Modyfikacja aplikacji inspektorskiej PIPPIN. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modyfikacja aplikacji inspektorskiej PIPPIN. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)"

Transkrypt

1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/ Warszawa tel fax strona www NIP REGON Numer sprawy: GOZ /09 1 Modyfikacja aplikacji inspektorskiej PIPPIN Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) Pzp Tryb przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty wskazanej w art. 11 pkt 8 Pzp Opracowanie: Andrzej Kowerski... Jolanta Natorska. Monika Żygłowicz... Wiesława Torbicz Andzej Bienia Zatwierdził/ła: Warszawa, dnia.. lutego 2009 roku

2 2 1. Opis sposobu przygotowania ofert 1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz ze zm.) zwanej dalej Pzp Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty. Formularz oferty stanowi załącznik numer 1 do siwz. Wypełniony i podpisany jak wyżej w pkt 1.2 siwz formularz oferty należy umieścić jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści składanej oferty Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty nie zszytych z całością oferty, tak aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca, aby wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej tajemnica przedsiębiorstwa, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. Strony te mają być ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz. Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty. Strony tworzące część jawną oferty mają być także, ale odrębnie zszyte. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Zastrzeżenie takich informacji zawartych w ofercie musi być wtedy odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: Modyfikacja aplikacji inspektorskiej PIPPIN postępowanie numer GOZ /009. Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez zamawiającego koperta ma być oznaczona także pieczątką firmową wykonawcy. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca ma na podstawie art. 36 ust. 5 Pzp w ofercie zawrzeć informacje czy przy wykonaniu zamówienia korzystał będzie z podwykonawców załącznik numer 2 do siwz. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców określi on zakres powierzonych im robót/dostaw/usług Jeżeli do oferty załączane są dokumenty sporządzane w języku innym niż język polski do oferty należy załączyć również tłumaczenie w/w dokumentów na język polski, poświadczone przez wykonawcę Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku przetargu Wszystkie terminy wskazane w niniejszej siwz należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Jeżeli do oferty załączane są kopie dokumentów należy potwierdzić je za zgodne z oryginałem. Przy potwierdzeniu należy podać: za zgodność z oryginałem, datę, podpis i imienną pieczątkę. Potwierdzić za zgodne z oryginałem ma osoba/osoby* uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pismem. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i innych dokumentów drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga by oferta była złożona w formie pisemnej nie dopuszczalne jest przesłanie oferty faksem i drogą elektroniczna (oferta ma mieć formę wydruku zapakowana jak w pkt 1.5 siwz). 2. Przedmiot zamówienia 2.1 Obecnie w Państwowej Inspekcji Pracy są użytkowane dwie aplikacje: PIPPIN i PIPPIN-Hermes współpracujące z systemem informatycznym Hermes 2,5, którego właścicielem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 2.2 Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja aplikacji inspektorskiej PIPPIN oraz rozszerzenie jej funkcjonalności o PIPPIN- HERMES będących własnością Państwowej Inspekcji Pracy. 2.3 Zmodyfikowana aplikacja PIPPIN 2 musi być dostosowana do wymogów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów (Dz.U. Nr 230, poz. 1540). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 7 do siwz. 2.4 Aplikacje PIPPIN i PIPPIN-Hermes zostały opracowane w 2004 roku przez konsorcjum firm POWERSYSTEM Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kartuska 385b oraz Business Management Software Spółka z o.o. z siedzibą w

3 3 Warszawie przy ul. Włodarzewskkiej 33. Przedmiotowe aplikacje napisane są w środowisku BowerBuilder. Zamawiający posiada prawa autorskie do ww. aplikacji i kody źródłowe ww. oprogramowania. 2.5 Dokumentacje techniczne aplikacji PIPPIN oraz PIPPIN-Hermes (wraz z kodami źródłowymi) będą wypożyczone wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na okres realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja zostanie wykonawcy przekazana protokolarnie w dniu zawarcia umowy. Wykonawca w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru modyfikacji zobowiązany będzie protokolarnie zwrócić kompletną dokumentację zamawiającemu. 2.6 Wykonawcy mogą zapoznać się z ww. dokumentacją w siedzibie zamawiającego po uzgodnieniu terminu z Panem Andrzejem Kowerskim tel. numer: lub pod adresem internetowym 2.7 Zamawiający wymaga by wykonawca przeniósł na zamawiającego prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo autorskie i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) do wykonanej modyfikacji aplikacji PIPIN2 oraz przekazał w dniu podpisania protokołu odbioru ww. aplikacji: 1) pełną dokumentację techniczną sporządzoną w języku polskim do wykonanej modyfikacji (2 sztuki w wersji papierowej i 2 sztuki na nośniku danych); dokumentacja techniczna aplikacji PIPPIN2 i wykreowanych baz danych musi zawierać następujące opisy: a) architektury rozwiązania zawierającego schemat i opisy systemu oraz poszczególne połączenia i przepływy, jak również konfiguracje sprzętowe; b) logicznego modelu danych; c) hierarchii funkcji aplikacji; d) przepływów danych w systemie; e) wymiany informacji z systemami zewnętrznymi oraz miedzy poszczególnymi bazami systemu (bazą w GIP oraz bazami na notebookach inspektorów); 2) kody źródłowe (pozwalające na samodzielne i pełne wykonywanie modyfikacji systemu po jego przekazaniu zamawiającemu).; jednocześnie zamawiający pozostawia wykonawcy prawo do kodu źródłowego; 3) oprogramowanie aplikacyjne w wersjach źródłowych i w wersjach instalacyjnych 2 sztuki na dysku CD; 4) instrukcję obsługi 2 sztuki na dysku CD. 2.8 Termin wykonania zamówienia 45 dni od dnia podpisania umowy (w tym terminie aplikacja musi być odebrana przez zmawiającego jak w pkt 2.7 siwz). 2.9 Wykonawca zobowiązany będzie poinformować pisemnie zamawiającego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia prac i zgłoszeniu zmodyfikowanej aplikacji do odbioru. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia zostanie podpisany przez obie strony umowy protokół odbioru aplikacji PIPPIN 2. Zamawiający wymaga by protokół podpisany był bez żadnych uwag. Zamawiający uzna, że w/w aplikacja została wykonana prawidłowo, gdy przy udziale przedstawicieli wykonawcy zostanie wysłanych do systemu Hermes 3: 5 (słownie: pięć) dokumentacji z kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wraz z postępowaniami. Testowanie będzie także obejmować zarejestrowanie danych z kontroli na trzech komputerach osobistych inspektorów pracy (laptopach) w trzech okręgowych inspektoratach pracy, przesłanie dokumentacji do siedziby okręgowych inspektoratów pracy, następnie do Głównego Inspektoratu Pracy zgodnie z otrzymaną instrukcją. Koszt dojazdu przedstawicieli wykonawcy i ich uczestnictwa w odbiorze oprogramowania pokrywa wykonawca. Podczas odbioru zostanie sprawdzona również funkcjonalność raportów Miejsce odbioru aplikacji PIPPIN2 siedziba zamawiającego (PIPGIP ul. Krucza 38/42 Warszawa). Wykonawca pokrywa koszty dojazdu oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem modyfikacji oprogramowania Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji usługi. Harmonogram ma zawierać informacje o terminie (dzień, miesiąc i rok) wykonania etapów prac określonych w pkt załączniku numer 7 do siwz Okres gwarancji, bezpłatnego wsparcia technicznego i bezpłatnego serwisu 36 miesięcy licząc od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru aplikacji. Wykonawca ma usunąć nieodpłatnie wady ukryte produktów końcowych objętych przedmiotem zamówienia, które w okresie zaoferowanej gwarancji zostaną ujawnione i zgłoszone przez Zamawiającego. Zmiany i uzupełnienia w programie i dokumentacji mają być przekazywane w 2 egzemplarzach na komputerowym nośniku magnetycznym w terminie 4 dni roboczych od zakończenia wprowadzania zmian z odbioru ww. dokumentów sporządzany będzie protokół, jak w pkt 2.7 siwz. Wykonawca pokrywa koszty dojazdu do siedziby zamawiającego osób, które będą świadczyły usługę serwisową, osób które będą uczestniczyć Ew wdrożeniu zmian do systemu i usuwania wad oraz osób które będą uczestniczyć w odbiorze systemu po wdrożeniu zmian i korekt Czas podjęcia działań Wykonawcy ustala się na 3 dni robocze licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnej reklamacji Zamawiającego, zawierającej opis wady. Usunięcie wady w sposób umożliwiający dalszą prawidłową merytorycznie pracę nastąpić musi nie później niż ciągu 7 dni roboczych od daty podjęcia działań, a w sposób ostateczne usunięcie wady w ciągu 1 miesiąca licząc od daty otrzymania pisemnej reklamacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Okres zaoferowanej gwarancji o którym mowa w punkcie 2.12 siwz ulegnie przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad w sposób ostateczny Zamawiający wymaga by wykonawca przeprowadził szkolenie jednodniowe (min. 8 godzin; 1 h = 45 minut) dla 18 osób w zakresie obsługi aplikacji PIPPIN 2. Szkolenie ma się odbyć na terenie Rzeczypospolitej w terminie 3 tygodni od dnia odbioru aplikacji. Wykonawca zobowiązany będzie poinformować pisemnie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia odbioru aplikacji o miejscu i terminie szkolenia oraz program szkolenia do akceptacji (zaakceptuje program szkolenia lub zmiany do programu szkolenia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji programu; wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian w programie szkolenia). Szkolenie ma się odbyć w miejscu, do którego można dojechać PKP (łatwy dojazd komunikacyjny). Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić uczestnikom szkolenia nocleg (w dzień poprzedzający

4 4 szkolenie wraz z wyżywieniem), tj. dniu przyjazdu kolacja, a w dzień szkolenia: śniadanie, obiad i drobne przekąski oraz napoje w przerwach między zajęciami (w tym kawa i herbata). Wykonawca zapewnia sprzęt konieczny do przeprowadzenia szkolenia oraz wykładowców. Podczas szkolenia uczestnicy mają dostać po 1 sztuce instrukcji w wersji papierowej obsługi zmodyfikowanych aplikacji sporządzonej w języku polskim. Wykonawca ponosi pełny koszt przeprowadzenia szkolenia (wszystkie koszty, w tym w szczególności: noclegi, wyżywienie, wykładowcy, sprzęt, wynajem sali na szkolenie, sporządzenie instrukcji obsługi) z wyjątkiem kosztu dojazdu uczestników szkolenia (pracowników Państwowej Inspekcji Pracy), który to koszt pokryje zamawiający. Szkolenie ma być prowadzone w języku polskim Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV: kod , nazwa Pakiety oprogramowania administracyjnego; kod , nazwa Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego Zapłata za wykonanie zamówienia zostanie uiszczona po jego wykonaniu (zmodyfikowaniu aplikacji, jej wdrożeniu i przeprowadzeniu szkolenia) w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego. 3. Warunki wymagane od wykonawców, wykaz dokumentów składanych przez wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów składanych w celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia, określonego w ust. 2 siwz na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 i ust. 2 Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 roku Nr 87, poz. 605 ze zm.), tj.: 1) musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. a) wykonawca musi wykazać się wykonaniem (w ciągu ostatnich 3 lat od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej 2 usługami polegającymi na napisaniu oprogramowania w środowisku PowerBuilder lub zmodernizowaniu oprogramowania komputerowego napisanego w środowisku PowerBuilder o wartości min zł z podatkiem VAT (każda usługa oddzielenie); b) wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. musi dysponować co najmniej 2 osobami posiadającymi certyfikaty ukończenia kursu w zakresie programowania w środowisku PowerBulider w wersji min ) musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca musi posiadać zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości ,00 zł; 3) nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykazanie niepodlegania wykonawcy wykluczeniu z postępowania należy dokonać niżej wymienionymi dokumentami oraz wykazanie, że oferowany przedmioty zamówienia odpowiada wymogom postawionym w siwz w postaci oryginałów lub kserokopii potwierdzonych przez wykonawcę, jak w pkt 1.12 siwz: * W celu potwierdzenia uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia - 1 ust. 1 rozporządzenia: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wykonawcy z przetargu zgodnie z art. 22 i 24 Pzp załącznik numer 3 do siwz; 3) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał potwierdzone prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał potwierdzone prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (członkowie władz i podmiot zbiorowy) art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy Prawo zamień publicznych; W celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 1 ust. 2 rozporządzenia: 6) Wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 2 usług, w ciągu ostatnich 3 lat od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 usługami polegającymi na napisaniu oprogramowania w środowisku PowerBuilder lub zmodernizowaniu oprogramowania komputerowego napisanego w środowisku PowerBuilder o wartości min zł z podatkiem VAT (każda usługa oddzielenie) załącznik numer 4 do siwz;

5 5 7) Dokumenty od podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane potwierdzające, że usługi, o których mowa w ust. 6 zostały wykonane należycie; 8) Wykaz imienny osób przewidzianych do wykonania zamówienia, tj. wskazanie co najmniej 2 osób posiadających certyfikaty ukończenia kursu w zakresie programowania w środowisku PowerBulider w wersji min 8.0. W przypadku gdy wykonawca w chwili składania ofert nie dysponuje ww. osobami do oferty ma załączyć także zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia ww. osób podczas realizacji zamówienia. * W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy- 1 ust. 3 rozporządzenia: 9) Opinia-informacja banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o zdolności kredytowej wykonawcy lub o posiadanych środkach finansowych. Opinia-informacja ma wykazywać, że dany podmiot posiada zdolność kredytową lub posiada środki finansowe w wysokości min ,00 zł Dokumenty, o których mowa w: a) pkt 3.1.1, siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) pkt i i mają być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - powyższe dokumenty (lit. a i b) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania wniosków; d) jeżeli wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt siwz składa zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju zamieszkania lub pochodzenia, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków; e) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 3.1 siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty muszą być wystawione w terminach, o których mowa w pkt 3.3 lit. a, b, c i d siwz Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1.2, 3.1.6, i dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formach określonych w art. 45 Pzp; a w przypadku przelewu gotówki na konto zamawiającego dopuszczalne jest załączenie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jak w pkt 1.12 siwz) mają być załączone do oferty w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty mogą być załączone do oferty w formie kopii potwierdzonej przez wykonawcę, jak w pkt 1.12 siwz. Zamawiający dopuszcza by wszystkie dokumenty były załączone do oferty w formie oryginałów. Zamawiający dopuszcza by potwierdzenia należytego wykonania dostaw były załączone w formie kserokopii jak w pkt 1.12 siwz W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp: a) warunek wskazany w pkt 3.1.6, i siwz mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego; b) dokumenty, o których mowa w pkt siwz ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu ocena: 0 lub 1. W razie załączenia do oferty wszystkich dokumentów (potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt 3.1 siwz) wskazanych w pkt 3.1 siwz zamawiający uzna, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 siwz mogą być uzupełnione w trybie art. 26 Pzp. 4. Dokumenty 4.1. Wykonawca oprócz dokumentów wskazanych w pkt 3 siwz zobowiązany jest załączyć do oferty: 1) Wypełniony formularz oferty załącznik numer 1 do siwz; 2) Oświadczenie o podwykonawcach, o którym mowa w pkt 1.8 siwz załącznik numer 2 do siwz. 3) W przypadku wykonawcy będącego podmiotem wspólnym, w rozumieniu art. 23 Pzp, wymagane jest włączenie do oferty dokumentu zawierającego informację o podmiotach tworzących podmiot wspólny załącznik numer 5 do siwz jeżeli dotyczy; 4) Formularz cenowy załącznik numer 6 do siwz; 5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli dotyczy.

6 Dokumenty, o których mowa w pkt siwz mają być oryginałami. Dokument, o którym mowa w pkt siwz w przypadku: a) gdy pełnomocnictwo ma formę aktu notarialnego może być włączone do oferty w formie oryginału lub odpisu notarialnego; b) gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w innej formie niż wskazana w pkt 4.2 lit. a siwz ma być załączone do oferty w formie oryginału. Pozostałe dokumenty mogą być kopiami potwierdzonymi przez wykonawcę, jak w pkt 1.12 siwz Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 4.1 siwz skutkował będzie odrzuceniem oferty. Dokumentów tych wykonawca nie będzie mógł uzupełnić w trakcie toczącego się postępowania na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp z zastrzeżeniem pełnomocnictwa, które może być uzupełnione w trybie ww. przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Sposób podania ceny oferty 5.1. Wykonawca ma złożyć jedną ofertę jednowariantową oferując wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz zgodną z przedmiotem zamówienia obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT. Cena taka ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2 siwz. Ponadto, wykonawca ma podać osobno ceny (z podatkiem VAT i bez podatku VAT): a) zmodyfikowania aplikacji; b) wdrożenia aplikacji; c) przeprowadzenia szkolenia (należy podać również cenę przeszkolenia 1 osoby z podatkiem VAT i bez podatku VAT) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych W przypadku zastosowania upustu ceny ma on być wyrażony w złotych, a cena oferty ma być podana po jego uwzględnieniu Każda podana cena może być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem, a w przypadku podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Cena oferty ma być podana w zł na termin składania ofert i ma być obowiązująca na okres obowiązywania umowy. 6. Kryteria i sposób oceny ofert 6.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia % Cena 100 % 6.2. Sposób oceny punktowej ofert 1) Skala ocen dla kryterium 1: punktów, 6.3. Opis sposobu oceny ofert: 1) Oceny punktowe ofert zostaną obliczone jako stosunek najniższej ceny oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożony przez 100 (brana będzie pod uwagę cena z podatkiem VAT). 2) Patrz pkt 5 siwz. 3) Przy ocenie ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę wynikającą z formularza oferty oraz formularza cenowego Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który uzyska największa liczę punktów. 7. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego. Wzór umowy stanowi załącznik numer 11 do siwz. 8. Postać zamówienia Oferta ma objąć cały przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz. 9. Wadium 1. Wadium w równowartości kwoty: 800,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu w zł. (PLN) należy w wnieść na konto Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy z siedziba w Warszawie przy ulicy Kruczej 38/42 zlokalizowane w Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie na numer konta UWAGA: Wadium wniesione w pieniądzach uznaje się za wniesione w terminie, gdy w chwili upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym zamawiającego.

7 7 2. W przypadku wniesienia wadium w innych formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp dokumenty takie muszą zawierać następujące informacje: a) określenie przedmiotu przetargu należy zacytować dokładnie nazwę przetargu. b) określenie numeru postępowania u zamawiającego; c) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję (pełna nazwa, dokładny adres); d) określenie beneficjanta gwarancji nazwa, adres; e) określenie podmiotu, na rzecz którego wystawiana jest gwarancja dane wykonawcy (pełna nazwa, dokładny adres); jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inny podmiot wspólny w gwarancji muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład; f) określenie kwoty gwarancji musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich; g) gwarancja musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 Pzp pod groźbą wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp; h) określenie terminu ważności gwarancji okres ten nie może być krótszy niż 30 dni; i) gwarancja musi zawierać stwierdzenie, że podmiot wystawiający gwarancję wypłaci beneficjantowi świadczenie,,na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania. 10. Termin związania ofertą Oferty złożone będą ważne przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. Udzielanie wyjaśnień Wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia (względy merytoryczne) mogą udzielać: Pan Marek Walczak tel. 22/ , a w sprawach proceduralnych przetargu: Monika Żygłowicz i Ewa Wawrzyniak tel. 22/ Termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 9 marca 2009 roku do godz w Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Krucza 38/42, pok. 405 wejście od ulicy Żurawiej 6/ Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2009 roku o godz w Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Krucza 38/42 w sali 405 wejście od ulicy Żurawiej 6/ Tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 86 Pzp przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty. 15. Informacja o środkach odwoławczych - załącznik numer 8 do siwz. 16. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie: faksem i pisemnie wykonawców o wyborze oferty. Po powzięciu wiadomości o wynikach przetargu wybrany wykonawca powinien przystąpić niezwłocznie do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. W przypadku nie zawarcia umowy w okresie 7 dni od dnia wyznaczonego przez zamawiającego na zawarcie umowy (w piśmie informującym o wyborze najkorzystniejszej oferty) zamawiający dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty z pominięciem oferty poprzednio wybranej. 17. Dodatkowe informacje Zamawiający informuje, że ogłoszenie o niniejszym przetargu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych można znaleźć na stronie internetowej: 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % łącznej ceny oferty z podatkiem VAT. 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach wskazanych w art. 148 Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej postaci niż pieniądze musi odpowiadać warunkom określonym w art. 148

8 8 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin obciążenia rachunku bankowego wykonawcy (tj. wykonania przez wykonawcę przelewu na konto zamawiającego). 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma być ważne przez okres wykonywania umowy i przez okres gwarancji. 4) Zamawiający zwróci wykonawcy 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy po podpisaniu protokołu odbioru zmodyfikowanych aplikacji, a pozostałą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający zwróci po upływie okresu gwarancji. 18. Omyłki rachunkowe Zamawiający przyjmie jako prawidłowe ceny jednostkowe netto wskazane w poszczególnych pozycjach formularza cenowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny netto i stawkę podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W przypadku błędnego obliczenia wysokości podatku VAT zamawiający będzie uprawniony do poprawienia obliczonej ceny z podatkiem VAT i wysokości podatku VAT. Zamawiający dokona poprawy ww. kwot stosując odpowiednio przepisy wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług Zamawiający poprawi również omyki, polegające na błędnym zsumowaniu cen netto, wysokości podatku VAT oraz cen z podatkiem VAT Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmiany w stosunku do wskazanej w ofercie stawki podatku VAT. Błędne podanie stawki podatku VAT Zamawiający uzna jako omyłkę, której nie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 i odrzuci ofertę jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny.

9 9 Załącznik numer 1 do siwz Nazwa Wykonawcy... Dokładny adres (miejscowość i data) REGON NIP Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym Numer telefonu Numer faksu FORMULARZ OFERTY Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych numer... z dnia... oraz na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego numer GOZ /09 ogłoszonego przez Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa ul. Krucza 38/42 oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawarcie umowy z zamawiającym, jeżeli oferta nasza zostanie uznana za najkorzystniejszą. 1. Oświadczamy, że cena naszej oferty wynosi: a) bez podatku VAT... zł (PLN), słownie... b) z podatkiem VAT...zł (PLN), słownie:... c) podatek VAT wynosi...zł (PLN) wg stawki...%. Formularz cenowy zawarty jest na... stronach oferty. 2. Oświadczamy, przedmiot zamówienia będziemy wykonany do dnia Wadium w kwocie / równowartości kwoty*... zł w postaci... wnieśliśmy przed terminem składania ofert. 4. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy, w tym w szczególności: a) warunki płatności wyrażamy zgodę na...wzoru umowy; b) kary umowne wyrażam zgodę na... wzoru umowy. 5. Oświadczam, że strony... oferty są zastrzeżone/nie są zastrzeżone * - zgodnie z pkt 1.4 siwz. 6. Oświadczamy, że osobą uprawnioną do kontaktów z zamawiającym podczas realizacji usługi będzie Pani/Pan, tel..., fax... mail.., a podczas okresu gwarancji Pani/Pan, tel..., fax... mail.., a podczas okresu gwarancji. 7. Oświadczamy, że wady w systemie będzie można zgłaszać faksem na numer lub mail na adres.., dnia podpis. Załącznik

10 10 Załącznik numer 2 do siwz Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców Oświadczamy, że przy wykonywaniu zamówienia na... a) nie będziemy korzystali z podwykonawców;* b) będziemy korzystali z podwykonawców w zakresie.* podpis.., dnia * należy wpisać stan rzeczywisty

11 11 Załącznik numer 3 do siwz Oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z wymaganiami art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Ja... / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie / zamieszkały... / adres / reprezentując... / nazwa firmy / jako... / stanowisko służbowe / oświadczam, że: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 2. a) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia * lub 2. b) przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*; 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.. miejscowość i data podpis, pieczątka

12 12 Załącznik numer 4 do siwz Wykaz podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane Lp. Nazwa odbiorcy Adres odbiorcy oraz numer telefonu rozpoczęcia świadczenia usługi Dzień, miesiąc i rok zakończenia świadczenia usługi Przedmiot usługi 1 Wartość dostawy w zł z podatkiem VAT., dnia podpis. 1 Wystarczy wskazać, czy przedmiotem zamówienia było stworzenie, czy modernizacja oprogramowania stworzonego w środowisku BowerBuilder

13 13 Załącznik numer 5 do siwz INFORMACJA O PODMIOCIE WSPÓLNYM Oświadczamy, że składamy ofertę jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 1. Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty: a) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; b) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; c) 2. Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są: a) Pan/Pani..; b).; Osoby/osoba te/ta są/jest upoważnione do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na,,.. numer postępowania./ do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na,,.. numer postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres.., dnia podpis:

14 14 Załącznik numer 6 do siwz FORMULARZ CENOWY Lp. Nazwa czynności Cena jednostkowa netto (za przeszkolenie 1 osoby) 1 Modyfikacja aplikacji PIPPIN x 2 Wdrożenie aplikacji PIPPIN x 3 Szkolenie Łączna cena netto Łączna wysokość podatku VAT Łączna cena z podatkiem VAT SUMA.., dnia podpis:

15 15 Załącznik numer 7 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Oprogramowanie będzie użytkowane w jednostkach PIP przez użytkowników: inspektorów pracy, okręgowych inspektorów pracy, pracowników PIPGIP Etapy prac do wykonania: Zakres modyfikacji oprogramowania: a) zmodyfikowanie dotychczasowego dokumentu Z01 zwanego w nowej aplikacji załącznikiem nr 1 rocznym planem kontroli sporządzanym w PIPGIP; szczegóły załącznika numer 1 przedstawia załącznik numer 7.1; b) zmodyfikowanie dotychczasowego dokumentu Z02 zwanego w nowej aplikacji powiadomieniem o wynikach kontroli wyrobu i działaniach podjętych w wyniku ustaleń kontroli - w nowej aplikacji załącznik nr 2. Modyfikacja polega na rozbudowaniu o dodatkowe bloki informacyjne (Informacje o postępowaniu, Informacje o działaniach naprawczych podjętych w toku kontroli, Informacje o postępowaniu odwoławczym) sporządzane na laptopach inspektorskich, przesyłane do okręgowego inspektoratu pracy, potem do Głównego Inspektoratu Pracy, a następnie selektywne ładowane do systemu Hermes 3. Szczegóły załącznika nr 2 przedstawia załącznik numer 7.2; c) opracowanie raportu - zestawienie okresowe według załącznika numer 3; szczegóły załącznika numer 3 przedstawia załącznik nr 7.3; dotychczasowe raporty w aplikacji PIPIN o numerach (z wyłączeniem nr 01b) musi być usunięte; opracowanie nowych wersji raportów; wszystkie raporty muszą pozwalać na sortowanie po kolumnach oraz eksport raportów do aplikacji Excel; zakres informacji do sporządzanych raportów musi być wybierany parametrycznie; raporty muszą mieć opcję drukowania; projekty nowych raportów przedstawia załącznik numer 7.4; d) dotychczasowa funkcjonalność aplikacji PIPPIN, która nie została wyszczególniona w zakresie modyfikacji musi zostać w aplikacji PIPPIN 2 w dotychczasowej formie; e) przygotowanie zmodyfikowanych pustych struktur baz danych (bez tabel archiwalnych); f) opracowanie nowego systemu przechowywania zdjęć, dokumentów word i openoffice; pliki jpg, doc, odt. mają być przechowywane poza bazą danych w centralnym rejestrze w PIPGIP. g) wykonanie interfejsu umożliwiającego wysłanie wygenerowanych plików XML z dokumentu Z02 do Hermesa3; następnie pobranie potwierdzenia z Hermesa 3 i zmiana statusu w dokumencie na wysłany; przykład poprawnego pliku XML i schemat XSD jest dostępny pod adresem: odpowiednio ; wykonanie prototypu aplikacji PIPPIN2 oraz wykonanie prototypu interfejsu umożliwiającego przesyłanie do systemu Hermes 3 dokumentów Z02. Powinno być także zapewnienie pobrania potwierdzenia z systemu Hermes 3 i zmiana statusów przesłanych dokumentów na: wysłany w bazie PIPPIN2; testowanie aplikacji u użytkowników (komputery przenośne inspektorskie, OIP, PIPGIP); opracowanie instrukcji użytkowników i przeprowadzenie szkolenia przyszłych użytkowników; wdrożenie aplikacji PIPPIN 2 przy współpracy wykonawcy Podstawowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia. Aplikacja ma: wspomagać tworzenie dokumentacji pokontrolnej z nadzoru rynku przez użytkowników; emitować dokumenty pokontrolne z nadzoru rynku zawierające dane wyszczególnione na załącznikach - formularzach załączonych w załącznikach numer ; gromadzić wprowadzane informacje z dokumentów stosowanych w nadzorze rynku w bazie danych - z możliwością wyszukiwania oraz tworzenia raportów. Wykaz raportów zawierają załączniki numer 7.4; w zakresie wspomagania pracy inspektora tzn. tworzenia dokumentów pokontrolnych z nadzoru rynku aplikacja ma pracować samodzielnie bez połączenia przez Internet lub sieć z innymi systemami inspektor pracy tworzy dokumentację pokontrolną w swoim komputerze i zapisuje w swojej bazie danych, a po podłączeniu do sieci wysyła ją do bazy danych PIPGIP; zapewniać dostęp do bazy danych GIP dla wszystkich użytkowników (wymienionych w punkcie 1.1) z możliwością nadawania przez administratora bazy zróżnicowanych uprawnień dla poszczególnych typów użytkowników; posiadać niezbędne, modyfikowalne przez użytkownika słowniki; pobierać lub weryfikować wprowadzane dane w zakresie danych identyfikacyjnych pracodawcy, strony wprowadzającej wyrób lub kontroli z istniejącego w PIP systemu statystycznego, wykonanego w technologiach baz danych POSTGRESQL oraz SYBAS;.

16 zapewnić walidację tzn. sprawdzanie poprawności logicznej wprowadzanych danych zgodnie z zasadami obowiązującymi w dokumentach i zakresem podanym w słownikach; posiadać powiązania pomiędzy wypełnianymi polami w tworzonych dokumentach aby wyeliminować wielokrotne wprowadzanie tych samych informacji oraz zapewnić integralność bazy danych; zapewnić odpowiednią ochronę zebranych oraz przesyłanych informacji przed dostępem osób trzecich; posiadać system zabezpieczeń umożliwiający dostęp do tworzenia, edycji i zatwierdzania dokumentów tylko osobom uprawnionym; w celu zgodności z systemem Hermes 3 w systemie PIPPIN 2 używać nazewnictwa i sformułowań z tego systemu; posiadać słowniki (tam gdzie są wymagane), format oraz zakres wartości zgodny z wymaganiami systemu Hermes 3 (dla pól, których treść będzie przenoszona do tego systemu); ma zapewniać obustronna wymianę danych z funkcjonującym w UOKiK systemem informatycznym nadzoru rynku Hermes 3 przez interfejs Import dokumentów systemu Hermes 3 ; 1.4. Wymagania dotyczące wybranych generaliów przedmiotu zamówienia. Aplikacja ma: być modyfikowana w środowisku PowerBuilder min. ver 11. Do modyfikacji należy wykorzystać kody źródłowe dostarczone przez PIP pracować na istniejącej w PIP platformie bazodanowej: Adaptive Server Anywhere wersja umożliwiać wymianę danych w rozproszonej bazie danych np. za pomocą replikacji danych być opracowana w wersji jednostanowiskowej i sieciowej (wersja sieciowa na około 100 użytkowników pracujących jednocześnie); pracować w sieci teleinformatycznej PIP: Struktura teleinformatyczna Państwowej Inspekcji Pracy składa się z sieci lokalnych zbudowanych w Głównym Inspektoracie Pracy, Okręgowych Inspektoratach Pracy, i oddziałach. Poszczególne LAN składają się z kilku do kilkudziesięciu komputerów PC. Główny Inspektorat Pracy jest połączony siecią rozległą z Okręgowymi Inspektoratami Pracy. W niektórych Okręgowych Inspektoratach Pracy istnieje sieć rozległa obejmująca oddziały. Połączenia w sieci rozległej posiadają przepustowość 2Mbit/2Mbit. Dominującym systemem operacyjnym zainstalowanym na serwerach PIP jest Microsoft Windows 2003.

17 17 Załącznik numer 8 do siwz ŚRODKI ODWOŁAWCZE Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługuje środek odwoławczy (protest, odwołanie) przewidziany w dziale VI rozdziale 2 art a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

18 18 Załącznik numer 9 do siwz WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje Wskazanie, czy wykonawca dysponuje osobą czy będzie dysponował dysponuje / będzie dysponował* dysponuje / będzie dysponował* Informacja podmiotu trzeciego tak/nie* tak/nie* od * należy skreślić niepotrzebne stwierdzenie., dnia.. podpis..

Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2210-9/2012

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: 64216110-7- elektroniczne usługi wymiany danych i 72318000-7 - usługi przesyłu danych

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: 64216110-7- elektroniczne usługi wymiany danych i 72318000-7 - usługi przesyłu danych 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2212-3/12

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 223918213 fax. 223918214 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-591-2210-3/15

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-PO4/10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 22/usł./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2015-07-07

Warszawa dn. 2015-07-07 Warszawa dn. 2015-07-07 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 21.01.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Dostawa prasy dla Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa prasy dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-28/2011 Dostawa prasy dla Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zakup i wdrożenie wirtualnej biblioteki taśmowej

Zakup i wdrożenie wirtualnej biblioteki taśmowej Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/11/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup licencji na oprogramowanie bazy danych DB2 Enterprise

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo