SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, wyspecyfikowanych w 2 częściach zamówienia: Część 1: Dostawa 17 sztuk laptopów, 45 sztuk drukarek laserowych, 5 sztuk skanerów, 3 sztuki dysków wewnętrznych, 50 sztuk pamięci przenośnej typu pendrive, 2 sztuk streamerów zewnętrznych, 74 sztuk kaset do zapisów danych, 4 sztuk oprogramowania oraz 1 sztuki monitora. Wspólny słownik zamówień (CPV): , , , , , , , , Część 2: Dostawa 8 sztuk urządzeń szyfrujących. Wspólny słownik zamówień (CPV): Zamawiający : Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego Warszawa

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwanej dalej ustawą. 2. Oznaczenie postępowania: Postępowanie oznaczone jest znakiem: 3/BAF-VI/PN/09. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na każdą część zamówienia). 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w 6 ust. 6 i 7 Istotnych Postanowień Umowy. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Stefana Batorego 5, Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust 1 ustawy. III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 2

3 W tym zakresie Wykonawca powinien spełniać następujące szczegółowe warunki odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia na które składa ofertę: Dla części 1: - wykaże się niezbędnym doświadczeniem, tj. należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2-ch dostaw: sprzętu komputerowego o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż kwota ,00 zł. brutto. -wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż kwota ,00 zł. Dla części 2: - wykaże się niezbędnym doświadczeniem, tj. należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2-ch dostaw: urządzeń szyfrujących o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż kwota ,00 zł. brutto. - wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż kwota ,00 zł. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia: 1. Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem wymaganym dla każdej oferowanej części zamówienia. 2. Wartość posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytowa, musi odpowiadać sumie wartości wymaganych dla części zamówienia, na które składa ofertę. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które ma dostarczyć Wykonawca wraz z ofertą. IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawca składa wraz z ofertą : 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 i 24 ustawy P.z.p. (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do oferty). 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku ( Dz. U. Nr 87, poz. 605 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 roku zmieniającego w/w rozporządzenie - Dz. U. Nr 188, poz. 1155) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy ( w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp) oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a więc: 2.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2 aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 3

4 z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.3 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.4 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3.1. wykaz wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostaw: dla części 1: sprzętu komputerowego o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż kwota ,00 zł. brutto; dla części 2: urządzeń szyfrujących o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż kwota ,00 zł. brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi zał. nr 3 do oferty); 4. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 4.1 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy: dla części 1: tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż kwota ,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; dla części 2: tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż kwota ,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; dla części 1 oraz 2: tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż kwota ,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z 2 wyżej powołanego Rozporządzenia; 5.1. Zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1., 2.2., 2.4. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Dokumenty o których mowa w pkt lit. a i c oraz pkt powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt i 5.2., SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 4

5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: - oświadczenie wymienione w ust. 1 składane jest przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy, - dokumenty wymienione w ust. 2 składa każdy z Wykonawców, - dokumenty wymienione w ust. 3 i 4 muszą potwierdzać spełnienie warunków szczegółowych łącznie przez Wykonawców składających wspólnie ofertę. 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wykonawcy składają oryginał lub kopie dokumentu/dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, protestów oraz informacji: - pisemnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych ul. S. Batorego 5, Warszawa - faksem na numer: (22) Zamawiający, w trakcie prowadzenia postępowania, nie dopuszcza możliwości przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, protestów oraz informacji drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dająca się odczytać dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu (godziny pracy Zamawiającego - godz w dni robocze); SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 5

6 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże także Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści te informacje na stronie (link: zamówienia publiczne). Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważnieni są: W sprawach merytorycznych - Maksymilian Michalski tel. (022) W sprawach proceduralnych - Bożena Szymańska tel. (022) VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: Część 1: 3.500,00 zł. słownie: trzy tysiące pięćset złotych Część 2: 7.000,00 zł słownie: siedem tysięcy złotych Wadium musi zostać wniesione na cały okres terminu związania ofertą. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca przeleje na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, Warszawa - NBP Okręgowy Oddział Warszawa z adnotacją: Wadium do przetargu na dost awę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, część nr.. (nr sprawy: 3/BAF-VI/PN/09). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 6

7 Kserokopię potwierdzenia wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) należy złożyć w kasie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, pok. nr 35. Kasa czynna codziennie w godz do za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt. Kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę należy dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia wniesienia wadium w kasie. Wzór takiego potwierdzenia stanowi załącznik nr 1 do druku OFERTA. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, zawierający informację o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz MSWiA do przetargu na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, część nr.. (nr sprawy: 3/BAF-VI/PN/09), ważnego przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy Pzp. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych Wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz MSWiA w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, część nr.. (nr sprawy: 3/BAF- VI/PN/09), oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy Pzp. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych Wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz MSWiA w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, część nr.. (nr sprawy: 3/BAF-VI/PN/09), oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy Pzp. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275), Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, zawierający informację o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz MSWiA w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, część nr.. (nr sprawy: 3/BAF-VI/PN/09), ważne przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy Pzp. Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy Pzp. VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 7

8 VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część przedmiotu zamówienia. 3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych w rozdziale X niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku OFERTA stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku OFERTA, opracowanym przez Zamawiającego i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej zamawiającego, to jest: 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 7. Każda zapisana, zadrukowana strona oferty powinna być parafowana. 8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 9. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 10. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, które części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (wskazane jest ponumerowanie stron) należy umieścić w kopercie i zaadresować na Zamawiającego w następujący sposób: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno-Finansowe Wydział do Spraw Zamówień Publicznych Warszawa, ul. S. Batorego 5 OFERTA do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, część: nr sprawy: 3/BAF-VI/PN/09 Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 12. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 13. Wszelkie poprawki lub zamiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 14. Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 15. Jeżeli dokument załączony jest w postaci kopii, Wykonawca zobowiązany jest na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację za zgodność z oryginałem opatrzoną imienną pieczątką i podpisem lub czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 8

9 16. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem dokonania tych czynności przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. 17. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 18. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANE. 19.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 20. Wskazane jest aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 22. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o treści informacje zawarte na stronach od nr do nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do druku OFERTA. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin oraz miejsce składania ofert. Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w rozdziale VIII pkt. 11 należy złożyć do dnia r. do godziny 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Administracyjno-Finansowe MSWiA, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych w Warszawie, ul. Stefana Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr Termin oraz miejsce otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 10:30 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Administracyjno-Finansowe MSWiA, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych w Warszawie, ul. Stefana Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr 433. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oraz informacje wymagane w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. Powyższe informacje zostaną dostarczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 3. Wejście do siedziby Zamawiającego. Wejście do siedziby zamawiającego - przez biuro przepustek ul. Rakowiecka 2a. W celu wystawienia przepustki należy skontaktować się telefonicznie z osobą pod numerem wewnętrznym SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 9

10 lub z biura przepustek. Do wystawienia przepustki niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem. Biuro przepustek czynne jest w godz. 08:00-16:00. X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny wyrażone do dwóch miejsc po przecinku. Do określenia cen z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Wykonawca zobowiązany jest stosować matematyczne reguły zaokrąglania. 2. Ceny należy podać w PLN. 3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, obejmujące w szczególności: wszelkie koszty transportu, koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu do dnia przekazania go do Zamawiającego, koszty pakowania i znakowania wymaganego do transportu, koszty serwisu gwarancyjnego oraz opłat licencyjnych, wszelkie koszty opłat pośrednich w przypadku importu (opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej, koszty badań kontroli międzynarodowej, koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego), koszty odprawy celnej, cła (o ile wystąpią) i podatku. 4. Wykonawca może podać tylko jedną cenę dla każdej części zamówienia bez proponowania rozwiązań wariantowych. 5. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XI. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Nazwa, opis oraz wielkość zamówienia: 1.1. Nazwa oraz wielkość zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, wyspecyfikowanych w dwóch częściach zamówienia Szczegółowy opis oraz wielkość zamówienia: Część 1: Dostawa 17 sztuk laptopów, 45 sztuk drukarek laserowych, 5 sztuk skanerów, 3 sztuk dysków wewnętrznych, 50 sztuk pamięci przenośnej typu pendrive, 2 sztuk streamerów zewnętrznych, 74 sztuk kaset do zapisów danych (w tym: 10 sztuk DDS-3, 40 sztuk DDS-4 i 24 sztuki DAT 72), 4 sztuk oprogramowania (w tym: 1 sztuka MS Project 2007 PL lub równoważny, 1 sztuka Microsoft Office 2007 Professional PL lub równoważny i 2 sztuki WinTAR lub równoważny), 1 sztuki monitora. Wspólny słownik zamówień (CPV): , , , , , , , , SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 10

11 Część 2: Dostawa 8 sztuk urządzeń szyfrujących. Wspólny słownik zamówień (CPV): PARAMETRY GRANICZNE: 2.1. Część 1: Dostawa 17 sztuk laptopów, 45 sztuk drukarek laserowych, 5 sztuk skanerów, 3 sztuk dysków wewnętrznych, 50 sztuk pamięci przenośnej typu pendrive, 2 sztuk streamerów zewnętrznych, 74 sztuk kaset do zapisów danych (w tym: 10 sztuk DDS-3, 40 sztuk DDS-4 i 24 sztuki DAT 72), 4 sztuk oprogramowania (w tym: 1 sztuka MS Project 2007 PL lub równoważny, 1 sztuka Microsoft Office 2007 Professional PL lub równoważny i 2 sztuki WinTAR lub równoważny), 1 sztuki monitora: Lp sztuk laptopów Nazwa parametru Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 1. Ekran min. 15,4"; rozdzielczość min.1024x Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora (podać typ). 3. Procesor o parametrach nie gorszych niż - Klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście benchmark CPUMARK 2.1 wyniki minimum: Test 1: Registry operations test 1050 pkt., Test 2: Floating point operations test 459 pkt, Test 3: Integer operations test 8320 pkt. Do oferty należy załączyć zrzuty ekranu przeprowadzonych testów potwierdzające osiągnięte wyniki dla oferowanego zestawu. 4. Min.: 2 GB DDR2 667MHz (rozmiar obsługiwanej pamięci Pamięć RAM min. 4 GB). 5. Min.: 80 GB SATA, 5400 obr./min. Wyposażony w system Dysk twardy automatycznego parkowania głowicy podczas nagłego upadku komputera. 6. Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia Karta graficzna min. 224MB pamięci. 7. Audio Karta dźwiękowa 16-bitowa, wbudowane głośniki stereo. 8. Karta sieciowa 10/100/1000 LOM (RJ-45) 9. Porty/złącza Min.: 4 x USB 2.0, port szeregowy, VGA, S-video, złącze słuchawkowe i mikrofonowe, 1 złącze PC-Card type II, IEEE 1394, Bluetooth. 10. Czytnik kart pamięci Obsługujący karty:xd, SD, MMC, Memory Stick, 11. Klawiatura Klawiatura min. 87 klawiszy (układ US -QWERTY) Touchpad (rozdzielczość pracy min. 240 CPI) 12. Myszka Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll. 13. Modem Modem zgodny V92 MDC - RJ WiFi Wbudowana karta sieci bezprzewodowej z obsługą standardu a/g/n (draft n). 15. Napęd optyczny Min. 8x DVD +/- RW wewnętrzny wyjmowany (z możliwością podłączania i odłączania przy działającym systemie). Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. 16. Bateria Min. 6 ogniw, Li-Ion. Łączny czas pracy na baterii minimum 3 godziny. Bateria musi być wyposażona w system zapewniający jej naładowanie do poziomu min. 75% pojemności w czasie 1h. 17. System operacyjny Microsoft Windows Vista Busines PL z możliwością downgrade do XP Professional. System przeinstalowany fabrycznie przez producenta ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 11

12 18. Oprogramowanie biurowe 19. Certyfikaty i standardy lub równoważny - inny system operacyjny charakteryzujący się następującymi cechami: a) zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe, b) wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, c) możliwość przywracania plików systemowych, d) możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu, możliwość pracy domenowej w systemie MS Windows 2003 Serwer oraz Exchange. Microsoft Office 2007 Professional Plus PL lub równoważny - inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: a. możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), b. możliwość zdalnej instalacji komponentów, c. całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, d. możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, e. w systemach pocztowych możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, f. możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, g. wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, h. możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, i. automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, j. automatyczne wypisywanie hyperlinków, k. możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, l. możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, m. możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI, n. możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. Zaproponowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, na których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów). 1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu) 2. Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu) 3. Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z zastosowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty oświadczenie producenta komputera lub producenta systemu operacyjnego potwierdzający spełnianie wymogu). W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego firmy Microsoft oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). 4. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 12

13 20 Efektywność energetyczna normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 db (załączyć oświadczenie producenta). 5. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). Zamawiający żąda od wykonawców zaoferowania produktów, które uzyskały oznaczenie ENERGY STAR. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć wydruk ze strony internetowej oraz adres do odpowiedniego miejsca na stronie internetowej, potwierdzający, że zaoferowany sprzęt pozytywnie przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR. W przypadku gdy zaoferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem. 21. Torba Producenta sprzętu min. dwu komorowa, usztywniona, oznaczona trwałym logo producenta komputera. 22. Waga Waga max. 3 kg 23. Gwarancja Min. 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 24. Inne Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami sztuk drukarek laserowych Lp. Nazwa parametru Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 1. Technologia druku laserowa, mono 2. Szybkość min 20 str / min 3. Start pierwszej strony max 10 sek 4. Rozmiar papieru A4 5. Gramatura papieru g/m2 6. Rozdzielczość min 600x600 dpi 7. Wydajność min 5000 str / mies 8. Podajnik papieru min 150 szt 9. Wbudowana pamięć min 32 MB 10. Duplex co najmniej ręczny 11. Sterowniki min. Windows XP 12. Gwarancja Min. 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 13. Efektywność energetyczna Zamawiający żąda od wykonawców zaoferowania produktów, które uzyskały oznaczenie ENERGY STAR. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć wydruk ze strony internetowej oraz adres do odpowiedniego miejsca na stronie internetowej, potwierdzający, że zaoferowany sprzęt pozytywnie przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR. W przypadku gdy zaoferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem. Lp sztuk skanerów: Nazwa Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 1. Typ skanera: płaski 2. Element światłoczuły: CCD 3. Optyczna rozdzielczość min: 600x1200 dpi skanowania 4. Rozdzielczość skanowania min: 4800x Głębia koloru min: 48 bit 6. Zewnętrzna głębia skanowania min: 24 bit SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 13

14 7. Przyciski szybkiego dostępu: Tak 8. Pionowy wymiar obszaru skanowania min: 431 mm 9. Poziomy wymiar obszaru skanowania min: 297 mm 10. Skalowanie: % 11. Interfejs: USB Automatyczny podajnik Tak dokumentów 13. Bez nagrzewania Tak 14. Obsługiwane Windows 2000/XP/Vista lub system operacyjny równoważny systemy operacyjne: opisany w rozdz. XI pkt ppkt. 17 SIWZ 15. Gwarancja min. 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Efektywność energetyczna Zamawiający żąda od wykonawców zaoferowania produktów, które uzyskały oznaczenie ENERGY STAR. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć wydruk ze strony internetowej oraz adres do odpowiedniego miejsca na stronie 16. internetowej, potwierdzający, że zaoferowany sprzęt pozytywnie przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR. W przypadku gdy zaoferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem. Lp sztuki dysków wewnętrznych Nazwa Wymagane parametry 1. Rozmiar 3,5 2. Pojemność min. 1 TB 3. Obroty 7200/s 4. Cache min. 32 Mb 5. Interface SATA II 6. Gwarancja min. 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego sztuk pamięci przenośnej typu pendrive L.p. Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane 1. Pojemność Min MB 2. Prędkość odczytu min:12mb/s 3. Prędkość zapisu min :9MB/s 4. Port podłączenia USB Oprogramowanie Załączona płyta z oprogramowaniem jeżeli jest ono wymagane do uzyskania pełnej wydajności dla systemów Widows XP i Widows Vista oraz systemów wskazanych w rozdz. XI pkt ppkt. 17 SIWZ 6. Gwarancja Min. 12 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego sztuki streamerów zewnętrznych Lp. Nazwa parametru Parametry techniczne urządzenia do zapisu danych na taśmach magnetycznych wymagane przez Zamawiającego 1. Rodzaj obudowy streamera Zewnętrzny 2. Format zapisu Min.: DDS-3 DDS-4 DAT72 3. Obsługa nośników Min.: DAT72 DAT40 SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 14

15 DAT24 4. Interface Min.: USB 2.0 esata Pojemność po kompresji min. 24 GB do 72 GB sprzętowej 6. Transfer danych bez kompresji min. 3,5 MB/s sprzętowej 7. Transfer danych z kompresją min. 7 MB/s sprzętową 8. Średni czas dostępu do pliku min. 40 s 9. Średni czas między uszkodzeniami min h (MTBF) 10. W opakowaniu Min.: Streamer 1 x data cartridge 1 x cleaning cartridge Kabel esata kabel USB kabel zasilający Dokumentacja w języku polskim 12. Dołączone oprogramowanie Min.: Backup Exec, QuickStart lub równoważne 13. Rodzaj obudowy streamera Zewnętrzny 14. Obsługiwane systemy operacyjne Min: Windows 2000/XP/Vista oraz systemy zamawiane i opisane w rozdz. XI pkt ppkt. 17 SIWZ 15. Gwarancja Min.:36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Lp sztuk kaset do zapisów danych (w tym: 10 sztuk DDS-3, 40 sztuk DDS-4 i 24 sztuki DAT 72) Format Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 1. DDS-3 Pojemność taśmy (po kompresji) 24 GB 2. DDS-4 Pojemność taśmy (po kompresji) 40 GB 3. DAT 72 Pojemność taśmy (po kompresji) 72 GB Lp sztuki oprogramowania ( w tym: 1 sztuka MS Project 2007 PL lub równoważny, 1 sztuka Microsoft Office 2007 Professional PL lub równoważny i 2 sztuki WinTAR lub równoważny) Nazwa 1. MS Project 2007 PL lub równoważny program do zarządzania i planowania projektów. Cechą równoważności jest pełna możliwość współpracy z serwerem MS project 2. Microsoft Office 2007 Professional PL lub równoważny tj. inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: a. możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), b. możliwość zdalnej instalacji komponentów, Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego Prawo do zainstalowania na min. 5 stanowiskach. Zaproponowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, na których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów). Prawo do zainstalowania na min. 5 stanowiskach Zaproponowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 15

16 c. całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, d. możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, e. w systemach pocztowych możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, f. możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, g. wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, h. możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, i. automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, j. automatyczne wypisywanie hyperlinków, k. możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, l. możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, m. możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI, n. możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. na których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów). 3. WinTAR lub równoważne oprogramowanie służące do zarządzania urządzeniami do zapisu danych na taśmach magnetycznych, tj. streamer. Cechą równoważności jest: - możliwość zapisywania i odczytu danych we wszystkich formatach dostępnych w programie WinTAR - stopień kompresji danych nie gorszy niż w programie WinTAR - praca w środowisku Windows Obsługa formatów min.: DDS-3, DDS-4, DAT72 Prawo do zainstalowania na min. 1 stanowisku. Zaproponowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, na których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów). Lp sztuka monitora Nazwa parametru Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego Monitor Gwarancja Efektywność energetyczna 28" LCD WUXGA Min.:36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający żąda od wykonawców zaoferowania produktów, które uzyskały oznaczenie ENERGY STAR. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć wydruk ze strony internetowej oraz adres do odpowiedniego miejsca na stronie internetowej, potwierdzający, że zaoferowany sprzęt pozytywnie przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR. W przypadku gdy zaoferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem Część 2: Dostawa 8 sztuk urządzeń szyfrujących Lp. Nazwa parametru Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 1. Połączenia z Hostem w trybie komunikacyjnym 1.1. Złącze komunikacyjne typ USB maks. prędkość do 12 Mbit/sek transmisji protokół dwukanałowy: kanał zerowy- przesyłanie statusu kanał pierwszy - informacyjno-rozkazowy rodzaj transmisji NRZI SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 16

17 1.2. Złącze komunikacyjne typ RS maks. prędkość do 115,2 kb/sek transmisji rodzaj transmisji asynchroniczna wykorzystane TxD, RxD, przewody 2. Połączenie z Hostem w trybie utrzymaniowym 2.1. Złącze utrzymaniowe typ RS prędkość transmisji 9600 bit/sek rodzaj transmisji asynchroniczna (1 bit stopu, 8 bitów danych, bez parzystości) wykorzystane TxD, RxD, DTR przewody 3. Czytnik Kart Elektronicznych Typ karty elektronicznej Karta stykowa zgodna z normą ISO 7816 (zgodność z 3.1. arkuszami normy nr 1,2,3; z arkuszem nr 4 - zgodność częściowa) 3.2. Wymiary karty (ca) 85 x 54 mm Konstrukcja mechaniczna Sposób realizacji kontaktu z kartą Wbudowane czytniki (1 czytnik bez mechanicznej blokady, 2 czytniki z mechaniczną blokadą wyjęcia karty) Przy pomocy tzw. styków lądujących" 3.5. Czas życia styków min. 105 włożeń i wyjęć karty 4. Zasilanie Zewnętrzne (zasilacz sieciowy) Zasilanie awaryjne (chwilowe) Zasilanie dla elementów istotnych dla bezpieczeństwa Przewidywany czas życia baterii 5. Obudowa 5.1. Typu RACK19" lub półka montażowa 220V AC/ 9V - 12V DC, do 1.5 A Wewn. bat. litowo-chlorkowa 7,2V; 13 Ah Wewn. bat. litowo-chlorkowa 7,2V; 13 Ah 10 lat 6. Warunki pracy i przechowywania Wymiary (ca): szer. 483 x głęb. 213 x wys. 89 mm 6.1. Temperatura pracy: +8 do+50 C Temperatura - 25 do + 70 C 6.2. składowania: 6.3. Wilgotność względna: < 95% (brak kondensacji) Umowne narażenia zgodne z normą PN-88/T środowiskowe 7. Algorytm generacji par kluczy w Centrum Certyfikacji Kluczy (CCK) 7.1. Typ algorytmu RSA 7.2. Długość klucza 1024/2048 bity realizowany programowo na podstawie ciągu losowego z fizycznego źródła 8. Bezpieczeństwo klucza prywatnego CCK Sposób przechowywania Klucza Sposób udostępniania Klucza Kasowanie awaryjne 9. Podpis elektroniczny 9.1. Funkcja skrótu SHA-1 klucz zapisywany jest z podziałem sekretu w sprzętowo chronionym obszarze pamięci procesora karty Poprzez mechanizm uwierzytelnienia 2 spośród 4 do 8 kart Natychmiastowe, przyciskiem znajdującym się na płycie czołowej urządzenia oraz po 3 błędnie wprowadzonych kodach PIN 9.2. Podpisywanie Przy pomocy klucza prywatnego RSA (2048 bity) 10. Zabezpieczenia Urządzenie Technologicznie, mechanicznie i elektronicznie przed niezauważalną penetracją Karta elektroniczna Kod PIN do wewnętrznych zasobów Ograniczenie liczby prób podawania haseł dostępu w urządzeniu Ochrona przed stosowaniem trywialnych PIN-ów i Haseł a) 3 razy pod rząd dla haseł Administratora i Audytora, b) 5 razy pod rząd w przypadku hasła Inspektora BTI Kontrola jakości wprowadzanych kodów PIN i Haseł Dostępu a) b) SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 17

18 Pojemność logów/ Średnie liczby zdarzeń (wpisów) rejestrowanych w poszczególnych logach Log aktywności 383 kb / ok wpisów Log bezpieczeństwa 57 kb / ok wpisów Log aplikacji 448 kb/ok wpisów 11. Gwarancja Min.: 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Certyfikaty/ Ważny certyfikat ochrony kryptograficznej jednostki Akredytacje certyfikującej DBTI ABW o poziomie ochrony co najmniej poufne. 12. Certyfikat ochrony kryptograficznej należy załączyć do oferty lub podać w ofercie link do strony DBTI ABW, na której certyfikat jest widoczny. 3. TERMIN PEŁNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy do: Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA, Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 4. WARUNKI PŁATNOŚCI: 4.1. Płatność będzie realizowana za należycie zrealizowaną dostawę przedmiotu zamówienia, po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Zdawczo Odbiorczego, potwierdzającego dostawę przedmiotu zamówienia oraz faktury potwierdzajacej rozliczenie finansowe, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia w/w dokumentów do Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 4.2. Dostawę uważa się za należycie zrealizowaną po dostarczeniu przez Wykonawcę do Zamawiającego wszystkich elementów przedmiotu zamówienia Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca Cena jednostkowa nie podlega zmianie przez cały czas trwania umowy Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie Płatności będą realizowane w PLN 5. CENA OFERTY: 5.1. Cena oferty - cena całkowita brutto, (wyrażona do 2 miejsc po przecinku-podana zgodnie z rozdz. X SIWZ); 5.2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, obejmujące w szczególności: wszelkie koszty transportu, koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu do dnia przekazania go do Zamawiającego, koszty pakowania i znakowania wymaganego do transportu, koszty serwisu gwarancyjnego oraz opłat licencyjnych, wszelkie koszty opłat pośrednich w przypadku importu (opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej, koszty badań kontroli SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Maria Kwasiborska Zastępca Dyrektora Warszawa, dn. 13.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: BAF-VI-2374-7-2/8-PN/2015 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr postępowania BAF-VI-2374-6-17/30-PN/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr postępowania BAF-VI-2374-6-17/30-PN/2014 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania BAF-VI-2374-6-17/30-PN/2014 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 22/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa systemu do zbierania i przetwarzania informacji oraz zobrazowania sytuacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2013 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.12.2013 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 85/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: zakup oprogramowania do tworzenia raportów z bazy danych, utworzenie szablonów

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, 00-909

INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, 00-909 26 PAZ Ziij tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT UZBROJENIA iu.oiize(mom2oy.p1 N C E LJ R A A W N A O0-9O9Warszawa!SPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 amawiający: IU!2571V11-52/ZO/PN/AE/DOSJKJ2O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo