OŁAWA Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY. Egzemplarz bezpłatny indd :31:25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŁAWA Nr 7-8 [133-134] Lipiec-Sierpień 2015 SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY. Egzemplarz bezpłatny. 133-134.indd 1 2015-08-31 14:31:25"

Transkrypt

1 OŁAWA Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 Egzemplarz bezpłatny SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY indd :31:25

2 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 Serwis Społeczno-Samorządowy Wydawca: Urząd Miejski w Oławie Oława Plac Zamkowy 15 tel fax Zespół redakcyjny: Lila Rzadkowska Paulina Maksymiak Renata Romanowska Andrzej Łabowski Adres redakcji Oława, Rynek - Ratusz tel , Druk: Drukarnia Euro-Druk Pęcz Strzelin ISSN Pytajcie o nasz serwis w sklepach PSS: Jakub na Os. Sobieskiego, Kwadraciak przy ul. B. Chrobrego, Stodoła na pl. Gimnazjalnym, Sezam przy ul. Dąbrowskiego i DH Na Brzeskiej oraz w Intermarche, kiosk w supermarkecie Kaufland, Eco przy ul. Kasprowicza; w następujących instytucjach: Urząd Miejski (punkt informacyjny na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu, wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, większe zakłady pracy oraz kilka kiosków gazetowych. Za nami wakacje, które w tym roku były wyjątkowo słoneczne i ciepłe. Młodzi mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość wypocząć i aktywnie spędzić czas poprzez udział w różnorodnych zajęciach rekreacyjno sportowych oraz półkoloniach, o czym piszemy na stronie 11. Przerwa wakacyjna to również okres wielu remontów w placówkach oświatowych obszerna informacja na ten temat na stronie 6. Rozpoczyna się rok szkolny, przekazujemy więc ważne komunikaty związane z pomocą materialną dla uczniów (strony 3 i 4). W ostatnim czasie znacząco wzbogaciła się infrastruktura rekreacyjna naszego miasta, co odnotowujemy na stronie 7. Już wkrótce w całej Polsce odbędzie się referendum - wykaz lokali referendalnych i materiały z tym związane publikujemy na stronach 8-9. W Oławie odbędą się również wybory uzupełniające do Rady Miejskiej (str. 8). Ponadto w bieżącym numerze 3S przedstawiamy Jubilatów, którzy otrzymali medale od Prezydenta RP Za długoletnie pożycie małżeńskie (str. 10) oraz sylwetkę Pani Anny Mańdziak oławskiej stulatki (str. 11). W związku ze zbliżającym się VIII Biegiem Koguta, Mateusz Markowski przypomina najważniejsze informacje związane z jego organizacją (strona 12). Tradycyjnie już publikujemy repertuar Kina Odra oraz propozycje imprez organizowanych przez Centrum Sztuki. W tym numerze są to zapowiedzi oławskiego koncertu w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans oraz występu Andrzeja Poniedzielskiego. Zapraszamy do lektury. W numerze Zespół redakcyjny WYPRAWKA SZKOLNA 3 OŁAWIANIN W PROGRAMIE ORLIKLAB [AŁ] 3 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE ROK SZKOLNY 2015/2016 [T. FRISCHMANN] 4 II ZAWODY PŁYWACKIE SWIM ACADEMY 5 KRADZIEŻE NA WNUCZKA 5 REMONTY OŁAWSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 6 MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ [KB] 7 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE [MP] 8 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE [MP] 8-9 ZŁOTE GODY [AŁ] 10 PÓŁKOLONIE LETNIE 11 ŻYCZENIA DLA STULATKI [RR] 11 STREET WORKOUT PARK W OŁAWIE [RR] 12 VIII BIEG KOGUTA [M. MARKOWSKI] 12 REPERTUAR KINA ODRA 13 KALENDARZ WYDARZEŃ MIEJSKICH 13 INFORMACJE CENTRUM SZTUKI 14 POZNAJ OŁAWĘ I FOTOKTOTO 15 DAWNA I WSPÓŁCZESNA OŁAWA indd :31:25

3 Lipiec-Sierpień 2015 Nr 7-8 [ ] Serwis Społeczno Samorządowy Wyprawka Szkolna INFORMACJA DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH WYPRAWKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Wniosek należy złożyć w terminie do 11 września 2015 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, po uprzednim zapoznaniu się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 938) oraz Zarządzeniem Nr 116/0050/2015 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna. Załączniki do wniosku: 1) zaświadczenie o dochodach netto (w wyjątkowych sytuacjach oświadczenie o wysokości dochodów) za rok 2013, 2) zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć: a) zaświadczenie z MOPS o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (jeśli rodzina korzysta z takiego zasiłku), b) zaświadczenie z MOPS o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, Oławianin w programie OrlikLab c) kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno pedagogiczną (dotyczy tylko uczniów niepełnosprawnych), d) uzasadnienie w przypadku uczniów objętych pomocą - limit 5%. Zasady rozliczenia 1) zwrot rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników następować będzie po przedłożeniu dowodu zakupu, np. faktura VAT lub rachuneu wystawionego na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego. Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach projektu Wyprawka szkolna. Wnioski w formie elektronicznej dostępne są na stronie OrlikLab to program, który będzie pilotażowo prowadzony na dwóch Orlikach w Polsce, tj. w Dąbrowie nad Czarną oraz w Oławie przy Szkole Podstawowej nr 2, gdzie animatorem jest Bartosz Łuś. Wnioski z pracy tych dwóch animatorów będą służyć innym trenerom w całym kraju jako przykłady dobrych praktyk. Tzw. Latający Animatorzy Kultury rozpoczęli już diagnozowanie zasobów lokalnych i analizę wydarzeń kulturalnych oraz sportowych, realizowanych na boiskach. W działania zostaną zaangażowane również inne osoby, m. in. przedstawiciele NGO, szkół, domów kultury, bibliotek, jak również mieszkańcy miejscowości, w których będzie realizowany program OrlikLab. Badania mają na celu ustalenie możliwości i potrzeb kulturalnych miast oraz opracowanie propozycji działań w tym obszarze. Inicjatywy zostaną zrealizowane jesienią, a uczestnicy projektu będą mieć zapewnione wsparcie ze strony artystów. Efektem przedsięwzięcia będzie także publikacja cyfrowa pt. Pomysły (do zrobienia) na Orliki, zawierająca scenariusze działań możliwe do zastosowania na innych boiskach. Ostatnim akcentem będzie zorganizowanie w listopadzie we Wrocławiu konferencji Fair Play Kultura dla samorządowców i przedstawicieli Orlików z całej Polski. Panu Bartoszowi serdecznie gratulujemy zakwalifikowania się do programu i życzymy dalszych sukcesów. [AŁ] indd :31:26

4 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne rok szkolny 2015/2016 Burmistrz Miasta Oława informuje, że w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r. w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz do 15 października 2015 r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. wnioski o stypendia szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2015/2016. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym można pobrać elektronicznie ze stron: Urzędu Miasta Oława oraz Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Oławie: Wnioski dostępne są również w szkołach podstawowych, gimnazjach, w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15 oraz w sekretariacie ZOSiPOW w Oławie, ul. 3 Maja 18f/u. Wypełnione wnioski należy składać do dyrektora placówki, do której dziecko uczęszcza.więcej informacji na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod numerem telefonu INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH STYPENDIAMI I ZASIŁKAMI SZKOLNYMI: Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód na członka rodziny: 1. do 456 zł netto w przypadku przyznawania stypendium za wrzesień 2015 r. i fakt zamieszkiwania w Oławie do 514 zł netto w przypadku przyznawania stypendium od 1 października 2015 r. i fakt zamieszkiwania w Oławie. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 4. Do dochodu nie wlicza się: 1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 2) zasiłku celowego; 3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; 4) wartości świadczenia w naturze; 5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zgodnie z art. art. 90b, 90c, 90d ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz z późn. zm.), pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego stanowi refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne wskazane w Uchwale Rady Miejskiej w Oławie nr XX/171/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Oława (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 139, poz.1672). Sposób rozliczania przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych podany jest w cytowanej uchwale oraz w uzasadnieniu decyzji o przyznanym świadczeniu. Burmistrz Miasta Oława Tomasz Frischmann indd :31:26

5 Lipiec-Sierpień 2015 Nr 7-8 [ ] Serwis Społeczno Samorządowy Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Sekretarza Miasta Oława 14 lipca rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko Sekretarza Miasta Oława, objęła je Lilla Rzadkowska dotychczasowy naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miejskiego. Budynek socjalany na Zwierzyńcu Dużym W lipcu przekazano pierwsze klucze użytkownikom mieszkań budynku socjalnego na Zwierzyńcu Dużym. W budynku zaprojektowano 35 mieszkań dla osób w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Wartość zadania to zł i zostało ono zrealizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. II Zawody Pływackie Swim Academy W czerwcu odbyły się II Zawody Pływackie klubu Swim Academy. Gościem specjalnym zawodów była Otylia Jędrzejczak - jedna z największych gwiazd polskiego sportu - mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, mistrzy- ni Europy. Impreza zgromadziła liczne grono młodych zawodników. Była też doskonałą okazją do zrobienia pamiątkowego zdjęcia z mistrzynią olimpijską. [AŁ] Foto: Fotoberety.pl Kradzieże na wnuczka Komenda Powiatowa Policji w Oławie ostrzega przed często powtarzającymi się przypadkami oszustw i kradzieży tzw. metodą na wnuczka. Policjanci apelują o czujność oraz ostrożność: - w przypadku odebrania telefonu od rzekomego członka rodziny z prośbą o pieniądze, sprawdź dokładnie, z kim rozmawiasz, zadzwoń do tej osoby i potwierdź otrzymaną informację, - zachowaj szczególną rozwagę w kontaktach z osobami przypadkowo poznanymi, interesującymi się stanem majątkowym, - nie wpuszczaj do mieszkania i domu osób podających się za pracowników administracji, bez wcześniejszego zawiadomienia o ich wizycie; w przypadku wątpliwości zadzwoń do biura administracji i ustal stan faktyczny, - w sytuacji pojawienia się podejrzenia, że możesz paść ofiarą oszustwa, niezwłocznie zawiadom Policję, nr tel. 997 lub indd :31:27

6 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 Remonty oławskich placówek oświatowych W czasie wakacji trwały prace remontowe i inwestycyjne w oławskich placówkach oświatowych. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 zakończyła się termomodernizacja budynków. W Szkole Podstawowej nr 4 wymienione zostało pokrycie dachu, a na poddaszu utworzono nowe sale lekcyjne. W Szkole Podstawowej nr 5 na podłogach w korytarzach i szatniach położono trwałą i odporną wykładzinę. W Gimnazjum nr 1 wyremontowano łazienki i salę gimnastyczną, natomiast w Gimnazjum nr 2 przy ul. Lwowskiej powstaje boisko wielofunkcyjne ze stanowiskiem do pchnięcia kulą, skocznią do skoków w dal i bieżnią. Zakończył się również remont łazienek i sali gimnastycznej. Wielofunkcyjne boisko powstanie również przy Szkole Podstawowej nr 1. W Przedszkolach Miejskich nr 2 i nr 4 wyremontowane zostały kuchnie wraz z zapleczami, natomiast w Żłobku Miejskim gruntownie zmodernizowano instalację elektryczną. Łączna kwota środków zaangażowanych w odnowę i unowocześnienie oławskich placówek oświatowych to prawie 4 miliony złotych. Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5 Gimnazjum nr 2 Przedszkole nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr indd :31:28

7 Lipiec-Sierpień 2015 Nr 7-8 [ ] Serwis Społeczno Samorządowy Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej W ostatnim czasie na terenach rekreacyjnych została rozbudowana infrastruktura umożliwiająca czynne spędzanie wolnego czasu oraz wspomagająca rozwój psychomotoryczny. Na terenach rekreacyjnych przy ul. 11 Listopada tzw. Miasteczku: opracowanie dokumentacji, zakup i montaż piramidy linowej TITAN zł, montaż dwóch stołów do gry w szachy, jednego do gry w chińczyka oraz dwóch koszy betonowych zł, zakup wraz z dostawą urządzeń siłowni plenerowej dla osób niepełnosprawnych, tj. dwóch podwójnych urządzeń: sztangi do wypychania oraz drążka do podciągania, a także rowerka do ćwiczeń rąk lub nóg i siłacza koszt: zł, zakup wraz z dostawą urządzeń siłowni plenerowej zł, zakup dwóch tablic regulaminowych (przy szachach oraz parkour) zł, wymiana oświetlenia terenów miejskich przy wjeździe na Miasteczko za kwotę zł brutto. W innych częściach miasta: wykonanie ogrodzenia placu zabaw w rejonie ulic Zielnej i Dzierżonia wraz z przeniesieniem kosza do gry na teren obok boiska do piłki nożnej za kwotę zł, sakup od firmy Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o. wraz z dostawą i montażem piaskownicy betonowej oraz 2-osobowej huśtawki z siedziskami mieszanymi zł, zakup wraz z dostawą i montażem dwóch ławek oraz kosza na śmieci na terenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr zł. Łączny koszt wykonanych prac: zł. [KB] indd :31:29

8 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Oławie 13 września odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Oławie w okręgu wyborczym nr 7. Głosować będą mieszkańcy ul. Chrobrego numery: nieparzyste 35-71, parzyste oraz ul. Zamkniętej. O mandat radnego w tym okręgu ubiegają się: 1. Andrzej Grzeszczak 2. Arkadiusz Kwiatkowski 3. Mieczysław Koprowski 4. Mateusz Markowski 5. Marcin Turek Głosowanie odbędzie się w godzinach od 7:00 do 21:00 w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Rybackiej 6a. Do 4 września wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej pełnomocnictwem do głosowania. [MP] Referendum ogólnokrajowe 6 września odbędzie się referendum ogólnokrajowe zarządzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Głosujący będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące: 1) wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 2) utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa, 3) bezpośredniego wpisania do ustawy Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości te rozstrzygać na korzyść podatnika. Do 1 września osoby uprawnione do udziału w referendum mogą składać wnioski o dopisanie do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Głosowanie odbywać się będzie od godz. 6:00 do 22:00 w 19 obwodach głosowania. Wykaz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum jest dostępny na stronie 9. [MP] indd :31:29

9 Lipiec-Sierpień 2015 Nr 7-8 [ ] Serwis Społeczno Samorządowy OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA OŁAWA z dnia 27 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r indd :31:30

10 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 Złote Gody 12 i 19 sierpnia w Urzędzie Stanu Cywilnego Burmistrz Miasta Oława Tomasz Frischmann wręczył przyznane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 50-lecie małżeństwa świętowały cztery pary: Państwo Maria i Henryk Kochutkowie, Janina i Daniel Tomczykowie, Stanisława i Adam Walaskowie oraz Bogumiła i Bolesław Łukasikowie. Serdecznie gratulujemy Jubilatom. [AŁ] Maria i Henryk Kochutkowie Janina i Daniel Tomczykowie Stanisława i Adam Walaskowie Bogumiła i Bolesław Łukasikowie indd :31:32

11 Lipiec-Sierpień 2015 Nr 7-8 [ ] Serwis Społeczno Samorządowy Półkolonie letnie 24 lipca zakończyły się półkolonie letnie dla dzieci, zorganizowane przez Urząd Miejski w Oławie. Dwa pierwsze turnusy odbyły się w Szkole Podstawowej nr 8, a kolejne w Szkole Podstawowej nr 5. Taka forma spędzania lata w mieście cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy znaczna liczba uczestników. W sumie w półkoloniach wzięło udział 394 dzieci, w wieku od 6 do 11 lat. Zajęcia programowe odbywały się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do Opłata za uczestnictwo w jednym turnusie wynosiła 100 zł. Dzieci miały zapewnione 3 posiłki w ciągu dnia oraz opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej. W ramach programu przygotowanego przez kierownika półkolonii - panią Marię Szumejło - podczas każdego dnia przeprowadzane były zajęcia sportowe i artystyczne, urozmaicane różnego rodzaju konkursami i zawodami. Dzieci poprzez zabawę uczyły się poprawnego i bezpiecznego zachowania podczas wakacji oraz w różnych sytuacjach życiowych. W trakcie każdego turnusu odbyły się spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, którzy przeprowadzili pogadanki dydaktyczne. Organizowane zajęcia sprzyjały także kształtowaniu umiejętności współżycia w grupie, dbania o siebie i innych, rozwijania umiejętności artystycznych i sportowych. Dzieci brały również udział w pogadankach i dyskusjach pt.: Co kraj, to obyczaj, które przybliżyły im kulturę i zwyczaje krajów europejskich. Wiele wrażeń zapewniły uczestnikom zajęcia rekreacyjne i nauka pływania na basenie Termy Jakuba, seanse filmowe w kinie ODRA w Oławie, zwiedzanie Izby Muzealnej Ziemi Oławskiej, czy wejście na wieżę ratuszową i podziwianie panoramy Oławy. Każdy turnus zakończył się krótką prezentacją arty- styczną poszczególnych grup, podczas której uczestnicy mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich drobne upominki i słodycze oraz pamiątkowe zdjęcia, a także lody ufundowane przez burmistrza Tomasza Frischmanna. Dziękujemy kierownikowi półkolonii, pani Marii Szumejło, wychowawcom, Termom Jakuba, Centrum Sztuki w Oławie, Izbie Muzealnej Ziemi Oławskiej, Oławskiej Telewizji Kablowej oraz sponsorom, którzy ufundowali dzieciom, słodycze i drobne upominki: pani Marii Październik oraz panu Wiktorowi Gorodczuk. [RR] Życzenia dla stulatki 19 sierpnia swoje setne urodziny obchodziła oławianka, Pani Anna Mańdziak. Podczas uroczystego spotkania jubileuszowego, które odbyło się w niedzielę 23 sierpnia, Burmistrz Miasta Oława Tomasz Frischmann osobiście złożył życzenia dostojnej Jubilatce, a także wręczył okolicznościowy grawerton, upominki oraz kwiaty. Gratulujemy i życzymy wielu kolejnych lat w zdrowiu, a także miłości i szacunku ze strony bliskich! [RR] Fot. Gazeta Powiatowa WO indd :31:32

12 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 Street Workout Park w Oławie 16 sierpnia na oławskim Miasteczku otwarto nowo wybudowany Street Workout Park z profesjonalnymi, atestowanymi urządzeniami do ćwiczeń. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Oławy Tomasz Frischmann. Park powstał z inicjatywy grupy młodych pasjonatów tej formy aktywności we współpracy z władzami miasta Oława. Za symboliczną opłatę wydzierżawiono pomysłodawcom teren, a ponadto sfinansowano opracowanie projektu, w tym między innymi dwukrotne badania geologiczne, przygotowanie terenu (korytowanie i fundamenty) oraz montaż urządzeń. Podczas otwarcia odbyły się zawody siłowe oraz pokazy grup m.in. z Oławy, Brzegu i Opola. W kategorii FREESTYLE BATTLE sukces odnieśli zawodnicy z opolskiego klubu Eagle Force Opole : I miejsce - Rafał Bazyli, II miejsce - Sebastian Okoń, III miejsce - Jarek Bulla. W konkurencji siłowej I miejsce zajął Dawid Kuleszyński, II - Dawid Biliński, III miejsce uzyskał Jerzy Makarewicz. Wśród kobiet najlepsza okazała się Cristina Veneri z oławskiego klubu Street Workout Oława. Gratulujemy! [RR] VIII Bieg Koguta - 6 września 2015 Niewiele czasu pozostało do VIII Biegu Koguta. W ramach przypomnienia publikujemy kilka najważniejszych informacji organizacyjnych dla biegaczy: - sprawdź, czy zapisałeś się na bieg i opłaciłeś wpisowe - 25 zł (potwierdzenie to nadany numer startowy), - osoby, które zapisały się na bieg, ale nie opłaciły wpisowego, w dniu zawodów będą musiały ponownie się zarejestrować i uiścić opłatę w wysokości 40 zł, - zawodnicy z okolic Oławy mogą odebrać pakiety startowe już w piątek w godz i sobotę w biurze zawodów przy ul. Sportowej (Stadion Miejski OCKF w Oławie), - biuro w dniu imprezy jest czynne tylko do godz: (punktualnie zamykamy). - prosimy o wcześniejsze przybycie, co pozwoli uniknąć długich kolejek, - start i meta będą na oławskim Rynku, zaś depozyt - przy wejściu na halę sportową, - numery startowe powinny być przypięte do koszulki, bez nich nie będzie wykonany pomiar czasu danego zawodnika, - zaplecze sanitarne i posiłek regeneracyjny będą przygotowane na Stadionie Miejskim, - dekoracja odbędzie się o godz: na Stadionie Miejskim, - ponadto informujemy, że osoby przyjezdne będą mogły skorzystać z noclegu (z soboty na niedzielę) na hali sportowej, gdzie organizatorzy zapewniają bezpłatnie materace. Mateusz Markowski indd :31:33

13 Lipiec-Sierpień 2015 Nr 7-8 [ ] Serwis Społeczno Samorządowy KALENDARZ WYDARZEŃ MIEJSKICH WRZESIEŃ 2015 Uroczyste obchody Dnia Kombatanta , Rynek, Narodowe czytanie z Wieży Ratusza , Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie Ratusz, Rynek, Oławski Bieg Koguta , start w Rynku, Obchody 70 - lecia sportu na ziemi oławskiej , Centrum Współpracy Europejskiej, ul. Młyńska 3. Impreza zamknięta. Wstęp na podstawie zaproszenia. Więcej informacji: Komitet Organizacyjny obchodów jubileuszu 70-lecia sportu na Ziemi Oławskiej tel , Wratislavia Cantans - Koncert Eighth Blackbird z udziałem Agaty Zubel , godz , Ośrodek Współpracy Europejskiej, ul. Młyńska 3, Koncert jubileuszowy Live? Andrzeja Poniedzielskiego , godz , Ośrodek Współpracy Europejskiej, ul. Młyńska 3, Okręgowa Wystawa Filatelistyczna Oława , Klub Parnas Spółdzielni Mieszkaniowej Odra w Oławie, ul. 1 Maja 13, Europejskie Dni Dziedzictwa Utracone Dziedzictwo , Ratusz, Indywidualne Mistrzostwa w warcabach 100-polowych Klub Parnas przy ul. 1 Maja indd :31:34

14 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień indd :31:35

15 Lipiec-Sierpień 2015 Nr 7-8 [ ] Serwis Społeczno Samorządowy Fotoktoto Kogo rozpoznajesz na tej fotografii? Poznaj Oławę Co przedstawia to zdjęcie? Rozwiązanie z poprzedniego numeru Budowa dworca PKS Zdjęcie przedstawia nauczycieli Licem Ogólnokształcącego: 1 (?) Fiedeń, 2 (?) Tęcza, 3 S. Stępień, 4 (?) Żarowska, 5 Szuszkiewicz, 6 (?) Żarowska, 7 (?) Czapelski, 8 (?) Rybałowska-Bień, 9 (?) Krawców, 10 (?) Błażewicz, 11(?) Śliwińska, 12 (?) Palider, 13 (?) Halecka indd :31:36

16 Plac Zamkowy przed 1945 i obecnie indd :31:36

OŁAWA Nr 10 [112] Październik 2013 SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY. Dzień Edukacji Narodowej [s. 8-9] Goście z Oberasbach [s. 4] Egzemplarz bezpłatny

OŁAWA Nr 10 [112] Październik 2013 SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY. Dzień Edukacji Narodowej [s. 8-9] Goście z Oberasbach [s. 4] Egzemplarz bezpłatny OŁAWA Nr 10 [112] Październik 2013 Egzemplarz bezpłatny SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY foto: osi-olawa.info Dzień Edukacji Narodowej [s. 8-9] Goście z Oberasbach [s. 4] Serwis Społeczno Samorządowy Nr 10

Bardziej szczegółowo

SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 6 (24) Oława czerwiec 06

SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 6 (24) Oława czerwiec 06 SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 6 (24) Oława czerwiec 06 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3S Serwis Społeczno - Samorządowy Wydawca: Urząd Miejski w Oławie 55-200 Oława pl. Zamkowy 15 tel. 313 23 46 fax. 313 24 91

Bardziej szczegółowo

Remont stacji i odcinka PKP

Remont stacji i odcinka PKP SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 7-8 (49-50) Oława lipiec - sierpień 08 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Remont stacji i odcinka PKP Serwis Społeczno-Samorządowy Wydawca: Urząd Miejski w Oławie 55-200 Oława Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie: Pomoc materialna przysługuje: Pomoc materialna o charakterze socjalnym może

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie: Pomoc materialna przysługuje: Pomoc materialna o charakterze socjalnym może Burmistrz Miasta Malborka na podstawie Uchwały Nr XXXV/328/09 Rady Miasta Malborka z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 1653 w Jarosławiu Nr 128/XIV/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 12 (30) Oława grudzień 06

SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 12 (30) Oława grudzień 06 SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 12 (30) Oława grudzień 06 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3S Serwis Społeczno - Samorządowy Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2007 wszystkim

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ZA ŚMIECI OD 1 LIPCA 2013

OPŁATA ZA ŚMIECI OD 1 LIPCA 2013 OPŁATA ZA ŚMIECI OD 1 LIPCA 2013 Zespół redakcyjny: Antoni Kopeć, Weronika Szwaj, or@katywroclawskie.pl. Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Przygotowanie, skład i druk: Drukarnia ANTEX, www.antex.pl

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2011. Nr 4 (95) LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 ISSN 1643-0603

Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2011. Nr 4 (95) LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 ISSN 1643-0603 Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2011 1 Nr 4 (95) LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 ISSN 1643-0603 DZIĘKUJĄC ZA CHLEB Pogoda w tym roku niezbyt sprzyjała rolnikom, plony będą zapewne niższe niż w ubiegłych

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk.

AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk. www.slonsk.pl/gazeta redakcja@slonsk.pl P W Ś Cz. Pt S N SŁOŃSK AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk. Lipiec

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016. INFORMACJA i INSTRUKCJA

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016. INFORMACJA i INSTRUKCJA STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA i INSTRUKCJA INFORMACJA dla osób ubiegających się o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki:

Bardziej szczegółowo

NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA Fot. M. Bauer Fot. E. Soński Fot. E. Soński Spis treści - Informacja Burmistrza str. 2 - Sprawdź

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE IADOMOŚCI Z RATUSZA

SOLECKIE IADOMOŚCI Z RATUSZA W Nr 259 17 lipca 2015 r. Egzemplarz bezpłatny SOLEC KUJAWSKI 1325-2015 690. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH VII SESJA RM Plan dla inwestora Powodem zwołania nadzwyczajnej sesji rady miejskiej na 8 lipca

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

Podgórskie jubileusze

Podgórskie jubileusze DZIELNICA XI m. Krakowa PODGÓRZE DUCHACKIE Kurdwanów Piaski Wielkie Wola Duchacka PL ISSN 1897-6867 Po przeczytaniu, przekaż dalej www.dzielnica11.krakow.pl Nr 8 (64), Rok VIII Listopad-Grudzień 2014 Wyjątkowe

Bardziej szczegółowo

polski sierpień, polski wrzesień

polski sierpień, polski wrzesień NUMER 08/116 SIERPIEŃ 2012 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA LOKALIZACJA BIZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska polski sierpień, polski wrzesień INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Stypendia szkolne/zasiłki szkolne

Stypendia szkolne/zasiłki szkolne Stypendia szkolne/zasiłki szkolne W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o stypendium szkolne i zasiłki szkolne należy składać w MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE przy ul. Sienkiewicza 34

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 nr 07 (140) sierpień 2014 ISSN 1233-0574 Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 Mieszkaniec Golęczewa został szefem poznańskiej Kliniki W Złotkowie powstała pierwsza w Wielkopolsce stanica rowerowa

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo