4.8. Organizacja pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.8. Organizacja pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy"

Transkrypt

1 4.8. Organizacja pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy Materia nauczania Pierwsza pomoc to zespó czynno ci podejmowanych w celu ratowania osoby znajduj cej si w stanie nag ego zagro enia ycia lub zdrowia, wykonywanych bez u ycia wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych przez osoby nie posiadaj ce uprawnie do podejmowania medycznych dzia a ratowniczych. System ratownictwa medycznego sk ada si z kilku podmiotów przygotowanych do udzielania pomocy medycznej: Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Szpitalne Oddzia y Ratunkowe, Zespo y Ratownictwa Medycznego. Telefon do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112. Telefon do pogotowia ratunkowego 999 (w okresie przej ciowym funkcjonuj cy równolegle z telefonem CPR). Znajomo post powania w sytuacjach zagro enia ycia i zdrowia i udzielenie w przypadku potrzeby pierwszej pomocy pozwala na zwi kszenie szans osoby poszkodowanej na prze ycie lub unikni cie kalectwa. Pierwsza pomoc w stanach zagro enia ycia, to zespó czynno ci podejmowanych dla zapewnienia w pierwszej kolejno ci podstawowych funkcji yciowych ustroju poprzez natychmiastow, bezprzyrz dow diagnostyk stanu ogólnego i podj cie potrzebnych dzia a. Wed ug prostego schematu oceniamy: przytomny nieprzytomny (odpowiada nie odpowiada na zadawane pytania), oddycha nie oddycha (widoczne ruchy klatki piersiowej lub ich brak), kr enie obecne brak (wyczuwalne t tno brak t tna), mier potwierdza lekarz. Stosownie do potrzeb poszkodowanego: utrzymujemy lub przywracamy dro no oddechow przez usuni cie przeszkody, przywracamy wymian gazowa poprzez sztuczne oddychanie, wytwarzamy sztuczne kr enie przez masa serca, zapewniamy zorganizowanie transportu i przekazanie do pe nego post powania reanimacyjnego i leczenia szpitalnego. Resuscytacja. Podstawowe czynno ci resuscytacyjne polegaj na utrzymaniu dro no ci dróg oddechowych oraz wspomaganiu oddychania i kr enia bez u ycia specjalistycznego sprz tu. Po czenie wentylacji w asnym powietrzem wydechowym (sztuczne oddychanie) i uciskania klatki piersiowej (po redni masa serca) to tak zwana resuscytacja kr eniowo oddechowa. Podstawowe czynno ci resuscytacyjne: 1. Ocena sytuacji ocena zagro e dla ratowanego i ratownika, ocena stanu osoby ratowanej. 36

2 2. Wentylacja p uc (sztuczne oddychanie) rozlu nij odzie wokó szyi ratowanego, odchyl jego g ow do ty u, obserwuj ruchy klatki piersiowej. je eli poszkodowany oddycha, ale jest nieprzytomny, u ó go w pozycji bocznej ustalonej, je eli poszkodowany nie oddycha wezwij telefonicznie fachow pomoc lub popro, aby zrobi to kto trzeci, usu widoczne przedmioty z jamy ustnej, za ó maseczk do sztucznego oddychania lub u ó na ustach poszkodowanego p ócienn chusteczk, palcami d oni u o onej na czole zaci nij nozdrza, nabierz powietrza, szczelnie u ó wargi wokó ust ratowanego, wdmuchnij powoli w asne powietrze wydechowe a do wyra nego uniesienia si klatki piersiowej poszkodowanego, unie g ow poszkodowanego i obserwuj, czy klatka piersiowa opada, przed ka dym kolejnym wdmuchni ciem wykonaj g boki wdech, po dwóch sztucznych oddechach sprawd t tno, gdy kr enie jest zachowane, kontynuuj sztuczne oddychanie, kontroluj c t tno co 10 oddechów lub co 1 minut. 3. Przywrócenie kr enia krwi (masa serca) u ó poszkodowanego na twardym pod o u, oznacz miejsce ucisku (u osoby doros ej 3 palce nad wyrostkiem mieczykowatym mostka, u niemowl cia - 1 palec poni ej linii cz cej oba sutki, u noworodka linia cz ca brodawki piersi na mostku), u ó d onie jedna na drugiej w miejscu ucisku, rozpocznij uciskanie (u osoby doros ej si a ucisku - 4,5-5,5 cm w g b klatki piersiowej, u dzieci 2,5-3,8 cm, u noworodka 1,5-2 cm), uciskaj klatk piersiow z cz stotliwo ci razy na minut (noworodki i niemowl ta ) po ka dych 15 uci ni ciach wykonaj dwa sztuczne oddechy stosunek liczby uci ni i oddechów ma wynosi 15:2 15 uci ni, 2 oddechy (u niemowl t i ma ych dzieci 5:1). Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku krwotoku. Przyczyny krwotoków: rany ci te spowodowane ostrymi przedmiotami lub narz dziami tn cymi, z amania miednicy, uszkodzenia narz dów mi szowych (w troba, ledziona, nerki). Krwotok zewn trzny: 1. Krwawienie t tnicze krew o barwie jasnoczerwonej, wyp ywa z rany falami. 2. Krwawienie ylne krew o barwie ciemnowi niowej wyp ywa jednostajnym strumieniem. 3. Krwawienie z naczy w osowatych krew s czy si powoli, a krwawienie nie jest gro ne i atwo je opanowa. Post powanie w przypadku krwotoku zewn trznego: 1. Krwawi cego trzeba koniecznie po o y. 37

3 2. Krwawi c ko czyn unie nad poziom serca. 3. Je eli wyst puje silne krwawienie mo na ran wytamponowa ja ow gaz, nast pnie zamkn opatrunkiem przylepcowym, po czym na o y opatrunek uciskowy. Krwotok wewn trzny Przy braku do wiadczenia ocena krwotoku z jam cia a jest w a ciwie niemo liwa. Trzeba jak najszybciej wezwa lekarza (karetk pogotowia). Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku z amania. Rodzaje z ama : zamkni te, otwarte. Z amanie to przerwanie ci g o ci tkanki kostnej wskutek urazu. Objawy: ból zaraz po z amaniu (nasila si przy próbach ruchu lub ucisku), utrata lub ograniczenie czynno ci ko czyny lub jej cz ci, zniekszta cenie, obrz k oraz ruchy patologiczne, przymusowe u o enie ko czyny. Post powanie w przypadku z amania: 1. Wezwa pogotowie je eli jest to mo liwe i konieczne. 2. Poszkodowanego pozostawi w miejscu wypadku do czasu unieruchomienia z amania. 3. W razie z amania otwartego ran przykry ja owym opatrunkiem. 4. Unieruchamianie prowizoryczne zawsze wykonywa u chorego w pozycji le cej. Przy z amaniu ko czyny górnej unieruchamia nale y w pozycji siedz cej. 5. Unieruchamia zawsze przy z amanej ko ci s siaduj ce stawy. 6. Ogranicza narastanie obrz ku w miejscu z amania poprzez stosowanie worka z lodem i uk adanie ko czyny nieco wy ej nad poziom serca. 7. Obserwowa stan ogólny poszkodowanego jak równie z aman ko czyn (ból, zasinienie, temperatura, ruchy palców) 8. Pomóc wsta poszkodowanemu, gdy najcz ciej le y bezw adnie. 9. Poszkodowanego przewie do szpitala. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zwichni cia Zwichni cie to przemieszczenie przylegaj cych do siebie powierzchni stawowych. Zwichni ciu mo e towarzyszy uszkodzenie torebki stawowej oraz s siaduj cych naczy i nerwów. Zwichni cia dotycz stawów: ramieniowego, okciowego, palców, skokowego. Objawy zwichni cia: ból przy wszelkich ruchach w stawie, zniekszta cenie stawu, obrz k, przymusowe u o enie, mo e nast pi uszkodzenie ma ych naczy. Post powanie w przypadku zwichni cia: 1. Usun odzie znad miejsca uszkodzenia. 2. Sprawdzi ruchomo w stawie (niemo liwe wszelkie ruchy w stawie). 3. Ko czyn z urazem pozostawi w pozycji przymusowej (tzn. tak jak sobie sam u o y poszkodowany). 38

4 4. Unieruchomi zwichni ty staw za pomoc prostych rodków pomocniczych (np. banda elastyczny). 5. Przy zranieniach za o y opatrunek i obserwowa zachowanie podopiecznego. 6. Przetransportowa chorego do placówki s u by zdrowia lub wezwa lekarza. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku oparze Oparzenie to uszkodzenie tkanek wywo ane dzia aniem wysokiej temperatury, r cych rodków chemicznych i oparzeniem energi elektryczn lub promieniowaniem jonizuj cym. Oparzenie mo e wywo a zmiany miejscowe lub wp ywa na czynno ci ca ego organizmu choroba oparzeniowa. O ci ko ci oparzenia decyduje jego rozleg o (jaki procent powierzchni cia a uleg poparzeniu). Podzia oparze : I stopie na skórze piek cy rumie. II stopie p cherze wype nione p ynem surowiczym, tkanki otaczaj ce oparzon powierzchni s obrz kni te. III stopie martwica tkanek a do zw glenia w cznie. Post powanie w przypadku oparze : 1. Usun poszkodowanego z zasi gu ognia lub innego czynnika parz cego. 2. Przy zapaleniu odzie y nakry poszkodowanego kocem, po o y i turla wyduszaj c w ten sposób tlen spod okrycia. 3. Nie zdejmowa koca, ani odzie y, zapewni spokój, ewentualnie poda tabletk przeciwbólow. 4. Miejsce oparzone sch adza strumieniem zimnej wody lub za pomoc worka z lodem przez oko o 20 minut (och adzanie jest celowe nawet po kilu godzinach od oparzenia). 5. Ran oparzeniow zabezpieczy ja ow gaz (oparze twarzy nie nakrywa ). 6. Wezwa pogotowie (ka dego oparzonego powinien obejrze lekarz, poza drobnymi oparzeniami domowymi). Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku pora enia pr dem elektrycznym. Pora enie pr dem elektrycznym zespó objawów patologicznych wywo anych przep ywem pr du przez tkanki, w wyniku czego dochodzi do powstania uszkodze o charakterze ogólnym i miejscowym. Objawy miejscowe: oparzenie, martwica, zw glenie. Objawy ogólne: przyspieszenie t tna, obni enie ci nienia krwi, zaburzenia w oddychaniu, drgawki, wstrz s, mier kliniczna. Post powanie w miejscu wypadku pora enia pr dem elektrycznym: 1. Wy czenie pr du (bezzw oczne od czenie poszkodowanego od ród a pr du). 2. Sprawdzenie stanu przytomno ci poszkodowanego. 3. Sprawdzenie podstawowych parametrów yciowych: t tna, oddechu. 4. U o enie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, a przy braku oddechu i t tna rozpocz cie czynno ci resuscytacyjnych. 5. Sch adzanie miejsca oparzenia zimn wod, zabezpieczenie ja ow gaz lub innym czystym materia em. 6. Okrycie cia a poszkodowanego. 7. Wezwanie pogotowia Pytania sprawdzaj ce Odpowiadaj c na pytania sprawdzisz, czy jeste przygotowany do wykonania wicze. 1. W jakim celu i w jakich przypadkach udzielana powinna by pierwsza pomoc? 2. W jaki sposób bezprzyrz dowo mo na zdiagnozowa ogólny stan poszkodowanego? 39

5 3. Jakie pierwsze dzia ania powinny by podj te po zdiagnozowaniu stanu poszkodowanego? 4. W jaki sposób przygotowa poszkodowanego do sztucznego oddychania? 5. W jakim miejscu nale y uciska prowadz c masa serca doros ego poszkodowanego? 6. Jaki powinien by stosunek ucisków do oddechów w przypadku resuscytacji wykonywanej doros emu poszkodowanemu? 7. W jaki sposób nale y post pi w przypadku skaleczenia, które spowodowa o krwotok zewn trzny? 8. Jakie objawy wskazuj na z amanie? 9. Jak nale y post pi w przypadku z amania zamkni tego, a jak w przypadku z amania otwartego? 10. Jakie objawy wskazuj na zwichni cie? 11. Jak nale y post pi w przypadku zwichni cia? 12. W jaki sposób udzieli pierwszej pomocy osobie, która uleg a poparzeniu? 13. W jaki sposób udzieli pierwszej pomocy osobie, która zosta a pora ona pr dem? wiczenia wiczenie 1 Wykonaj na fantomie sztuczn wentylacj usta usta. Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene : 1) przyj rol ratownika lub obserwatora. 2) jako ratownik wykona zadanie zgodnie z poznanym algorytmem. 3) jako obserwator zwróci uwag na poprawno i kolejno wykonywania czynno ci. 4) oceni prac kole anki/kolegi podkre laj c, co zosta o wykonane dobrze, a jakie zosta y pope nione b dy. 5) zamieni si rolami z kole ankami/kolegami. 6) wiczenie powtarza a do nabycia bieg o ci w wykonywaniu zadania. Wyposa enie stanowiska pracy: fantom, maseczka do sztucznego oddychania, p ócienna chusteczka wiczenie 2 W sytuacji symulowanej udziel pierwszej pomocy podopiecznemu, który dozna z amania ko ci przedramienia ko czyny górnej. Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene : 1) przyj rol ratownika, podopiecznego lub obserwatora, 2) jako ratownik wykona zadanie zgodnie z poznanym algorytmem, 3) jako obserwator zwróci uwag na poprawno i kolejno wykonywania czynno ci, 4) oceni prac kole anki/kolegi podkre laj c, co zosta o wykonane dobrze, a jakie zosta y pope nione b dy, 5) zamieni si rolami z kole ankami/kolegami, 6) wiczenie powtarza a do nabycia bieg o ci w wykonywaniu zadania. 40

6 Wyposa enie stanowiska pracy: Podr czny sprz t dost pny w domu, który mo na wykorzysta do unieruchomienia ko czyny, deseczki itp., standardowo wyposa ona apteczka, a w szczególno ci: banda e elastyczne, ja owy opatrunek, trójk tna chusta. wiczenie 3 W sytuacji symulowanej udziel pierwszej pomocy podopiecznemu, którego porazi pr d. Sposób wykonania wiczenia: Aby wykona wiczenie powiniene : 1) przyj rol ratownika, podopiecznego lub obserwatora, 2) jako ratownik wykona zadanie zgodnie z poznanym algorytmem, 3) jako obserwator zwróci uwag na poprawno i kolejno wykonywania czynno ci, 4) oceni prac kole anki/kolegi podkre laj c, co zosta o wykonane dobrze, a jakie zosta y pope nione b dy, 5) zamieni si rolami z kole ankami/kolegami, 6) wiczenie powtarza a do nabycia bieg o ci w wykonywaniu zadania. Wyposa enie stanowiska pracy: fantom, maseczka do sztucznego oddychania, standardowo wyposa ona apteczka, a w szczególno ci: ja owy opatrunek, trójk tna chusta Sprawdzian post pów Czy potrafisz: Tak Nie Udzieli pierwszej pomocy w sytuacjach zagro enia ycia i zdrowia, a w szczególno ci: 1) wykona sztuczne oddychanie i masa serca? 2) post pi w przypadku z amania i zwichni cia? 3) zatamowa krwotok i opatrzy ran? 41

g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy

g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy WEZWANIE POMOCY WCZESNA RESUSCYTACJA WCZESNA DEFIBRYLACJA POMOC PRZEDSZPITALNA POMOC SZPITALNA Co trzeba wiedzieç, aby uratowaç ycie? materia y szkoleniowe g ówne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ LIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓ Y

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ LIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓ Y OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ LIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓ Y SPIS TRE CI DEFINICJE... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZ CE WYP ATY WIADCZE... 4 OGÓLNE WY CZENIA

Bardziej szczegółowo

UWAGA CZAD! Sk d si bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

UWAGA CZAD! Sk d si bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? UWAGA CZAD! Sk d si bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Czad (tlenek w gla) jest gazem silnie truj cym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco ejszym od powietrza, co powoduje, e atwo si z nim miesza

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk ABORCJA W POSCE I NA WIECIE Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk 1 Spis tre ci 1. Wst p: Co to jest aborcja? Metody aborcji. Aborcja farmakologiczna.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. Opracowa : mgr in. Janusz Kozio 1 Spis tre ci: Kod CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 460

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 460 Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Zawiera: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik bezpiecze stwa i higieny pracy Symbol cyfrowy zawodu: 315[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 315[01]-01-1 2 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dotyczy: Termomodernizacji budynku Stra nicy OSP w Ignacowie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dotyczy: Termomodernizacji budynku Stra nicy OSP w Ignacowie. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dotyczy: Termomodernizacji budynku Stra nicy OSP w Ignacowie Inwestor: Gmina Przy k 26-704 Przy k Bran a : - Roboty budowlane Kod CPV: Nazwy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU Sytuacje groźne dla życia mogą być różne: wypadek samochodowy z jednym lub wieloma poszkodowanymi, upadek z drabiny, wypadek w źle wentylowanej w nocy

Bardziej szczegółowo

TABELA oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

TABELA oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Za³¹cznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nastêpstw Nieszczêœliwych Wypadków. TABELA oceny trwałego uszczerbku wskutek nieszczęśliwego wypadku SPIS TREŒCI Rozdzia³ Strony I. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

Analizator Masy Cia a

Analizator Masy Cia a Analizator Masy Cia a INTERPRETACJA WYNIKÓW wagi Fitness do u ytku domowego Dla kogo przeznaczony jest analizator sk adu cia a: Analizator Sk adu Cia a jest przeznaczony dla osób doros ych w wieku 18-99

Bardziej szczegółowo

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Platinum

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Platinum Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Platinum POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance (zwane dalej SWU) majà zastosowanie w umowie

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK BYDGOSZCZ 2010 Zapamiętaj! Algorytmy udzielania pomocy osobie poszkodowanej, ulegają zmianie (średnio co 5 lat). Celem zmian

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. ZABIERZ T KSIÑ ECZK ZE SOBÑ - MO E SI PRZYDAå

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo