IZBA SKARBOWA W KATOWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IZBA SKARBOWA W KATOWICACH"

Transkrypt

1 IZBA SKARBOWA W KATOWICACH OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W BIELSKU-BIAŁEJ Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a Bielsko-Biała =========================================================== *identyfikator *NIP: *tel *fax * =========================================================== ======================================================================= Bielsko-Biała, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) o ustalonej wartości zamówienia powyżej euro DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I LICENCJI OPROGRAMOWANIA Bielsko-Biała

2 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 1. DEFINICJE I SKRÓTY ZAMAWIAJĄCY POSTĘPOWANIE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WADIUM TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 14 ZAŁĄCZNIKI: 1. FORMULARZ OFERTY załącznik nr 1 do SIWZ 2. OŚWIADCZENIE - załącznik nr 2 do SIWZ 3. PROJEKT UMOWY - załącznik nr 3/A, 3/B, 3/C, 3/D do SIWZ 2

3 1. DEFINICJE I SKRÓTY. Wyrażenia i skróty używane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczają: Zamawiający podmiot wskazany w pkt. 2 SIWZ. SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 2. ZAMAWIAJĄCY. Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a REGON: NIP: Tel.: (033) Fax: (033) Godziny pracy: POSTĘPOWANIE Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej euro 3.2. Oznaczenie postępowania. Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZKP-251/1/BKIP/2007 dostawa sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania. Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postanowienia ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Część A Dostawa sprzętu komputerowego Kod według CPV Kod według CPV ( komputery osobiste) Kod według CPV (monitory ekranowe) Kod według CPV (serwery) Kod według CPV (skanery komputerowe) Część B - Dostawa licencji oprogramowania. Kod według CPV (oprogramowanie aplikacyjne) Część C Dostawa drukarek laserowych Kod według CPV (drukarki laserowe) Część D - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Kod według CPV (urządzenie wielofunkcyjne) 3

4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji tworzących daną część, warunki gwarancji i serwisu oraz pozostałe warunki dostawy określa formularz oferty - załączniki nr 1 do SIWZ Oferty częściowe. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane części. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej wskazanych powyżej części. Oferta złożona na daną część musi obejmować wszystkie pozycje ją tworzące Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 5. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Miejsce wykonania zamówienia: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od dnia podpisaniu umowy 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6.3 Ocena sytuacji finansowej wykonawcy. Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. 6.4 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić powyższe warunki i potwierdzić ich spełnienie dokumentami wskazanymi w pkt. 7 SIWZ. 4

5 6.5 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania. 7. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA. 7.1 Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie muszą być złożone w formie oryginału: a) formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA! W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument wymieniony w pkt 7.1 lit b), składa każdy z wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione przez pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie. 7.2 Oferta musi zawierać projekt umowy do każdej części na jaką wykonawca składa ofertę (załączniki nr 3/A 3/D do SIWZ), który wykonawca zaakceptował w formularzu oferty. 7.3 Oferta musi zawierać następujące dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszystkie dokumenty wymienione w tym punkcie mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy: a) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny, czyli odzwierciedlający stan faktyczny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. b) zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS (aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 5

6 W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2. lit a) i b), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7.4 Inne wymagane dokumenty deklaracje producenta sprzętu dotycząca wartości poziomu ciśnienia akustycznego zgodnie z normami PN-EN ISO 7779:2005 oraz PN-ISO 9296 nie przekraczającego 30.5 db w stanie uśpienia, sporządzona na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej dotyczące sprzętu komputerowego (komputery PC ver 1, 2 i 3) oferowanego w części A. 7.5 Dokumenty wymienione w pkt lit c sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 7.6 W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub jego kopia potwierdzona notarialnie. 8 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 8.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem lub na adres Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub na wskazany wyżej adres uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 6

7 8.3 Wykonawca zgodnie z art. 38 ustawy. Prawo zamówień publicznych może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, umieszczając treść pytania i odpowiedzi na stronie internetowej gdzie opublikował specyfikację oraz przesyłając wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ nie ujawniając przy tym źródła zapytania pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 8.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 8.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i będzie ona dla nich wiążąca. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert. W przypadku zmiany treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano modyfikację specyfikacji. Informacje o modyfikacji SIWZ i przedłużeniu terminu zamawiający umieści na stronie internetowej gdzie opublikował specyfikację 8.6 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE. 8.7 O wykluczeniu wykonawców lub odrzuceniu ofert wykonawcy zostaną poinformowani przez Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. 8.8 Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami: Zofia Konior tel , Marek Pękala tel , 9 WADIUM: 9.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych), przy czym dla poszczególnych części zamówienia wadium wynosi: Część A zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Część B 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Część C 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) Część D 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 7

8 9.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - w pieniądzu - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz z późn. zm.) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert Wadium musi obejmować okres związania ofertą Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego: Okręgowy Oddział NBP w Katowicach nr Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu (przelew) wykonawca winien powołać nazwę przetargu. W przypadku przelewów bankowych za datę złożenia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć najpóźniej przed terminem składania ofert Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w pokoju 122. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium (bez żadnego działania ze strony wykonawców), jeżeli: upłynął termin związania ofertą, zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8

9 9.11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, który został wykluczony z postępowania, którego oferta została odrzucona Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9

10 11.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia przesłanek art. 89 ust. 1 ustawy Pzp Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) i powinny być załączone jako odrębna część, niezłączona z ofertą w sposób trwały Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych zawartych w ofercie i oświadczeniach oraz żądania od wykonawców dodatkowych wyjaśnień i informacji w celu ich potwierdzenia Części oferty: jawna i stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być trwale zszyte (każda osobno). Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć w siedzibie Izby Skarbowej Ośrodku Zamiejscowym w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a pokój nr 19 w zamkniętej kopercie z adnotacją: Dostawa sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania - oferta w terminie do dnia r. godz Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem Na kopercie należy wskazać wykonawcę w sposób umożliwiający zwrot koperty bez jej otwierania w przypadku niedotrzymania podanego terminu Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Otwarcie ofert odbędzie się dnia r. o godzinie w siedzibie Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, pokój nr Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziby) wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie Powyższe informacje zostaną przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 10

11 13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY Obliczanie ceny oferty Przez cenę oferty należy rozumieć ryczałtową należność wyrażoną w złotych i groszach, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia z uwzględnieniem się podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty Oferowana cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny (zgodnie z Prawem zamówień publicznych), niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty Sposób przedstawienia ceny oferty Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu ofertowym (załącznik 1 do SIWZ) Ceny (częściowe i sumaryczne) należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza Wymagane jest podanie: dla wykonawców krajowych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w PLN, dla wykonawców zagranicznych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy, (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawców zagranicznych) Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawców zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji Umowy, podatku VAT. 11

12 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich. 14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT Zamawiający będzie oceniał oferty dla każdej części osobno według następującego kryterium: Cena (sposób oceny minimalizacja) waga 100% Oferta z najniższą ceną w danej części otrzyma maksymalną ilość punktów 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru: CENA (sposób oceny minimalizacja) NOWBCZ P = 100 pkt waga WBCZOB P Ilość punktów dla badanej oferty w danej części obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dziesiętnym. NOWBCZ Najniższa oferowana wartość brutto całości zamówienia dla danej części oferty WBCZOB Wartość brutto całości zamówienia badanej oferty w danej części. Kryterium to będzie oceniane zgodnie z regułą minimalizacji, czyli im niższa wartość brutto całości zamówienia dla danej części tym wyższa ilość punktów za to kryterium. 15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie przyznane wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych O wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców w trybie określonym w art. 92 lub w art. 93 ustawy Pzp Umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Uzupełnione formularze umowy zostaną przesłane do wykonawcy celem podpisania przez uprawnione osoby i odesłania do Zamawiającego w ciągu 2 dni. Po podpisaniu przez uprawnionego przedstawiciela Izby Skarbowej jeden egzemplarz umowy zostanie przekazany wykonawcy. 12

13 15.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego to Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę dla jego wniesienia, z tym, że protest dotyczący treści ogłoszenia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na stronach portalu internetowego Urzędu, lub na stronie internetowej Zamawiającego Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu Zamawiający rozpatruje wszystkie protesty zgodnie z postanowieniami art. 183 ustawy Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie art. 184 ustawy Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu przekazując jego kopię Zamawiającemu i Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu art.194 ustawy. 13

14

15 Sprawa: ZKP-251/1/BKIP/2007 Załącznik nr 1, dnia 2007 r.... (pieczęć firmowa wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w zapytaniu o cenę na Dostawę sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia r. dla tego przetargu składamy niniejszą ofertę. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia - Część A za cenę*: CENA OFERTOWA NETTO VAT... złotych (słownie: zł)... złotych (słownie:... zł)... złotych CENA OFERTOWA BRUTTO (słownie: zł) zgodnie z Zestawieniem kosztorysowym dla Części A. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia - Część B za cenę*: CENA OFERTOWA NETTO VAT... złotych (słownie: zł)... złotych (słownie:... zł)... złotych CENA OFERTOWA BRUTTO (słownie: zł) zgodnie z Zestawieniem kosztorysowym dla Części B. 15

16 Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia - Część C za cenę*: CENA OFERTOWA NETTO VAT... złotych (słownie: zł)... złotych (słownie:... zł)... złotych CENA OFERTOWA BRUTTO (słownie: zł) zgodnie z Zestawieniem kosztorysowym dla Części C. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia - Część D za cenę*: CENA OFERTOWA NETTO VAT... złotych (słownie: zł)... złotych (słownie:... zł)... złotych CENA OFERTOWA BRUTTO (słownie: zł) zgodnie z zestawieniem kosztorysowym dla Części D. 16

17 Warunki gwarancji i serwisu: 1. Na przedmiot zamówienia udzielamy: Część A - 36 miesięcznej gwarancji producenta sprzętu, od daty podpisania protokołu odbioru Część B - licencje nie podlegają gwarancji* Część C - 36 miesięcznej gwarancji producenta sprzętu na drukarki laserowe, od daty podpisania protokołu odbioru* Część D - 36 miesięcznej gwarancji producenta sprzętu na kopiarkę, od daty podpisania protokołu odbioru* 2. Serwis gwarancyjny będzie prowadzony w miejscach zainstalowania : Izbie Skarbowej w Katowicach ul Damrota 25 Katowice oraz Izbie Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a Bielsko-Biała. 3. Czas przyjazdu serwisu od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie lub faxem) wynosi max Serwisowanie sprzętu możliwe jest w godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający pracuje w dni robocze w godzinach Naprawa serwerów może być wykonywana tylko w miejscu zainstalowania, do którego zostały dostarczone 6. Naprawa będzie wykonywana w miejscu zainstalowania sprzętu komputerowego, może jednak obejmować naprawę sprzętu w serwisie, o ile wykonawca uzna takie naprawy za konieczne (na czas naprawy dyski pozostają u zamawiającego). Uszkodzony sprzęt komputerowy będzie odbierany przez wykonawcę z siedziby jednostki, a po naprawie dostarczany do siedziby jednostki. W takich przypadkach wykonawca transportuje uszkodzony sprzęt na własny koszt i ryzyko. 7. Termin naprawy nie może przekraczać 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. 8. W przypadku uszkodzenia dysku twardego i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi wykonawcy. 9. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego o ile nie dostarczono sprzętu zastępczego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy lub dostarczenia naprawionego sprzętu. 10. Uprawnieni pracownicy Zamawiającego mają prawo do otwierania obudowy serwera i komputerów oraz dokonywania rozbudowy konfiguracji dostarczonego sprzętu. 11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego. 12. Oświadczamy, że firmą świadczącą usługę serwisu gwarancyjnego proponowanego przez naszą firmę sprzętu jest: Część A -. z siedzibą w.. przy ulicy Część B -. z siedzibą w.. przy ulicy Część C -. z siedzibą w.. przy ulicy Niepotrzebne skreślić 17

18 Część D -. z siedzibą w.. przy ulicy Warunki dostawy: 1 Termin wykonania dostawy: 2 Koszt transportu oferowanego przez nas sprzętu komputerowego jest wliczony w cenę oferty. 3 Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi wykonawca. 4 Odbiór przedmiotu zamówienia wykonuje Zamawiający w obecności wykonawcy. Warunki płatności: 1. Przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez obie strony 2. Cena ofert zawiera wszystkie koszty poniesione dla realizacji zamówienia. Oświadczenia: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry określone w ofercie technicznej niniejszego załącznika, jest fabrycznie nowy oraz jest oznakowany symbolem CE. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach. 5. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. 6. Dostawę sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania zamierzamy wykonać sami. 7. Oświadczamy, że oferta cenowa została opracowana zgodnie z otrzymanym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (oferta techniczna). 8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.). Do oferty załączamy następujące dokumenty: a)... b).. c).. d).. e).. f).. g).. 18

19 h).. i).. j).. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:... nr telefonu... nr faksu Adres do korespondencji - wypełnić jeżeli jest inny niż na pieczęci firmowej: kod... miasto... ulica nr... Forma wniesienia wadium. W dniu.wniesiono wadium do części A/części B/części C/części D/ w kwocie:.. w formie... Wskazujemy nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium:... /wypełnia oferent, który wniósł wadium w formie pieniądza/.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) UWAGA: Wykonawca wypełnia formularz ofertowy, zestawienie kosztorysowe oraz ofertę techniczną i przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Integralną część formularza oferty stanowi zestawienie kosztorysowe oraz oferta techniczna. Niepotrzebne skreślić 19

20 .., dnia 2007 r.. (pieczęć firmowa wykonawcy) Zestawienie kosztorysowe dla części A zamówienia dostawa sprzętu komputerowego i skanerów (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Poz. Nazwa Cena Wartość netto Stawka Wartość brutto Ilość Wartość podatku jednostkowa (zł) podatku VAT (zł) szt. VAT (zł) netto (zł) (3x4) (%) (5+7) 1 Komputer PC ver Komputer PC ver Komputer PC ver Monitor 19 LCD 86 5 Monitor min 20 LCD 4 6 Skaner z podajnikiem 2 7 Serwer Serwer Serwer KVM 1 Razem Część A UWAGA: Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w złotych netto i brutto wraz z podaniem kwoty podatku VAT.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 20

21 .., dnia 2007 r.. (pieczęć firmowa wykonawcy) Zestawienie kosztorysowe dla części B zamówienia dostawa licencji oprogramowania (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Poz. Nazwa Liczba Wartość podatku sztuk VAT (zł) 1 Pozycja Pozycja Pozycja 3 4 Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto (zł) (3x4) Stawka podatku VAT (%) Wartość brutto (zł) (5+7) 4 Licencja dostępu do MS Exchange Server. Polish 87 5 Pozycja Pozycja Pozycja Razem Część B UWAGA: Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w złotych netto i brutto wraz z podaniem kwoty podatku VAT. W polach Nazwa zamiast Pozycja1,2, 7 wpisać nazwę oferowanego oprogramowania... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 21

22 .., dnia 2007 r.. (pieczęć firmowa wykonawcy) Zestawienie kosztorysowe dla części C zamówienia dostawa drukarek laserowych (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Poz. Nazwa Liczba Wartość podatku sztuk VAT (zł) Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto (zł) (3x4) Stawka podatku VAT (%) Wartość brutto (zł) (5+7) 1` Drukarka laserowa 4 Razem Część C UWAGA: Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w złotych netto i brutto wraz z podaniem kwoty podatku VAT.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 22

23 .., dnia 2007 r.. (pieczęć firmowa wykonawcy) Zestawienie kosztorysowe dla części D zamówienia dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Poz. Nazwa Liczba Wartość netto (zł) Wartość podatku sztuk (3x4) VAT (zł) Cena jednostkowa netto (zł) Stawka podatku VAT (%) Wartość brutto (zł) (5+7) 1. Urządzenie wielofunkcyjne 1 Razem Część D UWAGA: Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w złotych netto i brutto wraz z podaniem kwoty podatku VAT.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 23

24 . (pieczęć firmowa wykonawcy).., dnia 2007 r. OFERTA TECHNICZNA Część A dostawa sprzętu komputerowego Komputery PC ver 1 76 sztuk. (nazwa producenta, typ, model) Poz. Wymagania Nazwa Typ Producent Płyta główna komputera PC: Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, dedykowany dla oferowanego procesora. Typ podstawki: dedykowany dla oferowanego procesora; Ilość slotów PCI: 2 Ilość slotów PCI-E: 1 x PCI-Ex16, 1 x PCI-Ex1 Częstotliwość pracy pamięci RAM: DDR2 400/533 Możliwość rozbudowy: do min. 2 GB RAM Zakresy częstotliwości FSB (MHz): 533/800/ Ilość gniazd pamięci: 2 Kontrolery dysków: 1xFDD, 2xIDE (133), 2xSATA Ilość portów USB: min. 4+4 Typ portów USB: 2.0 Ilość złącz COM: min. 1+1 Zintegrowana karta muzyczna: 8 mio kanałowa (7.1) Zintegrowana karta sieciowa: 10/100 obsługującą standard PXE-2.0 Zintegrowana karta graficzna: (do 256 MB dynamicznej pamięci) 2 Pamięć DDR2, 1GB (Dual, 2 x 512 MB) Procesor: Dwurdzeniowy kompatybilny z x86, cache min. 2MB, 3 uzyskujący w teście SYSMark 2004SE wynik: Overall: min. 240 pkt. Office Productivity: min. 190 pkt. 4 Dysk twardy SATA min 80 GB 5 Napęd optyczny DVD -ROM Mysz PS2 lub USB; optyczna 2 przyciski + rolka, pad pod 6 mysz 7 Klawiatura PS2 lub USB Zasilacz: min. 250 W PFC: aktywne 8 Zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne Obudowa Slim ATX (1 zew. zatoki 5.25, 1 zew. zatoki 3.5, 2 wew. zatoki 3.5 ); Możliwość pracy w pozycji stojąco i 9 leżącej. Na przednim panelu min.2 x USB oraz Audio IN/OUT. Oprogramowanie załączone i zainstalowane oprogramowanie producenta komputera w języku polskim 10 do zdalnego zarządzania i diagnostyki komputera umożliwiające: 24

25 - zdalne blokowanie zasobów: portów ( w tym USB ) i zapisu na FDD - zdalną aktualizację BIOS a - zdalny zapis i odtwarzanie ustawień CMOS - zdalne ustawienie SETUP: czas, data, kolejność bootowania, hasło na BIOS - zdalny monitoring sprzętowy: temperatura procesora, temperatura systemu, napięcie zasilające, prędkość obrotowa wentylatorów, - zdalny monitoring zainstalowanych aplikacji - zdalny restart poszczególnych komputerów - zdalne włączanie i wyłączanie wybranego komputera - zdalne rozłączanie wszystkich lub pojedynczego użytkownika - zdalny odczyt DMI: komputera, płyty głównej, obudowy 11 Gwarancja 36 miesięcy u klienta Inne wymagane dokumenty - (dołączone do dokumentacji przetargowej) - Deklaracja producenta sprzętu dotycząca wartości poziomu 12 ciśnienia akustycznego zgodnie z normami PN-EN ISO 7779:2005 oraz PN-ISO 9296 nie przekraczającego 30.5 db w stanie uśpienia, sporządzona na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej. 13 Kabel UTP 4p RJ45 kat. 5-tej o dł. 1m (kolor pomarańczowy) 14 Kabel UTP 4p RJ45 kat. 5-tej o dł. 5m 15 Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu - wymagane spełnia/niespełna*... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 25

26 Komputery PC ver 2 4 sztuki. (nazwa producenta, typ, model) Poz. Wymagania Nazwa Typ Producent Płyta główna komputera PC: Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, dedykowany dla oferowanego procesora. Typ podstawki: dedykowany dla oferowanego procesora; Ilość slotów PCI: 2 Ilość slotów PCI-E: 1 x PCI-Ex16, 1 x PCI-Ex1 Częstotliwość pracy pamięci RAM: DDR2 400/533 Możliwość rozbudowy: do min. 2 GB RAM Zakresy częstotliwości FSB (MHz): 533/800/ Ilość gniazd pamięci: 2 Kontrolery dysków: 1xFDD, 2xIDE (133), 2xSATA Ilość portów USB: min. 4+4 Typ portów USB: 2.0 Ilość złącz COM: min. 1+1 Zintegrowana karta muzyczna: 8 mio kanałowa (7.1) Zintegrowana karta sieciowa: 10/100 obsługującą standard PXE-2.0 Zintegrowana karta graficzna: (do 256 MB dynamicznej pamięci) 2 Pamięć DDR2, 1GB (Dual, 2 x 512 MB) Procesor: Dwurdzeniowy kompatybilny z x86, cache min. 2MB, 3 uzyskujący w teście SYSMark 2004SE wynik: Overall: min. 240 pkt. Office Productivity: min. 190 pkt. Karta grafiki: na złączu PCI-Express o rozdzielczości min 1600x1200 przy 4 częstotliwości odświeżania 85 Hz i pełnej palecie barw, pamięć 256 MB RAM, wyjścia: D-Sub 15, DVI, S-Video, 5 Czytnik Flash 6 Dysk twardy SATA min 250 GB Napęd optyczny DVD R/RW +/- wraz z oprogramowaniem do 7 nagrywania Mysz PS2 lub USB; optyczna 2 przyciski + rolka, pad pod 8 mysz 9 Klawiatura PS2 lub USB Zasilacz: min. 300 W PFC: aktywne 10 Zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne Obudowa Micro ATX ( 2 zew. zatoki 5.25, 2 zew. zatoki 3.5, 2 wew. zatoki 3.5 ); 11 Możliwość pracy w pozycji stojąco leżącej. Na przednim panelu min.2 x USB oraz Audio IN/OUT Oprogramowanie Załączone i zainstalowane oprogramowanie producenta komputera w języku polskim do zdalnego zarządzania i diagnostyki komputera umożliwiające: 12 - zdalne blokowanie zasobów: portów ( w tym USB ) i zapisu na FDD - zdalną aktualizację BIOS a - zdalny zapis i odtwarzanie ustawień CMOS - zdalne ustawienie SETUP: czas, data, kolejność 26

27 bootowania, hasło na BIOS - zdalny monitoring sprzętowy: temperatura procesora, temperatura systemu, napięcie zasilające, prędkość obrotowa wentylatorów, - zdalny monitoring zainstalowanych aplikacji - zdalny restart poszczególnych komputerów - zdalne włączanie i wyłączanie wybranego komputera - zdalne rozłączanie wszystkich lub pojedynczego użytkownika - zdalny odczyt DMI: komputera, płyty głównej, obudowy 13 Gwarancja 36 miesięcy u klienta Inne wymagane dokumenty (dołączone do dokumentacji przetargowej) - Deklaracja producenta sprzętu dotycząca wartości poziomu 14 ciśnienia akustycznego zgodnie z normami PN-EN ISO 7779:2005 oraz PN-ISO 9296 nie przekraczającego 30.5 db w stanie uśpienia, sporządzona na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej. 15 Kabel UTP 4p RJ45 kat. 5-tej o dł. 1m (kolor pomarańczowy) 16 Kabel UTP 4p RJ45 kat. 5-tej o dł. 5m 17 Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu - wymagane spełnia/niespełna*... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 27

28 Komputery PC ver 3 1 sztuka. (nazwa producenta, typ, model) Poz. Wymagania Nazwa Typ Producent Płyta główna komputera PC: Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, dedykowany dla oferowanego procesora. Typ podstawki: dedykowany dla oferowanego procesora; Ilość slotów PCI: 2 Ilość slotów PCI-E: 1 x PCI-Ex16, 1 x PCI-Ex1 Częstotliwość pracy pamięci RAM: DDR2 566/667/800 Możliwość rozbudowy: do min. 4 GB RAM Magistrala FSB 1066 MHz 1 Ilość gniazd pamięci: min. 4 Kontroler FDD Kontroler dysku twardego: Serial ATA 3,0 Gb/s Ilość portów USB: 6+2 Typ portów USB: 2.0 Ilość złącz COM: 1 Zintegrowana karta muzyczna: High Definition Audio Zintegrowana karta sieciowa: 100/1000 Zintegrowana karta graficzna: 2048x Pamięć: 2*512 PC DDR2 800 SDRAM Procesor: Dwurdzeniowy kompatybilny z x86, cache min. 2MB, 3 uzyskujący w teście SYSMark 2004SE wynik: SYSmark 2004 Rating: min. 280 pkt. Office Productivity: min. 239 pkt. 4 Napęd FDD 5 Dysk twardy SATA min. 120 GB Napęd optyczny DVD R/RW +/- wraz z oprogramowaniem do 6 nagrywania 7 Mysz PS2 lub USB; optyczna 2 przyciski + rolka 8 Klawiatura PS2 lub USB Zasilacz: PFC aktywne 9 Zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne Obudowa Micro ATX ( 2 zew. zatoki 5.25, 2 zew. zatoki 3.5, 10 2 wew. zatoki 3.5 ) Oprogramowanie : MS Windows XP Professional + SP 2 11 Oprogramowanie producenta komputera do zarządzania i diagnostyki 12 Gwarancja 36 miesięcy u klienta Inne wymagane dokumenty (dołączone do dokumentacji przetargowej) - Deklaracja producenta sprzętu dotycząca wartości poziomu 13 ciśnienia akustycznego zgodnie z normami PN-EN ISO 7779:2005 oraz PN-ISO 9296 nie przekraczającego 30.5 db w stanie uśpienia, sporządzona na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej. 15 Kabel UTP 4p RJ45 kat. 5-tej o dł. 1m (kolor pomarańczowy) 28

29 16 Kabel UTP 4p RJ45 kat. 5-tej o dł. 5m 17 Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu - wymagane spełnia/niespełna*... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 29

30 Monitor LCD sztuk. (nazwa producenta, typ, model) Poz. Wymagania Oferowane parametry** 1 Wielkość matrycy min Wielkość plamki max mm 3 Czas reakcji matrycy max 8 ms 4 Max rozdzielczość min 1280 x Aktywny obszar wyświetlania min. 375 x 300 mm 6 Jasność min. 300 cd/m 2 7 Kontrast min. 700:1 8 Częstotliwość pozioma min khz 9 Częstotliwość pionowa min Hz 10 Kąt widzenia poziom/pion 170/170 stopni 11 Złącza: D-Sub 15, Audio-In 13 Pobór mocy praca: <55W; drzemka:<1w; uśpienie:<1w 14 Cyfrowa regulacja OSD 16 Polskie menu ekranowe 21 Zintegrowany zasilacz 23 Gwarancji 36 miesięcy 24 Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu - wymagane spełnia/niespełna* * - niepotrzebne skreślić ** - wpisać parametry oferowanego sprzętu, z których musi wynikać spełnienie wymagań.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 30

31 Monitor LCD min sztuki. (nazwa producenta, typ, model) Poz. Wymagania Oferowane parametry** 1 Wielkość matrycy min Wielkość plamki max mm 3 Czas reakcji matrycy max 16 ms 4 Max rozdzielczość min 1600 x Aktywny obszar wyświetlania min. 408 x 306 mm 6 Jasność min 300 cd/m 2 7 Kontrast min 700:1 8 Częstotliwość pozioma min khz 9 Częstotliwość pionowa Hz 10 Kąt widzenia poziom/pion 170/170 stopni 11 Wejścia: D-Sub 15, DVI 12 Pobór mocy praca: <55W; drzemka:<1w; uśpienie:<1w 13 Cyfrowa regulacja OSD 14 Polskie menu ekranowe 15 Gwarancji 36 miesięcy 16 Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu - wymagane spełnia/niespełna* * - niepotrzebne skreślić ** - wpisać parametry oferowanego sprzętu, z których musi wynikać spełnienie wymagań.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 31

32 Skaner 2 sztuki. (nazwa producenta, typ, model) Poz. Wymagania Oferowane parametry** 1 Typ skanera: stolikowy A4 2 Rozdzielczość optyczna skanowania: min. 600 x 600 dpi 3 Skalowanie co 1% 4 Automatyczny podajnik dokumentów na min. 50 arkuszy 5 Funkcja dwustronnego skanowania 6 Tryby skanowania kolor: min 36 bit 7 Obszar skanowania min. 216 x 356 mm 8 Interfejs RJ-45 (10/100 BaseTX) 9 Formaty pliku zawierającego zeskanowany obraz min.: TIFF, PDF, JPEG 10 Typ zasilacza skanera dopuszcza się zewnętrzny 11 Obsługiwane systemy operacyjne min.: Win 2000/XP 12 Oprogramowanie OCR pracujące w systemie MS Windows 2000/XP 13 Gwarancja 36 miesięcy 14 Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu - wymagane spełnia/niespełna* * - niepotrzebne skreślić ** - wpisać parametry oferowanego sprzętu, z których musi wynikać spełnienie wymagań.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 32

33 Serwer 1-1 sztuka. (nazwa producenta, typ, model) Poz. Nazwa podzespołu Wymagania Oferowane parametry** 1 Procesor dwa procesory kompatybilne z x86, osiągające w testach wydajnościowych SPECint_rate2000 dla danego typu serwera i procesorów wynik min. 200 pkt. Wymagana jest obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik, dla danego serwera opublikowanym przez niezależną od producenta organizację SPEC. Dedykowana serwerowa, wyprodukowana przez 2 Płyta główna producenta serwera, karty rozszerzeń - min 5 slotów w tym: dwa złącza PCI-X 64-bit 100 Mhz lub 133 Mhz, dwa złącza PCI Express x4 typu hot plug, minimum 8 gniazd pamięci RAM, gniazdo klawiatury i gniazdo myszy PS/2, oraz dwa gniazda na procesory jw. 3 Pamięć RAM Nie mniej niż 4GB RAM Fully Buffered DIMM DDR2 667MHz, z korekcją błędów ECC z mechanizmem ChipKill lub równoważnym, z opcja mirroringu pamieci, obsadzone min 2 banki pamięci, możliwość rozbudowy do minimum 32 GB. 4 HDD Pięć dysków twardych typu SAS w wykonaniu hot-swap, nie mniejszych niż 146GB każdy, 15K-rpm 3.5, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej 5 Kontroler dysków SAS kontroler minimum 8 portów z obsługą RAID 0, 1, 5, min 256MB cache z podtrzymywaniem bateryjnym; dodatkowo kontroler SCSI do podłączenia zewnętrznego napędu tasmowego 6 Napęd optyczny DVD +/- RW slimline wewnętrzny 7 Napęd FDD FDD 1.44MB slimline wewnętrzny 8 Karta graficzna zintegrowana z płytą główną 9 Karty sieciowe 2 karty sieciowe, typu Ethernet 10/100/1000, dopuszcza się zintegrowane 10 Zasilanie i chłodzenie Redundantne dwa zasilacze typu hot-plug, o mocy 600W każdy 11 Porty I/O Minimum cztery porty USB, port szeregowy, porty myszy 12 Oprogramowanie i funkcje monitorowania 13 Zarządzanie 14 Obudowa i klawiatury(2xps2), minimum dwa port RJ45 Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne dedykowane dla serwera wspomagające konfigurację kontrolera macierzy, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze). Komplet sterowników. Zintegrowany sprzętowy system zarządzający umożliwiający pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej i graficznej, zdalne podłączenie napędów FDD, CD oraz zdalny restart serwera. Obudowa typu Rack, wysokość max. 2U wraz elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie RACK 19", nadmiarowe chłodzenie redundantne wentylatory typu hot-plug 33

34 Poz. Nazwa podzespołu Wymagania Oferowane parametry** 15 Wsparcie dla systemów operacyjnych Jest wymagana kompatybilność i wspomaganie (support) serwera dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft: Windows 2003 Standard, Enterprise IA32 Edition; Microsoft: Windows 2003 Standard, Enterprise x64 Edition; Microsoft Windows 2003 Web Edition Microsoft: Windows 2000 Advanced Server; Server VMware: Infrastructure 3 SUSE: Enterprise Server 9, 10 (x86 / EM64T) Red Hat: Enterprise Linux 3 and 4 for X86 / EM64T 16 Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 17 Klawiatura i mysz Mysz optyczna przewodowa, klawiatura standardowa. 18 Dokumentacja Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami 19 Gwarancja 36 miesięcy u klienta, wszystkie części i robocizna, potwierdzona przez producenta (oświadczenie producenta) 20 Części zamienne 21 System operacyjny 22 UPS Zewnętrzny napęd taśmowy Wyposażenie dodatkowe Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji (oświadczenie producenta) Zainstalowany system operacyjny: Windows 2003 Server Standard PL ze wszystkimi dostępnymi aktualizacjami UPS min VA, do zabudowy w szafie 19, wysokość 2U, UPS typu line-interactive, jednofazowy z układem automatycznej regulacji napięcia Oprogramowanie do monitoringu i zarządzania, które umożliwia kontrolę przynajmniej napięcia wejściowego, wyjściowego, stanu akumulatorów, komunikatów o konieczności wymiany akumulatorów - dla Windows i UnixWare, Interfejsy logiczne: USB lub RS232 z odpowiednimi kablami, Ethernet z 5 m kablem RJ45/RJ45 Diody sygnalizujące min. pracę z sieci zasilającej, pracę z baterii, konieczna wymiana baterii, przeciążenia UPSa, Klamry i szyny do montażu w szafach przemysłowych rack 19 Minimalny zzas podtrzymania dla obciążenia - 100% - 7min - 50% - 26min Min. liczba, typ gniazda z potrzymaniem 4 x IEC320 C13 (10A) Napęd taśmowy DAT72 zamontowany w zewnętrznej obudowie typu RACK o wys. max 3U pozwalający na równoczesne podłączenie do min. 4 serwerów Kabel krosowy 5kat. o dł. 3 m - kolor żółty 1 tasiemka czyszcząca, 30 tasiemek DAT72 spełnia/niespełna* Elementy z których zbudowany jest serwer muszą być sygnowane znakiem producenta serwera lub być przez niego oznaczone numerem seryjnym i posiadać jego gwarancję (wymagane oświadczenie producenta dołączone do serwera) * - niepotrzebne skreślić ** - wpisać parametry oferowanego sprzętu, z których musi wynikać spełnienie wymagań.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 34

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.pl Kielce: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax:

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax: Warszawa, dnia 2011/05/04 Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Wrocław: Zakup, dostawa serwerów, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego do celów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Warszawa: Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD do jednostek socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartośćnie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 do zamówienia nie stosuje sięustawy Prawo zamówieńpublicznych)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.is.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo