SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 1 z 43 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej EURO Nr sprawy: G /13 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

2 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 2 z 43 Spis treści 1. Pełna Nazwa Zamawiającego: Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy z sprawie zamówienia publicznego: Informacje o środkach ochrony prawnej Pozostałe informacje...15 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy...17 Załącznik nr 1A do SIWZ...19 Załącznik nr 1B do SIWZ Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia...21 Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Art Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt Umowy...36 Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz zrealizowanych dostaw...41 Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie Art. 26 ust 2d...43

3 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 3 z Pełna Nazwa Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Opolu, Opole, ul.ozimska 60A NIP Regon: Tel , 419 Faks Godz. urzędowania: Pon. Pt adres strony internetowej: Tryb udzielenia zamówienia Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia do Euro w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Art. 39 i Art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami, tekst jednolity z dnia 25 czerwca 2010 r Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) [dalej ustawa PZP ] 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (Komputery osobiste), (Komputery przenośne), (Drukarki laserowe), (Drukarki igłowe), (Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej), (Monitory ekranowe), (Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością), (Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami) 3.2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, którego opis oraz ilości zawiera Załącznik nr 1A i 1B do SIWZ. 3.3 Wymagania: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na koszt własny (w tym wniesienie do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego i dokonanie protokolarnego przekazania danej dostawy), w terminie podanym w pkt 4 SIWZ Dostarczany towar musi posiadać posiadać znak zgodności CE i wymagane na podstawie odrębnych przepisów świadectwa dopuszczające go do stosowania na terenie kraju Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony towar zgodnie z projektem umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wcześniej nieużywane Zamawiający podając opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1B do SIWZ wskazał typ produktu i określił jego parametry. Dopuszcza się złożenie oferty na produkty posiadające właściwości i parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego. Obowiązek wykazania spełnienia parametrów minimalnych określonych w załączniku nr 1B do SIWZ ciąży na wykonawcy W ofercie należy podać typ oferowanego sprzętu (producent, model), a w przypadku komputerów także parametry (procesor, pamięć, dysk twardy) Ze względu na sposób finansowania cena jednostkowa brutto każdego zaoferowanego artykułu nie może przekraczać kwoty 3 500,00 zł (np. drukarka, zestaw komputerowy, komputer przenośny, 1 licencja oprogramowania) Zamawiający wymaga, aby dostawa odbyła się na warunkach określonych w projekcie umowy przedstawionym w Załączniku nr 4 do SIWZ.

4 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 4 z Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie i na warunkach określonych w Załączniku 4 (projekt umowy). 3.5 Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania informacyjnego. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia do 27 grudnia 2013 r. 5. Warunki udziału w postępowaniu 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ustawy PZP oraz spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje specjalnego wymagania w tym zakresie, wystarczającym jest ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków z Art. 22 (Zał. 2 do SIWZ); b) posiadania wiedzy i doświadczenia (tj. wykażą się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat - minimum jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, wg opisu w pkt 6 SIWZ) c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje specjalnego wymagania w tym zakresie, wystarczającym jest ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków z Art. 22 (Zał. 2 do SIWZ) d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie precyzuje specjalnego wymagania w tym zakresie, wystarczającym jest ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków z Art. 22 (Zał. 2 do SIWZ) 5.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa powyżej nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie 6 SIWZ. b) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sprawdzając czy wykonawca dany warunek spełnia/nie spełnia. 5.3 Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana zostanie za odrzuconą. 5.4 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP; h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 5 z Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. 6.1 Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 5.1 SIWZ Wykonawca ubiegający się o zamówienia publiczne składa następujące dokumenty: Oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy PZP.. Załącznik nr 2 jest wzorem oświadczenia, jeżeli jakikolwiek warunek nie jest spełniany przez Wykonawcę, należy to zaznaczyć w oświadczeniu Wykaz wykonanych, lub wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu w załączniku nr 5 do SIWZ). Zamawiający uzna warunek za spełniony przy wykazaniu minimum jednej dostawy, która dotyczy asortymentu zgodnego z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż zł brutto. Dla umów zakończonych (wykonanych) dokument potwierdzający prawidłowe ich wykonanie musi być wystawiony po dacie zakończenia umowy, chyba że pełny zakres umowy został zrealizowany przed datą zakończenia umowy, a załączony dokument potwierdza prawidłowe wykonanie całego zakresu umowy. Dowodami, o których mowa wyżej jest poświadczenie, lub oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817); 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca ubiegający się o zamówienia publiczne składa następujące dokumenty: Oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ) o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Załącznik nr 3 jest wzorem oświadczenia, jeżeli jakikolwiek warunek nie jest spełniany przez Wykonawcę, należy to zaznaczyć w oświadczeniu Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Oświadczenie w sprawie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz.331, ze zm.), co Wykonawca lub o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wg Załącznika nr 6 do SIWZ

6 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 6 z Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (dotyczy to również spółek cywilnych), pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, W ofercie powinien być adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem wspólnie występujących Wykonawców, Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta powinna spełniać łącznie minimalne warunki podmiotowe dotyczące Wykonawców pkt 5.1 SIWZ, ale odpis lub zaświadczenie, o których mowa w pkt. 6.2 składa każdy z Partnerów / Wspólników) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to wykonawca składa dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2 także w odniesieniu do tych podmiotów. 6.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Dokumenty, o których mowa w pkt , pkt 6.4.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.5 Poza wymienionymi wyżej dokumentami Wykonawcy załączają do oferty: Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ, W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: W zakresie jednostki centralnej komputera wymienionego w załączniku 1A pkt Lp1 tabeli a) Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi - odpowiadającej normie ISO 9001 b) normy Energy Star 5.0,(załączyć wydruk ze strony Energy Star). c) potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności

7 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 7 z 43 zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram d) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows 8 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) e) oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę dotyczące głośności mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) W zakresie komputera przenośnego wymienionego w załączniku 1A pkt. Lp2 tabeli a) Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu b) Certyfikat ISO dla producenta sprzętu c) Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). d) Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (załączyć wydruk ze strony Energy Star) Aktualny dokument rejestrowy firmy lub inny dokument wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo jednoznacznie wskazujące na uprawnienie do złożenia oferty, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, wymienione w dokumencie rejestrowym. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub potwierdzone notarialnie. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub, jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym jako osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 6.6 Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na: a) wszystkich zapisanych stronach oferty, b) załącznikach, c) miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 6.7 Dokumenty wymagane przez Zamawiającego od Wykonawców w niniejszym postępowaniu przetargowym muszą zostać złożone w formie zgodnej z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawców. W szczególności: a) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. c) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.8 Brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wyszczególnionych przez Zamawiającego w pkt 6 SIWZ, a w przypadku wezwania w

8 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 8 z 43 trybie art. 26 ustawy PZP brak ich uzupełnienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania przetargowego. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 7.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 Ustawy Prawo Zamówień publicznych zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną ( ). W wypadku korzystania z formy faksowej lub elektronicznej każda ze stron potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania informacji w formie faksu/ 'a zwrotnego z treścią otrzymanej informacji i adnotacją: Potwierdzam odbiór data, godz., podpis i na żądanie przesyła również oryginał otrzymanego pisma. 7.2 Wykonawca może zgodnie z zapisem powyżej zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze specyfikacją, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując zapytania pod adres podany w pkt Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ zostanie złożony nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7.4 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na termin składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana bez ujawniania źródła zapytania jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację (z zaproszeniem do udziału w postępowaniu, którzy złożyli wniosek o wydanie SIWZ lub zawiadomili Zamawiającego o przystąpieniu do postępowania) oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej podanej w pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści specyfikacji przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, o których mowa w pkt 7.5, i zamieści na stronie internetowej podanej w pkt Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Pani Krystyna Purgał - tel Pan Paweł Berlik tel Wymagania dotyczące wadium 8.1 Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wadium można być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

9 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 9 z 43 e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.); 8.3 Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Kasie Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, hol (parter) przed upływem terminu składania ofert. Kasa jest czynna w godz Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Opolu w Banku Gospodarstwa Krajowego. 8.5 W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancji udzielanej Wykonawcy przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy zdeponować w Kasie Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, hol (parter) przed upływem terminu składania ofert. 8.6 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego nr rachunku bankowego: tytuł przelewu: Wadium do przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania". 8.7 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, na podstawie przesłanek określonych w art. 46 ust. 1-2 ustawy PZP. 8.8 W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mają one mieć formę gwarancji lub poręczeń, w których jednoznacznie będzie zagwarantowane prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki tzn. na pierwsze żądanie i bezwarunkowo. W każdej z sytuacji opisanych w ustawie PZP, termin ważności w/w dokumentów musi się pokrywać z terminem związania ofertą. 8.9 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancji udzielanej Wykonawcy przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Zamawiający zwróci Wykonawcom na podstawie przesłanek określonych w art. 46 ust. 1-2 ustawy PZP. 9. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni, zgodnie z wytycznymi art. 85 ustawy PZP. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. 10. Opis sposobu przygotowania ofert 10.1 Wykonawca przedstawia ofertę w formie pisemnej, przygotowaną zgodnie z ustawą PZP oraz opisem istotnych warunków zamówienia Oferta powinna zawierać wszelkie wymagane informacje, oświadczenia i dokumenty oraz wyjaśnienia wykonawcy dotyczące sformułowanych w specyfikacji wymogów Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

10 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 10 z Oferta musi być podpisana przez osobę upełnomocnioną do reprezentowania wykonawcy, co musi wynikać z załączonych dokumentów Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być ważne w terminie składania ofert i przedłożone w oryginale albo kserokopii poświadczonej przez wykonawcę:...za zgodność z oryginałem, data, pieczęć imienna, podpis Ofertę należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie oznaczonej jako: /adres zamawiającego z dopiskiem dostarczyć Kierownikowi Sekcji Gospodarczej/ Oferta do postępowania pt.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer sprawy: G /13. Nie otwierać przed 28 listopada 2013r. godz. 15:00. /adres składającego/ w miejscu i terminie wskazanym w dalszej części niniejszej specyfikacji Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane i podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Wszystkie strony oferty powinny być złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w formie pisemnej, a w przypadku zmiany - w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt i dopiskiem zmiana / wycofanie. Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być przed terminem składania ofert oznaczone klauzulą: Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji UWAGA: należy wyraźnie oddzielić część objętą tajemnicą od części jawnej. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego podanej w pkt 1 SIWZ, tj. Sąd Rejonowy w Opolu, ul. Ozimska 60A, Opole, w Biurze Podawczym Sądu pok. 24-hol, od poniedziałku do piątku, w godz Termin składania ofert upływa w dniu 28 listopada 2013r. o godz. 14: Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie określonym powyżej Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej.

11 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 11 z Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 listopada 2013r. o godz. 15:00, w pokoju nr Otwarcie ofert jest jawne. 12. Opis sposobu obliczenia ceny 12.1 Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny za przedmiot zamówienia (obejmującej zakresem wszystkie wymagania określone w SIWZ) wyrażoną w złotych polskich brutto z podatkiem VAT, z uwzględnieniem wszelkich kosztów dodatkowych (przygotowania, obsługi, transportu, podatki, opłaty itp.) i innych niezbędnych do wykonania zamówienia, z uwzględnieniem przepisów art. 3 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r.o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.1050 ze zmianami), oraz z uwzględnieniem wymagań związanych z postanowieniami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen jednostkowych według załącznika nr 1A do SIWZ. Łączna cena obliczona na podstawie cen jednostkowych i podanych maksymalnych ilości powinna odpowiadać, po uwzględnieniu podatku VAT, cenie łącznej oferty Ze względu na sposób finansowania cena jednostkowa brutto każdego zaoferowanego artykułu nie może przekraczać kwoty 3 500,00 zł (np. drukarka, zestaw komputerowy, komputer przenośny, 1 licencja oprogramowania) 12.4 Łączną cenę brutto oferty wykonawca oblicza zgodnie z Formularzem cenowym oferty - załącznik nr 1A do Formularza ofertowego, w następujący sposób: a) Cenę oferty należy obliczyć na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w tabeli Załącznika nr 1A i podanych przez Wykonawcę cen jednostkowych. b) W załączniku nr 1A Formularz cenowy oferty należy zsumować wiersze od 1 do 16 kolumny nr 6. Sumę tych wierszy, która stanowi cenę oferty, należy wpisać cyfrowo i słownie na dole tabeli w oznaczonym miejscu. c) Ceny jednostkowe (wskazane w tabeli formularza cenowego załącznik nr 1A) stanowić będą podstawę rozliczeń z Wykonawcą po podpisaniu umowy Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen ani jej zmiany Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej Ofercie upust cenowy, to musi go uwzględnić w cenach jednostkowych składających się na cenę oferty. Nie uwzględnia się rabatów (upustów) podawanych oddzielnie Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym mając na względzie stawki podatku VAT obowiązujące w dniu otwarcia ofert Podana w cena oferty brutto nie stanowi wartości ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, lecz służy do porównania ofert złożonych w postępowaniu Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT Ze względu na planowane rozliczanie dostaw na podstawie cen jednostkowych,, Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli obliczona wartość w danym wierszu nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową;

12 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 12 z jeżeli podana łączna cena oferty (cyfrowo lub słownie) nie odpowiada sumie wartości obliczonych w poszczególnych wierszach to poprawia się cenę łączną oferty do wartości wynikającej z prawidłowego obliczenia tej sumy 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert 13.1 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która będzie spełniać warunki określone w ustawie PZP oraz wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował tylko jednym kryterium: Cena oferty brutto - waga 100% 13.3 Obliczenie ilości punktów przyznanych każdej ofercie dokonane zostanie na podstawie następującego wzoru: kryterium: cena oferty: P=(C min /C) x W Gdzie: P ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty, C min cena brutto najtańszej oferty, C cena brutto rozpatrywanej oferty, W waga kryterium cena oferty (W =100) O wyborze oferty decydować będzie liczba uzyskanych punktów P. Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów i spełniająca wszystkie warunki podane w SIWZ. 14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy z sprawie zamówienia publicznego: 14.1 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty (zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy PZP) oraz zamieści informację o wyborze na stronie internetowej podanej w pkt 1 SIWZ i miejscu publicznie dostępnym Zamawiający zawiera umowę o wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty do wykonawców jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane faksem. Termin ten wyniesie 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w pkt 14.2 jeżeli: a) w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta b) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o niniejsze zamówienie (np. KONSORCJUM lub SPÓŁKA CYWILNA), Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wówczas Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy PZP Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ, z uwzględnieniem ceny wybranej oferty.

13 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 13 z Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy i powinno ono obejmować (w przypadku zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna) okres od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia umowy Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego nr rachunku bankowego: tytuł przelewu: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy do przetargu nieograniczonego na Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania" W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wyraża zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w pkt lit. b-e SIWZ, mają one zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego). W razie braku wymienionych zapisów, dokumenty te mają być uzupełnione odpowiednimi umowami wykonawcy z bankiem, firmą ubezpieczeniową lub poręczycielem, w których będzie zagwarantowane powyższe prawo Zamawiającego. Oryginały wszystkich dokumentów należy zdeponować w Kasie Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, przed zawarciem umowy Zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy PZP w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości Zasady zwrotu zabezpieczenia: a) zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. b) zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

14 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 14 z 43 c) zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniężna zamawiający zwróci, poprzez jego przesłanie listem poleconym na adres wykonawcy, jeżeli nie zostanie odebrane osobiście. 15. Informacje o środkach ochrony prawnej 15.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z wyjątkiem czynności wymienionych w pkt Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 15.8 i 15.9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

15 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 15 z 43 b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy PZP. 16. Pozostałe informacje 16.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz przepisy Kodeksu cywilnego Każdy wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty bez względu na wynik postępowania Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Załączniki (stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia):

16 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 16 z Formularz ofertowy oraz Załącznik 1A Formularz cenowy oferty 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału określonych w Art. 22 ustawy PZP 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych Art. 24 ustawy PZP 4. Projekt umowy 5. Wykaz wykonanych dostaw 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

17 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 17 z 43 ( pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy do przetargu nieograniczonego pt. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, nr sprawy G /13 Zamawiający: Sąd Rejonowy w Opolu Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy:... Adres do korespondencji (jeżeli inny niż powyżej):... Nr konta i nazwa banku Wykonawcy:... NIP... REGON... Tel... Fax strona www:... 1) Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Istotnych postanowieniach umowy za cenę podaną w załączonym do oferty formularzu cenowym (Załącznik nr 1a) 2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 3) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia określonymi w w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń, 5) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 6) Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. / Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ) Zakres rzeczowy części zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę (ów) wraz z fakultatywnym (nieobowiązkowym) podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu, odpowiednio dla danej części zamówienia. Wypełnić jedynie w przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcy (om):......

18 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 18 z ) Wadium, w kwocie zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100) wniesiono w formie: dnia... * niepotrzebne skreślić... (podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Załączniki:(wg wymagań określonych w pkt 6 SIWZ)

19 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 19 z 43 pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1A do SIWZ FORMULARZ CENOWY OFERTY do przetargu nieograniczonego pt. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, nr sprawy G /13 (wypełniać pola białe, kolumny [5], [6] i [7]) Lp. Przedmiot zamówienia (wymagania minimalne podano w załączniku 1B) J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto* ( z podatkiem VAT) Wartość brutto (z podatkiem VAT) ([4] x [5]) Nazwa producenta, seria/model/wersja, (dla poz. 1 i 2 dodatkowo: procesor, pamięć, dysk twardy [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] producent:... seria/model: Komputer biurowy szt. 18 procesor:... pamięć RAM: pojemność... GB dysk twardy: pojemność...gb producent:... seria/model: procesor:... pamięć RAM: 2 Komputer przenośny szt. 30 pojemność... GB możliwość rozbudowy do maks.... GB dysk twardy: pojemność...gb typ dysku... (talerzowy /SSD) producent:... 3 Drukarka laserowa szt. 21 seria/model: producent:... 4 Drukarka igłowa szt. 4 seria/model: producent:... 5 Podajnik kopert szt. 2 seria/model:

20 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 20 z 43 6 Lp. Przedmiot zamówienia (wymagania minimalne podano w załączniku 1B) J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto* ( z podatkiem VAT) Wartość brutto (z podatkiem VAT) ([4] x [5]) Nazwa producenta, seria/model/wersja, (dla poz. 1 i 2 dodatkowo: procesor, pamięć, dysk twardy [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Oprogramowanie Ewida rozszerzenie liczby stanowisk Szt. 1 producent:... nazwa i wersja Oprogramowanie antywirusowe - aktualizacja szt. 5 producent:... nazwa i wersja Oprogramowanie antywirusowe - aktualizacja szt. 325 producent:... nazwa i wersja Oprogramowanie antywirusowe - rozszerzenie szt. 10 producent:... nazwa i wersja Oprogramowanie do kontroli portów - aktualizacja Oprogramowanie do kontroli portów - rozszerzenie szt. 310 szt Taśmy LTO4 RW szt Czytnik kodów kreskowych szt Dysk zewnętrzny szt Monitor LCD szt Przedłużacz USB szt. 20 RAZEM w tym VAT... % słownie: *Cena jednostkowa brutto podana w kol. [5] nie może przekroczyć kwoty 3500,00zł, zaoferowanie produktu o cenie wyższej skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wypełnić kolumny [5], [6] i [7] Nie jest dozwolone modyfikowanie jednostek miar i ilości w powyższym wykazie. Ceny jednostkowe należy podać dla jednostek miar wskazanych w powyższej tabeli. Parametry zaoferowanego sprzętu i oprogramowania określone zostały w załączniku 1B do SIWZ Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia....dnia (podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

21 SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 21 z 43 Załącznik nr 1B do SIWZ Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Numeracja wykazu zgodnie z kolumną [1] ( L.p. ) tabeli w załączniku nr 1A, 1. Komputer biurowy Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Parametry minimalne: Moc obliczeniowa Pamięć RAM Dysk twardy Dźwięk Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 4850 punktów Passmark CPU Mark. 4GB, 1600MHz :Min. 500 GB SATA III, 7200 obr./min. zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, obudowa wyposażona w głośnik. Karta graficzna Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać równoczesną pracę na 3 monitorach ze wsparciem dla DirectX 11.1, Open CL 1.2, Shader 5.0, ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1 GB Sieć Klawiatura - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) USB w układzie QWERTY US Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi Porty i sloty Na zewnątrz obudowy: - 1 x DVI - 1 x D-Sub - 1 x Display Port, opcjonalnie możliwość dołożenia drugiego portu Display Port za pomocą dodatkowej karty - 1 x RS x PS/2-1 x RJ-45-1 x Audio: line-in - 1 x Audio: line-in/mikrofon - 1 x Audio: line-out - 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy - 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy - 12 szt USB w tym: minimum 4 porty z przodu minimum 6 portów z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 2 porty wewnątrz obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Płyta główna z wbudowanymi: - 2 złącza PCI-Express x1

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz... - 60647-2015

Zamówienie publicz... - 60647-2015 amówienie publicz... - 60647-2015 - TED Tenders Electronic Daily z 8 2015-02-20 11:46 Zamówienie publicz... - 60647-2015 20/02/2015 S36 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego nabywaną na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Kruklanki dnia: 10.11.2010r. Numer sprawy: PBO-341-10/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2010/2011 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255888-2015:text:pl:html Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Warszawa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej centrali, dostawa 300 szt. cyfrowych stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz usługa bramki SMS wraz z

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257355-2012:text:pl:html PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych..

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych.. Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych. Numer ogłoszenia: 154653-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Tarnobrzeg: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 140-234127. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Tarnobrzeg: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 140-234127. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:234127-2012:text:pl:html PL-Tarnobrzeg: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 140-234127 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-04-15 07:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl 1 z 5 2015-09-09 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl Warszawa: Dostawa drukarek klasy TEMPEST - oznaczenie sprawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji wrocławskiej. Numer ogłoszenia: 400090-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warszawa.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warszawa.rdos.gov.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warszawa.rdos.gov.pl/ Warszawa: Realizacja projektu pn: Obszary Natura 2000 na Mazowszu. Ptaki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rczsiut.wp.mil.pl Warszawa: Odnowienie gwarancji serwisowej urządzeń transmisyjnych CISCO eksploatowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2015-11-16 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 5 2015-08-17 11:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Kompleksowa obsługa bankowa ZZOZ w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl 1 z 6 2016-03-10 10:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa mebli biurowych, gabinetowych, krzeseł

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl 1 z 5 02-07-2015 14:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Wykonanie projektu modernizacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i drukarek w podziale na 5 części Numer ogłoszenia: 237532-2015; data zamieszczenia: 11.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S

Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:210944-2015:text:pl:html Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S 117-210944 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15218-2012:text:pl:html PL-Ciechanów: Soczewki śródoczne 2012/S 10-015218 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Poznań: dostawa foteli obrotowych oraz krzeseł Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: dostawa foteli obrotowych oraz krzeseł Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-05-10 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: dostawa foteli obrotowych oraz krzeseł Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo