Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie malowania słupów wysokiego napięcia HSE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie malowania słupów wysokiego napięcia HSE 12 010"

Transkrypt

1 Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie malowania słupów wysokiego napięcia HSE Dec 2014

2 KATEGORIE UPOWAŻNIEŃ DO PRAC NA LINIACH WYSOKIEGO NAPIĘCIA Poniżej przedstawiono krótkie opisy różnych rodzajów upoważnień wymaganych przy wykonywaniu prac na liniach wysokiego napięcia lub w pobliżu sprzętu będącego pod napięciem. Upoważnienia mogą dotyczyć jednego lub wielu rodzajów napięć (LV; 11kV; 33kV; 132kV; 275/400kV). Dla celów operacyjnych, kategorie mogą być odpowiednio zmieniane poprzez wprowadzenie ograniczeń dotyczących wysokości napięć. KATEGORIE: RODZAJ I MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY Nr Upoważnienia WI-1 WI-2 WI-3 WI-PS WL-1 WL-2 WL-PS Nr Upoważnienia DE-1 Opis Zezwala posiadaczowi na wykonanie pracy na izolowanych urządzeniach, włączając pracę w pobliżu urządzeń pod napięciem Zezwala posiadaczowi na pracę nie związaną z urzędzaniami elektrycznymi w pobliżu urządzeń pod napięciem Zezwala posiadaczowi na wykonanie pracy na izolowanym sprzęcie zabezpieczającym, telekomunikacyjnym i pomiarowym Zezwala posiadaczowi na pracę pod nadzorem i tylko w granicach nakreślonych przez upoważnienie typu WI (zasadniczo dla celów szkoleniowych) Zezwala posiadaczowi na pracę w pobliżu bądź bezpośrednio na sprzęcie pod napięciem, zgodnie ze specyfikacją zawartą w towarzyszącym dokumencie ( Praca pod napięciem ) Zezwala posiadaczowi na pracę jako osoba towarzysząca w pobliżu lub bezpośrednio na sprzęcie pod napięciem Zezwala posiadaczowi na pracę pod nadzorem i tylko w granicach nakreślonych przez upoważnienie typu WL (zasadniczo dla celów szkoleniowych) Wszystkie osoby wykonujące zadania w miejscu pracy muszą posiadać odpowiednie upoważnienie Osoby bez upoważnień mają prawo wykonywać pracę tylko pod nadzorem KATEGORIE: ZAKŁADANIE UZIEMIACZY Zezwala posiadaczowi na zakładanie i zdejmowanie uziemiaczy z przewodów wysokiego napięcia Opis DE-PS Zezwala posiadaczowi na zakładanie uziemiaczy na przewody wysokiego napięcia pod nadzorem (dla celów szkoleniowych) Osoby posiadające upoważnienie typu PS mogą wykonywać pracę tylko w granicach określonych w upoważnieniu osoby sprawującej nadzór KATEGORIE: DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA Nr Upoważnienia S-1 SI-2 SI-3 SI-4 SI-5 SR-2 SR-3 Opis Zezwala posiadaczowi, Autoryzowanemu Kierownikowi Nadzoru (SAP) na przygotowanie, wydanie, przyjmowanie, zdanie i unieważnianie wszystkich dokumentów bezpieczeństwa. Dotyczy wszystkich napięć, bez wyjątku Zezwala posiadaczowi,sap-owi na przygotowanie, wydanie i unieważnienie dokumentów typu PFW, SFT, LWC Zezwala posiadaczowi, SAP-owi na przygotowanie, wydanie i unieważnienie dokumentów typu PFW, LWC Zezwala posiadaczowi, SAP-owi na przygotowanie, wydanie i unieważnienie dokumentu typu PFW Zezwala posiadaczowi,sap-owi na przygotowanie, wydanie i unieważnienie dokumentu typu LWC Zezwala posiadaczowi na przyjęcie i zdanie dokumentów typu PFW, SFT, LWC Zezwala posiadaczowi na przyjęcie i zdanie dokumentów typu PFW, LWC SR-4 Zezwala posiadaczowi na przyjęcie i zdanie dokumentu typu LWC PFW = Pozwolenie na pracę - LWC = Pozwolenie na pracę o ograniczonym dostępie - SFT = Pozwolenie na przeprowadzenie próby kontrolnej This document shall be reviewed as dictated by business change or at a period no longer than 5 years from date of issue. 1

3 Broszura, którą trzymacie w rękach, przedstawia sposób w jaki Energetyka angażuje się w ochronę zdrowia i zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy. Ustawa dotycząca Higieny i Bezpieczeństwa Pracy z roku 1974 precyzuje obowiązki pracodawcy w następujący sposób: 'Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie, na tyle, na ile to możliwe, higieny, bezpieczeństwa oraz opieki wszystkim swoim pracownikom w miejscu pracy.' Na terenie Wielkiej Brytanii istnieje szereg przepisów prawnych wspierających ustawę o Higienie i Bezpieczeństwie Pracy. Wszystkie te przepisy prawne są obowiązkowo przestrzegane i znajdują zastosowanie we wszystkich sytuacjach, do których odnosi się ustawa. W przypadku Energetyki, obowiązują dwa, główne przepisy prawne, a mianowicie: Energia elektryczna w miejscu pracy z 1989 roku oraz Jakość i ciągłość zasad bezpieczeństwa w środowisku wysokich napięć z 2002 roku. Uwaga: broszura ta nie może być traktowana jako zastępczy zbiór przepisów prawnych, kodeksu postępowania, czy też zasad BHP. Każdy odgrywa ważną rolę w ustanawianiu i utrzymywaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Bezpieczne wykonywanie pracy jest jednym z naszych obowiązków, i jest ono wymogiem prawnym. Ustawa o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy z 1974 roku obowiązek bezpiecznego wykonywania pracy definiuje następująco: 'Obowiązkiem każdego pracownika jest dbanie nie tylko o własne zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, ale także i współpracowników, którzy mogą ucierpieć na skutek jego niedbałości czy nierozsądnego podejścia do pracy.' Zarówno Energetyka, jak i jej zleceniobiorcy oraz twoi współpracownicy liczą na Ciebie, że będziesz: przestrzegał wszystkich zasad bezpieczeństwa w zakresie swoich obowiązków. starał się zminimalizować ryzyko utraty zdrowia własnego, jak i współpracowników. starał się zminimalizować ryzyko zniszczenia mienia publicznego. używał ochronnej odzieży i sprzętu ochronnego. współpracował ze swoim pracodawcą i współpracownikami celem upewnienia się, że zasady BHP są przestrzegane. 2

4 Sposoby identyfikacji i oznakowania słupów wysokiego napięcia Słupy wysokiego napięcia są oznakowane tablicami z numerami, i są one umieszczone przy głównej tablicy informującej do jakiej firmy energetycznej dany słup należy. Numer ten jest niepowtarzalny i 400,000 VOLTS D H 101 A charakterystyczny dla każdego słupa. Identyfikacja obwodów elektrycznych Do oznaczenia obwodów elektrycznych służą kolorowe tabliczki umieszczone na nogach włazowych słupa, tuż powyżej bramki się zabezpieczającej wejście na słup. Każdy obwód posiada swój odrębny układ kolorów. Kolorowe tabliczki mogą także znajdować się na wysokości każdego ze skrzydeł słupa. 3

5 Tablica z numerem słupa Kolorowa tabliczka do oznaczenia obwodu Zielona flaga jest kolejnym elementem służącym do identyfikacji obwodu, który został izolowany i uziemiony. Wskazuje one stronę słupa, na której może być wykonywana praca. 4

6 Bransoletki na nadgarstek posiadają kolory zgodne z tymi na kolorowych tabliczkach identyfikacyjnych umieszczonych na słupach. Wszyscy pracujacy na danym słupie maja obowiązek noszenia bransoletek podczas wykonywania pracy. Czerwone chorągiewki wyznaczają bezpieczną strefe pracy. Pod żadnym pozorem nie wolno ich przekraczać. Pod napięciem 5

7 Czerwone chorągiewki są umieszczane w miejscu, w którym ramiona słupa krzyżują się z jego trzonem, po stronie włączonego obwodu. (poniżej sposób umieszczenia chorągiewek na słupie z dwoma obwodami) PSSI 4 Plan 1B (Malowanie i kontrola wykonanej pracy na słupach) opisuje wymagania w zakresie zakładania uziemień. Uziemiacze zakładane są na co 10 słup linii wysokiego napięcia. Nie wolno zbliżać się do nich na odległość mniejszą niż 1 metr. 6

8 Rodzaje uziemiaczy i ich zastosowanie Uziemiacze główne (zakładane są one w stacjach wysokiego napięcia) chronią wyłączony obwód gdyby doszło do awarii w punkcie izolacji. Uziemiacze zakładane na przewodach wysokiego napięcia chronią zabezpieczają przed napięciami indukowanymi lub przypadkowym sprzężeniom zwrotnym Stałe uziemiacze są zakładane zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu szczególnie aby zapobiec przypadkowemu ich ściągnięciu przez innych pracowników FIXED DRAIN EARTH FIXED DRAIN EARTH FIXED DRAIN EARTH Dokumenty bezpieczeństwa Pozwolenie na Pracę dokument ten wydawany jest wówczas gdy praca ma być wykonana z naruszeniem bezpiecznych odległości, przy izolowanym obwodzie i założonych uziemiaczach głównych. Permit For Work Pozwolenie na Pracę o ograniczonym dostępie dokument ten wydawany jest wówczas gdy praca ma być wykonana bez naruszenia odległości (np. praca powyżej bramki zabezpieczającej ale tylko w obrębie trzonu słupa) Limited Work Certificate Zabezpieczenia Czerwona kłódka używana do zabezpieczenia punktu izolacji. Żółta kłódka używana do zabezpieczenia głównych uziemiaczy Sejf na klucze Używany do przechowywania kluczy związanych z punktami izolacji i uziemiaczami. Główny klucz do sejfu przechowywany jest przez SAP (Upoważnionego Kierownika Nadzoru) i wydawany jest wraz z Pozwoleniem na Pracę. 7

9 Wyznaczanie bezpiecznej strefy pracy na terenie stacji wysokiego napięcia Sprzęt służący do wyznaczenia bezpiecznego obszaru pracy oraz drogi dostepu do niego w obrebie stacji wysokiego napiecia to: Czerwona lina podtrzymywana przez czerwone pachołki z ruchomym ramieniem Wyznaczają one bezpieczną strefę pracy oraz bezpieczną drogę dojścia do niej. Tylko praca, na którą wydano zezwolenie i tylko za zgodą osoby posiadającej dokumenty może być wykonana w obrebie tej strefy. Uniesione ramię pachołka wyznacza bezpieczną stronę. Dla większej stabilności można pachołki dociążyć żwirem. Do wyznaczenia bezpiecznej drogi dojścia do miejsca pracy używa się pojedynczego sznura pomarańczowego umocowanego do uniesionego ramienia pachołka.. Zielone pachołki Są one umieszczone w obrębie bezpiecznej strefy pracy. Informują one, że obszar wyznaczony pomarańczową liną jest bezpieczny. 8

10 Rodzaj sprzętu i oznaczeń używanych do identyfikacji bezpiecznych bądź niebezpiecznych miejsc na terenie stacji wysokiego niapięcia Poniżej kilka z elementów, na które należy zwrócić uwagę Czerwona lina podtrzymywana przez żółte ramiona pachołków. Układ ten wyznacza bezpieczna strefę pracy. Praca, na którą wydano zezwolenie może być wykonana tylko i wyłącznie za zgodą osoby posiadającej dokumenty. Zielone pachołki Są one umieszczone wewnątrz bezpiecznej strefy pracy. Wskazują one, że wyznaczona strefa jest bezpieczna. Tablice ostrzegajace przed niebezpieczeństwem Rozmieszczone na zewnątrz, na przyległych do bezpiecznej strefy elementach stacji. Ostrzegają, że sprzęt jest pod napięciem.. 9

11 Znaki ostrzegawcze i informujące, typowe dla energetyki Uwaga Niebezpieczeństwo Sprzęt pod napięciem Uwaga (Punkt Izolacji) Uwaga Kontrolne uruchomienie sprzętu Kołnieżowe znaki ostrzegawcze Uziemiacz i Stały uziemiacz FIXED DRAIN EARTH FIXED DRAIN EARTH FIXED DRAIN EARTH Uwaga Niebezpieczeństwo Sprzęt pod napięciem Uwaga 10

12 Zawsze przestrzegaj znaków i symboli. Są one by chronić ciebie i twoich współpracowników. Znaki zakazu (białe i czerwone) Oznaczają one : nie wolno Przykłady podane obok. Znaki informacyjne (zielone i białe) Informują np. gdzie jest wyjście przeciwpożarowe, apteczka, itp. Znaki ostrzegawcze(żółte i czarne) Informują o istnieniu jakiś zagrożeń. Taśma informująca o niebezpieczeństwie Służy do wyznaczenia strefy zamkniętej, w której odbywa się praca na wysokości. Znaki nakazu (niebieskie i białe) Nakazują przestrzeganie pewnych zasad bezpieczeństwa. Np.noszenie kasku ochronnego 11

13 Obowiązki i zadania osoby kompetentnej lub upoważnionej, trzymajacej dokumenty Przed rozpoczęciem pracy: Upewnij się, czy znasz osobę nominowaną celem zapewnienia ogólnych zasad bezpieczeństwa. Upewnij się, czy dokonano oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń w miejscu pracy przed jej rozpoczęciem. Upewnij się, że wiesz jaka praca ma zostać wykonana oraz, że jesteś zaznajomiony ze sprzętem służącym do jej wykonania(np.dźwigi, pojazdy, przenośne platformy) Nie pozwól na rozpoczęcie prac dopóki nie otrzymasz dokumentów ani informacji na temat obostrzeń w miejscu pracy. Poinformuj brygadę o rodzaju pracy, możliwych zagrożeniach, nadzorze oraz obostrzeniach w miejscu pracy. Zanim zostaną wydane dokumenty Upoważniony kierownik sprawdza, czy osoba upoważniona do trzymania dokumentów jest doskonale poinformowana na temat miejsca i rodzaju pracy, sprzętu, obostrzeniach i środkach ostrożności niezbędnych do osiągnięcia bezpieczeństwa w pracy. Środkami ostrożności mogą być np.tablice ostrzegające o niebezpieczeństwie lub czerwone flagi umieszczane na słupie. 12

14 Schemat czynności przed przystapieniem do pracy Otwarcie obwodu i jego izolacja Założenie zabezpieczeń i ustawienie tablic ostrzegawczych w punkcie izolacj Założenie głównych uziemiaczy i ich zabezpieczenie Ustalenie i przygotowanie bezpiecznej strefy pracy Uupoważniony kierownik przygotowuje dokumenty Upoważniony kierownik przekazuje dokumenty osobie upoważnionej (przekazane informacje dotyczące bezpiecznej strefy pracy oraz rozmieszczenia uziemiaczy) FIXED DRAIN EARTH FIXED DRAIN EARTH FIXED DRAIN EARTH Osoba upoważniona informuje brygade o zawartości dokumentu, a także, tam gdzie to stosowne, o bezpiecznej strefie pracy i rozmieszczeniu uziemiaczy Zatwierdzenie granic bezpiecznej strefy pracy oraz rozmieszczenia uziemiaczy. Rozpoczęcie pracy 13

15 Czynności po otrzymaniu dokumentów bezpieczeństwa Przeczytaj uważnie dokumenty i upewnij się, że rozumiesz ich zawartość. Przechowuj dokumenty i główny klucz do sejfu osobiście bądź w biurze w miejscu pracy. Zapewnij swojej brygadzie nadzór w każdej chwili. Wyraźnie przekaz brygadzie informacje zawarte w dokumencie bezpieczeństwa na temat pracy do wykonania, obostrzeniach miejsca pracy oraz nadzoru. Schemat przepływu informacji SAP SAP do odbierajacego dokumenty Trzymający dokumenty do brygady Jeżeli do wykonania jest więcej pracy niż ta wyszczególniona w dokumencie, należy wówczas poinformować Upoważnionego Kierownika Nadzoru (SAP), który wyda nowy dokument. Przekazywanie Dokumentów Bezpieczeństwa Co należy zrobić, aby przekazać swoje dokumenty Poleć brygadzie aby opuściła miejsce pracy. Wypełnij w dokumencie rubrykę przekazania. Przekaż wszystkie dokumenty Upoważnionemu Kierownikowi Nadzoru (SAP). 14

16 Postępowanie w sytuacji kiedy otrzymujesz przekazywany dokument Otrzymawszy instrukcje od Upoważnionego Kierownika Nadzoru, podpisz odpowiednią rubrykę w dokumencie. Dalsze czynności jak wcześniej opisane. Przestrzeganie tej procedury zapewni płynne przekazanie kierownictwa oraz pomoże w utrzymaniu bezpieczeństwa w pracy. Zdanie dokumentów bezpieczeństwa Po zakończeniu pracy należy zdać dokument bezpieczeństwa Upewnij się, czy wszystkie narzędzia i sprzęt,włączając liny zostały usunięte z miejsca pracy, a bramka zabezpieczajaca wejście na słup zamknięta. Jeżeli flagi, bransoletki i czerwone chorągiewki były wydane, należy je przeliczyć i zwrócić. Poinformuj członków brygady o zakończeniu prac. 15

17 Podpisz zdawczą rubrykę na dokumencie. Zgłoś o wszystkich nie dokończonych pracach, pozostawionych linach na słupach, itp. Zwróć Upoważnionemu Kierownikowi Nadzoru (SAP) wszystkie dokumenty oraz dodatkowe elementy, np. głowny klucz do sejfu, flagi, bransoletki, itp. Pamiętaj, że sejf służy do przechowywania kluczy związanych z punktami izolacji i uziemiaczami. Główny klucz do sejfu przechowuje Upoważniony Kierownik Nadzoru (SAP). Klucz ten wydawany jest razem z Pozwoleniem na Pracę. Powyższa procedura jest jednym z elementów bezpiecznego systemu pracy. 16

18 Pamiętaj, aby zawsze nosić osobisty sprzęt ochronny. Aby wykonać pewne prace zarówno nadzorujący, jak i jego brygada zoobowiazani są do noszenia osobistego sprzętu ochronnego. Na sprzęt ten mogą składać się nastepujące elementy: Kask ochronny Okulary ochronne Rekawice ochronne bądź z izolacją zabezpieczające przed zranieniem albo porażeniem prądem Ubranie ochronne uprzaz Full Body Harness Linka osobista/karabinki Pole Choker or Click Clacks / Large Karabiners slupowlazy Buty ochronne W przypadku wątpliwości co do rodzaju sprzętu osobistego jaki masz załozyć, zapytaj swojego przełożonego. Obowiązkiem każdego pracownika jest kontrola własnego sprzętu osobistego oraz wymiana wadliwych jego elementów. Inne przykłady sprzętu podane na kolejnych stronach. 17

19 Linka osobista z zatrzaskami używana podczas wchodzenia na słup po włazach. Używa jej osoba zakładająca liny zabezpieczające dla malarzy. Duże karabinki służą do zabezpieczania się na słupie podczas pracy bądź przemieszczania się na nim. Różne rodzaje karabinków: Uchwyty zakładane na linę. 18

20 Bezpieczne dojście i powrót z miejsca pracy. Upewnij się, czy droga dostępu do miejsca pracy została uzgodniona z właścicielem danego terenu zanim przystąpicie do pracy. Zabezpiecz teren wokół słupa aby nie dostały się tam osoby niepowołane oraz przed zachlapaniem farbą. Zapobiegać zniszczeniu miena prywatnego/publicznego. O jakichkolwiek zniszczeniach należy informować przełożonego. Wymagania poprzedzające rozpoczęcie pracy. Praca na słupach wysokiego napięcia Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy na słupie jest rzeczą niezbędną aby: Ocenić warunki pogodowe Ocenić stan słupa (jak bezpieczne są włazy, ogólny stan słupa, stopień korozji, stan kątowników) Ocenić stan uziemiaczy. Poinformować Upoważnionego Kierownika Nadzoru (SAP) o rozłączonych bądź zniszczonych uziemiaczach Kontrolować teren poniżej słupa/przewodów, na których odbywa się praca. 19

21 Sprawdzić i przeprowadzić wzrokową inspekcję sprzętu oraz zweryfikować go pod kątem przydatności do pracy i wpływu na środowisko. Zabezpieczyć liny tak, aby nie dostawały się w pobliże włączonych obwodów. Wchodzenie na słup wysokiego napięcia Pierwsza osoba wchodząca na słup powinna używać linki osobistej z zatrzaskami. Zakłada ona linę zabezpieczającą dla pozostałych członków brygady. Przed rozpoczęciem pracy i w trakcie jej trwania Upewnij się, czy brygada jest w pełni świadoma występujących zagrożeń, używanych środków kontroli oraz ograniczeń pracy określonych w dokumencie. Osoba trzymająca dokumenty jest zobowiązana cały czas sprawować bezpośredni nadzór. 20

22 Obowiązkiem osoby trzymajacej dokumenty jest sprawowanie przez cały czas kontroli nad wszystkimi członkami brygady. Upewnij się, czy brygada wie gdzie będzie pracować i czy wie jak prawidłowo zidentyfikować miejsce pracy. Upewnij się, czy warunki pracy są takie jakich oczekujesz i czy możesz wykonać pracę zgodnie z zapisem w dokumencie bezpieczeństwa. Wykonaj tylko tę pracę, która została zapisana w dokumencie. Upewnij się, czy przez cały czas są zachowane bezpieczne warunki i środowisko pracy. Używaj tylko odpowiedniego sprzętu i stosownych narzędzi do wykonania pracy. Upewnij się, czy twoja praca nie stanowi zagrożenia dla innych. Upewnij się, czy bezpieczne sposoby dojścia i powrotu z miejsca pracy są znane i stosowane. Opuszczenie miejsca pracy Należy zakończyć pracę i usunąć brygadę z miejsca pracy gdy: Osoba trzymająca dokumenty musi opuścić miejsce pracy. Pojawią się inne zagrożenia, czy warunki nie opisane w dokumencie bezpieczeństwa. Praca została zakończona lub gdy ma nastąpić zdanie dokumentu. 21

23 Inne obowiązki osoby trzymającej dokumenty! Będziesz musiał: Nadzorować innych Upewnij się, że praca jest wykonana w obrębie granic nakreślonych w dokumencie bezpieczeństwa. Nie pozwól, aby ani żaden pracownik brygady, ani używany sprzęt nie naruszył bezpiecznych odległości. (np.zabezpiecz liny). Upewnij się, czy każdy pracownik zna wykonywaną pracę i jej obostrzenia. Przejmij odpowiedzialność także poza wyznaczonym bezpiecznym obszarem pracy Nie pozwól nikomu pracować poza wyznaczonym obszarem pracy. Upewnij się, czy pojazdy poruszają się po wyznaczonych drogach a w razie potrzeby zapewnij osobisty nadzór. Upewnij się, czy pracownicy brygady mają odpowiednie upoważnienia do wykonywania pracy. Upewnij się, czy liny są właściwie zakładane i zabezpieczane na słupie. 22

24 Procedury postepowania w nagłym wypadku Zakładając, że każdy pracownik będzie dbał o bezpieczeństwo, wypadki nie powinny mieć miejsca. Należy jednak wiedzieć, jak zachować się gdy dojdzie do wypadku. Natychmiast wezwij pomoc. Wezwij pomoc w razie konieczności i skontaktuj się z Upoważnionym Kierownikiem Nadzoru (SAP). Zapewnij bezpieczeństwo własnej osobie Nie podejmuj próby ratowania poszkodowanego, chyba że nie grozi ci żadne niebezpieczęństwo. W razie wątpliwości nie podejmuj żadnych kroków. Udziel pierwszej pomocy Jężeli przeszedłeś szkolenie z udzielania pierwszej pomocy to zajmij się poszkodowanym do chwili przybycia służb ratowniczych. Sprzęt ratowniczy Sprzęt ratowniczy jest regularnie sprawdzany i może być używany jedynie przez osoby przeszkolone. 23

25 Zabezpiecz miejsce pracy Ograniczyć dostęp osobom postronnym do miejsca wypadku do chwili przybycia brygadzisty lub Kierownika Nadzoru, którzy przejma kontrolę nad akcja ratowniczą. Udziel służbom ratowniczym informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń występujących w miejscu pracy oraz jak bezpiecznie do niego dotrzeć. Zapewnij bezpieczeństwo służbom ratowniczym przez czały czas trwania akcji. Złóż raport na temat wypadku Energetyce tak szybko, jak to możliwe Udziel następujących informacji: Adres i lokalizacja miejsca wypadku. Imię i nazwisko osoby poszkodowanej oraz jej pracodawcy. Czas przybycia służb ratowniczych. Szczegółowy opis wypadku. Telefony służb ratowniczych OCC Scotland NMC Manweb

26 Obowiązki pracowników w miejscu pracy Odkładaj na miejsce używany sprzęt i narzędzia. Powinnobyc to zrobione tuż po zakończeniu pracy. Nie odłożony na miejsce sprzęt może być pzryczyną wypadków. Używaj osobistego sprzetu ochronnego zgodnie z jego przeznaczeniem. Nadzoruj miejsce pracy. Zabroń dostepu do miejsca pracy osobom postronnym. Nigdy nie ryzykuj i zawsze postepuj zgodnie z przepisami Natychmiast zgłaszaj przełożonym o wszystkich zagrożeniach związanych z miejscem pracy. Nigdy nie próbuj wykonywać pracy, do której nie zostałeś przeszkolony.. Poproś o pomoc w razie wątpliwości. Przestrzegaj właściwych zasad BHP. Bądź na bierząco ze wszystkimi zmianami w przepisach. Postepuj zgodnie z procedurami w nagłych wypadkach. Podsumowując, każdy musi wypracować nawyki bezpiecznego wykonywania pracy 25

27 Jak bezpiecznie wykonujesz swoją pracę? Dowiesz się tego po przeczytaniu listy! Będąc w pracy, miej pewność, że poniższe wskazówki są tobie znane. Zapoznaj się ze sprzętem i pracą do wykonania. Upewnij się, czy sprzęt, którego będziesz używał jest właściwie oznakowany. Zwróć uwagę na rozmieszczenie bezpiecznych stref pracy oraz grożące niebezpieczeństwa, np. sprzęt pod napięciem, roboty ziemne, rowy, itp. Zapoznaj się z dokumentem bezpieczeństwa. Upewnij się, czy jesteś w stanie wykonać pracę opisaną w dokumencie w granicach wyznaczonej strefy. Upewnij się, czy brygada zna obostrzenia w pracy i czy zna osobę odpowiedzialną za przebieg pracy. Sprawdź, czy każdy posiada odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i czy poprawnie używa narzędzi. Upewnij się, czy twoja praca nie zagraża innym. Zapoznaj się z terminem i sposobem zakończenia prac. Nadzoruj podwładnych. Miej pewność, że praca wykonywana jest w zgodzie z zapisem w dokumencie i bez naruszenia bezpiecznych odległości. Nie pozwól na pracę poza wyznaczoną bezpieczną strefą. Osobiście nadzoruj pracowników przenoszących długie przedmioty (np.drabiny) aby nie doszło do naruszenia bezpiecznych odległości. Upewnij się, czy pracownicy używają wyznaczonych dróg dojścia i powrotu z miejsca pracy. Pozostaw porządek w miejscu pracy oraz podpisz stosowne dokumenty po jej zakończeniu. Poinformuj o sprzecie bądź materiałach pozostawionych w miejscu pracy. Zapoznaj się i przestrzegaj procedur związanych z przekazywaniem dokumentów. Poznaj zasady postępowania w nagłych wypadkach. 26

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI...

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI... INŻYNIERIA Wytyczne do planu BHP Identyfikator: INZ/INZ/09/0045 Załącznik 2.5 Stron: 16 Rev: AA Spis treści 1 WSTĘP.... 2 2 ZASTOSOWANIE.... 2 4 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI... 4 5 - HIGIENA... 5 6 BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W06.01.07. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W06.01.07. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych Wydanie 3 EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W06.01.07 Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych Data wydania: 2013-10-23 Zastępuje: W06.01.07 1 PRZEDMIOT INSTRUKCJI Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK S.A.

INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK S.A. NUMER INSTRUKCJI: IP 3.1/1 NUMER EGZEMPLARZA: INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK S.A. Sprawdzono na zgodność z Systemem

Bardziej szczegółowo

Hamilton Sundstrand Poland / Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów Wewnętrzne wymagania z zakresu BHP i Ochrony Środowiska dla Kontrahentów

Hamilton Sundstrand Poland / Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów Wewnętrzne wymagania z zakresu BHP i Ochrony Środowiska dla Kontrahentów Hamilton Sundstrand Poland / Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów Wewnętrzne wymagania z zakresu BHP i Ochrony Środowiska dla Kontrahentów 1 Pracujemy razem nad bezpieczniejszym środowiskiem Z TEL. KOM. Z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

Zasady Bezpiecznej Pracy. wyciąg ze standardów Lafarge

Zasady Bezpiecznej Pracy. wyciąg ze standardów Lafarge Zasady Bezpiecznej Pracy wyciąg ze standardów Lafarge Spis treści 1. Praca na wysokości (WAH) 2 2. Izolacja energii 4 3. Przestrzenie zamknięte 6 4. Zarządzanie bezpieczeństwem wykonawców (CSM) 8 5. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 grudnia 2014r. Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A.

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Strona 1 z 27 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7.2015 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 12-02-2015

ZARZĄDZENIE Nr 7.2015 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 12-02-2015 ZARZĄDZENIE Nr 7.2015 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 12-02-2015 w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Bezpieczeñstwo i higiena pracy Bezpieczeñstwo i higiena pracy poradnik dla pracodawcy 1 Projekt okładki Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Olga Dyżakowska Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz PAŃSTWOWA INSPEKCJA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KAMPINOS Zatwierdził (data i podpis): Wójt Gminy Kampinos /-/ dr inż. Monika Ciurzyńska Strona 1 z 24 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą instrukcją i zobowiązujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Zasady BHP i Ochrony Środowiska. w IP - Kwidzyn Sp. z o.o. dla firm zewnętrznych

Zasady BHP i Ochrony Środowiska. w IP - Kwidzyn Sp. z o.o. dla firm zewnętrznych 65 1 Wersja 13 Opracował: Kierownik Działu BHP Jan Karaszkiewicz 02.02.2015 65 2 SPIS TREŚCI * WYCIĄG Z OGÓLNEJ INSTRUKCJI: Zasady BHP dla firm zewnętrznych 3 Postępowanie w razie wystąpienia wypadku przy

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYTYCZNE DLA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BIOZ) MURY MIASTA CHEŁMNA 86-200

PLAN I WYTYCZNE DLA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BIOZ) MURY MIASTA CHEŁMNA 86-200 PLAN I WYTYCZNE DLA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BIOZ) MURY MIASTA CHEŁMNA 86-200 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. DZ. U. Z 2003 r. Nr 47 poz. 401 Opracował: Październik 2006

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Rektora PP z dnia 14 kwietnia 2014 r. (RO/IV/11/2014) SPIS TREŚCI Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych I Definicje... 2 II Źródła wymagań... 3 III Cel...

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2011 r. Nr 9. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 7 lipca 2011 r.

Warszawa, dnia 1 września 2011 r. Nr 9. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 7 lipca 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 1 września 2011 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 45 Nr 19 z dnia 7 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Magazyn Główny (G-8) Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ul. Szafrana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 12 września 2014 r.

BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 12 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.115.2014 BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 12 września 2014 r. w sprawie ustalenia Polityka Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie Na podstawie 20 ust.1

Bardziej szczegółowo

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Strona 2 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 3 1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Spis treści Wstęp 1. Wskazówki dla dyrektorów szkół, organizatorów

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 1 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Autor Jerzy Kaczmarek główny specjalista ds. bhp Konsultant Kazimierz Żurawski główny specjalista

Bardziej szczegółowo

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań tel. + 48 61 864 93 00, fax + 48 61 864 93 01 e-mail: biuro@grontmij.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SEGMENTU STABILIZACJI/ KOMPOSTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo