SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Miejska Energetyka Cieplna Piła Spółka z o.o. ul. Kaczorska Piła tel.: , fax: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA GEOPRZESTRZENNY SYSTEM DO EWIDENCJI I ZARZĄDZANIA SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ W MEC-PIŁA w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień stanowiącym załącznik zarządzenia nr 1/2012 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o. W TRYBIE JEDNOSTOPNIOWYM NR 13/2012 ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PROWADZONE BEZ STOSOWANIA USTAWY W MYŚL ART. 133 UST. 1 PZP ZATWIERDZIŁ: Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Mirosław Elicki

2 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska Piła NIP: REGON: Numer telefonu: Numer faksu: Strona internetowa: Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 Zamawiający zwraca uwagę, aby wszelkie pisma związane z przetargiem były kierowane wyłącznie na adres przedstawiony wyżej i były opatrzone numerem sprawy: 13/ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Zamawiający nie dopuszcza składania zarówno ofert częściowych jak i wariantowych. 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta musi zawierać szczegółową propozycję realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z terminami i opisem przedmiotu zamówienia zawartymi w SIWZ. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie do 7 dni uzupełni ofertę prezentacjami multimedialnymi oferowanego systemu. 4. Oferta w całości winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej i napisana pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Każda strona musi być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5. Dokumenty załączone do oferty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, przy czym oświadczenie dotyczące spełniania warunków, o którym mowa w pkt 6.3 SIWZ winno zostać złożone w formie oryginału. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie rozbieżności za ważny uznaje się tekst polski. 7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno być stosownie do obowiązujących przepisów opłacone. 2

3 8. Ofertę należy dostarczyć w wymaganym terminie, w zamkniętej kopercie zawierającej oznaczenie: OFERTA NA GEOPRZESTRZENNY SYSTEM DO EWIDENCJI I ZARZĄDZANIA SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ z podaniem pełnej nazwy i adresu Wykonawcy. 3. KRYTERIUM OCENY OFERT Lp KRYTERIUM WAGA 1. Cena ofertowa 60 % 2. Funkcjonalność systemu 20 % 3. Gwarancja 20 % Kryterium 1 W kryterium ceny ofertowej punkty obliczane będą według wzoru: C X = ( C min / C oferty ) x 100 x WAGA KRYTERIUM gdzie : Cx otrzymane punkty za cenę, C min cena najniższa spośród złożonych (ważnych) ofert, C oferty cena badanej oferty Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 60 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru. Kryterium 2 W kryterium funkcjonalności systemu punkty przyznawane będą na podstawie indywidualnej oceny poszczególnych członków komisji przetargowej. Członkowie komisji przetargowej ocenią złożone oferty pod kątem funkcjonalności zaoferowanego systemu przyznając punkty w zakresie od 0 do 20 dla każdej ocenianej oferty. Średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez członków komisji przetargowej będzie jednocześnie ilością otrzymanych przez Wykonawcę punktów w tym kryterium. 3

4 Kryterium 3 W kryterium gwarancji punkty przyznawane będą za każdy pełny miesiąc gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy. Za każdy dodatkowy miesiąc udzielonej gwarancji Wykonawca otrzyma 1 punkt przy czym maksymalna ilość przyznanych punktów nie przekroczy 20. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania niniejszej SIWZ i uzyska największą ilość punktów. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie geoprzestrzennego systemu do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą w firmie Zamawiającego oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Zamawiający oczekuje korzyści z zastosowania Systemu, osiągniętych głównie w obszarze techniczno-eksploatacyjnym przedsiębiorstwa. Należy do nich zaliczyć m.in.: - pełną i szczegółową ewidencję infrastruktury sieciowej (odcinki przewodów, komory, urządzenia na sieci i w komorach, węzły cieplne, urządzenia w tych węzłach, itp.), - uporządkowanie dokumentacji, planów i schematów, ułatwienie uzgadniania dokumentacji technicznej, - rejestrację prac planowych i awarii poprzez ich lokalizowanie i ocenę ich skutków oraz szacowanie kosztów, - pełną informację o drodze zasilania i stanie sieci dla poszczególnych odbiorców (wspomaganie pracy dyspozytora), - wykonywanie analiz, zestawień i raportów (również z mapami), - szybki dostęp do aktualnej informacji dla pracowników poprzez przeglądarkę internetową, - podział sieci ze względu na źródło zasilana (kotłownia) Zamówienie w szczególności obejmuje: I. dostawę geoprzestrzennego systemu do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą, w tym: a) oprogramowania narzędziowego, b) niezbędnego systemu informatycznego oraz systemu baz danych będących podstawą funkcjonowania oprogramowania narzędziowego, II. wdrożenie systemu, III. świadczenie serwisu gwarancyjnego nie krócej niż 36 miesięcy oraz pogwarancyjnego przez okres 60 miesięcy od zakończenia gwarancji. I. DOSTAWA SYSTEMU System docelowo ma stanowić centralną i jednolitą bazę informacji techniczno-eksploatacyjnych o sieci cieplnej i obiektach z nią powiązanych. System poprzez swój interfejs ma umożliwiać 4

5 zarządzanie majątkiem sieciowym na tle map oraz sporządzenie elektronicznej dokumentacji sieci z dokładnością do pojedynczego elementu (odcinka przewodu, komory, węzła, urządzeń). System jako repozytorium informacji techniczno-eksploatacyjnych winien mieć możliwości umożliwiające integrację z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego (aktualnie eksploatowanymi i wdrożonymi w późniejszym terminie). System powinien obsługiwać w jednolity sposób zarówno dane opisowe jak i geometryczne modelowanych elementów sieci ciepłowniczej z prezentacją na tle map podkładowych (wektorowych i rastrowych). Ponadto powinny być przechowywane dane dodatkowe umożliwiające wygodną nawigację po mapie, m.in. dane adresowe, sieć drogowa i ulic. Wdrażany System musi posiadać niżej podaną funkcjonalność i cechy: A. FUNKCJONALNOŚĆ 1) Ewidencja infrastruktury ciepłowniczej: - model danych zawierający m.in.: odcinki przewodów, komory, urządzenia na sieci, węzły cieplne wraz z urządzeniami, - skatalogowanie rodzajów i typów urządzeń, producentów i innych wielkości o podobnym charakterze, z możliwością edycji tych katalogów przez uprawnionego użytkownika, - odzwierciedlenie rzeczywistej topologii sieci cieplnej (stan zasuw ma wpływ na analizy rozpływu czynnika w sieci), - funkcja dołączania do każdego obiektu bazy danych dokumentacji w postaci dowolnego pliku lub plików na dysku, np. zeskanowanej dokumentacji technicznej, - obsługa schematów wewnętrznych komór, - ewidencja obiektów inwentarzowych (składniki majątku), - wczytywarka danych o obiektach inwentarzowych (ustalony format), - ewidencja obiektów innych klas, których nie przewidziano w trakcie wdrożenia systemu, np. obce sieci, obiekty topograficzne itp. - ewidencja statusów obiektów sieci ciepłowniczej (planowany, istniejący, wycofany) wraz z ich obsługą przy analizach i zapytaniach, - ewidencja sposobu ułożenia rur odcinków przewodu (np. ZP, PZ) i ich symboliczna reprezentacja na mapie (Z - linia ciągła, P - przerywana), - możliwość ewidencji pomiarów wykonywanych cyklicznie na sieci (ciśnienia i temperatury w punktach węzłowych, przepływy na odcinkach). 2) Ewidencja infrastruktury terenowej i dane podkładowe: - baza map zasadniczych w postaci: a) mapy numerycznej, (jako materiał źródłowy pliki z poszczególnymi warstwami w podziale na poszczególne obręby), b) rastrów, z możliwością rejestrowania stanu prac nad wprowadzaniem danych dla każdej sekcji mapy, - możliwość sygnalizowania na mapie problemów i sytuacji wątpliwych, wymagających rozstrzygnięcia, np. niepełna dokumentacja, niepewny przebieg sieci, - model adresowy przedstawiany w postaci osi odcinków ulic i punktów adresowych, - funkcja do szybkiego wyszukiwania ulic i adresów, - wczytywarka danych adresowych z plików CSV i SHP, DBF - ewidencja budynków i działek, - ewidencja obszaru działania kotłowni rejonowych, - dołączanie dodatkowej informacji podkładowej (np. zdjęcia lotnicze, plany miast), - wczytywarka danych o działkach z plików DBF, SHP i CSV, - narzędzie pozwalające na wczytywanie budynków z plików DGN, DWG - ewidencja lasów i zbiorników wodnych. 5

6 3) Obliczenia hydrauliczne i termodynamiczne sieci cieplnej: - liczenie spadku ciśnienia, jednostkowego spadku ciśnienia dla przewodów oraz ciśnienia i czasu dopływu czynnika w punktach węzłowych, - liczenie spadku temperatury i straty ciepła dla odcinków oraz temperatury w punktach węzłowych, czas dopływu, - uwzględnianie pracujących sieci pierścieniowych, - uwzględnianie przepompowni i klap dławiących, - uwzględnianie źródeł współpracujących, - uwzględnianie parametrów rur i izolacji oraz położenia rurociągów (w powietrzu, w kanale, w pomieszczeniu, lub w gruncie), - sterowanie wyborem sieci do obliczeń zależnie od stanu zasuw (otwarta, zamknięta), - prezentacja wyników dla dowolnie wybranego obiektu na mapie oraz w postaci tabelarycznej dla wszystkich obliczonych obiektów, z możliwością zawężenia, kryteriów (np. węzły z niedotrzymanym ciśnieniem dyspozycyjnym), - prezentacja wyników w postaci wykresu wybranych wielkości dla dowolnie określonej trasy, w tym wykresy piezometryczne, - prezentacja wyników w postaci map tematycznych ilustrujących ciśnienia, temperatury, przepływy i inne wyliczone parametry, - wizualizacja wyliczonych parametrów na mapie, obok obiektów których dotyczą, - wbudowany interfejs eksportu danych o sieci ciepłowniczej do np. Audytora SCW lub Termisa z automatycznym tworzeniem modelu obliczeniowego sieci. 4) Wspomaganie prac dyspozytora: - zmiana stanu zasuw wraz z automatycznym tworzeniem historii tych zmian, - wizualizacja obszarów zasilań poszczególnych źródeł z uwzględnieniem współpracy źródeł, - rejestrowanie historii zasilań węzłów (na podstawie analizy przełączeń armatur zaporowych), - rejestrowanie historii pracy węzłów (praca węzła w sezonie grzewczym/letnim, źródło zasilania, czas i powód niezasilania węzła), - możliwość hurtowego zmieniania stanu wielu zasuw jednocześnie. 5) Obsługa awarii i prac planowych: - rejestracja awarii sieciowych i prac planowych wraz z ich lokalizacją na mapie, - szacowanie ilości niedostarczonej energii wskutek awarii i prac planowych, - wspomaganie znajdowania alternatywnej drogi zasilania, - tworzenie listy odbiorców pozbawionych zasilania (np. do potrzeb korespondencji seryjnej), - zapamiętywanie przeprowadzonych analiz prac planowych i awarii w celu późniejszego ich odtwarzania. 6) Sieć alarmowa: - zarządzanie elementami sieci alarmowej: Obwód alarmowy, Alarm, Detektor, Moduł komunikacyjny, Element sieci alarmowej wraz ze słownikami rodzajów i typów. - możliwość wprowadzania Alarmów, które wystąpiły na sieci (wraz z pozycją na mapie). Dla każdego alarmu definiowany jest status obsługi oraz czasy zgłoszenia i rozwiązania problemu, - podświetlanie na mapie w różnych kolorach odcinków należących do obwodów alarmowych, - znajdowanie na odcinku przewodu miejsca alarmowego na podstawie danych wskazywanych przez detektor. 6

7 7) Zapytania i zestawienia: - przeglądanie i analiza danych w ujęciu przestrzennym (z możliwością pokazania wyszukanych obiektów w postaci tabeli i na mapie), - zestaw zapytań parametryzowanych przez kilka wartości (jednocześnie), - możliwość tworzenia dowolnych zapytań, - możliwość tworzenia złączeń tabel w celu prezentacji atrybutów z wielu powiązanych relacyjnie obiektów, - możliwość zapisywania zapytań i złączeń w celu ich późniejszego ponownego wykorzystania. 8) Kontrola poprawności wprowadzanych danych: - zestaw narzędzi do weryfikacji poprawności danych w zakresie odcinków przewodów, węzłów, połączeń, obiegów, źródeł, - zestaw narzędzi do weryfikacji kompletności danych w zakresie odcinków przewodów, węzłów, połączeń, obiegów, źródeł. 9) Wyszukiwanie i dostęp do danych w przeglądarce internetowej: - prezentacja mapy w aplikacji Web, - operowanie na mapie (podgląd, zbliżanie, oddalanie, przesuwanie), - wyszukiwanie podstawowych danych i lokalizacja na mapie (dane adresowe, węzły), - podgląd wskazanych danych (zdefiniowanych dla wersji przeglądarkowej), - wyszukiwanie obiektów na podstawie zapytań (również przestrzennych np. wyszukanie węzłów znajdujących się w zaznaczonym obszarze), - uruchamianie raportów i ich eksport do zewnętrznych plików (np. w formacie MS Excel), - prezentowanie statystyk sieci i węzłów w aplikacji Web. Statystyki przeliczane są o określonej porze dnia. - zapytania i raportowanie oraz drukowanie (również mapy). 10) Służebność przesyłu: - ustalenie wszystkich właścicieli/użytkowników wieczystych działki, - ustalenie aktualnego stanu prawnego w kontekście służebności przesyłu na tej działce, - sporządzenie listy obiektów sieciowych, które znajdują się na działce, - wyznaczenie, na podstawie lokalizacji tych obiektów, pasów technologicznych, na których ma być ustanowiona służebność, - obliczenie całkowitej powierzchni pasa technologicznego (lub pasów), B. CECHY 1) Cechy ogólne: - sterowanie widzialnością obiektów w zależności od skali mapy, - możliwość grupowania obiektów w warstwy. Wszystkie zgrupowane obiekty mogą być na raz włączane i wyłączane z widzialności na mapie, - możliwość zapamiętywania widoku mapy w formie zakładki, z której można korzystać w przyszłości, - praca z mapami wektorowymi (numerycznymi), - praca z mapami rastrowymi w różnych skalach (mapy topograficzne, zasadnicze, zdjęcia lotnicze), - obsługa map rastrowych z georeferencją (pliki TAF, TFW i GeoTIFF) - pojedyncze i hurtowe wczytywanie map rastrowych, 7

8 - możliwość kalibracji (pozycjonowania) map rastrowych bezpośrednio w systemie GIS - tworzona automatycznie topologia sieci z kontrolą poprawności podczas wprowadzania danych, - wykorzystywanie topologii sieci przy analizach (np. stan zasuw ma wpływ na analizy rozpływu czynnika w sieci), - zbliżanie i oddalanie widoku mapy np. kółkiem myszki - pokazywanie podstawowych danych obiektu, np. w dymku po najechaniu na niego myszką, - możliwość zapisu aktualnego widoku mapy jako pliku graficznego w schowku systemowym, - możliwość blokowania styli wyświetlania obiektów tak, żeby nie zmieniały się wraz ze zmianą skali wyświetlania, - obsługa przezroczystości styli dla obiektów obszarowych (przenikalność), - łatwe przesuwanie i transformacje wybranego obiektu na mapie, - automatyczne zapisywanie konfiguracji środowiska przy zamykaniu systemu i odtwarzanie jej przy starcie (dla danego użytkownika) - eksport danych o wybranych obiektach do formatu MS Word, - eksport danych o wybranych obiektach do formatu MS Excel, - eksport danych o wybranych obiektach do formatu MS Access, - eksport danych o wybranych obiektach do formatu XML, - eksport danych o wybranych obiektach do formatu Shape, - możliwość wykonywania zmian atrybutów na wielu obiektach na raz hurtowe zmiany, - możliwość wyświetlania dynamicznych opisów obiektów mapowych (format definiowany przez użytkownika), - możliwość definiowania grup dynamicznych opisów, które mogą być w łatwy sposób włączane przez użytkowników, - możliwość prezentacji danych w postaci map tematycznych (kolorowanie obiektów mapowych w zależności od wartości atrybutu), - kreator sieci ciepłowniczej, który zawiera narzędzie ułatwiające wstawianie podstawowych elementów sieci cieplnej: węzły, odcinki, komory. 2) Architektura sprzętowa: - serwery (bazodanowe, aplikacyjne) pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Server 2008, - stanowiska pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP /7, - Skalowalność. 3) Architektura programowa: - możliwość rozbudowy modelu danych i funkcjonalności systemu przez odpowiednio wyszkolonego użytkownika za pomocą udostępnionych (wbudowanych) narzędzi programistycznych (CASE, edytory, kompilatory itd.), - udostępnienie kodu źródłowego w postaci otwartej (czytelnej), - modułowa struktura systemu. 4) Architektura sieciowa: - praca w sieci lokalnej i rozległej, - możliwość pracy na stanowisku przenośnym bez połączenia z serwerem (np. praca w terenie), na części lub całości bazy danych, także w trybie zapisu. 5) Układy współrzędnych: - praca z różnymi układami współrzędnych, bez potrzeby wykonywania konwersji danych z jednego układu do drugiego za pomocą zewnętrznych programów, 8

9 - dostępne układy: WGS84, 1942, 1965, 1992 i 2000 (płaskie i geodezyjne). 6) Zarządzanie wersjami : - możliwość zarządzania wersjami danych bezpośrednio przez użytkowników z Graficznego Interfejsu Użytkownika (GUI) - kontrola zapisu danych do wersji. Jedna wersja może być w danym momencie edytowana tylko przez jedna osobę, - hierarchiczna struktura wersji stanów bazy danych w postaci drzewa umożliwiająca m.in. jednoczesną edycję tych samych atrybutów przez kilku użytkowników w tym samym momencie, - w ramach danej wersji zapisywanie punktów kontrolnych z możliwością wglądu w dowolny punkt kontrolny lub powrotu do dowolnego punktu kontrolnego (odtworzenie zapisanego stanu danych), - scalanie zmian z poszczególnych wersji z automatycznym wykrywaniem konfliktów, - automatyczne przypominanie o niezatwierdzonych zmianach w bazie danych. 7) Polskość systemu: - obsługa polskich znaków diakrytycznych, - sortowanie wg polskiego alfabetu, - polski interfejs użytkownika (pozycje menu, komunikaty itd.), - polska dokumentacja użytkownika, - szkolenia i materiały szkoleniowe po polsku. 8) Plotowanie: - plotowanie na ploterze wielkoformatowym z użyciem szablonów (określających wygląd dokumentu), określanie dowolnego obszaru wyplotu w dowolnej skali, - plotowanie seryjne, np. wydruk przebiegu przewodu na kilku arkuszach odpowiednio uszeregowanych. 9) Integracja i wymiana danych: - współpraca z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office, w szczególności możliwość zrzucenia raportu z każdego miejsca Systemu do Excela, (jako wynik dowolnego zapytania czy zestawienia), - możliwość podłączania dodatkowych zasobów mapowych bez konieczności wczytywania ich do systemu, np. z ośrodków geodezyjnych (np. plany zagospodarowania przestrzennego, przebieg sieci innych gestorów). Wymagana obsługa formatów: m.in. Microstation DGN, AutoCAD DXF/DWG, ESRI SHP, - wbudowany mechanizm eksportu danych o stanach pracy węzłów (format csv), - wbudowana ładowarka danych adresowa format csv + shp, - wbudowana ładowarka danych o odbiorcach format csv, - wbudowana ładowarka obiektów inwentarzowych format csv, - wbudowane narzędzie do importowania danych o budynkach z mapy numerycznej DGN i DWG do bazy danych oraz do wykrywania zmian pomiędzy mapą numeryczną DGN a danymi zgromadzonymi w bazie danych, - wbudowany mechanizm eksportu obiektów do formatu Shape. Przy eksporcie generowana jest para plików SHP i DBF możliwe jest również wygenerowanie pliku CSV. - system pozwala na korzystanie z serwisów udostępnionych w standardzie WMS, - współpraca z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office, w szczególności możliwość zrzucenia raportu z każdego miejsca Systemu do Excela, (jako wynik dowolnego zapytania czy zestawienia), 9

10 - system jako repozytorium informacji techniczno-eksploatacyjnych winien mieć możliwości umożliwiające integrację z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego (aktualnie eksploatowanymi i wdrożonymi w późniejszym terminie). 10) Bezpieczeństwo systemu i administracja: - tworzenie kopii zapasowych w trakcie pracy użytkowników, - zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników, - prawa dostępu grup do tabel (obiektów), - prawa dostępu grup do atrybutów poszczególnych tabel (obiektów), - możliwość ustalania warunkowego dostępu użytkowników do danych na podstawie predykatów alfanumerycznych lub przestrzennych, - wyświetlanie listy aktualnie zalogowanych użytkowników, - rejestrowanie historii zmian wykonywanych na obiektach w bazie danych. Dotyczy ona zarówno zmian w atrybutach alfanumerycznych jak i geometrycznych. C. LICENCJE Zamawiający wymaga, aby z centralnej bazy danych Systemu (w trybie jednoczesnego dostępu) mogło korzystać min.: - 2 osoby jednocześnie do wprowadzania i aktualizacji danych graficznych i opisowych o sieci oraz uruchamiania specjalistycznych analiz i aplikacji branżowych - 8 osób jednocześnie w zakresie dostępu do danych graficznych i opisowych do przeglądu za pośrednictwem przeglądarki internetowej II. WDROŻENIE Zamówienie obejmuje całość usług prowadzących do uruchomienia wymaganej funkcjonalności Systemu na dostarczonym przez Zamawiającego sprzęcie. Sprzęt komputerowy zostanie dostarczony na podstawie specyfikacji otrzymanej od Wykonawcy. W szczególności usługi wdrożeniowe obejmują: 1) Przedstawienie szczegółowego harmonogramu wdrożenia (uwzględniającego podział na etapy zaproponowany przez Zamawiającego) 2) przekazanie wszelkich informacji dotyczących wymagań sprzętowych związanych z eksploatacją oferowanego systemu (dane techniczne wymaganego serwera, konfiguracja serwera, wymagania wobec sieci informatycznej, wymagania wobec łączy zdalnych, wymagania wobec stacji roboczych), 3) Instalację, konfigurację i uruchomienie dostarczonego oprogramowania 4) Przeprowadzenie szkoleń a. użytkowników Systemu 10 osób b. administratora Systemu 2 osoby 5) Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji użytkowej wszystkich modułów systemu, dokumentacji technicznej całego systemu zawierającej struktury danych, opis głównych algorytmów przetwarzania, opis integracji pomiędzy modułami systemu; wymienione dokumentacje dostarczone będą w postaci elektronicznej w języku polskim; 6) Wprowadzenie danych o przebiegu sieci ciepłowniczej na podstawie udostępnionych materiałów źródłowych w zakresie: 10

11 a. Dane alfanumeryczne: źródeł ciepła, odcinków przewodu, komór, węzłów cieplnych b. Dane geometryczne: źródeł ciepła, odcinków przewodu, węzłów cieplnych, komór Dane będą wprowadzane z podkładów mapowych i plików przygotowanych zgodnie ze specyfikacją określoną wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego i wypełnianych przez pracowników Zamawiającego. III. SERWIS 1) Okres gwarancji na wdrożony system do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą (scharakteryzowany w Rozdziale I) wynosi co najmniej 36 miesięcy od daty wdrożenia potwierdzonej protokołem odbioru. 2) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy świadczenia serwisu dostarczonego oprogramowania narzędziowego. 3) Serwis gwarancyjny oprogramowania narzędziowego obejmuje: a. dostarczanie bez dodatkowych opłat nowych wersji oprogramowania narzędziowego, b. usuwanie błędów (problemów), c. nadzór autorski i wsparcie techniczne, 4) Szczegółowe informacje odnośnie serwisu gwarancyjnego zawiera wzór umowy oraz wzór dokumentu gwarancyjnego, które są integralną częścią niniejszych SIWZ. 5) Minimalny okres świadczenia serwisu pogwarancyjnego oprogramowania narzędziowego wynosi 60 miesięcy (z możliwością przedłużenia na następne okresy roczne). Serwis pogwarancyjny realizowany będzie za pośrednictwem oddzielnej umowy. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 11

12 II. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawca załączy wymagane dokumenty oraz wykaże, iż: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 wdrożenia w przedsiębiorstwach ciepłowniczych na terenie Polski o przedmiocie i wartości zbliżonych do przedmiotu zamówienia (polegające na dostawie i wdrożeniu oferowanego systemu u podmiotów z branży ciepłowniczej), a dostawy i usługi te zostały wykonane w sposób należyty, jest producentem, autoryzowanym partnerem lub przedstawicielem producenta oferowanego systemu informatycznego oraz systemu baz danych będącego podstawą jego funkcjonowania, dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia z doświadczeniem we wdrażaniu systemów informatycznych. 6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) Wykaz wykonanych samodzielnie przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (załącznik nr 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6.6. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Opis realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 2 ppkt 3 SIWZ. Brak w/w dokumentów lub oświadczeń, bądź ich niezgodność z wymaganiami określonymi w pkt. 2 SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta nie będzie rozpatrywana. 12

13 7. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w 38 Regulaminu Udzielania Zamówień. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: 8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone: - w pieniądzu, którego wpłata następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, - poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna winno być wniesione zgodnie z podziałem: a) na 70% wartości zabezpieczenia z datą ważności nie krótszą niż 30 dni ponad termin wykonania przedmiotu umowy; b) na 30% wartości zabezpieczenia z datą nie krótszą niż 15 dni ponad okres rękojmi za wady. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia na pierwsze wezwanie Zamawiającego bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. Dalsze informacje na temat wnoszenia oraz zwrotu zabezpieczenia zawarte są w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 4). 9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Termin zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty. Umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium, o którym mowa w pkt 3 niniejszej SIWZ. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 13

14 10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Postępowanie unieważnia się, gdy nie złożono ofert lub wszystkie oferty zostały odrzucone. Unieważnienie może nastąpić również w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów przygotowania ofert. 11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W trakcie toczącego się postępowania Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem składania ofert. Wyjaśnienie zostanie przesłane do Wykonawcy, który przysłał zapytanie oraz tych Wykonawców, którzy zgłosili Zamawiającemu swój udział w postępowaniu przetargowym. Wyjaśnienie zostanie odpowiednio umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu publikacji ogłoszenia o przetargu. Zgłoszenie udziału w postępowaniu można przesłać faksem na numer: , Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej SIWZ, jednak nie później niż na 5 dni przed terminem składania ofert. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie przekazana w ten sam sposób, co informacja o wyjaśnieniach Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: - Tomasz Smoleń - Kierownik działu technicznego pod nr telefonu: WADIUM Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: zł (pięć tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres minimum 60 dni liczony od terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w: - pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Piła nr poręczeniach lub gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych 14

15 W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na rachunku Zamawiającego. Wadium w innej formie niż pieniężna powinno być złożone w kasie Zamawiającego (oryginał) przed terminem otwarcia ofert. Z treści dokumentu wadialnego (w przypadku wniesienia wadium w innej z formie niż pieniężna) winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w pkt i 12.5 niniejszej SIWZ. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium w jednej z podanych form lub wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem i terminem wyżej podanym zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie: - po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, - po zawarciu umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci również wadium na wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - którego oferta została odrzucona Wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zatrzymuje również wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 12 ust. 9 Regulaminu Udzielania Zamówień nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o. mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kaczorskiej 20 do dnia r. do godz Otwarcie ofert odbędzie się w dniu ich składania w siedzibie Zamawiającego o godz INNE INFORMACJE Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia z wybranymi Wykonawcami dodatkowych, protokołowanych negocjacji. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia jej złożenia. 15

16 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY Do oferty na Geoprzestrzenny system do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą w MEC-PIŁA Nazwa i adres Wykonawcy Numer telefonu...fax Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem jak w pkt 4 SIWZ nr 13/2012 oraz złożoną ofertą w cenie: Wartość netto:...zł +... VAT=...zł. (słownie brutto:...) Oświadczamy, że oferowana przez nas cena w niniejszym formularzu ofertowym obejmuje wszystkie elementy określone w SIWZ i konieczne do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia oraz przekazania go zamawiającemu. 2. Na wdrożony system udzielamy gwarancji na okres m-cy 3. Zobowiązujemy się do świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ nr 13/ W załączeniu przedstawiamy opis realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ nr 13/ (Podpis osoby uprawnionej) 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE Do oferty na Geoprzestrzenny system do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą w MEC-PIŁA Nazwa i adres Wykonawcy... Numer telefonu...fax... Wykonawca oświadcza, że: 1.Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3.Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4.Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Jestem świadomy poniesienia odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji. Oświadczenie powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem.... (Podpis osoby upoważnionej) 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ WYKONANYCH USŁUG Do oferty na Geoprzestrzenny system do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą w MEC-PIŁA Nazwa i adres Wykonawcy... Numer telefonu...fax... L.p. Zakres usługi Adres odbiorcy usługi Data realizacji Wartość usługi W załączeniu... sztuk referencji dotyczących w/w usług.... (Podpis osoby upoważnionej) 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną Piła Spółka z o.o. z siedzibą w Pile ul. Kaczorska 20 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem o wysokości kapitału zakładowego zł, NIP , reprezentowanym przez : zwanym w treści umowy Zamawiającym a firmą: z siedzibą w:. NIP: którego reprezentują:.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: a) dostawa geoprzestrzennego systemu do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą, b) wdrożenie w/w systemu w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o. w Pile oraz migrację danych do oferowanego systemu, c) przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu eksploatacji oraz użytkowania systemu informatycznego GIS w ilości osób określonej w SIWZ, d) świadczenie usług serwisu gwarancyjnego na rzecz Zamawiającego, e) świadczenie usług w zakresie koniecznych dla Zamawiającego adaptacji systemu lub jego segmentów np. w przypadku rozbudowy lub zmian konfiguracji sieci, f) stworzenie modelu hydraulicznego sieci wraz z kalibracją 19

20 2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu pogwarancyjnego przedmiotu umowy, opieki autorskiej oraz dostaw elementów podnoszących jakość programu na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane wejściowe potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ nr 13/2012. TERMIN REALIZACJI 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 12 m-cy od podpisania umowy. 2. Terminy ustalone w ust. 1 są wiążące dla Wykonawcy pod warunkiem wykonania przez Zamawiającego w terminie zobowiązania zawartego w 1 ust W przypadku nie spełnienia warunku określonego w 1 ust.3., Wykonawca może przedłużyć termin podany w ust. 1, o okres nie przekraczający okresu opóźnienia przekazania danych wejściowych. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 3 1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego mieszcząca się przy ulicy Kaczorskiej 20 w Pile. 2. Po zakończeniu całości prac Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do przekazania przedmiotu umowy, a Zamawiający powoła Komisję odbioru, w której uczestniczyć będzie Wykonawca na pełnych prawach. Za dzień wykonania umowy przyjmuje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru całości zamówienia nie zawierającego uwag. 3. Protokół odbioru podpisany będzie przez upoważnionych przedstawicieli Stron w uzgodnionym terminie, jednak nie później niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru. Elementem protokołu będzie pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zakres prac jest wykonany zgodnie z umową, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Protokół odbioru nie zawierający uwag jest podstawą do wystawienia faktury. 4. Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie kody źródłowe systemu informatycznego GIS ZAPEWNIENIA, PRAWA WŁASNOŚCI, POUFNOŚĆ 4 1. Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkie, wyłączne prawa do przedmiotu dostawy w szczególności prawa własności rzeczy i prawa własności intelektualnej na dobrach niematerialnych oraz, że prawa te nie są w żaden sposób obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich. 20

21 2. W przypadku gdyby powyższe zapewnienie okazało się niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym Wykonawca wyrówna Zamawiającemu wszelką wynikła z tego szkodę, a gdyby w następstwie nieprawdziwości oświadczenia zawartego w pkt. 1 ucierpiały dobra osobiste Zamawiającego takie jak dobre imię firmy, renoma na rynku itp. - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu stosowne zadośćuczynienie Wykonawca udziela Zamawiającemu niezbywalnej licencji na użytkowanie dostarczonego oprogramowania. Licencja ta jest ograniczona do wewnętrznego użytku przez Zamawiającego. Wykonawca zachowuje wszelkie tytuły i własność oprogramowania, obejmujące bez ograniczeń prawo autorskie do tego oprogramowania. Zamawiający może sporządzić dowolną liczbę kopii zapasowych dla własnych celów pod warunkiem, że nie zostaną udostępnione osobom trzecim. 2. Jeżeli przeciwko Zamawiającemu wniesione zostanie powództwo o naruszenie jakiegokolwiek patentu lub praw autorskich w stosunku do dowolnego elementu, oprogramowania lub aplikacji dostarczonych przez Wykonawcę, zarzuty przeciwko temu powództwu na swój koszt wniesie Wykonawca, a w przypadku zasądzenia od Zamawiającego odszkodowań i kosztów z tym związanych pokryje je Wykonawca. 3. Jeżeli użytkowanie dostarczonego przez Wykonawcę dowolnego elementu, oprogramowania lub aplikacji zostanie sądownie zakazane, Wykonawca na własny koszt uzyska dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania lub zastąpi je odpowiednim elementem, oprogramowaniem lub aplikacją nie naruszającym żadnego patentu lub praw autorskich. 4. Dane wejściowe oraz inne materiały i informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z niniejszą umową, a także warunki niniejszej umowy należy traktować jako poufne i nie mogą być udostępniane stronie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 5. Bez uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy, Zamawiający nie będzie przekazywał ani bezpośrednio, ani pośrednio żadnych informacji uzyskanych od Wykonawcy w związku z niniejszą umową. DOKUMENTACJA 6 1. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim dokumentację użytkową dostarczanych elementów systemu. 2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie dostarczona Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru całości zamówienia. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 7 1. Strony ustalają, że ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 wynosi: zł + należny podatek VAT = zł Słownie (brutto) :

22 2. Wynagrodzenie określone w 7 ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy. 3. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach przetargowych oraz niniejszej umowie, a niezbędne - zdaniem Wykonawcy - dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia traktowane są jako wdrożenie i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu określonym w 7 ust. 1 niniejszej umowy. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na podstawie faktury. 5. Terminy sporządzania i dostarczenia faktury do Zamawiającego ustala się na 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca zobowiązany jest właściwie opisać przedkładane dokumenty. 6. Faktura Wykonawcy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w. nr rachunku, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 8 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę:... zł. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: W przypadku należytego wykonania umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia (tj. od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego) i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, a pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i zaliczone na zaspokojenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI, RĘKOJMIA 9 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na pełen zakres dostaw i usług na okres miesięcy. Zakres gwarancji określa załączony do niniejszej umowy dokument gwarancyjny oraz przepisy prawa cywilnego. 2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru całości przedmiotu umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisywania protokołu odbioru przekaże Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny. 22

23 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie błędy, niezgodności, braki w zakresie dostaw i usług zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy. 4. Usługa serwisu gwarancyjnego obejmuje dostarczenie nowych wersji oprogramowania narzędziowego dostarczonego przez Wykonawcę oraz bezpłatne usuwanie błędów, niezgodności, braków a także wymianę wadliwych elementów przedmiotu umowy na wolne od wad. Czynności usługi gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest podjąć w dni robocze niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Przyjmowanie zgłoszeń od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 8 a Zgłoszenia ujawnionych przez Zamawiającego wad kierowane będą pocztą elektroniczną ( ) na adres:.. Do wzajemnych kontaktów od strony serwisowej Zamawiający upoważnia:..., zaś Wykonawca W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wymaganym terminie ich usunięcie może być zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wykorzysta kody źródłowe systemu informatycznego GIS a Wykonawca pokryje koszty wykonania zastępczego. 7. Strony rozszerzają okres rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres równy okresowi gwarancji. Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi biegnie od dnia protokolarnego odbioru wdrożonego systemu. KARY UMOWNE Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % tj.. wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 2. Za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % tj. wynagrodzenia netto za przedmiot umowy. 3. Za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % tj. wynagrodzenia netto za przedmiot umowy. 4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego należności. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 11 23

24 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części, jeżeli Wykonawca będzie uporczywie zaniedbywać realizację zobowiązań umownych. Odstąpienie może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do właściwego wykonania obowiązków umownych oraz wyznaczeniu Wykonawcy stosownego terminu do usunięcia naruszeń umowy, nie krótszego niż trzy dni robocze. Zawiadomienie o odstąpieniu musi mieć formę pisemną i zawierać datę odstąpienia od umowy. Odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego w tym trybie spowoduje, że Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić odszkodowanie za szkodę Zamawiającego. 2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, jeśli wymagana płatność na rzecz Wykonawcy nie została dokonana w ciągu 30 dni od terminów określonych w 7. Zawiadomienie o odstąpieniu musi mieć formę pisemną i określać datę rozwiązania umowy. Odstąpienie może nastąpić po uprzednim dwukrotnym wezwaniu skutecznie doręczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 12 Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego. 2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 14 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część: Załącznik nr 1 do umowy SIWZ nr 13/2012 Załącznik nr 2 do umowy Oferta złożona przez Wykonawcę Załącznik nr 3 do umowy Dokument gwarancyjny Zamawiający: Wykonawca: Dokument Gwarancyjny 24

25 do umowy nr z dnia na dostawę i wdrożenie geoprzestrzennego systemu do ewidencji i zarządzania siecią ciepłowniczą zwanej dalej Umową wystawiony w dniu przez.. zwanego dalej Gwarantem Definicje Dla celów niniejszego dokumentu zostają wprowadzone następujące terminy i określenia: Konserwacja systemu - czynności mające na celu utrzymanie systemu w pełnej funkcjonalności do jakiej został stworzony. Nadzór autorski - System - Usterka - Użytkownik - Przepisy prawa - usługi, polegające na zapewnieniu Zamawiającemu optymalnej eksploatacji Systemu, będącego przedmiotem umowy. działające oprogramowanie wyszczególnione w 1 Umowy, której częścią jest ten załącznik. brak możliwości korzystania lub utrudnione korzystanie przez Użytkownika/Użytkowników Systemu z niektórych lub wszystkich jego funkcji zgodnie z jego aktualną specyfikacją. pracownik lub inna osoba uprawniona przez Zamawiającego do korzystania z Systemu. wszelkie rozporządzenia oraz zalecenia wydane w formie pisemnej przez instytucje nadrzędne dla Zamawiającego oraz takie zmiany w otoczeniu rynkowym Zamawiającego, które są od niego niezależne i dostosowanie do nich jest wymagane. Zgłoszenie serwisowe - informacja o Usterkach i błędach wyszczególnionych w pkt 5 przekazana Gwarantowi na zasadach określonych w pkt 9. Siła wyższa - takie okoliczności, wydarzenia, sytuacje awaryjne, których wystąpienie nie jest spowodowane przez żadną ze Stron, a uniemożliwiają one wykonanie lub właściwe wykonanie zobowiązań jednej ze stron. Siła wyższa obejmuje w szczególności klęski żywiołowe, przerwy w dostawach energii elektrycznej, stany nadzwyczajne, strajki, awarie sieci teleinformatycznych nie zawinione przez Strony. 1. Gwarant, zgodnie z Umową udziela Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o. zwanej dalej Zamawiającym gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 na 25

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77Nr Sprawy: DP/2310/ 19 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego RP Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/27/2013 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-7/2012 Warszawa, 2012-11-21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2015-07-07

Warszawa dn. 2015-07-07 Warszawa dn. 2015-07-07 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

skrytkowych depozytorów kluczy

skrytkowych depozytorów kluczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo