Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka Poznań Znak sprawy : ZAP /2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Techniczna obsługa serwisowa bezprzerwowych zasilaczy UPS w latach w Oddziałach ZUS w: Bydgoszczy, Toruniu, Pile, Poznań II. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony art. 39 ustawy Pzp CPV Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część I - Instrukcja dla Wykonawców Część II - Opis przedmiotu zamówienia Część III - Załączniki: Załącznik nr 1a Formularz Oferty dla Części I zamówienia Załącznik nr 1b Formularz Oferty dla Części II zamówienia Załącznik nr 1c Formularz Oferty dla Części III zamówienia Załącznik nr 1d Formularz Oferty dla Części IV zamówienia Załącznik nr 2 Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Załącznik nr 3a Oświadczenie dla osób fizycznych Załącznik nr 4 - Wzór umowy Załącznik nr 5 - Wykaz wiedzy i doświadczenia na potwierdzenie spełniania warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp. Załącznik nr 6 - Wykaz osób zdolnych do realizacji zamówienia na potwierdzenie spełniania warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 pzp. ZATWIERDZIŁ: Dyrektor Piotr Kołodziejczyk Poznań, luty 2013r.

2 Część I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY UWAGA: W interesie Wykonawcy jest: dokładne zapoznanie się z treścią SIWZ, bieŝące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej poniewaŝ Zamawiający zamieszcza na tej stronie informacje dotyczące toczącego się postępowania, w szczególności: a) treść pytań oraz odpowiedzi na pytania, b) wyjaśnienia i zmiany SIWZ, c) informacje o odwołaniach wraz z treścią odwołania na treść ogłoszenia lub SIWZ, d) informacje o przedłuŝeniu terminu składania ofert. Dodatkowe informacje umieszczane są poniŝej ogłoszenia głównego. Zaleca się bieŝące sprawdzanie treści aktualizowanego ogłoszenia do dnia składania ofert. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu (zwany dalej Zamawiającym ) z siedzibą: Poznań, ul. Starołęcka 31, telefon: (61) ; faks: (61) , posiadający: NIP , REGON , zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Techniczna obsługa serwisowa bezprzerwowych zasilaczy UPS w latach w Oddziałach ZUS w: Bydgoszczy, Toruniu, Pile, Poznań II. 2. Zamawiający informuje, Ŝe: 1) postępowanie prowadzi Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu, 2) postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), 3) postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. Zamawiający i Wykonawca pisemnie przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu, mailem które uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść w formie pisemnej dotarła do adresata przed upływem terminu, 4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych określonych w art. 2 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na dowolną ilość przedmiotowego zamówienia. 5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7, 6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 7) Nie przewiduje się ustanawiania dynamicznego systemu zakupów, 8) Nie ogranicza się moŝliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, 9) wartość zamówienia publicznego poniŝej euro. 3. Przedmiot zamówienia, określony Opisem Przedmiotu Zamówienia w części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŝy zrealizować od dnia podpisania umowy do

3 dnia r. lub do wyczerpania ceny brutto umowy, zgodnie z warunkami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Część II SIWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Wszystkie formularze załączników określonych w SIWZ, a takŝe formularze oświadczeń i inne dokumenty przekazywane przez Zamawiającego w toku prowadzonego postępowania, naleŝy wypełnić ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. Uwaga: Istnieje moŝliwość uzyskania formularza oferty i oświadczeń (stanowiących załączniki do SIWZ, które Wykonawcy muszą wypełnić) w wersji elektronicznej do edycji, pod warunkiem przekazania Zamawiającemu tej prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 5.1 spełniają warunki ( określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: W celu wykazania spełnienia ww. warunku Zamawiający Ŝąda wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia - wykazu co najmniej dwóch usług na serwis zasilaczy UPS o mocy co najmniej 60kVA (dopuszcza się realizację układów równoległych o łącznej mocy układu wynoszącej co najmniej 60kVA), z których kaŝda opiewa na kwotę brutto 20 tys. zł lub wyŝszą wraz z referencjami potwierdzającymi, iŝ usługi te zostały wykonane w sposób naleŝyty, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: W celu wykazania spełnienia ww. warunku Zamawiający Ŝąda wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych posiadanie kwalifikacji uprawniających do eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, montaŝu, remontów i czynności kontrolnych pomiarowych dla urządzeń grupy I pkt 2,10, określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 z późn. zm.) oraz serwisowali przynajmniej trzy UPS y o mocy co najmniej 60 kva. Wzór wykazu osób - załącznik nr 6 do SIWZ. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Warunki określone w pkt ), 4) zostaną spełnione gdy Wykonawca złoŝy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone na załączniku nr 2 do SIWZ;

4 5.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca złoŝy oświadczenie na załączniku nr 3 oraz dołączy do oferty dokumenty wymienione w punktach 6.2 b), 6.3 i Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5.4 Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6. Zgodnie z art. 44 ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą (załącznik nr 1a i/lub załącznik nr 1b i/lub załącznik nr 1c i/lub załącznik nr 1d do SIWZ ) następujące dokumenty, oświadczenia i załączniki: 6.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone na załączniku nr 2 do SIWZ; PrzedłoŜony przez Wykonawcę wykaz usług w zakresie Ŝądanym przez Zamawiającego w pkt 5.1.2) (wzór wykazu załącznik nr 5 do SIWZ) PrzedłoŜony przez Wykonawcę wykaz osób, biorących udział w realizacji zamówienia wraz z podstawą do dysponowania tymi osobami, zgodnie z pkt 5.1.3) (wzór wykazu załącznik nr 6 do SIWZ) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy sporządzone na załączniku nr 3 do SIWZ; b) aktualny odpis właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp sporządzony na załączniku nr 3a do SIWZ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Inne dokumenty, które winien złoŝyć Wykonawca: a) pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt. 6.2 lit. b), 6.3

5 i 6.4, składa dokumenty zgodnie z postanowieniem 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictwa, albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z uczestnikami postępowania upowaŝnia następujące osoby : a) w sprawach formalnych: Wojciech Suszka Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych - nr tel lub nr faksu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30 (z wyjątkiem świąt), b) w sprawach przedmiotu zamówienia: Krzysztof Mayer Centrum Serwisu Informatycznego - nr tel. ( 61) fax. (61) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-14:30 (z wyjątkiem świąt). c) W przypadku wniesienia odwołania, Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu wyłącznie na nr lub drogą elektroniczną wyłącznie na adres: 8. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ podając znak sprawy. Zapytania moŝna: 1) przesłać pocztą listem poleconym na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31; Poznań 2) złoŝyć osobiście w sekretariacie Oddziału pokój 102 (I piętro) w godzinach 7:30-14:30, w tym przypadku Wykonawca otrzyma na kopii pisma pokwitowanie jego złoŝenia, 3) przesłać na numer faksu (61) i niezwłocznie potwierdzić treść przesłanego faksu poprzez przesłanie oryginału pisma pocztą listem poleconym na adres jak określono w pkt. 8 ppkt. 1). 4) przesłać na ww. adresy owe. 9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem,ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa polowa wyznaczonego terminu składania ofert. Uwaga: Za termin dostarczenia prośby o wyjaśnienie treści SIWZ przyjmuje się dzień i godzinę jej otrzymania przez Zamawiającego.

6 10. Zmawiający moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonana w ten sposób zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ stając się automatycznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiąŝące dla Wykonawcy. 11. Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert jeŝeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 12. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 14. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. Oferta musi być napisana w języku polskim w sposób trwały, np. na maszynie do pisania lub drukarce komputerowej. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy załączników oraz innych dokumentów określonych w SIWZ. 15. Wykonawca moŝe przedstawić w ofercie dokumenty w językach obcych wyłącznie z tłumaczeniem ich treści przez tłumacza na język polski. 16. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na dowolną ilość części przedmiotowego zamówienia. 17. Wykonawca moŝe przedłoŝyć dla danej części zamówienia tylko jedną jednoznaczną ofertę. W przypadku złoŝenia przez Wykonawcę więcej niŝ jednej oferty dla danej części zamówienia, jak równieŝ złoŝenia oferty zawierającej więcej niŝ jedną cenę, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złoŝone przez tego Wykonawcę dla danej części zamówienia. 18. Wykonawca składa dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Formularz oferty i sporządzone przez Wykonawcę załączniki do oferty muszą być podpisane (autoryzowane) przez osobę (lub osoby) do tego upowaŝnioną, tzn. osobę (lub osoby) upowaŝnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości odpowiadającej cenie złoŝonej oferty. Za właściwy sposób podpisania Zamawiający przyjmuje podpis umoŝliwiający identyfikację osoby podpisującej, np. czytelny podpis złoŝony w sposób umoŝliwiający jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisującej lub odręczny podpis złoŝony z pieczątką określającą imię i nazwisko osoby podpisującej Na dokumentach przedstawianych w formie kopii (z zastrzeŝeniem pkt. 18.4) muszą znajdować się podpisane poświadczenia za zgodność z oryginałem umoŝliwiające identyfikację osoby podpisującej, 18.3 Właściwy sposób reprezentacji Wykonawcy, tzn. kto jest uprawomocniony do jego reprezentowania, jest określony w: odpisie z właściwego rejestru, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesji, lub pełnomocnictwie udzielonym na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku osoby (osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo, w ofercie naleŝy złoŝyć: oryginał dokumentu potwierdzającego udzielenie tego pełnomocnictwa lub jego notarialnie potwierdzoną kopię lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa Wszelkie zmiany (poprawki) w ofercie muszą być naniesione jednoznacznie, czytelnie przez osobę (osoby) upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy, w sposób następujący: 1) przekreślić treść, którą Wykonawca będzie zmieniać,

7 2) powyŝej lub poniŝej albo z boku przekreślonej treści (w zaleŝności od wolnego miejsca) umieścić nową treść, 3) umieścić podpis (patrz pkt.18.1części I SIWZ) osoby (lub osób) upowaŝnionej do reprezentowania Wykonawcy umoŝliwiający jej identyfikację. 19. Wykonawcą moŝe być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być: 1) Wykonawcy, będący przedsiębiorcami działającymi w formie spółki cywilnej w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. nr 93, z 1964 roku, z późniejszymi zamianami), 2) Wykonawcy występujący wspólnie: a) na podstawie umowy konsorcjum, b) na podstawie jakiejkolwiek umowy o wspólnym działaniu, którzy składają wspólną ofertę, nie są spółką cywilną w rozumieniu przywołanej wyŝej ustawy Kodeks cywilny, ani nie wiąŝe ich umowa konsorcjum Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku składania jednej oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, uczestnicy konsorcjum) muszą zostać spełnione następujące wymagania: a) określone w pkt części I SIWZ warunki udziału w postępowaniu musi spełnić oddzielnie kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) określone w pkt. 5.1 ppk 1, 2, 3, 4 części I SIWZ warunki udziału w postępowaniu winni spełnić wspólnie (łącznie) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, W przypadku wyboru oferty Wykonawców, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 20. ZłoŜenie informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: Osoba (osoby) składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złoŝonego oświadczenia na zasadach określonych w art Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z 1997 roku z późn. zmianami) Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko, tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z udziałem w postępowaniu (w tym koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty). ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 21. Wykonawca moŝe zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia tylko przed upływem terminu do składania ofert. 22. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu muszą być przygotowane, oznaczone zgodne z pkt. 24 części I SIWZ i dodatkowo opisane ZMIANA lub WYCOFANIE 23. W przypadku, wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert, oferta zostanie zwrócona Wykonawcy, niezwłocznie po otwarciu ofert.

8 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 24. Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętym opakowaniu. Opakowaniem mogą być np. dwie zamknięte koperty oznaczone jak poniŝej: 1) opakowanie zewnętrzne moŝe być oznaczone w sposób następujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Poznań ul. Starołęcka 31 (oferta przetargowa - Techniczna obsługa serwisowa bezprzerwowych zasilaczy UPS w latach w Oddziałach ZUS w: Bydgoszczy, Toruniu, Pile, Poznań II). Wykonawca moŝe (ma prawo) umieścić swoje logo na zewnętrznym opakowaniu. 2) opakowanie wewnętrzne moŝe być oznaczone w sposób następujący: OFERTA znak sprawy: ZAP /2013 Techniczna obsługa serwisowa bezprzerwowych zasilaczy UPS w latach w Oddziałach ZUS w: Bydgoszczy, Toruniu, Pile, Poznań II Część.. Nie otwierać przed r godz.11: Ofertę składa się w sekretariacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 w pokoju nr 102 I piętro budynek A w terminie do: 26 luty 2013 roku do godziny 11: Sekretariat przyjmuje oferty codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach od 7:00 do 15: Wykonawca składający ofertę osobiście na Ŝądanie otrzyma potwierdzenie złoŝenia oferty Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane ze złoŝeniem oferty w innym terminie lub innym miejscu niŝ to określono w pkt. 25 i pkt części I SIWZ 26. Za termin złoŝenia oferty przyjmuje się termin, w którym sekretariat ofertę otrzymał, tzn. dzień i godzinę odnotowaną na kopercie oferty przez pracownika sekretariatu Wszelkie wątpliwości co do terminu złoŝenia oferty będą rozstrzygane w oparciu o zapis na kopercie lub potwierdzeniu złoŝenia oferty. 27. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert - niezaleŝnie od sposobu w jaki Wykonawca składa ofertę - będzie niezwłocznie odesłana bez otwierania do Wykonawcy Zamawiający informuje, Ŝe zwrot bez otwierania oznacza, Ŝe Zamawiający nie poda do publicznej wiadomości: imienia i nazwiska, nazwy (firma) oraz adresu (siedziba) składającego ofertę, a takŝe informacji dotyczącej ceny oferty. 28. Otwarcie ofert nastąpi w II Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, ul. Starołęcka 31 w pokoju nr 108 sala konferencyjna (I piętro budynku A) w terminie: 26 luty 2013 roku o godzinie 11: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 30. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiednio: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 31. Wykonawca nieobecny na otwarciu ofert moŝe zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji z przebiegu otwarcia ofert.

9 32. Wniosek o przesłanie informacji z przebiegu otwarcia ofert (podpisany w sposób określony w pkt naleŝy przekazać w sposób określony w pkt. 8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 33. Wykonawca poda w ofercie w pkt 1 załącznika nr 1a i/lub 1b i/lub 1c i/lub 1d do SIWZ, cenę brutto (dla danej części zamówienia) na którą składa się suma wartości brutto z trzech tabel: - tabela 1 cena za konserwację, - tabela 2 cena za szacunkową ilość roboczogodzin - tabela 3 wartość części oszacowanych przez Zamawiającego 33.1 Wszelkie rabaty, upusty, współczynniki waloryzacji, koszty dojazdu oraz pozostałe koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny brutto oferty Cena oferty brutto powinna zawierać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę Ceny naleŝy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku W trakcie umowy nie dopuszcza się zmiany cen, określonych w umowie Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIĘ SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 34. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryterium oceny Znaczenie Cena brutto (C) 100% 34.1 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie podanego kryterium. Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru: 1) kryterium CENA (C): C min. WP (C) = x 100 C of. C min. C of najniŝsza cena oferty spośród badanych w danym kryterium ofert (w złotych łącznie z podatkiem VAT) cena badanej oferty w danym kryterium ofert(w złotych łącznie z podatkiem VAT) Punkty w podanym kryterium wyliczone będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów W toku badania i oceny ofert, Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert JeŜeli w cenie oferty Wykonawcy zagranicznego nie są zawarte obciąŝające Zamawiającego cięŝary fiskalne, tj. naleŝny podatek i cło, Zamawiający doliczy te cięŝary do zaproponowanej

10 wartości oferty Wykonawcy zagranicznego dla dokonania porównania cen złoŝonych ofert i wyboru najkorzystniejszej Zamawiający informuje, Ŝe w przypadku, gdy nie będzie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w określonym terminie ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). KOREKTA OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH, RACHUNKOWYCH I INNYCH 35. Zamawiający poprawia w tekście oferty: - oczywiste omyłki pisarskie - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty. - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 36. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty a takŝe punktację przyznaną ofertom. 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeŝeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta JeŜeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający moŝe zaŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 37. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w : 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2) złoŝonej ofercie, 3) we wzorze umowy określonym załącznikiem nr 4 do SIWZ.

11 POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 38. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp Odwołanie wnosi się w terminach szczegółowo określonych w art.182 ustawy Prawo zamówień publicznych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 39. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 40. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w zaliczkach. 41. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty przewidującej odmienny niŝ określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa) w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 42. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 43. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 44. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Instrukcją dla Wykonawcy mają zastosowanie przepisy: a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity- Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie, b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z 1964 roku, z późniejszymi zmianami),

12 Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ I. Opis przedmiotu zamówienia - usługi. 1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie Technicznej Obsługi Serwisowej urządzeń bezprzerwowego zasilania UPS w: 1. ZUS Oddział w Bydgoszczy ul. Św. Trójcy Bydgoszcz i podległych jednostkach. 2. ZUS Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33/ Toruń i podległych jednostkach. 3. ZUS Oddział w Pile ul. Dr. Drygasa Piła i podległych jednostkach. 4. ZUS II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka Poznań i podległych jednostkach. CPV: sprzętu. Naprawa i serwisowanie maszyn, aparatury elektrycznej oraz podobnego II. Zakres przedmiotu zamówienia usługi. 1. Techniczna obsługa serwisowa bezprzerwowych zasilaczy UPS marka, model i lokalizacja podane na liście (załącznik nr 4 do SWIZ). Lp. Rodzaj sprzętu oraz zakres czynności Naprawy bezprzerwowych zasilaczy UPS 1 Zakres czynności: - naprawa bezprzerwowych zasilaczy UPS - tj.: wykonanie czynności niezbędnych do przywrócenia pełnej sprawności naprawianego sprzętu (w tym takŝe: wymiana nadmiernie zuŝytych elementów zasilaczy, montaŝ, demontaŝ). Wzór protokółu naprawy - załącznik nr 1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

13 Konserwacja bezprzerwowych zasilaczy UPS 2 Zakres czynności: - Jednokrotna konserwacja kaŝdego z bezprzerwowych zasilaczy UPS wskazanych przez Zamawiającego z pośród posiadanych UPS ów, wykonana w terminach uzgodnionych z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami umowy, polega w szczególności na: - sprawdzenie środowiskowych warunków eksploatacji UPS ów na zgodność z danymi zawartymi w instrukcji obsługi i eksploatacji (temperatura, wilgotność, swobodny dostęp do urządzenia, zabezpieczenie obwodu obejściowego) - czyszczeniu wnętrza UPS a - sprawdzeniu stanu kondensatorów AC i DC, wycieki elektrolitu, pomiar poj. - sprawdzeniu stanu wentylatorów, pomiar temperatury (pirometrem) - sprawdzeniu jakości i temperatury połączeń wysoko prądowych (pirometrem) - smarowaniu części, które tego wymagają - innych czynności których wymaga konserwacja danego modelu UPS a - diagnostyce UPS a poprzez wymuszenie pracy z baterii i powrotu do pracy normal po przywróceniu napięcia zasilania sieciowego. - wykonaniu przyrządami pomiarów napięć i prądów wejściowych i wyjściowych, prądu ładowania baterii akumulatorów. - sprawdzeniu poprawności zamocowania modułów i połączeń elektrycznych oraz wyglądu baterii, wycieki elektrolitu, śniedzenie klem i połączeń. - sprawdzenie funkcjonowania urządzenia: przeprowadzenie procedury startu i zatrzymania UPS, sprawdzenie poprawności sygnalizowania stanu UPS, sprawdzenie zgodności wskazań przyrządów i pulpitu technicznego. - sprawdzenie poprawności działania współpracującego z UPS em oprogramowania monitorującego - sprawdzenie skuteczności działania wyłącznika awaryjnego EMS (wiąŝe się z wyłączeniem UPS a za zgodą Zamawiającego) - w raporcie naleŝy teŝ umieścić informacje, które Wykonawca posiada i są istotne dla zachowania sprawności UPS a lub jego prawidłowej eksploatacji, np. odnośnie warunków eksploatacji UPS a, temperatury w pomieszczeniu, obciąŝeniu/przeciąŝeniu i innych nieprawidłowościach - wykonaniu pomiaru czasu pracy autonomicznej UPS a z baterii akumulatorów, przy obciąŝeniu UPS a zbliŝonym do jego mocy nominalnej - Informacje o wykonaniu powyŝszych czynności naleŝy odnotować w protokole Konserwacji i przeglądu technicznego.

14 Protokół z konserwacji bezprzerwowych zasilaczy UPS ma zawierać: 3 1. Datę przeprowadzenia czynności. 2. Dane urządzenia: Producent, model, nr seryjny, rok produkcji. 3. Baterie: zewnętrzne, wewnętrzne, typ, pojemność, napięcie, data prod, ilość szt. 4. Miejsce eksploatacji. 5. Nazwa i adres wykonawcy konserwacji. 6. Warunki w pomieszczeniu UPS: Temperatura, dostęp do UPS, cyrkulacja powietrza, praca urządzenia na obwodzie Bypass serwisowy, Obecność klimatyzacja działanie. 7. Odczyt historii zdarzeń zapisanej w pamięci UPS a. 8. Potwierdzenie wykonania czyszczenia wewnątrz i zewnątrz UPSa. 9. Wykonanie pomiarów wartości elektrycznych UPS a: napięcie i prąd wejściowy, napięcie i prąd wyjściowy. 10. Ocena stanu podzespołów UPS a: wentylatory pomiar temperatury pirometrem, kondensatory AC i DC (wycieki, pęcznienie, wysychanie, data produkcji, pojemność), kwalifikacja do wymiany, sprawdzenie poprawności połączeń wewnętrznych i zewnętrznych - temperatura połączeń, temperatura zabezpieczeń wewnętrznych i zewnętrznych. 11. Ocena stanu baterii: pomiar napięcia i prądu ładowania, temperatury baterii, data produkcji baterii, test baterii - pomiar napięcia baterii po czasie 1,2,5 min przy pracy UPS z baterii przy określonym prądzie obciąŝenia. Ocena czasu pracy autonomicznej z baterii. Pomiar pojemności baterii w stosunku do pojemności nominalnej. 12. Przeprowadzenie procedury zatrzymania i startu UPS. 13. Sprawdzenie poprawności sygnalizacji stanu UPS (panel monitorujący, panel RSP) 14. Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanego, współpracującego z UPS em oprogramowania monitorująco - zarzadzającego o ile jest zainstalowane. 15. Sprawdzenie skuteczności działania wyłącznika awaryjnego EMS za zgodą przedstawiciela Zamawiającego.(Całkowite awaryjne wyłączenie UPS a). 16. Sprawdzenie ocena działania adaptera SNMP, podać adres IP jeŝeli działa. 17. Datę oraz godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia czynności serwisowych. 18. Imienny podpis przedstawiciela Wykonawcy. Wzór protokółu konserwacji - załącznik nr 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

15 Część III SIWZ - Załączniki: Załącznik nr 1a Formularz Oferty dla Części I zamówienia Załącznik nr 1b Formularz Oferty dla Części II zamówienia Załącznik nr 1c Formularz Oferty dla Części III zamówienia Załącznik nr 1d Formularz Oferty dla Części IV zamówienia Załącznik nr 2 Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Załącznik nr 3a Oświadczenie dla osób fizycznych Załącznik nr 4 - Wzór umowy Załącznik nr 5 - Wykaz wiedzy i doświadczenia na potwierdzenie spełniania warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp. Załącznik nr 6 - Wykaz osób zdolnych do realizacji zamówienia na potwierdzenie spełniania warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp.

16 (nazwa i adres Wykonawcy) Załącznik nr 1a do SIWZ OFERTA Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka Poznań Pełna nazwa oraz adres podmiotu składającego ofertę: (wpisać: pełną nazwę dokładny adres siedziby podmiotu lub podmiotów, NIP, REGON, telefon kontaktowy, numer faksu składającego / składających ofertę)na: NIP - ( nazwa i adres Wykonawcy ) REGON -. Telefon kontaktowy - Numer faksu. Część I Techniczna obsługa serwisowa bezprzerwowych zasilaczy UPS w latach w Oddziale ZUS w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 33, Bydgoszcz 1.Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ, za kwotę: Tabela 1 L.p. Region Lokalizacja adres Producent/ Typ UPS Moc kva Ilość konserwacji Cena jednostkowa konserwacji brutto Cena brutto za konserwację "A" "B" "A" x "B" 1. Bydgoszcz/Bydgoszcz M. Konopnickiej 18A b.a. Schneider Electric/ Galaxy Bydgoszcz/Bydgoszcz Św. Trójcy 33 Schneider Electric/ Galaxy PW Bydgoszcz/Bydgoszcz Ch. Andersena 6 Benning Power Electronics/ PowerLine RMT D400/

17 4. Bydgoszcz/Bydgoszcz Ch. Andersena 6 Cover Energy/ Cover Partner Bydgoszcz/Bydgoszcz M. Konopnickiej 18A b.b. Schneider Electric/ Galaxy Bydgoszcz/Świecie Wojska Polskiego 87 Cover Energy/ Cover NH Bydgoszcz/Sępólno/ Kościuszki 16 Cover Energy/ Cover NH Bydgoszcz/Nakło Bochaterów 12A EATON/ PW i-N Bydgoszcz/Tuchola Dworcowa 8 CBS Aros-Senty / Aros-Senty ST Bydgoszcz/śnin 700-lecia Inform Electronic/ Pyramid PS Bydgoszcz/Inowrocław/ Solankow 15 Benning Power Electronics/ PowerLine RMT SL 30 2 Suma Tabela 2 L.p. Przedmiot Szacunkowa ilość roboczogodzin Cena jednostkowa roboczogodziny brutto Cena brutto za roboczogodziny "B" "A" x "B" 1. Roboczogodzina 40 Tabela 3 L.p. Przedmiot Przewidywane koszty brutto części zamiennych 1. Części zamienne ,00 zł

18 Cenę oferty stanowi suma wartości kwot brutto zawartych w tabelach 1,2,3 formularza ofertowego danej części przedmiotowego zamówienia dla której Wykonawca złoŝył ofertę. Cena brutto: złotych Cena Oferty Brutto Suma kwot z tabeli 1,2,3 - brutto w złotych Słownie:.. w tym: cena netto.złotych Słownie:... podatek VAT złotych, Słownie...stawka VAT..%. 2. Oświadczamy, Ŝe podana cena brutto jest ostateczna i zawiera w sobie wszelkie nasze koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3. Zobowiązujemy się do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia od dnia podpisania umowy do r. 4. Oświadczam(my), Ŝe a) uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. b) zapoznaliśmy się z treścią i warunkami SIWZ i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŝeń oraz zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków. c) Wykonawca zna zakres prac do wykonania w wybranych lokalizacjach. d) zamówienie wykonamy w całości siłami własnymi* e) następujący zakres zamówienia powierzymy podwykonawcom* :. * niepotrzebne skreślić 5. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, Ŝe w przypadku otrzymania zamówienia, koordynatorem nadzorującym świadczenie usługi oraz realizację postanowień umowy zostanie: Pan(i):.telefon kontaktowy Umowę w imieniu Wykonawcy podpisze /-ą/:... stanowisko stanowisko Oświadczamy, Ŝe : Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji, jednak okres ten nie moŝe być krótszy niŝ gwarancja producenta.

19 9. Oświadczamy, Ŝe wszelką korespondencję związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy na wykonanie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru Naszej oferty Zamawiający zobowiązany jest kierować na adres: (wpisać pełną nazwę podmiotu oraz dokładny adres): Oświadczamy, Ŝe wszelkie płatności związane z realizacją umowy, w przypadku wyboru Naszej oferty, Zamawiający przekazywał będzie na konto nr: Oświadczamy, Ŝe wyraŝamy zgodę na warunki płatności określone przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ Wzór umowy tj. w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT. 12. Oferta została złoŝona na...kartach, kolejno ponumerowanych od nr 01 do nr Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: oświadczenia, zaświadczenia oraz inne dokumenty - zgodnie ze sporządzonym wykazem załączników: (Data i podpis osoby upowaŝnionej do reprezentowania Wykonawcy)

20 (nazwa i adres Wykonawcy) Załącznik nr 1b do SIWZ OFERTA Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka Poznań Pełna nazwa oraz adres podmiotu składającego ofertę: (wpisać: pełną nazwę dokładny adres siedziby podmiotu lub podmiotów, NIP, REGON, telefon kontaktowy, numer faksu składającego / składających ofertę)na: NIP - ( nazwa i adres Wykonawcy ) REGON -. Telefon kontaktowy - Numer faksu. Część II Techniczna obsługa serwisowa bezprzerwowych zasilaczy UPS w latach w Oddziale ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, Toruń. 1.Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ, za kwotę: Tabela 1 L.p. Region/ Lokalizacja/ adres Producent/ Typ UPS Moc kva Ilość konserwacji Cena jednostkowa konserwacji brutto Cena brutto za konserwację "A" "B" "A" x "B" 1. Toruń/Toruń Mickiewicza 33/39 Schneider Electric/ MGE Galaxy Toruń/Toruń Mickiewicza 10/16 MGE/EATON/ MGE Comet S Toruń/Toruń Mickiewicza 33/39 EATON/ PW Toruń/Toruń Mickiewicza 33/39 APC/ APC ,5 2

21 5. Toruń/Lipno Mickiewicza 43 EATON/ Fiskars 5100 PS Toruń/Rypin Mławska 12 MGE/EATON/ Comet Extreme Toruń/Aleksandrów Kujawski Słowackiego 6A EATON/ Fiskars 5100/ Toruń/Brodnica Mały Rynek 5 EATON/ PW Toruń/Grudziądz Wybickiego 39 MGE/ MGE Galaxy Toruń/Grudziądz Wybickiego 30 EATON/ PWPM25-I-NC Toruń/Włocławek Wolności 18/19 MGE/EATON/ MGE Comet S Toruń/Włocławek Płock 167 General Electric/ GE Site Pro 7.H 40 2 Suma Tabela 2 L.p. Przedmiot Szacunkowa ilość roboczogodzin Cena jednostkowa roboczogodziny brutto Cena brutto za roboczogodziny "B" "A" x "B" 1. Roboczogodzina 40 Tabela 3 L.p. Przedmiot Przewidywane koszty brutto części zamiennych 1. Części zamienne ,00 zł

22 Cenę oferty stanowi suma wartości kwot brutto zawartych w tabelach 1,2,3 formularza ofertowego danej części przedmiotowego zamówienia dla której Wykonawca złoŝył ofertę. Cena brutto: złotych Cena Oferty Brutto Suma kwot z tabeli 1,2,3 - brutto w złotych Słownie:.. w tym: cena netto.złotych Słownie:... podatek VAT złotych, Słownie...stawka VAT..%. 2. Oświadczamy, Ŝe podana cena brutto jest ostateczna i zawiera w sobie wszelkie nasze koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3. Zobowiązujemy się do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia od dnia podpisania umowy do r. 4. Oświadczam(my), Ŝe a) uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. b) zapoznaliśmy się z treścią i warunkami SIWZ i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŝeń oraz zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków. c) Wykonawca zna zakres prac do wykonania w wybranych lokalizacjach. d) zamówienie wykonamy w całości siłami własnymi* e) następujący zakres zamówienia powierzymy podwykonawcom* :. * niepotrzebne skreślić 5. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, Ŝe w przypadku otrzymania zamówienia, koordynatorem nadzorującym świadczenie usługi oraz realizację postanowień umowy zostanie: Pan(i):.telefon kontaktowy Umowę w imieniu Wykonawcy podpisze /-ą/:... stanowisko stanowisko Oświadczamy, Ŝe : Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji, jednak okres ten nie moŝe być krótszy niŝ gwarancja producenta.

23 9. Oświadczamy, Ŝe wszelką korespondencję związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy na wykonanie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru Naszej oferty Zamawiający zobowiązany jest kierować na adres: (wpisać pełną nazwę podmiotu oraz dokładny adres): Oświadczamy, Ŝe wszelkie płatności związane z realizacją umowy, w przypadku wyboru Naszej oferty, Zamawiający przekazywał będzie na konto nr: Oświadczamy, Ŝe wyraŝamy zgodę na warunki płatności określone przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ Wzór umowy tj. w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT. 12. Oferta została złoŝona na...kartach, kolejno ponumerowanych od nr 01 do nr Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: oświadczenia, zaświadczenia oraz inne dokumenty - zgodnie ze sporządzonym wykazem załączników: (Data i podpis osoby upowaŝnionej do reprezentowania Wykonawcy)

24 (nazwa i adres Wykonawcy) Załącznik nr 1c do SIWZ OFERTA Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka Poznań Pełna nazwa oraz adres podmiotu składającego ofertę: (wpisać: pełną nazwę dokładny adres siedziby podmiotu lub podmiotów, NIP, REGON, telefon kontaktowy, numer faksu składającego / składających ofertę)na: NIP - ( nazwa i adres Wykonawcy ) REGON -. Telefon kontaktowy - Numer faksu. Część III Techniczna obsługa serwisowa bezprzerwowych zasilaczy UPS w latach w Oddziale ZUS w Pile, ul. Dr Drygasa 7, Piła. 1.Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ, za kwotę: Tabela 1 L.p. Region/ Lokalizacja/ adres Producent/ Typ UPS Moc kva Ilość konserwacji Cena jednostkowa konserwacji brutto Cena brutto za konserwację "A" "B" "A" x "B" 1. Piła/Piła Drygasa 7 bud.b General Electronic/ GE Site Pro S Piła/Piła Drygasa 7 bud.a Cover Energy/ Cover NH Piła/Wągrowiec Przemysłowa 11 Inform Electronic/ Pyramid DSP PDS

25 4. Piła/ChodzieŜ Mostowa 2 Inform Electronic/ Pyramid DSP PDS Piła/Złotów Piastów 37 Inform Electronic/ Pyramid DSP PDS Piła/Złotów Piastów 37 EATON/ Fiskars PS Piła/Czarnków Kościuszki 87 Effekta GmbH/ Effekta MHD Suma Tabela 2 L.p. Przedmiot Szacunkowa ilość roboczogodzin Cena jednostkowa roboczogodziny brutto Cena brutto za roboczogodziny "B" "A" x "B" 1. Roboczogodzina 16 Tabela 3 L.p. Przedmiot Przewidywane koszty brutto części zamiennych 1. Części zamienne ,00 zł

26 Cenę oferty stanowi suma wartości kwot brutto zawartych w tabelach 1,2,3 formularza ofertowego danej części przedmiotowego zamówienia dla której Wykonawca złoŝył ofertę. Cena brutto: złotych Cena Oferty Brutto Suma kwot z tabeli 1,2,3 - brutto w złotych Słownie:.. w tym: cena netto.złotych Słownie:... podatek VAT złotych, Słownie...stawka VAT..%. 2. Oświadczamy, Ŝe podana cena brutto jest ostateczna i zawiera w sobie wszelkie nasze koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3. Zobowiązujemy się do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia od dnia podpisania umowy do r. 4. Oświadczam(my), Ŝe a) uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. b) zapoznaliśmy się z treścią i warunkami SIWZ i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŝeń oraz zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków. c) Wykonawca zna zakres prac do wykonania w wybranych lokalizacjach. d) zamówienie wykonamy w całości siłami własnymi* e) następujący zakres zamówienia powierzymy podwykonawcom* :. * niepotrzebne skreślić 5. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, Ŝe w przypadku otrzymania zamówienia, koordynatorem nadzorującym świadczenie usługi oraz realizację postanowień umowy zostanie: Pan(i):.telefon kontaktowy Umowę w imieniu Wykonawcy podpisze /-ą/:... stanowisko stanowisko Oświadczamy, Ŝe : Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji, jednak okres ten nie moŝe być krótszy niŝ gwarancja producenta.

27 9. Oświadczamy, Ŝe wszelką korespondencję związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy na wykonanie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru Naszej oferty Zamawiający zobowiązany jest kierować na adres: (wpisać pełną nazwę podmiotu oraz dokładny adres): Oświadczamy, Ŝe wszelkie płatności związane z realizacją umowy, w przypadku wyboru Naszej oferty, Zamawiający przekazywał będzie na konto nr: Oświadczamy, Ŝe wyraŝamy zgodę na warunki płatności określone przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ Wzór umowy tj. w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT. 12. Oferta została złoŝona na...kartach, kolejno ponumerowanych od nr 01 do nr Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: oświadczenia, zaświadczenia oraz inne dokumenty - zgodnie ze sporządzonym wykazem załączników: (Data i podpis osoby upowaŝnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Część I Informacje podstawowe

Część I Informacje podstawowe ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417 email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa dygestoriów i wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej

Dostawa dygestoriów i wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 00-968 Warszawa ul. Marymoncka 34 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 21-500 Biała Podlaska ul. Akademicka 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/CZP/271/06/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROśENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10

Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10 ZAMAWIAJĄCY : SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM 61-825 POZNAŃ UL. B. KRYSIEWICZA 7/8 tel. (61) 850 62 00 fax. (61) 852 98 06 Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.2421.39.2012.AB SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługi ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem wystawy w Muzeum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo