INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH STYCZEŃ - LUTY - MARZEC 2013 NR ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH STYCZEŃ - LUTY - MARZEC 2013 NR 1-2-3 (642-643-644)"

Transkrypt

1 ISSN Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie bogactw przyrody ku zapewnieniu największego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej (Treść zaczerpnięta ze statutu SIMP z 1926 r.) STYCZEŃ - LUTY - MARZEC 2013 NR ( ) Życzenia Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w 2011 roku zdj. Zbigniew Burda składa Andrzej Ciszewski prezes SIMP wraz z Koleżankami i Kolegami z Zarządu Głównego i Biura ZG SIMP Aleja Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

2 Wiadomości SIMP Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Czytelnicy Wiadomości SIMP Przekazujemy Państwu pierwszy numer Wiadomości SIMP w 2013 r., sygnowany numerami /2013, który ukaże się drukiem w kwietniu, na półtora roku przed końcem kadencji władz SIMP i termi nem październikowego XXXIII Walnego Zjazdu Delegatów. Na usta cisną się więc kolejny raz banalne słowa: Och, jak ten czas szybko upływa!. W końcu maja ubiegłego roku zainaugurowaliśmy doroczne obchody Dnia Mechanika podczas Między narodowych Targów Poznańskich Innowacje Technologie Maszyny, które Zarząd Główny SIMP przyjął stosowną uchwałą na jednym z posiedzeń, a już za nieco ponad miesiąc spotkamy się na obchodach kolejnego Dnia Mechanika w Poznaniu, oby podobnie udanego jak rok temu. Tym razem, poza świętowaniem kolejnych czerwcowych urodzin SIMP, chcemy podsumować VI Edycję Ogólnopols kiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2012, zamierzamy uczcić w 60. roczni cę śmierci prof. Jana Czochralskiego wybitnego twórcę techniki i aktywnego członka SIMP okresu przed wojennego, który obok Juliana Tuwima i Witolda Lutosławskiego został obrany przez Sejm RP Pat ro nem Roku Zostanie wygłoszony z tej okazji referat poświęcony niezwykle ciekawej, choć także skomplikowanej biografii tego najczęściej cytowanego w świecie polskiego naukowca i twórcy techniki, zasłużenie zwanego praojcem światowej elektroniki. Podobnie jak w roku ubiegłym zachęcamy także do organizowania lokalnych Dni Mechanika w oddziałach i sekcjach/towarzystwach naukowo-technicznych naszego Stowarzyszenia. W niniejszym numerze Wiadomości SIMP poświęcamy dużo miejsca Jubileuszowi 60-lecia Oddziału SIMP w Częstochowie i 40-lecia sprawowania funkcji prezesa Oddziału przez kol. Józefa Kosz kula, połączonych z podsumowaniem 47. Dni Techniki Regionu Częstochowskiego, a także jubi leu szom następujących naszych jednostek organizacyjnych: 60-lecia Koła nr 18 przy TEKNIA Kalisz Sp. z o.o., 55-lecia Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, którego kulminacja przypadła na 44. Dni Chłodnictwa, podczas których Jubileusz 40-lecia działalności zawodowej obchodził kol. dr inż. Bolesław Gaziński prezes Towarzystwa. Obydwu Kolegom życzymy dalszej tak owocnej aktywności na niwie zawodowej oraz w pracy w naszej organizacji, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Zapraszamy PT Czytelników również do ciekawej lektury sprawozdań ze spotkań noworocznych w Oddziałach Gdańskim i Gliwickim SIMP, z posiedzenia Makroregionu Południowo-Wschodniego SIMP w Zdyni, z dorocznego Balu SIMP w Zielonej Górze oraz z kolejnego, równie wspaniałego XXVII Koncertu Nowo rocz nego w simpowskim Zamku w Rydzynie. Te obrosłe już w tradycję imprezy kulturalne i koleżeńskie spotkania cieszą się niezmiennie powodzeniem i stanowią wartościowe przykłady dla innych oddziałów. Z satysfakcją anonsujemy materiały poświęcone angażowaniu się naszego Stowarzyszenia we współ pra cę ze średnim szkolnictwem zawodowym, a mamy tu na uwadze przedstawienie wyników VI edycji Konkursu Technik Absolwent w Oddziale Krakowskim SIMP oraz materiał pt. SIMP wspiera kształ ce nie zawodowe, którego autorką jest kol. Małgorzata Gadomska dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie. Na koniec, choć z uwagi na swój merytoryczny charakter winny być polecone PT Czytelnikom na po czątku tego tekstu, następujące trzy publikacje: sprawozdanie z konferencji technicznej SIMP w Kuźni Jawor SA, artykuł poświęcony szkoleniom prowadzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie na zlecenie firmy Linde Gaz Polska Sp. z o.o. dla personelu medycznego i technicznego szpitali w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych, którego autorem jest kol. Jan Socha dyrektor ODK SIMP w Warszawie, a także sprawozdanie z podniosłej uro czystości nadania mgr. inż. Stanisławowi Jankowiakowi z PIMR w Poznaniu wielce zaszczytnego tytułu Twórca Techniki. Kolego Inżynierze, serdecznie gratulujemy!!! Niemal zawsze w ostatnich zdaniach mojego wstępu, zapraszam do lektury wspomnień, jakie poświęcamy naszym zmarłym Koleżankom i Kolegom. Tym razem przychodzi mi z ogromnym żalem poinfor mować PT Czytelników o nagłym odejściu naszego Kolegi i Przyjaciela prof. dr hab. inż. Aleksandra Nakoniecznego dyrektora Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Tak niedawno podziwialiśmy ś.p. Profesora, jak ze swadą, energicznie prowadził w reprezentacyjnej sali Warszawskiego Domu Tech nika NOT spotkanie z okazji 85-lecia IMP. Zamieszczamy także pożegnalne wspomnienia o kol. kol.: Tadeuszu Rubiku (O/SIMP w Olsztynie), Janie Knapiku (O/SIMP w Gorlicach) i Annie Trocha-Kuziara (O/SIMP w Łodzi). Strona 2 Andrzej Ciszewski Prezes SIMP

3 W numerze: Nr Wstęp, Ustalenia i decyzje ZG SIMP z 16 lutego 2013 r., Halo tu Gdańsk spotkanie noworoczne w Oddziale Gdańskim SIMP, Jubileusz 60-lecia Oddziału SIMP w Częstochowie połączony z podsumo waniem 47. Dni Techniki Regionu Częstochows kiego, 44. Dni Chłodnictwa w 55-lecie Towarzys twa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP, Jubileusz 40-lecia działalności zawodowej dr inż. Bolesława Gazińskiego, Simpowiec z pasją, Posiedzenie Makroregionu Południowo- Wschodniego SIMP w Zdyni, Koło nr 18 przy Teknia Kalisz Sp. z o.o. ma już 60 lat, Wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału Kaliskiego SIMP, Bal SIMP w Zielonej Górze, VI edycja Konkursu Technik Absolwent w Oddziale Krakowskim SIMP, Bezpieczna obsługa urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych, SIMP wspiera kształcenie zawodowe, Konferencja techniczna SIMP w Kuźni Jawor S.A., Wspaniały koncert w simpowskim Zamku, Nadanie mgr inż. Stanisławowi Jankowia kowi tytułu Twórca Techniki, Spotkanie noworoczne Oddziału SIMP w Gliwicach, Jubileusz 20-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego, Wspomnienia o kol. kol.: Tadeuszu Rubiku (O/SIMP w Olsztynie), Janie Knapiku (O/SIMP w Gorlicach) i Annie Trocha- Kuziara (O/SIMP w Łodzi), Kronika stowarzyszeniowa. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 lutego 2013 roku zmarł prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny dr h.c. wieloletni Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, wybitny uczony i inżynier, zasłużony działacz SIMP i NOT Profesor Aleksander Nakonieczny był absolwentem Wy dzia łu Mecha nicz ne go Energe tyki i Lot nict wa Po litechniki War szaws kiej. W 1969 r. rozpoczął pra cę w Instytucie Mecha niki Precyzyjnej, w którym przepraco wał do śmie r ci, peł niąc od 1994 r. fun kcję dyrektora Instytutu. Doktorat uzyskał w 1978 r. w IMP. Pracę habilitacyjną obronił w Instytucie Mašinovedenia w Rosyjskiej Akademii Nauk w 1991 r. w Moskwie. W 2002 r. uzyskał tytuł profesora, a w 2009 r. otrzymał godność doktora honoris causa w Ka liningradzkim Państwowym Instytucie Techno lo gicznym. W działalności naukowej zajmował się opty malizacją technologii obróbki tworzyw metalowych dla podwyższenia trwałości i niezawodności części maszyn i konstrukcji, wykorzystując mechaniczne, cieplne i chemiczne metody kształtowania właś ciwości wyrobów metalowych. Był autorem około 150 publikacji w pismach krajowych i zagranicznych, w tym 15 książek i 5 norm. W swoim dorobku, jako autor i współautor, posiadał 24 patenty. Pełnił liczne funkcje w organizacjach krajowych i międzynarodowych: International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering IFHTSE (były członek Komitetu Wykonawczego), Baltic Association of the Mechanical Engineering BA ME (funkcja prezydenta), International Scientific Committee on Shot Peening ISCSP, Senior Adviser Heat Treatment of Metals Chińskiego Stowa rzyszenia Obróbki Cieplnej, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów SPWiR (prezes Stołecznego Oddziału). Ponadto był członkiem: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Komitetu Wyko naw Strona 3

4 Wiadomości SIMP cze go Akademii Inżynierskiej w Polsce, Rad Nau kowych Międzynarodowych Targów Poznańskich i Targów SURFPROTECT w Sosnowcu oraz w działalności wydawniczej redaktorem naczelnym kwartalnika Inżynieria Powierzchni i członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego czasopis ma Physico Chemical Mechanics of Materials Ukraińskiej Akademii Nauk. Do najważniejszych odznaczeń i wyróżnień uzyskanych przez Profesora należą: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Syrenka za Zasługi dla Warszawy oraz odznaczenia stowarzyszeniowe: Odznaka im. prof. Henryka Mierzejewskiego, Złota Odznaka SIMP i Złota Odznaka NOT, Kawaler Medalu Sendzimira, Zło ty Inżynier Pięciolecia Przeglądu Technicz ne go. Za działalność wynalazczą odznaczony medalem Grand Oficer oraz Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Wynalazczości nadanymi przez Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii. Był laureatem 34 złotych i 29 srebrnych medali na Międzynarodowych Targach Wynalazczości m.in. w Brukseli, Paryżu, Londynie, Seulu i Moskwie oraz 12 nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze. Profesor Aleksander Nakonieczny został pochowany na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Cześć Jego Pamięci Ustalenia i decyzje podjęte przez Zarząd Główny SIMP obradujący w dniu 16 lutego 2013 r. 1. Zapoznano się ze wstępnymi wynikami dzia łalności ośrodków gospodarczych SIMP i wpływami od firm franchisingowych za 2012 rok. 2. Przyjęto informację o wstępnym wykonaniu wpływów i wydatków Zarządu Głównego SIMP za 2012 rok. 3. Przyjęto plan wpływów i wydatków Zarządu Głównego SIMP na 2013 r., pozytywnie zaopinio wany przez Prezydium Rady SIMP. 4. Dokonano oceny sytuacji Zamku SIMP w Rydzynie po zakończeniu 2012 r. oraz zaapro bowano przedstawiony przez sekretarza gene ral nego SIMP plan działań naprawczych dotyczących tej agendy gospodarczej. 5. Zaakceptowano uchwałę Prezydium ZG SIMP podjętą w dniu 24 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia kierownictwa Ośrodka Rzeczoznaw stwa i Postępu Technicznego SIMP-ZOR POT we Wrocławiu dyrektorowi miejsco wego Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP. 6. Przyjęto zaopiniowany przez Prezydium Rady SIMP plan pracy Zarządu Głównego i jego Prezydium na I półrocze 2013 rok. 7. Wysłuchano informacji sekretarza generalnego SIMP o dotychczasowych pracach związanych z przygotowaniem do II Dnia Mechanika, który odbędzie się w dniu 5 czerwca 2013 r. na terenie Mię dzynarodowych Targów Poznańskich podczas trwania Targów Innowacje-Technologie- Maszyny. 8. Zapoznano się z informacją przedstawioną przez sekretarza generalnego SIMP i przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczo znawców SIMP, dotyczącą dokonania przeglądu wyda nych dyplomów rzeczoznawców i dyplomowanych rzeczoznawców SIMP. 9. Zaakceptowano propozycję sekretarza gene ralne go SIMP uzupełnienia regulaminów Zespołu Ośrodków Doskonalenia Kadr SIMP, Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Tech nicznego SIMP i Zamku SIMP w Rydzynie o zapis, że jednostki te są zobowiązane do osiągania dochodów służących realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia. 10. Zapoznano się ze wstępną informacją o stanie organizacyjnym Stowarzyszenia na podstawie nadesłanych sprawozdań statystycznych za 2012 r. przekazanych przez Oddziały SIMP i Sekcje/ Towarzystwa N-T SIMP działające na prawach Oddziału. 11. Zaakceptowano przedstawicieli SIMP do prac w Komisjach i Komitetach FSNT-NOT w kadencji Na wniosek Komisji ds. Odznak i Wyróżnień ZG SIMP nadano odznakę prof. H. Mierzejewskiego kol. Kazimierzowi Gruszczyńskiemu z Oddziału SIMP w Kielcach. 13. W poczet członków zbiorowych/wspierających przyjęto: na wniosek Oddziału SIMP w Lublinie firmy: Grupa PGS Sp. z o.o. (Lublin), Ślusarstwo Produkcyjne PRUSAK II (Mełgiew), PRE CISION POLAND (Biłgoraj), WA ROWNY Auto Service (Ryki), RAD-STAL BIS (Lublin), PPHU STARK S.C. (Świdnik), Strona 4

5 Nr TEREBRA Technologie Bezwykopowe (Nałęczów), Przemysław Nieścior (Lublin), na wniosek Oddziału SIMP w Jeleniej Górze firmy: DOFAMA-THIES (Kamienna Góra) i GAMBIT LUBAWKA (Lubawka). 14. Zapoznano się z najważniejszymi wydarzeniami SIMP w okresie od 8 grudnia 2012 r. do 2 lutego 2013 roku. Prezes SIMP Andrzej Ciszewski Halo tu Gdańsk spotkanie noworoczne w Oddziale Gdańskim SIMP Już tradycyjnie, 10 stycznia bieżącego roku spotkaliśmy się w gronie naszych członków i zapro szonych gości na Spotkaniu Noworocznym. Po powitaniu zebranych oraz otwarciu spotkania przez prezesa kol. Jerzego Stawarza, sekretarz Oddziału kol. Jadwiga Branicka odczytała sprawozdanie z działalności w roku W sprawozdaniu ujęto ważne wydarzenia i sukcesy w zakresie prowadzonej działalności Oddziału. Należy tu wspomnieć o powstaniu w naszym Oddziale nowego Koła w Akademii Marynarki Wojennej, wyróżnieniu pracy dyplomowej obronionej w Akademii Marynarki Wojennej w Ogólnopolskim Konkursie SIMP o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, zajęcie I miejsca w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na Osiągnięcie Technicz ne Roku oraz kolejny już udział w Targach Gdańskich i wyróżnienie kolegów z Akademii Marynarki Wojennej w Konkursie o Medal Mercurius Gedanensis. Z dużą radością pragniemy poinformować o przyjęciu w nasze szeregi w 2012 r. 23 nowych członków. Nasi członkowie z Sekcji Naukowo-Technicznych uczestniczą w działaniach na rzecz ochrony środowiska w regionie, prowadzą ożywione kontakty w ramach opracowywania i wdrażania nowych technologii spawania, organizują i uczestniczą w spotkaniach technicznych w branży spawalniczej i napędów hydraulicznych. W dalszej części spotkania przedstawiciel Zarządu Głównego SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki na prośbę prezesa Oddziału kol. Jerzego Stawarza wygłosił toast noworoczny, życząc wszystkim zebranym zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w pracy stowarzyszeniowej. Z dużą uwagą wysłuchaliśmy wystąpień gości jako pierwszy zabrał głos dr inż. Jan Bogusławski, prezes Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Tech nicznej w Gdańsku, który poinformował o reaktywowaniu Rady Naukowej Instytutu Naukowo- Technicznego Federacji SNT-NOT w Gdańsku oraz wytyczeniu kierunków działania, takich jak infrastruk tura Pomorza, polityka transportowa, miejsca pracy. Zaznaczył, że plany strategiczne opracowywane są zgodnie ze strategią Województwa Pomorskiego i zasygnalizowane zostały Marszałkowi Województwa Pomorskiego. W imieniu PR FSNT-NOT przekazał nam serdecz ne życzenia noworoczne. Sekretarz generalny SIMP, kontynuując swoje wystąpienie, ocenił pozytywnie pracę naszego Oddziału, przekazał list od prezesa SIMP kol. Andrzeja Ciszewskiego adresowany do rektora AMW z podziękowaniem za udział kolegów z Akademii w konkursach oraz dyplom dla autora wyróżnionej pracy dyplomowej. Kol. Kazimierz Łasiewicki zachęcał nas do aktywnego szukania nowych członków, wskazał na kon takty ze szkołami o profilu technicznym. Zwrócił uwagę, że jako SIMP jesteśmy Stowarzyszeniem stabilnym, lecz warto jeszcze zabiegać o nowych człon ków. Tradycyjnie nasze spotkania noworoczne uatrakcyjniamy ciekawymi wykładami, tym razem był to wykład prof. dr. hab. inż. Dariusza Mikielewicza z Politechniki Gdańskiej na temat Dziś i jutro technologii energetyki jądrowej. Fragment sali obrad, na pierwszym planie kol. Krystian Kraszewski Honorowy Prezes Oddziału SIMP w Gdańsku Strona 5

6 Wiadomości SIMP Wykład był bardzo ciekawy, zwłaszcza w dobie, kiedy zaskakuje nas konieczność uzupełniania zasobów niezbędnej do egzystencji człowieka energii elek trycznej. W swoim wystąpieniu profesor przedstawił stan aktualny, dotyczący pozyskiwania energii elektrycznej określił go jako zasoby wyczerpywane (na ok. 100 lat). Podkreślił, że udział odnawialnych źródeł energii, takich jak konwersja energii słonecznej, wiatrowej, wodnej - to tylko 20%. Na tle przedstawionych potrzeb dotyczących konsumo wania energii w zależności od cywilizacji poszczególnych narodów, przedstawił technologie pozyskiwania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych. Wyk ład był bardzo zajmujący, profesor z dużą umiejętnością i wiedzą przedstawił aktualnie stosowane technologie polegające na rozszczepianiu pierwiastków o dużych liczbach masowych (uran), wskazał na efektywność tych technologii w porównaniu ze spalaniem węgla (paliwo oparte na uranie 235 dostarcza energii 202 MeV, spalanie 1 atomu węgla (CO2) to zaledwie 4eV). Po wykładzie podjęliśmy burzliwą dyskusję, dopy tując profesora o szczegóły przedstawionego tema tu oraz bardzo ważną dla wszystkich ochronę środowiska. Profesor odpowiadał na nasze pytania, przedstawił również kierunki działania na świecie, zmierzające do opracowania technologii syntezy o znacznie mniejszym zagrożeniu dla środowiska, ale to jak z żalem stwierdził cały czas echo przyszłości. Na temat ochrony środowiska zabrali głos kolejno: Danuta Trokowicz z Politechniki Gdańskiej oraz kol. Stanisław Niczyporuk z Sekcji Projek towania i Organizacji Zakładów Przemysłowych. Zarówno w tych wypowiedziach, jak i głosach z sali wyczuwaliśmy głęboką troskę o otaczający nas świat, o środowisko naturalne. Prezydium spotkania noworocznego w składzie kol. kol.: Jadwiga Branicka sekretarz Oddziału, Kazimierz Łasiewicki sekretarz generalny SIMP i Jerzy Stawarz prezes Oddziału Nasze Spotkanie Noworoczne dobiegało końca, trwały jeszcze długo koleżeńskie rozmowy. Dopijaliśmy kawę, chrupaliśmy ciasteczka, rozma wialiśmy o sprawach SIMP, o codziennych sprawach zawodowych, o nowinkach, o sprawach prywat nych. Jak co roku cieszyliśmy się ze spotkania, życzyliśmy sobie, aby Nowy Rok był dobry i by na przekór przepowiedniom 13 okazała się szczęśliwa. Wszystkim Koleżankom i Kolegom przekazujemy serdeczne pozdrowienia i życzymy SZCZĘŚLIWEJ 13. Opracowała: Jadwiga Branicka Sekretarz Oddziału SIMP w Gdańsku Jubileusz 60-lecia Oddziału SIMP w Częstochowie połączony z podsumowaniem 47. Dni Techniki Regionu Częstochowskiego Uroczystości te odbyły się w dniu 16 listopada 2012 r. na terenie Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. w Konieczkach. Po powitaniu przez gospodarzy prezesa MASK POL S.A. mgr. inż. Krzysztofa Dędka i prezesa Koła SIMP w tym przedsiębiorstwie mgr. inż. Dominika Mirka prawie stuosobowa grupa uczestników tej uroczystości, w tym zaproszeni goś cie z ZG SIMP i FSNT NOT Rady w Często chowie, miała okazję obejrzeć zakład produkujący niezwykle cenne dla naszej gospodarki wyroby oraz zapoznać się z cyklem produkcyjnym od komputerowego projektowania do badania jakości finalnych pro duktów. Wysoki poziom techniczny urządzeń, apa ratury kontrolnej i laboratorium badawczego, a także infrastruktura obiektu zrobiły bardzo duże wrażenie na zwiedzających. Integralną częścią programu uroczystości podsumowania Dni Techniki było świętowanie Jubileuszu 60-lecia Oddziału SIMP w Częstochowie i Jubi leuszu 40-lecia pełnienia funkcji prezesa Oddziału SIMP w Częstochowie przez kol. Józefa Koszkula. Obszerne informacje dotyczące tych wydarzeń podane są w osobnych artykułach. Na głównej uroczystości w sali przedsiębiorstwa wystąpienia okolicznościowe wygłosili: prezes Zarządu FSNT NOT Rady w Często cho Strona 6

7 Nr Przedsiębiorstwo MASKPOL S.A. w Konieczkach miejscem podsumowania 47. Dni Techniki Regionu Częstochowskiego wie mgr inż. Grzegorz Lipowski, który podsumował 47. Dni Techniki Regionu Często chowskiego, prezes Zarządu Oddziału SIMP w Częstochowie prof. dr hab. inż..józef Koszkul, który przedstawił historię 60 lat działalności Oddziału w Częstochowie, wiceprezes Zarządu Oddziału SIMP w Częstochowie mgr inż. Jacek Bauer, który przedstawił sylwetkę kol. Józefa Koszkula pełniącego nieprzerwanie od 40 lat funkcję społeczną prezesa Oddziału SIMP w Częstochowie, prezes MASKPOL S.A. mgr inż. Krzysztof Dędek, który omówił dotychczasowe dokonania i nakreślił plany przedsiębiorstwa na najbliższą przyszłość, prezes Koła SIMP MASKPOL S.A. mgr inż. Dominik Mirek, który przybliżył zebranym działalność zakładowego Koła SIMP i historię przedsiębiorstwa, Prezydium 47. Dni Techniki. Od lewej kol. kol.: K. Dędek prezes MASKPOL S.A., D. Mirek prezes Koła SIMP MASKPOL, J. Paciorkowski i G. Lipowski FSNT-NOT Rada w Częstochowie, przemawia prezes Oddziału SIMP w Częstochowie J. Koszkul, A. Ciszewski prezes SIMP, K. Łasiewicki sekretarz generalny SIMP prezes SIMP kol. Andrzej Ciszewski, który pogratulował szanownemu Jubilatowi kol. Józefowi Koszkulowi tak długiego pełnienia funkcji (ewenement w historii stowarzyszenia!) oraz podziękował gospodarzom za wspaniałą prezentację swojego przedsiębiorstwa. Po tych wystąpieniach nastąpiło wręczanie kwiatów, listów gratulacyjnych i upominków Jubilatowi kol. Józefowi Koszkulowi przez członków ZG SIMP i przedstawicieli Oddziałów SIMP: w Częstochowie, Katowicach i Piotrkowie Trybunalskim. Następnie prezes SIMP i sekretarz generalny SIMP wyróżnili Honorową Odznaką im. prof. Henryka Mierzejewskiego, którą otrzymały niżej wymienione osoby, tj. kol. kol.: Ryszard Krystek, Dominik Mirek, Andrzej Zaborski, Krzysztof Werner, Henryk Czarnecki, Kazimierz Borówka oraz Srebrną Honorową Odznaką SIMP kol. kol. : Cezary Słomian i Ewa Więckowska. Przemawia prezes FSNT-NOT Rady w Częstochowie mgr inż. Grzegorz Lipowski Przemawia prezes SIMP kol. Andrzej Ciszewski Strona 7

8 Wiadomości SIMP Prezes Zarządu FSNT-NOT Rady w Często chowie mgr inż. Grzegorz Lipowski wręczył natomiast 6 Srebrnych Honorowych Odznak NOT, 1 Diamentową Honorową Odznakę NOT i 1 Odznakę Honorową SITSpoż. Uroczystości zakończyło spotkanie koleżeńskie, za przygotowanie którego należą się gospodarzom szczególne podziękowania, a każdy uczestnik otrzymał w prezencie wydanie książkowe 60 lat działalności SIMP w Regionie Częstochowskim i zgod nie z duchem czasów, pendrive 16G zawierający wersję elektroniczną tego wydania. Przemawia wiceprezes Oddziału SIMP w Częstochowie kol. Jacek Bauer Opracowała: Krystyna Karlak Oddział SIMP w Częstochowie Jubileusz 60-lecia Oddziału SIMP w Częstochowie Rok 2012 obfitował w jubileusze! Oddział SIMP w Częstochowie również szczyci się takimi: 60 lat istnienia i 40 lat pełnienia funkcji społecznej prezesa Oddziału przez kol. Józefa Koszkula. A jak to wszystko się zaczęło? Pierwsze inauguracyjne zebranie Oddziału SIMP w Częstochowie odbyło się w dniu 30 stycznia 1952 r. w lokalu ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie (obecnej Politechniki Częs to chowskiej). Wzięło w nim udział osiemdziesięciu inżynierów i techników mechaników. Zebraniu przewodniczył prof. Jerzy Kołakowski, ówczesny rektor WSI, późniejszy długoletni działacz i Członek Honorowy SIMP. Wydarzenie to uznaje się za oficjalne rozpoczęcie działalności Oddziału. Do niedaw na był wśród nas uczestnik tamtych wydarzeń, współzałożyciel SIMP w Częstochowie i jeden z jego pierwszych przewodniczących kol. prof. Leonid Samsonow, członek pierwszej Komisji Rewizyjnej Oddziału i przewodniczący Oddziału w latach 50. ubiegłego wieku, Członek Honorowy SIMP. W ciągu minionych 60 lat Oddziałem SIMP w Częstochowie kierowali: kol. Stefan Pragłowski do 8 kwietnia 1952 kol. Leonid Samsonow lata kol. Edward Płatowski lata kol. Stefan Stępowski lata kol. Henryk Winiarski lata kol. Marian Sochacki lata kol. Józef Koszkul od 1972 r. do chwili obecnej. Początkowo terenem działalności Oddziału był Częstochowski Okręg Przemysłowy, obejmujący swo im zasięgiem teren Częstochowy i powiatu często chowskiego oraz powiaty sąsiednie: zawierciański, myszkowski, lubliniecki i kłobucki. Już w 1953 r. przystąpiono do zakładania pierwszych kół zakłado wych SIMP. Pod koniec 1953 r. ich liczba wynosiła już 10. Pierwsze kilkanaście lat działalności można jed nak uznać za okres pionierski. Działania podejmo wane były jedynie przez niewielka grupę aktywistów. Wyraźny przełom pojawił się od początku Zarząd Oddziału SIMP w Częstochowie wybrany na kadencję przez Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Częstochowie w dniu 20 kwietnia 2010 roku. Stoją od lewej kol. kol.:. Grzegorz Katolik, Jacek Bauer, Danuta Mazur, Andrzej Zaborski, Ewa Więckowska, Jadwiga Kostecka, Ryszard Krystek, Józef Koszkul, Dominik Mirek, Jacek Nabiałek, Krystyna Karlak i Kazimierz Borówka Strona 8

9 Nr lat 70. W roku jubileuszu XX-lecia Oddziału jego Zarząd powołał kol. Józefa Koszkula na funkcję przewodniczącego Oddziału którą pełni On do dnia dzisiejszego. Lata 70. były okresem najaktywniejszej dzia łalności naszego Oddziału. Organizowano co rocznie kilka konferencji naukowo-technicznych. W każdej z nich brało udział kilkuset (nawet do 400) uczestników, były więc to konferencje o dużym zna czeniu. Oddział podejmował się wówczas nawet organizacji konferencji o zasięgu międzynarodowym, jak np. zorganizowana w październiku 1977 r. kon ferencja Regeneracja maszyn i urządzeń techni kami spawalniczymi, w której wzięło udział 350 osób z 9 krajów. W okresie tym Zarząd Oddziału podejmował się również organizacji szeregu wyjazdów tech nicznych za granicę (np. Węgry, ZSRR). Od 1 stycznia 1976 r. Oddział w Częstochowie uzyskał rangę Oddziału Wojewódzkiego SIMP. Wią zało się to z nowym podziałem administracyjnym kraju i utworzeniem województwa częstochowskiego. Zmienił się wówczas zasięg terytorialny Oddziału, od którego oddzielił się m.in. okręg zawierciański z bardzo aktywnym Kołem Zakładowym przy FUM Poręba, które znalazło się w obrębie województwa katowickiego. Rangę Oddziału Wojewódzkiego Od dział utracił niestety po ostatniej reformie administracyjnej kraju. Ważną formą naszej działalności stowarzy szeniowej w latach 70. i 80. ub. wieku była wyzwalająca wiele emocji rywalizacja o tytuł najlepszego koła SIMP organizowana do końca lat 80. przez Zarząd Oddziału. Początek lat 80. i przemiany polityczne z nim związane przyniosły wyraźny spadek aktywności pra cy Oddziału. Pomimo to w latach 80. ub. wieku stale zwiększaliśmy swój stan osobowy. Największą liczbę 1781 członków skupionych w 48 kołach Oddział zrzeszał w roku Po przełomie lat 1989 i Zarząd Oddziału SIMP wybrany na kadencję Od lewej stoją kol. kol.: R. Krystek, A. Zaborski, J. Koszkul, J. Bauer, K. Borówka; od lewej siedzą kol. kol.: B. Krajcer, J. Kostecka, D. Mazur, K. Karlak nastąpił niestety gwałtowny odpływ członków, co wiązało się z likwidacją zakładów pracy i działających w nich kół zakładowych. Bieżącymi pracami Oddziału SIMP kierują wybrane przez Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Częstochowie na kolejne czteroletnie kadencje Zarządy Oddziału. Ostatnie wybory odbyły się w dniu 20 kwietnia 2010 roku. Wyłoniły one działający obecnie Zarząd. Należy podkreślić, że przez te wszystkie lata naszej działalności ogromnym atutem Oddziału była aktywność działaczy skupionych wokół ko lejnych Zarządów Oddziału SIMP w Częstochowie. Mijały kolejne kadencje, a w Zarządzie Oddziału przez cały ten okres było wielu aktywnych działaczy, którzy zapewnili ciągłość naszej działalności na przestrzeni minionych 60 lat. To właśnie aktywność tej stosunkowo niewielkiej grupy ludzi była podstawą naszych sukcesów w minionym okresie. Poszczególne kadencje podsumowano wydanymi w formie broszur materiałami z Walnych Zgro madzeń Delegatów Oddziału w latach (łącz nie 10 pozycji). Ponadto w latach wydano 5 Informatorów, a w formie książkowej ma teriały z konferencji naukowo-technicznych orga nizowanych przez Zarząd Oddziału przy współpracy towarzystw i sekcji naukowo-technicznych. W ciągu 60 lat swojej działalności Zarząd Oddziału był wydawcą 6 pozycji wydawniczych dokumentujących jego działalność z okazji jubileuszy: 20, 25, 35, 45, 50 i obecnie 60 lat działalności Oddziału SIMP w Częstochowie. Na przestrzeni minionych 60 lat Oddział SIMP przy współpracy z towarzystwami i sekcjami nau kowo-technicznymi zorganizował ponad 200 konferencji naukowych i naukowo-technicznych. Od 1969 r. Zarząd Oddziału i Sekcje Naukowo-Techniczne zorganizowały 3 konferencje międzynarodowe, oko ło 100 konferencji krajowych i 110 narad regionalnych. Ważniejsze z nich zestawiono w wydawnictwie jubileuszowym pt. 60 lat działalności SIMP w Regionie Częstochowskim. Członkowie naszego Oddziału biorą w miarę swoich możliwości aktywny udział w pracach Sto warzyszenia na szczeblu krajowym, uczestnicząc w pracach Rady Stowarzyszenia i komisjach działających przy ZG SIMP. Zauważalna jest również obecność naszego środowiska na kolejnych Walnych Zjazdach Delegatów SIMP, w których uczestniczyli oprócz reprezentujących Oddział delegatów, także prezesi sekcji i towarzystw n-t mających siedzibę na terenie Częstochowy oraz Członkowie Honorowi SIMP wywodzący się z naszego regionu. Oddział SIMP corocznie bierze udział w Dniach Techniki Regionu (niegdyś województwa) Częstochowskiego, w ramach których odbywa się znaczna część przygotowanych przez Zarząd Oddziału imprez naukowo-technicznych. Konferencje, narady, odczyty, prelekcje, konkursy i wycieczki naukowo- Strona 9

10 Wiadomości SIMP techniczne organizują również od lat poszczególne koła zakładowe SIMP. Jest to niewątpliwie znaczący nasz dorobek dla regionu. Najważniejszym wydarzeniem w ostatnich latach działalności Oddziału SIMP w Częstochowie był niewątpliwie obchodzony w dniu 16 listopada 2006 r. Jubileusz 55-lecia działalności Stowarzyszenia w regionie częstochowskim. Uroczystości powiązano z podsumowaniem 42. Dni Techniki Regionu Często chowskiego. Obchody odbywały się podobnie jak obecnie w gościnnym PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach. Obecnie Oddział zrzesza 223 członków skupionych w 6 kołach. Do największych i najaktywniejszych w chwili obecnej należą: Koło Uczelniane przy Politechnice Częstochowskiej, Koło Zakładowe przy PSO MASKPOL w Konieczkach, Koło Zakładowe przy Urzędzie Dozoru Technicznego w Często chowie. Przy Oddziale działa Koło Seniorów skupiające w swych szeregach aktywistów SIMP, pierwszych działaczy naszego Oddziału oraz Koło Terenowe gro madzące działaczy z kół, które uległy rozwią zaniu. W ramach działań ukierunkowanych na pozyskiwanie nowych członków wśród studentów i absolwen tów Politechniki Częstochowskiej, Oddział orga ni zował kolejne edycje konkursu na Najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną przez studentów członków SIMP będących zarazem I etapem konkursu O Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na Najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej, zorganizowanego przez Zarząd Główny SIMP. W 2004 r. do II etapu tego Konkursu, komisja działająca przy Zarządzie Oddziału SIMP w Częstochowie wytypowała prace kol. Gabriela Gam rata Numeryczne modelowanie wymiany ciepła w mikrokanałach, kol. Przemysława Mogaczews kiego Komputerowe modelowanie procesu Uczestnicy szkolenia SIMP w Hucisku wrzesień 2011 Uczestnicy szkolenia SIMP na Zamku w Bobolicach wrzesień 2011 wtryskiwania i kol. Zbigniewa Schabowskiego Wła s ności aerodynamiczne 5-otworkowej sondy ciśnieniowej bazującej na technologii MEMS. Z olbrzymią radością przyjęliśmy wiadomość, że absolwent Politechniki Częstochowskiej, członek Koła Uczelnianego SIMP przy Politechnice Częstochowskiej kol. Gabriel Gamrat, zajął I miejsce w ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez ZG SIMP. Uroczystość wręczenia nagrody i okolicznościowych dyplomów odbyła się na Zamku SIMP w Rydzynie w dniu 15 kwietnia 2004 roku. Działalność naukowa i naukowo-techniczna Oddziału skupia się głównie w działających przy Od dziale SIMP w Częstochowie trzech towarzystwach i sekcjach naukowo-technicznych. Można wspom nieć, że na szczególne wyróżnienie zasługuje w ostatnich latach działalność Towarzystwa Przetwórców Tworzyw Polimerowych i Sekcji Spa walniczej SIMP. Podkreślenia wymaga fakt, że aż 3 spośród 26 działających przy Zarządzie Głównym SIMP ogólnokrajowych sekcji i towarzystw naukowo-technicznych swoje Zarządy zlokalizowały w dwóch poprzednich i w obecnej kadencji na terenie naszego Oddziału, a konkretnie na terenie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częs tochowskiej. Kolega prof. Józef Koszkul jest prezesem Zarządu Towarzystwa Przetwórców Tworzyw Polimerowych, kol. prof. Krzysztof Werner jest prezesem Towarzystwa Normalizacji i Jakości, a kol. Jan Plewniak jest prezesem Sekcji Spawalniczej SIMP. Ważnym aspektem pracy Zarządu Oddziału było również organizowanie licznych wyjazdowych zebrań o charakterze szkoleniowym. Zebrania te odby wały się w pięknie położonych miejscach pozwa la jących połączyć imprezy o charakterze szko le niowo-technicznym ze wspaniałym wypoczyn kiem na świeżym powietrzu. Strona 10

11 Nr W czasie organizowanych w latach minionych kolejnych spotkań szkoleniowych ich uczestnicy mieli okazję zwiedzić wiele obiektów o charakterze technicznym, jak również liczne zabytki położone w naszym regionie. Organizowane przez szereg lat spotkania pozwoliły również na przeprowadzenie wielu szkoleń pozwalających na podniesienie wiedzy zawodowej uczestniczących w niej inżynierów i techników. W ramach bieżącej działalności Oddziału organizowane są również inne imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Działania takie mają za zadanie włączyć do Stowarzyszenia osoby dotychczas niepodejmujące aktywnej działalności. Istotnym osiągnięciem Zarządu Oddziału było powołanie w 1996 r. komisji egzaminacyjnej ds. kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych przetwa rzających, przesyłających i zużywających paliwa i energię. Powołanie komisji zaakceptował Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej w Kato wicach, a następnie Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie. Pracami komisji kieruje nieprzerwanie do chwili obecnej kol. Ryszard Krystek. W latach przy Zarządzie Oddziału działała również druga komisja kierowana przez kol. Henryka Osińskiego. Podsumowując, można stwierdzić, że upływające 60 lat działalności Oddziału SIMP w Częstochowie udowodniło niezbicie, że nasza praca organizacyjna jest potrzebna krajowi, regionowi i zakładom pracy, w których pracowali i pracują nasi członkowie. Udowodniliśmy również, że działalność w ramach Stowarzyszenia jest potrzebna nam samym do podnoszenia naszych umiejętności zawodowych. Dzie siątki konferencji, narad, odczytów i wycieczek technicznych zorganizowanych przez Oddział oraz poszczególne koła oraz sekcje i towarzystwa nau kowo-techniczne pozwoliły zetknąć się z najnowszymi zdobyczami techniki światowej i krajowej, poja wiającymi się w danej dziedzinie. Spotkania w gronie działaczy SIMP były okazją do wymiany poglądów i wiadomości o działalności przemysłowej w naszym mieście i regionie. W wielu przypadkach umożliwiły zawarcie korzystnych kontraktów czy też rozpo częcie owocnej współpracy pomiędzy zakładami pracy naszego regionu, możliwej tylko dzięki osobistym kontaktom pomiędzy simpowcami, zawartym na spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie. Nasza działalność umożliwiała integrację środo wiska inżynierskiego. W ciągu minionych 60 lat działacze SIMP wnieśli trwały wkład w rozwój naszego regionu. Nasze dokonania były niegdyś widoczne w dziesiątkach zakładów pracy, które w latach minionych działały na terenie regionu częstochowskiego. Trud simpowców na przestrzeni 60 lat zaowocował wieloma osiągnięciami, którymi nasz region może się szczycić. Opracował: Andrzej Zaborski Sekretarz Oddziału SIMP w Częstochowie Jubileusz 40-lecia pełnienia funkcji prezesa Oddziału SIMP w Częstochowie przez kol. Józefa Koszkula Biografia Jubilata Profesor Józef Koszkul urodził się 6 lutego 1938 r. w Barcicach w powiecie nowosądeckim. W 1957 r. ukończył Technikum Kolejowe w Nowym Sączu. Studia wyższe odbył na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej w latach , uzyskując tytuł mgr. inż. mechanika w specjalności obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn. Pracę zawodową rozpoczął w 1962 r. jako konstruktor w Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury w Krakowie, gdzie pracował na stanowisku konstruktora do 1964 roku. W latach pracował w Częstochowskich Zakładach Materiałów Biurowych na stanowisku głównego technologa. W 1970 r. został kierownikiem częstochowskiego Oddziału Instytutu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Warszawie, Profesor Józef Koszkul w trakcie pracy 2012 rok Strona 11

12 Wiadomości SIMP a po reorganizacji w 1972 r. kierownikiem Zakładu Technologiczno-Konstrukcyjnego Przetwórstwa Two rzyw Sztucznych w utworzonym Ośrodku Badaw czo-rozwojowym Artykułów Powszechnego Użytku. W tym czasie uzyskał kwalifikacje rzecznika patentowego oraz uprawnienia dyplomowanego rzeczoznawcy SIMP. W czasie pracy zawodowej uzyskał w 1976 r. stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Badania skrawal ności tarnamidu podczas czołowego frezowania głowicą frezową. 1 października 1976 r. rozpoczął pracę w Politechnice Częstochowskiej na stanowisku docenta kontraktowego w Instytucie Technologii Bu dowy Maszyn. W latach był kierownikiem Zakładu Obrabiarek, a w latach zastępcą dyrektora Instytutu. W latach był kierownikiem Studium Podyplomowego. Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał w 1986 r. na Wydziale Mechaniczno- Technologicznym Politechniki Śląskiej na podstawie rozprawy pt. Wpływ obróbki cieplnej na strukturę oraz wybrane właściwości fizyczne poliamidu 6 i politrioksanu. W 1992 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Częstochowskiej i pod jął pracę w Instytucie Obróbki Plastycznej Metali i Tworzyw Sztucznych, gdzie objął stanowisko kierownika Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, przekształconego od początku 2000 r. w Katedrę Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Zarządzania Produkcją. 20 sierpnia 2001 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski nadał dr. hab. inż. Józefowi Koszkulowi tytuł Profesora Nauk Technicznych. W latach Profesor Józef Koszkul pełnił funkcję dziekana Wydziału Budowy Maszyn (od 2000 r. przemianowanego na Jego wniosek na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki). Honorowy Prezes SIMP profesor Jan Kaczmarek nadaje profesorowi Józefowi Koszkulowi godność Członka Honorowego SIMP XXVIII Walny Zjazd Delegatów SIMP 1994 rok Profesor Józef Koszkul w otoczeniu najbliższej rodziny wraz z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrem Kwaśniewskim w trakcie uroczystości nadania tytułu Profesora Nauk Technicznych 2001 rok Pełniąc tę funkcję, pozyskał dla Wydziału nowe pomieszczenia dydaktyczne dla istniejących lub nowych jednostek wydziałowych, wyremontował i przebudował istniejące pomieszczenia i doprowadził do wybudowania nowoczesnego audytorium głównego na około 300 osób oraz innych nowych pomieszczeń laboratoryjnych. Był członkiem Se nackiej Komisji Mienia i Finansów. Następnie w latach Profesor Józef Koszkul był prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą Politechniki Częstochowskiej. Jako prorektor przyczynił się do roz woju uczelni, rozpoczynając m.in. prace w zakresie projektów europejskich na poziomie województwa śląskiego, w tym też w ramach Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Był też człon kiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Doprowadził do utworzenia z dniem 1 stycznia 2000 r. Katedry Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Zarządzania Produkcją, zostając jej kierownikiem. Po przekształceniu Katedry w Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją (16 listopada 2005 r.) został dyrektorem Instytutu. Profesor Józef Koszkul wniósł istotny wkład w rozwój polskich stowarzyszeń i towarzystw naukowo-technicznych. Do SIMP wstąpił w 1964 roku. W tym też roku reaktywował Koło SIMP przy Częstochowskich Zakładach Materiałów Biurowych. W latach pełnił funkcję przewodniczącego koła SIMP w tym przedsiębiorstwie. Od 1965 r. jest członkiem Zarządu Oddziału, do 1972 r. był sekretarzem Zarządu Oddziału do spraw członkowskich. W 1970 r. został wybrany na przewodniczącego Sekcji Przemysłu Drobnego SIMP. Od 25 marca 1972 r. nieprzerwanie do chwili obecnej jest prezesem Zarządu Oddziału SIMP w Częstochowie, w latach był członkiem Zarządu Głównego SIMP. Od 1994 r. jest prezesem Zarządu Towa rzystwa Przetwórców Tworzyw Polimerowych (Wielko Strona 12

13 Nr cząs teczkowych) SIMP, jest również współza łożycielem i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, a także członkiem Ko mitetu Naukowego i Redakcyjnego Czasopisma Kompozyty. Od 1996 r. jest członkiem Komitetu Orga nizacyjnego Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Kielcach i przewodniczącym Sądu Konkursowego tych Targów. Od 1985 r. jest członkiem Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, a od 2000 r. członkiem Komisji Nauki o Materiałach Oddziału PAN w Katowicach. Profesor Józef Koszkul dużo uwagi poświęca organizowaniu konferencji naukowych i wydawaniu opracowań naukowych monotematycznych w postaci prac zbiorowych. Ze swoim zespołem zorga ni zował dotąd około 60 konferencji naukowo-technicznych, a był współorganizatorem wielu innych. Profesor Józef Koszkul był promotorem 6 ob ronionych prac doktorskich oraz recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych w kilku uczelniach. Był też recenzentem w kilku przewodach pro fesorskich. Recenzował wiele książek, publikacji naukowych i projektów badawczych. Jest autorem lub współautorem 12 książek i skryptów, ponad 200 prac naukowych oraz 10 patentów. Ponadto wydał 12 książek jako ich redaktor lub współredaktor. Za swoją aktywną działalność Profesor Józef Koszkul był wielokrotnie odznaczany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i wojewódzkimi. Otrzymał m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 1998 r. i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Za działalność społeczną i organizacyjną w stowarzyszeniach Plakieta okolicznościowa otrzymana przez Kolegę Profesora Józefa Koszkula w czasie posiedzenia Rady SIMP w Rydzynie w dniu 6 października 2012 r., z okazji 40-lecia sprawowania funkcji prezesa Oddziału SIMP w Częstochowie. naukowo-technicznych został wyróżniony najwyższy mi odznaczeniami honorowymi SIMP i NOT. Jest Członkiem Honorowym SIMP od 1994 r., otrzymał odznakę im prof. Henryka Mierzejewskiego oraz medal Zasłużonego Działacza SIMP, Diamentową Honorową Odznakę NOT (2011 r.) oraz złote i srebrne Odznaki Honorowe SIMP i NOT. Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Rektora Politechniki Częstochowskiej. Opracował: Andrzej Zaborski Sekretarz Oddziału SIMP w Częstochowie Dyplomy uznania otrzymane w ostatnim okresie przez Kolegę Profesora Józefa Koszkula Strona 13

14 Wiadomości SIMP 44. Dni Chłodnictwa w 55-lecie Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP W dniach listopada 2012 r. w Hotelu-Camping Malta w Poznaniu odbyły się 44. Dni Chłodnictwa pn. Badania i rozwiązania techniczne efektyw nych energetycznie urządzeń chłodniczych, klima tyzacyjnych i pomp ciepła, zorganizowane przez Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. Komitet Honorowy konferencji tworzyli m.in. dr inż. Piotr Janicki prezes Zarządu Oddziału SIMP w Poznaniu, mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec założyciel i Honorowy Przewodniczący Sekcji Chłod nictwa i Klimatyzacji, a następnie Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu, oraz profesorowie wyższych uczelni technicznych w Polsce. Referaty wygłaszali pracownicy wyższych uczelni technicznych, w tym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnik: Białostockiej, Koszalińskiej, Krakowskiej, Poznańskiej, Warszawskiej, Wroc ławskiej oraz firm Systherm Chłodnictwo i Klimaty zacja Sp.z o.o., Systherm Technik Sp. z o.o. oraz Thermocold. Referat promocyjny przedstawił reprezentant firmy KRULEN Technika Świetlna Sp. z o.o. W corocznym spotkaniu oprócz autorów i współautorów referatów brali udział projektanci, pracownicy eksploatacji i serwisów firm chłodniczych oraz klimatyzacyjnych. Obrady konferencji otworzył przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji i zarazem prezes Zarządu Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP dr inż. Bolesław Gaziński, witając gości oraz wszystkich uczestników kon ferencji. Zwrócił on uwagę na duże znaczenie dla środowiska naukowego i technicznego z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji, jakie mają organizowane Dyplom uznania dr inż. Bolesławowi Gazińskiemu wręcza wiceprezes SIMP dr inż. Piotr Janicki Prezydium Konferencji. Od lewej: mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec Honorowy Przewodniczący Sekcji w Poznaniu, dr inż. Bolesław Gaziński prezes Zarządu Krajowego, prof. dr inż. Ferdynand Dembecki jeden ze współzałożycieli Sekcji już od kilkudziesięciu lat Dni Chłodnictwa. Konferen cje te trwale wpisały się w kalendarz krajowych imprez chłodniczych i są główną konferencją organi zowaną w ramach działalności Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Z okazji jubileuszu 55-lecia Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP i kontynuatora jej działalności Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła przedstawił krótko historię rozwoju i przeobrażeń tej organizacji. Następnie zabrał głos dr inż. Piotr Janicki, prezes Oddziału SIMP w Poznaniu i jednocześnie wiceprezes SIMP w Warszawie. Swoje wystąpienie poświęcił w dużej mierze osobie prezesa Bolesława Gazińskiego, który w 2012 r. obchodził jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. Przedstawił sylwetkę Jubilata, akcentując jego osiągnięcia naukowe z okresu pracy na Politechnice Poznańskiej i późniejszą dynamiczną działalność zawodową jako współzałożyciela i właściciela, znanej w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej firmy Systherm. W uznaniu zasług wręczył Jubilatowi Dyplom Uznania, podkreślając jego zasługi w osiągnięciach dla rozwoju nauki i techniki oraz działalności społecznej w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Ponadto zaakcentował rangę organizowanych cyklicznie konferencji Dni Chłodnictwa w ramach statutowej działalności Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Prezes Bolesław Gaziński zaprosił następnie do stołu prezydialnego prof. dr. inż. Ferdynanda Dembeckiego, który jest jednym z głównych inicjatorów odbywających się od ponad 40 lat Dni Chłodnictwa. Następnie rozpoczęły się sesje Strona 14

15 Nr plenarne konferencji. W czasie pięciu sesji konferencyjnych wygłoszono łącznie 25 referatów plenarnych oraz 1 promocyjny. Kolejnym sesjom 44. Dni Chłodnictwa w pierwszym dniu konferencji przewodniczyli: prof. dr inż. Ferdynand Dembecki z Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab.inż. Wojciech Zalewski z Politechniki Krakowskiej oraz dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, doc. Politechniki Poznańskiej. W drugim dniu konferencji obradom prze wodniczyli: dr inż. Władysław Kasieczka z Politechniki Łódzkiej oraz inż. Edward Kluczyński. Wystąpienia plenarne Uwaga: Numeracja referatów jest zgodna z zamieszczonym na końcu wykazem referatów. Znaczący udział w konferencji mieli przedsta wiciele Politechniki Koszalińskiej, prezentując łącznie sześć referatów. Cztery referaty w imieniu zespołów autorskich przedstawił profesor Tadeusz Bohdal. W referatach (12,13) omówił wyniki badań wymiany ciepła i oporów przepływu podczas skraplania czynnika chłodniczego R407C w minikanałach rurowych. Uzyskane zależności empiryczne porównano z wyni kami innych autorów. Minikanałów rurowych dotyczył również referat (15), w którym poddano iden tyfikacji obliczeniowej struktury przepływu pod czas skraplania czynników R134a, R404a i R407C za pomocą map Collemanna i Garimelliego. W referacie (14) przedstawiono wybrane problemy dotyczące skraplania czynników chłodniczych w kanałach pochylonych. Dr Waldemar Kuczyński zaprezentował swoje dwa referaty (16,17). Pierwszy z nich dotyczył efektywności cieplnej procesu skraplania czynników chłodniczych R134a i R404a, realizowanego w warunkach oddziaływań hydrody na micznych w mini kanałach rurowych. W drugim re feracie (17) podjęto próbę modelowania niesta bil ności hydrodynamicznych o charakterze perio dycznym procesu skraplania czynnika chłodniczego w minikanałach rurowych. Trzy referaty (8,9,10), których głównym współautorem był prof. D. Butrymowicz, zaprezentowali pracownicy Politechniki Białostockiej. W referacie (10) pokazano wstępne wyniki porównawcze wizualizacji przepływu metodą PIV i obliczeń CFD. Referat (8) zawierał wstępne wyniki analizy pracy strumienicy w warunkach regulacji wydajności poprzez zmianę przekroju krytycznego dyszy napędo wej. W referacie (9) przedstawiono równania mo de lu o parametrach skupionych, opisującego zmiany temperatury w obiegu pośrednim układu chłodniczego dla przechowywania warzyw. Dr A. Grzebielec z Politechniki Warszawskiej przedstawił dwa referaty (20, 21). W pierwszym z Dyskusja w czasie obrad nich zaprezentował wyniki badań adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z wymiennikami o zmiennej temperaturze złoża. W referacie (21) zapro pono wał model matematyczny termoakustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą, który wyjaśnia mechanizmy zachodzące w tych typach urządzeń. Przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej wygło sili dwa referaty (1,2). W pierwszym wystąpieniu (1) zaprezentowano rozwiązanie algorytmiczne mode lu matematycznego wymiennika do pośredniego chłodzenia wyparnego opartego o obieg Maisotsenki. W kolejnym referacie (2) przeanalizowano kombi nowane systemy klimatyzacyjno-odsalające, oparte na pośrednich rekuperatorach wyparnych, wy ko rzystywanych przez korporacje naftowe. Porów nano pracę systemów opartych na wymiennikach o różnych schematach przepływu. Dwa referaty zaprezentowały dwa zespoły autors kie z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pierwszy referat (18) dotyczył warunków wykorzystania lodu zawiesinowego w centralnej klimatyzacji kopalni podziemnej. Wymagania określono na podstawie projektowanego systemu klimatyzacji z wodą lodową. W referacie (19) przedstawiono obliczeniowy model rurki wirowej w oparciu o program ANSYS CFX. Porównano wyniki pomiarów laboratoryjnych oraz analizy numerycznej (CFD) dla przepływu powietrza. Politechnikę Krakowską reprezentował prof. W. Zalewski, który w imieniu swojego zespołu autorskiego przedstawił referat (5). Zaprezentował wyniki badań pompy ciepła powietrze-woda z parowaczem typu sopel lodu pracującym w warunkach konwekcji swobodnej. Zróżnicowaną tematykę miały referaty z Politechniki Poznańskiej. W referacie (4) dokonano oceny efektywności dolnych źródeł pomp ciepła przy zasilaniu w ciepło budynków mieszkalnych. W oparciu o wskaźniki ekonomiczne SPBT, NPV, IRR oraz LCC autor zaproponował kryteria technicznoekonomiczne wyboru dolnego źródła ciepła dla Strona 15

16 Wiadomości SIMP domu jedno- i wielorodzinnego. Referat (23) za wiera charakterystykę opracowanej metody badań oraz plan eksperymentu określającego zużywania elementów sprężarek chłodniczych w symulowanych warunkach pracy. Z transportem i przechowywaniem żywności związane są kolejne referaty (25, 26). W referacie (25) przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie wpływu temperatury i obecności opakowania na tempo dojrzewania pomidorów. Jako parametry charakteryzujące dojrzewanie przyjęto: jędrność, ph soku i ubytek masy pomidorów. Referat (26) zawierał z kolei bilans energii komory chłodniczej, w której przechowywana jest żywność. Dr A. Żółtaniecki w referacie (24) przedstawił rozwiązanie do skraplania metanu oparte na układach kaskadowych z zastosowaniem czynników chlorowcopochodnych i stosowanych w chłodnictwie sprężarek i wymienników ciepła. W referacie promocyjnym (7) firmy Krulen omówiono podstawowe aspekty przygotowania projektu oświetlenia oraz przeprowadzenia analizy TCO dla wyboru wariantu optymalnego z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich w długim okresie eksploatacji opraw. Scharak teryzowano cechy opraw oświetleniowych przeznaczonych do pracy w ujemnych temperaturach. Cztery referaty przedstawili pracownicy firmy Systherm. W referacie (22) zaprezentowano stanowisko doświadczalne znajdujące się na rzeczywistej instalacji powietrznej pompy ciepła w budynku jednorodzinnym. Przedstawiono wyniki wstępnych badań zużycia ciepła na cele c.o., c.wu. i ogrzewania basenu oraz zależności COP od temperatury zewnętrznej. Doświadczenia firmy Systherm w zakresie realizacji instalacji z pompami ciepła zawarto w referacie (11). Omówiono m.in. warunki prawidłowego doboru dolnego źródła ciepła, rodzaju i mocy pomp ciepła oraz odbioru ciepła w górnym źródle. Zwrócono uwagę na błędy popełniane w trakcie montażu oraz opisano kilka różnych awarii, z którymi spotkali się serwisanci. Referat (3) przedstawiał nowe możliwości systemu klimatyzacyjnego GMV IV ze zmienną ilością czynnika chłodniczego chińskiej firmy GREE Electric Appliances Inc. System cechuje się wysoką sprawnością szczególnie w trybie pompy ciepła. W referacie (6), który nie jest zawarty w materiałach konferencyjnych, omówiono problemy niewłaściwego doboru i eksploatacji pomp ciepła, które w skrajnych przypadkach są przyczynami procesów sądowych. Wiele referatów wywołało ożywioną dyskusję. Wieczorem pierwszego dnia konferencji odbyła się uroczysta kolacja w restauracji Rycerska na terenie Hotelu-Campingu Malta w Poznaniu, w której wzięli udział uczestnicy Dni Chłodnictwa oraz zaproszeni goście. Konferencję drugiego dnia zakończyło wystąpienie sekretarza naukowego konferencji Grzegorza Krzyżaniaka, podsumowujące tegoroczną Konferencję. Podziękował on wszystkim uczestnikom za udział w konferencji i zaprosił na kolejne 45. Dni Chłodnictwa. Wykaz referatów wygłoszonych na XLIV Dni Chłodnictwa SESJA I 1. Anisimov S., Pandelidis D. Analiza pracy energooszczędnych systemów chłod niczych opartych na obiegu Maisotsenki, Politechnika Wrocławska 2. Pandelidis D., Rajski K. Zespolone systemy chłodnicze oraz odsalające wo dę morską oparte o pośrednie jednostki wyparne, Politechnika Wrocławska 3. Gaziński M., Grzegorski M. Nowe możliwości systemu klimatyzacyjnego GMV IV produkcji GREE, Systherm Technik Sp. z o.o. 4. Krzyżaniak G. Ocena efektywności dolnych źródeł pomp ciepła przy zasilaniu w ciepło budynków mieszkalnych, Politechnika Poznańska 5. Zalewski W., Niezgoda-Żelasko B., Żelasko J. Badania pompy ciepła powietrze-woda z pa ro waczem pracującym w warunkach konwekcji swobodnej Politechnika Krakowska 6. Gaziński B. Problemy doboru i eksploatacji pomp ciepła jako przyczyny sporów sądowych, Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.** SESJA II 7. Kulawczyk B. Analiza opłacalności ekonomicznej oświetlenia Strona 16

17 Nr pomieszczeń chłodni i mroźni, Krulen Sp. z o.o. *** 8. Butrymowicz D., Gagan J., Śmierciew K. Analiza regulacji wydajności układu strumieniowego metodą zmiany przekroju gardła dyszy napędowe, Politechnika Białostocka 9. Butrymowicz D., Karwacki J., Kwidziński R., Mizera G. Model bilansowy obiegu pośredniego w układzie chłodniczym z płynną regulacją wydajności Instytut Maszyn przepływowych PAN, Politechnika Białostocka 10. Butrymowicz D., Gagan J., Śmierciew K., Karwacki J. Wizualizacja przepływy metodą PIV w strumienicy gazowej dedykowanej do pracy w układzie klimatyzacji solarnej, Instytut Maszyn przepływowych PAN, Poli technika Białostocka 11. Jaroch T. Doświadczenia firmy Systherm w zakresie wdrażania pomp ciepła, Systherm D. Gazińska s.j. SESJA III 12. Bohdal T., Charun H., Kruzel M., Sikora M. Badanie wymiany ciepła podczas skraplania czynnika R407c w mini kanałach rurowych, Politechnika Koszalińska 13. Bohdal T., Charun H., Jurek M., Sikora M. Badanie oporów przepływu podczas skraplania czynnika R407c w mini kanałach rurowych, Politechnika Koszalińska 14. Bohdal T., Charun H., Czapp M., Kuczyński W. Badanie skraplania czynnika chłodniczego R410a w pochylonej wężownicy rurowej, Politechnika Koszalińska 15. Bohdal T., Sikora M., Dutkowski K. Identyfikacja struktur przepływu podczas skraplania czynnika chłodniczego w mini kanale rurowym, Politechnika Koszalińska 16. Kuczyński W. Efektywność cieplna procesu skraplania czynników chłodniczych R134a i R404a realizowanego w warunkach oddziaływań hydrodynamicznych w mini kanałach rurowych, Politechnika Koszalińska 17. Kuczyński W. Modelowanie niestabilności procesu skraplania czynników chłodniczych R134a i R404a w mini kanałach rurowych w warunkach periodycznych zakłóceń hydrodynamicznych, Politechnika Koszalińska SESJA IV 18. Obracaj D., Szlązak N. Warunki wykorzystania lodu zawiesinowego w centralnej klimatyzacji kopalni podziemnej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 19. Górski J., Hoczek A., Siwek T., Badania eksperymentalne i numeryczne rurek wirowych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 20. Grzebielec A., Badanie adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z wymiennikami o zmiennej temperaturze złoża, Politechnika Warszawska 21. Grzebielec A., Modelowanie pracy termo-akustycznego urzą dzenia chłodniczego z falą stojącą, Politechnika Warszawska 22. Gaziński M., Stanowisko badawcze do doświadczalnego wyznaczenia rzeczywistej efektywności pompy ciepła, Systherm Technik Sp. z o.o. 23. Górny K., Stachowiak A., Tyczewski P., Zwierzycki W. Plan modelowych badań zużywania elementów sprężarek chłodniczych, Politechnika Poznańska SESJA V 24. Żółtaniecki A. Skraplanie metanu z zastosowaniem techniki chłodnicze, j Thermocold 25. Bieńczak K., Idaszewska N., Wpływ warunków transportowania wybranych warzyw na zmiany ich właściwości fizyko chemicznych, Politechnika Poznańska 26. Bogusławska Ż., Bilans strumieni energii dopływających do komory chłodniczej, w której przechowuje się żywność, Politechnika Poznańska Opracował: dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, doc.pp Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza Strona 17

18 Wiadomości SIMP Jubileusz 40-lecia działalności zawodowej dr. inż. Bolesława Gazińskiego Dr inż. Bolesław Gaziński jest znanym i cenionym specjalistą o bardzo dużej wiedzy teoretycznej i doś wiad czeniu praktycznym z zakresu chłodnict wa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i pomp ciepła. Bolesław Gaziński urodził się w 1948 r. w Gębicach (woj. kujaws ko-pomorskie). Tam ukończył szkołę podstawową. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w 1966 roku. W tym samym roku, uzyskując najwyższą lokatę na egzaminach wstępnych, podjął studia dzienne na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Warto wspomnieć, że w okresie studiów zdobył I miejsce w konkursie na najlepszego studenta i działacza społecznego. Studia ukończył w 1972 r. i otrzymał dyplom mgr inż. mechanika, specjalność Maszyny i Urządzenia Energetyczne na Politechnice Poznańskiej. Dzięki swoim wybitnym osiągnięciom podjął pracę na tej uczelni i tam przez 21 lat był zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Ogrzewnictwa i Klimatyzacji Instytutu Inżynierii Środowiska Poli techniki Poznańskiej. W 1979 r. obronił na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej rozprawę doktors ką na temat zastosowań instalacji chłodniczych i grzejnych w klimatyzacji. W czasie pracy na Politechnice uczestniczył w tworzeniu laboratorium Urzą dzeń Ogrzewczych i Klimatyzacyjnych. Był również pełnomocnikiem dyrektora Instytutu ds. aparatury naukowej. Prowadził ćwiczenia i wykłady z Urządzeń Ogrzewczych i Klimatyzacyjnych, Termodynamiki Technicznej i Podstaw Chłodnictwa. Otrzymywał wielokrotnie nagrody Rektora Poli techniki Poznańskiej. Jego praca związana z wy daniem książki nt. klimatu pomieszczeń trzody chlewnej została uhonorowania Nagrodą Ministra Nauki. Bolesław Gaziński zaraz po ukończeniu studiów w 1973 r. wstąpił do SIMP i należał do jednego z kół na Politechnice Poznańskiej. W 1974 r. został zaproszony do współpracy w Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP i wygłosił tam referat na temat zastosowań urządzeń absorpcyjnych w klimatyzacji. Już jako członek Sekcji brał udział w konferencji naukowo-technicznej Dni Chłodnictwa, a w 1978 r. po raz pierwszy czynnie uczestniczył w pracach przygotowawczych konferencji i wygłosił referat o zastosowaniu energii słonecznej w klimatyzacji. Jego aktywność została doceniona. W październiku 1979 r. został wybrany członkiem Zarządu Sekcji. Zainicjował szereg wycieczek technicznych do zakładów związanych z techniką chłodniczą m. in. do firm: Poldrób w Koziegłowach, Hortex w Środzie, Zakłady Mięsne w Poznaniu i Obornikach, Chłodnia Składowa w Poznaniu. Część studentów zaproszonych na ww. imprezy wstąpiła do Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP. Jako członek Zarządu Sekcji i Sekretarz Nau kowy Konferencji Dni Chłodnictwa poszukiwał autorów na kolejne imprezy. Były to konferencje jednodniowe i z uwagi na trudności z zakwaterowaniem nie miały w tym czasie zbyt dużo uczestników, od 28 w 1979 r. do 45 w 1983 roku. W 1983 r. dr inż. B. Gaziński został wybrany wiceprzewodniczącym Sekcji i zainicjował nową formę Konferencji. Od 1984 r. jest to impreza 2-dniowa, a później 3-dniowa. Organizatorzy zapew niali noclegi na czas jej trwania. Zakwaterowanie początkowo na tzw. kwaterach targowych było tanie, jednak o niskim standardzie. Dzięki aktywności Jubilata udało się zwiększyć liczbę referatów, co sprawiło, że Konferencja stała się bardziej znana i popularna wśród chłodników. Liczba uczestników znacząco wzrosła, ze 112 w 1984 r. do 243 w 1986 roku. Ponadto wszystkie referaty były opublikowane w materiałach konferencyjnych. Konferencja była w tych latach organizowana przy współudziale ODK SIMP w Poznaniu. Od 1985 r. w konferencji biorą udział i wygłaszają referaty goście zagraniczni. W latach Sekcja organizowała kolejne wycieczki techniczne do Mleczarni i Browaru w Poznaniu, Metalplastu w Obornikach, Klimoru i PBUCH w Gdyni, Chłodni w Gdańsku. Uczestnicy wycieczek zapoznawali się z instalacjami chłod niczymi i produkcją w tych zakładach. Wzrosła w tym okresie liczba członków Sekcji do 51 osób. W grudniu 1986 r. Bolesław Gaziński został wybrany przewodniczącym Sekcji ChiK w Poznaniu i przez kilka kadencji do 2009 r. pełnił tę funkcję. W 1987 został wybrany wiceprzewodniczącym Sekcji Głównej Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP w Warszawie. Ponownie został wiceprzewodniczącym tego zarządu w 2002 roku. Dr inż. Bolesław Gaziński był przewodniczącym komitetu organizacyjnego kolejnych 25 konferencji Dni Chłodnictwa. Konferencja Naukowa-Techniczna Dni Chłodnictwa jest znana chłodnikom w całej Polsce. Jest to już tradycyjne miejsce spotkań i wzajemnej wymiany doświadczeń pracowników nauki, praktyków, przed stawicieli znanych producentów, projek tantów, wykonawców instalacji oraz serwisantów. Strona 18

19 Nr XL Dni Chłodnictwa w 2008 r. odbyły się w Poznaniu jako Kongres Międzynarodowy pod patronatem Dyrektora Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu. Bolesław Gaziński jest autorem lub współautorem 35 referatów prezentowanych podczas Dni Chłodnictwa. Organizacja Dni Chłodnictwa i spotkania z uczestnikami Konferencji stanowiły dla niego zawsze cenną platformę wymiany poglądów i doświadczeń, a także były inspiracją do dalszego rozwoju i popularyzacji Dni Chłodnictwa. Aktualnie jest prezesem Zarządu Krajowego Towarzystwa Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP (taką nazwę przyjęła Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji). W latach pracował jako projektant w Biurze Projektów Przemysłu Cukrowniczego Cukro projekt w Poznaniu i wykonał kilka projektów instalacji chłodniczych oraz klimatyzacji dojrzewalni serów. W tym też czasie dla Wiejskiego Biura Projektów wykonał projekty instalacji chłodniczych dla zakładów mięsnych. Zdobył duże doświadczenie również w zakresie pomp ciepła. W 1988 r. dr inż. Gaziński założył firmę Systherm i doprowadził do osiągnięcia przez nią znaczącej pozycji w Polsce w branży chłodnictwa i klimatyzacji. Obecnie są to trzy firmy ze znakiem Systherm, które zatrudniają ponad 120 osób. Ponadto Systherm ChiK to poza centralą także 7 oddziałów terenowych obsługujących wszystkie województwa w Polsce. W czasie pracy w Politechnice, a później przez 24 lata prowadzenia i ciągłego rozwoju firmy Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja zdobywał doświadczenia związane z badaniami, projek towaniem, budową oraz naprawami i eksploatacją instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Przeprowadzał prace pomiarowe i projektował również instalacje centralnego ogrzewania i wentylacyjne, np. dla obiektów użyteczności publicznej, hal przemysłowych, służby zdrowia, a także zabytkowych, jak np. kościół czy klasztor. W 1989 r. zaprojektował wraz z zespołem pracowników firmy Systherm i Politechniki Poznańskiej instalację grzewczą z pompą ciepła o mocy 2,7 MW dla Zakładów Mięsnych w Przylepie k. Zielonej Góry. Instalacja została wybudowana i oddana do eksploatacji w 1991 roku. W okresie działalności zawodowej, jako pracownik Politechniki, a następnie jako rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wykonał ponad 140 ekspertyz technicznych, a także 21 opinii dla sądów jako biegły sądowy. Bolesław Gaziński był w 1990 r. inicjatorem prowadzenia przez Systherm szkoleń dla projek tantów i monterów instalacji chłodniczych i klima tyzacyjnych a następnie w 2004 r. powołania Regio nalnego Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Poznaniu pod egidą Kra jowego Forum Chłodnictwa akredy towanego w Kuratorium w Poznaniu. Jest również członkiem komisji kwalifikacyjnej wydającej świa dectwa kwalifikacyjne, uprawniające do prowa dzenia prac z czynnikami chłod niczymi oraz eksper tem Krajowego Forum Chłod nictwa upoważnionym do prowadzenia szkoleń z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji oraz pomp ciepła. Przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa. Był jednym z inicjatorów powołania Studium Podyplomowego Chłodnictwo i Klimatyzacja na Politechnice Poznańskiej, na którym prowadził również wykłady i ćwiczenia. Od 2008 r. jest również członkiem Rady Programowej miesięcznika Chłodnictwo. Rok 2012 jest dla dr. inż. Bolesława Gazińskiego rokiem jubileuszowym. 1 kwietnia minęło mu 40 lat pracy zawodowej. Jego dorobkiem zawodowym jest 7 wydanych książek, których jest inicjatorem i współautorem, 145 publikacji w czasopismach technicznych i materiałach konferencyjnych (w tym 6, które ukazały się poza granicami kraju), ponad 150 prac projektowych, ekspertyz, orzeczeń tech nicznych i prac naukowych niepublikowanych. Swoją wiedzę potrafi stosować w praktyce, czego dowodem jest ciągły rozwój założonej przez niego firmy Systherm. Opracował: dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, doc. Politechniki Poznańskiej Simpowiec z pasją Wielu członków naszego Stowarzyszenia, oprócz pracy zawodowej i działalności statutowej znajduje jeszcze czas, aby poświęcić się swoim wyjątkowym pasjom w różnych dziedzinach. Takim pasjonatem w Oddziale SIMP w Olsztynie jest kol. Stanisław Bielski, kolekcjonujący od wielu lat ryngrafy jednostek wojskowych, policji, straży granicznej i innych instytucji. Zawieszane dziś na ścianach stają się patriotyczną i pamiątkową dekoracją. Ryngraf (z niem. rinkragen pierścieniowy kołnierzyk; z ang. gorget naszyjnik; pierwotnie ze Strona 19

20 Wiadomości SIMP Kol. Stanisław Bielski na tle swojej kolekcji ryngrafów Ryngraf I Olsztyńskiego Batalionu Składowania wg projektu kol. Stanisława Bielskiego Ryngraf jednostki Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii z kolekcji kol. Stanisława Bielskiego Strona 20

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za lata 2010 2014

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za lata 2010 2014 Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za lata 2010 2014 Kadencja lat 2010 2014 przypadała na okres wyraźnego pogarszania się sytuacji ekonomicznej nielicznych już zakładów pracy pozostałych w naszym

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

Relacja po XXXIX Dniach Chłodnictwa 14-15 listopada 2007

Relacja po XXXIX Dniach Chłodnictwa 14-15 listopada 2007 Relacja po XXXIX Dniach Chłodnictwa 14-15 listopada 2007 W dniach 14 15 listopada 2007r. odbyły się XXXIX Dni Chłodnictwa 2007 zorganizowane przez Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH BIULETYN INFORMACYJNY Rok założenia 44-100 GLIWICE, ul. Górnych Wałów 25 1926 tel.: (32) 733 28 76, e-mail: gliwice@simp.pl, www.gliwice.simp.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień.

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. UCHWAŁA Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. Działając na wniosek Komisji Odznaczeń ZZPN przyjmuje się

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG

Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG Na podstawie 8 pkt 3, 10 pkt 17, 13 pkt 4.2, 24 pkt 15 i 16 Statutu SITPNiG z 2005 roku ustala się regulamin odznak I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin dotyczy: a.

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA urodził się 5 września 1951 roku w Kościerzynie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy Jubileusz 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego Patronat Honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Radomia Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ. /tekst jednolity/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ. /tekst jednolity/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ /tekst jednolity/ Naczelna Organizacja Techniczna przyznaje odznaki honorowe: a) Srebrną Odznakę Honorową NOT b) Złotą Odznakę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Kraków, 7 maja 2015 r. www.agh.edu.pl Trochę historii Studenckie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Funkcje kierownicze pełnione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Funkcje kierownicze pełnione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie: Profesor nauk ekonomicznych - profesor zwyczajny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Doctor honoris causa Uniwersytetu: w Mesynie, Kijowskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu Oddziału w Gliwicach

Członek Zarządu Oddziału w Gliwicach SITPChem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Cieszyn Sekcja Wyrobów Lakierowych Przy Zarządzie Głównym SITPChem Członek Europejskiej Federacji FATIPEC Walny Zjazd Oddziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

LAUDACJA. WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata!

LAUDACJA. WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata! LAUDACJA WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata! Mam zaszczyt przedstawić Państwu sylwetkę i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3.

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3. REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY MEDALU IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO I. WSTĘP 1. 1. Zgodnie z 24.11 Statutu SITPNiG

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego

DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego szkolenie poszerzone zostanie o zagadnienia związane z Energochłonnością

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie trybu nadawania odznaczeń uczelnianych, występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów PREAMBUŁA Nagroda Siemensa już od 1995 roku jest przyznawana corocznie naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych osiągnięć w technice

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 12 grudnia 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski. wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku

Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski. wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku 1881-1958 Profesor Jan Obrąpalski urodził się 13.07.1885 roku w Warszawie ojciec Erazm

Bardziej szczegółowo

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 Dr inż. Zygmunt Rozewicz Urodził się 17 marca 1927 r. w Wieliczce. Tu ukończył szkołę powszechną w 1939 r i zdał do gimnazjum. Po wybuchu wojny wyjechał z rodziną do

Bardziej szczegółowo

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerzy Zjazdu załatwieni przez O/Cieszyn -Burmistrz Miasta Cieszyna -Starosta Cieszyński -Uniwersytet Śląski w Cieszynie -Wyższa Szkoła Biznesu w

Bardziej szczegółowo

Fot. Od lewej: Henryk Sobolewski i Stanisław Walczak

Fot. Od lewej: Henryk Sobolewski i Stanisław Walczak Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych kwiecień 2017 roku nr 4 / 2017 (35) Zakopane, 1 kwietnia W dniach 31.03-01.04.2017

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ XV LECIA TOWARZYSTWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH SIMP

JUBILEUSZ XV LECIA TOWARZYSTWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH SIMP Kazimierz Stec Członek Honorowy SIMP Prezes Zarządu TRM SIMP JUBILEUSZ XV LECIA TOWARZYSTWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH SIMP Wstęp Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich obchodzące w bieżącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP

REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU 1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 15 czerwca 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 1 Magnificencjo, Wielce Szanowni Goście, Z prawdziwą satysfakcją pragnę poinformować, że: rok zostali: Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 Za wysoko ocenione osiągnięcia będące

Bardziej szczegółowo

listopada 2014 r. Prof. dr hab. Bożena Kordan odebrała nominację profesorską z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP.

listopada 2014 r. Prof. dr hab. Bożena Kordan odebrała nominację profesorską z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP. 2014 6 listopada 2014 r. Prof. dr hab. Bożena Kordan odebrała nominację profesorską z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP. 29 maj 2014 Kolokwium habilitacyjne dr inż. Andrzeja ŻOŁNOWSKIEGO. 8 maj

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP

Załącznik 1 - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP Załącznik - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP ODDZIAŁ SEP KOŁO (pełna nazwa koła).... (adres koła).. (rodzaj koła) LICZBA CZŁONKÓW: (pocz. roku) (koniec roku) (Grupa konkursowa)

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym kadencję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania.

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. Jan Jeżak Prof. zw. nauk ekonomicznych. Autor lub współautor 220 publikacji, w tym kilkunastu książek z zakresu ładu korporacyjnego (corporate governance), zarządzania strategicznego oraz zarządzania firmą

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Oddział Kaliski Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Luty 2011r. Nr 7 Od Redakcji Przedstawiamy do dyspozycji członków SIMP Oddziału Kaliskiego SIMP siódme wydanie

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne 1 Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

ZARYS HISTORII SITPMB

ZARYS HISTORII SITPMB Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych w skrócie SITPMB powstało 15.02.1968r. jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności, oraz

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

PLEŚNIAK MIECZYSŁAW (26.02.1931-5.01.2012)

PLEŚNIAK MIECZYSŁAW (26.02.1931-5.01.2012) PLEŚNIAK MIECZYSŁAW (26.02.1931-5.01.2012) Miejscowość Łabowa położona między Nowym Sączem, a Krynica Górską jest rodzinnym gniazdem Mieczysława Pleśniaka. Tu się urodził, przeszedł pierwsze stopnie edukacji.

Bardziej szczegółowo

Główne pomieszczania Katedry Inżynierii Produkcji, w tym sekretariat, znajdują się w budynku D przy ul. Racławickiej.

Główne pomieszczania Katedry Inżynierii Produkcji, w tym sekretariat, znajdują się w budynku D przy ul. Racławickiej. Katedra Inżynierii Produkcji Politechnika Koszalińska ul. Racławicka 15-17 75-620 Koszalin Główne pomieszczania Katedry Inżynierii Produkcji, w tym sekretariat, znajdują się w budynku D przy ul. Racławickiej.

Bardziej szczegółowo

Działalność Oddziału SIMP w latach 1990 2002

Działalność Oddziału SIMP w latach 1990 2002 Działalność Oddziału SIMP w latach 1990 2002 Rok 1989 był dla Polski rokiem przełomowych przemian społeczno polityczno gospodarczych. Nie mogły one pozostać obojętne dla sytuacji Stowarzyszenia działającego

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POMPY CIEPŁA I KOLEKTORY SŁONECZNE W PRAKTYCE - ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE ORGANIZATORZY KONFERENCJI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Paula Gamus * Michał Kuna Starszy kustosz dyplomowany 1, z przerwami wicedyrektor BUŁ w latach 1959 1983. Urodził się 13 września

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 03.07.2016 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 23.06.2016 roku

Bardziej szczegółowo

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną,

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną, 2016-01-12 13:37 KOPEX SA Powołanie osób zarządzających. Raport bieżący 6/2016 Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza "KOPEX" S.A.

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Misją koła jest organizacja i czynny udział w propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych,

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, który szczycić się może znaczącymi, jak na warunki niewielkiego

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r.

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. I. Otwarcie posiedzenia Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady Głównej

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Statut Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS

Statut Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS Statut Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS Wstęp: Członkowie założyciele działając w głębokim przekonaniu, o konieczności podjęcia wspólnego wysiłku dla poszerzenia możliwości i stworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

Obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa W dniu 25 maja 2012r odbyły się obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012 Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej Działające przy Politechnice Poznańskiej Nieszawska 13C Poznań, 60-021 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

XVI Gala Budownictwa

XVI Gala Budownictwa XVI Gala Budownictwa - 2013 III edycja Konkursu Śląskie Budowanie 2013 Leaderzy profesjonalizmu, kreatywności i przedsiębiorczości Wieczór, 16 listopada, zgromadził w sali Opery Śląskiej w Bytomiu nader

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r.

Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r. Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r. Warszawie Posiedzeniu przewodniczył kol. Bogdan Bresch przewodniczący

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO 23.10.2015 TARNOWSKIE GÓRY ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO W pobliżu budynku dworca w Tarnowskich Górach odsłonięto pomnik upamiętniający postać inżyniera Józefa Nowkuńskiego - projektanta

Bardziej szczegółowo

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo.

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo. Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo. Przypadł mi w udziale zaszczyt pełnienia funkcji promotora w dzisiejszej uroczystości nadania godności doktora honoris

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Aktualna treść statutu została zatwierdzona przez Konferencję Delegatów w dniu 19.06. 2013 - 1 - Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach

OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach Katowice wrzesień 2014 Organizator konferencji Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Bardziej szczegółowo

20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości 20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Zebranie założycielskie W dniu 22 października 1992 roku, na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Doświadczenia i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich FORUM Energia Efekt -Środowisko Doświadczenia i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich Warszawa, 23 marca 2012 r. Andrzej Boroń Sekretarz Generalny SEP e-mail: sep@sep.com.pl, http://www.sep.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo