Nie nale y zastanawiaæ siê, czy do boksu zawodowego reformy trzeba wprowadziæ, lecz kiedy i jakie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie nale y zastanawiaæ siê, czy do boksu zawodowego reformy trzeba wprowadziæ, lecz kiedy i jakie."

Transkrypt

1 66 PAP/AP Regulacje prawne w boksie zawodowym, niezbêdne i pilne, winny zmierzaæ w kierunku ochrony zdrowia boksera, przejrzystoœci i czystoœci zasad rywalizacji. 66

2 Prawo sportowe Nie nale y zastanawiaæ siê, czy do boksu zawodowego reformy trzeba wprowadziæ, lecz kiedy i jakie. 67 Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy Praca ukazuje ewolucjê regulacji organizacyjno-prawnych w boksie zawodowym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii od lat dwudziestych XX wieku do dnia dzisiejszego. Omawiany okres zosta³ podzielony na trzy etapy: lata brak jakichkolwiek uregulowañ, lata czêœciowe regulacje, aktualny uk³ad wymagaj¹cy zasadniczej reformy. Autor przedstawia wa niejsze inicjatywy organizacyjno-prawne podejmowane w Stanach i, mimo lepszej opinii, usprawnienia w funkcjonowaniu systemu na wyspach brytyjskich. Jego zdaniem, zmiany winny byæ skierowane w stronê utworzenia silnej centralnej instytucji, której naczelnym zadaniem by³aby przejrzystoœæ zasad handlowych oraz zapewnienie warunków bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia bokserów. S OWA KLUCZOWE: prawo sportowe boks zawodowy komercjalizm korupcja. Ewolucja regulacji prawnych w dziedzinie boksu zawodowego w USA 1. Lata Lata dwudzieste XX wieku by³y dekad¹ najbardziej dochodowych walk School of Law Queens University, Belfast, Irlandia Pó³nocna. bokserskich. Zapewne okropnoœci I wojny œwiatowej w której zastosowano gaz musztardowy i karabiny maszynowe sprawi³y, e agresja i brutalnoœæ towarzysz¹ce walce bokserskiej wyda³y siê ³agodne i zwyczajne. Za symbol tego okresu zosta³ uznany amerykañski mistrz wagi ciê kiej Jack Dempsey, który sprawi³, e boks zyska³ niespotykan¹ wczeœniej popularnoœæ, szacunek i sta³ siê Sport Wyczynowy 2006, nr 3-4/

3 68 profesj¹ niezwykle dochodow¹. W dniu Œwiêta Niepodleg³oœci w 1919 roku Dempsey odebra³ tytu³ Jessowi Willardowi. Nastêpnie w bardzo widowiskowy sposób (w komercyjnym sensie tego okreœlenia) wielokrotnie broni³ swego tytu³u. Trzecia z tych walk, w której jego przeciwnikiem by³ francuski bohater wojenny George Carpentier (Jersey City, 2 lipca 1921 roku) by³a pierwszym pojedynkiem, a zapewne równie pierwsz¹ imprez¹ sportow¹, w której wp³ywy brutto za bilety wstêpu przekroczy³y milion dolarów. Szósta walka Dempseya w obronie tytu³u, przeciwko Gene Tunneyowi, odby³a siê w 1926 roku na oczach widzów, a wp³ywy za bilety by³y rekordowe i wynios³y dolarów. W³aœnie wtedy rozpoczê³a siê era prawdziwego boksu zawodowego. Na ringu Dempsey zap³aci³ za to, e przez trzy lata nie musia³ broniæ tytu³u: jego przeciwnik ³atwo go pokona³. W rewan u The Battle of the Long Count w Soldier Field w Chicago ponownie zwyciê- y³ Tunney. Kr¹ y³y pog³oski, e Dempsey sprzeda³ przynajmniej jedn¹ z walk. Niezale - nie od tego, czy jest to prawda, czasy, które nadesz³y bezpoœrednio po jego panowaniu, by³y okresem najwiêkszego przekupstwa. Twierdzenie to dotyczy zw³aszcza walk o mistrzostwo w wadze ciê kiej. Co wiêcej, New York State Athletic Commission (NYSAC), ju od chwili powstania najbardziej wp³ywowa organizacja (wydawa³a licencje krajowe i miêdzynarodowe), sta³a siê sprzedajn¹ i podatn¹ na wp³ywy polityczne. NYSAC dzia³a³a wtedy wed³ug kaprysów organizatora walk (promoter) Texa Rickarda, który rz¹dzi³ najwiêksz¹ aren¹ boksersk¹ Madison Square Garden. W 1920 roku przedstawiciele 13 stanów USA za³o yli konkurencyjn¹ organizacjê National Boxing Association (NBA), która równie zaczê³a nadawaæ tytu³y mistrzów œwiata. W latach trzydziestych XX wieku boks zawodowy w USA stanowi³ zbitek archaicznych zasad, zagranicznych najeÿdÿców, mnóstwa nieczystych walk i kryminalnych postêpków. To okres kariery zawodowego mistrza wagi ciê kiej Primo Carnery. Ten mierz¹cy ponad 1,90 m wzrostu bokser zosta³ wmanewrowany przez mafiê w kilka wa nych, ale wysoce w¹tpliwych, walk. W 1933 roku Carnera stan¹³ do pojedynku o tytu³ mistrza œwiata wagi ciê kiej. Powszechnie uwa a siê, e jego zwyciêstwo w dniu 29 czerwca 1933 nad ówczesnym mistrzem, Jackiem Sharkeyem, by³o oszustwem. Sharkey po piêciu rundach niemrawych akcji zosta³ znokautowany zagadkowym ciosem, który bardziej zdziwi³ samego Carnerê ni jego przeciwnika. Nic dziwnego, e w 1933 roku rozleg³y siê pierwsze ¹dania powo³ania niezale nej organizacji pañstwowej, która zarz¹dza³aby sportem w Stanach Zjednoczonych. G³ównym rzecznikiem tej idei by³ redaktor sportowy New York Times John Kieran. Okreœli³ on problem, który trapi boks zawodowy po dziœ dzieñ: Bokser zdyskwalifikowany w Nowym Jorku mo e walczyæ na obszarze zarz¹dzanym przez National Boxing 68

4 Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy 69 Association, obejmuj¹cym 26 stanów. Zawodnik zdyskwalifikowany na obszarze NBA mo e walczyæ w Nowy Jorku i w Pensylwanii. Obie te organizacje rzadko ze sob¹ wspó³dzia³aj¹. Maj¹ odmienne obyczaje i zasady. Finansowa rentownoœæ przyci¹gnê³a do boksu kryminalistów. W 1940 roku uczestnictwo przestêpczoœci zorganizowanej w boksie zawodowym, g³ównie wymuszaj¹cej ³apówki, sk³oni³y senatora Ambrose a Kennedy ego do zaproponowania Kongresowi Stanów Zjednoczonych, by wyda³ rezolucjê w sprawie powo³aniu pañstwowego komitetu zarz¹dzaj¹cego boksem zawodowym. Projekt upad³, ale zainteresowanie nieczystymi dzia³aniami w przemyœle boksu zawodowego zaczê³o wzrastaæ. Lata powojenne, od 1947 do 1957 okres zapocz¹tkowany w dniu 14 listopada 1947 roku dyskusyjn¹ pora k¹ Jake a La Motty (nosz¹cego przydomek The Raging Bull Wœciek³y Byk) z Billym Foxem by³ w zawodowym boksie okresem najwiêkszego, zupe³nie otwartego przekupstwa. Powsta³a International Boxing Council (Miêdzynarodowa Rada Boksu IBC) organizacja, której cz³onkami by³y osoby organizuj¹ce walki w Nowym Jorku, nale ¹ce do najwiêkszych rodzin mafijnych i zawodowych hazardzistów. Przez ca³e lata piêædziesi¹te dzia³alnoœæ IBC by³a przedmiotem nieustannego zainteresowania w³adz federalnych. Jej praktyki doprowadzi³y wreszcie do wyroku S¹du Najwy szego, g³osz¹cego, e boks w odró nieniu do baseballu nie jest zwolniony z postanowieñ prawa antymonopolowego zawartego w Sherman Act z 1890 roku (USA przeciwko IBC, 1955, 348 US 236). Wyrok ten znacznie os³abi³ wp³ywy IBC. 2. Lata W latach szeœædziesi¹tych XX wieku liczne posiedzenia Kongresu, prowadzone przez senatora Estesa Kefauvera, przewodnicz¹cego Senate Judiciary Committee s Subcommittee on Antitrust and Monopoly (Podkomitet Senackiej Komisji S¹dowej d.s. Przeciwdzia³ania Trustom i Monopolom), ujawni³y straszliwy ba³agan panuj¹cy w boksie zawodowym zarówno pod wzglêdem zarz¹dzania, jak i struktury. Szerzy³o siê przekupstwo i nieukrywana przestêpczoœæ. Dla ka dej próby reform przeszkodê stanowi³y opisane ni ej okolicznoœci. Po pierwsze boks zawodowy nie rozwija³ siê wed³ug wzorca obranego przez inne dyscypliny sportu, takie, na przyk³ad, jak pi³ka no na czy lekkoatletyka, które utworzy³y sieæ demokratycznych organizacji narodowych, stopniowo przekszta³caj¹ce siê w jedno, miêdzynarodowe, cia³o zarz¹dzaj¹ce, np. FIFA lub IAAF. Boks zawodowy nie poszed³ te za przyk³adem boksu amatorskiego. Obce by³y mu jednolite uregulowania AIBA (International Amateur Boxing Association Miêdzynarodowy Zwi¹zek Boksu Amatorskiego, przyp. t³um.), zw³aszcza w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeñstwa bokserów. By³oby idealnie, gdyby w boksie zawodowym dzia³a³ odpowiednik AIBA. Niestety, nie jest to mo liwe Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy 69

5 70 ze wzglêdu na uk³ad organizacji bokserskich, a tak e liczn¹ grupê i siln¹ pozycjê organizatorów walk i zainteresowanych mediów, które czerpi¹ korzyœci z tego, e nie ma w boksie mocnej w³adzy centralnej. Po drugie boks zawodowy, w odró nieniu od wiêkszoœci innych zawodowych sportów indywidualnych, nie ma kalendarza regularnych turniejów. Walki s¹ organizowane ad hoc. Ich inicjatorzy, na przyk³ad kompanie telewizyjne, urz¹dzaj¹ w porozumieniu z osobami zarz¹dzaj¹cymi boksem imprezy z³o one z kilku walk. Pojedynki mistrzowskie s¹ firmowane przez liczne prywatne miêdzynarodowe organizacje. Tylko pozornie musz¹ siê odbywaæ zgodnie z zasadami organizacji zarz¹dzaj¹cej, obejmuj¹cymi obowi¹zkowe zabezpieczenie medyczne i czêste badania zawodników. Wa ne jest równie to, e cia³a te firmuj¹ jedynie walki na poziomie mistrzowskim, a ich g³ównym zadaniem jest ustalanie kolejnoœci bokserów na listach rankingowych. Ich dzia³ania s¹ finansowane ze sk³adek wp³acanych przez bokserów zwykle w wysokoœci 3-5% ich ogólnych dochodów w zamian za umo liwienie walki o tytu³ danej organizacji. Ka da z nich dzia³a niezale nie. Wspó³pracuj¹ ze sob¹ niechêtnie, o czym œwiadczy to, e nagminnie ignoruj¹ wybitnych bokserów z innych list i promuj¹ jedynie swoich mistrzów i pretendentów do tytu³u. Po trzecie bokser zwykle podpisuje kontrakt z mened erem na zasadzie wy³¹cznoœci. Typowa praktyka polega na tym, e mened er umawia siê z organizatorem walki (promoter) w nadziei, e nie ograniczy siê tylko do jednego pojedynku, ale e dojdzie do wysoce op³acalnych walk w obronie tytu³u. Na ogó³, organizator wpisuje boksera do umowy patronackiej na okreœlony czas lub okreœlon¹ liczbê pojedynków. Zgodnie z typow¹ umow¹ bokser zrzeka siê na jego rzecz praw handlowych zwi¹zanych z przysz³ymi walkami, dotycz¹cych sponsoringu, sprzeda y biletów czy praw do transmisji radiowych i telewizyjnych w zamian za przysz³e nagrody. Nastêpnie organizator próbuje sprzedaæ te prawa z zyskiem. Uk³ad handlowy wydaje siê prosty, lecz gdy uczestnicz¹ w nim pozbawieni skrupu³ów organizatorzy i pojawia siê konflikt interesów mened erów i organizatorów, niezbyt wykszta³cony bokser nie jest ich równorzêdnym partnerem. Po czwarte w obrêbie tej wielowarstwowej struktury mog¹ tworzyæ siê ró norodne powi¹zania. Istnieje monopolistyczna kontrola sprawowana przez organizatorów (liczne prywatne miêdzynarodowe organizacje bokserskie), a pojedynek musi siê odbyæ pod auspicjami odpowiedniej stanowej lub pañstwowej agencji reguluj¹cej walki. Konflikty interesów mog¹ te powstaæ miêdzy bokserami, którzy podpisali kontrakt z tym samym organizatorem w tej samej kategorii wagowej czy w tych samych mistrzostwach. Organizator mo e decydowaæ o tym, komu przypadnie tytu³ i wymuszaæ na zawodnikach wysokie op³aty za pojedynki. Bokser, który nie ma kontraktu z g³ównym organizatorem, mo e czuæ siê odstawiony 70

6 Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy na boczny tor mo e nigdy nie otrzymaæ szansy na walkê o tytu³, choæby na ni¹ zas³ugiwa³ ze wzglêdów sportowych. Sytuacjê boksera niezale nego pogarsza fakt, e organizatorzy maj¹ œcis³e powi¹zania z przynajmniej jedn¹ wielk¹ organizacj¹ zarz¹dzaj¹c¹ boksem i bokser nie bêd¹cy w ³askach, pomimo swej reputacji, mo e nie osi¹gn¹æ nale nej mu pozycji z powodów pozasportowych. Zawodnicy i mened erowie nie powi¹zani z g³ównym w danym okresie organizatorem albo musz¹ ostatecznie przyj¹æ jego regu³y, albo stworzyæ konkurencyjn¹ organizacjê i otrzymaæ tytu³ mistrza œwiata na jej prawach. Dzieje boksu zawodowego obfituj¹ w tego typu pokrêtne sytuacje. Jak stwierdzono wczeœniej, w latach piêædziesi¹tych reputacja NBA ucierpia³a wskutek powi¹zañ z IBC, w sprawie której S¹d Najwy szy Stanów Zjednoczonych wyda³ niekorzystny wyrok za praktyki monopolistyczne. W 1962 roku NBA odrodzi³a siê pod nazw¹ World Boxing Association (Œwiatowy Zwi¹zek Bokserski WBA) i pod koniec lat szeœædziesi¹tych na swoj¹ rêkê przyznawa³a wiêkszoœæ œwiatowych tytu- ³ów. W 1983 roku amerykañska grupa wp³ywowych dzia³aczy pod przewodnictwem Roberta Lee z New Jersey State Athletic Commission (Komisja Sportowa Stanu New Jersey) próbowa³a odzyskaæ kontrolê nad WBA. Kiedy nie zdo- ³a³a tego dokonaæ, za³o y³a w³asn¹ organizacjê International Boxing Federation (Miêdzynarodowa Federacja Boksu IBF). Pocz¹tkowo uzyska³a silne wsparcie amerykañskich organizatorów 71 walk, którzy mieli doœæ p³acenia wysokich op³at WBA, a tak e spe³niania dodatkowych, nieformalnych ¹dañ tej organizacji, które sta³y siê czymœ zwyczajnym. Niestety, Lee równie skupi³ na sobie zainteresowanie FBI za takie same wykroczenia. W 1988 roku podobne okolicznoœci poskutkowa³y za³o eniem World Boxing Organisation (Œwiatowa Organizacja Boksu WBO). PóŸniej, w 1963 roku powsta- ³a World Boxing Council (Œwiatowa Rada Boksu WBC). Na sw¹ siedzibê WBC obra³a Meksyk i jest zarz¹dzana przez Jose Sulimana, œciœle powi¹zanego z organizatorem walk Donem Kingiem. Istnieje ponadto mnóstwo innych organizacji zarz¹dzaj¹cych boksem, miêdzy innymi World Boxing Union, International Boxing Organisation itp. 1 Na pierwszy rzut oka mog³oby siê wydawaæ, e mnogoœæ organizacji i mo liwych do zdobycia tytu³ów jest dla bokserów korzystna, przynajmniej na krótk¹ metê. Nawet mierny bokser, je- eli zyska odpowiednie poparcie, mo e zdobyæ jakiœ tytu³. W rzeczywistoœci przynosi to korzyœci g³ównie ró nego rodzaju przedsiêbiorcom. Im wiêcej tytu³ów znajduje siê na rynku, tym wiêcej dochodowych walk mo na sprzedaæ sieciom telewizyjnym, tym wiêcej biletów kupi¹ widzowie i tym wiêcej bokserów mo na wykorzystaæ. Co istotne, zwiêkszono liczbê kategorii wagowych z pocz¹tkowych 8 do 17. Przed pó³ wiekiem by³o najwy ej 8 mistrzów 1 Na liœcie amerykañskich i œwiatowych organizacji zajmuj¹cych siê boksem zawodowym figuruje 14 nazw (przyp. t³um.) Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy 71

7 72 œwiata, natomiast obecnie oko³o 17 zawodników szczyci siê jakimœ œwiatowym tytu³em. Naszkicowana tu struktura jest bardziej skomplikowana, poniewa wszelkie procedury oceny i wspierania boksu, a tak e wszyscy ludzie bior¹cy w nich udzia³ bokserzy, sêdziowie, sêdziowie ringowi musz¹ byæ zarejestrowani i licencjonowani przez pañstwowe w³adze sportowe lub odpowiedni¹ prywatn¹ organizacjê boksersk¹. Dotyczy to tak e hal, w których odbywaj¹ siê pojedynki. Mo na by s¹dziæ, e procedury przestrzegane przy organizacji imprez bokserskich s¹ w jakimœ stopniu poddane kontroli pañstwowej i e cechuje je pewna jednolitoœæ. Faktycznie, poszczególne pañstwowe cia³a przepisodawcze takie jak NYSAC a tak e prywatne jednostki o zasiêgu pañstwowym podjê³y wysi³ki, by wprowadziæ jakieœ uregulowania pojedynków odbywanych pod ich auspicjami. Jednak e g³ówny problem polega na tym, e jeœli organizatorzy walk uwa aj¹, i zabezpieczenia medyczne lub op³aty licencyjne za walki w jakimœ stanie czy pañstwie s¹ zbyt uci¹ liwe, to przenosz¹ siê do organizacji maj¹cej bardziej przyjazne przepisy. Na przyk³ad w Stanach Zjednoczonych najbardziej presti owe walki odbywaj¹ siê z dala od wschodniego wybrze- a, gdzie regulacje s¹ œcis³e w stanach taniej bandery, gdzie ponadto legalne dzia³anie kasyn i hazardu pozwala uzyskaæ dodatkowe dochody. Z powodu istnienia wielu organizacji reguluj¹cych uprawianie boksu w pocz¹tkach lat szeœædziesi¹tych XX wieku senator Kefauver wprowadzi³ pod obrady Kongresu Stanów Zjednoczonych szereg projektów ustaw reformuj¹cych tê dziedzinê sportu. Przewidywa³y one utworzenie stanowiska National Boxing Commissioner (Pañstwowego Komisarza Boksu) urzêdnika sprawuj¹cego nadzór nad tym sportem. Przez takiego komisarza kontrolowany jest w USA baseball. Próby te spe³z³y jednak na niczym, poniewa w Senacie przewa y³a opinia, e stanowi³oby to niepo ¹dany precedens, prowadz¹cy do zaanga owania siê w³adz federalnych w sprawy sportu. W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych boks zawodowy nadal by³ zarz¹dzany równie Ÿle, jak wczeœniej. Pisano wtedy: Motywy ekonomiczne oraz podzielony system regulacji pañstwowych nak³aniaj¹ wielu bokserów i mened erów do omijania prawa. Bokser, czasowo pozbawiony œrodków do ycia z powodu przepisów bezpieczeñstwa w jednym stanie, mo e przekroczyæ granicê do innego stanu i boksowaæ tam pod innym nazwiskiem, lekcewa ¹c swoje zdrowie. Istnieje niekompletny i fragmentaryczny system wymiany informacji miêdzy licznymi stanowymi komisjami bokserskimi w odniesieniu do rutynowego sprawdzania to samoœci i badania lekarskiego kontuzjowanych bokserów. K³opoty komisji z uzyskaniem dok³adnej historii medycznej bokserów s¹ równie problemem miêdzynarodowym. 3. Lata W latach dziewiêædziesi¹tych senator John McCain podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu uporz¹dkowanie niektórych opisanych powy ej problemów. Uznaj¹c, e 72

8 Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy 73 nie ma wielkich szans na po³¹czenie licznych organizacji zarz¹dzaj¹cych boksem w jedno autorytatywne cia³o, wezwa³ do federalnego uregulowania spraw imprez bokserskich odbywaj¹cych siê na terenie Stanów Zjednoczonych. Zainteresowanie senatora boksem zawodowym skupia³o siê pocz¹tkowo na nadu yciach w zarz¹dzaniu t¹ dyscyplin¹, a w dalszej kolejnoœci na problemach zdrowia i bezpieczeñstwa. Wyszed³ on z za³o enia, e lepiej bêdzie nadaæ wiêcej praw ró nym stanowym agencjom sportowym i wspieraæ budowanie jednolitoœci w stosowaniu tych praw, ni narzuciæ sportowi jedn¹ centraln¹ organizacjê, finansowan¹ przez pañstwo. W dniu 9 paÿdziernika 1996 roku wszed³ w ycie federalny akt prawny, The Professional Boxing Safety Act (PBSA). Ta pierwsza znacz¹ca federalna inicjatywa prawodawcza w boksie zawodowym mia³a na celu przede wszystkim zapobie enie wykorzystywaniu przez organizatorów walk, mened erów i bokserów niespójnoœci w istniej¹cym stanie prawnym. Warto wymieniæ cztery punkty tej ustawy. Po pierwsze zabrania ona kontuzjowanym bokserom udzia³u w pojedynkach w innych stanach. Po wtóre wprowadza wymóg obecnoœci w pobli- u ringu odpowiednich s³u b medycznych. Po trzecie zobowi¹zuje wszystkich bokserów do zarejestrowania siê w celu otrzymania karty identyfikacyjnej wydanej przez komisjê boksersk¹ w stanie jego zamieszkiwania (lub, jeœli zawodnik jest obcokrajowcem lub mieszka w stanie nie maj¹cym w³asnej komisji bokserskiej, w dowolnej komisji stanowej). Wreszcie po czwarte zawiera zapis o konflikcie interesów, zabraniaj¹cy komisarzom stanowym pobierania rekompensat (czytaj: ³apówek) od uczestników biznesu bokserskiego (czytaj: organizatorów walk). Druga wielka inicjatywa prawodawcza McCaina w dziedzinie boksu stanowi czêœæ aktu nosz¹cego nazwê Muhammad Ali Boxing Reform Act 2000 (MABRA), odnosz¹cego siê do ró nych praktyk maj¹cych na celu wyzysk i przymuszanie w przemyœle boksu zawodowego w Stanach Zjednoczonych (i gdzie indziej). Zdaniem inicjatora obu ustaw ich skutecznoœæ jest ograniczona: Ustawy PBSA i MABRA mia³y na celu lepsze zabezpieczenie bokserów i z³agodzenie skutków najpowa niejszych nadu yæ w boksie. Zosta³y uchwalone po to, aby podwy szyæ bezpieczeñstwo i spo³eczne zaufanie do boksu. Wprawdzie wprowadzenie tych przepisów stanowi³o wa ny krok w kierunku reform, ale dotyczy³y one objawów, a nie przyczyn dolegliwoœci sportu. Powa ne problemy nie znik³y, wiêc senator McCain (przy wspó³pracy senatora Byrona Dogana) wniós³ pod obrady Kongresu Stanów Zjednoczonych akt zatytu³owany Professional Boxing Amendments Act (Ustawa o Nowelizacji Boksu Zawodowego PBAA). Ustawa ta ma na celu wprowadzenie piêciu podstawowych reform. Po pierwsze umocnienie istniej¹cego prawa federalnego przez uchwalenie jednolitych norm bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. Po drugie ustanowienie scentralizowanego rejestru medycznego, który móg³by byæ wykorzystywany przez stanowe ko- Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy 73

9 74 misje sportowe w celu ochrony bokserów. Po trzecie zawê enie pola arbitralnych praktyk organizacji zarz¹dzaj¹cych boksem. Po czwarte podjêcie próby ujednolicenia treœci zawieranych kontraktów. Najbardziej rewolucyjna jest jednak pi¹ta reforma. Ma ona na celu ustanowienie jednego federalnego cia³a zarz¹dzaj¹cego boksem zawodowym w Stanach Zjednoczonych niezale nie, jednolicie i skutecznie. Mia³oby ono nosiæ nazwê United States Boxing Administration (Zarz¹d Boksu Stanów Zjednoczonych USBA) i by³oby kierowane przez dyrektora naczelnego (executive director) wspomaganego przez trzyosobow¹ komisjê mianowan¹ bezpoœrednio przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, za porad¹ i zgod¹ Senatu. USBA mia³by przede wszystkim ustalaæ zasady licencjonowania bokserów, organizatorów i mened erów, a tak e organizacji bokserskich. Organizacja ta mog³aby uniewa niaæ lub zawieszaæ licencje w przypadku pogwa³cenia federalnych przepisów bokserskich lub, gdyby dosz³a do przekonania, i takie uniewa nienie lub zawieszenie bêdzie s³u y³o interesowi publicznemu. W swym ostatnim artykule senator McCain powtórzy³, e podstawowym zadaniem USBA mia³aby byæ ochrona zdrowia, bezpieczeñstwa i ogólnych interesów bokserów. Ponadto do zadañ tej organizacji nale a³by administracyjny nadzór nad wszystkimi meczami boksu zawodowego w Stanach Zjednoczonych regulowany przepisami federalnymi, w tym wspó³praca z innymi federalnymi organizacjami, maj¹ca na celu zapewnienie przestrzegania tych praw. W tym kontekœcie senator zwróci³ uwagê na koniecznoœæ usuniêcia b³êdów obserwowanych w funkcjonowaniu PBSA i MABRA. Opisane wy ej reformy boksu zawodowego w Stanach Zjednoczonych nosz¹ charakter zasadniczy i maj¹ olbrzymie znaczenie. Chodzi tu zw³aszcza o to, e serce œwiatowego boksu zawodowego bije w³aœnie w Stanach Zjednoczonych. Zawodowy bokser, który nie zdobêdzie licencji na walki w tym kraju, bêdzie mia³ zablokowany dostêp do najbardziej dochodowego rynku sportowego. Dlatego normy ustanowione w Stanach Zjednoczonych maj¹ w istocie zasiêg ogólnoœwiatowy. Przepisy reguluj¹ce uprawianie boksu w Zjednoczonym Królestwie W Zjednoczonym Królestwie tradycyjne uregulowania dzia³aj¹ znakomicie. BBBC (British Board of Boxing Control Brytyjska Rada Kontroli Boksu) jest jedynym cia³em zarz¹dzaj¹cym. Jest to prywatna organizacja wydaj¹ca przepisy, ale nie maj¹ca umocowañ ustawowych. Nale y przyznaæ, e dzia³alnoœæ BBBC jest doœæ chlubna i jak stwierdzi³ pewien komentator od dawna jest ona uwa ana za jedn¹ z najsprawniejszych organizacji bokserskich. Co wiêcej, warto zauwa yæ, i wskutek serii wypadków œmiertelnych wybitnych bokserów na ringach brytyjskich w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku od- 74

10 Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy by³o siê wiele debat parlamentarnych nad ewentualnym zakazem uprawiania boksu zawodowego. Dziêki zdecydowanej postawie czêœci parlamentarzystów, a tak e przedstawicieli rz¹du podkreœlaj¹cych, e medyczne uregulowania BBBC nale ¹ do najsurowszych na œwiecie oraz e podlegaj¹ nieustannym ulepszeniom propozycja ta zosta³a ostatecznie odrzucona. Dokonania BBBC nale y postrzegaæ w szerszym kontekœcie. Nie ulega w¹tpliwoœci, e dzia³ania tej organizacji s¹ godne pochwa³y, ale trzeba je odnieœæ do ogólnych norm zarz¹dzania boksem na œwiecie, których poziom jest niezbyt wysoki. Co wiêcej, prawne skutki kontuzji doznanej przez Michaela Watsona w walce z Chrisem Eubankiem, która odby³a siê w Londynie w dniu 21 wrzeœnia 1991 (waga superœrednia, WBO) na d³ugo podwa y³y wiarygodnoœæ i autorytet BBBC. Wspomniany pojedynek odby³ siê w Londynie wed³ug zasad BBBC, które wymaga³y, by przy walce byli obecni trzej lekarze uznani przez Radê. Watson rozpocz¹³ pojedynek agresywnie, ale w ostatniej rundzie okaza³ siê niezdolny do obrony i sêdzia ringowy przerwa³ walkê. Piêœciarz dozna³ wylewu krwi do mózgu i straci³ przytomnoœæ. W zamieszaniu, które nast¹pi³o potem, pierwszy lekarz dotar³ do niego po up³ywie a 7 minut i dopiero wtedy go zbada³. W 30 minut po utracie przytomnoœci Watsona dowieziono do szpitala North Middlesex, gdzie przeprowadzono resuscytacjê. Jednak e szpital ten nie mia³ oddzia³u neurochirurgicznego, 75 wiêc Watsona przewieziono na operacjê do innego szpitala, ale wówczas dozna³ on ju powa nych i nieodwracalnych uszkodzeñ mózgu. Przykuty do wózka inwalidzkiego Watson oskar y³ BBBC o zaniedbania w zakresie niezbêdnych zabezpieczeñ medycznych i wygra³ proces (Watson przeciwko BBBC [2001] 2 WLR 1256). Jego zdaniem w przepisach BBBC powinien znaleÿæ siê wymóg, by obecni przy walce lekarze mieli mo liwoœci udzielenia natychmiastowej i skutecznej pomocy resuscytacyjnej. Watson utrzymywa³, e gdyby takiej pomocy udzielono mu ju na ringu, to mia³by powa ne szanse, by nie doznaæ trwa³ych uszkodzeñ mózgu. W pierwszej instancji sêdzia Ian Kennedy wyda³ wyrok korzystny dla Watsona. Jednak e BBBC z³o y- ³a apelacjê twierdz¹c, e nie ci¹ y³ na niej obowi¹zek opieki nad Watsonem. Brytyjski S¹d Apelacyjny odrzuci³ tê apelacjê i stwierdzi³, e wszystkie organizacje sportowe maj¹ œcis³y obowi¹zek stosowania regu³ i polityki, maj¹cych na celu ochronê zdrowia i bezpieczeñstwa sportowców. Wyrok w sprawie Watsona by³ pod wieloma wzglêdami katastrofalny dla BBBC. Po pierwsze, bokserowi przyznano milion funtów odszkodowania od tej organizacji. Po drugie, wzmocni³ pozycjê zwolenników zakazu uprawiania boksu, twierdz¹cych, e niezale nie od podjêtych œrodków zapobiegawczych jest rzecz¹ skrajnie trudn¹ uczynienie zeñ sportu bezpiecznego. Po trzecie, wywar³ znaczny wp³yw na skutecznoœæ BBBC jako organizacji reguluj¹cej upra- Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy 75

11 76 wianie boksu. Ten ostatni punkt ma podstawowe znaczenie dlatego, e uwypukla potrzebê gruntownej reformy sportu zawodowego w Wielkiej Brytanii. Wnioski W dniu 15 listopada 2003 meksykañski zawodnik Marco Antonio Barrera pokona³ filipiñskiego mistrza Manny Pacquiao w transmitowanej przez telewizjê walce w wadze piórkowej. Od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych Barrera by³ jednym z najbardziej fascynuj¹cych i odwa nych bokserów zawodowych. Pozbawi³ on brytyjskiego boksera Naseema Hameda jego rekordu ustanowionego w kwietniu 2001 (na 61 walk tylko trzykrotnie zszed³ z ringu pokonany). Jego pojedynek z Pacquiao, który wówczas by³ mistrzem œwiata juniorów w wadze piórkowej w organizacji IBF, by³ wydarzeniem najwy szej wagi. Tego rodzaju walka odbywa siê zwykle w Las Vegas, gdzie nadzór sprawuje Nevada State Athletic Commisssion. W tym jednak przypadku odby³a siê w San Antonio w Teksasie. Dlaczego organizatorzy walki zdecydowali siê na przeprowadzenie jej w Teksasie, okaza³o siê w trakcie przygotowañ do meczu. Dziennikarze ujawnili, e od 1995 roku Barrera cierpi na bóle g³owy i e w sierpniu 1997 roku, po drugiej z ciê kich przegranych przezeñ walk z bokserem o nazwisku Junior Jones, w tajemnicy przeszed³ w Mexico City zabieg chirurgiczny, polegaj¹cy na otwarciu czaszki, usuniêciu nienormalnego splotu y³ i wstawieniu ochronnej p³ytki tytanowej. Krótko potem, ju w 1997 roku, Barrera walczy³. P³ytka by- ³aby widoczna na ka dym zdjêciu tomograficznym, a poniewa Nevada State Athletic Commission na krótko przedtem wprowadzi³a wymóg przedstawienia przez boksera wyników tomografii w celu uzyskania licencji, wiêc organizatorzy walk Barrery przenieœli imprezê do Teksasu, gdzie siê tego nie wymaga. W opisie tego przypadku, wybitny amerykañski dziennikarz sportowy George Kimball odnotowa³, e wprowadzenie wymogu przedstawiania wyników magnetycznego rezonansu przez najpotê niejsz¹ organizacjê boksersk¹ w Stanach Zjednoczonych, Nevada State Athletic Commission, napotka³o na silny opór kilku najwiêkszych organizatorów walk, wœród nich równie opiekuna Barrery, Topa Ranka. W maju 2003 roku jego pracownik Bruce Trampler z³o y³ pismo ze sprzeciwem wobec tej regulacji. Po operacji Barrera stoczy³ 16 walk. Za ka dym razem mia³ obowi¹zek podaæ w formularzu medycznym wszelkie przebyte operacje chirurgiczne i za ka dym razem pope³nia³ oszustwo ukrywaj¹c historiê swojej choroby. Wiêkszoœæ walk odby³a siê w Stanach Zjednoczonych, a po³owa z nich w Las Vegas pod nadzorem pozornie skrupulatnym Nevada State Athletic Commission. Jedn¹ z walk przeprowadzono w Albert Hall w Londynie w kwietniu 1999 roku. Warta odnotowania by³a nie sama walka, gdy Barrera znokautowa³ swego przeciwnika ju w pierwszej rundzie, ale to, e w odró nieniu od organizacji ame- 76

12 Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy rykañskich British Boxing Board of Control ju w pocz¹tkach 1999 roku wprowadzi³a wymóg, by ka dy bokser, zanim uzyska licencjê na walki w Wielkiej Brytanii, przeszed³ badanie tomograficzne. Nie ulega w¹tpliwoœci, e w stosunku do Barrery wymóg ten nie zosta³ spe³niony. Sprawa Barrery ukazuje niesprawnoœæ systemu obecnych przepisów w miêdzynarodowym boksie zawodowym. Nie nale y zastanawiaæ siê, czy reformy trzeba wprowadziæ, lecz kiedy i na jakiej podstawie. Niniejszy szkic ukazuj¹cy ewolucjê uregulowañ prawnych w boksie zawodowym prowokuje sformu³owanie wniosku, e boks zawodowy powinien mieæ autorytatywne, scentralizowane cia³o nadzoruj¹ce. Jego mandat i uprawnienia powinny wynikaæ przede wszystkim ze œcis³ej procedury licencyjnej, zawieraj¹cej prawo do uniewa niania lub zawieszania licencji w przypadku pogwa³cenia kodeksu sportowego. Organizacja ta jako swój g³ówny cel stawiaæ powinna dobro, ochronê godnoœci i zdrowia bokserów. Do jej zadañ powinno nale eæ m.in. utrzymywanie centralnej bazy danych medycznych i statystycznych dotycz¹cych bokserów. Co wiêcej, wszystkie kontrakty w boksie zawodowym powinny byæ przejrzyste, a wymogi finansowe i formalne jak najmniej 77 uci¹ liwe. Powinny one odpowiadaæ deklaracji praw boksera, obejmuj¹cej ubezpieczenie, emeryturê i inne przywileje. Pod koniec XIX wieku w³adze bokserskie, dzia³aj¹ce w ramach ró nych przepisów, zosta³y zmuszone, pod groÿb¹ uznania za przestêpstwo, do zmiany bezwzglêdnych walk o nagrody do bardziej cywilizowanych pojedynków w rêkawicach. Odt¹d dzia³alnoœæ bokserska odbywa³a siê w warunkach legalnoœci. Niestety, póÿniejsze dzieje boksu wraz z czasami wspó³czesnymi, mo na postrzegaæ jako pasmo niepowodzeñ wdro- enia uregulowañ. Wszelkie przepisy wynikaj¹ce z kompromisu, do którego dosz³o pod koniec XIX wieku, by³y bezceremonialnie ³amane. Uwa am, e w Stanach Zjednoczonych i w Zjednoczonym Królestwie sport stan¹³ przed wyborem: albo bêdzie kontynuowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ jak dot¹d, nara aj¹c siê na cywilne pozwy o niekompetencjê i zaniedbania (jak to mia³o miejsce w przypadku Watsona), albo w pe³ni podporz¹dkuje swoje zasady uregulowaniom ustawowym. Struktura organizacyjna wspó³czesnego boksu zawodowego oraz s³abo uregulowana przepisami dzia³alnoœæ organizacji bokserskich, wrêcz sk³aniaj¹ce do wyzysku, doprowadz¹, i to w niedalekiej przysz³oœci, do sytuacji, e pojawi¹ siê powa ne ¹dania zakazu jego uprawiania. Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy 77

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Prawna ochrona nazw domen internetowych

Prawna ochrona nazw domen internetowych Robert MARIAÑSKI Prawna ochrona nazw domen internetowych R ewolucja w komunikacji, która dokona³a siê dziêki Sieci internetowej w ci¹gu zaledwie ostatnich kilku lat, ma bezprecedensowy wymiar. Niemal codziennie

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

Disputatio. Re imy TOM VIII

Disputatio. Re imy TOM VIII Disputatio Re imy TOM VIII GDAÑSK 2009 ISSN 1898-3707 Redaktor Naczelny: Jakub H. Szlachetko jakubszlachetko@gmail.com Rada Recenzentów: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean dr Przemys³aw Kieroñczyk

Bardziej szczegółowo

Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech

Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 MARCIN KU BA Poznañ DOI : 10.14746/rie.2014.8.27 Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech Wstêp Niniejsze opracowanie prezentuje genezê,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE. Grzegorz Ca³ek. opracowanie:

STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE. Grzegorz Ca³ek. opracowanie: JAK ZA O YÆ STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE opracowanie: Grzegorz Ca³ek JAK ZA O YÆ STOWARZYSZENIE Materia³y szkoleniowe Instytutu Inicjatyw Pozarz¹dowych w ramach projektu AKADEMIA NGO Copyright

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju sektora prywatnego w Polsce

Bariery rozwoju sektora prywatnego w Polsce Uwarunkowania wzrostu sektora prywatnego w Polsce Ewa Balcerowicz Czêœæ II Bariery rozwoju sektora prywatnego w Polsce 2.1. Wprowadzenie Ta czêœæ raportu poœwiêcona jest uwarunkowaniom rozwoju sektora

Bardziej szczegółowo

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS Poradnik powsta³ w ramach projektu IMPULS - TCHNIEMY YCIE W ORGANIZACJE który zosta³ dofinansowany z Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Wrogie przejęcia przedsiębiorstw taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami

Wrogie przejęcia przedsiębiorstw taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami ANDRZEJ ZYGUŁA Wrogie przejęcia przedsiębiorstw taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami Przemiany gospodarcze, polityczne i spo³eczne, jakie mia³y miejsce na œwiecie w ostatnich latach, doprowadzi³y

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

reklama 28.02.-03. 03. 2014 r. NR 03 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXIII ISSN 1425-1876 Karanie wiêzieniem pijanych cyklistów okaza³o siê kompletn¹ kompromitacj¹ wymiaru sprawiedliwoœci. Wprowadzenie art.

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH II Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Rok 5, numer 1 (13) Marzec 2007 GA ZE TA ZP A

Bardziej szczegółowo

Wolnoœæ s³owa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny. BIULETYN INFORMACYJNY. www.obserwatorium.

Wolnoœæ s³owa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny. BIULETYN INFORMACYJNY. www.obserwatorium. BIULETYN INFORMACYJNY N r11 Listopad 2009 ISSN 1689-8346 Konferencja Wolnoœæ s³owa w prasie lokalnej W numerze omówienie konferencji o problemach prasy lokalnej, normach ochrony konkurencji i pluralizmu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15 i 16 paÿdziernika 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Wielostronne rokowania handlowe Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO) w ramach. W kierunku modyfikacji wspó³czesnego systemu handlu miêdzynarodowego

Wielostronne rokowania handlowe Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO) w ramach. W kierunku modyfikacji wspó³czesnego systemu handlu miêdzynarodowego Zdzis³aw W. PUŒLECKI Poznañ W kierunku modyfikacji wspó³czesnego systemu handlu miêdzynarodowego Streszczenie: Celem g³ównym opracowania by³o przedstawienie koniecznoœci doskonalenia systemu i reform handlu

Bardziej szczegółowo