nr 3 (34) marzec 2010 ISSN EGZEMPLARZ BEZP ATNY Pismo Urzêdu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 3 (34) marzec 2010 ISSN 1898-0333 EGZEMPLARZ BEZP ATNY www.nowasarzyna.eu Pismo Urzêdu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie"

Transkrypt

1 nr 3 (34) marzec 2010 ISSN EGZEMPLARZ BEZP ATNY azalia Pismo Urzêdu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie Zdrowych i radosnych Œwi¹t Wielkanocnych pe³nych zadumy,pokoju i nadziei oraz serdecznych spotkañ w gronie rodzinnym yczy Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

2 W SKRÓCIE Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych yczê, aby blask prawdy o Zmartwychwstaniu rozœwietla³ wszelkie mroki codziennoœci, a wiara w nowe ycie nape³nia³a serca wszystkich radoœci¹ i pokojem Azalia Pismo Urzêdu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, ul. Kopernika 1, Nowa Sarzyna. Adres redakcji: Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1, tel Redaktor naczelny: Marek Chmura. Redakcja: Bartosz Wysocki. Kolegium redakcyjne: Gra yna Wadas, Krystyna Dudek, Zbigniew Tworkowski, Bogus³aw Rup. Sk³ad: Wies³aw Piechowski. Wspó³praca: Magdalena Czechowicz, Les³aw Dulian, Zdzis³aw Makowiecki, Tomasz Steliga, Ma³gorzata Zagu³a. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczonych reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych. Kontakt: Druk: Drukarnia Poligraf, Stare Miasto 508, Le ajsk, tel azalia Pose³ na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna informuje, e zosta³ wywieszony wykaz lokali, po³o onych w Nowej Sarzynie, przeznaczonych do sprzeda y w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna informuje, e: 1. Wywieszony jest wykaz nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o nr. ewid. dzia³ki 61, po³o onej na terenie wsi Ruda añcucka stanowi¹cej w³asnoœæ Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przeznaczonej do sprzeda y w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 2. Wywieszony jest wykaz nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o nr. ewid. dzia³ki 1810/10, po³o onej na terenie miejscowoœci Sarzyna, stanowi¹cej w³asnoœæ MiG Nowa Sarzyna, przeznaczonej do przekazania w u ytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 3. Wywieszony jest wykaz nieruchomoœci zabudowanej przeznaczonej do zbycia prawa u ytkowania wieczystego o nr. ewid. dzia³ki 2/41, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa w u ytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, po³o onej na terenie miasta Nowa Sarzyna wraz ze sprzeda ¹ prawa w³asnoœci po³o onego na niej budynku. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna podaje do publicznej wiadomoœci, e w Urzêdzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie zosta³ wywieszony wykaz na dzier awê nieruchomoœci o nr ewid. 4559/14 po³o onej w miejscowoœci Jelna pod u ytkowanie rolnicze na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzier awcy. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna podaje do publicznej wiadomoœci, e w UMiG w Nowej Sarzynie zosta³ wywieszony wykaz na dzier awê czêœci nieruchomoœci 4252/51 po³o onej w miejscowoœci Sarzyna pod u ytkowanie rolnicze na rzecz dotychczasowego dzier awcy. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna podaje do publicznej wiadomoœci, e w Urzêdzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie zosta³ wywieszony wykaz na dzier awê czêœci nieruchomoœci 288/23 po³o onej w miejscowoœci Nowa Sarzyna przeznaczonej pod dzia³alnoœæ handlow¹. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce ww. nieruchomoœci mo na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, ul. Kopernika 1, III piêtro pok. nr 23, tel wew Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Le ajsku informuje, e wyd³u a czas pracy urzêdu w dniach kwietnia 2010 r. do godz. 18:00. Zapraszamy równie do sk³adania zeznañ podatkowych w dniu 24 kwietnia 2010 r. (sobota) w godz. 9:00 13:00. 2 Sk³adam serdeczne podziêkowania stra akom Ochotniczej Stra y Po arnej z Rudy añcuckiej oraz Panu Wojciechowi Gi y za pomoc przy rozbiórce dachu na domu mieszkalnym, który uleg³ spaleniu. Edward Maœlanka Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Sarzynie zaprasza na wystawê z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina - kalendarium ycia i twórczoœci oraz podobizny kompozytora i osób mu bliskich. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Sarzynie og³asza konkurs plastyczny CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA, adresowany do uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ œrednich. Regulamin na stronie internetowej UMiG: DRZEWKO ZA BUTELKÊ Znowu zbieraj¹, rywalizuj¹ i bêd¹ sadziæ. Ruszy³a ósma edycja ogólnopolskiej akcji Drzewko za butelkê, której koordynatorem lokalnym po raz kolejny s¹ Zak³ady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. Nowa Sarzyna to jedna z 10 miejscowoœci w kraju, które realizuj¹ tê ekologiczn¹ akcjê dla dzieci. Szczegó³y dotycz¹ce akcji mo na znaleÿæ na stronie internetowej III edycja konkursu fotograficznego Urz¹d Miasta i Gminy og³asza III edycjê konkursu fotograficznego Miasto i Gmina w obiektywie. Ka dy, kto zajmuje siê fotografi¹ amatorsko, czy profesjonalnie mo e spróbowaæ swoich si³. Tematyka zdjêæ musi byæ zwi¹zana z miastem i gmin¹ Nowa Sarzyna (pejza miasta i okolic, ciekawe wydarzenia i ludzie, atrakcje okolicznej przyrody). Forma: fotografia czarno-bia³a lub barwna w formie elektronicznej o minimalnej rozdzielczoœci matrycy aparatu - 3 mln pikseli, zapisana w formacie JPG na noœniku CD. Ka dy z uczestników mo e przed³o yæ maksymalnie 5 prac. Dopuszcza siê kadrowanie, poprawê balansu, kolorów, ekspozycji. Modyfikacje globalne, w tym zdjêcia wykonane w technice HDR, dopuszcza siê wy³¹cznie na jednym z piêciu przedstawionych zdjêæ. Czekaj¹ atrakcyjne nagrody! Regulamin dostêpny jest na stronie internetowej: Szczere wyrazy wspó³czucia dla najbli szej rodziny z powodu œmierci Ryszarda Nogi Kierownika Biura Rejonowego Zwi¹zku Spó³ek Wodnych w Le ajsku sk³ada Burmistrz MiG Nowa Sarzyna

3 W MIEŒCIE I GMINIE Aktywne przejœcia w³¹czone W naszej gminie znajduje siê piêæ aktywnych przejœæ dla pieszych W lutym zosta³y w³¹czone aktywne przejœcia dla pieszych znajduj¹ce siê w ci¹gu drogi krajowej nr 77 relacji Lipnik-Przemyœl. Dziêki naszej wspó³pracy z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad uda³o siê wykonaæ i oznakowaæ piêæ aktywnych przejœæ. Jedno w Tarnogórze, dwa w Nowej Sarzynie oraz dwa w Rudzie añcuckiej. Przyczyniaj¹ siê one do poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego, zarówno kierowców, jak i pieszych poinformowa³a Aldona Hala, pracownik referatu inwestycji UMiG Nowa Sarzyna. Znak aktywny D-6 przeznaczony jest do oznaczania oraz oœwietlenia przejœcia dla pieszych. Zadaniem jego jest ostrzeganie kierowców o zbli aniu siê do przejœcia. Dziêki dobraniu odpowiednich Ÿróde³ œwiat³a oraz zastosowaniu uk³adów optycznych znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach, a jednoczeœnie nie powoduje oœlepiania kieruj¹cych pojazdami. tekst: bw, foto: kz Dzieñ Obrony Cywilnej 1 marca obchodzony jest Miêdzynarodowy Dzieñ Obrony Cywilnej. Z tej okazji Burmistrz Robert Gnatek, który jest Szefem Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, podziêkowa³ cz³onkom formacji OC za wk³ad pracy i du e zaanga owanie. Pami¹tkowe dyplomy otrzymali: Jan Pó³æwiartek, Wies³aw Sroka, Tadeusz Lisowiec, Zenon Janiec, Wies³aw Stañko, Zbigniew Kolano, Józef Kusiak, Lech Machowski, Stanis³aw Jakubowski, Zbigniew Padowski, Jerzy Dubiel, Waldemar Berestka, Robert Szpila, Franciszek Berestka, Ireneusz Kupiec, Józef G¹ska, Jan Siedlecki, Andrzej Paszek, Zbigniew Kostyra, Piotr Sulikowski, Stanis³aw Madej, Janusz Paszek, Jerzy Wo³och, Janusz Helit, Marian Prochera, Andrzej Czaban, Leszek Grab, Andrzej Krawczyk, Wojciech Kulec, Czes³aw Kozyra, Mariusz Michalec, Jerzy Charysz i Zdzis³aw GoŸdziewski. Formacje Obrony Cywilnej s¹ wa nym ogniwem w procesie przeciwdzia³ania oraz likwidacji skutków wspó³czesnych zagro eñ dla ludzi i œrodowiska. Zasadniczo wystêpuj¹ jako wsparcie profesjonalnych s³u b ratowniczych, ale te, coraz czêœciej samodzielnie wykonuj¹ bardzo wa ne i odpowiedzialne zadania w tym zakresie. Obecnie na terenie Gminy Nowa Sarzyna w formacji Obrony Cywilnej dzia³a ponad 260 osób. tekst i foto: bw Jak zachowaæ siê na rondzie! Burmistrz R. Gnatek podziêkowa³ formacji OC za pracê i zaanga owanie W zwi¹zku z licznymi b³êdami kierowców podczas poruszania siê po rondzie w Nowej Sarzynie, kom. mgr Bogumi³a D¹bek z Komisariatu Policji w Le ajsku przypomina zasady poruszania siê po skrzy owaniu o ruchu okrê nym Rondo to skrzy owanie z wysp¹ œrodkow¹ i jednokierunkow¹ jezdni¹ wokó³ wyspy. Pojazdy zobowi¹zane s¹ obje d aæ wyspê œrodkow¹ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w krajach o ruchu prawostronnym lub w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w krajach o ruchu lewostronnym. S¹ odstêpstwa dotycz¹ce mini rond, gdzie d³ugie pojazdy mog¹ przeje d aæ przez przejezdn¹ wyspê. W polskim prawie drogowym stosuje siê okreœlenie skrzy owanie o ruchu okrê nym. Ronda swoj¹ konstrukcj¹ ograniczaj¹ prêdkoœæ jazdy oraz zapewniaj¹ kieruj¹cym lepsz¹ widocznoœæ innych uczestników ruchu Kom. mgr Bogumi³a D¹bek (w ruchu prawostronnym - pojazdów nadje d aj¹cych zawsze z lewej i m³. asp. Krystian Bryniarski strony), dziêki czemu wydatnie podnosz¹ poziom bezpieczeñstwa. Na skrzy owaniu o ruchu okrê nym obowi¹zuje zasada, i pojazd wymuszony jedynie geometri¹ jezdni), wiêc bezzasadne jest w takim bêd¹cy w ruchu na rondzie ustêpuje pierwszeñstwa pojazdowi na nie przypadku u ycie kierunkowskazu. U ycie lewego kierunkowskazu wje d aj¹cemu (zasada prawej rêki). Je eli jednak przed rondem, mo e oznaczaæ tylko i wy³¹cznie chêæ zmiany pasa ruchu. Nie ma te ponad znakiem C-12 (ruch okrê ny) znajduje siê znak A-7 (ust¹p potrzeby, jeszcze przed wjazdem na rondo, sygnalizowania prawym pierwszeñstwa przejazdu) wtedy pierwszeñstwo posiada pojazd kierunkowskazem zamiaru skrêtu w pierwsz¹ ulicê odchodz¹c¹ od znajduj¹cy siê na rondzie. ronda. Jednak specyfika polskiej infrastruktury drogowej, mowa tu Jak podaje ekspert z Komendy G³ównej Policji, jazda po rondzie o malutkich rondach, wymusza niekiedy u ycie prawego kierunkonie ró ni siê niczym od jazdy po zwyk³ym skrzy owaniu. Poniewa wskazu jeszcze przed wjazdem na rondo. A to z tej prostej przyczyny, przy wjeÿdzie na rondo nie zmieniamy kierunku jazdy (skrêt jest i po wjechaniu na rondo mo e byæ ju po prostu za póÿno na 3 azalia

4 W MIEŒCIE I GMINIE zasygnalizowanie skrêtu w pierwsz¹ w prawo. Bezwzglêdnie komunikacyjnego powsta³o skrzy owanie o ruchu okrê nym. obowi¹zkowe jest w³¹czenie odpowiednio wczeœnie prawego Ta inwestycja drogowa w znacznej mierze poprawi³a stan kierunkowskazu przed opuszczeniem ronda. Oczywiœcie zjazd z ron- bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie miasta Nowa Sada, o ile specyfika i znaki nie pozwalaj¹ inaczej, jest mo liwy tylko rzyna. Jak wynika z najnowszych policyjnych statystyk, niniejsza i wy³¹cznie z pasa zewnêtrznego. Niedopuszczalne jest opuszczanie zmiana organizacji ruchu spowodowa³a redukcjê wypadkowoœci ronda z pasa wewnêtrznego lub œrodkowego. o 100% w stosunku do lat wczeœniejszych. Zmniejszy³a siê równie W Nowej Sarzynie przez wiele lat funkcjonowa³o skrzy owanie liczba kolizji drogowych. drogi z pierwszeñstwem przejazdu ul. 1-go Maja z drogami pod- W 2009 roku na tym odcinku zanotowano tylko 1 wypadek porz¹dkowanymi tj. ul. Komisji Edukacji Narodowej i ulicy Jana drogowy, bez ofiar œmiertelnych oraz 3 kolizje drogowe. Paw³a II. Mia³y tu miejsce liczne zdarzenia drogowe, powodowane Rekonstrukcja skrzy owania ulic 1-go Maja, Komisji Edukacji w wiêkszoœci przez nieust¹pienie pierwszeñstwa przejazdu. Narodowej i Jana Paw³a II w Nowej Sarzynie to przyk³ad niezwykle W 2007 roku dosz³o na tym obszarze do wypadku ze skutkiem trafnej inwestycji komunalnej, która daje wymierne korzyœci œmiertelnym, po czym nast¹pi³o przebudowanie tego wêz³a eliminowanie zagro eñ dla ycia i zdrowia ludzkiego. POKAZ GO ÊBI WYSOKOLOTNYCH W dniu 21 lutego w Oœrodku Kultury w Nowej Sarzynie mia³ miejsce niecodzienny pokaz. Osiemnastu hodowców, zrzeszonych w Po³udniowo-Wschodnim Klubie Hodowców Go³êbi Wysokolotnych, zaprezentowa³o go³êbie ozdobne oraz wysokolotne, a wœród nich zamojskie, miko³ajewskie, orliki polskie, serbskie wysokolotne, k³ajpedzkie oraz tipplery angielskie i zag³êbiowskie. Go³êbie ozdobne to: gar³acz brneñski, swift egipski, zakonniczka niemiecka, pawik, felegyhazer, mewka polska, brodawczak polski, koroniarz koñczaty i motyl warszawski. Dodatkowymi elementami imprezy by³a gie³da nadwy ek hodowlanych, projekcja filmów o wysokolotach i mo liwoœæ konsultacji weterynaryjnej przy stoisku Lecznicy Eskulap i Spó³ki Biofaktor. Czêœæ kulminacyjn¹ pokazu, czyli og³oszenie wyników lotów konkursowych z 2009 roku, uœwietni³ sw¹ obecnoœci¹ burmistrz Robert Gnatek, który wraz z lekarzem weterynarii Jerzym Sulikowskim dokona³ wrêczenia nagród zwyciêzcom. Najaktywniejszym hodowc¹ w rywalizacji lotowej okaza³ siê Andrzej Chyl. Bardzo dobrze zadebiutowali hodowcy tipplerów angielskich Arkadiusz Dziurski i Andrzej Wilczak. Wœród hodowców go³êbi zamojskich, najlepsze wyniki uzyskali Dariusz Polak i Józef P³achta. Liderami okaza³y siê go³êbie Andrzeja Chyla i Janusza Bigasa. Po wrêczeniu nagród Burmistrz podziêkowa³ za zaproszenie, pogratulowa³ hodowcom pomys³u i realizacji ca³ej imprezy. Zadeklarowa³ wszelk¹ mo liw¹ pomoc przy organizowaniu podobnych pokazów w przysz³oœci. Wystawa cieszy³a siê du ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych, przyby³o wielu niezrzeszonych w Klubie Hodowców, nawet z bardzo Gar³acz brneñski, swift egipski, zakonniczka niemiecka, pawik, felegyhazer, mewka polska... Nagrody wrêczy³ burmistrz Robert Gnatek Oœrodka Kultury oraz Walne Zebranie Cz³onków Klubu. Uczestniczy³o w nim 20 hodowców. Przyjêto regulamin lotów odleg³ych miejscowoœci. konkursowych, uchwa³y oraz preliminarz bud etowy na sezon Imprezie towarzyszy³o spotkanie hodowców w sali kominkowej tekst: red. na podstawie informacji Józefa P³achty foto: jp Zostaw 1% podatku w naszej gminie PUKS Francesco z Jelnej KRS W 2009 r. Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Francesco z Jelnej realizowa³ program w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego, w ramach uczestnictwa we wspó³zawodnictwie organizowanym przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No nej. Na ten cel otrzymali 26 tys. z³ dotacji celowej z bud etu gminy. Jedn¹ z g³ównych przes³anek realizacji tego azalia 4 zadania by³o wyrobienie nawyków aktywnego, m¹drego i racjonalnego wykorzystania wolnego czasu. Pokazanie, e sport i rekreacja mog¹ byæ doskona³¹ alternatyw¹ dla nudy i jednostajnoœci ma³ego œrodowiska lokalnego.wp³ywaj¹ te na podnoszenie poziomu kultury fizycznej i osobistej wœród m³odzie y. Na posiedzeniu Zarz¹du Klubu w lutym 2009 r. zosta³ ustalony harmonogram pracy szkoleniowej. Przygotowanie do rozgrywek w rundzie wiosennej dla juniorów roz- poczêto ju od po³owy lutego, a seniorów od po³owy marca. W zajêciach ka dej z grup, odbywaj¹cych siê dwa razy w tygodniu, uczestniczy³o oko³o 20 osób. Rozgrywki trwa³y od marca do listopada 2009 r. W tym

5 W MIEŒCIE I GMINIE czasie rozegrano blisko 60 meczy, nie licz¹c kilku spotkañ sparingowych. Po zakoñczeniu rundy jesiennej dru yna juniorów starszych zajmuje I miejsce w tabeli, zaœ seniorów II miejsce, co jest sporym sukcesem poinformowa³ Piotr Zygmunt, prezes klubu. PUKS Francesco jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zrzeszaj¹cym dzieci, m³odzie i doros³ych na obszarze Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Œw. Franciszka z Asy u w Jelnej. tekst: red. na podstawie informacji przes³anych przez stowarzyszenie Stowarzyszenie Nasza Ma³a Ojczyzna KRS: dniu bo taka bywa niepojêta kolej rzeczy byliœmy na pogrzebie Mirka Turczyna naszego kolegi, przyjaciela i prawego cz³owieka. Mia³ on istotny wk³ad w powstanie strony któr¹ objêliœmy patronatem w 2005 r. Jej duchem stwórczym by³ i jest Piotr Kondeusz - Pit. Od czerwca 2008 r. do listopada 2009 r. realizowaliœmy projekt M³odzie owy Klub Przedsiêbiorczoœci C.D.N. - Czas Dokonaæ Niemo liwego, a w maju 2009 r. wspieraliœmy organizacjê Dni Kwitn¹cej Azalii. Du e uznanie dla Jurka Charysza! Rok 2010 zacz¹³ siê dobrze - Zarz¹d Województwa Podkarpackiego przyzna³ nam dotacjê w wysokoœci 7000 z³ na projekt Chopin i jego muzyka wœród nas. Strona internetowa stowarzyszenia: tekst: D. ak Stowarzyszenie Integracja bez granic z Sarzyny KRS Zaczê³o siê przy okazji wyborów samorz¹dowych w 2002 roku, kiedy niektórym z nas instynkt samozachowawczy nakaza³ zadbaæ o miasto i o gminê, w której mieszkamy. Taki bowiem spo³eczny wiek osi¹gnêliœmy. Rok póÿniej zostaliœmy zarejestrowani jako Stowarzyszenie i z³apaliœmy projekt Oznaki ycia Ratownictwo dla ka dego w ramach grantów przyznawa- nych przez Akademiê Rozwoju Filantropii. W kwietniu 2004 uzyskaliœmy, jako pierwsi w Powiecie le ajskim status Organizacji Po ytku Publicznego, co sprawi³o radoœæ nam, ale nie do koñca ucieszy³o ówczesne w³adze gminy (by³em wówczas wice- burmistrzem i mnie to akurat ucieszy³o). W maju natomiast zorga- nizowaliœmy Piknik Europejski pierwsz¹ po, bodaj e oœmiu latach imprezê plenerow¹ z gwiazd¹ wieczoru - zespo³em Carrantuohill esencj¹ polskiej muzyki irlandzkiej. Jacek Wojda³owicz oswoi³ wówczas ca³¹ ustawow¹ papierologiê i dziêki temu inne podmioty e tak siê wyra ê mog³y z biegiem czasu powo³ywaæ do ycia swoje imprezy. Chêtnie udostêpnialiœmy swoje papiery. Na przyk³ad na Dni Chemika. Ówczesny prezes Stowarzyszenia Andrzej Domañski - otworzy³ Piknik, a potem ku radoœci dzieciaków - pompowa³ helem pomarañczowe balony. Ju w sierpniu tego samego roku podjêliœmy wspó³pracê z Transparency International Polska przy opracowaniu Obywatelskiego Przybornika Antykorupcyjnego, a rok póÿniej byliœmy pomys³odawc¹ projektu Rowerem po gminie i organizatorem pierwszego naszego Po egnania wakacji, które jak zawsze potem perfekcyjnie poprowadzi³a Magda Czechowicz. Od kilku lat jesteœmy wspó³organizatorem koncertów Stop narkotykom i Reggae Andrzejki, które zawdziêczaj¹ swoje istnienie Marcinowi Szwedo, Markowi Chmurze i Oœrodkowi Kultury w Nowej Sarzynie. I wiele wskazuje na to, e w 2010 r. równie bêdziemy. I jeszcze przez chwilê o 2008 roku. Honorowe cz³onkostwo Stowarzyszenia otrzyma³ Jacek G³owacki Prezes Elektrociep³owni Nowa Sarzyna. Bo nam bardzo pomaga³ i za to jeszcze raz dziêkujê. W maju tego roku NMO by³a wspó³organizatorem Dnia Mamy i Dziecka (z wystêpem Majki Je owskiej). I dok³adnie w tym samym W 2009 roku Stowarzyszenie zrealizowa³o dwa zadania ze œrodków bud etu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna: Integracja osób niepe³nosprawnych ze œrodowiskiem dzia³alnoœæ w zakresie œwiadczeñ opiekuñczych na rzecz dzieci niepe³nosprawnych z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna (kwota dotacji ok. 24 tys. z³) i Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie y z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna (dofinanso- wanie obozów, kolonii, pó³kolonii kwota dotacji 4,5 tys. z³) oraz jedno zadanie ze œrodków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Le ajsku prowadzenie rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w ró nych typach placówek, w tym dzieci i m³odzie y (kwota dotacji 25 tys. z³). Dodatkowo dla podopiecznych Oœrodka Wsparcia wraz z rodzicami zorganizowana zosta³a dwudniowa wycieczka do Krakowa i Chorzowa. Oœrodek prowadzi³ tak e ca³oroczn¹ rehabilitacjê oraz wspiera³ rodziców. Trzydziestu uczestników zajêæ to dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (na poziomie podstawowym i gimnazjalnym) charakteryzuj¹cych siê ró nymi rodzajami niepe³nosprawnoœci: upoœledzeniem umys³owym w sto- pniu lekkim i umiarkowanym, niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ oraz sprzê on¹. Poœrednimi beneficjentami projektu by³y rodziny, które poprzez bezpoœredni udzia³ w projekcie skorzysta³y z porad i kon- sultacji terapeutów. Zatrudniliœmy wykwalifikowan¹ kadrê niezbêdn¹ do w³aœciwej realizacji zadania. Ka de dziecko, œrednio trzy razy w ty- godniu, uczestniczy³o w zajêciach terapeutycznych. Dzieci skorzysta³y z szeœciu form usprawnienia: kinezyterapii, masa u rêcznego, terapii zajêciowej, hipoterapii oraz z porad pedagogicznych i logopedycznych powiedzia³ Stanis³aw Paszek, prezes stowarzyszenia. tekst: red. na podstawie informacji przes³anych przez stowarzyszenie Dzia³amy ju ponad rok! - LGD Stowarzyszenie Region Sanu i Trzeboœnicy Lokalna Grupa Dzia³ania Stowarzyszenie Region Sanu i Trzeboœnicy sw¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a w styczniu 2009 roku. G³ównymi celami LGD s¹: wykorzystanie potencja³u turystycznego oraz wzmocnienie sektora pozarolniczego na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, a tak e zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LSR. Stowarzyszenie realizuje powy sze cele poprzez œwiadczenie pomocy finansowej ze œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej. W wyniku og³oszonego w grudniu 2009 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania Wdra anie lokalnych strategii rozwoju, objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiej- skich w zakresie ma³ych projektów, zosta³o z³o onych 20 wniosków. W chwili obecnej, po I etapie oceny przez Radê Programow¹ Stowarzyszenia zosta³y one przekazane do Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie celu dalszej weryfikacji. W II kwartale 2010 roku planowany jest kolejny nabór na dzia³anie ma³e projekty oraz na dzia³anie odnowa i rozwój wsi. W grudniu 2009 r. w miejscowoœci Jelna-Judaszówka 328 zosta³ otwarty Punkt Konsultacyjny LGD 5 azalia

6 W MIEŒCIE I GMINIE Stowarzyszenie Region Sanu i Trzeboœnicy (budynek dawnej szko³y biuro czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz podstawowej), biuro czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. Wszelkie informacje dostêpne s¹ na stronie internetowej: 8:00-16:00. W punkcie mo na uzyskaæ informacje dot. bie ¹cych oraz pod nr. telefonu: (17) , naborów, a tak e pomoc w przygotowaniu wniosku , Siedziba g³ówna Stowarzyszenia mieœci siê w Wierzawicach 874, tekst: LGD Stowarzyszenie Region Sanu i Trzeboœnicy Z adwokatem Januszem Szpil¹, mieszkañcem ukowej, w³aœcicielem kancelarii adwokackiej w Le ajsku - rozmawia Bartosz Wysocki ci¹g³e wyjazdy do Krakowa, gdzie od czterech wskazanie tego miejsca i adresu zak³adu lat prowadzê zajêcia na Wydziale Prawa g³ównego czy oddzia³u, Uniwersytetu Jagielloñskiego, poch³aniaj¹ okreœlenie przedmiotu wykonywanej du o czasu. Ostatnio przygotowujê siê te do dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie z Polsk¹ obrony pracy doktorskiej. Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci (PKD). Odpowie- B.W.: Chcemy w Azalii utworzyæ nowy dni kod oraz powi¹zanie, mo na znaleÿæ dzia³ porady prawne. Za³o enie praktyki w klasyfikacjach umieszczonych na stronach adwokackiej zwi¹zane jest z rozpoczêciem GUS, dzia³alnoœci gospodarczej, mo e wskaza³ by wskazanie daty rozpoczêcia dzia³alnoœci Pan czytelnikom jakie obowi¹zki ci¹ ¹ na gospodarczej (co do zasady dzieñ z³o enia osobie, która chce rozpocz¹æ swoj¹ dziawniosku lub póÿniejszy), ³alnoœæ gospodarcz¹? numer telefonu kontaktowego i adres po- J.S.: Od 31 marca 2009 roku, w ca³ej Polsce, czty elektronicznej przedsiêbiorcy (o ile takozosta³a wprowadzona mo liwoœæ zarejestrowe posiada). wania dzia³alnoœci gospodarczej w tzw. jed- Przepisy nie nak³adaj¹ na gminy konkretnego Bartosz Wysocki: Dlaczego zdecydowa³ siê nym okienku. Oznacza to, e ka dy, kto ma terminu dokonania wpisu, ale przewiduj¹ Pan na praktykê adwokacj¹, do tej pory chêæ za³o yæ w³asn¹ firmê, sk³ada jeden wnioniezw³oczne wydanie przedsiêbiorcy zaœwiasek - EDG-1 w urzêdzie gminy zgodnym pracowa³ Pan przecie w Podkarpackim dczenia o wpisie do ewidencji. W zale noœci Urzêdzie Wojewódzkim. z miejscem swojego zamieszkania. U nas jest od gminy, przedsiêbiorcy sk³adaj¹cy wnioski Janusz Szpila: Na ten wybór niew¹tpliwie to Urz¹d Miast i Gminy w Nowej Sarzynie. osobiœcie w wersji papierowej, mog¹ otrzymaæ z³o y³o siê wiele okolicznoœci. Na pewno praca Rejestracja dzia³alnoœci gospodarczej, zmiana zaœwiadczenie od rêki, w innych przypaddanych lub jej likwidacja nie s¹ objête w urzêdzie, jako doradca Wojewody Podkarkach bez zbêdnej zw³oki. packiego, nie dawa³a stabilnoœci zatrudniania. adnymi op³atami skarbowymi. W momencie wype³niania wniosku EDG-1 Wiadomym jest, e w razie odejœcia Wojewo- Na jednym wniosku EDG-1 podajemy dane nale y zastanowiæ siê nad rodzajem prowadzody odchodz¹ z nim najbli si wspó³pracownicy. swoje oraz swojej przysz³ej firmy, które s¹ nej ksiêgowoœci. Widniej¹ na nim opcje: ksiêgi B.W.: Ale Wojewoda jeszcze nie odszed³ nastêpnie przesy³ane do Urzêdu Statystycznerachunkowe, podatkowa ksiêga przychodów apan ju tak? go, Urzêdu Skarbowego oraz ZUS-u. i rozchodów, inne ewidencje lub brak prowa- J.S.: Tak to prawda, z pracy w Urzêdzie Woje- Wniosek EDG-1 jest jednoczeœnie: dzenia ksiêgowoœci. Przy jednoosobowych wódzkim odszed³em z w³asnej woli, po to by wnioskiem o wpis do ewidencji dzia³alnodzia³alnoœciach gospodarczych, najczêœciej realizowaæ siê jako adwokat, co wojewoda œci gospodarczej, jest wybierana podatkowa ksiêga przychodów uszanowa³ i za co mu zreszt¹ dziêkujê. Przecie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru i rozchodów. Przed wizyt¹ w Urzêdzie musimy dla tego zawodu musia³em ukoñczyæ urzêdowego podmiotów gospodarki narorównie podj¹æ decyzjê, czy chcemy propiêcioletnie studia prawnicze póÿniej cztero- dowej (REGON), wadziæ ksiêgowoœæ samodzielnie, czy zleciæ j¹ letni¹ aplikacje adwokack¹. Poza tym, dzisiej- zg³oszeniem identyfikacyjnym albo zewnêtrznej firmie. Prowadzenie ksiêgowoœci sze prawo bardzo szybko siê zmienia i trzeba aktualizacyjnym (nadanie NIP, gdy nie jest samodzielnie wymaga pewnej wiedzy na ten z nim byæ na bie ¹co. Praca w Urzêdzie Woje- nadany), temat, gdy nieznajomoœæ przepisów nie zwalwódzkim niew¹tpliwie nie by³a zwi¹zana zg³oszeniem p³atnika sk³adek albo jego nia od odpowiedzialnoœci. Od odpowiedzialz rozprawami s¹dowymi, dlatego te, im d³u - zmiany lub zg³oszeniem oœwiadczenia o kon- noœci nie zwalnia równie wynajêcie biura sza przerwa w praktyce, tym trudniej wróciæ tynuowaniu ubezpieczenia spo³ecznego rol- rachunkowego, gdy dokumenty zatwierdzado zawodu. ników (ZUS lub KRUS). ne s¹ podpisem w³aœciciela. Urz¹d Statysty- B.W.: Czy doœwiadczenie zdobyte w Urzê- Wniosek ten zgodnie z przepisami powinien czny jest organem, który dokonuje wpisu do dzie Wojewódzkim jest przydatne w prak- zawieraæ: tyce adwokackiej? krajowego rejestru urzêdowego podmiotów oznaczenie przedsiêbiorcy (tzn. firma J.S.: Praca w Urzêdzie na pewno ró ni siê od gospodarki narodowej, czyli nadaje numer przedsiêbiorcy, a wiêc jego imiê i nazwisko pracy adwokata, niemniej jednak jest du o REGON dziewiêciocyfrowy identyfikator oraz ewentualnie inne dowolnie wybrane rzeczy, które mo na œmia³o wykorzystaæ przedsiêbiorcy. Jeœli dzia³alnoœæ jest prowa- okreœlenie), w praktyce adwokackiej np.: organizacja dzona w formie spó³ki cywilnej, REGON jest numer ewidencyjny PESEL oraz NIP pracy. nadawany spó³ce. Zgodnie z zasad¹ jednego przedsiêbiorcy, jeœli takie posiada, B.W.: Z tego, co wiem, to pracuje pan okienka wniosek o wpis do ewidencji oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu równie naukowo i dydaktycznie. Jak Pan dzia³alnoœci gospodarczej EDG-1, sk³adany to wszystko godzi? przedsiêbiorcy, a je eli stale wykonuje dzia³al- w urzêdzie gminy, jest przekazywany do J.S.: Jest to trudne do pogodzenia poniewa noœæ poza miejscem zamieszkania równie Urzêdu Statystycznego i na tej podstawie azalia 6

7 W MIEŒCIE I GMINIE firma uzyskuje numer identyfikacyjny mer NIP osoby fizycznej staje siê w momencie posiadaæ takie narzêdzia jak piecz¹tka REGON. Nastêpnie Urz¹d Statystyczny prze- prowadzenia dzia³alnoœci numerem naszej firmowa i konto firmowe, u³atwiaj¹ce obrót sy³a do przedsiêbiorcy zaœwiadczenie o nada- firmy. Musimy równie z³o yæ wizytê w ZUS, gospodarczy, chocia przepisy nie wymagaj¹ nym mu numerze REGON. Mimo z³o enia gdy w terminie 7 dni od rozpoczêcia ich posiadania, z pewnymi jednak zastrze eformularza rejestruj¹cego dzia³alnoœæ gospo- dzia³alnoœci gospodarczej trzeba zg³osiæ siê niami. darcz¹, trzeba udaæ siê z wizyt¹ do Urzêdu jako p³atnik odpowiednich sk³adek. B.W.: Dziêkujê za rozmowê. Skarbowego, aby z³o yæ oœwiadczenie o wybo- Zg³oszenia siebie oraz pracowników do J.S.: Na zakoñczenie wszystkim mieszkañcom rze formy opodatkowania. Nie musimy wy- sk³adek ubezpieczeniowych, dokonujemy na Gminy Nowa Sarzyna yczê zdrowych, wesostêpowaæ o nowy NIP, bowiem prywatny nu- formularzach, dostêpnych w ZUS-ie. Warto ³ych jajecznych œwiat wielkanocnych. Bluszcz pospolity osobliwoœci przyrodnicze naszej gminy Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) - roœnie m.in.: przy ul. Pi³sudskiego w Nowej Sarzynie, gdzie oplata sosnê pospolit¹ do wysokoœci ok. 4 m. Szacunkowy wiek, to ok. 17 lat. Nale y do rodziny araliowatych i jest jej jedynym przedstawicielem we florze Polski. To gatunek œródziemnomorsko atlantycki, wystêpuj¹cy prawie w ca³ej Europie. Bluszcz jako roœlina miododajna, lecznicza i kosmetyczna oraz cenna odmiana okrywowa, hodowany jest w parkach miejskich. Jego wiek mo e osi¹gaæ nawet 700 lat. Roœnie stosunkowo wolno. Nale y pamiêtaæ, e wszystkie jego czêœci s¹ truj¹ce. Jest pn¹czem zimozielonym, cienioznoœnym, odpornym na zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki i py³ami. Od 1946 roku objêty ochron¹ prawn¹ na terenie naturalnych stanowisk. tekst: ts, foto: bw FERIE ZIMOWE W MIEŒCIE I GMINIE Ferie to najlepszy moment by poœwiêciæ trochê czasu na zajêcia, które daj¹ prawdziw¹ radoœæ, pomagaj¹ w rozwijaniu pasji, zainteresowañ i talentów, to czas, kiedy mo na nauczyæ siê jak aktywnie i zdrowo mo na spêdziæ wolny czas. Ferie w szko³ach Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie zaoferowa³y swoim m³odym czytelnikom mi³e i po yteczne spêdzenie czasu. W bibliotece macierzystej by³o czytanie bajek oraz zajêcia plastyczne. W Woli Zarczyckiej, we wspó³pracy z Fili¹ Oœrodka Kultury, uczestnicy zajêæ robili przepiêkne papierowe kwiaty, które wystawio- ne zostan¹ na Targach Rêkodzie³a Ludowego, w dniu 21 marca w Oœrodku Kultury w Nowej Sarzynie. W êtowni ulepiono wielkiego smoka ze œniegu. W ofercie znalaz³y siê równie kalambury, gry towarzyskie oraz malowanki. Ferie w domach kultury Cztery szko³y z terenu miasta i gminy: Szko³y Podstawowe w Nowej Sarzynie i Rudzie añcuckiej, Zespó³ Szkó³ w Sarzynie oraz Gimnazjum w Woli Zarczyckiej, skorzysta³y ze wsparcia finansowego Miejsko Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i zorganizowa³y ferie dla 300 ponad uczniów. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia sportowe: gra w halow¹ pi³kê no n¹, pi³kê siatkow¹, mini-koszykówkê. Uczestnicy mogli równie poznaæ przepisy gier i zasady sêdziowania, doskonaliæ elementy techniczne i taktyczne, nauczyæ siê gry zespo³owej i przestrzegania zasady fair play oraz podstawowych sposobów udzielania pierwszej pomocy. Aspekt wychowawczy zajêæ, to pokazanie m³odym ludziom jak budowaæ i wzmacniaæ pozytywn¹ samoocenê, jak rozwi¹zywaæ problemy zwi¹zane z koncentracj¹ uczeniem siê, jak radziæ sobie ze stresem, emocjami, jak rozwi¹zywaæ konflikty. Mówiono te o szkodliwoœci wszelkich uzale nieñ i niew³aœciwych przyzwyczajeñ. Podczas ferii przygotowano wiele atrakcji dla dzieci Ferie w bibliotekach Bluszcz pospolity W Oœrodku Kultury w Nowej Sarzynie wy- œwietlono filmy: Epoka lodowcowa 3, Wyspa dinozaura, Lato mu- minków, Noc w muze- um i Gwiazda Koper- nika. Niema³¹ atrakcja okaza³a siê Dyskoteka Walentynkowa. Ponadto odby³ siê koncert hiphopowej formacji Raz, przygotowano ognisko Na zakoñczenie ferii w Goœciñcu dwa, raz z Nowej Sarzyny. Oprócz gospodarzy na scenie goœcinnie wyst¹pi³y równie zespo³y: Beat Box z Gorzyc oraz grupa Break Dance z Rakszawy. Rozegrano rownie Turniej Szachowy Zima W filiach Oœrodka (Judaszówce, êtowni, êtowni - Goœciñcu i Jelnej) w odbywa³y siê zajêcia plastyczne, wspólne gry i zabawy, warsztaty bibu³karskie. By³y te zajêcia sportowe, konkursy, przygotowano inscenizacje teatralne, zajêcia kulinarne, m.in. wspólne pieczenie ciasteczek i przygotowywanie deserów oraz wiele innych atrakcji. tekst: red. na podst. informacji przes³anych przez szko³y, biblioteki i filie OKNS 7 azalia

8 Prezentacja filmu w Tarnogórze 14 marca 2010 roku w Tarnogórze odby³a siê prezentacja drugiego odcinka cyklu filmowego, realizowanego przez Lokaln¹ Telewizjê Kablow¹ w Nowej Sarzynie na zlecenie Urzêdu Miasta i Gminy, zatytu³owanego Smak Doliny Sanu i Trzeboœnicy. Podczas premiery, ze swoimi przyœpiewkami, wyst¹pi³y Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Rudy añcuckiej i Koziarni. Nie zabrak³o równie potraw regionalnych. Pomys³ zrealizowania tego przedsiêwziêcia zrodzi³ siê z potrzeby ocalenia zwyczajów, obrzêdów, które w przesz³oœci jednoczy³y spo³ecznoœci wiejskie W KULTURZE Kadr z filmu Smak Doliny Sanu i Trzeboœnicy Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Tarnogóry powiedzia³a Krystyna Dudek, kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy. Du y wk³ad w podtrzymywanie tradycji maj¹ KGW z terenu naszej gminy. Ka da wieœ mo e pochwaliæ siê takimi dzia³aniami, które wymagaj¹ niew¹tpliwie du ego zaanga owania oraz wysi³ku. Cz³onkinie kó³ organizuj¹ wiele ró nych uroczystoœci, bior¹ te czynny udzia³ w imprezach szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, gdzie prezentuj¹ tradycyjne potrawy regionalne doda³a. Pierwszy odcinek cyklu zrealizowany zosta³ z udzia³em KGW z Woli Zarczyckiej, natomiast w przygotowaniu jest film poœwiêcony Sarzynie. tekst i foto: bw Cudze chwalicie swego nie znacie... 6 marca 2010 r. w Domu Stra aka w Rudzie añcuckiej odby³a siê impreza promocyjno-kulturalna pod has³em Cudze chwalicie, swego nie znacie. Organizatorem by³a Lokalna Grupa Dzia³ania Stowarzyszenie Region Sanu i Trzeboœnicy, przy wspó³udziale Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Rudy añcuckiej. Celem naszej imprezy jest aktywizacja spo³ecznoœci lokalnej, kultywowanie tradycji poprzez integracjê pokoleñ oraz wzmocnienie Podczas imprezy mo na by³o skosztowaæ pierogów z kasz¹, go³¹bków czy urku z jajkiem i kie³bas¹ lokalnej to samoœci - poinformowa³a Urszula Wójciak, specjalista ds. funduszy unijnych w Stowarzyszeniu. Spotkanie rozpocz¹³ wystêp uczniów ze Szko³y Podstawowej z Rudy añcuckiej pod kierunkiem Alicji WlaŸ. Publicznoœæ obejrza³a m.in.: pantominê pt. Krzes³a i humorystyczn¹ scenkê W szkole. W programie znalaz³a siê równie prezentacji rudziañskich podañ, obrzêdów i obyczajów ludowych oraz degustacja potraw przygotowanych przez KGW. Pierogi z kasz¹ jaglan¹, ruskie i kud³ate, go³¹bki z ry em i kasz¹ gryczan¹, kapusta z grochem, zalewajka, placek z jab³kami i kruszonk¹, zawijaki dro d owe z makiem, urek z jajkiem i kie³bas¹ oraz kompot z suszonych owoców. Wszystko smaczne i przygotowane tradycyjnie tak w³aœnie zachwala³a potrawy przewodnicz¹ca KGW Katarzyna Kamiñska. tekst i foto: bw Wystêp dzieci ze Szko³y Podstawowej w Rudzie añcuckiej Z okazji Dnia Kobiet! Oœrodek Kultury w Nowej Sarzynie umili³ Paniom ich œwiêto. Wyst¹pi³ dla nich ³ódzki kabaret Tenor. Spektakl zosta³ przygotowany dziêki wsparciu Urzêdu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Zak³adom Chemicznym Organika-Sarzyna S.A. oraz Zak³adów Piwowarskich Grupa ywiec S.A. - Browar w Le ajsku azalia 8

9 W SAMORZ DZIE W OŒWIACIE 56 SESJA RADY MIEJSKIEJ 22 lutego 2010 r. w sali przygotowywan¹ dokumentacjê aplikacyjn¹ zwi¹zan¹ z dofikonferencyjnej Urzêdu Miasta i Gmi- nansowaniem. ny w Nowej Sarzynie odby³a siê 56 Przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu sesja Rady Miejskiej. Na pocz¹tku zagospodarowania przestrzennego terenów po³o onych w mieœcie Radni przyjêli protoko³y z obrad LIV Nowa Sarzyna osiedle Janda. Przedmiotem zmiany bêdzie i LV sesji i wys³uchali sprawozdania ustalenie zasad zaopatrzenia terenów w infrastrukturê techniczn¹ z dzia³alnoœci burmistrza w okresie w zakresie odprowadzania œcieków i dopuszczenie do wydzielenia miêdzysesyjnym. Nastêpnie przyjêli dróg wewnêtrznych. informacje: z realizacji uchwa³, zadañ Wyra enia zgody na przekazanie Powiatowi Le ajskiemu z zakresu opieki spo³ecznej, dokonanych umorzeniach podatków nieruchomoœci po³o onej w Jelnej. lokalnych w 2009 r., stanie rolnictwa na terenie Miasta i Gminy Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoœci Ruda añcucka na Nowa Sarzyna oraz dotychczasowej wspó³pracy zagranicznej lata z miastami partnerskimi na otwie i Ukrainie. Nastêpnie przyjêli Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoœci Jelna na lata sprawozdania dotycz¹ce wysokoœci œrednich wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szko³ach Zmian w bud ecie gminy. Najwa niejsze to dodatkowe 20 tys. z³ prowadzonych przez Miasto i Gminê Nowa Sarzyna. na zimowe utrzymanie dróg, 30 tys. z³ na wykonanie audytu Podjêli równie uchwa³y w sprawach: zewnêtrznego i 20 tys. z³ na dodatkow¹ dokumentacjê zadania Wyra enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier awy, na czas Rozbudowa i remont Zespo³u Szkó³ w Sarzynie. nieoznaczony na czêœæ dzia³ki przeznaczonej pod u ytkowanie tekst: bw rolnicze w Jelnej. Przypominamy, e na stronie internetowej Biuletynu Informacji Wyst¹pienia o zmianê nazwy miejscowoœci Wola arczycka na Publicznej Urzêdu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna znajduj¹ siê Wola Zarczycka. szczegó³owe informacje dotycz¹ce pracy Rady Miejskiej, takie jak: Przyjêcia sprawozdania z prac komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. plan pracy, protoko³y z sesji czy podjête uchwa³y. Zmian Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Zmieniono Strona dostêpna jest pod adresem nazwê jednego z zadañ inwestycyjnych ze wzglêdu na Pamiêtajmy o tradycjach naszego regionu W bie ¹cym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Sarzynie, w ramach projektu Pamiêtajmy o tradycjach naszego regionu, finansowanego przez Urz¹d Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, przygotowali inscenizacjê dawnego wesela. Scenariusz napisa³y nauczycielki Barbara Kozyra i Emili¹ Kie³bowicz. Choreografi¹ i muzyk¹ zajê³a siê Edyta Zygmunt, a scenografi¹ Anna B³ahuta. 13 lutego 2010 r. nadszed³ czas premiery, która odby³a siê w Domu Kultury w Sarzynie. Na przedstawienie przyby³o wielu zaproszonych goœci oraz mieszkañców wsi. W kolejnoœci przedstawiono czêœci tradycyjnego wesela: zmówiny, bramê weseln¹, wyjazd do koœcio³a, powrót, goœcinê (przyœpiewki, tañce, oczepiny, bia³y wieniec). Po przedstawieniu widzowie mogli obejrzeæ wystawê zdjêæ Dawna Sarzyna udostêpnion¹ przez Wincentego Pa yrê. M³odzie y wystêpuj¹cej na scenie spodoba³a siê konwencja dawnej uroczystoœci. Sama zapowiedzia³a, e to nie koniec powrotu do w³asnych korzeni. tekst i foto: ad Inscenizacja dawnego wesela w wykonaniu uczniów z ZS w Sarzynie M³odzi aktorzy 9 azalia

10 W OŒWIACIE Znane s¹ ju terminy rekrutacji do szkó³. Rekrutacja do gimnazjów: do 23 kwietnia sk³adanie podañ przez uczniów klas szóstych szkó³ podstawowych zamieszka³ych poza obwodem gimnazjum; do 29 czerwca, do godz. 14:00 sk³adanie orygina³ów œwiadectw ukoñczenia podstawówki i zaœwiadczeñ o wynikach sprawdzianu; do 1 lipca, do godz. 12:00 og³oszenie listy uczniów przyjêtych do gimnazjum. Rekrutacja do szkó³ œrednich: od 17 maja do 28 maja sk³adanie podañ przez kandydatów; 25 czerwca 28 czerwca, do godz. 15:00 przyjmowanie kopii œwiadectw ukoñczenia gimnazjum i kopii zaœwiadczeñ o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poœwiadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukoñczy³; do 2 lipca, do godz. 12:00 og³oszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkó³; do 6 lipca, do godz. 14:00 potwierdzenie woli podjêcia nauki w danej szkole poprzez z³o enie orygina³ów dokumentów; 8 lipca, do godz. 14:00 og³oszenie przez dyrektora listy uczniów przyjêtych do szko³y. tekst: red, foto: W ZS W NOWEJ SARZYNIE Dni Bezpiecznego Internetu Wa ne daty dla uczniów W ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi nauczyciele informatyki Zespo³u Szkó³ im. Ignacego ukasiewicza zorganizowali dla swoich podopiecznych Dni Bezpiecznego Internetu. Dzieñ Bezpiecznego Internetu to inicjatywa, obchodzona ju po raz siódmy. Tegorocznym has³em przewodnim by³o Pomyœl, zanim wyœlesz. Wiekszoœæ dzia³añ jest kierowana do dzieci i m³odzie y gimnazjalnej, w naszej szkole skupiono siê na zagadnieniach dotycz¹cych m³odzie y starszej. Uczniowie obejrzeli film dotycz¹cy prawa do prywatnoœci, wys³uchali informacji o tym, jak przeciwdzia³aæ cyberprzemocy oraz o tym, jak zabezpieczaæ dowody rzeczowe, kiedy do niej dojdzie. M³odzie y udostêpniono ulotki informacyjne oraz poradnik Jak reagowaæ na cyberprzemoc. tekst i foto: PJ Informacje na temat bezpieczeñstwa w Internecie mo na znaleÿæ na stronach: i Konkurs Walentynkowy 11 lutego w naszej szkole odby³ siê coroczny program zwi¹zany z obchodami Dnia Œwiêtego Walentego, którego pierwszym punktem by³o og³oszenie laureatów konkursu na t³umaczenie mi³osnej poezji obcojêzycznej. Pierwsze miejsce w kategorii poezji anglojêzycznej zdoby³ Kamil Maczuga z klasy I LOB za przek³ad wiersza Entrapment ( Pu³apka ). Drugie miejsce w tej kategorii przypad³o w udziale Angelice Majewskiej z klasy I LOB, a wyró nienie Sebastianowi Kusemu z tej samej klasy. W kategorii poezji niemieckojêzycznej zwyciê y³ Dawid Bigas z klasy I LOB za t³umaczenie wiersza Abschied, zaœ drugie zdoby³a Anita Jêdrzejec z klasy II LOD. Nastêpnie wszyscy laureaci recytowali t³umaczenia wybranych przez siebie wierszy. W dalszej czêœci programu odby³ siê multimedialny konkurs walentynkowy, w którym wziêli udzia³ przedstawiciele klas pierwszych (I LOA, I LOB oraz I LOC). Dru yny reprezentuj¹ce dan¹ klasê mia³y za zadanie odpowiadaæ na pytania z zakresu wiedzy o tradycjach zwi¹zanych z Dniem Œwiêtego Walentego oraz innych zagadnieñ zwi¹zanych z mi³oœci¹. Najwiêcej punktów zdoby³a dru yna reprezentuj¹ca klasê I LOB, która tym samym dowiod³a, e na mi³oœci jak i na poezji zna siê równie dobrze. Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczniom, którzy wziêli udzia³ w obu konkursach. Prezentujemy t³umaczenie wiersza laureata pierwszego miejsca. tekst: ZS Anthony Kolos Pu³apka (w przek³adzie Kamila Maczugi) Mi³oœci ma, próbowa³em ze wszystkich moich si³ porównaæ Ciê do postaci podobnej do Ciebie, ale nic nie opisze Ciê godnie. Wiem dlaczego Szekspir nie móg³ porównaæ swej mi³oœci do letniego dnia. By³oby to przestêpstwo potêpiæ piêkno takiej istoty jak Ty. Zwyczajnie odrzuciæ precyzjê, jak¹ Bóg w³o y³ w Twoje stworzenie. Ka da strona Twojego istnienia - Czy to fizyczna, czy duchowa jest pl¹tanin¹, z której nie ma ju wyzwolenia. Ale ja nie chce byæ wolny. Chcê zostaæ usidlony na zawsze. Z Tob¹ przez ca³¹ wiecznoœæ. Nasze serca po³¹czone w jedno. azalia 10

11 W SPORCIE Awans do Mistrzostw Polski W sobotê 6 marca w Stalowej Woli walkê o medale Mistrzostw Podkarpacia rozpoczêli najm³odsi tenisiœci sto³owi - acy. Wœród 56 ch³opców bardzo dobrze zaprezentowa³ siê Kamil Klocek, zawodnik Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Arka" êtownia. Po pokonaniu 4 rywali dotar³ do fina³u, gdzie uleg³ czo³owemu zawodnikowi w tej kategorii wiekowej w Polsce Kamilowi Nalepie ze stalowowolskiego GIM-TIM i zaj¹³ 2 miejsce co dalo mu awans do Mistrzostw Polski, które zostan¹ rozegrane pod koniec marca w Gdañsku. Na wysokim 14 miejscu sklasyfikowany zosta³ o rok m³odszy kolega Kamila - ukasz Madej. Obaj s¹ uczniami Szko³y Podstawowej w Wólce êtowskiej. Udzia³ w tych zawodach by³ mo liwy dziêki dotacji, jak¹ PUKS "Arka" otrzyma³ od Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. tekst i foto: J. Sum IV Turniej Szachowy ZIMA 2010 W dniu 23 lutego 2010 r. w sali kominkowej Oœrodka Kultury w Nowej Sarzynie rozegrany zosta³ IV Turniej Szachowy Zima W tym roku stanowi³ on jednoczeœnie I Otwarte (na razie nieoficjalne) Mistrzostwa MZKS Unia Juniorów. Impreza zgromadzi³a 38 uczestników. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciê yli: Grupa do 19 lat: 1. Teresa Stêpieñ, 2. Katarzyna Stêpieñ, 3. Mateusz Strojek. Grupa do 13 lat: 1. Dominik Gnatek, 2. Krzysztof Socha, 3. Krzysztof Brzuzan. Grupa do 10 lat: 1. Gabriela Kulec, 2. Urszula Jakubowska, 3. Mateusz Micewicz. Zwyciêzcy otrzymali puchary, medale i cenne nagrody rzeczowe. Ich fundatorem by³ Oœrodek Kultury w Nowej Sarzynie, który zapewni³ równie komfortowe warunki gry i bezp³atny poczêstunek, za co uczestnicy zawodów serdecznie dziêkuj¹. Szczegó³owe wyniki turnieju znajduj¹ siê na stronie internetowej: tekst: I.Lewko, foto:okns Szach i mat w wykonaniu najm³odszych DOTACJE NA SPORT KWALIFIKOWANY Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, po rozpatrzeniu Zwi¹zek Pi³ki No nej w 2010 roku. propozycji Komisji Oceniaj¹cej, podj¹³ decyzjê o przyznaniu dotacji Przyznana dotacja w kwocie 24,5 tys. z³. dla podmiotów realizuj¹cych projekty z zakresu rozwoju sportu Projekt nr 5: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w 2010 r. sportu kwalifikowanego przez Klub Sportowy SARZYNA w Sa- Projekt nr 1: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju rzynie w ramach uczestnictwa we wspó³zawodnictwie sportowym sportu kwalifikowanego przez Miejsko Zak³adowy Klub Sportowy organizowanym przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No nej w 2010 roku. Unia w Nowej Sarzynie w ramach uczestnictwa we wspó³- Przyznana dotacja w kwocie 21 tys. z³. zawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Zwi¹zek Pi³ki Projekt nr 6: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju No nej i Polski Zwi¹zek Szachowy w 2010 roku. sportu kwalifikowanego przez Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Przyznana dotacja w kwocie 220 tys. z³. Francesco w Jelnej w ramach uczestnictwa we wspó³zawodnictwie Projekt nr 2: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju sportowym organizowanym przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No nej sportu kwalifikowanego przez Parafialny Uczniowski Klub Sportowy w 2010 roku.. Arka w êtowni w ramach uczestnictwa we wspó³zawodnictwie Przyznana dotacja w kwocie 32,5 tys. z³. sportowym organizowanym przez PZTS w 2010 roku. Projekt nr 7: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju Przyznana dotacja w kwocie 17 tys. z³. sportu kwalifikowanego przez Klub Sportowy ukowa w ukowej Projekt nr 3: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju spor- w ramach uczestnictwa we wspó³zawodnictwie sportowym organizotu kwalifikowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Advit w ê- wanym przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No nej w 2010 roku. towni w ramach uczestnictwa we wspó³zawodnictwie sportowym Przyznana dotacja w kwocie 20 tys. z³. organizowanym przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No nej w 2010 roku. Projekt nr 8: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju Przyznana dotacja w kwocie 36 tys. z³. sportu kwalifikowanego przez Uczniowski Klub Sportowy K³y - Projekt nr 4: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju Tarnogóra w Tarnogórze w ramach uczestnictwa we wspó³zawosportu kwalifikowanego przez Parafialny Uczniowski Klub Sportowy dnictwie sportowym organizowanym przez Polski Zwi¹zek Pi³ki Przemiana - Azalia w Woli Zarczyckiej w ramach uczestnictwa we No nej w 2010 roku. wspó³zawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Przyznana dotacja w kwocie 19 tys. z³. 11 azalia

12 NAJM ODSI W TROSCE O ZWIERZÊTA MALI RATOWNICY W Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w Nowej Sarzynie odby³y siê zajêcia szkoleniowe mali ratownicy dla dzieci w wieku 5-6 lat. G³ównym celem zajêæ by³o uœwiadomienie dzieciom zagro eñ na jakie mog¹ byæ nara one i poznanie sposobów radzenia sobie z nimi. Dzieci nauczy³y siê jakie s¹ numery alarmowe, kiedy wzywamy pogotowie ratunkowe a kiedy stra po arn¹. Zosta³y uœwiadomione o koniecznoœci niesienia pomocy w sytuacjach urazu lub zagro enia ycia. Szkolenie prowadzili ratownicy medyczni Oddzia³u Ratunkowego ze Szpitala Powiatowego w Le ajsku Sylwester Paluch i Wojciech Filip. foto na ok³adkach: I - W. Piechowski, XII - Przedszkole Samorz¹dowe nr 2

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Spotkanie z ukraiñsk¹ Poloni¹ Partnerstwo z Untersteinach Powitanie delegacji z Mogilan przez burmistrza Untersteinach. Wystêp ZR Mogilanie podczas Dni Doliny. 10 wrzeœnia Zespó³

Bardziej szczegółowo

Uchwa³y Rady Gminy Zgierz

Uchwa³y Rady Gminy Zgierz SAMORZ D Uchwa³y Rady Gminy Zgierz XVII sesja Rady Gminy Zgierz odby³a siê 19 stycznia. Radni podjêli uchwa³y w sprawach: zmiany uchwa³y Rady Gminy Zgierz z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie okreœlenia

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 7/8 (223/224) lipiec/sierpieñ 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze

Bardziej szczegółowo

Z wykazem mo na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Otwocka, budynek B, II piêtro, pokój numer 44.

Z wykazem mo na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Otwocka, budynek B, II piêtro, pokój numer 44. Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Otwocku Prezydent Miasta Otwocka informuje: Zarz¹dzeniem Nr 7/2008 z dnia 31.01.2008 r. przeznaczy³ do zbycia, w drodze bezprzetargowej, 4 lokale mieszkalne po³o one w budynkach

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

10 miejsce w kraju, Na ludowo w Jaros³awcu. 3 w województwie. 10 lat Arki. Konkurs foto. Telefon 112. Rajd Racibora. Pa³owo. Wielka gala sportu

10 miejsce w kraju, Na ludowo w Jaros³awcu. 3 w województwie. 10 lat Arki. Konkurs foto. Telefon 112. Rajd Racibora. Pa³owo. Wielka gala sportu Miesiêcznik bezp³atny Gmina Postomino 224 Rok XIX wrzesieñ 2008 10 miejsce w kraju, 3 w województwie Ranking Rzeczpospolitej Regionalnego, jak i Funduszu Europejski samorz¹d powsta³ na Spójnoœci czy programu

Bardziej szczegółowo

Wypieki Wielkanocne. Gazeta Nowobrzeska

Wypieki Wielkanocne. Gazeta Nowobrzeska Gazeta Nowobrzeska Szanowni czytelnicy Gazety Nowobrzeskiej ho³duj¹c staropolskiej tradycji chcia³bym w imieniu w³asnym, radnych Rady Miejskiej oraz pracowników Urzêdu Gminy i Miasta Nowe Brzesko z³o yæ

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI WIELICHOWSKIE

WIEŒCI WIELICHOWSKIE Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, 64-050 Wielichowo tel. 061 44 33 001, 061 44 33 082 www.wielichowo.pl WIELICHOWSKIE Nr 3 (53) marzec 2012 ISSN 1898-7389 pismo bezp³atne

Bardziej szczegółowo

Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie

Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie Powiat wrzesiñski na Targach FARMA 2007 Wspó³dzia³anie i wzajemna promocja - tak najkrócej mo na scharakteryzowaæ atmosferê towarzysz¹c¹ ekspozycji powiatu wrzesiñskiego na targach FARMA 2007. Impreza,

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

niach zgromadzi³o siê 69 mieszkañców tego so³ectwa. So³tysem ponownie wybrano funkcjê radnej gminy. W radzie so³eckiej

niach zgromadzi³o siê 69 mieszkañców tego so³ectwa. So³tysem ponownie wybrano funkcjê radnej gminy. W radzie so³eckiej M i e s i ê c z n i k ISSN 1733-3253 Egzemplarz bezp³atny Na zdjêciach: Uczniowie SP 2 w o³yni podczas zajêæ w ramach projektu Odkrywamy i ukazujemy bogactwo o³yni, czyt. str.6 Dzieñ Kobiet w Smolarzynach,

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo