SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Miejska Energetyka Cieplna Piła Spółka z o.o. ul. Kaczorska Piła tel.: , fax: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA GEOPRZESTRZENNY SYSTEM DO EWIDENCJI I ZARZĄDZANIA SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ W MEC-PIŁA w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień stanowiącym załącznik zarządzenia nr 1/2012 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o. W TRYBIE JEDNOSTOPNIOWYM NR 13/2012 ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PROWADZONE BEZ STOSOWANIA USTAWY W MYŚL ART. 133 UST. 1 PZP ZATWIERDZIŁ: Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Mirosław Elicki

2 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska Piła NIP: REGON: Numer telefonu: Numer faksu: Strona internetowa: Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 Zamawiający zwraca uwagę, aby wszelkie pisma związane z przetargiem były kierowane wyłącznie na adres przedstawiony wyżej i były opatrzone numerem sprawy: 13/ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Zamawiający nie dopuszcza składania zarówno ofert częściowych jak i wariantowych. 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta musi zawierać szczegółową propozycję realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z terminami i opisem przedmiotu zamówienia zawartymi w SIWZ. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie do 7 dni uzupełni ofertę prezentacjami multimedialnymi oferowanego systemu. 4. Oferta w całości winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej i napisana pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Każda strona musi być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5. Dokumenty załączone do oferty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, przy czym oświadczenie dotyczące spełniania warunków, o którym mowa w pkt 6.3 SIWZ winno zostać złożone w formie oryginału. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie rozbieżności za ważny uznaje się tekst polski. 7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno być stosownie do obowiązujących przepisów opłacone. 2

3 8. Ofertę należy dostarczyć w wymaganym terminie, w zamkniętej kopercie zawierającej oznaczenie: OFERTA NA GEOPRZESTRZENNY SYSTEM DO EWIDENCJI I ZARZĄDZANIA SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ z podaniem pełnej nazwy i adresu Wykonawcy. 3. KRYTERIUM OCENY OFERT Lp KRYTERIUM WAGA 1. Cena ofertowa 60 % 2. Funkcjonalność systemu 20 % 3. Gwarancja 20 % Kryterium 1 W kryterium ceny ofertowej punkty obliczane będą według wzoru: C X = ( C min / C oferty ) x 100 x WAGA KRYTERIUM gdzie : Cx otrzymane punkty za cenę, C min cena najniższa spośród złożonych (ważnych) ofert, C oferty cena badanej oferty Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 60 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru. Kryterium 2 W kryterium funkcjonalności systemu punkty przyznawane będą na podstawie indywidualnej oceny poszczególnych członków komisji przetargowej. Członkowie komisji przetargowej ocenią złożone oferty pod kątem funkcjonalności zaoferowanego systemu przyznając punkty w zakresie od 0 do 20 dla każdej ocenianej oferty. Średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez członków komisji przetargowej będzie jednocześnie ilością otrzymanych przez Wykonawcę punktów w tym kryterium. 3

4 Kryterium 3 W kryterium gwarancji punkty przyznawane będą za każdy pełny miesiąc gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy. Za każdy dodatkowy miesiąc udzielonej gwarancji Wykonawca otrzyma 1 punkt przy czym maksymalna ilość przyznanych punktów nie przekroczy 20. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania niniejszej SIWZ i uzyska największą ilość punktów. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie geoprzestrzennego systemu do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą w firmie Zamawiającego oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Zamawiający oczekuje korzyści z zastosowania Systemu, osiągniętych głównie w obszarze techniczno-eksploatacyjnym przedsiębiorstwa. Należy do nich zaliczyć m.in.: - pełną i szczegółową ewidencję infrastruktury sieciowej (odcinki przewodów, komory, urządzenia na sieci i w komorach, węzły cieplne, urządzenia w tych węzłach, itp.), - uporządkowanie dokumentacji, planów i schematów, ułatwienie uzgadniania dokumentacji technicznej, - rejestrację prac planowych i awarii poprzez ich lokalizowanie i ocenę ich skutków oraz szacowanie kosztów, - pełną informację o drodze zasilania i stanie sieci dla poszczególnych odbiorców (wspomaganie pracy dyspozytora), - wykonywanie analiz, zestawień i raportów (również z mapami), - szybki dostęp do aktualnej informacji dla pracowników poprzez przeglądarkę internetową, - podział sieci ze względu na źródło zasilana (kotłownia) Zamówienie w szczególności obejmuje: I. dostawę geoprzestrzennego systemu do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą, w tym: a) oprogramowania narzędziowego, b) niezbędnego systemu informatycznego oraz systemu baz danych będących podstawą funkcjonowania oprogramowania narzędziowego, II. wdrożenie systemu, III. świadczenie serwisu gwarancyjnego nie krócej niż 36 miesięcy oraz pogwarancyjnego przez okres 60 miesięcy od zakończenia gwarancji. I. DOSTAWA SYSTEMU System docelowo ma stanowić centralną i jednolitą bazę informacji techniczno-eksploatacyjnych o sieci cieplnej i obiektach z nią powiązanych. System poprzez swój interfejs ma umożliwiać 4

5 zarządzanie majątkiem sieciowym na tle map oraz sporządzenie elektronicznej dokumentacji sieci z dokładnością do pojedynczego elementu (odcinka przewodu, komory, węzła, urządzeń). System jako repozytorium informacji techniczno-eksploatacyjnych winien mieć możliwości umożliwiające integrację z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego (aktualnie eksploatowanymi i wdrożonymi w późniejszym terminie). System powinien obsługiwać w jednolity sposób zarówno dane opisowe jak i geometryczne modelowanych elementów sieci ciepłowniczej z prezentacją na tle map podkładowych (wektorowych i rastrowych). Ponadto powinny być przechowywane dane dodatkowe umożliwiające wygodną nawigację po mapie, m.in. dane adresowe, sieć drogowa i ulic. Wdrażany System musi posiadać niżej podaną funkcjonalność i cechy: A. FUNKCJONALNOŚĆ 1) Ewidencja infrastruktury ciepłowniczej: - model danych zawierający m.in.: odcinki przewodów, komory, urządzenia na sieci, węzły cieplne wraz z urządzeniami, - skatalogowanie rodzajów i typów urządzeń, producentów i innych wielkości o podobnym charakterze, z możliwością edycji tych katalogów przez uprawnionego użytkownika, - odzwierciedlenie rzeczywistej topologii sieci cieplnej (stan zasuw ma wpływ na analizy rozpływu czynnika w sieci), - funkcja dołączania do każdego obiektu bazy danych dokumentacji w postaci dowolnego pliku lub plików na dysku, np. zeskanowanej dokumentacji technicznej, - obsługa schematów wewnętrznych komór, - ewidencja obiektów inwentarzowych (składniki majątku), - wczytywarka danych o obiektach inwentarzowych (ustalony format), - ewidencja obiektów innych klas, których nie przewidziano w trakcie wdrożenia systemu, np. obce sieci, obiekty topograficzne itp. - ewidencja statusów obiektów sieci ciepłowniczej (planowany, istniejący, wycofany) wraz z ich obsługą przy analizach i zapytaniach, - ewidencja sposobu ułożenia rur odcinków przewodu (np. ZP, PZ) i ich symboliczna reprezentacja na mapie (Z - linia ciągła, P - przerywana), - możliwość ewidencji pomiarów wykonywanych cyklicznie na sieci (ciśnienia i temperatury w punktach węzłowych, przepływy na odcinkach). 2) Ewidencja infrastruktury terenowej i dane podkładowe: - baza map zasadniczych w postaci: a) mapy numerycznej, (jako materiał źródłowy pliki z poszczególnymi warstwami w podziale na poszczególne obręby), b) rastrów, z możliwością rejestrowania stanu prac nad wprowadzaniem danych dla każdej sekcji mapy, - możliwość sygnalizowania na mapie problemów i sytuacji wątpliwych, wymagających rozstrzygnięcia, np. niepełna dokumentacja, niepewny przebieg sieci, - model adresowy przedstawiany w postaci osi odcinków ulic i punktów adresowych, - funkcja do szybkiego wyszukiwania ulic i adresów, - wczytywarka danych adresowych z plików CSV i SHP, DBF - ewidencja budynków i działek, - ewidencja obszaru działania kotłowni rejonowych, - dołączanie dodatkowej informacji podkładowej (np. zdjęcia lotnicze, plany miast), - wczytywarka danych o działkach z plików DBF, SHP i CSV, - narzędzie pozwalające na wczytywanie budynków z plików DGN, DWG - ewidencja lasów i zbiorników wodnych. 5

6 3) Obliczenia hydrauliczne i termodynamiczne sieci cieplnej: - liczenie spadku ciśnienia, jednostkowego spadku ciśnienia dla przewodów oraz ciśnienia i czasu dopływu czynnika w punktach węzłowych, - liczenie spadku temperatury i straty ciepła dla odcinków oraz temperatury w punktach węzłowych, czas dopływu, - uwzględnianie pracujących sieci pierścieniowych, - uwzględnianie przepompowni i klap dławiących, - uwzględnianie źródeł współpracujących, - uwzględnianie parametrów rur i izolacji oraz położenia rurociągów (w powietrzu, w kanale, w pomieszczeniu, lub w gruncie), - sterowanie wyborem sieci do obliczeń zależnie od stanu zasuw (otwarta, zamknięta), - prezentacja wyników dla dowolnie wybranego obiektu na mapie oraz w postaci tabelarycznej dla wszystkich obliczonych obiektów, z możliwością zawężenia, kryteriów (np. węzły z niedotrzymanym ciśnieniem dyspozycyjnym), - prezentacja wyników w postaci wykresu wybranych wielkości dla dowolnie określonej trasy, w tym wykresy piezometryczne, - prezentacja wyników w postaci map tematycznych ilustrujących ciśnienia, temperatury, przepływy i inne wyliczone parametry, - wizualizacja wyliczonych parametrów na mapie, obok obiektów których dotyczą, - wbudowany interfejs eksportu danych o sieci ciepłowniczej do np. Audytora SCW lub Termisa z automatycznym tworzeniem modelu obliczeniowego sieci. 4) Wspomaganie prac dyspozytora: - zmiana stanu zasuw wraz z automatycznym tworzeniem historii tych zmian, - wizualizacja obszarów zasilań poszczególnych źródeł z uwzględnieniem współpracy źródeł, - rejestrowanie historii zasilań węzłów (na podstawie analizy przełączeń armatur zaporowych), - rejestrowanie historii pracy węzłów (praca węzła w sezonie grzewczym/letnim, źródło zasilania, czas i powód niezasilania węzła), - możliwość hurtowego zmieniania stanu wielu zasuw jednocześnie. 5) Obsługa awarii i prac planowych: - rejestracja awarii sieciowych i prac planowych wraz z ich lokalizacją na mapie, - szacowanie ilości niedostarczonej energii wskutek awarii i prac planowych, - wspomaganie znajdowania alternatywnej drogi zasilania, - tworzenie listy odbiorców pozbawionych zasilania (np. do potrzeb korespondencji seryjnej), - zapamiętywanie przeprowadzonych analiz prac planowych i awarii w celu późniejszego ich odtwarzania. 6) Sieć alarmowa: - zarządzanie elementami sieci alarmowej: Obwód alarmowy, Alarm, Detektor, Moduł komunikacyjny, Element sieci alarmowej wraz ze słownikami rodzajów i typów. - możliwość wprowadzania Alarmów, które wystąpiły na sieci (wraz z pozycją na mapie). Dla każdego alarmu definiowany jest status obsługi oraz czasy zgłoszenia i rozwiązania problemu, - podświetlanie na mapie w różnych kolorach odcinków należących do obwodów alarmowych, - znajdowanie na odcinku przewodu miejsca alarmowego na podstawie danych wskazywanych przez detektor. 6

7 7) Zapytania i zestawienia: - przeglądanie i analiza danych w ujęciu przestrzennym (z możliwością pokazania wyszukanych obiektów w postaci tabeli i na mapie), - zestaw zapytań parametryzowanych przez kilka wartości (jednocześnie), - możliwość tworzenia dowolnych zapytań, - możliwość tworzenia złączeń tabel w celu prezentacji atrybutów z wielu powiązanych relacyjnie obiektów, - możliwość zapisywania zapytań i złączeń w celu ich późniejszego ponownego wykorzystania. 8) Kontrola poprawności wprowadzanych danych: - zestaw narzędzi do weryfikacji poprawności danych w zakresie odcinków przewodów, węzłów, połączeń, obiegów, źródeł, - zestaw narzędzi do weryfikacji kompletności danych w zakresie odcinków przewodów, węzłów, połączeń, obiegów, źródeł. 9) Wyszukiwanie i dostęp do danych w przeglądarce internetowej: - prezentacja mapy w aplikacji Web, - operowanie na mapie (podgląd, zbliżanie, oddalanie, przesuwanie), - wyszukiwanie podstawowych danych i lokalizacja na mapie (dane adresowe, węzły), - podgląd wskazanych danych (zdefiniowanych dla wersji przeglądarkowej), - wyszukiwanie obiektów na podstawie zapytań (również przestrzennych np. wyszukanie węzłów znajdujących się w zaznaczonym obszarze), - uruchamianie raportów i ich eksport do zewnętrznych plików (np. w formacie MS Excel), - prezentowanie statystyk sieci i węzłów w aplikacji Web. Statystyki przeliczane są o określonej porze dnia. - zapytania i raportowanie oraz drukowanie (również mapy). 10) Służebność przesyłu: - ustalenie wszystkich właścicieli/użytkowników wieczystych działki, - ustalenie aktualnego stanu prawnego w kontekście służebności przesyłu na tej działce, - sporządzenie listy obiektów sieciowych, które znajdują się na działce, - wyznaczenie, na podstawie lokalizacji tych obiektów, pasów technologicznych, na których ma być ustanowiona służebność, - obliczenie całkowitej powierzchni pasa technologicznego (lub pasów), B. CECHY 1) Cechy ogólne: - sterowanie widzialnością obiektów w zależności od skali mapy, - możliwość grupowania obiektów w warstwy. Wszystkie zgrupowane obiekty mogą być na raz włączane i wyłączane z widzialności na mapie, - możliwość zapamiętywania widoku mapy w formie zakładki, z której można korzystać w przyszłości, - praca z mapami wektorowymi (numerycznymi), - praca z mapami rastrowymi w różnych skalach (mapy topograficzne, zasadnicze, zdjęcia lotnicze), - obsługa map rastrowych z georeferencją (pliki TAF, TFW i GeoTIFF) - pojedyncze i hurtowe wczytywanie map rastrowych, 7

8 - możliwość kalibracji (pozycjonowania) map rastrowych bezpośrednio w systemie GIS - tworzona automatycznie topologia sieci z kontrolą poprawności podczas wprowadzania danych, - wykorzystywanie topologii sieci przy analizach (np. stan zasuw ma wpływ na analizy rozpływu czynnika w sieci), - zbliżanie i oddalanie widoku mapy np. kółkiem myszki - pokazywanie podstawowych danych obiektu, np. w dymku po najechaniu na niego myszką, - możliwość zapisu aktualnego widoku mapy jako pliku graficznego w schowku systemowym, - możliwość blokowania styli wyświetlania obiektów tak, żeby nie zmieniały się wraz ze zmianą skali wyświetlania, - obsługa przezroczystości styli dla obiektów obszarowych (przenikalność), - łatwe przesuwanie i transformacje wybranego obiektu na mapie, - automatyczne zapisywanie konfiguracji środowiska przy zamykaniu systemu i odtwarzanie jej przy starcie (dla danego użytkownika) - eksport danych o wybranych obiektach do formatu MS Word, - eksport danych o wybranych obiektach do formatu MS Excel, - eksport danych o wybranych obiektach do formatu MS Access, - eksport danych o wybranych obiektach do formatu XML, - eksport danych o wybranych obiektach do formatu Shape, - możliwość wykonywania zmian atrybutów na wielu obiektach na raz hurtowe zmiany, - możliwość wyświetlania dynamicznych opisów obiektów mapowych (format definiowany przez użytkownika), - możliwość definiowania grup dynamicznych opisów, które mogą być w łatwy sposób włączane przez użytkowników, - możliwość prezentacji danych w postaci map tematycznych (kolorowanie obiektów mapowych w zależności od wartości atrybutu), - kreator sieci ciepłowniczej, który zawiera narzędzie ułatwiające wstawianie podstawowych elementów sieci cieplnej: węzły, odcinki, komory. 2) Architektura sprzętowa: - serwery (bazodanowe, aplikacyjne) pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Server 2008, - stanowiska pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP /7, - Skalowalność. 3) Architektura programowa: - możliwość rozbudowy modelu danych i funkcjonalności systemu przez odpowiednio wyszkolonego użytkownika za pomocą udostępnionych (wbudowanych) narzędzi programistycznych (CASE, edytory, kompilatory itd.), - udostępnienie kodu źródłowego w postaci otwartej (czytelnej), - modułowa struktura systemu. 4) Architektura sieciowa: - praca w sieci lokalnej i rozległej, - możliwość pracy na stanowisku przenośnym bez połączenia z serwerem (np. praca w terenie), na części lub całości bazy danych, także w trybie zapisu. 5) Układy współrzędnych: - praca z różnymi układami współrzędnych, bez potrzeby wykonywania konwersji danych z jednego układu do drugiego za pomocą zewnętrznych programów, 8

9 - dostępne układy: WGS84, 1942, 1965, 1992 i 2000 (płaskie i geodezyjne). 6) Zarządzanie wersjami : - możliwość zarządzania wersjami danych bezpośrednio przez użytkowników z Graficznego Interfejsu Użytkownika (GUI) - kontrola zapisu danych do wersji. Jedna wersja może być w danym momencie edytowana tylko przez jedna osobę, - hierarchiczna struktura wersji stanów bazy danych w postaci drzewa umożliwiająca m.in. jednoczesną edycję tych samych atrybutów przez kilku użytkowników w tym samym momencie, - w ramach danej wersji zapisywanie punktów kontrolnych z możliwością wglądu w dowolny punkt kontrolny lub powrotu do dowolnego punktu kontrolnego (odtworzenie zapisanego stanu danych), - scalanie zmian z poszczególnych wersji z automatycznym wykrywaniem konfliktów, - automatyczne przypominanie o niezatwierdzonych zmianach w bazie danych. 7) Polskość systemu: - obsługa polskich znaków diakrytycznych, - sortowanie wg polskiego alfabetu, - polski interfejs użytkownika (pozycje menu, komunikaty itd.), - polska dokumentacja użytkownika, - szkolenia i materiały szkoleniowe po polsku. 8) Plotowanie: - plotowanie na ploterze wielkoformatowym z użyciem szablonów (określających wygląd dokumentu), określanie dowolnego obszaru wyplotu w dowolnej skali, - plotowanie seryjne, np. wydruk przebiegu przewodu na kilku arkuszach odpowiednio uszeregowanych. 9) Integracja i wymiana danych: - współpraca z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office, w szczególności możliwość zrzucenia raportu z każdego miejsca Systemu do Excela, (jako wynik dowolnego zapytania czy zestawienia), - możliwość podłączania dodatkowych zasobów mapowych bez konieczności wczytywania ich do systemu, np. z ośrodków geodezyjnych (np. plany zagospodarowania przestrzennego, przebieg sieci innych gestorów). Wymagana obsługa formatów: m.in. Microstation DGN, AutoCAD DXF/DWG, ESRI SHP, - wbudowany mechanizm eksportu danych o stanach pracy węzłów (format csv), - wbudowana ładowarka danych adresowa format csv + shp, - wbudowana ładowarka danych o odbiorcach format csv, - wbudowana ładowarka obiektów inwentarzowych format csv, - wbudowane narzędzie do importowania danych o budynkach z mapy numerycznej DGN i DWG do bazy danych oraz do wykrywania zmian pomiędzy mapą numeryczną DGN a danymi zgromadzonymi w bazie danych, - wbudowany mechanizm eksportu obiektów do formatu Shape. Przy eksporcie generowana jest para plików SHP i DBF możliwe jest również wygenerowanie pliku CSV. - system pozwala na korzystanie z serwisów udostępnionych w standardzie WMS, - współpraca z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office, w szczególności możliwość zrzucenia raportu z każdego miejsca Systemu do Excela, (jako wynik dowolnego zapytania czy zestawienia), 9

10 - system jako repozytorium informacji techniczno-eksploatacyjnych winien mieć możliwości umożliwiające integrację z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego (aktualnie eksploatowanymi i wdrożonymi w późniejszym terminie). 10) Bezpieczeństwo systemu i administracja: - tworzenie kopii zapasowych w trakcie pracy użytkowników, - zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników, - prawa dostępu grup do tabel (obiektów), - prawa dostępu grup do atrybutów poszczególnych tabel (obiektów), - możliwość ustalania warunkowego dostępu użytkowników do danych na podstawie predykatów alfanumerycznych lub przestrzennych, - wyświetlanie listy aktualnie zalogowanych użytkowników, - rejestrowanie historii zmian wykonywanych na obiektach w bazie danych. Dotyczy ona zarówno zmian w atrybutach alfanumerycznych jak i geometrycznych. C. LICENCJE Zamawiający wymaga, aby z centralnej bazy danych Systemu (w trybie jednoczesnego dostępu) mogło korzystać min.: - 2 osoby jednocześnie do wprowadzania i aktualizacji danych graficznych i opisowych o sieci oraz uruchamiania specjalistycznych analiz i aplikacji branżowych - 8 osób jednocześnie w zakresie dostępu do danych graficznych i opisowych do przeglądu za pośrednictwem przeglądarki internetowej II. WDROŻENIE Zamówienie obejmuje całość usług prowadzących do uruchomienia wymaganej funkcjonalności Systemu na dostarczonym przez Zamawiającego sprzęcie. Sprzęt komputerowy zostanie dostarczony na podstawie specyfikacji otrzymanej od Wykonawcy. W szczególności usługi wdrożeniowe obejmują: 1) Przedstawienie szczegółowego harmonogramu wdrożenia (uwzględniającego podział na etapy zaproponowany przez Zamawiającego) 2) przekazanie wszelkich informacji dotyczących wymagań sprzętowych związanych z eksploatacją oferowanego systemu (dane techniczne wymaganego serwera, konfiguracja serwera, wymagania wobec sieci informatycznej, wymagania wobec łączy zdalnych, wymagania wobec stacji roboczych), 3) Instalację, konfigurację i uruchomienie dostarczonego oprogramowania 4) Przeprowadzenie szkoleń a. użytkowników Systemu 10 osób b. administratora Systemu 2 osoby 5) Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji użytkowej wszystkich modułów systemu, dokumentacji technicznej całego systemu zawierającej struktury danych, opis głównych algorytmów przetwarzania, opis integracji pomiędzy modułami systemu; wymienione dokumentacje dostarczone będą w postaci elektronicznej w języku polskim; 6) Wprowadzenie danych o przebiegu sieci ciepłowniczej na podstawie udostępnionych materiałów źródłowych w zakresie: 10

11 a. Dane alfanumeryczne: źródeł ciepła, odcinków przewodu, komór, węzłów cieplnych b. Dane geometryczne: źródeł ciepła, odcinków przewodu, węzłów cieplnych, komór Dane będą wprowadzane z podkładów mapowych i plików przygotowanych zgodnie ze specyfikacją określoną wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego i wypełnianych przez pracowników Zamawiającego. III. SERWIS 1) Okres gwarancji na wdrożony system do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą (scharakteryzowany w Rozdziale I) wynosi co najmniej 36 miesięcy od daty wdrożenia potwierdzonej protokołem odbioru. 2) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy świadczenia serwisu dostarczonego oprogramowania narzędziowego. 3) Serwis gwarancyjny oprogramowania narzędziowego obejmuje: a. dostarczanie bez dodatkowych opłat nowych wersji oprogramowania narzędziowego, b. usuwanie błędów (problemów), c. nadzór autorski i wsparcie techniczne, 4) Szczegółowe informacje odnośnie serwisu gwarancyjnego zawiera wzór umowy oraz wzór dokumentu gwarancyjnego, które są integralną częścią niniejszych SIWZ. 5) Minimalny okres świadczenia serwisu pogwarancyjnego oprogramowania narzędziowego wynosi 60 miesięcy (z możliwością przedłużenia na następne okresy roczne). Serwis pogwarancyjny realizowany będzie za pośrednictwem oddzielnej umowy. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 11

12 II. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawca załączy wymagane dokumenty oraz wykaże, iż: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 wdrożenia w przedsiębiorstwach ciepłowniczych na terenie Polski o przedmiocie i wartości zbliżonych do przedmiotu zamówienia (polegające na dostawie i wdrożeniu oferowanego systemu u podmiotów z branży ciepłowniczej), a dostawy i usługi te zostały wykonane w sposób należyty, jest producentem, autoryzowanym partnerem lub przedstawicielem producenta oferowanego systemu informatycznego oraz systemu baz danych będącego podstawą jego funkcjonowania, dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia z doświadczeniem we wdrażaniu systemów informatycznych. 6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) Wykaz wykonanych samodzielnie przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (załącznik nr 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6.6. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Opis realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 2 ppkt 3 SIWZ. Brak w/w dokumentów lub oświadczeń, bądź ich niezgodność z wymaganiami określonymi w pkt. 2 SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta nie będzie rozpatrywana. 12

13 7. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w 38 Regulaminu Udzielania Zamówień. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: 8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone: - w pieniądzu, którego wpłata następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, - poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna winno być wniesione zgodnie z podziałem: a) na 70% wartości zabezpieczenia z datą ważności nie krótszą niż 30 dni ponad termin wykonania przedmiotu umowy; b) na 30% wartości zabezpieczenia z datą nie krótszą niż 15 dni ponad okres rękojmi za wady. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia na pierwsze wezwanie Zamawiającego bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. Dalsze informacje na temat wnoszenia oraz zwrotu zabezpieczenia zawarte są w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 4). 9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Termin zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty. Umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium, o którym mowa w pkt 3 niniejszej SIWZ. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 13

14 10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Postępowanie unieważnia się, gdy nie złożono ofert lub wszystkie oferty zostały odrzucone. Unieważnienie może nastąpić również w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów przygotowania ofert. 11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W trakcie toczącego się postępowania Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem składania ofert. Wyjaśnienie zostanie przesłane do Wykonawcy, który przysłał zapytanie oraz tych Wykonawców, którzy zgłosili Zamawiającemu swój udział w postępowaniu przetargowym. Wyjaśnienie zostanie odpowiednio umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu publikacji ogłoszenia o przetargu. Zgłoszenie udziału w postępowaniu można przesłać faksem na numer: , Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej SIWZ, jednak nie później niż na 5 dni przed terminem składania ofert. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie przekazana w ten sam sposób, co informacja o wyjaśnieniach Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: - Tomasz Smoleń - Kierownik działu technicznego pod nr telefonu: WADIUM Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: zł (pięć tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres minimum 60 dni liczony od terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w: - pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Piła nr poręczeniach lub gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych 14

15 W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na rachunku Zamawiającego. Wadium w innej formie niż pieniężna powinno być złożone w kasie Zamawiającego (oryginał) przed terminem otwarcia ofert. Z treści dokumentu wadialnego (w przypadku wniesienia wadium w innej z formie niż pieniężna) winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w pkt i 12.5 niniejszej SIWZ. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium w jednej z podanych form lub wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem i terminem wyżej podanym zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie: - po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, - po zawarciu umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci również wadium na wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - którego oferta została odrzucona Wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zatrzymuje również wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 12 ust. 9 Regulaminu Udzielania Zamówień nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o. mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kaczorskiej 20 do dnia r. do godz Otwarcie ofert odbędzie się w dniu ich składania w siedzibie Zamawiającego o godz INNE INFORMACJE Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia z wybranymi Wykonawcami dodatkowych, protokołowanych negocjacji. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia jej złożenia. 15

16 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY Do oferty na Geoprzestrzenny system do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą w MEC-PIŁA Nazwa i adres Wykonawcy Numer telefonu...fax Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem jak w pkt 4 SIWZ nr 13/2012 oraz złożoną ofertą w cenie: Wartość netto:...zł +... VAT=...zł. (słownie brutto:...) Oświadczamy, że oferowana przez nas cena w niniejszym formularzu ofertowym obejmuje wszystkie elementy określone w SIWZ i konieczne do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia oraz przekazania go zamawiającemu. 2. Na wdrożony system udzielamy gwarancji na okres m-cy 3. Zobowiązujemy się do świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ nr 13/ W załączeniu przedstawiamy opis realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ nr 13/ (Podpis osoby uprawnionej) 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE Do oferty na Geoprzestrzenny system do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą w MEC-PIŁA Nazwa i adres Wykonawcy... Numer telefonu...fax... Wykonawca oświadcza, że: 1.Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3.Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4.Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Jestem świadomy poniesienia odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji. Oświadczenie powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem.... (Podpis osoby upoważnionej) 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ WYKONANYCH USŁUG Do oferty na Geoprzestrzenny system do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą w MEC-PIŁA Nazwa i adres Wykonawcy... Numer telefonu...fax... L.p. Zakres usługi Adres odbiorcy usługi Data realizacji Wartość usługi W załączeniu... sztuk referencji dotyczących w/w usług.... (Podpis osoby upoważnionej) 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną Piła Spółka z o.o. z siedzibą w Pile ul. Kaczorska 20 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem o wysokości kapitału zakładowego zł, NIP , reprezentowanym przez : zwanym w treści umowy Zamawiającym a firmą: z siedzibą w:. NIP: którego reprezentują:.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: a) dostawa geoprzestrzennego systemu do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą, b) wdrożenie w/w systemu w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o. w Pile oraz migrację danych do oferowanego systemu, c) przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu eksploatacji oraz użytkowania systemu informatycznego GIS w ilości osób określonej w SIWZ, d) świadczenie usług serwisu gwarancyjnego na rzecz Zamawiającego, e) świadczenie usług w zakresie koniecznych dla Zamawiającego adaptacji systemu lub jego segmentów np. w przypadku rozbudowy lub zmian konfiguracji sieci, f) stworzenie modelu hydraulicznego sieci wraz z kalibracją 19

20 2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu pogwarancyjnego przedmiotu umowy, opieki autorskiej oraz dostaw elementów podnoszących jakość programu na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane wejściowe potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ nr 13/2012. TERMIN REALIZACJI 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 12 m-cy od podpisania umowy. 2. Terminy ustalone w ust. 1 są wiążące dla Wykonawcy pod warunkiem wykonania przez Zamawiającego w terminie zobowiązania zawartego w 1 ust W przypadku nie spełnienia warunku określonego w 1 ust.3., Wykonawca może przedłużyć termin podany w ust. 1, o okres nie przekraczający okresu opóźnienia przekazania danych wejściowych. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 3 1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego mieszcząca się przy ulicy Kaczorskiej 20 w Pile. 2. Po zakończeniu całości prac Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do przekazania przedmiotu umowy, a Zamawiający powoła Komisję odbioru, w której uczestniczyć będzie Wykonawca na pełnych prawach. Za dzień wykonania umowy przyjmuje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru całości zamówienia nie zawierającego uwag. 3. Protokół odbioru podpisany będzie przez upoważnionych przedstawicieli Stron w uzgodnionym terminie, jednak nie później niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru. Elementem protokołu będzie pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zakres prac jest wykonany zgodnie z umową, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Protokół odbioru nie zawierający uwag jest podstawą do wystawienia faktury. 4. Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie kody źródłowe systemu informatycznego GIS ZAPEWNIENIA, PRAWA WŁASNOŚCI, POUFNOŚĆ 4 1. Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkie, wyłączne prawa do przedmiotu dostawy w szczególności prawa własności rzeczy i prawa własności intelektualnej na dobrach niematerialnych oraz, że prawa te nie są w żaden sposób obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich. 20

21 2. W przypadku gdyby powyższe zapewnienie okazało się niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym Wykonawca wyrówna Zamawiającemu wszelką wynikła z tego szkodę, a gdyby w następstwie nieprawdziwości oświadczenia zawartego w pkt. 1 ucierpiały dobra osobiste Zamawiającego takie jak dobre imię firmy, renoma na rynku itp. - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu stosowne zadośćuczynienie Wykonawca udziela Zamawiającemu niezbywalnej licencji na użytkowanie dostarczonego oprogramowania. Licencja ta jest ograniczona do wewnętrznego użytku przez Zamawiającego. Wykonawca zachowuje wszelkie tytuły i własność oprogramowania, obejmujące bez ograniczeń prawo autorskie do tego oprogramowania. Zamawiający może sporządzić dowolną liczbę kopii zapasowych dla własnych celów pod warunkiem, że nie zostaną udostępnione osobom trzecim. 2. Jeżeli przeciwko Zamawiającemu wniesione zostanie powództwo o naruszenie jakiegokolwiek patentu lub praw autorskich w stosunku do dowolnego elementu, oprogramowania lub aplikacji dostarczonych przez Wykonawcę, zarzuty przeciwko temu powództwu na swój koszt wniesie Wykonawca, a w przypadku zasądzenia od Zamawiającego odszkodowań i kosztów z tym związanych pokryje je Wykonawca. 3. Jeżeli użytkowanie dostarczonego przez Wykonawcę dowolnego elementu, oprogramowania lub aplikacji zostanie sądownie zakazane, Wykonawca na własny koszt uzyska dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania lub zastąpi je odpowiednim elementem, oprogramowaniem lub aplikacją nie naruszającym żadnego patentu lub praw autorskich. 4. Dane wejściowe oraz inne materiały i informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z niniejszą umową, a także warunki niniejszej umowy należy traktować jako poufne i nie mogą być udostępniane stronie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 5. Bez uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy, Zamawiający nie będzie przekazywał ani bezpośrednio, ani pośrednio żadnych informacji uzyskanych od Wykonawcy w związku z niniejszą umową. DOKUMENTACJA 6 1. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim dokumentację użytkową dostarczanych elementów systemu. 2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie dostarczona Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru całości zamówienia. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 7 1. Strony ustalają, że ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 wynosi: zł + należny podatek VAT = zł Słownie (brutto) :

22 2. Wynagrodzenie określone w 7 ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy. 3. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach przetargowych oraz niniejszej umowie, a niezbędne - zdaniem Wykonawcy - dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia traktowane są jako wdrożenie i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu określonym w 7 ust. 1 niniejszej umowy. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na podstawie faktury. 5. Terminy sporządzania i dostarczenia faktury do Zamawiającego ustala się na 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca zobowiązany jest właściwie opisać przedkładane dokumenty. 6. Faktura Wykonawcy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w. nr rachunku, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 8 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę:... zł. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: W przypadku należytego wykonania umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia (tj. od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego) i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, a pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i zaliczone na zaspokojenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI, RĘKOJMIA 9 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na pełen zakres dostaw i usług na okres miesięcy. Zakres gwarancji określa załączony do niniejszej umowy dokument gwarancyjny oraz przepisy prawa cywilnego. 2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru całości przedmiotu umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisywania protokołu odbioru przekaże Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny. 22

23 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie błędy, niezgodności, braki w zakresie dostaw i usług zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy. 4. Usługa serwisu gwarancyjnego obejmuje dostarczenie nowych wersji oprogramowania narzędziowego dostarczonego przez Wykonawcę oraz bezpłatne usuwanie błędów, niezgodności, braków a także wymianę wadliwych elementów przedmiotu umowy na wolne od wad. Czynności usługi gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest podjąć w dni robocze niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Przyjmowanie zgłoszeń od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 8 a Zgłoszenia ujawnionych przez Zamawiającego wad kierowane będą pocztą elektroniczną ( ) na adres:.. Do wzajemnych kontaktów od strony serwisowej Zamawiający upoważnia:..., zaś Wykonawca W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wymaganym terminie ich usunięcie może być zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wykorzysta kody źródłowe systemu informatycznego GIS a Wykonawca pokryje koszty wykonania zastępczego. 7. Strony rozszerzają okres rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres równy okresowi gwarancji. Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi biegnie od dnia protokolarnego odbioru wdrożonego systemu. KARY UMOWNE Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % tj.. wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 2. Za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % tj. wynagrodzenia netto za przedmiot umowy. 3. Za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % tj. wynagrodzenia netto za przedmiot umowy. 4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego należności. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 11 23

24 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części, jeżeli Wykonawca będzie uporczywie zaniedbywać realizację zobowiązań umownych. Odstąpienie może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do właściwego wykonania obowiązków umownych oraz wyznaczeniu Wykonawcy stosownego terminu do usunięcia naruszeń umowy, nie krótszego niż trzy dni robocze. Zawiadomienie o odstąpieniu musi mieć formę pisemną i zawierać datę odstąpienia od umowy. Odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego w tym trybie spowoduje, że Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić odszkodowanie za szkodę Zamawiającego. 2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, jeśli wymagana płatność na rzecz Wykonawcy nie została dokonana w ciągu 30 dni od terminów określonych w 7. Zawiadomienie o odstąpieniu musi mieć formę pisemną i określać datę rozwiązania umowy. Odstąpienie może nastąpić po uprzednim dwukrotnym wezwaniu skutecznie doręczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 12 Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego. 2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 14 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część: Załącznik nr 1 do umowy SIWZ nr 13/2012 Załącznik nr 2 do umowy Oferta złożona przez Wykonawcę Załącznik nr 3 do umowy Dokument gwarancyjny Zamawiający: Wykonawca: Dokument Gwarancyjny 24

25 do umowy nr z dnia na dostawę i wdrożenie geoprzestrzennego systemu do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą zwanej dalej Umową wystawiony w dniu przez.. zwanego dalej Gwarantem Definicje Dla celów niniejszego dokumentu zostają wprowadzone następujące terminy i określenia: Konserwacja systemu - czynności mające na celu utrzymanie systemu w pełnej funkcjonalności do jakiej został stworzony. Nadzór autorski - System - Usterka - Użytkownik - Przepisy prawa - usługi, polegające na zapewnieniu Zamawiającemu optymalnej eksploatacji Systemu, będącego przedmiotem umowy. działające oprogramowanie wyszczególnione w 1 Umowy, której częścią jest ten załącznik. brak możliwości korzystania lub utrudnione korzystanie przez Użytkownika/Użytkowników Systemu z niektórych lub wszystkich jego funkcji zgodnie z jego aktualną specyfikacją. pracownik lub inna osoba uprawniona przez Zamawiającego do korzystania z Systemu. wszelkie rozporządzenia oraz zalecenia wydane w formie pisemnej przez instytucje nadrzędne dla Zamawiającego oraz takie zmiany w otoczeniu rynkowym Zamawiającego, które są od niego niezależne i dostosowanie do nich jest wymagane. Zgłoszenie serwisowe - informacja o Usterkach i błędach wyszczególnionych w pkt 5 przekazana Gwarantowi na zasadach określonych w pkt 9. Siła wyższa - takie okoliczności, wydarzenia, sytuacje awaryjne, których wystąpienie nie jest spowodowane przez żadną ze Stron, a uniemożliwiają one wykonanie lub właściwe wykonanie zobowiązań jednej ze stron. Siła wyższa obejmuje w szczególności klęski żywiołowe, przerwy w dostawach energii elektrycznej, stany nadzwyczajne, strajki, awarie sieci teleinformatycznych nie zawinione przez Strony. 1. Gwarant, zgodnie z Umową udziela Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o. zwanej dalej Zamawiającym gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 na 25

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr 9/2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr 9/2015 Zamawiający Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. ul.i.paderewskiego 2 64-800 Chodzież Tryb postępowania OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr 9/2015 O wszczęciu postępowania na dostawę elementów sieci preizolowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 09/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Numer sprawy 09/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Numer sprawy 09/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego Sprawa nr II US-251-PN2/09/07 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Drugim Urzędem Skarbowym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295192-2013:text:pl:html Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

(suma pozycji 1 do 8 w kolumnie 6)...zł. ( słownie...zł)

(suma pozycji 1 do 8 w kolumnie 6)...zł. ( słownie...zł) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego....... nazwa firmy, pieczęć miejscowość, data O F E R T A Wykonania obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM LUBLIN, DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak Sprawy: LLA/10/2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy. 3 Warunki dostawy

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy. 3 Warunki dostawy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... Projekt Zawarta w dniu... w... pomiędzy:...regon...nip:..., reprezentowanym/ą przez: 1.... 2.... Zwanym/ą dalej Zamawiającym, a...regon...nip:......, reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT UMOWA NR WZP/WO/D-332-58.3/13 PROJEKT Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 140944971, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 6... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo