Prezes O.K.R. ATOL Sp. z o. o. ogłasza. konkurs na stanowisko menadżera - koordynatora ds. sportu i rekreacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezes O.K.R. ATOL Sp. z o. o. ogłasza. konkurs na stanowisko menadżera - koordynatora ds. sportu i rekreacji"

Transkrypt

1 Prezes O.K.R. ATOL Sp. z o. o. ogłasza konkurs na stanowisko menadżera - koordynatora ds. sportu i rekreacji w Oleśnickim Kompleksie Rekreacyjnym ATOL Sp. z o.o. 1. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko menadżera - koordynatora ds. sportu i rekreacji w O.K.R. ATOL Sp. z o.o. 2. Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku: 1) nadzorowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych; 2) analizowanie cennika korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych i zajęć oraz imprez w nich organizowanych; 3) przygotowywanie ofert zajęć oraz imprez sportowych i rekreacyjnych w O.K.R. ATOL Sp. z o.o.; 4) organizowanie wydarzeń, imprez i rozgrywek sportowych oraz rekreacyjnych, nadzorowanie ich przebiegu; 5) dostosowywanie oferty obiektów sportowo-rekreacyjnych do aktualnych potrzeb podmiotów i osób z nich korzystających; 6) ustalanie harmonogramu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych przez szkoły, organizacje sportowe, podmioty gospodarcze i klientów indywidualnych; 7) ustalanie kalendarza rozgrywek sportowych i innych wydarzeń w obiektach sportowo-rekreacyjnych; 8) koordynowanie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych w obiektach O.K.R. ATOL Sp. z o.o. przez podmioty zewnętrzne; 9) tworzenie projektów regulaminów korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych i nadzorowanie ich przestrzegania; 10) pozyskiwanie środków zewnętrznych i funduszy europejskich na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz organizację zajęć i imprez sportowych; 11) analizowanie wpływów za korzystanie z obiektów sportowych; 12) racjonalizowanie kosztów utrzymania obiektów sportowych; 13) prowadzenie działań promujących zajęcia i wydarzenia sportowe.

2 3. Wymagania formalne stawiane kandydatom: 1) podstawowe: a) udokumentowane doświadczenie w pracy w zakresie sportu i rekreacji oraz organizacji działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym, b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 2) dodatkowe/preferowane: a) wykształcenie wyższe z preferowaną specjalizacją kierunkową w jednym z obszarów: sport, rekreacja, kultura fizyczna, zarządzanie, marketing, b) kursy i szkolenia w zakresie: sport, rekreacja, zarządzanie, administracja, prawo pracy, zamówienia publiczne, pozyskiwanie funduszy unijnych, c) znajomość ustaw o sporcie, samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, d) wysokie zdolności interpersonalne oraz negocjacyjne, e) umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office, f) znajomość języka obcego w mowie i piśmie (preferowany angielski lub niemiecki, poziom umożliwiający swobodną komunikację i korespondencję), g) referencje od pracodawców lub współpracujących podmiotów w zakresie sportu i rekreacji. 4. Dokumenty wymagane od kandydatów: 1) odręcznie podpisane curriculum vitae oraz list motywacyjny; 2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie; 3) kopie dokumentów potwierdzających ukończenie oczekiwanych kursów i szkoleń; 4) referencje, opinie i inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie; 5) odręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; 6) odręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3 7) odręcznie podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.). 5. Warunki zatrudnienia: 1) umowa o pracę w pełnym wymiarze na czas określony z możliwością przedłużenia jej po okresie próbnym; 2) wymagana pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy, w tym również w dni wolne od pracy oraz w godzinach wieczornych; 3) szczegółowe warunki pracy i określenie obowiązków nastąpi wraz z podpisaniem umowy o pracę; 4) warunki wynagradzania zostaną ustalone przed podpisaniem umowy o pracę. 6. Warunek udziału w konkursie: 1) przygotowanie i złożenie w formie pisemnego opracowania, następnie prezentacja wstępnej koncepcji świadczenia i kreowania usług sportowych i rekreacyjnych z wykorzystaniem posiadanych zasobów i zaplecza, wskazanie przewidywanych działań o charakterze lokalnym i krajowym, z uwzględnieniem działań na rzecz integracji środowiska sportowego Oleśnicy, promocji sportu w Mieście oraz promocji oleśnickich sportowców, a także racjonalnego i adekwatnego do potrzeb wykorzystania miejskich obiektów sportowych. 7. Regulamin konkursu: 1) wymagane dokumenty i prace konkursowe należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs na menadżera - koordynatora ds. sportu i rekreacji do sekretariatu prezesa O.K.R. ATOL Sp. z o. o. pocztą na adres: ul. Spacerowa 20, Oleśnica lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 17 sierpnia 2015 roku, do godz ; 2) dokumenty konkursowe dostarczone po tym terminie lub niekompletnie nie będą rozpatrywane; 3) za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów odpowiedzialność ponosi osoba składająca dokumenty; 4) prezes O.K.R. ATOL Sp. z o.o. powoła do 17 sierpnia Komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele: a) burmistrza Oleśnicy (1 osoba), b) Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oleśnicy (1 osoba), c) Miejskiej Rady Sportu (1 osoba),

4 d) Rady Nadzorczej OKR ATOL Sp. z o.o. (1 osoba), e) Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (1 osoba); 5) przebieg konkursu, jego etapy i sposób wyłonienia kandydata na stanowisko menadżera koordynatora ds. sportu i rekreacji w OKR ATOL Sp. z o.o.: a) w pierwszym etapie konkursu wszystkie koncepcje konkursowe będą rozpatrywane niezależnie przez każdego członka komisji konkursowej, b) każdy członek komisji przyzna każdej koncepcji konkursowej od 0 do 5 punktów, c) każdy członek komisji przyzna każdemu z kandydatów od 0 do 4 punktów za udokumentowane doświadczenie i dodatkowe kompetencje, d) każdy członek komisji przyzna każdemu z kandydatów od 0 do 2 punktów za spełnienie wymogów dotyczących wykształcenia e) w drugim etapie konkursu kandydaci spełniający wymogi formalne będą prezentować swoje koncepcje przed komisją konkursową i odpowiadać na pytania członków komisji, f) każdy członek komisji przyzna każdemu z kandydatów od 0 do 5 punktów za rozmowę kwalifikacyjną, uwzględniając prezentację koncepcji konkursowej i znajomość wymaganych przepisów prawa, g) członkowie komisji konkursowej po prezentacji wszystkich uczestników tego etapu dokonają samodzielnie indywidualnej oceny punktowej każdego z kandydatów, po czym zsumują wszystkie otrzymane przez każdego z kandydatów punkty. Kandydat z największa liczbą punktów zostanie zarekomendowany prezesowi O.K.R. ATOL Sp. z o.o. na stanowisko menadżera-koordynatora ds. sportu i rekreacji, h) w przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby punktów, zostaną oni zarekomendowani prezesowi O.K.R. ATOL Sp. z o.o., i) prezes OKR ATOL Sp. z o.o. przeprowadzi ostateczną rozmowę kwalifikacyjną i podejmie decyzję o wyborze jednego kandydata na stanowisko menadżera-koordynatora ds. sportu i rekreacji w OKR ATOL Sp. o.o. 8. Uwagi końcowe: 1) w przypadku rezygnacji z podpisania umowy o pracę przez wyłonionego w drodze konkursu kandydata na stanowisko menedżera-koordynatora ds. sportu i rekreacji w OKR ATOL Sp. z o.o., prezes Spółki ma prawo do odbycia kolejnych rozmów kwalifikacyjnych z pozostałymi uczestnikami konkursu, w kolejności warunkowanej liczbą otrzymanych punktów; 2) Organizator konkursu nie przewiduje rozpatrywania ewentualnych odwołań i protestów od wyników konkursu;

5 3) Prezes O.K.R. ATOL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie; 4) Prezes O.K.R. ATOL Sp. z o.o., jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki, nie jest obowiązany do zawarcia umowy o pracę z osobą wyłonioną w drodze niniejszego konkursu; 5) Prezes O.K.R. ATOL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wyniku jedynie wybranego w drodze konkursu kandydata, wyniki konkursu będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej O.K.R. ATOL Sp. z o.o. w zakładce Zakończone rekrutacje ; 6) pytania do Organizatora w zakresie treści ogłoszenia konkursowego należy kierować poczta elektroniczną na adres:

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy)

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) nieposzlakowana opinia,

Bardziej szczegółowo

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r.

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu pracy komisji przeprowadzającej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 OGŁOSZENIE Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Informatyk w wymiarze 8/40 etatu. 1. Wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do zarządzenia nr 75/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 maja 2012 r., zmienionego zarządzeniami nr 154/2012 i 130/2013 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Wymiar etatu: ½ etatu Rodzaj umowy: umowa o pracę I. Miejsce wykonywania pracy: Kazimierski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z dnia 09 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 19.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z dnia 09 września 2015 r. Zarządzenie Nr 19.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z dnia 09 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko informatyka Zespołu Szkół Powszechnych

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK Zarządzanie zasobami ludzkimi Strona 1 Zakres zmian w wydaniu 11: - uwzględnienie postanowień porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2013 z dnia 27.05.2013r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.

Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY: PODINSPEKTOR LUB INSPEKTOR DS. FINASOWO KSIĘGOWYCH W DZIALE FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2009 Burmistrza MiG Staszów z dn. 26.02.2009 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA i GMINY w STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE Namysłów, dnia 20.09.2012r. POK.111. 4. 2012 NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu Numer ogłoszenia: KC 1/2013; data zamieszczenia: 12.07.2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Kwilcz z dnia 11 sierpnia 2015 r.. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwilcz

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Kwilcz z dnia 11 sierpnia 2015 r.. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwilcz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 63/2015. Wójta Gminy Kwilcz z dnia 11 sierpnia 2015 r.. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE DRUGI NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR Nabór na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE 70-483

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie

Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie lub kraju Unii

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy:

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy: KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 10 Leszczynowa Górka Koninie w wymiarze 1/1 etatu p.o. Dyrektor Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi Leszczynowa Górka w Koninie ogłasza

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Dzierżoniów 12.09.2013 Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Strona1 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro na usługę pełnienia funkcji nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ogłasza nabór na stanowisko

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ogłasza nabór na stanowisko Kielce, dn.23.03.2015 r. REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłasza nabór na stanowisko Koordynator do spraw wdrożenia portalu i usług towarzyszących w projekcie Trasy rowerowe

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

O g ł o s z e n i e nr DelC/10/15. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko:

O g ł o s z e n i e nr DelC/10/15. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: O g ł o s z e n i e nr DelC/10/15 Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: Miejsce wykonywania pracy: Ciechanów Liczba etatów: 1 Główne obowiązki: Referent/Starszy

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa jednostki: DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego Ogłoszenie dotyczy projektu: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 22 stycznia 2009 roku Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim 1.

Bardziej szczegółowo

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ ul. Kolejowa 15 Zarządzenie nr 1699/2014 48-300 Nysa Burmistrza Nysy z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KADR W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KADR W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KADR W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE 2013-03-11 Informacja o wynikach naboru Forma zatrudnienia Status naboru Informujemy, że w wyniku zakończenia

Bardziej szczegółowo