MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Grudziądz, ul. Hallera 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 86-300 Grudziądz, ul. Hallera 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Grudziądz, ul. Hallera 056/ , fax 056/ Grudziądz, dnia r. OR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

2 . NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Hallera, Grudziądz tel , fax TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 0 ust. oraz art ustawy. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych, drukarki kodów kreskowych, innych akcesoriów komputerowych, serwera, zasilacza UPS oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. 2. Ilości i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na część A, B i C określa Załącznik nr do SIWZ. Wymieniony w załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy. 3. Wskazane parametry sprzętu komputerowego i oprogramowania są parametrami minimalnymi. Wykonawca w ofercie wskaże producenta, model, typ i krótką charakterystykę wyspecyfikowanego sprzętu. 4. Wskazany sprzęt komputerowy musi posiadać certyfikaty CE, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej wraz z dostawą sprzętu komputerowego. 5. Miejscem wykonania zamówienia jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Hallera, pokój nr 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z 3 części (część A, B i C). CPV: maszyny do przetwarzania danych komputer biurkowy sprzęt związany z komputerami części, akcesoria i wyroby do komputerów pakiety oprogramowania i systemy informatyczne pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców. Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie należy zrealizować w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

3 ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie w zakresie art. 22 ust. ustawy. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg reguły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie w zakresie art. 22 ust. ustawy. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg reguły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie w zakresie art. 22 ust. ustawy. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg reguły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie w zakresie art. 22 ust. ustawy. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg reguły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki wykonawca spełnił. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ppkt. powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie, natomiast każdy z warunków określonych w ppkt. 2 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. ustawy załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie, składają oświadczenie wspólnie. 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. ustawy załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie, składają oświadczenie każdy odrębnie. 3) W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). 2

4 Wszystkie kserokopie i odpisy muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Za konieczne, a jednocześnie wystarczające, uznaje się złożenie na kserokopii dokumentów własnoręcznego podpisu, poprzedzonego dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Zgodnie z art. 27 ust ustawy, w postępowaniach o zamówienie publiczne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem na nr Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W celu sprawnego przekazywania informacji wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numer faksu. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:. W zakresie przedmiotu zamówienia Marcin Stodolski tel.(56) wew W zakresie procedury Magdalena Krysiak tel. (56) wew. 44 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 5:30. Nr faksu Zamawiającego (056) WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, za wyjątkiem okoliczności określonych przepisem art. 85 ust. 2 ustawy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 0. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. Oferta musi zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2A do SIWZ jeśli wykonawca składa ofertę na część A i/lub załącznik nr 2B do SIWZ jeśli wykonawca składa ofertę na część B i/lub załącznik nr 2C do SIWZ jeśli wykonawca składa ofertę na część C Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wymienione w punkcie 6 SIWZ 2. Wykonawca może w ramach jednej części postępowania złożyć tylko jedną ofertę. 3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i przygotowana w sposób czytelny oraz podpisana przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy i zawierać informacje oraz załączniki określone w niniejszej specyfikacji. 5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty w formie 3

5 oryginału, notarialnie potwierdzonej kopii lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa, tj. osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych z ofertą. 6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć w sposób i w formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperty zewnętrzne muszą być dodatkowo oznaczone Zmiana lub Wycofanie. 8. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 9. Wszelkie formularze, załączniki oraz miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 0. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.. Oferty należy składać w kopertach zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści oraz zabezpieczenie ich nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. 2. Oferty należy składać w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie. Na kopercie zewnętrznej winien być zamieszczony adres zamawiającego i oznaczenie Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby MOPR w Grudziądzu oraz klauzula Nie otwierać przed r. przed godz. 0:5 bez nazwy i pieczątki firmy. Koperta wewnętrzna winna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. Przez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwia osobom postronnym, czyli jakiejkolwiek osobie, zapoznanie się przez upływem terminu otwarcia ofert z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. Odrzucenie oferty nastąpi w przypadkach określonych w art. 89 ust. ustawy.. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę sporządzoną i zapakowaną wraz z załącznikami według sposobu określonego w niniejszej specyfikacji należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hallera w Grudziądzu, pokój nr 24, II piętro. Termin składania ofert : 28 kwietnia 20 r. do godz OTWARCIE OFERT jest jawne i nastąpi w pokoju nr 24, II piętro w dniu 28 kwietnia 20 r. o godz OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wpisać w Formularzu ofertowym. 4

6 3. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryteriami: cena - 00% W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za kryterium cena wg następującego wzoru: Oferta x =oferta z najniższą ceną brutto x 00 pkt cena oferty badanej brutto Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści (za wyjątkiem oczywistej omyłki pisarskiej oraz omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny oraz innej omyłki niepowodującej istotnych zmian w treści oferty). 4. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta (zgodnie z art. 94 ust. lub 2 ustawy). 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ppkt lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. ustawy. 5. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5

7 6. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. Warunki umowy:. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego/oprogramowania. Parametry sprzętu/oprogramowania zostały określone w Załączniku nr do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która wraz z ofertą wykonawcy będzie stanowiła integralną część umowy. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego ul. Hallera, III piętro pok. 3, własnym transportem i na własny koszt w terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy w godzinach pracy Ośrodka. 3. Co najmniej na jeden dzień przed dostawą Wykonawca poinformuje zamawiającego o dacie i godzinie dostawy, osobach realizujących dostawę (imiona, nazwiska, telefony kontaktowe). 4. Dostarczony przedmiot umowy musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu do miejsca przeznaczenia. 5. Wydanie przedmiotu umowy Zamawiającemu będzie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez obie strony. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanego przedmiotu umowy. 7. Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna załączona do wydanego sprzętu przez Wykonawcę. 8. Gwarancje, którymi objęty jest sprzęt liczone są od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. 9. W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny. 0. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego, drogą elektroniczną lub telefonicznie, usterek oraz podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą MOPR, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór wadliwego sprzętu i dostawę naprawionego sprzętu, w terminie nie dłuższym niż 4 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego. 2. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 4 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi. 3. W przypadku stwierdzenia nienaprawialnej wady ukrytej sprzętu wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w terminie 4 dni od daty stwierdzenia tej wady. 4. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 5. Wykonawca za dostarczony towar otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie zgodnie z ofertą cenową z dnia 27 kwietnia 20 r. 6. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez obie strony. 6

8 7. Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłacenia kar umownych: a) za nieterminową realizację dostawy - w wysokości 0,5 % ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia uwidocznionej w ofercie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia b) za nieterminową realizację obowiązków dotyczących napraw gwarancyjnych - w wysokości 0,5 % wartości sprzętu, w przypadku którego naprawa gwarancyjna była wykonywana, za każdy dzień zwłoki. 8. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 9. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Zamawiający informuje, że jeżeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, będą oni zobowiązani, przed zawarciem umowy, przedłożyć zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. umowę spółki cywilnej, umowę konsorcjum). Zawarta umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 7. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. ZATWIERDZIŁ: ZASTĘPCA DYREKTORA /-/ mgr Jolanta Zarębska Sporządziła: Magdalena Krysiak Wykaz załączników do specyfikacji :. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część A, B i C) załącznik nr 2. Formularze ofertowe załącznik nr 2A, 2B, 2C 3. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. załącznik nr 3 4. Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. ustawy załącznik nr 4 7

9 Załącznik nr SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane ZESTAW KOMPUTEROWY - 6 SZT.. Monitor 9 Monitor LCD 9 : Wielkość ekranu LCD : 9 Format obrazu: 4:3 Czas reakcji matrycy: 5 ms Kontrast: 000: Jasność: 300 cd/m2 Ilość kolorów: 6,7 mln Rozdzielczość: 280x024 pikseli Kąt widoczności (pion/poziom): 60 o /70 o Kolor obudowy: czarny Złącza: D-Sub Regulacja wysokości: TAK 2. Procesor Procesor klasy x86/x64, minimum dwurdzeniowy, z zaimplementowaną sprzętową wirtualizacją, osiągający w teście Sysmark 2007 Preview Rating wynik minimum 75pkt. Wymagane dołączenie do oferty wyniku testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji i potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy wymaganego wyniku (wynik w postaci wydruku z programu Sysmark 2007 Preview) 3. Płyta główna Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, wspierający pamięci DDR3 dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora Typ podstawki: dedykowany dla procesora 6 porty SATA2 2 x USB 2.0 (2 wyprowadzone na przód obudowy, 6 wyprowadzonych na tył obudowy, 4 na płycie głównej) 2 x PCI 2 x PCI Express x 6 Wbudowany system kontroli szybkości wentylatorów procesora i obudowy zapewniający optymalne chłodzenie przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatorów Płyta musi posiadać zintegrowany w płycie głównej układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v. lub.2) Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym, spełniająca następujące wymogi: - monitorowanie stanu komponentów komputera CPU, HDD, wersji BIOS - zdalna konfiguracja BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD-ROM lub obrazu ISO w serwerze zarządzającym - wbudowana pamięć nieulotna pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji - wbudowana technologia zdalnego dostępu, zarządzania elementami sprzętowymi i zainstalowanym oprogramowaniem musi działać niezależnie od stanu i obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera. Funkcja oszczędzania energii za pomocą dynamicznej zmiany wykorzystywanych faz zasilania procesora 4. Złącza zewnętrzne Minimum 8 x USB 2.0, x RJ45, 2 x PS/2 5. Pamięć RAM Pamięć RAM 2 x 2GB DDR3 333 MHz, z możliwością rozbudowy do 6GB, praca w dual channel 6. Dysk twardy HDD Pojemność co najmniej 250 GB, 6 MB cache, SATA II, NCQ, prędkość obrotowa co najmniej 7200 obr./min. z mechanizmem diagnozowania SMART 7. Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW DL SATA, z oprogramowaniem 8. Karta grafiki Zintegrowana z płytą główną, możliwość przydzielenia 52 MB z pamięci RAM. Wyjścia D-SUB, DVI, Display Port. Zgodna z DirectX 0 oraz OpenGL Karta sieciowa Zintegrowana 0/00/000 Mbit/s, Wake on LAN 8

10 0. Karta dźwiękowa Zintegrowana SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BIOS W pamięci FlashROM, PnP - umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez port USB (CD- ROM, DVD-ROM lub FDD) - pamięć CMOS musi umożliwiać zapis numeru inwentarzowego komputera (ASSET TAG) 2. Klawiatura Klawiatura standard QWERTY 3. Mysz Mysz optyczna z rolką 4. Patchcord - długość 3 m - UTP kat. 5e 5. Listwa zasilająca - 5 gniazd ze stykiem ochronnym - długość przewodu: 3 m - podświetlany wyłącznik 6. Obudowa - małogabarytowa, stojąco-leżąca, jedna zatoka 3,5 zewnętrzna, min dwie zatoki 5,25 zewnętrzne, 2 x USB z przodu obudowy 7. Zasilacz Min 350W, klasy 80 plus, o sprawności min 85%, zapewniający spełnienie przez oferowany komputer wymagań normy Energy Star System operacyjny Licencja na oprogramowanie Microsoft Windows 7 Pro PL 64 bit wraz z nośnikiem, OEM UWAGI: Infrastruktura informatyczna Ośrodka oparta jest na usłudze katalogowej Active Directory, która umożliwia centralne zarządzanie użytkownikami i komputerami - w tym wykorzystywanie edytora zasad grupy GPO/GPP np. do: - automatycznego przekierowywania folderów osobistych użytkowników - zarządzania schematami zasilania stacji roboczych - zdalnej instalacji oprogramowania za pomocą plików MSI - konfiguracji przeglądarek internetowych Internet Explorer oraz Mozilla Firefox (GPO for Firefox). Ponadto system monitorowany jest przez aplikację służącą do zarządzania infrastrukturą IT, która działa jedynie na systemach z rodziny Microsoft Windows. 9. Pakiet biurowy Pakiet biurowy w wersji dla użytkowników domowych i małych firm: MS Office 200 Home and Business PL OEM UWAGI: Infrastruktura Ośrodka wymaga powyższego pakietu ze względu na zasoby witryny Microsoft SharePoint 200 (np. workflow). 20. Oprogramowanie do zarządzania Oprogramowanie producenta komputera w języku polskim do zdalnego zarządzania i diagnostyki komputera umożliwiające: 2. Dodatkowe wymagania Wykrywanie podłączonych do sieci komputerów Grupowanie komputerów, dodawanie nowych komputerów i grup (zmiana nazwy), usuwanie wybranych, informowanie o statusie komputera (włączony/wyłączony) Zdalne włączenie, restart i wyłączenie wybranych komputerów Zdalny odczyt informacji o hardware poszczególnych komputerów (typ płyty głównej, procesor), sprawdzanie stanu SMART w HDD. Zdalny monitoring sprzętowy - odczyt: temperatury procesora Identyfikacja komputera wg danych umieszczonych w BIOS, wyświetlenie wersji, zmiana daty Zdalne rozłączanie wszystkich lub pojedynczego użytkownika Zdalny monitoring zainstalowanych aplikacji - wyświetlenie listy Zdalny monitoring uruchomionych procesów z możliwością ich zakończenia Sprawdzanie poziomu fragmentacji danego dysku Wykonanie defragmentacji Sprawdzanie poprawności dysku i naprawa znalezionych błędów z możliwością oznaczenia błędnych sektorów Certyfikat PN-EN ISO 900:200(ISO 900:200) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, oraz PN-EN ISO400:2005 (ISO 400:2005) lub nowsze - oferowany komputer musi znajdować się na liście Windows 7 Hardware Compatibility List. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi: a) Windows 7 x86 b) Windows 7 x64 - deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE) - deklaracja producenta sprzętu o zgodności oferowanego komputera z wymaganiami normy Energy Star 5.0, wymagane potwierdzenie obecności oferowanego modelu na stronie internetowej Energy Star 9

11 - Zestaw komputerowy (wszystkie podzespoły) musi być fabrycznie nowy -Sterowniki do wszystkich urządzeń i podzespołów zamontowanych w oferowanym modelu komputera, zapewniające prawidłową ich pracę w środowisku zainstalowanego systemu operacyjnego dostarczone na jednym lub kilku nośnikach c) minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy OPROGRAMOWANIE szt.. Oprogramowanie MS Windows Server Enterprise 2008 R2 MOLP GOV PL x64 UWAGI: Powyższe oprogramowanie zostanie zainstalowane na serwerze zakupionym w tym postępowaniu, który zastąpi aktualnie działający w infrastrukturze jednostki kontroler domeny (Active Directory). Ponadto system monitorowany jest przez aplikację służącą do zarządzania infrastrukturą IT, która działa jedynie na systemach z rodziny Microsoft Windows. OPROGRAMOWANIE szt.. Oprogramowanie MS SQL Server 2008 R2 Standard Edtn MOLP GOV UWAGI: Zamawiane oprogramowanie jest wymagane przez użytkowane w Ośrodku aplikacje. OPROGRAMOWANIE 6 szt.. Oprogramowanie MS SQL Server 2008 R2 Standard USER CAL MOLP GOV. Drukarka etykiet/kodów kreskowych DRUKARKA ETYKIET/KODÓW KRESKOWYCH szt. Rozdzielczość druku: 300 dpi (2 pkt/mm) Maksymalna szerokość druku: 02,0 mm Porty: Ethernet 0/00 Base, równoległy Centronics, RS232 Pamięć: nie mniej niż 8 MB Drukowane kody kreskowe: UPC-A, UPC-E, Code 28, EAN-3, Code 93, UCC/EAN Code 28, MaxiCode, PDF47, Datamatrix, QR Code Możliwość aktualizacji firmware: TAK Minimalny okres gwarancji; 2 miesięcy deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE) Dostawca dostarcza wraz z drukarką: - 3 x etykieta foliowa przeznaczona na oznaczanie środków trwałych 40x25 mm - 2 x taśma żywicowa odporna na ścieranie - przewód USB,8 m - przewód UTP kat.5e 3 m Uwagi: Urządzenie będzie służyć do wydruku etykiet z kodami kreskowymi i numerami inwentarzowymi. W związku z powyższym drukarka musi obsługiwać wydruk termotransferowy TT.. Zasilacz komputerowy 4szt. 2. Mysz komputerowa 5 szt. PODZESPOŁY/AKCESORIA KOMPUTEROWE MOC: 400W Standard: ATX 2.2 Regulacja wentylatorów: automatyczna Filtry: przeciwzwarciowy; przeciwprzeciążeniowy; zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące Kolor: czarny Rodzaj myszy: optyczna Interfejs: USB Przewodowa: TAK Ilość przycisków: 3 Rolka przewijania: TAK Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące 3. Podkładka pod mysz optyczną 5 szt. Kolor: jednokolorowa 0

12 4. Linka zabezpieczająca do laptopa szt. Kluczyk: 2 szt. Długość:,8 m CZĘŚĆ B Lp. Przedmiot zamówienia. Oprogramowanie: Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Kaspersky BusinessSpace Security (0EF EF) na 03 stanowiska 2 miesięcy (20/06/04 data wygaśnięcia aktualnej licencji) 2. Oprogramowanie: Odnowienie licencji oprogramowania VPN IPSec współpracującego z urządzeniem Netasq U20 (TheGreenBow) 2 miesięcy 3. Oprogramowanie: SYMC BACKUP EXEC 200 AGENT FOR WINDOWS SYSTEMS WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 2 MONTHS GOV BAND S (End Date 3-JUL--) 4. Oprogramowanie: SYMC BACKUP EXEC 200 SERVER WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 2 MONTHS GOV BAND S (End Date 3-JUL-) 5. Oprogramowanie: SYMC BACKUP EXEC 200 AGENT FOR MSFT SQL WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 2 MONTHS GOV BAND S (End Date 3-JUL-) 6. Oprogramowanie: SYMC BACKUP EXEC 200 AGENT FOR MSFT ACTIVE DIRECTORY WIN PER DOMAIN CONTROLLER RENEWAL BASIC 2 MONTHS GOV BAND S (End Date 3- JUL-) 7. Oprogramowanie: SYMC BACKUP EXEC 200 AGENT FOR WINDOWS SYSTEMS WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 2 MONTHS GOV BAND S (End Date 06-MAY-) 8. Oprogramowanie: Ferro Backup System UWAGI: Rozszerzenie posiadanej licencji oprogramowania Ferro Backup System o 5 stanowisk (połączenie zakupionych stanowisk do posiadanego klucza). 9. Serwis: Przedłużenie serwisu podstawowego urządzenia Netasq U20 2 miesięcy. Licencja do urządzenia zapewnia przez okres roku: - aktualizacje modułów urządzenia - wsparcie techniczne od poniedziałku do piątku od 8.00 do wymianę urządzenia na nowe w przypadku awarii w 4 dni Ilość (szt.) 2

13 CZĘŚĆ C SERWER SZT.. Płyta główna Serwerowa, dwuprocesorowa z możliwością instalacji procesorów 4 i 6 rdzeniowych 2. Procesor 2 procesory przynajmniej 4-rdzeniowe, przystosowane do pracy w konfiguracjach dwuprocesorowych, każdy taktowany zegarem minimum 2,4GHz, posiadający pamięć podręczną typu L3 o wielkości przynajmniej 2MB i współczynnik TDP nie większym niż 80W, osiągające w teście SPECint2006 Rate Baseline wynik 98 pkt. (wynik osiągnięty przez oferowaną parę procesorów musi być zamieszczony na stronie: do oferty należy załączyć odpowiedni zrzut ekranu z wynikiem) 3. Złącza PCI wolne złącze PCI-e x6 GEN 2, pełnej wysokości i długości. 4. Zarządzanie Zintegrowany moduł zarządzający z dedykowanym portem RJ45 i pełnym przekierowaniem konsoli KVM 5. Pamięć 48GB RAM ECC-R 333MHz (6 x 8GB), możliwość rozbudowy do 92GB 6. Karta graficzna Zintegrowana 7. Karta sieciowa Dwa porty Gb Ethernet (niezależne od karty zarządzającej) 8. Kontroler RAID Kontroler RAID SAS 2.0 ze sprzętową obsługą RAID 0,,5,6,0,50,60 52MB. Zainstalowany moduł bateryjny podtrzymujący pamięć cache 9. Dysk twardy 8 x dyski SAS hot-swap o prędkości obrotowej 5 tyś. obrotów i o minimalnej pojemności 300GB. UWAGI: W dostarczonym serwerze wymagana jest konfiguracja dysków: 4 x HDD SAS w RAID 0 2 x HDD SAS w RAID 2 x HDD SAS w RAID 0. Obudowa Obudowa RACK 2U. Dwa zasilacze redundantne o mocy co najmniej 700W. 0 zatok hot-swap na dyski twarde 3,5. Szyny do montażu w szafie.. Porty 2 x PS/2, x RS-232, 2 x USB, x VGA, port USB wewnętrzny. 2. Oprogramowanie Oprogramowanie do zdalnego zarządzania serwerem, działające w środowisku Windows i Linux, producenta serwera w języku polskim. 3. Certyfikaty Certyfikat PN-EN ISO 900:200(ISO 900:200) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, oraz PN-EN ISO400:2005 (ISO 400:2005) lub nowsze. Deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE) Certyfikat Microsoft zgodności z Windows 2008 Server - wymagany wydruk ze strony. 4. Uwagi Konfiguracja sprzętowa musi umożliwiać wirtualizację. 5. Serwis 3 lata serwisu on-site z czasem reakcji 4h i czasem naprawy 48h (w dni robocze). ZASILACZ UPS szt.. Zasilacz UPS 9 Moc pozorna: 500 VA Typ obudowy: RACK 2U 9 Moc rzeczywista: 980 W Oprogramowanie zarządzające: TAK Klamry do montażu w szafie: TAK Liczba i typ gniazd podtrzymujących zasilanie: 4x IEC320 C3 Porty komunikacyjne: RS232 (DB9) Minimalny okres gwarancji to 2 miesięcy 2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ 43-190 MIKOŁÓW UL. KOLEJOWA 2 TEL. (32) 324 26 00 ZNAK SPRAWY: ZGL/DzZ/10/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawa VII G 2401/16/12

Sprawa VII G 2401/16/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Zamościu ul. Szczebrzeska 47, 22-400 Zamość tel: 84 639 60 91 do 93 ; fax: 84 639 33 25; www.zamosc.po.gov.pl ZAPRASZA DO

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Tel.: (089) 523 23 72 Fax: (089) 523 23 72 strona internetowa: www.olsztyn.uw.gov.pl strona bip:http://bip.uw.olsztyn.pl

Tel.: (089) 523 23 72 Fax: (089) 523 23 72 strona internetowa: www.olsztyn.uw.gov.pl strona bip:http://bip.uw.olsztyn.pl I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki zaprasza do składania ofert w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Przedmiotem Postępowania jest Zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia strona - 1 - I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Powiatowy Urząd Pracy ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia NIP: 586-12-13-088 Regon:191927734 tel.: 58-6204954, fax.: 58-6210695, http://www.pupgdynia.pl email:pup@pupgdynia.samorzady.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Faks: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BAG.261.11.30.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, zwany

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo