Czynność. Archiwizacja i przekazanie komórkom powiązanym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czynność. Archiwizacja i przekazanie komórkom powiązanym."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 52 /873/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lipca 2010r INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO Departament WdraŜania RPO/ Wydział Wyboru Projektów/ Biuro Oceny Formalnej Projektów/ Biuro Obsługi Oceny Merytorycznej Projektów Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego( bez preselekcji) Etap Osoba wykonująca czynność Czynność Termin na dokonanie czynności Jednostki powiązane 1. Kierownik Biura Oceny Formalnej Projektów/ Koordynator wieloosobowego stanowiska pracy ds. 2. Pracownik ds. Po zakończeniu naboru wniosków (w terminach zgodnych z dokumentacją konkursową) Kierownik wraz z Koordynatorem przydziela wnioski złoŝone zgodnie z zasadami opisanymi w podrozdziale wraz z załączoną dokumentacją pracownikowi pkt. 3. W przypadku wpłynięcia wniosków, których łączna suma wnioskowanego dofinansowania przekroczy trzykrotność alokacji przeznaczonej na dany konkurs, wydanie polecenia przygotowania decyzji o przeprowadzeniu oceny wstępnej pkt. 2. Przygotowanie projektu Uchwały w sprawie przeprowadzenia oceny wstępnej dla konkursu zgodnie z podrozdziałem pkt nie dłuŝej niŝ 105 dni roboczych 2.1. Podroz Przyjęcie uchwały zgodnie z podrozdziałem Pracownik ds. 3. Pracownik ds. 4. Koordynator wieloosobowego stanowiska pracy ds. Archiwizacja i przekazanie komórkom powiązanym. Na podstawie rejestru wniosków oraz raportów ilościowych, wartościowych i geograficznych o których mowa w poz. 7 Instrukcji , sprawdzenie czy ilość fizycznie posiadanych wniosków jest zgodna z ilością wniosków zarejestrowanych, dla których wydane zostało potwierdzenie przyjęcia sporządzenie notatki słuŝbowej. Sprawdzenie zgodnie z zasadą dwóch par oczu. Sprawdzenie poprawności weryfikacji ilości wniosków. W przypadku zgodności ilości wniosków posiadanych z zarejestrowanymi pkt. 5. W przypadku niezgodności ilości ponowne przeprowadzenie sprawdzenia, a w przypadku ponownej niezgodności wyjaśnienie sprawy. 5. Pracownik ds. Sprawdzenie czy Wnioskodawca

2 znajduje sie w rejestrze podmiotów wykluczonych prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku gdy Wnioskodawca wpisany jest do rejestru - pkt. 6. Rozpoczęcie - sprawdzenie czy wnioski spełniają kryteria rejestracyjne (wypełnienie kart w części dotyczącej kryteriów rejestracyjnych potwierdzonych podpisem pracownika oraz datą sporządzenia oceny) zgodnie z zasadą dwóch par oczu. W przypadku niespełniania przez projekt kryteriów rejestracyjnych, których poprawa jest niemoŝliwa (kryteria R) zaznaczenie na karcie faktu niespełnienia ww. kryteriów bez dokonywania pełnej pkt. 6. Projekty które spełniają kryteria rejestracyjne: - gdy została podjęta decyzja IZ o przeprowadzeniu oceny wstępnej pkt. 9; - gdy nie została podjęta decyzja IZ o przeprowadzeniu oceny wstępnej pkt Stanowisko ds. / Wydział Wyboru Projektów/ DWRPO Dla wniosków, które nie spełniają kryteriów rejestracyjnych sporządzane jest pismo informujące o odrzuceniu wniosku. Dla Wnioskodawców, którzy są wykluczeni z moŝliwości otrzymania środków, sporządzane jest pismo informujące o odrzuceniu wniosku. 7. WA1 Obieg dokumentacji oraz pism zgodnie z podprocesem akceptacji WA1 wyodrębnionym w podrozdziale , w wersji papierowej oraz w systemie. 8. Stanowisko ds. / Wydział Wyboru Projektów/ DWRPO 9. Pracownik ds. Przekazanie pisma do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty tradycyjnej za potwierdzeniem odbioru. Zakończenie sprawy Przeprowadzenie oceny wstępnej (wypełnienie kart oceny wstępnej potwierdzonych podpisem pracownika oraz datą sporządzenia oceny) zgodnie z zasadą dwóch par oczu. W zaleŝności od wyników oceny wstępnej przygotowanie pisma do pkt nie dłuŝej niŝ 105 dni roboczych pkt nie dłuŝej niŝ 15 dni roboczych.

3 Wnioskodawcy powiadamiającego go o: - uchybieniach stwierdzonych na etapie oceny wstępnej (naleŝących do zamkniętego katalogu błędów) oraz wezwaniu Wnioskodawcy do ich korekty, - odrzuceniu wniosku na etapie oceny wstępnej. W przypadku pozytywnej oceny wstępnej pkt WA1 Obieg dokumentacji oraz pism zgodnie z podprocesem akceptacji WA1 wyodrębnionym w podrozdziale , w wersji papierowej oraz w systemie 9.2. Pracownik ds Kancelaria Ogólna Sekretariat DWRPO Wysłanie pisma do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku odrzucenia projektu zakończenie sprawy. W przypadku konieczności poprawy błędów z zamkniętego katalogu błędów pkt Przyjęcie od Wnioskodawcy korekty wniosku bądź uzupełnionej dokumentacji. JeŜeli dokumentacja wpłynie w terminie dłuŝszym niŝ 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma, uzupełnienie dokumentacji pozostaje bez rozpatrzenia i wniosek jest odrzucony WD1 Obieg zgodnie z podprocesem dekretacji WD1 wyodrębnionym w podrozdziale 11.1, w wersji papierowej oraz w systemie elektronicznego obiegu dokumentów 9.5. Pracownik ds. Ponowne przeprowadzenie oceny wstępnej (wypełnienie kart oceny wstępnej potwierdzonych podpisem pracownika oraz datą sporządzenia oceny) zgodnie z zasadą dwóch par oczu. W przypadku negatywnej oceny przygotowanie pisma do Wnioskodawcy o odrzuceniu wniosku na etapie oceny wstępnej pkt. 9.6 W przypadku pozytywnej oceny wstępnej pkt WA1 Obieg dokumentacji oraz pism zgodnie z podprocesem akceptacji WA1 wyodrębnionym w podrozdziale , w wersji papierowej oraz w systemie

4 9.7. Pracownik ds Pracownik ds Koordynator wieloosobowego stanowiska pracy ds Kierownik Biura Obsługi Oceny Merytorycznej Projektów Naczelnik Wydziału Wyboru Projektów Dyrektor Departamentu WdraŜania RPO Pracownik ds Pracownik ds. Wysłanie pisma do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, za potwierdzeniem odbioru. zakończenie sprawy. Sporządzenie listy rankingowej i uszeregowanie na niej zgodnie z punktacją wynikającą z oceny wstepnej, kaŝdego z. Sprawdzenie i akceptacja projektu listy rankingowej. Sprawdzenie i akceptacja projektu listy rankingowej. Zatwierdzenie projektu listy rankingowej. Zatwierdzenie projektu listy rankingowej. Z polecenia Koordynator wieloosobowego stanowiska pracy ds. zamieszczenie elektronicznej wersji Listy rankingowej ocenionych wstępnie zawierającą wskazanie, które z przeszły do następnego etapu oceny a które zostały wpisane na listę rezerwową, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu o adresie: Zgodnie z zapisami procedury Zamieszczanie dokumentów na stronie internetowej - Poziom WdraŜania. W zaleŝności od miejsca zajętego przez projekt na liście rankingowej sporządzenie pisma do wnioskodawcy: - o przejściu do kolejnego etapu oceny; - o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu oceny i zamieszczeniu projektu na liście rezerwowej. pkt nie dłuŝej niŝ 3 dni robocze. 2 dni robocze pkt nie dłuŝej niŝ 3 dni robocze WA1 Obieg pisma zgodnie z podprocesem akceptacji WA1 wyodrębnionym w podrozdziale , w wersji papierowej oraz w systemie Pracownik ds. Wysłanie pisma do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, za potwierdzeniem odbioru. 10. Pracownik ds. Kontynuacja projektu

5 Pełnomocnik Zarządu do spraw zrównowaŝonego rozwoju/ Pracownik ds. - OOŚ pod kątem spełniania kryteriów formalnych (wypełnienie kart oceny formalnej potwierdzonych podpisem pracownika oraz datą sporządzenia oceny) zgodnie z zasadą dwóch par oczu. Sprawdzenie czy projekt kwalifikuje się do objęcia pomocą (dot. w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego). W przypadku niespełniania przez projekt kryteriów horyzontalnych, których poprawa jest niemoŝliwa (kryteria A.I) zaznaczenie na karcie faktu niespełnienia ww. kryteriów bez dokonywania pełnej. Na podstawie listy rankingowej przesłanej przez Wydział Zarządzania PROW, w określonych przypadkach sprawdzenie czy projekt otrzymał dofinansowanie, zgodnie z demarkacją. Ostatnim elementem jest ocena w zakresie oddziaływania na środowisko (kryteria C). Ocena ta przeprowadzana jest przez dwóch pracowników wyspecjalizowanych w ocenie procedury OOŚ, nie zaangaŝowanych we wcześniejsze etapy. Nad jakością przeprowadzonej oceny OOŚ czuwa pełnomocnik zarządu do spraw zrównowaŝonego rozwoju potwierdzając ocenę podpisem. Nadzór jakości przez pełnomocnika dokonywany jest na wszystkich wnioskach bądź wybranej próbie, w zaleŝności od specyfikacji konkursu i fazy wdraŝania. Dobór próby pełnomocnik dokonuje w porozumieniu z Dyrekcją. W zaleŝności od wyników oceny formalnej przygotowanie pisma do Wnioskodawcy powiadamiającego go o: - odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej (kryteria A.I); - uchybieniach stwierdzonych na etapie (kryteria A.II, A.III, B. C) oraz wezwaniu Wnioskodawcy do ich korekty; - przekazaniu poprawnego pod względem formalnym projektu do kolejnego etapu oceny, oceny ; - zawieszeniu terminu w przypadku wystąpienia konieczności

6 uzyskania interpretacji IZ RPO lub uzyskania ekspertyzy zleconej na zewnątrz przez DW RPO; - kwalifikowaniu/niekwalifikowaniu się do objęcia pomocą (dla w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego). 11. WA1 Obieg dokumentacji oraz pism zgodnie z podprocesem akceptacji WA1 wyodrębnionym w podrozdziale , w wersji papierowej oraz w systemie 12. Pracownik ds. 13. Kancelaria Ogólna Sekretariat DWRPO Wysłanie pisma do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku odrzucenia projektu zakończenie sprawy. W przypadku konieczności dokonania korekty wniosku bądź uzupełnienia dokumentacji pkt. 13. W przypadku pozytywnej oceny pkt. 19. Przyjęcie od Wnioskodawcy korekty wniosku bądź uzupełnionej dokumentacji. JeŜeli dokumentacja wpłynie w terminie dłuŝszym niŝ 8 dni roboczych od daty otrzymania pisma, uzupełnienie dokumentacji pozostaje bez rozpatrzenia i wniosek jest odrzucony. pkt nie dłuŝej niŝ 105 dni roboczych 14. WD1 Obieg zgodnie z podprocesem dekretacji WD1 wyodrębnionym w podrozdziale 11.1, w wersji papierowej oraz w systemie elektronicznego obiegu dokumentów 15. Pracownik ds. Przyjęcie uzupełnionej dokumentacji. Sprawdzenie czy uzupełniona dokumentacja wpłynęła w terminie. W przypadku wpłynięcia dokumentacji po terminie sporządzenie pisma informującego Wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku z powodu wpłynięcia uzupełnionej dokumentacji po terminie, zgodnie z pouczeniem przekazanym do Wnioskodawcy w piśmie wzywającym do wniesienia poprawek we wniosku lub w dokumentacji. W przypadku wpłynięcia dokumentacji w terminie dokonanie ponownej wniosków, co do których zaistniała potrzeba poprawy uchybień formalnych (z zachowaniem

7 zasady oceny dwóch par oczu ) wraz z wypełnieniem kart potwierdzonych podpisem pracownika oraz datą sporządzenia oceny. W zaleŝności od wyniku ponownej oceny formalnej przygotowanie pisma do Wnioskodawcy powiadamiającego o: - odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej; - przekazaniu poprawnego pod względem formalnym projektu do oceny ; - zawieszeniu terminu w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania interpretacji IZ RPO lub uzyskania ekspertyzy zleconej na zewnątrz przez DW RPO. 16. WA1 Obieg dokumentacji oraz pism zgodnie z podprocesem akceptacji WA1 wyodrębnionym w podrozdziale , w wersji papierowej oraz w systemie 17. Pracownik ds. 18. Pracownik ds. 19. Pracownik ds. 20. Pracownik ds. Przekazanie pisma o wyniku oceny formalnej do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku odrzucenia wniosku podczas. Zakończenie sprawy. W przypadku pozytywnej oceny formalnej pkt. 19. Rejestracja wniosku o dofinansowanie w KSI (SIMIK 07-13) i nadanie statusu w trakcie oceny. Sporządzenie list ocenionych pozytywnie i negatywnie pod względem formalnym oraz aktualizacja raportu wartościowego ilościowego oraz geograficznego pod kątem ilości wniosków odrzuconych i ocenionych pozytywnie na etapie. W przypadku przekazywania partiami do oceny ww. czynności dokonuje się przy ostatniej partii wniosków. Na podstawie rejestru wniosków oraz raportów ilościowych, wartościowych i geograficznych o których mowa w poz. 7 Instrukcji oraz sprawdzenie czy listy wniosków ocenionych na etapie wykazują taką samą sumaryczną liczbę wniosków co Niezwłocznie jednak nie później niŝ w ciągu 5 dni od zaistnienia zdarzenia. pkt nie dłuŝej niŝ 105 dni roboczych

8 ww. rejestry oraz raporty sporządzenie notatki słuŝbowej.. Dodatkowo sprawdzenie czy wszystkie wnioski, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostały zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13). Sprawdzenie zgodnie z zasadą dwóch par oczu. W przypadku przekazywania partiami do oceny ww. czynności dokonuje się przy ostatniej partii wniosków. 21. Koordynator wieloosobowego stanowiska pracy ds. Sprawdzenie poprawności weryfikacji ilości wniosków oraz faktu rejestracji wniosków w KSI (SIMIK 07-13). W przypadku zgodności pkt. 22. W przypadku niezgodności ponowne przeprowadzenie sprawdzenia, a w przypadku ponownej niezgodności wyjaśnienie sprawy. 22. WA1 Obieg list ocenionych pod względem formalnym oraz zaktualizowanego raportu zgodnie ze schematem akceptacji WA1 wyodrębnionym w podrozdziale , w wersji papierowej oraz w systemie 23 Pracownik ds. / Z polecenia Koordynator wieloosobowego stanowiska pracy ds. zamieszczenie elektronicznej wersji listy na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu o adresie: pkt nie dłuŝej niŝ 105 dni roboczych Wydział Koordynacji/ DPR/ Zgodnie z zapisami procedury Zamieszczanie dokumentów na stronie internetowej - Poziom WdraŜania. 24. Pracownik ds. Sporządzenie pisma przekazującego wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalny do oceny. 25. Koordynator wieloosobowego stanowiska pracy ds. Sprawdzenie i zaakceptowanie pisma przekazującego wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym do oceny. 26. Kierownik Biura Oceny Formalnej Projektów Zatwierdzenie pisma przekazującego wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym do oceny. 27 Pracownik ds. Przekazanie wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym do oceny (2 egz. wniosku i załączniki) za pośrednictwem

9 28 Pracownik ds. 29 Kierownik Biura Obsługi Oceny Merytorycznej Projektów 30 Kierownik Biura Obsługi Oceny Merytorycznej Projektów 31 Pracownik ds. 32 Pracownik ds. pisma z WPO.I do WPO.II. Sprawdzenie czy faktyczna liczba otrzymanych wniosków do oceny jest zgodna z liczbą wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym zgodnie z zasadą dwóch par oczu sporządzenie notatki słuŝbowej. W przypadku przekazywania partiami do oceny sprawdzenia dokonuje się przy ostatniej partii wniosków. Sprawdzenie poprawności weryfikacji ilości wniosków. W przypadku zgodności ilości wniosków posiadanych z widniejącymi na liście wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym pkt. 30. W przypadku niezgodności ilości ponowne przeprowadzenie sprawdzenia, a w przypadku ponownej niezgodności wyjaśnienie sprawy. W przypadku przekazywania partiami do oceny sprawdzenia dokonuje się przy ostatniej partii wniosków. Przydzielenie wniosku pracownikowi Biura Obsługi Oceny Merytorycznej Projektów. Wyznaczenie terminu posiedzenia Zespołu Oceniającego oceniającej wniosek. Powiadomienie członków Zespołu Oceniającego o terminie posiedzenia (z uwzględnieniem zapisów Regulaminu Pracy Zespołu Oceniającego). pkt nie dłuŝej niŝ 45 dni roboczych 33 Zespół Oceniający Ocena merytoryczna wniosku wraz z dokumentacją, przez eksperta samodzielnie i całościowo. Wypełnienie kart oceny. Zapisanie ewentualnych uwag dotyczących dokumentacji projektowej. Sekretarz czuwa nad jakością przeprowadzanej oceny i w przypadkach popełnienia błędu przez eksperta ma moŝliwość zwrócenia uwagi eksperta na błąd z prośbą o korektę. W przypadku potrzeby zasięgnięcia opinii na temat technicznych aspektów ocenianego projektu, ekspert składa wniosek o powołanie eksperta ds. oceny

10 technicznej.(z wyłączeniem działań: 4.3, 5.2, 5.3) - pkt W przypadku gdy opinia wydana przez niezaleŝnego biegłego budzi wątpliwości eksperta, na prośbę oceniającego zorganizowane zostaje spotkanie eksperta z biegłym, celem wyjaśnienia wątpliwości. Zakończeni oceny pkt Pracownik ds Pracownik ds. Wyznaczenie terminu posiedzenia dla niezaleŝnego biegłego do oceny. Powiadomienie niezaleŝnego biegłego o terminie posiedzenia Zespół Oceniający Ocena przez niezaleŝnego biegłego do oceny wskazanych kryteriów i wydanie opinii. Sekretarz czuwa nad jakością przeprowadzanej oceny i w przypadkach popełnienia błędu przez eksperta ma moŝliwość zwrócenia uwagi eksperta na błąd z prośbą o korektę Pracownik ds Pracownik ds Pracownik ds Pracownik ds. Wyznaczenie ponownego terminu posiedzenia Zespołu Oceniającego Powiadomienie członków/członka Zespołu Oceniającego o terminie posiedzenia. - pkt. 33. Wyznaczenie terminu spotkania eksperta z niezaleŝnym biegłym. Powiadomienie eksperta i niezaleŝnego biegłego o terminie spotkania Zespół Oceniający W trakcie spotkania biegły składa ustne wyjaśnienie ekspertowi. - ekspert pkt sekretarz pkt. 33 i Pracownik ds Kierownik Biura Obsługi Oceny Sporządzenie protokołu ze spotkania. (Protokół ze spotkania dołączany jest jako załącznik do protokołu zbiorczego po zakończeniu oceny dla danego konkursu). Akceptacja protokołu ze spotkania niezaleŝnego biegłego z ekspertem.

11 Merytorycznej Projektów 34. Pracownik ds Pracownik ds Pracownik ds. Zakończeni sprawy. Osoba pełniąca funkcję sekretarza Zespołu Oceniającego (ZO) weryfikuje kompletność dokumentacji sporządzonej przez eksperta sprawdza poprawność wypełnienia kart oceny pod względem formalnorachunkowym oraz fakt sporządzenia uzasadnienia oceny do kaŝdego kryterium, a po zakończeniu posiedzenia ZO sporządza protokół oraz zbiorczą kartę oceny. (w przypadku rozbieŝności oceny, co najmniej o 40% punktów w danym kryterium pkt ). W przypadku wykrycia błędu, na kartach oceny, podczas sporządzania protokołu, sekretarz wzywa eksperta do wyjaśnienia lub korekty oceny. Korekta oceny dokonywana jest przez eksperta na karcie oceny z podaniem daty korekty oraz potwierdzona podpisem eksperta i sekretarza. W zaleŝności od wyników oceny przygotowanie pisma do Wnioskodawcy powiadamiającego go o: - odrzuceniu wniosku na etapie oceny - pozytywnym wyniku oceny,; - wystąpieniu błędu w dokumentacji słuŝącej ocenie lub innej niejasności i wynikającej z tego konieczności złoŝenia wyjaśnień do przedłoŝonej dokumentacji lub poprawy błędu w projekcie (według zamkniętego katalogu błędów zawartego w Systemie Oceny Projektów); - podjęciu przez IZ decyzji o wyłączeniu jednego z kryteriów oceny oraz konieczności dokonania sprawdzenia odpowiednich dokumentów przez pracownika lub eksperta zewnętrznego. pkt. 36. Wyznaczenie terminu posiedzenia dla drugiego eksperta z obszaru tematycznego. Powiadomienie drugiego eksperta z obszaru tematycznego o terminie posiedzenia. pkt nie dłuŝej niŝ 45 dni roboczych Zespół Oceniający Przeprowadzenie ponownej oceny wniosku przez drugiego eksperta z obszaru tematycznego tylko w tym

12 kryterium, w którym nastąpiła rozbieŝność oceny. Sekretarz czuwa, nad jakością przeprowadzanej oceny i w przypadkach popełnienia błędu przez eksperta ma moŝliwość zwrócenia uwagi eksperta na błąd z prośbą o korektę. Ocena ta ma charakter rozstrzygający - pkt WA2 Obieg kart oceny, zbiorczej karty oceny oraz sprawdzenie treści protokołu pod względem stosowania procedur, względem formalnym oraz rachunkowym oraz pisma do Wnioskodawcy zgodnie ze schematem akceptacji WA2 wyodrębnionym w podrozdziale , w wersji papierowej oraz w systemie 37. Pracownik ds. 38. Pracownik ds. 39. Kancelaria Ogólna Sekretariat DWRPO Przekazanie pisma do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a w przypadku konieczności dokonania wyjaśnień lub odrzucenia wniosku za potwierdzeniem odbioru. W przypadku stwierdzenia przez członków Zespołu Oceniającego: - konieczności złoŝenia wyjaśnień do przedłoŝonych dokumentów lub poprawy błędu w projekcie pkt. 39; - poprawności projektu lub odrzucenie wniosku pkt. 50. Przyjęcie od Wnioskodawcy poprawionej dokumentacji projektowej lub pisma z wyjaśnieniami do przedłoŝonej dokumentacji na potrzeby Zespołu Oceniającego. 40. WD2 Dekretacja zgodnie ze schematem dekretacji WD2 w wersji papierowej oraz w systemie elektronicznego obiegu dokumentów 41. Pracownik ds. Sprawdzenie czy złoŝenie wyjaśnień lub poprawionego projektu zostało dokonane zgodnie z terminem przewidzianym w piśmie. W przypadku przyjęcia poprawionej dokumentacji projektowej przesłanie do ponownej pkt. 15 W przypadku przyjęcia wyjaśnień do przedłoŝonej dokumentacji w terminie pkt. 42. W przypadku niedostarczenia wyjaśnień lub poprawionej dokumentacji projektowej w terminie,

13 przeprowadzana jest dalsza ocena merytoryczna na podstawie dotychczas złoŝonej dokumentacji projektowej - pkt Pracownik ds. 43 Pracownik ds. Wyznaczenie terminu ponownego posiedzenia Zespołu Oceniającego. Powiadomienie członków Zespołu Oceniającego o terminie drugiego posiedzenia. 44 Zespół Oceniający Ponowna ocena merytoryczna wniosku wraz z dokumentacją. Wypełnienie kart oceny. Zapisanie ewentualnych uwag dotyczących dokumentacji projektowej. Sekretarz czuwa nad jakością przeprowadzanej oceny i w przypadkach popełnienia błędu przez eksperta ma moŝliwość zwrócenia uwagi eksperta na błąd z prośbą o korektę. W przypadku potrzeby zasięgnięcia opinii na temat technicznych aspektów ocenianego projektu, ekspert składa wniosek o powołanie eksperta ds. oceny technicznej.(z wyłączeniem działań: 4.3, 5.2, 5.3) - pkt W przypadku gdy opinia wydana przez niezaleŝnego biegłego budzi wątpliwości eksperta, na prośbę oceniającego zorganizowane zostaje spotkanie eksperta z biegłym, celem wyjaśnienia wątpliwości. Zakończenie oceny pkt Pracownik ds Pracownik ds. Wyznaczenie terminu posiedzenia dla niezaleŝnego biegłego do oceny. Powiadomienie niezaleŝnego biegłego o terminie posiedzenia Zespół Oceniający Ocena przez niezaleŝnego biegłego do oceny wskazanych kryteriów i wydanie opinii Pracownik ds. Wyznaczenie ponownego terminu posiedzenia Zespołu Oceniającego Pracownik ds. Powiadomienie członków/członka

14 45.6. Pracownik ds Pracownik ds. Zespołu Oceniającego o terminie posiedzenia. pkt. 44. Wyznaczenie terminu spotkania eksperta z niezaleŝnym biegłym. Powiadomienie eksperta i niezaleŝnego biegłego o terminie spotkania Zespół Oceniający W trakcie spotkania biegły składa ustne wyjaśnienie ekspertowi. - ekspert pkt sekretarz pkt. 45 i Pracownik ds Kierownik Biura Obsługi Oceny Merytorycznej Projektów 46. Pracownik ds. Sporządzenie protokołu ze spotkania. (Protokół ze spotkania dołączany jest jako załącznik do protokołu zbiorczego po zakończeniu oceny dla danego konkursu). Akceptacja protokołu ze spotkania niezaleŝnego biegłego z ekspertem. Zakończeni sprawy. Osoba pełniąca funkcję sekretarza Zespołu Oceniającego (ZO) weryfikuje kompletność dokumentacji sporządzonej przez eksperta sprawdza poprawność wypełnienia kart oceny pod względem formalnorachunkowym oraz fakt sporządzenia uzasadnienia oceny do kaŝdego kryterium,, a po zakończeniu posiedzenia ZO sporządza protokół z posiedzenia oraz zbiorczą kartę oceny (w przypadku rozbieŝności oceny, co najmniej o 40% punktów w danym kryterium pkt ). W przypadku wykrycia błędu podczas sporządzania protokołu, sekretarz wzywa eksperta do wyjaśnienia lub korekty oceny. Korekta oceny dokonywana jest przez eksperta na karcie oceny z podaniem daty korekty oraz potwierdzona podpisem eksperta i sekretarza. W zaleŝności od wyników oceny przygotowanie pisma do Wnioskodawcy powiadamiającego go o: - pozytywnym wyniku oceny.; - negatywnym wyniku oceny. pkt. 48.

15 47.1. Pracownik ds Pracownik ds. Wyznaczenie terminu posiedzenia dla drugiego eksperta z obszaru tematycznego. Powiadomienie drugiego eksperta z obszaru tematycznego o terminie posiedzenia Zespół Oceniający Przeprowadzenie ponownej oceny wniosku przez drugiego eksperta z obszaru tematycznego tylko w tym kryterium, w którym nastąpiła rozbieŝność oceny. Sekretarz czuwa, nad jakością przeprowadzanej oceny i w przypadkach popełnienia błędu przez eksperta ma moŝliwość zwrócenia uwagi eksperta na błąd z prośbą o korektę. Ocena ta ma charakter rozstrzygający pkt WA2 Obieg kart oceny, zbiorczej karty oceny oraz treści protokołu pod względem stosowania procedur, względem formalnym oraz rachunkowym oraz projektu pisma do Wnioskodawcy zgodnie ze schematem akceptacji WA2 wyodrębnionym w podrozdziale , w wersji papierowej oraz w systemie pkt nie dłuŝej niŝ 45 dni roboczych 49 Pracownik ds. 50 Pracownik ds. Przekazanie pisma do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku oceny negatywnej za potwierdzeniem odbioru. Sporządzenie listy rankingowej i uszeregowanie na niej zgodnie z punktacją wynikającą z oceny kaŝdego z (nie ma zastosowania w przypadku, gdy w odpowiedzi na konkurs złoŝone zostało mniej niŝ 50 wniosków o dofinansowanie lub gdy łączna kwota wnioskowanego dofinansowania nie będzie większa niŝ alokacja dostępna w danym konkursie). Wydział WdraŜania Projektów Sporządzenie listy ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym. Aktualizacja raportu wartościowego ilościowego oraz geograficznego pod kątem ilości wniosków odrzuconych i ocenionych pozytywnie na etapie oceny.

16 51 Pracownik ds. 52. Pracownik ds. 53. Pracownik ds. Dokonanie sprawdzenia czy suma wszystkich wniosków ocenionych negatywnie i pozytywnie jest zgodna z ilością wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanych do oceny sporządzenie notatki słuŝbowej, celem zapewnienia, Ŝe wszystkie wnioski zostały ocenione pod względem merytorycznym. W przypadku niezgodności wyjaśnienie sprawy z kierownikiem. W przypadku wniosków o dofinansowanie zgłoszonych w ramach konkursów, w których alokacja przekracza łączną kwotę dofinansowania, na którą opiewają złoŝone wnioski, Biuro Obsługi Oceny Merytorycznej natychmiast po zakończeniu oceny kaŝdego z wniosków przekazuje do Wydziału WdraŜania Projektów pismo przewodnie z kompletem dokumentów dotyczących, którym przyznano dofinansowanie w celu umoŝliwienia wcześniejszej aktualizacji niezbędnych załączników i wszczęcia procedury dotyczącej podpisania umowy. Akceptacja pisma przez naczelnika Wydziału Wyboru Projektów w wersji papierowej oraz w systemie Sporządzenie projektu uchwały Zarządu Województwa w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz przyznania dofinansowania dla. W przypadku wniosków o dofinansowanie zgłoszonych w ramach konkursów, w których alokacja przekracza łączną kwotę dofinansowania, na którą opiewają złoŝone wnioski sporządzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dofinansowania dla i przekazanie pod obrady. W zaleŝności od sytuacji uchwała taka moŝe być sporządzona dla części sprawdzonych podczas trwającej oceny. Przekazanie uchwały do akceptacji Zarządu zgodnie z podrozdziałem 11.3, w wersji papierowej oraz w systemie Po zatwierdzeniu przez Zarząd uchwały - rejestracja uchwały Zarządu pkt nie dłuŝej niŝ 10 dni roboczych

17 Województwa w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej/przyznania dofinansowania w rejestrze prowadzonym w Wydziale Wyboru Projektów. Załączenie potwierdzonej za zgodność kopii do akt sprawy. 54. Pracownik ds. / Z polecenia Kierownika Biura Obsługi Oceny Merytorycznej Projektów zamieszczenie elektronicznej wersji Listy ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym zawierającą wskazanie, które z otrzymały dofinansowanie, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu o adresie: W ciągu 1 dnia od zatwierdzenia wyników oceny przez Zarząd Województwa Wydział Koordynacji/ DPR/ - Zgodnie z zapisami procedury Zamieszczanie dokumentów na stronie internetowej - Poziom WdraŜania. 55. Pracownik ds. Dla, którym zostanie przyznane dofinansowanie sporządzenie pisma ze sprawy, przekazującego oba egzemplarze wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją do Wydziału WdraŜania Projektów celem podpisania umowy. Wpięcie do akt kopii pisma przekazującego(nie dotyczy juŝ przekazanych - w takim przypadku przekazanie do WWP uchwały przyznającej dofinansowanie). Sporządzenie pisma do Wnioskodawcy informującego o przyznaniu dofinansowania. 3 dni Dla, które nie uzyskają dofinansowania sporządzenie pisma informującego o nie przyznaniu dofinansowania wraz z pouczeniem o moŝliwości wniesienia środka odwoławczego od decyzji Zarządu Województwa odpowiednio: - dla złoŝonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przed 20 grudnia 2008 roku protest do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; - dla złoŝonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony po 20 grudnia 2008 roku wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualizacja raportu wartościowego ilościowego oraz geograficznego pod kątem ilości wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny

18 , którym przyznano dofinansowanie. 56. WA2 WA2P 57. Pracownik ds. 58. Pracownik ds. oceny Obieg pism zgodnie ze schematem akceptacji WA2 wyodrębnionym w podrozdziale , za wyjątkiem pisma do Wydziału WdraŜania, które podpisuje naczelnik Wydziału Wyboru Projektów w wersji papierowej oraz w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Przekazanie pism według właściwości. W przypadku przyznania dofinansowania, pisma do Wnioskodawców wysyłane są pocztą tradycyjną. W przypadku nie przyznania dofinansowania pisma do Wnioskodawców wysyłane są za pośrednictwem poczty tradycyjnej za potwierdzeniem odbioru. Aktualizacja statusu wniosków w KSI (SIMIK 07-13): - dla, które uzyskały dofinansowanie na zatwierdzony ; - dla, które nie uzyskały dofinansowania z powodu braku środków na lista rezerwowa ; - dla, które zostały ocenione negatywnie na odrzucony ; Wpięcie raportu do segregatora analizy własne. 1 dzień Niezwłocznie (w ciągu 14 dni od daty zakończenia oceny ) Niezwłocznie jednak nie później niŝ w ciągu 5 dni od zaistnienia zdarzenia. 59. Pracownik ds. / Pracownik ds. Po zakończeniu oceny oraz po terminie wyznaczonym na wniesienie i rozpatrzenie odwołania od decyzji Zarządu Województwa (z zachowaniem marginesu 7 dni na ewentualne powiadomienie przez Wojewodę dla konkursów ogłoszonych przed dniem 20 grudnia 2008 roku) sporządzenie pisma do Wnioskodawcy wyznaczającego termin na odbiór 1 egz. Wniosków, które zostały odrzucone na etapie lub. 1 dzień (po 21 dniach od powiadomienia Wnioskodawcy) 60. WA1/WA2 W zaleŝności od komórki, która dokonała odrzucenia, akceptacja pism zgodnie ze schematem akceptacji WA1/WA2 wyodrębnionymi w podrozdziale , w wersji papierowej oraz w systemie 1 dzień 61. Pracownik ds. Wysłanie pisma do Wnioskodawcy pocztą tradycyjną za potwierdzeniem Niezwłocznie

19 / Pracownik ds. odbioru. W przypadku odbioru w wyznaczonym terminie wydanie dokumentacji za pokwitowaniem. W przypadku braku odbioru w wyznaczonym terminie sporządzenie notatki ze zniszczenia dokumentacji. Zakończenie sprawy. ŁĄCZNY CZAS: 134 DNI ROBOCZYCH dni roboczych ocena rejestracyjna, wstępna, formalna; - 45 dni roboczych ocena merytoryczna; - 10 dni roboczych na zatwierdzenie rankingu przez zarząd i wyłonienie do dofinansowania i powiadomienie Wnioskodawców; - 1 dzień roboczy na zamieszczenie informacji na stronie dni robocze na sporządzenie i wysłanie pisma informującego o dofinansowaniu dla Wnioskodawców ; - 15 dni roboczych od powiadomienia Wnioskodawców po zakończeniu oceny na odbiór dokumentacji ODSTĘPSTWA: W przypadku uzyskania uzasadnionej pewności, Ŝe: A) Liczba będzie niewielka na skutek: wprowadzenia ograniczenia dla Wnioskodawców w zakresie ilości składanych wniosków; wprowadzenia ograniczenia wartościowego dla pojedynczego projektu przy niskiej dostępnej alokacji; niskiego zainteresowania Wnioskodawców, wynikającego z raportów ilościowych sporządzanych zgodnie z Instrukcją 6.2.3; B) Liczba złoŝonych w odpowiedzi na konkurs spowoduje niemoŝność przeprowadzenia oceny z zachowaniem terminów wynikających z procedur, na skutek: duŝego zainteresowanie wnioskodawców, wynikającego z raportów ilościowych sporządzanych zgodnie z Instrukcją 6.2.3; Instytucja Zarządzająca podejmuje decyzję indywidualną dla konkursu o zmianie czasu trwania poszczególnych etapów oceny. Decyzja podejmowana jest w drodze Uchwały Zarządu, przy czym załącznikiem do niej jest instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji wskazująca czas jaki został przewidziany na poszczególne etapy oceny. W uzasadnieniu uchwały powinno znaleźć się wskazanie powodów, wyliczeń co do średniej czasochłonności dokonania sprawdzenia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wraz z uwzględnieniem ilości aktualnie dostępnych etatów. W przypadku uzyskania pewności co do małej przewidywanej liczby przed ogłoszeniem konkursu, zmiana moŝe zostać dokonana w drodze uchwały stanowiącej ogłoszenie o konkursie stanowiącej załącznik ZW Wzór uchwały w sprawie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków do Instrukcji Wykonawczej, w której dodawany jest odpowiedni zapis. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego moŝe podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu jednego lub kilku kryteriów wyboru do momentu przyjęcia uchwały zatwierdzającej ranking oraz przyznającej dofinansowanie dla całej grupy Wnioskodawców. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO ma moŝliwość skierowania do zaopiniowania przez niezaleŝnych biegłych do oceny w ramach określonych kryteriów wszystkie projekty przekazane do oceny w ramach danego konkursu. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor DW RPO moŝe podjąć decyzję o wydłuŝeniu terminu złoŝenia uzupełnień do wniosku przez Wnioskodawcę na jego pisemny wniosek. WydłuŜenie ww. terminu nie moŝe skutkować przekroczeniem terminu przeznaczonego na ocenę wniosku. W przypadku gdy podczas zajdzie potrzeba wykonania ekspertyzy zewnętrznej lub teŝ dokonania dodatkowych ustaleń z instytucjami zewnętrznymi lub organami administracji publicznej, termin procedury zostaje zawieszony, do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub otrzymania zamówionej ekspertyzy, dla przedmiotowego projektu. ARCHIWIZACJA A) Akta sprawy przechowywane są w teczkach pod oznaczeniem 0728 Współpraca z Beneficjentami. W Biurze Oceny Formalnej Projektów pod oznaczeniem WPO.I.0728 znajduję się dokumentacja odrzuconych na etapie oraz pisma przekazujące akta do oceny wraz z załączoną

20 kopią wykazu dokumentów w sprawie. W Biurze Obsługi Oceny Merytorycznej Projektów pod oznaczeniem WPO.II.0728 znajduję się dokumentacja odrzuconych na etapie oceny oraz pisma przekazujące akta do Wydziału WdraŜania Projektów wraz z załączoną kopią wykazu dokumentów w sprawie. W aktach pod oznaczeniem 0728 Współpraca z Beneficjentami dołączonych do projektu przechowywaniu podlegają: Pismo przewodnie Wnioskodawcy przekazujące wniosek o dofinansowanie, Korespondencja z Wnioskodawcą, Karty oceny wykonane na wszystkich etapach oceny projektu: karta, zbiorcza karta oceny, Pismo informujące Wnioskodawcą o pozytywnej decyzji Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania projektu, Pismo przekazujące wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami do Wydziału WdraŜania Projektów celem podpisania umowy; B) Akta dotyczące posiedzeń zespołów oceniających podlegają przechowywaniu pod oznaczeniem 0061 Posiedzenie kolegiów, komisji i zespołów : Protokół, Indywidualne kraty oceny, Zbiorczą kartę oceny, Deklaracje poufności i bezstronności, Lista obecności, Lista ; C) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie dofinansowanie przechowywane są w rejestrze uchwał pod oznaczeniem WPO.0054 Rejestr uchwał Zarządu Województwa. WYKAZ DOKUMENTÓW WYKORZYSTYWANYCH W PROCESIE ZW Wzór formularza wniosku o dofinansowanie; ZW Wzór raportu ilościowego, wartościowego i geograficznego z zakończonego naboru ZW Wzór pisma do Wnioskodawcy o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z powodu wpłynięcia dokumentu po terminie, obowiązujący dla konkursów ogłoszonych przed 17 grudnia 2008 roku; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku na etapie z powodu złoŝenia korekty wniosku po terminie; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku pod względem merytorycznym z powodu złoŝenia korekty wniosku po terminie. ZW Wzór karty stosowanej do konkursów ogłoszonych przed dniem 17 grudnia 2008 roku; ZW do ZW Wzory kart stosowane do konkursów ogłoszonych po dniu 17 grudnia 2008 roku a przed dniem 03 grudnia 2009 roku; ZW do ZW Wzory kart oceny stosowane dla konkursów ogłoszonych przed dniem 03 grudnia 2009 roku; ZW Wzór pisma przekazującego wniosek poprawny pod względem formalnym do oceny ; ZW Wzór pisma przekazującego projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym celem podpisania umowy o dofinansowanie; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o uchybieniach/błędach na etapie oceny i konieczności dokonania uszczegółowienia dokumentacji/poprawy błędów; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o stwierdzeniu przez ZO uchybień formalnych na etapie oceny i skierowaniu projektu do ponownej weryfikacji formalnej; ZW Wzór pisma przekazującego wniosek do ponownej weryfikacji formalnej, po ocenie ; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o uchybieniach na etapie ; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o pozytywnym wyniku ; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej obowiązujący dla konkursów ogłoszonych przed 20 grudnia 2008 roku; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej obowiązujący dla konkursów ogłoszonych po 20 grudnia 2008 roku; ZW Wzór listy ocenionych pozytywnie na etapie ;

21 ZW Wzór listy ocenionych negatywnie na etapie ; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o pozytywnym wyniku oceny i umieszczeniu projektu w odpowiednim miejscu rankingu; ZW Wzór listy rankingowej ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym; ZW Wzór listy ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym; ZW Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu obowiązujący dla konkursów ogłoszonych przed 20 grudnia 2008 roku; ZW Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu obowiązujący dla konkursów ogłoszonych po 20 grudnia 2008 roku; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o pozytywnej decyzji Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania projektu; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o negatywnej decyzji Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania projektu obowiązujący dla konkursów ogłoszonych przed 20 grudnia 2008 roku; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o negatywnej decyzji Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania projektu obowiązujący dla konkursów ogłoszonych po 20 grudnia 2008 roku; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o negatywnej decyzji Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania projektu obowiązujący dla konkursów ogłoszonych po 11 sierpnia 2009 roku; ZW Wzór pokwitowania odbioru 1 egz. wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami; ZW Wzór notatki ze zniszczenia 1 egz. wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami; ZW Wzór uchwały Zarządu Województwa w sprawie indywidualnej zmiany terminów dla konkursu; ZW Wzór pisma przekazującego uchwałę Zarządu Województwa z Wydziału Wyboru Projektów do WdraŜania ; ZW Wzór notatki słuŝbowej potwierdzającej zgodność sumy wszystkich wniosków ocenionych negatywnie i pozytywnie z ilością przekazanych do oceny ; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku pod względem merytorycznym obowiązujący dla konkursów ogłoszonych przed 20 grudnia 2008 roku; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku pod względem merytorycznym obowiązujący dla konkursów ogłoszonych po 20 grudnia 2008 roku; ZW Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o kwalifikowaniu/niekwalifikowaniu się do objęcia pomocą; ZW a Wzór decyzji Dyrektora Departamentu WdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego w sprawie ustalenia rankingu po ocenie wstępnej; ZW b Wzór listy rankingowej ocenionych pozytywnie na etapie oceny wstępnej; ZW c Wzór listy ocenionych negatywnie na etapie oceny wstępnej; ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o wpisaniu projektu na listę rezerwową po ocenie wstępnej.

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO Załącznik do uchwały Nr 30/365/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2009r. 6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO BEZ PRESELEKCJI Departament WdraŜania

Bardziej szczegółowo

Cel powstania i działania Zespołu Ekspertów

Cel powstania i działania Zespołu Ekspertów Regulamin Prac Zespołu Ekspertów oceniającego projekty złoŝone w ramach Działania 1.4 i 1.6 oraz Poddziałania 1.5.2 Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 4717/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 1358/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2012 r. ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r.

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r. Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja 1 Opole, Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie projektów (składanie wniosków oraz weryfikacja wymogów formalnych)...

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Postanowienia ogólne Załącznik 2 do Uchwały 27/435/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Regulamin Pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja nr 1 październik 2016 r. Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P

Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P 2014-2020 Podstawy prawne Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności(dz.u. poz.378),

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR. Zasady ogólne

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR. Zasady ogólne Załącznik do uchwały Nr 5/120/16 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR zwany dalej: Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Procedury wyboru i oceny grantobiorców.

Procedury wyboru i oceny grantobiorców. Procedury wyboru i oceny grantobiorców. 1. Wniosek na projekt grantowy LGD składa do samorządu województwa. 2. Warunkiem przeprowadzenia otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów jest zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Nr konkursu: RPOWZ/1.1.1/Schemat A/2010/1 Rozdział /Podrozdział /Punkt/Strona. Zmiana

Nr konkursu: RPOWZ/1.1.1/Schemat A/2010/1 Rozdział /Podrozdział /Punkt/Strona. Zmiana Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej ogłoszonej w dniu 24 marca 2010 roku Oś priorytetowa 1 Gospodarka Innowacje Technologie Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru operacji przez LGD

Procedura wyboru operacji przez LGD Procedura wyboru operacji przez LGD 1. LGD Qwsi (w porozumieniu z Samorządem Województwa Dolnośląskiego) przygotowuje informację dotyczącą możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów i ustala

Bardziej szczegółowo

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 1. Ogłoszenie o naborze wniosków. 1.1. W terminie co najmniej 44 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Zasady wynagradzania członków Zespołów Oceniających do oceny merytorycznej projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013

Zasady wynagradzania członków Zespołów Oceniających do oceny merytorycznej projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 15/470/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r.. Zasady wynagradzania członków Zespołów Oceniających do oceny merytorycznej projektów w ramach RPO

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego Zasady weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego Wykaz skrótów i objaśnienia używanych pojęć: IZ RPO WZ - Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA I WYBORU OPERACJI ORAZ ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI.

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia IV. Kryteria wyboru projektów Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r.

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r. Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, 22.05.2015 r. Prawne podstawy oceny i wyboru projektów Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy KOP, dla oceny projektów realizowanych z EFRR w ramach RPO WK-P , zwany dalej: Regulaminem. 1 Wykaz skrótów /słownik pojęć

Regulamin pracy KOP, dla oceny projektów realizowanych z EFRR w ramach RPO WK-P , zwany dalej: Regulaminem. 1 Wykaz skrótów /słownik pojęć Załącznik nr 1 do Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Regulamin pracy KOP, dla oceny projektów realizowanych z EFRR w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)... 3 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

decyzyjnego (Załącznik a) Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady (Załącznik c) odwołania (Załącznik d)

decyzyjnego (Załącznik a) Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady (Załącznik c) odwołania (Załącznik d) Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Walnego Zebrania Członków Procedura od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji (Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin R E G U L A M I N P R A C Y K O M I S J I K O N K U R S O W E J Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Konkursowa, zwana

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 września 2016 r. Poz. 56. z dnia 23 września 2016 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 września 2016 r. Poz. 56. z dnia 23 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 września 2016 r. Poz. 56 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Załącznik nr 24 do Decyzji DHRT-WWM-60600-158/08( ) z dnia 2009 r. PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Część I Przyjęcie Zlecenia Preselekcji przez TP 1. Abonent

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GRANTOWE OPIS PROCEDURY

PROJEKTY GRANTOWE OPIS PROCEDURY Załącznik nr 1 do uchwały nr 21/XII/2011/2 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich z dn. 21.12.2015 PROJEKTY GRANTOWE OPIS PROCEDURY Określenie procedury oceny zgodności

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Przyznającej Dotacje

Regulamin Komisji Przyznającej Dotacje Załącznik do uchwały Nr 10/2012 Komitetu Sterującego Programem Rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Regulamin Komisji Przyznającej Dotacje pracy Komisji Przyznającej Dotację powołanej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI

PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI Załacznik nr 2 do Uchwały nr 03/I/2009 Walnego Zebrania Członków LGD Puszcza Białowieska z dn. 23.01.2009 r. PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI 1 UŜyte sformułowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 DEFINICJE

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 DEFINICJE WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 1. Użyte w Wytycznych określenia oznaczają: 1) NCK Narodowe Centrum Kultury; 1 DEFINICJE 2) dyrektor Dyrektor Narodowego Centrum Kultury; 3)

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Ścieżka selekcji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 projekt Tomasz Sanecki Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków REGULAMIN NABORU na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL02 pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru operacji ETAP OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

6.7. Procedura odwoławcza

6.7. Procedura odwoławcza Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 49/610/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. 6.7. Procedura odwoławcza Za prawidłową realizację Programu, w tym określenie środków odwoławczych przysługujących

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik do Zarządzenia Nr./ 2017 r. Prezydenta Miasta Konina z dnia Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. Bądź przedsiębiorcą w Koninie dotacja czeka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

Załącznik nr 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ETAPY KONKURSU (EFS) Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie)...3 2. Etap II ocena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Współfinansowanie Programu LIFE Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE 2014-2020

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Współfinansowanie Programu LIFE Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE 2014-2020 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekty tradycyjne w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie Programu

Bardziej szczegółowo

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013 Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Załącznik do uchwały nr 59/2015 z dnia 21.12.2015r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR PROCEDURA PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji Zasady weryfikacji programów rewitalizacji Zielona Góra, kwiecień 2016 r. 2 I. Informacje ogólne 1. Zasady w szczególności określają zakres naboru i przebieg weryfikacji programów rewitalizacji. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU, OCENY I WYBORU GRANTÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH

PROCEDURA NABORU, OCENY I WYBORU GRANTÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH PROCEDURA NABORU, OCENY I WYBORU GRANTÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH ETAP Ogłoszenie naboru wniosków OSOBA ODPOWIEDZIALNA Pracownik biura LGD CZYNNOŚCI TRYB OGŁASZANIA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu przysługuje? Sposób złożenia protestu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 ogłasza Konkurs dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulaminu Komisji Oceny Wniosków złoŝonych przez Beneficjentów Pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Od pomysłu do sukcesu

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2012 r. Pozycja 2 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2012 r. Pozycja 2 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r. Warszawa, dnia 26 stycznia 2012 r. Pozycja 2 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie instrukcji wewnętrznego obiegu dokumentów w ramach programów Ministra

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 maja 2006r.

Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 maja 2006r. ZARZĄDZENIE Nr 17/2006 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 maja 2006r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie art. 19 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 32 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 32 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 32 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wytycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Obserwatorów procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013

Regulamin Pracy Obserwatorów procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr 21/280/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2010r. Regulamin Pracy Obserwatorów procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 15 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider postanawia co następuje:

Na podstawie 15 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider postanawia co następuje: Uchwała Rady Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider nr 2/2012 z dnia 23.02.2012 zmieniająca Uchwałę Rady nr 3/2008 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie przyjęcia z późn. zm. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana II Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie

Bardziej szczegółowo

TRYB KONKURSOWY NUMER KONKURSU: NUMER WNIOSKU (Nr ewidencyjny według KSI): RPKP / TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY:

TRYB KONKURSOWY NUMER KONKURSU: NUMER WNIOSKU (Nr ewidencyjny według KSI): RPKP / TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: Karta oceny formalnej wniosku o projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ETAP OCENA WSTĘPNA TRYB KONKURSOWY NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA I. WPROWADZENIE

PROCEDURA I. WPROWADZENIE PROCEDURA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 16/2014 z dnia 20 marca 2014 r. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 2/2017 Prokurenta Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie z dnia 02.01.2017r. Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej 1 Stała Komisja Przetargowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1 Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne. 2 Wymagania dla kandydatów

1 Zasady ogólne. 2 Wymagania dla kandydatów Załącznik do uchwały Nr 21/682/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie współfinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt Kobieta w biznesie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Załącznik do Uchwały NWZC_12/2015 z dnia 18.12.2015 Zał. nr 4 do Regulaminu Rady Programowej ZMIANY: - Zał... zmiana treści do Uchwały.. z dnia. Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 2

Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 2 ZASADY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 7 sierpnia 2012 roku SPIS TREŚCI Słowniczek pojęć i wykaz skrótów... 3 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zaktualizowano podrozdział Wykaz aktów prawa, zgodnie z obowiązującym prawem.

UZASADNIENIE. Zaktualizowano podrozdział Wykaz aktów prawa, zgodnie z obowiązującym prawem. UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji: Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 2. Omówienie podstawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin okre laj cy szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród finansowych dla osób fizycznych za osi gni

Regulamin okre laj cy szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród finansowych dla osób fizycznych za osi gni Regulamin określający szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród finansowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie

Bardziej szczegółowo

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady 1 Użyte sformułowania i skróty w niniejszej Procedurze oznaczają: Stowarzyszenie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Rada Rada Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy lub usługi udzielane przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady przyznawania i rozliczania grantów

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana I

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana I Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana I Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie

Bardziej szczegółowo

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest UZASADNIENIE W celu usprawnienia procesu zarządzania i wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonano zmiany w poniŝej wymienionych obszarach Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: ... Akceptuję: ... Sporządził: ... MINISTERSTWO ENERGII Departament Funduszy Europejskich wersja 1.0 styczeń 2016 r.

Zatwierdzam: ... Akceptuję: ... Sporządził: ... MINISTERSTWO ENERGII Departament Funduszy Europejskich wersja 1.0 styczeń 2016 r. Regulamin naboru ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie

Bardziej szczegółowo

Wersja nr 4. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 382/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami

Wersja nr 4. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 382/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami REGULAMIN PRACY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ ds. wyboru kandydatów 1 na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Wersja nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska 1 Użyte sformułowania i skróty w Procedurze wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1/11/2009 Walnego Zebrania Członków LGD Puszcza Białowieska z dn. 30.11.2009 r. PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD 1 UŜyte sformułowania i skróty w niniejszej uchwale oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie. Warszawa, 21 grudnia 2015 r.

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie. Warszawa, 21 grudnia 2015 r. Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie Warszawa, 21 grudnia 2015 r. Etapy wyboru projektu wstępna weryfikacja wniosku ocena formalna wniosku ocena merytoryczna wniosku (w tym negocjacje)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr37/09 Dyrektora MOPS w Sopocie z dnia 25 maja 2009r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo