I. Przedmiot zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Przedmiot zamówienia:"

Transkrypt

1 Zamawiający: Katowice, dnia r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Im. Wojciecha Korfantego ul. Harcerzy Września Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP I DOSTAWĘ MATRIAŁÓW BIUROWYCH I. Przedmiot zamówienia: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na Zakup i dostawę materiałów biurowych, tonerów i artykułów piśmienniczych w ramach projektu pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 II. Specyfikacja przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Kod CPV: Różne druki, Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury, Maszyny biurowe, sprzęt i materiały z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki Lp. Nazwa i opis towaru j.m. Ilość 1 Okładki do bindowania A4 Fellowes lub równoważne Opakowanie 2 skóropodobne (granatowe) 2 Folia błyszcząca przezroczysta do bindowania Opakowanie 2 Fellowes A4 lub równoważna 3 Płyty CD-R 700 MB Opakowanie 2 ( 100 szt.) 4 Papier ksero A4 biały, białość min CIE 153 gramatura Ryza 50 80g/m2 (ilość arkuszy 500) 5 Kostka samoprzylepna 76 x 76 mm 450 kartek Sztuka 8 6 Mini kostka samoprzylepna 51 x 51 mm 400 kartek Sztuka 8 7 Karton ozdobny A4 Druck Express Aralda 240g Opakowanie 5 ( 100 szt.) 8 Koperty białe bez okienka DL (110x220) Sztuka Koperty B4- białe (250x353) Sztuka Długopisy Flexgrip RT Paper Mate - niebieski grubość Sztuka 5 linii pisania 0,4 11 Marker niezmywalny do opisu folii i płyt Edding 140 S Sztuka 5 czarny szerokość linii 0,3 12 Pióro żelowe R Gel Rystor - niebieskie Sztuka 5 13 Pióro żelowe R Gel Rystor - czarne Sztuka 3 14 Długopis olejowy ACROBALL Pilot - niebieski Sztuka 4 15 Długopis olejowy ACROBALL Pilot - czerwony Sztuka 2 16 Zakreślacz Stabilo Boss - komplet 6 sztuk lub Komplet 1 równoważny (6 sztuk) 17 Korektor w taśmie TIpp Ex Soft Grip lub równoważny Sztuka 2 18 Zakładki indeksujące D.RECT 20x50 mm lub Opakowanie 4 równoważne ( 4 x 50 szt) 19 Klej w sztyfcie Amos 15 g lub równoważny Sztuka 1 20 Taśma klejąca biurowa szer. 19 mm Sztuka 2 21 Ołówek HB z gumką Sztuka 4 22 Segregator A 4 szeroki 75 mm - biały z mechanizmem dociskowym. Sztuka Skoroszyt twardy zawieszany SH 01 BIS BIURFOL oczkowy czerwony lub równoważny Opakowanie (10 szt.) 3 24 Koszulki na katalogi z klapką Leitz mieści do 200 kartek wykonany z mocnej folii PCV grubość 170 mic Opakowanie (5 szt.) 1

3 25 Koszulki Esselte krystaliczne A4 grubość 55 mic Pudełko 8 26 Teczki kartonowe lakierowane z gumką Bantex A 4 Sztuka 4 czarna lub równoważna 27 Pudła archiwizacyjne MAXI z uchylanym wiekiem R- Sztuka 15 Kive prima Fellowes 28 HP Color LaserJet CC 530 A Sztuka 3 29 HP Color LaserJet CC 531 A Sztuka 2 30 HP Color LaserJet CC 532 A Sztuka 2 31 HP Color LaserJet CC 533 A Sztuka 2 32 Toner C-EXV12 canon - black Sztuka 1 III. Opis sposobu przygotowania oferty: Zasady przygotowania oferty: 1. Oferta powinna zawierać łączną cenę brutto za wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w punkcie II zapytania ofertowego. 2. Oferta musi być czytelna i odpowiadać treści zapytania ofertowego. 3. W łącznej cenie produktów wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zaproszenia, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa. 4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 5. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały waloryzacji. 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, tylko w PLN. 7. Na ofertę składa się: arkusz ofertowy (załącznik nr 1). 8. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami firmowymi. 9. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub wykonawcy występujący wspólnie. 10. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotem powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa

4 w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 11. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści zapytania ofertowego, o czym poinformuje potencjalnych Wykonawców. 12. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zgodnie z Art. 70 par 1 k.c. umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania przyczyny. Zgodnie z Zasadami Finansowania PO KL Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji umowy, tj. do 30 czerwca 2015 r. może zwiększyć wartość zamówienia o max 50%. Zwiększenie zamówienia może obejmować pozycje przedmiotu zamówienia, o których mowa wyżej wg cen zaoferowanych w wybranej ofercie. IV. Sposób oceny oferty: 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest całkowita łączna cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który nie zostanie wykluczony z postępowania, jego oferta nie zostanie odrzucona i zaoferuje najniższą cenę. Kryterium oceny - CENA 100% 2. W przypadku, gdy najniższą cenę zawierać będą przynajmniej dwie oferty, Zamawiający zaproponuje Wykonawcom, którzy złożyli oferty z najniższa ceną, możliwość złożenia ofert dodatkowych w terminie dwóch dni. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż oferta pierwotna. 3. W przypadku, gdy wszystkie podlegające ocenie oferty będą wyższe niż kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę lub powtórzyć procedurę zapytania ofertowego. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Oferty należy przesyłać na Arkuszu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. V. Warunki płatności i dostawy: 1. Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: do 02 marca 2015 r. 2. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia, podpisany przez pracownika Zamawiającego upoważnionego do dokonania takiej czynności. 4. Termin płatności 14 dni od daty doręczenia faktury. 5. Miejsce dostawy: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego Katowice Piotrowice Budynek A - ul. Harcerzy Września 3 pokój A120

5 VI. Miejsce składania ofert: 1. Oferty należy składać do dnia r. do godz. 10: Oferty można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach przy ulicy Harcerzy Września 3, budynek A pok. 217 w zamkniętej kopercie z dopiskiem w tytule Zakup materiałów biurowych, tonerów i artykułów piśmienniczych. 3. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Oferty złożone po zakończeniu naboru pozostają bez rozpatrzenia. 4. W wyniku analizy otrzymanych ofert zostanie wyselekcjonowany dostawca. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach może zwrócić się do oferentów o dodatkowe informacje lub spotkania w siedzibie uczelni celem wyjaśnienie ewentualnych niejasności dotyczących przedmiotu zamówienia. VII. Rozstrzygnięcie zapytania: Zapytanie zostanie rozstrzygnięte do r. Protokół z rozstrzygnięcia zostanie zmieszczony na stronie VIII. Kontakt: Andrzej Markowicz IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Arkusz ofertowy. 2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, 10 marca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, 10 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór Wykonawcy usługi dot. dostarczenia materiałów zużywalnych w zawodzie informatyk na potrzeby realizacji projektu Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock, Biuro Projektu, ul. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r. Kraków, dnia 23.01.2012r. Zamawiający ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin Adres do korespondencji: Tel./fax: 012 626 00 95 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia W związku z realizacją projektu Przedsiębiorco

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Kielce, 30 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Zamawiający: Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność Warszawa, 03.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją Projektu Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa Priorytetu: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Numer i nazwa Priorytetu: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Bydgoszcz, dnia 19.11.2013 r. Numer i nazwa Priorytetu: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Numer i nazwa Działania: 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 04.12.2012 r. Zamawiający: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 04.12.2012 r. Zamawiający: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Strona1 Zamawiający: ul. gen. T. Kutrzeby 10 61-719 Poznań NIP 783-11-21-773 Poznań, dn. 04.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia: Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund. Nr zapytania: 6/OWES/2014 Data: 25.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy usług: druk offsetowy i dostawa publikacji w ramach projektu OWES Wałcz realizowanego przez Fundację Nauka Dla Środowiska

Bardziej szczegółowo