Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie malowania słupów wysokiego napięcia HSE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie malowania słupów wysokiego napięcia HSE 12 010"

Transkrypt

1 Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie malowania słupów wysokiego napięcia HSE Dec 2014

2 KATEGORIE UPOWAŻNIEŃ DO PRAC NA LINIACH WYSOKIEGO NAPIĘCIA Poniżej przedstawiono krótkie opisy różnych rodzajów upoważnień wymaganych przy wykonywaniu prac na liniach wysokiego napięcia lub w pobliżu sprzętu będącego pod napięciem. Upoważnienia mogą dotyczyć jednego lub wielu rodzajów napięć (LV; 11kV; 33kV; 132kV; 275/400kV). Dla celów operacyjnych, kategorie mogą być odpowiednio zmieniane poprzez wprowadzenie ograniczeń dotyczących wysokości napięć. KATEGORIE: RODZAJ I MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY Nr Upoważnienia WI-1 WI-2 WI-3 WI-PS WL-1 WL-2 WL-PS Nr Upoważnienia DE-1 Opis Zezwala posiadaczowi na wykonanie pracy na izolowanych urządzeniach, włączając pracę w pobliżu urządzeń pod napięciem Zezwala posiadaczowi na pracę nie związaną z urzędzaniami elektrycznymi w pobliżu urządzeń pod napięciem Zezwala posiadaczowi na wykonanie pracy na izolowanym sprzęcie zabezpieczającym, telekomunikacyjnym i pomiarowym Zezwala posiadaczowi na pracę pod nadzorem i tylko w granicach nakreślonych przez upoważnienie typu WI (zasadniczo dla celów szkoleniowych) Zezwala posiadaczowi na pracę w pobliżu bądź bezpośrednio na sprzęcie pod napięciem, zgodnie ze specyfikacją zawartą w towarzyszącym dokumencie ( Praca pod napięciem ) Zezwala posiadaczowi na pracę jako osoba towarzysząca w pobliżu lub bezpośrednio na sprzęcie pod napięciem Zezwala posiadaczowi na pracę pod nadzorem i tylko w granicach nakreślonych przez upoważnienie typu WL (zasadniczo dla celów szkoleniowych) Wszystkie osoby wykonujące zadania w miejscu pracy muszą posiadać odpowiednie upoważnienie Osoby bez upoważnień mają prawo wykonywać pracę tylko pod nadzorem KATEGORIE: ZAKŁADANIE UZIEMIACZY Zezwala posiadaczowi na zakładanie i zdejmowanie uziemiaczy z przewodów wysokiego napięcia Opis DE-PS Zezwala posiadaczowi na zakładanie uziemiaczy na przewody wysokiego napięcia pod nadzorem (dla celów szkoleniowych) Osoby posiadające upoważnienie typu PS mogą wykonywać pracę tylko w granicach określonych w upoważnieniu osoby sprawującej nadzór KATEGORIE: DOKUMENTACJA BEZPIECZEŃSTWA Nr Upoważnienia S-1 SI-2 SI-3 SI-4 SI-5 SR-2 SR-3 Opis Zezwala posiadaczowi, Autoryzowanemu Kierownikowi Nadzoru (SAP) na przygotowanie, wydanie, przyjmowanie, zdanie i unieważnianie wszystkich dokumentów bezpieczeństwa. Dotyczy wszystkich napięć, bez wyjątku Zezwala posiadaczowi,sap-owi na przygotowanie, wydanie i unieważnienie dokumentów typu PFW, SFT, LWC Zezwala posiadaczowi, SAP-owi na przygotowanie, wydanie i unieważnienie dokumentów typu PFW, LWC Zezwala posiadaczowi, SAP-owi na przygotowanie, wydanie i unieważnienie dokumentu typu PFW Zezwala posiadaczowi,sap-owi na przygotowanie, wydanie i unieważnienie dokumentu typu LWC Zezwala posiadaczowi na przyjęcie i zdanie dokumentów typu PFW, SFT, LWC Zezwala posiadaczowi na przyjęcie i zdanie dokumentów typu PFW, LWC SR-4 Zezwala posiadaczowi na przyjęcie i zdanie dokumentu typu LWC PFW = Pozwolenie na pracę - LWC = Pozwolenie na pracę o ograniczonym dostępie - SFT = Pozwolenie na przeprowadzenie próby kontrolnej This document shall be reviewed as dictated by business change or at a period no longer than 5 years from date of issue. 1

3 Broszura, którą trzymacie w rękach, przedstawia sposób w jaki Energetyka angażuje się w ochronę zdrowia i zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy. Ustawa dotycząca Higieny i Bezpieczeństwa Pracy z roku 1974 precyzuje obowiązki pracodawcy w następujący sposób: 'Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie, na tyle, na ile to możliwe, higieny, bezpieczeństwa oraz opieki wszystkim swoim pracownikom w miejscu pracy.' Na terenie Wielkiej Brytanii istnieje szereg przepisów prawnych wspierających ustawę o Higienie i Bezpieczeństwie Pracy. Wszystkie te przepisy prawne są obowiązkowo przestrzegane i znajdują zastosowanie we wszystkich sytuacjach, do których odnosi się ustawa. W przypadku Energetyki, obowiązują dwa, główne przepisy prawne, a mianowicie: Energia elektryczna w miejscu pracy z 1989 roku oraz Jakość i ciągłość zasad bezpieczeństwa w środowisku wysokich napięć z 2002 roku. Uwaga: broszura ta nie może być traktowana jako zastępczy zbiór przepisów prawnych, kodeksu postępowania, czy też zasad BHP. Każdy odgrywa ważną rolę w ustanawianiu i utrzymywaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Bezpieczne wykonywanie pracy jest jednym z naszych obowiązków, i jest ono wymogiem prawnym. Ustawa o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy z 1974 roku obowiązek bezpiecznego wykonywania pracy definiuje następująco: 'Obowiązkiem każdego pracownika jest dbanie nie tylko o własne zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, ale także i współpracowników, którzy mogą ucierpieć na skutek jego niedbałości czy nierozsądnego podejścia do pracy.' Zarówno Energetyka, jak i jej zleceniobiorcy oraz twoi współpracownicy liczą na Ciebie, że będziesz: przestrzegał wszystkich zasad bezpieczeństwa w zakresie swoich obowiązków. starał się zminimalizować ryzyko utraty zdrowia własnego, jak i współpracowników. starał się zminimalizować ryzyko zniszczenia mienia publicznego. używał ochronnej odzieży i sprzętu ochronnego. współpracował ze swoim pracodawcą i współpracownikami celem upewnienia się, że zasady BHP są przestrzegane. 2

4 Sposoby identyfikacji i oznakowania słupów wysokiego napięcia Słupy wysokiego napięcia są oznakowane tablicami z numerami, i są one umieszczone przy głównej tablicy informującej do jakiej firmy energetycznej dany słup należy. Numer ten jest niepowtarzalny i 400,000 VOLTS D H 101 A charakterystyczny dla każdego słupa. Identyfikacja obwodów elektrycznych Do oznaczenia obwodów elektrycznych służą kolorowe tabliczki umieszczone na nogach włazowych słupa, tuż powyżej bramki się zabezpieczającej wejście na słup. Każdy obwód posiada swój odrębny układ kolorów. Kolorowe tabliczki mogą także znajdować się na wysokości każdego ze skrzydeł słupa. 3

5 Tablica z numerem słupa Kolorowa tabliczka do oznaczenia obwodu Zielona flaga jest kolejnym elementem służącym do identyfikacji obwodu, który został izolowany i uziemiony. Wskazuje one stronę słupa, na której może być wykonywana praca. 4

6 Bransoletki na nadgarstek posiadają kolory zgodne z tymi na kolorowych tabliczkach identyfikacyjnych umieszczonych na słupach. Wszyscy pracujacy na danym słupie maja obowiązek noszenia bransoletek podczas wykonywania pracy. Czerwone chorągiewki wyznaczają bezpieczną strefe pracy. Pod żadnym pozorem nie wolno ich przekraczać. Pod napięciem 5

7 Czerwone chorągiewki są umieszczane w miejscu, w którym ramiona słupa krzyżują się z jego trzonem, po stronie włączonego obwodu. (poniżej sposób umieszczenia chorągiewek na słupie z dwoma obwodami) PSSI 4 Plan 1B (Malowanie i kontrola wykonanej pracy na słupach) opisuje wymagania w zakresie zakładania uziemień. Uziemiacze zakładane są na co 10 słup linii wysokiego napięcia. Nie wolno zbliżać się do nich na odległość mniejszą niż 1 metr. 6

8 Rodzaje uziemiaczy i ich zastosowanie Uziemiacze główne (zakładane są one w stacjach wysokiego napięcia) chronią wyłączony obwód gdyby doszło do awarii w punkcie izolacji. Uziemiacze zakładane na przewodach wysokiego napięcia chronią zabezpieczają przed napięciami indukowanymi lub przypadkowym sprzężeniom zwrotnym Stałe uziemiacze są zakładane zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu szczególnie aby zapobiec przypadkowemu ich ściągnięciu przez innych pracowników FIXED DRAIN EARTH FIXED DRAIN EARTH FIXED DRAIN EARTH Dokumenty bezpieczeństwa Pozwolenie na Pracę dokument ten wydawany jest wówczas gdy praca ma być wykonana z naruszeniem bezpiecznych odległości, przy izolowanym obwodzie i założonych uziemiaczach głównych. Permit For Work Pozwolenie na Pracę o ograniczonym dostępie dokument ten wydawany jest wówczas gdy praca ma być wykonana bez naruszenia odległości (np. praca powyżej bramki zabezpieczającej ale tylko w obrębie trzonu słupa) Limited Work Certificate Zabezpieczenia Czerwona kłódka używana do zabezpieczenia punktu izolacji. Żółta kłódka używana do zabezpieczenia głównych uziemiaczy Sejf na klucze Używany do przechowywania kluczy związanych z punktami izolacji i uziemiaczami. Główny klucz do sejfu przechowywany jest przez SAP (Upoważnionego Kierownika Nadzoru) i wydawany jest wraz z Pozwoleniem na Pracę. 7

9 Wyznaczanie bezpiecznej strefy pracy na terenie stacji wysokiego napięcia Sprzęt służący do wyznaczenia bezpiecznego obszaru pracy oraz drogi dostepu do niego w obrebie stacji wysokiego napiecia to: Czerwona lina podtrzymywana przez czerwone pachołki z ruchomym ramieniem Wyznaczają one bezpieczną strefę pracy oraz bezpieczną drogę dojścia do niej. Tylko praca, na którą wydano zezwolenie i tylko za zgodą osoby posiadającej dokumenty może być wykonana w obrebie tej strefy. Uniesione ramię pachołka wyznacza bezpieczną stronę. Dla większej stabilności można pachołki dociążyć żwirem. Do wyznaczenia bezpiecznej drogi dojścia do miejsca pracy używa się pojedynczego sznura pomarańczowego umocowanego do uniesionego ramienia pachołka.. Zielone pachołki Są one umieszczone w obrębie bezpiecznej strefy pracy. Informują one, że obszar wyznaczony pomarańczową liną jest bezpieczny. 8

10 Rodzaj sprzętu i oznaczeń używanych do identyfikacji bezpiecznych bądź niebezpiecznych miejsc na terenie stacji wysokiego niapięcia Poniżej kilka z elementów, na które należy zwrócić uwagę Czerwona lina podtrzymywana przez żółte ramiona pachołków. Układ ten wyznacza bezpieczna strefę pracy. Praca, na którą wydano zezwolenie może być wykonana tylko i wyłącznie za zgodą osoby posiadającej dokumenty. Zielone pachołki Są one umieszczone wewnątrz bezpiecznej strefy pracy. Wskazują one, że wyznaczona strefa jest bezpieczna. Tablice ostrzegajace przed niebezpieczeństwem Rozmieszczone na zewnątrz, na przyległych do bezpiecznej strefy elementach stacji. Ostrzegają, że sprzęt jest pod napięciem.. 9

11 Znaki ostrzegawcze i informujące, typowe dla energetyki Uwaga Niebezpieczeństwo Sprzęt pod napięciem Uwaga (Punkt Izolacji) Uwaga Kontrolne uruchomienie sprzętu Kołnieżowe znaki ostrzegawcze Uziemiacz i Stały uziemiacz FIXED DRAIN EARTH FIXED DRAIN EARTH FIXED DRAIN EARTH Uwaga Niebezpieczeństwo Sprzęt pod napięciem Uwaga 10

12 Zawsze przestrzegaj znaków i symboli. Są one by chronić ciebie i twoich współpracowników. Znaki zakazu (białe i czerwone) Oznaczają one : nie wolno Przykłady podane obok. Znaki informacyjne (zielone i białe) Informują np. gdzie jest wyjście przeciwpożarowe, apteczka, itp. Znaki ostrzegawcze(żółte i czarne) Informują o istnieniu jakiś zagrożeń. Taśma informująca o niebezpieczeństwie Służy do wyznaczenia strefy zamkniętej, w której odbywa się praca na wysokości. Znaki nakazu (niebieskie i białe) Nakazują przestrzeganie pewnych zasad bezpieczeństwa. Np.noszenie kasku ochronnego 11

13 Obowiązki i zadania osoby kompetentnej lub upoważnionej, trzymajacej dokumenty Przed rozpoczęciem pracy: Upewnij się, czy znasz osobę nominowaną celem zapewnienia ogólnych zasad bezpieczeństwa. Upewnij się, czy dokonano oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń w miejscu pracy przed jej rozpoczęciem. Upewnij się, że wiesz jaka praca ma zostać wykonana oraz, że jesteś zaznajomiony ze sprzętem służącym do jej wykonania(np.dźwigi, pojazdy, przenośne platformy) Nie pozwól na rozpoczęcie prac dopóki nie otrzymasz dokumentów ani informacji na temat obostrzeń w miejscu pracy. Poinformuj brygadę o rodzaju pracy, możliwych zagrożeniach, nadzorze oraz obostrzeniach w miejscu pracy. Zanim zostaną wydane dokumenty Upoważniony kierownik sprawdza, czy osoba upoważniona do trzymania dokumentów jest doskonale poinformowana na temat miejsca i rodzaju pracy, sprzętu, obostrzeniach i środkach ostrożności niezbędnych do osiągnięcia bezpieczeństwa w pracy. Środkami ostrożności mogą być np.tablice ostrzegające o niebezpieczeństwie lub czerwone flagi umieszczane na słupie. 12

14 Schemat czynności przed przystapieniem do pracy Otwarcie obwodu i jego izolacja Założenie zabezpieczeń i ustawienie tablic ostrzegawczych w punkcie izolacj Założenie głównych uziemiaczy i ich zabezpieczenie Ustalenie i przygotowanie bezpiecznej strefy pracy Uupoważniony kierownik przygotowuje dokumenty Upoważniony kierownik przekazuje dokumenty osobie upoważnionej (przekazane informacje dotyczące bezpiecznej strefy pracy oraz rozmieszczenia uziemiaczy) FIXED DRAIN EARTH FIXED DRAIN EARTH FIXED DRAIN EARTH Osoba upoważniona informuje brygade o zawartości dokumentu, a także, tam gdzie to stosowne, o bezpiecznej strefie pracy i rozmieszczeniu uziemiaczy Zatwierdzenie granic bezpiecznej strefy pracy oraz rozmieszczenia uziemiaczy. Rozpoczęcie pracy 13

15 Czynności po otrzymaniu dokumentów bezpieczeństwa Przeczytaj uważnie dokumenty i upewnij się, że rozumiesz ich zawartość. Przechowuj dokumenty i główny klucz do sejfu osobiście bądź w biurze w miejscu pracy. Zapewnij swojej brygadzie nadzór w każdej chwili. Wyraźnie przekaz brygadzie informacje zawarte w dokumencie bezpieczeństwa na temat pracy do wykonania, obostrzeniach miejsca pracy oraz nadzoru. Schemat przepływu informacji SAP SAP do odbierajacego dokumenty Trzymający dokumenty do brygady Jeżeli do wykonania jest więcej pracy niż ta wyszczególniona w dokumencie, należy wówczas poinformować Upoważnionego Kierownika Nadzoru (SAP), który wyda nowy dokument. Przekazywanie Dokumentów Bezpieczeństwa Co należy zrobić, aby przekazać swoje dokumenty Poleć brygadzie aby opuściła miejsce pracy. Wypełnij w dokumencie rubrykę przekazania. Przekaż wszystkie dokumenty Upoważnionemu Kierownikowi Nadzoru (SAP). 14

16 Postępowanie w sytuacji kiedy otrzymujesz przekazywany dokument Otrzymawszy instrukcje od Upoważnionego Kierownika Nadzoru, podpisz odpowiednią rubrykę w dokumencie. Dalsze czynności jak wcześniej opisane. Przestrzeganie tej procedury zapewni płynne przekazanie kierownictwa oraz pomoże w utrzymaniu bezpieczeństwa w pracy. Zdanie dokumentów bezpieczeństwa Po zakończeniu pracy należy zdać dokument bezpieczeństwa Upewnij się, czy wszystkie narzędzia i sprzęt,włączając liny zostały usunięte z miejsca pracy, a bramka zabezpieczajaca wejście na słup zamknięta. Jeżeli flagi, bransoletki i czerwone chorągiewki były wydane, należy je przeliczyć i zwrócić. Poinformuj członków brygady o zakończeniu prac. 15

17 Podpisz zdawczą rubrykę na dokumencie. Zgłoś o wszystkich nie dokończonych pracach, pozostawionych linach na słupach, itp. Zwróć Upoważnionemu Kierownikowi Nadzoru (SAP) wszystkie dokumenty oraz dodatkowe elementy, np. głowny klucz do sejfu, flagi, bransoletki, itp. Pamiętaj, że sejf służy do przechowywania kluczy związanych z punktami izolacji i uziemiaczami. Główny klucz do sejfu przechowuje Upoważniony Kierownik Nadzoru (SAP). Klucz ten wydawany jest razem z Pozwoleniem na Pracę. Powyższa procedura jest jednym z elementów bezpiecznego systemu pracy. 16

18 Pamiętaj, aby zawsze nosić osobisty sprzęt ochronny. Aby wykonać pewne prace zarówno nadzorujący, jak i jego brygada zoobowiazani są do noszenia osobistego sprzętu ochronnego. Na sprzęt ten mogą składać się nastepujące elementy: Kask ochronny Okulary ochronne Rekawice ochronne bądź z izolacją zabezpieczające przed zranieniem albo porażeniem prądem Ubranie ochronne uprzaz Full Body Harness Linka osobista/karabinki Pole Choker or Click Clacks / Large Karabiners slupowlazy Buty ochronne W przypadku wątpliwości co do rodzaju sprzętu osobistego jaki masz załozyć, zapytaj swojego przełożonego. Obowiązkiem każdego pracownika jest kontrola własnego sprzętu osobistego oraz wymiana wadliwych jego elementów. Inne przykłady sprzętu podane na kolejnych stronach. 17

19 Linka osobista z zatrzaskami używana podczas wchodzenia na słup po włazach. Używa jej osoba zakładająca liny zabezpieczające dla malarzy. Duże karabinki służą do zabezpieczania się na słupie podczas pracy bądź przemieszczania się na nim. Różne rodzaje karabinków: Uchwyty zakładane na linę. 18

20 Bezpieczne dojście i powrót z miejsca pracy. Upewnij się, czy droga dostępu do miejsca pracy została uzgodniona z właścicielem danego terenu zanim przystąpicie do pracy. Zabezpiecz teren wokół słupa aby nie dostały się tam osoby niepowołane oraz przed zachlapaniem farbą. Zapobiegać zniszczeniu miena prywatnego/publicznego. O jakichkolwiek zniszczeniach należy informować przełożonego. Wymagania poprzedzające rozpoczęcie pracy. Praca na słupach wysokiego napięcia Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy na słupie jest rzeczą niezbędną aby: Ocenić warunki pogodowe Ocenić stan słupa (jak bezpieczne są włazy, ogólny stan słupa, stopień korozji, stan kątowników) Ocenić stan uziemiaczy. Poinformować Upoważnionego Kierownika Nadzoru (SAP) o rozłączonych bądź zniszczonych uziemiaczach Kontrolować teren poniżej słupa/przewodów, na których odbywa się praca. 19

21 Sprawdzić i przeprowadzić wzrokową inspekcję sprzętu oraz zweryfikować go pod kątem przydatności do pracy i wpływu na środowisko. Zabezpieczyć liny tak, aby nie dostawały się w pobliże włączonych obwodów. Wchodzenie na słup wysokiego napięcia Pierwsza osoba wchodząca na słup powinna używać linki osobistej z zatrzaskami. Zakłada ona linę zabezpieczającą dla pozostałych członków brygady. Przed rozpoczęciem pracy i w trakcie jej trwania Upewnij się, czy brygada jest w pełni świadoma występujących zagrożeń, używanych środków kontroli oraz ograniczeń pracy określonych w dokumencie. Osoba trzymająca dokumenty jest zobowiązana cały czas sprawować bezpośredni nadzór. 20

22 Obowiązkiem osoby trzymajacej dokumenty jest sprawowanie przez cały czas kontroli nad wszystkimi członkami brygady. Upewnij się, czy brygada wie gdzie będzie pracować i czy wie jak prawidłowo zidentyfikować miejsce pracy. Upewnij się, czy warunki pracy są takie jakich oczekujesz i czy możesz wykonać pracę zgodnie z zapisem w dokumencie bezpieczeństwa. Wykonaj tylko tę pracę, która została zapisana w dokumencie. Upewnij się, czy przez cały czas są zachowane bezpieczne warunki i środowisko pracy. Używaj tylko odpowiedniego sprzętu i stosownych narzędzi do wykonania pracy. Upewnij się, czy twoja praca nie stanowi zagrożenia dla innych. Upewnij się, czy bezpieczne sposoby dojścia i powrotu z miejsca pracy są znane i stosowane. Opuszczenie miejsca pracy Należy zakończyć pracę i usunąć brygadę z miejsca pracy gdy: Osoba trzymająca dokumenty musi opuścić miejsce pracy. Pojawią się inne zagrożenia, czy warunki nie opisane w dokumencie bezpieczeństwa. Praca została zakończona lub gdy ma nastąpić zdanie dokumentu. 21

23 Inne obowiązki osoby trzymającej dokumenty! Będziesz musiał: Nadzorować innych Upewnij się, że praca jest wykonana w obrębie granic nakreślonych w dokumencie bezpieczeństwa. Nie pozwól, aby ani żaden pracownik brygady, ani używany sprzęt nie naruszył bezpiecznych odległości. (np.zabezpiecz liny). Upewnij się, czy każdy pracownik zna wykonywaną pracę i jej obostrzenia. Przejmij odpowiedzialność także poza wyznaczonym bezpiecznym obszarem pracy Nie pozwól nikomu pracować poza wyznaczonym obszarem pracy. Upewnij się, czy pojazdy poruszają się po wyznaczonych drogach a w razie potrzeby zapewnij osobisty nadzór. Upewnij się, czy pracownicy brygady mają odpowiednie upoważnienia do wykonywania pracy. Upewnij się, czy liny są właściwie zakładane i zabezpieczane na słupie. 22

24 Procedury postepowania w nagłym wypadku Zakładając, że każdy pracownik będzie dbał o bezpieczeństwo, wypadki nie powinny mieć miejsca. Należy jednak wiedzieć, jak zachować się gdy dojdzie do wypadku. Natychmiast wezwij pomoc. Wezwij pomoc w razie konieczności i skontaktuj się z Upoważnionym Kierownikiem Nadzoru (SAP). Zapewnij bezpieczeństwo własnej osobie Nie podejmuj próby ratowania poszkodowanego, chyba że nie grozi ci żadne niebezpieczęństwo. W razie wątpliwości nie podejmuj żadnych kroków. Udziel pierwszej pomocy Jężeli przeszedłeś szkolenie z udzielania pierwszej pomocy to zajmij się poszkodowanym do chwili przybycia służb ratowniczych. Sprzęt ratowniczy Sprzęt ratowniczy jest regularnie sprawdzany i może być używany jedynie przez osoby przeszkolone. 23

25 Zabezpiecz miejsce pracy Ograniczyć dostęp osobom postronnym do miejsca wypadku do chwili przybycia brygadzisty lub Kierownika Nadzoru, którzy przejma kontrolę nad akcja ratowniczą. Udziel służbom ratowniczym informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń występujących w miejscu pracy oraz jak bezpiecznie do niego dotrzeć. Zapewnij bezpieczeństwo służbom ratowniczym przez czały czas trwania akcji. Złóż raport na temat wypadku Energetyce tak szybko, jak to możliwe Udziel następujących informacji: Adres i lokalizacja miejsca wypadku. Imię i nazwisko osoby poszkodowanej oraz jej pracodawcy. Czas przybycia służb ratowniczych. Szczegółowy opis wypadku. Telefony służb ratowniczych OCC Scotland NMC Manweb

26 Obowiązki pracowników w miejscu pracy Odkładaj na miejsce używany sprzęt i narzędzia. Powinnobyc to zrobione tuż po zakończeniu pracy. Nie odłożony na miejsce sprzęt może być pzryczyną wypadków. Używaj osobistego sprzetu ochronnego zgodnie z jego przeznaczeniem. Nadzoruj miejsce pracy. Zabroń dostepu do miejsca pracy osobom postronnym. Nigdy nie ryzykuj i zawsze postepuj zgodnie z przepisami Natychmiast zgłaszaj przełożonym o wszystkich zagrożeniach związanych z miejscem pracy. Nigdy nie próbuj wykonywać pracy, do której nie zostałeś przeszkolony.. Poproś o pomoc w razie wątpliwości. Przestrzegaj właściwych zasad BHP. Bądź na bierząco ze wszystkimi zmianami w przepisach. Postepuj zgodnie z procedurami w nagłych wypadkach. Podsumowując, każdy musi wypracować nawyki bezpiecznego wykonywania pracy 25

27 Jak bezpiecznie wykonujesz swoją pracę? Dowiesz się tego po przeczytaniu listy! Będąc w pracy, miej pewność, że poniższe wskazówki są tobie znane. Zapoznaj się ze sprzętem i pracą do wykonania. Upewnij się, czy sprzęt, którego będziesz używał jest właściwie oznakowany. Zwróć uwagę na rozmieszczenie bezpiecznych stref pracy oraz grożące niebezpieczeństwa, np. sprzęt pod napięciem, roboty ziemne, rowy, itp. Zapoznaj się z dokumentem bezpieczeństwa. Upewnij się, czy jesteś w stanie wykonać pracę opisaną w dokumencie w granicach wyznaczonej strefy. Upewnij się, czy brygada zna obostrzenia w pracy i czy zna osobę odpowiedzialną za przebieg pracy. Sprawdź, czy każdy posiada odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i czy poprawnie używa narzędzi. Upewnij się, czy twoja praca nie zagraża innym. Zapoznaj się z terminem i sposobem zakończenia prac. Nadzoruj podwładnych. Miej pewność, że praca wykonywana jest w zgodzie z zapisem w dokumencie i bez naruszenia bezpiecznych odległości. Nie pozwól na pracę poza wyznaczoną bezpieczną strefą. Osobiście nadzoruj pracowników przenoszących długie przedmioty (np.drabiny) aby nie doszło do naruszenia bezpiecznych odległości. Upewnij się, czy pracownicy używają wyznaczonych dróg dojścia i powrotu z miejsca pracy. Pozostaw porządek w miejscu pracy oraz podpisz stosowne dokumenty po jej zakończeniu. Poinformuj o sprzecie bądź materiałach pozostawionych w miejscu pracy. Zapoznaj się i przestrzegaj procedur związanych z przekazywaniem dokumentów. Poznaj zasady postępowania w nagłych wypadkach. 26

INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH

INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH CZĘŚĆ I ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Poniższe zasady dotyczą wszystkich pracowników, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 6 1.Dla stacji nadawczej: 1. Zanim samochód bezpylny wjedzie na stację nadawczą sortowni odpadów musi zatrzymać się przed bramą. 2. Dopiero na sygnał sygnalisty samochód bezpylny może wjechać

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy z robotem przemysłowym. Gliwice 2007

Bezpieczeństwo pracy z robotem przemysłowym. Gliwice 2007 ABC Control - robotyka robotyzacja automatyka roboty abb fanuc kuka Gliwice 2007 Spis treści 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz wyposażeniu...2 2.Wykonywanie regularnych przeglądów robota,

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy prawne na których bazowano podczas opracowania wspólnego programu szkoleniowego.

1. Przepisy prawne na których bazowano podczas opracowania wspólnego programu szkoleniowego. Głównym celem dobrych praktyk BHP w firmie ZRUG Sp. z o.o. jest ujednolicenie druków szkoleniowych obowiązujących na wszystkich budowach realizowanych przez firmę ZRUG Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

I/DB/B/15/2007. Spis treści

I/DB/B/15/2007. Spis treści Strona:2/10 Spis treści 1. CEL INSTRUKCJI... 3 2. ZAKRES STOSOWANIA... 3 3. DEFINICJE... 3 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI... 3 5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE ZDARZEŃ WYPADKOWYCH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE ELEKTROWNI...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM Warszawa, maj 2012.. DYREKTOR INSTYTUTU Spis treści Cele i zadania Centrum Usług Laboratoryjnych... 3 Sposoby realizacji zadań... 3 Struktura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 FIRMY ELF24 SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Poznań, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA MIEJSCA ZDARZENIA

BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA MIEJSCA ZDARZENIA BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA MIEJSCA ZDARZENIA Podstawowe zasady oceny i zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia: 1. Zachowaj spokój, zatrzymaj się, pomyśl, działaj 2. Oceniaj ryzyko 3. Oceń czy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy Wyższy Urząd Górniczy Zasady bhp przy eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2010 Opracowanie Departament Energomechaniczny WUG Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

1. Obowiązek informowania pracowników o:

1. Obowiązek informowania pracowników o: 1. Obowiązek informowania pracowników o: zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7.1. Jakie wymagania i wytyczne dotyczące określenia struktur odpowiedzialności i uprawnień w systemie

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy

Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy dr Grzegorz Łyjak Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy Warszawa, 16.06.2016 r. 1 Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy Kontrola czy nadzór?

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów str. 63 Spis treści: 1. INFORMACJA BIOZ 65 2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 68 3. ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace Wykonujący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót 2. Opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015 1.Przepisy o ruchu pieszych WYMAGANIA EDUACYJNE WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA IV RO SZOLNY 214/2015 onieczne + P Dostateczna ( + P) + R ( +P +R) +D bardzo -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 23.03.2005 r. w sprawie organizacji i szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych 1 Jednostka jest obowiązana utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz teren i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dz.U.08.223.1460 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. ZAKRES OPRACOWANIA...2 2. ETAPOWANIE BUDOWY...2 3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI...2 4. ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze System Zarządzania Jakością. wg normy PN-EN ISO 9001:2009 ul. Kochanowskiego 10. 58-500 Jelenia Góra, tel. 75/6473200 fax.75/6473212 www.starostwo.jgora.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY. Szkolenia z pierwszej pomocy

SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY. Szkolenia z pierwszej pomocy SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY Szkolenia z pierwszej pomocy USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Art. 207 1. 1. Pracodawca jest obowiązany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pracując

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ Egz. nr.. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ ZLECENIODAWCA: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa WYKONAWCA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1 BEZPIECZEŃSTWO stan niezagrożenia lub spokoju To stan powodujący zarówno poczucie braku zagrożenia jak i jego rzeczywisty brak. Bezpieczeństwo i higiena pracy ma

Bardziej szczegółowo

Porażenie prądem elektrycznym - sieciowym, wysokiego napięcia, piorunem. Edukacja dla bezpieczeństwa. : Opracował: mgr Mirosław Chorąży

Porażenie prądem elektrycznym - sieciowym, wysokiego napięcia, piorunem. Edukacja dla bezpieczeństwa. : Opracował: mgr Mirosław Chorąży Porażenie prądem elektrycznym - sieciowym, wysokiego napięcia, piorunem Edukacja dla bezpieczeństwa : Opracował: mgr Mirosław Chorąży Porażenie prądem z sieci domowej Porażenie prądem elektrycznym sieciowym,

Bardziej szczegółowo

JAZDA OSÓB PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI PRZEZNACZONYMI DO JAZDY LUDZI

JAZDA OSÓB PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI PRZEZNACZONYMI DO JAZDY LUDZI JAZDA OSÓB PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI PRZEZNACZONYMI DO JAZDY LUDZI Wyłączniki krańcowe - bramki uchylnej Pomost do wysiadania z taśmy górnej Pomost do wsiadania na taśmę górną Pomost do wysiadania z taśmy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. 11a. Przyczyny wypadków

Szkolenie okresowe - OSP. 11a. Przyczyny wypadków 11a. Przyczyny wypadków 1 Przyczyny wypadków wynikające z rozwiązań technicznych Stosowanie ruchomych maszyn i ich części oraz pojazdów, w tym transportu wewnątrzzakładowego, drogowego, urządzeń dźwigowych,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Zawsze czytaj etykietę!

Zawsze czytaj etykietę! Zawsze czytaj etykietę! Informacje na temat bezpiecznego używania środków czystości Zmianie ulegną znane symbole i brzmienie niektórych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Zmiany oznakowania nie oznaczają

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAŁ1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

ZAŁ1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAŁ1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 112. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego. na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna

Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego. na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna 63 I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI

SYSTEM WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI SYSTEM WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI Jacek Bajorski Specjalista w Biurze Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Grupa LOTOS S.A. Konferencja Społeczna odpowiedzialność biznesu stymulatorem poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym 1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zna podstawowe pojęcia związane z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FAMEG" w Radomsku

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FAMEG w Radomsku REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FAMEG" w Radomsku Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2012 z dnia 25 maja 2012 r. Sekretarz Rady Nadzorczej Ewa Pawłowska Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych

Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych Sovtransavto Deutschland GmbH posiada system zarządzania w zakresie standartów jakościowych, ochrony środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. Dany system

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr

Bardziej szczegółowo

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: pracuje

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym 1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót budowlano-montażowych polegających na budowie sieci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Instrukcja postępowania w sytuacjach zagrożenia. Instrukcja postępowania w sytuacjach zagrożenia. 1 Telefony alarmowe i informacyjne na terenie Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Europejski numer alarmowy 112 Pogotowie Ratunkowe 999 Straż Pożarna 998 Policja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42.2013 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 42.2013 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 1 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 42.2013 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Urzędu

Bardziej szczegółowo

Telefony alarmowe i informacyjne

Telefony alarmowe i informacyjne Telefony alarmowe i informacyjne na terenie Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Europejski numer alarmowy 112 Pogotowie Ratunkowe 999 Straż Pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 Infolinia miejska 19 115

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ 1. Spis zawartości strona 1 2. Strona tytułowa informacji BIOZ strona 2 3. Część opisowa informacji BIOZ strona 3-5 strona 1 STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: STACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy. Wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki)

Wyższy Urząd Górniczy. Wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) Wyższy Urząd Górniczy Wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) Wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) Katowice 2011 Copyright

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE CEL PROCEDURY: ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE

R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Polityka ochrony danych osobowych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska / Kąpielisko Miejsce przeznaczone do kąpieli rganizator Profil wody w kąpielisku

Kąpieliska  / Kąpielisko Miejsce przeznaczone do kąpieli rganizator Profil wody w kąpielisku Kąpieliska Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o zmianie ustawy- Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz. 253/ wprowadziła szereg zmian w zakresie kąpielisk, miejsc przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1)

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1460. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo