Regulamin Organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu"

Transkrypt

1 1 Regulamin Organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu 1

2 21 Regulamin Organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu Rozdziały: 1 Postanowienia ogólne 2 Cele i zadania podmiotu, w tym zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz rodzaj działalności leczniczej, 3 Struktura organizacyjna oraz miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych 4 Proces udzielania świadczeń, w tym organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych oraz opłaty za czynności administracyjne. 5 Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu oraz sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi. 6 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 7 Postanowienia końcowe. Załączniki: Załącznik nr 1 cennik opłat za czynności administracyjne Załącznik nr 2 cennik opłat za świadczenia niezakwalifikowane jako gwarantowane, wraz z ich opisem. Załącznik nr 3 regulamin porządkowy oddziału dziennego. Załącznik nr 4 schemat organizacyjny Załącznik nr 5 wykaz zarządzeń Dyrektora, które wymienione są w niniejszym Regulaminie 1 Postanowienia ogólne. 1.Na podstawie art. 23 i 24 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, nr. 112 poz. 654) ustala się: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu zwany dalej Regulaminem. 1) Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu zwane jest w niniejszym Regulaminie Zakładem. 2 Cele i zadania podmiotu, w tym zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz rodzaj działalności leczniczej. 1. Cele i zadania Zakładu 1) Cel działania podmiotu określony jest w Statucie Zakładu i polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, głównie ludności zamieszkałej na obszarze działania Zakładu. 2) Zadania podmiotu określone są w Statucie Zakładu i polegają na realizowaniu: A) Świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w tym gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, zapisanych w odpowiednich przepisach oraz indywidualnych i grupowych oddziaływaniach zapobiegawczo-leczniczych innych niż świadczenia gwarantowane (niegwarantowanych), a w szczególności ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń ośrodków opieki innej niż szpitalnej. 2

3 3 Rozdziały: 1 Postanowienia ogólne 2 Cele i zadania podmiotu, w tym zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz rodzaj działalności leczniczej, 3 Struktura organizacyjna oraz miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych 4 Proces udzielania świadczeń, w tym organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych oraz opłaty za czynności administracyjne. 5 Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu oraz sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi. 6 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 7 Postanowienia końcowe. Załączniki: Załącznik nr 1 cennik opłat za czynności administracyjne Załącznik nr 2 cennik opłat za świadczenia niezakwalifikowane jako gwarantowane, wraz z ich opisem. Załącznik nr 3 regulamin porządkowy oddziału dziennego. Załącznik nr 4 schemat organizacyjny Załącznik nr 5 wykaz zarządzeń Dyrektora, które wymienione są w niniejszym Regulaminie 1 Postanowienia ogólne. 1.Na podstawie art. 23 i 24 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, nr. 112 poz. 654) ustala się: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu zwany dalej Regulaminem. 1) Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu zwane jest w niniejszym Regulaminie Zakładem. 2 Cele i zadania podmiotu, w tym zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz rodzaj działalności leczniczej. 1. Cele i zadania Zakładu 1) Cel działania podmiotu określony jest w Statucie Zakładu i polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, głównie ludności zamieszkałej na obszarze działania Zakładu. 2) Zadania podmiotu określone są w Statucie Zakładu i polegają na realizowaniu: A) Świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w tym gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, zapisanych w odpowiednich przepisach oraz indywidualnych i grupowych oddziaływaniach zapobiegawczo-leczniczych innych niż świadczenia gwarantowane (niegwarantowanych), a w szczególności ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń ośrodków opieki pozaszpitalnej. B) Ponadto, Zakład realizuje zadania z zakresu: a) Promocji zdrowia, działalności profilaktycznej, edukacji publicznej; b) Kształcenia i doskonalenia kadr służb społecznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego, problematyki uzależnień: c) Przygotowywania osób do wykonywania zawodu medycznego i 3

4 4 kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach; d) Badań nad psychoterapią, prac badawczo rozwojowych w zakresie psychoterapii i leczenia uzależnień, e) Usług socjalno-prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań statutowych; f) Orzecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego na zlecenie sądu lub innych uprawnionych organów; 3 Struktura organizacyjna oraz miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych 1. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowi zespół komórek działalności podstawowej, administracja i obsługa. Schemat organizacyjny określa załącznik nr 4 2. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) Poradnia Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sosnowcu, zwana dalej PPiLUA; 2) Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień, zwany dalej ODLU; 3) Poradnia Psychoprofilaktyki, zwana dalej PP 4) Poradnia Zdrowia Psychicznego, zwana dalej PZP 5) Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, zwana dalej PTUSP 6) Instytut Psychoterapii Klinicznej, zwany dalej IPK 3. Nadzór merytoryczny nad działaniem wszystkich komórek organizacyjnych Zakładu sprawuje Dyrektor Zakładu, przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 4. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba Zakładu, którą jest miasto Sosnowiec, pod adresem ul. 3 Maja 33. 1) W uzasadnionych przypadkach, o ile wynika to z umowy o udzielanie określonych świadczeń, miejsce udzielania świadczenia może być inne niż siedziba Zakładu (np. turnus terapeutyczny). 2) Zmiana miejsca realizacji może także wynikać z informacji o planowanym udzieleniu świadczenia poza siedzibą, jeśli jest to świadczenie niegwarantowane. Informacja jest wówczas podawana do wiadomości pacjentów mających zamiar skorzystać z tej formy świadczenia. 4 Proces udzielania świadczeń, w tym organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych oraz opłaty za czynności administracyjne. 1. Świadczenia Zakładu 1) Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu udziela świadczeń zdrowotnych w postaci: A) świadczeń ambulatoryjnych, B) świadczeń z zakresu opieki pozaszpitalnej w formie oddziału dziennego; C) programów zdrowotnych, profilaktyki i zdrowia publicznego oraz programów wynikających z realizacji zadań określonych odpowiednimi ustawami. 2) Dodatkowo, wszystkie komórki działalności leczniczej mogą realizować zadania dydaktyczne i badawcze, które są powiązane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia oraz uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób. 3) Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu prowadzi działalność edukacyjną, w postaci: 4

5 5 A) pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym. B) szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej 4) Poszczególne komórki organizacyjne Zakładu udzielają świadczeń w godzinach swojej pracy, które są podane do wiadomości pacjentów. 5) Informacje o rodzajach i miejscach udzielanych świadczeń, godzinach przyjęć oraz numerach telefonów umieszczane są na terenie Zakładu w widocznych miejscach oraz na stronach internetowych Zakładu. 6) Świadczenia poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu mogą być ułożone w programy psychoterapii, dostosowane do specyfiki zaburzeń leczonych w tych komórkach. 7) Programy psychoterapii tworzy Dyrektor Zakładu przy pomocy zastępcy do spraw lecznictwa z uwzględnieniem wniosków pracowników merytorycznych Zakładu. Mają one formę pisemną. 8) Świadczenia w Zakładzie mogą wykonywać wolontariusze, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. 9) Staże i praktyki zawodowe oraz studenckie organizowane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Dodatkowo mogą być uregulowane odpowiednim zarządzeniem Dyrektora Zakładu. 10) Dyrektor w procesie zarządzania Zakładem wydaje zarządzenia i polecenia oraz wprowadza procedury i instrukcje oraz udziela informacji. 2. Zasady przyjęć do Zakładu 1) Pacjenci przyjmowani są w dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiednich komórek organizacyjnych. 2) Udzielanie świadczeń gwarantowanych w komórkach leczenia ambulatoryjnego w zakresie leczenia odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych nie wymaga skierowania. We wszystkich komórkach organizacyjnych nie jest także wymagane skierowanie do świadczeń lekarza psychiatry. W pozostałych przypadkach udzielania świadczeń gwarantowanych wymagane jest skierowanie od lekarza. Odbywa się to wg. następujących zasad: A) Jeśli osoba zgłaszająca się do placówki nie określa się jako osoba posiadająca problem z nadużywaniem alkoholu lub innych substancji i nie ma skierowania od lekarza, pierwszym świadczeniem gwarantowanym finansowanym ze środków publicznych realizowanym w placówce jest porada lekarza psychiatry. B) Jeśli osoba zgłaszająca się do placówki nie określa się jako osoba posiadająca problem z nadużywaniem alkoholu lub innych substancji i ma skierowanie od lekarza, pierwszym świadczeniem gwarantowanym finansowanym ze środków publicznych realizowanym w placówce jest porada lekarza psychiatry lub pozostałego personelu realizującego świadczenia w placówce. C) Jeśli osoba zgłaszająca się do placówki określa się jako osoba posiadająca problem z nadużywaniem alkoholu lub innych substancji, to jest przyjmowana bez skierowania, o ile świadczenie realizowane będzie w poradni zajmującej się leczeniem uzależnień a pierwszym świadczeniem gwarantowanym finansowanym ze środków publicznych realizowanym w placówce jest wówczas porada lekarza psychiatry lub pozostałego personelu realizującego świadczenia w placówce. D) Leczenie w formie oddziału dziennego wymaga każdorazowo skierowania od lekarza; 3) Podjęcie leczenia w zakładzie jest dobrowolne, za wyjątkiem zobowiązania do leczenia na podstawie orzeczenia właściwego organu. 5

6 6 4) W stosunku do osób zgłaszających się do Zakładu, u których stwierdzono stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, podejmuje się czynności ratownicze, a w uzasadnionych przypadkach wzywa się zespół ratownictwa medycznego. 5) W stosunku do przyjęć nowych pacjentów do świadczeń leczenia ambulatoryjnego i w trybie całodziennym może być utworzona lista oczekujących 1, jeśli termin oczekiwania na świadczenie wynosi ponad miesiąc, która prowadzona jest w rejestracjach poradni ambulatoryjnych i oddziału dziennego. A) Nadzór nad właściwą realizacją udzielania świadczeń osobom zapisanym do kolejki oczekujących, pełni zespół oceny przyjęć, w którego skład wchodzą lekarz psychiatra i pielęgniarka. Zespół pracuje w oparciu o tryb pracy, ustalony odpowiednim zarządzeniem Dyrektora Zakładu. B) Wpis do kolejki oczekujących na świadczenie może być dokonany tylko osobiście. Po dokonaniu wpisu do kolejki wydawana jest przez osobę rejestrującą pisemna informacja o terminie przyjęcia wraz z uzasadnieniem wyboru terminu. C) Wyrejestrowanie z kolejki oczekujących następuje po ustalonym terminie udzielenia świadczenia, bez względu na fakt, czy pacjent zgłosił się na wizytę czy też nie, lub na wniosek pacjenta zgłoszony pracownikowi rejestracji placówki, przed terminem udzielenia świadczenia. D) Osobom oczekującym na świadczenie w kolejce, mogą być udzielane świadczenia inne niż świadczenia gwarantowane jako finansowane ze środków publicznych. E) W przypadku wpisania pacjenta na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, pacjent ma prawo wglądu do ewidencji osób oczekujących, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług z NFZ. 6) Rejestracja pacjentów ambulatoryjnych odbywa się w oparciu o zgłoszenie osobiste, przez bliską osobę lub telefonicznie. Zarejestrowany pacjent informowany jest o przybliżonej dacie i godzinie przyjęcia, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 2.5). A) Osoby, które zostały zarejestrowane przez bliską osobę, winny potwierdzić w rejestracji gotowość do udzielenia sobie świadczenia w ustalonym przez bliską osobę terminie, w sposób określony odpowiednim zarządzeniem wydanym przez Dyrektora Zakładu. Brak takiego potwierdzenia skutkować będzie wykreśleniem osoby z terminarza wizyt w Zakładzie. B) Informacje opisane w 6) A) powinny być przekazane przez osobę przyjmującą informację w rejestracji osobie bliskiej, która ustala termin. C) Udzielenie świadczenia innego niż świadczenie gwarantowane finansowane ze środków publicznych następuje zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6), nie ma jednak zastosowania punkt 5) 7) W zakresie udzielania świadczeń niegwarantowanych mogą obowiązywać dodatkowe kryteria dostępności do leczenia, jeśli umowa o udzielanie tych świadczeń zawierać będzie takie ustalenia lub opis świadczenia przewiduje dodatkowe kryteria dostępności. Wówczas osoby korzystające z tych świadczeń powinny zostać poinformowane o tych zasadach w rejestracji. 8) W celu odwołania wizyty lub zmiany terminu, zarówno rejestracja jak i pacjent może korzystać z kontaktu telefonicznego, osobistego lub za pomocą poczty elektronicznej. 9) Przy przyjmowaniu pacjenta w rejestracji, jest on zobowiązany okazać: A) skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy świadczenie ma być udzielone z ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a do udzielenia świadczenia jest wymagane skierowanie; B) skierowanie od pracodawcy w przypadku, gdy świadczenie jest realizowane w ramach umowy z pracodawcą; 1 art.20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U nr 164, poz z późn. zmianami 6

7 7 C) skierowanie od podmiotu lub organu z którym Zakład ma podpisana umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku, gdy umowa pomiędzy Zakładem a tym podmiotem lub organem przewiduje udzielenie świadczenia na podstawie skierowania; D) dowód ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia w każdym przypadku świadczenia, którego skutkiem jest porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie recepty/zlecenia na refundowane leki lub środki pomocnicze. Nie dotyczy to jednak sytuacji udzielenia świadczenia pacjentowi nieubezpieczonemu w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu lub terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, lub posiadającego aktualną decyzję wójta lub burmistrza o zgodzie na opłacenie świadczeń zdrowotnych ze środków gminy, lub był przyjęty jako stan nagły. E) Inny dowód możliwości udzielenia świadczenia w ramach innych umów niż z NFZ, jeśli umowa o udzielenie świadczenia taki przewiduje. F) Dowód osobisty jeśli pacjent jest przyjmowany w trybie prywatnym. 10) W rejestracji pacjent jest zobowiązany złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentacje medyczną za życia i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Dyrektora. 4. Dokumentacja medyczna 1) W Zakładzie prowadzona jest dokumentacja medyczna, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi. 2) Świadczenia zdrowotne udzielane w Zakładzie podlegają rejestrowaniu i monitorowaniu w systemie ewidencyjno-informatycznym, zgodnie z odpowiednimi przepisami 3) Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, spełniają wymogi odpowiednich przepisów prawnych. 4) Postępowanie z dokumentacją archiwalną regulują zapisy rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych 2 5) Jeśli pacjent korzysta ze świadczeń kilku komórek organizacyjnych, w każdej ma zakładaną oddzielną historię choroby. Jeśli w jednej komórce organizacyjnej udzielane są świadczenia wobec jednego pacjenta, dla których są różni płatnicy, wpisy dokonywane są w jednej historii choroby. Świadczenia powinny być oznaczone w dokumentacji zbiorczej prowadzonej w rejestracji w taki sposób, aby jednoznacznie wynikało z nich, kto jest płatnikiem danego świadczenia. 6) Dokumentacja medyczna wydawana jest osobom i instytucjom do tego uprawnionym, na podstawie odpowiednich przepisów. Wydanie dokumentacji odbywa się tylko na podstawie decyzji Dyrektora Zakładu, jego zastępcy lub osoby upoważnionej przez Dyrektora. Wykaz osób upoważnionych znajduje się w odpowiednim zarządzeniu dyrektora. 5. Organizacja leczenia 1) Każdemu pacjentowi Zakładu przydziela się terapeutę prowadzącego. Sposób przydziału terapeuty prowadzącego, zmiana terapeuty prowadzącego, zastępstwa za terapeutę prowadzącego, zadania terapeuty prowadzącego ustala odpowiednie zarządzenie Dyrektora Zakładu. 2) W celu skierowania pacjenta na odpowiedni etap leczenia, do grupy terapeutycznej lub na konsultację odbywającą się ramach Zakładu, wydawane są odpowiednie skierowania wewnątrzzakładowe, na drukach zatwierdzonych przez Dyrektora Zakładu. 2 Dz.U. 2002, nr 167, poz

8 8 3) Oddziaływania o charakterze psychoterapii mogą być oparte o sporządzony na piśmie dokument pod nazwą: kontrakt na leczenie, zawarty pomiędzy pacjentem a przedstawicielem zespołu terapeutycznego. Zawiera dodatkowe informacje o prawach i obowiązkach pacjenta istotnych dla procesu terapeutycznego oraz o świadczeniach, które będą udzielane przez Zakład w czasie trwania kontraktu oraz o możliwych przyczynach wypowiedzenia kontraktu przez Zakład. Każdy moduł programu może zawierać odmienny kontrakt. Kontrakt może być również zawarty ustnie, o ile wynika to ze specyfiki prowadzonych oddziaływań. A) W kontrakcie może znajdować się odniesienie do dokumentów, informujących o zasadach korzystania ze świadczeń udzielanych w Zakładzie, takich jak: regulamin oddziału dziennego, zasady udziału w terapii ambulatoryjnej. Treść tych dokumentów ustala Dyrektor Zakładu w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa i wnioskami personelu medycznego. B) O terminie podpisania kontraktu decyduje terapeuta prowadzący. Do czasu, kiedy kontrakt nie jest ustalony, wobec pacjenta nie stosuje się psychoterapii, lecz jedynie poradnictwo psychologiczne, postępowanie diagnostyczne, psychoedukację w formie indywidualnej lub grupowej. a) Wzór kontraktu na leczenie ustala Dyrektor Zakładu w porozumieniu z Zastępcą ds. Lecznictwa przy uwzględnieniu uwag personelu medycznego. b) Jeśli kontrakt zawarty jest w formie ustnej, w miejscu dostępnym dla pacjentów powinny być wywieszone zasady udziału w określonych oddziaływaniach lub omówienie zasad udziału powinno być odnotowane w dokumentacji medycznej. C) W trakcie udzielania świadczenia pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia. D) Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi na zachowanie lub czynności personelu Zakładu. Skargi przyjmuje Dyrektor, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub może zostać złożone anonimowo do pojemnika na korespondencję umieszczonego w poczekalni Zakładu. a) Skarga może zostać złożona ustnie lub pisemnie. b) Na każda skargę złożoną nieanonimowo należy odpowiedzieć pisemnie w terminie nieprzekraczającym 30 dni. E) W zakresie procesu leczenia, Zakład zapewnia pacjentowi: a) Świadczenia zdrowotne b) Materiały i inne środki niezbędne do wykonania procedury medycznej; c) Pomieszczenia do wykonania procedury odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta, zapewniające intymność i poszanowanie godności osobistej. 6. Opłaty za udzielone świadczenia 1) Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat A) W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjenta zapoznaje się z wysokością odpłatności za świadczenia zdrowotne, z których chce skorzystać. B) Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie: a) umowy z pracodawcą w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach ustalonych w umowie, a pracownik korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi, chyba, że umowa przewiduje częściową dopłatę pacjenta. b) umowy z podmiotem lub organem uprawnionym do finansowania świadczeń na mocy innych przepisów w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach ustalonych w umowie, a pacjent korzystający ze świadczenia 8

9 9 zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi, chyba, że umowa przewiduje częściową dopłatę pacjenta. c) indywidualnego rozliczenia z pacjentem (tryb prywatny) z zastrzeżeniem, że w tym trybie mogą być realizowane jedynie świadczenia niegwarantowane. d) zgody NFZ na realizację turnusu terapeutycznego, w który zostanie włączona część świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach umowy z NFZ w tym przypadku pacjent pokrywa tę część kosztów, które związane są z zakwaterowaniem, dojazdem, wyżywieniem i dodatkowymi działaniami nie będącymi świadczeniem zdrowotnym, w tym proporcjonalnie do ilości uczestników ich kosztami po stronie kadry prowadzącej turnus. Wówczas informacja o wysokości opłat powinna zostać przekazana pacjentowi przed zakwalifikowaniem na turnus. O ile w ramach turnusu przewidziane są dodatkowo świadczenia niegwarantowane, ich cenę wlicza się w koszt turnusu. C) W przypadku świadczeń indywidualnych odpłatnych, pacjent reguluje odpłatność za świadczenia na zasadach przedpłaty przed aktualnym świadczeniem płaci za kolejne. Jeśli nie zgłosi się na ustalony termin przedpłata przepada. a) Opłatę za pierwsze świadczenie wnosi się przed jej rozpoczęciem. b) O ile pacjent decyduje się na regularność świadczeń, dokonuje opłaty za aktualne i kolejne, a przy kolejnych dokonuje jedynie przedpłaty. D) W przypadku świadczeń realizowanych w formach grupowych płatność reguluje się najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem udzielania świadczenia, jeśli ma charakter jednorazowy lub za całość programu jeśli świadczenia mają charakter cykliczny, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem okresu udzielania świadczeń. a) Płatność za świadczenia w formie programu może zostać dokonywana ratalnie przez okres trwania programu, na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik do odpowiedniego zarządzenia Dyrektora Zakładu. b) Jeśli świadczenia są zorganizowane w formie programu, pacjent powinien mieć możliwość zapoznania się z tym programem, przed podjęciem decyzji o udziale w programie. Program taki ma formę pisemną. E) Zapłata za odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową w rejestracji Zakładu za pokwitowaniem lub przelewem na wskazany rachunek bankowy. a) Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT. b) W przypadku niewystawienia faktury VAT przechód ewidencjonowany jest w rejestrze sprzedaży nieudokumentowanej. F) Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego jest tożsama z organizacją opisaną w punkcie 5., z zastrzeżeniem, że jeśli świadczenie odpłatne niegwarantowane odbywa się poza godzinami pracy określonego pracownika objętymi umową z NFZ (lub z innym płatnikiem, a umowa wprowadza zakaz wykonywania innych świadczeń w czasie przeznaczonym na realizację świadczeń wynikających z umowy), wówczas może być udzielone przez tego pracownika. 7. Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego. 1) Pełne opłaty za świadczenia mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach: A) W przypadku udzielenia świadczenia gwarantowanego pacjentowi nieubezpieczonemu w poradniach innych niż terapii uzależnienia od alkoholu lub terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, który jednocześnie nie posiada decyzji wójta 9

10 10 lub burmistrza o zgodzie na opłacenie świadczeń zdrowotnych ze środków gminy, a tryb przyjęcia był inny niż stan nagły; a) Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy świadczenie udzielane jest przez pracownika socjalnego zatrudnionego w Zakładzie, w celu uregulowania swojej sytuacji w zakresie ubezpieczenia. b) Koszt świadczenia, o którym mowa w punkcie 7.1)A) są identyczne z tymi, które wynikają z kosztów świadczeń finansowanych przez NFZ. B) Osobie, która nie potrafi udokumentować swojego prawa do świadczeń medycznych w ramach zawartych umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawartych z innymi niż NFZ płatnikami, a chce skorzystać z tego rodzaju świadczenia. C) W przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi, który zgłosił się do Zakładu w trybie przyjęcia prywatnego. D) W przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi, który korzystał do tej pory ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a zdecydował się na udzielenie mu świadczenia/świadczeń w trybie prywatnym. E) Cennik świadczeń o których mowa w pkt. 7.1)C) i 7.1)D) zawarty jest w załączniku nr 2 do regulaminu. F) Świadczenia niegwarantowane to takie, które różnią się sposobem realizacji, kwalifikacjami personelu od tych, które są opisane w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Wykaz tych świadczeń, ich opis realizacji, kwalifikacje personelu oraz cennik znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu. 2) Częściowa odpłatność za świadczenia może być pobierana od pacjentów w następujących przypadkach: A) W przypadku, gdy pacjent korzysta ze świadczeń objętych umowami z innymi płatnikami niż NFZ, a umowa ta przewiduje częściową odpłatność pacjenta. B) W przypadku organizacji świadczeń gwarantowanych- za zgodą NFZ - w turnus terapeutyczny, wówczas pacjent korzystający z turnusu płaci za inne elementy kosztów turnusu, niż świadczenia finansowane ze środków publicznych wg. kosztorysu turnusu. 3) Za czynności administracyjne A) Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. B) Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.7.3)a). C) Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 7.3.A). D) Wysokość opłat o których mowa w pkt. 7.3).A), 7.3)B), 7.3)C), określona jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Koszty te mogą być korygowane na bieżąco odpowiednim zarządzeniem dyrektora, jeśli informacja o której mowa w pkt. 3A ulegnie zmianie. E) Za przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych, którym jest zobowiązana poddać się osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń lub posiadająca pozwolenie na broń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zawartymi umowami o współpracy lub w trybie zgłoszenia prywatnego. 10

11 11 G) Za przeprowadzenie badań i wydania orzeczenia o niezdolności do wykonywania zawodu na zlecenie uprawnionych organów samorządów zawodowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zawartymi umowami o współpracy. H) Za zebranie informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. I) Za przeprowadzenie badania, wydania opinii lub orzeczenia lub przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zlecenie prokuratury albo sądu, w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. J) Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie. Sposób i tryb finansowania kosztów, o których mowa w tym punkcie ustalony jest odpowiednimi przepisami prawa. K) Za wydanie innego orzeczenia lub opinii, na zlecenie prokuratury, sądu lub innej uprawnionej instytucji w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw wg faktycznie poniesionych kosztów przy sporządzaniu orzeczenia lub opinii, lecz nie mniej niż w cenniku określonym w załączniku nr 1. L) Za wydanie zaświadczenia, opinii lub orzeczenia lekarskiego, psychologicznego lub sporządzonego przez specjalistę terapii uzależnień lub psychoterapeutę zgodnie z kompetencjami - wydawanego na życzenie świadczeniobiorcy, o ile nie jest to zaświadczenie związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeśli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego koszty określone są w załączniku nr 1. a) Za zaświadczenie niezwiązane z dalszym leczeniem uznaje się takie, które jest wydawane pacjentowi nie korzystającemu ze świadczeń Zakładu przynajmniej 3 miesiące przed datą zgłoszenia potrzeby wydania zaświadczenia oraz nie planującemu do czasu wydania zaświadczenia ustalenia kolejnego terminu wizyty w Zakładzie lub jest wydawane dla potrzeb innych niż proces diagnozowania i leczenia choroby. 4) Koszty o których mowa w pkt. od 7.3).A), do 7.3)U) mogą zostać podwyższone o koszty dostarczenia opinii lub orzeczenia do odpowiedniej instytucji lub osoby lub o inne opłaty dodatkowe, wymienione w załączniku nr 1. 5) Opłaty za czynności o których mowa w pkt. od 7.3).A), do 7.3)U) przez osobę prywatną, dokonywane są na zasadach opisanych w pkt. 6. 6) Czynności administracyjne odpłatne, o których mowa w pkt 7.3)A), 7.3)B), 7.3)C), 7.3)T), 7.3)U) wykonywane są odrębnie od udzielanych świadczeń. 7) Czynności administracyjne odpłatne, o których mowa w pkt 7.3)D) do 7.3)S) wykonywane są na tych samych zasadach, jak odpłatne świadczenia niegwarantowane. 8) W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor może wydać decyzję o rezygnacji z przyjmowania opłat w danej sprawie za wykonywanie czynności administracyjnych, po otrzymaniu pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. 9) Ponadto, nieodpłatne wydanie kserokopii dokumentacji przysługuje: A) podmiotom udzielającym świadczeń, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych na pisemny wniosek tych podmiotów; 11

12 12 B) upoważnionym instytucjom wykonującym zadania w ramach nadzoru i kontroli działań Centrum; C) upoważnionym na mocy odrębnych aktów organom i instytucjom, jeśli badanie zostało wykonane na ich wniosek, a umowa o wykonanie świadczeń zawiera informacje o nieodpłatnym udostępnieniu dokumentacji; D) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów. 10) Zasady przyjmowania wpłat ustala odpowiednie zarządzenie dyrektora zakładu. 8. Zasady udzielania świadczeń w zakresie umów z płatnikami (lub w trybie prywatnym) w jednym procesie terapeutycznym. 1) Jeśli dane świadczenia realizowane są na podstawie umów, istnieje możliwość udzielania świadczeń wynikających z tych umów w jednym procesie terapeutycznym, o ile umowa nie wprowadza jednoznacznie takiego zakazu. 2) Świadczenia realizowane na rzecz jednego pacjenta w jednej komórce organizacyjnej, jednak finansowane przez różnych płatników, rejestrowane są w jednej dokumentacji medycznej. Dotyczy to także świadczeń realizowanych w trybie prywatnym. 3) Za proces terapeutyczny rozumie się zespół odziaływań realizowany w jednej komórce organizacyjnej wobec jednego pacjenta, ze względu na jedno rozpoznanie główne lub/i rozpoznanie współwystępujące stwierdzone w trakcie tego procesu terapeutycznego. 5 Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu 1. Zakład składa się z następujących komórek organizacyjnych: - Poradnia Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sosnowcu, zwana dalej PPiLUA; - Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, zwany dalej ODLU; - Poradnia Psychoprofilaktyki, zwana dalej PP; - Poradnia Zdrowia Psychicznego, zwana dalej PZP; - Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, zwana dalej PTUSP; - Instytut Psychoterapii Klinicznej, zwany dalej IPK. 2. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej: Poradnia Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sosnowcu 1) Zarządzanie działalnością PPiLUA. A) Działalnością PPILUA kieruje Dyrektor Zakładu przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa. B) Dyrektor zakładu może powołać Kierownika PPiLUA, jeśli uzna to za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań placówki. Stanowisko to podlega Dyrektorowi Zakładu. 2) Dostępność do świadczeń w PPILUA A) Poradnia czynna jest w dniach i godzinach określonych odpowiednim zarządzeniem Dyrektora Zakładu. B) Osoby zgłaszające się do PPiLUA w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu lub uzależnienia od alkoholu i innych substancji, w ramach kontraktu z NFZ, przyjmowane są bez skierowania. Pozostałe osoby, o ile nie rozpoczną leczenia od wizyty u lekarza psychiatry, przyjmowane są ze skierowaniem od lekarza na psychoterapię. 12

13 13 C) PPILUA realizuje świadczenia w siedzibie Zakładu lub w innych miejscach wskazanych przez płatnika, w których mogą być udzielane świadczenia zgodnie z obowiązującym prawem. a) Powyższe nie dotyczy świadczeń finansowanych przez innych płatników niż NFZ oraz świadczeń niegwarantowanych. W tych sytuacjach zastosowanie mają warunki przyjęć wynikające z umów z płatnikami lub z oferty. b) Wszystkie osoby zgłaszające się do PPiLUA, które są osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodziny, mają prawo do bezpłatnych świadczeń w poradni, o ile są to oddziaływania odpowiednio w ramach leczenia odwykowego lub terapii i rehabilitacji współuzależnienia. c) Przepis 2.2)C)b) nie dotyczy świadczeń w ramach terapii uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji, szkodliwego używania alkoholu oraz ich rodzin, chyba że są to świadczenia wykonywane na podstawie umów, pokrywających koszty świadczenia udzielanego pacjentowi przez płatnika. d) Poradnia, oprócz świadczeń udzielanych w ramach leczenia odwykowego lub terapii i rehabilitacji współuzależnienia, udziela świadczeń związanych z występowaniem zaburzeń u członków rodzin osób uzależnionych, które nie są następstwem długotrwałego stresu związanego z życiem z osobą uzależnioną oraz świadczeń, które nie mieszczą się w ramach leczenia odwykowego, gdyż dotyczą innych niż uzależnienie problemów osób uzależnionych od alkoholu lub udzielane są osobom, które zakończyły terapię uzależnienia lub współuzależnienia zgodnie z programem terapii o którym mowa w pkt 3). Świadczenia te mogą być finansowane ze środków NFZ, o ile odpowiednie przepisy prawa i umowa uwzględniają taka możliwość lub mogą być realizowane jako świadczenia odpłatne niegwarantowane. e) O ile świadczenia udzielane są w trybie prywatnym, za częściową lub pełną odpłatnością, zastosowanie mają odpowiednie zasady opisane w pkt. 6 i 7. f) Wykaz świadczeń innych niż finansowane przez NFZ oraz ich opis wraz z cennikiem zawiera załącznik nr 2. 3) Organizacja leczenia w PPiLUA A) Leczenie ambulatoryjne uporządkowane jest strukturą programów terapeutycznych (zgodnie z 2 pkt 1 rozp. MZ z dnia 31 grudnia 1999r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu 3 ). B) Program adresowany jest do specyficznej grupy odbiorców wydzielonej ze względu na określone zaburzenie. Program może składać się z etapów. C) D) Program ma formę pisemną i jest tworzony przez Dyrektora Zakładu przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa. Może być na bieżąco modyfikowany, z uwzględnieniem zapisów wynikających z umowy z płatnikiem oraz opinii pracowników Zakładu. E) Program powinien określać jego zadania i organizację, a w szczególności: a) rodzaj i ilość świadczeń, b) częstotliwość udzielania świadczeń i czas ich trwania z podziałem na etapy, jeśli są planowane; c) cele i planowane efekty udziału w programie d) warunki zakwalifikowania do programu e) inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji świadczeń. f) Opis etapu zawiera informacje o odpowiednich celach i zadaniach etapu, świadczeniach realizowanych na poszczególnych etapach, czasie trwania etapu, godzinach i dniach udzielania poszczególnych świadczeń 3 Dz.U 1999, nr 3 poz.44 z późn. zmianami 13

14 14 oraz sposobu ich przeprowadzania oraz zasadach kwalifikacji pacjentów do odpowiednich etapów. 4) Zadania PPILUA A) Nadrzędnym celem PPiLUA jest udzielanie świadczeń ambulatoryjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin; B) Leczenie ambulatoryjne w PPILUA zawiera porady wynikające z obowiązującego w tej dziedzinie prawa (koszyk świadczeń gwarantowanych, sformułowany na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 4 ) oraz świadczeń niegwarantowanych, natomiast do ich kodowania używa się odpowiedniej klasyfikacji procedur medycznych. C) PPILUA może realizować świadczenia na podstawie umowy z NFZ, umów z innymi płatnikami na podstawie odrębnych ustaw oraz świadczenia realizowane w trybie prywatnym. 3. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej: Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień 1) Zarządzanie działalnością ODLU A) Działalnością ODLU kieruje Dyrektor Zakładu przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa. B) Dyrektor Zakładu może powołać kierownika Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień, jeśli uzna to za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań komórki. Stanowisko to podlega Dyrektorowi Zakładu. 2) Dostępność do świadczeń w ODLU A) Oddział czynny jest w dniach i godzinach określonych odpowiednim zarządzeniem Dyrektora Zakładu. B) Do leczenia w trybie dziennym wymagane jest skierowanie od lekarza Zakładu lub innego lekarza, bez względu na tryb przyjęcia i płatnika świadczeń. C) Wszystkie osoby zgłaszające się na oddział ze skierowaniem, które są osobami uzależnionymi od alkoholu lub osoby u których stwierdzono uzależnienie niestanowiące uzależnienia od substancji oraz ich rodziny, mają prawo do bezpłatnych świadczeń w ODLU. a) Przepis pkt 3.2)C) nie dotyczy świadczeń w ramach terapii uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji, szkodliwego używania alkoholu oraz ich rodzin b) O ile świadczenia udzielane są w trybie prywatnym, za częściową lub pełną odpłatnością, zastosowanie mają odpowiednie zasady opisane w pkt. 6 i 7. D) ODLU realizuje świadczenia w siedzibie Zakładu lub w innych miejscach wskazanych przez płatnika, w których mogą być udzielane świadczenia zgodnie z obowiązującym prawem. 3) Organizacja leczenia w trybie dziennym A) Leczenie w trybie dziennym jest leczeniem wykonywanym na rzecz pacjenta przyjętego do Zakładu. Opieka taka jest oferowana pacjentom, którzy w nocy przebywają we własnych domach. B) Zasady przebywania na oddziale dziennym reguluje regulamin porządkowy oddziału dziennego, zwany dalej regulaminem oddziału dziennego. Zawiera on ponadto 4 Dz. U. z 2008r. nr 164, poz z późn. zmianami 14

15 15 regulacje dotyczące przyjęć i wypisów pacjentów z oddziału dziennego. Zawarty jest w załączniku nr 3 do Regulaminu. C) W zakresie przyjęć i wypisów z oddziału dziennego mają zastosowanie przepisy regulujące przyjmowanie oraz wypisywanie ze szpitala psychiatrycznego w zakresie adekwatnym do świadczonych w trybie dziennym usług. D) Liczbę miejsc na oddziale dziennym ustala się na poziomie maksymalnie 12 osób dziennie. E) Organizacja i przebieg terapii ma charakter harmonogramu zajęć, który jest spisany i podany do in formacji pacjentów. F) Pacjent ODLU ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zastrzeżeniem, że to pacjent ponosi koszty realizacji tego prawa. Koszty dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, obliczane są każdorazowo wg. odpowiedniego zarządzenia Dyrektora Zakładu, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów realizacji tych praw. 4) Zadania ODLU A) Zadaniem ODLU jest leczenie pacjentów zgłaszających się do placówki w trybie leczenia dziennego w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. B) Leczenie w trybie oddziału dziennego w Zakładzie zawiera porady wynikające z obowiązującego w tej dziedzinie prawa (koszyk świadczeń gwarantowanych, sformułowany na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 5 ) oraz świadczeń niegwarantowanych, natomiast do ich kodowania używa się odpowiedniej klasyfikacji procedur medycznych. C) ODLU może realizować świadczenia na podstawie umowy z NFZ, umów z innymi płatnikami na podstawie odrębnych ustaw oraz świadczenia realizowane w trybie prywatnym. 4. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej: Poradnia Psychoprofilaktyki 1) Zarządzanie działalnością PP A) Działalnością PP kieruje Dyrektor Zakładu przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa. B) Dyrektor Zakładu może powołać kierownika PP, jeśli uzna to za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań komórki. Stanowisko to podlega Dyrektorowi Zakładu. 2) Dostępność do świadczeń profilaktycznych PP: A) Poradnia czynna jest w dniach i godzinach określonych w odpowiednim zarządzeniu Dyrektora Zakładu. B) Udzielanie świadczeń w trybie prywatnym realizowane jest poza godzinami pracy pracowników przydzielonych do realizacji świadczeń w ramach umów z płatnikami, lub przez pracowników nie zgłoszonych do realizacji tych umów w godzinach równoległych do czasu objętego umową z płatnikami. C) PP realizuje świadczenia w siedzibie Zakładu lub w innych miejscach wskazanych przez płatnika, w których mogą być udzielane świadczenia zgodnie z obowiązującym prawem. D) Zasady udzielania świadczeń zawarte są w umowach zawartych z płatnikami świadczeń oraz w niniejszym Regulaminie. E) O ile świadczenia udzielane są w trybie prywatnym, za częściową lub pełną odpłatnością, zastosowanie mają odpowiednie zasady opisane w pkt. 6 i 7. 5 Dz. U. z 2008r. nr 164, poz z późn. zmianami 15

16 16 3) Zadania A) Zadaniem PP jest realizacja świadczeń z dziedziny profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji publicznej. Obejmuje świadczenia i działania, których zasadniczym celem jest poprawa stanu zdrowia populacji, w odróżnieniu od świadczeń, których celem jest poprawa stanu zdrowia poszczególnych osób. B) Świadczenia te mogą być realizowane w postaci programów, rozumianych zgodnie z definicją zawartą w art.5 pkt 30 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych 6 C) Zakład realizuje programy, o których mowa w pkt. 4.3)B), które dotyczą niżej wymienionych funkcji ochrony zdrowia: a) Zapobieganie chorobom niezakaźnym. Obejmuje działania i programy z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, której głównym celem jest zmniejszenie zachorowalności na choroby niezakaźne. b) Oświata i promocja zdrowia. c) Opieka nad matką i dzieckiem, planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, zdrowie matki i dziecka. d) Medycyna szkolna: obejmuje działania w środowisku nauczania i wychowania w dziedzinie edukacji zdrowotnej, wykonywanie badań przesiewowych. e) Edukacja publiczna D) PP może realizować również inne zadania wynikające z rozp. Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym 7. W tym celu może współpracować z instytucjami wymienionymi w ww. rozporządzeniu. Wymienione zadania, mogą być realizowane poprzez: a) Badania przesiewowe w zakresie programów profilaktycznych, diagnoza problemów w obszarze zdrowia psychicznego w określonych populacjach. b) Wykłady psychoedukacyjne, warsztaty terapeutyczne, treningi umiejętności, zajęcia readaptacyjne i psychokorekcyjne zarówno na terenie placówki, jak i w miejscach wskazanych przez zleceniodawcę, w tym obozy terapeutyczne. c) Prowadzenie punktu konsultacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa prawnego, socjalnego, pedagogicznego. d) Zajęcia plenerowe, w tym m.in. festyny, pokazy zdrowotne, akcje uliczne itp. e) Opracowywanie i kolportaż materiałów edukacyjnych, wydawnictw. f) Prowadzenie stron internetowych poświęconych promocji zdrowia. g) Wdrażanie systemów oddziaływań prozdrowotnych w zakładach pracy, placówkach, społecznościach lokalnych, określonych populacjach. 5. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej: Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, w skrócie PTUSP 1) Zarządzanie działalnością PTUSP. A) Działalnością PTUSP kieruje Dyrektor Zakładu przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa. B) Dyrektor zakładu może powołać Kierownika PTUSP, jeśli uzna to za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań placówki. Stanowisko to podlega Dyrektorowi Zakładu. 6 Dz. U. z 2008r. nr 164, poz z późn. zmianami; 7 Dz.U z 1996r. nr 112 poz

17 17 2) Dostępność do świadczeń w PTUSP A) Poradnia czynna jest w dniach i godzinach określonych w odpowiednim zarządzeniu Dyrektora Zakładu. B) Osoby zgłaszające się do PTUSP w zakresie leczenia uzależnienia od środków odurzających i substancji psychotropowych, w ramach kontraktu z NFZ, przyjmowane są bez skierowania. Pozostałe osoby, o ile nie rozpoczną leczenia od wizyty u lekarza psychiatry, przyjmowane są ze skierowaniem od lekarza na psychoterapię. C) PTUSP realizuje świadczenia w siedzibie Zakładu lub w innych miejscach wskazanych przez płatnika lub opisanych w ofercie, w których mogą być udzielane świadczenia zgodnie z obowiązującym prawem. D) Przepisy pkt 5.2)D) nie dotyczą świadczeń niezakwalifikowanych jako gwarantowane. W tych sytuacjach zastosowanie mają warunki przyjęć wynikające z umów z płatnikami lub z oferty. E) Od osób zgłaszających się do PTUSP, które są osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych nie pobiera się opłat bez względu na rodzaj świadczeń udzielanych w placówce w ramach leczenia. a) Powyższe nie dotyczy rodzin osób uzależnionych. W tych sytuacjach świadczenie jest bezpłatne, o ile jest finansowane w całości przez NFZ lub innego płatnika. b) O ile świadczenia udzielane są w trybie prywatnym, za częściową lub pełną odpłatnością, zastosowanie mają odpowiednie zasady opisane w pkt. 6 i 7. c) Wykaz świadczeń niegwarantowanych oraz ich opis wraz z cennikiem zawiera załącznik nr 2. 3) Organizacja leczenia w PTUSP A) Leczenie ambulatoryjne uporządkowane jest strukturą programów terapeutycznych (zgodnie z 2 pkt 1 rozp. MZ z dnia 31 grudnia 1999r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu 8 ). B) Program adresowany jest do specyficznej grupy odbiorców wydzielonej ze względu na określone zaburzenie. Program składa się z etapów. C) Program ma formę pisemną i jest tworzony przez Dyrektora Zakładu przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa. Może być na bieżąco modyfikowany, z uwzględnieniem zapisów wynikających z umowy z płatnikiem oraz opinii pracowników Zakładu. D) Program powinien określać jego zadania i organizację, a w szczególności: a) rodzaj i ilość świadczeń, b) częstotliwość udzielania świadczeń i czas ich trwania z podziałem na etapy, jeśli są planowane; c) cele i planowane efekty udziału w programie d) warunki zakwalifikowania do programu e) inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji świadczeń. f) Opis etapu zawiera informacje o odpowiednich celach i zadaniach etapu, świadczeniach realizowanych na poszczególnych etapach, czasie trwania etapu, godzinach i dniach udzielania poszczególnych świadczeń oraz sposobu ich przeprowadzania oraz zasadach kwalifikacji pacjentów do odpowiednich etapów. 4) Zadania PTUSP 8 Dz.U 1999, nr 3 poz.44 z późn. zmianami 17

18 18 A) Nadrzędnym celem PTUSP jest udzielanie świadczeń ambulatoryjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin; B) Leczenie ambulatoryjne w PTUSP zawiera porady wynikające z obowiązującego w tej dziedzinie prawa (koszyk świadczeń gwarantowanych, sformułowany na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 9 ) oraz świadczeń niegwarantowanych, natomiast do ich kodowania używa się odpowiedniej klasyfikacji procedur medycznych. C) PTUSP może realizować świadczenia na podstawie umowy z NFZ, umów z innymi płatnikami na podstawie odrębnych ustaw oraz świadczenia realizowane w trybie prywatnym. 6. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej: Poradnia Zdrowia Psychicznego, w skrócie PZP 1) Zarządzanie działalnością PZP. A) Działalnością PZP kieruje Dyrektor Zakładu przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa. B) Dyrektor zakładu może powołać Kierownika PZP, jeśli uzna to za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań placówki. Stanowisko to podlega Dyrektorowi Zakładu. 2) Dostępność do świadczeń w PZP A) Poradnia czynna jest w dniach i godzinach określonych w odpowiednim zarządzeniu Dyrektora Zakładu. B) Osoby zgłaszające się do PZP w ramach kontraktu z NFZ, przyjmowane są bez skierowania, jeśli rozpoczną leczenie od wizyty u lekarza psychiatry. W innym przypadku przyjmowane są ze skierowaniem od lekarza na psychoterapię. Nie dotyczy to sytuacji, gdy udzielane są świadczenia kwalifikowane jako niegwarantowane. C) PZP realizuje świadczenia w siedzibie Zakładu lub w innych miejscach wskazanych przez płatnika lub określonych w ofercie, w których mogą być udzielane świadczenia zgodnie z obowiązującym prawem. D) O ile świadczenia udzielane są w trybie prywatnym, za częściową lub pełną odpłatnością, zastosowanie mają odpowiednie zasady opisane w pkt. 6 i 7. E) Wykaz świadczeń innych niż finansowane przez NFZ oraz ich opis wraz z cennikiem zawiera załącznik nr 2. 3) Organizacja leczenia w PZP A) Leczenie ambulatoryjne oparte jest o udzielanie świadczeń zgodnie z zaleceniami lekarza lub innych pracowników realizujących świadczenia. B) W procesie leczenia mogą być wyodrębnione kompleksy świadczeń ukierunkowane na leczenie określonych zaburzeń lub grup zaburzeń. W takiej sytuacji zespół tych świadczeń powinien być opisany pisemnie i podany do wiadomości pacjentów. Opis ten powinien zawierać: a) rodzaj i ilość świadczeń b) częstotliwość udzielania świadczeń i czas ich trwania; c) cele i planowane efekty udziału w programie d) warunki zakwalifikowania do programu e) inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji świadczeń. 4) Zadania PZP 9 Dz. U. z 2008r. nr 164, poz z późn. zmianami 18

19 19 A) Nadrzędnym celem PTUSP jest udzielanie świadczeń ambulatoryjnych dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi; B) Leczenie ambulatoryjne w PZP zawiera porady wynikające z obowiązującego w tej dziedzinie prawa (koszyk świadczeń gwarantowanych, sformułowany na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 10 ) oraz świadczeń niegwarantowanych, natomiast do ich kodowania używa się odpowiedniej klasyfikacji procedur medycznych. C) PZP może realizować świadczenia na podstawie umowy z NFZ, umów z innymi płatnikami na podstawie odrębnych ustaw oraz świadczenia realizowane w trybie prywatnym. 7. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej: Instytut Psychoterapii Klinicznej, w skrócie IPK 1) Zarządzanie działalnością IPK. A) Działalnością IPK kieruje Dyrektor Zakładu przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa. B) Dyrektor zakładu może powołać Kierownika IPK, jeśli uzna to za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań placówki. Stanowisko to podlega Dyrektorowi Zakładu. 2) Zasady działania IPK A) IPK realizuje kursy i szkolenia w siedzibie Zakładu lub w innych miejscach wskazanych przez płatnika lub określonych w ofercie; B) Koszty, terminy, miejsce realizacji, zakres tematyczny, kryteria naboru, zasady odpłatności oraz inne informacje związane ze szkoleniem podawane są do wiadomości przed jego rozpoczęciem w siedzibie Zakładu, na stronie internetowej Zakładu oraz w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z tymi informacjami. C) O ile szkolenie odbywa się w siedzibie Centrum, może ono być realizowane pod warunkiem, że nie jest to uciążliwe dla pacjenta lub przebiegu leczenia. D) Pozostałe kwestie związane z działalnością IPK zawarte są w statucie IPK 3) Zadania IPK A) Prowadzenie szkoleń i kursów związanych z rozwojem własnych zainteresowań, a w szczególności z rozwojem umiejętności społecznych i kompetencji osobowości; B) Prowadzenie szkoleń i kursów związanych z doskonaleniem zawodowym w zakresie psychoterapii, pomocy psychologicznej i leczenia uzależnień; C) Prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 8. Współdziałanie między komórkami organizacyjnymi i konsultantami Zakładu. 1) Pracownicy komórek organizacyjnych współpracują między sobą w zakresie konsultacji w swojej dziedzinie, postępowania diagnostycznego, bądź przejęcia pacjenta do leczenia. Konsultacje w Zakładzie odbywają się jako: A) konsultacje wewnętrzne udzielane przez pracowników komórek poradni Zakładu w zakresie ich kompetencji, B) konsultacje zewnętrzne udzielane przez specjalistów w ramach zawartych umów cywilno - prawnych na konsultacje. 2) Bieżącej informacji o pacjencie konsultantowi udzielają terapeuta prowadzący lub inny terapeuta uczestniczący w procesie terapii pacjenta. 3) W złożonych sytuacjach terapeuta prowadzący może zasięgać opinii i konsultować pacjenta z innymi pracownikami działalności podstawowej na zebraniu klinicznym, które odbywa się w terminach ustalonych przez Dyrektora Zakładu lub w sprawach wymagających pilnego rozstrzygnięcia, może zwoływać zebranie konsultacyjne na bieżąco spośród pracowników 10 Dz. U. z 2008r. nr 164, poz z późn. zmianami 19

20 20 obecnych w danym czasie w Zakładzie i dysponujących możliwościami czasowymi do udziału w konsultacji. Każda konsultacja podlega wpisowi do dokumentacji medycznej pacjenta. 4) Rejestracja Zakładu współdziała z komórkami Zakładu w zakresie dokumentacji i statystyki medycznej. 5) Pracownicy administracji współdziałają z komórkami Zakładu w zakresie zaopatrzenia, obsługi technicznej, spraw pracowniczych, spraw księgowych. 6) Osoby posiadające certyfikat psychoterapeuty lub certyfikat specjalisty terapii uzależnień zobowiązane są do prowadzenia nadzoru nad osobami, które uczestniczą w procesie szkoleniowym w zakresie psychoterapeuty lub specjalisty terapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Z kolei osoby, które uczestniczą w ww. procesach szkoleniowych, zobowiązane są do poddawania się nadzorowi certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień i psychoterapeutów. Szczegółowe zasady nadzoru ustala odpowiednie zarządzenie dyrektora zakładu. 7) W Zakładzie realizowane są superwizje pracowników, prowadzących psychoterapię. Pracownicy zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach superwizyjnych zgodnie z zaleceniami Dyrektora. Celem superwizji jest utrzymywanie wysokiego poziomu udzielanych świadczeń. 6 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 1. W celu zapewnienia prawidłowego procesu diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania leczniczego, Zakład może zawierać umowy z innymi jednostkami służby zdrowia na wykonywanie specjalistycznych badań i konsultacji medycznych, których nie zapewnia we własnym zakresie. 2. W razie niemożności zapewnienia pacjentowi diagnozowania i leczenia w warunkach Zakładu podejmuje się niezbędne działania w celu zapewnienia leczenia pacjenta w odpowiednich ambulatoryjnych i stacjonarnych placówkach ogólnych i specjalistycznych. 3. Na podstawie art. 5 rozp. MZ z dnia 31 grudnia 1999r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu, Zakład współpracuje z wojewódzkim ośrodkiem terapii uzależnienia od alkoholu. 4. Zakład współpracuje ponadto z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wdrażania procedur wczesnej interwencji wobec osób uzależnionych, posiadających inne zaburzenia, stosowania procedur przesiewowych służących wczesnemu wykrywaniu uzależnień i innych zaburzeń, udzielania pomocy psychologicznej rodzinom dysfunkcyjnym. 7 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie zarządzenia Dyrektora. 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw pacjenta określonych i wynikających z przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz przepisów odrębnych. 3. Niniejszy Regulamin jest ustalony przez Dyrektora Zakładu i zatwierdzony przez Radę Społeczną Zakładu. 4. Załączniki wymienione w tekście stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 5. Kopię Regulaminu otrzymują kierownicy komórek organizacyjnych Zakładu. 6. Pracownicy Zakładu mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu. 7. Treść Regulaminu zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Zakładu oraz udostępniana jest do wglądu w Zakładzie. 8. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej oraz trybu przewidzianego dla jego ustanowienia. 9. Z dniem traci moc Regulamin Porządkowy CPILU z dnia Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r.... Dyrektor Zakładu 20

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012 I. Postanowienie ogólne 1. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie: a) ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654)

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad dotyczących: 1. udzielania

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport. 2. Przedstawicielowi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej: 1. Dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o. 57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c I. Postanowienia ogólne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ISBN 978-83-269-1439-3

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ISBN 978-83-269-1439-3 Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego Wszystkie podmioty lecznicze zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - są zobowiązane do opracowania regulaminu organizacyjnego. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do dokumentacji medycznej Prawo do dokumentacji medycznej Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 2. Dane zawarte w dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje.

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/796/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Diagnostyka i Terapia

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Diagnostyka i Terapia Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą Diagnostyka i Terapia I. Informacje ogólne, firma, nazwa podmiotu, podstawy prawne działalności 1. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury)

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury) Informacje ogólne 1. Szpital Babińskiego udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 144/2008 Projekt z dnia 19.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 4962 UCHWAŁA NR 483/XXX/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 25 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.); Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Sucha Beskidzka, dnia 31 marca 2015 r. Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Dotyczy: Cennika zewnętrznego na rok 2015 Z dniem 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna REJESTRACJA czynna poniedziałek - piątek w godz.7:00 18:00 Główne wejście do budynku Szpitala, ul.prądnicka 37 Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UZDROWISKOWE

LECZENIE UZDROWISKOWE LECZENIE UZDROWISKOWE Informacja dla ubezpieczonego ubiegającego się o leczenie uzdrowiskowe Wszystkie sprawy dotyczące leczenia uzdrowiskowego prowadzone są korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Akademickiego Centrum Medycznego

Regulamin organizacyjny Akademickiego Centrum Medycznego Regulamin organizacyjny Akademickiego Centrum Medycznego Akademickie Centrum Medyczne przy Wyższej Szkole Gospodarki ul. Adama Naruszewicza 11 85-230 Bydgoszcz BYDGOSZCZ 2015 I. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów prowadzonych w formach pozaszkolnych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

Regulamin kursów prowadzonych w formach pozaszkolnych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego Załącznik do Zarządzenia Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 29/16 z dnia 01.09.2016 Regulamin kursów prowadzonych w formach pozaszkolnych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przychodnia dla dzieci i dorosłych Tolek Sp. z o.o. 91-310 Łódź ul. Wrocławska 20 I. Podstawy prawne funkcjonowania 1 Podmiot Przychodnia dla dzieci i dorosłych Tolek sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r.

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r. Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień 16.03.2012 r. I. Postanowienia ogólne. 1) Zakład Opieki Zdrowotnej działa pod nazwą: NZOZ Telemedycyna Polska. 1 2) Obszar działania

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Wprowadzony uchwałą zarządu z dnia 20.08.2012 r PozMed Spółka z o.o. 62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 36 Telefon 61-830-14-74 1 I. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Zarządzenia nr 22/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 stycznia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego MTP Gryfice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego MTP Gryfice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego MTP Gryfice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I. Postanowienia ogólne 1. Na mocy uchwały nr 1 Zarządu spółki MTP Gryfice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI-129/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku STATUT Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

FORMULARZ OFERTY. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Załącznik Nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert WOPiTU FORMULARZ OFERTY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1. Niniejszy formularz traktowany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2431 UCHWAŁA NR XI/214/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I 1 PODSTAWA PRAWNA

Rozdział I 1 PODSTAWA PRAWNA ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORAZ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE/ INDYWIDUALNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU PO WER REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU FENIX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU FENIX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU FENIX PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne.... 3 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: NOCNA I ŚWIĄTECZNA AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA OPIEKA PIELĘGNIARSKA. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ UMOWA CYWILNO PRAWNA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Zawarta w dniu w Woźnikach pomiędzy: Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Woźnikach z siedzibą przy ul. Dworcowej 21 42-289 Woźniki reprezentowanym przez:.zwanym

Bardziej szczegółowo

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa w oparciu o Statut

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą 1 ROZDZIAŁ I 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r. UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek

Bardziej szczegółowo

6. Podczas kwalifikacji decydować będzie kolejność przesyłania/składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

6. Podczas kwalifikacji decydować będzie kolejność przesyłania/składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami. Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2016 r. w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień, zwanego dalej Programem szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r. UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta (wyciąg)

Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. adw. Damian Konieczny Kosiorek Konieczny Kancelaria Prawna s.c.

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. adw. Damian Konieczny Kosiorek Konieczny Kancelaria Prawna s.c. ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH adw. Damian Konieczny Kosiorek Konieczny Kancelaria Prawna s.c. www.kkkancelaria.pl AKTY PRAWNE AKTY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ ORTHOS TERESA ŁAKOWICZ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ ORTHOS TERESA ŁAKOWICZ 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ ORTHOS TERESA ŁAKOWICZ I. Postanowienia ogólne 1. Centrum Medycyny Specjalistycznej Orthos Teresa Łakowicz, zwane dalej Centrum jest podmiotem

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ UNI-TERRA W POZNANIU

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ UNI-TERRA W POZNANIU STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ UNI-TERRA W POZNANIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 01.08.2013r

REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 01.08.2013r REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 01.08.2013r Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (j.t. DzU z 2013r, poz 217 z poen. Zm.), ustala się regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Mazowieckie Centrum Reumatologii

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 7 Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

REGULAMIN udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej REGULAMIN udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 1. [Postanowienia wstępne] 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, zwany dalej Zakładem, jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Parzymiechach w dniu. 2012r. pomiędzy: Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Terapii Uzależnień sp. z o.o. w Parzymiechach, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ODBYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH PRZEZ BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁOSICACH

REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ODBYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH PRZEZ BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁOSICACH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Narutowicza 6, 08 200 Łosice (83) 357-19-67, 357-19-71, fax: (83) 357-19-67 e-mail: walo@praca.gov.pl REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ODBYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH PRZEZ BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18

Regulamin Organizacyjny Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18 Załącznik do zarządzenianr259/2013/p PPREZYDENTA MIASTA POZNANI z dnia 17.04.2013 r. Regulamin Organizacyjny Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18 Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zawarta w dniu 02.01.2014 r. w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum INGENIUM. przy ul. Meissnera 12 w Warszawie. prowadzonego przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych. I. Ogólne zasady

Regulamin Centrum INGENIUM. przy ul. Meissnera 12 w Warszawie. prowadzonego przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych. I. Ogólne zasady Regulamin Centrum INGENIUM przy ul. Meissnera 12 w Warszawie prowadzonego przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych I. Ogólne zasady 1. Centrum INGENIUM (zwane dalej Centrum) jest placówką prowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

FIZYKOTERAPIA I BIOODNOWA

FIZYKOTERAPIA I BIOODNOWA CENNIK USŁUG Lp. FIZYKOTERAPIA I BIOODNOWA Cena brutto 1 zabiegu 1 Laseroterapia 8 zł 2 Magnetoterapia 8 zł 3 Sollux 6 zł 4 Terapia światłem Lampa Bioptron pro 10 zł 5 Ultradźwięki 8 zł 6 Mikroprądy 6

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r.

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r. Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia.. 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. Dz.U.2012.734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r.

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r. Dz.U.11.50.259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy

Bardziej szczegółowo