ZOBACZ, JAK SPORT STAJE SI BIZNESEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZOBACZ, JAK SPORT STAJE SI BIZNESEM"

Transkrypt

1 Konferencja V DNI MARKETINGU SPORTOWEGO & III Gala Sportu i Biznesu STATUETKI DEMES listopada 2006 r. Centrum Olimpijskie PKOl Warszawa

2 Dni Marketingu Sportowego to najwi ksze spotkanie Êrodowiska biznesowego i sportowego w Polsce. Kilkuset uczestników oraz zaproszeni goêcie z kraju i z zagranicy dzieli si swoimi doêwiadczeniami, spostrze eniami i opiniami z zakresu marketingu sportowego. Konferencja wyznacza nowe trendy, promuje najlepsze rozwiàzania, budzi ÊwiadomoÊç szans i zagro eƒ w obszarze biznesu sportowego. Dni Marketingu Sportowego to nieprzerwanie, od 2002 r., najwa niejsza w Polsce konferencja poêwi cona tematyce marketingu sportowego. Dni Marketingu Sportowego zdoby y jednà z najwa niejszych mi dzynarodowych nagród w dziedzinie zarzàdzania w sporcie ISRM Best Practice Award Rozmach organizacyjny, szeroki zakres tematyczny oraz profesjonalny dobór prelegentów sprawiajà, e konferencja stanowi doskona à okazj do pog biania wiedzy o marketingu sportowym. Udzia przedstawicieli Êwiata sportu, biznesu, nauki i mediów sprawia, e konferencja jest zarazem naturalnym miejscem wymiany doêwiadczeƒ, jak i nawiàzywania kontaktów zawodowych.

3 DZIE DNI MARKETINGU SPORTOWEGO Powitanie Akredytacje / Powitalna kawa Otwarcie V Dni Marketingu Sportowego Modu I: Nowoczesne strategie sponsoringowe PZT Prokom Team jako przyk ad udanej wspó pracy sponsora i zwiàzku sportowego Wojciech Pertkiewicz Departament Promocji, Prokom Software S.A. Tomasz Pó grabski Sekretarz Generalny / sprawy organizacyjno-finansowe programu PZT PROKOM, Polski Zwiàzek Tenisowy Wojciech Andrzejewski Szef Wyszkolenia / koordynator programu PZT PROKOM, Polski Zwiàzek Tenisowy Sport jako narz dzie wspierania sprzeda y Szymon Dobrzyƒski Dyrektor Departamentu Zarzàdzania Markà, Telekomunikacja Polska S.A Wizerunkowe aspekty sponsoringu Orange Ekstraklasy Piotr Go os Manager ds. Sponsoringu, PTK Centertel Sp. z o.o Panel dyskusyjny: Sponsoring innowacyjny Moderator: Konrad Pud o Media Sport Sp. z o.o. Piotr Go os Manager ds. Sponsoringu, PTK Centertel Sp. z o.o. Szymon Dobrzyƒski Dyrektor Departamentu Zarzàdzania Markà, Telekomunikacja Polska S.A. Wojciech Pertkiewicz Departament Promocji, Prokom Software S.A. Tomasz Pó grabski Sekretarz Generalny, Polski Zwiàzek Tenisowy Przerwa kawowa Modu II: Media w sporcie a sponsoring Nowe media w procesie budowania spo ecznoêci kibiców S awomir Komiƒski Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, One 2 One Rynek praw transmisyjnych dr Piotr Pykel Zast pca Dyrektora ds. Sportu, Telewizja Polsat S.A Wp yw nowych technologii na sposób oglàdania wydarzeƒ sportowych Andrzej Szewczyk Kierownik Redakcji, Kreacji i Produkcji, OÊrodek Mediów Interaktywnych TVP S.A Przerwa Modu III: PR i branding w sporcie In ynieria marki sprtowej. Co zrobiç, aby klub sportowy sta si dobrà markà Olaf Jarzemski ZERO,2 SPORT Tworzenie produktu i brandu w sporcie Marzena Bogdanowicz Managing Director, b-focused ltd Analiza medialna marki na przyk adzie Pi karskiej Reprezentacji Polski Sebastian Bykowski Wiceprezes Zarzàdu, PRESS SERVICE Monitoring Mediów Wp yw PR na wartoêç sportowca Iga Niewiadomska Managing Partner, Goodwill PR Services Panel dyskusyjny: Jak budowaç wizerunek polskiego sportu? Patronat: sportbusiness.pl Moderator: Artur obanowski Sponsoring.pl, Prezes agencji Dream Factory Marzena Bogdanowicz Managing Director, b-focused ltd Sebastian Bykowski Wiceprezes Zarzàdu, PRESS SERVICE Monitoring Mediów Olaf Jarzemski ZERO,2 SPORT Grzegorz Kiszluk Redaktor Naczelny, Brief Iga Niewiadomska Managing Partner, Goodwill PR Services Pawe Trochimiuk Prezes Zarzàdu Zwiàzku Firm Public Relations, Prezes agencji Partner of Promotion Gala Sportu i Biznesu Powitalny drink Ceremonia wr czenia Statuetek DEMES Prowadzenie: Magdalena Grzybowska i Sebastian Chmara. Wystàpi: Gosia Andrzejewicz Bankiet

4 DZIE DNI MARKETINGU SPORTOWEGO Powitanie Akredytacje / Powitalna kawa Powitanie Modu IV: Maksymalne wykorzystanie potencja u organizacji sportowych Koncepcja rozwoju stadionów Tomasz CieÊlik Dyrektor Marketingu i Sprzeda y, Sportfive Produkty i us ugi bankowe êród em finansowania klubów sportowych ukasz azarewicz Mened er ds. Marketingu Sportowego, Dominet Bank Tomasz Wójkowski Dyrektor Departamentu Marketingu, Dominet Bank Sponsorship: a strategic approach Antonio Costanzo International Sponsorship and Event Manager, bwin Przerwa kawowa èród a przychodów klubów pi karskich W adys aw Szwoch Prezes Rady Dyrektorów, Deloitte Central Europe Marketing and Commercial Opportunities in Football Kenny MacLeod Business Development Manager, Celtic Football Club Przerwa kawowa Modu V: Rynek pracy w sporcie Prawne aspekty zatrudniania sportowców w Polsce a prawo UE dr Wiktor Cajsel Radca Prawny, TURCZYNOWICZ - KIERY O CAJSEL & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Mened er Pi karski w Polsce zawodowa perspektywa Rados aw Osuch - Licencjonowany mened er FIFA Koniec kariery? Szanse zatrudnienia dla by ych sportowców Program EQUAL Jakub Kalinowski Mened er Projektu, "Sportowcy na Rynku Pracy" Przerwa Modu VI: Uwarunkowania rozwoju sportu a EURO Mo liwoêci wspó finansowania infrastruktury sportowej w Polsce z funduszy strukturalnych UE Konstancja Piàtkowska Naczelnik Wydzia u Koordynacji Systemu Wdra ania i Finansowania Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Jak wykorzystaç stworzonà na potrzeby UEFA EURO 2012 infrastruktur, aby przynosi a ona dochód? Aleksander Domaradzki Szef Grupy Sektor Transportu, Spedycji i Logistyki, Europa Centralna i Wschodnia, PricewaterhouseCoopers Od skoków narciarskich do Formu y 1. Zainteresowanie sportem na przestrzeni ostatnich lat dr Adam Czarnecki Wiceprezes Zarzàdu, ARC Rynek i Opinia Przerwa kawowa Marketingowe aspekty polsko-ukraiƒskiej kandydatury do organizacji UEFA EURO 2012 Micha Nykowski Dyrektor ds. Marketingu i Promocji, Sztab ds. Projektu UEFA EURO 2012 w Polsce Prezentacje miast kandydujàcych do goszczenia spotkaƒ UEFA EURO 2012 w Polsce Panel dyskusyjny: Czynniki determinujàce powodzenie polsko-ukraiƒskiej kandydatury UEFA EURO 2012 Moderator: Aleksander Domaradzki PricewaterhouseCoopers Szymon Dobrzyƒski Dyrektor Departamentu Zarzàdzania Markà, Telekomunikacja Polska S.A. Jerzy Engel Wiceprezes ds. Szkolenia, Polski Zwiàzek Pi ki No nej Bartosz Marks Polski Zwiàzek Pi ki No nej Micha Nykowski Dyrektor ds. Marketingu i Promocji, Sztab ds. Projektu UEFA EURO 2012 w Polsce Business Mixer CHAMPIONS SPORTS BAR Spotkanie dla zaproszonych goêci

5 NIEPOWTARZALNE SPOTKANIE SPORTU I BIZNESU ZAPRASZAJÑ STATUETKI DEMES 2006 III Gala Sportu i Biznesu SPONSOR GALI Prowadzenie: Magdalena Grzybowska i Sebastian Chmara Powitalny drink Ceremonia wr czenia Statuetek DEMES Bankiet W programie wyst p Gosi Andrzejewicz SPONSOR STATUETKI SPONSOR STATUETKI SPONSOR STATUETKI SPORTOWA MARKA OSOBOWOÂå MEDIÓW SPORTOWY VIP

6 Konferencja Dni Marketingu Sportowego to bardzo potrzebne wydarzenie. U atwia nawiàzywanie kontaktów biznesowych, oferuje dost p do aktualnej wiedzy i promuje marketing sportowy w Polsce. Podoba mi si, e wykorzystuje najlepsze brytyjskie rozwiàzania. Marzena Bogdanowicz Managing Director b-focused ltd Zaproszenie osób zwiàzanych z biznesem sportowym, Statuetki DEMES dla najlepszych, obecnoêç gwiazd sportowych spowodowa y, e konferencja bardzo zyska a na atrakcyjnoêci. Jest ciekawsza ni Kongresy EASM (Europejskiego Stowarzyszenia Mened erów Sportowych). prof. dr hab. Janusz Klisiƒski Politechnika Cz stochowska Dni Marketingu Sportowego to bez wàtpienia jedna z najwa niejszych, je eli nie jedyna tak du a tego typu impreza w Polsce. To doskona e po àczenie konferencji naukowej idealnej dla studentów chcàcych zajmowaç si marketingiem sportowym, seminarium dla klubów i organizacji sportowych chcàcych skuteczniej szukaç sponsorów oraz praktycznego warsztatu z pokazaniem przyk adów z codziennych dzia aƒ, kampanii i projektów sponsoringowych. Jaros aw Muczek Wicedyrektor Marketingu KREISEL Technika Budowlana Zorganizowana z wyjàtkowo du ym adunkiem emocjonalnym, przy du ej znajomoêci tematyki, konferencja jest jedynym tego typu spotkaniem ludzi z bran y w naszym kraju. Tomasz Redwan Dyrektor Redwan Sport Marketing

Termin: 18.10.2011 Miejsce: Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 258/260, ódê. www.promedia.biz.pl

Termin: 18.10.2011 Miejsce: Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 258/260, ódê. www.promedia.biz.pl www.promedia.biz.pl Termin: 18.10.2011 Miejsce: Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 258/260, ódê Organizator: Promedia Jerzy Osikatel. +48 22 559 39 61, fax +48 22 559 39 62, biuro@promedia.biz.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

PRELEGENCI MINIONEJ EDYCJI

PRELEGENCI MINIONEJ EDYCJI PRELEGENCI MINIONEJ EDYCJI Simon Chadwick Kevin Jackson Shaun Whatling William Fenton Tom Cannon Michael Brill Barry Pollen George Williams Szymon Dobrzyński Piotr Drobek Dorota Idzi Artur Kotliński Piotr

Bardziej szczegółowo

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton KONGRES HR 2014 Sprawdzone rozwiązania w praktyce 18-19 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton na potrzeby biznesu IV Edycja Komunikacja działu HR z Zarządem jak wspólnie budować sukces organizacji - DHL Express

Bardziej szczegółowo

PR & Media. Efektywna komunikacja SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY. w tradycyjnych i nowych kanałach. 24-25 kwietnia 2013 r., hotel Hyatt Regency, Warszawa

PR & Media. Efektywna komunikacja SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY. w tradycyjnych i nowych kanałach. 24-25 kwietnia 2013 r., hotel Hyatt Regency, Warszawa www.trioconferences.pl PR & Media SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY Efektywna komunikacja w tradycyjnych i nowych kanałach W ród prelegentów mi dzy innymi: W programie mi dzy innymi: 1 Selling stories - czyli

Bardziej szczegółowo

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005 Ekonomia, etyka, ekologia Raport spo eczny/etyczny Êwiadczy o autentycznej przejrzystoêci firmy. Prezentowanie raportu wspomaga tworzenie klimatu etycznego

Bardziej szczegółowo

O studiach w SGH rodzaje, kierunki, FAQ CEMBA, WEMBA i Twoja szansa na obczyênie Studenci organizujà: Wampiriada, Pstrykaliada i wiele innych

O studiach w SGH rodzaje, kierunki, FAQ CEMBA, WEMBA i Twoja szansa na obczyênie Studenci organizujà: Wampiriada, Pstrykaliada i wiele innych NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW publikacja bezp atna numer 07/09 (251), wrzesieƒ 2009 O studiach w SGH rodzaje, kierunki, FAQ CEMBA, WEMBA i Twoja szansa na obczyênie Studenci organizujà: Wampiriada, Pstrykaliada

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku Udana promocja: komponenty trafnej komunikacji PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji, stosowane przez czo³owych graczy na rynku 14 15 wrzeœnia 2010, Hotel Le Méridien

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ PIERWSZY (czwartek 6.03.2014r.)

DZIEŃ PIERWSZY (czwartek 6.03.2014r.) PROGRAM KONFERENCJI XII EDYCJI DNI MARKETINGU SPORTOWEGO DZIEŃ PIERWSZY (czwartek 6.03.2014r.) 9:00-9:30 9:30-9:45 Rejestracja / Powitalna kawa / Networking Otwarcie konferencji ZARZĄDZANIE I MARKETING

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega

Bardziej szczegółowo

SZKO A STRATEGII MARKI. PLAN ZAJ å

SZKO A STRATEGII MARKI. PLAN ZAJ å edycja 2009/2010 SZKO A STRATEGII MARKI DLA KOGO JEST SZKOŁA STRATEGII MARKI? pracowników marketingu g ównie firm, w których reklama jest najwa niejszym elementem marketing mix pracowników agencji reklamowych

Bardziej szczegółowo

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA STOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA Nr 05/2008 Wielu z Was prawdopodobnie czyta ten tekst bêd¹c gdzieœ na pla y, w górach czy innych podró ach. W koñcu sezon wakacyjny ju wystartowa³. Mamy nadzieje,

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! publikacja bezp atna NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW numer 7/11 (273), wrzesieƒ 2011 Warto studiowaç w SGH! w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! Fakty i liczby Szko

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI KONGRES HR 2013 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 18-19 WRZEŚNIA, WARSZAWA HOTEL SHERATON VII EDYCJA DWIE RÓWNOLEGŁE SEKCJE TEMATYCZNE: ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW A EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA:

Bardziej szczegółowo

IV RETAIL MARKETING FORUM

IV RETAIL MARKETING FORUM IV RETAIL MARKETING FORUM IV Forum Marketingu w Handlu Detalicznym 4 th Retail Marketing Forum Termin: 14.09.2011 Miejsce: Business Centre Club, pl. Żelaznej Bramy 10, Warszawa Organizator: Promedia Jerzy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2004. A Member of HVB Group

Raport Roczny 2004. A Member of HVB Group Raport Roczny 2004 A Member of HVB Group RAPORT ROCZNY 2004 2 Wzrost i sukces 4 Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 6 Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku 9 Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH 10 Sk ad Zarzàdu

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

» Rupert Pratt Współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający, Generate. » Frank Leenders Dyrektor Generalny, FIBA Media and Marketing Services

» Rupert Pratt Współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający, Generate. » Frank Leenders Dyrektor Generalny, FIBA Media and Marketing Services PRELEGENCI» Rupert Pratt Współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający, Generate» Sally Hancock Dyrektor ds. Marketingu i Sponsoringu podczas IO w Londynie, Lloyds TSB» Frank Leenders Dyrektor Generalny, FIBA

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI KONGRES HR 2013 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 18-19 WRZEŚNIA, WARSZAWA HOTEL SHERATON VII EDYCJA DWIE RÓWNOLEGŁE SEKCJE TEMATYCZNE: ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW A EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI BALTEXPO 2015* BALTEXPO 2015 CONFERENCE PROGRAM

PROGRAM KONFERENCJI BALTEXPO 2015* BALTEXPO 2015 CONFERENCE PROGRAM 7-9 wrzeœnia 2015, Gdañsk 7-9 September 2015, Gdañsk SKRÓCONY PROGRAM BALTEXPO 2015 www.baltexpo.ztw.pl BALTEXPO MIÊDZYNARODOWE TARGI MORSKIE INTERNATIONAL MARITIME EXHIBITION PROGRAM KONFERENCJI BALTEXPO

Bardziej szczegółowo

RAPORT. ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 100 dobrych przyk adów PODSUMOWANIE. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT. ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 100 dobrych przyk adów PODSUMOWANIE. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 100 dobrych przyk adów PODSUMOWANIE Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE PODSUMOWANIE SPIS TREÂCI Jaki by rok 2004 dla odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo