Najnowsze oferty dla naukowców UEP na róŝnych etapach kariery naukowej. 11 maja 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najnowsze oferty dla naukowców UEP na róŝnych etapach kariery naukowej. 11 maja 2012"

Transkrypt

1 Najnowsze oferty dla naukowców UEP na róŝnych etapach kariery naukowej 11 maja 2012

2 Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM SONATA SONATA BIS OPUS MAESTRO HARMONIA StaŜe po uzyskaniu stopnia doktora Stypendia doktorskie

3 PRELUDIUM Finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Okres realizacji projektu badawczego nie krótszy niŝ 12 miesięcy i nie przekraczający 36 miesięcy. Wysokość finansowania nie moŝe przekraczać: 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy, 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące, 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesiące. Liczba osób zaangaŝowanych w realizację projektu nie moŝe przekraczać trzech osób, wśród których moŝe być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem.

4 SONATA Finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany nie wcześniej niŝ 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Okres realizacji projektu badawczego nie krótszy niŝ 36 miesięcy i nieprzekraczający 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje moŝliwość przedłuŝenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłuŝenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów. Wysokość finansowania nie moŝe przekraczać 500 tys. zł na cały okres 60 miesięcy. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt moŝe być co najwyŝej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu.

5 SONATA BIS Finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niŝ 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Okres realizacji projektu badawczego nie krótszy niŝ 36 miesięcy i nieprzekraczający 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje moŝliwość przedłuŝenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłuŝenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów. Wysokość finansowania nie moŝe przekraczać 1,5 mln. zł na cały okres 60 miesięcy. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt nie moŝe być pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

6 OPUS Finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Okres realizacji projektu badawczego nie krótszy niŝ 12 miesięcy i nie przekraczający 36 miesięcy. W ramach konkursu moŝliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowobadawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowobadawczego nie moŝe przekraczać wartości: 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o śyciu (NZ), 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).

7 MAESTRO Finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doświadczonych naukowców, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, waŝnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Doświadczony naukowiec to osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe: opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, spełniła co najmniej trzy z poniŝszych kryteriów (była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej, opublikowała co najmniej jedną monografię, wygłosiła prezentację na uznanych konferencjach międzynarodowych, zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróŝnienie, jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii, ma inne istotne osiągnięcia w nauce).

8 MAESTRO Okres realizacji projektu badawczego nie krótszy niŝ 36 miesięcy i nieprzekraczający 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje moŝliwość przedłuŝenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłuŝenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów. Wysokość finansowania na cały okres realizacji mieści się w przedziale: 500 tys. zł 3 mln. zł dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), 1 3 mln. zł dla Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o śyciu (NZ).

9 HARMONIA Finansowanie projektów badawczych, realizowanych: w ramach współpracy międzynarodowej z partnerem z zagranicznej instytucji naukowej, w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Okres realizacji projektu badawczego nie moŝe przekroczyć 36 miesięcy.

10 StaŜe po uzyskaniu stopnia doktora Finansowanie staŝy krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora dla osób, które nie wcześniej niŝ 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu na finansowanie staŝu podoktorskiego uzyskały stopień naukowy doktora. Czas trwania staŝu wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania opiekuna naukowego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staŝ, oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyraŝeniu zgody na odbycie w niej przez wnioskodawcę staŝu podoktorskiego. Jednostka naukowa będąca miejscem planowanego staŝu, musi spełniać wszystkie poniŝsze warunki: nie jest jednostką, w której wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia, nie była miejscem zatrudnienia wnioskodawcy dłuŝej niŝ 12 miesięcy w okresie ostatnich 4 lat, nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony, nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym uzyskał stopień naukowy doktora, jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii.

11 Stypendia doktorskie szczegółowe informacje na temat stypendiów doktorskich zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki po podjęciu przez Radę NCN stosownych uchwał, najpóźniej do końca września 2012 r.

12 Harmonogram konkursów w roku 2012 Rodzaj konkursu OPUS PRELUDIUM SONATA Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Zamknięcie konkursu 15 marca czerwca grudnia września grudnia czerwca marca czerwca grudnia września grudnia czerwca marca czerwca grudnia września grudnia czerwca 2013 SONATA BIS 15 marca czerwca grudnia 2012 MAESTRO HARMONIA 15 czerwca września stycznia grudnia marca stycznia czerwca września stycznia grudnia marca stycznia 2013 StaŜe podoktorskie 15 grudnia marca czerwca 2013

13

14 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Centrum jest agencją rządową współpracującą z MNiSW, mającą kompetencje do realizacji programów B+R i przydzielania na nie funduszy. Centrum zostało powołane do realizacji polityki państwa w zakresie finansowania badań stosowanych, mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski i jej bezpieczeństwa. Do zasadniczych zadań NCBiR naleŝy teŝ zapewnienie skutecznego przekazywania wiedzy i wyników badań wprost do gospodarki. Istotą działania Centrum jest pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową poprzez dofinansowanie przedsięwzięć ułatwiających wdroŝenie wyników badań.

15 Program LIDER Celem Programu jest wsparcie osób, które rozpoczynają karierę naukową w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołami badawczymi poprzez umoŝliwienie im realizacji projektów badawczych. Warunki uczestnictwa w Programie LIDER (dla projektu): projekt, którego wyniki posiadają potencjalne moŝliwości wdroŝenia w gospodarce, komercjalizacji lub innego praktycznego zastosowania; okres trwania projektu max. do 36 miesięcy; maksymalny budŝet projektu to 1,2 mln. zł; wymagane jest złoŝenie wniosku w wersji polskiej i angielskiej.

16 Warunki uczestnictwa w Programie LIDER (dla wnioskodawcy) obywatelstwo polskie lub karta stałego pobytu; stopień doktora uzyskany nie wcześniej niŝ 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o finansowanie (do tego okresu nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego); osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora mogą uczestniczyć w programie pod warunkiem, Ŝe są zatrudnione w innej placówce niŝ naukowa (np. w przemyśle); pozyskanie do współpracy jednostki naukowej w Polsce; zgłoszenie projektu w oparciu o samodzielnie dobrany do tego celu zespół badawczy; zamiar realizacji innowacyjnego projektu badawczo-rozwojowego; udokumentowany dorobek naukowy (m.in. publikacje, zgłoszenia patentowe, potwierdzone wdroŝenia wyników badań, udział w projektach, staŝe zagraniczne).

17 Program Badań Stosowanych Cel główny: - zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych; - wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami bezpośrednio zainteresowanymi zastosowaniem wyników w prowadzonej działalności gospodarczej; Cele szczegółowe: - wypracowanie oryginalnych innowacyjnych rozwiązań technicznych bazujących na wynikach badań naukowych; - pobudzenie trwałej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami, opartej na komplementarności ich kompetencji oraz efektywnym wykorzystaniu infrastruktury badawczej; - wzrost poziomu badań stosowanych; - rozwój kadry sektora badawczego zaangaŝowanego w badania stosowane.

18 2 ścieŝki: Program Badań Stosowanych A: badania podejmowane w celu określenia zastosowań praktycznych na bazie wiedzy pozyskanej w przeprowadzonych wcześniej badaniach naukowych Wnioskodawcy: konsorcja, sieci i centra naukowe, jednostki prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe B: badania ukierunkowane na poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry załoŝonych celów praktycznych Wnioskodawcy: konsorcja i centra naukowe (z koniecznym udziałem przedsiębiorstw) 9 Obszarów: 1. Nauki chemiczne; 2. Geologia, górnictwo i budownictwo; 3. Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka; 4. Energetyka i elektrotechnika; 5. Materiały i technologie materiałowe; 6. Mechanika i transport; 7. Nauki medyczne i farmaceutyczne; 8. Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne; 9. Interdyscyplinarny

19 INNOTECH Program wpierający rozwój innowacji technologicznych w oparciu o współpracę sektora przemysłu z B+R Główne cele programu: Zwiększenie liczby opracowanych i wdroŝonych innowacji technologicznych; Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe słuŝące gospodarce; Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora publicznego.

20 INNOTECH Wnioskodawcy: InTech: - Konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy (co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca); - Przedsiębiorcy (MŚP i duŝe firmy); - Centra naukowo-badawcze HiTech: - Przedsiębiorcy MŚP Rodzaje projektów/zadań: ŚcieŜka InTech: badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przygotowawcze do wdroŝenia (w szczególności: dokumentacja wdroŝeniowa, testy, certyfikaty, badania rynku, zabezpieczenie praw własności) ŚcieŜka HiTech: badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przygotowawcze do wdroŝenia (zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji)

21 7. PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ OFERTA DLA INDYWIDUALNYCH NAUKOWCÓW NA KAśDYM ETAPIE KARIERY NAUKOWEJ Na podstawie:

22 7. PROGRAM RAMOWY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO okres programowania: lata OSTATNIE KONKURSY! największy program finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego na poziomie europejskim budŝet ogólny: ponad 53 mld strona 7. Programu Ramowego UE: PODSTAWOWE CELE: wzmacnianie potencjału ludzkiego dzięki wyŝszemu poziomowi edukacji zachęcenie naukowców do mobilności i rozwoju kariery naukowej łatwiejszy dostęp do infrastruktury badawczej polepszenie współpracy między światem nauki i sektorem biznesowym zwiększenie konkurencyjności gospodarki europejskiej, uczynienie Europy światowym liderem

23 Realizacja duŝych, międzynarodowych projektów badawczych o duŝym WSPÓŁPRACA POMYSŁY Wspieranie wyjątkowo innowacyjnych badań wszystkich dyscyplin nauki znaczeniu dla Europy Mobilność i rozwój kariery naukowców w UE i poza nią LUDZIE MOŻLIWOŚCI Wspieranie róŝnorodnych działań na rzecz rozwoju nauki, przemysłu i współpracy międzynarodowej Finansowanie badań jądrowych EURATOM WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE Zaplecze badawcze Komisji Europejskiej

24 KTO MOśE UCZESTNICZYĆ W PROJEKTACH 7. PR UE? przedsiębiorstwa uczelnie wyŝsze oraz ośrodki badawcze instytucje publiczne, organy samorządowe INDYWIDUALNI NAUKOWCY NA RÓśNYCH ETAPACH KARIERY (w porozumieniu z instytucją goszczącą) : DOKTORANCI DOKTORZY I DOKTORZY HAB. DOKTORZY HAB. I PROFESOROWIE

25 OFERTA DLA DOKTORANTÓW PROGRAM LUDZIE Kształcenie początkowe naukowców (ITN) Współpraca przemysłu z nauką (IAPP) Europejskie stypendium wyjazdowe (IEF) Międzynarodowe stypendium wyjazdowe (IOF) Marie Curie Career Integration Grant INFRASTRUKTURA BADAWCZA WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE (JRC) Dostęp do infrastruktury badawczej StaŜe (praktyki) Stypendium Kategoria 20" Delegowany krajowy ekspert Warsztaty i zaawansowane szkolenia

26 OFERTA DLA DOKTORÓW I DOKTORÓW HAB. PROGRAM POMYSŁY Grant dla początkujących naukowców Grant dla doświadczonych naukowców PROGRAM LUDZIE Kształcenie początkowe naukowców (ITN) Współpraca przemysłu z nauką (IAPP) Europejskie stypendium wyjazdowe (IEF) Międzynarodowe stypendium wyjazdowe (IOF) Marie Curie Career Integration Grant INFRASTRUKTURA BADAWCZA WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE (JRC) Dostęp do infrastruktury badawczej StaŜe (praktyki) Stypendium Kategoria 30 Stypendium Kategoria 40 Delegowany krajowy ekspert Warsztaty i zaawansowane szkolenia

27 OFERTA DLA DOKTORÓW HAB. I PROFESORÓW PROGRAM POMYSŁY Grant dla doświadczonych naukowców PROGRAM LUDZIE INFRASTRUKTURA BADAWCZA Współpraca przemysłu z nauką (IAPP) Europejskie stypendium wyjazdowe (IEF) Międzynarodowe stypendium wyjazdowe (IOF) Marie Curie Career Integration Grant Dostęp do infrastruktury badawczej WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE (JRC) Stypendium Kategoria 40 Delegowany krajowy ekspert Warsztaty i zaawansowane szkolenia

28 EKSPERCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ OCENA WNIOSKÓW Komisja Europejska poszukuje EKSPERTÓW, którzy będą OCENIAĆ WNIOSKI PROJEKTOWE i/lub uczestniczyć w RECENZOWANIU REALIZACJI PROJEKTÓW finansowanych z 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO UE. Oferta przeznaczona jest DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH, jak równieŝ dla instytucji, które przedstawią listę kandydatów. KORZYŚCI z bycia ekspertem Komisji Europejskiej są bardzo duŝe, a w przyszłości przynoszą EFEKTY PODCZAS PISANIA WŁASNYCH PROJEKTÓW. Naukowcy, którzy chcieliby zostać ekspertami KE mogą dokonać REJESTRACJI SWOJEJ KANDYDATURY na stronie:

29 NOWY PROGRAM INWESTOWANIA W BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE HORYZONT Na podstawie: BUDśET 80 MLD EURO GŁÓWNE CELE: WSPIERANIE CZOŁOWEJ POZYCJI UE W NAUCE DZIĘKI BUDśETOWI W WYSOKOŚCI 24,6 MLD EURO (77-PROCENTOWE ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW NA RZECZ EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ NAUKOWYCH) ZAPEWNIENIE EUROPEJSKIM PRZEDSIĘBIORCOM WIODĄCEJ POZYCJI W ZAKRESIE INNOWACJI PRZEMYSŁOWYCH (17,9 MLD EURO) WAśNE KWESTIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH EUROPEJCZYKÓW, PODZIELONE NA SZEŚĆ GŁÓWNYCH ZAGADNIEŃ: ZDROWIE, ZMIANY DEMOGRAFICZNE I DOBROSTAN; BEZPIECZEŃSTWO śywnościowe, ZRÓWNOWAśONE ROLNICTWO, BADANIA MORSKIE ORAZ GOSPODARKA EKOLOGICZNA; BEZPIECZNA, EKOLOGICZNA I EFEKTYWNA ENERGIA; INTELIGENTNY, EKOLOGICZNY I ZINTEGROWANY TRANSPORT; DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU, EFEKTYWNA GOSPODARKA ZASOBAMI I SUROWCAMI; INTEGRACYJNE, INNOWACYJNE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA (31,7 MLD EURO) UPROSZCZONA STRUKTURA PROGRAMU JEDEN ZBIÓR PRZEPISÓW OGRANICZENIE BIUROKRACJI STRONA INTERNETOWA:

30 EURAXESS POLSKA - PORTAL MOBILNYCH NAUKOWCÓW EURAXESS wspomaga międzynarodową mobilność naukowców poprzez: bezpłatne udzielanie im kompletnych i praktycznych informacji zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie pobytu za granicą. Jednymi z głównych odbiorców portalu są POLSCY NAUKOWCY PRAGNĄCY WZBOGACIĆ ŚCIEśKĘ SWOJEJ KARIERY NAUKOWEJ O WYMIAR MIĘDZYNARODOWY (część Jobs & Fellowships). Polska sieć Euraxess Services udziela teŝ BEZPŁATNEJ POMOCY W RÓśNYCH KWESTIACH PRAWNO-ADMINISTRACYJNYCH dotyczących wyjazdu z Polski i przyjazdu do polskich jednostek badawczych w związku z prowadzeniem działalności naukowo-badawczej; zgodnie z zapisami EURAXESS SERVICES COMMITMENT. GDZIE MOśNA UZYSKAĆ POMOC? Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Lokalny Punkt Kontaktowy PR UE przy UEP hp

31 INNE OFERTY MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY STYPENDIALNE POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ KOMISJI FULBRIGHTA SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY FUNDUSZ STYPENDIALNY OFERTA DAAD STYPENDIA NIEMIECKIE baza danych STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO podania moŝna składać za pośrednictwem uczelni macierzystej do MEN/BUWiWM lub bezpośrednio do Ambasady Francji. INFORMACJE: TEMPUS IV ERASMUS MUNDUS PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM JEAN MONNET PROGRAM LIFE + PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY (TRANSVERSAL PROGRAMME) EU USA ATLANTIS PROGRAMME EU CANADA TRANSATLANTIC EXCHANGE PARTNERSHIPS EU ICI ECP: AUSTRALIA, JAPAN, NEW ZELAND, THE REPUBLIC OF KOREA WARTO TEś ŚLEDZIĆ OFERTĘ STYPENDIALNĄ I GRANTOWĄ FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

32 Dziękujemy za uwagę. Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Konkursy NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)

Konkursy NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN) Konkursy NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN) źródło: www.ncn.gov.pl Magdalena Frątczak Rodzaje Opus Preludium Sonata Harmonia Maestro Konkurs na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Nauki finansowanie badań podstawowych Magdalena Kowalczyk Koordynator Dyscyplin, Nauki o Życiu

Narodowe Centrum Nauki finansowanie badań podstawowych Magdalena Kowalczyk Koordynator Dyscyplin, Nauki o Życiu Narodowe Centrum Nauki finansowanie badań podstawowych Magdalena Kowalczyk Koordynator Dyscyplin, Nauki o Życiu Konferencja BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Jak ugryźć

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NARODOWE CENTRUM NAUKI WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NARODOWE CENTRUM NAUKI WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NARODOWE CENTRUM NAUKI MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ KRAJOWE BIURO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NAROMANII PROJEKTY BADAWCZE NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

MONIKA BRODNICKA-POGODA BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

MONIKA BRODNICKA-POGODA BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH MONIKA BRODNICKA-POGODA BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KRAJOWE INSTYTUCJE FINANSUJĄCE PROJEKTY MAESTRO dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, ważnych dla

Bardziej szczegółowo

Badania podstawowe esencją nauki

Badania podstawowe esencją nauki Badania podstawowe esencją nauki Plan prezentacji 1. Narodowe Centrum Nauki 2. Konkursy NCN 3. Konkurs POLONEZ 4. EMRM 2015 2 Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe M-ERA.NET CORNET Programy Krajowe Program Badań Stosowanych INNOTECH LIDER Konsorcjum złoŝone z one z 25 europejskich krajów w

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAUKOWE NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. 11 marca 2010

BADANIA NAUKOWE NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. 11 marca 2010 BADANIA NAUKOWE NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU 11 marca 2010 Działalność naukowa Uczelni obejmuje szeroki obszar naukowo-badawczy, mieszczący się w pięciu dyscyplinach naukowych: ekonomii informatyce

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r.

Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r. Narodowe Centrum Nauki Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Organizatorzy: Porozumienie Uczelni Technicznych wraz z, Warszawskim Porozumieniem. Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r. Narodowe

Bardziej szczegółowo

Granty NCN Granty unijne

Granty NCN Granty unijne Warszawa, 2016 rok Granty MNiSW (NPRH) - moduł Dziedzictwo narodowe. Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

NCN (Narodowe Centrum Nauki) cyklicznie otwiera konkursy adresowane do wszystkich naukowców 1.

NCN (Narodowe Centrum Nauki) cyklicznie otwiera konkursy adresowane do wszystkich naukowców 1. NCN (Narodowe Centrum Nauki) cyklicznie otwiera konkursy adresowane do wszystkich naukowców 1. Konkursy podzielone są ze względu na poziom rozwoju naukowego wnioskodawcy. Podział wygląda następująco: PRELUDIUM

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Badao Naukowych. Tomasz Janus Biuro ds. Badao Naukowych

Biuro ds. Badao Naukowych. Tomasz Janus Biuro ds. Badao Naukowych Tomasz Janus Biuro ds. Badao Naukowych Dlaczego badania? art. 6 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, na mocy którego uczelnia ma w szczególności prawo do prowadzenia badao naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI NCN. Prof. dr hab. Dorota A. Zięba-Przybylska WHiBZ UR Kraków

WNIOSKI NCN. Prof. dr hab. Dorota A. Zięba-Przybylska WHiBZ UR Kraków WNIOSKI NCN Prof. dr hab. Dorota A. Zięba-Przybylska WHiBZ UR Kraków EKSPERT NZ 4 Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów, budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki

Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki mgr inż. Katarzyna Dudek Na co można otrzymać dofinansowanie? W ofercie NCN znajduje się obecnie 9 stałych typów konkursów, adresowanych do różnorodnych grup

Bardziej szczegółowo

Porady praktyczne dla pracowników IMP składających granty do NCN w 2012 r.

Porady praktyczne dla pracowników IMP składających granty do NCN w 2012 r. Porady praktyczne dla pracowników IMP składających granty do NCN w 2012 r. Otwarte Konkursy PRELUDIUM 3 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową

Bardziej szczegółowo

Oferta konkursowa dla rozpoczynających karierę naukową

Oferta konkursowa dla rozpoczynających karierę naukową Oferta konkursowa dla rozpoczynających karierę naukową I. Konkursy dedykowane osobom nieposiadającym stopnia naukowego doktora: PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Biuro Programów Europejskich Informator o dostępnych źródłach finansowania projektów w I połowie 2013 r.

Centrum Transferu Technologii Biuro Programów Europejskich Informator o dostępnych źródłach finansowania projektów w I połowie 2013 r. Centrum Transferu Technologii Biuro Programów Europejskich Informator o dostępnych źródłach finansowania projektów w I połowie 2013 r. Kraków, dnia 04 stycznia 2012 r. 1 Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do finansowania badań podstawowych realizowanych w formie projektów

Bardziej szczegółowo

Narodowego Centrum Nauki

Narodowego Centrum Nauki Działalnośćalność Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do finansowania badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych, stypendiów

Bardziej szczegółowo

Projekty badawczo-szkoleniowe Akcji Marie Curie oraz EURAXESS wsparcie międzynarodowej mobilności

Projekty badawczo-szkoleniowe Akcji Marie Curie oraz EURAXESS wsparcie międzynarodowej mobilności Warszawa, 28.02.2012 Projekty badawczo-szkoleniowe Akcji Marie Curie oraz EURAXESS wsparcie międzynarodowej mobilności Monika Kornacka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zasady aplikowania MINIATURA 1

Zasady aplikowania MINIATURA 1 Zasady aplikowania MINIATURA 1 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 08.03.2017 Wprowadzenie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do finansowania badań podstawowych realizowanych w formie projektów

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do finansowania badań podstawowych realizowanych w formie projektów

Bardziej szczegółowo

Granty dotyczące współpracy międzynarodowej w Narodowym Centrum Nauki. Dzień Internacjonalizacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Granty dotyczące współpracy międzynarodowej w Narodowym Centrum Nauki. Dzień Internacjonalizacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Granty dotyczące współpracy międzynarodowej w Narodowym Centrum Nauki Dzień Internacjonalizacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22.06.2016 1 Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA DUDEK. 17 października 2016 r.

KATARZYNA DUDEK. 17 października 2016 r. KATARZYNA DUDEK 17 października 2016 r. PROGRAMY FINANSOWANE PRZEZ NCN PRELUDIUM konkurs NCN na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości

Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości Telemedycyna i ezdrowie 2014 Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości Prelegent: Joanna Niedziałek W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub

Bardziej szczegółowo

Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2015.

Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2015. Harmonogram konkursów NCN w roku 2015 https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2015. Propozycje wniosków

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Konkursy Narodowego Centrum Nauki Konkursy Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do finansowania badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych, stypendiów

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS. www.umcs.lublin.pl

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS. www.umcs.lublin.pl Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS Dotychczasowa struktura organizacyjna Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych Nowa struktura organizacyjna Centrum Badań Naukowych i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Szkolenie początkujących naukowców - Sieci Marie Curie (ITN) Rodzaje stypendiów Marie Curie Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Program Badań Stosowanych. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

Program Badań Stosowanych. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Program Badań Stosowanych ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Do zadań Centrum należy zgodnie z art. 30.1 Ustawy o NCBiR z 30.04.2010 r.: inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Agnieszka, Murzec-Wojnar Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk agnieszka.murzec@uwm.edu.pl Struktura H2020 HORYZONT 2020 Czas

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do finansowania badań podstawowych realizowanych w

Bardziej szczegółowo

Konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE

Konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE Konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE 1. nazwa instytucji międzynarodowych, stypendia zagraniczne, publikacje w czasopismach zagranicznych MARIE CURIE ACTION: CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG)?callIdentifier=FP7-

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER Biuletyn BZPU 9/14

NEWSLETTER Biuletyn BZPU 9/14 Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi przedstawia Zestaw Informacji dotyczących możliwości aplikacyjnych w ramach programów finansowanych z Unii Europejskiej, oraz krajowych środków przeznaczonych na rozwój

Bardziej szczegółowo

LIDER MAŁOPOLSKI 2011 Nagroda specjalna dla Narodowego Centrum Nauki

LIDER MAŁOPOLSKI 2011 Nagroda specjalna dla Narodowego Centrum Nauki LIDER MAŁOPOLSKI 2011 Nagroda specjalna dla Narodowego Centrum Nauki Kraków, 21 marca 2012 Justyna Woźniakowska Budżet NCN 2011 2012 - informacje podstawowe jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 1 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH Narodowe Centrum Nauki w Krakowie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Fundacja na

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PODSTAWOWE INFORMACJE O 7. PR UE Program Ramowy (7. PR) jest największym mechanizmem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Nauki Szansa dla młodych naukowców

Narodowe Centrum Nauki Szansa dla młodych naukowców Szansa dla młodych naukowców finansowanie badań podstawowych - agencja wykonawcza powołana ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. do finansowania badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Plan Prezentacji 1. Informacje o NCBR 2. Programy Strategiczne 3. Programy Horyzontalne 4. Programy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE GRANTÓW PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW

POZYSKIWANIE GRANTÓW PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW POZYSKIWANIE GRANTÓW PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW MAŁGORZATA ŻAK-SKWIERCZYŃSKA Pozyskiwanie grantów DLACZEGO? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Dlaczego warto ubiegać się o granty? I. ROZWÓJ NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE

Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE Konferencja Zawód Naukowiec, 11.10.2014, Warszawa Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE Anna Wiśniewska Krajowy Koordynator MSCA i EURAXESS Delegat rządowy do Komitetu Programowego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 2020 Departament Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Konferencja Nauka idzie w... biznes 7 listopada 2012 r. 2 PLAN PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Dzień Młodego Naukowca

Dzień Młodego Naukowca Dzień Młodego Naukowca Uniwersytet Śląski 26 listopada 2015 r., Katowice Weronika Bieniasz Koordynator Dyscyplin Misja Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIDER. NCBR.gov.pl. Poznań, 25 kwietnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401

PROGRAM LIDER. NCBR.gov.pl. Poznań, 25 kwietnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 PROGRAM LIDER Poznań, 25 kwietnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl [ 1 ] Program LIDER PROGRAM LIDER wspiera rozwój kadry

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy UE HORYZONT 2020

Program Ramowy UE HORYZONT 2020 Możliwości finansowania badań w Programie Ramowym HORYZONT 2020 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 24 marca 2014 Program Ramowy UE HORYZONT 2020 Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w systemie badań stosowanych w Polsce

Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w systemie badań stosowanych w Polsce Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w systemie badań stosowanych w Polsce Prognozowany model zarządzania i finansowania nauki w Polsce Prezes Rady Ministrów * Komitet Rady Ministrów ds. Nauki i Innowacyjności????

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia dla doktorantów.

Programy wsparcia dla doktorantów. Programy wsparcia dla doktorantów. Dorota Markiewicz-Roszak Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Instytut Botaniki, Kraków, 02 października

Bardziej szczegółowo

Program Badań Stosowanych

Program Badań Stosowanych Program Badań Stosowanych Poznań, 25 kwietnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl [ 1 ] Do zadań Centrum należy zgodnie z Art.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Granty dotyczące współpracy międzynarodowej Dzień Internacjonalizacji, Katowice, 18.06.2015 1 Co finansujemy? Badania podstawowe oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne

Bardziej szczegółowo

ERC Advanced Investigator Grants

ERC Advanced Investigator Grants ERC Advanced Investigator Grants POMYSŁY - najważniejsze cechy programu Inicjowane przez naukowców żadnych priorytetów tematycznych Realizowane przez zespoły badawcze (a nie konsorcja), Tworzone i kierowane

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska malgorzata.skibska@ncbir.pl tel. kom.515061557 0 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

Stypendia / mobilność międzynarodowa. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Stypendia / mobilność międzynarodowa. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Stypendia / mobilność międzynarodowa Działania Marii Skłodowskiej-Curie Największy europejski program naukowej wymiany międzynarodowej i międzysektorowej Wsparcie rozwoju kariery naukowej naukowców na

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków finansowych na projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki

Pozyskiwanie środków finansowych na projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki Pozyskiwanie środków finansowych na projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki Zmiany w systemie finansowania nauki Pakiet 5 ustaw reformujących naukę: Ustawa o zasadach finansowania nauki; Ustawa o Narodowym

Bardziej szczegółowo

Czy projekt spełnia kryterium badań podstawowych 9? Czy kierownik projektu spełnia kryteria doświadczonego naukowca 10?

Czy projekt spełnia kryterium badań podstawowych 9? Czy kierownik projektu spełnia kryteria doświadczonego naukowca 10? V. Zasady oceny wniosków w konkursie na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych,

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Warszawa, 25.05.2009 Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 7PR: Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 16/2016 z dnia 3 marca 2016 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA 11

UCHWAŁA 16/2016 z dnia 3 marca 2016 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA 11 Rada Narodowego Centrum Nauki KR.0003.16.2016 UCHWAŁA 16/2016 z dnia 3 marca 2016 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA 11 Na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Rozwój międzynarodowej, indywidualnej kariery naukowej - Stypendia Marie Curie oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego KE.

Szkolenie: Rozwój międzynarodowej, indywidualnej kariery naukowej - Stypendia Marie Curie oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego KE. Rodzaje stypendiów Marie Curie Stypendia indywidualne Marie Curie Europa czy poza nią? wybór należy do naukowca Projekty indywidualne - Indywidualne stypendia europejskie (IEF) - Granty integracyjne (CIG)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego Rozwój kariery naukowej Dla każdego coś ciekawego People - ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak limitu wieku istotne doświadczenie w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

MAESTRO 7 załącznik nr 6

MAESTRO 7 załącznik nr 6 MAESTRO 7 załącznik nr 6 Zasady oceny wniosków w konkursie na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w

Bardziej szczegółowo

Stypendia Marie-Curie

Stypendia Marie-Curie Stypendia Marie-Curie Agnieszka Murzec -Wojnar Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej ul. Oczapowskiego 2; 10-719 Olsztyn tel. 89/ 5233467 agnieszka.murzec@uwm.edu.pl podnoszenie kwalifikacji pracowników

Bardziej szczegółowo

NCN dziś i jutro. Białystok, 15 czerwca 2015 r. Zbigniew Błocki

NCN dziś i jutro. Białystok, 15 czerwca 2015 r. Zbigniew Błocki NCN dziś i jutro Białystok, 15 czerwca 2015 r. Zbigniew Błocki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki (NCN) to agencja wykonawcza powołana w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. do

Bardziej szczegółowo

nr 1/2015 Aktualnie otwarte konkursy krajowe

nr 1/2015 Aktualnie otwarte konkursy krajowe Gdańsk, 12 stycznia 2015 Newsletter nr 1/2015 Biura Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi Aktualnie otwarte konkursy krajowe Etiuda 3 - Narodowe Centrum Nauki Konkurs na stypendia doktorskie. W konkursie

Bardziej szczegółowo

Patent Plus i Kreator Innowacyjności

Patent Plus i Kreator Innowacyjności Olaf Gajl Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Patent Plus i Kreator Innowacyjności Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Cele Programu Patent PLUS 1. usprawnienie procesu

Bardziej szczegółowo

Collegium Civitas Warszawa, 21 marca 2013

Collegium Civitas Warszawa, 21 marca 2013 Collegium Civitas Warszawa, 21 marca 2013 Akcje Marie Curie czyli projekty badawczo-szkoleniowe Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Możliwości aplikowania o środki na badania naukowe z różnych źródeł

Możliwości aplikowania o środki na badania naukowe z różnych źródeł Możliwości aplikowania o środki na badania naukowe z różnych źródeł prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda, prorektor ds. badań i rozwoju prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, prorektor ds. nauki Opole, dn.

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Młodych Naukowców. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Młodych Naukowców. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Młodych Naukowców Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje cele poprzez opracowywanie programów wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki. Krzysztof W. Nowak Członek Rady Narodowego Centrum Nauki

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki. Krzysztof W. Nowak Członek Rady Narodowego Centrum Nauki Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Krzysztof W. Nowak Członek Rady Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki agencja wykonawcza powołana do finansowania

Bardziej szczegółowo

dla młodych naukowców

dla młodych naukowców Dofinasowanie projektów badawczych dla młodych naukowców Michał Kaczmarek Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ Łódź, 20.03.2015r. Spotkanie informacyjne Dofinansowanie w ramach projektów badawczych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Biura Nauki UŁ

Spotkanie informacyjne Biura Nauki UŁ Spotkanie informacyjne Biura Nauki UŁ Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, stypendia Ministra NiSW dla wybitnych młodych naukowców oraz stypendia START Fundacji

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE oraz programu HORYZONT 2020 Portal EURAXESS. Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE oraz programu HORYZONT 2020 Portal EURAXESS. Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE oraz programu HORYZONT 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PLAN PREZENTACJI: Finansowanie badań dla indywidualnych naukowców: - Struktura, zasady udziału, konkursy

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Nauki a Uniwersytet Jagielloński. Kraków, 19 grudnia 2012 Andrzej Jajszczyk

Narodowe Centrum Nauki a Uniwersytet Jagielloński. Kraków, 19 grudnia 2012 Andrzej Jajszczyk Narodowe Centrum Nauki a Uniwersytet Jagielloński Kraków, 19 grudnia 2012 Andrzej Jajszczyk Plan prezentacji NCN informacje podstawowe Konkursy NCN UJ konkursach w NCN 2 Narodowe Centrum Nauki Narodowe

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poniżej zamieszczone zostały informacje o konkursach na granty badawcze, w których udział

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E

ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E Ile funduszy na politykę spójności? Propozycja podziału Funduszy Europejskich 2014-2020 na programy

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne dla wyjeŝdŝających naukowców oraz Serwis EURAXESS

Aspekty prawne dla wyjeŝdŝających naukowców oraz Serwis EURAXESS Warszawa, 6 maja 2009 r. Aspekty prawne dla wyjeŝdŝających naukowców oraz Serwis EURAXESS Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 25 października 2014 Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 twoja szansa na rozwój

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 twoja szansa na rozwój Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii 20.04.2015 r Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 twoja szansa na rozwój Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( )

Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Horyzont 2020 to: największy w historii unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji - następca 7.PR. Łączny

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Horyzont 2020 Ministerstwo Zdrowia, 7 maja 2014 MSCA dla budowy kapitału intelektualnego w polskich instytucjach Adam Głuszuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 10/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 10/2011 z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych

Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych dr Ewa Witoń-Morgiewicz 20 czerwca 2013 r., Szczecin ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Horyzont 2020 BRIdge Innotech M-Era.Net SmartGrids Era-Net Cornet Innomed Projekty

Bardziej szczegółowo

Plany 2012 nowe programy strategiczne

Plany 2012 nowe programy strategiczne 1 Plany 2012 nowe programy strategiczne 2 Kierunki Krajowego Programu Badań: 1. nowe technologie w zakresie energetyki, 2. choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna II kw. 2012 r., 3.

Bardziej szczegółowo