Příruční slovník pro vychovatele

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Příruční slovník pro vychovatele"

Transkrypt

1 Příruční slovník pro vychovatele

2 Autorský kolektiv: Karásková Vlasta Krobotová Milena Stránská Eva Publikace vznikla v rámci řešení projektu Stimulace profesního potenciálu výchovných pracovníků v Olomouckém kraji CZ.1.07/1.3.13/ , Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové! V ruce držíte příruční slovník, který vznikl v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Stimulace profesního potenciálu výchovných pracovníků v olomouckém kraji a který je určen vychovatelům ve školních družinách a školních klubech. Při sestavování slovníku jsme vycházeli ze základních termínů, které se používají především v pedagogice, v tělesné výchově, při volnočasových aktivitách a v odborných zdrojích z oblasti edukačního procesu. Jsme si vědomi toho, že jsme nevyčerpali všechnu terminologickou slovní zásobu uvedených oblastí. Nebylo to však ani cílem naší práce. Byli jsme vedeni snahou pomoci pedagogům, kteří jsou kreativní a vnímaví k novým podnětům a zvyšují svůj profesní potenciál i samostudiem odborných pramenů. Zvolili jsme překlady českých termínů do dvou světových jazyků (do jazyka německého a anglického) a dále do jazyka našich kulturně blízkých sousedů - do jazyka polského. Přejeme vám hodně zdaru při vaší práci! Kolektiv autorů

4 Vysvětlivky maskulinum (mužský rod) femininum (ženský rod) neutrum (střední rod) pejor. pejorativum (hanlivý výraz) slang. hovorový jazyk (mluva lidí určité zájmové nebo profesní skupiny) ugs. (Umgangssprache) hovorový jazyk Abk. (Abkűrzung) zkratka A (Austria) Rakousko výraz používaný v Rakousku Ch (Schwiez) Švýcarsko výraz používaný ve Švýcarsku subst. substantivum (podstatné jméno) pl. plurál (množné číslo) GB Great Britain US United States of America

5 A abeceda Alphabet abecadło alphabet abecední alphabetisch alfabetyczny alphabetic *abecední *alphabetische Ordnung *wykaz alfabetyczny *alphabetical list seznam ; alphabetisches Verzeichnis *v abecedním *in alphabetischer Ordnung *w wykazie *in alphabetical list seznamu alfabetycznym abnormalita Abnormalität anormalność abnormality abnormální abnormal anormalny abnormal *abnormální *ein abnormaler Fall *przypadek anormalny *abnormal case případ absence ; nepřítomnost Absenz bes. A; CH; Abwesenheit ; absencja ; nieobecność absence absolutní absolut absolutny absolut *absolutní *absoluter / unbedingter *posłuszeństwo *absolut obedience poslušnost Gehorsam; absolutne Kadavergehorsam absolvent Absolvent absolwent graduate *absolvent *Hochschulabsolvent *absolwent szkoły *(university) graduate vysoké školy wyższej absolventka Absolventin absolwentka (female) graduate absolvovat absolvieren ukończyć; zdać; złożyć graduate *absolvovat školu *die Schule absolvieren *ukończyć szkołę *pass out; take one's degree abstrakce Abstraktion abstrakcja abstraction abstraktní abstrakt abstrakcyjny abstract *abstraktní *das abstrakte/ begriffliche *myślenie abstrakcyjne *abstract thinking myšlení Denken adaptace ; přizpůsobení Adaptation ; Adaption ; Adaptierung ; Anpassung adaptacja ; przystosowanie adaptation adekvátní; adäquat; angemessen adekwatny adequate přiměřený adolescence Adoleszenz adolescencja adolescence adoptovaný Adoptiv- adoptowany adopted *adoptované *Adoptivkind *dziecko adoptowane *adopted child dítě adoptovat; adoptieren adoptować adopt osvojit (si) aerobic Aerobic aerobic aerobic afekt Affekt afekt affection agrese Aggression agresja agression agresivní aggressiv agresywny aggressive

6 *agresivní člověk *aggressiver Mensch *człowiek agresywny *aggressive man/human akce Aktion akcja ; działanie action *kulturní akce *kulturelle Veranstaltung *akcja kulturalna *cultural action *společenská *gesellschaftliche *akcja towarzyska *social/formal action akce Veranstaltung *sportovní *Sportaktion *akcja sportowa *sports action akce akceschopnost Aktionsfähigkeit zdolność do działania ; fighting power operatywność akrobacie Akrobatik akrobatyka acrobatics aktivita Aktivität aktywność activity aktivizovat aktivieren aktywizować; pobudzać activate aktovka Aktentasche teczka schoolbag aktualizace Aktualisierung aktualizacja updating/upgrading aktualizovat aktualisieren aktualizować update/upgrade algoritmus Algorithmus algorytm algorithm alternativa Alternative alternatywa alternative/option alternativní alternativ alternatywny alternative *alternativní *Alternativmethode *metoda alternatywna *alternative method metoda *alternativní *alternativer Zugang *podejście alternatywne *alternative access přístup *alternativní *Alternativschule *szkoła alternatywna *alternative school škola amatér Amateur amator amateur/nonprofessional ambice Ambition ambicja ambition analfabet Analphabet analfabeta analphabet/illiterate analfabetismus Analphabetentum ; analfabetyzm illiteracy Analphabetismus analogie Analogie analogia analogy analytický analytisch analityczny analytic analýza Analyse analiza analysis (pl. analyses) anamnéza Anamnese anamneza anamnesis anketa Rundfrage ; Umfrage ankieta public inquiry; questionnaire apatie Apathie apatia apathy aplikace Applikation aplikacja ; application zastosowanie arch Bogen arkusz ; lista sheet *arch papíru *Papierbogen *arkusz papiera *sheet of paper archiv Archiv archiwum archive asistent Assistent asystent assistant asociace Assoziation asocjacja association atletika Athletik lekkoatletyka athletics atmosféra Atmosphäre atmosfera atmosphere audiokazeta Audiokassette audio kaseta audio cassette; audio tape audiovizuální audiovisuell audiowizualny audiovisual

7 *audiovizuální didaktické prostředky *audiovizuální pomůcky *audiovisuelle didaktische Hilfsmittel *audiowizualne środki dydaktyczne *audiovisual didactic instruments *audiovisuelle Hilfsmittel; AV-Medien *pomoce audiowizualne *audiovisual didactic aids auditivní auditiv audytywny auditive autismus Autismus autyzm autism autodidakt ; samouk Autodidakt autodydakt ; samouk autodidact; self-taught (person) automat Automat automat automatic machine autor Autor autor author autorita Autorität autorytet authority autosugesce Autosuggestion autosugestia autosuggestion; selfsuggestion averze Aversion awersja aversion axióm Axiom aksjomat axiom B babička Großmutter ; Oma babcia grandma bakalář Bakkalaureus bakałarz Bachelor barva Farbe farba colour *barvy vodové *Wasserfarben *farba wodna *water paint; water colour *míchat barvy *Farben mischen *mieszać farbę *mix paints báseň Gedicht wiersz poem batoh Rucksack plecak back-pack batole Kleinkind ; Baby dziecko raczkujące toddle běh Laufen ; Lauf bieg run bezdomovec Obdachlose bezpaństwowiec homeless (person) bezmocnost Machtlosigkeit bezsilność helplessness bezohledný rücksichtslos bezwzględny; surowy reckless bezostyšný schamlos bezwstydny barefaced bezpečnost Sicherheit bezpieczeństwo security; safeness *bezpečnost *Sicherheit am Arbeitsplatz *bezpieczeństwo pracy *security of work práce bezpečnostní Sicherheits- dla bezpieczeństwa security; safety *bezpečnostní *Sicherheitsmaßnahmen *środki bezpieczeństwa *safety arrangements opatření bezplatný kostenlos; kostenfrei bezpłatny free of charge *bezplatné vyučování *kostenloser Unterricht *kształcenie bezpłatne *free classes (teaching) bezstarostnost Sorglosigkeit beztroska carelessness biflovat (slang.) büffeln; ackern; bimsen; ochsen; strebern (ugs.) wkuwać (pot.) cram for; swot; memorize

8 biolog Biologe biolog biologist biologie Biologie biologia biology *biologie dítěte *die Biologie des Kindes *biologia dziecka *biology of child botanika Botanik botanika botany branka Tor bramka cage; goal brankař Torwart bramkarz goalkeeper bratr Bruder brat brother bratranec Vetter kuzyn cousin (boy-cousin) brašna Tasche ; Ranzen D torba bag *školní brašna *Schulranzen ; Schultasche *torba szkolna; tornister *schoolbag *balit si brašnu *den Ranzen packen *pakować torbę *pack a back brigáda Job praca społeczna; brigade-work brygada bruslař Schlittschuhläufer łyżwiarz skater brusle Schlittschuhe (m/pl) łyżwy skates *kolečkové *Rollschuhe (m/pl) *in-line-łyżwy *roller-skates brusle bruslit Schlittschuh laufen; jeździć na łyżwach skate eislaufen březen März marzec March bubínek kleine Trommel bębenek drum; timbrel budík Wecker budzik alarm clock budova Gebäude budynek ; gmach building *školní budova *Schulgebäude *budynek szkolny *schoolhouse bufet Büfett A; Ch / Buffet ; bufet snack bar; buffet Imbiss ; bunda Jacke kurtka jacket *lyžařská *Schijacke *wiatrówka *ski jacket (anorak) bunda bydlet wohnen mieszkać live bydliště Wohnsitz ; Wohnort miejsce zamieszkania abode; place of residence *přechodné bydliště *vorübergehender Wohnsitz *tymczasowe miejsce zamieszkania *temporary residence; no abode *stálé bydliště *ständiger Wohnsitz *stale miejsce *fixed abode *změna bydliště *Wohnungswechsel zamieszkania *zmiana miejsca zamieszkania *a change of abode C celodenní ganztägig całodzienny all-day; full-time *celodenní *Ganztagsausflug *nauczanie całodzienne *full-time classes vyučování cena Preis cena ; nagroda prize; price

9 *udělit cenu *den Preis zuerkennen (jm) *przyznać nagrodę *award a prize (někomu) centrum Zentrum centrum centre cestovat reisen podróżować travel cestovné Reisegeld ; Reisespesen diety travelling expenses; journey-money cestovní Reise- dotyczący podróży travel; travelling *cestovní průvodce *Reiseführer auch als Buch; Reisebegleiter *bedeker traveller's guide-book; tourist guide cíl Ziel cel aim; goal *výchovný cíl *Erziehungsziel *cel wychowawczy *research target cílevědomý zielbewusst; zielstrebig świadomy celu purposeful; goalseeking cílový Ziel- celowy target; final církev Kirche kościół Church církevní kirchlich kościelny church *církevní škola *Bekenntnisschule ; *szkoła kościelna *church school Konfessionsschule ; cirkus Zirkus cyrk circus cit Gefühl uczucie ; poczucie feel; emotion citlivý empfindlich wrażliwy sensitive citový gefühlsmäßig; gefühlsbetont uczuciowy emotional *citová reakce *Gefühlsreaktion *reakcja uczuciowa *emotional reaction *citový člověk *Gefühlsmensch *uczuciowiec *emotionalist cizí fremd obcy foreign *cizí jazyk *Fremdsprache *język obcy * foreign language cizojazyčný fremdsprachig obcojęzyczny foreign-language computer Computer komputer computer [kompjútr] ctižádost Ehrgeiz ambicja ambition ctižádostivý ehrgeizig ambitny ambitious cvičebnice Übungsbuch podręcznik z exercise book ćwiczeniami cvičení Üben ; Übung ćwiczenie exercise *jazykové *Sprachübung *ćwiczenie językowe *language exercise cvičení *mluvní cvičení *Sprechübung *ćwiczenie w mówieniu *verbal/spoken exercise *nápravné *Verbesserungsübung *ćwiczenie korekcyjne *corrective exercise cvičení *písemné *schriftliche Übung *ćwiczenie pisemne *written exercise cvičení *poslechové *Hörübung *ćwiczenie słuchowe *listening exercise cvičení *praktické cvičení *praktische Übung *ćwiczenie praktyczne *practice/practical exercise *řečnické *rhetorische Übung *ćwiczenie retoryczne *rhetorical exercise cvičení *ústní cvičení *mündliche Übung *ćwiczenie ustne *verbal/oral exercise

10 *vést cvičení *eine Übung abhalten *prowadzić ćwiczenia *conduct exercise cvičit üben; etw. trainieren ćwiczyć exercise cyklický zyklisch cykliczny cyclic; periodic cyklus Zyklus cykl cycle Č čárka Komma kreska ; przecinek comma čas Zeit czas time *letní čas *Sommerzeit *czas letni *summer time *volný čas *Freizeit *czas wolny *leisure time *vyučovací čas *Unterrichtszeit *czas nauczania *school time *zimní čas *Winterzeit *czas zimowy *winter time časopis Zeitschrift czasopismo journal; magazine časový zeitgemäß czasowy time; temporal čepice Mütze czapka cap *čepice se *Schirmmütze *czapka z daszkiem *cap with vizar štítkem červen Juni czerwiec June červenec Juli lipiec July český tschechisch czeski Czech *český jazyk *tschechische Sprache; *język czeski *Czech language Tschechische čestnost Ehrenhaftigkeit honorowość honesty; righteousness četba Lesestoff ; Lektüre lektura reading *dětská četba *Lesestoff für Kinder *lektura dziecięca *children's literature *zábavná *Unterhaltungslektüre *lektura rozrywkowa *entertaining reading četba činnost Tätigkeit działalność ; działanie activity *činnost v oboru *berufliche Tätigkeiten *zakres działania *subject field activity; activity in the field *kulturní a sportovní *kulturelle und sportliche Aktivitäten *działalność kulturalna i sportowa *cultural and sports activity činnost *mimoškolní *außerschulische *działalność *out-of-school activity činnost Tätigkeiten pozaszkolna *odborná činnost *fachliche Tätigkeit *działalność fachowa *special/professional activity *poradenská *beratende Tätigkeiten *działalność poradnicza *consultant activity činnost * rukodělná činnost *Handarbeit *działalność plastycznotechniczna *handmade/handcraft ed activity číslice Nummer ; Ziffer cyfra figure; number; cipher číslo Zahl ; Nummer numer ; liczba number

11 *telefonní číslo *Telefonnummer ; *numer telefoniczny *phone number Rufnummer čítanka Lesebuch czytanka reading-book čítárna Leseraum ; Lesesaal czytelnia reading-room člověk Mensch człowiek human being; human; one čtecí Lese- do czytania reading *čtecí metoda *Lesemethode *metoda czytania *reading method *čtecí přístroj *Lesegerät *czytnik *reading device čtenář Leser czytelnik reader čtenářský Leser-; Leserinnen-; Lese- czytelniczy reader's/readers' *čtenářská *Lesefertigkeit *umiejętność *reading skill dovednost czytelnicza *čtenářský *Lesezirkel * kółko czytelnicze *reading circle kroužek *čtenářský *Leseinteresse *zainteresowanie *reading interest zájem czytelników čtení Lesen czytanie reading *pedagogické *pädagogische Lektüre *czytanie pedagogiczne *educational reading čtení *sborové čtení *im Chor Lesen *czytanie zespołowe *community reading čtverec Viereck kwadrat square čtvrtletí Vierteljahr kwartał quarter; trimester čtyřletý vierjährig czteroletni four-year D dalekozrakost Weitsichtigkeit dalekowzroczność long-sightedness další weiter komp.; Weiter- dalszy next; another; further *další vzdělávání *Weiterbildung der Lehrenden *dalsze kształcenie nauczycieli *further education of teachers učitelů daltonismus Daltonismus daltonizm daltonism dar Geschenk podarunek present; gift *Geldspende *podarunek finansowy *donation *peněžní/peněž itý dar dárce Spender dawca dárce dárek kleines Geschenk podarunek donator; donor databáze Datenbasis baza danych database datum Datum data date *datum narození *Geburtsdatum *data urodzenia *birthday; date of birth *datum *Beginndatum *data rozpoczęcia *date of opening

12 zahájení dcera Tochter córa daughter debata Debatte debata debate; discussion debatovat (o debattieren (über j-n) debatować (nad czym) debate (about) čem) dědeček Großvater ; Opa dziadulek grandpa debilita Debilität debilizm debility dědičnost Vererbung dziedziczność heredity dedukce Deduktion dedukcja deduction deduktivní deduktiv dedukcyjny deductive *deduktivní *deduktive Methode *metoda dedukcyjna *deductive method metoda defekt Defekt defekt defect definice Definition definicja definition definovat definieren definiować define deformace Deformation ; deformacja deformation Deformierung degenerace Degeneration degeneracja degeneration dějepis Geschichte historia (w szkole) history (předmět ve škole) dějiny Geschichte historia history *dějiny *Geschichte der Erziehung *historia wychowania *history education výchovy dekorace Dekoration dekoracja decoration dekret Dekret dekret letter; decree - presidential decree *jmenovací *Ernennungs-/ *nominacja na *letter of appointment dekret Anstellungsdekret stanowisko dělení mat. Division math. dzielenie dividing Operation delikvence Delinquenz delikwencja delinquency *neurotická *neurotische Delinquenz *delikwencja *neurotic delinquency delikvence neurotyczna delikvent Delinquent delikwent delinnquent demokracie Demokratie demokracja democracy demokratický demokratisch demokratyczny democratic demonstrace Demonstration demonstracja demonstration *didaktická demonstrace *didaktische Demonstration *demonstracja dydaktyczna *didactic demonstration demonstrační Demonstrations- demonstracyjny demonstration; demonstrational *demonstrační *Demonstrationsmittel *pomoc demonstracyjna *demonstration aid pomůcka *demonstrační *Demonstrationstisch *stół demonstracyjny *demonstration table stůl den Tag dzień day *den *Tag der offenen Tür *dzień otwartych drzwi *doors open day otevřených dveří deník Tagebuch dziennik (notatnik) diary; notebook;

13 (zápisník) notepad *pedagogický *pädagogisches Tagebuch *dziennik pedagogiczny *pedagogical diary deník denní täglich dzienny daily *denní jesle *Tages/kinder/krippe *żłobek dzienny *day nursery deprese Depression depresja depression deskriptivní deskriptiv opisowy descriptive *deskriptivní *darstellende Geometrie *geometria wykreślna *descriptive geometry geometrie *deskriptivní *deskriptive Methode *metoda opisowa *descriptive method metoda destrukce Destruktion destrukcja destruction déšť Regen deszcz rain deštník Regenschirm parasol umbrella determinismus Determinismus determinizm determinism dětinský kindisch dziecinny infantile; childish dětinství Kinderei dziecinność childishness dětský kindlich dziecięcy child's; children's *dětská kniha *Kinderbuch *książka dziecięca *children's book *dětská *Kinderbibliothek *biblioteka dziecięca *children's library knihovna *dětská obrna *Kinderlähmung *paraliż dziecięcy *polio *dětská sestra *Kinderschwester *siostra dziecięca *children's nurse *dětský domov *Kinderheim *dzieciniec *children's home; creche *dětský lékař *Kinderarzt *lekarz dziecięcy *pediatrician *dětský sbor *Kinderchor *chór dziecięcy *children's chorus dětství Kindheit dzieciństwo childhood děvče Mädchen dziewczyna girl deviace Deviation dewiacja deviation dezinfekce Desinfektion ; dezynfekcja disinfection Desinfizierung diagnostický diagnostisch diagnostyczny diagnostic *diagnostická *diagnostisches Hilfsmittel *pomoc diagnostyczna *diagnostic aid pomůcka *diagnostický *diagnostische Methode *postęp diagnostyczny *diagnostic procedure postup diagnostika Diagnostik diagnostyka diagnostics *pedagogická diagnostika *pädagogische Diagnostik *diagnostyka pedagogiczna *pedagogical diagnostics diagnóza Diagnose diagnoza diagnosis; anamnesis diagram Diagramm diagram diagram dialekt (nářečí) Dialekt dialekt dialect dialog Dialog dialog dialog

14 dialogický dialogisch dialogowy dialogic *dialogická *dialogische Methode *metoda dialogu *dialog method metoda diapozitiv Diapositiv ; Dia diapozytyw ; diapositive przezrocze diaprojektor Diaprojektor ; Diaskop diaskop diascope (diaskop) didaktický didaktisch dydaktyczny didactic *didaktická hra *didaktisches Spiel *gra dydaktyczna *didactic game *didaktická *didaktische Technik *technika dydaktyczna *didactic technique technika *didaktická *didaktischer Grundsatz *zasada dydaktyczna *didactic policy zásada *didaktický cíl *didaktisches Ziel *cel dydaktyczny *didactic aim *didaktický krok *didaktischer Schritt *krok dydaktyczny *didactic step/measure *didaktický *didaktisches Material *materiał dydaktyczny *didactic material materiál *didaktický *didaktisches Prinzip *zasada dydaktyczna *didactic principle princip didaktika Didaktik dydaktyka methodology diety (cestovní) Diäten diety expenses diferenciace Differenzierung zróżnicowanie ; differentiation dyferencjacja *diferenciace vnější *äußere Differenzierung *zróżnicowanie zewnętrzne *external differentiation *diferenciace vnitřní *innere Differenzierung; Binnendifferenzierung *zróżnicowanie wewnętrzne *internal differentiation diferencovaný differenziert różnicowany differentiated *diferencované vyučování *differenzierter Unterricht *nauczanie różnicowane *differentiated education diktafon Diktaf/phon ; Diktiergerät dyktafon dictaphone diktát Diktat ; Ansage (e) in der dyktando dictation Volksschule A dílčí Teil-; Zwischen- częściowy partial *dílčí *Teilgeschicklichkeit *umiejętność częściowa *partial skill; sub-skill dovednost dílna Werkstatt pracownia ; warsztat workroom dílo Werk dzieło piece diplom Diplom dyplom diploma *udělit diplom *ein Diplom verleihen *nadać dyplom *grant a diploma *vydat diplom *ein Diplom aushändigen *wydać dyplom *award a diploma *vystavit *ein Diplom ausstellen *wystawić dyplom *issue a diploma diplom *získat diplom *ein Diplom erwerben *uzyskać dyplom *obtain a diploma disciplína Disziplin dyscyplina discipline disciplinovaný diszipliniert zdyscyplinowany disciplined

15 disketa Diskette (e) dyskietka floppy disk diskriminace Diskriminierung dyskryminacja diskrimination diskuse Diskussion dyskusja discussion *diskuse na *eine Diskussion zum *dyskusja na temat... *discussion on téma... Thema *diskuse o oboru *Fachsimpeln *dyskusja o specjalności *discussion on subject field *odborná diskuse *Fachdiskussion *dyskusja fachowa *professional/special discussion *přerušit *eine Diskussion abbrechen *przerwać dyskusję *interrupt discussion diskusi *ukončit *eine Diskussion beenden *zakończyć dyskusje *end debate diskusi *zahájit diskusi *eine Diskussion eröffnen *otworzyć dyskusje *initiate the discussion diskusní Diskussions- dyskusyjny disputable diskutovat (o diskutieren (über j-n/etw.) dyskutować debate (about) někom/něčem) dispozice Disposition dyspozycja disposition distance Distanz dystans distance dítě Kind dziecko child *citlivé dítě *empfindsames/sensibles *dziecko wrażliwe *sensitive child Kind *dítě školou povinné *schulpflichtiges Kind *dziecko podlegające obowiązkowi szkolnemu *school child *dítě vyžadující zvláštní péči *ein Kind; das einer besonderen Fürsorge bedarf *dziecko wymagające specjalnej troski *child with special needs *nadané dítě *begabtes Kind *dziecko utalentowane *talented/gifted child *nemocné dítě *krankes Kind *dziecko chore *sick child *netečné dítě *apathisches Kind *dziecko obojętne *passive child *obtížně vychovatelné dítě *schwer erziehbares Kind *dziecko trudne do wychowania *indocile child *opuštěné dítě *verlassenes Kind *dziecko opuszczone *destitute child; orphan *postižené dítě *behindertes Kind *dziecko upośledzone *child with special needs *slabomyslné *geistig schwach begabtes *dziecko upośledzone *soft-witted child dítě Kind umysłowo *úchylné dítě *ein Kind mit abweichenden *dziecko nienormalne *deviant child Verhaltensmerkmalen; anormales Kind ugs. *zanedbané *vernachlässigtes Kind *dziecko zaniedbane *neglected child dítě divadelní Theater- teatralny theatre; theatrical; dramatic *divadelní hra *Theater- / Bühnenstück *sztuka teatralna *drama; stage play *divadelní představení *Theateraufführung ( f); Theatervorstellung *przedstawienie teatralne *theatre performance

16 *divadelní *Theaterpädagogik ; *wychowanie teatralne *theatre education výchova Bühnenerziehung divadlo Theater teatr theatre *dětské *Kindertheater *teatr dziecięcy *children's theatre divadlo *loutkové *Marionettentheater ; *teatr lalkowy *marionette theatre divadlo Puppentheater *maňáskové divadlo *Handpuppentheter *teatr kukiełkowy *puppet theatre; puppet show *ochotnické *Laienbühne ; *teatr amatorski *amateurisch theatre divadlo Amateurbühne *školní divadlo *Schultheater *teatr szkolny *school theatre divák Zuschauer ; Zuseher A widz onlooker; theatre goer; spectators (obecenstvo) dlouhodobý langfristig długotrwały long-term *dlouhodobé pozorování *langfristige Beobachtung *obserwacja długotrwała *long-term observation *dlouhodobý *langfristiger Plan *plan długookresowy *long-term plan plán *dlouhodobý pokus *langfristiger Versuch *eksperyment długookresowy * long-term experiment doba Zeitabschnitt czas ; okres period; time period *pracovní *Arbeitszeit *czas pracy *working hours doba dobrovolnost Freiwilligkeit dobrowolność willingness dobrý (známka Befriedigend Schulnote dobry (stopień w szkole) C; good ve škole) dohoda Abkommen ; umowa ; agreement Vereinbarung porozumienie *dohoda o spolupráci *Kooperationsabkommen ; *umowa o współpracy *co-operation agreement Kooperationsvereinbarung dohodnout (se) vereinbaren uzgodnić; dojść do agree; come along porozumienia docházka (Schul-) Besuch uczęszczanie attendance *povinná *Anwesenheitspflicht *obowiązek *mandatory docházka *povinná školní docházka *allgemeine Schulpflicht uczęszczania *obowiązek uczęszczania do szkoły attendance *compulsory school attendance dochvilnost Pünktlichkeit punktualność punctuality dojem Eindruck wrażenie impression *hluboký *ein tiefer Eindruck *głębokie wrażenie *deep impression dojem doklad Nachweis dowód ; dokument document *cestovní *Reisedokument *dokument podróżniczy *travel document

17 doklad *platný doklad *gültiges Dokument *dowód; dokument *valid document ważny dokončit abschließen; beenden; dokończyć finish; complete vollenden dokument Dokument dokument document dokumentace Dokumentation dokumentacja documentation *pedagogická dokumentace *pädagogische Dokumentation *dokumentacja pedagogiczna *pedagogic documentation *písemná dokumentace *schriftliche Dokumentation *dokumentacja pisemna *written documentation *technická dokumentace *technische Dokumentation *dokumentacja techniczna *technical documentation domácí Haus- domowy home; domestic *domácí *Hausaufgabe ; *ćwiczenie domowe ; *homework cvičení Hausübung lekcje *domácí práce *die Hausarbeit der Schüler *praca domowa uczniów *pupils' homework žáků *domácí učitel *Hauslehrer *nauczyciel domowy *private tutor domov Heim dom ; miejsce home rodzinne *domov *Jugendheim ; *internat dla młodzieży *boarding house mládeže Jugendherberge donucení Zwang przymus compulsion donucovací Zwangs- przymusowy compulsive *donucovací *Zwangsmittel *środek przymusu *compulsory mean prostředek dopis Brief list letter *dostat dopis *einen Brief bekommen / *otrzymać list *receive a letter erhalten *napsat dopis *einen Brief schreiben *napisać list *write a letter *odeslat dopis *einen Brief absenden / *wysłać list *send a letter abschicken dopisování Briefwechsel ; korespondencja correspondence Korrespondenz doplňovací Ergänzungs- dodatkowy complementary *doplňovací cvičení *Ergänzungsübung *ćwiczenie dodatkowe *complementary exercise doporučen empfohlen polecany recommended; *doporučen s výhradami *bedingt empfohlen *zalecany z zastrzeżeniem doporučení Empfehlung polecenie ; rekomendacja *na doporučení (koho) suggested *recommended/sugge sted under reservations recommendation *auf Empfehlung von... *na polecenie (kogo) *on the recommendation of sb doporučený empfohlen polecony recommended

18 *doporučená četba *empfohlene Lektüre *lektura polecona *recommended reading doporučit empfehlen polecić; zalecić recommend doprovod Begleitung towarzystwo ; asysta company; accompanist dorost Nachwuchs młoda kadra teenagers dosáhnout (čeho) erreichen; erlangen osiągnąć (co) achieve; reach (for); attain *dosáhnout *das schulpflichtige Alter *osiągnąć wiek szkolny *reach school age školního věku erreichen dospělý erwachsen dojrzały; dorosły adult *dospělý *ein erwachsener Mensch *człowiek dorosły *adult člověk dostatečná - známka ve škole Ausreichend D; Genügend A; Schulnote dostateczny (stopień) ; dwója pot. D; sufficient dostupnost Erreichbarkeit ; dostępność availability Erschwinglichkeit dotace Dotation dotacja dotation dotaz Anfrage an j-n pytanie ; zapytanie question dotazník Fragebogen kwestionariusz questionnaire dotisk - Nachdruck eines dodruk reprint of a book knihy Buches doučování Nachhilfeunterricht douczanie tutoring; tutor classes dovednost Fertigkeit umiejętność skill dovolená Urlaub urlop holiday; leave *mateřská *Mutterschaftsurlaub *urlop macierzyński *maternity leave dovolená *neplacená *unbezahlter Urlaub *urlop bezpłatny *leave of absence dovolená dozor Aufsicht ; Beaufsichtigung dozór ; nadzór supervision; inspection *pedagogický dozor *pädagogische Aufsicht *nadzór pedagogiczny *pedagogical supervision *školní dozor *Schulaufsicht *nadzór szkolny *school supervision dráha (životní) Laufbahn droga (życiowa) life career *profesionální *berufliche Laufbahn *droga zawodowa *professional career dráha *vědecká *wissenschaftliche *droga naukowa *scientific career dráha Laufbahn drak Drache latawiec kite *pouštět draky *Drachen steigen lassen *puszczać latawca *fly kites drama Drama dramat drama dramatický dramatisch dramatyczny dramatic dramatizace Dramatisierung dramatyzacja dramatization dril Drill dryl drill drilový Drill- postawiony na drylu drilling *drilová metoda *Drillmethode *metoda drylu *drill method

19 droga Droge narkotyk drug drogový Drogen- narkotykowy drug *drogová *Drogenabhängigkeit *zależność narkotykowa *drug addiction závislost družina (školní) Kindertagesstätte ; świetlica szkolna after-school club Kinderhort drzý frech; unverschämt bezczelny; arogancki brassy; cheeky dříč škol. Büffler kujon ; kowal ; drudge ekspr. szkol. ekspr. dřevo Holz drzewo wood duben April kwiecień April duchaplný geistreich; geistvoll bystry; dowcipny ingenious duchapřítomný geistesgegenwärtig przytomny; rzutki present-minded dům Haus dom house *dům dětí a mládeže *Haus der Kinder und Jugendlichen *dom dzieci i młodzieży *children and youth centre důslednost Folgerichtigkeit konsekwencja consequentiality důtka Rüge nagana reprimand důvod Anlass ; Grund ; powód ; przyczyna reason Beweggrund ; *ze *aus gesundheitlichen *z przyczyn *for health reasons zdravotních důvodů Gründen zdrowotnych dvouhodinovka hov. Doppelstunde dwugodzinówka pot. double lesson E edukace Edukation veralt. edukacja education efekt Effekt efekt effect efektivita Effektivität efektywność effectiveness *efektivita *Arbeitseffektivität *efektywność pracy *work effectiveness práce *efektivita učení *Lerneffektivität *efektywność nauczania *learning effectiveness efektivní effektiv efektywny efficient egocentrismus Egozentrismus egocentryzm egocentrism egoismus Egoismus egoizm egoism egoista Egoist egoista egoist ekologický ökologisch ekologiczny ecological *ekologická *ökologische Methode *metoda ekologiczna *ecological method metoda *ekologická výchova *ökologische Erziehung *wychowanie ekologiczne *environmental education ekologie Ökologie ekologia ecology ekosystém Ökosystem ekosystem ecosystem

20 elementární Elementar elementarny elemental *elementární *Grundkenntnisse des *czytanie elementarne; *basic reading čtení Lesens początkowe *elementární *Elementarkenntnisse *wiadomości *basic knowledge vědomosti elementarne *elementární *Elementarbildung *kształcenie *primary education vzdělání elementarne; początkowe emigrace Emigration emigracja emigration emigrační Emigrations- emigracyjny emigration *emigrační *Emigrationswelle *fala emigracyjna *emigration wave vlna emigrant Emigrant emigrant emigrant emoce Emotion emocja emotion emocionální emotional; emotionell emocjonalny emotional empatie Empathie empatia empathy empirický empirisch empiryczny empirical *empirická *empirische Methode *metoda empiryczna *empirical method metoda empirie Empirie empiria empiricism empirismus Empirismus empiryzm empiricism; experientialism encefalitida Enzephalitis (e); zapalenie opon encephalitis Gehirnentzündung mózgowych encyklopedie Enzyklopädie encyklopedia encyclopedia *dětská encyklopedie *Kinderenzyklopädie ; *encyklopedia dziecięca *children's encyclopedia Kinderlexikon *pedagogická encyklopedie entuziasmus *pädagogische Enzyklopädie *encyklopedia pedagogiczna *pedagogical encyclopedia Enthusiasmus entuzjazm enthusiasm epidemie Epidemie epidemia epidemy erudice Gelehrsamkeit ; erudycja erudition Gelehrtheit estetický ästhetisch estetyczny aesthetic *estetická *ästhetische Erziehung *wychowanie *Aesthetic education výchova estetyczne *estetické *ästhetisches Empfinden *zmyśl estetyczny *aesthetic feeling cítění *estetické *ästhetische Bewertung *ocena estetyczna *aesthetic evaluation hodnocení *estetické vědomí *ästhetisches Bewusstsein *świadomość estetyczna *aesthetic consciousness *estetický cit *ästhetisches Gefühl * wyczucie estetyczne *aesthetic feel *estetický ideál *ästhetisches Ideal *ideał estetyczny *aesthetic ideal *estetický vkus *ästhetischer Geschmack *gust estetyczny *aesthetic taste

21 estetika Ästhetik estetyka Aesthetics etapa Etappe ; Zeitabschnitt etap period etický ethisch etyczny ethic *etická *ethische Erziehung *wychowanie etyczne *Ethic education výchova etika Ethik etyka ethics etnický ethnisch etniczny ethnic *etnická *ethnische Gruppe *grupa etniczna *ethnic group skupina evaluace Evaluation ; Evaluierung ewaluacja evaluation evidence Evidenz ewidencja accounting exkurze Exkursion wycieczka excursion *odborná *Fachexkursion *wycieczka fachowa; *field trip exkurze zawodowa *poznávací *landeskundliche Exkursion *wycieczka poznawcza *sightseeing tour exkurze experiment Experiment eksperyment experiment *pedagogický experiment *pädagogisches Experiment *eksperyment pedagogiczny *pedagogical experiment experimentální Experimental-; experimentell eksperymentalny experimental *experimentelle Methode *metoda *experimental *experimentální eksperymentalna method metoda *Versuchsklasse *klasa eksperymentalna *experimental class *experimentální třída experimentovat experimentieren eksperymentować experiment exponát Exponat eksponat exhibit extrém Extrem ekstrem extrem extrémní extrem ekstremistyczny extrem extrovert extravertierter Mensch ekstrawertyk extrovert extrovertní extravertiert; extrovertiert ekstrawersyjny extroversive F fantazie Fantasie/Phantasie fantazja fantasy fáze Phase faza phase *vývojová fáze *Entwicklungsphase *faza rozwoju; stopień rozwoju *evolutionary phase; development stage film Film film picture (GB); movie/motion picture (US) *barevný film *Farbfilm *film kolorowy; barwny *colour film *krátký film *Kurzfilm *film krótki *filmlet; short film

22 *kreslený film *Zeichenfilm *film rysunkowy; *(animated) cartoon kreskówka *loutkový film *Puppenfilm *film lalkowy *puppet film *školní film *Schulfilm *film szkolny *classroom film *zvukový film *Tonfilm *film dźwiękowy *sound film filmovat filmen; drehen filmować film; shoot financování Finanzierung finansowanie finance; financing fixace Fixierung fiksacja fixation flegmatik Phlegmatiker flegmatyk stoic fobie Phobie fobia phobia folklór Folklore folklor folklore forma Form forma form *formy *Ausbildungsformen *formy kształcenia *education method vzdělávání formulář Formular ; Formblatt formularz form *vyplnit formulář *ein Formular ausfüllen *wypełnić formularz *fill in a form; complete the form fotoaparát Fotoapparat aparat fotograficzny camera fotografie Fotografie/ Photographie ; fotografia ; zdjęcie photo; photograph in Kurzform Foto / Photo *fotografie *Lichtbild für den Pass; *fotografia formatu *passport photo průkazkového Passbild legitymacji formátu fotografovat fotografieren fotografować take a picture (a photograph) frustrace Frustration frustracja frustration funkce Funktion funkcja function *řídící funkce *leitende Funktion *funkcja kierownicza *control (management) function *odvolat z *von der Funktion *odwołać z funkcji *to be dismissed funkce abberufen *plnit funkci *eine Funktion erfüllen *pełnić funkcję *function *pověřit funkcí *mit einer Funktion *powierzyć funkcję *bench betrauen *převzít funkci *eine Funktion übernehmen *przejąć funkcję *take up office *vykonávat funkci *eine Funktion ausüben *wykonywać funkcję *perform a function; discharge a function funkční Funktions-; Amts- funkcyjny; funkcjonalny *functional *funkční *Amtsperiode ; Amtszeit *okres pełnienia funkcji *term of office období fyzický physisch fizyczny physical *fyzická zátěž *physische Belastung *obciążenie fizyczne *physical load fyziologie Physiologie fizjologia physiology

23 G generace Generation generacja generation *nastupující generace *Nachfolgegeneration *generacja współczesna *following generation genialita Genialität genialność geneus geometrie Geometrie geometria geometry geriatrie Geriatrie ; Altenheilkunde geriatria geriatrics gestika Gestik gestykologia gestic gestikulace Gestikulation abw. gestykulacja gesticulation gesto Geste gest gesture globální global globalny global grafický graf/phisch graficzny graphics *grafický list *ein gestochenes Blatt *list graficzny *graphics; art print grafika Graf/phik grafika graphic art; graphics gramatika Grammatik gramatyka grammar gramofon Plattenspieler gramofon ; adapter gramophone; record player gramofonový Schallplaten- gramofonowy gramophonic *gramofonová deska *Schallplatte *płyta gramofonowa gramophone record; sound disc gramotný des Lesens und Schreibens umiejący czytać i pisać literate kundig guma Gummi ; Radiergummi guma rubber *žvýkací guma *Kaugummi *guma do żucia *gum; bubble/chewing gum gumáky Gummischuhe gumowce Wellington boot gumovat (aus)radieren gumować rub out; erase (vygumovat) gymnastika Gymnastik gimnastyka gymnastics; gym gymnázium Gymnasium gimnazjum high school *jít na *ins Gymnasium gehen *iść do gimnazjum *enter high school gymnázium *studovat na gymnáziu *ein Gymnasium besuchen *uczyć się w gimnazjum *attend high school H hádanka Rätsel zagadka riddle hala Halle hala hall *sportovní hala *Sporthalle *hala sportowa *sports hall hanba Schande ; Schmach hańba ; wstyd disgrace; shame

24 harmonika Mundharmonika harmonijka ustna mouth organ foukací harmonika Akkordeon akordeon accordion tahací harmonogram Terminplan harmonogram schedule; progress chart *harmonogram školního roku *Jahresterminplan ; Terminplan für das Schuljahr *harmonogram roku szkolnego *schedule of the school year herec Schauspieler aktor actor herecký schauspielerisch aktorski actor's; theatrical *herecký projev *schauspielerischer Ausdruck *wyraz aktorski *performance herectví Schauspielkunst aktorstwo dramatic art heslo Schlagwort ; Stichwort hasło password heslovitě in Stichworten zusammenfassen /angeben zwięźle briefly; in outline historický historisch historyczny historical historie Historie historia history hlas Stimme głos voice hlásit se melden (sich) zgłaszać się report for hlasitý laut; vernehmlich głośny loud hlasový stimmlich; Stimm-; Stimmen- głosowy vocal; audio *hlasová *Stimmerziehung *wychowanie głosowe *voice education výchova hledisko Gesichtspunkt punkt widzenia point of view; viewpoint *odborné hledisko *fachlicher Aspekt *punkt widzenia zawodowy *professional point of view hlína Ton glina earth; clay *hrnčířská *Töpfererde *glina *potter's clay hlína *modelářská *Modellierton *glina modelarska *foundry clay hlína hluchoněmost Taubstummheit głuchoniemota deaf-mutism hluchota Taubheit głuchota deafness hmota Stoff ; Materie masa materia; substance *umělá hmota *Kunststoff ; Plast *masa plastyczna *plastic hmotnost Stofflichkeit ; Masse masa weight hobby Hobby hobby hobby hodina Stunde lekcja hour *hodina *Konversationsstunde *lekcja konwersacji *conversation lesson konverzace *hodina *Vertretungsstunde; *lekcja zastępcza *stand-in lesson suplování Supplierstunde A *hodina týdně *eine Stunde wöchentlich *godzina tygodniowo *a lesson a (per) week *konzultační *Sprechstunde *lekcja konsultacyjna *tuition lesson hodina *nácvičná hodina *Übungsstunde *lekcja ćwiczeniowa *instructional lesson

25 *opakovací *Wiederholungsstunde *lekcja powtórzeniowa *revision lesson hodina *úřední hodiny *Sprechzeiten ; *godziny urzędowe *office hours Bürostunden *volná hodina *Freistunde *lekcja wolna *free period/lesson *vyučovací *Unterrichtsstunde *lekcja; godzina *lesson; class hodina nauczania hodiny *Uhr zegar clock; o'clock hodnocení Bewertung ocena ; ocenianie assessment; evaluation *hodnocení *Bewertung der Arbeit *ocena pracy *job evaluation práce *hodnocení *Bewertung durch den *ocenianie przez *teacher evaluation učitelem Lehrer nauczyciela *hodnocení *Bewertung durch eine Note *ocenianie stopniami *mark assessment známkou *hodnocení žáků *Bewertung der Schüler *ocenianie uczniów *pupil/student evaluation *odborné *fachliche Evaluierung *ocenianie fachowe *technical evaluation hodnocení hodnota Wert wartość ; cena value hodnotit bewerten; schätzen; oceniać evaluate; value würdigen *hodnotit body *mit Punkten bewerten *oceniać punktami *points evaluation hokej Hockey hokej ice hockey homosexualita Homosexualität homoseksualizm homosexuality honorář Honorar honorarium ; professional fee wynagrodzenie honorování Honorierung płacenie honorarium remuneration hora Berg góra peak; mountain *jet na hory *ins Gebirge fahren *jechać w góry *to go to the mountains horlivost Eifer gorliwość ; zapal eagerness horlivý eifrig; begeistert; pflichteifrig namiętny; zapalony eager horský Berg-; Gebirgs- górski mountaine; highland *horská záchranná *Bergrettungsdienst *ratownictwo górskie *mountain rescue service služba hospitace Hospitation hospitacja inspection *hospitace (ve *eine Hospitation beim *hospitacja lekcji; zajęć *inspection of classes vyučování) Unterricht *hospitace (ve *eine Hospitation in der *wizytacja szkoły inspection in school škole) Schule hospitovat hospitieren wykonać hospitacje; make inspection hospitować host Gast gość guest *čestný host *Ehrengast *gość honorowy *guest of honor houpačka Schaukel huśtawka seesaw houpat schaukeln huśtać swing hovor Gespräch rozmowa conversation; talk

26 hra Spiel gra game; play *dětská hra *Kinderspiel *gra dziecięca *child's play *didaktická hra *didaktisches Spiel *gra dydaktyczna *didactic game *dramatická *darstellendes Spiel *gra dramatyczna *dramatic play hra *počítačová *Computerspiel *gra komputerowa *computer game hra *sportovní hry *Sportspiele *gry sportowe *sports game *závodivá hra *Wettkampfspiel *gra współzawodniczą *competitive game hráč Spieler gracz ; muzyk player hračka Spielzeug zabawka toy hrdina Held bohater hero hrdinství Heldenmut bohaterstwo heroism hromadný kollektiv; Massen- zbiorowy; gromadny; collective masowy *hromadný *Massensport *sport masowy *collective sport sport hrozba Drohung groźba threat hřiště Sportplatz boisko sportground *dětské hřiště *Kinderspielplatz *boisko zabaw dla *playground dzieci hudba Musik muzyka music *hudba pro děti a mládež *Musik für Kinder und Jugendliche *muzyka dziecięca i młodzieżowa *music for children and youth hudební musikalisch muzyczny musical *hudební *Musikakademie *akademia muzyczna *academy of music akademie *hudební *Musikdidaktik *dydaktyka muzyki *didactics of music didaktika *hudební *Musikpädagogik *pedagogika muzyki *pedagogy of music pedagogika *hudební škola *Musikschule *szkoła muzyczna *school of music *hudební *Musikerziehung *wychowanie *Music výchova muzyczne hudebnost Musikalität muzykalność musicalness huhňavost Näseln nosowość rhinophonia humanismus Humanismus humanizm humanism humanita Humanität humanitaryzm ; humanity humanitarność humanitní humanistisch humanistyczny; humanitarian humanitarny *humanitní *humanistische *nauki humanistyczne *humanities; arts vědy Wissenschaften *humanitní *humanistische Bildung *wykształcenie *liberal education vzdělání humanistyczne humánní human humanitarny human humor Humor humor humour hygiena Hygiene higiena hygiene hygienik Hygieniker higienista hygienist; health

27 officer hypnopedie Hypnopädie ; hipnopedia hypnopaedia Schlaflernmethode hypnóza Hypnose hipnoza hypnosis hypotéza Hypnose hipoteza hypothesis *pracovní *Arbeitshypothese *hipoteza robocza *working hypothesis hypotéza hysterie Hysterie histeria hystery hysterik Hysteriker histeryk hysteric CH chápání Begreifen rozumienie comprehension chápavost Fassungskraft bystrość umysłu comprehensiveness charakter Charakter charakter character charakteristika Charakteristik charakterystyka characteristics *charakteristika žáka *Charakteristik des Schülers *charakterystyka ucznia *pupil's characteristics charakternost Charakterfestigkeit uczciwość high-mindedness; nobleness chlapec Junge ; Knabe ; Bub chłopak boy chlubivost Prahlsucht chełpliwość boastfulness chodidlo Fußsohle stopa sole cholerik Choleriker choleryk choleric choroba Krankheit choroba illness; disease *duševní *Seelenkrankheit *choroba umyslowa *insanity choroba *nervová *Nervenkrankheit *choroba nerwowa *nervous disorder choroba *psychická *psychische Krankheit *choroba psychiczna *mental defect choroba chorobopis Krankengeschichte karta chorego ; historia medical record choroby chovanec Zögling wychowanek boarder (from chování (hodnocení na vysvědčení) boardinghouse) Betragen sprawowanie behaviour chování Verhalten ; Betragen ; zachowanie behaviour *dětinské *kindisches Verhalten *zachowanie dziecinne *childish behaviour chování *mravné *sittliches/moralisches *zachowanie moralne *morality chování Verhalten *společenské chování Umgangsformen *maniera *manners

28 chráněnec Schützling ; podopieczny foster-child Schutzbefohlene chůda Stelze szczudła stilt *chodit na *auf Stelzen gehen *iść o szczudłach *stilt wallk chůdách chuligán Rowdy ; Flegel chuligan hooligan chuligánství Rowdytum chuligaństwo hooliganism chvála Lob chwała ; pochwała praise chvályhodný lobenswert; löblich godny chwały praiseworthy; virtuous chvalitebný Gut (Schulnote) chwalebny (stopien w B; very good (klasifikační stupeň) szkole) chvíle Weile chwila a while *dlouhá chvíle *Lang(e)Aeole *nuda *boredom chyba Fehler błąd ; pomylka mistake; error *hrubá chyba *grober Fehler *błąd powazny; *gross error podstawowy *logická chyba *logischer Fehler *błąd logiczny *logic error *malá chyba *leichter Fehler *błąd mały *slip *základní *Grundfehler *błąd podstawowy *basic error chyba *závažná chyba *schwerer Fehler *błąd ważny *fatal error; hard failure *bez chyb; bezchybně *ohne Fehler; fehlerlos; fehlerfrei *bezbłędnie *with no errors; free from errors; perfectly *opravit chybu *den Fehler korrigieren *poprawić błąd *rectify a mistake *udělat chybu *einen Fehler machen *popełnić bład *make a mistake; commit error/mistake chybět fehlen być nieobecnym be absent *chybět pro nemoc *wegen Krankheit/ krankeitshalber fehlen *być nieobecnym ze względu na chorobę *be absent due to illness *chybět z rodinných důvodů *aus familiären Gründen fehlen *być nieobecnym z powodów rodzinnych *be absent for family reasons chybný fehlerhaft bledny wrong; incorrect *chybné *irrige Meinung *opinia bledna *wrong thought mínění *chybný krok *Fehltritt *krok bledny *false step/verdict chytrost Klugheit mądrość ; rozsądek cleverness chytristika Pfiffigkeit ; Schlauheit przebieglosc scheming I idea Idee idea idea ideál Ideal ideał ideal

29 idealizace Idealisierung idealizacja idealization identita Identität ; Wesenseinheit identyczność ; identity tożsamość ideologie Ideologie ideologia ideology idiotie Idiotie idiotyzm idiocy ignorance Ignoranz ignorancja ignorance ignorant Ignorant ignorant ignorant ilustrace Illustration ilustracja illustration iluze Illusion iluzja ; złudzenie illusion imaginární imaginär wyimaginowany; urojony imaginary imitace Imitation Imitacja imitation improvizace Improvisation improwizacja improvisation impuls Impuls impuls impulse impulsivní impulsiv; lebhaft; rasch impulsywny impulsive imunita Immunität Immunitet ; immunity nietykalność individualismus Individualismus indywidualizm individualism individualita Individualität indywidualność ; individuality swoistość individuální individuell; Einzel- indywidualny individual *individuální *individueller Lehrplan *indywidualny plan *individual syllabus učební plán nauczania *individuální *Einzelunterricht ; *indywidualna nauka *individual education výuka Einzelausbildung indukce Induktion indukcja induction infantilismus Infantilismus infantylizm infantilism infekce Infektion infekcja infection informace Auskunft ; Information informacja information informační Auskunfts-; Informations- informacyjny informative; informatory informatika Informatik informatyka informatic iniciativa Initiative inicjatywa initiative inklinace Inklination inklinacja ; skłonność inclination inovace Neuerung ; Innovation innowacja innovation inscenace Inszenierung inscenizacja inscenation inspekce Inspektion inspekcja inspection inspektor Inspektor inspektor inspector *odborný inspektor *Fachinspektor *inspektor specjalistyczny *skilled/professional inspector; school superintendent *školní *Schulinspektor *inspektor szkolny *school inspector inspektor inspirace Inspiration inspiracja inspiration instinkt Instinkt instynkt instinct instituce Einrichtung ; Institution instytucja institution *partnerská instituce *Partnerinstitution *instytucja partnerska *partner institution

30 instrukce Instruktion instrukcja instruction *pracovní *Arbeitsanweisung *instrukcja robocza *work instruction instrukce instruktáž Anleitung instruktaż instruction; education; briefing instruktor Instruktor instruktor instructor instrument Instrument instrument instrument intelekt Intellekt intelekt ; intellect inteligence Intelligenz inteligencja intelligence inteligentní intelligent inteligentny intelligent internát Internat internat boarding house internátní Internats- typu internatowego boarder- *internátní *Heimschule D; *szkoła z internatem *boarding school škola Internatsschule interní intern wewnętrzny internal interpretace Interpretation interpretacja interpretation interview Interview wywiad interview intuice Intuition intuicja ; przeczucie intuition invence Invention inwencja ; invention pomysłowość inventarizace Bestandsaufnahme ; inwentaryzacja inventory Inventarisation inventář Inventar inwentarz list; articles of inventory inženýr Ingenieur inżynier engineer ironie Ironie ironia irony J jakost Qualität jakość quality jaro Frühling wiosna (ž) spring jazyk Sprache język language *cizí jazyk *Fremdsprache *język obcy *foreign language *český jazyk *tschechisch Sprache *język czeski *Czech language *mateřský *Muttersprache *język ojczysty *mother tongue jazyk *odborný jazyk *Fachsprache *język zawodowy; fachowy *special/technical language *spisovný *Schriftsprache *język literacki *literary language jazyk *úřední jazyk *Amtssprache *język urzędowy *official language *vyučovací *Unterrichtssprache *język wykładowy *teaching language jazyk jazykový sprachlich; Sprach- językowy language; linguistic; *jazyková škola lingual *Sprachschule *szkoła językowa *language school

31 jedináček Einzelkind jedynak only child jedinec Individuum osobnik ; jednostka individual; person jednání Verhandlung ; Tagung postępowanie ; act; negotiation działanie ; narada *pracovní jednání *Arbeitstagung *narada robocza *business negotiation *ukončit *die Verhandlung *zakończyć naradę; *finalize jednání abschließen działanie *zahájit jednání *die Verhandlung eröffnen *rozpocząć naradę; postępowanie *open negotiations; enter into negotiations jednota Einheit jedność ; klub unity *tělovýchovná jednota *Turnverein *klub sportowy *P. T./P. E. unity; Sports club jednotka Einheit jednostka unit; unity; one jednotřídka Einklassenschule szkoła jednoklasowa ; oneroom school hov. jednoklasówka pot. jednotřídní einklassig jednoklasowy oneroom(ed) jesle (pro děti) Kinderkrippe żłobek nursery; creche (pomn.) jídelna Speisesaal stołówka ; jadalnia eating room *studentská *Mensa *stołówka studencka *student's canteen jídelna; menza jídlo Essen ; Speise ; jedzenie ; pożywienie meal; food Gericht jistota Sicherheit ; Gewissheit pewność certainty; sureness jméno Name imię name *křestní jméno *Vorname; Taufname *imię (chrzestne) *first name *rodinné *Familienname *nazwisko *family name jméno jmenovací Anstellungs-; Ernennungs- nominacyjny appointive *jmenovací *Anstellungs-/ *dekret nominacyjny *letter of appointment dekret Ernennungsdekret joga Joga joga yoga jubilejní Jubiläums- jubileuszowy anniversary; jubilee jubileum Jubiläum jubileusz anniversary; jubilee judo Judo dżudo judo K kabát Mantel ; Jacke wieszak coat; jacket *kožený kabát *Lederjacke *wieszak skórzany *leather coat kabinet Kabinett gabinet ; pracownia cabinet

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

The same as we are Raków Zdikov 2013 2015

The same as we are Raków Zdikov 2013 2015 Raków Zdikov 2013 2015 Opracowanie i przygotowanie do realizacji: Jadwiga Milewicz, Dariusz Jóźwik. Zdjęcia ze zbiorów Urzędu Gminy w Rakowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE. Name and Address. The Gliwice Academy of Entrepreneurship. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37

COURSE CATALOGUE. Name and Address. The Gliwice Academy of Entrepreneurship. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37 COURSE CATALOGUE Name and Address The Gliwice Academy of Entrepreneurship Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37 44-100 Gliwice Poland Phone: +48 32 4612150, fax: +48 32 4612130

Bardziej szczegółowo

ISSN 2083-179X. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne TOM 22

ISSN 2083-179X. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne TOM 22 ISSN 2083-179X Studia Pedagogiczne Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne TOM 22 2013 Studia Pedagogiczne Pedagogical Studies Social, educational and art problems VOLUME 22 Studia Pedagogiczne Problemy

Bardziej szczegółowo

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK University of Zielona Góra INFORMATION PACK PEDAGOGY BA DEGREE STUDIES Academic year 2010/2011 European Credit Transfer System (ECTS) PART II.A COURSE INFORMATION II.A.1 BA degree studies The runs two-level

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

Zbiór słownictwa ogólnego

Zbiór słownictwa ogólnego Zbiór słownictwa ogólnego z poziomu B1 i B2 język angielski Konin, dn. 23.09.2010 r. SPIS TREŚCI POZIOM B1 i B1 E mgr Agnieszka Mirecka-Katulska 1. Autoprezentacja, nawiązywanie kontaktów 4 mgr Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Where are we now? Raporty i analizy

Where are we now? Raporty i analizy Where are we now? Raporty i analizy Reports and Analyses 6 /2014 www.csm.org.pl Reports and Analyses Niniejszy raport powstał w ramach projektu Where are we now, współfinansowanego ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZOSTAŁ DOPUSZCZONY DO UŻYTKU SZKOLNEGO PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, NUMER W WYKAZIE: DKW 4014-45/00

PROGRAM NAUCZANIA ZOSTAŁ DOPUSZCZONY DO UŻYTKU SZKOLNEGO PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, NUMER W WYKAZIE: DKW 4014-45/00 PROGRAM NAUCZANIA ZOSTAŁ DOPUSZCZONY DO UŻYTKU SZKOLNEGO PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, NUMER W WYKAZIE: DKW 4014-45/00 Pearson Education Polska Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa

Bardziej szczegółowo

THE II INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE. Logopaedics versus Special educational needs. 22.06.2013 Zielona Góra

THE II INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE. Logopaedics versus Special educational needs. 22.06.2013 Zielona Góra THE II INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Logopaedics versus Special educational needs 22.06.2013 Zielona Góra University of Zielona Góra 2013 THE COUNCIL OF THE PUBLISHING HOUSE: Krzysztof Pieczyński

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Joanna Sobotnik Anna Dębska

Opracowanie: Joanna Sobotnik Anna Dębska Opracowanie: Joanna Sobotnik Anna Dębska Tłumaczenie z języka polskiego na angielski: Poliglota Biuro Tłumaczeń www.poliglota.poznan.pl Tłumaczenie z języka polskiego na francuski: Joanna Sobotnik Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Welcome to Bracknell Forest Witamy w Bracknell Forest

Welcome to Bracknell Forest Witamy w Bracknell Forest Welcome to Forest Witamy w Forest A guide for families from overseas Przewodnik dla rodzin z zagranicy English/Polish 1 CONTENTS Spis treści Page 1. About Forest... O Forest... 3 2. Leisure... Wolny czas...

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie Best practices from the Lifelong Learning Programme Kreatywnožć i innowacje w projektach współpracy europejskiej Creativity and innovation

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

TEXTBOOK GLOSSARY AND POLISH LEXICAL MINIMUM

TEXTBOOK GLOSSARY AND POLISH LEXICAL MINIMUM 234 TEXTBOOK GLOSSARY AND POLISH LEXICAL MINIMUM This glossary contains the words appearing in the glossaries at lesson-ends of First Year Polish and, in addition, incorporates a "Polish Lexical Minimimum,"

Bardziej szczegółowo

F Ü R E U R O PA E. V. ANGER and LOVE. XI Psychodrama Conference. of Psychodrama Institute for Europe. 16-18 th September 2011.

F Ü R E U R O PA E. V. ANGER and LOVE. XI Psychodrama Conference. of Psychodrama Institute for Europe. 16-18 th September 2011. P S Y C H O D R A M A I N S T I T U T F Ü R E U R O PA E. V ANGER and LOVE XI Psychodrama Conference of Psychodrama Institute for Europe 16-18 th September 2011 Kraków, Poland 1 Dear Colleagues and Friends,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka obcego w realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki 341[05].Z1.04

Wykorzystanie języka obcego w realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki 341[05].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marzena Borowska Wykorzystanie języka obcego w realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki 341[05].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

WELCOME PACK FOR PUPILS AND PARENTS

WELCOME PACK FOR PUPILS AND PARENTS WELCOME PACK FOR PUPILS AND PARENTS Co-financed from the funds of the Lifelong Learning Programme Comenius Regio Projekt współfinansuje The Education Department of the City of Warsaw ul. Górskiego 7 00-033

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży... ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII),

Bardziej szczegółowo

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU Redaktorzy tomu Marta Wieczorek Ryszard Bartoszewicz 2011 35 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Jacek Tomaszczyk Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa STUDIO NOA Uniwersytet Śląski Katowice 2009 UPGOW Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności

Twórcze społeczności Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo