nr 3 (34) marzec 2010 ISSN EGZEMPLARZ BEZP ATNY Pismo Urzêdu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 3 (34) marzec 2010 ISSN 1898-0333 EGZEMPLARZ BEZP ATNY www.nowasarzyna.eu Pismo Urzêdu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie"

Transkrypt

1 nr 3 (34) marzec 2010 ISSN EGZEMPLARZ BEZP ATNY azalia Pismo Urzêdu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie Zdrowych i radosnych Œwi¹t Wielkanocnych pe³nych zadumy,pokoju i nadziei oraz serdecznych spotkañ w gronie rodzinnym yczy Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

2 W SKRÓCIE Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych yczê, aby blask prawdy o Zmartwychwstaniu rozœwietla³ wszelkie mroki codziennoœci, a wiara w nowe ycie nape³nia³a serca wszystkich radoœci¹ i pokojem Azalia Pismo Urzêdu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, ul. Kopernika 1, Nowa Sarzyna. Adres redakcji: Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1, tel Redaktor naczelny: Marek Chmura. Redakcja: Bartosz Wysocki. Kolegium redakcyjne: Gra yna Wadas, Krystyna Dudek, Zbigniew Tworkowski, Bogus³aw Rup. Sk³ad: Wies³aw Piechowski. Wspó³praca: Magdalena Czechowicz, Les³aw Dulian, Zdzis³aw Makowiecki, Tomasz Steliga, Ma³gorzata Zagu³a. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczonych reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych. Kontakt: Druk: Drukarnia Poligraf, Stare Miasto 508, Le ajsk, tel azalia Pose³ na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna informuje, e zosta³ wywieszony wykaz lokali, po³o onych w Nowej Sarzynie, przeznaczonych do sprzeda y w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna informuje, e: 1. Wywieszony jest wykaz nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o nr. ewid. dzia³ki 61, po³o onej na terenie wsi Ruda añcucka stanowi¹cej w³asnoœæ Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przeznaczonej do sprzeda y w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 2. Wywieszony jest wykaz nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej o nr. ewid. dzia³ki 1810/10, po³o onej na terenie miejscowoœci Sarzyna, stanowi¹cej w³asnoœæ MiG Nowa Sarzyna, przeznaczonej do przekazania w u ytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 3. Wywieszony jest wykaz nieruchomoœci zabudowanej przeznaczonej do zbycia prawa u ytkowania wieczystego o nr. ewid. dzia³ki 2/41, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa w u ytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, po³o onej na terenie miasta Nowa Sarzyna wraz ze sprzeda ¹ prawa w³asnoœci po³o onego na niej budynku. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna podaje do publicznej wiadomoœci, e w Urzêdzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie zosta³ wywieszony wykaz na dzier awê nieruchomoœci o nr ewid. 4559/14 po³o onej w miejscowoœci Jelna pod u ytkowanie rolnicze na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzier awcy. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna podaje do publicznej wiadomoœci, e w UMiG w Nowej Sarzynie zosta³ wywieszony wykaz na dzier awê czêœci nieruchomoœci 4252/51 po³o onej w miejscowoœci Sarzyna pod u ytkowanie rolnicze na rzecz dotychczasowego dzier awcy. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna podaje do publicznej wiadomoœci, e w Urzêdzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie zosta³ wywieszony wykaz na dzier awê czêœci nieruchomoœci 288/23 po³o onej w miejscowoœci Nowa Sarzyna przeznaczonej pod dzia³alnoœæ handlow¹. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce ww. nieruchomoœci mo na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, ul. Kopernika 1, III piêtro pok. nr 23, tel wew Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Le ajsku informuje, e wyd³u a czas pracy urzêdu w dniach kwietnia 2010 r. do godz. 18:00. Zapraszamy równie do sk³adania zeznañ podatkowych w dniu 24 kwietnia 2010 r. (sobota) w godz. 9:00 13:00. 2 Sk³adam serdeczne podziêkowania stra akom Ochotniczej Stra y Po arnej z Rudy añcuckiej oraz Panu Wojciechowi Gi y za pomoc przy rozbiórce dachu na domu mieszkalnym, który uleg³ spaleniu. Edward Maœlanka Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Sarzynie zaprasza na wystawê z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina - kalendarium ycia i twórczoœci oraz podobizny kompozytora i osób mu bliskich. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Sarzynie og³asza konkurs plastyczny CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA, adresowany do uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ œrednich. Regulamin na stronie internetowej UMiG: DRZEWKO ZA BUTELKÊ Znowu zbieraj¹, rywalizuj¹ i bêd¹ sadziæ. Ruszy³a ósma edycja ogólnopolskiej akcji Drzewko za butelkê, której koordynatorem lokalnym po raz kolejny s¹ Zak³ady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. Nowa Sarzyna to jedna z 10 miejscowoœci w kraju, które realizuj¹ tê ekologiczn¹ akcjê dla dzieci. Szczegó³y dotycz¹ce akcji mo na znaleÿæ na stronie internetowej III edycja konkursu fotograficznego Urz¹d Miasta i Gminy og³asza III edycjê konkursu fotograficznego Miasto i Gmina w obiektywie. Ka dy, kto zajmuje siê fotografi¹ amatorsko, czy profesjonalnie mo e spróbowaæ swoich si³. Tematyka zdjêæ musi byæ zwi¹zana z miastem i gmin¹ Nowa Sarzyna (pejza miasta i okolic, ciekawe wydarzenia i ludzie, atrakcje okolicznej przyrody). Forma: fotografia czarno-bia³a lub barwna w formie elektronicznej o minimalnej rozdzielczoœci matrycy aparatu - 3 mln pikseli, zapisana w formacie JPG na noœniku CD. Ka dy z uczestników mo e przed³o yæ maksymalnie 5 prac. Dopuszcza siê kadrowanie, poprawê balansu, kolorów, ekspozycji. Modyfikacje globalne, w tym zdjêcia wykonane w technice HDR, dopuszcza siê wy³¹cznie na jednym z piêciu przedstawionych zdjêæ. Czekaj¹ atrakcyjne nagrody! Regulamin dostêpny jest na stronie internetowej: Szczere wyrazy wspó³czucia dla najbli szej rodziny z powodu œmierci Ryszarda Nogi Kierownika Biura Rejonowego Zwi¹zku Spó³ek Wodnych w Le ajsku sk³ada Burmistrz MiG Nowa Sarzyna

3 W MIEŒCIE I GMINIE Aktywne przejœcia w³¹czone W naszej gminie znajduje siê piêæ aktywnych przejœæ dla pieszych W lutym zosta³y w³¹czone aktywne przejœcia dla pieszych znajduj¹ce siê w ci¹gu drogi krajowej nr 77 relacji Lipnik-Przemyœl. Dziêki naszej wspó³pracy z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad uda³o siê wykonaæ i oznakowaæ piêæ aktywnych przejœæ. Jedno w Tarnogórze, dwa w Nowej Sarzynie oraz dwa w Rudzie añcuckiej. Przyczyniaj¹ siê one do poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego, zarówno kierowców, jak i pieszych poinformowa³a Aldona Hala, pracownik referatu inwestycji UMiG Nowa Sarzyna. Znak aktywny D-6 przeznaczony jest do oznaczania oraz oœwietlenia przejœcia dla pieszych. Zadaniem jego jest ostrzeganie kierowców o zbli aniu siê do przejœcia. Dziêki dobraniu odpowiednich Ÿróde³ œwiat³a oraz zastosowaniu uk³adów optycznych znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach, a jednoczeœnie nie powoduje oœlepiania kieruj¹cych pojazdami. tekst: bw, foto: kz Dzieñ Obrony Cywilnej 1 marca obchodzony jest Miêdzynarodowy Dzieñ Obrony Cywilnej. Z tej okazji Burmistrz Robert Gnatek, który jest Szefem Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, podziêkowa³ cz³onkom formacji OC za wk³ad pracy i du e zaanga owanie. Pami¹tkowe dyplomy otrzymali: Jan Pó³æwiartek, Wies³aw Sroka, Tadeusz Lisowiec, Zenon Janiec, Wies³aw Stañko, Zbigniew Kolano, Józef Kusiak, Lech Machowski, Stanis³aw Jakubowski, Zbigniew Padowski, Jerzy Dubiel, Waldemar Berestka, Robert Szpila, Franciszek Berestka, Ireneusz Kupiec, Józef G¹ska, Jan Siedlecki, Andrzej Paszek, Zbigniew Kostyra, Piotr Sulikowski, Stanis³aw Madej, Janusz Paszek, Jerzy Wo³och, Janusz Helit, Marian Prochera, Andrzej Czaban, Leszek Grab, Andrzej Krawczyk, Wojciech Kulec, Czes³aw Kozyra, Mariusz Michalec, Jerzy Charysz i Zdzis³aw GoŸdziewski. Formacje Obrony Cywilnej s¹ wa nym ogniwem w procesie przeciwdzia³ania oraz likwidacji skutków wspó³czesnych zagro eñ dla ludzi i œrodowiska. Zasadniczo wystêpuj¹ jako wsparcie profesjonalnych s³u b ratowniczych, ale te, coraz czêœciej samodzielnie wykonuj¹ bardzo wa ne i odpowiedzialne zadania w tym zakresie. Obecnie na terenie Gminy Nowa Sarzyna w formacji Obrony Cywilnej dzia³a ponad 260 osób. tekst i foto: bw Jak zachowaæ siê na rondzie! Burmistrz R. Gnatek podziêkowa³ formacji OC za pracê i zaanga owanie W zwi¹zku z licznymi b³êdami kierowców podczas poruszania siê po rondzie w Nowej Sarzynie, kom. mgr Bogumi³a D¹bek z Komisariatu Policji w Le ajsku przypomina zasady poruszania siê po skrzy owaniu o ruchu okrê nym Rondo to skrzy owanie z wysp¹ œrodkow¹ i jednokierunkow¹ jezdni¹ wokó³ wyspy. Pojazdy zobowi¹zane s¹ obje d aæ wyspê œrodkow¹ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w krajach o ruchu prawostronnym lub w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w krajach o ruchu lewostronnym. S¹ odstêpstwa dotycz¹ce mini rond, gdzie d³ugie pojazdy mog¹ przeje d aæ przez przejezdn¹ wyspê. W polskim prawie drogowym stosuje siê okreœlenie skrzy owanie o ruchu okrê nym. Ronda swoj¹ konstrukcj¹ ograniczaj¹ prêdkoœæ jazdy oraz zapewniaj¹ kieruj¹cym lepsz¹ widocznoœæ innych uczestników ruchu Kom. mgr Bogumi³a D¹bek (w ruchu prawostronnym - pojazdów nadje d aj¹cych zawsze z lewej i m³. asp. Krystian Bryniarski strony), dziêki czemu wydatnie podnosz¹ poziom bezpieczeñstwa. Na skrzy owaniu o ruchu okrê nym obowi¹zuje zasada, i pojazd wymuszony jedynie geometri¹ jezdni), wiêc bezzasadne jest w takim bêd¹cy w ruchu na rondzie ustêpuje pierwszeñstwa pojazdowi na nie przypadku u ycie kierunkowskazu. U ycie lewego kierunkowskazu wje d aj¹cemu (zasada prawej rêki). Je eli jednak przed rondem, mo e oznaczaæ tylko i wy³¹cznie chêæ zmiany pasa ruchu. Nie ma te ponad znakiem C-12 (ruch okrê ny) znajduje siê znak A-7 (ust¹p potrzeby, jeszcze przed wjazdem na rondo, sygnalizowania prawym pierwszeñstwa przejazdu) wtedy pierwszeñstwo posiada pojazd kierunkowskazem zamiaru skrêtu w pierwsz¹ ulicê odchodz¹c¹ od znajduj¹cy siê na rondzie. ronda. Jednak specyfika polskiej infrastruktury drogowej, mowa tu Jak podaje ekspert z Komendy G³ównej Policji, jazda po rondzie o malutkich rondach, wymusza niekiedy u ycie prawego kierunkonie ró ni siê niczym od jazdy po zwyk³ym skrzy owaniu. Poniewa wskazu jeszcze przed wjazdem na rondo. A to z tej prostej przyczyny, przy wjeÿdzie na rondo nie zmieniamy kierunku jazdy (skrêt jest i po wjechaniu na rondo mo e byæ ju po prostu za póÿno na 3 azalia

4 W MIEŒCIE I GMINIE zasygnalizowanie skrêtu w pierwsz¹ w prawo. Bezwzglêdnie komunikacyjnego powsta³o skrzy owanie o ruchu okrê nym. obowi¹zkowe jest w³¹czenie odpowiednio wczeœnie prawego Ta inwestycja drogowa w znacznej mierze poprawi³a stan kierunkowskazu przed opuszczeniem ronda. Oczywiœcie zjazd z ron- bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie miasta Nowa Sada, o ile specyfika i znaki nie pozwalaj¹ inaczej, jest mo liwy tylko rzyna. Jak wynika z najnowszych policyjnych statystyk, niniejsza i wy³¹cznie z pasa zewnêtrznego. Niedopuszczalne jest opuszczanie zmiana organizacji ruchu spowodowa³a redukcjê wypadkowoœci ronda z pasa wewnêtrznego lub œrodkowego. o 100% w stosunku do lat wczeœniejszych. Zmniejszy³a siê równie W Nowej Sarzynie przez wiele lat funkcjonowa³o skrzy owanie liczba kolizji drogowych. drogi z pierwszeñstwem przejazdu ul. 1-go Maja z drogami pod- W 2009 roku na tym odcinku zanotowano tylko 1 wypadek porz¹dkowanymi tj. ul. Komisji Edukacji Narodowej i ulicy Jana drogowy, bez ofiar œmiertelnych oraz 3 kolizje drogowe. Paw³a II. Mia³y tu miejsce liczne zdarzenia drogowe, powodowane Rekonstrukcja skrzy owania ulic 1-go Maja, Komisji Edukacji w wiêkszoœci przez nieust¹pienie pierwszeñstwa przejazdu. Narodowej i Jana Paw³a II w Nowej Sarzynie to przyk³ad niezwykle W 2007 roku dosz³o na tym obszarze do wypadku ze skutkiem trafnej inwestycji komunalnej, która daje wymierne korzyœci œmiertelnym, po czym nast¹pi³o przebudowanie tego wêz³a eliminowanie zagro eñ dla ycia i zdrowia ludzkiego. POKAZ GO ÊBI WYSOKOLOTNYCH W dniu 21 lutego w Oœrodku Kultury w Nowej Sarzynie mia³ miejsce niecodzienny pokaz. Osiemnastu hodowców, zrzeszonych w Po³udniowo-Wschodnim Klubie Hodowców Go³êbi Wysokolotnych, zaprezentowa³o go³êbie ozdobne oraz wysokolotne, a wœród nich zamojskie, miko³ajewskie, orliki polskie, serbskie wysokolotne, k³ajpedzkie oraz tipplery angielskie i zag³êbiowskie. Go³êbie ozdobne to: gar³acz brneñski, swift egipski, zakonniczka niemiecka, pawik, felegyhazer, mewka polska, brodawczak polski, koroniarz koñczaty i motyl warszawski. Dodatkowymi elementami imprezy by³a gie³da nadwy ek hodowlanych, projekcja filmów o wysokolotach i mo liwoœæ konsultacji weterynaryjnej przy stoisku Lecznicy Eskulap i Spó³ki Biofaktor. Czêœæ kulminacyjn¹ pokazu, czyli og³oszenie wyników lotów konkursowych z 2009 roku, uœwietni³ sw¹ obecnoœci¹ burmistrz Robert Gnatek, który wraz z lekarzem weterynarii Jerzym Sulikowskim dokona³ wrêczenia nagród zwyciêzcom. Najaktywniejszym hodowc¹ w rywalizacji lotowej okaza³ siê Andrzej Chyl. Bardzo dobrze zadebiutowali hodowcy tipplerów angielskich Arkadiusz Dziurski i Andrzej Wilczak. Wœród hodowców go³êbi zamojskich, najlepsze wyniki uzyskali Dariusz Polak i Józef P³achta. Liderami okaza³y siê go³êbie Andrzeja Chyla i Janusza Bigasa. Po wrêczeniu nagród Burmistrz podziêkowa³ za zaproszenie, pogratulowa³ hodowcom pomys³u i realizacji ca³ej imprezy. Zadeklarowa³ wszelk¹ mo liw¹ pomoc przy organizowaniu podobnych pokazów w przysz³oœci. Wystawa cieszy³a siê du ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych, przyby³o wielu niezrzeszonych w Klubie Hodowców, nawet z bardzo Gar³acz brneñski, swift egipski, zakonniczka niemiecka, pawik, felegyhazer, mewka polska... Nagrody wrêczy³ burmistrz Robert Gnatek Oœrodka Kultury oraz Walne Zebranie Cz³onków Klubu. Uczestniczy³o w nim 20 hodowców. Przyjêto regulamin lotów odleg³ych miejscowoœci. konkursowych, uchwa³y oraz preliminarz bud etowy na sezon Imprezie towarzyszy³o spotkanie hodowców w sali kominkowej tekst: red. na podstawie informacji Józefa P³achty foto: jp Zostaw 1% podatku w naszej gminie PUKS Francesco z Jelnej KRS W 2009 r. Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Francesco z Jelnej realizowa³ program w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego, w ramach uczestnictwa we wspó³zawodnictwie organizowanym przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No nej. Na ten cel otrzymali 26 tys. z³ dotacji celowej z bud etu gminy. Jedn¹ z g³ównych przes³anek realizacji tego azalia 4 zadania by³o wyrobienie nawyków aktywnego, m¹drego i racjonalnego wykorzystania wolnego czasu. Pokazanie, e sport i rekreacja mog¹ byæ doskona³¹ alternatyw¹ dla nudy i jednostajnoœci ma³ego œrodowiska lokalnego.wp³ywaj¹ te na podnoszenie poziomu kultury fizycznej i osobistej wœród m³odzie y. Na posiedzeniu Zarz¹du Klubu w lutym 2009 r. zosta³ ustalony harmonogram pracy szkoleniowej. Przygotowanie do rozgrywek w rundzie wiosennej dla juniorów roz- poczêto ju od po³owy lutego, a seniorów od po³owy marca. W zajêciach ka dej z grup, odbywaj¹cych siê dwa razy w tygodniu, uczestniczy³o oko³o 20 osób. Rozgrywki trwa³y od marca do listopada 2009 r. W tym

5 W MIEŒCIE I GMINIE czasie rozegrano blisko 60 meczy, nie licz¹c kilku spotkañ sparingowych. Po zakoñczeniu rundy jesiennej dru yna juniorów starszych zajmuje I miejsce w tabeli, zaœ seniorów II miejsce, co jest sporym sukcesem poinformowa³ Piotr Zygmunt, prezes klubu. PUKS Francesco jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zrzeszaj¹cym dzieci, m³odzie i doros³ych na obszarze Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Œw. Franciszka z Asy u w Jelnej. tekst: red. na podstawie informacji przes³anych przez stowarzyszenie Stowarzyszenie Nasza Ma³a Ojczyzna KRS: dniu bo taka bywa niepojêta kolej rzeczy byliœmy na pogrzebie Mirka Turczyna naszego kolegi, przyjaciela i prawego cz³owieka. Mia³ on istotny wk³ad w powstanie strony któr¹ objêliœmy patronatem w 2005 r. Jej duchem stwórczym by³ i jest Piotr Kondeusz - Pit. Od czerwca 2008 r. do listopada 2009 r. realizowaliœmy projekt M³odzie owy Klub Przedsiêbiorczoœci C.D.N. - Czas Dokonaæ Niemo liwego, a w maju 2009 r. wspieraliœmy organizacjê Dni Kwitn¹cej Azalii. Du e uznanie dla Jurka Charysza! Rok 2010 zacz¹³ siê dobrze - Zarz¹d Województwa Podkarpackiego przyzna³ nam dotacjê w wysokoœci 7000 z³ na projekt Chopin i jego muzyka wœród nas. Strona internetowa stowarzyszenia: tekst: D. ak Stowarzyszenie Integracja bez granic z Sarzyny KRS Zaczê³o siê przy okazji wyborów samorz¹dowych w 2002 roku, kiedy niektórym z nas instynkt samozachowawczy nakaza³ zadbaæ o miasto i o gminê, w której mieszkamy. Taki bowiem spo³eczny wiek osi¹gnêliœmy. Rok póÿniej zostaliœmy zarejestrowani jako Stowarzyszenie i z³apaliœmy projekt Oznaki ycia Ratownictwo dla ka dego w ramach grantów przyznawa- nych przez Akademiê Rozwoju Filantropii. W kwietniu 2004 uzyskaliœmy, jako pierwsi w Powiecie le ajskim status Organizacji Po ytku Publicznego, co sprawi³o radoœæ nam, ale nie do koñca ucieszy³o ówczesne w³adze gminy (by³em wówczas wice- burmistrzem i mnie to akurat ucieszy³o). W maju natomiast zorga- nizowaliœmy Piknik Europejski pierwsz¹ po, bodaj e oœmiu latach imprezê plenerow¹ z gwiazd¹ wieczoru - zespo³em Carrantuohill esencj¹ polskiej muzyki irlandzkiej. Jacek Wojda³owicz oswoi³ wówczas ca³¹ ustawow¹ papierologiê i dziêki temu inne podmioty e tak siê wyra ê mog³y z biegiem czasu powo³ywaæ do ycia swoje imprezy. Chêtnie udostêpnialiœmy swoje papiery. Na przyk³ad na Dni Chemika. Ówczesny prezes Stowarzyszenia Andrzej Domañski - otworzy³ Piknik, a potem ku radoœci dzieciaków - pompowa³ helem pomarañczowe balony. Ju w sierpniu tego samego roku podjêliœmy wspó³pracê z Transparency International Polska przy opracowaniu Obywatelskiego Przybornika Antykorupcyjnego, a rok póÿniej byliœmy pomys³odawc¹ projektu Rowerem po gminie i organizatorem pierwszego naszego Po egnania wakacji, które jak zawsze potem perfekcyjnie poprowadzi³a Magda Czechowicz. Od kilku lat jesteœmy wspó³organizatorem koncertów Stop narkotykom i Reggae Andrzejki, które zawdziêczaj¹ swoje istnienie Marcinowi Szwedo, Markowi Chmurze i Oœrodkowi Kultury w Nowej Sarzynie. I wiele wskazuje na to, e w 2010 r. równie bêdziemy. I jeszcze przez chwilê o 2008 roku. Honorowe cz³onkostwo Stowarzyszenia otrzyma³ Jacek G³owacki Prezes Elektrociep³owni Nowa Sarzyna. Bo nam bardzo pomaga³ i za to jeszcze raz dziêkujê. W maju tego roku NMO by³a wspó³organizatorem Dnia Mamy i Dziecka (z wystêpem Majki Je owskiej). I dok³adnie w tym samym W 2009 roku Stowarzyszenie zrealizowa³o dwa zadania ze œrodków bud etu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna: Integracja osób niepe³nosprawnych ze œrodowiskiem dzia³alnoœæ w zakresie œwiadczeñ opiekuñczych na rzecz dzieci niepe³nosprawnych z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna (kwota dotacji ok. 24 tys. z³) i Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie y z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna (dofinanso- wanie obozów, kolonii, pó³kolonii kwota dotacji 4,5 tys. z³) oraz jedno zadanie ze œrodków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Le ajsku prowadzenie rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w ró nych typach placówek, w tym dzieci i m³odzie y (kwota dotacji 25 tys. z³). Dodatkowo dla podopiecznych Oœrodka Wsparcia wraz z rodzicami zorganizowana zosta³a dwudniowa wycieczka do Krakowa i Chorzowa. Oœrodek prowadzi³ tak e ca³oroczn¹ rehabilitacjê oraz wspiera³ rodziców. Trzydziestu uczestników zajêæ to dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (na poziomie podstawowym i gimnazjalnym) charakteryzuj¹cych siê ró nymi rodzajami niepe³nosprawnoœci: upoœledzeniem umys³owym w sto- pniu lekkim i umiarkowanym, niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ oraz sprzê on¹. Poœrednimi beneficjentami projektu by³y rodziny, które poprzez bezpoœredni udzia³ w projekcie skorzysta³y z porad i kon- sultacji terapeutów. Zatrudniliœmy wykwalifikowan¹ kadrê niezbêdn¹ do w³aœciwej realizacji zadania. Ka de dziecko, œrednio trzy razy w ty- godniu, uczestniczy³o w zajêciach terapeutycznych. Dzieci skorzysta³y z szeœciu form usprawnienia: kinezyterapii, masa u rêcznego, terapii zajêciowej, hipoterapii oraz z porad pedagogicznych i logopedycznych powiedzia³ Stanis³aw Paszek, prezes stowarzyszenia. tekst: red. na podstawie informacji przes³anych przez stowarzyszenie Dzia³amy ju ponad rok! - LGD Stowarzyszenie Region Sanu i Trzeboœnicy Lokalna Grupa Dzia³ania Stowarzyszenie Region Sanu i Trzeboœnicy sw¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a w styczniu 2009 roku. G³ównymi celami LGD s¹: wykorzystanie potencja³u turystycznego oraz wzmocnienie sektora pozarolniczego na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, a tak e zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LSR. Stowarzyszenie realizuje powy sze cele poprzez œwiadczenie pomocy finansowej ze œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej. W wyniku og³oszonego w grudniu 2009 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania Wdra anie lokalnych strategii rozwoju, objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiej- skich w zakresie ma³ych projektów, zosta³o z³o onych 20 wniosków. W chwili obecnej, po I etapie oceny przez Radê Programow¹ Stowarzyszenia zosta³y one przekazane do Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie celu dalszej weryfikacji. W II kwartale 2010 roku planowany jest kolejny nabór na dzia³anie ma³e projekty oraz na dzia³anie odnowa i rozwój wsi. W grudniu 2009 r. w miejscowoœci Jelna-Judaszówka 328 zosta³ otwarty Punkt Konsultacyjny LGD 5 azalia

6 W MIEŒCIE I GMINIE Stowarzyszenie Region Sanu i Trzeboœnicy (budynek dawnej szko³y biuro czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz podstawowej), biuro czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. Wszelkie informacje dostêpne s¹ na stronie internetowej: 8:00-16:00. W punkcie mo na uzyskaæ informacje dot. bie ¹cych oraz pod nr. telefonu: (17) , naborów, a tak e pomoc w przygotowaniu wniosku , Siedziba g³ówna Stowarzyszenia mieœci siê w Wierzawicach 874, tekst: LGD Stowarzyszenie Region Sanu i Trzeboœnicy Z adwokatem Januszem Szpil¹, mieszkañcem ukowej, w³aœcicielem kancelarii adwokackiej w Le ajsku - rozmawia Bartosz Wysocki ci¹g³e wyjazdy do Krakowa, gdzie od czterech wskazanie tego miejsca i adresu zak³adu lat prowadzê zajêcia na Wydziale Prawa g³ównego czy oddzia³u, Uniwersytetu Jagielloñskiego, poch³aniaj¹ okreœlenie przedmiotu wykonywanej du o czasu. Ostatnio przygotowujê siê te do dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie z Polsk¹ obrony pracy doktorskiej. Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci (PKD). Odpowie- B.W.: Chcemy w Azalii utworzyæ nowy dni kod oraz powi¹zanie, mo na znaleÿæ dzia³ porady prawne. Za³o enie praktyki w klasyfikacjach umieszczonych na stronach adwokackiej zwi¹zane jest z rozpoczêciem GUS, dzia³alnoœci gospodarczej, mo e wskaza³ by wskazanie daty rozpoczêcia dzia³alnoœci Pan czytelnikom jakie obowi¹zki ci¹ ¹ na gospodarczej (co do zasady dzieñ z³o enia osobie, która chce rozpocz¹æ swoj¹ dziawniosku lub póÿniejszy), ³alnoœæ gospodarcz¹? numer telefonu kontaktowego i adres po- J.S.: Od 31 marca 2009 roku, w ca³ej Polsce, czty elektronicznej przedsiêbiorcy (o ile takozosta³a wprowadzona mo liwoœæ zarejestrowe posiada). wania dzia³alnoœci gospodarczej w tzw. jed- Przepisy nie nak³adaj¹ na gminy konkretnego Bartosz Wysocki: Dlaczego zdecydowa³ siê nym okienku. Oznacza to, e ka dy, kto ma terminu dokonania wpisu, ale przewiduj¹ Pan na praktykê adwokacj¹, do tej pory chêæ za³o yæ w³asn¹ firmê, sk³ada jeden wnioniezw³oczne wydanie przedsiêbiorcy zaœwiasek - EDG-1 w urzêdzie gminy zgodnym pracowa³ Pan przecie w Podkarpackim dczenia o wpisie do ewidencji. W zale noœci Urzêdzie Wojewódzkim. z miejscem swojego zamieszkania. U nas jest od gminy, przedsiêbiorcy sk³adaj¹cy wnioski Janusz Szpila: Na ten wybór niew¹tpliwie to Urz¹d Miast i Gminy w Nowej Sarzynie. osobiœcie w wersji papierowej, mog¹ otrzymaæ z³o y³o siê wiele okolicznoœci. Na pewno praca Rejestracja dzia³alnoœci gospodarczej, zmiana zaœwiadczenie od rêki, w innych przypaddanych lub jej likwidacja nie s¹ objête w urzêdzie, jako doradca Wojewody Podkarkach bez zbêdnej zw³oki. packiego, nie dawa³a stabilnoœci zatrudniania. adnymi op³atami skarbowymi. W momencie wype³niania wniosku EDG-1 Wiadomym jest, e w razie odejœcia Wojewo- Na jednym wniosku EDG-1 podajemy dane nale y zastanowiæ siê nad rodzajem prowadzody odchodz¹ z nim najbli si wspó³pracownicy. swoje oraz swojej przysz³ej firmy, które s¹ nej ksiêgowoœci. Widniej¹ na nim opcje: ksiêgi B.W.: Ale Wojewoda jeszcze nie odszed³ nastêpnie przesy³ane do Urzêdu Statystycznerachunkowe, podatkowa ksiêga przychodów apan ju tak? go, Urzêdu Skarbowego oraz ZUS-u. i rozchodów, inne ewidencje lub brak prowa- J.S.: Tak to prawda, z pracy w Urzêdzie Woje- Wniosek EDG-1 jest jednoczeœnie: dzenia ksiêgowoœci. Przy jednoosobowych wódzkim odszed³em z w³asnej woli, po to by wnioskiem o wpis do ewidencji dzia³alnodzia³alnoœciach gospodarczych, najczêœciej realizowaæ siê jako adwokat, co wojewoda œci gospodarczej, jest wybierana podatkowa ksiêga przychodów uszanowa³ i za co mu zreszt¹ dziêkujê. Przecie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru i rozchodów. Przed wizyt¹ w Urzêdzie musimy dla tego zawodu musia³em ukoñczyæ urzêdowego podmiotów gospodarki narorównie podj¹æ decyzjê, czy chcemy propiêcioletnie studia prawnicze póÿniej cztero- dowej (REGON), wadziæ ksiêgowoœæ samodzielnie, czy zleciæ j¹ letni¹ aplikacje adwokack¹. Poza tym, dzisiej- zg³oszeniem identyfikacyjnym albo zewnêtrznej firmie. Prowadzenie ksiêgowoœci sze prawo bardzo szybko siê zmienia i trzeba aktualizacyjnym (nadanie NIP, gdy nie jest samodzielnie wymaga pewnej wiedzy na ten z nim byæ na bie ¹co. Praca w Urzêdzie Woje- nadany), temat, gdy nieznajomoœæ przepisów nie zwalwódzkim niew¹tpliwie nie by³a zwi¹zana zg³oszeniem p³atnika sk³adek albo jego nia od odpowiedzialnoœci. Od odpowiedzialz rozprawami s¹dowymi, dlatego te, im d³u - zmiany lub zg³oszeniem oœwiadczenia o kon- noœci nie zwalnia równie wynajêcie biura sza przerwa w praktyce, tym trudniej wróciæ tynuowaniu ubezpieczenia spo³ecznego rol- rachunkowego, gdy dokumenty zatwierdzado zawodu. ników (ZUS lub KRUS). ne s¹ podpisem w³aœciciela. Urz¹d Statysty- B.W.: Czy doœwiadczenie zdobyte w Urzê- Wniosek ten zgodnie z przepisami powinien czny jest organem, który dokonuje wpisu do dzie Wojewódzkim jest przydatne w prak- zawieraæ: tyce adwokackiej? krajowego rejestru urzêdowego podmiotów oznaczenie przedsiêbiorcy (tzn. firma J.S.: Praca w Urzêdzie na pewno ró ni siê od gospodarki narodowej, czyli nadaje numer przedsiêbiorcy, a wiêc jego imiê i nazwisko pracy adwokata, niemniej jednak jest du o REGON dziewiêciocyfrowy identyfikator oraz ewentualnie inne dowolnie wybrane rzeczy, które mo na œmia³o wykorzystaæ przedsiêbiorcy. Jeœli dzia³alnoœæ jest prowa- okreœlenie), w praktyce adwokackiej np.: organizacja dzona w formie spó³ki cywilnej, REGON jest numer ewidencyjny PESEL oraz NIP pracy. nadawany spó³ce. Zgodnie z zasad¹ jednego przedsiêbiorcy, jeœli takie posiada, B.W.: Z tego, co wiem, to pracuje pan okienka wniosek o wpis do ewidencji oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu równie naukowo i dydaktycznie. Jak Pan dzia³alnoœci gospodarczej EDG-1, sk³adany to wszystko godzi? przedsiêbiorcy, a je eli stale wykonuje dzia³al- w urzêdzie gminy, jest przekazywany do J.S.: Jest to trudne do pogodzenia poniewa noœæ poza miejscem zamieszkania równie Urzêdu Statystycznego i na tej podstawie azalia 6

7 W MIEŒCIE I GMINIE firma uzyskuje numer identyfikacyjny mer NIP osoby fizycznej staje siê w momencie posiadaæ takie narzêdzia jak piecz¹tka REGON. Nastêpnie Urz¹d Statystyczny prze- prowadzenia dzia³alnoœci numerem naszej firmowa i konto firmowe, u³atwiaj¹ce obrót sy³a do przedsiêbiorcy zaœwiadczenie o nada- firmy. Musimy równie z³o yæ wizytê w ZUS, gospodarczy, chocia przepisy nie wymagaj¹ nym mu numerze REGON. Mimo z³o enia gdy w terminie 7 dni od rozpoczêcia ich posiadania, z pewnymi jednak zastrze eformularza rejestruj¹cego dzia³alnoœæ gospo- dzia³alnoœci gospodarczej trzeba zg³osiæ siê niami. darcz¹, trzeba udaæ siê z wizyt¹ do Urzêdu jako p³atnik odpowiednich sk³adek. B.W.: Dziêkujê za rozmowê. Skarbowego, aby z³o yæ oœwiadczenie o wybo- Zg³oszenia siebie oraz pracowników do J.S.: Na zakoñczenie wszystkim mieszkañcom rze formy opodatkowania. Nie musimy wy- sk³adek ubezpieczeniowych, dokonujemy na Gminy Nowa Sarzyna yczê zdrowych, wesostêpowaæ o nowy NIP, bowiem prywatny nu- formularzach, dostêpnych w ZUS-ie. Warto ³ych jajecznych œwiat wielkanocnych. Bluszcz pospolity osobliwoœci przyrodnicze naszej gminy Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) - roœnie m.in.: przy ul. Pi³sudskiego w Nowej Sarzynie, gdzie oplata sosnê pospolit¹ do wysokoœci ok. 4 m. Szacunkowy wiek, to ok. 17 lat. Nale y do rodziny araliowatych i jest jej jedynym przedstawicielem we florze Polski. To gatunek œródziemnomorsko atlantycki, wystêpuj¹cy prawie w ca³ej Europie. Bluszcz jako roœlina miododajna, lecznicza i kosmetyczna oraz cenna odmiana okrywowa, hodowany jest w parkach miejskich. Jego wiek mo e osi¹gaæ nawet 700 lat. Roœnie stosunkowo wolno. Nale y pamiêtaæ, e wszystkie jego czêœci s¹ truj¹ce. Jest pn¹czem zimozielonym, cienioznoœnym, odpornym na zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki i py³ami. Od 1946 roku objêty ochron¹ prawn¹ na terenie naturalnych stanowisk. tekst: ts, foto: bw FERIE ZIMOWE W MIEŒCIE I GMINIE Ferie to najlepszy moment by poœwiêciæ trochê czasu na zajêcia, które daj¹ prawdziw¹ radoœæ, pomagaj¹ w rozwijaniu pasji, zainteresowañ i talentów, to czas, kiedy mo na nauczyæ siê jak aktywnie i zdrowo mo na spêdziæ wolny czas. Ferie w szko³ach Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie zaoferowa³y swoim m³odym czytelnikom mi³e i po yteczne spêdzenie czasu. W bibliotece macierzystej by³o czytanie bajek oraz zajêcia plastyczne. W Woli Zarczyckiej, we wspó³pracy z Fili¹ Oœrodka Kultury, uczestnicy zajêæ robili przepiêkne papierowe kwiaty, które wystawio- ne zostan¹ na Targach Rêkodzie³a Ludowego, w dniu 21 marca w Oœrodku Kultury w Nowej Sarzynie. W êtowni ulepiono wielkiego smoka ze œniegu. W ofercie znalaz³y siê równie kalambury, gry towarzyskie oraz malowanki. Ferie w domach kultury Cztery szko³y z terenu miasta i gminy: Szko³y Podstawowe w Nowej Sarzynie i Rudzie añcuckiej, Zespó³ Szkó³ w Sarzynie oraz Gimnazjum w Woli Zarczyckiej, skorzysta³y ze wsparcia finansowego Miejsko Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i zorganizowa³y ferie dla 300 ponad uczniów. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia sportowe: gra w halow¹ pi³kê no n¹, pi³kê siatkow¹, mini-koszykówkê. Uczestnicy mogli równie poznaæ przepisy gier i zasady sêdziowania, doskonaliæ elementy techniczne i taktyczne, nauczyæ siê gry zespo³owej i przestrzegania zasady fair play oraz podstawowych sposobów udzielania pierwszej pomocy. Aspekt wychowawczy zajêæ, to pokazanie m³odym ludziom jak budowaæ i wzmacniaæ pozytywn¹ samoocenê, jak rozwi¹zywaæ problemy zwi¹zane z koncentracj¹ uczeniem siê, jak radziæ sobie ze stresem, emocjami, jak rozwi¹zywaæ konflikty. Mówiono te o szkodliwoœci wszelkich uzale nieñ i niew³aœciwych przyzwyczajeñ. Podczas ferii przygotowano wiele atrakcji dla dzieci Ferie w bibliotekach Bluszcz pospolity W Oœrodku Kultury w Nowej Sarzynie wy- œwietlono filmy: Epoka lodowcowa 3, Wyspa dinozaura, Lato mu- minków, Noc w muze- um i Gwiazda Koper- nika. Niema³¹ atrakcja okaza³a siê Dyskoteka Walentynkowa. Ponadto odby³ siê koncert hiphopowej formacji Raz, przygotowano ognisko Na zakoñczenie ferii w Goœciñcu dwa, raz z Nowej Sarzyny. Oprócz gospodarzy na scenie goœcinnie wyst¹pi³y równie zespo³y: Beat Box z Gorzyc oraz grupa Break Dance z Rakszawy. Rozegrano rownie Turniej Szachowy Zima W filiach Oœrodka (Judaszówce, êtowni, êtowni - Goœciñcu i Jelnej) w odbywa³y siê zajêcia plastyczne, wspólne gry i zabawy, warsztaty bibu³karskie. By³y te zajêcia sportowe, konkursy, przygotowano inscenizacje teatralne, zajêcia kulinarne, m.in. wspólne pieczenie ciasteczek i przygotowywanie deserów oraz wiele innych atrakcji. tekst: red. na podst. informacji przes³anych przez szko³y, biblioteki i filie OKNS 7 azalia

8 Prezentacja filmu w Tarnogórze 14 marca 2010 roku w Tarnogórze odby³a siê prezentacja drugiego odcinka cyklu filmowego, realizowanego przez Lokaln¹ Telewizjê Kablow¹ w Nowej Sarzynie na zlecenie Urzêdu Miasta i Gminy, zatytu³owanego Smak Doliny Sanu i Trzeboœnicy. Podczas premiery, ze swoimi przyœpiewkami, wyst¹pi³y Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Rudy añcuckiej i Koziarni. Nie zabrak³o równie potraw regionalnych. Pomys³ zrealizowania tego przedsiêwziêcia zrodzi³ siê z potrzeby ocalenia zwyczajów, obrzêdów, które w przesz³oœci jednoczy³y spo³ecznoœci wiejskie W KULTURZE Kadr z filmu Smak Doliny Sanu i Trzeboœnicy Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Tarnogóry powiedzia³a Krystyna Dudek, kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy. Du y wk³ad w podtrzymywanie tradycji maj¹ KGW z terenu naszej gminy. Ka da wieœ mo e pochwaliæ siê takimi dzia³aniami, które wymagaj¹ niew¹tpliwie du ego zaanga owania oraz wysi³ku. Cz³onkinie kó³ organizuj¹ wiele ró nych uroczystoœci, bior¹ te czynny udzia³ w imprezach szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, gdzie prezentuj¹ tradycyjne potrawy regionalne doda³a. Pierwszy odcinek cyklu zrealizowany zosta³ z udzia³em KGW z Woli Zarczyckiej, natomiast w przygotowaniu jest film poœwiêcony Sarzynie. tekst i foto: bw Cudze chwalicie swego nie znacie... 6 marca 2010 r. w Domu Stra aka w Rudzie añcuckiej odby³a siê impreza promocyjno-kulturalna pod has³em Cudze chwalicie, swego nie znacie. Organizatorem by³a Lokalna Grupa Dzia³ania Stowarzyszenie Region Sanu i Trzeboœnicy, przy wspó³udziale Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Rudy añcuckiej. Celem naszej imprezy jest aktywizacja spo³ecznoœci lokalnej, kultywowanie tradycji poprzez integracjê pokoleñ oraz wzmocnienie Podczas imprezy mo na by³o skosztowaæ pierogów z kasz¹, go³¹bków czy urku z jajkiem i kie³bas¹ lokalnej to samoœci - poinformowa³a Urszula Wójciak, specjalista ds. funduszy unijnych w Stowarzyszeniu. Spotkanie rozpocz¹³ wystêp uczniów ze Szko³y Podstawowej z Rudy añcuckiej pod kierunkiem Alicji WlaŸ. Publicznoœæ obejrza³a m.in.: pantominê pt. Krzes³a i humorystyczn¹ scenkê W szkole. W programie znalaz³a siê równie prezentacji rudziañskich podañ, obrzêdów i obyczajów ludowych oraz degustacja potraw przygotowanych przez KGW. Pierogi z kasz¹ jaglan¹, ruskie i kud³ate, go³¹bki z ry em i kasz¹ gryczan¹, kapusta z grochem, zalewajka, placek z jab³kami i kruszonk¹, zawijaki dro d owe z makiem, urek z jajkiem i kie³bas¹ oraz kompot z suszonych owoców. Wszystko smaczne i przygotowane tradycyjnie tak w³aœnie zachwala³a potrawy przewodnicz¹ca KGW Katarzyna Kamiñska. tekst i foto: bw Wystêp dzieci ze Szko³y Podstawowej w Rudzie añcuckiej Z okazji Dnia Kobiet! Oœrodek Kultury w Nowej Sarzynie umili³ Paniom ich œwiêto. Wyst¹pi³ dla nich ³ódzki kabaret Tenor. Spektakl zosta³ przygotowany dziêki wsparciu Urzêdu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Zak³adom Chemicznym Organika-Sarzyna S.A. oraz Zak³adów Piwowarskich Grupa ywiec S.A. - Browar w Le ajsku azalia 8

9 W SAMORZ DZIE W OŒWIACIE 56 SESJA RADY MIEJSKIEJ 22 lutego 2010 r. w sali przygotowywan¹ dokumentacjê aplikacyjn¹ zwi¹zan¹ z dofikonferencyjnej Urzêdu Miasta i Gmi- nansowaniem. ny w Nowej Sarzynie odby³a siê 56 Przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu sesja Rady Miejskiej. Na pocz¹tku zagospodarowania przestrzennego terenów po³o onych w mieœcie Radni przyjêli protoko³y z obrad LIV Nowa Sarzyna osiedle Janda. Przedmiotem zmiany bêdzie i LV sesji i wys³uchali sprawozdania ustalenie zasad zaopatrzenia terenów w infrastrukturê techniczn¹ z dzia³alnoœci burmistrza w okresie w zakresie odprowadzania œcieków i dopuszczenie do wydzielenia miêdzysesyjnym. Nastêpnie przyjêli dróg wewnêtrznych. informacje: z realizacji uchwa³, zadañ Wyra enia zgody na przekazanie Powiatowi Le ajskiemu z zakresu opieki spo³ecznej, dokonanych umorzeniach podatków nieruchomoœci po³o onej w Jelnej. lokalnych w 2009 r., stanie rolnictwa na terenie Miasta i Gminy Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoœci Ruda añcucka na Nowa Sarzyna oraz dotychczasowej wspó³pracy zagranicznej lata z miastami partnerskimi na otwie i Ukrainie. Nastêpnie przyjêli Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoœci Jelna na lata sprawozdania dotycz¹ce wysokoœci œrednich wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szko³ach Zmian w bud ecie gminy. Najwa niejsze to dodatkowe 20 tys. z³ prowadzonych przez Miasto i Gminê Nowa Sarzyna. na zimowe utrzymanie dróg, 30 tys. z³ na wykonanie audytu Podjêli równie uchwa³y w sprawach: zewnêtrznego i 20 tys. z³ na dodatkow¹ dokumentacjê zadania Wyra enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier awy, na czas Rozbudowa i remont Zespo³u Szkó³ w Sarzynie. nieoznaczony na czêœæ dzia³ki przeznaczonej pod u ytkowanie tekst: bw rolnicze w Jelnej. Przypominamy, e na stronie internetowej Biuletynu Informacji Wyst¹pienia o zmianê nazwy miejscowoœci Wola arczycka na Publicznej Urzêdu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna znajduj¹ siê Wola Zarczycka. szczegó³owe informacje dotycz¹ce pracy Rady Miejskiej, takie jak: Przyjêcia sprawozdania z prac komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. plan pracy, protoko³y z sesji czy podjête uchwa³y. Zmian Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Zmieniono Strona dostêpna jest pod adresem nazwê jednego z zadañ inwestycyjnych ze wzglêdu na Pamiêtajmy o tradycjach naszego regionu W bie ¹cym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Sarzynie, w ramach projektu Pamiêtajmy o tradycjach naszego regionu, finansowanego przez Urz¹d Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, przygotowali inscenizacjê dawnego wesela. Scenariusz napisa³y nauczycielki Barbara Kozyra i Emili¹ Kie³bowicz. Choreografi¹ i muzyk¹ zajê³a siê Edyta Zygmunt, a scenografi¹ Anna B³ahuta. 13 lutego 2010 r. nadszed³ czas premiery, która odby³a siê w Domu Kultury w Sarzynie. Na przedstawienie przyby³o wielu zaproszonych goœci oraz mieszkañców wsi. W kolejnoœci przedstawiono czêœci tradycyjnego wesela: zmówiny, bramê weseln¹, wyjazd do koœcio³a, powrót, goœcinê (przyœpiewki, tañce, oczepiny, bia³y wieniec). Po przedstawieniu widzowie mogli obejrzeæ wystawê zdjêæ Dawna Sarzyna udostêpnion¹ przez Wincentego Pa yrê. M³odzie y wystêpuj¹cej na scenie spodoba³a siê konwencja dawnej uroczystoœci. Sama zapowiedzia³a, e to nie koniec powrotu do w³asnych korzeni. tekst i foto: ad Inscenizacja dawnego wesela w wykonaniu uczniów z ZS w Sarzynie M³odzi aktorzy 9 azalia

10 W OŒWIACIE Znane s¹ ju terminy rekrutacji do szkó³. Rekrutacja do gimnazjów: do 23 kwietnia sk³adanie podañ przez uczniów klas szóstych szkó³ podstawowych zamieszka³ych poza obwodem gimnazjum; do 29 czerwca, do godz. 14:00 sk³adanie orygina³ów œwiadectw ukoñczenia podstawówki i zaœwiadczeñ o wynikach sprawdzianu; do 1 lipca, do godz. 12:00 og³oszenie listy uczniów przyjêtych do gimnazjum. Rekrutacja do szkó³ œrednich: od 17 maja do 28 maja sk³adanie podañ przez kandydatów; 25 czerwca 28 czerwca, do godz. 15:00 przyjmowanie kopii œwiadectw ukoñczenia gimnazjum i kopii zaœwiadczeñ o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poœwiadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukoñczy³; do 2 lipca, do godz. 12:00 og³oszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkó³; do 6 lipca, do godz. 14:00 potwierdzenie woli podjêcia nauki w danej szkole poprzez z³o enie orygina³ów dokumentów; 8 lipca, do godz. 14:00 og³oszenie przez dyrektora listy uczniów przyjêtych do szko³y. tekst: red, foto: W ZS W NOWEJ SARZYNIE Dni Bezpiecznego Internetu Wa ne daty dla uczniów W ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi nauczyciele informatyki Zespo³u Szkó³ im. Ignacego ukasiewicza zorganizowali dla swoich podopiecznych Dni Bezpiecznego Internetu. Dzieñ Bezpiecznego Internetu to inicjatywa, obchodzona ju po raz siódmy. Tegorocznym has³em przewodnim by³o Pomyœl, zanim wyœlesz. Wiekszoœæ dzia³añ jest kierowana do dzieci i m³odzie y gimnazjalnej, w naszej szkole skupiono siê na zagadnieniach dotycz¹cych m³odzie y starszej. Uczniowie obejrzeli film dotycz¹cy prawa do prywatnoœci, wys³uchali informacji o tym, jak przeciwdzia³aæ cyberprzemocy oraz o tym, jak zabezpieczaæ dowody rzeczowe, kiedy do niej dojdzie. M³odzie y udostêpniono ulotki informacyjne oraz poradnik Jak reagowaæ na cyberprzemoc. tekst i foto: PJ Informacje na temat bezpieczeñstwa w Internecie mo na znaleÿæ na stronach: i Konkurs Walentynkowy 11 lutego w naszej szkole odby³ siê coroczny program zwi¹zany z obchodami Dnia Œwiêtego Walentego, którego pierwszym punktem by³o og³oszenie laureatów konkursu na t³umaczenie mi³osnej poezji obcojêzycznej. Pierwsze miejsce w kategorii poezji anglojêzycznej zdoby³ Kamil Maczuga z klasy I LOB za przek³ad wiersza Entrapment ( Pu³apka ). Drugie miejsce w tej kategorii przypad³o w udziale Angelice Majewskiej z klasy I LOB, a wyró nienie Sebastianowi Kusemu z tej samej klasy. W kategorii poezji niemieckojêzycznej zwyciê y³ Dawid Bigas z klasy I LOB za t³umaczenie wiersza Abschied, zaœ drugie zdoby³a Anita Jêdrzejec z klasy II LOD. Nastêpnie wszyscy laureaci recytowali t³umaczenia wybranych przez siebie wierszy. W dalszej czêœci programu odby³ siê multimedialny konkurs walentynkowy, w którym wziêli udzia³ przedstawiciele klas pierwszych (I LOA, I LOB oraz I LOC). Dru yny reprezentuj¹ce dan¹ klasê mia³y za zadanie odpowiadaæ na pytania z zakresu wiedzy o tradycjach zwi¹zanych z Dniem Œwiêtego Walentego oraz innych zagadnieñ zwi¹zanych z mi³oœci¹. Najwiêcej punktów zdoby³a dru yna reprezentuj¹ca klasê I LOB, która tym samym dowiod³a, e na mi³oœci jak i na poezji zna siê równie dobrze. Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczniom, którzy wziêli udzia³ w obu konkursach. Prezentujemy t³umaczenie wiersza laureata pierwszego miejsca. tekst: ZS Anthony Kolos Pu³apka (w przek³adzie Kamila Maczugi) Mi³oœci ma, próbowa³em ze wszystkich moich si³ porównaæ Ciê do postaci podobnej do Ciebie, ale nic nie opisze Ciê godnie. Wiem dlaczego Szekspir nie móg³ porównaæ swej mi³oœci do letniego dnia. By³oby to przestêpstwo potêpiæ piêkno takiej istoty jak Ty. Zwyczajnie odrzuciæ precyzjê, jak¹ Bóg w³o y³ w Twoje stworzenie. Ka da strona Twojego istnienia - Czy to fizyczna, czy duchowa jest pl¹tanin¹, z której nie ma ju wyzwolenia. Ale ja nie chce byæ wolny. Chcê zostaæ usidlony na zawsze. Z Tob¹ przez ca³¹ wiecznoœæ. Nasze serca po³¹czone w jedno. azalia 10

11 W SPORCIE Awans do Mistrzostw Polski W sobotê 6 marca w Stalowej Woli walkê o medale Mistrzostw Podkarpacia rozpoczêli najm³odsi tenisiœci sto³owi - acy. Wœród 56 ch³opców bardzo dobrze zaprezentowa³ siê Kamil Klocek, zawodnik Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Arka" êtownia. Po pokonaniu 4 rywali dotar³ do fina³u, gdzie uleg³ czo³owemu zawodnikowi w tej kategorii wiekowej w Polsce Kamilowi Nalepie ze stalowowolskiego GIM-TIM i zaj¹³ 2 miejsce co dalo mu awans do Mistrzostw Polski, które zostan¹ rozegrane pod koniec marca w Gdañsku. Na wysokim 14 miejscu sklasyfikowany zosta³ o rok m³odszy kolega Kamila - ukasz Madej. Obaj s¹ uczniami Szko³y Podstawowej w Wólce êtowskiej. Udzia³ w tych zawodach by³ mo liwy dziêki dotacji, jak¹ PUKS "Arka" otrzyma³ od Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. tekst i foto: J. Sum IV Turniej Szachowy ZIMA 2010 W dniu 23 lutego 2010 r. w sali kominkowej Oœrodka Kultury w Nowej Sarzynie rozegrany zosta³ IV Turniej Szachowy Zima W tym roku stanowi³ on jednoczeœnie I Otwarte (na razie nieoficjalne) Mistrzostwa MZKS Unia Juniorów. Impreza zgromadzi³a 38 uczestników. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciê yli: Grupa do 19 lat: 1. Teresa Stêpieñ, 2. Katarzyna Stêpieñ, 3. Mateusz Strojek. Grupa do 13 lat: 1. Dominik Gnatek, 2. Krzysztof Socha, 3. Krzysztof Brzuzan. Grupa do 10 lat: 1. Gabriela Kulec, 2. Urszula Jakubowska, 3. Mateusz Micewicz. Zwyciêzcy otrzymali puchary, medale i cenne nagrody rzeczowe. Ich fundatorem by³ Oœrodek Kultury w Nowej Sarzynie, który zapewni³ równie komfortowe warunki gry i bezp³atny poczêstunek, za co uczestnicy zawodów serdecznie dziêkuj¹. Szczegó³owe wyniki turnieju znajduj¹ siê na stronie internetowej: tekst: I.Lewko, foto:okns Szach i mat w wykonaniu najm³odszych DOTACJE NA SPORT KWALIFIKOWANY Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, po rozpatrzeniu Zwi¹zek Pi³ki No nej w 2010 roku. propozycji Komisji Oceniaj¹cej, podj¹³ decyzjê o przyznaniu dotacji Przyznana dotacja w kwocie 24,5 tys. z³. dla podmiotów realizuj¹cych projekty z zakresu rozwoju sportu Projekt nr 5: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w 2010 r. sportu kwalifikowanego przez Klub Sportowy SARZYNA w Sa- Projekt nr 1: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju rzynie w ramach uczestnictwa we wspó³zawodnictwie sportowym sportu kwalifikowanego przez Miejsko Zak³adowy Klub Sportowy organizowanym przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No nej w 2010 roku. Unia w Nowej Sarzynie w ramach uczestnictwa we wspó³- Przyznana dotacja w kwocie 21 tys. z³. zawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Zwi¹zek Pi³ki Projekt nr 6: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju No nej i Polski Zwi¹zek Szachowy w 2010 roku. sportu kwalifikowanego przez Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Przyznana dotacja w kwocie 220 tys. z³. Francesco w Jelnej w ramach uczestnictwa we wspó³zawodnictwie Projekt nr 2: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju sportowym organizowanym przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No nej sportu kwalifikowanego przez Parafialny Uczniowski Klub Sportowy w 2010 roku.. Arka w êtowni w ramach uczestnictwa we wspó³zawodnictwie Przyznana dotacja w kwocie 32,5 tys. z³. sportowym organizowanym przez PZTS w 2010 roku. Projekt nr 7: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju Przyznana dotacja w kwocie 17 tys. z³. sportu kwalifikowanego przez Klub Sportowy ukowa w ukowej Projekt nr 3: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju spor- w ramach uczestnictwa we wspó³zawodnictwie sportowym organizotu kwalifikowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Advit w ê- wanym przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No nej w 2010 roku. towni w ramach uczestnictwa we wspó³zawodnictwie sportowym Przyznana dotacja w kwocie 20 tys. z³. organizowanym przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No nej w 2010 roku. Projekt nr 8: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju Przyznana dotacja w kwocie 36 tys. z³. sportu kwalifikowanego przez Uczniowski Klub Sportowy K³y - Projekt nr 4: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozwoju Tarnogóra w Tarnogórze w ramach uczestnictwa we wspó³zawosportu kwalifikowanego przez Parafialny Uczniowski Klub Sportowy dnictwie sportowym organizowanym przez Polski Zwi¹zek Pi³ki Przemiana - Azalia w Woli Zarczyckiej w ramach uczestnictwa we No nej w 2010 roku. wspó³zawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Przyznana dotacja w kwocie 19 tys. z³. 11 azalia

12 NAJM ODSI W TROSCE O ZWIERZÊTA MALI RATOWNICY W Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 w Nowej Sarzynie odby³y siê zajêcia szkoleniowe mali ratownicy dla dzieci w wieku 5-6 lat. G³ównym celem zajêæ by³o uœwiadomienie dzieciom zagro eñ na jakie mog¹ byæ nara one i poznanie sposobów radzenia sobie z nimi. Dzieci nauczy³y siê jakie s¹ numery alarmowe, kiedy wzywamy pogotowie ratunkowe a kiedy stra po arn¹. Zosta³y uœwiadomione o koniecznoœci niesienia pomocy w sytuacjach urazu lub zagro enia ycia. Szkolenie prowadzili ratownicy medyczni Oddzia³u Ratunkowego ze Szpitala Powiatowego w Le ajsku Sylwester Paluch i Wojciech Filip. foto na ok³adkach: I - W. Piechowski, XII - Przedszkole Samorz¹dowe nr 2

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY

REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY Załącznik nr 1 REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY 1. Organizatorami oraz Realizatorami Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM jest: - Muzeum Ziemi Leżajskiej,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE 22.10.2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672j.t) Wymagane

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny UCHWAŁA NR X/86/2015 RADY GMNY BAŁOBRZEG z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna w Nowej Sarzynie S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej za okres od 2004.01.01 do 2004.12.31 Sprawozdanie sporządzono w oparciu o wytyczne wynikające z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacja o lasach oraz deklaracja na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo