SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, wyspecyfikowanych w 2 częściach zamówienia: Część 1: Dostawa 17 sztuk laptopów, 45 sztuk drukarek laserowych, 5 sztuk skanerów, 3 sztuki dysków wewnętrznych, 50 sztuk pamięci przenośnej typu pendrive, 2 sztuk streamerów zewnętrznych, 74 sztuk kaset do zapisów danych, 4 sztuk oprogramowania oraz 1 sztuki monitora. Wspólny słownik zamówień (CPV): , , , , , , , , Część 2: Dostawa 8 sztuk urządzeń szyfrujących. Wspólny słownik zamówień (CPV): Zamawiający : Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego Warszawa

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwanej dalej ustawą. 2. Oznaczenie postępowania: Postępowanie oznaczone jest znakiem: 3/BAF-VI/PN/09. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na każdą część zamówienia). 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w 6 ust. 6 i 7 Istotnych Postanowień Umowy. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Stefana Batorego 5, Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust 1 ustawy. III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 2

3 W tym zakresie Wykonawca powinien spełniać następujące szczegółowe warunki odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia na które składa ofertę: Dla części 1: - wykaże się niezbędnym doświadczeniem, tj. należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2-ch dostaw: sprzętu komputerowego o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż kwota ,00 zł. brutto. -wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż kwota ,00 zł. Dla części 2: - wykaże się niezbędnym doświadczeniem, tj. należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2-ch dostaw: urządzeń szyfrujących o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż kwota ,00 zł. brutto. - wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż kwota ,00 zł. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia: 1. Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem wymaganym dla każdej oferowanej części zamówienia. 2. Wartość posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytowa, musi odpowiadać sumie wartości wymaganych dla części zamówienia, na które składa ofertę. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które ma dostarczyć Wykonawca wraz z ofertą. IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawca składa wraz z ofertą : 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 i 24 ustawy P.z.p. (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do oferty). 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku ( Dz. U. Nr 87, poz. 605 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 roku zmieniającego w/w rozporządzenie - Dz. U. Nr 188, poz. 1155) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy ( w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp) oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a więc: 2.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2 aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 3

4 z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.3 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.4 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3.1. wykaz wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostaw: dla części 1: sprzętu komputerowego o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż kwota ,00 zł. brutto; dla części 2: urządzeń szyfrujących o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż kwota ,00 zł. brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi zał. nr 3 do oferty); 4. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 4.1 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy: dla części 1: tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż kwota ,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; dla części 2: tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż kwota ,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; dla części 1 oraz 2: tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż kwota ,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z 2 wyżej powołanego Rozporządzenia; 5.1. Zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1., 2.2., 2.4. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Dokumenty o których mowa w pkt lit. a i c oraz pkt powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt i 5.2., SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 4

5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: - oświadczenie wymienione w ust. 1 składane jest przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy, - dokumenty wymienione w ust. 2 składa każdy z Wykonawców, - dokumenty wymienione w ust. 3 i 4 muszą potwierdzać spełnienie warunków szczegółowych łącznie przez Wykonawców składających wspólnie ofertę. 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wykonawcy składają oryginał lub kopie dokumentu/dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, protestów oraz informacji: - pisemnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych ul. S. Batorego 5, Warszawa - faksem na numer: (22) Zamawiający, w trakcie prowadzenia postępowania, nie dopuszcza możliwości przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, protestów oraz informacji drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dająca się odczytać dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu (godziny pracy Zamawiającego - godz w dni robocze); SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 5

6 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże także Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści te informacje na stronie (link: zamówienia publiczne). Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważnieni są: W sprawach merytorycznych - Maksymilian Michalski tel. (022) W sprawach proceduralnych - Bożena Szymańska tel. (022) VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: Część 1: 3.500,00 zł. słownie: trzy tysiące pięćset złotych Część 2: 7.000,00 zł słownie: siedem tysięcy złotych Wadium musi zostać wniesione na cały okres terminu związania ofertą. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca przeleje na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, Warszawa - NBP Okręgowy Oddział Warszawa z adnotacją: Wadium do przetargu na dost awę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, część nr.. (nr sprawy: 3/BAF-VI/PN/09). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 6

7 Kserokopię potwierdzenia wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) należy złożyć w kasie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, pok. nr 35. Kasa czynna codziennie w godz do za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt. Kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę należy dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia wniesienia wadium w kasie. Wzór takiego potwierdzenia stanowi załącznik nr 1 do druku OFERTA. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, zawierający informację o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz MSWiA do przetargu na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, część nr.. (nr sprawy: 3/BAF-VI/PN/09), ważnego przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy Pzp. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych Wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz MSWiA w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, część nr.. (nr sprawy: 3/BAF- VI/PN/09), oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy Pzp. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych Wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz MSWiA w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, część nr.. (nr sprawy: 3/BAF-VI/PN/09), oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy Pzp. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275), Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, zawierający informację o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz MSWiA w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, część nr.. (nr sprawy: 3/BAF-VI/PN/09), ważne przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy Pzp. Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy Pzp. VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 7

8 VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część przedmiotu zamówienia. 3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych w rozdziale X niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku OFERTA stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku OFERTA, opracowanym przez Zamawiającego i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej zamawiającego, to jest: 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 7. Każda zapisana, zadrukowana strona oferty powinna być parafowana. 8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 9. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 10. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, które części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (wskazane jest ponumerowanie stron) należy umieścić w kopercie i zaadresować na Zamawiającego w następujący sposób: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno-Finansowe Wydział do Spraw Zamówień Publicznych Warszawa, ul. S. Batorego 5 OFERTA do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, część: nr sprawy: 3/BAF-VI/PN/09 Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 12. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 13. Wszelkie poprawki lub zamiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 14. Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 15. Jeżeli dokument załączony jest w postaci kopii, Wykonawca zobowiązany jest na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację za zgodność z oryginałem opatrzoną imienną pieczątką i podpisem lub czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 8

9 16. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem dokonania tych czynności przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. 17. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 18. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANE. 19.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 20. Wskazane jest aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 22. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o treści informacje zawarte na stronach od nr do nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do druku OFERTA. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin oraz miejsce składania ofert. Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w rozdziale VIII pkt. 11 należy złożyć do dnia r. do godziny 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Administracyjno-Finansowe MSWiA, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych w Warszawie, ul. Stefana Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr Termin oraz miejsce otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 10:30 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Administracyjno-Finansowe MSWiA, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych w Warszawie, ul. Stefana Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr 433. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oraz informacje wymagane w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. Powyższe informacje zostaną dostarczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 3. Wejście do siedziby Zamawiającego. Wejście do siedziby zamawiającego - przez biuro przepustek ul. Rakowiecka 2a. W celu wystawienia przepustki należy skontaktować się telefonicznie z osobą pod numerem wewnętrznym SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 9

10 lub z biura przepustek. Do wystawienia przepustki niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem. Biuro przepustek czynne jest w godz. 08:00-16:00. X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny wyrażone do dwóch miejsc po przecinku. Do określenia cen z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Wykonawca zobowiązany jest stosować matematyczne reguły zaokrąglania. 2. Ceny należy podać w PLN. 3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, obejmujące w szczególności: wszelkie koszty transportu, koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu do dnia przekazania go do Zamawiającego, koszty pakowania i znakowania wymaganego do transportu, koszty serwisu gwarancyjnego oraz opłat licencyjnych, wszelkie koszty opłat pośrednich w przypadku importu (opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej, koszty badań kontroli międzynarodowej, koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego), koszty odprawy celnej, cła (o ile wystąpią) i podatku. 4. Wykonawca może podać tylko jedną cenę dla każdej części zamówienia bez proponowania rozwiązań wariantowych. 5. Jeżeli w złożonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XI. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Nazwa, opis oraz wielkość zamówienia: 1.1. Nazwa oraz wielkość zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby DEPiT, wyspecyfikowanych w dwóch częściach zamówienia Szczegółowy opis oraz wielkość zamówienia: Część 1: Dostawa 17 sztuk laptopów, 45 sztuk drukarek laserowych, 5 sztuk skanerów, 3 sztuk dysków wewnętrznych, 50 sztuk pamięci przenośnej typu pendrive, 2 sztuk streamerów zewnętrznych, 74 sztuk kaset do zapisów danych (w tym: 10 sztuk DDS-3, 40 sztuk DDS-4 i 24 sztuki DAT 72), 4 sztuk oprogramowania (w tym: 1 sztuka MS Project 2007 PL lub równoważny, 1 sztuka Microsoft Office 2007 Professional PL lub równoważny i 2 sztuki WinTAR lub równoważny), 1 sztuki monitora. Wspólny słownik zamówień (CPV): , , , , , , , , SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 10

11 Część 2: Dostawa 8 sztuk urządzeń szyfrujących. Wspólny słownik zamówień (CPV): PARAMETRY GRANICZNE: 2.1. Część 1: Dostawa 17 sztuk laptopów, 45 sztuk drukarek laserowych, 5 sztuk skanerów, 3 sztuk dysków wewnętrznych, 50 sztuk pamięci przenośnej typu pendrive, 2 sztuk streamerów zewnętrznych, 74 sztuk kaset do zapisów danych (w tym: 10 sztuk DDS-3, 40 sztuk DDS-4 i 24 sztuki DAT 72), 4 sztuk oprogramowania (w tym: 1 sztuka MS Project 2007 PL lub równoważny, 1 sztuka Microsoft Office 2007 Professional PL lub równoważny i 2 sztuki WinTAR lub równoważny), 1 sztuki monitora: Lp sztuk laptopów Nazwa parametru Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 1. Ekran min. 15,4"; rozdzielczość min.1024x Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora (podać typ). 3. Procesor o parametrach nie gorszych niż - Klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście benchmark CPUMARK 2.1 wyniki minimum: Test 1: Registry operations test 1050 pkt., Test 2: Floating point operations test 459 pkt, Test 3: Integer operations test 8320 pkt. Do oferty należy załączyć zrzuty ekranu przeprowadzonych testów potwierdzające osiągnięte wyniki dla oferowanego zestawu. 4. Min.: 2 GB DDR2 667MHz (rozmiar obsługiwanej pamięci Pamięć RAM min. 4 GB). 5. Min.: 80 GB SATA, 5400 obr./min. Wyposażony w system Dysk twardy automatycznego parkowania głowicy podczas nagłego upadku komputera. 6. Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia Karta graficzna min. 224MB pamięci. 7. Audio Karta dźwiękowa 16-bitowa, wbudowane głośniki stereo. 8. Karta sieciowa 10/100/1000 LOM (RJ-45) 9. Porty/złącza Min.: 4 x USB 2.0, port szeregowy, VGA, S-video, złącze słuchawkowe i mikrofonowe, 1 złącze PC-Card type II, IEEE 1394, Bluetooth. 10. Czytnik kart pamięci Obsługujący karty:xd, SD, MMC, Memory Stick, 11. Klawiatura Klawiatura min. 87 klawiszy (układ US -QWERTY) Touchpad (rozdzielczość pracy min. 240 CPI) 12. Myszka Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll. 13. Modem Modem zgodny V92 MDC - RJ WiFi Wbudowana karta sieci bezprzewodowej z obsługą standardu a/g/n (draft n). 15. Napęd optyczny Min. 8x DVD +/- RW wewnętrzny wyjmowany (z możliwością podłączania i odłączania przy działającym systemie). Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. 16. Bateria Min. 6 ogniw, Li-Ion. Łączny czas pracy na baterii minimum 3 godziny. Bateria musi być wyposażona w system zapewniający jej naładowanie do poziomu min. 75% pojemności w czasie 1h. 17. System operacyjny Microsoft Windows Vista Busines PL z możliwością downgrade do XP Professional. System przeinstalowany fabrycznie przez producenta ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 11

12 18. Oprogramowanie biurowe 19. Certyfikaty i standardy lub równoważny - inny system operacyjny charakteryzujący się następującymi cechami: a) zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe, b) wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, c) możliwość przywracania plików systemowych, d) możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu, możliwość pracy domenowej w systemie MS Windows 2003 Serwer oraz Exchange. Microsoft Office 2007 Professional Plus PL lub równoważny - inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: a. możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), b. możliwość zdalnej instalacji komponentów, c. całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, d. możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, e. w systemach pocztowych możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, f. możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, g. wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, h. możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, i. automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, j. automatyczne wypisywanie hyperlinków, k. możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, l. możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, m. możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI, n. możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. Zaproponowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, na których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów). 1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu) 2. Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu) 3. Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z zastosowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty oświadczenie producenta komputera lub producenta systemu operacyjnego potwierdzający spełnianie wymogu). W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego firmy Microsoft oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). 4. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 12

13 20 Efektywność energetyczna normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 db (załączyć oświadczenie producenta). 5. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). Zamawiający żąda od wykonawców zaoferowania produktów, które uzyskały oznaczenie ENERGY STAR. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć wydruk ze strony internetowej oraz adres do odpowiedniego miejsca na stronie internetowej, potwierdzający, że zaoferowany sprzęt pozytywnie przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR. W przypadku gdy zaoferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem. 21. Torba Producenta sprzętu min. dwu komorowa, usztywniona, oznaczona trwałym logo producenta komputera. 22. Waga Waga max. 3 kg 23. Gwarancja Min. 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 24. Inne Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami sztuk drukarek laserowych Lp. Nazwa parametru Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 1. Technologia druku laserowa, mono 2. Szybkość min 20 str / min 3. Start pierwszej strony max 10 sek 4. Rozmiar papieru A4 5. Gramatura papieru g/m2 6. Rozdzielczość min 600x600 dpi 7. Wydajność min 5000 str / mies 8. Podajnik papieru min 150 szt 9. Wbudowana pamięć min 32 MB 10. Duplex co najmniej ręczny 11. Sterowniki min. Windows XP 12. Gwarancja Min. 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 13. Efektywność energetyczna Zamawiający żąda od wykonawców zaoferowania produktów, które uzyskały oznaczenie ENERGY STAR. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć wydruk ze strony internetowej oraz adres do odpowiedniego miejsca na stronie internetowej, potwierdzający, że zaoferowany sprzęt pozytywnie przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR. W przypadku gdy zaoferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem. Lp sztuk skanerów: Nazwa Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 1. Typ skanera: płaski 2. Element światłoczuły: CCD 3. Optyczna rozdzielczość min: 600x1200 dpi skanowania 4. Rozdzielczość skanowania min: 4800x Głębia koloru min: 48 bit 6. Zewnętrzna głębia skanowania min: 24 bit SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 13

14 7. Przyciski szybkiego dostępu: Tak 8. Pionowy wymiar obszaru skanowania min: 431 mm 9. Poziomy wymiar obszaru skanowania min: 297 mm 10. Skalowanie: % 11. Interfejs: USB Automatyczny podajnik Tak dokumentów 13. Bez nagrzewania Tak 14. Obsługiwane Windows 2000/XP/Vista lub system operacyjny równoważny systemy operacyjne: opisany w rozdz. XI pkt ppkt. 17 SIWZ 15. Gwarancja min. 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Efektywność energetyczna Zamawiający żąda od wykonawców zaoferowania produktów, które uzyskały oznaczenie ENERGY STAR. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć wydruk ze strony internetowej oraz adres do odpowiedniego miejsca na stronie 16. internetowej, potwierdzający, że zaoferowany sprzęt pozytywnie przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR. W przypadku gdy zaoferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem. Lp sztuki dysków wewnętrznych Nazwa Wymagane parametry 1. Rozmiar 3,5 2. Pojemność min. 1 TB 3. Obroty 7200/s 4. Cache min. 32 Mb 5. Interface SATA II 6. Gwarancja min. 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego sztuk pamięci przenośnej typu pendrive L.p. Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane 1. Pojemność Min MB 2. Prędkość odczytu min:12mb/s 3. Prędkość zapisu min :9MB/s 4. Port podłączenia USB Oprogramowanie Załączona płyta z oprogramowaniem jeżeli jest ono wymagane do uzyskania pełnej wydajności dla systemów Widows XP i Widows Vista oraz systemów wskazanych w rozdz. XI pkt ppkt. 17 SIWZ 6. Gwarancja Min. 12 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego sztuki streamerów zewnętrznych Lp. Nazwa parametru Parametry techniczne urządzenia do zapisu danych na taśmach magnetycznych wymagane przez Zamawiającego 1. Rodzaj obudowy streamera Zewnętrzny 2. Format zapisu Min.: DDS-3 DDS-4 DAT72 3. Obsługa nośników Min.: DAT72 DAT40 SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 14

15 DAT24 4. Interface Min.: USB 2.0 esata Pojemność po kompresji min. 24 GB do 72 GB sprzętowej 6. Transfer danych bez kompresji min. 3,5 MB/s sprzętowej 7. Transfer danych z kompresją min. 7 MB/s sprzętową 8. Średni czas dostępu do pliku min. 40 s 9. Średni czas między uszkodzeniami min h (MTBF) 10. W opakowaniu Min.: Streamer 1 x data cartridge 1 x cleaning cartridge Kabel esata kabel USB kabel zasilający Dokumentacja w języku polskim 12. Dołączone oprogramowanie Min.: Backup Exec, QuickStart lub równoważne 13. Rodzaj obudowy streamera Zewnętrzny 14. Obsługiwane systemy operacyjne Min: Windows 2000/XP/Vista oraz systemy zamawiane i opisane w rozdz. XI pkt ppkt. 17 SIWZ 15. Gwarancja Min.:36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Lp sztuk kaset do zapisów danych (w tym: 10 sztuk DDS-3, 40 sztuk DDS-4 i 24 sztuki DAT 72) Format Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 1. DDS-3 Pojemność taśmy (po kompresji) 24 GB 2. DDS-4 Pojemność taśmy (po kompresji) 40 GB 3. DAT 72 Pojemność taśmy (po kompresji) 72 GB Lp sztuki oprogramowania ( w tym: 1 sztuka MS Project 2007 PL lub równoważny, 1 sztuka Microsoft Office 2007 Professional PL lub równoważny i 2 sztuki WinTAR lub równoważny) Nazwa 1. MS Project 2007 PL lub równoważny program do zarządzania i planowania projektów. Cechą równoważności jest pełna możliwość współpracy z serwerem MS project 2. Microsoft Office 2007 Professional PL lub równoważny tj. inny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: a. możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), b. możliwość zdalnej instalacji komponentów, Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego Prawo do zainstalowania na min. 5 stanowiskach. Zaproponowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, na których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów). Prawo do zainstalowania na min. 5 stanowiskach Zaproponowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 15

16 c. całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, d. możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, e. w systemach pocztowych możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, f. możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, g. wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, h. możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, i. automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, j. automatyczne wypisywanie hyperlinków, k. możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, l. możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, m. możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI, n. możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. na których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów). 3. WinTAR lub równoważne oprogramowanie służące do zarządzania urządzeniami do zapisu danych na taśmach magnetycznych, tj. streamer. Cechą równoważności jest: - możliwość zapisywania i odczytu danych we wszystkich formatach dostępnych w programie WinTAR - stopień kompresji danych nie gorszy niż w programie WinTAR - praca w środowisku Windows Obsługa formatów min.: DDS-3, DDS-4, DAT72 Prawo do zainstalowania na min. 1 stanowisku. Zaproponowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, na których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów). Lp sztuka monitora Nazwa parametru Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego Monitor Gwarancja Efektywność energetyczna 28" LCD WUXGA Min.:36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający żąda od wykonawców zaoferowania produktów, które uzyskały oznaczenie ENERGY STAR. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć wydruk ze strony internetowej oraz adres do odpowiedniego miejsca na stronie internetowej, potwierdzający, że zaoferowany sprzęt pozytywnie przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR. W przypadku gdy zaoferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem Część 2: Dostawa 8 sztuk urządzeń szyfrujących Lp. Nazwa parametru Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 1. Połączenia z Hostem w trybie komunikacyjnym 1.1. Złącze komunikacyjne typ USB maks. prędkość do 12 Mbit/sek transmisji protokół dwukanałowy: kanał zerowy- przesyłanie statusu kanał pierwszy - informacyjno-rozkazowy rodzaj transmisji NRZI SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 16

17 1.2. Złącze komunikacyjne typ RS maks. prędkość do 115,2 kb/sek transmisji rodzaj transmisji asynchroniczna wykorzystane TxD, RxD, przewody 2. Połączenie z Hostem w trybie utrzymaniowym 2.1. Złącze utrzymaniowe typ RS prędkość transmisji 9600 bit/sek rodzaj transmisji asynchroniczna (1 bit stopu, 8 bitów danych, bez parzystości) wykorzystane TxD, RxD, DTR przewody 3. Czytnik Kart Elektronicznych Typ karty elektronicznej Karta stykowa zgodna z normą ISO 7816 (zgodność z 3.1. arkuszami normy nr 1,2,3; z arkuszem nr 4 - zgodność częściowa) 3.2. Wymiary karty (ca) 85 x 54 mm Konstrukcja mechaniczna Sposób realizacji kontaktu z kartą Wbudowane czytniki (1 czytnik bez mechanicznej blokady, 2 czytniki z mechaniczną blokadą wyjęcia karty) Przy pomocy tzw. styków lądujących" 3.5. Czas życia styków min. 105 włożeń i wyjęć karty 4. Zasilanie Zewnętrzne (zasilacz sieciowy) Zasilanie awaryjne (chwilowe) Zasilanie dla elementów istotnych dla bezpieczeństwa Przewidywany czas życia baterii 5. Obudowa 5.1. Typu RACK19" lub półka montażowa 220V AC/ 9V - 12V DC, do 1.5 A Wewn. bat. litowo-chlorkowa 7,2V; 13 Ah Wewn. bat. litowo-chlorkowa 7,2V; 13 Ah 10 lat 6. Warunki pracy i przechowywania Wymiary (ca): szer. 483 x głęb. 213 x wys. 89 mm 6.1. Temperatura pracy: +8 do+50 C Temperatura - 25 do + 70 C 6.2. składowania: 6.3. Wilgotność względna: < 95% (brak kondensacji) Umowne narażenia zgodne z normą PN-88/T środowiskowe 7. Algorytm generacji par kluczy w Centrum Certyfikacji Kluczy (CCK) 7.1. Typ algorytmu RSA 7.2. Długość klucza 1024/2048 bity realizowany programowo na podstawie ciągu losowego z fizycznego źródła 8. Bezpieczeństwo klucza prywatnego CCK Sposób przechowywania Klucza Sposób udostępniania Klucza Kasowanie awaryjne 9. Podpis elektroniczny 9.1. Funkcja skrótu SHA-1 klucz zapisywany jest z podziałem sekretu w sprzętowo chronionym obszarze pamięci procesora karty Poprzez mechanizm uwierzytelnienia 2 spośród 4 do 8 kart Natychmiastowe, przyciskiem znajdującym się na płycie czołowej urządzenia oraz po 3 błędnie wprowadzonych kodach PIN 9.2. Podpisywanie Przy pomocy klucza prywatnego RSA (2048 bity) 10. Zabezpieczenia Urządzenie Technologicznie, mechanicznie i elektronicznie przed niezauważalną penetracją Karta elektroniczna Kod PIN do wewnętrznych zasobów Ograniczenie liczby prób podawania haseł dostępu w urządzeniu Ochrona przed stosowaniem trywialnych PIN-ów i Haseł a) 3 razy pod rząd dla haseł Administratora i Audytora, b) 5 razy pod rząd w przypadku hasła Inspektora BTI Kontrola jakości wprowadzanych kodów PIN i Haseł Dostępu a) b) SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 17

18 Pojemność logów/ Średnie liczby zdarzeń (wpisów) rejestrowanych w poszczególnych logach Log aktywności 383 kb / ok wpisów Log bezpieczeństwa 57 kb / ok wpisów Log aplikacji 448 kb/ok wpisów 11. Gwarancja Min.: 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Certyfikaty/ Ważny certyfikat ochrony kryptograficznej jednostki Akredytacje certyfikującej DBTI ABW o poziomie ochrony co najmniej poufne. 12. Certyfikat ochrony kryptograficznej należy załączyć do oferty lub podać w ofercie link do strony DBTI ABW, na której certyfikat jest widoczny. 3. TERMIN PEŁNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy do: Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA, Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 4. WARUNKI PŁATNOŚCI: 4.1. Płatność będzie realizowana za należycie zrealizowaną dostawę przedmiotu zamówienia, po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Zdawczo Odbiorczego, potwierdzającego dostawę przedmiotu zamówienia oraz faktury potwierdzajacej rozliczenie finansowe, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia w/w dokumentów do Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 4.2. Dostawę uważa się za należycie zrealizowaną po dostarczeniu przez Wykonawcę do Zamawiającego wszystkich elementów przedmiotu zamówienia Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca Cena jednostkowa nie podlega zmianie przez cały czas trwania umowy Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie Płatności będą realizowane w PLN 5. CENA OFERTY: 5.1. Cena oferty - cena całkowita brutto, (wyrażona do 2 miejsc po przecinku-podana zgodnie z rozdz. X SIWZ); 5.2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, obejmujące w szczególności: wszelkie koszty transportu, koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu do dnia przekazania go do Zamawiającego, koszty pakowania i znakowania wymaganego do transportu, koszty serwisu gwarancyjnego oraz opłat licencyjnych, wszelkie koszty opłat pośrednich w przypadku importu (opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej, koszty badań kontroli SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 18

19 międzynarodowej, koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego), koszty odprawy celnej, cła (o ile wystąpią) i podatku VAT Waluta ceny ofertowej PLN 6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: Do obowiązków Wykonawcy, w ramach ceny oferty należy: 6.1. Dostarczenie na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, opakowanego, spełniającego wymogi ilościowe i jakościowe wynikające z oferty, do Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA, Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21, w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy Dostarczenie razem z przedmiotem zamówienia akcesoriów (kable zasilające, kable sieciowe, itp.) umożliwiających montaż i podłączenie wszystkich dostarczonych komponentów sprzętowych; 6.3. Dostarczenie Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia: Instrukcji obsługi w języku polskim dla każdego dostarczonego elementu przedmiotu zamówienia; Gwarancji w języku polskim dla każdego dostarczonego elementu przedmiotu zamówienia; 6.4. Poinformowanie Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia nie później niż na 24 godziny w dni robocze przed planowanym dostarczeniem oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia w godzinach 8:15-15:00, chyba że Zamawiający, na piśmie zgodzi się na dostarczenie przedmiotu zamówienia w innych godzinach; 6.5. Własnymi siłami lub na własny koszt wniesienie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego; 6.6. W ramach świadczonych usług gwarancyjnych: Zapewnienie w godzinach pracy Zamawiającego obsługi w zakresie nieodpłatnego udzielania konsultacji i pomocy technicznej dotyczących działania przedmiotu umowy; Zapewnienie w godzinach pracy Zamawiającego bezpłatnego (wyłączając uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez użytkowanika) serwisu, przeglądów i napraw w siedzibie Zamawiającego Utworzenie (telefonicznego, faksowego, owego) punktu kontaktowego do zgłaszania błędnego działania przedmiotu umowy; Przyjmowanie zgłoszeń o błędnym działaniu lub niesprawności przedmiotu umowy w dni robocze w godzinach: 08:15 16:15; 6.7. W ramach świadczonych usług gwarancyjnych na dostarczone urządzenia: Usuwanie awarii będzie dokonywane w siedzibie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż: godzin w dni robocze od momentu pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem niesprawności; Jeżeli czas naprawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego przekroczy wymieniony w pkt okres, Wykonawca, od momentu jego SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 19

20 przekroczenia udostępni na czas naprawy, sprzęt zastępczy, o parametrach identycznych jak naprawiany przedmiot zamówienia; Jeżeli naprawa w miejscu użytkowania nie będzie możliwa, do obowiązków Wykonawcy należy: Odbiór własnymi środkami i na własny koszt uszkodzonego przedmiotu zamówienia z Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA, Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 oraz naprawa niesprawnego przedmiotu zamówienia i dostarczenie go własnymi środkami i na własny koszt do Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA, Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21, w ciagu max 7 dni roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem ich niesprawności; Wykonawca, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem niesprawności, udostępni na czas naprawy w serwisie, sprzęt zastępczy o parametrach identycznych jak naprawiany przedmiot zamówienia; 6.8. W ramach świadczonych usług gwarancyjnych na pamięć przenośną: Dostarczenie nowej pamięci przenośnej, własnymi środkami i na własny koszt do Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA, Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21, w ciagu max 7 dni roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem jej niesprawności W przypadku stwierdzenia przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania, kasety do zapisów danych jego/jej wadliwego działania bądź uszkodzenia nośnika, Wykonawca własnymi środkami i na własny koszt dostarczy nowe oprogramowanie, nową kasetę do zapisów danych do Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA, Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21, w ciagu max 3 dni roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem jego/jej niesprawności Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy przedmiotu zamówienia; Jeżeli czas naprawy przekracza 30 dni, przedmiot zamówienia uznaje się za niezdolny do użytku i musi on zostać wymieniony na nowy, o takich samych parametrach, w terminie maksymalnym, tj. do 14 dni roboczych od dnia uznania jego niezdolności do użytku Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot zamówienia został już dwukrotnie naprawiany, a naprawy obejmują tą samą wadę, trzecia awaria oznacza niezdolność przedmiotu zamówienia do użytku i Wykonawca zobowiązany jest do wymiany niezdolnego do użytku przedmiotu zamówienia na nowy, w terminie maksymalnym, tj. do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia trzeciej awarii, z koniecznością podstawienia na czas SIWZ - nr sprawy 3/BAF-VI/PN/09 20

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.is.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-11-19 19:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa zestawów komputerowych dla Zakładu Higieny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 439734-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 464360-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Serwis klimatyzacji w obiektach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie Numer ogłoszenia: 212574-2012; data zamieszczenia: 20.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa sprzętu komputerowego dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl 1 z 6 2015-11-13 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa zestawów komputerowych dla Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych..

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych.. Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych. Numer ogłoszenia: 154653-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Chełmiec: Internecik też dla dzieci - zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec - etap II, na: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, MODERNIZACJA SERWERA ORAZ ŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-lodz.pl Łódź: Dostawa zestawów komputerowych - ZP/ŁOW NFZ/3/2013 Numer ogłoszenia: 166942-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Stargard Szczeciński: DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DO SĄDU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. mazowieckie, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Wykonanie materiałów reklamowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Warszawa: Sprzęt komputerowy Numer ogłoszenia: 41365-2014; data zamieszczenia: 27.02.2014

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.pl Kielce: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Roboty budowlane

PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Roboty budowlane 1/6 PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S 3-003651 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Roboty budowlane SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Port Lotniczy Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-02-25 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zapewnienie wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Steelhead

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Włocławek: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 282770-2009; data zamieszczenia: 18.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa tel./fax

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy nadany przez zamawiającego: 30/dost./2008 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 198928-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie

Bardziej szczegółowo