1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Białymstoku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Białymstoku"

Transkrypt

1

2 I. Zamawiajcy: Zamówienia publicznego udziela: Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Białymstoku Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 Punkt Kancelaryjny: pokój nr 3 tel fax NIP REGON II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: 1.Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 i 39 ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2013, poz.907 j.t.), zwana dalej pzp. 2.Warto zamówienia nie przekracza kwoty okrelonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. III. Opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Białymstoku 1) Wykonawca zobowizany jest do dostarczy odczynniki chemiczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowicym załcznik nr 4 do niniejszej SIWZ: 2) Szczegółowy zakres praw i obowizków zwizanych z realizacj zamówienia okrela wzór umowy stanowicy załcznik nr 5 do SIWZ. 2.Słownik Zamówie Publicznych: Kod CPV: CPV: odczynniki chemiczne 2

3 3.Załoenia: 1. Zamawiajcy przewiduje składanie ofert czciowych: Cz I odczynniki czyste do analizy Cz II odczynniki specjalnie czyste Cz III wzorce i materiały odniesienia Cz IV wzorce i materiały odniesienia organiczne Cz V odczynniki mikrobiologiczne Zgodnie z opisem znajdujcym si w załczniku nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert wariantowych. 3. Zamawiajcy nie przewiduje zamówie uzupełniajcych. 4. Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 6. Zamawiajcy nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej. 7. Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostały uyte ze wzgldów organizacyjnych w celu okrelenia norm i parametrów. 9. Zamawiajcy przewiduje składanie ofert równowanych. 10. Koszty dostawy odczynników chemicznych ponosi Wykonawca. Zamawiajcy przewiduje trzy miejsca dostawy zamówienia: -WIO w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, Białystok, -Delegatura w Łomy, ul. Akademicka 20, Łoma, -Delegatura w Suwałkach, ul. Piaskowa 5, Suwałki. IV. Termin wykonania zamówienia: Zamawiajcy wymaga, aby dostawa stanowica przedmiot zamówienia została wykonana w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawc. V. Warunki udziału w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem owiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postpowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mog si ubiega wykonawcy, którzy spełniaj nastpujce warunki: 1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania; 2) posiadaj wiedz i dowiadczenie; 3

4 3) dysponuj odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia warunki okrelone w ust. 1 pkt 1) - 4) musz zosta spełnione łcznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postpowaniu nastpi w formule spełnia" nie spełnia". 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 Wykonawca ma obowizek złoy nastpujcy dokument: Owiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w ust. 1, które stanowi załcznik nr 2 do SIWZ Zamawiajcy oceni spełnianie przez Wykonawc warunków udziału w postpowaniu okrelonych w ust. 1 na podstawie złoonego owiadczenia o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu, stanowicym załcznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postpowaniu przez Wykonawc zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajcy da dołczenia do oferty: 1. Owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. - druk owiadczenia stanowi załcznik nr 3 do SIWZ. 2. aktualnego odpisu z właciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert 3. aktualnego zawiadczenia właciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zawiadczenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert. 4. aktualnego zawiadczenia właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert. 5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy p.z.p., wystawionej nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert. 4

5 6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy p.z.p. wystawionej nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-6: 1. pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce odpowiednio, e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie. 2. pkt 5 - składa zawiadczenie właciwego organu sdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz, w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy p.z.p. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a) i c) oraz pkt 2 powinny by wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b) powinien by wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiajcy oceni spełnianie przez Wykonawc przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp na podstawie złoonego owiadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5. Ocena spełnienia przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8. W przypadku wtpliwoci co do treci dokumentu złoonego przez wykonawc majcego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiajcy moe si zwróci do właciwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbdnych informacji dotyczcych przedłoonego dokumentu. Obowizujce zasady! 1. Dokumenty musz by złoone w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez Wykonawc, z zastrzeeniem ust. 2 i 3. 5

6 2. Pełnomocnictwo naley dołczy w oryginale. 3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do dania przedstawienia oryginału lub notarialnie powiadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 - (nie dotyczy pełnomocnictwa), w przypadku gdy złoona przez Wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wtpliwo co do jej prawdziwoci. 4. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym musz by złoone wraz z tłumaczeniem na jzyk polski, powiadczonym przez Wykonawc. VI. Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej: 1. Wykonawca moe złoy tylko jedn ofert. 2. Oferta musi by sporzdzona w jzyku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie inn trwał technik w sposób zapewniajcy jej czytelno i podpisana przez osob upowanion do reprezentowania Wykonawcy. 3. Kada zapisana strona oferty łcznie ze wszystkimi załcznikami powinna by kolejno ponumerowana. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekcie oferty musz by naniesione w sposób umoliwiajcy odczytanie błdnego tekstu (przekrelone), parafowane i datowane własnorcznie przez osob podpisujc ofert. 5. Ofert naley złoy na druku "FORMULARZ OFERTY"- załcznik nr 1 do SIWZ, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian. 6. Cena okrelona w ofercie jest cen ryczałtow i musi by skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartoci zalene od wielkoci zamówienia oraz zawiera koszty wykonania wszystkich pozycji jakie zostały zamieszczone w przedmiarze robót oraz inne koszty towarzyszce wykonaniu przedmiotu zamówienia, których poniesienie bdzie niezbdne do całkowitego i naleytego wykonania tego przedmiotu zamówienia. Cena oferty musz by podane w złotych polskich z dokładnoci do drugiego miejsca po przecinku. Cena ryczałtowa bdzie traktowana jako cena ostateczna i nie bdzie podlegaadnym negocjacjom. 7. Zamawiajcy da od Wykonawcy wskazania w złoonej ofercie czci zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania czci zamówienia, która ma by realizowana przez podwykonawc Zamawiajcy uzna, e cało zamówienia bdzie wykonywana przez Wykonawc osobicie. 8. Wykonawca moe zastrzec, e okrelone informacje zawarte w ofercie nie mog by udostpnione innym uczestnikom postpowania. Jeeli oferta zawiera informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny one by umieszczone w osobnej, wewntrznej kopercie zatytułowanej: TAJEMNICA PRZEDSIBIORSTWA. Wykonawca nie moe zastrzec swojej nazwy ( firmy) oraz adresu, a take informacji dotyczcych ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatnoci zawartych w ofertach. 6

7 9. Oferta wraz ze wszystkimi załcznikami powinna stanowi cało i winna by umieszczona w zamknitej i nie przewitujcej kopercie. Koperta z ofert powinna by opatrzona w dane Wykonawcy oraz w napis: "Postpowanie nr WA Oferta na dostaw odczynników chemicznych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Białymstoku, cz. postpowania, nie otwiera przed godzin 10:15 dnia 15 maja 2014 roku". 10. Wykonawcy ponosz wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem i złoeniem oferty. Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postpowaniu. 11. Wykonawca moe, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni lub wycofa ofert. 12. Oferta złoona po terminie przewidzianym na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. VII. Odrzucenie oferty: Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeeli: 1. jest niezgodna z ustaw: p.z.p. 2. jej tre nie odpowiada treci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. 3. jej złoenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4. zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia 5. została złoona przez wykonawc wykluczonego z udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub niezaproszonego do składnia ofert 6. zawiera błdy w obliczeniu ceny 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził si na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. 8. jest niewana na podstawie odrbnych przepisów VIII. Ocena ofert: 1. Podana przez Wykonawc w ofercie cena musi obejmowa wszystkie koszty realizacji prac z uwzgldnieniem wszystkich opłat i podatków (take od towarów i usług). Cena musi by podana w złotych polskich. 2. Oferty oceniane bd w oparciu o nastpujce kryteria: LP NAZWA KRYTERIUM WAGA 1 CENA 100 % 7

8 3. Sposób obliczania wartoci punktowej kryterium cena Kryterium "Cena" oceniane bdzie jak niej X = C C min O 100 pkt gdzie: X C min C o - warto punktowa ocenianego kryterium - najnisza cena ze złoonych ofert - cena ocenianej oferty Załoenie: 1) Punktacja jak otrzyma Wykonawca w ramach kryterium cena w niniejszym postpowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem okrelonym powyej 2) 100% (waga kryterium "Cena") - oznacza, e w postpowaniu mona uzyska max. 100 pkt w ramach kryterium ceny (100% ze 100 pkt). 3) Cena ofertowa powinna by wyraona w walucie polskiej i powinna zawiera wszystkie koszty zwizane z realizacj zamówienia oraz ewentualne bonifikaty. 4. Ocena kocowa oferty: S to punkty uzyskane za kryterium cena. Maksymalnie Wykonawca moe uzyska 100 pkt. Zamawiajcy udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najnisz cen. IX. Sposób porozumiewania si Zamawiajcego z Wykonawcami: 1. W niniejszym postpowaniu Zamawiajcy bdzie porozumiewał si z Wykonawcami w formie pisemnej. 2. Zamawiajcy ustala, e w postpowaniu dopuszczalne jest porozumiewanie si Wykonawców z Zamawiajcym w formie pisemnej, faksem z zastrzeeniem ust Jeeli Zamawiajcy lub Wykonawca przekazuj owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kada ze stron na danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 4. Korespondencj naley kierowa na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Białymstoku Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 5. Godziny pracy Zamawiajcego s nastpujce: 07:15-15: Osobami uprawnionymi do porozumiewania si z wykonawcami s: 8

9 w sprawach formalno-prawnych: Pani Katarzyna Legumina- Główny Specjalista ds. Zamówie Publicznych w sprawach merytorycznych: Pan Zbigniew Kaliszewski- Kierownik Laboratorium X. Udzielenie wyjanie dotyczcych SIWZ i zmiana SIWZ: 1. Wykonawca moe złoy wniosek do Zamawiajcego o wyjanienie treci SIWZ, nie póniej ni do koca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy p.z.p.). 2. Zamawiajcy udzieli wyjanie niezwłocznie, jednak nie póniej ni na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeeli wniosek o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjanie, zamawiajcy moe udzieli wyjanie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 4. Przedłuenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Tre wyjanie zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym dorczono SIWZ, bez ujawniania ródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p.), a jeeli SIWZ została umieszczona na stronie internetowej, Zamawiajcy zamieszcza j na tej stronie 6. Zamawiajcy nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajcy moe przed upływem terminu składania ofert zmieni SIWZ. Dokonan zmian specyfikacji Zamawiajcy przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeeli specyfikacja jest udostpniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 8. Jeeli w wyniku zmiany treci SIWZ nieprowadzcej do zmiany treci ogłoszenia o zamówieniu jest niezbdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajcy przedłua termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a jeeli specyfikacja jest udostpniana na stronie internetowej, zamieszcza informacj na tej stronie. 9. Zgodnie z art. 38 ust. 4a jeeli zmiana treci SIWZ prowadzi do zmiany treci ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiajcy zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych. XI. Wadium: W niniejszym postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga si wniesienia wadium. XII. Termin zwizania ofert: Oferent bdzie zwizany ofert przez okres 30 dni liczc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. XIII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty naley składa osobicie, lub poczt - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiajcego - w zaklejonych nieprzeroczystych kopertach : 9

10 w siedzibie Zamawiajcego: Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3, do dnia r. do godz. 10:00; w Punkcie Kancelaryjnym WIO w Białymstoku, pokój nr 11 XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbdzie si tego samego dnia tj r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiajcego: Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3, w sali konferencyjnej w budynku Laboratorium WIO w Białymstoku XV. Umowa: 1. Zamawiajcy nie przewiduje rozliczania w walucie innej ni PLN. 2. Zamawiajcy przewiduje umow, której wzór stanowi załcznik nr 5 SIWZ. 3. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: maj do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeeli przepisy ustawy nie stanowi inaczej, umowa wymaga, pod rygorem niewanoci, zachowania formy pisemnej, chyba, e przepisy odrbne wymagaj formy szczególnej, jest jawna i podlega udostpnieniu na zasadach okrelonych w przepisach o dostpie do informacji publicznej, zakres wiadczenia Wykonawcy wynikajcy z umowy jest tosamy z jego zobowizaniem zawartym w ofercie, jest zawarta na okres wskazany we wzorze umowy stanowicym załcznik nr 5 do niniejszej SIWZ, podlega uniewanieniu : a) jeeli zachodz przesłanki okrelone w art. 146 u.p.z.p., b) w czci wykraczajcej poza okrelenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. XVI. Formalnoci zwizane z podpisaniem umowy: 1. Umowa z Wykonawc, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz, zostanie podpisana po uprawomocnieniu si wyników postpowania, tj. w terminie nie krótszym ni 5 dni, z zastrzeeniem ust Zamawiajcy przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy p.z.p. 3. Podpisanie umowy nastpi w miejscu i czasie okrelonym przez Zamawiajcego, o czym wykonawca zostanie zawiadomiony na pimie. 4. Przed podpisaniem umowy strony ustal: osoby reprezentujce Wykonawc oraz Zamawiajcego. 5. Jeeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajcy moe wybra ofert najkorzystniejsz sporód pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania, chyba e zachodz przesłanki uniewanienia postpowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy p.z.p. 6. Na kad cz postpowania zostanie podpisana oddzielna umowa z Wykonawc. 10

11

12 Załcznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza oferty i formularza cenowego FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na dostaw odczynników chemicznych do WIO w Białymstoku CZ postpowania Nr nadany sprawie przez Zamawiajcego: WA ZAMAWIAJCY: Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Białymstoku Białystok ul. Ciołkowskiego 2/3 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złoona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imi i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres 4. JA (MY) NIEJ PODPISANY(I) OWIADCZAM(Y), E: 1) zapoznałem si z treci SIWZ dla niniejszego zamówienia, 2) gwarantuj wykonanie całoci niniejszego zamówienia zgodnie z treci: SIWZ, wyjanie do SIWZ oraz jej modyfikacji, 3) cena mojej (naszej) oferty za realizacj niniejszego zamówienia wynosi... PLN (słownie:... PLN) w tym uwzgldniono naleny podatek VAT w wysokoci... PLN, 4) do oferty dołczamy wypełniony formularz cenowy 5) niniejsza oferta jest wana przez 30 dni 6) akceptuj(emy) bez zastrzee wzór umowy przedstawiony w załczniku nr 5 do SIWZ, 7) akceptuj(emy) bez zastrzee termin wykonania niniejszego zamówienia tj. w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy oraz 3 miejsca wykonania zamówienia tj. WIO w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, Białystok, Delegatura w Łomy, ul. Akademicka 20, Łoma, Delegatura w Suwałkach, ul. Piaskowa 5, Suwałki. 8) koszty dostawy zamówienia ponosi Wykonawca 9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsz umow zobowizuj(emy) si zawrze w miejscu i terminie jakie zostan wskazane przez Zamawiajcego, 12

13 10) nie uczestnicz(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoonej w celu udzielenie niniejszej czci zamówienia, 11) nie zamierzam(y) powierza do podwykonania adnej czci niniejszego zamówienia nastpujce czci niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzy podwykonawcom: l.p. Nazwa czci zamówienia a) b) PODPIS(Y): 13

14 Załcznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy Odczynniki czyste do analizy L.p. Nazwa odczynnika Ilo 1 1,10 fenantrolina czda 2 x 5 g 2 4-aminoantypiryna 1 x10 g 3 Azotan (V) sodu, kryst.czysty 1x 1kg 4 Bezwodnik kwasu octowego 1x100ml Bibuła filtracyjna jakociowa 5 rednia 2 opak. Błkit bromotymolowy, sól sodowa wskanik rozpuszczalny 2x10g 6 w wodzie ACS 7 Błkit metylenowy (C.I.52015) 2x10 g 8 Bromiany i bromki, roztwór 1 sztuka 9 celuloza mikrokrystaliczna 1x100g 10 Chlorek amonu 2 x 500 g 11 Chlorek kobaltu (II) szeciohydrat 1 x 5 g 12 Chlorek sodu SMR 2 x 80g 13 Chlorek sodu czda 2 x 1000 g 14 Chlorek elaza(iii) 6 hydrat 1x Chloroform GR 2 x 2500 ml 16 Chromian potasu 2x250 g Czerwie metylowa 2x10 g 17 rozpuszczalna w wodzie 18 Etanol 96% czda 8 x 1000ml Eter naftowy o temp. wrzenia 40-1 x 1000 ml C 20 Fenoloftaleina cz.d.a 1 x 5g 21 Filtry membranowe PTFE 0,2µ. 1 x 200 szt 22 Filtry z włókna szklanego, klasa GF/C 3op (po 100sztuk) Folia uszczelniajca PARAFILM mm x 75 m 3 opak. Folia uszczelniajca PARAFILM mm x 75 m 1 opak. Fosforan potasowy dwuzasadowy 25 K2HPO4 1 x 1000 g Nr kat. Proponowanego odczynnika i nazwa producenta Cena netto Stawka VAT Cena brutto Warto brutto 14

15 26 Gliceryna cz.d.a. 1 x 500 ml 27 Główki membranowe do sondy tlenowej StirrOx G WP3-ST 1 opak (po 3 sztuki) 28 Kwas askorbinowy 1x100g 29 Kwas borowy czda 7 x 1000 g 30 Kwas fosforowy 10% 2x1000ml 31 Kwas L-askorbinowy 6 x 100g 32 Kwas salicylowy 1 x 100g 33 Kwas siarkowy 0,05 mol/l [fix] 1 ampułka 34 Kwas siarkowy 95-97% GR 11 x 2500 ml 35 Kwas solny (fix) 0,1N 10 ampułek 36 Kwas solny 0,2 mol/l 2 ampułki 37 Kwas solny 2,0 mol/l 2x1000 ml 38 Membrany filtracyjne Nuclepore krki 1 opak. ( 100szt.) N-(1-Naftylo) etylenodiamina, 39 dichlorowodorek GR 2 x 5g 40 Nadtlenek wodoru 30 % 5 x 1000ml 41 Nadtlenek wodoru 30 % 1 x 1000ml 42 Nadtlenodwusiarczan potasu GR 4 x 250g 43 Neodisher Alka,240 1x25 kg 44 Neodisher LM 2 1 x 10 l 45 Neodisher Z 1x20 kg 46 Odczynnik Nesslera 3 x 1000 ml 47 Oran metylowy 1x 5 g 48 Papierki wskanikowe ph opak. 49 Papierki wskanikowe ph opak. 50 Parafina 56/58 1 x 1000 g Paski wskanikowe do półilociowego oznaczania Azotanów/ azotynnów w 1 opak. 51 roztworach 52 Potasu dwuwodorocytrynian 1 x 500g Potasu szeciochloroplatynian 53 (IV) 1 x 5 g 54 Proszek Miedziowy <63um 1 x 250g 55 Rezorcyna 1 x100g Roztwór elektrolitu do sondy 2x50 ml 56 tlenowej ELY/G 4 opak. Sczki ilociowe rednie 18,5 cm 57 (po 100 szt.) 42 opak. (po Sczki szklane GF Ø4,7cm szt.) 59 Siarczan ferroiny (fenantrolina) 2 x 500 ml. 60 Siarczan magnezu 7H2O 1 x 1000 g 61 Siarczan magnezu bezwodny 1 x 1000 g 62 Siarczan rtciowy 1 x 250 g Siarczan sodowy bezwodny 1 x 500g 63 granulat 15

16 64 Siarczan srebra 2 x 100 g 65 Siarczan elazawo-amonowy 1 x 500 g Sicapent ze wskanikiem 10 x 500ml 66 rodek suszcy 67 Sól disodowo magnezowa EDTA 1x 250g 68 Sulfanilamid 1 x 100 g Tabletki Kjeldahl z miedzi 69 3,5gr/tab 1 op (250szt) Tabletki Kjeldahl z selenem 70 5gr/tab 1 op (250szt) Tabletki potasowo-selenowe 1000 Kjeltabs(3,5 g K2So4+3,5 1 op (1000szt) 71 mg Se) 72 Tiosiarczan sodu 0,1 mol/l 3 ampułki 73 Tiosiarczan sodu cz.d.a 1x50g 1 opak. (4 x TISAB do fluorków ml) 75 Tlenek magnezu 2x1000g 76 Wglan wapnia 1 x 50ml Winian antymonylo-potasowy 1x250g 77 (tlenek winianu i antymonu III) 78 Winian sodowo-potasowy 1 x 1000g 79 Wodorotlenek sodu cz.d.a. 33 x 1000g 2 opak. x el krzemionkowy do eksykatora 80 1,5kg 16

17 L.p. Nazwa odczynnika Ilo Nr kat. proponowanego odczynnika i nazwa producenta Cena netto Stawka VAT Cena brutto Warto brutto 1 Aceton 12 x 1000ml 2 Aceton do analizy 2 x 1000ml 3 Aceton do HPLC 4 x 500ml 4 Acetonitryl do HPLC, min 99,95% 24 x 2500ml 5 Benzen do syntezy 1 x 1000ml 6 Dichlorometan LiChrosolv 16 x 1000ml 7 Dwusiarczek wgla z nisk zawartoci benzenu 1 x l000ml 8 Izooktan do HPLC 1 x 2500ml Kolumienki ekstrakcyjne octadecyl polar plus 500mg/ 3 ml Kolumienki ekstrakcyjne SPE RP mg/6 ml Kolumienki ekstrakcyjne SPE RP mg/3 ml 2 opak. 10 opak. (po 30 szt.) 7 opak. (po 50 szt.) 12 Kolumienki ekstrakcyjne, polipropylenowe,spe CHROMABOND Na2SO4/ florisil,6 ml 2000mg/2000mg 1op/30 szt 20 opak. po 30 szt 13 Kwas azotowy min 65% 3 x 1000ml 14 Kwas azotowy min 65% do oznaczania metali 14 x 1000ml 15 Kwas L-askorbinowy Reag.Ph.Eur 2x100g 16 Kwas maleinowy 3 x 1kg 17 Kwas solny 30% 4 x 1000ml 18 Kwas solny 37% 4 x 1000ml 19 Metanol wysokiej czystoci do GC 11 x 2500 ml 20 Metanol wysokiej czystoci do GC 3 x 2500 ml 17

18 21 Metanol wysokiej czystoci do HPLC, min 99,95% 24 x 1000 ml 22 Mieszadełka z warstw SBSE 2 sztuki 23 Modyfikator palladowy 2 x 50ml 24 n- heksan 22 x 1000ml 25 n- heksan do HPLC 45 x 2,5 l Nadtlenek wodoru 31% 26 2 x 1000 ml Ultrapure 27 n-heptan 1000ml 28 Octan etylu 15 x 1000 ml 29 Speeddisk DVB (47x0,5) 10 opak. (po 20 szt.) 30 Speedisk octadecyl C 18 ; 50mm 40 opak. 31 Tetrahydrofuran do GC /HPLC 1x1000ml CZ III Wzorce i materiały odniesienia L.p. Nazwa odczynnika Ilo Nr kat. proponowanego odczynnika i nazwa producenta Cena netto Stawka VAT Cena brutto Warto brutto 1 Anions - Mix 6 IC-MAN-06-R1-1 2x100ml 2 Anions - Mix 7-IC-MAN-07-R1-1 2x500ml 3 Azot amonowy 1x10 ml 4 Azot amonowy 1000mg/l N 2 x 500ml 5 Azot amonowy 1000mg/l N 2 x 100 ml 6 Azot azotanowy 1x10 ml 7 Azot azotanowy 1000mg/l N 2 x 100 ml 18

19 8 Azot azotynowy 1x10 ml 9 Azot azotynowy 1000mg/l N 2 x 100 ml 10 Azotany 1000mg/l 2x500ml 11 Barwa wody 500 mg Pt/l 1 x 1000 ml 12 Chlorki 1000 mg/l 2 x 500ml 13 D(+) Glukoza bezwodna dla bioch 1 x 250g 14 detergenty 1 amp. 15 Fluorki 1000mg/l N 1 x 100 ml 16 Fluorki roztwór wzorcowy 1000mg/l 1 x 500ml 17 Fosforany 1x10 ml 18 Fosforany 1000 mg/l 2 x 100ml 19 Krzemionka 1000 mg/l SiO2 1 x 200 ml 20 Kwas etylenodinitrylotetraoctowy, sól dwusodowa, dihydrat) 1x250 ml 21 Magnez w kwasie azotowym 1000mg/l 1x100ml 22 Mangan 1x15 ml 23 Mangan w kwasie azotowym 1000mg/l Mn 1 x 100ml Mangan w kwasie azotowym 1000mg/l Ogólny wgiel organiczny - CRM 10mg/l Ogólny wgiel organiczny - CRM 1g/l Potas w kwasie azotowym 1000mg/l 1 x 100ml 3 x250ml 1 x100ml 1x100ml 28 Rt w kwasie azotowym 1000mg/l 1x100ml 29 Siarczany 1000 mg/l 2 x 500ml 30 Sód w kwasie azotowym 1000mg/l 1x100ml 31 Wap 1000mg 1 ampułka 32 Wap 1000mg/l N 1 x 100 ml 33 Wap w kwasie azotowym 1000mg/l 1 x 100 ml Woda powierzchniowa SPS SW1 materiał referencyjny Woda powierzchniowa SPS SW2 materiał referencyjny 1 opak. (6 x 50ml) 4 opak. (6x50ml) 19

20 36 Wzorzec ph x 500ml 37 Wzorzec ph x 500ml 38 Wzorzec barwy 1x10 ml 39 Wzorzec do oznaczania metali w pyłach PM 10 1 x 500mg Wzorzec konduktometryczny 0,002 D Wzorzec konduktometryczny 0,005D 720µS/cm Wzorzec konduktometryczny µs/cm Wzorzec konduktometryczny 1413µs Wzorzec konduktometryczny 1413µS/cm Wzorzec konduktometryczny 1413µS/cm Wzorzec konduktometryczny 147µs Wzorzec konduktometryczny 147µS/cm Wzorzec konduktometryczny 15µS/cm 1 x 100ml 7 x 100ml 1 x 500ml 1x500 ml 1 x 300ml 1 x 500ml 1x500 ml 1 x 500ml 1 x 300ml 49 Wzorzec konduktometryczny 706µs 1x300ml 50 Wzorzec ph x 1000ml 51 Wzorzec ph 6,865 1 x 500ml 52 Wzorzec ph x 1000ml 53 Wzorzec ph x 1000ml 54 Wzorzec wieloelementowy ICP 1000 mg/l w kwasie azotowym w kwasie azotowym 1000mg/l 1x100ml 55 elazo 1x15 ml elazo w kwasie azotowym 1000mg/l elazo w kwasie azotowym 1000mg/l Fe 2x100ml 1x100ml 20

21 CZ IV Wzorce i materiały odniesienia organiczne L.p. Nazwa odczynnika Ilo Nr kat. proponowanego odczynnika i nazwa producenta Cena netto Stawka VAT Cena brutto Warto brutto ,1,1,3,10,11 heksachloroundekan w izooktanie lub cykloheksanie 100 µg/l (kongener SCCP) 1,2-dichlorobenzene d4 w metanolu 2000 µg/l 1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 500ug/ml w acetonie 4 x 1ml 2 x 1ml 3x1ml 4 1,4-dichlorobenzene-d4 1 x 1ml 5 1,4-difluorobenzene 1 x 1ml 6 4-bromofluorobenzene 2000 µg/l w metanolu 4 x 1ml 7 4-bromofluorobenzene 1 x 1ml 8 4N-nonylofenol mieszanina 1,0 mg/ml w izooktanie 4 x 1ml 9 4-nonylofenol mieszanina typ B 1,0 mg/ml w izooktanie 4 x 1ml 10 4-tert-oktyfenol 4 x 1ml Aklonifen w cykloheksanie 100 µg/l - wzorzec Alachlor w metanolu 1000 µg/l - wzorzec 3 x 1ml 2 x 1ml 13 Anions - Mix 6 IC-MAN-06-R1-1 2x100ml 14 Anions - Mix 7 IC-MAN-07-R1-1 1x100ml Atrazyna w metanolu 1000 µg/l - wzorzec Benzo(a)pyrened12 500ug/ml w acetonie 2 x 1ml 3x1ml 17 beta-endosulfan 10ng/ul 1x10ml Bifenox w metanolu 100 µg/l - wzorzec Chlorfenwifos w metanolu 1000 µg/l - wzorzec 3 x 1ml 1 x 1ml 21

22 20 chloroalkany C10-C13 w cykloheksanie lub izooktanie 1000 µg/l 4 x 1ml 21 Chlorpyrifos (Dursban) w metanolu 1000 µg/l - wzorzec 1 x 1ml 22 Chlorpyrifos (Dursban) w metanolu 1000 mg/l - wzorzec 4 x 1ml 23 CRM LGC 6019 river water 1 x 125ml 24 Cybutryna w metanolu 100 µg/l - wzorzec 3 x 1ml Cypermetryna w metanolu 100 µg/l - wzorzec Decafluorobiphenyl (surrrogate - EPA 8310) 1ug/ml w acetonitrylu (oznaczanie WWA) 3 x 1ml 5x1ml 27 Decan (wzorzec do GC) 1 x 5ml dichlorvos w metanolu 1000 µg/l - wzorzec Dikofol w metanolu 100 µg/l - wzorzec epoksyd heptachloru w metanolu 1000 µg/l - wzorzec Eter pentabromodifenylowy (2,2,4,4,5) Ftalan di (2-etyloheksyl) DEHP µg/l w metanolu Heksachlorobenzen w metanolu 1000 µg/l - wzorzec 2 x 1ml 3 x 1ml 2 x 1ml 4 x 1ml 6 x 1ml 2 x 1ml 34 heptachlor w metanolu 1000 µg/l - wzorzec 2 x 1ml 35 Krzemionka 50mg/l SiO2 2 x 200 ml 36 Kwas glutaminowy 99% 1x100g 37 methyl-t-butyl ether-d µg/l w metanolu 4 x 1ml Mieszanian BTEX w metanolu (brnzen, etylobenzen, toluen, o-ksyken, m-ksylen, p-ksylen 2000 mg/ml Mieszanian oleju mineralnego i napdowegow heptanie 10mg/l 3 x 1ml 1 x 10ml 22

23 40 Mieszanian VOC w metanolu (1,2 dichloroetan, dichlorometan, heksachlorobutadien, chloroform, 1,2,3- trichlorobenzen, 1,2,4- trichlorobenzen, 1,3,5- trichlorobenzen, trichloroetylen, tetrachloroetylen, benzen, czterochlorek wgla, naftalen) 1000 mg/ml 6 x 1ml 41 Mieszanian VOC w metanolu (1,2 dichloroetan, dichlorometan, heksachlorobutadien, chloroform, 1,2,3- trichlorobenzen, 1,2,4- trichlorobenzen, 1,3,5- trichlorobenzen, trichloroetylen, tetrachloroetylen, benzen, czterochlorek wgla, naftalen) 2000 mg/ml 6 x 1ml 42 Mieszanina (diuron, izoproturon, symazyna, atrazyna ) 100 mg/ml w metanolu 2 x 1ml 43 Mieszanina (diuron, izoproturon, symazyna, atrazyna ) 1000 mg/ml w metanolu 2 x 1ml 44 Mix eterów bromodifenylowych (BDE-28, 47,99,100,153,154) 6 x 1ml 45 Mix izomerów alfa, beta, gamma 1,2,5,6,9,10 - Heksabromocyclododekanu i 1,3,5.7.9,11 - Heksabromocyclododekan w metanolu 1000 µg/l 4 x 1ml 46 n-dekan 1x1ml 47 Olej mineralny 7 x 1 ml 48 Olej napdowy 7 x 1 ml 23

24 49 50 Pentachlorobenzen w metanolu 1000 µg/l - wzorzec Pentachlorofenol w metanolu 1000 µg/l - wzorzec 2 x 1ml 4 x 1ml 51 Perfloorooctane sulfonic acid w metanolu 100 µg/l - wzorzec 3 x 1ml 52 Prebane w metanolu 100 µg/l - wzorzec 3 x 1ml 53 Quinoxyfen w metanolu 100 µg/l - wzorzec 3 x 1ml 54 Stearynian stearylu 1x100mg 55 Symazyna w metanolu 1000 µg/l - wzorzec 2 x 1ml 56 Tetrakontan (wzorzec do GC) 1x 250mg Trifluranina w metanolu 1000 µg/l - wzorzec Triphenyl phosphate 500ug/ml w acetonie 2 x 1ml 3x1ml Woda powierzchniowa SPS SW2 materiał referencyjny Woda powierzchniowa SPS WW1 materiał referencyjny 2 opak. (6x50ml) 2 opak. (6x50ml) 61 Wzorzec - mieszanina pestycydów w metanolu 100 µg/l: alachlor, chlorfenfinvos, chlorpyrifos, dichlorvos, trifluralina,symazyna, atrazyna, DEHP, heksachlorobutadien, heksachlorobenzen, pentachlorobenzen, heptachlor, epoksyd heptachloru (2 izomery), 6 x 1ml 62 Wzorzec- mieszanina pestycydów w metanolu 1000 µg/l: alachlor, chlorfenfinvos, chlorpyrifos, dichlorvos, trifluralina,symazyna, atrazyna, DEHP, heksachlorobutadien, heksachlorobenzen, pentachlorobenzen, heptachlor, epoksyd heptachloru (2 izomery) 6 x 1ml 63 Wzorzec mix WWA w acetonitrylu 500µg/ml 4 x 1ml 24

25 64 Wzorzec mix WWA w acetonitrylu: naftalen 100µg/ml, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, fluoranten, benzop(a)piren, dibenzo(a,h,)antracen, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, benzo(j)fluoranten, benzo(a)antracen, antracen 10 µg/ml 4 x 1ml 25

26 CZ V Odczynniki mikrobiologiczne L.p. Nazwa odczynnika Ilo Nr kat. proponowanego odczynnika i nazwa producenta Cena netto Stawka VAT Cena brutto Warto brutto 1 Butelki ze rodkiem przeciw pienieniu 1 opak. 2 NAPHRAX 1 op. 15 ml 3 Paski TST Control 1 opak. 4 Paski TST control Browna 2 opak. 5 Płytki odciskowe Envirocheck z TSA i substancjami neutralizujcymi (1op./20szt.) 2 opak. 6 poywka testu Colilert 2 opak. (200 szt.) 7 Rurki Browna 1 opak. 8 Rurki z biał plamk Browna 3 opak. 9 Sterikon (1 op./15szt.) 2 opak. (15 szt.) 10 Tacki Quanti-Tray/ opak. 11 wzorzec zabarwienia dla tacki Quanti-Tray/ opak. 12 zestaw Quanti-Cult 2 opak. 26

27 Załcznik nr 2 do SIWZ Owiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu Numer postpowania: WA ZAMAWIAJCY: Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Białymstoku Białystok ul. Ciołkowskiego 2/3 WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) OWIADCZAM(Y), E: Stosownie do treci art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U.2013,poz.907 j.t.): 1. spełniam(y) warunki udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw odczynników chemicznych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Białymstoku 2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalnoci lub czynnoci objtych niniejszym zamówieniem, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania, 3. posiadam(y) wiedz i dowiadczenie, 4. dysponuje(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5. spełniam(y) warunki udziału w postpowaniu dotyczce sytuacji ekonomicznej i finansowej, PODPIS(Y): 27

28 Załcznik nr 3 do SIWZ Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nr postpowania: WA OWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy Owiadczam, e...nie podlega wykluczeniu z postpowania (podpis i piecztka Wykonawcy) o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku /tekst jednolity: Dz.U.2013, poz.907 /, zwanej dalej ustaw pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp postpowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si: 1) wykonawców, którzy wyrzdzili szkod, nie wykonujc zamówienia lub wykonujc je nienaleycie, jeeli szkoda ta została stwierdzona lub zostali zobowizani do zapłaty kary umownej, jeeli szkoda ta lub obowizek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej ni 5% wartoci realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sdu, które uprawomocniło si w okresie 3 lat przed wszczciem postpowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiajcy rozwizał albo wypowiedział umow w sprawie zamówienia publicznego albo odstpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okolicznoci, za które wykonawca ponosi odpowiedzialno, jeeli rozwizanie albo wypowiedzenie umowy albo odstpienie od niej nastpiło w okresie 3 lat przed wszczciem postpowania, a warto niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartoci umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj lub których upadło ogłoszono, z wyjtkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłoci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sdu, jeeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj majtku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegaj z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjtkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo przeciwko rodowisku, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu popełnienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo przeciwko rodowisku, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu popełnienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego; 28

29 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarzdu prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo przeciwko rodowisku, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu popełnienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo przeciwko rodowisku, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu popełnienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzdujcego członka organu zarzdzajcego prawomocnie skazano za przestpstwo popełnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamówienia, przestpstwo przeciwko prawom osób wykonujcych prac zarobkow, przestpstwo przeciwko rodowisku, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popełnione w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu popełnienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sd orzekł zakaz ubiegania si o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob kary. 10) wykonawców bdcych osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestpstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si wyroku; 11) wykonawców bdcych spółk jawn, spółk partnersk, spółk komandytow, spółk komandytowo-akcyjn lub osob prawn, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarzdu, komplementariusza lub urzdujcego członka organu zarzdzajcego prawomocnie skazano za przestpstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si wyroku.... (podpis i piecztka Wykonawcy) 29

30 Załcznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia CZ I Odczynniki czyste do analizy L.p. Nazwa odczynnika Ilo Inne wymagania 1 1,10 fenantrolina czda 2 x 5 g nr. katalogowy firmy POCH 2 4-aminoantypiryna 1 x10 g nr. katalogowy firmy Merck 3 Azotan (V) sodu, kryst.czysty 1x 1kg nr katalogowy firmy MERCK 4 Bezwodnik kwasu octowego 1x100ml nr. katalogowy firmy POCH Bibuła filtracyjna jakociowa czysto nie gorsza ni odczynnika znajdujcego si 2 opak. 5 rednia pod nr. katalogowym firmy POCH Błkit bromotymolowy, sól czysto nie gorsza ni nr katalogowy Merck, sodowa wskanik rozpuszczalny 2x10g w wodzie ACS czysto nie gorsza ni nr katalogowy Merck, Błkit metylenowy (C.I.52015) 2x10 g Bromiany i bromki, roztwór 1 sztuka nr katalogowy firmy Merck czysto nie gorsza ni odczynnika znajdujcego si celuloza mikrokrystaliczna 1x100g 9 pod nr. katalogowym f.Merck 10 Chlorek amonu 2 x 500 g nr.katalogowy firmy Merck 11 Chlorek kobaltu (II) szeciohydrat 1 x 5 g nr. katalogowy ACRS42357 firmy POCH 12 Chlorek sodu SMR 2 x 80g nr. katologowy firmy Merck 13 Chlorek sodu czda 2 x 1000 g 14 Chlorek elaza(iii) 6 hydrat 1x100 nr katalogowy f.poch 15 Chloroform GR 2 x 2500 ml nr katalogowy firmy Merck 16 Chromian potasu 2x250 g nr. katologowy firmy Merck Czerwie metylowa czysto nie gorsza ni odczynnika znajdujcego si 2x10 g 17 rozpuszczalna w wodzie pod nr. katalogowym firmy POCH czysto nie gorsza ni odczynnika znajdujcego si Etanol 96% czda 8 x 1000ml 18 pod nr. katalogowym firmy Merck Eter naftowy o temp. wrzenia C Fenoloftaleina cz.d.a 1 x 1000 ml nr. katalogowy firmy POCH 1 x 5g 30 czystos nie gorsza ni odczynnika znajdujcego si pod nr. katalogowym firmy POCH 21 Filtry membranowe PTFE 0,2µ. 1 x 200 szt nr katalogowy firmy Merck Filtry z włókna szklanego, klasa 3op 22 GF/C (po 100sztuk) nr katalogowy firmy Witko Folia uszczelniajca PARAFILM mm x 75 m 3 opak. nie gorszy ni nr kat firmy Labart Folia uszczelniajca PARAFILM mm x 75 m 1 opak. nie gorszy ni nr kat firmy Labart Fosforan potasowy dwuzasadowy 25 K2HPO4 1 x 1000 g nr.katologowy firmy Merck

31 26 27 Gliceryna cz.d.a. Główki membranowe do sondy tlenowej StirrOx G WP3-ST 1 x 500 ml 1 opak (po 3 sztuki) 31 czysto nie gorsza ni odczynnika znajdujcego si pod nr. katalogowym firmy Merck nr katalogowy POL-EKO Kwas askorbinowy 1x100g nr. katalogowy firmy POCH 29 Kwas borowy czda 7 x 1000 g nr. katalogowy firmy POCH 30 Kwas fosforowy 10% 2x1000ml 31 Kwas L-askorbinowy 6 x 100g nr. katalogowy RDH firmy Sigma Aldrich 32 Kwas salicylowy 1 x 100g nr.katalogowy firmy Merck 33 Kwas siarkowy 0,05 mol/l [fix] 1 ampułka nr.katalogowy firmy Merck nr. katologowy , firmy Merck Kwas siarkowy 95-97% GR 11 x 2500 ml 34 opakowanie szklane 35 Kwas solny (fix) 0,1N 10 ampułek nr. katalogowy firmy Merck 36 Kwas solny 0,2 mol/l 2 ampułki nr. katalogowy firmy POCH 37 Kwas solny 2,0 mol/l 2x1000 ml nr. katalogowy Merck Membrany filtracyjne Nuclepore krki 1 opak. ( 100szt.) nr katalogowy Whatman nr kat , rednica 47 mm 8.0µm N-(1-Naftylo) etylenodiamina, 39 dichlorowodorek GR 2 x 5g nr. katologowy firmy Merck 40 Nadtlenek wodoru 30 % 5 x 1000ml nr. katalogowy firmy POCH 41 Nadtlenek wodoru 30 % 1 x 1000ml nr. katalogowy firmy Merck 42 Nadtlenodwusiarczan potasu GR 4 x 250g nr.katalogowy firmy Merck 43 Neodisher Alka,240 1x25 kg 44 Neodisher LM 2 1 x 10 l 45 Neodisher Z 1x20 kg Odczynnik Nesslera Oran metylowy Papierki wskanikowe ph 0-14 Papierki wskanikowe ph 0-14 Parafina 56/58 Paski wskanikowe do półilociowego oznaczania Azotanów/ azotynnów w roztworach 3 x 1000 ml 1x 5 g 15 opak. 2 opak. 1 x 1000 g nr. katalogowy firmy POCH, przydatny do oznaczania azotu amonowego od 0,04mg/l czysto nie gorsza ni odczynnika znajdujcego si pod nr. katalogowym firmy POCH nie gorsze ni nr katalogowy firmy Chemland nie gorsze ni nr katalogowym firmy Merck czysto nie gorsza ni odczynnika znajdujcego si pod nr. katalogowym firmy POCH 1 opak. nr katalogowy firmy Conbest 52 Potasu dwuwodorocytrynian 1 x 500g nr katalogowy firmu Fluka Potasu szeciochloroplatynian 1 x 5 g nr. katalogowy firmy Merck 53 (IV) 54 Proszek Miedziowy <63um 1 x 250g nr katalogowy firmy Merck 55 Rezorcyna 1 x100g nr katalogowy firmy Merck Roztwór elektrolitu do sondy 2x50 ml nr katalogowy POL-EKO tlenowej ELY/G 4 opak. nie gorsze ni nr katalogowy NALPHEM 32 firmy Sczki ilociowe rednie 18,5 cm 57 (po 100 szt.) Merck 42 opak. (po nie gorsze ni nr katalogowy GF/C firmy Sczki szklane GF Ø4,7cm szt.) Merck 59 Siarczan ferroiny (fenantrolina) 2 x 500 ml. nr katalogowy firmy Merck 60 Siarczan magnezu 7H2O 1 x 1000 g nr. katalogowy firmy POCH 61 Siarczan magnezu bezwodny 1 x 1000 g nr. katologowy firmy Merck

32 62 Siarczan rtciowy 1 x 250 g nr. katalogowy firmy POCH Siarczan sodowy bezwodny 1 x 500g nr katalogowy firmy Merck 63 granulat 64 Siarczan srebra 2 x 100 g nr. katalogowy firmy POCH 65 Siarczan elazawo-amonowy 1 x 500 g nr. katalogowy firmy Merck Sicapent ze wskanikiem 10 x 500ml nr katalogowy firmy Merck 66 rodek suszcy 67 Sól disodowo magnezowa EDTA 1x 250g nr. katalogowy firmy Merck 68 Sulfanilamid 1 x 100 g nr. katalogowy firmy Merck Tabletki Kjeldahl z miedzi 69 3,5gr/tab 1 op (250szt) nr. katalogowy firmy Merck Tabletki Kjeldahl z selenem 70 5gr/tab 1 op (250szt) nr. katalogowy firmy Merck Tabletki potasowo-selenowe 1000 Kjeltabs(3,5 g K2So4+3,5 1 op (1000szt) nr katalogowy firmy FOSS 71 mg Se) 72 Tiosiarczan sodu 0,1 mol/l 3 ampułki nr. katalogowy firmy Merck 73 Tiosiarczan sodu cz.d.a 1x50g nr katalogowy firmy Chempur 1 opak. (4 x TISAB do fluorków nr. katalogowym Pol-eko ml) nie gorszy ni nr katalogowy firmy Tlenek magnezu 2x1000g 75 Merck 76 Wglan wapnia 1 x 50ml nr. katalogowy firmy Merck Winian antymonylo-potasowy 1x250g nr. katologowy firmy Merck 77 (tlenek winianu i antymonu III) 78 Winian sodowo-potasowy 1 x 1000g nr. katalogowy firmy Merck 79 Wodorotlenek sodu cz.d.a. 33 x 1000g nr. katalogowy firmy POCH 2 opak. x nie gorszy ni odczynnik znajdujcy si pod nr. el krzemionkowy do eksykatora 80 1,5kg Katalogowym firmy POCH wiadectwo lub certyfikat analityczny, okres wanoci co najmniej 2 lata od daty dostawy dostawa odczynników lp nr 1-4, 8, 10-16, 19, 21-22, 25, 27-46, 51-56, 59-74, niezbdna w celu spełnienia wymaga jakoci i cigłoci wykonywanych w laboratorium analiz 32

33 CZ II Odczynniki specjalnie czyste L.p. Nazwa odczynnika Ilo Inne wymagania 1 Aceton 12 x 1000ml nr.katologowy 9254 firmy Baker (ultra resi) 2 Aceton do analizy 2 x 1000ml nr katalogowy firmy Merck 3 Aceton do HPLC 4 x 500ml nr katalogowy firmy Merck 4 Acetonitryl do HPLC, min 99,95% 24 x 2500ml fluorescencja: chinina 254 max 1.0ppb, chinina 365 max 0,5 ppb, filtrowany przez filtr 0,2mm, zawarto wody max 0,02%,nr. katologowy firmy Merck 5 Benzen do syntezy 1 x 1000ml nr katalogowy firmy Merck 6 Dichlorometan LiChrosolv 16 x 1000ml nr.katologowy firmy Merck 7 Dwusiarczek wgla z nisk zawartoci benzenu 1 x l000ml nr katalogowy firmy Sigma Aldrich 8 Izooktan do HPLC 1 x 2500ml nr katalogowy firmy POCH 9 Kolumienki ekstrakcyjne octadecyl polar plus 500mg/ 3 ml 2 opak. nr katalogowy Witko Kolumienki ekstrakcyjne SPE RP mg/6 ml 10 opak. (po 30 szt.) oznaczanie WWA w wodzie, uziarnienie 40-65mm nr. katologowy firmy Merck 11 Kolumienki ekstrakcyjne SPE RP mg/3 ml 7 opak. (po 50 szt.) oznaczanie WWA w wodzie, uziarnienie 40-65mm nr. katologowy firmy Merck 12 Kolumienki ekstrakcyjne, polipropylenowe,spe CHROMABOND Na2SO4/ florisil,6 ml 2000mg/2000mg 1op/30 szt 20 opak. po 30 szt nr katalogowy MANA firmy Labart 13 Kwas azotowy min 65% 3 x 1000ml nr. katologowy firmy Merck 14 Kwas azotowy min 65% do oznaczania metali 14 x 1000ml do oznaczanie metali cikich, nr. kat firmy Merckl 15 Kwas L-askorbinowy Reag.Ph.Eur 2x100g nr katalogowy firmy Sigma Aldrich 16 Kwas maleinowy 3 x 1kg nr katalogowy firmy Merck 17 Kwas solny 30% 4 x 1000ml nr katalogowy 9600 firmy Baker 18 Kwas solny 37% 4 x 1000ml nr. katologowy firmy Merck 19 Metanol wysokiej czystoci do GC 11 x 2500 ml nr.katologowy firmy Merck 20 Metanol wysokiej czystoci do GC 3 x 2500 ml nr. katologowy firmy Baker 21 Metanol wysokiej czystoci do HPLC, min 99,95% 24 x 1000 ml fluorescencja: chinina 254 max 1.0ppb, chinina 365 max 0,5 ppb, filtrowany przez filtr 0,2mm, nr. katologowy firmy Merck 33

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Budowa budynku mieszkalno- usługowego przy Placu Zgody w Głuchołazach (Obecna nazwa : Plac Solidarnoci) 1 Ogłoszenie o nr 169793-2009 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 18.10.2006r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ul. Dowiadczalna 4, P.O. Box 201, 20-290 Lublin 27 Tel.: (081) 74-450-61, Fax: (081) 74-450-67 E-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl http://www.ipan.lublin.pl A-2401-9/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy nr S-2710-012/08

Znak Sprawy nr S-2710-012/08 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

PN -3-07. Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych na poszczególne zakresy. V. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych.

PN -3-07. Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych na poszczególne zakresy. V. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych. PN -3-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOCI PONIEJ 60 000 EURO 1 (dalej zwana SIWZ) I. Zamawiajcy: Województwo lskie, reprezentowane przez Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego Numer sprawy : AZP-381-19 /15 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 51 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 02-495 Warszawa NIP 525-22-48-481 tel. (022) 478-60-00, fax. (022) 478-60-11 www.ursus.warszawa.pl e-mail: epastuszko@ursus.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo