Nie nale y zastanawiaæ siê, czy do boksu zawodowego reformy trzeba wprowadziæ, lecz kiedy i jakie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie nale y zastanawiaæ siê, czy do boksu zawodowego reformy trzeba wprowadziæ, lecz kiedy i jakie."

Transkrypt

1 66 PAP/AP Regulacje prawne w boksie zawodowym, niezbêdne i pilne, winny zmierzaæ w kierunku ochrony zdrowia boksera, przejrzystoœci i czystoœci zasad rywalizacji. 66

2 Prawo sportowe Nie nale y zastanawiaæ siê, czy do boksu zawodowego reformy trzeba wprowadziæ, lecz kiedy i jakie. 67 Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy Praca ukazuje ewolucjê regulacji organizacyjno-prawnych w boksie zawodowym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii od lat dwudziestych XX wieku do dnia dzisiejszego. Omawiany okres zosta³ podzielony na trzy etapy: lata brak jakichkolwiek uregulowañ, lata czêœciowe regulacje, aktualny uk³ad wymagaj¹cy zasadniczej reformy. Autor przedstawia wa niejsze inicjatywy organizacyjno-prawne podejmowane w Stanach i, mimo lepszej opinii, usprawnienia w funkcjonowaniu systemu na wyspach brytyjskich. Jego zdaniem, zmiany winny byæ skierowane w stronê utworzenia silnej centralnej instytucji, której naczelnym zadaniem by³aby przejrzystoœæ zasad handlowych oraz zapewnienie warunków bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia bokserów. S OWA KLUCZOWE: prawo sportowe boks zawodowy komercjalizm korupcja. Ewolucja regulacji prawnych w dziedzinie boksu zawodowego w USA 1. Lata Lata dwudzieste XX wieku by³y dekad¹ najbardziej dochodowych walk School of Law Queens University, Belfast, Irlandia Pó³nocna. bokserskich. Zapewne okropnoœci I wojny œwiatowej w której zastosowano gaz musztardowy i karabiny maszynowe sprawi³y, e agresja i brutalnoœæ towarzysz¹ce walce bokserskiej wyda³y siê ³agodne i zwyczajne. Za symbol tego okresu zosta³ uznany amerykañski mistrz wagi ciê kiej Jack Dempsey, który sprawi³, e boks zyska³ niespotykan¹ wczeœniej popularnoœæ, szacunek i sta³ siê Sport Wyczynowy 2006, nr 3-4/

3 68 profesj¹ niezwykle dochodow¹. W dniu Œwiêta Niepodleg³oœci w 1919 roku Dempsey odebra³ tytu³ Jessowi Willardowi. Nastêpnie w bardzo widowiskowy sposób (w komercyjnym sensie tego okreœlenia) wielokrotnie broni³ swego tytu³u. Trzecia z tych walk, w której jego przeciwnikiem by³ francuski bohater wojenny George Carpentier (Jersey City, 2 lipca 1921 roku) by³a pierwszym pojedynkiem, a zapewne równie pierwsz¹ imprez¹ sportow¹, w której wp³ywy brutto za bilety wstêpu przekroczy³y milion dolarów. Szósta walka Dempseya w obronie tytu³u, przeciwko Gene Tunneyowi, odby³a siê w 1926 roku na oczach widzów, a wp³ywy za bilety by³y rekordowe i wynios³y dolarów. W³aœnie wtedy rozpoczê³a siê era prawdziwego boksu zawodowego. Na ringu Dempsey zap³aci³ za to, e przez trzy lata nie musia³ broniæ tytu³u: jego przeciwnik ³atwo go pokona³. W rewan u The Battle of the Long Count w Soldier Field w Chicago ponownie zwyciê- y³ Tunney. Kr¹ y³y pog³oski, e Dempsey sprzeda³ przynajmniej jedn¹ z walk. Niezale - nie od tego, czy jest to prawda, czasy, które nadesz³y bezpoœrednio po jego panowaniu, by³y okresem najwiêkszego przekupstwa. Twierdzenie to dotyczy zw³aszcza walk o mistrzostwo w wadze ciê kiej. Co wiêcej, New York State Athletic Commission (NYSAC), ju od chwili powstania najbardziej wp³ywowa organizacja (wydawa³a licencje krajowe i miêdzynarodowe), sta³a siê sprzedajn¹ i podatn¹ na wp³ywy polityczne. NYSAC dzia³a³a wtedy wed³ug kaprysów organizatora walk (promoter) Texa Rickarda, który rz¹dzi³ najwiêksz¹ aren¹ boksersk¹ Madison Square Garden. W 1920 roku przedstawiciele 13 stanów USA za³o yli konkurencyjn¹ organizacjê National Boxing Association (NBA), która równie zaczê³a nadawaæ tytu³y mistrzów œwiata. W latach trzydziestych XX wieku boks zawodowy w USA stanowi³ zbitek archaicznych zasad, zagranicznych najeÿdÿców, mnóstwa nieczystych walk i kryminalnych postêpków. To okres kariery zawodowego mistrza wagi ciê kiej Primo Carnery. Ten mierz¹cy ponad 1,90 m wzrostu bokser zosta³ wmanewrowany przez mafiê w kilka wa nych, ale wysoce w¹tpliwych, walk. W 1933 roku Carnera stan¹³ do pojedynku o tytu³ mistrza œwiata wagi ciê kiej. Powszechnie uwa a siê, e jego zwyciêstwo w dniu 29 czerwca 1933 nad ówczesnym mistrzem, Jackiem Sharkeyem, by³o oszustwem. Sharkey po piêciu rundach niemrawych akcji zosta³ znokautowany zagadkowym ciosem, który bardziej zdziwi³ samego Carnerê ni jego przeciwnika. Nic dziwnego, e w 1933 roku rozleg³y siê pierwsze ¹dania powo³ania niezale nej organizacji pañstwowej, która zarz¹dza³aby sportem w Stanach Zjednoczonych. G³ównym rzecznikiem tej idei by³ redaktor sportowy New York Times John Kieran. Okreœli³ on problem, który trapi boks zawodowy po dziœ dzieñ: Bokser zdyskwalifikowany w Nowym Jorku mo e walczyæ na obszarze zarz¹dzanym przez National Boxing 68

4 Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy 69 Association, obejmuj¹cym 26 stanów. Zawodnik zdyskwalifikowany na obszarze NBA mo e walczyæ w Nowy Jorku i w Pensylwanii. Obie te organizacje rzadko ze sob¹ wspó³dzia³aj¹. Maj¹ odmienne obyczaje i zasady. Finansowa rentownoœæ przyci¹gnê³a do boksu kryminalistów. W 1940 roku uczestnictwo przestêpczoœci zorganizowanej w boksie zawodowym, g³ównie wymuszaj¹cej ³apówki, sk³oni³y senatora Ambrose a Kennedy ego do zaproponowania Kongresowi Stanów Zjednoczonych, by wyda³ rezolucjê w sprawie powo³aniu pañstwowego komitetu zarz¹dzaj¹cego boksem zawodowym. Projekt upad³, ale zainteresowanie nieczystymi dzia³aniami w przemyœle boksu zawodowego zaczê³o wzrastaæ. Lata powojenne, od 1947 do 1957 okres zapocz¹tkowany w dniu 14 listopada 1947 roku dyskusyjn¹ pora k¹ Jake a La Motty (nosz¹cego przydomek The Raging Bull Wœciek³y Byk) z Billym Foxem by³ w zawodowym boksie okresem najwiêkszego, zupe³nie otwartego przekupstwa. Powsta³a International Boxing Council (Miêdzynarodowa Rada Boksu IBC) organizacja, której cz³onkami by³y osoby organizuj¹ce walki w Nowym Jorku, nale ¹ce do najwiêkszych rodzin mafijnych i zawodowych hazardzistów. Przez ca³e lata piêædziesi¹te dzia³alnoœæ IBC by³a przedmiotem nieustannego zainteresowania w³adz federalnych. Jej praktyki doprowadzi³y wreszcie do wyroku S¹du Najwy szego, g³osz¹cego, e boks w odró nieniu do baseballu nie jest zwolniony z postanowieñ prawa antymonopolowego zawartego w Sherman Act z 1890 roku (USA przeciwko IBC, 1955, 348 US 236). Wyrok ten znacznie os³abi³ wp³ywy IBC. 2. Lata W latach szeœædziesi¹tych XX wieku liczne posiedzenia Kongresu, prowadzone przez senatora Estesa Kefauvera, przewodnicz¹cego Senate Judiciary Committee s Subcommittee on Antitrust and Monopoly (Podkomitet Senackiej Komisji S¹dowej d.s. Przeciwdzia³ania Trustom i Monopolom), ujawni³y straszliwy ba³agan panuj¹cy w boksie zawodowym zarówno pod wzglêdem zarz¹dzania, jak i struktury. Szerzy³o siê przekupstwo i nieukrywana przestêpczoœæ. Dla ka dej próby reform przeszkodê stanowi³y opisane ni ej okolicznoœci. Po pierwsze boks zawodowy nie rozwija³ siê wed³ug wzorca obranego przez inne dyscypliny sportu, takie, na przyk³ad, jak pi³ka no na czy lekkoatletyka, które utworzy³y sieæ demokratycznych organizacji narodowych, stopniowo przekszta³caj¹ce siê w jedno, miêdzynarodowe, cia³o zarz¹dzaj¹ce, np. FIFA lub IAAF. Boks zawodowy nie poszed³ te za przyk³adem boksu amatorskiego. Obce by³y mu jednolite uregulowania AIBA (International Amateur Boxing Association Miêdzynarodowy Zwi¹zek Boksu Amatorskiego, przyp. t³um.), zw³aszcza w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeñstwa bokserów. By³oby idealnie, gdyby w boksie zawodowym dzia³a³ odpowiednik AIBA. Niestety, nie jest to mo liwe Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy 69

5 70 ze wzglêdu na uk³ad organizacji bokserskich, a tak e liczn¹ grupê i siln¹ pozycjê organizatorów walk i zainteresowanych mediów, które czerpi¹ korzyœci z tego, e nie ma w boksie mocnej w³adzy centralnej. Po drugie boks zawodowy, w odró nieniu od wiêkszoœci innych zawodowych sportów indywidualnych, nie ma kalendarza regularnych turniejów. Walki s¹ organizowane ad hoc. Ich inicjatorzy, na przyk³ad kompanie telewizyjne, urz¹dzaj¹ w porozumieniu z osobami zarz¹dzaj¹cymi boksem imprezy z³o one z kilku walk. Pojedynki mistrzowskie s¹ firmowane przez liczne prywatne miêdzynarodowe organizacje. Tylko pozornie musz¹ siê odbywaæ zgodnie z zasadami organizacji zarz¹dzaj¹cej, obejmuj¹cymi obowi¹zkowe zabezpieczenie medyczne i czêste badania zawodników. Wa ne jest równie to, e cia³a te firmuj¹ jedynie walki na poziomie mistrzowskim, a ich g³ównym zadaniem jest ustalanie kolejnoœci bokserów na listach rankingowych. Ich dzia³ania s¹ finansowane ze sk³adek wp³acanych przez bokserów zwykle w wysokoœci 3-5% ich ogólnych dochodów w zamian za umo liwienie walki o tytu³ danej organizacji. Ka da z nich dzia³a niezale nie. Wspó³pracuj¹ ze sob¹ niechêtnie, o czym œwiadczy to, e nagminnie ignoruj¹ wybitnych bokserów z innych list i promuj¹ jedynie swoich mistrzów i pretendentów do tytu³u. Po trzecie bokser zwykle podpisuje kontrakt z mened erem na zasadzie wy³¹cznoœci. Typowa praktyka polega na tym, e mened er umawia siê z organizatorem walki (promoter) w nadziei, e nie ograniczy siê tylko do jednego pojedynku, ale e dojdzie do wysoce op³acalnych walk w obronie tytu³u. Na ogó³, organizator wpisuje boksera do umowy patronackiej na okreœlony czas lub okreœlon¹ liczbê pojedynków. Zgodnie z typow¹ umow¹ bokser zrzeka siê na jego rzecz praw handlowych zwi¹zanych z przysz³ymi walkami, dotycz¹cych sponsoringu, sprzeda y biletów czy praw do transmisji radiowych i telewizyjnych w zamian za przysz³e nagrody. Nastêpnie organizator próbuje sprzedaæ te prawa z zyskiem. Uk³ad handlowy wydaje siê prosty, lecz gdy uczestnicz¹ w nim pozbawieni skrupu³ów organizatorzy i pojawia siê konflikt interesów mened erów i organizatorów, niezbyt wykszta³cony bokser nie jest ich równorzêdnym partnerem. Po czwarte w obrêbie tej wielowarstwowej struktury mog¹ tworzyæ siê ró norodne powi¹zania. Istnieje monopolistyczna kontrola sprawowana przez organizatorów (liczne prywatne miêdzynarodowe organizacje bokserskie), a pojedynek musi siê odbyæ pod auspicjami odpowiedniej stanowej lub pañstwowej agencji reguluj¹cej walki. Konflikty interesów mog¹ te powstaæ miêdzy bokserami, którzy podpisali kontrakt z tym samym organizatorem w tej samej kategorii wagowej czy w tych samych mistrzostwach. Organizator mo e decydowaæ o tym, komu przypadnie tytu³ i wymuszaæ na zawodnikach wysokie op³aty za pojedynki. Bokser, który nie ma kontraktu z g³ównym organizatorem, mo e czuæ siê odstawiony 70

6 Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy na boczny tor mo e nigdy nie otrzymaæ szansy na walkê o tytu³, choæby na ni¹ zas³ugiwa³ ze wzglêdów sportowych. Sytuacjê boksera niezale nego pogarsza fakt, e organizatorzy maj¹ œcis³e powi¹zania z przynajmniej jedn¹ wielk¹ organizacj¹ zarz¹dzaj¹c¹ boksem i bokser nie bêd¹cy w ³askach, pomimo swej reputacji, mo e nie osi¹gn¹æ nale nej mu pozycji z powodów pozasportowych. Zawodnicy i mened erowie nie powi¹zani z g³ównym w danym okresie organizatorem albo musz¹ ostatecznie przyj¹æ jego regu³y, albo stworzyæ konkurencyjn¹ organizacjê i otrzymaæ tytu³ mistrza œwiata na jej prawach. Dzieje boksu zawodowego obfituj¹ w tego typu pokrêtne sytuacje. Jak stwierdzono wczeœniej, w latach piêædziesi¹tych reputacja NBA ucierpia³a wskutek powi¹zañ z IBC, w sprawie której S¹d Najwy szy Stanów Zjednoczonych wyda³ niekorzystny wyrok za praktyki monopolistyczne. W 1962 roku NBA odrodzi³a siê pod nazw¹ World Boxing Association (Œwiatowy Zwi¹zek Bokserski WBA) i pod koniec lat szeœædziesi¹tych na swoj¹ rêkê przyznawa³a wiêkszoœæ œwiatowych tytu- ³ów. W 1983 roku amerykañska grupa wp³ywowych dzia³aczy pod przewodnictwem Roberta Lee z New Jersey State Athletic Commission (Komisja Sportowa Stanu New Jersey) próbowa³a odzyskaæ kontrolê nad WBA. Kiedy nie zdo- ³a³a tego dokonaæ, za³o y³a w³asn¹ organizacjê International Boxing Federation (Miêdzynarodowa Federacja Boksu IBF). Pocz¹tkowo uzyska³a silne wsparcie amerykañskich organizatorów 71 walk, którzy mieli doœæ p³acenia wysokich op³at WBA, a tak e spe³niania dodatkowych, nieformalnych ¹dañ tej organizacji, które sta³y siê czymœ zwyczajnym. Niestety, Lee równie skupi³ na sobie zainteresowanie FBI za takie same wykroczenia. W 1988 roku podobne okolicznoœci poskutkowa³y za³o eniem World Boxing Organisation (Œwiatowa Organizacja Boksu WBO). PóŸniej, w 1963 roku powsta- ³a World Boxing Council (Œwiatowa Rada Boksu WBC). Na sw¹ siedzibê WBC obra³a Meksyk i jest zarz¹dzana przez Jose Sulimana, œciœle powi¹zanego z organizatorem walk Donem Kingiem. Istnieje ponadto mnóstwo innych organizacji zarz¹dzaj¹cych boksem, miêdzy innymi World Boxing Union, International Boxing Organisation itp. 1 Na pierwszy rzut oka mog³oby siê wydawaæ, e mnogoœæ organizacji i mo liwych do zdobycia tytu³ów jest dla bokserów korzystna, przynajmniej na krótk¹ metê. Nawet mierny bokser, je- eli zyska odpowiednie poparcie, mo e zdobyæ jakiœ tytu³. W rzeczywistoœci przynosi to korzyœci g³ównie ró nego rodzaju przedsiêbiorcom. Im wiêcej tytu³ów znajduje siê na rynku, tym wiêcej dochodowych walk mo na sprzedaæ sieciom telewizyjnym, tym wiêcej biletów kupi¹ widzowie i tym wiêcej bokserów mo na wykorzystaæ. Co istotne, zwiêkszono liczbê kategorii wagowych z pocz¹tkowych 8 do 17. Przed pó³ wiekiem by³o najwy ej 8 mistrzów 1 Na liœcie amerykañskich i œwiatowych organizacji zajmuj¹cych siê boksem zawodowym figuruje 14 nazw (przyp. t³um.) Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy 71

7 72 œwiata, natomiast obecnie oko³o 17 zawodników szczyci siê jakimœ œwiatowym tytu³em. Naszkicowana tu struktura jest bardziej skomplikowana, poniewa wszelkie procedury oceny i wspierania boksu, a tak e wszyscy ludzie bior¹cy w nich udzia³ bokserzy, sêdziowie, sêdziowie ringowi musz¹ byæ zarejestrowani i licencjonowani przez pañstwowe w³adze sportowe lub odpowiedni¹ prywatn¹ organizacjê boksersk¹. Dotyczy to tak e hal, w których odbywaj¹ siê pojedynki. Mo na by s¹dziæ, e procedury przestrzegane przy organizacji imprez bokserskich s¹ w jakimœ stopniu poddane kontroli pañstwowej i e cechuje je pewna jednolitoœæ. Faktycznie, poszczególne pañstwowe cia³a przepisodawcze takie jak NYSAC a tak e prywatne jednostki o zasiêgu pañstwowym podjê³y wysi³ki, by wprowadziæ jakieœ uregulowania pojedynków odbywanych pod ich auspicjami. Jednak e g³ówny problem polega na tym, e jeœli organizatorzy walk uwa aj¹, i zabezpieczenia medyczne lub op³aty licencyjne za walki w jakimœ stanie czy pañstwie s¹ zbyt uci¹ liwe, to przenosz¹ siê do organizacji maj¹cej bardziej przyjazne przepisy. Na przyk³ad w Stanach Zjednoczonych najbardziej presti owe walki odbywaj¹ siê z dala od wschodniego wybrze- a, gdzie regulacje s¹ œcis³e w stanach taniej bandery, gdzie ponadto legalne dzia³anie kasyn i hazardu pozwala uzyskaæ dodatkowe dochody. Z powodu istnienia wielu organizacji reguluj¹cych uprawianie boksu w pocz¹tkach lat szeœædziesi¹tych XX wieku senator Kefauver wprowadzi³ pod obrady Kongresu Stanów Zjednoczonych szereg projektów ustaw reformuj¹cych tê dziedzinê sportu. Przewidywa³y one utworzenie stanowiska National Boxing Commissioner (Pañstwowego Komisarza Boksu) urzêdnika sprawuj¹cego nadzór nad tym sportem. Przez takiego komisarza kontrolowany jest w USA baseball. Próby te spe³z³y jednak na niczym, poniewa w Senacie przewa y³a opinia, e stanowi³oby to niepo ¹dany precedens, prowadz¹cy do zaanga owania siê w³adz federalnych w sprawy sportu. W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych boks zawodowy nadal by³ zarz¹dzany równie Ÿle, jak wczeœniej. Pisano wtedy: Motywy ekonomiczne oraz podzielony system regulacji pañstwowych nak³aniaj¹ wielu bokserów i mened erów do omijania prawa. Bokser, czasowo pozbawiony œrodków do ycia z powodu przepisów bezpieczeñstwa w jednym stanie, mo e przekroczyæ granicê do innego stanu i boksowaæ tam pod innym nazwiskiem, lekcewa ¹c swoje zdrowie. Istnieje niekompletny i fragmentaryczny system wymiany informacji miêdzy licznymi stanowymi komisjami bokserskimi w odniesieniu do rutynowego sprawdzania to samoœci i badania lekarskiego kontuzjowanych bokserów. K³opoty komisji z uzyskaniem dok³adnej historii medycznej bokserów s¹ równie problemem miêdzynarodowym. 3. Lata W latach dziewiêædziesi¹tych senator John McCain podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu uporz¹dkowanie niektórych opisanych powy ej problemów. Uznaj¹c, e 72

8 Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy 73 nie ma wielkich szans na po³¹czenie licznych organizacji zarz¹dzaj¹cych boksem w jedno autorytatywne cia³o, wezwa³ do federalnego uregulowania spraw imprez bokserskich odbywaj¹cych siê na terenie Stanów Zjednoczonych. Zainteresowanie senatora boksem zawodowym skupia³o siê pocz¹tkowo na nadu yciach w zarz¹dzaniu t¹ dyscyplin¹, a w dalszej kolejnoœci na problemach zdrowia i bezpieczeñstwa. Wyszed³ on z za³o enia, e lepiej bêdzie nadaæ wiêcej praw ró nym stanowym agencjom sportowym i wspieraæ budowanie jednolitoœci w stosowaniu tych praw, ni narzuciæ sportowi jedn¹ centraln¹ organizacjê, finansowan¹ przez pañstwo. W dniu 9 paÿdziernika 1996 roku wszed³ w ycie federalny akt prawny, The Professional Boxing Safety Act (PBSA). Ta pierwsza znacz¹ca federalna inicjatywa prawodawcza w boksie zawodowym mia³a na celu przede wszystkim zapobie enie wykorzystywaniu przez organizatorów walk, mened erów i bokserów niespójnoœci w istniej¹cym stanie prawnym. Warto wymieniæ cztery punkty tej ustawy. Po pierwsze zabrania ona kontuzjowanym bokserom udzia³u w pojedynkach w innych stanach. Po wtóre wprowadza wymóg obecnoœci w pobli- u ringu odpowiednich s³u b medycznych. Po trzecie zobowi¹zuje wszystkich bokserów do zarejestrowania siê w celu otrzymania karty identyfikacyjnej wydanej przez komisjê boksersk¹ w stanie jego zamieszkiwania (lub, jeœli zawodnik jest obcokrajowcem lub mieszka w stanie nie maj¹cym w³asnej komisji bokserskiej, w dowolnej komisji stanowej). Wreszcie po czwarte zawiera zapis o konflikcie interesów, zabraniaj¹cy komisarzom stanowym pobierania rekompensat (czytaj: ³apówek) od uczestników biznesu bokserskiego (czytaj: organizatorów walk). Druga wielka inicjatywa prawodawcza McCaina w dziedzinie boksu stanowi czêœæ aktu nosz¹cego nazwê Muhammad Ali Boxing Reform Act 2000 (MABRA), odnosz¹cego siê do ró nych praktyk maj¹cych na celu wyzysk i przymuszanie w przemyœle boksu zawodowego w Stanach Zjednoczonych (i gdzie indziej). Zdaniem inicjatora obu ustaw ich skutecznoœæ jest ograniczona: Ustawy PBSA i MABRA mia³y na celu lepsze zabezpieczenie bokserów i z³agodzenie skutków najpowa niejszych nadu yæ w boksie. Zosta³y uchwalone po to, aby podwy szyæ bezpieczeñstwo i spo³eczne zaufanie do boksu. Wprawdzie wprowadzenie tych przepisów stanowi³o wa ny krok w kierunku reform, ale dotyczy³y one objawów, a nie przyczyn dolegliwoœci sportu. Powa ne problemy nie znik³y, wiêc senator McCain (przy wspó³pracy senatora Byrona Dogana) wniós³ pod obrady Kongresu Stanów Zjednoczonych akt zatytu³owany Professional Boxing Amendments Act (Ustawa o Nowelizacji Boksu Zawodowego PBAA). Ustawa ta ma na celu wprowadzenie piêciu podstawowych reform. Po pierwsze umocnienie istniej¹cego prawa federalnego przez uchwalenie jednolitych norm bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. Po drugie ustanowienie scentralizowanego rejestru medycznego, który móg³by byæ wykorzystywany przez stanowe ko- Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy 73

9 74 misje sportowe w celu ochrony bokserów. Po trzecie zawê enie pola arbitralnych praktyk organizacji zarz¹dzaj¹cych boksem. Po czwarte podjêcie próby ujednolicenia treœci zawieranych kontraktów. Najbardziej rewolucyjna jest jednak pi¹ta reforma. Ma ona na celu ustanowienie jednego federalnego cia³a zarz¹dzaj¹cego boksem zawodowym w Stanach Zjednoczonych niezale nie, jednolicie i skutecznie. Mia³oby ono nosiæ nazwê United States Boxing Administration (Zarz¹d Boksu Stanów Zjednoczonych USBA) i by³oby kierowane przez dyrektora naczelnego (executive director) wspomaganego przez trzyosobow¹ komisjê mianowan¹ bezpoœrednio przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, za porad¹ i zgod¹ Senatu. USBA mia³by przede wszystkim ustalaæ zasady licencjonowania bokserów, organizatorów i mened erów, a tak e organizacji bokserskich. Organizacja ta mog³aby uniewa niaæ lub zawieszaæ licencje w przypadku pogwa³cenia federalnych przepisów bokserskich lub, gdyby dosz³a do przekonania, i takie uniewa nienie lub zawieszenie bêdzie s³u y³o interesowi publicznemu. W swym ostatnim artykule senator McCain powtórzy³, e podstawowym zadaniem USBA mia³aby byæ ochrona zdrowia, bezpieczeñstwa i ogólnych interesów bokserów. Ponadto do zadañ tej organizacji nale a³by administracyjny nadzór nad wszystkimi meczami boksu zawodowego w Stanach Zjednoczonych regulowany przepisami federalnymi, w tym wspó³praca z innymi federalnymi organizacjami, maj¹ca na celu zapewnienie przestrzegania tych praw. W tym kontekœcie senator zwróci³ uwagê na koniecznoœæ usuniêcia b³êdów obserwowanych w funkcjonowaniu PBSA i MABRA. Opisane wy ej reformy boksu zawodowego w Stanach Zjednoczonych nosz¹ charakter zasadniczy i maj¹ olbrzymie znaczenie. Chodzi tu zw³aszcza o to, e serce œwiatowego boksu zawodowego bije w³aœnie w Stanach Zjednoczonych. Zawodowy bokser, który nie zdobêdzie licencji na walki w tym kraju, bêdzie mia³ zablokowany dostêp do najbardziej dochodowego rynku sportowego. Dlatego normy ustanowione w Stanach Zjednoczonych maj¹ w istocie zasiêg ogólnoœwiatowy. Przepisy reguluj¹ce uprawianie boksu w Zjednoczonym Królestwie W Zjednoczonym Królestwie tradycyjne uregulowania dzia³aj¹ znakomicie. BBBC (British Board of Boxing Control Brytyjska Rada Kontroli Boksu) jest jedynym cia³em zarz¹dzaj¹cym. Jest to prywatna organizacja wydaj¹ca przepisy, ale nie maj¹ca umocowañ ustawowych. Nale y przyznaæ, e dzia³alnoœæ BBBC jest doœæ chlubna i jak stwierdzi³ pewien komentator od dawna jest ona uwa ana za jedn¹ z najsprawniejszych organizacji bokserskich. Co wiêcej, warto zauwa yæ, i wskutek serii wypadków œmiertelnych wybitnych bokserów na ringach brytyjskich w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku od- 74

10 Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy by³o siê wiele debat parlamentarnych nad ewentualnym zakazem uprawiania boksu zawodowego. Dziêki zdecydowanej postawie czêœci parlamentarzystów, a tak e przedstawicieli rz¹du podkreœlaj¹cych, e medyczne uregulowania BBBC nale ¹ do najsurowszych na œwiecie oraz e podlegaj¹ nieustannym ulepszeniom propozycja ta zosta³a ostatecznie odrzucona. Dokonania BBBC nale y postrzegaæ w szerszym kontekœcie. Nie ulega w¹tpliwoœci, e dzia³ania tej organizacji s¹ godne pochwa³y, ale trzeba je odnieœæ do ogólnych norm zarz¹dzania boksem na œwiecie, których poziom jest niezbyt wysoki. Co wiêcej, prawne skutki kontuzji doznanej przez Michaela Watsona w walce z Chrisem Eubankiem, która odby³a siê w Londynie w dniu 21 wrzeœnia 1991 (waga superœrednia, WBO) na d³ugo podwa y³y wiarygodnoœæ i autorytet BBBC. Wspomniany pojedynek odby³ siê w Londynie wed³ug zasad BBBC, które wymaga³y, by przy walce byli obecni trzej lekarze uznani przez Radê. Watson rozpocz¹³ pojedynek agresywnie, ale w ostatniej rundzie okaza³ siê niezdolny do obrony i sêdzia ringowy przerwa³ walkê. Piêœciarz dozna³ wylewu krwi do mózgu i straci³ przytomnoœæ. W zamieszaniu, które nast¹pi³o potem, pierwszy lekarz dotar³ do niego po up³ywie a 7 minut i dopiero wtedy go zbada³. W 30 minut po utracie przytomnoœci Watsona dowieziono do szpitala North Middlesex, gdzie przeprowadzono resuscytacjê. Jednak e szpital ten nie mia³ oddzia³u neurochirurgicznego, 75 wiêc Watsona przewieziono na operacjê do innego szpitala, ale wówczas dozna³ on ju powa nych i nieodwracalnych uszkodzeñ mózgu. Przykuty do wózka inwalidzkiego Watson oskar y³ BBBC o zaniedbania w zakresie niezbêdnych zabezpieczeñ medycznych i wygra³ proces (Watson przeciwko BBBC [2001] 2 WLR 1256). Jego zdaniem w przepisach BBBC powinien znaleÿæ siê wymóg, by obecni przy walce lekarze mieli mo liwoœci udzielenia natychmiastowej i skutecznej pomocy resuscytacyjnej. Watson utrzymywa³, e gdyby takiej pomocy udzielono mu ju na ringu, to mia³by powa ne szanse, by nie doznaæ trwa³ych uszkodzeñ mózgu. W pierwszej instancji sêdzia Ian Kennedy wyda³ wyrok korzystny dla Watsona. Jednak e BBBC z³o y- ³a apelacjê twierdz¹c, e nie ci¹ y³ na niej obowi¹zek opieki nad Watsonem. Brytyjski S¹d Apelacyjny odrzuci³ tê apelacjê i stwierdzi³, e wszystkie organizacje sportowe maj¹ œcis³y obowi¹zek stosowania regu³ i polityki, maj¹cych na celu ochronê zdrowia i bezpieczeñstwa sportowców. Wyrok w sprawie Watsona by³ pod wieloma wzglêdami katastrofalny dla BBBC. Po pierwsze, bokserowi przyznano milion funtów odszkodowania od tej organizacji. Po drugie, wzmocni³ pozycjê zwolenników zakazu uprawiania boksu, twierdz¹cych, e niezale nie od podjêtych œrodków zapobiegawczych jest rzecz¹ skrajnie trudn¹ uczynienie zeñ sportu bezpiecznego. Po trzecie, wywar³ znaczny wp³yw na skutecznoœæ BBBC jako organizacji reguluj¹cej upra- Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy 75

11 76 wianie boksu. Ten ostatni punkt ma podstawowe znaczenie dlatego, e uwypukla potrzebê gruntownej reformy sportu zawodowego w Wielkiej Brytanii. Wnioski W dniu 15 listopada 2003 meksykañski zawodnik Marco Antonio Barrera pokona³ filipiñskiego mistrza Manny Pacquiao w transmitowanej przez telewizjê walce w wadze piórkowej. Od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych Barrera by³ jednym z najbardziej fascynuj¹cych i odwa nych bokserów zawodowych. Pozbawi³ on brytyjskiego boksera Naseema Hameda jego rekordu ustanowionego w kwietniu 2001 (na 61 walk tylko trzykrotnie zszed³ z ringu pokonany). Jego pojedynek z Pacquiao, który wówczas by³ mistrzem œwiata juniorów w wadze piórkowej w organizacji IBF, by³ wydarzeniem najwy szej wagi. Tego rodzaju walka odbywa siê zwykle w Las Vegas, gdzie nadzór sprawuje Nevada State Athletic Commisssion. W tym jednak przypadku odby³a siê w San Antonio w Teksasie. Dlaczego organizatorzy walki zdecydowali siê na przeprowadzenie jej w Teksasie, okaza³o siê w trakcie przygotowañ do meczu. Dziennikarze ujawnili, e od 1995 roku Barrera cierpi na bóle g³owy i e w sierpniu 1997 roku, po drugiej z ciê kich przegranych przezeñ walk z bokserem o nazwisku Junior Jones, w tajemnicy przeszed³ w Mexico City zabieg chirurgiczny, polegaj¹cy na otwarciu czaszki, usuniêciu nienormalnego splotu y³ i wstawieniu ochronnej p³ytki tytanowej. Krótko potem, ju w 1997 roku, Barrera walczy³. P³ytka by- ³aby widoczna na ka dym zdjêciu tomograficznym, a poniewa Nevada State Athletic Commission na krótko przedtem wprowadzi³a wymóg przedstawienia przez boksera wyników tomografii w celu uzyskania licencji, wiêc organizatorzy walk Barrery przenieœli imprezê do Teksasu, gdzie siê tego nie wymaga. W opisie tego przypadku, wybitny amerykañski dziennikarz sportowy George Kimball odnotowa³, e wprowadzenie wymogu przedstawiania wyników magnetycznego rezonansu przez najpotê niejsz¹ organizacjê boksersk¹ w Stanach Zjednoczonych, Nevada State Athletic Commission, napotka³o na silny opór kilku najwiêkszych organizatorów walk, wœród nich równie opiekuna Barrery, Topa Ranka. W maju 2003 roku jego pracownik Bruce Trampler z³o y³ pismo ze sprzeciwem wobec tej regulacji. Po operacji Barrera stoczy³ 16 walk. Za ka dym razem mia³ obowi¹zek podaæ w formularzu medycznym wszelkie przebyte operacje chirurgiczne i za ka dym razem pope³nia³ oszustwo ukrywaj¹c historiê swojej choroby. Wiêkszoœæ walk odby³a siê w Stanach Zjednoczonych, a po³owa z nich w Las Vegas pod nadzorem pozornie skrupulatnym Nevada State Athletic Commission. Jedn¹ z walk przeprowadzono w Albert Hall w Londynie w kwietniu 1999 roku. Warta odnotowania by³a nie sama walka, gdy Barrera znokautowa³ swego przeciwnika ju w pierwszej rundzie, ale to, e w odró nieniu od organizacji ame- 76

12 Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy rykañskich British Boxing Board of Control ju w pocz¹tkach 1999 roku wprowadzi³a wymóg, by ka dy bokser, zanim uzyska licencjê na walki w Wielkiej Brytanii, przeszed³ badanie tomograficzne. Nie ulega w¹tpliwoœci, e w stosunku do Barrery wymóg ten nie zosta³ spe³niony. Sprawa Barrery ukazuje niesprawnoœæ systemu obecnych przepisów w miêdzynarodowym boksie zawodowym. Nie nale y zastanawiaæ siê, czy reformy trzeba wprowadziæ, lecz kiedy i na jakiej podstawie. Niniejszy szkic ukazuj¹cy ewolucjê uregulowañ prawnych w boksie zawodowym prowokuje sformu³owanie wniosku, e boks zawodowy powinien mieæ autorytatywne, scentralizowane cia³o nadzoruj¹ce. Jego mandat i uprawnienia powinny wynikaæ przede wszystkim ze œcis³ej procedury licencyjnej, zawieraj¹cej prawo do uniewa niania lub zawieszania licencji w przypadku pogwa³cenia kodeksu sportowego. Organizacja ta jako swój g³ówny cel stawiaæ powinna dobro, ochronê godnoœci i zdrowia bokserów. Do jej zadañ powinno nale eæ m.in. utrzymywanie centralnej bazy danych medycznych i statystycznych dotycz¹cych bokserów. Co wiêcej, wszystkie kontrakty w boksie zawodowym powinny byæ przejrzyste, a wymogi finansowe i formalne jak najmniej 77 uci¹ liwe. Powinny one odpowiadaæ deklaracji praw boksera, obejmuj¹cej ubezpieczenie, emeryturê i inne przywileje. Pod koniec XIX wieku w³adze bokserskie, dzia³aj¹ce w ramach ró nych przepisów, zosta³y zmuszone, pod groÿb¹ uznania za przestêpstwo, do zmiany bezwzglêdnych walk o nagrody do bardziej cywilizowanych pojedynków w rêkawicach. Odt¹d dzia³alnoœæ bokserska odbywa³a siê w warunkach legalnoœci. Niestety, póÿniejsze dzieje boksu wraz z czasami wspó³czesnymi, mo na postrzegaæ jako pasmo niepowodzeñ wdro- enia uregulowañ. Wszelkie przepisy wynikaj¹ce z kompromisu, do którego dosz³o pod koniec XIX wieku, by³y bezceremonialnie ³amane. Uwa am, e w Stanach Zjednoczonych i w Zjednoczonym Królestwie sport stan¹³ przed wyborem: albo bêdzie kontynuowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ jak dot¹d, nara aj¹c siê na cywilne pozwy o niekompetencjê i zaniedbania (jak to mia³o miejsce w przypadku Watsona), albo w pe³ni podporz¹dkuje swoje zasady uregulowaniom ustawowym. Struktura organizacyjna wspó³czesnego boksu zawodowego oraz s³abo uregulowana przepisami dzia³alnoœæ organizacji bokserskich, wrêcz sk³aniaj¹ce do wyzysku, doprowadz¹, i to w niedalekiej przysz³oœci, do sytuacji, e pojawi¹ siê powa ne ¹dania zakazu jego uprawiania. Komercjalizm, korupcja i boks zawodowy 77

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH, UPRAWNIAJ

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH, UPRAWNIAJ R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH, UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO Na podstawie art.13

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu na potrzeby placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 12 w Tarnowie

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu na potrzeby placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 12 w Tarnowie Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu na potrzeby placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 12 w Tarnowie ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres zamawiającego Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku Procedura awansu zawodowego Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59 1 z 8 2015-04-14 12:59 Kraków: przeprowadzenie szkolenia w szpitalach na temat wymogów standardów akredytacyjnych w okresie od 05.05.2015r. do 30.06.2015r. w ramach projektu Bezpieczny Szpital - Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo