OŁAWA Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY. Egzemplarz bezpłatny indd :31:25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŁAWA Nr 7-8 [133-134] Lipiec-Sierpień 2015 SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY. Egzemplarz bezpłatny. 133-134.indd 1 2015-08-31 14:31:25"

Transkrypt

1 OŁAWA Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 Egzemplarz bezpłatny SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY indd :31:25

2 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 Serwis Społeczno-Samorządowy Wydawca: Urząd Miejski w Oławie Oława Plac Zamkowy 15 tel fax Zespół redakcyjny: Lila Rzadkowska Paulina Maksymiak Renata Romanowska Andrzej Łabowski Adres redakcji Oława, Rynek - Ratusz tel , Druk: Drukarnia Euro-Druk Pęcz Strzelin ISSN Pytajcie o nasz serwis w sklepach PSS: Jakub na Os. Sobieskiego, Kwadraciak przy ul. B. Chrobrego, Stodoła na pl. Gimnazjalnym, Sezam przy ul. Dąbrowskiego i DH Na Brzeskiej oraz w Intermarche, kiosk w supermarkecie Kaufland, Eco przy ul. Kasprowicza; w następujących instytucjach: Urząd Miejski (punkt informacyjny na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu, wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, większe zakłady pracy oraz kilka kiosków gazetowych. Za nami wakacje, które w tym roku były wyjątkowo słoneczne i ciepłe. Młodzi mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość wypocząć i aktywnie spędzić czas poprzez udział w różnorodnych zajęciach rekreacyjno sportowych oraz półkoloniach, o czym piszemy na stronie 11. Przerwa wakacyjna to również okres wielu remontów w placówkach oświatowych obszerna informacja na ten temat na stronie 6. Rozpoczyna się rok szkolny, przekazujemy więc ważne komunikaty związane z pomocą materialną dla uczniów (strony 3 i 4). W ostatnim czasie znacząco wzbogaciła się infrastruktura rekreacyjna naszego miasta, co odnotowujemy na stronie 7. Już wkrótce w całej Polsce odbędzie się referendum - wykaz lokali referendalnych i materiały z tym związane publikujemy na stronach 8-9. W Oławie odbędą się również wybory uzupełniające do Rady Miejskiej (str. 8). Ponadto w bieżącym numerze 3S przedstawiamy Jubilatów, którzy otrzymali medale od Prezydenta RP Za długoletnie pożycie małżeńskie (str. 10) oraz sylwetkę Pani Anny Mańdziak oławskiej stulatki (str. 11). W związku ze zbliżającym się VIII Biegiem Koguta, Mateusz Markowski przypomina najważniejsze informacje związane z jego organizacją (strona 12). Tradycyjnie już publikujemy repertuar Kina Odra oraz propozycje imprez organizowanych przez Centrum Sztuki. W tym numerze są to zapowiedzi oławskiego koncertu w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans oraz występu Andrzeja Poniedzielskiego. Zapraszamy do lektury. W numerze Zespół redakcyjny WYPRAWKA SZKOLNA 3 OŁAWIANIN W PROGRAMIE ORLIKLAB [AŁ] 3 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE ROK SZKOLNY 2015/2016 [T. FRISCHMANN] 4 II ZAWODY PŁYWACKIE SWIM ACADEMY 5 KRADZIEŻE NA WNUCZKA 5 REMONTY OŁAWSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 6 MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ [KB] 7 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE [MP] 8 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE [MP] 8-9 ZŁOTE GODY [AŁ] 10 PÓŁKOLONIE LETNIE 11 ŻYCZENIA DLA STULATKI [RR] 11 STREET WORKOUT PARK W OŁAWIE [RR] 12 VIII BIEG KOGUTA [M. MARKOWSKI] 12 REPERTUAR KINA ODRA 13 KALENDARZ WYDARZEŃ MIEJSKICH 13 INFORMACJE CENTRUM SZTUKI 14 POZNAJ OŁAWĘ I FOTOKTOTO 15 DAWNA I WSPÓŁCZESNA OŁAWA indd :31:25

3 Lipiec-Sierpień 2015 Nr 7-8 [ ] Serwis Społeczno Samorządowy Wyprawka Szkolna INFORMACJA DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH WYPRAWKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Wniosek należy złożyć w terminie do 11 września 2015 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, po uprzednim zapoznaniu się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 938) oraz Zarządzeniem Nr 116/0050/2015 Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna. Załączniki do wniosku: 1) zaświadczenie o dochodach netto (w wyjątkowych sytuacjach oświadczenie o wysokości dochodów) za rok 2013, 2) zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć: a) zaświadczenie z MOPS o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (jeśli rodzina korzysta z takiego zasiłku), b) zaświadczenie z MOPS o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, Oławianin w programie OrlikLab c) kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno pedagogiczną (dotyczy tylko uczniów niepełnosprawnych), d) uzasadnienie w przypadku uczniów objętych pomocą - limit 5%. Zasady rozliczenia 1) zwrot rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników następować będzie po przedłożeniu dowodu zakupu, np. faktura VAT lub rachuneu wystawionego na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego. Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach projektu Wyprawka szkolna. Wnioski w formie elektronicznej dostępne są na stronie OrlikLab to program, który będzie pilotażowo prowadzony na dwóch Orlikach w Polsce, tj. w Dąbrowie nad Czarną oraz w Oławie przy Szkole Podstawowej nr 2, gdzie animatorem jest Bartosz Łuś. Wnioski z pracy tych dwóch animatorów będą służyć innym trenerom w całym kraju jako przykłady dobrych praktyk. Tzw. Latający Animatorzy Kultury rozpoczęli już diagnozowanie zasobów lokalnych i analizę wydarzeń kulturalnych oraz sportowych, realizowanych na boiskach. W działania zostaną zaangażowane również inne osoby, m. in. przedstawiciele NGO, szkół, domów kultury, bibliotek, jak również mieszkańcy miejscowości, w których będzie realizowany program OrlikLab. Badania mają na celu ustalenie możliwości i potrzeb kulturalnych miast oraz opracowanie propozycji działań w tym obszarze. Inicjatywy zostaną zrealizowane jesienią, a uczestnicy projektu będą mieć zapewnione wsparcie ze strony artystów. Efektem przedsięwzięcia będzie także publikacja cyfrowa pt. Pomysły (do zrobienia) na Orliki, zawierająca scenariusze działań możliwe do zastosowania na innych boiskach. Ostatnim akcentem będzie zorganizowanie w listopadzie we Wrocławiu konferencji Fair Play Kultura dla samorządowców i przedstawicieli Orlików z całej Polski. Panu Bartoszowi serdecznie gratulujemy zakwalifikowania się do programu i życzymy dalszych sukcesów. [AŁ] indd :31:26

4 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne rok szkolny 2015/2016 Burmistrz Miasta Oława informuje, że w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r. w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz do 15 października 2015 r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. wnioski o stypendia szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2015/2016. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym można pobrać elektronicznie ze stron: Urzędu Miasta Oława oraz Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Oławie: Wnioski dostępne są również w szkołach podstawowych, gimnazjach, w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15 oraz w sekretariacie ZOSiPOW w Oławie, ul. 3 Maja 18f/u. Wypełnione wnioski należy składać do dyrektora placówki, do której dziecko uczęszcza.więcej informacji na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod numerem telefonu INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH STYPENDIAMI I ZASIŁKAMI SZKOLNYMI: Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód na członka rodziny: 1. do 456 zł netto w przypadku przyznawania stypendium za wrzesień 2015 r. i fakt zamieszkiwania w Oławie do 514 zł netto w przypadku przyznawania stypendium od 1 października 2015 r. i fakt zamieszkiwania w Oławie. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 4. Do dochodu nie wlicza się: 1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 2) zasiłku celowego; 3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; 4) wartości świadczenia w naturze; 5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zgodnie z art. art. 90b, 90c, 90d ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz z późn. zm.), pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego stanowi refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne wskazane w Uchwale Rady Miejskiej w Oławie nr XX/171/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Oława (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 139, poz.1672). Sposób rozliczania przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych podany jest w cytowanej uchwale oraz w uzasadnieniu decyzji o przyznanym świadczeniu. Burmistrz Miasta Oława Tomasz Frischmann indd :31:26

5 Lipiec-Sierpień 2015 Nr 7-8 [ ] Serwis Społeczno Samorządowy Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Sekretarza Miasta Oława 14 lipca rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko Sekretarza Miasta Oława, objęła je Lilla Rzadkowska dotychczasowy naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miejskiego. Budynek socjalany na Zwierzyńcu Dużym W lipcu przekazano pierwsze klucze użytkownikom mieszkań budynku socjalnego na Zwierzyńcu Dużym. W budynku zaprojektowano 35 mieszkań dla osób w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Wartość zadania to zł i zostało ono zrealizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. II Zawody Pływackie Swim Academy W czerwcu odbyły się II Zawody Pływackie klubu Swim Academy. Gościem specjalnym zawodów była Otylia Jędrzejczak - jedna z największych gwiazd polskiego sportu - mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, mistrzy- ni Europy. Impreza zgromadziła liczne grono młodych zawodników. Była też doskonałą okazją do zrobienia pamiątkowego zdjęcia z mistrzynią olimpijską. [AŁ] Foto: Fotoberety.pl Kradzieże na wnuczka Komenda Powiatowa Policji w Oławie ostrzega przed często powtarzającymi się przypadkami oszustw i kradzieży tzw. metodą na wnuczka. Policjanci apelują o czujność oraz ostrożność: - w przypadku odebrania telefonu od rzekomego członka rodziny z prośbą o pieniądze, sprawdź dokładnie, z kim rozmawiasz, zadzwoń do tej osoby i potwierdź otrzymaną informację, - zachowaj szczególną rozwagę w kontaktach z osobami przypadkowo poznanymi, interesującymi się stanem majątkowym, - nie wpuszczaj do mieszkania i domu osób podających się za pracowników administracji, bez wcześniejszego zawiadomienia o ich wizycie; w przypadku wątpliwości zadzwoń do biura administracji i ustal stan faktyczny, - w sytuacji pojawienia się podejrzenia, że możesz paść ofiarą oszustwa, niezwłocznie zawiadom Policję, nr tel. 997 lub indd :31:27

6 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 Remonty oławskich placówek oświatowych W czasie wakacji trwały prace remontowe i inwestycyjne w oławskich placówkach oświatowych. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 zakończyła się termomodernizacja budynków. W Szkole Podstawowej nr 4 wymienione zostało pokrycie dachu, a na poddaszu utworzono nowe sale lekcyjne. W Szkole Podstawowej nr 5 na podłogach w korytarzach i szatniach położono trwałą i odporną wykładzinę. W Gimnazjum nr 1 wyremontowano łazienki i salę gimnastyczną, natomiast w Gimnazjum nr 2 przy ul. Lwowskiej powstaje boisko wielofunkcyjne ze stanowiskiem do pchnięcia kulą, skocznią do skoków w dal i bieżnią. Zakończył się również remont łazienek i sali gimnastycznej. Wielofunkcyjne boisko powstanie również przy Szkole Podstawowej nr 1. W Przedszkolach Miejskich nr 2 i nr 4 wyremontowane zostały kuchnie wraz z zapleczami, natomiast w Żłobku Miejskim gruntownie zmodernizowano instalację elektryczną. Łączna kwota środków zaangażowanych w odnowę i unowocześnienie oławskich placówek oświatowych to prawie 4 miliony złotych. Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5 Gimnazjum nr 2 Przedszkole nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr indd :31:28

7 Lipiec-Sierpień 2015 Nr 7-8 [ ] Serwis Społeczno Samorządowy Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej W ostatnim czasie na terenach rekreacyjnych została rozbudowana infrastruktura umożliwiająca czynne spędzanie wolnego czasu oraz wspomagająca rozwój psychomotoryczny. Na terenach rekreacyjnych przy ul. 11 Listopada tzw. Miasteczku: opracowanie dokumentacji, zakup i montaż piramidy linowej TITAN zł, montaż dwóch stołów do gry w szachy, jednego do gry w chińczyka oraz dwóch koszy betonowych zł, zakup wraz z dostawą urządzeń siłowni plenerowej dla osób niepełnosprawnych, tj. dwóch podwójnych urządzeń: sztangi do wypychania oraz drążka do podciągania, a także rowerka do ćwiczeń rąk lub nóg i siłacza koszt: zł, zakup wraz z dostawą urządzeń siłowni plenerowej zł, zakup dwóch tablic regulaminowych (przy szachach oraz parkour) zł, wymiana oświetlenia terenów miejskich przy wjeździe na Miasteczko za kwotę zł brutto. W innych częściach miasta: wykonanie ogrodzenia placu zabaw w rejonie ulic Zielnej i Dzierżonia wraz z przeniesieniem kosza do gry na teren obok boiska do piłki nożnej za kwotę zł, sakup od firmy Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o. wraz z dostawą i montażem piaskownicy betonowej oraz 2-osobowej huśtawki z siedziskami mieszanymi zł, zakup wraz z dostawą i montażem dwóch ławek oraz kosza na śmieci na terenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr zł. Łączny koszt wykonanych prac: zł. [KB] indd :31:29

8 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Oławie 13 września odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Oławie w okręgu wyborczym nr 7. Głosować będą mieszkańcy ul. Chrobrego numery: nieparzyste 35-71, parzyste oraz ul. Zamkniętej. O mandat radnego w tym okręgu ubiegają się: 1. Andrzej Grzeszczak 2. Arkadiusz Kwiatkowski 3. Mieczysław Koprowski 4. Mateusz Markowski 5. Marcin Turek Głosowanie odbędzie się w godzinach od 7:00 do 21:00 w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Rybackiej 6a. Do 4 września wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej pełnomocnictwem do głosowania. [MP] Referendum ogólnokrajowe 6 września odbędzie się referendum ogólnokrajowe zarządzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Głosujący będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące: 1) wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 2) utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa, 3) bezpośredniego wpisania do ustawy Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości te rozstrzygać na korzyść podatnika. Do 1 września osoby uprawnione do udziału w referendum mogą składać wnioski o dopisanie do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Głosowanie odbywać się będzie od godz. 6:00 do 22:00 w 19 obwodach głosowania. Wykaz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum jest dostępny na stronie 9. [MP] indd :31:29

9 Lipiec-Sierpień 2015 Nr 7-8 [ ] Serwis Społeczno Samorządowy OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA OŁAWA z dnia 27 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r indd :31:30

10 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 Złote Gody 12 i 19 sierpnia w Urzędzie Stanu Cywilnego Burmistrz Miasta Oława Tomasz Frischmann wręczył przyznane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 50-lecie małżeństwa świętowały cztery pary: Państwo Maria i Henryk Kochutkowie, Janina i Daniel Tomczykowie, Stanisława i Adam Walaskowie oraz Bogumiła i Bolesław Łukasikowie. Serdecznie gratulujemy Jubilatom. [AŁ] Maria i Henryk Kochutkowie Janina i Daniel Tomczykowie Stanisława i Adam Walaskowie Bogumiła i Bolesław Łukasikowie indd :31:32

11 Lipiec-Sierpień 2015 Nr 7-8 [ ] Serwis Społeczno Samorządowy Półkolonie letnie 24 lipca zakończyły się półkolonie letnie dla dzieci, zorganizowane przez Urząd Miejski w Oławie. Dwa pierwsze turnusy odbyły się w Szkole Podstawowej nr 8, a kolejne w Szkole Podstawowej nr 5. Taka forma spędzania lata w mieście cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy znaczna liczba uczestników. W sumie w półkoloniach wzięło udział 394 dzieci, w wieku od 6 do 11 lat. Zajęcia programowe odbywały się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do Opłata za uczestnictwo w jednym turnusie wynosiła 100 zł. Dzieci miały zapewnione 3 posiłki w ciągu dnia oraz opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej. W ramach programu przygotowanego przez kierownika półkolonii - panią Marię Szumejło - podczas każdego dnia przeprowadzane były zajęcia sportowe i artystyczne, urozmaicane różnego rodzaju konkursami i zawodami. Dzieci poprzez zabawę uczyły się poprawnego i bezpiecznego zachowania podczas wakacji oraz w różnych sytuacjach życiowych. W trakcie każdego turnusu odbyły się spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, którzy przeprowadzili pogadanki dydaktyczne. Organizowane zajęcia sprzyjały także kształtowaniu umiejętności współżycia w grupie, dbania o siebie i innych, rozwijania umiejętności artystycznych i sportowych. Dzieci brały również udział w pogadankach i dyskusjach pt.: Co kraj, to obyczaj, które przybliżyły im kulturę i zwyczaje krajów europejskich. Wiele wrażeń zapewniły uczestnikom zajęcia rekreacyjne i nauka pływania na basenie Termy Jakuba, seanse filmowe w kinie ODRA w Oławie, zwiedzanie Izby Muzealnej Ziemi Oławskiej, czy wejście na wieżę ratuszową i podziwianie panoramy Oławy. Każdy turnus zakończył się krótką prezentacją arty- styczną poszczególnych grup, podczas której uczestnicy mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich drobne upominki i słodycze oraz pamiątkowe zdjęcia, a także lody ufundowane przez burmistrza Tomasza Frischmanna. Dziękujemy kierownikowi półkolonii, pani Marii Szumejło, wychowawcom, Termom Jakuba, Centrum Sztuki w Oławie, Izbie Muzealnej Ziemi Oławskiej, Oławskiej Telewizji Kablowej oraz sponsorom, którzy ufundowali dzieciom, słodycze i drobne upominki: pani Marii Październik oraz panu Wiktorowi Gorodczuk. [RR] Życzenia dla stulatki 19 sierpnia swoje setne urodziny obchodziła oławianka, Pani Anna Mańdziak. Podczas uroczystego spotkania jubileuszowego, które odbyło się w niedzielę 23 sierpnia, Burmistrz Miasta Oława Tomasz Frischmann osobiście złożył życzenia dostojnej Jubilatce, a także wręczył okolicznościowy grawerton, upominki oraz kwiaty. Gratulujemy i życzymy wielu kolejnych lat w zdrowiu, a także miłości i szacunku ze strony bliskich! [RR] Fot. Gazeta Powiatowa WO indd :31:32

12 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień 2015 Street Workout Park w Oławie 16 sierpnia na oławskim Miasteczku otwarto nowo wybudowany Street Workout Park z profesjonalnymi, atestowanymi urządzeniami do ćwiczeń. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Oławy Tomasz Frischmann. Park powstał z inicjatywy grupy młodych pasjonatów tej formy aktywności we współpracy z władzami miasta Oława. Za symboliczną opłatę wydzierżawiono pomysłodawcom teren, a ponadto sfinansowano opracowanie projektu, w tym między innymi dwukrotne badania geologiczne, przygotowanie terenu (korytowanie i fundamenty) oraz montaż urządzeń. Podczas otwarcia odbyły się zawody siłowe oraz pokazy grup m.in. z Oławy, Brzegu i Opola. W kategorii FREESTYLE BATTLE sukces odnieśli zawodnicy z opolskiego klubu Eagle Force Opole : I miejsce - Rafał Bazyli, II miejsce - Sebastian Okoń, III miejsce - Jarek Bulla. W konkurencji siłowej I miejsce zajął Dawid Kuleszyński, II - Dawid Biliński, III miejsce uzyskał Jerzy Makarewicz. Wśród kobiet najlepsza okazała się Cristina Veneri z oławskiego klubu Street Workout Oława. Gratulujemy! [RR] VIII Bieg Koguta - 6 września 2015 Niewiele czasu pozostało do VIII Biegu Koguta. W ramach przypomnienia publikujemy kilka najważniejszych informacji organizacyjnych dla biegaczy: - sprawdź, czy zapisałeś się na bieg i opłaciłeś wpisowe - 25 zł (potwierdzenie to nadany numer startowy), - osoby, które zapisały się na bieg, ale nie opłaciły wpisowego, w dniu zawodów będą musiały ponownie się zarejestrować i uiścić opłatę w wysokości 40 zł, - zawodnicy z okolic Oławy mogą odebrać pakiety startowe już w piątek w godz i sobotę w biurze zawodów przy ul. Sportowej (Stadion Miejski OCKF w Oławie), - biuro w dniu imprezy jest czynne tylko do godz: (punktualnie zamykamy). - prosimy o wcześniejsze przybycie, co pozwoli uniknąć długich kolejek, - start i meta będą na oławskim Rynku, zaś depozyt - przy wejściu na halę sportową, - numery startowe powinny być przypięte do koszulki, bez nich nie będzie wykonany pomiar czasu danego zawodnika, - zaplecze sanitarne i posiłek regeneracyjny będą przygotowane na Stadionie Miejskim, - dekoracja odbędzie się o godz: na Stadionie Miejskim, - ponadto informujemy, że osoby przyjezdne będą mogły skorzystać z noclegu (z soboty na niedzielę) na hali sportowej, gdzie organizatorzy zapewniają bezpłatnie materace. Mateusz Markowski indd :31:33

13 Lipiec-Sierpień 2015 Nr 7-8 [ ] Serwis Społeczno Samorządowy KALENDARZ WYDARZEŃ MIEJSKICH WRZESIEŃ 2015 Uroczyste obchody Dnia Kombatanta , Rynek, Narodowe czytanie z Wieży Ratusza , Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie Ratusz, Rynek, Oławski Bieg Koguta , start w Rynku, Obchody 70 - lecia sportu na ziemi oławskiej , Centrum Współpracy Europejskiej, ul. Młyńska 3. Impreza zamknięta. Wstęp na podstawie zaproszenia. Więcej informacji: Komitet Organizacyjny obchodów jubileuszu 70-lecia sportu na Ziemi Oławskiej tel , Wratislavia Cantans - Koncert Eighth Blackbird z udziałem Agaty Zubel , godz , Ośrodek Współpracy Europejskiej, ul. Młyńska 3, Koncert jubileuszowy Live? Andrzeja Poniedzielskiego , godz , Ośrodek Współpracy Europejskiej, ul. Młyńska 3, Okręgowa Wystawa Filatelistyczna Oława , Klub Parnas Spółdzielni Mieszkaniowej Odra w Oławie, ul. 1 Maja 13, Europejskie Dni Dziedzictwa Utracone Dziedzictwo , Ratusz, Indywidualne Mistrzostwa w warcabach 100-polowych Klub Parnas przy ul. 1 Maja indd :31:34

14 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 7-8 [ ] Lipiec-Sierpień indd :31:35

15 Lipiec-Sierpień 2015 Nr 7-8 [ ] Serwis Społeczno Samorządowy Fotoktoto Kogo rozpoznajesz na tej fotografii? Poznaj Oławę Co przedstawia to zdjęcie? Rozwiązanie z poprzedniego numeru Budowa dworca PKS Zdjęcie przedstawia nauczycieli Licem Ogólnokształcącego: 1 (?) Fiedeń, 2 (?) Tęcza, 3 S. Stępień, 4 (?) Żarowska, 5 Szuszkiewicz, 6 (?) Żarowska, 7 (?) Czapelski, 8 (?) Rybałowska-Bień, 9 (?) Krawców, 10 (?) Błażewicz, 11(?) Śliwińska, 12 (?) Palider, 13 (?) Halecka indd :31:36

16 Plac Zamkowy przed 1945 i obecnie indd :31:36

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy materialnej dla uczniów Gimnazjum nr 164 w Warszawie. rok szkolny 2013/2014

Formy pomocy materialnej dla uczniów Gimnazjum nr 164 w Warszawie. rok szkolny 2013/2014 Formy pomocy materialnej dla uczniów Gimnazjum nr 164 w Warszawie rok szkolny 2013/2014 WYPRAWKA SZKOLNA Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW! Wyprawka szkolna w 2015r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW! Wyprawka szkolna w 2015r. INFORMACJA DLA RODZICÓW! Wyprawka szkolna w 2015r. W 2015r. pomoc w formie dofinansowania zakupu tylko podręczników szkolnych przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę:

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 STYPENDIA SZKOLNE Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z STYPENDIA SZKOLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2013/2014 Ustawą z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ORNECIE

URZĄD MIEJSKI W ORNECIE Podajemy informacje dotyczące składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018: Termin i miejsce składania wniosków: Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW Zgodnie z ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 STYPENDIA SZKOLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2013

Wyprawka szkolna 2013 ..........., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/.............. /adres zamieszkania/ /PESEL Wnioskodawcy/ Wniosek składa: rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy) nauczyciel* pracownik socjalny*

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka szkolna

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka szkolna Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka szkolna 1. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY GMINY PABIANICE z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pabianice

Bardziej szczegółowo

Dotyczy osób spełniających kryterium dochodowe

Dotyczy osób spełniających kryterium dochodowe WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1.Dane osobowe ucznia - uprawnionego: Imię i nazwisko ucznia, klasa Data i miejsce urodzenia ucznia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Dotyczy osób spełniających kryterium dochodowe

Dotyczy osób spełniających kryterium dochodowe WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013 1. Imię i nazwisko ucznia, klasa 2. Data urodzenia ucznia 3. Miejsce zamieszkania ucznia 4. Dane wnioskodawcy: Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY Od 1 lipca 2015r. sprawami zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy w dwóch punktach: ul. Jaworzyńska 47, (Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego DO WÓJTA GMINY PUCK Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 17 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 17 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia terminu składnia wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r.

Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r. Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały.

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNE. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta Łomża.

STYPENDIUM SZKOLNE. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta Łomża. INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (dotacja celowa w dz. 854, rozdz. 85415 2030 zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty jako zadanie własne gminy)

Bardziej szczegółowo

I. Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy

I. Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy Uprzejmie informujemy rodziców, których dzieci uczęszczają do szkół na terenie Gminy Mrozy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów szkolnych

Regulamin przyznawania stypendiów szkolnych Regulamin przyznawania stypendiów szkolnych REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA DĘBICA. ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Wsparciem w formie pomocy dofinansowania zakupu podręczników mają zostać objęci uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2013/2014 w klasach:

Wsparciem w formie pomocy dofinansowania zakupu podręczników mają zostać objęci uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2013/2014 w klasach: Warunki formalne udzielania pomocy. Wsparciem w formie pomocy dofinansowania zakupu podręczników mają zostać objęci uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2013/2014 w klasach: w klasach: 1 3 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU. z dnia 14 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU. z dnia 14 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU z dnia 14 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna W dniu 12 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna. W dniu 18 lipca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zgodnie z art. 90 n ust. 2 i 4 ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) W ROKU

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w 2014 roku

Wyprawka szkolna w 2014 roku Wyprawka szkolna w 2014 roku W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie zakupu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. Wyprawka szkolna

W N I O S E K o udzielenie pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. Wyprawka szkolna (przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z instrukcją oraz informacjami dodatkowymi strona numer 4 i 5).. nazwisko i imię wnioskodawcy miejscowość, data adres zamieszkania PESEL telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej można pobierać: STYPENDIA SZKOLNE 2016/2017 Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Możliwość skorzystania z pomocy na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/2013 mają dzieci rozpoczynające naukę w klasach I - IV szkoły

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 1 Somianka, dnia 2010..... (adres zamieszkania) (PESEL) 2 Wójt Gminy Somianka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Lp. 1. Część I Dane ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach. Uchwała Nr XXVI/141/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn Na podstawie

Bardziej szczegółowo

* PESEL należy podać tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń

* PESEL należy podać tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń .... Część I W N I O S E K o przyznanie stypendium szkolnego (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym) w roku szkolnym 2013/2014 dla ucznia zamieszkałego na terenie miasta/gminy Dane wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej. Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku. w roku szkolnym

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku. w roku szkolnym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VI/168/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 lipca 011 roku......,... imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica, miejscowość data opiekuna, pełnoletniego ucznia)... adres wnioskodawcy...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109 / 2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 29 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109 / 2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 29 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109 / 2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 29 lipca 2015 r. - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków oraz ogłoszenia o możliwości ubiegania się o pomoc dla uczniów w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T D L A R O D Z I C Ó W

K O M U N I K A T D L A R O D Z I C Ó W K O M U N I K A T D L A R O D Z I C Ó W dotyczący udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Przyznawania Stypendium Socjalnego i WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

Załącznik do Regulaminu Przyznawania Stypendium Socjalnego i WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW Załącznik do Regulaminu Przyznawania Stypendium Socjalnego i WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW 1.Dane osobowe ucznia/wychowanka/słuchacza Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) 3. Adres zamieszkania. 3. Numer telefonu

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) 3. Adres zamieszkania. 3. Numer telefonu Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Mrozy z dnia 13 lipca 2012r. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły)

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/72/15 RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ. z dnia 25 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 9 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/72/15 RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ. z dnia 25 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 4252 UCHWAŁA NR XI/72/15 RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, opiekun prawny, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Informacja dotyczy szkół mających siedzibę na terenie Miasta Opola, z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA RADOMIA

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA RADOMIA Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Załącznik Nr 1 do uchwały nr 165/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O

Bardziej szczegółowo

I. Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy

I. Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy Uprzejmie informujemy rodziców, których dzieci uczęszczają do szkół na terenie Gminy Mrozy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY BISZCZA. z dnia 26 października 2016 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY BISZCZA. z dnia 26 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 4609 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY BISZCZA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 021/14/2013. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie

Zarządzenie nr 021/14/2013. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie Zarządzenie nr 021/14/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym Programem Pomocy Uczniom 2013r.

Bardziej szczegółowo

I. Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy

I. Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy Uprzejmie informujemy rodziców, których dzieci uczęszczają do szkół na terenie Gminy Mrozy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły - w terminie do 10 września 2013 roku.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły - w terminie do 10 września 2013 roku. Informacja dla rodziców i uczniów Wyprawka szkolna 2013-2014. Kto może skorzystać z programu? Uczniowie: - szkoła podstawowa klasa I - szkoła podstawowa klasa II-III - szkoła podstawowa klasa V - uczniowie

Bardziej szczegółowo

Grupa uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy. 1. uczniowie klasy VI szkoły podstawowej,

Grupa uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy. 1. uczniowie klasy VI szkoły podstawowej, Kryteria przyznawania dofinansowania zakupu podręczników 1. kryterium dochodowe dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 539,00 zł netto miesięcznie (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna 2013/2014

Dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna 2013/2014 Dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna 2013/2014 W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2013/2014 Dyrektor Zespołu Szkól Nr 1 w Goworowie informuje Rodziców, że istnieje

Bardziej szczegółowo

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko.

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko. WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników Nr ewidencyjny wniosku.../... 1. Dane osobowe rodziców ( prawnych opiekunów ) - wnioskodawcy Nazwisko Imiona 2. Adres zamieszkania Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Górno WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wójt Gminy Górno WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/122/2012 Rady Gminy Górno z dnia 22 lutego 2012 r. Miejscowość i data Wójt Gminy Górno WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1)Wnioskodawca: Nazwisko i imię (rodzica,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Do Dyrektora

W N I O S E K. Do Dyrektora Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 lipca 2013r. W N I O S E K Do Dyrektora o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku Wyprawka szkolna,

Bardziej szczegółowo

Na co można wydać stypendium szkolne?

Na co można wydać stypendium szkolne? Na co można wydać stypendium szkolne? ü Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego) w roku szkolnym /..

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego) w roku szkolnym /.. Janów Podlaski, dnia.. Imię i nazwisko wnioskodawcy (adres) tel... Wójt Gminy Janów Podlaski Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego)

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Do kogo kierowana jest pomoc?

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Do kogo kierowana jest pomoc? STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM Do kogo kierowana jest pomoc? Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać: - uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW ... dnia... DO DYREKTORA.... (nazwa i adres szkoły).. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW 1. Dane osoby ubiegającej się o pomoc: Imię i nazwisko:... Adres stałego zamieszkania....

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 Informacja dotyczy szkół z siedzibą na terenie Miasta Opola, z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJLANYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJLANYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJLANYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW 1 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R.

UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R. w sprawie UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koprzywnica

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyznawania. Pomocy Materialnej. Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu

Regulamin Przyznawania. Pomocy Materialnej. Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu Podstawę prawną do przyznawania stypendium szkolnego, zasiłku socjalnego, stypendium motywacyjnego, wyprawki szkolnej stanowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2013/2014

Wyprawka szkolna 2013/2014 Dofinansowanie na zakup podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolnego w roku szkolnym /...

WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolnego w roku szkolnym /... Wągrowiec, dnia... WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolnego w roku szkolnym /... WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 lipca 2017 r. Poz. 4409 UCHWAŁA NR L/619/17 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/153/2013 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 29 stycznia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XXIX/153/2013 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 29 stycznia 2013 roku UCHWAŁA Nr XXIX/153/2013 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 512 OBWIESZCZENIE NR 16/IV/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 512 OBWIESZCZENIE NR 16/IV/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 512 OBWIESZCZENIE NR 16/IV/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w 2014 roku

Wyprawka szkolna w 2014 roku Gmina Łapy Wyprawka szkolna w 2014 roku W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić: Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna" dzieciom i młodzieży uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 druk nr 1

Wniosek o dofinansowanie. zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 druk nr 1 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa Nr 114/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. Dyrektor.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 druk nr 1 (Nazwa szkoły) (nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

... (miejscowość, data) (adres) Do Dyrektora. w...

... (miejscowość, data) (adres) Do Dyrektora. w... ... (miejscowość, data) (nazwisko i imię wnioskodawcy) (adres) Do Dyrektora. w... WNIOSEK o udzielenie dofinansowania do zakupu podręczników na rok szkolny 2012/2013 (nie dotyczy uczniów słabo widzących,

Bardziej szczegółowo

Kryteria udzielania pomocy

Kryteria udzielania pomocy Załącznik nr 1 Kryteria udzielania pomocy Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z czterech wyszczególnionych poniżej kryteriów. 1) uczniowie pochodzący

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): dyrektora szkoły

Wniosek. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): dyrektora szkoły Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego Wniosek składany jest przez

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wrocław, dnia 4 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 4093 UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr XXI/214/2005 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 marca 2005r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna Prezentacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych: uchwały nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko wnioskodawcy *...

Imię i nazwisko wnioskodawcy *... Dyrektor.. Imię i nazwisko wnioskodawcy *... *Wnioskodawcą może być rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), a także nauczyciel, pracownik socjalnego lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014 Wyprawka szkolna 2014 W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie zakupu podręczników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 17 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 17 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2012 r. pomocy finansowej uczniom z terenu Gminy Żnin na zakup podręczników w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręcznikó...

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręcznikó... Strona 1 z 7 Wydruk z 2013.08.01 Dz.U.2013.818 - Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych. Wersja 2013.07.18 do... Dz.U.2013.818 ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna Znak sprawy: Data wpływu wniosku: Do Dyrektora..... (nazwa szkoły, adres) Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna CZĘŚĆ A. Dane ucznia Imię ucznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 23 lipca 2012 r. Poz. 5516

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 23 lipca 2012 r. Poz. 5516 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 lipca 2012 r. Poz. 5516 UCHWAŁA Nr XVIII/103/2012 RADY GMINY KOWALA z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice

Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia (wychowanka, słuchacza) zamieszkałego na terenie Gminy Wilkowice na rok szkolny 2014/2015 Wniosek składa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) W celu

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA informacja na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. (Dz. U. z r., poz. 818) KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM

WYPRAWKA SZKOLNA informacja na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. (Dz. U. z r., poz. 818) KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM WYPRAWKA SZKOLNA 2013 informacja na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 17.07.2013 r., poz. 818) KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 12 sierpnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 12 sierpnia 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 20/2013 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 12 sierpnia 2013 roku dotyczące ustalenia terminu składania wniosków oraz ustalenia wzoru wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Krasnystaw. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego * (zasiłku szkolnego ** )

Burmistrz Miasta Krasnystaw. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego * (zasiłku szkolnego ** ) Załącznik do uchwały Nr II/10/2006 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 listopada 2006 r. Wnioskodawca........., (miejscowość data) (imię i nazwisko rodzica. opiekuna, pełnoletniego ucznia (słuchacza) lub

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić)

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić) Załącznik do Zarządzenia Nr 83/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11.08.2015 r. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić) w

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Wnioskodawca...... ( imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres i numer telefonu ) Wnoszę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna Dane wnioskodawcy (rodzice, opiekun prawny, rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny*): Data złożenia wniosku.. (wypełnia szkoła) (nazwisko i imiona) (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 Wyprawka Szkolna

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 Wyprawka Szkolna (imię i nazwisko wnioskodawcy).. (miejscowość, data) (adres zamieszkania) (nr telefonu) Dyrektor I. Dane osobowe ucznia...... (nazwa i adres szkoły) Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I OŚRODKÓW ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW (dotyczy stypendium przyznawanego w ramach pomocy materialnej ze środków finansowych UMiG Pilica na podstawie

Bardziej szczegółowo

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje o możliwości dofinansowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub

Bardziej szczegółowo

GODZ. OTWARCIA CENTRUM: PONIEDZIAŁEK 7.30-16.00, PIĄTEK 7.30-15.00 POZOSTAŁE DNI TYGODNIA 7.30-15.30 INFORMACJA DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH : 61 878 59 51

GODZ. OTWARCIA CENTRUM: PONIEDZIAŁEK 7.30-16.00, PIĄTEK 7.30-15.00 POZOSTAŁE DNI TYGODNIA 7.30-15.30 INFORMACJA DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH : 61 878 59 51 GODZ. OTWARCIA CENTRUM: PONIEDZIAŁEK 7.30-16.00, PIĄTEK 7.30-15.00 POZOSTAŁE DNI TYGODNIA 7.30-15.30 INFORMACJA DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH : 61 878 59 51 świadczenia@pcs-poznan.pl www.pcs-poznan.pl PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Do... Dyrektora... (wpisać nazwę i adres szkoły)...

Do... Dyrektora... (wpisać nazwę i adres szkoły)... W N I O S E K o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczęszcza dziecko w terminie do 5 września 2011r. Do...

Bardziej szczegółowo