Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej obsługującej grupy szkolne w Podzamczu dostawa wyposażenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej obsługującej grupy szkolne w Podzamczu dostawa wyposażenia"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA na dostawy związane z realizacją zadania pn.: Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej obsługującej grupy szkolne w Podzamczu dostawa wyposażenia POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Oznaczenie postępowania ZP/PN/1/2012 Zatwierdzam: Ogrodzieniec, dn r.. Prezes Spółki Zarządu Spółki z o.o. Zamek str. 1

2 Spis treści Spis treści... 2 I. UWAGI OGÓLNE... 4 II. ZAMAWIAJĄCY... 4 III. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA... 4 IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 5 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW... 7 VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU... 8 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA... 9 VIII. JĘZYK POSTĘPOWANIA... 9 IX. WADIUM X. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 12 XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 12 XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 13 XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY VIII. WZÓR UMOWY XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ XX. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty Załącznik nr 1a do SIWZ - Szczegółowy formularz oferty część I str. 2

3 Załącznik nr 1b do SIWZ - Szczegółowy formularz oferty część II Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp Załącznik nr 3a do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp Załącznik nr 3b do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I Wyposażenie pokoi (16 pokoi) Pokój recepcyjny Sala jadalniana Ogólne wymogi techniczno-eksploatacyjne - opis uzupełniający do wyposażenia meblowego Część II Kuchnia Zaplecze kuchenne Załącznik nr 5 do SIWZ - WZÓR UMOWY str. 3

4 I. UWAGI OGÓLNE 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem zakazu składania ofert częściowych w ramach poszczególnych części. W przypadku, gdy wykonawca jest zainteresowany dwoma częściami zamówienia składa dwie oddzielne oferty w dwóch różnych kopertach. Oferta składana na każdą część oceniana będzie oddzielnie w oparciu o wymagania siwz. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. 7. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. II. ZAMAWIAJĄCY Zamek Sp. z o.o. ul. Kościuszki Ogrodzieniec tel.: (32) faks: (32) Adres strony internetowej: III. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. str. 4

5 IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia związana z realizacją zadania pn.: Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej obsługującej grupy szkolne w Podzamczu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL Wyposażenie objęte przedmiotem zamówienia zostało podzielone na potrzeby niniejszego postępowania na 2 części. Część I: Wyposażenie pokoi Łóżka (rama, dno, materac) szt. 25 Szafki nocne szt. 35 Stoliki szt. 16 Krzesła 41 szt. Szafy 16 szt. Lustra 16 szt. Lampki nocne 35 szt. Telewizor 16 szt. Wystrój okna (karnisz 15 szt., zasłona 25 szt.) Regały stalowe - 6 szt. CPV Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane CPV Materace do spania CPV Meble do sypialni, inne niż łóżka i kanapy CPV Stoliki CPV Krzesła CPV Szafy CPV Meble do sypialni, jadalni i salonu CPV Oświetlenie domowe CPV Telewizory cyfrowe CPV Karnisze do zasłon i żabki CPV Zasłony CPV Regały Pokój recepcyjny Lada recepcyjna 1 szt. Regały 3 szt. Biurko 1 szt. str. 5

6 Krzesło komputerowe 1 szt. Szafa 1 szt. Wystrój okna (karnisz 1 szt., zasłona 2 szt.) CPV Wyposażenie hotelowe CPV Regały biurowe CPV Biurka CPV Fotele CPV Szafa CPV Karnisze do zasłon i żabki CPV Zasłony Sala jadalniana Stoły 14 szt. Krzesła 70 szt. Wystrój okna (karnisz 10 szt., zasłona 17 szt.) CPV Stoły CPV Krzesła CPV Karnisze do zasłon i żabki CPV Zasłony Część II. Zaplecze kuchenne Kuchnia Trzon kuchenny elektryczny 1 szt. Kuchnia gazowa 1 szt. Taboret gazowy 1 szt. Frytkownica elektryczna 1 szt. Patelnia elektryczna 1 szt. Płyta grillowa elektryczna 1 szt. Bemar wodny 1 kpl. Okap wyciągowy centralny 1 szt. Okap wyciągowy 1 szt. Basen do mycia naczyń kuchennych 1 szt. Stół ze zlewem 2-komoro-wym 2 szt. Stoły robocze 3 szt. Stanowisko pieca konwekcyjno parowego 1 kpl. Przygotowalnia Basen kuchenny 1 szt. Stół roboczy 1 szt. Półka wisząca 1 szt. Obieralnia Stół ze zlewem 2-komorowym 1 szt. Stół roboczy 1 szt. Magazyny przykuchenne 4 pomieszczenia Regał magazynowy 8 szt. Przygotowalnia jaj Stół ze zlewem 1 komorowym 1 szt. str. 6

7 Chłodziarka na jaja 1 szt. Półka ociekowa 1 szt. Naświetlacz do jaj 1 szt. Rozdzielnia Stół ze zlewem 1 komorowym 1 szt. Nadstawka na stół 1 szt. Stół rozdzielczy 1 szt. Półka wisząca 1 szt. Zmywalnia Stół zmywalniczy 1 szt. Młynek do odpadków organicznych 1 szt. Zmywarka do naczyń 1 szt. Szafa przelotowa 1 szt. Urządzenia chłodnicze Szafa chłodnicza 2 szt. Szafa mroźnicza 2 szt. Urządzenia pomocnicze Obieraczka do ziemniaków i jarzyn 1 kpl Krajalnica 1 szt. Szatkownica do warzyw 1 szt. Wilk do mielenia mięsa 1 szt. CPV Przemysłowy sprzęt kuchenny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do siwz wraz z dodatkowymi rysunkami. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp. 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub str. 7

8 zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku nie podlegania wykluczeniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. (osoby fizyczne dołączają do oferty załącznik nr 3b). b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej SIWZ o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie winny być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich 2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie o spełnieniu str. 8

9 warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w ust. 1 pkt a)-d) niniejszego rozdziału SIWZ składa każdy z Wykonawców, wymienione w ust. 2 pkt. a) składają łącznie. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych powyżej w ust. 1 pkt a), b), c), niniejszego rozdziału SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów wystawienia wskazanych powyżej. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w terminie od podpisania umowy do 15 grudzień 2012 r. VIII. JĘZYK POSTĘPOWANIA Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku. str. 9

10 IX. WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. X. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub za pomocą telefaksu nr (32) oraz (32) w godz. od 7.30 do Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zaleca się, aby numer faxu, na który Zamawiający ma przekazać potwierdzenie otrzymania był wyraźnie wskazany. 3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy. 4. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. maj 2006 Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego: Zamek Sp. z o.o Ogrodzieniec ul. Kościuszki 66 z dopiskiem: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia związaną z realizacją zadania pn.: Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej obsługującej grupy szkolne w Podzamczu część. 5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są: Marek Gądek Iwona Pakuła -Błoch tel.: od poniedziałku do piątku w godzinach od XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. str. 10

11 XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna zawierać: a. wypełniony i podpisany formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ); b. wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ; c. w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale d. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. 2. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę na daną część. 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu. 4. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 5. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy poświadcza za zgodność z oryginałem odpowiednio dany wykonawca. 6. Zaleca się, aby koperty były zaadresowane i opisane w następujący sposób: Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) Zamek Sp. z o.o. ul. Kościuszki 66, Ogrodzieniec OFERTA NA dostawę wyposażenia związaną z realizacją zadania pn.: Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej obsługującej grupy szkolne w Podzamczu część. NIE OTWIERAĆ PRZED: r., godzina 10:15 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. str. 11

12 XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zamek Sp. z o.o. ul. Kościuszki 66, Ogrodzieniec biuro, I piętro do dnia r. do godziny 10:00 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zamek Sp. z o.o. ul. Kościuszki 66, Ogrodzieniec biuro, I piętro do dnia r. o godzinie 10:15 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym. 2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników. 3. Cena każdego elementu powinna obejmować wszelkie koszty związane z dostawą, m.in. takie, jak: podatki, cło, opakowania, dostawa, montaż, itp. 4. Cenę oferty stanowi suma cen brutto poszczególnych elementów wchodzących w skład danej części zamówienia. 5. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół dostawy, montażu i odbioru przedmiotu zamówienia. 6. Płatność dokonana zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 7. Cena w ofercie musi być podana w złotych polskich liczbą i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rozbieżności w zapisie ceny słownie i liczbowo za poprawny Zamawiający przyjmie zapis słowny. 8. Przy obliczaniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. str. 12

13 XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag: cena 100% 2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena: najniższa cena Liczba punktów = *100% cena oferty ocenianej 3. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego: a) przedłożyć Zamawiającemu orientacyjny harmonogram rzeczowo-finansowy w ujęciu miesięcznym. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. VIII. WZÓR UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści zawartej umowy w następujących przypadkach: 2.1. termin realizacji może ulec przedłużeniu w następujących sytuacjach: a) w przypadku przedłużających się robót budowlanych, str. 13

14 b) innych przeszkód uniemożliwiających dostawę i montaż wyposażenia, za które nie odpowiada wykonawca, 2.2. inne zmiany uzasadniające zmianę postanowień umowy: a) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) możliwa jest zmiana umowy w odniesieniu do oferowanego sprzętu/wyposażenia meblowego i dopuszczenie dostawy innego niż wskazany w ofercie, wyłącznie pod warunkiem wycofania oferowanego sprzętu (wyposażenia meblowego) z produkcji w okresie od dnia złożenia oferty do dnia realizacji zamówienia, a nowy/e sprzęt (wyposażenie meblowe) ma parametry nie gorsze niż wskazany w ofercie Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest: a) inicjowanie zmian przez wykonawcę lub zamawiającego, b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, c) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. XX. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty Załącznik nr 1a do SIWZ - Szczegółowy formularz oferty część I Załącznik nr 1b do SIWZ - Szczegółowy formularz oferty część II Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych Załącznik nr 3a do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 2 ustawy pzp Załącznik nr 3b do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzpz Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załączniki do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (rysunki): 1. Rzut parteru 2. Rzut piętra 3. Rzut poddasza 4. Szafa pokoje 5. Regały recepcja 6. Szafa recepcyjna str. 14

15 7. Zbliżenie lady recepcyjnej Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy str. 15

16 Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty... Zamek Sp. z o.o.... ul. Kościuszki Ogrodzieniec... (nazwa i adres Wykonawcy) OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy związane z realizacją zadania pn.: Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej obsługującej grupy szkolne w Podzamczu dostawa wyposażenia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w części zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę: CENA OFERTOWA.. PLN brutto Słownie złotych:... Powyższa cena zawiera, doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, podatek VAT, który w dniu złożenia oferty wynosi:...%, tj... zł (słownie: złotych). Oświadczamy, że: 1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 15 grudnia 2012 r. 2) wszystkie oferowane przez nas towary spełniają wymogi określone w siwz, 3) na wykonane dostawy i zastosowane materiały udzielamy gwarancji na okres 24 m- cy, 4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego, 7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 8) zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*(niewłaściwe wykreślić) 9) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: str. 16

17 a).. b).. c).. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania części zamówienia. Dane Wykonawcy: NIP... REGON. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:... numer telefonu:. Numer faksu:.... dnia roku... /podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/ *niewłaściwe wykreślić str. 17

18 Załącznik nr 1a do SIWZ - Szczegółowy formularz oferty część I Część I: Wyposażenie pokoi L.P. Wyposażenie cena jednostkowa netto w zł Ilość Wartość netto zł (cena jednostkowa netto x ilość) Wartość brutto w zł 1. Łóżka Szafki nocne Stoliki Krzesła Szafy Lustra Lampki nocne Telewizor Wystrój okna 15 karnisze 25 zasłony 10. Regały stołowe 6 Razem brutto Pokój recepcyjny L.P. Wyposażenie cena jednostkowa netto w zł Ilość Wartość netto zł (cena jednostkowa netto x Wartość brutto w zł str. 18

19 ilość) 1. Lada recepcyjna 1 2. Regały 3 3. Biurko 1 4. Krzesło komputerowe 1 5. Szafa 1 6. Wystrój okna (karnisz, zasłona) kpl Razem brutto Sala jadalniana L.P. Wyposażenie cena jednostkowa netto w zł Ilość 1. Stoły Krzesła 70 Wartość netto zł (cena jednostkowa netto x ilość) Wartość brutto w zł 3. Wystrój okna (karnisz, zasłona) kpl Razem brutto Łącznie część I :. netto, plus należny podatek VAT %. PLN, tj.. PLN brutto. Łączną wartość części I brutto należy przenieść do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.... dnia roku... /podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/ str. 19

20 Załącznik nr 1b do SIWZ - Szczegółowy formularz oferty część II Część II: Zaplecze kuchenne L.P. Wyposażenie cena jednostkowa netto w zł Ilość Wartość netto zł (cena jednostkowa netto x ilość) Wartość brutto w zł Kuchnia 1 Trzon kuchenny elektryczny 1 2 Kuchnia gazowa 1 3 Taboret gazowy 1 4 Frytownica elektryczna 1 5 Patelnia elektryczna 1 6 Płyta grillowa elektryczna 1 7 Bemar wodny 1 8 Okap wyciągowy centralny 1 9 Okap wyciągowy 1 10 Basen do mycia naczyń kuchennych 1 11 Stół ze zlewem 2-komorowym 2 12 Stoły robocze 3 13 Stanowisko pieca konwekcyjno-parowego 1 Przygotowalnia 1 Basen kuchenny 1 2 Stół roboczy 1 3 Półka wisząca 1 str. 20

21 Obieralnia 1 Stół ze zlewem 2-komorowym 1 2 Stół roboczy 1 Magazyny przykuchenne 4 pomieszczenia 1 Regał magazynowy 8 Przygotowalnia jaj 1 Stół ze zlewem 1 komorowym 1 2 Chłodziarka na jaja 1 3 Półka ociekowa 1 4 Naświetlacz do jaj 1 Rozdzielnia 1 Stół ze zlewem 1 komorowym 1 2 Nadstawka na stół 1 3 Stół rozdzielczy 1 4 Półka wisząca 1 Zmywalnia 1 Stół zmywalni czy 1 2 Młynek do odpadków 1 organicznych 3 Zmywarka do naczyń 1 4 Szafa przlotowa 1 Urządzenia chłodnicze 1 Szafa chłodnicza 2 2 Szafa mroźnicza 2 Urządzenia pomocnicze 1 Obieraczka do ziemniaków i 1 jarzyn 2 Krajalnica 1 str. 21

22 3 Szatkownica do warzyw 1 4 Wilk do mielenia mięsa 1 Łączna wartość brutto Łączną wartość brutto należy przenieść do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.... dnia roku... /podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/ str. 22

23 Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp (nazwa i adres Wykonawcy) Zamek Sp. z o.o. ul. Kościuszki Ogrodzieniec Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy związane z realizacją zadania pn.: Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej obsługującej grupy szkolne w Podzamczu dostawa wyposażenia w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam że: 1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) Posiadam/my wiedzę i doświadczenie, 3) Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Niniejsze oświadczenie potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 na dzień składania ofert...., dn..... Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy str. 23

24 Załącznik nr 3a do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Stosownie do treści 2.1.1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane: - nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)..., dn Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy str. 24

25 Załącznik nr 3b do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Stosownie do treści 2.1.2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane: - nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)..., dn Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy UWAGA! Niniejszy załącznik dotyczy tylko osób fizycznych, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru str. 25

26 Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania ofert, w szczególności możliwe jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia oraz wgląd do projektu pomieszczeń bazy gastronomicznej i noclegowej obsługującej grupy szkolne w Podzamczu. Wszystkie podane wymiary maja tolerancje +/- 5 cm. Część I Wyposażenie pokoi (16 pokoi) Łóżka Ilość 25 szt. (39 łóżek pojedynczych + 11 nadstawek = 25 łóżek piętrowych) Rama łóżka - ramę można rozłożyć na dwa pojedyncze łóżka bądź po połączeniu zestawić jako łóżko piętrowe, - rama po złożeniu - jako łóżko piętrowe w górnej części zaopatrzona w barierki uniemożliwiające upadek z łóżka podczas snu, - min. grubość desek, z których ma być wykonana barierka -2 cm, - drabinkę można zamontować po prawej lub lewej stronie łóżka, - wykonana z litego drewna sosna, - wybarwiona wg próbnika bejc SOPUR lub równoważnego, - wymiary ramy po złożeniu :długość: max 208 cm, szerokość: max 96 cm, wysokość po zestawieniu jako łóżko piętrowe :max cm. Dno łóżka - rama wyposażona w dno łóżka składające się z 17(+/- 2 szt.) listewek wykonanych ze sklejki, - min. grubość listewki 2 cm, - listewki są połączone ze sobą za pomocą tekstylnej taśmy, - wymiary ramy po złożeniu :długość: max 209 cm, szerokość: max 96 cm, wysokość po zestawieniu jako łóżko piętrowe :max 160 cm. Materac - sprężynowy - twardość średni min. 98 sprężyn na m2 - pokryty z każdej strony tkaniną co umożliwia odwracanie i dłuższe utrzymanie świeżości i czystości str. 26

27 - wymiary: długość: min 200cm, szerokość: min 90cm, grubość: min. 17 cm Wszystkie 3 elementy składające się na łóżko muszą do siebie pasować i być spójne pod względem dopasowania wymiarów poszczególnych elementów. Szafki nocne Ilość 35 szt. - proste, o wymiarach (+/-5cm): wysokość 55cm, szerokość 40 cm, głębokość 48cm - wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej lub MDF o grubości nie mniejszej niż 18mm - szafka składa się z 2 szuflad, prowadnice zastosowane w szufladach kulkowe z pełnym 100% wysuwem - uchwyty do szuflad w formie prostej gałki w kolorze aluminium - szuflady zamykane są zamkiem centralnym - szafka jest mobilna dzięki zamontowanym kółkom łożyskowym Stoliki Ilość 16 szt. - kszt.ałt blatu stolika kwadratowy o wymiarach 70 cmx70cm - wysokość stolika 75 cm - blat stolika wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej lub MDF o grubości nie mniejszej niż 36mm, - podstawę stolika stanowią 4 nogi metalowe w kolorze aluminium, każda z nóg posiada możliwość poziomowania w zakresie 1 cm Krzesła Ilość 41szt. - krzesła wykonane z litego drewna - kolor wg próbnika bejc SOPUR lub równoważnego - pokryta ochronną warstwą lakieru ekologicznego - do każdego krzesła dołączony materiał filcowy pod nogi krzesła. - wymiary krzesła zgodnie z załączonym poniżej rysunkiem: (szer/wys/głęb): 41 x 96 x 47 cm. (+/-5 cm) str. 27

28 Szafa Ilość 16 szt. - korpus i półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej lub MDF o grubości nie mniejszej niż 18mm, - ściana tylna powinna być wykonana z płyty pilśniowej twardej lub płyty HDF grubości 6 mm, kolor - biały, - szafy wyposażone w regulatory wysokości z poziomowaniem w zakresie 1 cm, - prowadnice zastosowane w szufladach kulkowe z pełnym 100% wysuwem, - uchwyty do szuflad w formie prostej gałki w kolorze aluminium, - wymiary(+/- 5 cm), układ wewnętrzny- zgodne z załącznikiem NR 4. Lustra Ilość 16 szt. - klejone na płycie wiórowej dwustronnie laminowanej lub MDF o grubości nie mniejszej niż 18mm, - krawędzie lustra oszlifowane bądź zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić skaleczenie, - płaszczyzna lustra pokryta specjalną folią uniemożliwiającą stłuczenie, - wymiary płyty: wysokość 90 cm, szerokość 50cm, - wymiary lustra: wysokość 80 cm, szerokość 40cm. Lampki nocne Ilość 35 szt. - w formie prostej bryły - graniastosłupa lub walca - wykonane ze szkła, - wymiary max wysokość 35cm, średnica bądź długość boku 16 cm, - długość kabla min. 150 cm, kabel wyposażony we włącznik, - zasilanie 230V, - rodzaj gwintu E 14, - lampa posiada w komplecie energooszczędną żarówkę (E 14) o mocy do 40 W. Telewizor Ilość 16 szt. -telewizor LCD, - przekątna min. 19 cali - max. 23 cali, - ekran panoramiczny 16:9, - możliwość powieszenia na ścianie, str. 28

29 - wejścia HDMI min.1 szt. - złącza EURO min. 1 szt. - menu w języku polskim, - dodatkowe wyposażenie: pilot, uchwyt do zamontowania TV na ścianie. Wystrój okna (karnisz, zasłona) Karnisz 140 cm długości 10 szt. 110 cm długości 5 szt. - karnisz w całości wykonany jest z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie, - wyposażony w min. dwa wsporniki montowane do ściany za pomocą kołków rozporowych min. 3 szt. - na karnisz składają się jedna rurka, - rurka karnisza wyposażona w min. 1 kółko z żabką na 10 cm długości rurki, - kolor aluminium/ chrom mat. - średnica rurki min. 16 mm, - w komplecie wkręty i kołki montażowe. Zasłony 1. szerokość 70 cm o długość 140 cm 12szt. o długość 180 cm 8 szt. 2. szerokość 110 cm o długość 140 cm 1 szt. o długość 170 cm 2 szt. o długość 230 cm 2 szt. - proste - na taśmie marszczącej (wymiary szerokość podana po zmarszczeniu na taśmie 1:2), - uszyte z tkaniny - żakard boucle(zgodnie ze zdjęciem poniżej), str. 29

30 - wykończone w sposób uniemożliwiający strzępienie tkaniny, -możliwość podwiązania na boki za pomocą dołączonej taśmy w postaci pasa tkaniny zasłonowej o szer. min. 5 cm i długości min. 100 cm 1 pas do jednej zasłony, Regały stalowe Ilość 6 szt. Wymiary: a. wysokość: 200 cm (+/- 5 cm) b. szerokość: 95 cm(+/- 5 cm) c. głębokość: 45 cm(+/- 5 cm) -przeznaczone są do składowania cięższych przedmiotów; nośność z każdej półek wynosi 200 kg, - regały wykonane są z bardzo dobrej jakości stali, przez co są odporne na odkształcenia, - malowane proszkowo na kolor jasny szary, - rozmieszczenie półek można regulować w ramach przygotowanych do tego otworach, - system montażu wciskowy zapewnia szybki i bezpieczny montaż, - regał powinien posiadać min. 4 półki Pokój recepcyjny Lada recepcyjna Ilość 1 szt. - układ zgodnie z załącznikiem NR 1, - wykonanie: z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej lub MDF o grubości nie mniejszej niż 18mm (korpus, blaty, boki, front do wysokości h~75cm) oraz w nadstawce front z blachy perforowanej (blenda h~35 cm), - wymiary gabarytowe wszystkich elementów wysokość 110cm, wysokość do powierzchni blatu roboczego 75 cm, głębokość blatu roboczego 80cm, głębokość boków podpierających blat roboczy 60cm, głębokość blatu nadstawki i samej nadstawki 35cm, wysokość nadstawki 35cm, - lada składa się z trzech elementów: element główny (szer/wys/gł) 150/75/80, wysokość do powierzchni blatu roboczego- 75cm, element środkowy narożny, wysokość 110cm, głębokość 57 cm, zewnętrzna długość boku 156 cm, wewnętrzna długość boku 42cm, element kończący w formie podnoszonego blatu o wymiarach głębokość/szerokość 80 cm, str. 30

31 oraz odcinka blatu roboczego o dł. 30 cm, wysokość do powierzchni blatu roboczego- 75cm, pod blatem znajdują się drzwiczki (wysokość 70 cm tj. 5 cm na prześwit ponad podłogą) wyposażone w zawias pracujący w zakresie 180 oraz zasuwkę blokującą położenie drzwi w pozycji prostopadłej do ściany i elementu nr 2 przedmiotowej lady Lada zawiera w sobie mobilny kontener o wymiarach (szer/wys/gł) 44/65/55.Kontener składa się z 4 szuflad, z czego górna jest tzw. piórnikiem. Szuflady zamykane są zamkiem centralnym. Kontener jest mobilny dzięki zamontowanym kółkom łożyskowym. Prowadnice zastosowane w szufladach kulkowe z pełnym 100% wysuwem; uchwyty do szuflad w formie prostej gałki w kolorze aluminium. Regały Ilość 3 szt. (2mb) - jednostronne, - korpus i półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej lub MDF o grubości nie mniejszej niż 18mm, - ściana tylna powinna być wykonana z płyty pilśniowej twardej lub płyty HDF grubości 6 mm, kolor i rysunek powierzchni ściany tylnej powinien odpowiadać kolorowi i rysunkowi pozostałych elementów danego mebla, - regały wyposażone w regulatory wysokości z poziomowaniem w zakresie 1 cm, - wymiary(+/- 5 cm), układ wewnętrzny- zgodne z załącznikiem NR 5. Biurko Ilość 1 szt. - proste, o wymiarach (+/-5cm) (wysokość/długość/głębokość) 75 cm/ 160cm/75cm, - blat biurka wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej lub MDF o grubości nie mniejszej niż 36mm, - podstawę biurka stanowi stelaż metalowy na nogach teowych(wg. rysunku poniżej) w kolorze aluminium, - kolumny pionowe stelaża zawierają wewnątrz kanał przelotowy z możliwością przeprowadzenia okablowania, - nogi podporowe zakończone stopami poziomymi z poziomowaniem w zakresie 1 cm, nogi połączone ze sobą belką metalową stanowiącą jednocześnie szynę do poziomego prowadzenia okablowania, - blat łączony z podstawa za pomocą śrub mocowanych do wklejonych gniazd montażowych w celu zapewnienia możliwości wielokrotnego montażu i demontażu, - blat wyposażony w dwa przepusty kablowe, str. 31

32 - front biurka powinien być zabudowany płytą wiórową dwustronnie laminowanej lub MDF o grubości nie mniejszej niż 18mm, kolorem i strukturą odpowiadającą powierzchni blatu biurka, wysokość płyty 50 cm, szerokość dostosowana do długości biurka, - biurko wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę o wymiarach (szerokość/głębokość) 70 cm/35cm, półka wysuwa się za pomocą prowadnic kulkowych, - biurko zawiera w sobie mobilny kontener o wymiarach (+/-5cm) (szer/wys/gł) 44/65/55. Kontener składa się z 4 szuflad, z czego górna jest tzw. piórnikiem. Szuflady zamykane są zamkiem centralnym. Kontener jest mobilny dzięki zamontowanym kółkom łożyskowym. Prowadnice zastosowane w szufladach kulkowe tj. z pełnym 100% wysuwem, - uchwyty do szuflad w formie prostej gałki w kolorze aluminium. Krzesło komputerowe Ilość 1 szt. - wysokie, ergonomiczne wyprofilowane oparcie, - blokada oparcia w wybranej pozycji - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie kolor i rodzaj tkaniny do ustalenia z zamawiającym przed realizacją zamówienia - krzesło powinno posiadać także funkcję umożliwiającą szybkie i wygodne dostosowanie wysokości oparcia i podparcia lędźwi do wzrostu użytkownika bez konieczności wstawania z krzesła, a także płynnie regulowaną wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, co pozwoli na dostosowanie wysokości krzesła do wzrostu użytkownika Szafa Ilość 1 szt. - szafa mieści się na ścianie o wymiarach: o szerokości- 276 cm, wysokość pomieszczenia - 297cm, - głębokość szafy min. 60 cm, - szafa wraz z zabudową powinna być wykonana zgodnie z załącznikiem nr 6 dołączonym do opisu przedmiotu zamówienia, - system zabudowy drzwi przesuwnych profile stalowe, w kolorze aluminium, str. 32

33 - drzwi przesuwne szafy wyposażone w zamek z 2 kluczykami, - drzwi fronty oraz korpusy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej lub MDF o grubości nie mniejszej niż 18mm, krawędzie wykończone okleiną PCV o grubości minimum 1mm kolor i rysunek okleiny powinien odpowiadać rysunkowi i kolorowi szerokich płaszczyzn płyty; nie dopuszcza się widocznych różnic w odcieniach płaszczyzn wąskich i szerokich, - krawędzie elementów płytowych powinny być zaokrąglone promieniem min. 1mm, - szuflady powinny być zaopatrzone w prowadnice kulkowe z pełnym 100% wysuwem, uchwyty do szuflad w formie prostej gałki w kolorze aluminium, Wystrój okna (karnisz, zasłona) Karnisz 140 cm długości 1 szt. - karnisz w całości wykonany jest z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie, - wyposażony w min. dwa wsporniki montowane do ściany za pomocą kołków rozporowych min. 3 szt. - na karnisz składają się jedna rurka, - rurka karnisza wyposażona w min. 1 kółko z żabką na 10 cm długości rurki, - kolor aluminium/ chrom mat. - średnica rurki min. 16 mm, - w komplecie wkręty i kołki montażowe. Zasłony szerokość 70 cm długość 180 cm 2 szt. - prosta, - zasłona składa się z dwóch równych części umieszczonych na jednej taśmie marszczącej- daje to możliwość podwiązania na boki, - na taśmie marszczącej (wymiary szerokość podana po zmarszczeniu na taśmie 1:2), - uszyta z tkaniny - żakard boucle(zgodnie ze zdjęciem poniżej). str. 33

34 - wykończona w sposób uniemożliwiający strzępienie tkaniny, -możliwość podwiązania na boki za pomocą dołączonej taśmy w postaci pasa tkaniny zasłonowej o szer. min. 5 cm i długości min. 100 cm 1 pas do jednej zasłony. str. 34

35 Sala jadalniana Stoły o długości 80 cm - 3 szt. o długości 120 cm - 9 szt. o długości 180 cm - 2 szt. - stół rozkładany z blatem laminowanym o wymiarach (+/-5cm) /80cm/75cm + wstawka 50 cm (szerokość/wysokość), blat o obrzeżu PCV gr. min. 2 mm - krawędzie stołów pod kątem prostym (umożliwiające zestawienie stołów), - konstrukcja i nogi stołu wykonane z drewna bukowego wybarwione wg próbnika bejc SOPUR lub równoważnego; Krzesła Ilość 70szt. - krzesła wykonane z litego drewna - kolor wg próbnika bejc SOPUR lub równoważnego - pokryta ochronną warstwą lakieru ekologicznego - do każdego krzesła dołączony materiał filcowy pod nogi krzesła. - wymiary krzesła zgodnie z załączonym poniżej rysunkiem: (szer/wys/głęb): 41 x 96 x 47 cm. (+/-5 cm) str. 35

36 Wystrój okna (karnisz, zasłona) Karnisz 200 cm długości 1 szt. 140 cm długości 6 szt. 110 cm długości 3 szt. - karnisz w całości wykonany jest z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie, - wyposażony w min. dwa wsporniki montowane do ściany za pomocą kołków rozporowych min. 3 szt. - na karnisz składają się jedna rurka, - rurka karnisza wyposażona w min. 1 kółko z żabką na 10 cm długości rurki, - kolor aluminium/ chrom mat. - średnica rurki min. 16 mm, - w komplecie wkręty i kołki montażowe. Zasłony szerokość 70 cm długość 255cm 4 szt. długość 180 cm 8 szt. szerokość 100 cm długość 250cm 2 szt. szerokość 110cm długość 250 cm 3 szt. - proste, - zasłony składają się z dwóch równych części umieszczonych na jednej taśmie marszczącejdaje to możliwość podwiązania na boki - uszyte z tkaniny - żakard boucle(zgodnie ze zdjęciem poniżej), str. 36

37 - na taśmie marszczącej (wymiary szerokość podana po zmarszczeniu na taśmie 1:2), - wykończone w sposób uniemożliwiający strzępienie tkaniny, -możliwość podwiązania na boki za pomocą dołączonej taśmy w postaci pasa tkaniny zasłonowej o szer. min. 5 cm i długości min. 100 cm 1 pas do jednej zasłony. Ogólne wymogi techniczno-eksploatacyjne - opis uzupełniający do wyposażenia meblowego - elementy płytowe korpusu oraz drzwi i fronty szuflad powinny być wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18mm, -wąskie płaszczyzny płyt powinny być wykończone okleiną PCV o grubości min. 1 mm, kolor i rysunek okleiny powinien odpowiadać rysunkowi i kolorowi szerokich płaszczyzn płyty; nie dopuszcza się widocznych różnic w odcieniach płaszczyzn wąskich i szerokich, - wąskie płaszczyzny blatów, płyt powinny wykończone okleina PCV o grubości min. 2 mm, kolor i rysunek okleiny powinien odpowiadać rysunkowi i kolorowi szerokich płaszczyzn blatu; nie dopuszcza się widocznych różnic w odcieniach płaszczyzn wąskich i szerokich, - krawędzie elementów płytowych powinny być zaokrąglone promieniem min. 1mm, - nie dopuszcza się jakichkolwiek widocznych wad krawędzi elementów płytowych pod postacią nierówności i ubytków materiału, - do montażu drzwi - frontów należy zastosować zawiasy puszkowe z regulacją głębokości i siły docisku, - szuflady oraz wysuwki powinny być zaopatrzone w prowadnice kulkowe z pełnym 100% wysuwem, - ewentualne kółka powinny być łożyskowe, - na życzenie Zamawiającego należy wykonać i zabezpieczyć przed wyszczerbieniem otwory w blatach służące przeprowadzeniu kabli. - wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia zobligowany jest do dostarczenia mebli, dokonania ich rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, montażu mebli na miejscu, ustawienia, wypoziomowania, usunięcia opakowań związanych z dostawą, - wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące (licząc od daty odbioru końcowego) - zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania ofert, w szczególności możliwe dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia oraz wglądu do projektu pomieszczeń bazy gastronomicznej i noclegowej obsługującej grupy szkolne w Podzamczu, - kolor i rodzaj tkaniny oraz kolor płyty meblowej do ustalenia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia. str. 37

38 Część II Kuchnia Zaplecze kuchenne Wymiary podane poniżej są sugerowane (+/-20%); Kuchnia 1 Trzon kuchenny elektryczny, 4-stanowiskowy; wym.: 800x700x850, na podstawie szafkowej zamkniętej, zasilanie:400v; moc 9,8 kw, mat.: stal nierdzewna 1 szt. 2 Kuchnia gazowa, 6 palnikowa, na szafce otwartej, wymiary: 1200x730x850 1 szt. 3 Taboret gazowy, 1 palnikowy, konstrukcja stelażowa, 600x650x400 1 szt. 4 Frytkownica elektryczna, 2-stanowiskowa na podstawie szafkowej zamykanej; wym.: 600x700x850; zasilanie 400V, moc 12 kw, mat.: stal nierdzewna 1 szt. 5 Patelnia elektryczna, przechylna; wym.: 800x700x850; zasilanie 400V; moc: 9 kw; mat.: stal nierdzewna 1 szt. 6 Płyta grillowa elektryczna, powierzchnia gładka w części ryflowana (ok. 1/2); wymiary: 600x700x850; na podstawie szafkowej zamykanej; zasilanie 400 V, moc 8 kw, mat.: stal nierdzewna 1 szt. 7 Bemar wodny, 8-komorowy (8x11,5 litra); wym.: 1543x700x850; na podstawie stołowej; zasilanie 230/400V; moc: 9,8 kw; mat.: stal nierdzewna kpl: bemar + min.10 pojemników 1 kpl 8 Okap wyciągowy centralny, z oświetleniem i filtrami tłuszczu w zestawie; wym.: 2700x1800x500 1 szt. 9 Okap wyciągowy bez oświetlenia, filtry tłuszczu w zestawie 1100x1100x500 1 szt. 10 Basen do mycia naczyń kuchennych, wym.: 800x600x850; mat.: stal nierdzewna 1 szt. 11 Stół ze zlewem 2-komoro-wym, wym: 1200x600x850; mat.: stal nierdzewna 2 szt. 12 Stoły robocze z półka dolną, wym: 1200x600x850; mat.: stal nierdzewna 3 szt. 13 Stanowisko pieca konwekcyjno-parowego zestawienie: piec-zasilanie 400V, moc: 7,5 kw; podstawa pieca, uzdatniacz wody, komplet pojemników 1 kpl. Przygotowalnia 1 Basen kuchenny, wym.: 800x600x850; mat.: stal nierdzewna 1 szt. 2 Stół roboczy, wym.: 1800x600x850; mat.: stal nierdzewna 1 szt. 3 Półka wisząca podwójna, mat.: stal nierdzewna; wym. 1600x300x480 1 szt. Obieralnia 1 Stół ze zlewem 2-komoro-wym, wym.: 1200x600x850; mat.: stal nierdzewna 1 szt. 2 Stół roboczy, wym.: 2200x600x850; mat.: stal nierdzewna 1 szt. str. 38

39 Magazyny przykuchenne 4 pomieszczenia 1 Regał magazynowy, 4-półkowy; wym.: 1000x500x1800; mat.: stal nierdzewna 8 szt. Przygotowalnia jaj 1 Stół ze zlewem 1 komorowym, wym.: 1200x600x900; mat.: stal nierdzewna 1 szt. 2 Chłodziarka na jaja, podblatowa; wym.: 600x600x850; zasilanie: 230 V; 1 szt. 3 Półka ociekowa, perforowana; wym.: 1200x400; mat.: stal nierdzewna 1 szt. 4 Naświetlacz do jaj, szufladowy; wym.: 360x530x245; zasilanie: 230 V; mat.: stal nierdzewna 1 szt. Rozdzielnia 1 Stół ze zlewem 1 komorowym, z szafką i półką dolną; wym: 1400x600x850; mat.: stal nierdzewna 1 szt. 2 Nadstawka na stół, wymiary: 1400x300x300; mat.: stal nierdzewna 1 szt. 3 Stół rozdzielczy, wym.: 1800x600x850; mat.: stal nierdzewna 1 szt. 4 Półka wisząca podwójna, wymiary 1200x300x480; mat.: stal nierdzewna 1 szt. Zmywalnia 1 Stół zmywalniczy ze zlewem 2-komorowym, otworem na odpadki i blatem nad zmywarkę; wym.: 2800x600x850; mat.: stal nierdzewna 1 szt. 2 Młynek do odpadków organicznych, zabudowany w komorze zlewozmywaka 1 szt. 3 Zmywarka do naczyń, z funkcja wyparzania; wym.: 580x610x840; zasilanie: 400V; moc: 6,4 kw; mat.: stal nierdzewna 1 szt. 4 Szafa przelotowa drzwi suwane; wym.: 800x500x1800; mat.: stal nierdzewna 1 szt. Urządzenia chłodnicze 1 Szafa chłodnicza, wymiary: 680x710x2010; poj.: 500 litrów; zasilanie: 230V; moc: 340 W; mat.: stal nierdzewna 2 szt. 2 Szafa mroźni cza, wymiary: 680x710x2010; poj.: 500 litrów; zasilanie: 230 V; moc: 500W; mat.: stal nierdzewna 2 szt. Urządzenia pomocnicze 1 Obieraczka do ziemniaków i jarzyn, wsad: 10 kg; wydajność: 120 kg/godz.; wymiary: 380x770x1160; zasilanie: 400V; moc: 750W; z separatorem obierzyn; mat.: stal nierdzewna 1 kpl 2 Krajalnica z funkcją wyparzania; wym.: 480x363x365; nóż: 250mm; zasilanie 230 V; moc: 140 W 1 szt. str. 39

40 3 Szatkownica do warzyw wym.:230x570x510; z kpl tarcz tnących, zasilanie: 230 V; moc: 550 W 1 szt. 4 Wilk do mielenia mięsa, wydajność do 160 kg/godz.; zasilanie 230V; moc: 750 W; mat.: stal nierdzewna 1 szt. str. 40

41 Załącznik nr 5 do SIWZ - WZÓR UMOWY pomiędzy: UMOWA NR. Zamek Spółka z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu, przy ul. Kościuszki 66, REGON , NIP , reprezentowaną przez: - Prezesa Zarządu Iwona Pakuła-Błoch zwanym dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta w dniu.. umowa o następującej treści: 1. Podstawa umowy Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113, poz. 759). 2. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy w ramach zadania pn. Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej obsługującej grupy szkolne w Podzamczu dostawa wyposażenia współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. str. 41

Załącznik nr 2 do protokołu inwentaryzacyjno zdawczo - odbiorczego

Załącznik nr 2 do protokołu inwentaryzacyjno zdawczo - odbiorczego Załącznik nr 2 do protokołu inwentaryzacyjno zdawczo - odbiorczego Wyposażenie pokoi L.P. Wyposażenie Ilość. Łóżko (rama + dno) z materacem sprężynowym 50 2. Szafka nocne zamykana z kluczykami 5. Stolik

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty dostawa mebli dla Delegatury Łódź-Śródmieście (wersja zawierająca dokonane modyfikacje) Formularz Oferty

Formularz Oferty dostawa mebli dla Delegatury Łódź-Śródmieście (wersja zawierająca dokonane modyfikacje) Formularz Oferty Formularz Oferty dostawa mebli dla Delegatury Łódź-Śródmieście (wersja zawierająca dokonane modyfikacje) Część II Formularz Oferty Pieczęć firmowa Wykonawcy Formularz Oferty złożony w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h. Głosków wyposażenie: 1.Lada 190x160x75h. Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty o gr. 36mm. Boki lady oraz fronty proste

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szydlowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szydlowiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szydlowiec.pl Szydłowiec: Zakup wyposażenia do sal komputerowych dla szkół podstawowych i

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h. Zalesie G. wyposażenie: 1.Lada 290x90/60x75h. + 2 kontenery mobilne 43x58x60h. ( 1 kontener wyposażony w system archiwizacji płyt cd) Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, woj. 1 z 6 2011-01-07 10:47 Wrocław: Dostawa mebli laboratoryjnych do budynku Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu w celu wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych i magazynowych Katedr - sprawa RAP/189/2010 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl Poznań: Dostawa mebli i krzeseł biurowych dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 Łódź, dnia 15 listopada 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Torzymiu

Urząd Miejski w Torzymiu BGN-II-341-4/06 Torzym, dn. 2006-05-05 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POWYŻEJ 60 000 EURO Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia technicznego kuchni Gimnazjum w Torzymiu 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DLA URZĘDU DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA. Wykaz elementów

Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA. Wykaz elementów Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA Wykaz elementów 1. Biurko rys. 1, 1 szt. 2. Kontener rys 2, 1 szt. 3. Podstawka pod PC rys.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

wymiary (cm) 6. Biurko 160x80x74H 5 7. Biurko 120x80x74H 3 8. Stół 160x80x74H 2 9. Stolik 60x60x60H Dostawka 160x40x74H 1

wymiary (cm) 6. Biurko 160x80x74H 5 7. Biurko 120x80x74H 3 8. Stół 160x80x74H 2 9. Stolik 60x60x60H Dostawka 160x40x74H 1 Załącznik nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia (wykaz mebli, szczegółowy opis mebli, szkice,) Wszystkie wymienione nazwy mebli w niniejszym załączniki stanowią jedynie wyznacznik

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016 Limanowa, 26.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016 Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż zabudowy meblowej do kasy Kina Klaps mieszczącej się we foyer Limanowskiego Domu Kultury. Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET A

FORMULARZ CENOWY PAKIET A /Pieczęć Wykonawcy/ Tel/fax BR-1A FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY PAKIET A Lp. Nazwa Przedmiotu zamówienia Ilość szt. Cena jedn. Netto Wartość netto (kol. 3 x 4) VAT 22% 1 2 3 4 5 6 7 1 Szafa (fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie: Wymiana stolarki drzwiowej - dostawa i montaż drzwi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul.

Piekary Śląskie: Wymiana stolarki drzwiowej - dostawa i montaż drzwi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Piekary Śląskie: Wymiana stolarki drzwiowej - dostawa i montaż drzwi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Bpa Nankera 103 Numer ogłoszenia: 361408-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Dostawa nowych mebli biurowych i krzeseł do jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/2500-1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/2500-1 1 K P P S P Ż a r y, P K - 2 3 7 0 / 1 / 1 2 Z a t w i e r d z a m Żary.... 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/2500-1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Dostawa mebli - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Dostawa mebli - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1/POKL/2013-ZOF-1 Zapytanie ofertowe Piła, 09 września 2013 r. Przedmiot: Dostawa mebli - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zamawiający: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK Załącznik Nr do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm, gł.35 cm boki i fronty szaf wykonane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Gdańsk: Dostawa serwera oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A. (Akademia Muzyczna w Gdańsku)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A. (Akademia Muzyczna w Gdańsku) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A 1. Przedmiot dostawy (Akademia Muzyczna w Gdańsku) Załącznik 8A do SIWZ Ostateczną kolorystykę i wymiary należy ustalić z zamawiającym przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Dostawa /sprzedaż, dostarczenie i montaż/ mebli biurowych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie Numer ogłoszenia: 194101-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

vprima www. gosiewska. pl

vprima www. gosiewska. pl vprima www. gosiewska. pl 05-420 Józefów, ul.polna 0F tel. 50 284 625 biuro@gosiewska.pl NIP 526-003-5-43 Zamawiający: Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga-Północ 00-987 Warszawa ul. Ks. I. Kłopotowskiego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229262-2015:text:pl:html Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.e. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia

Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.e. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia Tarnów: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.e. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia funkcjonalności i dostosowania do obowiązujących przepisów - bez

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 PAKIET NR 1 Lp Opis zamówienia Ilość Jedn. Cena netto za sztukę Wartość netto za Ilość Stawka VAT Wartość VAT Wartość zamówienia w złotych brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3

Bardziej szczegółowo

Żary: DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH Numer ogłoszenia: 89636-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Żary: DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH Numer ogłoszenia: 89636-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy z 5 2015-04-20 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pekom.com.pl Żary: DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH Numer ogłoszenia: 89636-2015;

Bardziej szczegółowo

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA KALKULACJA KOSZTÓW - MEBLE BIUROWE DZIAŁY MEBLE - OPIS ILOŚD SZTUK CENA JEDNOSTKOWA NETTO PODATEK VAT CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm,

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Page 1 of 5 Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów oraz świadczenie usług internetu mobilnego dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 4 do SIWZ. Lp. Wyposażenie i sprzęt Razem wartość netto w PLN. 1. Meble. Toaletka z zabudową na minibar, blat HPL

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 4 do SIWZ. Lp. Wyposażenie i sprzęt Razem wartość netto w PLN. 1. Meble. Toaletka z zabudową na minibar, blat HPL Projekt pod tytułem Wioska wakacyjna Boszkowo, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.1 Turystyka, Schemat I -

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka,

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka, 1 z 5 2008-11-26 23:30 Nowa Wieś Ełcka: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Numer ogłoszenia: 251126-2008; data zamieszczenia: 26.11.2008

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż wyposażenia do Europejskiego Centrum Kulturalno- Informacyjnego w Gryfowie Śląskim

Dostawa i montaż wyposażenia do Europejskiego Centrum Kulturalno- Informacyjnego w Gryfowie Śląskim Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen Polen 2007-2013 Dostawa i montaż wyposażenia do Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Specyfikacja Istotnych warunków Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Przetarg Nieograniczony ZP34/13/2010 1. Nazwa i adres zamawiającego Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi/125-zamowieniapubliczne/dostawy Święciechowa: Zakup energii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 68021-2014; data zamieszczenia: 31.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 68021-2014; data zamieszczenia: 31.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 68021-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, woj. dolnośląskie, tel. 074 6669543, faks 074 6669509.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, woj. dolnośląskie, tel. 074 6669543, faks 074 6669509. Świebodzice: Wyposażenie budynku szkoły - Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych przy ul. Ciernie 30 w Świebodzicach. Numer ogłoszenia: 175908-2010; data zamieszczenia: 21.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-03-23 16:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uke.gov.pl Warszawa: Dostawa mebli biurowych wraz z montażem dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/09/12

Bardziej szczegółowo

- 1 Załącznik nr 6 do SIWZ Wydział Zarządzania i Ekonomii

- 1 Załącznik nr 6 do SIWZ Wydział Zarządzania i Ekonomii - 1 WYKAZ MEBLI Pokój 400 A 1. Zestaw mebli laboratoryjnych I rys.1 kp.1 2. Zestaw szafek wiszących rys.6 kpl.1 3. Zestaw mebli laboratoryjnych II rys.8 kpl. 1... 4. Zestaw mebli laboratoryjnych III kpl.1

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja mebli PROFESJONALNE MEBLE GASTRONOMICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Konstrukcja mebli PROFESJONALNE MEBLE GASTRONOMICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Przedstawiamy Państwu katalog mebli wykonanych ze stali nierdzewnej. Meble te przeznaczone są do wyposażenia zapleczy kuchennych we wszelkich obiektach gastronomicznych, takich jak: stołówki, bary, restauracje,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Dostawa wraz z instalacją wyposażenia Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku Hradek nad Nysą (Cz.) - Bogatynia (PL). Numer ogłoszenia: 107571-2011; data zamieszczenia: 06.04.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. z 7 2014-11-03 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr indeksu W1/

Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr indeksu W1/ Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.118.2015.DW Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP 1 Stół kwadratowy Wymiary stołu: Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry

Bardziej szczegółowo