IZBA SKARBOWA W KATOWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IZBA SKARBOWA W KATOWICACH"

Transkrypt

1 IZBA SKARBOWA W KATOWICACH OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W BIELSKU-BIAŁEJ Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a Bielsko-Biała =========================================================== *identyfikator *NIP: *tel *fax * =========================================================== ======================================================================= Bielsko-Biała, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) o ustalonej wartości zamówienia powyżej euro DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I LICENCJI OPROGRAMOWANIA Bielsko-Biała

2 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 1. DEFINICJE I SKRÓTY ZAMAWIAJĄCY POSTĘPOWANIE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WADIUM TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 14 ZAŁĄCZNIKI: 1. FORMULARZ OFERTY załącznik nr 1 do SIWZ 2. OŚWIADCZENIE - załącznik nr 2 do SIWZ 3. PROJEKT UMOWY - załącznik nr 3/A, 3/B, 3/C, 3/D do SIWZ 2

3 1. DEFINICJE I SKRÓTY. Wyrażenia i skróty używane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczają: Zamawiający podmiot wskazany w pkt. 2 SIWZ. SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 2. ZAMAWIAJĄCY. Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a REGON: NIP: Tel.: (033) Fax: (033) Godziny pracy: POSTĘPOWANIE Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej euro 3.2. Oznaczenie postępowania. Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZKP-251/1/BKIP/2007 dostawa sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania. Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postanowienia ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Część A Dostawa sprzętu komputerowego Kod według CPV Kod według CPV ( komputery osobiste) Kod według CPV (monitory ekranowe) Kod według CPV (serwery) Kod według CPV (skanery komputerowe) Część B - Dostawa licencji oprogramowania. Kod według CPV (oprogramowanie aplikacyjne) Część C Dostawa drukarek laserowych Kod według CPV (drukarki laserowe) Część D - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Kod według CPV (urządzenie wielofunkcyjne) 3

4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji tworzących daną część, warunki gwarancji i serwisu oraz pozostałe warunki dostawy określa formularz oferty - załączniki nr 1 do SIWZ Oferty częściowe. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane części. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej wskazanych powyżej części. Oferta złożona na daną część musi obejmować wszystkie pozycje ją tworzące Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 5. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Miejsce wykonania zamówienia: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od dnia podpisaniu umowy 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6.3 Ocena sytuacji finansowej wykonawcy. Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. 6.4 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić powyższe warunki i potwierdzić ich spełnienie dokumentami wskazanymi w pkt. 7 SIWZ. 4

5 6.5 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania. 7. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA. 7.1 Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie muszą być złożone w formie oryginału: a) formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA! W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument wymieniony w pkt 7.1 lit b), składa każdy z wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione przez pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie. 7.2 Oferta musi zawierać projekt umowy do każdej części na jaką wykonawca składa ofertę (załączniki nr 3/A 3/D do SIWZ), który wykonawca zaakceptował w formularzu oferty. 7.3 Oferta musi zawierać następujące dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy: a) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny, czyli odzwierciedlający stan faktyczny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. b) zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS (aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 5

6 W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2. lit a) i b), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7.4 Inne wymagane dokumenty deklaracje producenta sprzętu dotycząca wartości poziomu ciśnienia akustycznego zgodnie z normami PN-EN ISO 7779:2005 oraz PN-ISO 9296 nie przekraczającego 30.5 db w stanie uśpienia, sporządzona na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej dotyczące sprzętu komputerowego (komputery PC ver 1, 2 i 3) oferowanego w części A. 7.5 Dokumenty wymienione w pkt lit c sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 7.6 W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub jego kopia potwierdzona notarialnie. 8 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 8.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem lub na adres Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub na wskazany wyżej adres uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 6

7 8.3 Wykonawca zgodnie z art. 38 ustawy. Prawo zamówień publicznych może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, umieszczając treść pytania i odpowiedzi na stronie internetowej gdzie opublikował specyfikację oraz przesyłając wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ nie ujawniając przy tym źródła zapytania pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 8.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 8.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i będzie ona dla nich wiążąca. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert. W przypadku zmiany treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano modyfikację specyfikacji. Informacje o modyfikacji SIWZ i przedłużeniu terminu zamawiający umieści na stronie internetowej gdzie opublikował specyfikację 8.6 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE. 8.7 O wykluczeniu wykonawców lub odrzuceniu ofert wykonawcy zostaną poinformowani przez Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. 8.8 Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami: Zofia Konior tel , Marek Pękala tel , 9 WADIUM: 9.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych), przy czym dla poszczególnych części zamówienia wadium wynosi: Część A zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Część B 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Część C 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) Część D 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 7

8 9.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - w pieniądzu - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz z późn. zm.) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert Wadium musi obejmować okres związania ofertą Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego: Okręgowy Oddział NBP w Katowicach nr Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu (przelew) wykonawca winien powołać nazwę przetargu. W przypadku przelewów bankowych za datę złożenia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć najpóźniej przed terminem składania ofert Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w pokoju 122. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium (bez żadnego działania ze strony wykonawców), jeżeli: upłynął termin związania ofertą, zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8

9 9.11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, który został wykluczony z postępowania, którego oferta została odrzucona Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9

10 11.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia przesłanek art. 89 ust. 1 ustawy Pzp Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) i powinny być załączone jako odrębna część, niezłączona z ofertą w sposób trwały Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych zawartych w ofercie i oświadczeniach oraz żądania od wykonawców dodatkowych wyjaśnień i informacji w celu ich potwierdzenia Części oferty: jawna i stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być trwale zszyte (każda osobno). Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć w siedzibie Izby Skarbowej Ośrodku Zamiejscowym w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a pokój nr 19 w zamkniętej kopercie z adnotacją: Dostawa sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania - oferta w terminie do dnia r. godz Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem Na kopercie należy wskazać wykonawcę w sposób umożliwiający zwrot koperty bez jej otwierania w przypadku niedotrzymania podanego terminu Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Otwarcie ofert odbędzie się dnia r. o godzinie w siedzibie Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, pokój nr Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziby) wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie Powyższe informacje zostaną przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 10

11 13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY Obliczanie ceny oferty Przez cenę oferty należy rozumieć ryczałtową należność wyrażoną w złotych i groszach, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia z uwzględnieniem się podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty Oferowana cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny (zgodnie z Prawem zamówień publicznych), niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty Sposób przedstawienia ceny oferty Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu ofertowym (załącznik 1 do SIWZ) Ceny (częściowe i sumaryczne) należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza Wymagane jest podanie: dla wykonawców krajowych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w PLN, dla wykonawców zagranicznych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy, (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawców zagranicznych) Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawców zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji Umowy, podatku VAT. 11

12 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich. 14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT Zamawiający będzie oceniał oferty dla każdej części osobno według następującego kryterium: Cena (sposób oceny minimalizacja) waga 100% Oferta z najniższą ceną w danej części otrzyma maksymalną ilość punktów 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru: CENA (sposób oceny minimalizacja) NOWBCZ P = 100 pkt waga WBCZOB P Ilość punktów dla badanej oferty w danej części obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dziesiętnym. NOWBCZ Najniższa oferowana wartość brutto całości zamówienia dla danej części oferty WBCZOB Wartość brutto całości zamówienia badanej oferty w danej części. Kryterium to będzie oceniane zgodnie z regułą minimalizacji, czyli im niższa wartość brutto całości zamówienia dla danej części tym wyższa ilość punktów za to kryterium. 15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie przyznane wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych O wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 ustawy Pzp Umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Uzupełnione formularze umowy zostaną przesłane do wykonawcy celem podpisania przez uprawnione osoby i odesłania do Zamawiającego w ciągu 2 dni. Po podpisaniu przez uprawnionego przedstawiciela Izby Skarbowej jeden egzemplarz umowy zostanie przekazany wykonawcy. 12

13 15.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego to Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę dla jego wniesienia, z tym, że protest dotyczący treści ogłoszenia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na stronach portalu internetowego Urzędu, lub na stronie internetowej Zamawiającego Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu Zamawiający rozpatruje wszystkie protesty zgodnie z postanowieniami art. 183 ustawy Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie art. 184 ustawy Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu przekazując jego kopię Zamawiającemu i Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu art.194 ustawy. 13

14

15 Sprawa: ZKP-251/1/BKIP/2007 Załącznik nr 1, dnia 2007 r.... (pieczęć firmowa wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w zapytaniu o cenę na Dostawę sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia r. dla tego przetargu składamy niniejszą ofertę. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia - Część A za cenę*: CENA OFERTOWA NETTO VAT... złotych (słownie: zł)... złotych (słownie:... zł)... złotych CENA OFERTOWA BRUTTO (słownie: zł) zgodnie z Zestawieniem kosztorysowym dla Części A. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia - Część B za cenę*: CENA OFERTOWA NETTO VAT... złotych (słownie: zł)... złotych (słownie:... zł)... złotych CENA OFERTOWA BRUTTO (słownie: zł) zgodnie z Zestawieniem kosztorysowym dla Części B. 15

16 Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia - Część C za cenę*: CENA OFERTOWA NETTO VAT... złotych (słownie: zł)... złotych (słownie:... zł)... złotych CENA OFERTOWA BRUTTO (słownie: zł) zgodnie z Zestawieniem kosztorysowym dla Części C. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia - Część D za cenę*: CENA OFERTOWA NETTO VAT... złotych (słownie: zł)... złotych (słownie:... zł)... złotych CENA OFERTOWA BRUTTO (słownie: zł) zgodnie z zestawieniem kosztorysowym dla Części D. 16

17 Warunki gwarancji i serwisu: 1. Na przedmiot zamówienia udzielamy: Część A - 36 miesięcznej gwarancji producenta sprzętu, od daty podpisania protokołu odbioru Część B - licencje nie podlegają gwarancji* Część C - 36 miesięcznej gwarancji producenta sprzętu na drukarki laserowe, od daty podpisania protokołu odbioru* Część D - 36 miesięcznej gwarancji producenta sprzętu na kopiarkę, od daty podpisania protokołu odbioru* 2. Serwis gwarancyjny będzie prowadzony w miejscach zainstalowania : Izbie Skarbowej w Katowicach ul Damrota 25 Katowice oraz Izbie Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a Bielsko-Biała. 3. Czas przyjazdu serwisu od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie lub faxem) wynosi max Serwisowanie sprzętu możliwe jest w godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający pracuje w dni robocze w godzinach Naprawa serwerów może być wykonywana tylko w miejscu zainstalowania, do którego zostały dostarczone 6. Naprawa będzie wykonywana w miejscu zainstalowania sprzętu komputerowego, może jednak obejmować naprawę sprzętu w serwisie, o ile wykonawca uzna takie naprawy za konieczne (na czas naprawy dyski pozostają u zamawiającego). Uszkodzony sprzęt komputerowy będzie odbierany przez wykonawcę z siedziby jednostki, a po naprawie dostarczany do siedziby jednostki. W takich przypadkach wykonawca transportuje uszkodzony sprzęt na własny koszt i ryzyko. 7. Termin naprawy nie może przekraczać 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. 8. W przypadku uszkodzenia dysku twardego i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi wykonawcy. 9. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego o ile nie dostarczono sprzętu zastępczego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy lub dostarczenia naprawionego sprzętu. 10. Uprawnieni pracownicy Zamawiającego mają prawo do otwierania obudowy serwera i komputerów oraz dokonywania rozbudowy konfiguracji dostarczonego sprzętu. 11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego. 12. Oświadczamy, że firmą świadczącą usługę serwisu gwarancyjnego proponowanego przez naszą firmę sprzętu jest: Część A -. z siedzibą w.. przy ulicy Część B -. z siedzibą w.. przy ulicy Część C -. z siedzibą w.. przy ulicy Niepotrzebne skreślić 17

18 Część D -. z siedzibą w.. przy ulicy Warunki dostawy: 1 Termin wykonania dostawy: 2 Koszt transportu oferowanego przez nas sprzętu komputerowego jest wliczony w cenę oferty. 3 Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi wykonawca. 4 Odbiór przedmiotu zamówienia wykonuje Zamawiający w obecności wykonawcy. Warunki płatności: 1. Przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez obie strony 2. Cena ofert zawiera wszystkie koszty poniesione dla realizacji zamówienia. Oświadczenia: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry określone w ofercie technicznej niniejszego załącznika, jest fabrycznie nowy oraz jest oznakowany symbolem CE. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach. 5. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. 6. Dostawę sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania zamierzamy wykonać sami. 7. Oświadczamy, że oferta cenowa została opracowana zgodnie z otrzymanym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (oferta techniczna). 8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.). Do oferty załączamy następujące dokumenty: a)... b).. c).. d).. e).. f).. g).. 18

19 h).. i).. j).. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:... nr telefonu... nr faksu Adres do korespondencji - wypełnić jeżeli jest inny niż na pieczęci firmowej: kod... miasto... ulica nr... Forma wniesienia wadium. W dniu.wniesiono wadium do części A/części B/części C/części D/ w kwocie:.. w formie... Wskazujemy nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium:... /wypełnia oferent, który wniósł wadium w formie pieniądza/.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) UWAGA: Wykonawca wypełnia formularz ofertowy, zestawienie kosztorysowe oraz ofertę techniczną i przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Integralną część formularza oferty stanowi zestawienie kosztorysowe oraz oferta techniczna. Niepotrzebne skreślić 19

20 .., dnia 2007 r.. (pieczęć firmowa wykonawcy) Zestawienie kosztorysowe dla części A zamówienia dostawa sprzętu komputerowego i skanerów (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Poz. Nazwa Cena Wartość netto Stawka Wartość brutto Ilość Wartość podatku jednostkowa (zł) podatku VAT (zł) szt. VAT (zł) netto (zł) (3x4) (%) (5+7) 1 Komputer PC ver Komputer PC ver Komputer PC ver Monitor 19 LCD 86 5 Monitor min 20 LCD 4 6 Skaner z podajnikiem 2 7 Serwer Serwer Serwer KVM 1 Razem Część A UWAGA: Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w złotych netto i brutto wraz z podaniem kwoty podatku VAT.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 20

21 .., dnia 2007 r.. (pieczęć firmowa wykonawcy) Zestawienie kosztorysowe dla części B zamówienia dostawa licencji oprogramowania (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Poz. Nazwa Liczba Wartość podatku sztuk VAT (zł) 1 Pozycja Pozycja Pozycja 3 4 Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto (zł) (3x4) Stawka podatku VAT (%) Wartość brutto (zł) (5+7) 4 Licencja dostępu do MS Exchange Server. Polish 87 5 Pozycja Pozycja Pozycja Razem Część B UWAGA: Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w złotych netto i brutto wraz z podaniem kwoty podatku VAT. W polach Nazwa zamiast Pozycja1,2, 7 wpisać nazwę oferowanego oprogramowania... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 21

22 .., dnia 2007 r.. (pieczęć firmowa wykonawcy) Zestawienie kosztorysowe dla części C zamówienia dostawa drukarek laserowych (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Poz. Nazwa Liczba Wartość podatku sztuk VAT (zł) Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto (zł) (3x4) Stawka podatku VAT (%) Wartość brutto (zł) (5+7) 1` Drukarka laserowa 4 Razem Część C UWAGA: Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w złotych netto i brutto wraz z podaniem kwoty podatku VAT.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 22

23 .., dnia 2007 r.. (pieczęć firmowa wykonawcy) Zestawienie kosztorysowe dla części D zamówienia dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Poz. Nazwa Liczba Wartość netto (zł) Wartość podatku sztuk (3x4) VAT (zł) Cena jednostkowa netto (zł) Stawka podatku VAT (%) Wartość brutto (zł) (5+7) 1. Urządzenie wielofunkcyjne 1 Razem Część D UWAGA: Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w złotych netto i brutto wraz z podaniem kwoty podatku VAT.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 23

24 . (pieczęć firmowa wykonawcy).., dnia 2007 r. OFERTA TECHNICZNA Część A dostawa sprzętu komputerowego Komputery PC ver 1 76 sztuk. (nazwa producenta, typ, model) Poz. Wymagania Nazwa Typ Producent Płyta główna komputera PC: Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, dedykowany dla oferowanego procesora. Typ podstawki: dedykowany dla oferowanego procesora; Ilość slotów PCI: 2 Ilość slotów PCI-E: 1 x PCI-Ex16, 1 x PCI-Ex1 Częstotliwość pracy pamięci RAM: DDR2 400/533 Możliwość rozbudowy: do min. 2 GB RAM Zakresy częstotliwości FSB (MHz): 533/800/ Ilość gniazd pamięci: 2 Kontrolery dysków: 1xFDD, 2xIDE (133), 2xSATA Ilość portów USB: min. 4+4 Typ portów USB: 2.0 Ilość złącz COM: min. 1+1 Zintegrowana karta muzyczna: 8 mio kanałowa (7.1) Zintegrowana karta sieciowa: 10/100 obsługującą standard PXE-2.0 Zintegrowana karta graficzna: (do 256 MB dynamicznej pamięci) 2 Pamięć DDR2, 1GB (Dual, 2 x 512 MB) Procesor: Dwurdzeniowy kompatybilny z x86, cache min. 2MB, 3 uzyskujący w teście SYSMark 2004SE wynik: Overall: min. 240 pkt. Office Productivity: min. 190 pkt. 4 Dysk twardy SATA min 80 GB 5 Napęd optyczny DVD -ROM Mysz PS2 lub USB; optyczna 2 przyciski + rolka, pad pod 6 mysz 7 Klawiatura PS2 lub USB Zasilacz: min. 250 W PFC: aktywne 8 Zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne Obudowa Slim ATX (1 zew. zatoki 5.25, 1 zew. zatoki 3.5, 2 wew. zatoki 3.5 ); Możliwość pracy w pozycji stojąco i 9 leżącej. Na przednim panelu min.2 x USB oraz Audio IN/OUT. Oprogramowanie załączone i zainstalowane oprogramowanie producenta komputera w języku polskim 10 do zdalnego zarządzania i diagnostyki komputera umożliwiające: 24

25 - zdalne blokowanie zasobów: portów ( w tym USB ) i zapisu na FDD - zdalną aktualizację BIOS a - zdalny zapis i odtwarzanie ustawień CMOS - zdalne ustawienie SETUP: czas, data, kolejność bootowania, hasło na BIOS - zdalny monitoring sprzętowy: temperatura procesora, temperatura systemu, napięcie zasilające, prędkość obrotowa wentylatorów, - zdalny monitoring zainstalowanych aplikacji - zdalny restart poszczególnych komputerów - zdalne włączanie i wyłączanie wybranego komputera - zdalne rozłączanie wszystkich lub pojedynczego użytkownika - zdalny odczyt DMI: komputera, płyty głównej, obudowy 11 Gwarancja 36 miesięcy u klienta Inne wymagane dokumenty - (dołączone do dokumentacji przetargowej) - Deklaracja producenta sprzętu dotycząca wartości poziomu 12 ciśnienia akustycznego zgodnie z normami PN-EN ISO 7779:2005 oraz PN-ISO 9296 nie przekraczającego 30.5 db w stanie uśpienia, sporządzona na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej. 13 Kabel UTP 4p RJ45 kat. 5-tej o dł. 1m (kolor pomarańczowy) 14 Kabel UTP 4p RJ45 kat. 5-tej o dł. 5m 15 Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu - wymagane spełnia/niespełna*... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 25

26 Komputery PC ver 2 4 sztuki. (nazwa producenta, typ, model) Poz. Wymagania Nazwa Typ Producent Płyta główna komputera PC: Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, dedykowany dla oferowanego procesora. Typ podstawki: dedykowany dla oferowanego procesora; Ilość slotów PCI: 2 Ilość slotów PCI-E: 1 x PCI-Ex16, 1 x PCI-Ex1 Częstotliwość pracy pamięci RAM: DDR2 400/533 Możliwość rozbudowy: do min. 2 GB RAM Zakresy częstotliwości FSB (MHz): 533/800/ Ilość gniazd pamięci: 2 Kontrolery dysków: 1xFDD, 2xIDE (133), 2xSATA Ilość portów USB: min. 4+4 Typ portów USB: 2.0 Ilość złącz COM: min. 1+1 Zintegrowana karta muzyczna: 8 mio kanałowa (7.1) Zintegrowana karta sieciowa: 10/100 obsługującą standard PXE-2.0 Zintegrowana karta graficzna: (do 256 MB dynamicznej pamięci) 2 Pamięć DDR2, 1GB (Dual, 2 x 512 MB) Procesor: Dwurdzeniowy kompatybilny z x86, cache min. 2MB, 3 uzyskujący w teście SYSMark 2004SE wynik: Overall: min. 240 pkt. Office Productivity: min. 190 pkt. Karta grafiki: na złączu PCI-Express o rozdzielczości min 1600x1200 przy 4 częstotliwości odświeżania 85 Hz i pełnej palecie barw, pamięć 256 MB RAM, wyjścia: D-Sub 15, DVI, S-Video, 5 Czytnik Flash 6 Dysk twardy SATA min 250 GB Napęd optyczny DVD R/RW +/- wraz z oprogramowaniem do 7 nagrywania Mysz PS2 lub USB; optyczna 2 przyciski + rolka, pad pod 8 mysz 9 Klawiatura PS2 lub USB Zasilacz: min. 300 W PFC: aktywne 10 Zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne Obudowa Micro ATX ( 2 zew. zatoki 5.25, 2 zew. zatoki 3.5, 2 wew. zatoki 3.5 ); 11 Możliwość pracy w pozycji stojąco leżącej. Na przednim panelu min.2 x USB oraz Audio IN/OUT Oprogramowanie Załączone i zainstalowane oprogramowanie producenta komputera w języku polskim do zdalnego zarządzania i diagnostyki komputera umożliwiające: 12 - zdalne blokowanie zasobów: portów ( w tym USB ) i zapisu na FDD - zdalną aktualizację BIOS a - zdalny zapis i odtwarzanie ustawień CMOS - zdalne ustawienie SETUP: czas, data, kolejność 26

27 bootowania, hasło na BIOS - zdalny monitoring sprzętowy: temperatura procesora, temperatura systemu, napięcie zasilające, prędkość obrotowa wentylatorów, - zdalny monitoring zainstalowanych aplikacji - zdalny restart poszczególnych komputerów - zdalne włączanie i wyłączanie wybranego komputera - zdalne rozłączanie wszystkich lub pojedynczego użytkownika - zdalny odczyt DMI: komputera, płyty głównej, obudowy 13 Gwarancja 36 miesięcy u klienta Inne wymagane dokumenty (dołączone do dokumentacji przetargowej) - Deklaracja producenta sprzętu dotycząca wartości poziomu 14 ciśnienia akustycznego zgodnie z normami PN-EN ISO 7779:2005 oraz PN-ISO 9296 nie przekraczającego 30.5 db w stanie uśpienia, sporządzona na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej. 15 Kabel UTP 4p RJ45 kat. 5-tej o dł. 1m (kolor pomarańczowy) 16 Kabel UTP 4p RJ45 kat. 5-tej o dł. 5m 17 Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu - wymagane spełnia/niespełna*... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 27

28 Komputery PC ver 3 1 sztuka. (nazwa producenta, typ, model) Poz. Wymagania Nazwa Typ Producent Płyta główna komputera PC: Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, dedykowany dla oferowanego procesora. Typ podstawki: dedykowany dla oferowanego procesora; Ilość slotów PCI: 2 Ilość slotów PCI-E: 1 x PCI-Ex16, 1 x PCI-Ex1 Częstotliwość pracy pamięci RAM: DDR2 566/667/800 Możliwość rozbudowy: do min. 4 GB RAM Magistrala FSB 1066 MHz 1 Ilość gniazd pamięci: min. 4 Kontroler FDD Kontroler dysku twardego: Serial ATA 3,0 Gb/s Ilość portów USB: 6+2 Typ portów USB: 2.0 Ilość złącz COM: 1 Zintegrowana karta muzyczna: High Definition Audio Zintegrowana karta sieciowa: 100/1000 Zintegrowana karta graficzna: 2048x Pamięć: 2*512 PC DDR2 800 SDRAM Procesor: Dwurdzeniowy kompatybilny z x86, cache min. 2MB, 3 uzyskujący w teście SYSMark 2004SE wynik: SYSmark 2004 Rating: min. 280 pkt. Office Productivity: min. 239 pkt. 4 Napęd FDD 5 Dysk twardy SATA min. 120 GB Napęd optyczny DVD R/RW +/- wraz z oprogramowaniem do 6 nagrywania 7 Mysz PS2 lub USB; optyczna 2 przyciski + rolka 8 Klawiatura PS2 lub USB Zasilacz: PFC aktywne 9 Zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne Obudowa Micro ATX ( 2 zew. zatoki 5.25, 2 zew. zatoki 3.5, 10 2 wew. zatoki 3.5 ) Oprogramowanie : MS Windows XP Professional + SP 2 11 Oprogramowanie producenta komputera do zarządzania i diagnostyki 12 Gwarancja 36 miesięcy u klienta Inne wymagane dokumenty (dołączone do dokumentacji przetargowej) - Deklaracja producenta sprzętu dotycząca wartości poziomu 13 ciśnienia akustycznego zgodnie z normami PN-EN ISO 7779:2005 oraz PN-ISO 9296 nie przekraczającego 30.5 db w stanie uśpienia, sporządzona na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej. 15 Kabel UTP 4p RJ45 kat. 5-tej o dł. 1m (kolor pomarańczowy) 28

29 16 Kabel UTP 4p RJ45 kat. 5-tej o dł. 5m 17 Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu - wymagane spełnia/niespełna*... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 29

30 Monitor LCD sztuk. (nazwa producenta, typ, model) Poz. Wymagania Oferowane parametry** 1 Wielkość matrycy min Wielkość plamki max mm 3 Czas reakcji matrycy max 8 ms 4 Max rozdzielczość min 1280 x Aktywny obszar wyświetlania min. 375 x 300 mm 6 Jasność min. 300 cd/m 2 7 Kontrast min. 700:1 8 Częstotliwość pozioma min khz 9 Częstotliwość pionowa min Hz 10 Kąt widzenia poziom/pion 170/170 stopni 11 Złącza: D-Sub 15, Audio-In 13 Pobór mocy praca: <55W; drzemka:<1w; uśpienie:<1w 14 Cyfrowa regulacja OSD 16 Polskie menu ekranowe 21 Zintegrowany zasilacz 23 Gwarancji 36 miesięcy 24 Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu - wymagane spełnia/niespełna* * - niepotrzebne skreślić ** - wpisać parametry oferowanego sprzętu, z których musi wynikać spełnienie wymagań.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 30

31 Monitor LCD min sztuki. (nazwa producenta, typ, model) Poz. Wymagania Oferowane parametry** 1 Wielkość matrycy min Wielkość plamki max mm 3 Czas reakcji matrycy max 16 ms 4 Max rozdzielczość min 1600 x Aktywny obszar wyświetlania min. 408 x 306 mm 6 Jasność min 300 cd/m 2 7 Kontrast min 700:1 8 Częstotliwość pozioma min khz 9 Częstotliwość pionowa Hz 10 Kąt widzenia poziom/pion 170/170 stopni 11 Wejścia: D-Sub 15, DVI 12 Pobór mocy praca: <55W; drzemka:<1w; uśpienie:<1w 13 Cyfrowa regulacja OSD 14 Polskie menu ekranowe 15 Gwarancji 36 miesięcy 16 Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu - wymagane spełnia/niespełna* * - niepotrzebne skreślić ** - wpisać parametry oferowanego sprzętu, z których musi wynikać spełnienie wymagań.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 31

32 Skaner 2 sztuki. (nazwa producenta, typ, model) Poz. Wymagania Oferowane parametry** 1 Typ skanera: stolikowy A4 2 Rozdzielczość optyczna skanowania: min. 600 x 600 dpi 3 Skalowanie co 1% 4 Automatyczny podajnik dokumentów na min. 50 arkuszy 5 Funkcja dwustronnego skanowania 6 Tryby skanowania kolor: min 36 bit 7 Obszar skanowania min. 216 x 356 mm 8 Interfejs RJ-45 (10/100 BaseTX) 9 Formaty pliku zawierającego zeskanowany obraz min.: TIFF, PDF, JPEG 10 Typ zasilacza skanera dopuszcza się zewnętrzny 11 Obsługiwane systemy operacyjne min.: Win 2000/XP 12 Oprogramowanie OCR pracujące w systemie MS Windows 2000/XP 13 Gwarancja 36 miesięcy 14 Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu - wymagane spełnia/niespełna* * - niepotrzebne skreślić ** - wpisać parametry oferowanego sprzętu, z których musi wynikać spełnienie wymagań.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 32

33 Serwer 1-1 sztuka. (nazwa producenta, typ, model) Poz. Nazwa podzespołu Wymagania Oferowane parametry** 1 Procesor dwa procesory kompatybilne z x86, osiągające w testach wydajnościowych SPECint_rate2000 dla danego typu serwera i procesorów wynik min. 200 pkt. Wymagana jest obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik, dla danego serwera opublikowanym przez niezależną od producenta organizację SPEC. Dedykowana serwerowa, wyprodukowana przez 2 Płyta główna producenta serwera, karty rozszerzeń - min 5 slotów w tym: dwa złącza PCI-X 64-bit 100 Mhz lub 133 Mhz, dwa złącza PCI Express x4 typu hot plug, minimum 8 gniazd pamięci RAM, gniazdo klawiatury i gniazdo myszy PS/2, oraz dwa gniazda na procesory jw. 3 Pamięć RAM Nie mniej niż 4GB RAM Fully Buffered DIMM DDR2 667MHz, z korekcją błędów ECC z mechanizmem ChipKill lub równoważnym, z opcja mirroringu pamieci, obsadzone min 2 banki pamięci, możliwość rozbudowy do minimum 32 GB. 4 HDD Pięć dysków twardych typu SAS w wykonaniu hot-swap, nie mniejszych niż 146GB każdy, 15K-rpm 3.5, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej 5 Kontroler dysków SAS kontroler minimum 8 portów z obsługą RAID 0, 1, 5, min 256MB cache z podtrzymywaniem bateryjnym; dodatkowo kontroler SCSI do podłączenia zewnętrznego napędu tasmowego 6 Napęd optyczny DVD +/- RW slimline wewnętrzny 7 Napęd FDD FDD 1.44MB slimline wewnętrzny 8 Karta graficzna zintegrowana z płytą główną 9 Karty sieciowe 2 karty sieciowe, typu Ethernet 10/100/1000, dopuszcza się zintegrowane 10 Zasilanie i chłodzenie Redundantne dwa zasilacze typu hot-plug, o mocy 600W każdy 11 Porty I/O Minimum cztery porty USB, port szeregowy, porty myszy 12 Oprogramowanie i funkcje monitorowania 13 Zarządzanie 14 Obudowa i klawiatury(2xps2), minimum dwa port RJ45 Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne dedykowane dla serwera wspomagające konfigurację kontrolera macierzy, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze). Komplet sterowników. Zintegrowany sprzętowy system zarządzający umożliwiający pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej i graficznej, zdalne podłączenie napędów FDD, CD oraz zdalny restart serwera. Obudowa typu Rack, wysokość max. 2U wraz elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie RACK 19", nadmiarowe chłodzenie redundantne wentylatory typu hot-plug 33

34 Poz. Nazwa podzespołu Wymagania Oferowane parametry** 15 Wsparcie dla systemów operacyjnych Jest wymagana kompatybilność i wspomaganie (support) serwera dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft: Windows 2003 Standard, Enterprise IA32 Edition; Microsoft: Windows 2003 Standard, Enterprise x64 Edition; Microsoft Windows 2003 Web Edition Microsoft: Windows 2000 Advanced Server; Server VMware: Infrastructure 3 SUSE: Enterprise Server 9, 10 (x86 / EM64T) Red Hat: Enterprise Linux 3 and 4 for X86 / EM64T 16 Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 17 Klawiatura i mysz Mysz optyczna przewodowa, klawiatura standardowa. 18 Dokumentacja Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami 19 Gwarancja 36 miesięcy u klienta, wszystkie części i robocizna, potwierdzona przez producenta (oświadczenie producenta) 20 Części zamienne 21 System operacyjny 22 UPS Zewnętrzny napęd taśmowy Wyposażenie dodatkowe Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji (oświadczenie producenta) Zainstalowany system operacyjny: Windows 2003 Server Standard PL ze wszystkimi dostępnymi aktualizacjami UPS min VA, do zabudowy w szafie 19, wysokość 2U, UPS typu line-interactive, jednofazowy z układem automatycznej regulacji napięcia Oprogramowanie do monitoringu i zarządzania, które umożliwia kontrolę przynajmniej napięcia wejściowego, wyjściowego, stanu akumulatorów, komunikatów o konieczności wymiany akumulatorów - dla Windows i UnixWare, Interfejsy logiczne: USB lub RS232 z odpowiednimi kablami, Ethernet z 5 m kablem RJ45/RJ45 Diody sygnalizujące min. pracę z sieci zasilającej, pracę z baterii, konieczna wymiana baterii, przeciążenia UPSa, Klamry i szyny do montażu w szafach przemysłowych rack 19 Minimalny zzas podtrzymania dla obciążenia - 100% - 7min - 50% - 26min Min. liczba, typ gniazda z potrzymaniem 4 x IEC320 C13 (10A) Napęd taśmowy DAT72 zamontowany w zewnętrznej obudowie typu RACK o wys. max 3U pozwalający na równoczesne podłączenie do min. 4 serwerów Kabel krosowy 5kat. o dł. 3 m - kolor żółty 1 tasiemka czyszcząca, 30 tasiemek DAT72 spełnia/niespełna* Elementy z których zbudowany jest serwer muszą być sygnowane znakiem producenta serwera lub być przez niego oznaczone numerem seryjnym i posiadać jego gwarancję (wymagane oświadczenie producenta dołączone do serwera) * - niepotrzebne skreślić ** - wpisać parametry oferowanego sprzętu, z których musi wynikać spełnienie wymagań.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 34

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modyfikacja SIWZ w trybie art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE 43-190 Mikołów ul. Prof. Hubera 4 32 3246-100, fax. 32 2260-851 ===============================================================================

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-17/14 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę serwerów oraz oprogramowania dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. I.Miecznikowa 1 02-096 Warszawa na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI : Załączniki:

SPIS TREŚCI : Załączniki: SPIS TREŚCI : Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Rozdział XIV Rozdział XV Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego.

Dostawę sprzętu komputerowego. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 62 / D / SE-AG / 07 Czeladź, lipiec 2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1. Zamawiający, 2. Tryb udzielania zamówienia, 3. Opis przedmiotu zamówienia 4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19 Warszawa, 2013-02-19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================ Zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo