Poprawki on-line KR-u Ins trukcje uŝytkownika Poprawki on-line...3 Często zadawane pytania...9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poprawki on-line KR-u Ins trukcje uŝytkownika Poprawki on-line...3 Często zadawane pytania...9"

Transkrypt

1 KR-u Instrukcje uŝytkownika I Poprawki on-line...3 Czym są poprawki on-line?...3 Łączenie się z portalem członków...3 Otwieranie modułu poprawek...4 Zgłaszanie poprawki krok po kroku...5 II Często zadawane pytania...9 Adresy poczty elektronicznej...9 Poprawki o charakterze ustawodawczym...9 Dlaczego są cztery rodzaje poleceń w poprawkach? RóŜnica między poleceniem zmienić a zastąpić punkt...14 Przenoszenie punktu projektu opinii...14 Zmiana terminu uŝywanego w dokumencie...15 Poprawka do tabeli lub grafiki...15 Wycofanie poprawki...16 Dostęp do moich poprawek...16 Przypisy...17 Sprawdzanie pisowni poprawek...17 PL

2

3 I Poprawki on-line Czym są poprawki on-line? Jest to narzędzie internetowe, które umoŝliwia członkom proste i łatwe zgłaszanie poprawek. Łączenie się z portalem członków Wpisz adres w pasku adresów przeglądarki internetowej. Na ekranie pojawią się komunikaty o bezpieczeństwie dotyczące tej strony (ich rodzaj i liczba zaleŝy od uŝywanej przeglądarki). Odpowiedz na nie twierdząco. W okienku dialogowym logowania: W polu Domain\user name wpisz isis\ i swoją nazwę uŝytkownika, a w polu Password wpisz swoje hasło. W hasłach rozróŝniane są wielkie i małe litery (tzn. mysecret35 róŝni się od mysecret35) Kliknij przycisk Log On ; pojawi się portal członków. Jak pokazano na powyŝszej ilustracji, przed nazwą uŝytkownika trzeba wpisać nazwę domeny isis i ukośnik \. MoŜna równieŝ kliknąć ukośnik, by wstawić go automatycznie. Z przyczyn technicznych weryfikacja nazwy uŝytkownika i hasła podczas logowania moŝe trochę potrwać. Prosimy o cierpliwość. Więcej informacji na ten temat, równieŝ jak zmienić hasło, znaleźć moŝna w Przewodniku uŝytkownika systemu TOAD. 3

4 Otwieranie modułu poprawek Po zalogowaniu system wyświetli moduł Moje posiedzenia. Zawiera on listę posiedzeń, na które zostałeś zaproszony. Krok 1 Wybierz posiedzenie Znajdź posiedzenie, na którym chcesz zgłosić poprawki. Kliknij link Poprawki. Link wyświetlany jest przy tych posiedzeniach, na których zaplanowano przyjęcie dokumentów (PA, PAC), do których masz prawo zgłosić poprawki. Krok 2 Wybierz dokument Znajdź dokument, do którego chcesz zgłosić poprawki, i kliknij odpowiedni kod języka. 4

5 Zgłaszanie poprawki krok po kroku Od tego momentu system przeprowadzi cię przez 6 etapów zgłaszania poprawki. Kliknij przycisk Dalej (u dołu po lewej stronie ekranu), aby przejść do kolejnego etapu. Kliknij przycisk Powrót (u dołu po lewej stronie ekranu), aby wrócić do poprzedniego etapu. Krok 1 Wybierz rodzaj poprawki i dokument, który chcesz zmienić W tym kroku wybierz rodzaj poprawki oraz skopiuj i wklej punkt lub podtytuł, który chcesz zmienić. W polu zatytułowanym Dokument, który ma zostać zmieniony znajduje się bezpośredni link do dokumentu. Wprowadź numer punktu. Nie nanoś zmian w tekście wklejanym w tym kroku. Zmiany naniesiesz w kroku 2. Kliknij przycisk Dalej. 5

6 Krok 2 Wprowadź zmiany Tekst, który wkleiłeś w poprzednim kroku, pojawił się teraz w polach po lewej i prawej stronie ekranu. Nanieś zmiany w tekście po prawej stronie ekranu. Nadaj mu taką formę, jaką powinien mieć w ostatecznej wersji opinii. Nie uŝywaj funkcji śledzenia zmian. Podaj Uzasadnienie wprowadzanej poprawki. Jeśli to konieczne, w odpowiednim polu moŝesz wpisać Dodatkowe informacje dla sekretariatu. Kliknij przycisk Dalej. 6

7 Krok 3 Sprawdź rezultat System automatycznie wyświetli poprawkę we właściwym formacie. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego etapu, lub przycisk Powrót, by się cofnąć i poprawić zmiany. Krok 4 Wybierz członków popierających twoją poprawkę Zaznacz pola przy nazwiskach z listy członków popierających, aby wskazać osoby, które zgodziły się poprzeć twoją poprawkę. Lista zawiera tylko nazwiska członków uprawnionych do poparcia twojej poprawki. Kliknij przycisk, by dodać wybrane nazwiska do twojej listy. 1 2 System uwzględnia zasady dotyczące wymaganej minimalnej liczby członków popierających poprawkę. 7

8 Krok 5 Zgłoś poprawkę Aby zgłosić poprawkę, kliknij przycisk Zgłoś poprawkę. Aby wysłać poprawkę do koordynatora krajowego lub grupy politycznej, zaznacz odpowiednie pole u dołu ekranu. Pocztą elektroniczną otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia poprawki. Jej kopia zostanie wysłana do członków popierających oraz sekretariatu odpowiedniej komisji. 1 2 Po zgłoszeniu poprawki moŝesz: Zgłosić następną poprawkę do tego dokumentu Wrócić do porządku obrad tego posiedzenia i zgłosić poprawkę do innego dokumentu Wrócić do swoich posiedzeń. 8

9 II Często zadawane pytania Adresy poczty elektronicznej Moduł zgłaszania poprawek on-line często przesyła informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej. W związku z tym naleŝy pamiętać, Ŝe: 1. KaŜdy członek KR-u musi podać osobisty adres poczty elektronicznej (tj. członkowie nie mogą korzystać ze wspólnego adresu). 2. Przed skorzystaniem z modułu naleŝy podać administracji KR-u swój adres poczty elektronicznej. NaleŜy informować KR o wszelkich zmianach adresu: Poprawki o charakterze ustawodawczym Tym terminem określa się poprawki zmieniające wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej. MoŜesz: wprowadzić zmiany do poprawki KR-u do dokumentu Komisji Europejskiej, ujętej w projekcie opinii; dodać nową poprawkę do dokumentu Komisji Europejskiej. 9

10 Jak wprowadzić zmiany do poprawki KR-u do dokumentu Komisji Europejskiej, ujętej w projekcie opinii Krok 1 Wybierz rodzaj poprawki i dokument, który chcesz zmienić W polu zatytułowanym Rodzaj poprawki zaznacz polecenie Wprowadzić zmiany do ujętej w projekcie opinii poprawki KR-u do dokumentu Komisji Europejskiej. W projekcie opinii znajdź oryginalną poprawkę, po czym skopiuj i wklej: a. tekst z lewej kolumny w poprawce do pola po lewej stronie ekranu; b. tekst z prawej kolumny w poprawce do pola po prawej stronie ekranu. Wprowadź numer poprawki i numer artykułu. 1 2 Kliknij przycisk Dalej. 10

11 Krok 2 Wprowadź zmiany Tekst, który wkleiłeś w poprzednim kroku, pojawił się teraz w trzech polach. Nanieś zmiany w tekście po prawej stronie ekranu. Nadaj mu taką formę, jaką powinien mieć w ostatecznej wersji opinii. Nie uŝywaj funkcji śledzenia zmian. Kliknij przycisk Dalej. 11

12 Krok 3 Sprawdź rezultat System automatycznie wyświetli poprawkę we właściwym formacie. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego etapu, lub przycisk Powrót, by się cofnąć i poprawić zmiany. Naniesione przez Ciebie zmiany są wytłuszczone. Kliknij przycisk Dalej. 12

13 Jak dodać nową poprawkę do dokumentu Komisji Europejskiej W polu zatytułowanym Rodzaj poprawki zaznacz polecenie Dodać nową poprawkę do dokumentu Komisji Europejskiej. System wyświetli linki do odpowiednich dokumentów Komisji. W przypadku opinii KR-u w sprawie większej liczby dokumentów Komisji musisz zaznaczyć odpowiednie pole, aby wskazać, którego dokumentu dotyczyć będzie poprawka. 13

14 Dlaczego są cztery rodzaje poleceń w poprawkach? RóŜnica między poleceniem zmienić a zastąpić punkt W poprawkach proponuje się cztery rodzaje poleceń: Zmienić punkt: Oznacza dopisanie lub skreślenie części oryginalnego tekstu oraz przeformułowanie tekstu. Skreślić punkt: Usunąć cały punkt, artykuł, podtytuł itp. Dodać nowy punkt: Wstawić całkowicie nowy numerowany punkt. Zastąpić cały punkt: Zastępuje treść całego punktu inną treścią. Jeśli chcesz nanieść znaczne zmiany w oryginalnym punkcie, wybierz polecenie Zastąpić cały punkt, co poprawi czytelność poprawki. Przenoszenie punktu projektu opinii MoŜesz tego dokonać, zgłaszając dwie poprawki, jedną z poleceniem Skreślić punkt, a drugą Dodać nowy punkt w innym miejscu. MoŜesz równieŝ zgłosić jedną poprawkę, nie zmieniając tekstu, i wskazać nową pozycję punktu w Uzasadnieniu. 14

15 Zmiana terminu uŝywanego w dokumencie MoŜesz zmienić termin uŝywany w całym dokumencie, zgłaszając pojedynczą poprawkę ze zmianą terminu i wskazaniem polecenia w Uzasadnieniu. Poprawka do tabeli lub grafiki Narzędzie zgłaszania poprawek on-line nie jest dostosowane do obróbki zmian w tabelach i innych dokumentach o skomplikowanym formacie. MoŜna jednak przekazać instrukcje dotyczące takich przypadków w polu Dodatkowe informacje dla sekretariatu. 15

16 Wycofanie poprawki MoŜesz wycofać zgłoszoną przez siebie poprawkę. W tym celu odszukaj ją pod linkiem Moje poprawki i kliknij link Wycofaj tę poprawkę. MoŜesz przywrócić tę poprawkę, korzystając z linka Skreślone poprawki. Dostęp do moich poprawek Zgłoszone przez ciebie poprawki dostępne są pod linkiem Moje poprawki. Na tym ekranie znajdują się teŝ twoje Skreślone poprawki

17 Przypisy Przypisy są oznaczane numerami o standardowym formacie, umieszczonymi w nawiasach kwadratowych, np. [1]. Przy kopiowaniu tekstu z dokumentu Word istniejące przypisy kopiują się automatycznie. MoŜna je zmieniać lub skreślać w taki sam sposób, jak resztę tekstu. Aby dodać nowy przypis: wprowadź odnośnik przypisu w tekście po fragmencie, którego dotyczy; dopisz numer przypisu i jego treść u dołu tekstu. Przykład dodawania nowego przypisu: Draft opinion welcomes the European Commission's intention to provide support for informal sport-related working groups that the Member States wish to create and which will report to EU Sport Directors; calls for such groups to include CoR members[1]; Amendment welcomes the European Commission's and the Council s[1] intention to provide support for informal sport-related working expert groups that the Member States wish to create and which will report to EU Council Working Party on Sport Directors; calls for such groups to include the CoR members[2]; [1] COM(2000) 555 final. [1] Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on a European Union Work Plan for Sport for [2] COM(2000) 555 final. Numeracja przypisów odnosi się do bieŝącej poprawki i zostanie uporządkowana podczas formatowania ostatecznej wersji opinii. Sprawdzanie pisowni poprawek Obecnie moduł zgłaszania poprawek on-line nie jest wyposaŝony w funkcję sprawdzania pisowni, ale pragniemy udostępnić tę funkcję w przyszłości. 17

18

19

20 Data: 25-paź-11 Autor: Dział Pomocy dla UŜytkowników Najnowsza wersja instrukcji dostępna jest na stronie:

Portal członków Prz ewodnik użytkownika Wersja 5.1 dla KR-u

Portal członków Prz ewodnik użytkownika Wersja 5.1 dla KR-u Przewodnik użytkownika Wersja 5.1 dla KR-u PL 1 2 I Wstęp...5 II Ostatnie zmiany...7 III Obszar publiczny...8 IV Dostęp... 8 Porządki obrad i kalendarze... 9 Szukaj... 13 Informacje praktyczne... 14 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 5.2 dla EKES-u

Wersja 5.2 dla EKES-u Przewodnik uŝytkownika Wersja 5.2 dla EKES-u PL I Wstęp...5 II Ostatnie zmiany...7 III Obszar publiczny...8 Dostęp...8 Wyszukiwanie dokumentów dostępnych publicznie...9 Porządek obrad i kalendarz...11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik prowadzącego kursy

Podręcznik prowadzącego kursy Podręcznik prowadzącego kursy Wersja 5 (beta) Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji http://kampus.come.uw.edu.pl Pytania? come@uw.edu.pl 1. Wstęp 4 1.1 Jak zostać studentem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

Open Journal Systems: Skrócona instrukcja dla autora. John Willinsky Kevin Stranack Alec Smecher James MacGregor

Open Journal Systems: Skrócona instrukcja dla autora. John Willinsky Kevin Stranack Alec Smecher James MacGregor Open Journal Systems: Skrócona instrukcja dla autora John Willinsky Kevin Stranack Alec Smecher James MacGregor Open Journal Systems: Skrócona instrukcja dla autora autorstwa John Willinsky, Kevin Stranack,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020 SEP 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej POZNAŃ 2012 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie prawo do ciągłego ulepszania programu i wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla kontrahenta.

Instrukcja dla kontrahenta. Instrukcja dla kontrahenta. Lasy Państwowe - Zespół ds. utrzymania i rozwoju internetowego systemu sprzedaŝy e-drewno. TALEX S.A. Styczeń 2009 wersja 3.02 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Instrukcja niniejsza

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Nabór Szkoły podstawowe. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Szkoły podstawowe. Przewodnik dla opiekunów Nabór Szkoły podstawowe Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2015 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON 1 Rozpoczęcie i zakończenie pracy z programem Program Webmail jest unikalnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Błyskawiczny kurs obsługi NetMailer Instrukcja. Wersja 2.0 (aktualizacja: 05.01.2012, godz. 16:00)

Błyskawiczny kurs obsługi NetMailer Instrukcja. Wersja 2.0 (aktualizacja: 05.01.2012, godz. 16:00) Błyskawiczny kurs obsługi NetMailer Instrukcja Wersja 2.0 (aktualizacja: 05.01.2012, godz. 16:00) Grudzień 2011 1 Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie stosownej i solidnej informacji związanej

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SOGA System Obsługi Gastronomii WPROWADZENIE...6 WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7 PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie Instrukcja uŝytkownika http://www.pmbank.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ...4 2. BEZPIECZEŃSTWO...5 2.1 CERTYFIKAT...5 2.2 PODPIS CYFROWY...5 3. KONFIGURACJA...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 1 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms Wstęp Masz przed sobą instrukcję obsługi emocni.pl.cms. System ten pozwoli Tobie na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Serwisu Internetowego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Instrukcja Obsługi Serwisu Internetowego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Instrukcja Obsługi Serwisu Internetowego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Niniejsza instrukcja ma na celu opisanie podstawowych procedur i czynności związanych z umieszczaniem treści na stronach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU INTERNETOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU INTERNETOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU INTERNETOWEGO Ostatnia aktualizacja: 12 września 2015 r. Instrukcja jest zgodna z wersją 2.5.3 portali SPIS TREŚCI: SZYBKI START: a) Kup domenę lub domeny (punkt 1.) b) Dodaj

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

asc EduPage / SPE - Pomoc online asc EduPage / SPE - Pomoc online

asc EduPage / SPE - Pomoc online asc EduPage / SPE - Pomoc online Table of Contents EduPage... 1 1 1 1 Podstawowe pytania... 1 1.1 Witamy!... 1 1.2 Dlaczego EduPage?... 1 1.3 Czy EduPage jest darmowe?... 1 2 2 2 Pierwsze kroki... 1 2.1 Stwórz swoją stronę EduPage...

Bardziej szczegółowo