GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Rejestracja przyczyn i skutków wypadków przy pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Rejestracja przyczyn i skutków wypadków przy pracy"

Transkrypt

1 GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Rejestracja przyczyn i skutków wypadków przy pracy Warszawa, październik 2014

2 Wprowadzenie W działalności nadzorczo-kontrolnej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy istotne znaczenie mają informacje i dane o zaistniałych wypadkach przy pracy oraz możliwość przetwarzania ich w układach i zestawieniach służących podejmowaniu skutecznych działań prewencyjnych. Do analizowania wypadkowości w podmiotach objętych nadzorem PIP wykorzystywane są publikacje statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, opracowywane na podstawie statystycznych kart wypadków przy pracy sporządzanych przez pracodawców, u których miały miejsce zdarzenia wypadkowe. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z póżn. zm.) określono m.in. wzór takiej karty (symbol Z-KW) oraz sposób jej wypełniania wg objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do jej wypełniania. System rejestrowania danych o wypadkach przy pracy zbadanych przez PIP bazuje na statystycznym modelu wypadku przyjętym przez Główny Urząd Statystyczny, odpowiadającym wymaganiom Europejskiego Systemu Statystyk Wypadków przy Pracy (ESAW). W związku z tym Ankieta Wypadki przy pracy do umieszczania danych w aplikacji komputerowej PIP (zał. nr 1) sporządzona została wg układu danych w ww. karcie statystycznej Z-KW. W niniejszym materialne przedstawiono stosowane w Państwowej Inspekcji Pracy narzędzia do rejestracji przyczyn i skutków wypadków przy pracy zgłaszanych przez pracodawców (wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe) oraz wybranych wypadków powodujących lżejsze uszkodzenia ciała - badanych przez inspektorów pracy ze względów prewencyjnych. Ogólna struktura danych dotyczących wypadków rejestrowanych w bazie PIP Wypadki przy pracy Informacje o wypadkach przy pracy w bazie PIP zorganizowane są w grupach zmiennych: 1. Pracodawca (dane identyfikacyjne i adresowe). 2. Poszkodowany: płeć, wiek, obywatelstwo, status zatrudnienia, zawód wykonywany, staż pracy na zajmowanym stanowisku pracy w zakładzie, czas pracy, w jakim poszkodowany uległ wypadkowi przy pracy (nominalny czas pracy, godziny nadliczbowe, inny czas), pora nocna. 3. Skutki wypadku (śmierć poszkodowanego, ciężkie uszkodzenie ciała, inne skutki): rodzaj urazu, umiejscowienie urazu, liczba osób poszkodowanych. 4. Przebieg wypadku: data, godzina, miejsce wypadku, proces pracy, czynność wykonywana w chwili wypadku, czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną, wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego, czynnik materialny związany z odchyleniem, wydarzenie powodujące uraz, czynnik materialny będący źródłem urazu. 5. Przyczyny wypadku. 1

3 REJESTROWANIE PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY W systemie rejestrowania danych dotyczących wypadków badanych przez PIP (pytanie 20 w załączonej Ankiecie Wypadki przy pracy ) zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. - przyczyny wypadków to wszelkie braki i nieprawidłowości, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do powstania wypadku, związane z czynnikami materialnymi (technicznymi), z ogólną organizacją pracy w zakładzie lub organizacją stanowiska pracy oraz związane z pracownikiem. Z powodu ogólnego charakteru klasyfikacji przyczyn stosowanych w obowiązującej karcie statystycznej wypadku przy pracy, która w wielu przypadkach nie daje możliwości formułowania precyzyjnych wniosków prewencyjnych oraz sporządzania pogłębionych ocen stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w określonych obszarach zagrożeń zawodowych, opracowano dla potrzeb PIP klasyfikację przyczyn zawierającą uszczegółowione zagadnienia w wybranych kwestiach. Dotyczy to tak istotnych dla skutecznej profilaktyki zagadnień, jak: niedostateczne przygotowanie zawodowe poszkodowanego, w tym: - niewłaściwie przeprowadzone szkolenie bhp, - brak uprawnień kwalifikacyjnych, dopuszczenie do pracy (eksploatacji) czynnika materialnego bez: - odbioru przez uprawnione organy, - badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, - pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne, polegające na szczegółowym rozróżnieniu braku od niewłaściwych: urządzeń zabezpieczających, środków ochrony zbiorowej, elementów sterowniczych, sygnalizacji zagrożeń, nadmierna eksploatacja w wyniku: - przedłużenia czasu eksploatacji, - przeciążenia, nieprawidłowe zachowanie się pracownika wynikające z nieznajomości przepisów oraz zasad bhp bez rozstrzygnięcia, czy wynikało to z niedostatecznego przygotowania zawodowego lub lekceważenia znajomości przepisów bhp. Poniżej przedstawiono zmodyfikowaną, w stosunku do ww. modelu GUS, klasyfikację przyczyn wypadków przy pracy stosowaną przez inspektorów pracy badających wypadki zgłoszone i zaistniałe w 2014 r. Uzupełnienia lub uszczegółowienia poszczególnych pozycji dotyczące przyczyn wypadków zostały wyróżnione kolorem niebieskim. 2

4 Przyczyny wypadku Niewłaściwy stan czynnika materialnego 000 Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego Wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia 001 Niewłaściwa struktura przestrzenna czynnika materialnego 002 Nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego 003 Niewłaściwa stateczność czynnika materialnego 004 Brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające Brak urządzeń zabezpieczających Niewłaściwa konstrukcja urządzeń zabezpieczających Niewłaściwe działanie urządzeń zabezpieczających Brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej (w odniesieniu do czynnika materialnego) Brak środków ochrony zbiorowej Niewłaściwa konstrukcja środków ochrony zbiorowej Niewłaściwe działanie środków ochrony zbiorowej Niewłaściwe elementy sterownicze Niewłaściwa konstrukcja Niewłaściwe rozmieszczenie elementów sterowniczych Niewłaściwe działanie elementów sterowniczych Brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń (informacji wizualnej i/lub dźwiękowej) Brak sygnalizacji zagrożeń Niewłaściwe rozmieszczenie elementów sygnalizacji zagrożeń Niewłaściwy dobór środków sygnalizacji zagrożeń Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw Brak lub niewłaściwe urządzenia zatrzymywania awaryjnego Nieprawidłowości projektowo-konstrukcyjne środków ochrony indywidualnej Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości projektowo-konstrukcyjne Stosowanie niebezpiecznych samych w sobie technologii, procesów lub sposobów zasilania Nie przestrzeganie zasad ergonomii przy projektowaniu lub konstruowaniu czynnika materialnego Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego Zastosowanie materiałów zastępczych Zastosowanie materiałów o innych właściwościach niż wymagane Zastosowanie materiałów nie spełniających wymagań w zakresie jednorodności, odporności na korozję, stopnia stężenia Kod Niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 022 Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości wykonania Wykonanie bez projektu lub wg projektu niekompletnego Wykonanie niezgodne z projektem Wady materiałowe czynnika materialnego Ukryte wady materiałowe czynnika materialnego 041 Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego Przedłużenie czasu użytkowania Przeciążenie Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego 062 Niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego 063 Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości związane z eksploatacją czynnika 079 materialnego Niewłaściwa ogólna organizacja pracy Nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań 101 Niewłaściwe polecenia przełożonych 102 Brak nadzoru 103 Niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych 104 3

5 Wykonywanie, z polecenia osób sprawujących nadzór, prac nie wchodzących w zakres obowiązków pracownika Brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym Instrukcji prowadzenia procesu technologicznego Instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych Instrukcji obsługi maszyn i urządzeń Dopuszczenie do pracy czynnika materialnego bez wymaganych kontroli, przeglądów Eksploatacja bez odbioru przez uprawnione organy, w tym dozoru technicznego Brak badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia emitowanych do środowiska pracy Brak pomiarów skuteczności środków ochrony przeciwpożarowej Inne nieprawidłowości związane z dopuszczeniem do pracy czynnika materialnego Tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika Brak wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych Brak odpowiednich kwalifikacji lub przygotowania pracownika (np. na podstawie 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub 29 rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy) Brak przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Brak instruktażu stanowiskowego Brak szkolenia okresowego Tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, stosowania niewłaściwej technologii 111 Dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich 112 Wykonywanie pracy w zbyt małej obsadzie osobowej 113 Wykonywanie prac pomimo niewłaściwego zaopatrzenia w narzędzia, surowce Niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Niewłaściwie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy Niewłaściwie przeprowadzone szkolenie okresowe Brak lub niewłaściwy dobór znaków bezpieczeństwa (z wyłączeniem nieprawidłowości projektowo-konstrukcyjnych) Brak, niewłaściwy dobór lub niezadziałanie sygnalizacji bezpieczeństwa Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości związane z ogólną organizacją pracy 119 Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy 121 Nieodpowiednie przejścia i dojścia 122 Nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy (surowców, półproduktów, 123 produktów itp.) Nieusunięcie zbędnych przedmiotów, substancji lub energii (np. odpadów, opakowań, resztek 124 substancji, niewyłączenie zasilania itp.) Brak środków ochrony indywidualnej 125 Niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej Brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej (nie dotyczy czynnika materialnego) Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości organizacji stanowiska pracy 139 Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika Używanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika materialnego 141 Wykonywanie pracy ręcznie zamiast przy użyciu czynnika materialnego 142 Użycie czynnika materialnego podczas przebywania osób w strefie zagrożenia 143 Niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego (np. niezaciągnięcie hamulca na postoju) 144 Udostępnienie przez pracownika czynnika materialnego osobie nie upoważnionej 145 Użycie czynnika materialnego niezgodnie z jego przeznaczeniem 146 Niewłaściwe uchwycenie, trzymanie czynnika materialnego 147 Wadliwe zainstalowanie, zamocowanie, zawieszenie czynnika materialnego przez pracownika 148 Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości w posługiwaniu się czynnikiem materialnym 159 Nieprawidłowości w stosowaniu sprzętu ochronnego przez pracownika Nieużywanie przez pracownika środków ochrony indywidualnej

6 Nieużywanie przez pracownika urządzeń zabezpieczających (omijanie, wyłączanie osłon stałych i ruchomych i innych urządzeń ograniczających lub zabezpieczających) Nieużywanie przez pracownika środków ochrony zbiorowej Niewłaściwa eksploatacja środków ochrony indywidualnej Niewłaściwa eksploatacja urządzeń zabezpieczających Niewłaściwa eksploatacja środków ochrony zbiorowej Inne 179 Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika Wykonywanie pracy nie wchodzącej w zakres obowiązków pracownika 181 Przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych 182 Wejście, wjechanie na obszar zagrożony bez upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa 183 Wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (np. niewyłączenie maszyny, niewyłączenie napięcia) 184 Zbyt szybka jazda 185 Niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia 186 Żarty, bójki 187 Inne niewłaściwe zachowanie się pracownika 199 Stan psychofizyczny pracownika, nie zapewniający bezpiecznego wykonywania pracy spowodowany: Nagłym zachorowaniem, niedyspozycją fizyczną 201 Przewlekłą lub ostrą chorobą psychiczną 202 Zmęczeniem 203 Zdenerwowaniem 204 Spożyciem alkoholu 205 Spożyciem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych leków mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie pracownika 206 Innymi przyczynami 219 Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane: Nieznajomością zagrożenia 221 Nieznajomością przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Lekceważenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Nieznajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Lekceważeniem zagrożenia (brawura, ryzykanctwo) 223 Lekceważeniem poleceń przełożonych 224 Niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności 225 Zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem 226 Niewłaściwym tempem pracy 227 Brakiem doświadczenia 228 Innymi przyczynami 239 Inna przyczyna (jaka?) 999 REJESTROWANIE SKUTKÓW WYPADKÓW PRZY PRACY Rodzaj urazu Zmienna rodzaj urazu (pytanie 16 w Ankiecie Wypadki przy pracy ) opisuje fizyczne konsekwencje wypadku. Informacje te opisuje się pełnym kodem: 3 cyframi oraz przypisanym do niego określeniem słownym. W przypadku obrażeń złożonych, kiedy jeden z urazów jest w sposób oczywisty bardziej dotkliwy od pozostałych, wypadek taki należy zakwalifikować do grupy odpowiadającej naturze bardziej dotkliwego urazu. W sytuacji, kiedy poszkodowany doznał obrażeń należących do dwóch lub więcej rodzajów, a żadne z nich nie może być zakwalifikowane jako bardziej dotkliwe od pozostałych, inspektorzy pracy posługują się kodem 120 liczne urazy. 5

7 Poniższa tabela zawiera rodzaje urazów opisane odpowiednim kodem, które wprowadzane są do systemu PIP oraz wskazówki dla inspektorów pracy, ułatwiające dobór właściwych oznaczeń. Kod Rodzaj urazu Wskazówki 000 Rodzaj urazu nieznany Brak informacji lub nieokreślony 010 Rany i powierzchowne obrażenia Skaleczenia, rany otwarte, szarpane, stłuczenia z ranami, utrata paznokci, rany połączone z uszkodzeniem mięśni, ścięgien i nerwów. Sińce, stłuczenia, obrzmienia, otarcia, zadrapania, pęcherze, ugryzienia niejadowitych owadów, obrażenia powierzchowne, w tym także urazy owłosionej skóry głowy oraz obrażenia powierzchowne na skutek przeniknięcia ciał obcych do oczu, uszu, itp. 020 Złamania kości Złamania proste; złamania połączone z urazem stawu (zwichnięcia itp.) złamania połączone z obrażeniami wewnętrznymi lub obrażeniami nerwów. Złamania złożone: połączone z obrażeniami tkanek miękkich. 030 Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania Wszystkie ostre urazy mięśniowo-szkieletowe spowodowane nadwerężeniem mięśni, ścięgien, wiązadeł i stawów. Zwichnięcia: przemieszczenie kości w stawach Naciągnięcia i nadwerężenia: prowadzące do pęknięcia, rozdarcia lub poszarpania mięśni, ścięgien, wiązadeł (oraz stawów), jak również przepukliny spowodowane nadmiernym wysiłkiem fizycznym. Inne rodzaje zwichnięć, naciągnięć i nadwyrężeń Amputacje i zmiażdżenia kończyn, wyłuszczenia w tym także urazowe wypadnięcie gałki ocznej i utrata ucha/uszu. 040 Amputacje urazowe (utrata części ciała) 050 Urazy wewnętrzne Obrażenia wewnętrzne bez złamań, tj. wszystkie wylewy wewnętrzne, krwotoki, skaleczenia, uszkodzenia mózgu i narządów wewnętrznych. Wstrząsy: obrażenia wewnątrzczaszkowe. Obrażenia wewnętrzne: klatki piersiowej, obrażenia organów brzusznych i miednicznych. Inne rodzaje wstrząsów i obrażeń wew. 060 Oparzenia ogniem lub środkami chemicznymi, oparzenia woda lub parą, odmrożenia Oparzenia od gorących przedmiotów lub otwartego ognia; oparzenia gorącym płynem lub parą; oparzenia na skutek tarcia, promieniowania (podczerwonego); oparzenia słoneczne; po wyładowaniu atmosferycznym; po porażeniu prądem; oparzenia z otwartymi ranami. Oparzenia chemiczne (tylko oparzenia zewnętrzne). Odmrożenia - częściowa utrata skóry, obumarcie tkanek (martwica. Inne rodzaje oparzeń, oparzeń gorącym płynem lub parą i odmrożeń. 070 Zatrucia, zakażenia Zatrucia ostre: wskutek wstrzyknięcia, spożycia, wchłonięcia przez skórę lub drogi oddechowe substancji toksycznych, żrących lub kaustycznych; ugryzienia jadowitych zwierząt, zatrucia tlenkiem węgla lub innym toksycznym gazem. Ostre zakażenia: wirusowe, bakteryjne lub spowodowane przez inne czynniki zakaźne Inne rodzaje zatruć i zakażeń 080 Tonięcie, duszenie z powodu braku tlenu 090 Skutki dźwięków, wibracji i ciśnienia 100 Skutki ekstremalnych temperatur, oświetlenia oraz promieniowania (różne od odmrożenia) 110 Wstrząsy (ostra reakcja na stres, wstrząs urazowy) Uduszenia lub udławienia na skutek kompresji, ściśnięcia lub zadławienia, wstrzymanie dopływu lub obniżenie zawartości tlenu w otaczającej atmosferze bądź przez ciała obce w drogach oddechowych Utonięcia lub podtopienia nie powodujące śmierci Inne rodzaje utonięć i uduszeń Częściowa lub całkowita utrata słuchu. Skutki działania ciśnienia powietrza lub wody. Inne ostre skutki działania dźwięku, drgań i ciśnienia Udary cieplne i słoneczne Skutki promieniowania (innego niż cieplne) - radioaktywnego, ultrafioletowych, jonizującego, choroba oczu u spawaczy Skutki obniżonej temperatury Inne skutki. Wstrząs po porażeniu prądem, wyładowaniem atmosferycznym, szok pourazowy natychmiastowy lub opóźniony. Wstrząs wskutek agresji i gróźb ze strony innych osób. Skutki agresji ze strony zwierząt, kiedy ofiara nie odniosła bezpośrednich obrażeń fizycznych; katastrofy naturalne lub inne 6

8 zdarzenia nie wywołane bezpośrednio przez ludzi i nie powodujące bezpośrednich obrażeń. Inne rodzaje wstrząsów. 120 Liczne urazy Ofiara doznała dwóch lub więcej równie poważnych urazów. 999 Inny uraz Obrażenia, których nie sklasyfikowano w innych grupach: w tym: uszkodzenia nerwów i rdzenia kręgowego, uszkodzenia naczyń krwionośnych; ciała obce, które przedostały się cię do organizmu przez otwory naturalne, itp. Umiejscowienie urazu Klasyfikacja umiejscowienia urazu (pytanie 17 w ankiecie Wypadki przy pracy ) pozwala na użycie jednego z poniżej podanych kodów. W przypadku, gdy uraz dotyczy kilku części ciała, należy wybrać miejsce dotknięte najcięższym urazem. W pozostałych przypadkach, na właściwym poziomie klasyfikacji należy użyć kodu dla kilku części ciała. Poniżej przedstawiona tabela zawiera określone umiejscowienia urazu opisane odpowiednim kodem, które wprowadzane są do systemu PIP. Umiejscowienie urazu Kod Umiejscowienie urazu nieznane lub nieokreślone 00 Głowa Czaszka, mózg, z naczyniami krwionośnymi 11 Twarz 12 Oko, oczy 13 Ucho, uszy 14 Ząb, zęby 15 Głowa, liczne miejsca 18 Głowa, miejsca niewymienione lub nieznane 19 Szyja wraz z kręgosłupem szyjnym 20 Grzbiet, łącznie z kręgosłupem 30 Tułów i organy wewnętrzne Żebra, łopatki Organy wewnętrzne klatki piersiowej Obszar miednicy i brzucha, wraz z organami wewnętrznymi Tułów i organy wewnętrzne, liczne miejsca urazu Tułów i organy wewnętrzne, miejsca niewymienione lub nieznane Kończyny górne Bark wraz ze stawem barkowym Ramię wraz z łokciem Dłoń Palec, palce Nadgarstek Kończyny górne, liczne miejsca urazu Kończyny górne, miejsca niewymienione lub nieznane Kończyny dolne Biodro ze stawem biodrowym Noga ze stawem kolanowym Staw skokowy Stopa Palec, palce Kończyny dolne, liczne miejsca urazu Kończyny dolne, miejsca niewymienione lub nieznane Całe ciało i jego różne części Całe ciało Liczne urazy części ciała Inna część ciała

9 Liczba osób poszkodowanych W ramach rejestrowania danych dotyczących skutków wypadków przy pracy - badanych przez PIP - uwzględnia się zaistnienie wypadku pojedynczego lub zbiorowego (wypadek, w wyniku którego temu samemu zdarzeniu uległy co najmniej dwie osoby). Podsumowanie i dalsze perspektywy udoskonalenia systemu rejestracji przyczyn i skutków wypadków przy pracy Działalność kontrolno-nadzorcza i prewencyjna PIP w zakresie bezpieczeństwa pracy skupia się na branżach i zakładach o największej skali zagrożeń wypadkowych. Wciąż jednym z najistotniejszych obszarów tej działalności jest badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w szczególności o skutkach śmiertelnych lub ciężkich oraz kontrolowanie stosowania skutecznych środków zapobiegających tym wypadkom. Efektywne działania w tym zakresie wymagają sprawnego systemu rejestracji wszystkich danych, w tym dotyczących przyczyn i skutków badanych przez inspektorów pracy wypadków przy pracy. Dokonana w 2014 r. modyfikacja klasyfikacji przyczyn wypadków przy pracy umożliwia przeprowadzanie bardziej wnikliwych analiz stanu bezpieczeństwa i warunków pracy. Modyfikacji poddane zostaną również klasyfikacje pozostałych danych zbieranych podczas kontroli związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (w tym np. słowniki maszyn, urządzeń i pozostałego sprzętu technicznego oraz zawodów osób poszkodowanych). Jednocześnie planowana jest kompleksowa modernizacja oprogramowania bazy danych PIP Wypadki przy pracy, umożliwiająca zapewnienie wysokiego poziomu jego elastyczności, czyli łatwości dostosowania w krótkim czasie do zmieniających się oczekiwań oraz lepsze wykorzystanie zgromadzonych danych dotyczących przyczyn i skutków tych wypadków. 8

10 Rejestracja przyczyn i skutków wypadków przy pracy stan obecny i proponowane zmiany Na podstawie wyników programu wieloletniego (etap II, ) Szymon Ordysiński Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

11 Plan prezentacji 1. Społeczne i podmiotowe czynniki powstawania wypadków przy pracy wyniki badań 2. Rejestrowanie przyczyn wypadków przy pracy w statystykach GUS 3. Propozycja modyfikacji klasyfikacji przyczyn wypadków przy pracy w Statystycznej Karcie Wypadku 4. Wypadki przy pracy a warunki pracy 5. Porównywanie danych o wypadkach przy pracy rejestrowanych w bazach GUS, PIP i ZUS 6. Analiza jakości rejestrowanych danych

12 1. Społeczne i podmiotowe czynniki powstawania wypadków przy pracy wyniki badań

13 Rodzaje przyczyn wypadków przy pracy Przyczyny pośrednie II stopnia przyczyna źródłowa Przyczyny pośrednie I stopnia przyczyna pośrednia przyczyna źródłowa przyczyna pośrednia przyczyna bezpośredni a wypadek (uraz) przyczyna źródłowa przyczyna pośrednia Przyczyny ludzkie, techniczne, a przede wszystkim organizacyjne zła polityka bhp, błędy w zarządzaniu bhp, zła ogólna organizacja pracy lub stanowiska pracy, niska kultura bezpieczeństwa

14 Badania wykazały związek przyczyn źródłowych np. poziomu kultury bezpieczeństwa z powstawaniem wypadków przy pracy Zaangażowanie kierownictwa i partycypacja (r P = -0,44*; p<0,01) Stosunki między pracownikami i przynależność do firmy (r P = -0,60*; p<0,01) wypadkowość Kontrola poznawcza (jasność roli dotycząca celów pracy, zakresu obowiązków, kryteriów oceny, pewności pracy i jasności przepisów) (r P = -0,34*; p<0,01) Temat IV.B.05 Ocena związku psychospołecznych warunków pracy i cech osobowościowych pracowników z organizacyjną i indywidualną kulturą bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach transportu drogowego * wsp. korelacji Pearsona (n=63)

15 Pytanie dodatkowe w Z KW warunki pracy Rys. Istotne statystycznie korelacje pomiędzy wskaźnikiem zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska pracy i wskaźnikiem wypadków przy pracy (współczynnik korelacji Pearsona), Na podstawie wyników programu wieloletniego (etap I, ), Pawłowska Z., Ordysiński Sz.

16 Jak powstają wypadki przy pracy przyczynowość wypadkowa

17 Społeczne czynniki powstawania wypadków przy pracy wyniki badań (Studenski R., Ordysiński Sz.)

18 Podmiotowe czynniki powstawania wypadków przy pracy wyniki badań (Studenski R., Ordysiński Sz.)

19 2. Rejestrowanie przyczyn wypadków przy pracy w statystykach GUS

20 Informacje o wypadku przy pracy rejestrowane w statystykach Eurostatu i GUS

21 Rejestrowanie przyczyn wypadku przy pracy przez GUS analiza danych GUS Niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności 46,4% Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem 37,3% tzw. kategorie wygodne Inna przyczyna Niewłaściwe uchwycenie, trzymanie czynnika materialnego Niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane innymi przyczynami Nieznajomość zagrożenia 11,3% 7,6% 6,7% 5,5% 4,8% Niewłaściwe tempo pracy 3,8% Rys. Najczęściej identyfikowane przyczyny wypadków przy pracy (w relacji do wypadków) Opracowanie własne na podstawie danych GUS z roku

22 Rejestrowanie przyczyn wypadku przy pracy przez GUS analiza danych GUS 43,3% 33,1% 15,4% 5,2% 1,7% 0,7% 0,6% liczba zakodowanych przyczyn Rys. Odsetek wypadków przy pracy według liczby zakodowanych przyczyn wypadków Opracowanie własne na podstawie danych GUS z roku

23 Rejestrowanie przyczyn wypadku przy pracy przez GUS analiza danych GUS Nieprawidłowe zachowanie się pracownika 104,5% Niewłaściwy stan czynnika materialnego Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika Inna przyczyna 18,6% 15,1% 14,0% 12,8% Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 10,9% Niewłaściwa ogólna organizacja pracy 10,5% Niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika 4,3% Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika Rys. Odsetek identyfikowanych w grupach przyczyn wypadków przy pracy w stosunku do liczby wypadków przy pracy (w procentach) Opracowanie własne na podstawie danych GUS, średnia z lat ,0%

24 3. Propozycja modyfikacji klasyfikacji przyczyn wypadków przy pracy w Statystycznej Karcie Wypadku

25 Przyczyny wypadku przy pracy zmiana tzw. kategorii wygodnych Z KW 1. Usunięcie z kafeterii wygodnych odpowiedzi : niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności i zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, 2. Uściślenie kategorii nieokreślonej inna przyczyna: zmiana formy pytania na pytanie półotwarte inna, niewymieniona przyczyna, jaka? ZALETY: Pozwoli wyłonić nieuwzględnione obecnie przyczyny wypadków, Poprawi jakość danych (wyeliminuje wygodne kategorie i zwiększy możliwości klasyfikacji), WYMAGANE DZIAŁANIA: Wprowadzenie technik analizy danych opartych na data mining, Rozwiązanie problemu powtarzających się kategorii w klasyfikacji

26 Przyczyny wypadku przy pracy hierarchia przyczyn, przyczyna źródłowa Wprowadzenie hierarchii przyczyn i przyczyny źródłowej ZALETY: Analiza trendów przyczyn źródłowych, pozwoli zidentyfikować i wyeliminować niebezpieczne działania i warunki pracy prowadzące do bezpośredniej przyczyny wypadku przy pracy, przeciwdziałając wystąpieniu podobnych zdarzeń wypadkowych w przyszłości, Poprawi jakość danych, Pozwoli prowadzić analizy zgodnie z teorią przyczynowości wypadków. WYMAGANE DZIAŁANIA: Podniesienie kompetencji członków zespołu powypadkowego w zakresie metod badania wypadków i identyfikacji przyczyn źródłowych.

27 Przyczyna wypadku przy pracy propozycje zmian w obecnej klasyfikacji Z KW Trzy rodzaje proponowanych zmian: 1. Uzupełnienie treści pytania o przyczynę wypadku: JEST: nieużywanie przez pracownika urządzeń zabezpieczających PROPONOWANA ZMIANA: nieużywanie przez pracownika urządzeń zabezpieczających w tym: przechodzenie, omijanie, wyłączanie osłon stałych i ruchomych i innych urządzeń ograniczających oraz zabezpieczających 2. Połączenie przyczyn o znacznym podobieństwie znaczeniowym: niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego wady materiałowe czynnika materialnego ukryte wady materiałowe czynnika materialnego

28 Przyczyna wypadku przy pracy propozycje zmian w obecnej klasyfikacji Z KW 3. Rozszerzenie klasyfikacji o przyczyny wskazujące na braki lub nieprawidłowości w organizacji i zarządzaniu, np.: brak lub niewłaściwa ocena ryzyka zawodowego, nieprawidłowości związane z zaplanowaniem szkoleń i motywowaniem pracowników do podnoszenia kwalifikacji, niewłaściwe komunikowanie, nieprawidłowe przygotowanie na sytuację wystąpienia wypadku przy pracy lub awarii

29 Przyczyna wypadku przy pracy propozycje zmian w Z KW Czynnik materialny przyczyny klasyfikacja przyczyn często odnosi się do zbyt ogólnego dla działań prewencyjnych pojęcia czynnika materialnego PROPONOWANA JEST: ZMIANA: Miejsce powstania wypadku Pod ziemią kopalnia Przyczyna Niewłaściwe elementy sterownicze czynnika materialnego Przyczyna Niewłaściwe elementy sterownicze czynnika materialnego Czynnik materialny przyczyny Stacjonarne maszyny i urządzenia górnicze lub do robót ziemnych Wniosek dla działań prewencji? Wniosek dla działań prewencji Zmiana elementów sterowniczych stosowanych maszyn i urządzeń górniczych Dodanie czynnika materialnego przyczyny umożliwia prowadzenie analizy trendów wypadków spowodowanych konkretnymi przyczynami, jak: wady konstrukcyjne budynków, nadmierna eksploatacja maszyn górniczych, itp.

30 Pytanie dodatkowe w Z KW warunki pracy Rys. Istotne statystycznie korelacje pomiędzy wskaźnikiem zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska pracy i wskaźnikiem wypadków przy pracy (współczynnik korelacji Pearsona), Na podstawie wyników programu wieloletniego (etap I, ), Pawłowska Z., Ordysiński Sz.

31 5. Porównanie danych dotyczących wypadków przy pracy w bazach GUS, PIP i ZUS

32 Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy według PIP i GUS Wypadki śmiertelne PIP GUS PIP GUS Wypadki ciężkie źródło: GUS Wypadki przy pracy; PIP Sprawozdanie GIP

33 Przyczyny różnicy w liczbie wypadków przy pracy według PIP i GUS 1. PIP publikuje liczbę wypadków przy pracy zaistniałych w danym roku, GUS liczbę wypadków przy pracy zgłoszonych w danym roku Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy według roku w którym zaistniały, zgłoszona do PIP i GUS do 2012 roku PIP GUS Wypadki śmiertelne Wypadki ciężkie PIP GUS

34 Przyczyny różnicy w liczbie wypadków przy pracy według PIP i GUS 2. Różnice w opóźnieniu w zgłaszalności danych: PIP publikuje liczbę wypadków przy pracy na podstawie przeprowadzonych postępowań w zakresie badania okoliczności i przyczyn wypadków zaistniałych w danym roku i zakończonych do czasu przygotowania sprawozdania (np. sprawozdanie 2012 stan na r.), GUS publikuje wypadki przy pracy zgłoszone w danym roku (do końca marca roku następnego), 6,2% 9,2% 8,3% 10,3% 9,4% 12,9% 13,7% 9,2% Rys. Udział wypadków przy pracy, które miały miejsce wcześniej niż data ich rejestracji, w ogólnej liczbie wypadków przy pracy zarejestrowanych przez GUS w danym roku źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

35 Przyczyny różnicy w liczbie wypadków przy pracy według PIP i GUS Rys. Czas jaki upływa od zaistnienia śmiertelnego i ciężkiego wypadku przy pracy do jego zgłoszenia do PIP źródło: raport CIOP-PIB i PIP pt. Analiza rozbieżności w danych o wypadkach przy pracy zarejestrowanych przez PIP i GUS w latach

36 Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy według ZUS i GUS Dane podają liczbę osób poszkodowanych w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników Tysiące Wypadki ogółem 158,8 99,2 ZUS GUS 106,0 112,6 111,3 115,3 82,8 89,0 91,8 85,5 Tysiące ZUS GUS ,2 1,2 1,1 1,0 1,1 0,9 1,00,9 1,0 0,8 Wypadki ciężkie i śmiertelne ZUS publikuje liczbę wypadków przy pracy zaistniałych w danym roku, GUS liczbę wypadków przy pracy zgłoszonych w danym roku

37 6. Analiza jakości rejestrowanych danych

38 Analiza jakości danych GUS dotyczących wypadków przy pracy system weryfikacji i czyszczenia danych Błędy w danych pomyłki podczas wprowadzania wiek 15 lat = 2597 wiek 16 lat = = staż pracy > wiek (największa różnica:35 lat) 26 = wiek = staż pracy Na podstawie danych z lat Na podstawie danych z 2012 r.

39 Analiza jakości danych GUS dotyczących wypadków przy pracy system weryfikacji i czyszczenia danych Wprowadzenie mechanizmów kontroli błędów, weryfikacji i czyszczenia danych metodą data mining automatycznie zidentyfikuje logiczną sprzeczność Czynność wykonywana Chodzenie, bieganie, wchodzenie na, schodzenie z Czynnik materialny czynności Narzędzia ręczne bez napędu Liczba wypadków przy pracy 139 Czynność wykonywana Chodzenie, bieganie, wchodzenie na, schodzenie z Czynnik materialny czynności Narzędzia zmechanizowane trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie, Liczba wypadków przy pracy 59 Czynność wykonywana Chodzenie, bieganie, wchodzenie na, schodzenie z Zjawiska fizyczne hałas, promieniowan ie, ciśnienie Czynnik Liczba materialny wypadków 8 czynności przy pracy

40 Analiza jakości danych GUS dotyczących wypadków przy pracy informacja o skutkach wypadków o Ponieważ GUS rejestruje poszkodowanych w wypadkach przy pracy informacja o stratach materialnych spowodowanych zbiorowym wypadkiem przy pracy oraz stratach czasu pracy innych osób może zostać zliczona kilkukrotnie dla jednego wypadku, o Straty czasu pracy innych osób (w roboczogodzinach) zarejestrowane przez GUS w 2012 r. wynosiły: 0 roboczogodzin dla 90% poszkodowanych w wypadkach przy pracy, 90 tys. roboczogodzin w sumie dla wszystkich zarejestrowanych wypadków przy pracy. o Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem zarejestrowane przez GUS w 2012 r. wynosiły: 0,0 zł dla 97,4% poszkodowanych w wypadkach przy pracy, 241,8 mln. zł w sumie dla wszystkich zarejestrowanych wypadków przy pracy.

41 Główne wnioski dotyczące rozbieżności w zarejestrowanych przez GUS, ZUS i PIP danych dotyczących wypadków przy pracy o o o W bazach danych GUS nie jest rejestrowanych (nawet z opóźnieniem) co najmniej 13%-27% wypadków śmiertelnych oraz od 7%-27% ciężkich wypadków przy pracy, które są badane przez inspektorów PIP, Najmniejszą zgłaszalność do GUS śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy stwierdzono w mikroprzedsiębiorstwach, z których do GUS nie trafia ok. 50% informacji o wypadkach śmiertelnych i ciężkich, badanych przed inspektorów PIP, Co roku ok. 20%-25% liczby osób, które odniosły lekkie obrażenia ciała w zbiorowych wypadkach przy pracy i które zostały zgłoszone do statystyk GUS, nie jest zgłaszanych do PIP,

42 Główne wnioski dotyczące rozbieżności w zarejestrowanych przez GUS, ZUS i PIP danych dotyczących wypadków przy pracy o o o Baza danych PIP dotycząca wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych, w określonym roku, zawiera więcej aktualnych informacji niż baza GUS, Baza danych PIP nie zawiera pełnych informacji o śmiertelnych i ciężkich wypadkach przy pracy. Stwierdzono, że w przedsiębiorstwach sektora publicznego, a także w niektórych sekcjach działalności gospodarczej (np. edukacja), więcej śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy zarejestrowano w bazach danych GUS, Baza danych o wypadkach przy pracy ZUS pomimo wysokiej zgłaszalności, rejestruje tylko wypadki, które miały miejsce wśród objętych obowiązkiem sprawozdawczości ZUS IWA (powyżej 9 pracowników) oraz nie rejestruje informacji na temat przebiegu i okoliczności wypadku przy pracy,

43 Główne wnioski dotyczące rozbieżności w zarejestrowanych przez GUS, ZUS i PIP danych dotyczących wypadków przy pracy 1. Żadna z krajowych baz danych nie rejestruje wszystkich wypadków przy pracy oraz nie dysponuje wszystkimi informacjami na temat przebiegu i okoliczności wypadków przy pracy, 2. Różnice w bazach danych GUS, PIP i ZUS dotyczących wypadków przy pracy powodują rozbieżne oceny krótkoterminowych trendów wypadkowości, 3. Niepełna zgłaszalność ogólnej liczby wypadków przy pracy do statystyk państwowych występuje we wszystkich krajach UE, w których statystyki te nie są powiązane z systemem ubezpieczeń. Niepokojące jest jednak, że w naszym kraju niepełna zgłaszalność dotyczy również wypadków śmiertelnych i ciężkich, 4. Poprawa stanu istniejącego wymaga udoskonalenia obowiązujących procedur, a w szczególności powiązania baz danych ZUS z GUS i PIP.

44 Dziękuję za uwagę

Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa

Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przez Centralny

Bardziej szczegółowo

Metodyka statystycznych analiz wypadków przy pracy

Metodyka statystycznych analiz wypadków przy pracy Metodyka statystycznych analiz wypadków przy pracy Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Statystyczna karta wypadku 3. Prezentacja danych o wypadkach przy pracy 4. Analizy 5. Podsumowanie Grzegorz Dudka, Radosław

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Czynnik ludzki jako determinanta występowania wypadków przy pracy

Czynnik ludzki jako determinanta występowania wypadków przy pracy dr Joanna Wrzesińska Czynnik ludzki jako determinanta występowania wypadków przy pracy Streszczenie Niezmiennie, już od wielu lat, w czarnych statystykach wypadkowych dominują przyczyny związane z niewłaściwym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Na stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony życia i zdrowia przed zagrożeniami

Bardziej szczegółowo

dr inż. Leszek Pietrzak Wypadek przy pracy Poradnik pracodawcy

dr inż. Leszek Pietrzak Wypadek przy pracy Poradnik pracodawcy dr inż. Leszek Pietrzak Wypadek przy pracy Poradnik pracodawcy Warszawa 2014 Konsultacja merytoryczna Jakub Chojnicki Artur Sobota Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZATWIERDZAM... STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ROKU 2008 Warszawa, luty 2009 r. 2 1. Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY W ODLEWNICTWIE- PRZYCZYNY I KIERUNKI DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH

WYPADKI PRZY PRACY W ODLEWNICTWIE- PRZYCZYNY I KIERUNKI DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH 43/43 Solidification of Metais and Alłoys, Year 2000, Volume 2, Book No. 43 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 43 PAN- Katowice PL ISSN 0208-9386 WYPADKI PRZY PRACY W ODLEWNICTWIE- PRZYCZYNY

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Zasady kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy: wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy i ich wyposażenia, wymagania dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy w firmach transportowych - specyfika obciążeń kierowców i ocena psychospołecznych aspektów pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w firmach transportowych - specyfika obciążeń kierowców i ocena psychospołecznych aspektów pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy w firmach transportowych - specyfika obciążeń kierowców i ocena psychospołecznych aspektów pracy. Andrzej Najmiec, Anna Łuczak, Paweł Bartuzi Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU WARSZAWA 2013 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPADKI PRZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich Obowiązuje w: AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Zagrożenia, warunki powstawania zagrożeń, rodzaje, typy i identyfikacja zagrożeń. 3. Stan prawny w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. (skrót)

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. (skrót) Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. (skrót) Państwowa Inspekcja Pracy jest powołana do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

W-MSOWpP LISTA KONTROLNA DO USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I PLANOWANIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

W-MSOWpP LISTA KONTROLNA DO USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I PLANOWANIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W-MSOWpP LISTA KONTROLNA DO USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I PLANOWANIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1.Kto został poszkodowany? Najpierw należy zanotować, kto został poszkodowany. Jeśli

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Zielona Góra 2015

Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Zielona Góra 2015 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REDAKCJA NAUKOWA Eunika Baron-Polańczyk Piotr Gawłowicz Paweł Bachman Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy 111111 10101001010 0001011001001011 011100101010011000100

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy KOMPLEX Bezpieczeństwo i higiena pracy Przed Tobą takie zagadnienia: System ochrony pracy w Polsce Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy Czynniki szkodliwe dla

Bardziej szczegółowo

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Wydanie VI Kraków-Tarnobrzeg, kwiecień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I! WPROWADZENIE... 13 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX WYPADKI W Y P A D K I Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się: - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i które skutkowało urazem. 1.

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy

Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy Procedurę stworzono na podstawie danych zawartych w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDARZENIA WYPADKOWEGO ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM NA STANOWISKU MONTERA ORAZ PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO

ANALIZA ZDARZENIA WYPADKOWEGO ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM NA STANOWISKU MONTERA ORAZ PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO ANALIZA ZDARZENIA WYPADKOWEGO ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM NA STANOWISKU MONTERA ORAZ PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO Joanna JASIŃSKA, Anna HŁĄD, Henryk DYJA Streszczenie: Istnieje wiele teorii dotyczących

Bardziej szczegółowo