TYTANOWE ODLEWY PRECYZYJNE W ZASTOSOWANIU NA IMPLANTY - WPROWADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYTANOWE ODLEWY PRECYZYJNE W ZASTOSOWANIU NA IMPLANTY - WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 122/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN TYTANOWE ODLEWY PRECYZYJNE W ZASTOSOWANIU NA IMPLANTY - WPROWADZENIE D. MYSZKA 1, J. MODZELEWSKI 2, M. LEŚNIWSKI 3, A. KARWIŃSKI 4 1,2 Politechnika Warszawska, Zakład Odlewnictwa, ul. Narbutta 85, Warszawa 3,4 Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków STRESZCZENIE Odlewanie precyzyjne stopów tytanu jest znaną na świecie metodą uzyskiwania skomplikowanych kształtów odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych. Stwarza to możliwości zastosowania takich wyrobów na implanty organizmu ludzkiego. Postępujący rozwój technologii odlewania precyzyjnego sugeruje możliwość wytwarzania implantów odlewanych nie tylko odtwarzających pożądaną geometrię, ale z wytworzeniem na powierzchni wyrobu określonych warstw wierzchnich. Keywords: titanium investment casting, implants, microstructure. 1. ZASTOSOWANIE TYTANU I JEGO STOPÓW Gęstość tytanu zależna jest od odmiany alotropowej ( α lub β) i czystości. Zmienia się ona od 4,3 do 4,5 g/cm 3. Pod wpływem przeróbki plastycznej na zimno możemy bardzo szybko otrzymać umocnienie tytanu. Tytan i jego stopy w porównaniu z innymi materiałami konstrukcyjnymi, wyróżniają się dużą wytrzymałością względną (R m /δ) w szerokim zakresie temperatury. Ich mocną stroną jest także bardzo dobra odporność na korozję chemiczną w szerokim zakresie stężeń. Tytan jest pierwiastkiem całkowicie odpornym na roztwory chlorków: NaCl, FeCl 3, ZnCl 2, CuCl 2, BaCl 2, NH 4 Cl, MgCl 2, a także wilgotny chlor, dwutlenek chloru, kwas podchlorawy, chlorowaną solankę, siarczki, siarczany, podchloryny sodu, kwas azotowy, roztopioną siarkę, siarkowodór, dwutlenek siarki, amoniak, nadtlenek wodoru a także na działanie wody morskiej. Tytan i jego stopy są też odporne na korozję naprężeniową, wżerową oraz międzykrystaliczną. Jest to pierwiastek, który posiada wysoką granicę plastyczności zbliżoną do wytrzymałości na rozciąganie. Pewnym utrudnieniem w procesach wytwarzania i przetwarzania tytanu jest reaktywność chemiczna z gazami atmosferycznymi ( tlen, azot, 1 dr inż. Dawid Myszka, 2 stud. Jarosław Modzelewski 3 mgr inż. Marek Leśniewski 4 dr inż. Aleksander Karwiński 237

2 wodór) już w temperaturze powyżej 120 C. Dlatego też w procesach tych w większości przypadków stosuje się atmosfery ochronne. Ze względu na swoją odporność na korozję tytan i jego stopy znalazły szerokie zastosowanie w budowie maszyn i aparatury chemicznej. Materiał ten przedłuża trwałość maszyn dzięki czemu zmniejszają się straty związane z ewentualnymi naprawami, a co za tym idzie zwraca się koszt poniesiony na zakup owych maszyn bądź aparatury. Stopy tytanu stosuje się także w przemyśle lotniczym. Jedną z podstawowych technik wytwarzania elementów ze stopów tytanu jest odlewanie i obróbka cieplna odlewów. Wykorzystując tę technologię rozpoczęto wytwarzanie części silników turboodrzutowych pracujących w podwyższonej temperaturze (wirniki turbosprężarek, zawory). Stopy tytanu znalazły zastosowanie również w przemyśle samochodowym. Ze względu na swoją niewielką gęstość stopy tytanu pozwoliły zredukować wagę mechanizmu rozrządu zaworowego (zawory odlewane ze stopów tytanu). Stopy te mają perspektywiczne znaczenie dla medycyny szczególnie w alloplastyce. Niewielki ciężar właściwy tych stopów jest z pewnością wielkim atutem, gdyż zwiększa się komfort użytkowania endoprotez, ale głównym jest wysoka biozgodność tytanu adaptowanego w organizmie ludzkim. Dlatego też tytan techniczny lub jego stopy wykorzystuje się także w kardiochirurgii, kardiologii zabiegowej jak również w protetyce stomatologicznej. Tytan, charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością korozyjną w środowisku płynów ustrojowych, pomimo skłonności przyłączania grup wodorotlenowych, protein i jonów chloru. Dzięki wysokiej odporności korozyjnej, dobrej osteointegracji i biotolerancji tytan wykorzystywany jest do wyrobu implantów zębowych, mostów dentystycznych lub w konstrukcjach zastawek serca, rozruszników i defibrylatorów. 2. PRZYGOTOWANIE CIEKŁEGO METALU Najpoważniejszym problemem topienia Ti i jego stopów stanowi materiał tygla. Powodem jest nadzwyczaj silne reagowanie ciekłego metalu ze wszystkimi znanymi dotychczas materiałami tygli ogniotrwałych, w tym również specjalnie odpornych materiałów jak tlenki Th, Ca czy siarczki. Stosunkowo największą odporność mają tlenki metali ziem rzadkich, wykazujące niedobór tlenu. Najdogodniej wytapianie prowadzi się w chłodzonych wodą tyglach miedzianych, szczególnie przy wykorzystaniu tzw. tygla garnisażowego, otrzymywanego z topionego materiału przy określonej intensywności odprowadzania ciepła (normalnie zostaje utworzony w kokili miedzianej intensywnie chłodzonej np. wodą). Metody topienia tytanu można przedstawić nastepująco: topienie indukcyjne w tyglu grafitowym zwykłym, warstwowym, segmentowym i wannowym topienie lewitacyjne (mało przydatne w skali technicznej) topienie w piecach elektronowych (elektronowiązkowych) topienie w piecach łukowych, w tym również plazmowych ze stałą i topliwą elektrodą. topienie ze stosowaniem elektrody topliwej (sprasowana gąbka tytanowa) jest rozwinięte na skalę przemysłową. 238

3 3. ODLEWY PRECYZYJNE Z TYTANU I JEGO STOPÓW Wykonanie odlewów ze stopów tytanu stwarza znaczne trudności z powodu wysokiej temp. topnienia, dużej rozpuszczalności tlenu i azotu w ciekłym tytanie oraz dużej lepkości stopów w temperaturze odlewania. Przy zachowaniu ustalonych warunków możliwe jest otrzymanie odlewów o wysokiej jakości. Z tytanu i jego stopów wykonuje się odlewy kształtowe w formach uzyskiwanych ze skrawanego grafitu, precyzyjnych oraz zagęszczanych grafitowych ze spoiwem organicznym, jest również możliwe odlewanie do form metalowych. Formy do otrzymywania odlewów kształtowych są uzyskiwane z zagęszczonego grafitu ze spoiwem naturalnym, z wodorozpuszczalnym spoiwem zawierającym chlorki lub ze spoiwem w postaci żywicy syntetycznej, utwardzanej na zimno lub na gorąco. Odlewy precyzyjne wykonuje się w formach skorupowych samonośnych, grafitowo żywicznych, opartych na tlenkowo-ceramicznej bazie ze spoiwami utleniającymi lub podobnych, z zewnętrzną powłoką metaliczną i spoiwami utleniającymi zawierającymi metale. Do sporządzania odlewów precyzyjnych można też stosować formy warstwowe sporządzone z udziałem bedeleitu (ZrO 2 ) i spoiw, w których substancję wiążącą stanowią wodne roztwory koloidalne np. tlenku itrowego Y 2 O 3 bądź tlenku cyrkonowego ZrO 2. Tytan i jego stopy cechują się wysoką temperaturą topnienia i odlewania. Duża aktywność chemiczna ciekłego metalu jest przyczyną rozpuszczania form odlewniczych, co połączone jest z reakcją na granicy faz, jak również penetracją metalu w głąb formy odlewniczej. Jedną z wad odlewniczych tytanu i jego stopów jest ich zdolność do rozpuszczania większości materiałów stosowanych na tygle i formy oraz reakcji z nimi (rys.1). Ciekły tytan reaguje z materiałem formy odlewniczej powodując przejście tlenu do ciekłego metalu. Na powierzchni tego metalu powstaje wadliwa warstwa (rys.2). Dlatego też w odlewach precyzyjnych usuniecie tej warstwy wymaga uwzględnienia pewnych naddatków na obróbkę. Warstwa wadliwa usuwana jest na drodze obróbki chemicznej lub mechanicznej. Powstawanie warstwy wadliwej jest w szczególności spowodowane silnym powinowactwem tytanu do tlenu, który znajdować się może w topionym metalu lub powstaje w wyniku reakcji na granicy faz pomiędzy ciekłym metalem a materiałem formy. W odlewach precyzyjnych często spotykaną wadą jest również porowatość gazowa (rys.3). Jest ona spowodowana sposobem wypełniania formy ciekłym metalem, a dokładnie dużymi prędkościami odlewania w technice odlewania odśrodkowego. Dlatego również wszystkie odlewy ze stopów Ti podlegają obróbce cieplnej, a mianowicie: wyżarzaniu odprężającemu, w próżni lub atmosferze argonu, po którym następuje chłodzenie z piecem oraz gorącemu dogęszczaniu izostatycznemu (HIP). 4. IMPLANTY TYTANOWE Konieczność zaspokojenia potrzeb i wymagań materiałowych jakie obecnie stawia medycyna, bezpośrednio wpłynęła na dynamiczny rozwój inżynierii biomateriałów. Dla bezpiecznego, długotrwałego użytkowania w organizmie opracowano biomateriały metalowe nowej generacji o odpowiedniej odporności na korozję biologiczną. Wśród nich do produkcji wyrobów medycznych obok stali implantacyjnych i stopów 239

4 na osnowie kobaltu stosowany jest tytan, i niektóre jego stopy oraz unikalne stopy NiTi z pamięcią kształtu. a) b) c) Rys. 1. Odlew z czystego technicznie tytanu z wydzieleniami TiC; a)lm; b) SEM; c) EDS Fig. 1. Technical pure titanium casting with TiC precipitations; a)lm; b) SEM; c) EDS a) b) Rys. 2. Liniowa analiza składu chemicznego warstwy wierzchniej odlewu z Ti; a) SEM; b) EDS Fig. 2. Chemical composition line analysis of Ti casting surface layer; a) SEM; b) EDS Rys. 3. Mikroporowatość widoczna pod i na powierzchni odlewu tytanowego Fig. 3. Microporosity under and on the surface of titanium casting Podczas wytwarzania półfabrykatów i implantów w technologii tytanu i stopów tytanowych, konieczne jest zabezpieczenie ich przed utlenianiem w procesach wytapia- 240

5 nia, przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej. W atmosferze powietrza już w temperaturze pokojowej na powierzchni tych metali tworzy się pasywna powłoka tlenkowa w postaci rutylu TiO 2, która stanowi barierę zabezpieczającą przed dalszym utlenianiem. Pożądana, biokompatybilna powłoka rutylowa na implantach wykonywanych z tych materiałów wytwarzana jest poprzez pasywowanie ich w parze wodnej, w autoklawach podczas sterylizacji. Dobre własności mechaniczne, odporność korozyjna i tolerancja w środowisku tkankowym tytanu i niektórych stopów tytanowych zadecydowały o zaliczeniu ich do biomateriałów metalowych o dużym znaczeniu dla medycyny. Najbardziej rozpowszechniony w zastosowaniach jest stop dwufazowy Ti-6Al-4V. Stop ten dzięki wysokiej odporności korozyjnej, dobrej wytrzymałości względnej i biotolerancji wykorzystywany jest również jako biomateriał metaliczny do produkcji endoprotez stawów, zewnętrznych stabilizatorów, konstrukcji protez i sztucznych kończyn, narzędzi chirurgicznych oraz części urządzeń i aparatury medycznej. Obecnie prowadzone są badania nowych stopów tytanu nie zawierających wanadu, w których składzie występują dodatki metali o dobrej tolerancji biologicznej, np. stop o składzie chemicznym Ti-6Al-7Nb, w którym wanad zastąpiono niobem oraz stopy Ti-6Al-Nb- Ta i Ti5Al-2,5 Fe. W latach siedemdziesiątych podjęto pierwsze próby zastosowania stopów NiTi w medycynie i zaczęto je wykorzystywać jako łuki ortodontyczne. Obecnie ze względu na pożądane właściwości użytkowe, biokompatybilność i wysoką odporność korozyjną stanowią nowoczesny biomateriał do produkcji różnych wyrobów medycznych. Najbardziej rozpowszechnione w różnych zastosowaniach medycznych są łuki ortodontyczne, filtry Simona, stenty przywracających drożność naczyń krwionośnych, jelit, przewodów żółciowych i dróg moczowych oraz różnego typu klamry, spinki, kształtki i płytki do zespoleń złamań kości. 5. PODSUMOWANIE Otrzymywanie implantów ze stopów tytanu ma już wieloletnią tradycję. Elementy z tego rodzaju biomateriału znajdują aplikacje w chirurgii kostnej, szczękowotwarzowej, kardiologicznej i protetyce stomatologicznej. Tytan wyróżnia się dobrą odpornością korozyjną i biotolerancją, ma jednak mały moduł sprężystości i niskie własności mechaniczne, które nie sprzyjają wytwarzaniu implantów poddawanych wysokim obciążeniom dlatego w praktyce zwykle stosowane są jego stopy. Stopy tytanu stosowane do tej pory to głównie materiały obrabiane plastycznie. Jednak potrzeba wytworzenia dowolnie skomplikowanego kształtu stawia przed procesem deformacji plastycznej czy obróbką skrawaniem zadanie nieraz niemożliwe do wykonania, bądź zbyt kosztowne. W tym wypadku pomocne będą najnowsze techniki odlewnicze. Okazuje się, iż z powodzeniem dla odlewanych stopów tytanu, poddanych odpowiednim zabiegom (HIP, obróbka cieplna, itp.), uzyskuje się własności porównywalne z tymi, po zastosowaniu obróbki plastycznej. Również umiejętność kształtowania powierzchni odlewów ze stopów tytanu poprzez nadanie im określonej geometrii oraz właściwości bezpośrednio w formie odlewniczej, będzie decydowała o perspektywiczności odlewnia precyzyjnego. 241

6 Z tych też powodów w Instytucie Odlewnictwa oraz na Politechnice Warszawskiej podjęto prace zmierzające do uzyskania odlewów precyzyjnych z tytanu i jego stopów z przeznaczeniem na implanty. Pierwsze próby wykonania odlewu panewki stawu biodrowego przyniosły oczekiwany efekt w postaci uformowanego wyrobu (rys.4), lecz analiza tego elementu i jego odpowiedzialność wskazuje na konieczność dalszych badań i dopracowanie technologii. a) b) Rys. 4. Panewka stawu biodrowego: a) odlew tytanowy; b) skrawana panewka stalowa Fig. 4. Pond haunch bearing: a) titanium casting; b) machined steel bearing LITERATURA [1] Jan Marciniak: Biomateriały, Gliwice 2002, Wyd. Politechniki Śląskiej. [2] Wojciech Szkliniarz: Wytwarzanie stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al., materiały konf. Tytan i jego stopy 2003; [3] Wojciech Szkliniarz: Dwufazowe stopy tytanu- od klasycznych do intermetalików, Inżynieria Materiałowa XXIV, ; [4] R.R. Boyer: An overview on the use of titanium in the aerospace industry, materials Science and Engineering A213, 1996, ; [5] Ireneusz Dziopa: Analiza i weryfikacja doświadczalna możliwości rozdrobnienia stopu tytanu Ti-6Al-4V na drodze obróbki cieplnej, praca dyplomowa, Politechnika Warszawska, 2001; [6] Jerzy Stachańczyk, Jarosław Piekło: Modelowanie numeryczne zjawisk fizykochemicznych zmian stężenia tlenu w warstwie powierzchniowej odlewu tytanowego endoprotezy stawu biodrowego w czasie krzepnięcia, Biuletyn Instytutu Odlewnictwa, 3/99, INTRODUCTION TO TITANIUM INVESTMENT CASTINGS AS IMPLANTS USE SUMMARY Titanium investment casting is a well known method of producing different surface geometry of responsibility construction elements as compressor discs and blades, aircraft spings, etc. That is why, it is possible of use such castings as implants of human body. Quick propagation of investment casting technology suggest implants modeling not only with different surface geometry, but join with creating precisions surface layers directly on castings. Recenzował: Prof. Mieczysław Kaczorowski 242

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Biel Mikrostruktura i właściwości biomateriałów tytanowych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca.

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Jerzy Józef Sobczak, Aleksander Karwiński, Wojciech Leśniewski, Piotr Wieliczko, Andrzej Gil,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ INSTYTUT TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

2. Studium literatury

2. Studium literatury Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej 2. Studium literatury 2.1. Struktura stopów CuTi Obecnie miedź i jej stopy są szeroko stosowane w wielu gałęziach

Bardziej szczegółowo

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza 51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza POSTĘP W SPAWALNICTWIE Bezpieczeństwo Techniczne, Materiały, Urządzenia, Technologie Dębe k. Warszawy 22-24 października 2009 Wydawca F O R U M S

Bardziej szczegółowo

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Boczniewicz Władysław Szumowski Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Wydział Mechaniczny kierunek studiów: Mechanika Budowa Maszyn specjalność: Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn Praca dyplomowa magisterska Badania tribologiczne nowoczesnych kompozytów polimerowych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie drukarek 3D do wytwarzania modeli woskowych w procesie odlewania metodą traconego wosku

Zastosowanie drukarek 3D do wytwarzania modeli woskowych w procesie odlewania metodą traconego wosku NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 12 / 2013 Halina Syrek Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Zastosowanie drukarek 3D do wytwarzania modeli woskowych w procesie odlewania metodą traconego wosku W artykule

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH Zagadnienia ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych 13 Marian GŁUSZKO ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH STENTÓW WIEŃCOWYCH ZE STALI Cr-NI-Mo DO ZASTOSOWAŃ W KARDIOLOGII ZABIEGOWEJ

KSZTAŁTOWANIE WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH STENTÓW WIEŃCOWYCH ZE STALI Cr-NI-Mo DO ZASTOSOWAŃ W KARDIOLOGII ZABIEGOWEJ ESZYTY NAUKOW E OLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Zbigniew PASZENDA KSZTAŁTOWANIE WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH STENTÓW WIEŃCOWYCH ZE STALI Cr-NI-Mo DO ZASTOSOWAŃ W KARDIOLOGII ZABIEGOWEJ POLITECHNIKA SLĄSKA ZESZYTY

Bardziej szczegółowo

Mariusz WALCZAK Mariusz WAŚKOWICZ Jarosław BIENIAŚ. 1. Wprowadzenie. 2. Metodyka badań

Mariusz WALCZAK Mariusz WAŚKOWICZ Jarosław BIENIAŚ. 1. Wprowadzenie. 2. Metodyka badań Mariusz WALCZAK Mariusz WAŚKOWICZ Jarosław BIENIAŚ CHARAKTERYSTYKA MIKROSTRUKTURALNA WYBRANYCH MATERIAŁÓW TYTANOWYCH STOSOWANYCH W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ PROFILE MICROSTRUCTURAL OF CHOSEN MATERIALS

Bardziej szczegółowo

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 4/2010 ISSN 1898-7257 Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów

Bardziej szczegółowo

Współczesne stałe rakietowe materiały pędne G. Rarata. Abstract

Współczesne stałe rakietowe materiały pędne G. Rarata. Abstract 1 Współczesne stałe rakietowe materiały pędne G. Rarata Abstract The paper presents main characteristic features of solid rocket propellant compositions as well as their short development history, classification

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Ćwiczenie nr 6, 7 Wybrane materiały w konstrukcji środków transportu (opracowanie: dr hab. inż. Krystyna Imielińska) 1. Materiały na konstrukcję roweru Rowery

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Artykuł na s. 36 SANDVIK POLSKA Sp.

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 4 POWŁOKI KONWERSYJNE NA ODLEWACH CIŚNIENIOWYCH ZE STOPÓW MAGNEZU CZĘŚĆ 1: WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA JAKOŚĆ ODLEWÓW

Bardziej szczegółowo

4. Technologie kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich przez osadzanie powłok z fazy ciekłej i stałej

4. Technologie kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich przez osadzanie powłok z fazy ciekłej i stałej Obróbka powierzchni materiałów inżynierskich 4. Technologie kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich przez osadzanie powłok z fazy ciekłej i stałej 4.1. Ogólna klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion]

Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion] Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion] Vademecum of cast metal matrix composite materials - a set of basic concepts Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Technologia formy i rdzenia.

Wstęp. Technologia formy i rdzenia. TECHNOLOGIE ODLEWNICZE XXI WIEKU Jerzy Tybulczuk Elżbieta Smoluchowska Irena Izdebska Szanda - INSTYTUT ODLEWNICTWA Kraków - INSTYTUT ODLEWNICTWA Kraków - INSTYTUT ODLEWNICTWA Kraków TECHNOLOGIE ODLEWNICZE

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr 213/2011 ZAGADNIENIA NAPĘDÓW LOTNICZYCH Stefan Szczeciński, redaktor wydania Wydanie publikacji jest dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Polimerów Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Polimerów Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Polimerów Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych mgr inż. Paulina Ścisłowska POLIMEROWE

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. ĆWICZENIE LABORATORYJNE (laboratorium 315, GTChem)

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. ĆWICZENIE LABORATORYJNE (laboratorium 315, GTChem) Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ SPOIWA CERAMICZNE I MASY PLASTYCZNE ĆWICZENIE LABORATORYJNE (laboratorium 315, GTChem) Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. Milena Zalewska

Bardziej szczegółowo

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Prof. Leszek A. Dobrzański 1. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, 2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

Metody CAx w aplikacjach medycznych przy wytwarzaniu technologiami generatywnymi

Metody CAx w aplikacjach medycznych przy wytwarzaniu technologiami generatywnymi Metody CAx w aplikacjach medycznych przy wytwarzaniu technologiami generatywnymi Gonera Katarzyna, Kurzac Jarosław, Rusińska Małgorzata, Dybała Bogdan Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo