Příruční slovník pro vychovatele

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Příruční slovník pro vychovatele"

Transkrypt

1 Příruční slovník pro vychovatele

2 Autorský kolektiv: Karásková Vlasta Krobotová Milena Stránská Eva Publikace vznikla v rámci řešení projektu Stimulace profesního potenciálu výchovných pracovníků v Olomouckém kraji CZ.1.07/1.3.13/ , Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové! V ruce držíte příruční slovník, který vznikl v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Stimulace profesního potenciálu výchovných pracovníků v olomouckém kraji a který je určen vychovatelům ve školních družinách a školních klubech. Při sestavování slovníku jsme vycházeli ze základních termínů, které se používají především v pedagogice, v tělesné výchově, při volnočasových aktivitách a v odborných zdrojích z oblasti edukačního procesu. Jsme si vědomi toho, že jsme nevyčerpali všechnu terminologickou slovní zásobu uvedených oblastí. Nebylo to však ani cílem naší práce. Byli jsme vedeni snahou pomoci pedagogům, kteří jsou kreativní a vnímaví k novým podnětům a zvyšují svůj profesní potenciál i samostudiem odborných pramenů. Zvolili jsme překlady českých termínů do dvou světových jazyků (do jazyka německého a anglického) a dále do jazyka našich kulturně blízkých sousedů - do jazyka polského. Přejeme vám hodně zdaru při vaší práci! Kolektiv autorů

4 Vysvětlivky maskulinum (mužský rod) femininum (ženský rod) neutrum (střední rod) pejor. pejorativum (hanlivý výraz) slang. hovorový jazyk (mluva lidí určité zájmové nebo profesní skupiny) ugs. (Umgangssprache) hovorový jazyk Abk. (Abkűrzung) zkratka A (Austria) Rakousko výraz používaný v Rakousku Ch (Schwiez) Švýcarsko výraz používaný ve Švýcarsku subst. substantivum (podstatné jméno) pl. plurál (množné číslo) GB Great Britain US United States of America

5 A abeceda Alphabet abecadło alphabet abecední alphabetisch alfabetyczny alphabetic *abecední *alphabetische Ordnung *wykaz alfabetyczny *alphabetical list seznam ; alphabetisches Verzeichnis *v abecedním *in alphabetischer Ordnung *w wykazie *in alphabetical list seznamu alfabetycznym abnormalita Abnormalität anormalność abnormality abnormální abnormal anormalny abnormal *abnormální *ein abnormaler Fall *przypadek anormalny *abnormal case případ absence ; nepřítomnost Absenz bes. A; CH; Abwesenheit ; absencja ; nieobecność absence absolutní absolut absolutny absolut *absolutní *absoluter / unbedingter *posłuszeństwo *absolut obedience poslušnost Gehorsam; absolutne Kadavergehorsam absolvent Absolvent absolwent graduate *absolvent *Hochschulabsolvent *absolwent szkoły *(university) graduate vysoké školy wyższej absolventka Absolventin absolwentka (female) graduate absolvovat absolvieren ukończyć; zdać; złożyć graduate *absolvovat školu *die Schule absolvieren *ukończyć szkołę *pass out; take one's degree abstrakce Abstraktion abstrakcja abstraction abstraktní abstrakt abstrakcyjny abstract *abstraktní *das abstrakte/ begriffliche *myślenie abstrakcyjne *abstract thinking myšlení Denken adaptace ; přizpůsobení Adaptation ; Adaption ; Adaptierung ; Anpassung adaptacja ; przystosowanie adaptation adekvátní; adäquat; angemessen adekwatny adequate přiměřený adolescence Adoleszenz adolescencja adolescence adoptovaný Adoptiv- adoptowany adopted *adoptované *Adoptivkind *dziecko adoptowane *adopted child dítě adoptovat; adoptieren adoptować adopt osvojit (si) aerobic Aerobic aerobic aerobic afekt Affekt afekt affection agrese Aggression agresja agression agresivní aggressiv agresywny aggressive

6 *agresivní člověk *aggressiver Mensch *człowiek agresywny *aggressive man/human akce Aktion akcja ; działanie action *kulturní akce *kulturelle Veranstaltung *akcja kulturalna *cultural action *společenská *gesellschaftliche *akcja towarzyska *social/formal action akce Veranstaltung *sportovní *Sportaktion *akcja sportowa *sports action akce akceschopnost Aktionsfähigkeit zdolność do działania ; fighting power operatywność akrobacie Akrobatik akrobatyka acrobatics aktivita Aktivität aktywność activity aktivizovat aktivieren aktywizować; pobudzać activate aktovka Aktentasche teczka schoolbag aktualizace Aktualisierung aktualizacja updating/upgrading aktualizovat aktualisieren aktualizować update/upgrade algoritmus Algorithmus algorytm algorithm alternativa Alternative alternatywa alternative/option alternativní alternativ alternatywny alternative *alternativní *Alternativmethode *metoda alternatywna *alternative method metoda *alternativní *alternativer Zugang *podejście alternatywne *alternative access přístup *alternativní *Alternativschule *szkoła alternatywna *alternative school škola amatér Amateur amator amateur/nonprofessional ambice Ambition ambicja ambition analfabet Analphabet analfabeta analphabet/illiterate analfabetismus Analphabetentum ; analfabetyzm illiteracy Analphabetismus analogie Analogie analogia analogy analytický analytisch analityczny analytic analýza Analyse analiza analysis (pl. analyses) anamnéza Anamnese anamneza anamnesis anketa Rundfrage ; Umfrage ankieta public inquiry; questionnaire apatie Apathie apatia apathy aplikace Applikation aplikacja ; application zastosowanie arch Bogen arkusz ; lista sheet *arch papíru *Papierbogen *arkusz papiera *sheet of paper archiv Archiv archiwum archive asistent Assistent asystent assistant asociace Assoziation asocjacja association atletika Athletik lekkoatletyka athletics atmosféra Atmosphäre atmosfera atmosphere audiokazeta Audiokassette audio kaseta audio cassette; audio tape audiovizuální audiovisuell audiowizualny audiovisual

7 *audiovizuální didaktické prostředky *audiovizuální pomůcky *audiovisuelle didaktische Hilfsmittel *audiowizualne środki dydaktyczne *audiovisual didactic instruments *audiovisuelle Hilfsmittel; AV-Medien *pomoce audiowizualne *audiovisual didactic aids auditivní auditiv audytywny auditive autismus Autismus autyzm autism autodidakt ; samouk Autodidakt autodydakt ; samouk autodidact; self-taught (person) automat Automat automat automatic machine autor Autor autor author autorita Autorität autorytet authority autosugesce Autosuggestion autosugestia autosuggestion; selfsuggestion averze Aversion awersja aversion axióm Axiom aksjomat axiom B babička Großmutter ; Oma babcia grandma bakalář Bakkalaureus bakałarz Bachelor barva Farbe farba colour *barvy vodové *Wasserfarben *farba wodna *water paint; water colour *míchat barvy *Farben mischen *mieszać farbę *mix paints báseň Gedicht wiersz poem batoh Rucksack plecak back-pack batole Kleinkind ; Baby dziecko raczkujące toddle běh Laufen ; Lauf bieg run bezdomovec Obdachlose bezpaństwowiec homeless (person) bezmocnost Machtlosigkeit bezsilność helplessness bezohledný rücksichtslos bezwzględny; surowy reckless bezostyšný schamlos bezwstydny barefaced bezpečnost Sicherheit bezpieczeństwo security; safeness *bezpečnost *Sicherheit am Arbeitsplatz *bezpieczeństwo pracy *security of work práce bezpečnostní Sicherheits- dla bezpieczeństwa security; safety *bezpečnostní *Sicherheitsmaßnahmen *środki bezpieczeństwa *safety arrangements opatření bezplatný kostenlos; kostenfrei bezpłatny free of charge *bezplatné vyučování *kostenloser Unterricht *kształcenie bezpłatne *free classes (teaching) bezstarostnost Sorglosigkeit beztroska carelessness biflovat (slang.) büffeln; ackern; bimsen; ochsen; strebern (ugs.) wkuwać (pot.) cram for; swot; memorize

8 biolog Biologe biolog biologist biologie Biologie biologia biology *biologie dítěte *die Biologie des Kindes *biologia dziecka *biology of child botanika Botanik botanika botany branka Tor bramka cage; goal brankař Torwart bramkarz goalkeeper bratr Bruder brat brother bratranec Vetter kuzyn cousin (boy-cousin) brašna Tasche ; Ranzen D torba bag *školní brašna *Schulranzen ; Schultasche *torba szkolna; tornister *schoolbag *balit si brašnu *den Ranzen packen *pakować torbę *pack a back brigáda Job praca społeczna; brigade-work brygada bruslař Schlittschuhläufer łyżwiarz skater brusle Schlittschuhe (m/pl) łyżwy skates *kolečkové *Rollschuhe (m/pl) *in-line-łyżwy *roller-skates brusle bruslit Schlittschuh laufen; jeździć na łyżwach skate eislaufen březen März marzec March bubínek kleine Trommel bębenek drum; timbrel budík Wecker budzik alarm clock budova Gebäude budynek ; gmach building *školní budova *Schulgebäude *budynek szkolny *schoolhouse bufet Büfett A; Ch / Buffet ; bufet snack bar; buffet Imbiss ; bunda Jacke kurtka jacket *lyžařská *Schijacke *wiatrówka *ski jacket (anorak) bunda bydlet wohnen mieszkać live bydliště Wohnsitz ; Wohnort miejsce zamieszkania abode; place of residence *přechodné bydliště *vorübergehender Wohnsitz *tymczasowe miejsce zamieszkania *temporary residence; no abode *stálé bydliště *ständiger Wohnsitz *stale miejsce *fixed abode *změna bydliště *Wohnungswechsel zamieszkania *zmiana miejsca zamieszkania *a change of abode C celodenní ganztägig całodzienny all-day; full-time *celodenní *Ganztagsausflug *nauczanie całodzienne *full-time classes vyučování cena Preis cena ; nagroda prize; price

9 *udělit cenu *den Preis zuerkennen (jm) *przyznać nagrodę *award a prize (někomu) centrum Zentrum centrum centre cestovat reisen podróżować travel cestovné Reisegeld ; Reisespesen diety travelling expenses; journey-money cestovní Reise- dotyczący podróży travel; travelling *cestovní průvodce *Reiseführer auch als Buch; Reisebegleiter *bedeker traveller's guide-book; tourist guide cíl Ziel cel aim; goal *výchovný cíl *Erziehungsziel *cel wychowawczy *research target cílevědomý zielbewusst; zielstrebig świadomy celu purposeful; goalseeking cílový Ziel- celowy target; final církev Kirche kościół Church církevní kirchlich kościelny church *církevní škola *Bekenntnisschule ; *szkoła kościelna *church school Konfessionsschule ; cirkus Zirkus cyrk circus cit Gefühl uczucie ; poczucie feel; emotion citlivý empfindlich wrażliwy sensitive citový gefühlsmäßig; gefühlsbetont uczuciowy emotional *citová reakce *Gefühlsreaktion *reakcja uczuciowa *emotional reaction *citový člověk *Gefühlsmensch *uczuciowiec *emotionalist cizí fremd obcy foreign *cizí jazyk *Fremdsprache *język obcy * foreign language cizojazyčný fremdsprachig obcojęzyczny foreign-language computer Computer komputer computer [kompjútr] ctižádost Ehrgeiz ambicja ambition ctižádostivý ehrgeizig ambitny ambitious cvičebnice Übungsbuch podręcznik z exercise book ćwiczeniami cvičení Üben ; Übung ćwiczenie exercise *jazykové *Sprachübung *ćwiczenie językowe *language exercise cvičení *mluvní cvičení *Sprechübung *ćwiczenie w mówieniu *verbal/spoken exercise *nápravné *Verbesserungsübung *ćwiczenie korekcyjne *corrective exercise cvičení *písemné *schriftliche Übung *ćwiczenie pisemne *written exercise cvičení *poslechové *Hörübung *ćwiczenie słuchowe *listening exercise cvičení *praktické cvičení *praktische Übung *ćwiczenie praktyczne *practice/practical exercise *řečnické *rhetorische Übung *ćwiczenie retoryczne *rhetorical exercise cvičení *ústní cvičení *mündliche Übung *ćwiczenie ustne *verbal/oral exercise

10 *vést cvičení *eine Übung abhalten *prowadzić ćwiczenia *conduct exercise cvičit üben; etw. trainieren ćwiczyć exercise cyklický zyklisch cykliczny cyclic; periodic cyklus Zyklus cykl cycle Č čárka Komma kreska ; przecinek comma čas Zeit czas time *letní čas *Sommerzeit *czas letni *summer time *volný čas *Freizeit *czas wolny *leisure time *vyučovací čas *Unterrichtszeit *czas nauczania *school time *zimní čas *Winterzeit *czas zimowy *winter time časopis Zeitschrift czasopismo journal; magazine časový zeitgemäß czasowy time; temporal čepice Mütze czapka cap *čepice se *Schirmmütze *czapka z daszkiem *cap with vizar štítkem červen Juni czerwiec June červenec Juli lipiec July český tschechisch czeski Czech *český jazyk *tschechische Sprache; *język czeski *Czech language Tschechische čestnost Ehrenhaftigkeit honorowość honesty; righteousness četba Lesestoff ; Lektüre lektura reading *dětská četba *Lesestoff für Kinder *lektura dziecięca *children's literature *zábavná *Unterhaltungslektüre *lektura rozrywkowa *entertaining reading četba činnost Tätigkeit działalność ; działanie activity *činnost v oboru *berufliche Tätigkeiten *zakres działania *subject field activity; activity in the field *kulturní a sportovní *kulturelle und sportliche Aktivitäten *działalność kulturalna i sportowa *cultural and sports activity činnost *mimoškolní *außerschulische *działalność *out-of-school activity činnost Tätigkeiten pozaszkolna *odborná činnost *fachliche Tätigkeit *działalność fachowa *special/professional activity *poradenská *beratende Tätigkeiten *działalność poradnicza *consultant activity činnost * rukodělná činnost *Handarbeit *działalność plastycznotechniczna *handmade/handcraft ed activity číslice Nummer ; Ziffer cyfra figure; number; cipher číslo Zahl ; Nummer numer ; liczba number

11 *telefonní číslo *Telefonnummer ; *numer telefoniczny *phone number Rufnummer čítanka Lesebuch czytanka reading-book čítárna Leseraum ; Lesesaal czytelnia reading-room člověk Mensch człowiek human being; human; one čtecí Lese- do czytania reading *čtecí metoda *Lesemethode *metoda czytania *reading method *čtecí přístroj *Lesegerät *czytnik *reading device čtenář Leser czytelnik reader čtenářský Leser-; Leserinnen-; Lese- czytelniczy reader's/readers' *čtenářská *Lesefertigkeit *umiejętność *reading skill dovednost czytelnicza *čtenářský *Lesezirkel * kółko czytelnicze *reading circle kroužek *čtenářský *Leseinteresse *zainteresowanie *reading interest zájem czytelników čtení Lesen czytanie reading *pedagogické *pädagogische Lektüre *czytanie pedagogiczne *educational reading čtení *sborové čtení *im Chor Lesen *czytanie zespołowe *community reading čtverec Viereck kwadrat square čtvrtletí Vierteljahr kwartał quarter; trimester čtyřletý vierjährig czteroletni four-year D dalekozrakost Weitsichtigkeit dalekowzroczność long-sightedness další weiter komp.; Weiter- dalszy next; another; further *další vzdělávání *Weiterbildung der Lehrenden *dalsze kształcenie nauczycieli *further education of teachers učitelů daltonismus Daltonismus daltonizm daltonism dar Geschenk podarunek present; gift *Geldspende *podarunek finansowy *donation *peněžní/peněž itý dar dárce Spender dawca dárce dárek kleines Geschenk podarunek donator; donor databáze Datenbasis baza danych database datum Datum data date *datum narození *Geburtsdatum *data urodzenia *birthday; date of birth *datum *Beginndatum *data rozpoczęcia *date of opening

12 zahájení dcera Tochter córa daughter debata Debatte debata debate; discussion debatovat (o debattieren (über j-n) debatować (nad czym) debate (about) čem) dědeček Großvater ; Opa dziadulek grandpa debilita Debilität debilizm debility dědičnost Vererbung dziedziczność heredity dedukce Deduktion dedukcja deduction deduktivní deduktiv dedukcyjny deductive *deduktivní *deduktive Methode *metoda dedukcyjna *deductive method metoda defekt Defekt defekt defect definice Definition definicja definition definovat definieren definiować define deformace Deformation ; deformacja deformation Deformierung degenerace Degeneration degeneracja degeneration dějepis Geschichte historia (w szkole) history (předmět ve škole) dějiny Geschichte historia history *dějiny *Geschichte der Erziehung *historia wychowania *history education výchovy dekorace Dekoration dekoracja decoration dekret Dekret dekret letter; decree - presidential decree *jmenovací *Ernennungs-/ *nominacja na *letter of appointment dekret Anstellungsdekret stanowisko dělení mat. Division math. dzielenie dividing Operation delikvence Delinquenz delikwencja delinquency *neurotická *neurotische Delinquenz *delikwencja *neurotic delinquency delikvence neurotyczna delikvent Delinquent delikwent delinnquent demokracie Demokratie demokracja democracy demokratický demokratisch demokratyczny democratic demonstrace Demonstration demonstracja demonstration *didaktická demonstrace *didaktische Demonstration *demonstracja dydaktyczna *didactic demonstration demonstrační Demonstrations- demonstracyjny demonstration; demonstrational *demonstrační *Demonstrationsmittel *pomoc demonstracyjna *demonstration aid pomůcka *demonstrační *Demonstrationstisch *stół demonstracyjny *demonstration table stůl den Tag dzień day *den *Tag der offenen Tür *dzień otwartych drzwi *doors open day otevřených dveří deník Tagebuch dziennik (notatnik) diary; notebook;

13 (zápisník) notepad *pedagogický *pädagogisches Tagebuch *dziennik pedagogiczny *pedagogical diary deník denní täglich dzienny daily *denní jesle *Tages/kinder/krippe *żłobek dzienny *day nursery deprese Depression depresja depression deskriptivní deskriptiv opisowy descriptive *deskriptivní *darstellende Geometrie *geometria wykreślna *descriptive geometry geometrie *deskriptivní *deskriptive Methode *metoda opisowa *descriptive method metoda destrukce Destruktion destrukcja destruction déšť Regen deszcz rain deštník Regenschirm parasol umbrella determinismus Determinismus determinizm determinism dětinský kindisch dziecinny infantile; childish dětinství Kinderei dziecinność childishness dětský kindlich dziecięcy child's; children's *dětská kniha *Kinderbuch *książka dziecięca *children's book *dětská *Kinderbibliothek *biblioteka dziecięca *children's library knihovna *dětská obrna *Kinderlähmung *paraliż dziecięcy *polio *dětská sestra *Kinderschwester *siostra dziecięca *children's nurse *dětský domov *Kinderheim *dzieciniec *children's home; creche *dětský lékař *Kinderarzt *lekarz dziecięcy *pediatrician *dětský sbor *Kinderchor *chór dziecięcy *children's chorus dětství Kindheit dzieciństwo childhood děvče Mädchen dziewczyna girl deviace Deviation dewiacja deviation dezinfekce Desinfektion ; dezynfekcja disinfection Desinfizierung diagnostický diagnostisch diagnostyczny diagnostic *diagnostická *diagnostisches Hilfsmittel *pomoc diagnostyczna *diagnostic aid pomůcka *diagnostický *diagnostische Methode *postęp diagnostyczny *diagnostic procedure postup diagnostika Diagnostik diagnostyka diagnostics *pedagogická diagnostika *pädagogische Diagnostik *diagnostyka pedagogiczna *pedagogical diagnostics diagnóza Diagnose diagnoza diagnosis; anamnesis diagram Diagramm diagram diagram dialekt (nářečí) Dialekt dialekt dialect dialog Dialog dialog dialog

14 dialogický dialogisch dialogowy dialogic *dialogická *dialogische Methode *metoda dialogu *dialog method metoda diapozitiv Diapositiv ; Dia diapozytyw ; diapositive przezrocze diaprojektor Diaprojektor ; Diaskop diaskop diascope (diaskop) didaktický didaktisch dydaktyczny didactic *didaktická hra *didaktisches Spiel *gra dydaktyczna *didactic game *didaktická *didaktische Technik *technika dydaktyczna *didactic technique technika *didaktická *didaktischer Grundsatz *zasada dydaktyczna *didactic policy zásada *didaktický cíl *didaktisches Ziel *cel dydaktyczny *didactic aim *didaktický krok *didaktischer Schritt *krok dydaktyczny *didactic step/measure *didaktický *didaktisches Material *materiał dydaktyczny *didactic material materiál *didaktický *didaktisches Prinzip *zasada dydaktyczna *didactic principle princip didaktika Didaktik dydaktyka methodology diety (cestovní) Diäten diety expenses diferenciace Differenzierung zróżnicowanie ; differentiation dyferencjacja *diferenciace vnější *äußere Differenzierung *zróżnicowanie zewnętrzne *external differentiation *diferenciace vnitřní *innere Differenzierung; Binnendifferenzierung *zróżnicowanie wewnętrzne *internal differentiation diferencovaný differenziert różnicowany differentiated *diferencované vyučování *differenzierter Unterricht *nauczanie różnicowane *differentiated education diktafon Diktaf/phon ; Diktiergerät dyktafon dictaphone diktát Diktat ; Ansage (e) in der dyktando dictation Volksschule A dílčí Teil-; Zwischen- częściowy partial *dílčí *Teilgeschicklichkeit *umiejętność częściowa *partial skill; sub-skill dovednost dílna Werkstatt pracownia ; warsztat workroom dílo Werk dzieło piece diplom Diplom dyplom diploma *udělit diplom *ein Diplom verleihen *nadać dyplom *grant a diploma *vydat diplom *ein Diplom aushändigen *wydać dyplom *award a diploma *vystavit *ein Diplom ausstellen *wystawić dyplom *issue a diploma diplom *získat diplom *ein Diplom erwerben *uzyskać dyplom *obtain a diploma disciplína Disziplin dyscyplina discipline disciplinovaný diszipliniert zdyscyplinowany disciplined

15 disketa Diskette (e) dyskietka floppy disk diskriminace Diskriminierung dyskryminacja diskrimination diskuse Diskussion dyskusja discussion *diskuse na *eine Diskussion zum *dyskusja na temat... *discussion on téma... Thema *diskuse o oboru *Fachsimpeln *dyskusja o specjalności *discussion on subject field *odborná diskuse *Fachdiskussion *dyskusja fachowa *professional/special discussion *přerušit *eine Diskussion abbrechen *przerwać dyskusję *interrupt discussion diskusi *ukončit *eine Diskussion beenden *zakończyć dyskusje *end debate diskusi *zahájit diskusi *eine Diskussion eröffnen *otworzyć dyskusje *initiate the discussion diskusní Diskussions- dyskusyjny disputable diskutovat (o diskutieren (über j-n/etw.) dyskutować debate (about) někom/něčem) dispozice Disposition dyspozycja disposition distance Distanz dystans distance dítě Kind dziecko child *citlivé dítě *empfindsames/sensibles *dziecko wrażliwe *sensitive child Kind *dítě školou povinné *schulpflichtiges Kind *dziecko podlegające obowiązkowi szkolnemu *school child *dítě vyžadující zvláštní péči *ein Kind; das einer besonderen Fürsorge bedarf *dziecko wymagające specjalnej troski *child with special needs *nadané dítě *begabtes Kind *dziecko utalentowane *talented/gifted child *nemocné dítě *krankes Kind *dziecko chore *sick child *netečné dítě *apathisches Kind *dziecko obojętne *passive child *obtížně vychovatelné dítě *schwer erziehbares Kind *dziecko trudne do wychowania *indocile child *opuštěné dítě *verlassenes Kind *dziecko opuszczone *destitute child; orphan *postižené dítě *behindertes Kind *dziecko upośledzone *child with special needs *slabomyslné *geistig schwach begabtes *dziecko upośledzone *soft-witted child dítě Kind umysłowo *úchylné dítě *ein Kind mit abweichenden *dziecko nienormalne *deviant child Verhaltensmerkmalen; anormales Kind ugs. *zanedbané *vernachlässigtes Kind *dziecko zaniedbane *neglected child dítě divadelní Theater- teatralny theatre; theatrical; dramatic *divadelní hra *Theater- / Bühnenstück *sztuka teatralna *drama; stage play *divadelní představení *Theateraufführung ( f); Theatervorstellung *przedstawienie teatralne *theatre performance

16 *divadelní *Theaterpädagogik ; *wychowanie teatralne *theatre education výchova Bühnenerziehung divadlo Theater teatr theatre *dětské *Kindertheater *teatr dziecięcy *children's theatre divadlo *loutkové *Marionettentheater ; *teatr lalkowy *marionette theatre divadlo Puppentheater *maňáskové divadlo *Handpuppentheter *teatr kukiełkowy *puppet theatre; puppet show *ochotnické *Laienbühne ; *teatr amatorski *amateurisch theatre divadlo Amateurbühne *školní divadlo *Schultheater *teatr szkolny *school theatre divák Zuschauer ; Zuseher A widz onlooker; theatre goer; spectators (obecenstvo) dlouhodobý langfristig długotrwały long-term *dlouhodobé pozorování *langfristige Beobachtung *obserwacja długotrwała *long-term observation *dlouhodobý *langfristiger Plan *plan długookresowy *long-term plan plán *dlouhodobý pokus *langfristiger Versuch *eksperyment długookresowy * long-term experiment doba Zeitabschnitt czas ; okres period; time period *pracovní *Arbeitszeit *czas pracy *working hours doba dobrovolnost Freiwilligkeit dobrowolność willingness dobrý (známka Befriedigend Schulnote dobry (stopień w szkole) C; good ve škole) dohoda Abkommen ; umowa ; agreement Vereinbarung porozumienie *dohoda o spolupráci *Kooperationsabkommen ; *umowa o współpracy *co-operation agreement Kooperationsvereinbarung dohodnout (se) vereinbaren uzgodnić; dojść do agree; come along porozumienia docházka (Schul-) Besuch uczęszczanie attendance *povinná *Anwesenheitspflicht *obowiązek *mandatory docházka *povinná školní docházka *allgemeine Schulpflicht uczęszczania *obowiązek uczęszczania do szkoły attendance *compulsory school attendance dochvilnost Pünktlichkeit punktualność punctuality dojem Eindruck wrażenie impression *hluboký *ein tiefer Eindruck *głębokie wrażenie *deep impression dojem doklad Nachweis dowód ; dokument document *cestovní *Reisedokument *dokument podróżniczy *travel document

17 doklad *platný doklad *gültiges Dokument *dowód; dokument *valid document ważny dokončit abschließen; beenden; dokończyć finish; complete vollenden dokument Dokument dokument document dokumentace Dokumentation dokumentacja documentation *pedagogická dokumentace *pädagogische Dokumentation *dokumentacja pedagogiczna *pedagogic documentation *písemná dokumentace *schriftliche Dokumentation *dokumentacja pisemna *written documentation *technická dokumentace *technische Dokumentation *dokumentacja techniczna *technical documentation domácí Haus- domowy home; domestic *domácí *Hausaufgabe ; *ćwiczenie domowe ; *homework cvičení Hausübung lekcje *domácí práce *die Hausarbeit der Schüler *praca domowa uczniów *pupils' homework žáků *domácí učitel *Hauslehrer *nauczyciel domowy *private tutor domov Heim dom ; miejsce home rodzinne *domov *Jugendheim ; *internat dla młodzieży *boarding house mládeže Jugendherberge donucení Zwang przymus compulsion donucovací Zwangs- przymusowy compulsive *donucovací *Zwangsmittel *środek przymusu *compulsory mean prostředek dopis Brief list letter *dostat dopis *einen Brief bekommen / *otrzymać list *receive a letter erhalten *napsat dopis *einen Brief schreiben *napisać list *write a letter *odeslat dopis *einen Brief absenden / *wysłać list *send a letter abschicken dopisování Briefwechsel ; korespondencja correspondence Korrespondenz doplňovací Ergänzungs- dodatkowy complementary *doplňovací cvičení *Ergänzungsübung *ćwiczenie dodatkowe *complementary exercise doporučen empfohlen polecany recommended; *doporučen s výhradami *bedingt empfohlen *zalecany z zastrzeżeniem doporučení Empfehlung polecenie ; rekomendacja *na doporučení (koho) suggested *recommended/sugge sted under reservations recommendation *auf Empfehlung von... *na polecenie (kogo) *on the recommendation of sb doporučený empfohlen polecony recommended

18 *doporučená četba *empfohlene Lektüre *lektura polecona *recommended reading doporučit empfehlen polecić; zalecić recommend doprovod Begleitung towarzystwo ; asysta company; accompanist dorost Nachwuchs młoda kadra teenagers dosáhnout (čeho) erreichen; erlangen osiągnąć (co) achieve; reach (for); attain *dosáhnout *das schulpflichtige Alter *osiągnąć wiek szkolny *reach school age školního věku erreichen dospělý erwachsen dojrzały; dorosły adult *dospělý *ein erwachsener Mensch *człowiek dorosły *adult člověk dostatečná - známka ve škole Ausreichend D; Genügend A; Schulnote dostateczny (stopień) ; dwója pot. D; sufficient dostupnost Erreichbarkeit ; dostępność availability Erschwinglichkeit dotace Dotation dotacja dotation dotaz Anfrage an j-n pytanie ; zapytanie question dotazník Fragebogen kwestionariusz questionnaire dotisk - Nachdruck eines dodruk reprint of a book knihy Buches doučování Nachhilfeunterricht douczanie tutoring; tutor classes dovednost Fertigkeit umiejętność skill dovolená Urlaub urlop holiday; leave *mateřská *Mutterschaftsurlaub *urlop macierzyński *maternity leave dovolená *neplacená *unbezahlter Urlaub *urlop bezpłatny *leave of absence dovolená dozor Aufsicht ; Beaufsichtigung dozór ; nadzór supervision; inspection *pedagogický dozor *pädagogische Aufsicht *nadzór pedagogiczny *pedagogical supervision *školní dozor *Schulaufsicht *nadzór szkolny *school supervision dráha (životní) Laufbahn droga (życiowa) life career *profesionální *berufliche Laufbahn *droga zawodowa *professional career dráha *vědecká *wissenschaftliche *droga naukowa *scientific career dráha Laufbahn drak Drache latawiec kite *pouštět draky *Drachen steigen lassen *puszczać latawca *fly kites drama Drama dramat drama dramatický dramatisch dramatyczny dramatic dramatizace Dramatisierung dramatyzacja dramatization dril Drill dryl drill drilový Drill- postawiony na drylu drilling *drilová metoda *Drillmethode *metoda drylu *drill method

19 droga Droge narkotyk drug drogový Drogen- narkotykowy drug *drogová *Drogenabhängigkeit *zależność narkotykowa *drug addiction závislost družina (školní) Kindertagesstätte ; świetlica szkolna after-school club Kinderhort drzý frech; unverschämt bezczelny; arogancki brassy; cheeky dříč škol. Büffler kujon ; kowal ; drudge ekspr. szkol. ekspr. dřevo Holz drzewo wood duben April kwiecień April duchaplný geistreich; geistvoll bystry; dowcipny ingenious duchapřítomný geistesgegenwärtig przytomny; rzutki present-minded dům Haus dom house *dům dětí a mládeže *Haus der Kinder und Jugendlichen *dom dzieci i młodzieży *children and youth centre důslednost Folgerichtigkeit konsekwencja consequentiality důtka Rüge nagana reprimand důvod Anlass ; Grund ; powód ; przyczyna reason Beweggrund ; *ze *aus gesundheitlichen *z przyczyn *for health reasons zdravotních důvodů Gründen zdrowotnych dvouhodinovka hov. Doppelstunde dwugodzinówka pot. double lesson E edukace Edukation veralt. edukacja education efekt Effekt efekt effect efektivita Effektivität efektywność effectiveness *efektivita *Arbeitseffektivität *efektywność pracy *work effectiveness práce *efektivita učení *Lerneffektivität *efektywność nauczania *learning effectiveness efektivní effektiv efektywny efficient egocentrismus Egozentrismus egocentryzm egocentrism egoismus Egoismus egoizm egoism egoista Egoist egoista egoist ekologický ökologisch ekologiczny ecological *ekologická *ökologische Methode *metoda ekologiczna *ecological method metoda *ekologická výchova *ökologische Erziehung *wychowanie ekologiczne *environmental education ekologie Ökologie ekologia ecology ekosystém Ökosystem ekosystem ecosystem

20 elementární Elementar elementarny elemental *elementární *Grundkenntnisse des *czytanie elementarne; *basic reading čtení Lesens początkowe *elementární *Elementarkenntnisse *wiadomości *basic knowledge vědomosti elementarne *elementární *Elementarbildung *kształcenie *primary education vzdělání elementarne; początkowe emigrace Emigration emigracja emigration emigrační Emigrations- emigracyjny emigration *emigrační *Emigrationswelle *fala emigracyjna *emigration wave vlna emigrant Emigrant emigrant emigrant emoce Emotion emocja emotion emocionální emotional; emotionell emocjonalny emotional empatie Empathie empatia empathy empirický empirisch empiryczny empirical *empirická *empirische Methode *metoda empiryczna *empirical method metoda empirie Empirie empiria empiricism empirismus Empirismus empiryzm empiricism; experientialism encefalitida Enzephalitis (e); zapalenie opon encephalitis Gehirnentzündung mózgowych encyklopedie Enzyklopädie encyklopedia encyclopedia *dětská encyklopedie *Kinderenzyklopädie ; *encyklopedia dziecięca *children's encyclopedia Kinderlexikon *pedagogická encyklopedie entuziasmus *pädagogische Enzyklopädie *encyklopedia pedagogiczna *pedagogical encyclopedia Enthusiasmus entuzjazm enthusiasm epidemie Epidemie epidemia epidemy erudice Gelehrsamkeit ; erudycja erudition Gelehrtheit estetický ästhetisch estetyczny aesthetic *estetická *ästhetische Erziehung *wychowanie *Aesthetic education výchova estetyczne *estetické *ästhetisches Empfinden *zmyśl estetyczny *aesthetic feeling cítění *estetické *ästhetische Bewertung *ocena estetyczna *aesthetic evaluation hodnocení *estetické vědomí *ästhetisches Bewusstsein *świadomość estetyczna *aesthetic consciousness *estetický cit *ästhetisches Gefühl * wyczucie estetyczne *aesthetic feel *estetický ideál *ästhetisches Ideal *ideał estetyczny *aesthetic ideal *estetický vkus *ästhetischer Geschmack *gust estetyczny *aesthetic taste

21 estetika Ästhetik estetyka Aesthetics etapa Etappe ; Zeitabschnitt etap period etický ethisch etyczny ethic *etická *ethische Erziehung *wychowanie etyczne *Ethic education výchova etika Ethik etyka ethics etnický ethnisch etniczny ethnic *etnická *ethnische Gruppe *grupa etniczna *ethnic group skupina evaluace Evaluation ; Evaluierung ewaluacja evaluation evidence Evidenz ewidencja accounting exkurze Exkursion wycieczka excursion *odborná *Fachexkursion *wycieczka fachowa; *field trip exkurze zawodowa *poznávací *landeskundliche Exkursion *wycieczka poznawcza *sightseeing tour exkurze experiment Experiment eksperyment experiment *pedagogický experiment *pädagogisches Experiment *eksperyment pedagogiczny *pedagogical experiment experimentální Experimental-; experimentell eksperymentalny experimental *experimentelle Methode *metoda *experimental *experimentální eksperymentalna method metoda *Versuchsklasse *klasa eksperymentalna *experimental class *experimentální třída experimentovat experimentieren eksperymentować experiment exponát Exponat eksponat exhibit extrém Extrem ekstrem extrem extrémní extrem ekstremistyczny extrem extrovert extravertierter Mensch ekstrawertyk extrovert extrovertní extravertiert; extrovertiert ekstrawersyjny extroversive F fantazie Fantasie/Phantasie fantazja fantasy fáze Phase faza phase *vývojová fáze *Entwicklungsphase *faza rozwoju; stopień rozwoju *evolutionary phase; development stage film Film film picture (GB); movie/motion picture (US) *barevný film *Farbfilm *film kolorowy; barwny *colour film *krátký film *Kurzfilm *film krótki *filmlet; short film

22 *kreslený film *Zeichenfilm *film rysunkowy; *(animated) cartoon kreskówka *loutkový film *Puppenfilm *film lalkowy *puppet film *školní film *Schulfilm *film szkolny *classroom film *zvukový film *Tonfilm *film dźwiękowy *sound film filmovat filmen; drehen filmować film; shoot financování Finanzierung finansowanie finance; financing fixace Fixierung fiksacja fixation flegmatik Phlegmatiker flegmatyk stoic fobie Phobie fobia phobia folklór Folklore folklor folklore forma Form forma form *formy *Ausbildungsformen *formy kształcenia *education method vzdělávání formulář Formular ; Formblatt formularz form *vyplnit formulář *ein Formular ausfüllen *wypełnić formularz *fill in a form; complete the form fotoaparát Fotoapparat aparat fotograficzny camera fotografie Fotografie/ Photographie ; fotografia ; zdjęcie photo; photograph in Kurzform Foto / Photo *fotografie *Lichtbild für den Pass; *fotografia formatu *passport photo průkazkového Passbild legitymacji formátu fotografovat fotografieren fotografować take a picture (a photograph) frustrace Frustration frustracja frustration funkce Funktion funkcja function *řídící funkce *leitende Funktion *funkcja kierownicza *control (management) function *odvolat z *von der Funktion *odwołać z funkcji *to be dismissed funkce abberufen *plnit funkci *eine Funktion erfüllen *pełnić funkcję *function *pověřit funkcí *mit einer Funktion *powierzyć funkcję *bench betrauen *převzít funkci *eine Funktion übernehmen *przejąć funkcję *take up office *vykonávat funkci *eine Funktion ausüben *wykonywać funkcję *perform a function; discharge a function funkční Funktions-; Amts- funkcyjny; funkcjonalny *functional *funkční *Amtsperiode ; Amtszeit *okres pełnienia funkcji *term of office období fyzický physisch fizyczny physical *fyzická zátěž *physische Belastung *obciążenie fizyczne *physical load fyziologie Physiologie fizjologia physiology

23 G generace Generation generacja generation *nastupující generace *Nachfolgegeneration *generacja współczesna *following generation genialita Genialität genialność geneus geometrie Geometrie geometria geometry geriatrie Geriatrie ; Altenheilkunde geriatria geriatrics gestika Gestik gestykologia gestic gestikulace Gestikulation abw. gestykulacja gesticulation gesto Geste gest gesture globální global globalny global grafický graf/phisch graficzny graphics *grafický list *ein gestochenes Blatt *list graficzny *graphics; art print grafika Graf/phik grafika graphic art; graphics gramatika Grammatik gramatyka grammar gramofon Plattenspieler gramofon ; adapter gramophone; record player gramofonový Schallplaten- gramofonowy gramophonic *gramofonová deska *Schallplatte *płyta gramofonowa gramophone record; sound disc gramotný des Lesens und Schreibens umiejący czytać i pisać literate kundig guma Gummi ; Radiergummi guma rubber *žvýkací guma *Kaugummi *guma do żucia *gum; bubble/chewing gum gumáky Gummischuhe gumowce Wellington boot gumovat (aus)radieren gumować rub out; erase (vygumovat) gymnastika Gymnastik gimnastyka gymnastics; gym gymnázium Gymnasium gimnazjum high school *jít na *ins Gymnasium gehen *iść do gimnazjum *enter high school gymnázium *studovat na gymnáziu *ein Gymnasium besuchen *uczyć się w gimnazjum *attend high school H hádanka Rätsel zagadka riddle hala Halle hala hall *sportovní hala *Sporthalle *hala sportowa *sports hall hanba Schande ; Schmach hańba ; wstyd disgrace; shame

24 harmonika Mundharmonika harmonijka ustna mouth organ foukací harmonika Akkordeon akordeon accordion tahací harmonogram Terminplan harmonogram schedule; progress chart *harmonogram školního roku *Jahresterminplan ; Terminplan für das Schuljahr *harmonogram roku szkolnego *schedule of the school year herec Schauspieler aktor actor herecký schauspielerisch aktorski actor's; theatrical *herecký projev *schauspielerischer Ausdruck *wyraz aktorski *performance herectví Schauspielkunst aktorstwo dramatic art heslo Schlagwort ; Stichwort hasło password heslovitě in Stichworten zusammenfassen /angeben zwięźle briefly; in outline historický historisch historyczny historical historie Historie historia history hlas Stimme głos voice hlásit se melden (sich) zgłaszać się report for hlasitý laut; vernehmlich głośny loud hlasový stimmlich; Stimm-; Stimmen- głosowy vocal; audio *hlasová *Stimmerziehung *wychowanie głosowe *voice education výchova hledisko Gesichtspunkt punkt widzenia point of view; viewpoint *odborné hledisko *fachlicher Aspekt *punkt widzenia zawodowy *professional point of view hlína Ton glina earth; clay *hrnčířská *Töpfererde *glina *potter's clay hlína *modelářská *Modellierton *glina modelarska *foundry clay hlína hluchoněmost Taubstummheit głuchoniemota deaf-mutism hluchota Taubheit głuchota deafness hmota Stoff ; Materie masa materia; substance *umělá hmota *Kunststoff ; Plast *masa plastyczna *plastic hmotnost Stofflichkeit ; Masse masa weight hobby Hobby hobby hobby hodina Stunde lekcja hour *hodina *Konversationsstunde *lekcja konwersacji *conversation lesson konverzace *hodina *Vertretungsstunde; *lekcja zastępcza *stand-in lesson suplování Supplierstunde A *hodina týdně *eine Stunde wöchentlich *godzina tygodniowo *a lesson a (per) week *konzultační *Sprechstunde *lekcja konsultacyjna *tuition lesson hodina *nácvičná hodina *Übungsstunde *lekcja ćwiczeniowa *instructional lesson

25 *opakovací *Wiederholungsstunde *lekcja powtórzeniowa *revision lesson hodina *úřední hodiny *Sprechzeiten ; *godziny urzędowe *office hours Bürostunden *volná hodina *Freistunde *lekcja wolna *free period/lesson *vyučovací *Unterrichtsstunde *lekcja; godzina *lesson; class hodina nauczania hodiny *Uhr zegar clock; o'clock hodnocení Bewertung ocena ; ocenianie assessment; evaluation *hodnocení *Bewertung der Arbeit *ocena pracy *job evaluation práce *hodnocení *Bewertung durch den *ocenianie przez *teacher evaluation učitelem Lehrer nauczyciela *hodnocení *Bewertung durch eine Note *ocenianie stopniami *mark assessment známkou *hodnocení žáků *Bewertung der Schüler *ocenianie uczniów *pupil/student evaluation *odborné *fachliche Evaluierung *ocenianie fachowe *technical evaluation hodnocení hodnota Wert wartość ; cena value hodnotit bewerten; schätzen; oceniać evaluate; value würdigen *hodnotit body *mit Punkten bewerten *oceniać punktami *points evaluation hokej Hockey hokej ice hockey homosexualita Homosexualität homoseksualizm homosexuality honorář Honorar honorarium ; professional fee wynagrodzenie honorování Honorierung płacenie honorarium remuneration hora Berg góra peak; mountain *jet na hory *ins Gebirge fahren *jechać w góry *to go to the mountains horlivost Eifer gorliwość ; zapal eagerness horlivý eifrig; begeistert; pflichteifrig namiętny; zapalony eager horský Berg-; Gebirgs- górski mountaine; highland *horská záchranná *Bergrettungsdienst *ratownictwo górskie *mountain rescue service služba hospitace Hospitation hospitacja inspection *hospitace (ve *eine Hospitation beim *hospitacja lekcji; zajęć *inspection of classes vyučování) Unterricht *hospitace (ve *eine Hospitation in der *wizytacja szkoły inspection in school škole) Schule hospitovat hospitieren wykonać hospitacje; make inspection hospitować host Gast gość guest *čestný host *Ehrengast *gość honorowy *guest of honor houpačka Schaukel huśtawka seesaw houpat schaukeln huśtać swing hovor Gespräch rozmowa conversation; talk

26 hra Spiel gra game; play *dětská hra *Kinderspiel *gra dziecięca *child's play *didaktická hra *didaktisches Spiel *gra dydaktyczna *didactic game *dramatická *darstellendes Spiel *gra dramatyczna *dramatic play hra *počítačová *Computerspiel *gra komputerowa *computer game hra *sportovní hry *Sportspiele *gry sportowe *sports game *závodivá hra *Wettkampfspiel *gra współzawodniczą *competitive game hráč Spieler gracz ; muzyk player hračka Spielzeug zabawka toy hrdina Held bohater hero hrdinství Heldenmut bohaterstwo heroism hromadný kollektiv; Massen- zbiorowy; gromadny; collective masowy *hromadný *Massensport *sport masowy *collective sport sport hrozba Drohung groźba threat hřiště Sportplatz boisko sportground *dětské hřiště *Kinderspielplatz *boisko zabaw dla *playground dzieci hudba Musik muzyka music *hudba pro děti a mládež *Musik für Kinder und Jugendliche *muzyka dziecięca i młodzieżowa *music for children and youth hudební musikalisch muzyczny musical *hudební *Musikakademie *akademia muzyczna *academy of music akademie *hudební *Musikdidaktik *dydaktyka muzyki *didactics of music didaktika *hudební *Musikpädagogik *pedagogika muzyki *pedagogy of music pedagogika *hudební škola *Musikschule *szkoła muzyczna *school of music *hudební *Musikerziehung *wychowanie *Music výchova muzyczne hudebnost Musikalität muzykalność musicalness huhňavost Näseln nosowość rhinophonia humanismus Humanismus humanizm humanism humanita Humanität humanitaryzm ; humanity humanitarność humanitní humanistisch humanistyczny; humanitarian humanitarny *humanitní *humanistische *nauki humanistyczne *humanities; arts vědy Wissenschaften *humanitní *humanistische Bildung *wykształcenie *liberal education vzdělání humanistyczne humánní human humanitarny human humor Humor humor humour hygiena Hygiene higiena hygiene hygienik Hygieniker higienista hygienist; health

27 officer hypnopedie Hypnopädie ; hipnopedia hypnopaedia Schlaflernmethode hypnóza Hypnose hipnoza hypnosis hypotéza Hypnose hipoteza hypothesis *pracovní *Arbeitshypothese *hipoteza robocza *working hypothesis hypotéza hysterie Hysterie histeria hystery hysterik Hysteriker histeryk hysteric CH chápání Begreifen rozumienie comprehension chápavost Fassungskraft bystrość umysłu comprehensiveness charakter Charakter charakter character charakteristika Charakteristik charakterystyka characteristics *charakteristika žáka *Charakteristik des Schülers *charakterystyka ucznia *pupil's characteristics charakternost Charakterfestigkeit uczciwość high-mindedness; nobleness chlapec Junge ; Knabe ; Bub chłopak boy chlubivost Prahlsucht chełpliwość boastfulness chodidlo Fußsohle stopa sole cholerik Choleriker choleryk choleric choroba Krankheit choroba illness; disease *duševní *Seelenkrankheit *choroba umyslowa *insanity choroba *nervová *Nervenkrankheit *choroba nerwowa *nervous disorder choroba *psychická *psychische Krankheit *choroba psychiczna *mental defect choroba chorobopis Krankengeschichte karta chorego ; historia medical record choroby chovanec Zögling wychowanek boarder (from chování (hodnocení na vysvědčení) boardinghouse) Betragen sprawowanie behaviour chování Verhalten ; Betragen ; zachowanie behaviour *dětinské *kindisches Verhalten *zachowanie dziecinne *childish behaviour chování *mravné *sittliches/moralisches *zachowanie moralne *morality chování Verhalten *společenské chování Umgangsformen *maniera *manners

28 chráněnec Schützling ; podopieczny foster-child Schutzbefohlene chůda Stelze szczudła stilt *chodit na *auf Stelzen gehen *iść o szczudłach *stilt wallk chůdách chuligán Rowdy ; Flegel chuligan hooligan chuligánství Rowdytum chuligaństwo hooliganism chvála Lob chwała ; pochwała praise chvályhodný lobenswert; löblich godny chwały praiseworthy; virtuous chvalitebný Gut (Schulnote) chwalebny (stopien w B; very good (klasifikační stupeň) szkole) chvíle Weile chwila a while *dlouhá chvíle *Lang(e)Aeole *nuda *boredom chyba Fehler błąd ; pomylka mistake; error *hrubá chyba *grober Fehler *błąd powazny; *gross error podstawowy *logická chyba *logischer Fehler *błąd logiczny *logic error *malá chyba *leichter Fehler *błąd mały *slip *základní *Grundfehler *błąd podstawowy *basic error chyba *závažná chyba *schwerer Fehler *błąd ważny *fatal error; hard failure *bez chyb; bezchybně *ohne Fehler; fehlerlos; fehlerfrei *bezbłędnie *with no errors; free from errors; perfectly *opravit chybu *den Fehler korrigieren *poprawić błąd *rectify a mistake *udělat chybu *einen Fehler machen *popełnić bład *make a mistake; commit error/mistake chybět fehlen być nieobecnym be absent *chybět pro nemoc *wegen Krankheit/ krankeitshalber fehlen *być nieobecnym ze względu na chorobę *be absent due to illness *chybět z rodinných důvodů *aus familiären Gründen fehlen *być nieobecnym z powodów rodzinnych *be absent for family reasons chybný fehlerhaft bledny wrong; incorrect *chybné *irrige Meinung *opinia bledna *wrong thought mínění *chybný krok *Fehltritt *krok bledny *false step/verdict chytrost Klugheit mądrość ; rozsądek cleverness chytristika Pfiffigkeit ; Schlauheit przebieglosc scheming I idea Idee idea idea ideál Ideal ideał ideal

29 idealizace Idealisierung idealizacja idealization identita Identität ; Wesenseinheit identyczność ; identity tożsamość ideologie Ideologie ideologia ideology idiotie Idiotie idiotyzm idiocy ignorance Ignoranz ignorancja ignorance ignorant Ignorant ignorant ignorant ilustrace Illustration ilustracja illustration iluze Illusion iluzja ; złudzenie illusion imaginární imaginär wyimaginowany; urojony imaginary imitace Imitation Imitacja imitation improvizace Improvisation improwizacja improvisation impuls Impuls impuls impulse impulsivní impulsiv; lebhaft; rasch impulsywny impulsive imunita Immunität Immunitet ; immunity nietykalność individualismus Individualismus indywidualizm individualism individualita Individualität indywidualność ; individuality swoistość individuální individuell; Einzel- indywidualny individual *individuální *individueller Lehrplan *indywidualny plan *individual syllabus učební plán nauczania *individuální *Einzelunterricht ; *indywidualna nauka *individual education výuka Einzelausbildung indukce Induktion indukcja induction infantilismus Infantilismus infantylizm infantilism infekce Infektion infekcja infection informace Auskunft ; Information informacja information informační Auskunfts-; Informations- informacyjny informative; informatory informatika Informatik informatyka informatic iniciativa Initiative inicjatywa initiative inklinace Inklination inklinacja ; skłonność inclination inovace Neuerung ; Innovation innowacja innovation inscenace Inszenierung inscenizacja inscenation inspekce Inspektion inspekcja inspection inspektor Inspektor inspektor inspector *odborný inspektor *Fachinspektor *inspektor specjalistyczny *skilled/professional inspector; school superintendent *školní *Schulinspektor *inspektor szkolny *school inspector inspektor inspirace Inspiration inspiracja inspiration instinkt Instinkt instynkt instinct instituce Einrichtung ; Institution instytucja institution *partnerská instituce *Partnerinstitution *instytucja partnerska *partner institution

30 instrukce Instruktion instrukcja instruction *pracovní *Arbeitsanweisung *instrukcja robocza *work instruction instrukce instruktáž Anleitung instruktaż instruction; education; briefing instruktor Instruktor instruktor instructor instrument Instrument instrument instrument intelekt Intellekt intelekt ; intellect inteligence Intelligenz inteligencja intelligence inteligentní intelligent inteligentny intelligent internát Internat internat boarding house internátní Internats- typu internatowego boarder- *internátní *Heimschule D; *szkoła z internatem *boarding school škola Internatsschule interní intern wewnętrzny internal interpretace Interpretation interpretacja interpretation interview Interview wywiad interview intuice Intuition intuicja ; przeczucie intuition invence Invention inwencja ; invention pomysłowość inventarizace Bestandsaufnahme ; inwentaryzacja inventory Inventarisation inventář Inventar inwentarz list; articles of inventory inženýr Ingenieur inżynier engineer ironie Ironie ironia irony J jakost Qualität jakość quality jaro Frühling wiosna (ž) spring jazyk Sprache język language *cizí jazyk *Fremdsprache *język obcy *foreign language *český jazyk *tschechisch Sprache *język czeski *Czech language *mateřský *Muttersprache *język ojczysty *mother tongue jazyk *odborný jazyk *Fachsprache *język zawodowy; fachowy *special/technical language *spisovný *Schriftsprache *język literacki *literary language jazyk *úřední jazyk *Amtssprache *język urzędowy *official language *vyučovací *Unterrichtssprache *język wykładowy *teaching language jazyk jazykový sprachlich; Sprach- językowy language; linguistic; *jazyková škola lingual *Sprachschule *szkoła językowa *language school

31 jedináček Einzelkind jedynak only child jedinec Individuum osobnik ; jednostka individual; person jednání Verhandlung ; Tagung postępowanie ; act; negotiation działanie ; narada *pracovní jednání *Arbeitstagung *narada robocza *business negotiation *ukončit *die Verhandlung *zakończyć naradę; *finalize jednání abschließen działanie *zahájit jednání *die Verhandlung eröffnen *rozpocząć naradę; postępowanie *open negotiations; enter into negotiations jednota Einheit jedność ; klub unity *tělovýchovná jednota *Turnverein *klub sportowy *P. T./P. E. unity; Sports club jednotka Einheit jednostka unit; unity; one jednotřídka Einklassenschule szkoła jednoklasowa ; oneroom school hov. jednoklasówka pot. jednotřídní einklassig jednoklasowy oneroom(ed) jesle (pro děti) Kinderkrippe żłobek nursery; creche (pomn.) jídelna Speisesaal stołówka ; jadalnia eating room *studentská *Mensa *stołówka studencka *student's canteen jídelna; menza jídlo Essen ; Speise ; jedzenie ; pożywienie meal; food Gericht jistota Sicherheit ; Gewissheit pewność certainty; sureness jméno Name imię name *křestní jméno *Vorname; Taufname *imię (chrzestne) *first name *rodinné *Familienname *nazwisko *family name jméno jmenovací Anstellungs-; Ernennungs- nominacyjny appointive *jmenovací *Anstellungs-/ *dekret nominacyjny *letter of appointment dekret Ernennungsdekret joga Joga joga yoga jubilejní Jubiläums- jubileuszowy anniversary; jubilee jubileum Jubiläum jubileusz anniversary; jubilee judo Judo dżudo judo K kabát Mantel ; Jacke wieszak coat; jacket *kožený kabát *Lederjacke *wieszak skórzany *leather coat kabinet Kabinett gabinet ; pracownia cabinet

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Harmonia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Harmony 3. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Muzykologii

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS No Course name (in ) 1 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 2 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 3 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 4 Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 1.1. Biblioteka jako audytorium... 22 1.1.1. Biblioteka publiczna... 23 1.1.1.1. Typy czytelników...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Trening kreatywności 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Creativity training 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACYJNY W SZKOCJI. Opracowanie: Natasza Knop-Wrzalik doradca metodyczny języka angielskiego

SYSTEM EDUKACYJNY W SZKOCJI. Opracowanie: Natasza Knop-Wrzalik doradca metodyczny języka angielskiego SYSTEM EDUKACYJNY W SZKOCJI Opracowanie: Natasza Knop-Wrzalik doradca metodyczny języka angielskiego EDUKACJA W SZKOCJI - STRUKTURA Przedszkole (nursery) od 3 roku życia Szkoła podstawowa (Primary School)

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Wprowadzenie do programowania gier komputerowych

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Praktyczny wstęp do programowania 2. Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii. Renewable Energy Resources. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Odnawialne źródła energii. Renewable Energy Resources. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Odnawialne źródła energii Module name in English Renewable Energy Resources Valid from academic year 2012/201 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Seminarium magisterskie archeologia epoki kamienia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Master s seminar

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Podstawy automatyki Module name in English The Fundamentals of Automatic Control Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO Analiza porównawcza Na podstawie materiałów próbnych opublikowanych przez AQA (wrzesień 2016) Specyfikacja nauczanie od września 2017 pierwsze

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM W KROŚNIE

WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM W KROŚNIE WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM W KROŚNIE Zmodyfikowane i zatwierdzone Uchwałą nr 1/2014/2015 z dnia 04.09.2014 r. przez Radę Programową OREW

Bardziej szczegółowo

Współpraca, informacja, produkty działalność Polskiego Biura Eurydice. Magdalena Górowska-Fells Polskie Biuro Eurydice

Współpraca, informacja, produkty działalność Polskiego Biura Eurydice. Magdalena Górowska-Fells Polskie Biuro Eurydice Współpraca, informacja, produkty działalność Polskiego Biura Eurydice Magdalena Górowska-Fells Polskie Biuro Eurydice EURYDICE sieć informacji o edukacji w Europie WSPÓŁPRACA I INFORMACJA PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

ZASADZIMY WSPÓLNE DRZEWKO - JABŁONKĘ

ZASADZIMY WSPÓLNE DRZEWKO - JABŁONKĘ Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymienianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego

Bardziej szczegółowo

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken - Hilfeleistung bei Notständen und bei Unfällen -Pomoc w stanach zagrożenia i w wypadkach -Brandbekämpfung und Menschenrettung - Zwalczanie pożarów i ratownictwo ludzi -Brandschutzaufklärung

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

DZIECKO/UCZEŃ EDUKACJA ARTYSTYCZNA TERAPIA

DZIECKO/UCZEŃ EDUKACJA ARTYSTYCZNA TERAPIA Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów DZIECKO/UCZEŃ EDUKACJA ARTYSTYCZNA TERAPIA REDAKCJA NAUKOWA LIDIA KATARYŃCZUK-MANIA Zielona Góra - Skarbona 2016 RECENZJA dr hab. Maciej Kołodziejski, prof.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NAUCZYCIELA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ MONIKI GONCIARZ

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NAUCZYCIELA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ MONIKI GONCIARZ PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NAUCZYCIELA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ MONIKI GONCIARZ Sfery I ORGANIZACYJNA Lp. ZADANIA FROMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI UWAGI 1. Poznanie

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation]

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation] PROGRAM I PLAN SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH ZAOCZNYCH MAGISTERSKICH (II STOPNIA). Instytut Historyczny oferuje dwie specjalizacje nauczycielskie: przygotowującą do nauczania jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department.

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department. Nursing - regular studies - master degree I year, I i II semester - L. p. Subject Name and head of department I sem. Numbers of hours II sem. Advanced and specialistic care in nursing 1. Nursing Nursing:

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

First medical aid, safaty and hygiene of work, health protection

First medical aid, safaty and hygiene of work, health protection Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja-Poznań Direction of studies:tourism and recreation-poznań I rok SEMESTR ZIMOWY - I Ekonomia Economy 30 15 C egz. 6 Podstawy turystyki i rekreacji Basics of tourism

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE. Regulamin biblioteki szkolnej. Funkcje biblioteki szkolnej:

Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE. Regulamin biblioteki szkolnej. Funkcje biblioteki szkolnej: Załącznik nr 5 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE Regulamin biblioteki szkolnej Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH I III

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH I III SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH I III 1. W klasach I III wystawiane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi i ustala je wychowawca. 2. Ocena opisowa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POMATURALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE ANIMATOR KULTURY

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POMATURALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE ANIMATOR KULTURY ZAŁĄCZNIK Nr 12 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POMATURALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE ANIMATOR KULTURY Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE PROWADZONE W SYSTEMIE STACJONARNYM Zawód: animator kultury SEMESTR Liczba

Bardziej szczegółowo

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Metody probabilistyczne i statystyka Module name in English Probabilistic Methods and Statistics Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Wprowadzenie do pedagogiki wielokulturowej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Introduction to Multiculture

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dzieci ulicy i streetworking 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Street Children and streetworking 3.

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Małgorzata Gałązka Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Data rozpoczęcia stażu: 01 września

Bardziej szczegółowo

Montessori na całe życie: zadziwiające obszary rozwoju Montessori for Life: The Amazing Planes of Development. Paul Epstein, Ph.D.

Montessori na całe życie: zadziwiające obszary rozwoju Montessori for Life: The Amazing Planes of Development. Paul Epstein, Ph.D. Montessori na całe życie: zadziwiające obszary rozwoju Montessori for Life: The Amazing Planes of Development Paul Epstein, Ph.D. Kwiecień 2012 Zadziwiające obszary rozwoju The Amazing Planes of Development

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Świetlicy Dziecięcej Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu na rok szkolny 2013 / 2014

PLAN PRACY Świetlicy Dziecięcej Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu na rok szkolny 2013 / 2014 PLAN PRACY Świetlicy Dziecięcej Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu na rok szkolny 2013 / 2014 Główne kierunki pracy wychowawczo-dydaktycznej 1. Troska o wychowanie zdrowotne sprawność fizyczna i psychiczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/3/2015/2016

Uchwała nr 4/3/2015/2016 Uchwała nr 4/3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program praktyki dla II roku Pedagogiki

Program praktyki dla II roku Pedagogiki Program praktyki dla II roku Pedagogiki I. Cele praktyki 3-tygodniowa praktyka ciągła dla studentów II roku Pedagogiki powinna być zbieżna z wybraną przez studenta specjalnością. Jest to praktyka diagnostyczna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie I. Zasady ogólne 1. Regulamin programu IB MYP, zwanego

Bardziej szczegółowo

Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne

Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne Konferencja nauczycieli polskich szkół sobotnich 10-12 lipca 2015 Elżbieta Grabska-Moyle Polska Szkoła w Luton i Dunstable www.polskaszkolaluton.org.uk

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI Kierownik świetlicy Anna Bagnicka. Anna Bagnicka Marian Dobosz. Anna Bagnicka Marian Dobosz

CELE I ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI Kierownik świetlicy Anna Bagnicka. Anna Bagnicka Marian Dobosz. Anna Bagnicka Marian Dobosz PLAN PRACY ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSARZYSKACH od stycznia do grudnia 2016 roku. (z wyłączeniem wakacji ) Głównym celem działalności świetlicy jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Pełni w szkole

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU SZKOLNEGO LAUREATA NAUKI ORAZ TYTUŁU NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH NAUCZANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU SZKOLNEGO LAUREATA NAUKI ORAZ TYTUŁU NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH NAUCZANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU SZKOLNEGO LAUREATA NAUKI ORAZ TYTUŁU NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH NAUCZANIA Szkolny Laureat Nauki 1. Nagrodą Szkolnego Laureata Nauki jest Złoty klucz

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii 25.04 02.05.2010 refleksje uczestników

Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii 25.04 02.05.2010 refleksje uczestników PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii 25.04 02.05.2010 refleksje uczestników System edukacyjny w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Aktywne metody nauczania.

Aktywne metody nauczania. Literka.pl Aktywne metody nauczania. Data dodania: 2005-03-16 11:30:00 Referat na posiedzenie rady pedagogicznej dotyczącej aktywnych metod nauczania w szkole podstawowej. Referat na posiedzenie szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU ul. Konstytucji 3 Maja 8 09-200 Sierpc woj. mazowieckie tel./fax:+48 (24) 275 26 44 NIP 776-156-12-47 www.sp3.sierpc.pl e-mail sp3@edu.sierpc.pl

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Justyna Krawczyk Klasa III Edukacja językowa: język angielski Cel/cele zajęć: Uczeń: poznaje nazwy czynności dnia codziennego,

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im Jana Pawła II w Obornikach Śl.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im Jana Pawła II w Obornikach Śl. Procedura zatwierdzania wykazu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz wdrażająco w latach 2014-2017. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. I. KWINTO W ŻABIM ROGU

ANEKS NR 1 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. I. KWINTO W ŻABIM ROGU ANEKS NR 1 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. I. KWINTO W ŻABIM ROGU Zmiany opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

Funkcja ewaluacji w procesie rozwoju szkoły. Funkcja ewaluacji w procesie rozwoju szkoły Przedmiot ewaluacji w Gimnazjum nr 1 w Skawinie:

Funkcja ewaluacji w procesie rozwoju szkoły. Funkcja ewaluacji w procesie rozwoju szkoły Przedmiot ewaluacji w Gimnazjum nr 1 w Skawinie: Funkcja ewaluacji w procesie rozwoju szkoły Funkcja ewaluacji w procesie rozwoju szkoły czyli: - Po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? - Jak prowadzić ewaluację wewnętrzną by precyzyjnie odzwierciedlała

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAOCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. mgr Anna Zielinkiewicz

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAOCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. mgr Anna Zielinkiewicz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAOCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Anna Zielinkiewicz Wychowawca internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

Golden Five jako koncepcja wychowania

Golden Five jako koncepcja wychowania Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Golden Five jako koncepcja wychowania ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 32 209 53 12 lub 14 www.metis.pl e-mail: metis@metis.pl Załóż

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej w Ugoszczu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2016 r. (poz...) Załącznik nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE 6 letni cykl

Bardziej szczegółowo

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA Akademia rozwoju i poznawania Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Module syllabus: Ecological basis for natural environment preservation

Module syllabus: Ecological basis for natural environment preservation U n i w e r s y t e t Ś l ą s k i w K a t o w i c a c h, u l. B a n k o w a 1 2, 4 0-0 0 7 K a t o w i c e, h t t p : / / w w w. u s. e d u. p l w w w. e c o e t n o. u s. e d u. p l Faculty and level

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo