Regulamin Organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu"

Transkrypt

1 1 Regulamin Organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu 1

2 21 Regulamin Organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu Rozdziały: 1 Postanowienia ogólne 2 Cele i zadania podmiotu, w tym zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz rodzaj działalności leczniczej, 3 Struktura organizacyjna oraz miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych 4 Proces udzielania świadczeń, w tym organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych oraz opłaty za czynności administracyjne. 5 Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu oraz sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi. 6 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 7 Postanowienia końcowe. Załączniki: Załącznik nr 1 cennik opłat za czynności administracyjne Załącznik nr 2 cennik opłat za świadczenia niezakwalifikowane jako gwarantowane, wraz z ich opisem. Załącznik nr 3 regulamin porządkowy oddziału dziennego. Załącznik nr 4 schemat organizacyjny Załącznik nr 5 wykaz zarządzeń Dyrektora, które wymienione są w niniejszym Regulaminie 1 Postanowienia ogólne. 1.Na podstawie art. 23 i 24 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, nr. 112 poz. 654) ustala się: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu zwany dalej Regulaminem. 1) Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu zwane jest w niniejszym Regulaminie Zakładem. 2 Cele i zadania podmiotu, w tym zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz rodzaj działalności leczniczej. 1. Cele i zadania Zakładu 1) Cel działania podmiotu określony jest w Statucie Zakładu i polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, głównie ludności zamieszkałej na obszarze działania Zakładu. 2) Zadania podmiotu określone są w Statucie Zakładu i polegają na realizowaniu: A) Świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w tym gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, zapisanych w odpowiednich przepisach oraz indywidualnych i grupowych oddziaływaniach zapobiegawczo-leczniczych innych niż świadczenia gwarantowane (niegwarantowanych), a w szczególności ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń ośrodków opieki innej niż szpitalnej. 2

3 3 Rozdziały: 1 Postanowienia ogólne 2 Cele i zadania podmiotu, w tym zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz rodzaj działalności leczniczej, 3 Struktura organizacyjna oraz miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych 4 Proces udzielania świadczeń, w tym organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych oraz opłaty za czynności administracyjne. 5 Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu oraz sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi. 6 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 7 Postanowienia końcowe. Załączniki: Załącznik nr 1 cennik opłat za czynności administracyjne Załącznik nr 2 cennik opłat za świadczenia niezakwalifikowane jako gwarantowane, wraz z ich opisem. Załącznik nr 3 regulamin porządkowy oddziału dziennego. Załącznik nr 4 schemat organizacyjny Załącznik nr 5 wykaz zarządzeń Dyrektora, które wymienione są w niniejszym Regulaminie 1 Postanowienia ogólne. 1.Na podstawie art. 23 i 24 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, nr. 112 poz. 654) ustala się: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu zwany dalej Regulaminem. 1) Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu zwane jest w niniejszym Regulaminie Zakładem. 2 Cele i zadania podmiotu, w tym zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz rodzaj działalności leczniczej. 1. Cele i zadania Zakładu 1) Cel działania podmiotu określony jest w Statucie Zakładu i polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, głównie ludności zamieszkałej na obszarze działania Zakładu. 2) Zadania podmiotu określone są w Statucie Zakładu i polegają na realizowaniu: A) Świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w tym gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, zapisanych w odpowiednich przepisach oraz indywidualnych i grupowych oddziaływaniach zapobiegawczo-leczniczych innych niż świadczenia gwarantowane (niegwarantowanych), a w szczególności ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń ośrodków opieki pozaszpitalnej. B) Ponadto, Zakład realizuje zadania z zakresu: a) Promocji zdrowia, działalności profilaktycznej, edukacji publicznej; b) Kształcenia i doskonalenia kadr służb społecznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego, problematyki uzależnień: c) Przygotowywania osób do wykonywania zawodu medycznego i 3

4 4 kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach; d) Badań nad psychoterapią, prac badawczo rozwojowych w zakresie psychoterapii i leczenia uzależnień, e) Usług socjalno-prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań statutowych; f) Orzecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego na zlecenie sądu lub innych uprawnionych organów; 3 Struktura organizacyjna oraz miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych 1. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowi zespół komórek działalności podstawowej, administracja i obsługa. Schemat organizacyjny określa załącznik nr 4 2. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) Poradnia Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sosnowcu, zwana dalej PPiLUA; 2) Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień, zwany dalej ODLU; 3) Poradnia Psychoprofilaktyki, zwana dalej PP 4) Poradnia Zdrowia Psychicznego, zwana dalej PZP 5) Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, zwana dalej PTUSP 6) Instytut Psychoterapii Klinicznej, zwany dalej IPK 3. Nadzór merytoryczny nad działaniem wszystkich komórek organizacyjnych Zakładu sprawuje Dyrektor Zakładu, przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 4. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba Zakładu, którą jest miasto Sosnowiec, pod adresem ul. 3 Maja 33. 1) W uzasadnionych przypadkach, o ile wynika to z umowy o udzielanie określonych świadczeń, miejsce udzielania świadczenia może być inne niż siedziba Zakładu (np. turnus terapeutyczny). 2) Zmiana miejsca realizacji może także wynikać z informacji o planowanym udzieleniu świadczenia poza siedzibą, jeśli jest to świadczenie niegwarantowane. Informacja jest wówczas podawana do wiadomości pacjentów mających zamiar skorzystać z tej formy świadczenia. 4 Proces udzielania świadczeń, w tym organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych oraz opłaty za czynności administracyjne. 1. Świadczenia Zakładu 1) Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu udziela świadczeń zdrowotnych w postaci: A) świadczeń ambulatoryjnych, B) świadczeń z zakresu opieki pozaszpitalnej w formie oddziału dziennego; C) programów zdrowotnych, profilaktyki i zdrowia publicznego oraz programów wynikających z realizacji zadań określonych odpowiednimi ustawami. 2) Dodatkowo, wszystkie komórki działalności leczniczej mogą realizować zadania dydaktyczne i badawcze, które są powiązane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia oraz uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób. 3) Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu prowadzi działalność edukacyjną, w postaci: 4

5 5 A) pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym. B) szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej 4) Poszczególne komórki organizacyjne Zakładu udzielają świadczeń w godzinach swojej pracy, które są podane do wiadomości pacjentów. 5) Informacje o rodzajach i miejscach udzielanych świadczeń, godzinach przyjęć oraz numerach telefonów umieszczane są na terenie Zakładu w widocznych miejscach oraz na stronach internetowych Zakładu. 6) Świadczenia poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu mogą być ułożone w programy psychoterapii, dostosowane do specyfiki zaburzeń leczonych w tych komórkach. 7) Programy psychoterapii tworzy Dyrektor Zakładu przy pomocy zastępcy do spraw lecznictwa z uwzględnieniem wniosków pracowników merytorycznych Zakładu. Mają one formę pisemną. 8) Świadczenia w Zakładzie mogą wykonywać wolontariusze, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. 9) Staże i praktyki zawodowe oraz studenckie organizowane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Dodatkowo mogą być uregulowane odpowiednim zarządzeniem Dyrektora Zakładu. 10) Dyrektor w procesie zarządzania Zakładem wydaje zarządzenia i polecenia oraz wprowadza procedury i instrukcje oraz udziela informacji. 2. Zasady przyjęć do Zakładu 1) Pacjenci przyjmowani są w dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiednich komórek organizacyjnych. 2) Udzielanie świadczeń gwarantowanych w komórkach leczenia ambulatoryjnego w zakresie leczenia odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych nie wymaga skierowania. We wszystkich komórkach organizacyjnych nie jest także wymagane skierowanie do świadczeń lekarza psychiatry. W pozostałych przypadkach udzielania świadczeń gwarantowanych wymagane jest skierowanie od lekarza. Odbywa się to wg. następujących zasad: A) Jeśli osoba zgłaszająca się do placówki nie określa się jako osoba posiadająca problem z nadużywaniem alkoholu lub innych substancji i nie ma skierowania od lekarza, pierwszym świadczeniem gwarantowanym finansowanym ze środków publicznych realizowanym w placówce jest porada lekarza psychiatry. B) Jeśli osoba zgłaszająca się do placówki nie określa się jako osoba posiadająca problem z nadużywaniem alkoholu lub innych substancji i ma skierowanie od lekarza, pierwszym świadczeniem gwarantowanym finansowanym ze środków publicznych realizowanym w placówce jest porada lekarza psychiatry lub pozostałego personelu realizującego świadczenia w placówce. C) Jeśli osoba zgłaszająca się do placówki określa się jako osoba posiadająca problem z nadużywaniem alkoholu lub innych substancji, to jest przyjmowana bez skierowania, o ile świadczenie realizowane będzie w poradni zajmującej się leczeniem uzależnień a pierwszym świadczeniem gwarantowanym finansowanym ze środków publicznych realizowanym w placówce jest wówczas porada lekarza psychiatry lub pozostałego personelu realizującego świadczenia w placówce. D) Leczenie w formie oddziału dziennego wymaga każdorazowo skierowania od lekarza; 3) Podjęcie leczenia w zakładzie jest dobrowolne, za wyjątkiem zobowiązania do leczenia na podstawie orzeczenia właściwego organu. 5

6 6 4) W stosunku do osób zgłaszających się do Zakładu, u których stwierdzono stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, podejmuje się czynności ratownicze, a w uzasadnionych przypadkach wzywa się zespół ratownictwa medycznego. 5) W stosunku do przyjęć nowych pacjentów do świadczeń leczenia ambulatoryjnego i w trybie całodziennym może być utworzona lista oczekujących 1, jeśli termin oczekiwania na świadczenie wynosi ponad miesiąc, która prowadzona jest w rejestracjach poradni ambulatoryjnych i oddziału dziennego. A) Nadzór nad właściwą realizacją udzielania świadczeń osobom zapisanym do kolejki oczekujących, pełni zespół oceny przyjęć, w którego skład wchodzą lekarz psychiatra i pielęgniarka. Zespół pracuje w oparciu o tryb pracy, ustalony odpowiednim zarządzeniem Dyrektora Zakładu. B) Wpis do kolejki oczekujących na świadczenie może być dokonany tylko osobiście. Po dokonaniu wpisu do kolejki wydawana jest przez osobę rejestrującą pisemna informacja o terminie przyjęcia wraz z uzasadnieniem wyboru terminu. C) Wyrejestrowanie z kolejki oczekujących następuje po ustalonym terminie udzielenia świadczenia, bez względu na fakt, czy pacjent zgłosił się na wizytę czy też nie, lub na wniosek pacjenta zgłoszony pracownikowi rejestracji placówki, przed terminem udzielenia świadczenia. D) Osobom oczekującym na świadczenie w kolejce, mogą być udzielane świadczenia inne niż świadczenia gwarantowane jako finansowane ze środków publicznych. E) W przypadku wpisania pacjenta na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, pacjent ma prawo wglądu do ewidencji osób oczekujących, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług z NFZ. 6) Rejestracja pacjentów ambulatoryjnych odbywa się w oparciu o zgłoszenie osobiste, przez bliską osobę lub telefonicznie. Zarejestrowany pacjent informowany jest o przybliżonej dacie i godzinie przyjęcia, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 2.5). A) Osoby, które zostały zarejestrowane przez bliską osobę, winny potwierdzić w rejestracji gotowość do udzielenia sobie świadczenia w ustalonym przez bliską osobę terminie, w sposób określony odpowiednim zarządzeniem wydanym przez Dyrektora Zakładu. Brak takiego potwierdzenia skutkować będzie wykreśleniem osoby z terminarza wizyt w Zakładzie. B) Informacje opisane w 6) A) powinny być przekazane przez osobę przyjmującą informację w rejestracji osobie bliskiej, która ustala termin. C) Udzielenie świadczenia innego niż świadczenie gwarantowane finansowane ze środków publicznych następuje zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6), nie ma jednak zastosowania punkt 5) 7) W zakresie udzielania świadczeń niegwarantowanych mogą obowiązywać dodatkowe kryteria dostępności do leczenia, jeśli umowa o udzielanie tych świadczeń zawierać będzie takie ustalenia lub opis świadczenia przewiduje dodatkowe kryteria dostępności. Wówczas osoby korzystające z tych świadczeń powinny zostać poinformowane o tych zasadach w rejestracji. 8) W celu odwołania wizyty lub zmiany terminu, zarówno rejestracja jak i pacjent może korzystać z kontaktu telefonicznego, osobistego lub za pomocą poczty elektronicznej. 9) Przy przyjmowaniu pacjenta w rejestracji, jest on zobowiązany okazać: A) skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy świadczenie ma być udzielone z ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a do udzielenia świadczenia jest wymagane skierowanie; B) skierowanie od pracodawcy w przypadku, gdy świadczenie jest realizowane w ramach umowy z pracodawcą; 1 art.20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U nr 164, poz z późn. zmianami 6

7 7 C) skierowanie od podmiotu lub organu z którym Zakład ma podpisana umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku, gdy umowa pomiędzy Zakładem a tym podmiotem lub organem przewiduje udzielenie świadczenia na podstawie skierowania; D) dowód ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia w każdym przypadku świadczenia, którego skutkiem jest porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie recepty/zlecenia na refundowane leki lub środki pomocnicze. Nie dotyczy to jednak sytuacji udzielenia świadczenia pacjentowi nieubezpieczonemu w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu lub terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, lub posiadającego aktualną decyzję wójta lub burmistrza o zgodzie na opłacenie świadczeń zdrowotnych ze środków gminy, lub był przyjęty jako stan nagły. E) Inny dowód możliwości udzielenia świadczenia w ramach innych umów niż z NFZ, jeśli umowa o udzielenie świadczenia taki przewiduje. F) Dowód osobisty jeśli pacjent jest przyjmowany w trybie prywatnym. 10) W rejestracji pacjent jest zobowiązany złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentacje medyczną za życia i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Dyrektora. 4. Dokumentacja medyczna 1) W Zakładzie prowadzona jest dokumentacja medyczna, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi. 2) Świadczenia zdrowotne udzielane w Zakładzie podlegają rejestrowaniu i monitorowaniu w systemie ewidencyjno-informatycznym, zgodnie z odpowiednimi przepisami 3) Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, spełniają wymogi odpowiednich przepisów prawnych. 4) Postępowanie z dokumentacją archiwalną regulują zapisy rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych 2 5) Jeśli pacjent korzysta ze świadczeń kilku komórek organizacyjnych, w każdej ma zakładaną oddzielną historię choroby. Jeśli w jednej komórce organizacyjnej udzielane są świadczenia wobec jednego pacjenta, dla których są różni płatnicy, wpisy dokonywane są w jednej historii choroby. Świadczenia powinny być oznaczone w dokumentacji zbiorczej prowadzonej w rejestracji w taki sposób, aby jednoznacznie wynikało z nich, kto jest płatnikiem danego świadczenia. 6) Dokumentacja medyczna wydawana jest osobom i instytucjom do tego uprawnionym, na podstawie odpowiednich przepisów. Wydanie dokumentacji odbywa się tylko na podstawie decyzji Dyrektora Zakładu, jego zastępcy lub osoby upoważnionej przez Dyrektora. Wykaz osób upoważnionych znajduje się w odpowiednim zarządzeniu dyrektora. 5. Organizacja leczenia 1) Każdemu pacjentowi Zakładu przydziela się terapeutę prowadzącego. Sposób przydziału terapeuty prowadzącego, zmiana terapeuty prowadzącego, zastępstwa za terapeutę prowadzącego, zadania terapeuty prowadzącego ustala odpowiednie zarządzenie Dyrektora Zakładu. 2) W celu skierowania pacjenta na odpowiedni etap leczenia, do grupy terapeutycznej lub na konsultację odbywającą się ramach Zakładu, wydawane są odpowiednie skierowania wewnątrzzakładowe, na drukach zatwierdzonych przez Dyrektora Zakładu. 2 Dz.U. 2002, nr 167, poz

8 8 3) Oddziaływania o charakterze psychoterapii mogą być oparte o sporządzony na piśmie dokument pod nazwą: kontrakt na leczenie, zawarty pomiędzy pacjentem a przedstawicielem zespołu terapeutycznego. Zawiera dodatkowe informacje o prawach i obowiązkach pacjenta istotnych dla procesu terapeutycznego oraz o świadczeniach, które będą udzielane przez Zakład w czasie trwania kontraktu oraz o możliwych przyczynach wypowiedzenia kontraktu przez Zakład. Każdy moduł programu może zawierać odmienny kontrakt. Kontrakt może być również zawarty ustnie, o ile wynika to ze specyfiki prowadzonych oddziaływań. A) W kontrakcie może znajdować się odniesienie do dokumentów, informujących o zasadach korzystania ze świadczeń udzielanych w Zakładzie, takich jak: regulamin oddziału dziennego, zasady udziału w terapii ambulatoryjnej. Treść tych dokumentów ustala Dyrektor Zakładu w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa i wnioskami personelu medycznego. B) O terminie podpisania kontraktu decyduje terapeuta prowadzący. Do czasu, kiedy kontrakt nie jest ustalony, wobec pacjenta nie stosuje się psychoterapii, lecz jedynie poradnictwo psychologiczne, postępowanie diagnostyczne, psychoedukację w formie indywidualnej lub grupowej. a) Wzór kontraktu na leczenie ustala Dyrektor Zakładu w porozumieniu z Zastępcą ds. Lecznictwa przy uwzględnieniu uwag personelu medycznego. b) Jeśli kontrakt zawarty jest w formie ustnej, w miejscu dostępnym dla pacjentów powinny być wywieszone zasady udziału w określonych oddziaływaniach lub omówienie zasad udziału powinno być odnotowane w dokumentacji medycznej. C) W trakcie udzielania świadczenia pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia. D) Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi na zachowanie lub czynności personelu Zakładu. Skargi przyjmuje Dyrektor, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub może zostać złożone anonimowo do pojemnika na korespondencję umieszczonego w poczekalni Zakładu. a) Skarga może zostać złożona ustnie lub pisemnie. b) Na każda skargę złożoną nieanonimowo należy odpowiedzieć pisemnie w terminie nieprzekraczającym 30 dni. E) W zakresie procesu leczenia, Zakład zapewnia pacjentowi: a) Świadczenia zdrowotne b) Materiały i inne środki niezbędne do wykonania procedury medycznej; c) Pomieszczenia do wykonania procedury odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta, zapewniające intymność i poszanowanie godności osobistej. 6. Opłaty za udzielone świadczenia 1) Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat A) W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjenta zapoznaje się z wysokością odpłatności za świadczenia zdrowotne, z których chce skorzystać. B) Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie: a) umowy z pracodawcą w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach ustalonych w umowie, a pracownik korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi, chyba, że umowa przewiduje częściową dopłatę pacjenta. b) umowy z podmiotem lub organem uprawnionym do finansowania świadczeń na mocy innych przepisów w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach ustalonych w umowie, a pacjent korzystający ze świadczenia 8

9 9 zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi, chyba, że umowa przewiduje częściową dopłatę pacjenta. c) indywidualnego rozliczenia z pacjentem (tryb prywatny) z zastrzeżeniem, że w tym trybie mogą być realizowane jedynie świadczenia niegwarantowane. d) zgody NFZ na realizację turnusu terapeutycznego, w który zostanie włączona część świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach umowy z NFZ w tym przypadku pacjent pokrywa tę część kosztów, które związane są z zakwaterowaniem, dojazdem, wyżywieniem i dodatkowymi działaniami nie będącymi świadczeniem zdrowotnym, w tym proporcjonalnie do ilości uczestników ich kosztami po stronie kadry prowadzącej turnus. Wówczas informacja o wysokości opłat powinna zostać przekazana pacjentowi przed zakwalifikowaniem na turnus. O ile w ramach turnusu przewidziane są dodatkowo świadczenia niegwarantowane, ich cenę wlicza się w koszt turnusu. C) W przypadku świadczeń indywidualnych odpłatnych, pacjent reguluje odpłatność za świadczenia na zasadach przedpłaty przed aktualnym świadczeniem płaci za kolejne. Jeśli nie zgłosi się na ustalony termin przedpłata przepada. a) Opłatę za pierwsze świadczenie wnosi się przed jej rozpoczęciem. b) O ile pacjent decyduje się na regularność świadczeń, dokonuje opłaty za aktualne i kolejne, a przy kolejnych dokonuje jedynie przedpłaty. D) W przypadku świadczeń realizowanych w formach grupowych płatność reguluje się najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem udzielania świadczenia, jeśli ma charakter jednorazowy lub za całość programu jeśli świadczenia mają charakter cykliczny, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem okresu udzielania świadczeń. a) Płatność za świadczenia w formie programu może zostać dokonywana ratalnie przez okres trwania programu, na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik do odpowiedniego zarządzenia Dyrektora Zakładu. b) Jeśli świadczenia są zorganizowane w formie programu, pacjent powinien mieć możliwość zapoznania się z tym programem, przed podjęciem decyzji o udziale w programie. Program taki ma formę pisemną. E) Zapłata za odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową w rejestracji Zakładu za pokwitowaniem lub przelewem na wskazany rachunek bankowy. a) Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT. b) W przypadku niewystawienia faktury VAT przechód ewidencjonowany jest w rejestrze sprzedaży nieudokumentowanej. F) Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego jest tożsama z organizacją opisaną w punkcie 5., z zastrzeżeniem, że jeśli świadczenie odpłatne niegwarantowane odbywa się poza godzinami pracy określonego pracownika objętymi umową z NFZ (lub z innym płatnikiem, a umowa wprowadza zakaz wykonywania innych świadczeń w czasie przeznaczonym na realizację świadczeń wynikających z umowy), wówczas może być udzielone przez tego pracownika. 7. Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego. 1) Pełne opłaty za świadczenia mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach: A) W przypadku udzielenia świadczenia gwarantowanego pacjentowi nieubezpieczonemu w poradniach innych niż terapii uzależnienia od alkoholu lub terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, który jednocześnie nie posiada decyzji wójta 9

10 10 lub burmistrza o zgodzie na opłacenie świadczeń zdrowotnych ze środków gminy, a tryb przyjęcia był inny niż stan nagły; a) Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy świadczenie udzielane jest przez pracownika socjalnego zatrudnionego w Zakładzie, w celu uregulowania swojej sytuacji w zakresie ubezpieczenia. b) Koszt świadczenia, o którym mowa w punkcie 7.1)A) są identyczne z tymi, które wynikają z kosztów świadczeń finansowanych przez NFZ. B) Osobie, która nie potrafi udokumentować swojego prawa do świadczeń medycznych w ramach zawartych umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawartych z innymi niż NFZ płatnikami, a chce skorzystać z tego rodzaju świadczenia. C) W przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi, który zgłosił się do Zakładu w trybie przyjęcia prywatnego. D) W przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi, który korzystał do tej pory ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a zdecydował się na udzielenie mu świadczenia/świadczeń w trybie prywatnym. E) Cennik świadczeń o których mowa w pkt. 7.1)C) i 7.1)D) zawarty jest w załączniku nr 2 do regulaminu. F) Świadczenia niegwarantowane to takie, które różnią się sposobem realizacji, kwalifikacjami personelu od tych, które są opisane w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Wykaz tych świadczeń, ich opis realizacji, kwalifikacje personelu oraz cennik znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu. 2) Częściowa odpłatność za świadczenia może być pobierana od pacjentów w następujących przypadkach: A) W przypadku, gdy pacjent korzysta ze świadczeń objętych umowami z innymi płatnikami niż NFZ, a umowa ta przewiduje częściową odpłatność pacjenta. B) W przypadku organizacji świadczeń gwarantowanych- za zgodą NFZ - w turnus terapeutyczny, wówczas pacjent korzystający z turnusu płaci za inne elementy kosztów turnusu, niż świadczenia finansowane ze środków publicznych wg. kosztorysu turnusu. 3) Za czynności administracyjne A) Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. B) Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.7.3)a). C) Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 7.3.A). D) Wysokość opłat o których mowa w pkt. 7.3).A), 7.3)B), 7.3)C), określona jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Koszty te mogą być korygowane na bieżąco odpowiednim zarządzeniem dyrektora, jeśli informacja o której mowa w pkt. 3A ulegnie zmianie. E) Za przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych, którym jest zobowiązana poddać się osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń lub posiadająca pozwolenie na broń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zawartymi umowami o współpracy lub w trybie zgłoszenia prywatnego. 10

11 11 G) Za przeprowadzenie badań i wydania orzeczenia o niezdolności do wykonywania zawodu na zlecenie uprawnionych organów samorządów zawodowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zawartymi umowami o współpracy. H) Za zebranie informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. I) Za przeprowadzenie badania, wydania opinii lub orzeczenia lub przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zlecenie prokuratury albo sądu, w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. J) Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie. Sposób i tryb finansowania kosztów, o których mowa w tym punkcie ustalony jest odpowiednimi przepisami prawa. K) Za wydanie innego orzeczenia lub opinii, na zlecenie prokuratury, sądu lub innej uprawnionej instytucji w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw wg faktycznie poniesionych kosztów przy sporządzaniu orzeczenia lub opinii, lecz nie mniej niż w cenniku określonym w załączniku nr 1. L) Za wydanie zaświadczenia, opinii lub orzeczenia lekarskiego, psychologicznego lub sporządzonego przez specjalistę terapii uzależnień lub psychoterapeutę zgodnie z kompetencjami - wydawanego na życzenie świadczeniobiorcy, o ile nie jest to zaświadczenie związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeśli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego koszty określone są w załączniku nr 1. a) Za zaświadczenie niezwiązane z dalszym leczeniem uznaje się takie, które jest wydawane pacjentowi nie korzystającemu ze świadczeń Zakładu przynajmniej 3 miesiące przed datą zgłoszenia potrzeby wydania zaświadczenia oraz nie planującemu do czasu wydania zaświadczenia ustalenia kolejnego terminu wizyty w Zakładzie lub jest wydawane dla potrzeb innych niż proces diagnozowania i leczenia choroby. 4) Koszty o których mowa w pkt. od 7.3).A), do 7.3)U) mogą zostać podwyższone o koszty dostarczenia opinii lub orzeczenia do odpowiedniej instytucji lub osoby lub o inne opłaty dodatkowe, wymienione w załączniku nr 1. 5) Opłaty za czynności o których mowa w pkt. od 7.3).A), do 7.3)U) przez osobę prywatną, dokonywane są na zasadach opisanych w pkt. 6. 6) Czynności administracyjne odpłatne, o których mowa w pkt 7.3)A), 7.3)B), 7.3)C), 7.3)T), 7.3)U) wykonywane są odrębnie od udzielanych świadczeń. 7) Czynności administracyjne odpłatne, o których mowa w pkt 7.3)D) do 7.3)S) wykonywane są na tych samych zasadach, jak odpłatne świadczenia niegwarantowane. 8) W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor może wydać decyzję o rezygnacji z przyjmowania opłat w danej sprawie za wykonywanie czynności administracyjnych, po otrzymaniu pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. 9) Ponadto, nieodpłatne wydanie kserokopii dokumentacji przysługuje: A) podmiotom udzielającym świadczeń, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych na pisemny wniosek tych podmiotów; 11

12 12 B) upoważnionym instytucjom wykonującym zadania w ramach nadzoru i kontroli działań Centrum; C) upoważnionym na mocy odrębnych aktów organom i instytucjom, jeśli badanie zostało wykonane na ich wniosek, a umowa o wykonanie świadczeń zawiera informacje o nieodpłatnym udostępnieniu dokumentacji; D) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów. 10) Zasady przyjmowania wpłat ustala odpowiednie zarządzenie dyrektora zakładu. 8. Zasady udzielania świadczeń w zakresie umów z płatnikami (lub w trybie prywatnym) w jednym procesie terapeutycznym. 1) Jeśli dane świadczenia realizowane są na podstawie umów, istnieje możliwość udzielania świadczeń wynikających z tych umów w jednym procesie terapeutycznym, o ile umowa nie wprowadza jednoznacznie takiego zakazu. 2) Świadczenia realizowane na rzecz jednego pacjenta w jednej komórce organizacyjnej, jednak finansowane przez różnych płatników, rejestrowane są w jednej dokumentacji medycznej. Dotyczy to także świadczeń realizowanych w trybie prywatnym. 3) Za proces terapeutyczny rozumie się zespół odziaływań realizowany w jednej komórce organizacyjnej wobec jednego pacjenta, ze względu na jedno rozpoznanie główne lub/i rozpoznanie współwystępujące stwierdzone w trakcie tego procesu terapeutycznego. 5 Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu 1. Zakład składa się z następujących komórek organizacyjnych: - Poradnia Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sosnowcu, zwana dalej PPiLUA; - Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, zwany dalej ODLU; - Poradnia Psychoprofilaktyki, zwana dalej PP; - Poradnia Zdrowia Psychicznego, zwana dalej PZP; - Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, zwana dalej PTUSP; - Instytut Psychoterapii Klinicznej, zwany dalej IPK. 2. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej: Poradnia Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sosnowcu 1) Zarządzanie działalnością PPiLUA. A) Działalnością PPILUA kieruje Dyrektor Zakładu przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa. B) Dyrektor zakładu może powołać Kierownika PPiLUA, jeśli uzna to za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań placówki. Stanowisko to podlega Dyrektorowi Zakładu. 2) Dostępność do świadczeń w PPILUA A) Poradnia czynna jest w dniach i godzinach określonych odpowiednim zarządzeniem Dyrektora Zakładu. B) Osoby zgłaszające się do PPiLUA w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu lub uzależnienia od alkoholu i innych substancji, w ramach kontraktu z NFZ, przyjmowane są bez skierowania. Pozostałe osoby, o ile nie rozpoczną leczenia od wizyty u lekarza psychiatry, przyjmowane są ze skierowaniem od lekarza na psychoterapię. 12

13 13 C) PPILUA realizuje świadczenia w siedzibie Zakładu lub w innych miejscach wskazanych przez płatnika, w których mogą być udzielane świadczenia zgodnie z obowiązującym prawem. a) Powyższe nie dotyczy świadczeń finansowanych przez innych płatników niż NFZ oraz świadczeń niegwarantowanych. W tych sytuacjach zastosowanie mają warunki przyjęć wynikające z umów z płatnikami lub z oferty. b) Wszystkie osoby zgłaszające się do PPiLUA, które są osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodziny, mają prawo do bezpłatnych świadczeń w poradni, o ile są to oddziaływania odpowiednio w ramach leczenia odwykowego lub terapii i rehabilitacji współuzależnienia. c) Przepis 2.2)C)b) nie dotyczy świadczeń w ramach terapii uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji, szkodliwego używania alkoholu oraz ich rodzin, chyba że są to świadczenia wykonywane na podstawie umów, pokrywających koszty świadczenia udzielanego pacjentowi przez płatnika. d) Poradnia, oprócz świadczeń udzielanych w ramach leczenia odwykowego lub terapii i rehabilitacji współuzależnienia, udziela świadczeń związanych z występowaniem zaburzeń u członków rodzin osób uzależnionych, które nie są następstwem długotrwałego stresu związanego z życiem z osobą uzależnioną oraz świadczeń, które nie mieszczą się w ramach leczenia odwykowego, gdyż dotyczą innych niż uzależnienie problemów osób uzależnionych od alkoholu lub udzielane są osobom, które zakończyły terapię uzależnienia lub współuzależnienia zgodnie z programem terapii o którym mowa w pkt 3). Świadczenia te mogą być finansowane ze środków NFZ, o ile odpowiednie przepisy prawa i umowa uwzględniają taka możliwość lub mogą być realizowane jako świadczenia odpłatne niegwarantowane. e) O ile świadczenia udzielane są w trybie prywatnym, za częściową lub pełną odpłatnością, zastosowanie mają odpowiednie zasady opisane w pkt. 6 i 7. f) Wykaz świadczeń innych niż finansowane przez NFZ oraz ich opis wraz z cennikiem zawiera załącznik nr 2. 3) Organizacja leczenia w PPiLUA A) Leczenie ambulatoryjne uporządkowane jest strukturą programów terapeutycznych (zgodnie z 2 pkt 1 rozp. MZ z dnia 31 grudnia 1999r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu 3 ). B) Program adresowany jest do specyficznej grupy odbiorców wydzielonej ze względu na określone zaburzenie. Program może składać się z etapów. C) D) Program ma formę pisemną i jest tworzony przez Dyrektora Zakładu przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa. Może być na bieżąco modyfikowany, z uwzględnieniem zapisów wynikających z umowy z płatnikiem oraz opinii pracowników Zakładu. E) Program powinien określać jego zadania i organizację, a w szczególności: a) rodzaj i ilość świadczeń, b) częstotliwość udzielania świadczeń i czas ich trwania z podziałem na etapy, jeśli są planowane; c) cele i planowane efekty udziału w programie d) warunki zakwalifikowania do programu e) inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji świadczeń. f) Opis etapu zawiera informacje o odpowiednich celach i zadaniach etapu, świadczeniach realizowanych na poszczególnych etapach, czasie trwania etapu, godzinach i dniach udzielania poszczególnych świadczeń 3 Dz.U 1999, nr 3 poz.44 z późn. zmianami 13

14 14 oraz sposobu ich przeprowadzania oraz zasadach kwalifikacji pacjentów do odpowiednich etapów. 4) Zadania PPILUA A) Nadrzędnym celem PPiLUA jest udzielanie świadczeń ambulatoryjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin; B) Leczenie ambulatoryjne w PPILUA zawiera porady wynikające z obowiązującego w tej dziedzinie prawa (koszyk świadczeń gwarantowanych, sformułowany na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 4 ) oraz świadczeń niegwarantowanych, natomiast do ich kodowania używa się odpowiedniej klasyfikacji procedur medycznych. C) PPILUA może realizować świadczenia na podstawie umowy z NFZ, umów z innymi płatnikami na podstawie odrębnych ustaw oraz świadczenia realizowane w trybie prywatnym. 3. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej: Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień 1) Zarządzanie działalnością ODLU A) Działalnością ODLU kieruje Dyrektor Zakładu przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa. B) Dyrektor Zakładu może powołać kierownika Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień, jeśli uzna to za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań komórki. Stanowisko to podlega Dyrektorowi Zakładu. 2) Dostępność do świadczeń w ODLU A) Oddział czynny jest w dniach i godzinach określonych odpowiednim zarządzeniem Dyrektora Zakładu. B) Do leczenia w trybie dziennym wymagane jest skierowanie od lekarza Zakładu lub innego lekarza, bez względu na tryb przyjęcia i płatnika świadczeń. C) Wszystkie osoby zgłaszające się na oddział ze skierowaniem, które są osobami uzależnionymi od alkoholu lub osoby u których stwierdzono uzależnienie niestanowiące uzależnienia od substancji oraz ich rodziny, mają prawo do bezpłatnych świadczeń w ODLU. a) Przepis pkt 3.2)C) nie dotyczy świadczeń w ramach terapii uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji, szkodliwego używania alkoholu oraz ich rodzin b) O ile świadczenia udzielane są w trybie prywatnym, za częściową lub pełną odpłatnością, zastosowanie mają odpowiednie zasady opisane w pkt. 6 i 7. D) ODLU realizuje świadczenia w siedzibie Zakładu lub w innych miejscach wskazanych przez płatnika, w których mogą być udzielane świadczenia zgodnie z obowiązującym prawem. 3) Organizacja leczenia w trybie dziennym A) Leczenie w trybie dziennym jest leczeniem wykonywanym na rzecz pacjenta przyjętego do Zakładu. Opieka taka jest oferowana pacjentom, którzy w nocy przebywają we własnych domach. B) Zasady przebywania na oddziale dziennym reguluje regulamin porządkowy oddziału dziennego, zwany dalej regulaminem oddziału dziennego. Zawiera on ponadto 4 Dz. U. z 2008r. nr 164, poz z późn. zmianami 14

15 15 regulacje dotyczące przyjęć i wypisów pacjentów z oddziału dziennego. Zawarty jest w załączniku nr 3 do Regulaminu. C) W zakresie przyjęć i wypisów z oddziału dziennego mają zastosowanie przepisy regulujące przyjmowanie oraz wypisywanie ze szpitala psychiatrycznego w zakresie adekwatnym do świadczonych w trybie dziennym usług. D) Liczbę miejsc na oddziale dziennym ustala się na poziomie maksymalnie 12 osób dziennie. E) Organizacja i przebieg terapii ma charakter harmonogramu zajęć, który jest spisany i podany do in formacji pacjentów. F) Pacjent ODLU ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zastrzeżeniem, że to pacjent ponosi koszty realizacji tego prawa. Koszty dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, obliczane są każdorazowo wg. odpowiedniego zarządzenia Dyrektora Zakładu, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów realizacji tych praw. 4) Zadania ODLU A) Zadaniem ODLU jest leczenie pacjentów zgłaszających się do placówki w trybie leczenia dziennego w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. B) Leczenie w trybie oddziału dziennego w Zakładzie zawiera porady wynikające z obowiązującego w tej dziedzinie prawa (koszyk świadczeń gwarantowanych, sformułowany na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 5 ) oraz świadczeń niegwarantowanych, natomiast do ich kodowania używa się odpowiedniej klasyfikacji procedur medycznych. C) ODLU może realizować świadczenia na podstawie umowy z NFZ, umów z innymi płatnikami na podstawie odrębnych ustaw oraz świadczenia realizowane w trybie prywatnym. 4. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej: Poradnia Psychoprofilaktyki 1) Zarządzanie działalnością PP A) Działalnością PP kieruje Dyrektor Zakładu przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa. B) Dyrektor Zakładu może powołać kierownika PP, jeśli uzna to za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań komórki. Stanowisko to podlega Dyrektorowi Zakładu. 2) Dostępność do świadczeń profilaktycznych PP: A) Poradnia czynna jest w dniach i godzinach określonych w odpowiednim zarządzeniu Dyrektora Zakładu. B) Udzielanie świadczeń w trybie prywatnym realizowane jest poza godzinami pracy pracowników przydzielonych do realizacji świadczeń w ramach umów z płatnikami, lub przez pracowników nie zgłoszonych do realizacji tych umów w godzinach równoległych do czasu objętego umową z płatnikami. C) PP realizuje świadczenia w siedzibie Zakładu lub w innych miejscach wskazanych przez płatnika, w których mogą być udzielane świadczenia zgodnie z obowiązującym prawem. D) Zasady udzielania świadczeń zawarte są w umowach zawartych z płatnikami świadczeń oraz w niniejszym Regulaminie. E) O ile świadczenia udzielane są w trybie prywatnym, za częściową lub pełną odpłatnością, zastosowanie mają odpowiednie zasady opisane w pkt. 6 i 7. 5 Dz. U. z 2008r. nr 164, poz z późn. zmianami 15

16 16 3) Zadania A) Zadaniem PP jest realizacja świadczeń z dziedziny profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji publicznej. Obejmuje świadczenia i działania, których zasadniczym celem jest poprawa stanu zdrowia populacji, w odróżnieniu od świadczeń, których celem jest poprawa stanu zdrowia poszczególnych osób. B) Świadczenia te mogą być realizowane w postaci programów, rozumianych zgodnie z definicją zawartą w art.5 pkt 30 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych 6 C) Zakład realizuje programy, o których mowa w pkt. 4.3)B), które dotyczą niżej wymienionych funkcji ochrony zdrowia: a) Zapobieganie chorobom niezakaźnym. Obejmuje działania i programy z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, której głównym celem jest zmniejszenie zachorowalności na choroby niezakaźne. b) Oświata i promocja zdrowia. c) Opieka nad matką i dzieckiem, planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, zdrowie matki i dziecka. d) Medycyna szkolna: obejmuje działania w środowisku nauczania i wychowania w dziedzinie edukacji zdrowotnej, wykonywanie badań przesiewowych. e) Edukacja publiczna D) PP może realizować również inne zadania wynikające z rozp. Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym 7. W tym celu może współpracować z instytucjami wymienionymi w ww. rozporządzeniu. Wymienione zadania, mogą być realizowane poprzez: a) Badania przesiewowe w zakresie programów profilaktycznych, diagnoza problemów w obszarze zdrowia psychicznego w określonych populacjach. b) Wykłady psychoedukacyjne, warsztaty terapeutyczne, treningi umiejętności, zajęcia readaptacyjne i psychokorekcyjne zarówno na terenie placówki, jak i w miejscach wskazanych przez zleceniodawcę, w tym obozy terapeutyczne. c) Prowadzenie punktu konsultacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa prawnego, socjalnego, pedagogicznego. d) Zajęcia plenerowe, w tym m.in. festyny, pokazy zdrowotne, akcje uliczne itp. e) Opracowywanie i kolportaż materiałów edukacyjnych, wydawnictw. f) Prowadzenie stron internetowych poświęconych promocji zdrowia. g) Wdrażanie systemów oddziaływań prozdrowotnych w zakładach pracy, placówkach, społecznościach lokalnych, określonych populacjach. 5. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej: Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, w skrócie PTUSP 1) Zarządzanie działalnością PTUSP. A) Działalnością PTUSP kieruje Dyrektor Zakładu przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa. B) Dyrektor zakładu może powołać Kierownika PTUSP, jeśli uzna to za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań placówki. Stanowisko to podlega Dyrektorowi Zakładu. 6 Dz. U. z 2008r. nr 164, poz z późn. zmianami; 7 Dz.U z 1996r. nr 112 poz

17 17 2) Dostępność do świadczeń w PTUSP A) Poradnia czynna jest w dniach i godzinach określonych w odpowiednim zarządzeniu Dyrektora Zakładu. B) Osoby zgłaszające się do PTUSP w zakresie leczenia uzależnienia od środków odurzających i substancji psychotropowych, w ramach kontraktu z NFZ, przyjmowane są bez skierowania. Pozostałe osoby, o ile nie rozpoczną leczenia od wizyty u lekarza psychiatry, przyjmowane są ze skierowaniem od lekarza na psychoterapię. C) PTUSP realizuje świadczenia w siedzibie Zakładu lub w innych miejscach wskazanych przez płatnika lub opisanych w ofercie, w których mogą być udzielane świadczenia zgodnie z obowiązującym prawem. D) Przepisy pkt 5.2)D) nie dotyczą świadczeń niezakwalifikowanych jako gwarantowane. W tych sytuacjach zastosowanie mają warunki przyjęć wynikające z umów z płatnikami lub z oferty. E) Od osób zgłaszających się do PTUSP, które są osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych nie pobiera się opłat bez względu na rodzaj świadczeń udzielanych w placówce w ramach leczenia. a) Powyższe nie dotyczy rodzin osób uzależnionych. W tych sytuacjach świadczenie jest bezpłatne, o ile jest finansowane w całości przez NFZ lub innego płatnika. b) O ile świadczenia udzielane są w trybie prywatnym, za częściową lub pełną odpłatnością, zastosowanie mają odpowiednie zasady opisane w pkt. 6 i 7. c) Wykaz świadczeń niegwarantowanych oraz ich opis wraz z cennikiem zawiera załącznik nr 2. 3) Organizacja leczenia w PTUSP A) Leczenie ambulatoryjne uporządkowane jest strukturą programów terapeutycznych (zgodnie z 2 pkt 1 rozp. MZ z dnia 31 grudnia 1999r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu 8 ). B) Program adresowany jest do specyficznej grupy odbiorców wydzielonej ze względu na określone zaburzenie. Program składa się z etapów. C) Program ma formę pisemną i jest tworzony przez Dyrektora Zakładu przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa. Może być na bieżąco modyfikowany, z uwzględnieniem zapisów wynikających z umowy z płatnikiem oraz opinii pracowników Zakładu. D) Program powinien określać jego zadania i organizację, a w szczególności: a) rodzaj i ilość świadczeń, b) częstotliwość udzielania świadczeń i czas ich trwania z podziałem na etapy, jeśli są planowane; c) cele i planowane efekty udziału w programie d) warunki zakwalifikowania do programu e) inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji świadczeń. f) Opis etapu zawiera informacje o odpowiednich celach i zadaniach etapu, świadczeniach realizowanych na poszczególnych etapach, czasie trwania etapu, godzinach i dniach udzielania poszczególnych świadczeń oraz sposobu ich przeprowadzania oraz zasadach kwalifikacji pacjentów do odpowiednich etapów. 4) Zadania PTUSP 8 Dz.U 1999, nr 3 poz.44 z późn. zmianami 17

18 18 A) Nadrzędnym celem PTUSP jest udzielanie świadczeń ambulatoryjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin; B) Leczenie ambulatoryjne w PTUSP zawiera porady wynikające z obowiązującego w tej dziedzinie prawa (koszyk świadczeń gwarantowanych, sformułowany na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 9 ) oraz świadczeń niegwarantowanych, natomiast do ich kodowania używa się odpowiedniej klasyfikacji procedur medycznych. C) PTUSP może realizować świadczenia na podstawie umowy z NFZ, umów z innymi płatnikami na podstawie odrębnych ustaw oraz świadczenia realizowane w trybie prywatnym. 6. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej: Poradnia Zdrowia Psychicznego, w skrócie PZP 1) Zarządzanie działalnością PZP. A) Działalnością PZP kieruje Dyrektor Zakładu przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa. B) Dyrektor zakładu może powołać Kierownika PZP, jeśli uzna to za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań placówki. Stanowisko to podlega Dyrektorowi Zakładu. 2) Dostępność do świadczeń w PZP A) Poradnia czynna jest w dniach i godzinach określonych w odpowiednim zarządzeniu Dyrektora Zakładu. B) Osoby zgłaszające się do PZP w ramach kontraktu z NFZ, przyjmowane są bez skierowania, jeśli rozpoczną leczenie od wizyty u lekarza psychiatry. W innym przypadku przyjmowane są ze skierowaniem od lekarza na psychoterapię. Nie dotyczy to sytuacji, gdy udzielane są świadczenia kwalifikowane jako niegwarantowane. C) PZP realizuje świadczenia w siedzibie Zakładu lub w innych miejscach wskazanych przez płatnika lub określonych w ofercie, w których mogą być udzielane świadczenia zgodnie z obowiązującym prawem. D) O ile świadczenia udzielane są w trybie prywatnym, za częściową lub pełną odpłatnością, zastosowanie mają odpowiednie zasady opisane w pkt. 6 i 7. E) Wykaz świadczeń innych niż finansowane przez NFZ oraz ich opis wraz z cennikiem zawiera załącznik nr 2. 3) Organizacja leczenia w PZP A) Leczenie ambulatoryjne oparte jest o udzielanie świadczeń zgodnie z zaleceniami lekarza lub innych pracowników realizujących świadczenia. B) W procesie leczenia mogą być wyodrębnione kompleksy świadczeń ukierunkowane na leczenie określonych zaburzeń lub grup zaburzeń. W takiej sytuacji zespół tych świadczeń powinien być opisany pisemnie i podany do wiadomości pacjentów. Opis ten powinien zawierać: a) rodzaj i ilość świadczeń b) częstotliwość udzielania świadczeń i czas ich trwania; c) cele i planowane efekty udziału w programie d) warunki zakwalifikowania do programu e) inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji świadczeń. 4) Zadania PZP 9 Dz. U. z 2008r. nr 164, poz z późn. zmianami 18

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012 I. Postanowienie ogólne 1. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie: a) ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2011 REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2012 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z dnia 23.04.2013 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu I.Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek procesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2015r. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Spis treści: REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2008.164.1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY )

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY ) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19./2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 23 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Dz.U.08.164.1027 2008-09-20 zm. przen. Dz.U.2008.141.888 art. 12 2009-01-01 zm. przen. Dz.U.2007.166.1172 art. 1 zm. Dz.U.2008.216.1367 art. 13 zm. Dz.U.2008.225.1486 art. 1 zm. Dz.U.2008.234.1570 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Specjalistycznej Kliniki Chirurgii Plastycznej położonej przy ul. Królewicza Jakuba 37 w Warszawie

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Specjalistycznej Kliniki Chirurgii Plastycznej położonej przy ul. Królewicza Jakuba 37 w Warszawie R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Specjalistycznej Kliniki Chirurgii Plastycznej położonej przy ul. Królewicza Jakuba 37 w Warszawie Zważywszy, że: podstawową - prawną oraz etyczną - powinnością

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie Podstawy prawne funkcjonowania 1 Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo