SPIS TREŒCI I WOJNA ŒWIATOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŒCI I WOJNA ŒWIATOWA"

Transkrypt

1 SPIS TREŒCI I WOJNA ŒWIATOWA Sytuacja miêdzynarodowa pod koniec XIX i na pocz¹tku XX w Trójprzymierze, Trójporozumienie Cele i polityka bloków polityczno-militarnych Przyczyny wybuchu I wojny œwiatowej Wybuch I wojny œwiatowej Przebieg dzia³añ wojennych Front zachodni Front wschodni Pozosta³e fronty Wojna na morzach i oceanach Rewolucja lutowa i obalenie caratu Rewolucja paÿdziernikowa Koniec I wojny œwiatowej Wykorzystanie nowych zdobyczy techniki w czasie wojny Konferencja pokojowa w Pary u Polacy i sprawa polska w czasie I wojny œwiatowej Polskie organizacje wojskowe Polskie formacje za granic¹ Miêdzynarodowe znaczenie sprawy polskiej Czynniki, które mia³y wp³yw na odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci POLSKA NIEPODLEG A USTRÓJ I SPO ECZEÑSTWO W LATACH Tworzenie siê niepodleg³ego pañstwa polskiego Walki o granicê wschodni¹ Walki w Galicji Wschodniej Wojna polsko-bolszewicka Konflikt polsko-litewski Granica zachodnia Powstanie wielkopolskie Powstanie œl¹skie Granica po³udniowa Konferencja w Spa (1920 r.) a sprawa polska

2 Stosunki polityczne w odrodzonej Polsce Orientacje polityczne w II Rzeczypospolitej Konstytucja marcowa 17 III 1921 r Pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej Zniszczenia wojenne i odbudowa gospodarcza kraju Trudnoœci, jakie napotyka³a Polska w pierwszych latach niepodleg³oœci Osi¹gniêcia pierwszego okresu po odzyskaniu niepodleg³oœci Przewrót majowy Rz¹dy autorytarne Centrolew Konstytucja kwietniowa Gospodarka w II Rzeczypospolitej Kryzys gospodarczy Centralny Okrêg Przemys³owy (COP) Osi¹gniêcia Polaków w dziedzinie techniki Polska polityka równowagi EUROPA I ZSRR W OKRESIE MIÊDZYWOJENNYM Liga Narodów Sytuacja miêdzynarodowa w latach Kryzys œwiatowy Próby wyjœcia z kryzysu Totalitaryzm Komunizm w ZSRR Faszyzm we W³oszech Narodowy socjalizm w Niemczech Pokój za wszelk¹ cenê Pañstwa osi II WOJNA ŒWIATOWA Wojna obronna Polski w 1939 r G³ówne wydarzenia wojny obronnej Polski w 1939 r Agresja radziecka na Polskê Ocena wrzeœnia 1939 r Rozwój dzia³añ wojennych w Europie w latach Atak Niemiec na ZSRR Powstanie wielkiej koalicji antyhitlerowskiej Wojna w Afryce i na Dalekim Wschodzie

3 Okupacja niemiecka i ruch oporu w Europie Za³amanie siê panowania niemieckiego w Europie Front po³udniowy Front zachodni Front wschodni Koniec wojny na Dalekim Wschodzie Zakoñczenie wojny Konferencje miêdzynarodowe Nowe œrodki walki w II wojnie œwiatowej Bilans II wojny œwiatowej Udzia³ Polaków w II wojnie œwiatowej POLSKA W CZASIE II WOJNY ŒWIATOWEJ Okupacja ziem polskich Terytorialny podzia³ ziem polskich w 1939 r Ziemie polskie pod okupacj¹ niemieck¹ Formy eksterminacji ludnoœci polskiej Ziemie polskie pod okupacj¹ radzieck¹ Rz¹d polski na emigracji Utworzenie rz¹du emigracyjnego Dzia³alnoœæ wojskowa rz¹du emigracyjnego Stosunki rz¹du emigracyjnego z ZSRR Armia Polska w ZSRR Polskie pañstwo podziemne Formy walki narodu polskiego z okupantem Lewica komunistyczna Powstanie warszawskie Plan Burza Przyczyny wybuchu powstania Przebieg powstania Skutki powstania EUROPA I ŒWIAT PO II WOJNIE ŒWIATOWEJ Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Proces norymberski Zimna wojna Problem niemiecki Daleki Wschód Dekolonizacja w œwiecie

4 Konflikt izraelsko-arabski Œwiat w 2 po³. XX wieku XX zjazd KPZR Rewolucja na Wêgrzech 1956 r Mur berliñski Kryzys kubañski Praska wiosna Konferencja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie (KBWE). 132 Pierestrojka Przemiany cywilizacyjno-kulturowe w 2 po³. XX wieku Rewolucja naukowo-techniczna Przemiany spo³eczne Przemiany kulturowe Œwiat na prze³omie XX i XXI w Powstanie Unii Europejskiej Rozpad Jugos³awii POLSKA PO II WOJNIE ŒWIATOWEJ Pierwsze lata powojenne Obszar pañstwa i ludnoœæ Polityka Referendum Walka zbrojna opozycji z nowym ustrojem Wybory do Sejmu Ustawodawczego Utworzenie PZPR Gospodarka polska w latach Stalinizm w Polsce Polityka Gospodarka Polska w latach G³ówne wydarzenia z lat Przeobra enia gospodarcze w latach Przemiany spo³eczno-polityczne w latach Powstanie Solidarnoœci Stan wojenny Gospodarka w latach osiemdziesi¹tych Obrady okr¹g³ego sto³u S³owniczek terminów z historii

5 SYTUACJA MIÊDZYNARODOWA POD KONIEC XIX I NA POCZ TKU XX W. Pod koniec XIX w. miêdzy mocarstwami stopniowo narasta³y sprzecznoœci, których genez¹ by³y m. in.: chêæ rozszerzenia posiad³oœci kolonialnych oraz ugruntowania wp³ywów politycznych i gospodarczych. Rywalizuj¹c o rynki zbytu i surowce, d¹ ono do zagarniêcia lub podporz¹dkowania nowych terytoriów. Rywalizacja Prus i Austrii doprowadzi³a do wojny miêdzy tymi pañstwami w 1866 r., zakoñczonej zwyciêstwem Prus. Zwyciêstwo Prus doprowadzi³o do likwidacji Zwi¹zku Niemieckiego, któremu przewodzi³a Austria i utworzenia Zwi¹zku Pó³nocno-Niemieckiego pod przewodnictwem Prus. Prusy, maj¹c wsparcie w Zwi¹zku Pó³nocno-Niemieckim, sta³y siê najwiêkszym rywalem Francji w Europie. Starcie zbrojne sprowokowa³ Bismarck, fa³szuj¹c jedn¹ z depesz (tzw. emsk¹) tak, e by³a obraÿliwa dla Francji. Zmusi³o to cesarza Napoleona III do wypowiedzenia Prusom wojny 16 lipca 1870 r. Czy wiesz, e... Po licznych klêskach Francja musia³a przyj¹æ bardzo niekorzystne warunki pokojowe. 10 maja 1871 r. we Frankfurcie nad Menem podpisany zosta³ traktat pokojowy, który zmusza³ Francjê do oddania Niemcom Alzacji i Lotaryngii oraz zap³acenia olbrzymiej kontrybucji w wysokoœci 5 miliardów franków w z³ocie. W Europie dominuj¹c¹ rolê zaczê³y odgrywaæ zjednoczone Niemcy dziêki konsekwentnej polityce wewnêtrznej i zagranicznej (Bismarck) oraz kontrybucji zap³aconej przez Francjê (5 mld franków w z³ocie 1871 r.). Niemcom nie wystarcza³y posiadane przez nich kolonie, zaczê³y szukaæ nowych rynków zbytu i stref wp³ywów kosztem innych pañstw. Sw¹ uwagê zwróci³y na tereny wschodniej i po³udniowej Europy oraz Bliski Wschód. Spowodowa³o to opór Anglii, która obawia³a siê konkurencji gospodarki niemieckiej na Bliskim Wschodzie. Obszar ten, ze wzglêdu na najkrótsz¹ drogê do Indii i bogate z³o a ropy naftowej, by³ dla Anglii szczególnie wa ny. Wzrastaj¹ce wp³ywy gospodarcze i wojskowe Niemiec w Turcji i na Bliskim Wschodzie prowadzi³y do konfliktu z Rosj¹, która liczy³a na zdo- 9

6 bycie Stambu³u (Konstantynopola) i cieœnin czarnomorskich. Miêdzynarodowego znaczenia nabiera³ równie konflikt Rosji z Austri¹ o wp³ywy na Pó³wyspie Ba³kañskim. Monarchia habsburska coraz mocniej wi¹za³a siê wiêc z II Rzesz¹ Niemieck¹ w obawie przed starciem z Rosj¹. Ostry konflikt rysowa³ siê równie miêdzy Niemcami a Francj¹, która pragnê³a odzyskaæ utracon¹ Alzacjê i Lotaryngiê. Niemcy natomiast chcia- ³y zadaæ Francji taki cios, aby nie by³a w stanie odbudowaæ swojej pozycji gospodarczej i politycznej w Europie. Wymienione sprzecznoœci nie by³y jedyne, ale przede wszystkim one wp³ynê³y na kszta³towanie siê ju w II po³. XIX wieku bloków polityczno- militarnych. Reasumuj¹c: sytuacja polityczna pod koniec XIX w. uleg³a gwa³townemu zaostrzeniu. Wynika³o to g³ównie z rywalizacji pomiêdzy mocarstwami, na co mia³ wp³yw gwa³towny rozwój gospodarczy, powstanie nowoczesnego przemys³u, znacz¹ce wynalazki, u³atwienia komunikacyjne, natê enie ekspansji kolonialnej. Zasygnalizowaæ nale y fakt, i koniec XIX w. to pocz¹tek ery gospodarki œwiatowej, monopolistycznej powstanie zrzeszeñ producentów (kartele, syndykaty, trusty, koncerny) i koncentracja kapita³ów. Mocarstwa prowadzi³y walkê o podzia³ œwiata, co zosta³o przestawione poni ej. 10

7 TRÓJPRZYMIERZE, TRÓJPOROZUMIENIE Nowy uk³ad si³ w Europie prowadzi³ do powstania miêdzynarodowych sojuszy zwi¹zanych wspólnot¹ interesów. Wobec zaistnia³ej sytuacji politycznej i gospodarczej nie zda³ egzaminu istniej¹cy do tej pory tradycyjny porz¹dek, oparty na porozumieniu trzech cesarzy (Austro-Wêgier, Niemiec, Rosji). Po wydarzeniach na Ba³kanach i wojnie rosyjsko-tureckiej (pokój berliñski 1878 r.) coraz wyraÿniej zarysowa³y siê sprzecznoœci miêdzy Austro-Wêgrami i Rosj¹, a tak e Rosj¹ i Niemcami (g³ównie w stosunkach gospodarczych). Konsekwencj¹ tego sta³o siê zbli enie austro-wêgiersko-niemieckie ugruntowane zawartym w Wiedniu w paÿdzierniku 1879 r. traktatem dwustronnym. Zawiera³ on m.in. postanowienie, e w wypadku zaatakowania jednego z pañstw przez Rosjê, drugie pospieszy mu z pomoc¹. W razie ataku innego pañstwa druga ze stron zachowa yczliw¹ neutralnoœæ. Traktat polityczny wzmocni³o œcis³e partnerstwo gospodarcze obu krajów. (Z czasem Austro-Wêgry sta³y siê drog¹ ekspansji Niemiec na Ba³kany i Bliski Wschód.) W maju 1882 r. do dwuprzymierza przyst¹pi³y W³ochy. Uzyska³y one obietnicê zbrojnej pomocy Niemiec i Austro-Wêgier w wypadku niesprowokowanej agresji ze strony Francji. Zobowi¹zywa³y siê do czynnego wyst¹pienia po stronie Rzeszy, gdyby ta zosta³a zaatakowana przez Rosjê. Gdyby Rosja napad³a na Austro-Wêgry, W³ochy mia³y zachowaæ yczliw¹ neutralnoœæ. NIEMCY 1879 r. AUSTRO-WÊGRY Trójprzymierze 1882 r r. W OCHY Trójprzymierze (pañstwa centralne) Niemcy sta³y siê najgroÿniejszym rywalem Wielkiej Brytanii. Na swojej drodze napotyka³y przeciwdzia³ania Wielkiej Brytanii zaniepokojonej rosn¹cym niebezpieczeñstwem konkurencji gospodarczej ze strony przemys³u niemieckiego oraz rozbudow¹ floty niemieckiej. Z interesami brytyjskimi kolidowa³y równie starania Niemiec o uzyskanie wp³ywów na Bliskim Wschodzie. Obszar ten, ze wzglêdu na prowadz¹c¹ têdy najkrótsz¹ drogê l¹dow¹ do Indii oraz bogate z³o a ropy naftowej, Wielka Bryta- 11

8 granatów rêcznych. Tak ukszta³towana obrona ogranicza³a u ycie kawalerii. Zwiêkszy³o siê znaczenie piechoty, na któr¹ spada³ ciê ar obrony i ataku. D³ugotrwa³oœæ walk pozycyjnych zmusza³a do zastosowania nowych rodzajów uzbrojenia i rozwoju nieznanych do tej pory rodzajów wojsk. W pierwszych latach wojny u yto gazów truj¹cych (kwiecieñ 1915 pod Ypres [czyt. ipr] w Belgii). Wprowadzono do walki czo³gi. Lata I wojny œwiatowej to okres wzrastaj¹cej roli lotnictwa. Na pocz¹tku wojny samoloty by³y przeznaczone do wykonania zadañ rozpoznawczych, ale pod koniec wojny wyodrêbniono ju trzy rodzaje lotnictwa rozpoznawczo- -³¹cznikowe, myœliwskie i bombowe. W czasie wojny wykorzystano równie transport samochodowy do przemieszczania siê piechoty. Zmiany nie ominê³y si³ morskich. Udoskonalono technicznie ³odzie podwodne. Okrêty wyposa ono w urz¹dzenia namiarowe, bomby g³êbinowe i sieci przeciwtorpedowe. KONFERENCJA POKOJOWA W PARY U 18 I 1919 r. rozpoczê³y siê obrady konferencji pokojowej w Pary u. W konferencji, trwaj¹cej do czerwca 1919 r., wziê³o udzia³ 17 pañstw zwi¹zanych z koalicj¹. Pañstwa pokonane nie zosta³y dopuszczone do udzia³u w obradach (nie zaproszono równie Rosji bolszewickiej). Na konferencji o wszystkim decydowa³y tzw. G³ówne Mocarstwa Sprzymierzone i Stowarzyszone (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja, W³ochy, Japonia). Jej pracami kierowa³a Rada Najwy sza z³o ona z przywódców mocarstw. 28 czerwca 1919 r. podpisano w Wersalu traktat pokojowy z Niemcami. Postanowienia traktatu wersalskiego W sprawie Niemiec: oddanie Francji Alzacji i Lotaryngii, plebiscyt dotycz¹cy przynale noœci zag³êbia Saary, demilitaryzacja 50-kilometrowego pasa nad Renem (Nadrenia), zakaz posiadania lotnictwa wojskowego i okrêtów podwodnych, ograniczenie liczebnoœci armii niemieckiej do 100 tys. zawodowych o³nierzy, utrata kolonii, 25

9 zobowi¹zanie Niemiec do wyp³acenia wysokich odszkodowañ (kontrybucji) 132 mld marek w z³ocie. W sprawie Polski: do Polski w³¹czono: Pomorze Wschodnie (bez Gdañska) z dostêpem do morza, Wielkopolskê (ju wczeœniej przy³¹czon¹ w wyniku powstania); og³oszono Gdañsk Wolnym Miastem pod protektoratem Ligi Narodów; zdecydowano o plebiscytach na Górnym Œl¹sku, Warmii i Mazurach, w których ludnoœæ mia³a wypowiedzieæ siê za przynale noœci¹ do Niemiec lub do Polski. Powstanie Ligi Narodów organizacji miêdzynarodowej. Cele: utrzymanie pokoju na œwiecie, zagwarantowanie nienaruszalnoœci granic pañstwowych, utworzenie tzw. mandatów, czyli opieki nad terytorium dawnych kolonii niemieckich i nietureckiej ludnoœci pañstwa ottomañskiego. 26 Europa po I wojnie œwiatowej

10 GRANICA ZACHODNIA POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W grudniu 1918 r. w Poznaniu zebra³ siê Polski Sejm Dzielnicowy, który uchwali³ w³¹czenie ziem polskich zaboru pruskiego do pañstwa polskiego na drodze pokojowej po zgodzie konferencji pokojowej w Wersalu. 27 XII do Poznania przyby³ Ignacy Paderewski. Bojówki niemieckie zaatakowa³y Polaków, profanowa³y flagi polskie i alianckie. Protest ludnoœci polskiej przekszta³ci³ siê w starcia zbrojne, które rozszerzy³y siê na ca- ³¹ Wielkopolskê. Dowódc¹ powstania zosta³ gen. Józef Dowbór-Muœnicki. Powstanie zakoñczy³o siê zwyciêstwem Polaków. 16 II 1919 r. w Trewirze zawarto rozejm polsko-niemiecki, a ostateczne przy³¹czenie Wielkopolski do macierzy nast¹pi³o po podpisaniu traktatu wersalskiego. POWSTANIA ŒL SKIE Na mocy postanowieñ traktatu wersalskiego o terytorialnej przynale - noœci Górnego Œl¹ska zdecydowaæ mia³ plebiscyt. Nie zadowoli³o to ani strony polskiej, ani niemieckiej. I powstanie œl¹skie wybuch³o spontanicznie w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r. Œl¹zacy walczyli o przy³¹czenie Œl¹ska do Polski. Wobec przewagi wojsk niemieckich 24 sierpnia powstañcy zaprzestali walk. W lutym 1920 r. rozpoczê³a w Opolu dzia³alnoœæ Miêdzysojusznicza Komisja Rz¹dz¹ca i Plebiscytowa, maj¹ca nadzorowaæ przebieg plebiscytu. II powstanie œl¹skie trwa³o od 20 VIII do 28 VIII 1920 r. Celem powstania by³a samoobrona ludnoœci polskiej. Powstañcy wywalczyli o zapewnienie przez Komisjê Miêdzysojusznicz¹ równouprawnienia ludnoœci polskiej. Podpisano umowê polsko-niemieck¹ o wyrzeczeniu siê terroru i powstaniu polsko-niemieckiej policji. III powstanie œl¹skie trwa³o od 3 V do 5 VIII 1921 r. Na czele powstania stan¹³ Wojciech Korfanty. Wyj¹tkowo krwawe by³y walki na linii Odry i o Górê œw. Anny. Zwyciê yli powstañcy. Polska otrzyma³a powiaty: katowicki, pszczyñski, rybnicki, czêœæ powiatu raciborskiego, Hutê Królewsk¹ z Chorzowem oraz znaczn¹ czêœæ powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego. 39

11 Plebiscyty Warmia i Mazury 11 VII 1920 r. Warmia i Mazury pozosta³y w Prusach Wschodnich; Polsce przyznano niewielki skrawek Mazur i Powiœla. Œl¹sk 1921 r. przewaga Niemców (dopuszczono do g³osowania ludzi urodzonych na Œl¹sku bez wzglêdu na ich miejsce zamieszkania); Polacy uzyskali 40% g³osów; propozycja, aby Polsce przyznaæ jedynie powiaty: rybnicki, pszczyñski, czêœæ katowickiego, a Niemcom zostawiæ ca³y Górny Œl¹sk, doprowadzi³a do wybuchu III powstania œl¹skiego. GRANICA PO UDNIOWA 5 listopada 1918 roku polska Rada Narodowa Ksiêstwa Cieszyñskiego zawar³a porozumienie z w³adzami czeskimi, na mocy którego powiaty zamieszkana w wiêkszoœci przez Polaków znalaz³y siê po stronie Polski. W styczniu 1919 roku Czesi, wykorzystuj¹c zaanga owanie Polaków w walkach z Ukraiñcami i Niemcami, z³amali porozumienie i zajêli wschodni¹ czêœæ Œl¹ska Cieszyñskiego do rzeki Olzy. Do walki przyst¹pi- ³a ludnoœæ cywilna i wraz z oddzia³ami wojska polskiego zaczê³a wypieraæ Czechów na zachód. Spraw¹ zainteresowa³y siê pañstwa koalicji i za ich poœrednictwem zawarto uk³ad. 28 VII 1920 r. pañstwa koalicji przyzna³y Czechos³owacji obszary Œl¹ska Cieszyñskiego (tzw. Zaolzie), Spisza i Orawy. Na terenach przyznanych Czechom znajdowa³y siê wszystkie kopalnie zag³êbia karwiñsko-ostrowskiego, Polsce przypad³ niewielki skrawek tego regionu. KONFERENCJA W SPA (1920 R.) A SPRAWA POLSKA Granica wschodnia premier W³adys³aw Grabski poprosi³ o poœrednictwo w rokowaniach pokojowych z Rosj¹. Zgodzi³ siê na wycofanie wojsk polskich na tzw. liniê Curzona, któr¹ zaproponowa³ lord George Curzon, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Linia odpowiada- ³a wschodniej granicy Królestwa Polskiego. Gdañsk zawarto konwencjê polsko-gdañsk¹. Gdañsk otrzyma³ w³asn¹ konstytucjê i sejm. Za granic¹ Gdañsk mia³a reprezentowaæ Polska. Miasto w³¹czono do polskiego obszaru celnego, ale dochody z ce³ mia³y 40

12 Polska po I wojnie œwiatowej byæ dzielone. Koleje z wyj¹tkiem lokalnych by³y polskie. Port poddano pod wspólny zarz¹d. Polska mia³a prawo utrzymaæ w porcie pocztê, telegraf, telefon. 41

13 gniêciu pe³noletnoœci. Pojawi³a siê kultura m³odzie owa. W latach 60. w krajach zachodnich m³odzie buntuj¹ca siê przeciw œwiatu doros³ych stworzy³a ruch hipisowski (g³osz¹cy has³a wyzwolenia siê od norm, zakazów i nakazów obowi¹zuj¹cych w spo³eczeñstwie); pojawia³y siê te radykalne, lewicowe ugrupowania polityczne, prowadz¹ce walkê z istniej¹cym porz¹dkiem spo³ecznym wszelkimi metodami, ³¹cznie z terroryzmem. Wydarzenia z 1968 r. zapocz¹tkowa³y szybkie zmiany w yciu spo³ecznym. Kultura m³odzie owa sta³a siê równoprawnym elementem ycia kulturalnego, a ulegaj¹c komercjalizacji (nastawieniu na zysk) przesta³a byæ symbolem buntu. ŒWIAT NA PRZE OMIE XX I XXI W. POWSTANIE UNII EUROPEJSKIEJ Wkrótce po wojnie w Europie Zachodniej zaczê³y powstawaæ organizacje propaguj¹ce zjednoczenie Europy. W 1949 r. powo³ano Radê Europy, która mia³a s³u yæ obronie praw cz³owieka. PóŸniej powstawa³y organizacje, których celem by³o scalanie poszczególnych ga³êzi gospodarki Europejska Wspólnota Wêgla i Stali (1952), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (1957), Europejska Wspólnota Gospodarcza (1957). Mia³y one du y wp³yw na o ywienie gospodarcze. Miêdzy pañstwami cz³onkowskimi zniesiono op³aty celne i ograniczenia iloœciowe w handlu, ujednolicono prawodawstwo w zakresie niezbêdnym do funkcjonowania wspólnego rynku. W 1992 r. 12 pañstw cz³onkowskich EWG podpisa³o w Maastricht traktat o utworzeniu Unii Europejskiej. Unia rozpoczê³a dzia³alnoœæ od 1 listopada 1993 r. Traktat zawiera postanowienia dotycz¹ce unii ekonomicznej i monetarnej. Wspólna waluta nosi nazwê euro. Unia w przysz³oœci ma prowadziæ wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i obronn¹. Po upadku systemu komunistycznego w Europie czêœæ pañstw by³ego bloku wschodniego wyrazi³a chêæ wst¹pienia do UE. Pañstwa te musia³y przystosowaæ swoje przepisy prawne (dotycz¹ce ochrony œrodowiska, jakoœci us³ug itp.) do obowi¹zuj¹cych w Unii. 1 maja 2004 r. UE zosta³a rozszerzona o 10 pañstw, w tym Polskê. 136

14 ROZPAD JUGOS AWII Po II wojnie œwiatowej Jugos³awia odrodzi³a siê jako federacja szeœciu republik: Boœni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii i S³owenii. By³a krajem wielonarodowoœciowym i wieloreligijnym. Po œmierci rz¹dz¹cego krajem marsza³ka Tito (1980) d¹ enia separatystyczne zaczê³y narastaæ. Przeprowadzenie referendów zadecydowa³o o og³oszeniu niepodleg³oœci przez S³oweniê, Chorwacjê, Macedoniê oraz Boœniê i Hercegowinê ( ). Serbia i Czarnogóra utworzy³y federacjê Nowej Jugos³awii. W komunistycznej Jugos³awii dominuj¹c¹ rolê odgrywali Serbowie; po rozpadzie kraju w³adze w Belgradzie zaczê³y d¹ yæ do utworzenia wielkiej Serbii, do której nale a³yby tak e Czarnogóra, Macedonia, Boœnia i Hercegowina oraz te czêœci Chorwacji, w których przewa a³a ludnoœæ serbska. Rozpocz¹³ siê okres walk, w których ka dy z narodów d¹ y³ do uzyskania jak najwiêkszego obszaru. G³ównym celem ataków sta³a siê ludnoœæ cywilna, stanowi¹ca w danym regionie mniejszoœæ etniczn¹. Serbowie chorwaccy, wspierani przez armiê serbsk¹, rozpoczêli w Chorwacji walki z Chorwatami, zakoñczone jednak niepowodzeniem. W 1992 r. rozpoczê³a siê wojna domowa w Boœni i Hercegowinie. Boœniaccy Serbowie zastosowali politykê czystek etnicznych wobec tamtejszych muzu³manów i Chorwatów. Dopiero bombardowanie pozycji Serbów boœniackich przez samoloty NATO po³o y³o kres wojnie (1995). Kolejny konflikt wybuch³ w Kosowie prowincji serbskiej zamieszkanej w wiêkszoœci przez Albañczyków, którym Serbowie odebrali autonomiê. Walki zosta³y przerwane w 1999 r., gdy NATO podjê³o ataki lotnicze przeciwko Serbii. Administracjê w Kosowie przejê³y miêdzynarodowe si- ³y pokojowe. W 2001 r. dosz³o równie do dzia³añ zbrojnych na terenie Macedonii, gdzie ludnoœæ albañska domaga³a siê zwiêkszenia swobód narodowych. W 2002 r. rozwi¹zano federacjê jugos³owiañsk¹, a w jej miejsce powsta³o pañstwo o nazwie Serbia i Czarnogóra. 137

15 KRZY ÓWKA NR wyzwalanie siê kolonii spod zale noœci od mocarstw kolonialnych. 02. tam podpisano traktat o powstaniu Unii Europejskiej. 03. miejsce procesu niemieckich zbrodniarzy wojennych. 04. pierwszy kanclerz RFN. 05. przywódca Kuby. 06. przywódc¹ tego kraju by³ Tito. 07. Pakt Pó³nocnoatlantycki. 08. dziêki pomocy USA powsta³ tam Rz¹d Republiki Chiñskiej. 09. miasto, w którym odbywa³y siê rozmowy przygotowawcze KBWE. 10. pañstwo powsta³e w 1948 r. w Palestynie. Has³o: Rywalizacja miêdzy USA a ZSRR, której cech¹ by³ m. in wyœcig zbrojeñ. 138

16 S OWNICZEK TERMINÓW Z HISTORII abdykacja dobrowolne lub przymusowe zrzeczenie siê przez panuj¹cego w³adzy i przys³uguj¹cych mu z tego tytu³u praw. akcja papier wartoœciowy, dokument œwiadcz¹cy o udziale jego w³aœciciela w kapitale spó³ki akcyjnej. aneksja zbrojne zdobycie i przy³¹czenie przez pañstwo czêœci lub ca³oœci terytorium innego pañstwa. autonomia zagwarantowanie du ej samodzielnoœci w sprawach wewnêtrznych, ale ograniczenie niepodleg³oœci narodu wchodz¹cego w sk³ad wiêkszego pañstwa. autorytaryzm niedemokratyczny system rz¹dów jednostki lub grupy, która zdoby³a w³adzê si³¹; w odró nieniu od totalitaryzmu, nie opiera siê na ideologii i masowym terrorze w polityce wewnêtrznej. bezrobocie zjawisko gospodarcze, polegaj¹ce na tym, e pewna liczba osób zdolnych i chêtnych do pracy zarobkowej nie mo e jej znaleÿæ. bolszewicy czêœæ cz³onków Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, opowiadaj¹ca siê za likwidacj¹ caratu i ustroju kapitalistycznego drog¹ rewolucji przywódc¹ by³ Lenin. demokracja w³adza ludu, forma ustroju pañstwa, w którym uznaje siê wolê wiêkszoœci obywateli za Ÿród³o w³adzy i przyznaje siê wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne, zapewniaj¹ce im udzia³ w sprawowaniu w³adzy. Wszelk¹ w³adzê powo³uje siê w wyniku wyborów powszechnych na okreœlony czas. deportacja przesiedlenie, zes³anie do odleg³ej miejscowoœci na przymusowy pobyt, stosowana jako represja. dyktator zwierzchnik wojska i ca³ego narodu, posiada pe³niê w³adzy, jest powo³ywany w czasie nadzwyczajnego niebezpieczeñstwa pañstwa. eksterminacja wytêpienie, wyplenienie, zag³ada ludnoœci. emigracja opuszczenie kraju w wyniku przeœladowañ lub w poszukiwaniu lepszych warunków ycia. endecja popularna nazwa Narodowej Demokracji. faszyzm totalitarna forma rz¹dów z dyktatur¹ nieomylnego wodza i podporz¹dkowan¹ mu elit¹ w³adzy. Zostaj¹ zlikwidowane: instytucje samo- 154

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia Arabskiej Wiosny w Syrii przyczyni³y siê do przewartoœciowania. Arabska Wiosna w Syrii. Implikacje dla polityki regionalnej Turcji

Wydarzenia Arabskiej Wiosny w Syrii przyczyni³y siê do przewartoœciowania. Arabska Wiosna w Syrii. Implikacje dla polityki regionalnej Turcji Kinga SMOLEÑ DOI : 10.14746/pp.2014.19.1.7 Lublin Arabska Wiosna w Syrii. Implikacje dla polityki regionalnej Turcji Streszczenie: Wybuch Arabskiej Wiosny w Syrii spowodowa³ przewartoœciowanie polityki

Bardziej szczegółowo

ISSN 1641-9952 Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim.

ISSN 1641-9952 Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim. Warszawa, marzec 2002 1 Autorzy: Bogumi³a Berdychowska Przemys³aw urawski vel Grajewski Grzegorz Gromadzki Wspó³praca: Joanna Konieczna Magdalena Tomczyñska Ma³gorzata Antczak Zdzis³aw Najder Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Irlandia Pó³nocna obejmuje swoim zasiêgiem szeœæ z dziewiêciu

Irlandia Pó³nocna obejmuje swoim zasiêgiem szeœæ z dziewiêciu Marzena WRÓBEL Poznañ Proces pokojowy w Irlandii Pó³nocnej w latach 90-tych i perspektywy uregulowania konfliktu Irlandia Pó³nocna obejmuje swoim zasiêgiem szeœæ z dziewiêciu hrabstw jednej z historycznych

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y PRZEGL DY KOMENTARZE

MATERIA Y PRZEGL DY KOMENTARZE Nr 7 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2013 MATERIA Y PRZEGL DY KOMENTARZE MICHA M. KOSMAN Bydgoszcz Problem Kosowa w polityce europejskiej w latach 1998 2013. Rola Unii Europejskiej i Niemiec Uregulowanie

Bardziej szczegółowo

Disputatio. Re imy TOM VIII

Disputatio. Re imy TOM VIII Disputatio Re imy TOM VIII GDAÑSK 2009 ISSN 1898-3707 Redaktor Naczelny: Jakub H. Szlachetko jakubszlachetko@gmail.com Rada Recenzentów: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean dr Przemys³aw Kieroñczyk

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Copyright by Teresa Halik, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2009 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009

Copyright by Teresa Halik, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2009 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009 Copyright by Teresa Halik, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2009 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009 Redaktor ksi¹ ki Pawe³ A. Dziliñski Projekt ok³adki Micha³

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE RADY EUROPEJSKIEJ W SALONIKACH

SPOTKANIE RADY EUROPEJSKIEJ W SALONIKACH SPOTKANIE RADY EUROPEJSKIEJ W SALONIKACH 19-20 czerwca 2003 r. WNIOSKI PREZYDENCJI* 1. Rada Europejska spotka³a siê w Salonikach 19 i 20 czerwca 2003 r. Na pocz¹tku spotkania przewodnicz¹cy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

naukowy warsztat to, co wielu Polaków domyœla³o siê miêdzy nutami propagandy sukcesu UW, AWS i SLD. Reformy

naukowy warsztat to, co wielu Polaków domyœla³o siê miêdzy nutami propagandy sukcesu UW, AWS i SLD. Reformy WSPOLNOTA NUMER 2 (19) Luty 2001 Gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej GAZETA BEZP ATNA WSZYSTKO DLA POLSKI! ISSN 1508-3012 Z NASZEJ trybuny... Echa Wielkiego przekrêtu Przekupni pos³owie dopuœcili siê kolejnej

Bardziej szczegółowo

Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech

Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 MARCIN KU BA Poznañ DOI : 10.14746/rie.2014.8.27 Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech Wstêp Niniejsze opracowanie prezentuje genezê,

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Koalicji Klimatycznej WARSZAWA LISTOPAD 2011 ARTUR GRADZIUK, ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

Niemcy w procesie integracji europejskiej na tle kryzysu greckiego

Niemcy w procesie integracji europejskiej na tle kryzysu greckiego Nr 6 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2012 JAKUB MICHALAK Poznañ Niemcy w procesie integracji europejskiej na tle kryzysu greckiego Objêcie stanowiska kanclerza Niemiec przez Gerharda Schrödera w 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia

Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Res Politicae 2011, t. IV Marta MERCZY SKA Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia Bezpiecze stwo jest potrzebne

Bardziej szczegółowo

Instytut Badan nad Cywilizacjami

Instytut Badan nad Cywilizacjami Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja

Bardziej szczegółowo

Imponderabilia. Biuletyn Pi³sudczykowski. numer siódmy

Imponderabilia. Biuletyn Pi³sudczykowski. numer siódmy Imponderabilia Biuletyn Pi³sudczykowski numer siódmy Gdañsk 2014 Rada Naukowa prof. zw. dr hab. Józef Arno W³odarski, drmarek Bia³okur, prof. nadzw. dr hab. Janusz Cisek, drmicha³ Ga³êdek, prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

STAN WOJENNY W DOKUMENTACH WŁADZ PRL (1980 1983)

STAN WOJENNY W DOKUMENTACH WŁADZ PRL (1980 1983) STAN WOJENNY W DOKUMENTACH WŁADZ PRL (1980 1983) D O K U M E N T Y TOM 6 I N S T Y T U T P A M I Ę C I N A R O D O W E J KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU STAN WOJENNY W DOKUMENTACH

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wobec idei pañstwa palestyñskiego

Unia Europejska wobec idei pañstwa palestyñskiego Nr 5 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2011 JUSTYNA ZAJ C Warszawa Unia Europejska wobec idei pañstwa palestyñskiego 23 wrzeœnia 2011 roku prezydent Autonomii Palestyñskiej Mahmud Abbas z³o y³ na rêce Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Od œwiatowego kryzysu finansowego do kryzysu strefy euro: implikacje wewn¹trzpolityczne dla Niemiec w latach 2008 2011

Od œwiatowego kryzysu finansowego do kryzysu strefy euro: implikacje wewn¹trzpolityczne dla Niemiec w latach 2008 2011 Nr 5 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2011 ERHARD CZIOMER Kraków Od œwiatowego kryzysu finansowego do kryzysu strefy euro: implikacje wewn¹trzpolityczne dla Niemiec w latach 2008 2011 Uwagi wstêpne Dla

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Odbieranie ycia innemu cz³owiekowi jest z³em.

Odbieranie ycia innemu cz³owiekowi jest z³em. Odbieranie ycia innemu cz³owiekowi jest z³em. Niszczenie i grabienie cudzych domów jest z³em. Krzywdzenie bezbronnych kobiet i dzieci jest z³em. Nienawiœæ jest z³em. Wojna jest z³em. Najwiêkszym z³em Jak

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl PRZEGL D NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZE STWA ROK III NUMER 4 (9) Pozna 2010 2 Rada Programowa Piotr Kwiatkiewicz (przewodnicz cy) Daniel Fic Stefan Filary Tomasz Fro owicz Magdalena Gawro ska-garstka

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Stosunki Unii Europejskiej z Rosj po zako czeniu zimnej wojny

Stosunki Unii Europejskiej z Rosj po zako czeniu zimnej wojny mgr Dominik Sobczak Katedra Bezpiecze stwa Mi dzynarodowego Szko a G ówna Handlowa Stosunki Unii Europejskiej z Rosj po zako czeniu zimnej wojny 1. Najwa niejsze aspekty stosunków Unii Europejskiej z Rosj

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo