BUDUJ KAUFLAND. burmistrza. Zwi¹zek zarabia na nas? rewitalizacja. 23 kwietnia rozpoczyna siê Maraton czytania Biblii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDUJ KAUFLAND. burmistrza. Zwi¹zek zarabia na nas? rewitalizacja. 23 kwietnia rozpoczyna siê Maraton czytania Biblii"

Transkrypt

1 Dro sza rewitalizacja 450 tys. z³ do³o ymy z bud etu do rewitalizacji rynku. A 180 tys. z³ ma kosztowaæ oœwietlenie ratusza. Trzeba te do³o yæ do robót wodoci¹gowych i drogowych. A koszt inwestycji wzroœnie do 12 mln 743 tys. z³. s. 3 Zwi¹zek zarabia na nas? Eko Siódemka w I kwartale 2014 roku wypracowa³a kilkaset tysiêcy z³otych nadwy ki. Na konto zwi¹zku, który odpowiada za odbiór œmieci od mieszkañców, wp³ywa wiêcej ni musi zap³aciæ za wywóz odpadów. s. 5 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 16 (991) 22 kwietnia 2014 r. Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) Plebiscyt SMS Oceñ burmistrza KoŸmina s. 2 BUDUJ KAUFLAND Po wielu latach rozpoczê³a siê budowa marketu Kaufland przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie. Wed³ug planów, pracê w tym sklepie znajdzie 56 osób. Niestety, nie powstan¹ ronda ko³o szpitala i przy targowisku. Inwestor poszerzy jedynie pas drogowy na Mickiewicza oraz wyremontuje chodnik wzd³u swojej dzia³ki. 6 KoŸmin Oskar enia o nepotyzm Anonimowy mieszkaniec Borzêciczek stawia zarzuty dyr. oœrodka szkolno-wychowawczego. Zdziwiona dyrektorka apeluje o odwagê i proponuje mu bezpoœrednie spotkanie. 7 Rozdra ew Przepust prawie gotowy Koñcz¹ siê prace przy modernizacji przepustu drogowego w Trzemesznie. Mieszkañcy wsi twierdz¹, e jakoœæ inwestycji zweryfikuj¹ opady deszczu. 9 Do ka dej gazety do³¹czamy portret Jana Paw³a II z okazji jego kanonizacji Kobylin Most do naprawy W 2013 r. Powiatowy Zarz¹d Dróg naprawi³ nawierzchniê na moœcie w agiewnikach. Minê- ³o piêæ miesiêcy, a jest gorzej, ni by³o przed napraw¹ mówi so³tys, Grzegorz Kreczmer. 8 Stara Obra Bêdzie przedszkole We wrzeœniu we wsi zostanie utworzony oddzia³ przedszkolny dla trzy- i czterolatków. Do przedszkola bêd¹ uczêszcza³y dzieci ze Starej Obry i pobliskich wsi. 15 PW.P ÓCIENNICZAK Prace budowlane rozpoczê³y siê kilkanaœcie dni temu 23 kwietnia rozpoczyna siê Maraton czytania Biblii Wszystkich chêtnych zapraszamy do Muzeum Regionalnego od godz Zduny Zmiany w Harmonii 7 kwietnia odby³y siê wybory do zarz¹du chóru Harmonia. Miejsce zmar³ego przed rokiem prezesa Jerzego Koniecznego, zaj¹³ jedyny kandydat na to stanowisko, Janusz Roszak. 18 REKLAMA Sulmierzyce Dziury na Stryczyñskiego Ulica Stryczyñskiego wygl¹da jak odcinek specjalny pokonywany przez kierowców na rajdach samochodowych. Mieszkañcy zastanawiaj¹ siê, kiedy bêdzie mo na przejœæ tamtêdy such¹ nog¹? 2

2 2 Sprawy Telegraf Krotoszyn. 23 kwietnia o w Zespole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi na pl. Szkolnym 19 odbêdzie siê zebranie mieszkañców osiedla nr 6 (g³ównie B³onie). STOP. Krotoszyn. Do godz dnia 24 kwietnia zainteresowane firmy mog¹ sk³adaæ w gminie swoje oferty wybudowania ulic: Morelowej, Matejki i Wieniawskiego. STOP. Krotoszyn. Do 25 kwietnia (do 10.30) magistrat przyjmuje oferty na opracowanie projektu utworzenie oœrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na B³oniu. STOP. Krotoszyn. W dniach kwietnia, w zwi¹zku z koñcz¹cym siê terminem sk³adania zeznañ rocznych, Urz¹d Skarbowy bêdzie czynny d³u ej ni zwykle od 7.00 do Kasa bêdzie czynna do godz STOP. Krotoszyn. 29 kwietnia o w sali nr 41 Urzêdu Miejskiego rozpocznie siê bezp³atne szkolenie Odnawialne ród³a energii inwestycj¹ w przysz³oœæ. Szkolenie organizuje Lion Energy Group z Leszna. STOP. Kobylin. 27 kwietnia na boisku Orliu rozegrana zostanie trzecia kolejka ligi gminnej Ludowych Zespo- ³ów Sportowych w pi³ce no nej. W tym roku startuje w niej 10 dru- yn. STOP. Rozdra ew. 27 kwietnia w Nowej Wsi i 29 kwietnia w Rozdra ewie (godz ) pokazany zostnie spektakl pt. Trud prowadzi do œwiêtoœci, z okazji kanonizacji Jana Paw³a II. STOP. Pod naszym patronatem Jubileuszowe œpiewanie 28 kwietnia w kinie Przedwioœnie stowarzyszenie Razem z Krotoszyna organizuje pi¹t¹ edycjê Przegl¹du Piosenki Polskiej. Rzecz Krotoszyñska objê³a imprezê swoim patronatem. Na chwilê obecn¹ mamy zg³oszonych 130 osób 7 zespo³ów i 15 indywidualnych wykonawców. Cieszy fakt obecnoœci m³odzie y, która chce wspó³tworzyæ miêdzypokoleniow¹ wiêÿ podkreœla prezeska stowarzyszenia Razem, El bieta Gasztka. W przegl¹dzie wezm¹ udzia³ tak e osoby z innych powiatów i województw. Z roku na rok przegl¹d cieszy siê wiêkszym zainteresowaniem, co Oceñ burmistrza Bratborskiego To ju ostatnie dni na udzia³ w plebiscycie oceniaj¹cym pracê burmistrza KoŸmina Wlkp., Macieja Bratborskiego. Do 18 kwietnia otrzyma³ on 77,3 proc. g³osów poparcia i 22,7 proc. opinii negatywnych. W CZYM RZECZ? umacnia nas w przekonaniu, e warto go kontynuowaæ dodaje E. Gasztka. 28 kwietnia us³yszymy piosenki z lat Nie zabraknie kultowych przebojów, które po dziœ dzieñ ciesz¹ uszy nie tylko osób starszych, ale równie m³odych mówi prezeska. Wystêpy bêdzie ocenia³o jury w sk³adzie: Ewa Bukowska (dyrektorka biblioteki), Karol Kaj (muzyk), Juliusz Poczta (radny powiatowy) i Wojciech Szuniewicz (szef oœrodka kultury). Podobnie jak wminionych latach, naszym prowadz¹cym bêdzie Andrzej Piotrowski informuje E. Gasztka. Marcin Szyndrowski W tym roku jesieni¹ odbêd¹ siê wybory do rad gmin, powiatu i bezpoœrednie burmistrzów. To dobra okazja, by pozytywnie lub negatywnie oceniæ dotychczasow¹ dzia³alnoœæ w³odarzy naszych gmin. Poprzednio Czytelnicy wystawili pozytywn¹ ocenê burmistrzowi Krotoszyna, Julianowi Joksiowi. Sms-y na Macieja Bratborskiego wysy³amy pod nr 71160, udzielaj¹c odpowiedzi: BRM.POZYTYWNIE lub BRM.NEGATYWNIE. Plebiscyt koñczy siê w czwartek 24 kwietnia o pó³nocy. Szczegó³y i bie ¹ce wyniki na stronie, w zak³adce Plebiscyt Rzeczy. Koszt sms-a to 1,23 z³ (z VAT). (popi) Wserialu pt. Kaufland w Krotoszynie. Pierwsze doniesienia Rzeczy o planowanej budowie tego supermarketu pojawi³y siê ju w 2002 r. Wtedy by³y to jeszcze plotki. Potem jednak zg³osi³ siê inwestor, który wyst¹pi³ o pozwolenie na budowê pawilonu handlowego wraz z parkingami na dzia³ce przy ul. Mickiewicza. Pusty, zaroœniêty chaszczami plac pomiêdzy szpitalem i ceram¹ zmienia swoje oblicze, o czym piszemy na s. 6 dzisiejszego numeru. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku w nowym wielkopowierzchniowym sklepie mieszkañcy bêd¹ mogli robiæ zakupy. Oczywiœcie, pojawienie siê w stolicy naszego powiatu kolejnego marketu powoduje dr enie serc miejscowych kupców. Wielu z nich nie wytrzyma³o konkurencji sieci handlowych, które bardzo chêtnie inwestuj¹ w Krotoszynie i planuj¹ otwieranie kolejnych sklepów. Niedawno gruchnê³a wieœæ, e planowana jest czwarta Biedronka. Mia³aby stan¹æ na terenie po zak³adach miêsnych przy ul. Kobyliñskiej, gdzie ju dzia³a rodzimy sklep Dino. Mówi siê równie, e lokalny przedsiêbiorca stawia przy ul. Benickiej, wpobli u budowanej przez siebie stacji paliw, obiekt, w którym mo e siê ulokowaæ nastêpna sieæ handlowa. Ekonomiczne skutki otwierania marketów w 30-tysiêcznym Krotoszynie s¹ dodatnie dla mieszkañców (du y wybór towarów po ni szych cenach) i ujemne dla rodzimych handlowców (zamykanie interesów przez niewytrzymywanie konkurencji z sieciami). W Kauflandzie powstanie wprawdzie 50 nowych miejsc pracy, ale komunikacja w mieœcie znacznie siê pogorszy. A do 2013 r. inwestor mia³ w zamian za zgodê na wjazd do marketu od ul. Mickiewicza zbudowaæ dwa ronda przy domu handlowym i ko³o targowiska. Niestety, wycofa³ siê z tego, a dyrekcja dróg krajowych uleg³a naciskom i odst¹pi³a od swego warunku. Skutki tej decyzji, krytykowanej przez samorz¹dy miejski i powiatowy, bêd¹ op³akane. atwo sobie wyobraziæ korki na Mickiewicza we wtorki i pi¹tki, kiedy do miasta przyje d aj¹ mieszkañcy okolicznych wsi. Zat³oczone bêd¹ tak e inne ulice: Kobyliñska, Sienkiewicza czy Floriañska. Krotoszyn marketami stoi. To nie puste has³o, lecz fakt. Na Kauflandzie raczej siê nie skoñczy, poniewa wedle jednego z opracowañ, sieciom handlowym op³aci siê do³o yæ 4 tys. m kw. powierzchni. Która wejdzie na rynek jako nastêpna? Sebastian Poœpiech Na pomniku rodziny pani Barbary znajdowa³y siê resztki cementu i ziemia Kamieniarze zostawili po sobie ba³agan Do naszej redakcji zg³osi³a siê krotoszynianka, Barbara Andrzejewska (60 l.), która pod koniec tygodnia odwiedzi³a groby bliskich na krotoszyñskim cmentarzu. Jeden z nich by³ ubrudzony cementem i ziemi¹. Wczeœniej pani Barbara wysprz¹ta³a groby bliskich. Umy³a nagrobki, bo zbli a³y siê œwiêta i chcia³a, by na grobach, którymi siê opiekuje, by³ porz¹dek. Potem wybra³am siê na cmentarz, eby zapaliæ znicze. Sfotografowa³am to, co zobaczy³am na jednym z grobów mówi. Jak siê okaza³o, wczeœniej firma kamieniarska Józefa Januszkiewicza z Sulmierzyc stawia³a obok nowy nagrobek. Niestety, pracownicy za nic mieli inne pomniki. Po Sulmierzyce Na Stryczyñskiego zgubisz o³¹dek Radna miejska, El bieta Wachowiak zaapelowa³a do w³adz samorz¹dowych o naprawê nawierzchni pó³kilometrowej ulicy na os. Sulimira. Jad¹c t¹ drog¹ mo na zgubiæ o³¹dek opisa³a obrazowo. Gdy w minion¹ œrodê tam pojechaliœmy, sulmierzyczanie mówili, e choæ zaledwie dwa tygodnie wczeœniej wyrównano nawierzchniê, ju wychodz¹ dziury. To wyrównywanie jest skuteczne tylko do pierwszego deszczu powiedzia³ nam mê czyzna pracy wszystko zepchnêli pod inne groby. Dodatkowo na grobie znajdowa³y siê cement i ziemia. Bêdê musia- ³a od nowa go myæ, bo wygl¹da okropnie t³umaczy kobieta. Nasza Czytelniczka skontaktowa³a siê z firm¹ z Sulmierzyc. Tam jednak, jak stwierdzi³a, niemi³ym tonem poinformowano j¹, e pewnie pracownicy nie zakoñczyli jeszcze robót i potem zrobi¹ porz¹dek. My tak e skontaktowaliœmy siê z sulmierzyckim zak³adem kamieniarskim. Przyznajê, e ta pani dzwoni- ³a do nas. Poinformowa³am pracowników, którzy stawiali tam pomnik. O ile wiem, pojechali i posprz¹tali po sobie. Oczywiœcie, sprawdzê to. Zadbamy, eby w przysz³oœci nie dochodzi³o do podobnych sytuacji powiedzia³a nam Wanda Januszkiewicz, ona w³aœciciela. (max) Ul. Stryczyñskiego w Sulmierzycach z regu³y wygl¹da jak odcinek specjalny pokonywany przez kierowców na rajdach samochodowych. Kiedy bêdzie mo na przejœæ tamtêdy such¹ nog¹? S.POŒPIECH Ka³u e s¹ na drodze, choæ kilka tygodni temu przejecha³a ni¹ równiarka mieszkaj¹cy na pocz¹tku Stryczyñskiego. Mieszkañcy zg³aszali mi tê sprawê. Czy mo na wysypaæ tam t³uczeñ? zapyta³a podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej E. Wachowiak. Zdaniem burmistrza, Piotra Kaszkowiaka ³atanie dziur na wspomnianej ulicy gruzem lub t³uczniem to marnotrawstwo. Jak to zrobimy, to utopimy pieni¹dze, bo po nastêpnym deszczu znowu pojawi¹ siê wyrwy powiedzia³ w³odarz miasta. Radny, Krzysztof Pauliñski stwierdzi³: Trzeba by³oby wybraæ 20 do 30 cm ziemi, bo tam pod- ³o em jest piasek. Pamiêtam, jak kiedyœ przyjecha³ samochód z przyczep¹ t³ucznia. Minê³o dos³ownie kilka dni od jego wysypania, a jak przysz³y opady deszczu i przejecha³o ulic¹ kilka samochodów, wszystko zniknê³o. Burmistrz doda³, e sprawê za³atwiæ mo e raz na zawsze tylko odwodnienie terenu podmok³ego i usytuowanego ni ej ni inne czêœci Sulmierzyc. Na razie jednak nie wiadomo, czy miasto przeprowadzi tê inwestycjê w najbli szych latach. (popi)

3 Gmina do³o y do rewitalizacji rynku w Krotoszynie 450 tys. z³. A 180 tys. z³ ma kosztowaæ samo oœwietlenie ratusza. Tym samym koszt inwestycji wzroœnie do 12 mln 743 tys. z³. Burmistrz t³umaczy, e dodatkowo prace s¹ konieczne, a wyniknê³y ju w trakcie prowadzonych robót. Sprawê przedstawi³ radnym wzesz³ym tygodniu burmistrz Julian Jokœ. Jak wyjaœni³, najwiêcej bêdzie kosztowa³o oœwietlenie ratusza, bo na ca³y system kilkuset metrów kabli, lamp i arówek P.W.P ÓCIENNICZAK Sprawy Rosn¹ koszty rewitalizacji potrzeba a 180 tys. z³. Drugi najwy - szy koszt zwi¹zany jest zkoniecznoœci¹ wykonania nieprzewidzianych robót kanalizacyjnych i wodoci¹gowych w obrêbie rynku to 130 tys. z³. Pozosta- Na oœwietlenie ratusza gmina wyda a 180 tys. z³ ³e nieznane przed przyst¹pieniem do inwestycji zadania dotycz¹: prac drogowych, wykonania przejœæ dla pieszych z kostki o innym kolorze od pod³o a rynku, prze³o enia kostki przy koœciele œw. ap. Piotra i Paw³a i dokupienia ³awek. Radny S³awomir Augustyniak stwierdzi³, e podejrzewa³, i w trakcie inwestycji pojawi¹ siê dodatkowe koszty. W³odarz Krotoszyna, Julian Jokœ, nie przej¹³ siê t¹ opini¹ ipoinformowa³ radnych, e tempo prac przy rewitalizacji krotoszyñskiej starówki jest wyj¹tkowo szybkie, a wykonawca najprawdopodobniej zakoñczy je do wrzeœnia br. Radny Augustyniak podsumowa³ to w ten sposób: Oby tempo prac nie prze³o y³o siê negatywnie na ich jakoœæ. Roboty budowlane na rynku oraz przyleg³ych ulicach wykonuje firma Gembiak-Mikstacki. Modernizacjê przeprowadzono ju na ulicach: Farnej, Klasztornej, Ma³y Rynek, placu Jana Paw³a II i odcinku Zdunowskiej. Wkolejce czekaj¹ Go³êbia, Piekarska i W¹ska. Czêœæ rynku iodcinek ul. Zdunowskiej zostan¹ ca³kowicie wy³¹czone z ruchu pojazdów. Wjazd do centrum odbywa³ siê bêdzie ul. Koœciuszki oraz Kalisk¹, a wyjazd tylko KoŸmiñsk¹. Po tej stronie rynku bêd¹ parkingi. Przebudowa dotyczy tak e ratusza i fontanny. Sebastian Poœpiech D. PASZEK Œwi¹tecznie w ZMW 14 kwietnia w Rozdra ewie spotkali siê cz³onkowie wszystkich zarz¹dów kó³ Zwi¹zku M³odzie y Wiejskiej w powiecie krotoszyñskim. Senator Mo d anowska z³o y³a wszystkim yczenia wielkanocne REKLAMA 3 Gospodarzem spotkania wielkanocnego by³ zarz¹d ko³a ZMW Roz- -Team w Rozdra ewie. Prezes powiatowa ZMW, Monika Kwiatkowska z Lutogniewa, omówi³a plany na rok 2014, a w szczególnoœci program spotkania wszystkich cz³onków i sympatyków, które odbêdzie siê 11 maja w Ska³owie (gm. KoŸmin Wlkp.). Goœciem m³odych ludzi by³a senator And elika Mo d anowska, która opowiedzia³a o swojej pracy w Senacie oraz podziêkowa³a za zbieranie podpisów dla niej jako kandydatki do Parlamentu Europejskiego. Z³o y³a te yczenia wielkanocne. Wœród zaproszonych na spotkanie nie zabrak³o radnego sejmiku województwa wielkopolskiego, Franciszka Marsza³ka ojca chrzestnego ZMW, oraz radnej powiatowej z Rozdra ewa, Renaty Zych-Kordus. (max) Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub R E K L A M A Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 17 kwietnia na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Benice, Okrê na 5,18 z³ 5,20 z³ Jarocin, Wojska Polskiego 5,21 z³ 5,38 z³ 5,21 z³ 2,67 z³ Krotoszyn, ul. Tartaczna 5,20 z³ 5,38 z³ 5,34 z³ Krotoszyn, ul. Magazynowa 5,29 z³ 5,32 z³ 2,65 z³ Krotoszyn, ul. KoŸmiñska 5,30 z³ 5,42 z³ 5,32 z³ 2,68 z³ Milicz, ul. Poprzeczna 5,30 z³ 5,41 z³ 5,32 z³ 2,68 z³ Ostrów, ul. Krotoszyñska 5,31 z³ 5,42 z³ 5,36 z³ 2,65 z³

4 4 Bezpieczeñstwo Dostali testery i latarki Film niczego nie wykaza³ KPP KROTOSZYN Na spotkaniu omawiano sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem 16 kwietnia w komendzie policji odby³o siê posiedzenie powiatowej komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku pod przewodnictwem starosty Leszka Kulki. W³odarz powiatu wrêczy³ policjantom latarki i alkotesty. Omówiono stan bezpieczeñstwa po- arowego oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie powiatu krotoszyñskiego w roku Temat ten by³ wczeœniej szczegó³owo omawiany podczas marcowych posiedzeñ komisji Rady Powiatu oraz w trakcie sesji. Komisja zapozna³a siê równie z informacj¹ dotycz¹c¹ przestêpczoœci w powiecie krotoszyñskim w zesz³ym roku oraz z wynikami jej zwalczania w oparciu o dane Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie. Komendant Stra y Miejskiej, Waldemar Wujczyk, przedstawi³ informacjê o dzia³alnoœci tej jednostki. Wspó³pracujemy z policj¹ i wspólnie dbamy o bezpieczeñstwo na terenie miasta powiedzia³. W trakcie posiedzenia komisji starosta przekaza³ zastêpcy komendanta powiatowego policji, Mariuszowi Jaœniakowi, 2 testery trzeÿwoœci oraz 10 latarek. Sprzêt ten ma pomóc w walce z nietrzeÿwymi kierowcami. (max) 17 kwietnia w krotoszyñskim s¹dzie odby³a siê czwarta ju rozprawa dotycz¹ca œmiertelnego potr¹cenia 72-letniej Stefanii J. Przypomnijmy: do œmiertelnego w skutkach zdarzenia dosz³o 26 stycznia ub. roku na przejœciu dla pieszych obok sklepu Dino na ul. Rawickiej. Oskar ony kierowca pojazdu osobowego, 58-letni Marian J., mieszkaniec Krotoszyna pracuj¹cy w firmie ochroniarskiej, potr¹ci³ póÿnym wieczorem kobietê, która wskutek uderzenia zmar³a w szpitalu. W¹tpliwoœci s¹du budzi³o, czy kobieta zachowa³a szczególn¹ ostro noœæ wchodz¹c na przejœcie dla pieszych oraz gdzie dok³adnie znajdowa³a siê w momencie uderzenia przez auto. Policjant ma³o pamiêta Na czwartkowej rozprawie mia³o zeznawaæ troje œwiadków: funkcjonariusz policji obecny na miejscu zdarzenia oraz dwie osoby z rodziny oskar onego. Stawi³o siê tylko dwoje: 34-letni policjant oraz córka oskar onego. Jej m¹ nie móg³ przybyæ z racji pracy w transporcie zagranicznym. 36-letnia córka Mariana J. skorzysta³a z prawa do niesk³adania zeznañ. Wyjaœnienia z³o y³ tylko funkcjonariusz. Powiedzia³, e o wypadku zosta³ poinformowany przez dy urnego komendy, który w ramach s³u by wys³a³ go na miejsce zdarzenia. Tam wspólnie z technikiem kryminalistyki przeprowadzi³ oglêdziny miejsca zdarzenia i sporz¹dzi³ szkic powypadkowy. Przes³ucha³em równie jednego œwiadka. Wiêcej nie pamiêtam stwierdzi³. Rodzina zmar³ej 72-latki zapyta- ³a m.in., kto zasugerowa³, e ofiara wypadku by³a pod wp³ywem alkoholu (badania wykluczy³y tak¹ mo - liwoœæ, ale na pocz¹tku w notatkach s³u bowych policji znalaz³a siê informacja o znikomej iloœci alkoholu we krwi denatki). Auto oskar onego zatrzyma³o siê obok budynku nr P.W.P ÓCIENNICZAK Na filmie widaæ ofiarê wypadku z psem. Niestety, samego zdarzenia kamera nie zarejestrowa³a 18. Czy wczeœniej hamowa³o, bo jeœli tak, to znaczy, e siostra ju siê na pasach znajdowa³a zapyta³ brat ofiary wypadku, Józef Jaœkowiak. Nie pamiêtam. Je eli by³y œlady hamowania, to zosta³o to odnotowane w protokole odpar³ funkcjonariusz. Na filmie widaæ ma³o W¹tpliwoœci mia³ rozwiaæ film z kamery przemys³owej dyskontu Dino. Niestety, widaæ na nim niewiele. Kobieta o godz zosta³a uwieczniona, jak przechodzi przez pasy w kierunku sklepu Dino od strony ulicy Rawickiej, po czym idzie w stronê przejœcia dla pieszych naprzeciw urzêdu pracy. Tam jednak obiektyw kamery ju nie siêga, wiêc nie wiadomo, czy znajdowa³a siê na pasach, czy nie. Na filmie nie by³o równie widaæ auta, którym kierowa³ oskar ony. Obecny na sali Marian J. nie zeznawa³. Pe³nomocnik rodziny ofiary wniós³ o przes³uchanie kolejnego œwiadka lekarki, która leczy³a 72- latkê. Kobieta mia³a dolegliwoœci stóp, które znacznie spowalnia³y jej chód. Tymczasem bieg³y z zakresu ruchu drogowego wyliczy³ prêdkoœæ jej poruszania, bior¹c pod uwagê osobê zdrow¹. To mo e mieæ wp³yw na os¹d zdarzenia poinformowa³. S¹d przychyli³ siê do tego wniosku. Rodzinie puœci³y nerwy Zeznania oskar onego to k³amstwa. Robi siê wszystko, eby wypadek uszed³ mu na sucho powiedzia³ brat zmar³ej kobiety. Sêdzia nie chcia³ jednak s³uchaæ argumentów mê czyzny. Jak podkreœli³, to s¹d wyda wyrok. To ewidentna wina kierowcy. Nie wiem, na co siê czeka. Najpierw sugerowano, e siostra by- ³a pod wp³ywem alkoholu, a teraz chce siê na si³ê udowodniæ, e sama pod auto wesz³a. Bêdziemy walczyæ spuentowa³ J. Jaœkowiak. Do tematu powrócimy. Marcin Szyndrowski PSP KROTOSZYN Nasi stra acy przed rozpoczêciem æwiczeñ Stra acy na manewrach 10 kwietnia stra acy z komendy powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Krotoszynie uczestniczyli w II Wielkopolskich Manewrach Ratownictwa Medycznego. Manewry mia³y miejsce na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, a zorganizowane zosta³y przez Oœrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Tego typu æwiczenia s¹ sta³ym elementem pracy stra aków. Dziêki nim maj¹ oni szansê zaznajomiæ siê z nowymi sytuacjami, aby w razie realnego niebezpieczeñstwa podj¹æ jak najszybsze dzia³ania t³umaczy komendant krotoszyñskiej stra y, Mariusz Przyby³. Nasi ratownicy Krzysztof Jarosz, Piotr Niœkiewicz oraz ukasz Wyduba, tworzyli grupê, która wyposa ona w zestaw sprzêtu medycznego realizowa³a zadania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Natomiast Grzegorz Goliñski (ratownik medyczny) uczestniczy³ w manewrach w roli instruktora. Podczas æwiczeñ stra acy podnieœli swoje umiejêtnoœci, zapoznali siê z nowoczesnym sprzêtem medycznym oraz wymienili doœwiadczenia z kolegami z ca³ej Wielkopolski. (szyn) Oskar ony Marian J. nie odezwa³ siê podczas tej rozprawy

5 Sprawy 5 Eko Siódemka wiêcej pobiera ni wydaje Zwi¹zek Miêdzygminny Eko Siódemka z siedzib¹ w Krotoszynie w pierwszym kwartale 2014 roku wypracowa³ kilkaset tysiêcy z³otych nadwy ki. I to pomimo tego, e zaleg³oœci za styczeñ i luty br. przekroczy- ³y 150 tys. z³. Eko Siódemka dzia³a na terenie piêciu gmin: Krotoszyn, Kobylin, Sulmierzyce, Zduny i Cieszków. Ka dy ich mieszkaniec p³aci miesiêcznie 18 z³ (jeœli nie segreguje odpadów) lub 10,50 z³ (gdy œmieci s¹ zbierane selektywnie). W ubieg³ym tygodniu radnym z komisji sta³ych krotoszyñskiej rady miasta przedstawiono informacjê o funkcjonowaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i dzia³alnoœci zwi¹zku Eko Siódemka. W pierwszym kwartale 2014 r. Eko Siódemka wyda- ³a 1 mln 763 tys. z³. Wtym okre upomnieñ za œmieci wys³ano w 2014 r. 183 tyt. wykonawcze wystawiono od 29 stycznia do 31 marca 2014 r. sie us³ugi odbioru i zagospodarowania odpadów realizowane by³y na podstawie umów zawartych z przedsiêbiorstwami wy³onionymi w drodze przetargu poinformowa³a Ewa Obal, przewodnicz¹ca zarz¹du Eko Siódemki. Na wspomnian¹ sumê sk³adaj¹ op³acone przez zwi¹zek faktury za grudzieñ 2013 r. (610 tys. z³), styczeñ br. (593 tys. z³) i luty (560 tys. z³). Wp³ywy z op³at od mieszkañców wynios³y ok. 2 mln 100 tys. z³. Radny Mi³osz Zwierzyk spyta³ E. Obal 16 kwietnia na spotkaniu komisji bud etowej, co stanie siê z nadwy k¹ wynosz¹c¹ prawie 400 tys. z³, bowiem zwi¹zek wedle przepisów nie mo e wykazywaæ zysków. Nasuwa siê wniosek, by obni yæ op³aty dla mieszkañców stwierdzi³. Przewodnicz¹ca zwi¹zku odpowiedzia³a, e pieni¹dze znajduj¹ siê na rachunku bankowym Eko Siódemki. Czy tak powinno byæ? W póÿniejszej rozmowie z Rzecz¹ Krotoszyñska Ewa Obal zastrzeg³a, e nie jest w stanie dok³adnie okreœliæ kwoty, jaka wp³ynê³¹ od mieszkañców wszystkich piêciu gmin cz³onkowskich. Nasze pracownice jeszcze ksiêguj¹ wyci¹gi z banku stwierdzi³a. Doda³a, e pieni¹dze szybko topniej¹: Mamy obawy, czy w nastêpnych miesi¹cach wystarczy nam œrodków. Wmaju rusza od- Ewa Obal, szefowa zwi¹zku, twierdzi, e pieni¹dze nie le ¹ zbyt d³ugo na koncie biór odpadów zielonych, których mog¹ byæ du e iloœci z powodu ³agodnej zimy. Prowadzimy ju w gminach Krotoszyn, Kobylin i Zduny zbiórkê odpadów wielkogabarytowych to nastêpne koszty zwi¹zku. Generalnie, jak wynika z informacji, wzrasta iloœæ odpadów odbieranych przez firmy wykonuj¹ce us³ugi na zlecenie zwi¹zku. To nie jest wiêc nadwy ka, bo faktury musimy p³aciæ na bie ¹co wyjaœni³a szefowa Eko Siódemki. Zdaniem burmistrza Juliana Joksia zwi¹zek planuje inwestycje, dziêki którym nowy system gospodarowania odpadami bêdzie bardziej przyjazny dla ludzi kolejne po istniej¹cych w Krotoszynie i Kobylinie punkty prze³adunku œmieci czy budowa drogi dojazdowej do dawnego wysypiska na ul. Ceglarskiej. Poza tym samorz¹dowcy wspominali o dotowaniu dzia³alnoœci proekologicznej (konkursy dla szkó³ itp.). Zaleg³oœci w op³atach od mieszkañców gmin cz³onkowskich Eko Siódemki na 31 marca (dane za styczeñ i luty br.) wynosi³y 156 tys. z³, zaœ zaleg³oœci z roku 2013 to 99 tys. z³. W styczniu tego roku przyjêto do pracy poborcê, który prowadzi egzekucjê nale noœci dla Eko Siódemki. Przez ca³y luty i marzec œci¹gniêto 8 tys. 749 z³ z tytu³u niezap³aconych rachunków z lipca i sierpnia 2013 r. (za te miesi¹ce wystawiono 183 tytu³y wykonawcze na kwotê 16 tys. z³). To trochê wiêcej ni po³owa wymaganej kwoty. Du a czêœæ zobowi¹zanych do zap³aty to osoby yj¹ce na granicy ubóstwa oraz korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej. Wyegzekwowanie od nich zaleg³oœci jest praktycznie niemo liwe stwierdzi³a Ewa Obal. Sebastian Poœpiech KoŸmiñska trójka 3. w Wielkopolsce 11 kwietnia odby³a siê gala fina³owa III edycji konkursu Mam 6 lat, og³oszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Konkurs promowa³ najciekawsze inicjatywy zapewniaj¹ce dzieciom szeœcioletnim dobr¹ adaptacjê do szkolnej rzeczywistoœci oraz promowanie aktywnego stylu ycia, bezpieczeñstwa i zdrowia wœród najm³odszych. W szranki stanê³y 143 szko³y i przedszkola. Gala odby³a siê w teatrze przy Szkole Podstawowej nr 83 ejery im. Emilii Waœniowskiej w Poznaniu. Wielki sukces odnios³a Szko³a Podstawowa nr 3 z KoŸmina, której kapitu³a konkursu przyzna³a trzecie miejsce w kategorii: Rada Rodziców w szkole. Nagrodê oraz tytu³ Szko³a przyjazna szeœciolatkom z r¹k, Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty, El - biety Walkowiak i Wojewody Wielkopolskiego, Piotra Florka, odebra³a dyr. Arleta Szkudlarek. Towarzyszyli jej tak e przewodnicz¹ca Rady Rodziców, Wioleta Stasiak, przedstawiciel Tytu³ szko³y przyjaznej szeœciolatkom wrêczy³ wojewoda Piotr Florek rady pedagogicznej Beata Minta oraz czworo uczniów. KoŸminianie z prawdziw¹ satysfakcj¹ wys³uchali s³ów kurator, która podsumowuj¹c konkurs powiedzia³a: Wtych szko³ach jest pozytywny klimat. Wnich ju od lat dzieci 6- letnie id¹ do szko³y. Podobnie w oddzia³ach przedszkolnych, które przygotowuj¹ dzieci do uczenia siê, a nie tylko sprawuj¹ funkcjê opiekuñcz¹. S³owa te utwierdzi³y nas w przekonaniu powiedzia³a dyr. Arleta Szkudlarek i warto zrobiæ wszystko i jeszcze wiêcej, aby zapewniæ naszym dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju oraz pielêgnowaæ przyjazny klimat panuj¹cy w szkole. (red.)

6 Spó³ka Dino Polska bêdzie budowa³a w Krotoszynie zak³ad przetwórstwa miêsnego ujawni³ Julian Jokœ. Zak³ad powstanie na terenach podstrefy Krotoszyn Wa³brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park. Wed³ug wstêpnych planów, które 16 kwietnia przekaza³ na posiedzeniu komisji bud etowo-gospodarczej Rady Miejskiej w Krotoszynie burmistrz Julian Jokœ, zak³ad miêsny przy ul. Ostrowskiej zostanie wybudowany do roku Jednak pierwsza czêœæ pracowników bêdzie zatrudniona w 2017 r. Docelowo w nowym przedsiêbiorstwie ma pracowaæ 450 osób. Spó³ka dosta³a zezwolenie na prowadzenie tego zak³adu w granicach podstrefy w Krotoszynie, ale o szczegó³ach nie chcia³bym siê wypowiadaæ za spó³kê powiedzia³ burmistrz, Julian Jokœ. Starosta krotoszyñski Leszek Kulka, by³ bardziej powœci¹gliwy. Znam temat i potwierdzam, ale nie jestem jednak upowa niony do zabierania g³osu wtej sprawie powiedzia³ Rzeczy Leszek Kulka. Przedstawiciele spó³ki do chwili zamkniêcia bie ¹cego wydania naszego tygodnika nie nades³ali odpowiedzi na pytania. Wiadomo jednak, e buduj¹c nowy zak³ad firma mo e liczyæ na wymierne korzyœci. Oprócz zwolnieñ od podatku dochodowego i podatku od nieruchomoœci inwestorzy spe³niaj¹cy wymogi strefowe mog¹ otrzymaæ dotacje i pomoc regionaln¹. Spó³ka Dino Polska prowadzi sieæ 6 Sprawy Dino wybuduje zak³ad miêsny Zrobili sobie dzikie wysypisko Na ulicy Okrê nej w Krotoszynie, która ³¹czy M³yñsk¹ ze Œl¹sk¹, ktoœ zrobi³ sobie wysypisko œmieci. To po prostu wstyd. Chaszcze z mnóstwem papieru, opakowañ, a nawet gruzu. Przecie tego nie przynios³a osoba mieszkaj¹ca gdzie indziej. To prawdopodobnie robota okolicznych mieszkañców. Pora by ktoœ zaj¹³ siê na powa nie tym ba³aganem powiedzia³ Rzeczy zbulwersowany krotoszynianin. O zaœmiecaniu terenów piszemy Nadal s¹ tacy, którzy zaœmiecaj¹ miasto marketów. To sklepy o pow. 400 m kw. (pomiêdzy typowym sklepem osiedlowym a supermarketem), które charakteryzuj¹ siê œwie ymi dostawami miês i wêdlin oraz warzyw i owoców. Budowa zak³adu przetwórstwa miêsnego by³aby kolejnym du ym krokiem w rozwoju firmy za³o onej przez przedsiêbiorcê Tomasza Biernackiego, wywodz¹cego siê z Czeluœcina. W 2010 r. do jego spó³ki wszed³ fundusz inwestycyjny Polish Enterprise Investors, zobowi¹zuj¹c siê do podniesienia kapita³u o 200 mln z³. Fundusz obj¹³ 49 proc. udzia³ów w Dino, tak e Tomasz Biernacki pozosta³ wiêkszoœciowym udzia³owcem. Enterprise Investors zdecydowa³ siê na zwiêkszenie kapita³u Dino g³ównie dlatego, e widzia³ mo liwoœæ dalszej i szybkiej ekspansji sieci w ró nych czêœciach Polski. 4 lata temu przedsiêbiorstwo mia³o 97 marketów, dziœ ma ju prawie 200. Tempo powstawania kolejnych sklepów wynosi punktów rocznie. Tak e w 2010 r. Dino kupi³o od gminy Krotoszyn 13,5 ha gruntów przy ul. Ostrowskiej. Na mocy umowy z Wa³brzysk¹ Stref¹ Ekonomiczn¹ firma zobowi¹za³a siê do zainwestowania 50 mln z³ i przyjêcia 200 pracowników. Zak³ad zbudowa³ magazyny sk³adowania i za³adunku towarów oraz ch³odniê, powiêkszaj¹c tym samym sw¹ bazê logistyczn¹. Zakoñczenie inwestycji rozbudowy centrali Dino Polska planowane jest na 2015 r. Sebastian Poœpiech na ³amach naszego tygodnika nieustannie. Rzecznik prasowy policji przyznaje, e jest to problem bardzo z³o ony i ciê ko jest znaleÿæ sprawcê wyrzucania odpadów. Najlepiej by³oby z³apaæ tak¹ osobê na gor¹cym uczynku. Je eli to jest niemo liwe, to próbujemy dotrzeæ do takiego delikwenta inaczej, np. przeszukuj¹c œmieci, by odnaleÿæ jakieœ dane wskazuj¹ce na personalia sprawcy. Jeœli siê to uda, to grozi mu mandat nawet do 500 z³ i oczywiœcie wstyd, bo musi posprz¹taæ takie miejsce informuje Piotr Szczepaniak. (max) P.W.P ÓCIENNICZAK Budowa Kauflandu nareszcie ruszy³a Kilkanaœcie dni temu rozpoczê³a siê budowa marketu Kaufland przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie. Wed³ug zapewnieñ inwestora, pracê w tym sklepie znajdzie 56 osób. Na placu budowy pomiêdzy szpitalem powiatowym i Zespo³em Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 niedawno pojawi³y siê maszyny. Zaczêto prace ziemne. Towar od Fabrycznej Inwestor planuje postawienie pawilonu handlowego o powierzchni metrów kwadratowych, z czego powierzchnia sprzeda owa bêdzie wynosi³a nieca³e 2000 m kw. powiedzia³ Rzeczy Leszek Kulka, starosta krotoszyñski. Spó³ka Tal&CO Management wybuduje sklep, biurowiec, magazyny. Parking dla samochodów klientów sklepu zosta³ wytyczony od ul. Mickiewicza, natomiast pawilon powstanie na ty³ach dzia³ki, opieraj¹c siê niemal o tereny w bliskim s¹siedztwie bloków mieszkalnych przy ul. Konstytucji 3 Maja. Dowóz towarów do marketu bêdzie siê odbywa³ od ul. Fabrycznej, wzd³u biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie wyciêto 5 drzew, które przeszkadza³y. Nie zauwa yli dziur? Do naszej redakcji zg³osi³ siê mieszkaniec Krotoszyna, który zwróci³ uwagê na dziury w jezdni przy siedzibie Starostwa Powiatowego. Na razie roboty ziemne wykonuje krotoszyñska firma E pa Wjazd i wyjazd na Mickiewicza Jak zapowiada inwestor, do pracy zostanie przyjêtych 56 osób. Ciekawie rozwi¹zana zosta³a kwestia ogrzewania budynku. Nie bêdzie klasycznego ogrzewania, lecz zamierzono zastosowanie odzysku ciep³a z ch³odziarek stwierdzi³ starosta Kulka. W 2012 r. firma oœwiadczy³a, e finansowo nie udÿwignie zaplanowanych inwestycji drogowych i zwróci- ³a siê do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o partycypowanie w kosztach. Poniewa zarz¹dca dróg odmówi³, inwestor zaproponowa³, by zarówno wjazd do supermarketu, jak i wyjazd odbywa³ siê tylko za pomoc¹ prawoskrêtów od ul. Mickiewicza. Tak siê stanie. GDDKiA nie zgodzi³a siê na odst¹pienie od lewoskrêtu do Kauflandu od skrzy owania ze œwiat³ami na ul. Mickiewicza i Sienkiewicza. Poszerzony zostanie wiêc pas drogowy na Mickiewicza od przejœcia dla pieszych do szpitala. Powstan¹ te dwie wysepki na œrodku jezdni, którymi zostanie przedzielony wjazd i wyjazd na teren marketu. Nie zostan¹ wybudowane dwa planowane wczeœniej ronda, tj. na skrzy owaniu ulic Mickiewicza, Konstytucji 3 Maja i Floriañskiej oraz przy targowisku, na styku Kobyliñskiej i Mickiewicza. Pocz¹tkowo Tal&CO Management, która mia³a Stwierdzi³, e Powiatowy Zarz¹d Dróg zlekcewa y³ ubytki w drodze. 5 kwietnia pracownicy tej firmy starannie frezowali odcinek od ulicy 56 Pu³ku Piechoty a do siedziby PCPR. I by³oby dobrze, gdyby nie jedno ale. Na drodze tu przy budynku nr 1 starostwa s¹ a trzy dziury, w tym dwie w pokrywach kana³ów, a jednej pokrywy w ogóle brak. Nie chce mi siê wierzyæ, e tych dziur nie zauwa ono. Czy trzeba czekaæ a jakieœ dziecko wjedzie w dziurê rowerem i dojdzie do tragedii? zapyta³ retorycznie. Nasz rozmówca zwróci³ te uwagê, e na tej samej drodze jest mnóstwo dziur na z³¹czach betonowych p³yt lub w samych Wtak¹dziurê budowaæ supermarket, zosta³a zobowi¹zana do ich wybudowania. GDD- KiA najpierw trzyma³a siê tego warunku, ale w 2013 r. wyraÿnie spuœci- ³a z tonu. To niekorzystne, gdy w tym rejonie po otwarciu marketu znacznie zwiêkszy siê ruch pojazdów. Zrobi¹ chodnik Przewlek³oœæ ca³ej tej sprawy spowodowa³a, e w efekcie inwestor nie zrobi niczego oceni³ burmistrz Krotoszyna Julian Jokœ. Wed³ug niego brak ronda bêdzie mia³o negatywny wp³yw na p³ynnoœæ ruchu w obrêbie ca³ej ul. Mickiewicza. Bêdzie tragedia z wyjazdem i przejazdem stwierdzi³ na jednej z sesji rady miasta w zesz³ym roku. Jedyne, co uda³o siê uzyskaæ GDDKiA od inwestora, to modernizacja zniszczonego chodnika i jego poszerzenie na odcinku od ZSP nr 1, wzd³u nieruchomoœci, gdzie powstanie supermarket, do szpitala, i na skrzy owaniu przy domu handlowym poinformowa³ nas wicestarosta, Krzysztof Kaczmarek. Rozpoczêcie budowy Kauflandu koñczy niemal dziesiêcioletni serial rozmów o tej inwestycji. Sebastian Poœpiech chyba nikt nie chcia³by wpaœæ p³ytach. Koszt ich za³atania to chyba drobiazg, a bezpieczeñstwo dla rowerzystów wielkie. Dyrektor PZD obieca³ nam, e ubytki zostan¹ zalepione. Niezw³ocznie naprawimy to powiedzia³ Krzysztof Jelinowski. (szyn)

7 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Od wrzeœnia 2014 roku w Starej Obrze zostanie utworzony oddzia³ przedszkolny dla dzieci trzy- i czteroletnich. Wiêcej na ten temat na s. 15. Notatnik 29 kwietnia o godz. 19:00 w sali kina Mieszko wyst¹pi Louise Distras, rockmanka. Bilety do nabycia przed koncertem. Ulgowy kosztuje 7 z³, normalny 10 z³. Urz¹d Miasta i Gminy oraz Gminny Zespó³ Instytucji Kultury og³osi³ konkurs Festiwal May Blues Metting. Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie, nale y do 25 kwietnia nades³aæ na adres GZiK kartê zg³oszeniow¹ (do pobrania na stronie oraz p³ytê CD z trwaj¹cym 10 minut nagraniem repertuaru w³asnego oraz trzyminutow¹ solówk¹ gitarzystów. Konkurs odbêdzie siê 24 maja na dziedziñcu oœrodka kultury przy ul. Floriañskiej 18 a. Pielgrzymka do Czêstochowy. Klub Seniora oraz koÿmiñski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK organizuj¹ pielgrzymkê do Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze. Pielgrzymka odbêdzie siê 17 maja. Zapisy w KS przy ul. Stêszewskiego 2 (poniedzia³ek pi¹tek, 8.00 do Koszt: 45 z³. Wiêcej informacji tel Taneczna majówka z Trójk¹. 17 maja godz. 19 w Staniewie odbêdzie siê zabawa taneczna, zorganizowana przez radê rodziców uczniów Szko³y Podstawowej nr 3 w KoŸminie. Koszt: 140 z³ od pary. Wiêcej informacji tel Niech powie mi to w oczy! Do naszej redakcji zg³osi³ siê, chc¹cy pozostaæ anonimowy, mieszkaniec Borzêciczek, który po artykule Oœrodek pod lup¹ (RK 15/2014) zarzuci³ dyrektorce placówki Barbarze Zakrzewskiej nepotyzm. Mê czyzna mieszka niedaleko oœrodka i twierdzi, e jest bacznym obserwatorem dzia- ³añ pani dyrektor. Do rozmowy nak³oni³ go ostatni artyku³ w Rzeczy, w którym pisaliœmy, e kontrola przeprowadzona przez krotoszyñskie starostwo wykaza³a szereg nieprawid³owoœci w korzystaniu z funduszu socjalnego i dzia³aniu placówki. Atam dochodzi do jawnego nepotyzmu sugeruje mê - czyzna. U pani dyrektor pracuje jej m¹, bratowa i dwie kuzynki. Tak nie powinno byæ, eby w jakiejkolwiek instytucji tyle osób z jednej rodziny pracowa³o. Dla siebie robi¹ czy dla ludzi? mówi. Twierdzi tak e, e czêsto by³ œwiadkiem wykorzystywania przy licznych pracach m³odzie y z oœrodka. Te dzieciaki robi¹ tam wszystko. Ostatnio gara e z ty³u za oœrodkiem firma rozbiera- ³a, to te dzieci tam robi³y. One maj¹ siê tam uczyæ i rozwijaæ, a nie harowaæ jak wo³y bulwersowa³ siê mieszkaniec. Nasz rozmówca zastanawia siê, czy nie zg³osiæ sprawy dalej. Barbara Zakrzewska jest dyrektorem Specjalnego Oœrodka Szkolno- -Wychowawczego od 2001 r. Oskar eniami jest mocno poruszona. To zwyk³e pomówienia i k³amstwa mówi. Na zarzuty mieszkañca odpowiada P.W.P ÓCIENNICZAK Mieszkaniec zarzuca Barbarze Zakrzewskiej, e zatrudnia rodzinê i wykorzystuje dzieci po namyœle. Je eli chodzi o rodzinê, któr¹ niby zatrudni³am, to ten pan jest w b³êdzie. Moja mama by³a wychowawczyni¹ oœrodka dawno temu, a od 28 lat jest na emeryturze. Mój m¹ jest nauczycielem od 1982 roku. Brat jest opiekunem nocnym. Oprócz nich zatrudniona by³a bratowa jako referent, ale te ju jest na emeryturze. Pracuje jeszcze ona kuzyna. Wszystkie te osoby by³y jednak zatrudnione nie przeze mnie, ale przez moich poprzedników t³umaczy. Je eli chodzi o udzia³ dzieci w pracach, to pani dyrektor zupe³nie nie rozumie oskar eñ. Dzieci bardzo chêtnie anga uj¹ siê w wiele robót. S¹ to g³ównie uczniowie klas przysposabiaj¹cych do pracy, którzy czuj¹ siê potrzebni wykonuj¹c je tutaj. Gara e by³y rozbierane jakieœ dwa lata temu, robiliœmy wtedy tzw. œcie kê ekologiczn¹. Do dzisiaj zreszt¹ j¹ pielêgnuj¹, uprawiaj¹c ogród i dbaj¹c o zwierzêta. O ciê kiej pracy nie ma mowy. Ten pan jest w b³êdzie. Ja sama zak³adam czêsto kalosze, idê tam i wynoszê obornik. Nie wykorzystujê uczniów podkreœla roz alona Barbara Zakrzewska. Szefowa oœrodka jest zdeterminowana i zamierza wyjaœniæ ca³¹ sprawê. Jako gazeta musimy jednak chroniæ personalia naszego rozmówcy. Pani dyrektor jest tego œwiadoma, ale widzi rozwi¹zanie sytuacji. Proponujê spotkanie ztym panem. Na neutralnym gruncie, np. u pañstwa wgazecie. Je eli w czymœ uchybi³am jako dyrektorka, to przyznam siê do tego publicznie. Nie mam jednak sobie nic do zarzucenia. Niech ten pan ma godnoœæ spotkaæ siê ze mn¹ ipowiedzieæ mi to wszystko prosto w oczy koñczy Barbara Zakrzewska. Nasz rozmówca, póki co, chce jednak poczekaæ na artyku³ w tej sprawie. Wtedy zdecydujê co dalej odpowiada na przekazan¹ przez nas propozycjê dyrektorki oœrodka. Skontaktowaliœmy siê równie z wicestarost¹, który twierdzi, e wurzêdzie nikomu na ten temat nic nie jest wiadomo. Sprawa nieprawid³owoœci zosta- ³a ju wyjaœniona i jest realizowany program naprawczy. Je eli chodzi o to, co teraz s³yszê, to powiem szczerze, e jestem w szoku. Je eli ten ktoœ anonimowo takie rzeczy opowiada, to powinien mieæ odwagê stan¹æ wprost przed pani¹ dyrektor i to powiedzieæ. Ja rozumiem, e gazeta podjê³a temat, ale zawsze to inaczej, jak oskar yciel osobiœcie wyst¹pi przeciw komuœ z imienia i nazwiska. Anonimowo mo na wiele krzywdz¹cych i nieprawdziwych informacji udzieliæ powiedzia³ nam Krzysztof Kaczmarek. Jaki bêdzie fina³ tej sprawy? Nie ukrywam, e bêdê chcia³a oskar yæ tego pana o znies³awienie. Mam nadziejê, e bêdzie na tyle odwa ny, by siê ujawniæ mówi Barbara Zakrzewska. Marcin Szyndrowski Zajêcia odby³y siê w gimnazjum po raz czwarty Wybuchowa chemia 9 kwietnia w koÿmiñskim Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy odby³y siê warsztaty pt. Chemia w ma³ej skali. Zajêcia prowadzi³y Dominika Panek i Dominika B¹czkowska, pracownice naukowe Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Tego rodzaju warsztaty odby³y siê w koÿmiñskiej placówce po raz czwarty. Uczniowie klas II podczas dwugodzinnych zajêæ samodzielnie wykonywali doœwiadczenia. Dla uczniów klas III z kolei by³a to œwietna okazja do powtórzenia wiadomoœci przed egzaminem na zakoñczenie gimnazjum, który ich niebawem czeka. Wœród eksperymentów by³o m.in. wykrywanie cukru w coca coli i coca coli light. Podczas zajêæ panowa³a luÿna atmosfera, warsztaty by³y prowadzone interesuj¹co i z humorem. Bardzo du- ym zainteresowaniem uczestników cieszy³ siê równie pokaz efektownych doœwiadczeñ, przeprowadzonych przez goœci wspólnie z uczniami, a zorganizowany po zajêciach warsztatowych. Dotyczy³ palnoœci ró nych gazów. (lt) Œwiêto matematyki 11 kwietnia koÿmiñska Szko³a Podstawowa nr 3 zorganizowa- ³a matematyczne œwiêto. L.TRAWIÑSKA Fani matematyki z klas IV VI zmagali siê z ³amig³ówkami, po³¹czonymi ze sportow¹ rywalizacj¹. Uczestniczy³o w nich 20 osób, po 5 w ka - dej z dru yn, utworzonych w wyniku losowania. By³y to dru yny kwadratów, trójk¹tów, kó³ i prostok¹tów. Organizatorami matematycznego œwiêta byli nauczyciele z SP 3 Alicja Gawroñska i ukasz Miko³ajczyk, oraz logopeda i terapeutka pedagogiczna Joanna Bratborska. Do matematycznych zmagañ zaproszono te piêcioosobow¹ grupê uczniów ze Szko³y Podstawowej w Starej Obrze, która przyby³a ze swoj¹ nauczycielk¹ matematyki i przyrody Bogumi³¹ Gromad¹. Uczniowie rozszyfrowywali nazwy bry³ geometrycznych, rzucali do celu lotk¹, ringiem i pi³k¹, musieli te odpowiedzieæ na liczne pytania, np. ile mililitrów p³ynu mieœci ³y eczka. W SP 3 œwiêto matematyki odbywa siê co roku, co roku te do udzia- ³u zapraszane s¹ delegacje ró nych Wszyscy uczestnicy z organizatorami i opiekunami placówek oœwiatowych z gminy KoŸmin. W ramach obchodów œwiêta matematyki zorganizowano te dla wszystkich uczniów klas IV VI konkursy: plastyczny pt. Matematyczny portret wiosny oraz Mistrz rachunku pamiêciowego szko³y, w którym trzeba by³o siê wykazaæ wiedz¹ matematyczn¹. (lila) Matematyczny portret wiosny 1.B³a ej WoŸny kl. VI b 2.Aleksandra Kucharska kl. IV a, Wiktoria Niemiec kl. IV a, Micha³ Zmyœlony kl. IV b 3.Bartosz Kucharski kl. VI a Wyró nienia: Pola Pawlak kl. IV a, Amanda Grzonka kl. VI a, Magdalena Skrzypczak kl. VI b Mistrz rachunku pamiêciowego 1.Amanda Grzonka kl. VI a, Bartosz Kucharski kl. VI a, Miko³aj Jakubiak kl. VI a, 2.Agnieszka Brdys kl. V a, Magdalena Zmyœlona kl. VI a, Krystian Miko³¹jczyk kl. VI b. 3.Joanna Waleñska kl. VI a, Jakub Oleszak kl. VI a, Mateusz Glinkowski kl. IV b

8 8 Wieœci gminne Marcin Szyndrowski ( KOBYLIN Roszady w Smolicach Klimatyzacja i most Pod koniec marca oficjalnie zmieni³y siê w³adze Ochotniczej Stra y Po arnej w Smolicach. Na czele stra aków stan¹³ Wies³aw Skowroñski. Jakie plany ma nowy zarz¹d? Nie tak dawno w Kobylinie wybrano nowego komendanta miejsko-gminnego OSP, którym zosta³ Piotr Popów. Zast¹pi³ on na tym stanowisku Stanis³awa Fr¹ckowiaka, który z funkcji zrezygnowa³. Ale to nie koniec stra ackich zmian. Nowe w³adze wybrano w jednostce ochotników w Smolicach. Powodem by³a koñcz¹ca siê czteroletnia kadencja zarz¹du. Na czele jednostki stan¹³ Wies³aw Skowroñski, który zast¹pi³ na tym stanowisku Miros³awa Maækowiaka. Zastêpstwo pe³niæ bêdzie Karol Cieœlawski. Funkcjê naczelnika powierzono S³awomirowi Kowalczykowi, a jego zastêpc¹ zosta³ Mariusz Sroczan. Skarbnikiem bêdzie z kolei Marcin Krzy osiak, a sekretarzem Dawid Krzy osiak. Funkcja gospodarza przypad³a Maciejowi Kmiecikowi. Nowy zarz¹d przyznaje, e zamierza wci¹ podnosiæ kompetencje jednostki inwestuj¹c w nowy sprzêt i szkolenia. Nadal bêdziemy stawiaæ na podnoszenie umiejêtnoœci. Ponadto przygotowujemy m³odzie do ró nych konkursów, takich jak turniej wiedzy po arniczej czy pi³ki halowej i na to równie bêdziemy stawiaæ nacisk. Planujemy te organizowaæ lokalne imprezy, jak np. Dzieñ Dziecka mówi W. Skowroñski. Nowy szef dodaje równie, e spraw¹ najwa niejsz¹ jest doposa enie jednostki. To podstawa. Aktualnie w jednostce mamy 279 stra aków. 28 z nich bierze czynny udzia³ w akcjach Nowy szef stawia na szkolenie po arniczych. Liczymy jednak na to, e stopniowo ta liczba bêdzie wzrastaæ, dlatego zwrócimy uwagê na szkolenie m³odzie owej dru yny po arniczej, bo to oni w przysz³oœci bêd¹ stanowiæ nowe pokolenie stra aków i ratowników zakoñczy³ prezes. Przed rokiem smolicka jednostka obchodzi³a jubileusz 80-lecia. (max) P.W.P ÓCIENNICZAK Stan jest jeszcze gorszy ni przed pracami PZD twierdzi G. Kreczmer So³tys agiewnik uwa a, e most w tej wsi zosta³ Ÿle wyremontowany przez Powiatowy Zarz¹d Dróg. agiewniki licz¹ ok. 470 mieszkañców. To miejscowoœæ typowo rolnicza. So³tys Grzegorz Kreczmer wspomina czasy, kiedy we wsi by³a szko³a podstawowa, a tak e przedszkole. Dzisiaj dzieciaków przyby³o i mieszkañcy chcieliby, eby by³o jak dawniej, ale to ju tylko marzenia, bowiem nie jest tak ³atwo przywróciæ szko³ê czy przedszkole t³umaczy Kreczmer. W tym roku wieœ otrzyma³a zwrot z podatku rolnego w kwocie 42 tys. z³. To lepsze ni fundusz so³ecki, z którego zapewne dostalibyœmy mniej. Z zesz³ego roku mamy zaoszczêdzone jeszcze 7 tys. z³. Teraz te byœmy chcieli tyle od³o yæ, bo marzy nam siê zrobienie klimatyzacji w œwietlicy mówi so³tys Smolic. Najtañsza klimatyzacja kosztowa- ³aby 18 tys. z³. Bêdziemy wnioskowaæ do burmistrza o wsparcie w wysokoœci 5 tys. z³. Na lutowych obchodach Dnia Seniora deklarowa³, e pomo e. Trzymamy go za s³owo podkreœla so³tys. Gmina w tym roku przeznaczy³a 18 tys. z³ na budowê p³yty obok œwietlicy przysz³ego miejsca imprez. Prace powinny zacz¹æ siê ju niebawem. Mo e uda siê jeszcze w tym roku ruszyæ z klimatyzacj¹ mówi gospodarz wsi. Pal¹c¹ potrzeb¹ jest remont nawierzchni na moœcie we wsi. Nawierzchnia by³a tam podziurawiona i œliska, a wiêc niebezpieczna. Powiatowy Zarz¹d Dróg w listopadzie zrobi³ ten odcinek, ale jak? Dziury dziœ jak nowe, a garbu w ogóle nie zlikwidowali zauwa a so³tys. Pojedziemy i obejrzymy ten odcinek. Jeœli oka e siê, e wymaga naprawy, to niezw³ocznie j¹ wykonamy w ramach trwaj¹cych robót wyjaœni³a krótko Krzysztof Jelinowski, szef PZD. Mieszkañcom nie pozostaje zatem nic innego jak cierpliwie czekaæ na wykonanie przez PZD prac. (szyn) Marcin Szyndrowski. ( ZDUNY Sebastian Poœpiech. ( CIESZKÓW W bud ecie jest nadwy ka Zapaœnicy zostali docenieni Podczas posiedzenia komisji gospodarczej rady miasta skarbniczka gminy, Leokadia Jerzak, przekaza³a radnym informacjê o nadwy ce pozosta- ³ej z zesz³orocznego bud etu. Mamy lepszy wskaÿnik ni w ostatnich latach mówi³a L. Jerzak Skarbniczka przedstawi³a rajcom analizê bud etu za 2013 r. Wydatki s¹ na bardzo dobrym poziomie zauwa y³ radny Grzegorz Grobelny. Przyczyn¹ s¹ oszczêdnoœci, jakie poczyniono w jednostkach gminnych. W tym roku te bêdziemy konsekwentni. Przyznanych kwot nie obetniemy, ale nie bêdziemy te podwy szaæ skomentowa³a skarbniczka. Planowano, e przychody gminy wynios¹ 26 mln 101 tys. z³, lecz wynios³y 25 mln 803 tys. z³. L. Jerzak przypomnia³a, e Zduny s¹ zad³u one na 8 mln z³. W tym roku gmina nie do³o y ju wiêcej ni zaplanowa- ³a do sp³aty zad³u enia, ale w roku nastêpnym rata wyniesie 300 tys. z³. Plan zak³ada³ 1 mln 127 tys. z³ nadwy ki bud etowej, a wynios³a ona a 2 mln 39 tys. z³. Mamy lepszy wskaÿnik ni w ostatnich latach. WskaŸnik to przychody minus wydatki powiedzia³a stra niczka miejskiej kasy. W 2011 r. wskaÿnik wyniós³ 2,19 proc., w 2012 r. 0,52 proc., a w roku poprzednim 8,85 proc. Po raz pierwszy, dziêki desperacji burmistrza i chytroœci skarbniczki, uda³o siê zaoszczêdziæ doda- ³a urzêdniczka. Kiedyœ nie dok³adaliœmy do szkó³, a teraz do nich dok³adamy i jeszcze nam zosta³o. Gmina otrzyma³a te o 500 tys. z³ wiêcej z podatków ni w 2012 r. Na inwestycje wydano w zesz³ym roku 2 mln 284 tys. z³. Analiza zesz³orocznego bud etu zostanie przedstawiona radnym ze wszystkich komisji, a pod koniec maja ca³a rada zdecyduje, czy udzieli burmistrzowi absolutorium. (kic) Zawodnicy oraz dzia³acze Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpia podczas marcowej sesji Rady Gminy zostali uhonorowani upominkami i listami gratulacyjnymi. UKS Olimpia Cieszków istnieje od 1996 r. i skupia w swoich szeregach 25 zawodników, którzy oko³o czterdziestu razy wyje d aj¹ w ci¹gu roku na zawody zapaœnicze do ró nych miast w kraju. Nie tak dawno, bo 27 marca goœcili u siebie najlepszych zapaœników na kolejnej ods³onie zapaœniczych zmagañ m³odzików. W rankingu Polskiego Zwi¹zku Zapaœniczego za rok 2013 cieszkowski klub okaza³ siê bezapelacyjnie najlepszym uczniowskim klubem sportowym wpolsce wzapasach wstylu wolnym. Wójt Ignacy Miecznikowski sk³adaj¹c gratulacje zapaœnikom, podziêkowa³ im za wspania³¹ promocjê gminy. Radni z kolei wrêczyli im torby sportowe i dyplomy, a na rêce prezesa Jaros³awa Be³zy, przekazali kwiaty. Wyró nieni zostali wkolejnoœci: Eryk Maj, Arkadiusz Ko³odziej, Krzysztof Sadowik, Andrzej Rusek i Marcin Miko³ajczyk. Dziêkujemy wam za owoce waszych treningów i sukcesy, które s¹ równie sukcesami naszej spo³ecznoœci. Wszêdzie, gdzie jesteœcie, zdobywacie uznanie nie tylko dla siebie, ale równie dla naszej gminy. yczê wam dalszych sukcesów i realizacji stawianych przez siebie celów powiedzia³ na zakoñczenie wójt. (tytus) Klub zapaœniczy UKS Olimpia istnieje ju 18 lat

9 Wieœci gminne 9 Marcin Szyndrowski ( ROZDRA EW Sebastian Poœpiech ( POGORZELA M.SZYNDROWSKI Przepust w Trzemesznie Trwa remont przepustu w Trzemesznie. Mia³ siê zakoñczyæ do 20 kwietnia. Zdaniem mieszkañców wsi modernizacja zapobiegnie podtopieniom w czasie ulewnych deszczów. Do przetargu na remont przepustu gmina Rozdra ew przystêpowa³a kilkukrotnie. Dopiero za trzecim razem uda³o siê wy³oniæ wykonawcê robót. Zosta³o nim Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Tomasza Oziêb³y z Namys³owa, które otrzyma za swoj¹ pracê 73 tys. 335 z³. Firma rozpoczê³a realizacjê zadania pod koniec marca. Wczeœniej spotkaliœmy siê z projektantem przedsiêwziêcia i stwierdziliœmy, e potrzebne s¹ zmiany. Projektant wzi¹³ pod uwagê nasze sugestie. Przepust podniesiono o 43 centymetry oraz poszerzono nieco koryto wa³u. Prace id¹ teraz pe³n¹ par¹, a o efektach przekonamy siê, jak spadnie silniejszy deszcz. Mamy nadziejê, e podtopieñ ju nie bêdzie mówi mieszkaniec Trzemeszna, Krzysztof Ba³a. Aktualnie koñczone s¹ pobocza wa³u i skarpy. Rów zosta³ ju pog³êbiony, zamontowano w nim te nowe rury odp³ywowe. Pogoda nam sprzyja, wiêc prace powinny siê zakoñczyæ nied³ugo mówi Tomasz Oziêb³y. Gmina zamierza w nied³ugim czasie og³osiæ przetarg na po³o enie w tym miejscu asfaltu, wiêc przepust bêdzie porz¹dnie wykoñczony. (max) Teraz montowane s¹ barierki zabezpieczaj¹ce Edukacyjna noc z wra eniami W Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Pogorzeli odby³a siê Noc z Edukacj¹, czyli impreza promocyjna, której celem by³o zintegrowanie szko³y z lokalnym œrodowiskiem oraz zachêcenie gimnazjalistów do wyboru oferowanych przez placówkê kierunków kszta³cenia. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, na które z³o y³y siê interesuj¹ce pokazy, prezentacje, konkursy czy turnieje sportowe. W dzia³ania w³¹czyli siê nie tylko nauczyciele, pracownicy i uczniowie, lecz tak e organizacje spo³eczne czy osoby prywatne. Miejscowi bracia kurkowi zorganizowali turniej strzelecki, pogorzelski Klub Seniora przygotowa³ wystawê rêkodzielnictwa, natomiast utalentowana absolwentka szko³y, Agnieszka Gorynia, zaprezentowa³a wykonane w swojej firmie ozdoby wielkanocne. Dla mi³oœników jêzyka polskiego przygotowany zosta³ konkurs ortograficzny pod has³em Dyktando na s³odko. By zadoœæuczyniæ nazwie i zminimalizowaæ stres, organizatorzy obdarowali ka dego uczestnika batonikiem lub wafelkiem. Komisja konkursowa wy³oni³a 8 najlepszych prac w 3 kategoriach wiekowych. Jeœli chodzi o uczniów szkó³ podstawowych, to bezkonkurencyjna by³a Wiktoria M¹dra, wœród gimnazjalistów zwyciê yli: Eryk Andrzejewski, Franciszek Kostka, Hanna Nowak, Maria Nowak, Julia Regulska, natomiast w gronie uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych triumfowa³y wy³¹cznie M.SZYNDROWSKI Do konkursu ortograficznego przystêpowali uczniowie w ró nym wieku dziewczyny: aneta Kurzawa i Ma³gorzata Siepa. Dobry przyk³ad podczas konkursu da³ dyrektor szko³y, Jaros³aw Adamczak, który dobrowolnie i z bardzo dobrym skutkiem przetestowa³ swoje umiejêtnoœci ortograficzne, uzyskuj¹c maksymaln¹ liczbê punktów. Zawsze przywi¹zywa³em i nadal przywi¹zujê du ¹ wagê do poprawnoœci jêzykowej powiedzia³. Wiem, jak bardzo wa ne i przydatne w yciu s¹ tego rodzaje umiejêtnoœci. Dlatego wszystkich naszych obecnych i przysz³ych uczniów zachêcam do pielêgnowania kultury jêzyka ojczystego. Dziêki temu bêdziecie odnosiæ wiêksze sukcesy na wszystkich etapach edukacji i w yciu zawodowym. Alfred Siama Sebastian Poœpiech ( SULMIERZYCE Sulimirczyk. Klub o piêknej historii Historia Sulimirczyka siêga 1934 roku, a jego za³o ycielem i pierwszym prezesem by³ Wac³aw Rogaliñski. W tym roku Ludowy Klub Sportowy Sulimirczyk obchodzi okr¹g³y jubileusz 80-lecia. W ci¹gu tych d³ugich lat klub trzykrotnie zmienia³ nazwê. Do jego reaktywowania dosz³o w 1945 r. i by³ wówczas jednym z pierwszych dzia- ³aj¹cych na naszym terenie. Jego nazwa zmieni³a siê na Ludowy Zespó³ Sportowy Sulimirczyk. W 1961 r. w wyniku kolejnej reorganizacji przyj¹³ nazwê Ludowego Klubu Sportowego, która przetrwa³a do dnia dzisiejszego. W klubie dzia³a³y rozmaite sekcje: szachowa, kolarska, strzelecka, a póÿniej tak e pi³ki no nej. Okres okupacji przerwa³ zorganizowan¹ dzia³alnoœæ sportow¹, jednak dzia³acze Sulimirczyka nie za³amywali r¹k i w tajemnicy przed Niemcami prowadzili zajêcia z m³odzie ¹ m.in. na ³¹ce Dawidowskiej. Pierwszy mecz rozegrano w 1944 r. w Miliczu z jeñcami francuskimi, którzy przebywali w obozie w Kar³owie. Sulmierzyczanie wygrali wtedy 2:1. W 1950 r. dru yna pi³karska zosta³a zg³oszona do rozgrywek w klasie C, w której gra³a do 1957 r. Rok wczeœniej utworzono sekcjê zapaœnicz¹, która poch³onê³a ca³¹ energiê dzia³aczy Sulimirczyka. Mo na powiedzieæ, e upad³a pi³ka no na, a zaczê³y siê zapasy zapocz¹tkowane przez braci Krysmalskich. Ta era trwa³a do 1970 r., czyli do reorganizacji klubu, który w swojej historii wychowa³ wielu zawodników walcz¹cych w reprezentacji Polski, zarówno w kategorii seniorów, juniorów, jak i m³odzików. Zaznaczyæ nale y, e w okresie najwiêkszej swojej œwietnoœci klub utrzymywa³ poza dru yn¹ w I lidze tak e dru ynê rezerwow¹ w klasie A juniorów i m³odzików. Ostatecznie zosta³ przeniesiony do Krotoszyna przez Lecha Pauliñskiego i po dzieñ dzisiejszy dzia³a tam jako LKS Ceramik pod jego wodz¹ zreszt¹. LKS Sulimirczyk powróci³ natomiast do tradycji powojennej i posiada dru ynê pi³ki no nej w klasie B. Obecnym prezesem od roku 1996 jest Marian Sosiñski. By³em cz³onkiem klubu opowiada. Ówczesny prezes zmar³, na krótko wzi¹³ to jeden z zawodników i póÿniej nie mia³ kto, wiêc siê zgodzi³em i tak siê ci¹gnie od tego czasu. Parê lat wstecz próbowa³em zrezygnowaæ, ale w³aœciwie nie ma kto siê tym zaj¹æ. Obecnie w klubie jest tylko sekcja pi³ki no nej, do rozgrywek zg³oszone s¹ dwie dru yny m³odszych i seniorzy. Cztery lata temu graliœmy w A-klasie i musieliœmy utworzyæ drugi zespó³, i tak powsta³a dru yna m³odzików. Najbli sze mecze 27 kwietnia Huragan Szczury Sulimirczyk 4 maja Sulimirczyk B³ysk Daniszyn 11 maja Zawisza Soœnie Sulimirczyk Treningi odbywaj¹ siê raz w tygodniu na boisku miejskim, natomiast mecze co niedzielê. 6 kwietnia zaczê³a siê liga, jest zaplanowanych dziewiêæ meczów. Na razie zremisowaliœmy z ¹kocinami, drugi mecz z Cielcz¹ przegraliœmy 3:7. Wczeœniej odbywa³y siê sparingi. Obecnym trenerem jest Grzegorz Kroczak z Krotoszyna. Klub otrzymuje dotacje z Urzêdu Miejskiego w Sulmierzycach. adnego sponsora nie mamy informuje prezes. Gdyby nie miasto, to klub naprawdê przesta³by dzia³aæ. W tym roku dostaliœmy 22 tys. z³ na dwie dru yny. Pieni¹dze te musz¹ wystarczyæ na utrzymanie boiska, B.MAÆKOWIAK Obecna kadra pi³karska Sulmierzyc w tym nawo enie, koszenie trawy, transport, sprzêt, ubezpieczenie. Oko³o 10 tys. z³ mamy w³asnego wk³adu dziêki pracom spo³ecznym. Nikt nie chce inwestowaæ, mo e gdyby to by³ klub pierwszoligowy, wtedy by³oby ³atwiej, i byæ mo e jakiœ sponsor by siê znalaz³. Jednak my, ca³y zarz¹d, cieszymy siê, e coœ jest, e m³odzie ma zajêcie. Dot¹d uda³o siê zdobyæ dofinansowanie w ramach funduszy unijnych. Zakupiliœmy piêædziesi¹t siedzisk na trybuny oraz pi³kochwyty kontynuuje prezes. Dalsze pieni¹dze s¹ oczywiœcie potrzebne, to widaæ go³ym okiem. Szatnie, prysznic, zaplecze sêdziowskie potrzebuj¹ równie remontu. S¹ to baraki sprzed piêædziesiêciu lat. Ch³opaki maj¹ siê gdzie przebraæ czy odœwie yæ, jednak nie tak powinno to wygl¹daæ. Nie raz trzeba siê czerwieniæ dodaje. Bo ena Maækowiak Sk³ad zarz¹du Sulimirczyka Marian Sosiñski prezes, Dariusz Szczêch, Daniel Kulawski (wiceprezesi), Marcin Szymanowski (sekretarz), Dominik Sobczak (skarbnik), Tadeusz Kalak, Zenon Krenz, Tadeusz Sosiñski (cz³onkowie).

10 10 Zdrowie APTEKI KROTOSZYN Dy ur pe³ni¹: apteka Nova 2 (ul. Bolewskiego 2/1, ) od 18 do 24 kwietnia; apteka Pod Koron¹ (ul. Mas³owskiego 2a, ) od 25 kwietnia do 1 maja. KOBYLIN Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 ( ). Bona, ul. Grunwaldzka 5a ( ). KO MIN WLKP. Apteka Rynkowa, ul. Stary Rynek 1 ( ). Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 ( ). Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 ( ). ORPISZEW Przy Stawnej, ul. Stawna 1 ( ). ROZDRA EW Prima, ul. Krotoszyñska 9 ( ). Medica, ul. KoŸmiñska 10 ( ). SULMIERZYCE Sulmierzycka, ul. Krótka 1 ( ). Nasza Apteka, ul. Rynek 23 ( ). ZDUNY Alifarm, Rynek 19 ( ). Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 ( ). Pokonaæ przesilenie Co robiæ, by nie daæ siê wiosennemu przesileniu i jak radziæ sobie z jego objawami? W jaki sposób skutecznie zmotywowaæ siê do dzia³ania? Na pocz¹tku wiosny d³ugotrwa³e uczucie zmêczenia dotyka co pi¹tego Polaka. Z t¹ dolegliwoœci¹ walcz¹ zarówno ludzie m³odzi, jak i starsi. Recept¹ na pokonanie wiosennego os³abienia jest odpowiednia dieta, aktywnoœæ fizyczna oraz choæ trochê relaksu. Wahania pogody Os³abienie, sennoœæ, bóle izawroty g³owy, zmniejszony apetyt, to jedne z najczêstszych objawów wiosennego przesilenia. Za ich powstawanie odpowiadaj¹ przede wszystkim ci¹g³e zmiany w pogodzie, skoki temperatur i ciœnienia. Wp³yw na wiosenne samopoczucie ma tak e nasza zimowa dieta, w której czêsto brakuje œwie ych warzyw i owoców dostarczaj¹cych organizmowi niezbêdnych witamin i minera³ów. Zim¹ pijemy tak e zdecydowanie mniej wody, co sprzyja gromadzeniu siê w organizmie szkodliwych substancji. Nasze menu bogate jest wtedy w wêglowodany i t³uszcze, przez co zwykle zim¹ przybieramy na wadze. Dodatkowo, je eli naszemu yciu towarzyszy stres, poœpiech oraz negatywne emocje i brak ruchu poczucie zmêczenia tylko siê pog³êbia. Kluczem do dobrego samopoczucia jest miêdzy innymi odpowiednio zbilansowana dieta, Warto tak e æwiczyæ na si³owni pod okiem trenera która dostarczy nam w³aœciwych substancji od ywczych. Dlatego wnaszym wiosennym menu powinny siê znaleÿæ warzywa, pe³noziarniste pieczywo, p³atki owsiane i makarony. Aktywnoœæ recept¹ Poranne bieganie, jazda na rowerze, p³ywanie czy spacer mog¹ œwietnie wp³yn¹æ na nasze samopoczucie iprzywróciæ chêæ do dzia³ania. Organizm staje siê wówczas zdecydowanie lepiej dotleniony, a jednoczeœnie wzmacnia siê nasz uk³ad odpornoœciowy. Je eli jednak zmienna pogoda za oknem nie pozwala na bieganie po parku, warto skorzystaæ z treningów w klubie fitness. R E K L A M A Doskona³¹ motywacjê mo emy zyskaæ dziêki zajêciom grupowym. Specjaliœci proponuj¹ spinning (æwiczenia na rowerach stacjonarnych do jazdy w rytm muzyki) i zumbê (po³¹czeniu aerobiku z tañcami latynoamerykañskimi). Warto te zastanowiæ siê nad uzyskaniem wsparcia osobistego trenera. Taki trener stworzy program treningowy specjalnie dostosowany do potrzeb. Dodatkowo pomaga w odpowiednim u³o eniu diety, motywuje i wspiera. Najczêstsz¹ wymówk¹, któr¹ stosujemy, kiedy nie wype³niamy planów treningowych, jest brak czasu. Zrezygnujmy z jednej godziny przed telewizorem i ruszmy siê. (popi)

11 10 kwietnia w Galerii Krotoszyñskiej odby³ siê Spacer po zawodach, w czasie którego m³odzie z krotoszyñskich gimnazjów poznawa³a realia lokalnego rynku pracy. Gospodarka waga ywa bita ciep³a (kl. E) Handel i Us³ugi Szymon Kwiatkiewicz, Kobylin 4,60 z³ 6,10 z³ DUDA Polski Koncern Miêsny SA, Gr¹bkowo 6,10 z³ Grupa Producentów Rolnych, KoŸmin Wlkp. 4,50 z³ 6,20 z³ Wyró nienie dla Daf-Malu 11 kwietnia w siedzibie krotoszyñskiego Cechu Rzemios³ Ró - nych odby³o siê walne zgromadzenie zarz¹du i cz³onków tej organizacji. Podczas spotkania wrêczono wyró nienia krotoszyñskiej firmie Daf-Mal. Wyró nienie otrzymuj¹ pracownicy firmy Daf-Mal W galerii spacerowali po zawodach M³odzie gimnazjalna zapoznawa³a siê z ofertami zaproszonych firm Przedsiêwziêcie by³o adresowane do m³odzie y gimnazjalnej. G³ównym celem by³o zapoznanie m³odych ludzi z lokalnym rynkiem pracy i specyfik¹ zawodów rzemieœlniczych z ró nych bran. Pomys³odawczyni¹ spotkania z ramienia Œrodowiskowego Hufca Pracy by³a tamtejsza wychowawczyni Karolina Wasielewska, która przy udziale pracowników OHP Ewy P³ócienniczak, Anety Bielawskiej i Izabeli Jêdras, przygotowa³a Spacer po zawodach. Zaproszono uczniów gimnazjów nr 2, 4 i 5, gimnazjum z Zespo³u Szkó³ Specjalnych oraz gimnazjum z oddzia³ami przysposabiaj¹cymi do pracy. M³odzie, która przyby³a z opiekunami do Galerii Krotoszyñskiej, zosta³a powitana przez komendanta ŒHP, Zbigniewa Kurzawê. G³ówn¹ czêœæ programu stanowi- ³a rozmowa Karoliny Wasielewskiej z siedmioma krotoszyñskimi pracodawcami, tj. El biet¹ Matuszak mistrzyni¹ fryzjerstwa i w³aœcicielk¹ zak³adu fryzjerskiego, Monik¹ Panek-Siudy w³aœcicielk¹ sklepu odzie owego, Robertem Jankowskim mistrzem cukiernictwa i pracownikiem Cukierni Brykczyñski z Krotoszyna, Przemys³awem Popraw¹ wspó³w³aœcicielem firmy komputerowej Hardbit, Krzysztofem Mint¹ mistrzem mechaniki pojazdowej, Dariuszem Fabianowskim w³aœcicielem firmy budowlanej Daf-Mal. Przedsiêbiorcy odpowiadali na pytania i dzielili siê z m³odzie ¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem zawodowym. Opowiadali o swojej pasji i wymaganiach stawianych kandydatom do odbywania praktyk relacjonuje K. Wasielewska. Drug¹ grupê zaproszonych pracodawców stanowili przedsiêbiorcy, którzy w stoiskach informowali gimnazjalistów o funkcjonowaniu Zebranych powita³ starszy cechu, Józef Januszkiewicz. Przedstawi³ sprawozdanie z bie ¹cej dzia³alnoœci. Omówi³ m.in. wizytê goœci z Niemiec, którzy odwiedzili Krotoszyn pod koniec lutego br. Przyby- ³a do nas delegacja z miejscowoœci Koserow, le ¹cej niedaleko Œwinoujœcia. Zwiedzi³a budynek cechu, gdzie przedstawiono jej dorobek naszego rzemios³a. Goœcie otrzymali materia³y promuj¹ce nasze miasto poinformowa³. Delegacja z Niemiec odwiedzi³a m.in. firmê Max-Pol Andrzeja Czajki w Krotoszynie oraz firmê Ryszarda Kostki w KoŸminie Wlkp. Starszy cechu mówi³ te o spotkaniach z wielkopolskimi przedsiêbiorcami, które potrwaj¹ od pocz¹tku maja do koñca czerwca br.: Ka dy, kto chcia³by siê dowiedzieæ, czym jest spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu i jak mo na dzia³aæ odpowiedzialnie, mo e skorzystaæ z tej prowadzonych przez siebie firm. Byli to m.in. przedstawiciele Zak³adu Elektromechaniki W³odzimierza Piasnego, firmy Jotkel i zak³adu fryzjerskiego Glamour, który oferowa³ m³odzie y za darmo dowolne uczesanie. Cukiernia Brykczyñski zaprosi³a wszystkich na degustacjê firmowych wypieków. W czasie imprezy og³oszono wyniki konkursu fotograficzno-rysunkowego, w którym uczestniczyli krotoszyñscy gimnazjaliœci. G³ówn¹ nagrodê tablet zasponsorowa³ szef firmy Kroto-Bud-Mal, Krzysztof Jankowski. Pierwsze miejsce zajê³a uczennica Gimnazjum nr 4, Roksana Paterczyk. Nagrody za drugie i trzecie miejsce ufundowa³a Wojewódzka Komenda OHP. Drug¹ lokatê zajê³a i nagrodê w postaci odtwarzacza MP4 otrzyma³a uczennica gimnazjum w ZSS, Ma³gorzata Pieszak, natomiast trzecie miejsce uczennica gimnazjum z oddzia³ami przysposabiaj¹cymi do pracy, Paulina B³a ejczyk, która dosta³a s³uchawki. Dodatkowo wszyscy otrzymali gad ety ufundowane przez Powiatowy Urz¹d Pracy, krotoszyñski magistrat i Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Okno Po- ³udniowej Wielkopolski. W czasie imprezy m³odzie obejrza³a pokaz multimedialny. Przedstawia³ przedsiêwziêcia zrealizowane przez wszystkie jednostki OHP funkcjonuj¹ce w Krotoszynie informuje K. Wasielewska. Spotkanie uœwietni³ wystêp taneczny finalistów konkursu Krotoszyñskie Talenty Konrada Kordusa i Przemys³awa Tonaka. Spacer po zawodach, zachêcaj¹cy do kszta³cenia zawodowego, spotka³ siê z bardzo dobrym odbiorem zaproszonej m³odzie y, która wyrazi³a chêæ uczestnictwa w kolejnych podobnych spotkaniach. Sebastian Poœpiech oferty. Na spotkaniach zainteresowani otrzymaj¹ materia³y na ten temat, w tym raport ze wskazówkami ekspertów oraz przyk³ady dobrych praktyk. W³adzom cechu jednog³oœnie udzielono absolutorium za minion¹ czteroletni¹ kadencjê. Obraduj¹cy na tyle pozytywnie ocenili dotychczasow¹ pracê szefa i ca³ego zarz¹du, e Józefa Januszkiewicza wybrano na nastêpn¹ kadencjê, tak e jednog³oœnie. Potem przyszed³ czas na odznaczenia i wyró nienia. Na wniosek zarz¹du Dariusz Fabianowski zosta³ odznaczony Srebrnym Medalem im. J. Kiliñskiego, natomiast jego pracownicy, na wniosek pracodawcy, otrzymali wyró nienia Zas³u ony dla Cechu Rzemios³ Ró nych. Odebrali je: Miros³aw Bondzior z Kobierna oraz Pawe³ Szulc i Marcin Swendracki z agiewnik. (max) SprawdŸ ceny skupu ywca wieprzowego z 17 kwietnia (ceny netto) waga ywa bita ciep³a (kl. E) RzeŸnia MRÓZ SA, Borzêciczki 6,20 z³ Zak³ady Miêsne SALUS, Golinka 6,10 z³ S.C. Patalas, Grêbów 4,60 z³ 11 PRACA CZEKA Oferty Powiatowego Urzêdu Pracy w Krotoszynie. Obok ka dej miejscowoœæ, w której mieœci siê zak³ad lub zlecana jest praca. Dane otrzymaliœmy 18 kwietnia. Szczegó³owe informacje pod nr tel lub oraz kierownik ds. technicznych, Biadki mistrz zmiany, Biadki szlifierz-frezer, Krotoszyn stolarz-tapicer, Krotoszyn operator koparki, Nowa Wieœ spawacz, Wró ewy pracownik fizyczny, Wzi¹chowo Ma³e kierowca samochodu ciê arowego, Kobylin, Krotoszyn, Zduny kierowca busa, Krotoszyn blacharz, KoŸmin murarz, KoŸmin, kraj sprzedawca na stacji paliw, Krotoszyn dorêczyciel, Krotoszyn magazynier, Krotoszyn rozbieracz-wykrawacz, Chojnice, Golina spawacz, Zduny magazynier-spawacz, Krotoszyn mechanik samochodowy, Krotoszyn, Nowa Wieœ lakiernik sam., Krotoszyn pomocnik lakiernika, Krotoszyn serwisant-instalator, Zduny stolarz, Zduny spawacz, Rozdra ew serwisant-instalator, Zduny kierowca kat. C E, Krotoszyn, delegacja kierowca autobusu, Krotoszyn stolarz, Krotoszyn spawacz-œlusarz, KoŸmin magazynier-logistyk, KoŸmin kierownik produkcji, KoŸin g³ówny ksiêgowy, Krotoszyn stolarz, Salnia doradca klienta, powiat krotoszyñski siostra PCK, Krotoszyn pracownik budowlany, Rozdra ew pracownik produkcyjny, Kobierno malarz-tapeciarz, Kobylin monter mebli, Krotoszyn serwisant sprzêtu komputerowego, Krotoszyn

12 12 Tradycja Œwiêty Jan Pawe³ II Santo subito!, czyli Œwiêty natychmiast!, wo³a³y t³umy na Placu œw. Piotra w czasie pogrzebu Jana Paw³a II 8 kwietnia 2005 roku. I oto, po 9 latach, doczekaliœmy dnia, kiedy zostanie kanonizowany. Przypomnijmy, jak odbierali go ludzie, którzy znali Karola Wojty³ê jeszcze zanim zosta³ ksiêdzem albo w jego dalszej drodze, jako kap³ana, a potem papie a. Krakowski Solvay Du o o tym okresie mo emy siê dowiedzieæ z ksi¹ ki Papie z fabryki Solvay pod red. Karoliny Biedrzyckiej (2005). By³a to fabryka sody, w której zatrudnienie w czasie okupacji chroni- ³o Wojty³ê przed wywózk¹ na roboty do Niemiec. Uda³o siê dotrzeæ do tych, którzy pracowali razem z nim. Józef Pachacz, pomocnik maszynisty, opowiada: Karol Wojty³a by³ bardzo pobo ny, nie ukrywa³ tego przed nikim. Chodzi³ w roboczym Pontyfikat Jana Paw³a II 104 pielgrzymki 129 krajów 1,271 mln km ubraniu. Spotka³em go na zak³adzie. By³a dwunasta godzina. Dzwoni³o na Anio³ Pañski. Dzwonek us³ysza³, wiadra po³o y³, prze egna³ siê i modli³. Wojty³a nawet nie bêd¹c ksi¹dzem, nigdy nie krêpowa³ siê okazywaæ swojej wielkiej, g³êbokiej wiary. Dla m³odego Wojty³y pocz¹tki by- ³y ciê kie. Jeden z pracuj¹cych z nim mê czyzn mówi: Przyszed³ taki m³odziutki do roboty, tak mi al go by³o, nie wiem, ale do niczego siê nie nadawa³. Inny dodaje: Pracê mia³ nielekk¹, wykonywa³ j¹ sumiennie, z takim oddaniem siê tej pracy. By³ zawsze taki us³u ny, mia³em dla niego wielki szacunek. Na Placu œw. Piotra t³umy skandowa³y Santo subito! Najd³u sze pontyfikaty w historii 37 lat Piotr Aposto³ (I w.) 31 lat Pius IX (XIX w.) 26 lat Jan Pawe³ II (XX w.) Zawsze przy Panu Bogu Ksi¹dz kard. Stanis³aw Dziwisz w wywiadzie, opublikowanym w Przewodniku Katolickim (2006), powiedzia³: Ojciec Œwiêty nie sta³ siê œwiêtym w Rzymie. On by³ taki ca³y czas. Od najm³odszych lat by³ nieustannie zanurzony w modlitwie, wrêcz w kontemplacji. Pamiêtam czasy mojego pobytu w seminarium, kiedy przychodzi³ do nas modliæ siê po ca³ym dniu pracy (oprócz tego, e studiowa³ teologiê, musia³ pracowaæ przyp. red.). Czêsto wieczorem, niemal przez nikogo niezauwa ony, przychodzi³ do kaplicy, by odprawiæ Drogê Krzy ow¹. Dalej czytamy: Modlitw¹ wype³niona by³a ka da chwila jego ycia, równie ta poœwiêcona na pracê i inne wa ne obowi¹zki Zastêpcy Chrystusa na ziemi, a tak e mê a stanu i g³owy pañstwa. Ojciec Œwiêty nie zmarnowa³ ani chwili w swoim yciu. Mo na powiedzieæ, e niejako ka da chwila jego ycia mia³a swój sens i znaczenie. Obojêtnie, czy w dalekiej podró- y, czy na pok³adzie samolotu, czy wœród t³umu na Placu œw. Piotra. Ojciec Œwiêty zawsze by³ przy Panu Bogu podkreœla osobisty sekretarz Jana Paw³a II w latach Niezwyk³y pielgrzym Jedn¹ z niezwyk³ych cech polskiego Papie a by³o pielgrzymowanie. O tym, jak wiele odby³ pielgrzymek w ci¹gu ponad 26 lat pontyfikatu, s³yszeliœmy zapewne nie jeden raz. Ten Papie -Misjonarz przemierzy³ ponad milion kilometrów, co odpowiada 31- krotnemu okr¹ eniu kuli ziemskiej. Odby³ 104 pielgrzymki zagraniczne, odwiedzi³ 129 pañstw, w tym wiele krajów misyjnych. Te liczby mówi¹ wiele o jego gorliwoœci apostolskiej. W wielu przypadkach podró e te by- ³y ryzykowne, jak np. w 1983 r. do Nikaragui, gdzie sandiniœci, ludzie prezydenta Daniela Ortegi, byli przeciwni jego przyjazdowi. W Chile w 1987 r. próbowano z kolei wykorzystaæ jego przyjazd do politycznych rozgrywek. Szczególny podziw wzbudza jego chêæ spotkania i dialogu z wyznawcami ró nych religii. Spotyka³ siê z nimi w Asy u na wspólnej modlitwie o pokój. W roku 2000 odby³ pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej, gdzie spotka³ siê Jan Pawe³ II w czasie Drogi Krzy owej z naszymi starszymi braæmi w wierze. Szacunek dla ka dego Gdziekolwiek by³, szanowa³ ka - dego bez wzglêdu na rasê, jêzyk, przekonania, przynale noœæ. Jak pisa³ w encyklice Redemptoris Missio, wa ny jest szacunek dla cz³owieka w jego poszukiwaniu odpowiedzi na najg³êbsze pytania ycia i szacunek dla dzia³ania Ducha w cz³owieku (RMis, 29). Anna Szulc REKLAMA Odeszli do Pana œup El bieta Mocydlarz, lat 61 œup Jadwiga Romaniuk, lat 90 œup Roman Stefañski, lat 52 œup Kazimierz Szczuraszek, lat 88 Z g³êbokim alem zawiadamiamy, e 11 kwietnia 2014 roku zmar³ mój M¹, nasz Ojciec, Dziadek, Brat, Szwagier, Kuzyn i Wujek œup Stefan Pawe³ka prze ywszy lat 60 Msza œw. i pogrzeb odby³y siê 14 kwietnia br. na cmentarzu parafialnym w Krotoszynie. W smutku pogr¹ ona Rodzina REKLAMA

13 Wygl¹da na to, e nikt lub prawie nikt nie zdaje sobie sprawy, jak wyj¹tkow¹ postaci¹ w historii Koœcio³a katolickiego by³ Jan Pawe³ II s³owa te otwieraj¹ krótki tekst w³oskiego pisarza, publicysty i krytyka Pietro Citati Dwaj Papie e. Przed rokiem opublikowa³a go Corriere della Sera, a polskie t³umaczenie ukaza³o siê w miesiêczniku Odra (nr 4/2013). I rzeczywiœcie, minie zapewne wiele czasu, zanim da siê opisaæ w sposób obiektywny i pozbawiony emocji indywidualizm i wielkoœæ polskiego Papie a. Gdy dziœ próbujemy okreœliæ najwa niejsze cechy jego pos³ugi, mówimy np. o jego nieodpartej potrzebie pielgrzymowania, z którego zacz¹³ rezygnowaæ dopiero przymuszony chorob¹. A tak e o tym, e jego cz³owieczeñstwo polega³o na nieustannym oddawaniu wszystkiego, co mia³ innym. Wi¹za³o siê ono tak e z doœwiadczeniem biedy, któr¹ prze ywa³ w latach m³odoœci, o czym z takim przekonaniem mówi³ niedawno w krotoszyñskiej bibliotece Wojciech Bonowicz z Tygodnika Powszechnego. W latach 50. Wojty³a chodzi³ w przetartej sutannie i nie by³o na to rady. Gdy znajomi sprawiali mu now¹, potrafi³ oddawaæ j¹ komuœ bardziej potrzebuj¹cemu. Spotkanie to poœwiêcone by³o przyjacielowi Jana Paw³a II ks. Józefowi Tischnerowi, którego prelegent kilkakrotnie zestawia³ z Wojty³¹. Chodzi³o o sposób patrzenia na ycie, na ludzi w ogóle, w których ws³uchiwali siê obaj z pe³n¹ determinacj¹ i szacunkiem. Ale wobec tego, na co zwróci³ uwagê w³oski publicysta, wy- ³ania siê pewna ró nica w pojmowaniu przez nich kategorii cierpienia. Ksi¹dz Tischner przed swoj¹ œmierci¹, pogr¹ ony w ciê kiej chorobie i bólu, zapisa³, e cierpienie nie uszlachetnia, tê moc ma tylko mi³oœæ innych. Wróæmy do Jana Paw³a II i kolejnych niemal natchnionych s³ów Pietro Citati. By³ papie em: i zracji swojej funkcji niós³ w sercu nie tylko Chrystusa jako za³o yciela chrzeœcijañskiej Tradycja Musia³ poznaæ do koñca doœwiadczenie krzy a wspólnoty, lecz i wszystkich póÿniejszych papie y, od Piotra do Jana Paw³a I. Byli mu oni wszak e raczej obojêtni. Kocha³ natomiast bezgraniczn¹ mi³oœci¹ lud chrzeœcijañski, pocz¹wszy od pierwszych rybaków znad jeziora Genezaret, nierozumiej¹cych s³ów Chrystusa lub rozumiej¹cych je z trudem a po miliard katolików zaludniaj¹cych dziœ œwiat. Dziêki swojej potê nej wyobraÿni uto samia³ siê ze wszystkimi: œwiêtymi i grzesznikami, by³ ka dym z nich i pragn¹³ wpoiæ ka demu ow¹ wiarê, która przeniknê³a jego ycie. Karol Wojty³a jako duchowny nie wyrzek³ siê niczego ze swej natury i doœwiadczeñ, a nawet przeciwnie wszystko, co by³o w nim, potrafi³ uczyniæ przedmiotem dr¹ ¹cej wiary. Piastuj¹c urz¹d papie a, nie dystansowa³ siê od œwiata, jak robili to poprzednicy. Do samego koñca zachowa³ w sobie wiele autentyzmu, a jego ostatnie próby nawi¹zania kontaktu z wiernymi nacechowane by³y szczególnym dramatyzmem. Przemawia³ z entuzjazmem; œmia³ siê, gestykulowa³, jeÿdzi³ na nartach, gra³ w teatrze, pisa³ wiersze i dramaty... Potrafi³ odrzuciæ swoje ograniczenia, i od czasu przybycia do Rzymu czu³ w sobie rodzaj trawi¹cej go gor¹czki. Poniewa by³ kontynuatorem 13 dzie³a Chrystusa, jego ycie musia³o siê odmieniæ na podobieñstwo Jego ycia; powtórzyæ je we wszystkich swoich fazach, ze œmierci¹ w³¹cznie, szczególnie ze œmierci¹. W ostatnich, straszliwych latach ambicja ta sta³a siê czymœ oczywistym. Poniewa Chrystus zawis³ na krzy u, Jan Pawe³ II równie musia³ poznaæ a do koñca doœwiadczenie krzy a. W jego przypadku mo emy chyba mówiæ o najbardziej przejmuj¹cej imitatio Christi, jaka sta³a siê kiedykolwiek udzia³em papie a. DŸwigaj¹c da samego koñca swój krzy, Jan Pawe³ II przeniós³ nas katolików, w sam œrodek najwiêkszej tajemnicy wiary. Wspominamy to dziœ u progu Œwi¹t Œmierci i Zmartwychwstania, w dniach poprzedzaj¹cych uznanie jego niezwyk³ej œwiêtoœci. Wtedy, gdy podchodzi³ do swojego okna i nie potrafi³ wymówiæ choæby jednego s³owa, niós³ w sobie przed³u- enie mêki Chrystusa, która dokonywa³a siê tak e na oczach t³umów. By³ do koñca niezwykle autentyczny i g³êboko ludzki w potwierdzeniu przyjêcia na siebie cierpienia, które zamyka ycie tu, a otwiera gdzieœ indziej. W ten sposób sob¹ samym id¹c za Chrystusem poœwiadczy³ sens najwiêkszej prawdy naszej wiary. Janusz Urbaniak ZSP BENICE Konkurs o Polaku Papie u rozstrzygniêty Uczniowie z ca³ego powiatu brali udzia³ w konkursie poœwiêconym naszemu Papie owi. Za zadanie mieli zaprojektowaæ grê zwi¹zan¹ z Janem Paw³em II i gmin¹ Krotoszyn. W sobotni wieczór 5 kwietnia w koœciele œw. Miko³aja w Benicach odby- ³o siê uroczyste rozstrzygniêcie konkursu, którego organizatorami byli so³tys Jan Zych, proboszcz ks. Adam Gmerek i samorz¹d szko³y im. Jana Uczniowie przygotowali wieczornicê Paw³a II. Zmagania odbywa³y siê ju po raz ósmy, ale jak powiedzia³ ks. Adam Gmerek na pocz¹tku spotkania ca³y ten czas od œmieci Papie a by³ jak nowenna. Nowenna trwa 9 dni, czasem miesiêcy. My prze ywaliœmy nowennê, która trwa³a dziewiêæ lat. Dziewiêæ lat od odejœcia do domu Ojca b³. Jana Paw³a II. Ta nowenna doprowadzi³a nas do kanonizacji ukochanego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II podkreœli³. Tego wieczoru licznie zgromadzili siê uczestnicy konkursu, ich opiekunowie, rodzice. Wœród tych, którzy roztoczyli nad imprez¹ patronat i ufundowali nagrody, nie zabrak³o burmistrza Krotoszyna, starosty krotoszyñskiego, pos³a Macieja Orzechowskiego czy ks. pra³ata Aleksandra Gendery. Beniccy uczniowie zaprezentowali goœciom wieczornicê poœwiêcon¹ Janowi Paw³owi II. Krótkie teksty przeplatane piosenkami wprowadza³y w piêkno ycia Papie a, który zawsze by³ bliski ludziom, a przede wszystkim stara³ siê byæ blisko Boga. Wszystko, co czyni³, ka de jego s³owo, ka dy jego gest sprawia³y, e choæ trochê stawaliœmy siê lepszymi mówi³a jedna z uczennic. M³odzi wykonali takie utwory, jak Hej górol ci jo, górol, Powiedz ludziom, e kocham ich, Santo subito Arki Noego, a tak e Leæ muzyczko Golec uorkiestry. Niektórych przyby- ³ych uczniowie pytali, kim dla nich jest Jan Pawe³ II. Mo na by³o siê przekonaæ, e ka dego coœ uderza³o w postaci Papie- a. Dodatkowym akcentem by³o odczytanie przez Sabinê Rybakowsk¹, dyrektor szko³y, fragmentu listu napisanego przez ks. kard. Stanis³awa Dziwisza: yczê owocnej pracy, wielu ³ask Bo ych za wstawiennictwem b³. Jana Paw³a II, a na Wieczornicê, któr¹ organizujecie w miesi¹cu jego kanonizacji niech Wam Pan b³ogos³awi. Konkurs dotychczas mia³ ró ne Szko³y podstawowe I m. A. Czachorek, SP 3 Krotoszyn II m. A. Witkowska, SP Œwinków III m. T. Maækowiak, SP Lutogniew wyró nienie: M. Nowacka, SP 1 Krotoszyn Gimnazja I m. D. Miko³ajczyk, G. Benice II m. D. Dopiera³a, G. Zduny III m. J. Sza³ata, ZSP Kobylin wyró nienie: A. Martuszewski, G 1 Krotoszyn formy, od poetyckiej do muzycznej. Jednego roku trzeba by³o wykonaæ prezentacjê multimedialn¹. Tym razem zadaniem by³o opracowanie wspomnianej gry planszowej. Zg³aszana gra musia³a zawieraæ tytu³, planszê, pomys³owe rekwizyty. Liczy³a siê te estetyka wykonania. Do konkursu zg³oszono 55 gier 34 w kategorii szkó³ podstawowych i 21 z gimnazjów. Obejrzeliœmy ka d¹ pracê, przejrzeliœmy ka dy regulamin podkreœli³ Krzysztof Manista, przewodnicz¹cy jury, który by³ mile zaskoczony wielkim zainteresowaniem konkursem. Dla wszystkich uczestników zmagañ zosta³y przygotowane dyplomy i prezenty. Anna Szulc

14 I LO 14 Oœwiata Pod naszym patronatem Jubileusz ZSS nie tylko po indiañsku Krotoszyñski Zespó³ Szkó³ Specjalnych bêdzie w tym roku obchodzi³ 65-lecie istnienia. Uroczystoœci z tej okazji roz³o ono na dwa dni 7 i 21 maja. Patronatem medialnym obejmie je nasza redakcja. Jak mówi dyrektorka szko³y, Jolanta Szóstak, obchody jubileuszu bêd¹ nieco skromniejsze ni te organizowane w ubieg³ych latach z okazji wczeœniejszych rocznic. Stawiamy g³ównie na integracjê m³odzie y i rodziców. Oczywiœcie, nie zabraknie akademii, ale nie organizujemy konferencji, jakie charakteryzowa³y wczeœniejsze jubileusze t³umaczy. W pierwszym dniu, 7 maja, na terenie tzw. grzybka przy ul. Sulmierzyckiej, uczniowie, ich rodzice, kadra i sympatycy szko³y spotkaj¹ siê przy grillu. Teren jest ogrodzony, wiêc m³odzie bêdzie tam bezpieczna. Planujemy gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, nad którymi czuwaæ bêd¹ nasi nauczyciele mówi J. Szóstak. Akademia poprzedzaj¹ca tê czêœæ obchodów odbêdzie siê tradycyjnie w szkole. M³odzie pod bacznym okiem nauczycieli przygotowuje ju apel poœwiêcony patronce placówki, Marii Grzegorzewskiej, oraz historii szko³y na przestrzeni 65 lat. Drugim œwi¹tecznym dniem bêdzie 21 maja, wtedy obchodzony bêdzie w szkole Dzieñ Integracji. Przypada wtedy równie Œwiatowy Dzieñ Ró norodnoœci Kulturowej. Ka da z zaproszonych do nas szkó³ bêdzie prezentowaæ jak¹œ kulturê. My bêdziemy Indianami. Na boisku zorganizujemy ró nego typu konkurencje sprawnoœciowe i rekreacyjne. Pojawi¹ siê stoiska wystawców z zewn¹trz oraz stoiska m³odzie y z naszej szko³y. Z zaproszenia zamierza Olimpiada medyczna w Ko³³¹taju Starosta Kulka i prof. Trzeciak wrêczyli nagrody zwyciêzcom Niewiele do zwyciêstwa 20 marca w S³upcy odby³ siê wojewódzki fina³ konkursu pn. Sprawny w zawodzie bezpieczny w pracy. Powiat krotoszyñski reprezentowa³ Krystian Kulawski z Kobylina. Tegoroczny fina³ zosta³ zorganizowany we wspó³pracy ze Œrodowiskowym Hufcem Pracy w S³upcy i tamtejsz¹ Pañstwow¹ Stra ¹ Po arn¹. Uczestnikami wojewódzkiego fina³u byli zwyciêzcy eliminacji hufcowych, które odby³y siê 24 lutego br. w Krotoszynie. Zwyciê y³ w nich uczeñ klasy II a szko- ³y zawodowej w Kobylinie, Krystian P.W.P ÓCIENNICZAK Olimpiadzie patronowali starosta krotoszyñski Leszek Kulka i prof. dr hab. Wies³aw Trzeciak, emerytowany pracownik naukowy poznañskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego. Do zadañ uczestników nale a³o wype³nienie otwartych testów z biologii, chemii, fizyki i matematyki. Do I LO przybyli uczniowie z liceów w Jarocinie, Krotoszynie, Lesznie, Ostrowie, Pleszewie i Poznaniu. Testy ocenia³ komitet organizacyjny z chemikiem z I LO Waldemarem Kulawski, i to on reprezentowa³ nasz powiat na szczeblu wojewódzkim. Uczestnicy rozwi¹zywali test sk³adaj¹cy siê z 50 zadañ. Pytania dotyczy- ³y prawa pracy, bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia. Niestety, Krystianowi nie uda³o siê zaj¹æ miejsca na podium, choæ jego wynik by³ bardzo wysoki i odbiega³ od rezultatu zwyciêzcy zaledwie kilkoma punktami informuje wicedyrektorka Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Kobylinie, Alicja Grzempowska. (szyn) W tym roku stawiamy na szeroko pojêt¹ integracjê mówi dyr. Szóstak skorzystaæ dwadzieœcia placówek oœwiatowych, co bardzo nas cieszy. Jak co roku, przygotowujemy te turniej dla naszych VIP-ów, którzy musz¹ byæ gotowi na wiele zabawnych konkurencji koñczy dyrektorka. Marcin Szyndrowski 8 kwietnia w krotoszyñskim I LO im. H. Ko³³¹taja odby³a siê Regionalna Olimpiada Medyczna. Uczestniczyli w niej reprezentanci szkó³ z ca³ej Wielkopolski. Plewiñskim na czele. W jego sk³ad wchodzili równie : Iwona Nowaczyk, Beata Piotrowska, Julita Sza³, Robert Szczotka, Alina Szwarczyñska. W trakcie przerwy prof. Trzeciak wyg³osi³ wyk³ad o hormonach sterydowych kory nadnerczy. Uczniowie mieli te okazjê zapoznaæ siê z metabolizmem cholesterolu. Pierwsze miejsce zajê³a Agata Pisarska z I LO im. Stanis³awa Staszica w Pleszewie, drugie Olga Niwczyk z I LO w Lesznie, a trzeci¹ lokatê Tomasz Przybylak z tej samej szko³y. Nagrody rzeczowe zosta³y ufundowane przez krotoszyñskie starostwo oraz Stowarzyszenie Wychowanków i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Hugona Ko³³¹taja w Krotoszynie, a wrêczyli je Leszek Kulka oraz prof. Trzeciak. Po rozdaniu nagród starosta uhonorowa³ profesora medalem wybitym z okazji 15-lecia samorz¹du powiatowego. (kic) Krystian jako zwyciêzca etapu powiatowego pojecha³ do S³upcy Miêœniak g³osowa³ 9 kwietnia w ZSP nr 2 odby³y siê prawybory do Parlamentu Europejskiego. Uczniowie g³osowali jednak nie na partie polityczne, a na frakcje obecne w PE. W prawyborach mo na by³o g³osowaæ na 13 europejskich frakcji. Spoœród 520 uczniów zag³osowa³o 413, a wiêc frekwencja wynios³a 79,4 proc. Oddano 32 g³osy niewa ne. Pierwsze miejsce zajê³a frakcja Zieloni Wolny Sojusz Europejski, z wynikiem 25,2 proc (96 g³osów), drugie miejsce przypad³o Europejskiemu Chrzeœcijañskiemu Ruchowi Politycznemu 17,1 proc (65 g³osów), a trzecie Ruchowi na rzecz Europy Wolnoœci i Demokracji 10,8 proc (41 g³osów). Dalej uplasowa³y siê: Europejska Partia Demokratyczna 9,2 proc (35 g³.), Europejskie Przymierze na rzecz Wolnoœci 7,3 proc (28 g³.), Wolny Sojusz Europejski 6,3 proc (24 g³.), Demokraci UE 6 proc. (23 g³.). Listê zamknêli Europejscy Konserwatyœci i Reformatorzy 5,2 proc (20 g³.). Zgodnie z prawem wyborczym ugrupowania, które otrzyma³y poni ej piêciu procent, nie dostaj¹ siê do PE. W prawyborach nie przekroczy³y progu wyborczego: Porozumienie Libera³ów i Demokratów na rzecz Europy 3,7 proc (14 g³.), Europejskie Przymierze Ruchów Narodowych 3,1 proc (12 g³.), Europejska Partia Ludowa i Europejska Partia Lewicy po 2,4 proc. (po 9 g³.), Postêpowy Sojusz Socjalistów i Demokratów 1,3 proc (5 g³.). Prawdziwe wybory odbêd¹ siê w naszym kraju 25 maja. Bêdziemy g³osowaæ na polskie partie, których przedstawiciele wejd¹ w sk³ad wspomnianych frakcji europejskich. (out) Po arniczy turniej W komendzie stra y po arnej w Krotoszynie przeprowadzono powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej M³odzie zapobiega po arom. Rozwi¹zywano test pó³otwarty oraz wykonywano æwiczenia praktyczne. W turnieju wziê³o udzia³ 40 osób. W najm³odszej grupie podstawówek triumfowa³a Agata Zawodna, druga by³a Gabriela Pauliñska, ana trzeciej pozycji uplasowa³ siê Micha³ Frala. W gronie gimnazjalistów najlepiej spisa³a siê Aleksandra Skowroñska, która wyprzedzi³a ukasza Furmana imartynê Kaczmarek. Wœród uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych zwyciê y³a Dominika Nadstawska, drugie miejsce zajê³a Dominika Skowroñska, a trzeci by³ Miko³aj Ma³ecki. W rankingu gmin najwy ej sklasyfikowano Krotoszyn, druga lokata przypad³a Kobylinowi, a trzecia KoŸminowi. Laureaci szczebla krajowego zdobywaj¹ zwolnienia z pewnej czêœci egzaminów przy aplikowaniu o przyjêcie do szkó³ po arniczych mówi komendant, Mariusz Przyby³. (max)

15 Oœwiata Wielkanocnie u Korczaka Hanna PrzewoŸna 3. w województwie 15 L.TRAWIÑSKA Wychowankowie oœrodka wraz z nauczycielami przygotowali wspania³y program wielkanocny. M³odzie przedstawi³a, jak wa ne s¹ to œwiêta dla wszystkich wierz¹cych i zwróci³a uwagê na odnowê naszych serc dziêki wspólnemu prze ywaniu Zmartwychwstania. Gospodarze i goœcie podzielili siê tradycyjnie wielkanocnym jajkiem i yczyli sobie Weso³ego Alleluja! Uroczystoœæ mia³a niemal e rodzinny charakter, wœród zaproszonych goœci znaleÿli siê te wieloletni przyjaciele placówki, cz³onkowie Ko- ³a owieckiego Jeleñ z Poznania. Od wielu lat wspó³pracujemy z oœrodkiem w Borzêciczkach, staramy siê ich wesprzeæ finansowo i s³u- yæ im pomoc¹ mówi Mariusz Krzy aniak, prezes ko³a. Ju od przysz³ego roku bêdzie mo na przekazywaæ 1 proc. podatku Wielkanoc nie odbêdzie siê bez zaj¹ca W Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Borzêciczkach ju 15 kwietnia zapanowa³ prawdziwie œwi¹teczny nastrój. na SOSW. Pó³tora roku temu za³o ona bowiem stowarzyszenie Wspólna droga, dziêki temu po up³ywie dwuletniej karencji bêdzie mo na wspomóc finansowo oœrodek w ten prosty sposób. Ko³o ³owieckie uczestniczy w ró - nych uroczystoœciach przygotowywanych przez placówkê. Zawsze z wielk¹ przyjemnoœci¹ tu przyje - d am, dzieci s¹ takie szczere i spontanicznie pokazuj¹ swoj¹ radoœæ, bardzo siê cieszê, e mo emy im choæ trochê pomóc mówi Mariusz Krzy aniak. Dziêki myœliwym wychowankowie maj¹ okazjê obcowania z natur¹. Czêsto s¹ zapraszani do domku ³owieckiego, który znajduje siê na Bia- ³ym Dworze. Myœliwi organizuj¹ dla nich m.in. tropienie œladów zwierzyny i ró norodne biwaki. Liliana Trawiñska ŒHP marca w Krotoszynie zorganizowano wojewódzki etap konkursu pt. Sprawny w zawodzie bezpieczny w pracy fryzjer. Powiat krotoszyñski reprezentowa³a Hanna PrzewoŸna ze Œrodowiskowego Hufca Pracy Przed etapem wojewódzkim krotoszyñski ŒHP 15-2 przeprowadzi³ eliminacje, które odby³y siê 17 marca w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kobylinie. Wygra³a je Hanna PrzewoŸna z klasy III kobyliñskiej szko³y. To w³aœnie ona reprezentowa³a powiat w finale wojewódzkim. Fina³ ten zosta³ zorganizowany przez Wojewódzk¹ Komendê OHP wraz ze Œrodowiskowym Hufcem Pracy w Krotoszynie. Czêœæ teoretyczna odbywa³a siê w restauracji Cristal, natomiast czêœæ praktyczna w studiu fryzjerskim Anety Nowackiej. W konkursie wziê³y udzia³ reprezentacje œrodowiskowych hufców pracy z Krotoszyna, Konina, Œremu i Turku. Jednym z g³ównych celów konkursu by³o stworzenie m³odzie y okazji do rywalizacji, ale równie mo liwoœci poszerzenia umiejêtnoœci i doœwiadczenia zawodowego, które jest niezbêdne na dzisiejszym rynku pracy. Fryzjerstwo to dziœ bardzo rozwojowy fach, którego trzeba na bie ¹co siê uczyæ, by byæ jak najlepszym t³umaczy Agnieszka Kwiatkiewicz z ŒHP W pierwszej czêœci konkursu fryzjerki mia³y dwie godziny na u³o enie na tzw. g³ówkach treningowych fryzur wieczorowych. Mog³y wykazaæ Uczestniczki czêœci praktycznej etapu wojewódzkiego siê talentem, kreatywnoœci¹ i pomys³owoœci¹. Fantazyjne upiêcia ozdobi- ³y kwiatami, per³ami i cekinami. Po wykonaniu zadania dziewczêta omówi³y techniczne aspekty swojej pracy. W czêœci teoretycznej uczestniczki odpowiada³y na 25 pytañ testowych. Najlepsza okaza³a siê Karolina Ró alska z Koœciana, plasuj¹c siê przed Dari¹ Napieralsk¹ z Konina i nasz¹ reprezentantk¹ Hann¹ PrzewoŸn¹. Hania w niczym nie ustêpowa³a swoim rywalkom. Zdobyte doœwiadczenie na pewno zaprocentuje na czerwcowym egzaminie zawodowym, który j¹ czeka podsumowuje A. Kwiatkiewicz. (szyn) Stypendia przyznane REKLAMA 8 maja w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie odbêdzie siê uroczyste wrêczenie stypendiów burmistrza, Juliana Joksia za I pó³rocze roku szkolnego 2013/ kwietnia komisja stypendialna przyzna³a uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjów stypendia. Ogó³em do burmistrza wp³ynê³o 87 wniosków. Wszystkie wnioski zosta³y zaaprobowane. (max) Stara Obra Przedszkole dla trzylatków Od wrzeœnia tego roku w Starej Obrze zostanie utworzony oddzia³ przedszkolny dla dzieci trzy- i czteroletnich. Nowy oddzia³ zainstaluje siê w budynku po stare szkole, gdzie prace remontowe powinny zacz¹æ siê lada dzieñ. Do tej pory do przedszkola mog³y uczêszczaæ tylko dzieci piêcioi szeœcioletnie. M³odsze zostawa³y w domu lub rodzice dowozili je do innych placówek. Najczêœciej by³ to oddzia³ w Golinie i w zwi¹zku z tym, e miejscowoœæ le y poza gmin¹ KoŸmin, magistrat musia³ dop³acaæ do opieki przedszkolnej tamtejszej placówce (w zesz³ym roku by³o to ponad 50 tys. z³). W tym roku problem zostanie rozwi¹zany. W starej szkole przeprowadzi siê gruntown¹ modernizacjê m.in. z wymian¹ pod³óg i okien. Zagospodarowana zostanie sala dydaktyczna, szatnia, ubikacje itp. Inwestycja finansowana jest z bud etu miasta i gminy KoŸmin. Wykonanie prac budowlanych i wyposa enie obiektu wed³ug wstêpnych kalkulacji bêdzie kosztowa- ³o ok tys. z³ mówi wiceburmistrz Jaros³aw Ratajczak. Rekrutacja do oddzia³u dla trzyi czterolatków zosta³a zakoñczona Przedszkolaki ze Starej Obry podczas kursu pierwszej pomocy w marcu. Do nowo utworzonego oddzia³u mamy zapisanych obecnie dwadzieœcioro dzieci, piêæ miejsc jest nadal wolnych mówi dyrektorka Szko- ³y Podstawowej w Starej Obrze, Irena Jaskó³ka. Do przedszkola uczêszczaæ bêd¹ maluchy ze Stare Obry i okolicznych wiosek. KoŸmiñscy samorz¹dowcy bardzo dbaj¹ o mo liwoœæ edukacji najm³odszych i u³atwienie rodzicom powrotu do pracy. To kolejny remont, jaki zaplanowano w tym roku. Przypomnijmy, e jeszcze w tym roku w KoŸminie rozpocznie siê adaptacji pomieszczeñ po przychodni Medyk. Ma tam powstaæ 10 oddzia³ów przedszkolnych oraz ³obek. Nowe pomieszczenia pozwol¹ wiêkszej liczbie dzieci korzystaæ z edukacji przedszkolnej od najm³odszych lat. Liliana Trawiñska

16 16 Dodatek edukacyjny Drzwi otwarte z Karolem Okras¹ Z rewizyt¹ w Niemczech M.SZYNDROWSKI 12 kwietnia w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 odby³y siê drzwi otwarte. Goœciem honorowym by³ znany kucharz Karol Okrasa, który wspólnie z uczniami gotowa³ ku uciesze licznie zebranej m³odzie y odwiedzaj¹cej progi szko³y. Mistrz kulinarny znany ze s³ynnego programu telewizyjnego pt. Gotuj z Okras¹ swoj¹ wizytê rozpocz¹³ od spotkania z m³odzie ¹ w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie. Wspólnie ze starost¹ Leszkiem Kulk¹ oraz dyrektorem Romanem Olejnikiem zainaugurowa³ dzieñ drzwi otwartych w popularnym Karol Okrasa wspólnie z m³odzie ¹ podczas przyrz¹dzania ba anta miêœniaku. Dziêki trwaj¹cej od kilku lat wspó³pracy Karola Okrasy z powiatem krotoszyñskim oraz ZSP nr 2 ka dego roku w renomowanych warszawskich restauracjach zawodowe praktyki odbywaj¹ uczniowie tej szko³y. Dlatego te g³ównym punktem spotkania by³ pokaz kulinarny, podczas którego mistrz mówi³, a gotowali ubieg³oroczni praktykanci Okrasy Pawe³ i Roksana. By³o na co patrzeæ. M³odzi kucharze przyrz¹dzili ba anta, a dodatkowo uczniowie klasy gastronomicznej serwowali gulasz z dziczyzny. Otwieraj¹c imprezê, Leszek Kulka zachêca³ m³odzie, by wybiera³a szko³y powiatu, które dobrze wypadaj¹ w rankingach, maj¹ œwietnie wyposa on¹ bazê oraz szerok¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych. Dyrektor z kolei namawia³, by interesowaæ siê ofert¹ szko³y jako placówki nastawionej na mened erskie podejœcie do kszta³cenia i kszta³c¹cej ludzi sukcesu. Dziêkujê za zaproszenie i chcia³bym wam powiedzieæ tylko tyle, aby nie baæ siê wyzwania, jakim jest wykonywanie konkretnego zawodu. Wa ne, by robiæ to z pasj¹ puentowa³ Karol Okrasa. Nie tylko degustacj¹ zachêcano m³odzie do zainteresowania siê szko³¹. Gimnazjaliœci podzieleni na grupy odwiedzali pracownie i dowiedzieæ siê mogli o kierunkach oferowanych przez szko³ê pedagogicznym, informatycznym, gastronomicznym i ekonomicznym. Marcin Szyndrowski R E K L A M A ZSP NR 2 Do Lingen pojecha³o kilkoro uczniów ZSP nr 2 4 kwietnia m³odzie z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie wróci³a z wymiany partnerskiej z Lingen. W po³owie marca ZSP nr 2 goœci³ uczniów iopiekunów zzaprzyjaÿnionej placówki w Lingen w Niemczech, o czym informowaliœmy. Pod koniec marca z kolei krotoszynianie udali siê w ramach wymiany partnerskiej do zachodnich s¹siadów z rewizyt¹. Wziêli udzia³ w corocznych praktykach w Œredniej Szkole Ogólnozawodowej w pó³nocno-zachodniej czêœci Niemiec. Zdobywanie doœwiadczenia uzachodnich s¹siadów jest dla m³odzie y z ZSP nr 2 tradycj¹ od 2005 r. Obie placówki maj¹ zbli one kierunki kszta³cenia, dziêki czemu mo liwe jest rozwijanie wspó³pracy. Uczniowie przebywaj¹c w Emsland, uczestniczyli w praktykach, ale tak e poznawali kulturê, zwyczaje i historiê okolicy. Spotkali siê z burmistrz Ull¹ Haar w starym ratuszu, zwiedzili miasto i Muzeum Herbaty Buentingtee w Leer. Wybrali siê tak e na wycieczkê nad Morze Pó³nocne, grali w krêgle igotowali ze swoimi niemieckimi przyjació³mi. Z kolei opiekunowie grupy oraz ich niemieccy partnerzy spotkali siê z Norbertem Verstem, szefem Wirtschaftverband Emsland w Meppen, by porozmawiaæ o gospodarce regionu oraz mo liwoœciach wspó³pracy krotoszyñskich przedsiêbiorców z Niemcami. Tygodniowy pobyt nie by³by mo liwy, gdyby nie wsparcie starostwa powiatowego w Krotoszynie oraz fundacji polsko-niemieckiej zajmuj¹cej siê wymian¹ m³odzie y. (max)

17 Dodatek edukacyjny 17

18 18 Sprawy Zduny Nowy prezes Harmonii Jury urzek³ folklor i taniec ZOK Ma³gorzata Banasiewicz, Józef Krzuœ, Irena Radajewska, Janusz Roszak, Irena Szyrner, S³awomira Kuœ, Bogumi³a Steczniewska, Bogumi³a Dengusiak 7 kwietnia odby³y siê wybory do zarz¹du chóru Harmonia w Zdunach. Miejsce zmar³ego przed rokiem prezesa Jerzego Koniecznego zaj¹³ jedyny zg³oszony kandydat Janusz Roszak. Prezesi Harmonii do 1939 r.: Franciszek Krzy agórski, Alojzy Buczyñski, Ignacy Nader, Ignacy Jaskulski po 1945 r.: Ignacy Walczak ( ), Agnieszka Heyduk ( ) i Jerzy Konieczny ( ). Irena Radajewska (p.o. do 7 kwietnia 2014 r.) Wiceprezesk¹ zosta³a Irena Radajewska, sekretark¹ Ma³gorzata Banasiewicz, skarbniczk¹ Irena Szyrner, a cz³onkami zarz¹du Józef Krzuœ, S³awomira Kuœ oraz Bogumi³a Stêczniewska. Dyrygentk¹ jest Bogumi³a Dengusiak. Janusz Roszak to ósmy prezes w 91-letniej historii chóru, który powsta³ 17 kwietnia 1923 r. Jest zdunowianinem, ma 49 lat. Od 8 lat nale y do Harmonii, a od 10 lat œpiewa w zespole wokalnym pod dyr. Adama Szczuraszka. Wczeœniej nie by³ cz³onkiem zarz¹du chóru. Jego zainteresowania to podró e, muzyka i sport, zw³aszcza jazda na nartach. Rewolucji w chórze nie bêdzie. Myœlê, e bêdzie kontynuacja d³ugoletniej tradycji œpiewaczej w Zdunach. Mam wizjê przysz³oœci, ale nie chcê teraz zdradzaæ szczegó³ów. Na pewno bêdzie dalsza wspó³praca z tutejszym zespo³em wokalnym, myœlê te o zespole Senior, ale musz¹ to byæ wspólne decyzje zarz¹du Harmonii. Liczê na szersz¹ wspó³pracê z panem burmistrzem i rad¹ miasta. Cz³onkom chóru pragnê jeszcze raz podziêkowaæ za zaufanie mówi nowy prezes. (kic) 12 kwietnia w kinie Przedwioœnie odby³ siê fina³ Krotoszyñskich Talentów. Szczelnie wype³niona sala kinowa i emocje towarzyszy³y ka demu wystêpowi. W tym roku ex aequo zwyciê y³y dwa duety: Wiktoria Kowalska i Kuba Marcisz w tañcu towarzyskim oraz Dominika Sobecka i Dominika Sobañska, które wykona³y piosenkê góralsk¹. Wed³ug dyrekcji KOK w gronie naszej m³odzie y znajduj¹ siê prawdziwe diamenty, które nale y szlifowaæ. Od pocz¹tku tegorocznej edycji uczestnikom towarzyszy³y rzesze znajomych i rodzin. Do fina³u dostali siê jednak nieliczni, którzy 12 kwietnia ju byli wygranymi. O tym jednak, kto zwyciê y³, zadecydowa³o specjalnie powo³ane jury w sk³adzie: Piotr Czy ewski, Dominika Kacza³a, Pawe³ Œwica i Joanna WoŸna. Wykonawcy, mimo e wystêpowali przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹, nie okazywali tremy i zaprezentowali siê od bardzo dobrej strony. Poziom imprezy by³ naprawdê bardzo wysoki. Na tytu³ Grand Prix zas³ugiwa- ³o na pewno kilku uczestników. Obrady by³y do tego stopnia burzliwe, e zdecydowaliœmy siê na wybór dwóch par uczestników, reprezentuj¹cych odmienne dziedziny sztuki, czyli taniec i œpiew mówi jurorka Joanna WoŸna. Wszystkich urzek³ taniec towarzyski Wiktorii Kowalskiej i Kuby Marcisza, od którego nie mo na by³o oderwaæ wzroku. Jury podkreœla³o profesjonalizm wykonania, œwiadcz¹cy oolbrzymim zaanga owaniu duetu i przygotowaniach do fina³u. Z kolei Dominika Sobecka i Dominika Sobañska, ³¹cz¹c œwietny œpiew i grê na skrzypcach, porwa³y widowniê kina w rytm góralskiego folkloru. Inni te mieli to coœ. Brawa nale ¹ siê Adamowi Koziczyñskiemu za wykonanie utworu grupy Queen Show must go on czy te Piotrowi Dro d yñskiemu za œwietny hiphop. O tych iinnych osobach jeszcze nie raz na pewno us³yszymy speuntowa- ³a Joanna WoŸna. Poza Grand Prix przyznano nagrodê publicznoœci. Najwiêcej g³osów zdoby³ Konrad Kordus. Tego tancerza uznano tak e za osobowoœæ Krotoszyñskich Talentów, wiêc otrzyma³ nagrodê organizatora, czyli KOK-u. Stowarzyszenie Twoja Alternatywa, jako drugi organizator, wrêczy³o statuetkê Alternatywki eñskiemu zespo³owi tanecznemu Temperature, którego taniec to mocna dawka energetycznej radoœci i m³odoœci. Zwieñczeniem imprezy by³ wystêp kaliskiego zespo³u rockowego The Purple Onions. Na scenie pojawi³ siê równie na moment Karol Okrasa, który tego dnia odwiedzi³ Krotoszyn. Marcin Szyndrowski OG OSZENIE P.W.P ÓCIENNICZAK Grand Prix powêdrowa³o do W. Kowalskiej i K. Marcisza oraz D. Sobañskiej i D. Sobeckiej Donosiciel kulturalny KINA Przedwioœnie Muppety: poza prawem, USA, komedia, 98, kwietnia, godz Syn Bo y, USA, biblijny, 138, kwietnia, godz Akademia wampirów, USA, fantasy, 104, kwietnia, godz Borgman, Belgia/Holandia, dramat, 113, 24 kwietnia, godz (DKF) Sarila, Kanada, animowany, 85, kwietnia, godz Kapitan Ameryka: Zimowy o³nierz, USA, akcja/sci-fi, 138, kwietnia, godz Snowpiercer, USA, akcja/sci-fi, 125, kwietnia, godz IMPREZY Krotoszyn kwietnia, Muzeum Regionalne, Maraton czytania Biblii, po³¹czony ze zbiórk¹ pieniêdzy dla dzieci w Kenii. Uroczyste otwarcie 23 kwietnia, godz , kino Przedwioœnie. Od godz czytanie w sali kameralnej Muzeum Regionalnego. Nad imprezê objêli patronat: burmistrz Krotoszyna i starosta krotoszyñski. 24 kwietnia, godz , Krotoszyñska Biblioteka Publiczna, Rodzinne czytanie w Klubie Mam. 26 kwietnia, godz , koœció³ œw. Jana Chrzciciela, koncert w ho³dzie papie owi pt. Nuty Wielkiego Pasterza, zespó³ góralski Trebunie-Tutki, wstêp wolny. 28 kwietnia, godz , Muzeum Regionalne, czwarte spotkanie z cyklu wyk³adów o Tamaszu Mannie pn. Niemcy póÿne zjednoczenie. Wyk³ad prowadzi dr Jacek Kêpa. WYSTAWY Krotoszyn Do 9 maja, Galeria Refektarz, wystawa malarstwa Kazimierza Ratajczyka, b. architekta miejskiego Krotoszyna. Na wystawê sk³ada siê 30 prac plastycznych: rysunków tuszem, akwarel, akryli, olejów i temper. Dominuje tematyka krotoszyñska. Zduny Do 23 kwietnia, kawiarnia Czekolada, wystawa Wielkanoc w rêkodzielnictwie. Prace powsta³y w ramach projektu Zduny w rêkodziele artystycznym, zrealizowanego podczas festiwalu Pogranicze Kultur 2013.

19 Tekst sponsorowany Pieczywo niezmiennie wa ne od lat (2) 19 W Polsce w ostatnich kilkunastu latach systematycznie spada spo ycie pieczywa, a 50 kg pieczywa rocznie na statystycznego Polaka to zdecydowanie za ma³o. Poni ej przedstawiamy drug¹ czêœæ publikacji dr in. Krystyny Jarosz, cenionej nauczycielki przedmiotów zawodowych spo ywczych, która uzasadnia, e jedzenie chleba jest niezbêdne. Od tego zale y zdrowie Prawid³owo zestawiona dieta oniskim indeksie glikemicznym wpe³ni pokrywa zapotrzebowanie na wszystkie sk³adniki od ywcze, sk³adniki mineralne i witaminy, jest bogata w b³onnik pokarmowy i antyoksydanty. Taki sposób przestrzegania diety skutkuje utrat¹ masy cia³a u osób z nadwag¹ i oty³oœci¹. Wêglowodany z produktów o niskim IG stymuluj¹ procesy spalania tkanki t³uszczowej, a tym samym przyspieszaj¹ chudniêcie. Spo- ywanie pokarmów z wysokim GI sprawiaj¹, e tkanka t³uszczowa odk³ada siê w nadmiernej iloœci, poniewa trzustka gwa³townie zwiêksza iloœæ produkowanej insuliny, która odpowiada za przenikanie glukozy do komórek. Insulina sprzyja powstawaniu zjawiska przemiany glukozy w t³uszcz. Jednoczeœnie proces spalania komórek t³uszczowych zostaje zahamowany, co powoduje, e odk³adaj¹ siê one wpostaci tkanki t³uszczowej. Jednak podstawowe pieczywo w naszej diecie stanowi tzw. chleb zwyk³y, jasny pszenno- ytni, sporz¹dzany na naturalnych zakwasach fermentowanych wielofazowo oraz spo ywany w odpowiednich iloœciach. Podczas fermentacji mlekowej zwiêksza siê zawartoœæ kwasu foliowego i witamin z grupy B w pieczywie. Kwas foliowy jest naturalnym czynnikiem antymia d ycowym, deficytowym w codziennej diecie. W pieczywie na zakwasach udaje siê go zachowaæ w 70%, natomiast w cieœcie nieukwaszonym jego straty siêgaj¹ 50%. Kwas mlekowy zawarty w pieczywie na zakwasie jest bezpieczny nawet dla osób z nadkwaœnoœci¹ o³¹dka. Reguluje on pracê przewodu pokarmowego, zapobiega zaparciom i hamuje rozwój bakterii chorobotwórczych w jelicie grubym, a sprzyja rozwojowi bakterii probiotycznych, wp³ywaj¹cych korzystnie na odpornoœæ organizmu. Aby jednak w pe³ni skorzystaæ ze zdrowotnego dobrodziejstwa pieczywa, powinno byæ ono sporz¹dzone na naturalnych zakwasach. Dobieranie pieczywa Wiele osób bêd¹cych na diecie odchudzaj¹cej wystrzega siê jedzenia chleba, jednak wed³ug dietetyków pieczywo jest niezbêdnym elementem codziennego menu, nawet wtedy, gdy siê odchudzamy. Zgodnie z proporcjami piramidy ywieniowej, produkty zbo owe (w tym pieczywo) powinny byæ g³ównym Ÿród³em energii w diecie. Dostarczaj¹ one wielu cennych witamin i minera³ów, dlatego nie nale y eliminowaæ ich z diety. Kluczem do sukcesu nie jest rezygnacja ze spo ycia pieczywa, lecz jego odpowiedni dobór pod k¹tem rodzaju oraz iloœci. Wiele gatunków pieczywa ma niski i œredni indeks glikemiczny (GI), co sprzyja racjonalnej diecie, tak e podczas odchudzania. Œwiatowa Organizacja Zdrowia wobec narastaj¹cego w spo³eczeñstwach krajów rozwiniêtych problemu oty³oœci zaleca bowiem spo ywanie produktów, których indeks glikemiczny nie przekracza 70. Choroba zwana celaki¹ Spo yciu pieczywa szkodzi równie z³a opinia o glutenie (bia³ku zbo owym), która bierze siê prawdopodobnie z faktu coraz czêœciej wystêpuj¹cej choroby, celiakii (nie u wszystkich zdiagnozowanej). Nie nale y myliæ stanu chorobowego organizmu ze szkodliwoœci¹ pieczywa dla zdrowego cz³owieka. Dla ludzi cierpi¹cych na celiakiê chleb pszenny i ytni jest szkodliwy. Celiakia charakteryzuje siê sta³¹ nietolerancj¹ pokarmow¹ glutenu. Gluten jest bia³kiem znajduj¹cym siê w pszenicy i takich innych zbo- ach, jak owies, jêczmieñ, yto, pszenica orkisz i pszen yto. U osób o sk³onnoœciach genetycznych, tak dzieci, jak i doros³ych, spo ywanie produktów zawieraj¹cych gluten, na- czy, wêglowodanów, witamin i soli mineralnych, powoduj¹c objawy zespo³u z³ego wch³aniania i ró ne niedobory. Nietolerancja glutenu jest w skali œwiatowej jednym z najczêœciej spotykanych zaburzeñ. W krajach, w których populacja wywodzi siê g³ównie wodzie pokarmowym cz³owieka, co pozwala na ci¹g³¹ i jednostajn¹ jego dostawê do mózgu przez d³ugi czas. Inne sk³adniki chleba, które wspomagaj¹ stabiln¹, spokojn¹ pracê mózgu, to witaminy grupy B i E, bioaktywna substancja inozytol, magnez. Mózg wet w ma³ych iloœciach, powoduje reakcjê odpornoœciow¹ jelita cienkiego, wywo³uj¹c chroniczne zapalenie, w wyniku którego nastêpuje zanik kosmków oraz pojawienie siê bardzo zró nicowanych objawów. U osoby zdrowej œcianki jelit pokryte s¹ kosmkami i mikrokosmkami, których zadaniem jest zwiêkszenie powierzchni wch³aniania jelitowego sk³adników pokarmowych. Natomiast u osoby dotkniêtej celiaki¹ kosmki te ulegaj¹ prawie ca³kowitemu zanikowi, a b³ona œluzowa zostaje uszkodzona. G³adka powierzchnia pozbawiona warstwy wch³aniaj¹cej redukuje lub uniemo liwia wch³anianie substancji od ywczych w postaci bia³ka, t³usz- z Europy (Europa, Ameryka Pó³nocna i Po³udniowa oraz Australia), jest ni¹ dotkniêta jedna osoba na sto. Chleb przeciw depresji Na koniec wa na informacja. Chleb dzia³a antydepresyjnie. Nasz mózg funkcjonuje dziêki glukozie dostarczanej z pokarmem. Bez niej komórki nerwowe ju po 15 minutach zaczynaj¹ obumieraæ. Glukoza pozyskiwana jest z wêglowodanów. W od ywianiu komórek nerwowych mózgu najodpowiedniejsze s¹ wêglowodany z³o one, jak np. skrobia g³ówny sk³adnik chleba. Skrobia makrocz¹steczka zbudowana z ³añcuchów glukozy, jest wolno rozk³adana do glukozy w prze- bez œniadania z pieczywem lub innymi produktami zbo owymi nie pracuje na d³u sz¹ metê wydajnie i efektywnie. Nasz organizm ogarnia zmêczenie, os³abienie, apatia. To tylko kilka najczêœciej spotykanych opinii na temat samego pieczywa oraz skutków jego spo ywania lub braku w codziennej diecie. Warto wiêc zastanowiæ siê, jakie pieczywo nale y spo ywaæ, warto poszukaæ dobrego gatunku zwyczajnego chleba i dobrego producenta szanuj¹cego naturalne procesy fermentacyjne, a mo e w ten sposób poprawimy swoj¹ sylwetkê, swoje samopoczucie i rzadziej bêdziemy odwiedzaæ lekarzy. dr in. Krystyna Jarosz

20 Co, gdzie, kiedy u seniorów? Krotoszyn. 8 maja jednodniow¹ wycieczkê do Nadwarciañskiego Parku Krajobrazowego organizuje zarz¹d rejonowy PZERiI w Krotoszynie. W programie zwiedzanie m.in. klasztoru cystersów w L¹dzie i Pa- ³acu Biskupiego w Ci¹ eniu. Koszt wynosi 50 z³. Zapisy prowadzone s¹ do 30 kwietnia w ka dy wtorek ( ) w biurze zarz¹du (Rynek 1 w Krotoszynie). Krotoszyn. 15 maja o godz w kinie Przedwioœnie Teatr Seniora z KoŸmina zaprasza na przedstawienie pt. Rodzina. Spektakl powsta³ przy udziale stowarzyszenia Wspólnie dla KoŸmina. Ostrzegali przed naci¹gaczami KPP KROTOSZYN W kobyliñskiej sali zebra³o siê ponad 40 starszych mieszkañców Pod koniec marca w Klubie Seniora w Kobylinie ponad czterdziestu seniorów wziê³o udzia³ w spotkaniu z funkcjonariuszami policji, którzy przestrzegali przed oszustami i naci¹gaczami eruj¹cymi na starszych osobach. Inicjatorem spotkania by³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich i Klub Seniora Z³oty Wiek w Kobylinie. Wyj¹tkowy produkt, wysoka jakoœæ rzemieœlnicza i terapeutyczne dzia³anie podczas snu. Do tego 100 proc. ywej we³ny, która jeszcze kilka miesiêcy temu gania³a po stepach. Wszystko w promocji. Gratulujemy, zosta³ pan oszukany tymi s³owami rozpocz¹³ spotkanie rzecznik prasowy krotoszyñskiej policji, Piotr Szczepaniak. Seniorzy czêsto stanowi¹ ³atwy cel dla ró nych grup przestêpczych i oszustów. Dlatego te powinni oni wiedzieæ, jak siê ustrzec przed nieuczciwymi ludÿmi. Rad w tym zakresie udzielili im policjanci. Poœciel to tylko jeden z wielu towarów, które oferuj¹ nam firmy organizuj¹ce prezentacje. Na poœcieli le ¹ garnki, a na nich piêtrz¹ siê odkurzacze, aparaty do mierzenia ciœnienia, specjalne kamizelki masuj¹ce krêgos³up, roboty kuchenne najnowszej generacji i inne cudowne przedmioty. Nie zawsze najgorszej jakoœci, z regu³y jednak sprzedawane z proc. przebiciem i zupe³nie niepotrzebne. Ostatnio hitem s¹ darmowe badania medyczne, robione supernowym sprzêtem, który oczywiœcie te mo na nabyæ kontynuowa³ rzecznik. Oszuœci czêsto wykorzystuj¹ ³atwowiernoœæ, bezradnoœæ i samotnoœæ starszych. Wy³udzaj¹ pieni¹dze, podaj¹c siê np. za kogoœ z rodziny albo za kolegê wnuczka. Podszywaj¹ siê pod pracowników gazowni czy telekomunikacji tylko po to, by wtargn¹æ do mieszkania, a potem je spl¹drowaæ. Schemat sprzeda y jest zawsze taki sam. Najpierw dzwoni telefon i pani o mi³ym g³osie w kulturalny sposób informuje o niezwyk³ej promocji. Nastêpnie pyta o adres, by wys³aæ zaproszenie. Ma to podkreœliæ indywidualny charakter rozmowy. Na takiej kartce, wysy³anej czêsto w pachn¹cej kopercie, jest zaznaczone, e wystarczy przyjœæ, by otrzymaæ jakieœ darmowe prezenty, wiêc starszy cz³owiek idzie, a potem to ju leci koñczy³ P. Szczepaniak. Piotr Szczepaniak (rzecznik policji) Nie zawsze towary s¹ najgorszej jakoœci, z regu³y jednak sprzedawane z proc. przebiciem i zupe³nie niepotrzebne. Jak ochroniæ przed oszustami naszych rodziców? Byæ, wspieraæ, rozmawiaæ, t³umaczyæ, a przede wszystkim uœwiadomiæ sobie, e staroœæ to nie sprawa ludzi starych, to sprawa doros³ych dzieci, które mog¹ mieæ ogromny wp³yw na jakoœæ starzenia siê swoich najbli- szych. Nale y okazywaæ zainteresowanie problemem osoby starszej, tak e po to, byœmy póÿniej nie musieli rozwi¹zywaæ czegoœ znacznie gorszego. Marcin Szyndrowski D. PASZEK D. PASZEK Biadki Ca³a wieœ przy sto³ach Imprezê zorganizowali: Ko³o Gospodyñ Wiejskich, Ochotnicza Stra Po- arna, zespó³ Biadkowianki oraz stowarzyszenie Wspólnie dla Biadek. Postanowiliœmy, e nie bêdziemy siê rozdzielaæ i zrobimy coœ razem, aby pokazaæ, e potrafimy po³¹czyæ si³y mówi prezes OSP Biadki, Darian Paszek. Na sto³ach królowa³y tradycyjne wielkanocne potrawy. Wszystko razem kosztowa³o nas 680 z³, a jad³a by- ³o tyle, e jeszcze sporo zosta³o dodaje z uœmiechem D. Paszek. Najm³odsi mieszkañcy wsi mieli przy Na sto³ach królowa³y potrawy wielkanocne 13 kwietnia w biadkowskim Domu Stra aka odby³o siê uroczyste œniadanie wielkanocne, w którym wziê³o udzia³ ponad stu mieszkañców wsi. Wszyscy podkreœlali, e to ani pierwsza, ani ostatnia inicjatywa maj¹ca integrowaæ biadkowian. Dzieci mog³y wczuæ siê w role stra aków okazji nie lada frajdê, bowiem mogli obejrzeæ stra acki wóz i skorzystaæ z przeja d ki. Ksi¹dz Tomasz Flejszer przed rozpoczêciem posi³ku pob³ogos³awi³ wszystkich i z³o y³ uczestnikom yczenia z okazji zbli aj¹cych siê œwi¹t. Nastêpnie wszyscy po kolei sk³adali sobie yczenia wielkanocne. Takie imprezy udowadniaj¹, e wspólnie mo na wiele zdzia³aæ. Podczas spotkania pad³o wiele ciekawych propozycji na dalsz¹ dzia³alnoœæ wszystkich organizacji podkreœla prezes OSP. (max) Plany maj¹ bogate Na pocz¹tku kwietnia gmina Rozdra ew oficjalnie rozdzieli³a pieni¹dze w ramach otwartego konkursu ofert na realizacjê zadañ o charakterze po ytku publicznego. Sporo œrodków przypad³o w udziale grupom skupiaj¹cym seniorów. Ubieg³oroczne dzia³ania seniorów w tej gminie to szereg dzia³añ, które oprócz integracji œrodowiska seniorskiego przynosi³y te wymierne skutki w postaci œwietnej promocji gminy na zewn¹trz. W powiecie nie by³o praktycznie adnej imprezy, w której rozdra ewskie grupy i stowarzyszenia nie bra³yby udzia³u. Nic wiêc dziwnego, e po raz kolejny pieni¹dze id¹ w³aœnie do nich. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Rozdra ewie mo e liczyæ na ³¹czn¹ kwotê 3,9 tys. z³ z wyszczególnieniem na takie przedsiêwziêcia, jak: W zdrowym ciele zdrowy duch 1 tys. z³, Cztery œwiece adwentu 1,9 tys. z³ oraz Collturowo 1 tys. z³. Mniejsze pieni¹dze dostan¹ przedstawiciele stowarzyszenia Inspiracje na realizacjê zadañ: Z ogniem za pan brat 1 tys. z³, letni¹ szkó³kê tenisa ziemnego 1 tys. z³ i Namaluj mój œwiat 0,8 tys z³. Z kolei Klub Seniora z Rozdra ewa, skupiony w Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, mo e liczyæ kolejno na 1,2 tys. z³ na projekt Teatr ³¹czy pokolenia oraz na dzia³ania zwi¹zane z imprez¹ pn. Senioriada w kwocie 2 tys. z³. W przypadku dwu ostatnich grup wa ne jest jeszcze jedno. Potrafi¹ one poprzez dzia³ania integrowaæ nie tylko seniorów, ale i m³odzie, z któr¹ tworz¹ niezapomniane miêdzypokoleniowe wiêzi. (szyn) Spotkanie z emerytami UG KROTOSZYN Na spotkanie przyby³o kilkadziesi¹t osób 11 kwietnia w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie odby³o siê przedwielkanocne spotkanie dla emerytowanych pracowników urzêdu. Tym razem oprócz tradycyjnych yczeñ œwi¹tecznych od w³adz miejskich, podczas spotkania przy kawie, zaproponowano by³ym urzêdnikom i pracownikom obs³ugi zwiedzanie ich dawnych miejsc pracy. O najwa niejszych zmianach przeprowadzonych w urzêdzie w ostatnich latach opowiedzia³ emerytowanym pracownikom burmistrz miasta. I jak niegdyœ, w latach pracy, goœcie wys³uchali szefa zgromadzeni w sali sesyjnej. Potem zainteresowani wyruszyli do swoich dawnych biur, by obejrzeæ ich nowe oblicze. (max)

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf Mahle da 1 mln na tomograf Firma Mahle przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Na zdjêciu dyr. szpitala, starosta,

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach Badali dno na B³oniu Podczas komisji w terenie grupa radnych obu samorz¹dów wraz z burmistrzem Joksiem w strojach p³etwonurków sprawdza³a stan dna jeziorka Odrzykowskiego. s. 21 Prof. Miodek o Sulmierzycach

Bardziej szczegółowo

PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA

PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 22 (1049) 2 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl 4 Dwaj ch³opcy w wieku 10

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ PODEJRZANY O KORUPCJÊ

BURMISTRZ PODEJRZANY O KORUPCJÊ My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 13 (1040) 31 marca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Blokada drogi strona 8 KoŸmin Wandal wybi³ sklepowe okno Pijany

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

KREDYT ZARNE HMURY NAD ZKO AMI AK POWIAT. APTEKA CA OTYGODNIOWA (7 dni w tygodniu, w niedzielê i œwiêta) NOWY ZASTÊPCA BURMISTRZA NA NOWY ROK

KREDYT ZARNE HMURY NAD ZKO AMI AK POWIAT. APTEKA CA OTYGODNIOWA (7 dni w tygodniu, w niedzielê i œwiêta) NOWY ZASTÊPCA BURMISTRZA NA NOWY ROK REKLAMA Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA (7 dni w tygodniu, w niedzielê i œwiêta) ul. Warszawska 30 w Kêpnie tel. (62) 599 30 81, www.aptekakepno.pl *Powy szy tekst nie jest reklam¹ w rozumieniu PF, stanowi

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Pamiêci Jana Paw³a II

Pamiêci Jana Paw³a II BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 14 kwietnia 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 15 (646) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA (7 dni

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Po raz pierwszy w historii ciemnoœæ spowi³a ca³y bytowski powiat. Niektórzy bez pr¹du musieli obyæ siê nawet kilka dni, co przysporzy³o sporo k³opotów. Mimo zapowiedzi zbli

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Potrzebna by³a dogrywka

Potrzebna by³a dogrywka KÊPNO str. 8 str. 8 BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 17 lutego 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 7 (638) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA

Bardziej szczegółowo

po pogrzebie SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ

po pogrzebie SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ Nr 37 (419) 14 wrzeœnia 2007 ISSN 1508-6720 Nr indeksu 360759 Cena 2,20 z³ (w tym 7% VAT) e-mail: redakcja@zycie-gostynia.eu Fot. D. Jañczak ZABICI po pogrzebie Czytaj na str. 3 KROBIA Zostawcie nam przychodniê

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

X 2010 Nr 3/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: 2 Rusza budowa wiaduktu nad Zakopiank¹ Trwa Powszechny Spis

Bardziej szczegółowo