MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Grudziądz, ul. Hallera 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 86-300 Grudziądz, ul. Hallera 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Grudziądz, ul. Hallera 056/ , fax 056/ Grudziądz, dnia r. OR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

2 . NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Hallera, Grudziądz tel , fax TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 0 ust. oraz art ustawy. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych, drukarki kodów kreskowych, innych akcesoriów komputerowych, serwera, zasilacza UPS oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. 2. Ilości i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na część A, B i C określa Załącznik nr do SIWZ. Wymieniony w załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy. 3. Wskazane parametry sprzętu komputerowego i oprogramowania są parametrami minimalnymi. Wykonawca w ofercie wskaże producenta, model, typ i krótką charakterystykę wyspecyfikowanego sprzętu. 4. Wskazany sprzęt komputerowy musi posiadać certyfikaty CE, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej wraz z dostawą sprzętu komputerowego. 5. Miejscem wykonania zamówienia jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Hallera, pokój nr 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z 3 części (część A, B i C). CPV: maszyny do przetwarzania danych komputer biurkowy sprzęt związany z komputerami części, akcesoria i wyroby do komputerów pakiety oprogramowania i systemy informatyczne pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców. Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie należy zrealizować w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

3 ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie w zakresie art. 22 ust. ustawy. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg reguły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie w zakresie art. 22 ust. ustawy. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg reguły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie w zakresie art. 22 ust. ustawy. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg reguły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie w zakresie art. 22 ust. ustawy. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg reguły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki wykonawca spełnił. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ppkt. powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie, natomiast każdy z warunków określonych w ppkt. 2 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. ustawy załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie, składają oświadczenie wspólnie. 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. ustawy załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie, składają oświadczenie każdy odrębnie. 3) W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). 2

4 Wszystkie kserokopie i odpisy muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Za konieczne, a jednocześnie wystarczające, uznaje się złożenie na kserokopii dokumentów własnoręcznego podpisu, poprzedzonego dopiskiem za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Zgodnie z art. 27 ust ustawy, w postępowaniach o zamówienie publiczne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem na nr Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W celu sprawnego przekazywania informacji wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numer faksu. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:. W zakresie przedmiotu zamówienia Marcin Stodolski tel.(56) wew W zakresie procedury Magdalena Krysiak tel. (56) wew. 44 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 5:30. Nr faksu Zamawiającego (056) WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, za wyjątkiem okoliczności określonych przepisem art. 85 ust. 2 ustawy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 0. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. Oferta musi zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2A do SIWZ jeśli wykonawca składa ofertę na część A i/lub załącznik nr 2B do SIWZ jeśli wykonawca składa ofertę na część B i/lub załącznik nr 2C do SIWZ jeśli wykonawca składa ofertę na część C Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wymienione w punkcie 6 SIWZ 2. Wykonawca może w ramach jednej części postępowania złożyć tylko jedną ofertę. 3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i przygotowana w sposób czytelny oraz podpisana przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy i zawierać informacje oraz załączniki określone w niniejszej specyfikacji. 5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty w formie 3

5 oryginału, notarialnie potwierdzonej kopii lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa, tj. osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych z ofertą. 6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć w sposób i w formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperty zewnętrzne muszą być dodatkowo oznaczone Zmiana lub Wycofanie. 8. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 9. Wszelkie formularze, załączniki oraz miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 0. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.. Oferty należy składać w kopertach zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści oraz zabezpieczenie ich nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. 2. Oferty należy składać w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie. Na kopercie zewnętrznej winien być zamieszczony adres zamawiającego i oznaczenie Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby MOPR w Grudziądzu oraz klauzula Nie otwierać przed r. przed godz. 0:5 bez nazwy i pieczątki firmy. Koperta wewnętrzna winna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. Przez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwia osobom postronnym, czyli jakiejkolwiek osobie, zapoznanie się przez upływem terminu otwarcia ofert z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. Odrzucenie oferty nastąpi w przypadkach określonych w art. 89 ust. ustawy.. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę sporządzoną i zapakowaną wraz z załącznikami według sposobu określonego w niniejszej specyfikacji należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hallera w Grudziądzu, pokój nr 24, II piętro. Termin składania ofert : 28 kwietnia 20 r. do godz OTWARCIE OFERT jest jawne i nastąpi w pokoju nr 24, II piętro w dniu 28 kwietnia 20 r. o godz OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wpisać w Formularzu ofertowym. 4

6 3. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryteriami: cena - 00% W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za kryterium cena wg następującego wzoru: Oferta x =oferta z najniższą ceną brutto x 00 pkt cena oferty badanej brutto Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści (za wyjątkiem oczywistej omyłki pisarskiej oraz omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny oraz innej omyłki niepowodującej istotnych zmian w treści oferty). 4. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta (zgodnie z art. 94 ust. lub 2 ustawy). 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ppkt lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. ustawy. 5. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5

7 6. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. Warunki umowy:. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego/oprogramowania. Parametry sprzętu/oprogramowania zostały określone w Załączniku nr do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która wraz z ofertą wykonawcy będzie stanowiła integralną część umowy. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego ul. Hallera, III piętro pok. 3, własnym transportem i na własny koszt w terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy w godzinach pracy Ośrodka. 3. Co najmniej na jeden dzień przed dostawą Wykonawca poinformuje zamawiającego o dacie i godzinie dostawy, osobach realizujących dostawę (imiona, nazwiska, telefony kontaktowe). 4. Dostarczony przedmiot umowy musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu do miejsca przeznaczenia. 5. Wydanie przedmiotu umowy Zamawiającemu będzie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez obie strony. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanego przedmiotu umowy. 7. Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna załączona do wydanego sprzętu przez Wykonawcę. 8. Gwarancje, którymi objęty jest sprzęt liczone są od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony. 9. W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny. 0. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego, drogą elektroniczną lub telefonicznie, usterek oraz podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą MOPR, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór wadliwego sprzętu i dostawę naprawionego sprzętu, w terminie nie dłuższym niż 4 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego. 2. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 4 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi. 3. W przypadku stwierdzenia nienaprawialnej wady ukrytej sprzętu wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w terminie 4 dni od daty stwierdzenia tej wady. 4. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 5. Wykonawca za dostarczony towar otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie zgodnie z ofertą cenową z dnia 27 kwietnia 20 r. 6. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez obie strony. 6

8 7. Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłacenia kar umownych: a) za nieterminową realizację dostawy - w wysokości 0,5 % ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia uwidocznionej w ofercie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia b) za nieterminową realizację obowiązków dotyczących napraw gwarancyjnych - w wysokości 0,5 % wartości sprzętu, w przypadku którego naprawa gwarancyjna była wykonywana, za każdy dzień zwłoki. 8. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 9. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Zamawiający informuje, że jeżeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, będą oni zobowiązani, przed zawarciem umowy, przedłożyć zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. umowę spółki cywilnej, umowę konsorcjum). Zawarta umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 7. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. ZATWIERDZIŁ: ZASTĘPCA DYREKTORA /-/ mgr Jolanta Zarębska Sporządziła: Magdalena Krysiak Wykaz załączników do specyfikacji :. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część A, B i C) załącznik nr 2. Formularze ofertowe załącznik nr 2A, 2B, 2C 3. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. załącznik nr 3 4. Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. ustawy załącznik nr 4 7

9 Załącznik nr SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane ZESTAW KOMPUTEROWY - 6 SZT.. Monitor 9 Monitor LCD 9 : Wielkość ekranu LCD : 9 Format obrazu: 4:3 Czas reakcji matrycy: 5 ms Kontrast: 000: Jasność: 300 cd/m2 Ilość kolorów: 6,7 mln Rozdzielczość: 280x024 pikseli Kąt widoczności (pion/poziom): 60 o /70 o Kolor obudowy: czarny Złącza: D-Sub Regulacja wysokości: TAK 2. Procesor Procesor klasy x86/x64, minimum dwurdzeniowy, z zaimplementowaną sprzętową wirtualizacją, osiągający w teście Sysmark 2007 Preview Rating wynik minimum 75pkt. Wymagane dołączenie do oferty wyniku testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji i potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy wymaganego wyniku (wynik w postaci wydruku z programu Sysmark 2007 Preview) 3. Płyta główna Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, wspierający pamięci DDR3 dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora Typ podstawki: dedykowany dla procesora 6 porty SATA2 2 x USB 2.0 (2 wyprowadzone na przód obudowy, 6 wyprowadzonych na tył obudowy, 4 na płycie głównej) 2 x PCI 2 x PCI Express x 6 Wbudowany system kontroli szybkości wentylatorów procesora i obudowy zapewniający optymalne chłodzenie przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatorów Płyta musi posiadać zintegrowany w płycie głównej układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v. lub.2) Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym, spełniająca następujące wymogi: - monitorowanie stanu komponentów komputera CPU, HDD, wersji BIOS - zdalna konfiguracja BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD-ROM lub obrazu ISO w serwerze zarządzającym - wbudowana pamięć nieulotna pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji - wbudowana technologia zdalnego dostępu, zarządzania elementami sprzętowymi i zainstalowanym oprogramowaniem musi działać niezależnie od stanu i obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera. Funkcja oszczędzania energii za pomocą dynamicznej zmiany wykorzystywanych faz zasilania procesora 4. Złącza zewnętrzne Minimum 8 x USB 2.0, x RJ45, 2 x PS/2 5. Pamięć RAM Pamięć RAM 2 x 2GB DDR3 333 MHz, z możliwością rozbudowy do 6GB, praca w dual channel 6. Dysk twardy HDD Pojemność co najmniej 250 GB, 6 MB cache, SATA II, NCQ, prędkość obrotowa co najmniej 7200 obr./min. z mechanizmem diagnozowania SMART 7. Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW DL SATA, z oprogramowaniem 8. Karta grafiki Zintegrowana z płytą główną, możliwość przydzielenia 52 MB z pamięci RAM. Wyjścia D-SUB, DVI, Display Port. Zgodna z DirectX 0 oraz OpenGL Karta sieciowa Zintegrowana 0/00/000 Mbit/s, Wake on LAN 8

10 0. Karta dźwiękowa Zintegrowana SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BIOS W pamięci FlashROM, PnP - umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez port USB (CD- ROM, DVD-ROM lub FDD) - pamięć CMOS musi umożliwiać zapis numeru inwentarzowego komputera (ASSET TAG) 2. Klawiatura Klawiatura standard QWERTY 3. Mysz Mysz optyczna z rolką 4. Patchcord - długość 3 m - UTP kat. 5e 5. Listwa zasilająca - 5 gniazd ze stykiem ochronnym - długość przewodu: 3 m - podświetlany wyłącznik 6. Obudowa - małogabarytowa, stojąco-leżąca, jedna zatoka 3,5 zewnętrzna, min dwie zatoki 5,25 zewnętrzne, 2 x USB z przodu obudowy 7. Zasilacz Min 350W, klasy 80 plus, o sprawności min 85%, zapewniający spełnienie przez oferowany komputer wymagań normy Energy Star System operacyjny Licencja na oprogramowanie Microsoft Windows 7 Pro PL 64 bit wraz z nośnikiem, OEM UWAGI: Infrastruktura informatyczna Ośrodka oparta jest na usłudze katalogowej Active Directory, która umożliwia centralne zarządzanie użytkownikami i komputerami - w tym wykorzystywanie edytora zasad grupy GPO/GPP np. do: - automatycznego przekierowywania folderów osobistych użytkowników - zarządzania schematami zasilania stacji roboczych - zdalnej instalacji oprogramowania za pomocą plików MSI - konfiguracji przeglądarek internetowych Internet Explorer oraz Mozilla Firefox (GPO for Firefox). Ponadto system monitorowany jest przez aplikację służącą do zarządzania infrastrukturą IT, która działa jedynie na systemach z rodziny Microsoft Windows. 9. Pakiet biurowy Pakiet biurowy w wersji dla użytkowników domowych i małych firm: MS Office 200 Home and Business PL OEM UWAGI: Infrastruktura Ośrodka wymaga powyższego pakietu ze względu na zasoby witryny Microsoft SharePoint 200 (np. workflow). 20. Oprogramowanie do zarządzania Oprogramowanie producenta komputera w języku polskim do zdalnego zarządzania i diagnostyki komputera umożliwiające: 2. Dodatkowe wymagania Wykrywanie podłączonych do sieci komputerów Grupowanie komputerów, dodawanie nowych komputerów i grup (zmiana nazwy), usuwanie wybranych, informowanie o statusie komputera (włączony/wyłączony) Zdalne włączenie, restart i wyłączenie wybranych komputerów Zdalny odczyt informacji o hardware poszczególnych komputerów (typ płyty głównej, procesor), sprawdzanie stanu SMART w HDD. Zdalny monitoring sprzętowy - odczyt: temperatury procesora Identyfikacja komputera wg danych umieszczonych w BIOS, wyświetlenie wersji, zmiana daty Zdalne rozłączanie wszystkich lub pojedynczego użytkownika Zdalny monitoring zainstalowanych aplikacji - wyświetlenie listy Zdalny monitoring uruchomionych procesów z możliwością ich zakończenia Sprawdzanie poziomu fragmentacji danego dysku Wykonanie defragmentacji Sprawdzanie poprawności dysku i naprawa znalezionych błędów z możliwością oznaczenia błędnych sektorów Certyfikat PN-EN ISO 900:200(ISO 900:200) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, oraz PN-EN ISO400:2005 (ISO 400:2005) lub nowsze - oferowany komputer musi znajdować się na liście Windows 7 Hardware Compatibility List. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi: a) Windows 7 x86 b) Windows 7 x64 - deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE) - deklaracja producenta sprzętu o zgodności oferowanego komputera z wymaganiami normy Energy Star 5.0, wymagane potwierdzenie obecności oferowanego modelu na stronie internetowej Energy Star 9

11 - Zestaw komputerowy (wszystkie podzespoły) musi być fabrycznie nowy -Sterowniki do wszystkich urządzeń i podzespołów zamontowanych w oferowanym modelu komputera, zapewniające prawidłową ich pracę w środowisku zainstalowanego systemu operacyjnego dostarczone na jednym lub kilku nośnikach c) minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy OPROGRAMOWANIE szt.. Oprogramowanie MS Windows Server Enterprise 2008 R2 MOLP GOV PL x64 UWAGI: Powyższe oprogramowanie zostanie zainstalowane na serwerze zakupionym w tym postępowaniu, który zastąpi aktualnie działający w infrastrukturze jednostki kontroler domeny (Active Directory). Ponadto system monitorowany jest przez aplikację służącą do zarządzania infrastrukturą IT, która działa jedynie na systemach z rodziny Microsoft Windows. OPROGRAMOWANIE szt.. Oprogramowanie MS SQL Server 2008 R2 Standard Edtn MOLP GOV UWAGI: Zamawiane oprogramowanie jest wymagane przez użytkowane w Ośrodku aplikacje. OPROGRAMOWANIE 6 szt.. Oprogramowanie MS SQL Server 2008 R2 Standard USER CAL MOLP GOV. Drukarka etykiet/kodów kreskowych DRUKARKA ETYKIET/KODÓW KRESKOWYCH szt. Rozdzielczość druku: 300 dpi (2 pkt/mm) Maksymalna szerokość druku: 02,0 mm Porty: Ethernet 0/00 Base, równoległy Centronics, RS232 Pamięć: nie mniej niż 8 MB Drukowane kody kreskowe: UPC-A, UPC-E, Code 28, EAN-3, Code 93, UCC/EAN Code 28, MaxiCode, PDF47, Datamatrix, QR Code Możliwość aktualizacji firmware: TAK Minimalny okres gwarancji; 2 miesięcy deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE) Dostawca dostarcza wraz z drukarką: - 3 x etykieta foliowa przeznaczona na oznaczanie środków trwałych 40x25 mm - 2 x taśma żywicowa odporna na ścieranie - przewód USB,8 m - przewód UTP kat.5e 3 m Uwagi: Urządzenie będzie służyć do wydruku etykiet z kodami kreskowymi i numerami inwentarzowymi. W związku z powyższym drukarka musi obsługiwać wydruk termotransferowy TT.. Zasilacz komputerowy 4szt. 2. Mysz komputerowa 5 szt. PODZESPOŁY/AKCESORIA KOMPUTEROWE MOC: 400W Standard: ATX 2.2 Regulacja wentylatorów: automatyczna Filtry: przeciwzwarciowy; przeciwprzeciążeniowy; zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące Kolor: czarny Rodzaj myszy: optyczna Interfejs: USB Przewodowa: TAK Ilość przycisków: 3 Rolka przewijania: TAK Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące 3. Podkładka pod mysz optyczną 5 szt. Kolor: jednokolorowa 0

12 4. Linka zabezpieczająca do laptopa szt. Kluczyk: 2 szt. Długość:,8 m CZĘŚĆ B Lp. Przedmiot zamówienia. Oprogramowanie: Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Kaspersky BusinessSpace Security (0EF EF) na 03 stanowiska 2 miesięcy (20/06/04 data wygaśnięcia aktualnej licencji) 2. Oprogramowanie: Odnowienie licencji oprogramowania VPN IPSec współpracującego z urządzeniem Netasq U20 (TheGreenBow) 2 miesięcy 3. Oprogramowanie: SYMC BACKUP EXEC 200 AGENT FOR WINDOWS SYSTEMS WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 2 MONTHS GOV BAND S (End Date 3-JUL--) 4. Oprogramowanie: SYMC BACKUP EXEC 200 SERVER WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 2 MONTHS GOV BAND S (End Date 3-JUL-) 5. Oprogramowanie: SYMC BACKUP EXEC 200 AGENT FOR MSFT SQL WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 2 MONTHS GOV BAND S (End Date 3-JUL-) 6. Oprogramowanie: SYMC BACKUP EXEC 200 AGENT FOR MSFT ACTIVE DIRECTORY WIN PER DOMAIN CONTROLLER RENEWAL BASIC 2 MONTHS GOV BAND S (End Date 3- JUL-) 7. Oprogramowanie: SYMC BACKUP EXEC 200 AGENT FOR WINDOWS SYSTEMS WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 2 MONTHS GOV BAND S (End Date 06-MAY-) 8. Oprogramowanie: Ferro Backup System UWAGI: Rozszerzenie posiadanej licencji oprogramowania Ferro Backup System o 5 stanowisk (połączenie zakupionych stanowisk do posiadanego klucza). 9. Serwis: Przedłużenie serwisu podstawowego urządzenia Netasq U20 2 miesięcy. Licencja do urządzenia zapewnia przez okres roku: - aktualizacje modułów urządzenia - wsparcie techniczne od poniedziałku do piątku od 8.00 do wymianę urządzenia na nowe w przypadku awarii w 4 dni Ilość (szt.) 2

13 CZĘŚĆ C SERWER SZT.. Płyta główna Serwerowa, dwuprocesorowa z możliwością instalacji procesorów 4 i 6 rdzeniowych 2. Procesor 2 procesory przynajmniej 4-rdzeniowe, przystosowane do pracy w konfiguracjach dwuprocesorowych, każdy taktowany zegarem minimum 2,4GHz, posiadający pamięć podręczną typu L3 o wielkości przynajmniej 2MB i współczynnik TDP nie większym niż 80W, osiągające w teście SPECint2006 Rate Baseline wynik 98 pkt. (wynik osiągnięty przez oferowaną parę procesorów musi być zamieszczony na stronie: do oferty należy załączyć odpowiedni zrzut ekranu z wynikiem) 3. Złącza PCI wolne złącze PCI-e x6 GEN 2, pełnej wysokości i długości. 4. Zarządzanie Zintegrowany moduł zarządzający z dedykowanym portem RJ45 i pełnym przekierowaniem konsoli KVM 5. Pamięć 48GB RAM ECC-R 333MHz (6 x 8GB), możliwość rozbudowy do 92GB 6. Karta graficzna Zintegrowana 7. Karta sieciowa Dwa porty Gb Ethernet (niezależne od karty zarządzającej) 8. Kontroler RAID Kontroler RAID SAS 2.0 ze sprzętową obsługą RAID 0,,5,6,0,50,60 52MB. Zainstalowany moduł bateryjny podtrzymujący pamięć cache 9. Dysk twardy 8 x dyski SAS hot-swap o prędkości obrotowej 5 tyś. obrotów i o minimalnej pojemności 300GB. UWAGI: W dostarczonym serwerze wymagana jest konfiguracja dysków: 4 x HDD SAS w RAID 0 2 x HDD SAS w RAID 2 x HDD SAS w RAID 0. Obudowa Obudowa RACK 2U. Dwa zasilacze redundantne o mocy co najmniej 700W. 0 zatok hot-swap na dyski twarde 3,5. Szyny do montażu w szafie.. Porty 2 x PS/2, x RS-232, 2 x USB, x VGA, port USB wewnętrzny. 2. Oprogramowanie Oprogramowanie do zdalnego zarządzania serwerem, działające w środowisku Windows i Linux, producenta serwera w języku polskim. 3. Certyfikaty Certyfikat PN-EN ISO 900:200(ISO 900:200) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, oraz PN-EN ISO400:2005 (ISO 400:2005) lub nowsze. Deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE) Certyfikat Microsoft zgodności z Windows 2008 Server - wymagany wydruk ze strony. 4. Uwagi Konfiguracja sprzętowa musi umożliwiać wirtualizację. 5. Serwis 3 lata serwisu on-site z czasem reakcji 4h i czasem naprawy 48h (w dni robocze). ZASILACZ UPS szt.. Zasilacz UPS 9 Moc pozorna: 500 VA Typ obudowy: RACK 2U 9 Moc rzeczywista: 980 W Oprogramowanie zarządzające: TAK Klamry do montażu w szafie: TAK Liczba i typ gniazd podtrzymujących zasilanie: 4x IEC320 C3 Porty komunikacyjne: RS232 (DB9) Minimalny okres gwarancji to 2 miesięcy 2

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych do zajęć praktycznych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych do zajęć praktycznych. ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 13.11.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2015 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach tel. centrala (25) 644-61-22, fax: (25) 633-57-47 e-mail: sekretariat@praca.siedlce.pl ul. K. Pułaskiego 19/21 08-110 Siedlce OA.0440-4/MKr/2013 Siedlce, dnia 24 września

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Podzespół. Oferowany sprzęt oraz jego parametry

Podzespół. Oferowany sprzęt oraz jego parametry Podzespół Typ komputera Komputer stacjonarny Opis Oferowany sprzęt oraz jego parametry Procesor Płyta główna Pamięć operacyjna Procesor klasy x86, min. dwurdzeniowy, min 2 MB Cache, umożliwiający osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania zamawiającego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania zamawiającego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 DOSTAWA 50 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z JEDNOSTKI CENTRALNEJ ORAZ MONITORA LCD O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach Tczew, dnia 5 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA Zamawiającym jest: Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro. Znak sprawy KG.261.5.2015

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro. Znak sprawy KG.261.5.2015 Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro Znak sprawy KG.261.5.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę a) 20 kompletów komputerów typu All in One z systemem

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) ZAŁĄCZNIK NR 2a Nr postępowania BZP.243.2.2012.KP PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU Zaoferowana ZAOFEROWANY SPRZĘT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Sprawa nr KZ-24/2013 1 2 3 4 KF/15/2013 2szt. PSS/28/2013 1 szt. 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY, SYSTEM OPERACYJNY,

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. JEDNOSTKA CENTRALNA Minimalne wymagania zamawiającego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. JEDNOSTKA CENTRALNA Minimalne wymagania zamawiającego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE 1 DOSTAWA 50 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z JEDNOSTKI CENTRALNEJ ORAZ MONITORA LCD O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ:

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartośćnie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 do zamówienia nie stosuje sięustawy Prawo zamówieńpublicznych)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 3. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn.brutto

Zadanie Nr 3. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn.brutto Zadanie Nr 3 Lp 1. Komputer PC Procesor klasy x86 - Liczba rdzeni/wątków min.4/4 - Częstotliwość taktowania procesora min.2,9 GHz - Pojemność pamięci cache L2/L3 min. 1 MB/6 MB - Obsługa instrukcji 32-bit

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo