GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Rejestracja przyczyn i skutków wypadków przy pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Rejestracja przyczyn i skutków wypadków przy pracy"

Transkrypt

1 GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Rejestracja przyczyn i skutków wypadków przy pracy Warszawa, październik 2014

2 Wprowadzenie W działalności nadzorczo-kontrolnej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy istotne znaczenie mają informacje i dane o zaistniałych wypadkach przy pracy oraz możliwość przetwarzania ich w układach i zestawieniach służących podejmowaniu skutecznych działań prewencyjnych. Do analizowania wypadkowości w podmiotach objętych nadzorem PIP wykorzystywane są publikacje statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, opracowywane na podstawie statystycznych kart wypadków przy pracy sporządzanych przez pracodawców, u których miały miejsce zdarzenia wypadkowe. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z póżn. zm.) określono m.in. wzór takiej karty (symbol Z-KW) oraz sposób jej wypełniania wg objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do jej wypełniania. System rejestrowania danych o wypadkach przy pracy zbadanych przez PIP bazuje na statystycznym modelu wypadku przyjętym przez Główny Urząd Statystyczny, odpowiadającym wymaganiom Europejskiego Systemu Statystyk Wypadków przy Pracy (ESAW). W związku z tym Ankieta Wypadki przy pracy do umieszczania danych w aplikacji komputerowej PIP (zał. nr 1) sporządzona została wg układu danych w ww. karcie statystycznej Z-KW. W niniejszym materialne przedstawiono stosowane w Państwowej Inspekcji Pracy narzędzia do rejestracji przyczyn i skutków wypadków przy pracy zgłaszanych przez pracodawców (wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe) oraz wybranych wypadków powodujących lżejsze uszkodzenia ciała - badanych przez inspektorów pracy ze względów prewencyjnych. Ogólna struktura danych dotyczących wypadków rejestrowanych w bazie PIP Wypadki przy pracy Informacje o wypadkach przy pracy w bazie PIP zorganizowane są w grupach zmiennych: 1. Pracodawca (dane identyfikacyjne i adresowe). 2. Poszkodowany: płeć, wiek, obywatelstwo, status zatrudnienia, zawód wykonywany, staż pracy na zajmowanym stanowisku pracy w zakładzie, czas pracy, w jakim poszkodowany uległ wypadkowi przy pracy (nominalny czas pracy, godziny nadliczbowe, inny czas), pora nocna. 3. Skutki wypadku (śmierć poszkodowanego, ciężkie uszkodzenie ciała, inne skutki): rodzaj urazu, umiejscowienie urazu, liczba osób poszkodowanych. 4. Przebieg wypadku: data, godzina, miejsce wypadku, proces pracy, czynność wykonywana w chwili wypadku, czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną, wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego, czynnik materialny związany z odchyleniem, wydarzenie powodujące uraz, czynnik materialny będący źródłem urazu. 5. Przyczyny wypadku. 1

3 REJESTROWANIE PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY W systemie rejestrowania danych dotyczących wypadków badanych przez PIP (pytanie 20 w załączonej Ankiecie Wypadki przy pracy ) zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. - przyczyny wypadków to wszelkie braki i nieprawidłowości, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do powstania wypadku, związane z czynnikami materialnymi (technicznymi), z ogólną organizacją pracy w zakładzie lub organizacją stanowiska pracy oraz związane z pracownikiem. Z powodu ogólnego charakteru klasyfikacji przyczyn stosowanych w obowiązującej karcie statystycznej wypadku przy pracy, która w wielu przypadkach nie daje możliwości formułowania precyzyjnych wniosków prewencyjnych oraz sporządzania pogłębionych ocen stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w określonych obszarach zagrożeń zawodowych, opracowano dla potrzeb PIP klasyfikację przyczyn zawierającą uszczegółowione zagadnienia w wybranych kwestiach. Dotyczy to tak istotnych dla skutecznej profilaktyki zagadnień, jak: niedostateczne przygotowanie zawodowe poszkodowanego, w tym: - niewłaściwie przeprowadzone szkolenie bhp, - brak uprawnień kwalifikacyjnych, dopuszczenie do pracy (eksploatacji) czynnika materialnego bez: - odbioru przez uprawnione organy, - badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, - pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne, polegające na szczegółowym rozróżnieniu braku od niewłaściwych: urządzeń zabezpieczających, środków ochrony zbiorowej, elementów sterowniczych, sygnalizacji zagrożeń, nadmierna eksploatacja w wyniku: - przedłużenia czasu eksploatacji, - przeciążenia, nieprawidłowe zachowanie się pracownika wynikające z nieznajomości przepisów oraz zasad bhp bez rozstrzygnięcia, czy wynikało to z niedostatecznego przygotowania zawodowego lub lekceważenia znajomości przepisów bhp. Poniżej przedstawiono zmodyfikowaną, w stosunku do ww. modelu GUS, klasyfikację przyczyn wypadków przy pracy stosowaną przez inspektorów pracy badających wypadki zgłoszone i zaistniałe w 2014 r. Uzupełnienia lub uszczegółowienia poszczególnych pozycji dotyczące przyczyn wypadków zostały wyróżnione kolorem niebieskim. 2

4 Przyczyny wypadku Niewłaściwy stan czynnika materialnego 000 Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego Wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia 001 Niewłaściwa struktura przestrzenna czynnika materialnego 002 Nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego 003 Niewłaściwa stateczność czynnika materialnego 004 Brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające Brak urządzeń zabezpieczających Niewłaściwa konstrukcja urządzeń zabezpieczających Niewłaściwe działanie urządzeń zabezpieczających Brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej (w odniesieniu do czynnika materialnego) Brak środków ochrony zbiorowej Niewłaściwa konstrukcja środków ochrony zbiorowej Niewłaściwe działanie środków ochrony zbiorowej Niewłaściwe elementy sterownicze Niewłaściwa konstrukcja Niewłaściwe rozmieszczenie elementów sterowniczych Niewłaściwe działanie elementów sterowniczych Brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń (informacji wizualnej i/lub dźwiękowej) Brak sygnalizacji zagrożeń Niewłaściwe rozmieszczenie elementów sygnalizacji zagrożeń Niewłaściwy dobór środków sygnalizacji zagrożeń Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw Brak lub niewłaściwe urządzenia zatrzymywania awaryjnego Nieprawidłowości projektowo-konstrukcyjne środków ochrony indywidualnej Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości projektowo-konstrukcyjne Stosowanie niebezpiecznych samych w sobie technologii, procesów lub sposobów zasilania Nie przestrzeganie zasad ergonomii przy projektowaniu lub konstruowaniu czynnika materialnego Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego Zastosowanie materiałów zastępczych Zastosowanie materiałów o innych właściwościach niż wymagane Zastosowanie materiałów nie spełniających wymagań w zakresie jednorodności, odporności na korozję, stopnia stężenia Kod Niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 022 Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości wykonania Wykonanie bez projektu lub wg projektu niekompletnego Wykonanie niezgodne z projektem Wady materiałowe czynnika materialnego Ukryte wady materiałowe czynnika materialnego 041 Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego Przedłużenie czasu użytkowania Przeciążenie Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego 062 Niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego 063 Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości związane z eksploatacją czynnika 079 materialnego Niewłaściwa ogólna organizacja pracy Nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań 101 Niewłaściwe polecenia przełożonych 102 Brak nadzoru 103 Niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych 104 3

5 Wykonywanie, z polecenia osób sprawujących nadzór, prac nie wchodzących w zakres obowiązków pracownika Brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym Instrukcji prowadzenia procesu technologicznego Instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych Instrukcji obsługi maszyn i urządzeń Dopuszczenie do pracy czynnika materialnego bez wymaganych kontroli, przeglądów Eksploatacja bez odbioru przez uprawnione organy, w tym dozoru technicznego Brak badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia emitowanych do środowiska pracy Brak pomiarów skuteczności środków ochrony przeciwpożarowej Inne nieprawidłowości związane z dopuszczeniem do pracy czynnika materialnego Tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika Brak wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych Brak odpowiednich kwalifikacji lub przygotowania pracownika (np. na podstawie 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub 29 rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy) Brak przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Brak instruktażu stanowiskowego Brak szkolenia okresowego Tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, stosowania niewłaściwej technologii 111 Dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich 112 Wykonywanie pracy w zbyt małej obsadzie osobowej 113 Wykonywanie prac pomimo niewłaściwego zaopatrzenia w narzędzia, surowce Niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Niewłaściwie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy Niewłaściwie przeprowadzone szkolenie okresowe Brak lub niewłaściwy dobór znaków bezpieczeństwa (z wyłączeniem nieprawidłowości projektowo-konstrukcyjnych) Brak, niewłaściwy dobór lub niezadziałanie sygnalizacji bezpieczeństwa Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości związane z ogólną organizacją pracy 119 Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy 121 Nieodpowiednie przejścia i dojścia 122 Nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy (surowców, półproduktów, 123 produktów itp.) Nieusunięcie zbędnych przedmiotów, substancji lub energii (np. odpadów, opakowań, resztek 124 substancji, niewyłączenie zasilania itp.) Brak środków ochrony indywidualnej 125 Niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej Brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej (nie dotyczy czynnika materialnego) Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości organizacji stanowiska pracy 139 Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika Używanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika materialnego 141 Wykonywanie pracy ręcznie zamiast przy użyciu czynnika materialnego 142 Użycie czynnika materialnego podczas przebywania osób w strefie zagrożenia 143 Niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego (np. niezaciągnięcie hamulca na postoju) 144 Udostępnienie przez pracownika czynnika materialnego osobie nie upoważnionej 145 Użycie czynnika materialnego niezgodnie z jego przeznaczeniem 146 Niewłaściwe uchwycenie, trzymanie czynnika materialnego 147 Wadliwe zainstalowanie, zamocowanie, zawieszenie czynnika materialnego przez pracownika 148 Inne, niewymienione lub nieokreślone nieprawidłowości w posługiwaniu się czynnikiem materialnym 159 Nieprawidłowości w stosowaniu sprzętu ochronnego przez pracownika Nieużywanie przez pracownika środków ochrony indywidualnej

6 Nieużywanie przez pracownika urządzeń zabezpieczających (omijanie, wyłączanie osłon stałych i ruchomych i innych urządzeń ograniczających lub zabezpieczających) Nieużywanie przez pracownika środków ochrony zbiorowej Niewłaściwa eksploatacja środków ochrony indywidualnej Niewłaściwa eksploatacja urządzeń zabezpieczających Niewłaściwa eksploatacja środków ochrony zbiorowej Inne 179 Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika Wykonywanie pracy nie wchodzącej w zakres obowiązków pracownika 181 Przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych 182 Wejście, wjechanie na obszar zagrożony bez upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa 183 Wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (np. niewyłączenie maszyny, niewyłączenie napięcia) 184 Zbyt szybka jazda 185 Niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia 186 Żarty, bójki 187 Inne niewłaściwe zachowanie się pracownika 199 Stan psychofizyczny pracownika, nie zapewniający bezpiecznego wykonywania pracy spowodowany: Nagłym zachorowaniem, niedyspozycją fizyczną 201 Przewlekłą lub ostrą chorobą psychiczną 202 Zmęczeniem 203 Zdenerwowaniem 204 Spożyciem alkoholu 205 Spożyciem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych leków mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie pracownika 206 Innymi przyczynami 219 Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane: Nieznajomością zagrożenia 221 Nieznajomością przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Lekceważenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Nieznajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Lekceważeniem zagrożenia (brawura, ryzykanctwo) 223 Lekceważeniem poleceń przełożonych 224 Niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności 225 Zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem 226 Niewłaściwym tempem pracy 227 Brakiem doświadczenia 228 Innymi przyczynami 239 Inna przyczyna (jaka?) 999 REJESTROWANIE SKUTKÓW WYPADKÓW PRZY PRACY Rodzaj urazu Zmienna rodzaj urazu (pytanie 16 w Ankiecie Wypadki przy pracy ) opisuje fizyczne konsekwencje wypadku. Informacje te opisuje się pełnym kodem: 3 cyframi oraz przypisanym do niego określeniem słownym. W przypadku obrażeń złożonych, kiedy jeden z urazów jest w sposób oczywisty bardziej dotkliwy od pozostałych, wypadek taki należy zakwalifikować do grupy odpowiadającej naturze bardziej dotkliwego urazu. W sytuacji, kiedy poszkodowany doznał obrażeń należących do dwóch lub więcej rodzajów, a żadne z nich nie może być zakwalifikowane jako bardziej dotkliwe od pozostałych, inspektorzy pracy posługują się kodem 120 liczne urazy. 5

7 Poniższa tabela zawiera rodzaje urazów opisane odpowiednim kodem, które wprowadzane są do systemu PIP oraz wskazówki dla inspektorów pracy, ułatwiające dobór właściwych oznaczeń. Kod Rodzaj urazu Wskazówki 000 Rodzaj urazu nieznany Brak informacji lub nieokreślony 010 Rany i powierzchowne obrażenia Skaleczenia, rany otwarte, szarpane, stłuczenia z ranami, utrata paznokci, rany połączone z uszkodzeniem mięśni, ścięgien i nerwów. Sińce, stłuczenia, obrzmienia, otarcia, zadrapania, pęcherze, ugryzienia niejadowitych owadów, obrażenia powierzchowne, w tym także urazy owłosionej skóry głowy oraz obrażenia powierzchowne na skutek przeniknięcia ciał obcych do oczu, uszu, itp. 020 Złamania kości Złamania proste; złamania połączone z urazem stawu (zwichnięcia itp.) złamania połączone z obrażeniami wewnętrznymi lub obrażeniami nerwów. Złamania złożone: połączone z obrażeniami tkanek miękkich. 030 Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania Wszystkie ostre urazy mięśniowo-szkieletowe spowodowane nadwerężeniem mięśni, ścięgien, wiązadeł i stawów. Zwichnięcia: przemieszczenie kości w stawach Naciągnięcia i nadwerężenia: prowadzące do pęknięcia, rozdarcia lub poszarpania mięśni, ścięgien, wiązadeł (oraz stawów), jak również przepukliny spowodowane nadmiernym wysiłkiem fizycznym. Inne rodzaje zwichnięć, naciągnięć i nadwyrężeń Amputacje i zmiażdżenia kończyn, wyłuszczenia w tym także urazowe wypadnięcie gałki ocznej i utrata ucha/uszu. 040 Amputacje urazowe (utrata części ciała) 050 Urazy wewnętrzne Obrażenia wewnętrzne bez złamań, tj. wszystkie wylewy wewnętrzne, krwotoki, skaleczenia, uszkodzenia mózgu i narządów wewnętrznych. Wstrząsy: obrażenia wewnątrzczaszkowe. Obrażenia wewnętrzne: klatki piersiowej, obrażenia organów brzusznych i miednicznych. Inne rodzaje wstrząsów i obrażeń wew. 060 Oparzenia ogniem lub środkami chemicznymi, oparzenia woda lub parą, odmrożenia Oparzenia od gorących przedmiotów lub otwartego ognia; oparzenia gorącym płynem lub parą; oparzenia na skutek tarcia, promieniowania (podczerwonego); oparzenia słoneczne; po wyładowaniu atmosferycznym; po porażeniu prądem; oparzenia z otwartymi ranami. Oparzenia chemiczne (tylko oparzenia zewnętrzne). Odmrożenia - częściowa utrata skóry, obumarcie tkanek (martwica. Inne rodzaje oparzeń, oparzeń gorącym płynem lub parą i odmrożeń. 070 Zatrucia, zakażenia Zatrucia ostre: wskutek wstrzyknięcia, spożycia, wchłonięcia przez skórę lub drogi oddechowe substancji toksycznych, żrących lub kaustycznych; ugryzienia jadowitych zwierząt, zatrucia tlenkiem węgla lub innym toksycznym gazem. Ostre zakażenia: wirusowe, bakteryjne lub spowodowane przez inne czynniki zakaźne Inne rodzaje zatruć i zakażeń 080 Tonięcie, duszenie z powodu braku tlenu 090 Skutki dźwięków, wibracji i ciśnienia 100 Skutki ekstremalnych temperatur, oświetlenia oraz promieniowania (różne od odmrożenia) 110 Wstrząsy (ostra reakcja na stres, wstrząs urazowy) Uduszenia lub udławienia na skutek kompresji, ściśnięcia lub zadławienia, wstrzymanie dopływu lub obniżenie zawartości tlenu w otaczającej atmosferze bądź przez ciała obce w drogach oddechowych Utonięcia lub podtopienia nie powodujące śmierci Inne rodzaje utonięć i uduszeń Częściowa lub całkowita utrata słuchu. Skutki działania ciśnienia powietrza lub wody. Inne ostre skutki działania dźwięku, drgań i ciśnienia Udary cieplne i słoneczne Skutki promieniowania (innego niż cieplne) - radioaktywnego, ultrafioletowych, jonizującego, choroba oczu u spawaczy Skutki obniżonej temperatury Inne skutki. Wstrząs po porażeniu prądem, wyładowaniem atmosferycznym, szok pourazowy natychmiastowy lub opóźniony. Wstrząs wskutek agresji i gróźb ze strony innych osób. Skutki agresji ze strony zwierząt, kiedy ofiara nie odniosła bezpośrednich obrażeń fizycznych; katastrofy naturalne lub inne 6

8 zdarzenia nie wywołane bezpośrednio przez ludzi i nie powodujące bezpośrednich obrażeń. Inne rodzaje wstrząsów. 120 Liczne urazy Ofiara doznała dwóch lub więcej równie poważnych urazów. 999 Inny uraz Obrażenia, których nie sklasyfikowano w innych grupach: w tym: uszkodzenia nerwów i rdzenia kręgowego, uszkodzenia naczyń krwionośnych; ciała obce, które przedostały się cię do organizmu przez otwory naturalne, itp. Umiejscowienie urazu Klasyfikacja umiejscowienia urazu (pytanie 17 w ankiecie Wypadki przy pracy ) pozwala na użycie jednego z poniżej podanych kodów. W przypadku, gdy uraz dotyczy kilku części ciała, należy wybrać miejsce dotknięte najcięższym urazem. W pozostałych przypadkach, na właściwym poziomie klasyfikacji należy użyć kodu dla kilku części ciała. Poniżej przedstawiona tabela zawiera określone umiejscowienia urazu opisane odpowiednim kodem, które wprowadzane są do systemu PIP. Umiejscowienie urazu Kod Umiejscowienie urazu nieznane lub nieokreślone 00 Głowa Czaszka, mózg, z naczyniami krwionośnymi 11 Twarz 12 Oko, oczy 13 Ucho, uszy 14 Ząb, zęby 15 Głowa, liczne miejsca 18 Głowa, miejsca niewymienione lub nieznane 19 Szyja wraz z kręgosłupem szyjnym 20 Grzbiet, łącznie z kręgosłupem 30 Tułów i organy wewnętrzne Żebra, łopatki Organy wewnętrzne klatki piersiowej Obszar miednicy i brzucha, wraz z organami wewnętrznymi Tułów i organy wewnętrzne, liczne miejsca urazu Tułów i organy wewnętrzne, miejsca niewymienione lub nieznane Kończyny górne Bark wraz ze stawem barkowym Ramię wraz z łokciem Dłoń Palec, palce Nadgarstek Kończyny górne, liczne miejsca urazu Kończyny górne, miejsca niewymienione lub nieznane Kończyny dolne Biodro ze stawem biodrowym Noga ze stawem kolanowym Staw skokowy Stopa Palec, palce Kończyny dolne, liczne miejsca urazu Kończyny dolne, miejsca niewymienione lub nieznane Całe ciało i jego różne części Całe ciało Liczne urazy części ciała Inna część ciała

9 Liczba osób poszkodowanych W ramach rejestrowania danych dotyczących skutków wypadków przy pracy - badanych przez PIP - uwzględnia się zaistnienie wypadku pojedynczego lub zbiorowego (wypadek, w wyniku którego temu samemu zdarzeniu uległy co najmniej dwie osoby). Podsumowanie i dalsze perspektywy udoskonalenia systemu rejestracji przyczyn i skutków wypadków przy pracy Działalność kontrolno-nadzorcza i prewencyjna PIP w zakresie bezpieczeństwa pracy skupia się na branżach i zakładach o największej skali zagrożeń wypadkowych. Wciąż jednym z najistotniejszych obszarów tej działalności jest badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w szczególności o skutkach śmiertelnych lub ciężkich oraz kontrolowanie stosowania skutecznych środków zapobiegających tym wypadkom. Efektywne działania w tym zakresie wymagają sprawnego systemu rejestracji wszystkich danych, w tym dotyczących przyczyn i skutków badanych przez inspektorów pracy wypadków przy pracy. Dokonana w 2014 r. modyfikacja klasyfikacji przyczyn wypadków przy pracy umożliwia przeprowadzanie bardziej wnikliwych analiz stanu bezpieczeństwa i warunków pracy. Modyfikacji poddane zostaną również klasyfikacje pozostałych danych zbieranych podczas kontroli związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (w tym np. słowniki maszyn, urządzeń i pozostałego sprzętu technicznego oraz zawodów osób poszkodowanych). Jednocześnie planowana jest kompleksowa modernizacja oprogramowania bazy danych PIP Wypadki przy pracy, umożliwiająca zapewnienie wysokiego poziomu jego elastyczności, czyli łatwości dostosowania w krótkim czasie do zmieniających się oczekiwań oraz lepsze wykorzystanie zgromadzonych danych dotyczących przyczyn i skutków tych wypadków. 8

10 Rejestracja przyczyn i skutków wypadków przy pracy stan obecny i proponowane zmiany Na podstawie wyników programu wieloletniego (etap II, ) Szymon Ordysiński Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

11 Plan prezentacji 1. Społeczne i podmiotowe czynniki powstawania wypadków przy pracy wyniki badań 2. Rejestrowanie przyczyn wypadków przy pracy w statystykach GUS 3. Propozycja modyfikacji klasyfikacji przyczyn wypadków przy pracy w Statystycznej Karcie Wypadku 4. Wypadki przy pracy a warunki pracy 5. Porównywanie danych o wypadkach przy pracy rejestrowanych w bazach GUS, PIP i ZUS 6. Analiza jakości rejestrowanych danych

12 1. Społeczne i podmiotowe czynniki powstawania wypadków przy pracy wyniki badań

13 Rodzaje przyczyn wypadków przy pracy Przyczyny pośrednie II stopnia przyczyna źródłowa Przyczyny pośrednie I stopnia przyczyna pośrednia przyczyna źródłowa przyczyna pośrednia przyczyna bezpośredni a wypadek (uraz) przyczyna źródłowa przyczyna pośrednia Przyczyny ludzkie, techniczne, a przede wszystkim organizacyjne zła polityka bhp, błędy w zarządzaniu bhp, zła ogólna organizacja pracy lub stanowiska pracy, niska kultura bezpieczeństwa

14 Badania wykazały związek przyczyn źródłowych np. poziomu kultury bezpieczeństwa z powstawaniem wypadków przy pracy Zaangażowanie kierownictwa i partycypacja (r P = -0,44*; p<0,01) Stosunki między pracownikami i przynależność do firmy (r P = -0,60*; p<0,01) wypadkowość Kontrola poznawcza (jasność roli dotycząca celów pracy, zakresu obowiązków, kryteriów oceny, pewności pracy i jasności przepisów) (r P = -0,34*; p<0,01) Temat IV.B.05 Ocena związku psychospołecznych warunków pracy i cech osobowościowych pracowników z organizacyjną i indywidualną kulturą bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach transportu drogowego * wsp. korelacji Pearsona (n=63)

15 Pytanie dodatkowe w Z KW warunki pracy Rys. Istotne statystycznie korelacje pomiędzy wskaźnikiem zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska pracy i wskaźnikiem wypadków przy pracy (współczynnik korelacji Pearsona), Na podstawie wyników programu wieloletniego (etap I, ), Pawłowska Z., Ordysiński Sz.

16 Jak powstają wypadki przy pracy przyczynowość wypadkowa

17 Społeczne czynniki powstawania wypadków przy pracy wyniki badań (Studenski R., Ordysiński Sz.)

18 Podmiotowe czynniki powstawania wypadków przy pracy wyniki badań (Studenski R., Ordysiński Sz.)

19 2. Rejestrowanie przyczyn wypadków przy pracy w statystykach GUS

20 Informacje o wypadku przy pracy rejestrowane w statystykach Eurostatu i GUS

21 Rejestrowanie przyczyn wypadku przy pracy przez GUS analiza danych GUS Niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności 46,4% Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem 37,3% tzw. kategorie wygodne Inna przyczyna Niewłaściwe uchwycenie, trzymanie czynnika materialnego Niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane innymi przyczynami Nieznajomość zagrożenia 11,3% 7,6% 6,7% 5,5% 4,8% Niewłaściwe tempo pracy 3,8% Rys. Najczęściej identyfikowane przyczyny wypadków przy pracy (w relacji do wypadków) Opracowanie własne na podstawie danych GUS z roku

22 Rejestrowanie przyczyn wypadku przy pracy przez GUS analiza danych GUS 43,3% 33,1% 15,4% 5,2% 1,7% 0,7% 0,6% liczba zakodowanych przyczyn Rys. Odsetek wypadków przy pracy według liczby zakodowanych przyczyn wypadków Opracowanie własne na podstawie danych GUS z roku

23 Rejestrowanie przyczyn wypadku przy pracy przez GUS analiza danych GUS Nieprawidłowe zachowanie się pracownika 104,5% Niewłaściwy stan czynnika materialnego Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika Inna przyczyna 18,6% 15,1% 14,0% 12,8% Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 10,9% Niewłaściwa ogólna organizacja pracy 10,5% Niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika 4,3% Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika Rys. Odsetek identyfikowanych w grupach przyczyn wypadków przy pracy w stosunku do liczby wypadków przy pracy (w procentach) Opracowanie własne na podstawie danych GUS, średnia z lat ,0%

24 3. Propozycja modyfikacji klasyfikacji przyczyn wypadków przy pracy w Statystycznej Karcie Wypadku

25 Przyczyny wypadku przy pracy zmiana tzw. kategorii wygodnych Z KW 1. Usunięcie z kafeterii wygodnych odpowiedzi : niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności i zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, 2. Uściślenie kategorii nieokreślonej inna przyczyna: zmiana formy pytania na pytanie półotwarte inna, niewymieniona przyczyna, jaka? ZALETY: Pozwoli wyłonić nieuwzględnione obecnie przyczyny wypadków, Poprawi jakość danych (wyeliminuje wygodne kategorie i zwiększy możliwości klasyfikacji), WYMAGANE DZIAŁANIA: Wprowadzenie technik analizy danych opartych na data mining, Rozwiązanie problemu powtarzających się kategorii w klasyfikacji

26 Przyczyny wypadku przy pracy hierarchia przyczyn, przyczyna źródłowa Wprowadzenie hierarchii przyczyn i przyczyny źródłowej ZALETY: Analiza trendów przyczyn źródłowych, pozwoli zidentyfikować i wyeliminować niebezpieczne działania i warunki pracy prowadzące do bezpośredniej przyczyny wypadku przy pracy, przeciwdziałając wystąpieniu podobnych zdarzeń wypadkowych w przyszłości, Poprawi jakość danych, Pozwoli prowadzić analizy zgodnie z teorią przyczynowości wypadków. WYMAGANE DZIAŁANIA: Podniesienie kompetencji członków zespołu powypadkowego w zakresie metod badania wypadków i identyfikacji przyczyn źródłowych.

27 Przyczyna wypadku przy pracy propozycje zmian w obecnej klasyfikacji Z KW Trzy rodzaje proponowanych zmian: 1. Uzupełnienie treści pytania o przyczynę wypadku: JEST: nieużywanie przez pracownika urządzeń zabezpieczających PROPONOWANA ZMIANA: nieużywanie przez pracownika urządzeń zabezpieczających w tym: przechodzenie, omijanie, wyłączanie osłon stałych i ruchomych i innych urządzeń ograniczających oraz zabezpieczających 2. Połączenie przyczyn o znacznym podobieństwie znaczeniowym: niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego wady materiałowe czynnika materialnego ukryte wady materiałowe czynnika materialnego

28 Przyczyna wypadku przy pracy propozycje zmian w obecnej klasyfikacji Z KW 3. Rozszerzenie klasyfikacji o przyczyny wskazujące na braki lub nieprawidłowości w organizacji i zarządzaniu, np.: brak lub niewłaściwa ocena ryzyka zawodowego, nieprawidłowości związane z zaplanowaniem szkoleń i motywowaniem pracowników do podnoszenia kwalifikacji, niewłaściwe komunikowanie, nieprawidłowe przygotowanie na sytuację wystąpienia wypadku przy pracy lub awarii

29 Przyczyna wypadku przy pracy propozycje zmian w Z KW Czynnik materialny przyczyny klasyfikacja przyczyn często odnosi się do zbyt ogólnego dla działań prewencyjnych pojęcia czynnika materialnego PROPONOWANA JEST: ZMIANA: Miejsce powstania wypadku Pod ziemią kopalnia Przyczyna Niewłaściwe elementy sterownicze czynnika materialnego Przyczyna Niewłaściwe elementy sterownicze czynnika materialnego Czynnik materialny przyczyny Stacjonarne maszyny i urządzenia górnicze lub do robót ziemnych Wniosek dla działań prewencji? Wniosek dla działań prewencji Zmiana elementów sterowniczych stosowanych maszyn i urządzeń górniczych Dodanie czynnika materialnego przyczyny umożliwia prowadzenie analizy trendów wypadków spowodowanych konkretnymi przyczynami, jak: wady konstrukcyjne budynków, nadmierna eksploatacja maszyn górniczych, itp.

30 Pytanie dodatkowe w Z KW warunki pracy Rys. Istotne statystycznie korelacje pomiędzy wskaźnikiem zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska pracy i wskaźnikiem wypadków przy pracy (współczynnik korelacji Pearsona), Na podstawie wyników programu wieloletniego (etap I, ), Pawłowska Z., Ordysiński Sz.

31 5. Porównanie danych dotyczących wypadków przy pracy w bazach GUS, PIP i ZUS

32 Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy według PIP i GUS Wypadki śmiertelne PIP GUS PIP GUS Wypadki ciężkie źródło: GUS Wypadki przy pracy; PIP Sprawozdanie GIP

33 Przyczyny różnicy w liczbie wypadków przy pracy według PIP i GUS 1. PIP publikuje liczbę wypadków przy pracy zaistniałych w danym roku, GUS liczbę wypadków przy pracy zgłoszonych w danym roku Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy według roku w którym zaistniały, zgłoszona do PIP i GUS do 2012 roku PIP GUS Wypadki śmiertelne Wypadki ciężkie PIP GUS

34 Przyczyny różnicy w liczbie wypadków przy pracy według PIP i GUS 2. Różnice w opóźnieniu w zgłaszalności danych: PIP publikuje liczbę wypadków przy pracy na podstawie przeprowadzonych postępowań w zakresie badania okoliczności i przyczyn wypadków zaistniałych w danym roku i zakończonych do czasu przygotowania sprawozdania (np. sprawozdanie 2012 stan na r.), GUS publikuje wypadki przy pracy zgłoszone w danym roku (do końca marca roku następnego), 6,2% 9,2% 8,3% 10,3% 9,4% 12,9% 13,7% 9,2% Rys. Udział wypadków przy pracy, które miały miejsce wcześniej niż data ich rejestracji, w ogólnej liczbie wypadków przy pracy zarejestrowanych przez GUS w danym roku źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

35 Przyczyny różnicy w liczbie wypadków przy pracy według PIP i GUS Rys. Czas jaki upływa od zaistnienia śmiertelnego i ciężkiego wypadku przy pracy do jego zgłoszenia do PIP źródło: raport CIOP-PIB i PIP pt. Analiza rozbieżności w danych o wypadkach przy pracy zarejestrowanych przez PIP i GUS w latach

36 Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy według ZUS i GUS Dane podają liczbę osób poszkodowanych w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników Tysiące Wypadki ogółem 158,8 99,2 ZUS GUS 106,0 112,6 111,3 115,3 82,8 89,0 91,8 85,5 Tysiące ZUS GUS ,2 1,2 1,1 1,0 1,1 0,9 1,00,9 1,0 0,8 Wypadki ciężkie i śmiertelne ZUS publikuje liczbę wypadków przy pracy zaistniałych w danym roku, GUS liczbę wypadków przy pracy zgłoszonych w danym roku

37 6. Analiza jakości rejestrowanych danych

38 Analiza jakości danych GUS dotyczących wypadków przy pracy system weryfikacji i czyszczenia danych Błędy w danych pomyłki podczas wprowadzania wiek 15 lat = 2597 wiek 16 lat = = staż pracy > wiek (największa różnica:35 lat) 26 = wiek = staż pracy Na podstawie danych z lat Na podstawie danych z 2012 r.

39 Analiza jakości danych GUS dotyczących wypadków przy pracy system weryfikacji i czyszczenia danych Wprowadzenie mechanizmów kontroli błędów, weryfikacji i czyszczenia danych metodą data mining automatycznie zidentyfikuje logiczną sprzeczność Czynność wykonywana Chodzenie, bieganie, wchodzenie na, schodzenie z Czynnik materialny czynności Narzędzia ręczne bez napędu Liczba wypadków przy pracy 139 Czynność wykonywana Chodzenie, bieganie, wchodzenie na, schodzenie z Czynnik materialny czynności Narzędzia zmechanizowane trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie, Liczba wypadków przy pracy 59 Czynność wykonywana Chodzenie, bieganie, wchodzenie na, schodzenie z Zjawiska fizyczne hałas, promieniowan ie, ciśnienie Czynnik Liczba materialny wypadków 8 czynności przy pracy

40 Analiza jakości danych GUS dotyczących wypadków przy pracy informacja o skutkach wypadków o Ponieważ GUS rejestruje poszkodowanych w wypadkach przy pracy informacja o stratach materialnych spowodowanych zbiorowym wypadkiem przy pracy oraz stratach czasu pracy innych osób może zostać zliczona kilkukrotnie dla jednego wypadku, o Straty czasu pracy innych osób (w roboczogodzinach) zarejestrowane przez GUS w 2012 r. wynosiły: 0 roboczogodzin dla 90% poszkodowanych w wypadkach przy pracy, 90 tys. roboczogodzin w sumie dla wszystkich zarejestrowanych wypadków przy pracy. o Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem zarejestrowane przez GUS w 2012 r. wynosiły: 0,0 zł dla 97,4% poszkodowanych w wypadkach przy pracy, 241,8 mln. zł w sumie dla wszystkich zarejestrowanych wypadków przy pracy.

41 Główne wnioski dotyczące rozbieżności w zarejestrowanych przez GUS, ZUS i PIP danych dotyczących wypadków przy pracy o o o W bazach danych GUS nie jest rejestrowanych (nawet z opóźnieniem) co najmniej 13%-27% wypadków śmiertelnych oraz od 7%-27% ciężkich wypadków przy pracy, które są badane przez inspektorów PIP, Najmniejszą zgłaszalność do GUS śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy stwierdzono w mikroprzedsiębiorstwach, z których do GUS nie trafia ok. 50% informacji o wypadkach śmiertelnych i ciężkich, badanych przed inspektorów PIP, Co roku ok. 20%-25% liczby osób, które odniosły lekkie obrażenia ciała w zbiorowych wypadkach przy pracy i które zostały zgłoszone do statystyk GUS, nie jest zgłaszanych do PIP,

42 Główne wnioski dotyczące rozbieżności w zarejestrowanych przez GUS, ZUS i PIP danych dotyczących wypadków przy pracy o o o Baza danych PIP dotycząca wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych, w określonym roku, zawiera więcej aktualnych informacji niż baza GUS, Baza danych PIP nie zawiera pełnych informacji o śmiertelnych i ciężkich wypadkach przy pracy. Stwierdzono, że w przedsiębiorstwach sektora publicznego, a także w niektórych sekcjach działalności gospodarczej (np. edukacja), więcej śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy zarejestrowano w bazach danych GUS, Baza danych o wypadkach przy pracy ZUS pomimo wysokiej zgłaszalności, rejestruje tylko wypadki, które miały miejsce wśród objętych obowiązkiem sprawozdawczości ZUS IWA (powyżej 9 pracowników) oraz nie rejestruje informacji na temat przebiegu i okoliczności wypadku przy pracy,

43 Główne wnioski dotyczące rozbieżności w zarejestrowanych przez GUS, ZUS i PIP danych dotyczących wypadków przy pracy 1. Żadna z krajowych baz danych nie rejestruje wszystkich wypadków przy pracy oraz nie dysponuje wszystkimi informacjami na temat przebiegu i okoliczności wypadków przy pracy, 2. Różnice w bazach danych GUS, PIP i ZUS dotyczących wypadków przy pracy powodują rozbieżne oceny krótkoterminowych trendów wypadkowości, 3. Niepełna zgłaszalność ogólnej liczby wypadków przy pracy do statystyk państwowych występuje we wszystkich krajach UE, w których statystyki te nie są powiązane z systemem ubezpieczeń. Niepokojące jest jednak, że w naszym kraju niepełna zgłaszalność dotyczy również wypadków śmiertelnych i ciężkich, 4. Poprawa stanu istniejącego wymaga udoskonalenia obowiązujących procedur, a w szczególności powiązania baz danych ZUS z GUS i PIP.

44 Dziękuję za uwagę

GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Rejestracja przyczyn i skutków wypadków przy pracy Warszawa, październik 2014 r. Wprowadzenie W działalności nadzorczo-kontrolnej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy istotne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 5

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 5 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 5 V. WYPADKI PRZY PRACY. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Przeciwdziałanie wypadkom przy pracy

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r.

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. I. Ogólna skala problemu W okresie I-III kwartału bieżącego roku inspektorzy dokonali analizy okoliczności

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. 11a. Przyczyny wypadków

Szkolenie okresowe - OSP. 11a. Przyczyny wypadków 11a. Przyczyny wypadków 1 Przyczyny wypadków wynikające z rozwiązań technicznych Stosowanie ruchomych maszyn i ich części oraz pojazdów, w tym transportu wewnątrzzakładowego, drogowego, urządzeń dźwigowych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2 (woj. dolnośląskie) INWESTOR: Gmina Walim ul.

Bardziej szczegółowo

II Ocena przyczyn wypadków w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

II Ocena przyczyn wypadków w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej II Ocena przyczyn wypadków w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej Wykonawcy: dr n med. Krystyna Zużewicz mgr Szymon Ordysiński 1. Wstęp Dane o wypadkach w latach 2009-2010-2011 zaczerpnięto ze

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Z A K R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

INFORMACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA sporządzona na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (+ 48) 84 664 42 fax: (+ 48) 84 664 75 03 tel. kom. + 48 606 61 66 85 NIP 921 11 40 843 BIURO INŻYNIERSKIE matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

III. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

III. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY III. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Uznając wartość życia i zdrowia pracowników za nadrzędny cel, Państwowa Inspekcja Pracy bada

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy. choroby zawodowe

Wypadki przy pracy. choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 1 Pojęcie wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć które nastąpiło w związku z

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

INRFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU MOSTU DROGOWEGO NA RZECE WIDAWCE W MIEJSCOWOŚCI RUDA, GMINA WIDAWA w km rzeki

INRFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU MOSTU DROGOWEGO NA RZECE WIDAWCE W MIEJSCOWOŚCI RUDA, GMINA WIDAWA w km rzeki Egz. nr.. INRFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU MOSTU DROGOWEGO NA RZECE WIDAWCE W MIEJSCOWOŚCI RUDA, GMINA WIDAWA w km rzeki 18+655 NAZWA I ADRES INWESTORA: Gmina Widawa ul. Rynek Kościuszki 10 98-170 Widawa NAZWA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 Spis treści Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Międzynarodowe źródła prawa 13 Dyrektywy UE 14

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl

http://bydgoszcz.stat.gov.pl Szeroko rozumiane pojęcie warunków pracy obejmuje m. in.: charakterystykę warunków pracy, wypadki przy pracy, czas pracy i strajki. W niniejszym opracowaniu zawarto dane dotyczące warunków pracy i wypadków

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR

Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR 1. Wzywanie pogotowia ratunkowego 2. Wypadek 3. Resuscytacja krąŝeniowo oddechowa a. Nagłe Zatrzymanie KrąŜenia (NZK), a zawał serca b. Resuscytacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH

OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH MATERIAŁY INFORMACYJNE 1 WRZESIEŃ 2013 R. SPIS TREŚCI Na czym polega pomiar

Bardziej szczegółowo

Wypadki uczniów w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2009/2010

Wypadki uczniów w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2009/2010 Wypadki uczniów w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2009/2010 Wypadki uczniów według typów szkół Inne; 8; 0,12% ZSZ, technika,ckp, ODDZ; 483; 7,48% Licea ogólnokształcące; 647; 10,03% Gimnazjum;

Bardziej szczegółowo

III. ANALIZOWANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

III. ANALIZOWANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY III. ANALIZOWANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY 33 III. ANALIZOWANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY W 2008 r. inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 2703 wypadków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Zespół powypadkowy Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

NR POLISY ISB

NR POLISY ISB WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W PZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NR POLISY ISB 13571043 WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego

Bardziej szczegółowo

ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie.

ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie. Nr projektu: 48e1 Zmiana: - - - - Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów Miejsce i data wykonania: Katowice, dn. 03.2016 Dane projektowe: Lokalizacja inwestycji: Miejski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA O B I E K T : DOM SOCJALNY PRZY UL. KSIĘŻEJ 19 W GRZAWIE GMINA MIEDŹNA TEMAT : PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY OBIEKTU I N W E S T O R : GMINA MIEDŹNA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I O C H R O N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 Olsztyn ul. Głowackiego 28 tel (0-89) 524-95-00 fax (0-89) 524-95-55 adres internetowy: www.bpbw.olsztyn.pl (e-mail) info@bpbw.olsztyn.pl zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1)

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1) Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1) Źródła i rodzaje zagrożeń oczu Najczęstsze źródła i rodzaje zagrożeń oczu, które występują na stanowisku pracy.

Bardziej szczegółowo

III. badanie OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

III. badanie OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY III. badanie OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY III. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 1 826 wypadków przy pracy zaistniałych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ do projektu budowy drogi leśnej w ciągu drogi p.poż. nr 3 w L-ctwie Sowia Góra, N-ctwo Międzychód

Informacja BIOZ do projektu budowy drogi leśnej w ciągu drogi p.poż. nr 3 w L-ctwie Sowia Góra, N-ctwo Międzychód 1 Informacja BIOZ do projektu budowy drogi leśnej w ciągu drogi p.poż. nr 3 w L-ctwie Sowia Góra, N-ctwo Międzychód NAZWA I ADRES INWESTORA: Nadleśnictwo Międzychód os. Przedlesie 12 64-400 Międzychód

Bardziej szczegółowo

Wypadki zbadane przez inspektorów pracy w 2005 r.

Wypadki zbadane przez inspektorów pracy w 2005 r. Wypadki zbadane przez inspektorów pracy w 2005 r. W 2005 r. inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 2 515 wypadków przy pracy. W wypadkach tych poszkodowane zostały 3 172 osoby, w tym 1 029

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 606-215-892 Adres e-mail: Katarzyna Pilot Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów... 9

Spis treści. Od Autorów... 9 Spis treści Od Autorów... 9 1. Historia bezpieczeństwa i higieny pracy... 11 1.1. Pojęcia podstawowe... 11 1.2. Przyczyny stosowania profilaktyki BHP... 13 1.3. Organizacja profilaktyki... 15 1.4. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PZU S.A. Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis Gdańsk ul. Dworska 34 Rok szkolny 2014/2015 WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA : 15.000 ZŁ SKŁADKA OD OSOBY: 61 ZŁ Świadczenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Suma ubezpieczenia 9 000 zł, wariant II Zwrot kosztów leczenia do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy,

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy, UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX WYPADKI W Y P A D K I Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się: - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i które skutkowało urazem. 1.

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy - omówienie

Wypadek przy pracy - omówienie Wypadek przy pracy - omówienie Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA INFORMACJA. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2639W relacji: Brok - Nagoszewo Fidury Koziki na odc. Koziki Koziki Majdan.

INFORMACJA INFORMACJA. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2639W relacji: Brok - Nagoszewo Fidury Koziki na odc. Koziki Koziki Majdan. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Powiat Ostrowski ul. 3-go Maja 68 07-300 Ostrów Mazowiecka INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Rozbudowa drogi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej w następstwie: nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego Koszty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wypadki uczniów w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2005/2006

Wypadki uczniów w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2005/2006 Wypadki uczniów w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2005/2006 1. Analiza wypadków i urazów uczniów w szkołach i placówkach oświatowych w województwie według typów placówek. Przedstawiona analiza dotyczy

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 Spis treści Spis treści Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 I. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp 11 2. Obowiązki i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Działania zespołu powypadkowego WROCŁAW 2011

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze mgr Adam Błęka Liczba wypadków przy pracy w Polsce w latach 2000-2010 Dane statystyczne wskazują,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA inż. Michał Kubiński 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 NIP: 638-112-87-04 mobile: 500 017 959 e-mail: biuro@planprof.pl WWW. PLANPROF.PL Temat zadania: BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy Projekt 18 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy Na podstawie art. 237 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści Spis treści 1/3 Strona 1 1/3 Spis treści 1 Spisy, noty i podstawowe informacje 1/1 Od wydawcy 1/2 Noty autorskie 1/3 Spis treści 1/4 Instalowanie programu 1/5 Alfabetyczny indeks rzeczowy 2 Obowiązki i

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO

Bardziej szczegółowo

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy).

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami mgr Adam Błęka Czynniki niebezpieczne (urazowe)

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI RATOWNICZE W NAGŁYCH ZAGROŻENIACH ŻYCIA I ZDROWIA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA DROGOWEGO, WODNEGO, WYPADKÓW MNOGICH. Ramowy porządek szkolenia

CZYNNOŚCI RATOWNICZE W NAGŁYCH ZAGROŻENIACH ŻYCIA I ZDROWIA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA DROGOWEGO, WODNEGO, WYPADKÓW MNOGICH. Ramowy porządek szkolenia CZYNNOŚCI RATOWNICZE W NAGŁYCH ZAGROŻENIACH ŻYCIA I ZDROWIA Ramowy porządek szkolenia DZIEŃ I Treść i forma zajęć 0.00-0.15 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA WYKŁAD: Rozpoznanie, wezwanie pomocy. Poszkodowany nieprzytomny

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (Stanisław Wójcik)... 1 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik)

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik) Spis treści Przedmowa Wykaz autorów Wykaz skrótów Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 3 Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 3 Gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 3 Gimnazjum Proponuje się następujące ocenianie: Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Nr lekcji. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

2.1. Obowiązki pracodawcy Obowiązki pracownika Regulamin pracy... 11

2.1. Obowiązki pracodawcy Obowiązki pracownika Regulamin pracy... 11 SPIS TREŚCI do części poradnikowej terminarza ASYSTENT BHP 2011 I. PRAWO PRACY 1. Źródła prawa pracy. Podstawowe zasady prawa pracy... 9 2. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika... 10 2.1. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Strona: 1 AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Zredagował: Specjalista ds. bhp Data: 2014.02.03, podpis Zatwierdził Dyrektor Data: 2014.02.03,

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Bardziej szczegółowo

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości 1 OFERTA Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości Ubezpieczający: Ubezpieczony: Fundacja Skarbowości Dzieci

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego. Odpowiedź tak oznacza, że przyjęte

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, ocena śródroczna, roczna Nr i nazwa tematu Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca 1. Alarmowanie zna rodzaje alarmów wie jakie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr 3

Szkoły Podstawowej Nr 3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 Polisa Nr GEA/0351045 Suma ubezpieczenia: 12 000 zł Składka: 40 zł Przedmiot ubezpieczenia to

Bardziej szczegółowo

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY Uwagi praktyczne dla procedur identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego Pierwszym etapem oceny ryzyka zawodowego jest identyfikacja zagrożeń. W procesie tym rozpoznajemy

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY W ODLEWNICTWIE- PRZYCZYNY I KIERUNKI DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH

WYPADKI PRZY PRACY W ODLEWNICTWIE- PRZYCZYNY I KIERUNKI DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH 43/43 Solidification of Metais and Alłoys, Year 2000, Volume 2, Book No. 43 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 43 PAN- Katowice PL ISSN 0208-9386 WYPADKI PRZY PRACY W ODLEWNICTWIE- PRZYCZYNY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA Szczecin 2013 1 Wprowadzenie W celu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla Lp. Nr i nazwa tematu: dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. 1.Ostrzeganie ludności o ch, alarmowanie. 2. 2. Pierwsza pomoc życia lub zdrowia

Bardziej szczegółowo

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny)

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) 001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) Cena 240 zł I. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1. NajwaŜniejsze definicje a. Bezpieczeństwo b. Higiena pracy c. Ochrona pracy 2. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna Podstawowa

Lista kontrolna Podstawowa ymbol akt 0350 Lista kontrolna odstawowa Nr rej.: _ / _ / L02 / 2005 Nazwa pracodawcy:...... racujących:... Zatrudnionych:... obiet:... Młodocianych:... REON: / D: Data rozpoczęcia działalności.. r. Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo