4, s Sąd nad alkoholem (scenariusz inscenizacji dla gimnazjum i LO) / Renata Kraska, Agnieszka Łopata // Wychowawca , nr 7/8, s Słaba głowa nastolatków / Anna Maria Górzewska ; rozm. przepr. Dorota Bronisz // Dyrektor Szkoły , nr 2, s Strategie terapeutyczne / Magda Wójcik // Remedium , nr 7-8, s Substancje psychoaktywne w środowisku dzieci zakopiańskich szkół podstawowych / Maria Gacek, Jarosław Rosiński, Dariusz Tchórzewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 2, s Taki młody, a juŝ alkoholik? / GraŜyna Płachcińska // Świat Problemów , nr 4, s Terapia odwykowa dla młodzieŝy uzaleŝnionej od alkoholu. 41. Terapia młodzieŝy eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi

9 - doświadczenia i pomysły / Witold Skrzypczyk // Świat Problemów , nr 4, s Leczenie młodzieŝy pijącej alkohol. 42. Trendy w profilaktyce alkoholowej w środowisku dzieci i młodzieŝy cz. I / Magdalena Pietruszka // Remedium , nr 12, s Trendy w profilaktyce oświatowej w środowisku dzieci i młodzieŝy cz. II / Magdalena Pietruszka// Remedium , nr 2, s UŜywanie alkoholu i narkotyków przez młodzieŝ szkolną : raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie zachodniopomorskim w 2003 roku / Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESP AD // Problemy Narkomanii , nr l, s UŜywanie i naduŝywanie alkoholu przez dorastającą młodzieŝ w świetle poznawczej teorii społecznego uczenia się / Ryszard Poprawa. - Summ. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza , nr 2/3, s Wyniki badań szkolnych ESPAD 2003 / Janusz Sierosławski // Świat Problemów , nr 7-8, s Ogólnopolskie badania ankietowe wyniki 47. Zatopieni na starcie? / Katarzyna Kurza // Świat Problemów , nr 4, s MłodzieŜ uzaleŝniona od alkoholu objęta programem badawczym APETA. 48. Znaczenie programu profilaktycznego wobec uŝywania środków psychoaktywnych przez młodzieŝ szkół średnich / Barbara Kałdon // Problemy Alkoholizmu , nr l (519), dod. s. I-VI Profilaktyka w szkole - Program profilaktyki pierwszorzędowej zintegrowany z obligatoryjnym programem nauczania stosowany wobec uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół SpoŜywczych. Artykuły z czasopism - uzupełnienie 1. A przecieŝ moŝe być inaczej : montaŝ o tematyce alkoholowej / Wioletta

10 Pietruszka // Wszystko dla Szkoły , nr l, s Adaptacja amerykańskiego programu profilaktyki alkoholowej Fantastyczne MoŜliwości - znaczenie ewaluacji procesu i badań jakościowych / Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Anna Borucka, Katarzyna Okulicz- Kozyryn, Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Alkohol - kluczem do dorosłości? / Małgorzata Tomaszewska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Alkohol w internacie - zagroŝenia i niepokoje / Krystyna Kutiak- Zakrzewska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Alkoholizm wśród dzieci i młodzieŝy / Paweł Skoczyłaś, Marzena Binczycka- Anholcer // Problemy Alkoholizmu , nr l (524), dod. s. I-III 6. Czynniki psychospołeczne w kształceniu postawy trzeźwości u młodzieŝy / Małgorzata Tatala // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 4, s Dorastanie - specyfika okresu w Ŝyciu, toŝsamość - rozwój wg E. H. Eriksona, grupy młodzieŝowe jako forma profilaktyki - Ruch Światło i śycie, harcerstwo. 7. Działania przemysłu alkoholowego w kontekście współczesnej profilaktyki / Magdalena Pietruszka // Remedium , nr 10, s Efekty dwuletniego programu profilaktyki alkoholowej / Krzysztof Bobrowski, Katarzyna Kocoń, Agnieszka Pisarska // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Gdy uczniowie piją... / Mira Prajsner //Remedium , nr 6, dod. s Jak piją nastolatki? // Świat Problemów , nr 3, s Nastolatki na "melanŝu" / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły , nr 2, s

11 12. Nie pij Kubo do Jakuba : program profilaktyczny /Wioleta Pancerz, Urszula Bielejec-Omietańska // Biologia w Szkole , nr 4, s Program profilaktyczny adresowany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. 13.Okres dorastania - wybrane problemy / Szymon Hejmanowski // Remedium , nr l, s Picie alkoholu oraz wiedza o jego działaniu wśród studentów łódzkich szkół wyŝszych / Jan Chodkiewicz // Alkoholizm i Narkomania ,nr 2, s Picie problemowe alkoholu a zadania rozwojowe wieku dorastania / Beata Boćwińska-Kiluk // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 1-2 (65-66), s Postawy rodziców wobec picia alkoholu przez dorastające dzieci / Jolanta Jarczyńska // Remedium , nr 11, s Pozytywne trendy / Agnieszka Kolbowska // Serwis Informacyjny. Narkomania , nr 2, s Praca z młodzieŝą naduŝywającą alkoholu: wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Predyspozycje nastolatków do alkoholizmu / Barbara Kałdon // Problemy Alkoholizmu , nr 2 (525), dod. s. IV-VI 20. Problem alkoholizmu młodzieŝy w działalności kurateli sądowej / Lucyna Fidor // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Profilaktyka problemów alkoholowych młodzieŝy, w dokumentach WHO / Magdalena Pietruszka // Remedium , nr 4, dod. s

12 22. Przemoc wśród młodzieŝy w wieku lat a naduŝywanie alkoholu i wybrane uwarunkowania psychosomatyczne / Joanna Mazur, Barbara Woynarowska, Hanna Kołoło, Agnieszka Małkowska // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Przyczyny i konsekwencje alkoholizmu w ocenie studentów / Władysław Łuczak // Problemy Alkoholizmu , nr l (524), s Przyjmowanie leków psychoaktywnych a uŝywanie innych substancji odurzających przez młodzieŝ / Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Anna Borucka, Katarzyna Kocoń // Alkoholizm i Narkomania , nr l, s Raport o kontaktach młodzieŝy z narkotykami, alkoholem, nikotyną i sterydami przygotowany na podstawie sondaŝu w gorzowskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / Anna Dunowska, Janusz Ampuła // Problemy Narkomanii , nr 2, s Rośnie grono potencjalnych alkoholików /oprać. Romuald Teyszerski // Gazeta Szkolna , nr 15, s Rozpowszechnienie napojów alkoholowych w środowisku młodzieŝy akademickiej w Krakowie / Maria Gacek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 6-7, s Sąd nad alkoholem - scenariusz "rozprawy" / Iwona Kusznirenko, Iwona Sulecka // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. s. III-V Przedstawienie dla klas IV-VI. 29. Skuteczne strategie profilaktyczne : alkohol i polska młodzieŝ w ostatnich dwudziestu latach / Krzysztof A. Wojcieszek // Świat Problemów , nr 6, s Terapia młodzieŝy naduŝywającej alkoholu i narkotyków - ale jaka? / Jacek Szczepkowski // Świat Problemów , nr 4, s Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) 31.To takie grzeczne dzieciaki / Ewa Socha // Problemy Narkomanii , nr l, s

13 32. Uniwersalne czynniki kulturowe w profilaktyce problemów alkoholowych młodzieŝy / Krzysztof A. Wojcieszek // Remedium , nr 9, s UŜywanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania problemowe młodzieŝy gimnazjalnej : zmiany pomiędzy 14. a 16. rokiem Ŝycia / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania , nr 1/2, s Wahania popytu na napoje alkoholowe wśród dorastającej młodzieŝy w róŝnych okresach minionego wieku / Antoni Zieliński, Janusz Sierosławski // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków : badania mokotowskie / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s KASETY VIDEO: 1. Alkohol: droga do nikąd / konsult. Bogusław Habrat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, l kas. wiz. (27 min) + druk: Materiały pomocnicze dla nauczycieli, psychologów oraz rodziców / oprać. Piotr Kostrzyński. - (Problemy Nastolatków) W przystępny i atrakcyjny, a jednocześnie przystosowany do percepcji dzieci i młodzieŝy, sposób omawia zjawisko uzaleŝnienia od alkoholu, jego wpływ na organizm człowieka oraz fizjologiczne skutki zatrucia alkoholowego. W programie biorą udział młodzi ludzie i lekarze, którzy dzielą się swoimi opiniami na temat tragicznych następstw picia alkoholu, łączenia go z innymi substancjami chemicznymi (leki, narkotyki) oraz prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, co pozwala widzowi identyfikować się z prezentowanymi problemami i postawami. 2. Alkohol i narkotyki: pomyśl, zanim będzie za późno / konsult. Bogusław Habrat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, l kas. wiz. (18 min) + druk: Materiały pomocnicze dla nauczycieli, psychologów oraz rodziców / oprać. Piotr Kostrzyński. - (Problemy Nastolatków) Film uświadamia młodym ludziom, jak istotną sprawą w ich Ŝyciu jest podejmowanie właściwych decyzji. Prezentuje efektywne techniki odmawiania w sytuacji nacisku grupy rówieśniczej, nakłaniającej do zaŝywania środków psychotropowych. Podkreśla teŝ iluzoryczność i niebezpieczeństwo "ucieczki" od Ŝycia przy pomocy legalnych i

14 nielegalnych uŝywek. Na program składają się fabularyzowane scenki sytuacyjne oraz towarzysząca im dyskusja młodzieŝy na temat przyczyn i skutków sięgania nastolatków po alkohol i narkotyki. 3. Alkohol kradnie wolność : kampania profilaktyczno-edukacyjna / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : PARPA, [ok. 1999]. - l kas. wiz. (ok. 25 min): VHS. - (Pomarańczowa Linia) Zawiera: Zaproszenie do współpracy / Jerzy Mellibruda. Portrety / reŝ. Milena Just. Sprzedawcy. Bunt. Rodzice. Teledysk do piosenki "Kocham wolność". Nikt nie potrafi powiedzieć nie / reŝ. Ina Boruszewska 4. Alkohol kradnie wolność : materiały profilaktyczno-edukacyjne do pracy z młodzieŝą i rodzicami / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : PARPA, [2004]. - l kas. wiz. (20 min): VHS Zawiera: film "Portrety" / reŝ. Milena Just. Spot "Sprzedawcy". Spot "Bunt". Spot "Rodzice". Teledysk do piosenki "Kocham wolność". Film "Nikt nie potrafił powiedzieć nie" / reŝ. Irena Boruszewska 5. Alkoholizm : cz [l993](chełm). - l kas. wiz. Zawiera: Wstyd ; Zaczarowane koło zaprzeczeń ; AA ; Rola Ŝony jest ogromna ; Rodzinny kodeks ; Być kobietą; Temat; Dlaczego jesteś smutna? ; Nietolerancja ; Wytrać tę butelkę. - Nagranie własne biblioteki 6. Cześć, Tereska / reŝ. Robert Gliński; wyk. Aleksander Gietner, Zbigniew Zamachowski, Małgorzata RoŜniatowska [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska S.A.; Best Film, [ok.2002]. - l kas. wiz. (104 min) : VHS/hi-fi stereo Film fabularny. Bohaterką filmu jest dziewczyna z pokolenia blokersów. Tereska, 15-letnia dziewczyna, mieszka, jak większość polskich rodzin, w blokowisku. Jej rodzice są przeciętni - ojciec czasem zagląda do kieliszka, mama biega do kościoła, a w mieszkaniu gra bez przerwy telewizor. Tereska rozpoczyna naukę w szkole krawieckiej, chce zostać projektantką mody. Zaprzyjaźnia się z nową koleŝanką - Renatą. Młoda dziewczyna, chcąc zyskać akceptację nowego środowiska, doświadcza pierwszego pocałunku, seksu, alkoholu i papierosów. Dziewczyna czuje się niezmiernie samotna. Nosi w sobie wielką potrzebę uczuć. Nie moŝe jej zrealizować ani w domu, ani w szkole, ani wśród rówieśników. Marzy o wielkiej miłości. Ona takŝe się nie spełni, bo Świat, w którym Ŝyje nie zna tego słowa. Tereska odnajduje strzępy ciepła w dziwnej przyjaźni z kalekim portierem - Edziem. Przy nim potrafi się otworzyć, być sobą nawet czasem uśmiechnąć się. Edek jest takŝe samotny. Widzi w Teresce kobietę. Nie potrafi jednak uszanować jej intymności i wraŝliwości...

15 7. Epitafium dla narkomana : trzy wstrząsające historie opowiedziane przez ofiary uzaleŝnienia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, l kas. wiz. (17 min) : VHS + druk: materiały pomocnicze dla nauczycieli Program zalecany dla młodzieŝy powyŝej VI klasy szkoły podstawowej. Poczucie alienacji i samotności to najczęstsze przyczyny uzaleŝnień wśród nastolatków. Film opowiada trzy historie, które łączy ta sama postawa bohaterów: nieumiejętność stawiania czoła problemom. Jackie, Kevin ialan zamykają się w sobie zamiast szukać pomocy u szkolnego pedagoga, czy w specjalistycznych przychodniach. Ich ucieczka w narkotyki i alkohol kończy się tragicznie. Zdaniem psychologów "Epitafium dla narkomana" to doskonały materiał do dyskusji z młodzieŝą i rodzicami nastolatków o groźbie uzaleŝnienia. Program zalecany jest zwłaszcza jako punkt wyjścia do rozmowy o problemach młodzieŝy na lekcjach wychowawczych, psychologu i innych poświęconych praktyce uzaleŝnień. 8. PodróŜ znikąd / reŝ. Buzz Kulik ; scen. Steve McGraw ; występują Rick Schroder, James Farentino, Shawn Phelan [i in.]. - Warszawa : "VIP", l kas. wiz. Film fabularny. Alkohol i bezmyślność powodem rodzinnej tragedii. 9. Polskie problemy alkoholowe : pakiet edukacyjny / Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, kas. wiz. + druk: scenariusze zajęć dydaktycznych, ąuizy i materiały pomocnicze dla uczestników Cz. l : Alkohol i nasze Ŝycie codzienne Cz.2: Szkody alkoholowe - ludzie i sytuacje Cz.3: Poszukiwanie rozwiązań Cykl inscenizowanych wykładów przedstawiających panoramę polskich problemów alkoholowych i sposoby przeciwdziałania im w róŝnych środowiskach. 10. Terapia uzaleŝnienia od alkoholu : pakiet edukacyjny / Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, kas. wiz. Cz.l : Portret pacjenta i zadania terapii Cz.2 : Model terapii Cz.3 : Droga zdrowienia Cykl inscenizowanych wykładów na temat nowoczesnego podejścia do terapii uzaleŝnień. 11. Ucieczka w niewolę / reŝ. Małgorzata Kania ; zdj. Radosław Sęp ;

16 muz. Paweł Zajączkowski; konsult. Krzysztof Wojcieszek ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : PARPA : Studio "Quendi", [2004]. - l kas. wiz. (23 min) : VHS RóŜne zachowania młodzieŝy podczas festiwalu rockowego w Jarocinie. 12. Złoty środek / realiz. Adam Ekielski, Krzysztof śurowski; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : PARPA : Zespół Filmowy "Edukacja 2000", l kas. wiz. (ok. 30 min) : VHS W beskidzkiej wsi Kamesznica od 7 lat trwa moda na wesela bez alkoholu. Góralskie Wesele bez alkoholu? Tak. I to niejedno, ale juŝ 110! Jak to się stało i co sądzą o tym mieszkańcy wsi dowiecie się z tego filmu. DVD 1. Dziękuję... nie piję / scen. i reŝ. Kuba Snochowski, Marcin Wołkowicz. - [Warszawa]: "Rubikon", l dysk optyczny (DVD) (20 min); 12 cm + druk: Dziękuję - nie piję! / Kuba Snochowski s. Film adresowany jest do młodzieŝy gimnazjalnej. Przedstawione w filmie scenki to sytuacje, które często są początkiem "końca". Film podpowiada nauczycielom w których miejscach zaaranŝować klasową dyskusję i jak wykorzystać sfabularyzowany materiał (do filmu dołączono mały przewodnik metodyczny). DVDd Obietnica / [adapt. TV, reŝ., muz. Dariusz Regucki na podst. sztuki teatralnej Roberta Turleja; występują: Michał Rykowski, Gabriela Ganczarska, Krystian Wojtarowicz]. - Kraków: "Rafael", cop l dysk optyczny (DVD) (30 min 28 s) ; 12 cm + druk z materiałami pomocniczymi do lekcji. - (Lekcje przestrogi: filmowy pakiet edukacyjny) Paweł wychowywany w nadopiekuńczej rodzinie, coraz bardziej nie radzi sobie z problemami. Alkohol wydaje się znakomitym sposobem na to, by być nareszcie zadowolonym z Ŝycia. Arek, wykorzystując problemy Pawła, wyciąga od niego pieniądze i utwierdza w przekonaniu, Ŝe przecieŝ jest jego najlepszym kumplem. Dziewczyna Pawła za wszelka cenę chce mu pomóc, ale wbrew swoim intencjom zamiast pomagać, dolewa oliwy do ognia DVD 273

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Zainteresowanych czytelników zapraszamy do skorzystania z tematycznego zestawienia bibliograficznego. Opracowania zostały dodatkowo wzbogacone o sygnatury. 1. ABC

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2000. 274 s. sygn.

ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2000. 274 s. sygn. ALKOHOLIZM Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, opracowane na podstawie zbiorów Filii PBW w Nakle nad Notecią. Wydawnictwa zwarte: 1. Alkoholizm ojców a sytuacja

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych Skłodowskiej Curie 4 tel.341-30-74, fax./tel./341-19-84 www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA NARKOMANIA Wybór literatury i filmów za lata 1980-2005 OPRACOWAŁA : BARBARA RUTKOWSKA S U W A Ł K I 2 0 0 5 SPIS TREŚCI 1. Metoda opracowania

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Narkotyki i narkomania Wydawnictwa zwarte: Akoliński Stanisław: Dla ciebie... Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. Arterburn Stephen, Burns Jim: Gdy miłość nie wystarcza. Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI EDUKACJA ZDROWOTNA Opracowanie BEATA BAŁCHAN PBW RZESZÓW 2014 WWW.rzeszow.pbw.org.pl Edukacja zdrowotna to proces dydaktyczno-wychowawczy, w którym dzieci i młodzież uczą się

Bardziej szczegółowo

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA 1. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia i patologie społeczne

Uzależnienia i patologie społeczne Uzależnienia i patologie społeczne Stan na listopad 2013 Zestawienie zawiera pozycje wydane po 2005 r. Alkoholizm 1. "Jak żyć z ludźmi" : (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE. Zestawienie bibliograficzne

PATOLOGIE. Zestawienie bibliograficzne PATOLOGIE Zestawienie bibliograficzne Opracowanie: Alina Szczepankiewicz. Biblioteka Pedagogiczna w Węgrowie Opublikowano 27.04.2008 1 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Anatomia patologiczna. T. 1, Patologia ogólna

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA GODZINY WYCHOWAWCZE ROK SZKOLNY 2014/2015 WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

MULTIMEDIA GODZINY WYCHOWAWCZE ROK SZKOLNY 2014/2015 WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE MULTIMEDIA GODZINY WYCHOWAWCZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU ROK SZKOLNY 2014/2015 Drodzy Nauczyciele, Oddajemy w Wasze ręce tematyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

Rodzina niepełna. 2. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004. Sygn.

Rodzina niepełna. 2. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004. Sygn. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻKI Rodzina niepełna 1. Doświadczenia małoletnich rodziców : aspekty socjopedagogiczne / Alicja Skowrońska-Zbierzchowska. - Gdańsk : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej...

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... Wprowadzenie... 3 Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... 12 Co to znaczy kompetentny profilaktyk w szkole?... 15 Instytucje rządowe

Bardziej szczegółowo

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Skawina, 2015 "Sztuka wychowania polega na znajomości środków, przy pomocy których można nadać ciału większą siłę i krzepkość,

Bardziej szczegółowo

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne]

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne] 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) KSIĄŻKI : 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KSIĄŻEK ZAKUPIONYCH DLA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W NAKLE Z GMINNEGO FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

WYKAZ KSIĄŻEK ZAKUPIONYCH DLA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W NAKLE Z GMINNEGO FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WYKAZ KSIĄŻEK ZAKUPIONYCH DLA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W NAKLE Z GMINNEGO FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Niniejsze książki stanowią ważne źródło informacji o uzależnieniach, patologii społecznej,

Bardziej szczegółowo

RODZINA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Turku

RODZINA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Turku RODZINA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Turku Turek, 2008r. 1 RODZINA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE I. RODZINA OPRACOWANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr XL/ 239/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Adam Rybarz Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr Beaty

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Alkoholowych. dla Miasta Rawa Mazowiecka. na rok 2010

Miejski Program. Alkoholowych. dla Miasta Rawa Mazowiecka. na rok 2010 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2010 Rawa Mazowiecka, grudzień 2009 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016 Załącznik do Uchwały Nr IV/23/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli. Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie

Centrum Edukacji Nauczycieli. Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli. Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Koszalin 2015 W numerze: 1. Dydaktyka. Pedagogika. Wychowanie. Organizacja szkolnictwa..... 3 2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ. Profilaktyka uŝywania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzieŝ.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ. Profilaktyka uŝywania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzieŝ. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Profilaktyka uŝywania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzieŝ. Oferta działań profilaktycznych adresowanych do dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej, rodziców, uczniów

Bardziej szczegółowo