SPIS TREŒCI I WOJNA ŒWIATOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŒCI I WOJNA ŒWIATOWA"

Transkrypt

1 SPIS TREŒCI I WOJNA ŒWIATOWA Sytuacja miêdzynarodowa pod koniec XIX i na pocz¹tku XX w Trójprzymierze, Trójporozumienie Cele i polityka bloków polityczno-militarnych Przyczyny wybuchu I wojny œwiatowej Wybuch I wojny œwiatowej Przebieg dzia³añ wojennych Front zachodni Front wschodni Pozosta³e fronty Wojna na morzach i oceanach Rewolucja lutowa i obalenie caratu Rewolucja paÿdziernikowa Koniec I wojny œwiatowej Wykorzystanie nowych zdobyczy techniki w czasie wojny Konferencja pokojowa w Pary u Polacy i sprawa polska w czasie I wojny œwiatowej Polskie organizacje wojskowe Polskie formacje za granic¹ Miêdzynarodowe znaczenie sprawy polskiej Czynniki, które mia³y wp³yw na odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci POLSKA NIEPODLEG A USTRÓJ I SPO ECZEÑSTWO W LATACH Tworzenie siê niepodleg³ego pañstwa polskiego Walki o granicê wschodni¹ Walki w Galicji Wschodniej Wojna polsko-bolszewicka Konflikt polsko-litewski Granica zachodnia Powstanie wielkopolskie Powstanie œl¹skie Granica po³udniowa Konferencja w Spa (1920 r.) a sprawa polska

2 Stosunki polityczne w odrodzonej Polsce Orientacje polityczne w II Rzeczypospolitej Konstytucja marcowa 17 III 1921 r Pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej Zniszczenia wojenne i odbudowa gospodarcza kraju Trudnoœci, jakie napotyka³a Polska w pierwszych latach niepodleg³oœci Osi¹gniêcia pierwszego okresu po odzyskaniu niepodleg³oœci Przewrót majowy Rz¹dy autorytarne Centrolew Konstytucja kwietniowa Gospodarka w II Rzeczypospolitej Kryzys gospodarczy Centralny Okrêg Przemys³owy (COP) Osi¹gniêcia Polaków w dziedzinie techniki Polska polityka równowagi EUROPA I ZSRR W OKRESIE MIÊDZYWOJENNYM Liga Narodów Sytuacja miêdzynarodowa w latach Kryzys œwiatowy Próby wyjœcia z kryzysu Totalitaryzm Komunizm w ZSRR Faszyzm we W³oszech Narodowy socjalizm w Niemczech Pokój za wszelk¹ cenê Pañstwa osi II WOJNA ŒWIATOWA Wojna obronna Polski w 1939 r G³ówne wydarzenia wojny obronnej Polski w 1939 r Agresja radziecka na Polskê Ocena wrzeœnia 1939 r Rozwój dzia³añ wojennych w Europie w latach Atak Niemiec na ZSRR Powstanie wielkiej koalicji antyhitlerowskiej Wojna w Afryce i na Dalekim Wschodzie

3 Okupacja niemiecka i ruch oporu w Europie Za³amanie siê panowania niemieckiego w Europie Front po³udniowy Front zachodni Front wschodni Koniec wojny na Dalekim Wschodzie Zakoñczenie wojny Konferencje miêdzynarodowe Nowe œrodki walki w II wojnie œwiatowej Bilans II wojny œwiatowej Udzia³ Polaków w II wojnie œwiatowej POLSKA W CZASIE II WOJNY ŒWIATOWEJ Okupacja ziem polskich Terytorialny podzia³ ziem polskich w 1939 r Ziemie polskie pod okupacj¹ niemieck¹ Formy eksterminacji ludnoœci polskiej Ziemie polskie pod okupacj¹ radzieck¹ Rz¹d polski na emigracji Utworzenie rz¹du emigracyjnego Dzia³alnoœæ wojskowa rz¹du emigracyjnego Stosunki rz¹du emigracyjnego z ZSRR Armia Polska w ZSRR Polskie pañstwo podziemne Formy walki narodu polskiego z okupantem Lewica komunistyczna Powstanie warszawskie Plan Burza Przyczyny wybuchu powstania Przebieg powstania Skutki powstania EUROPA I ŒWIAT PO II WOJNIE ŒWIATOWEJ Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Proces norymberski Zimna wojna Problem niemiecki Daleki Wschód Dekolonizacja w œwiecie

4 Konflikt izraelsko-arabski Œwiat w 2 po³. XX wieku XX zjazd KPZR Rewolucja na Wêgrzech 1956 r Mur berliñski Kryzys kubañski Praska wiosna Konferencja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie (KBWE). 132 Pierestrojka Przemiany cywilizacyjno-kulturowe w 2 po³. XX wieku Rewolucja naukowo-techniczna Przemiany spo³eczne Przemiany kulturowe Œwiat na prze³omie XX i XXI w Powstanie Unii Europejskiej Rozpad Jugos³awii POLSKA PO II WOJNIE ŒWIATOWEJ Pierwsze lata powojenne Obszar pañstwa i ludnoœæ Polityka Referendum Walka zbrojna opozycji z nowym ustrojem Wybory do Sejmu Ustawodawczego Utworzenie PZPR Gospodarka polska w latach Stalinizm w Polsce Polityka Gospodarka Polska w latach G³ówne wydarzenia z lat Przeobra enia gospodarcze w latach Przemiany spo³eczno-polityczne w latach Powstanie Solidarnoœci Stan wojenny Gospodarka w latach osiemdziesi¹tych Obrady okr¹g³ego sto³u S³owniczek terminów z historii

5 SYTUACJA MIÊDZYNARODOWA POD KONIEC XIX I NA POCZ TKU XX W. Pod koniec XIX w. miêdzy mocarstwami stopniowo narasta³y sprzecznoœci, których genez¹ by³y m. in.: chêæ rozszerzenia posiad³oœci kolonialnych oraz ugruntowania wp³ywów politycznych i gospodarczych. Rywalizuj¹c o rynki zbytu i surowce, d¹ ono do zagarniêcia lub podporz¹dkowania nowych terytoriów. Rywalizacja Prus i Austrii doprowadzi³a do wojny miêdzy tymi pañstwami w 1866 r., zakoñczonej zwyciêstwem Prus. Zwyciêstwo Prus doprowadzi³o do likwidacji Zwi¹zku Niemieckiego, któremu przewodzi³a Austria i utworzenia Zwi¹zku Pó³nocno-Niemieckiego pod przewodnictwem Prus. Prusy, maj¹c wsparcie w Zwi¹zku Pó³nocno-Niemieckim, sta³y siê najwiêkszym rywalem Francji w Europie. Starcie zbrojne sprowokowa³ Bismarck, fa³szuj¹c jedn¹ z depesz (tzw. emsk¹) tak, e by³a obraÿliwa dla Francji. Zmusi³o to cesarza Napoleona III do wypowiedzenia Prusom wojny 16 lipca 1870 r. Czy wiesz, e... Po licznych klêskach Francja musia³a przyj¹æ bardzo niekorzystne warunki pokojowe. 10 maja 1871 r. we Frankfurcie nad Menem podpisany zosta³ traktat pokojowy, który zmusza³ Francjê do oddania Niemcom Alzacji i Lotaryngii oraz zap³acenia olbrzymiej kontrybucji w wysokoœci 5 miliardów franków w z³ocie. W Europie dominuj¹c¹ rolê zaczê³y odgrywaæ zjednoczone Niemcy dziêki konsekwentnej polityce wewnêtrznej i zagranicznej (Bismarck) oraz kontrybucji zap³aconej przez Francjê (5 mld franków w z³ocie 1871 r.). Niemcom nie wystarcza³y posiadane przez nich kolonie, zaczê³y szukaæ nowych rynków zbytu i stref wp³ywów kosztem innych pañstw. Sw¹ uwagê zwróci³y na tereny wschodniej i po³udniowej Europy oraz Bliski Wschód. Spowodowa³o to opór Anglii, która obawia³a siê konkurencji gospodarki niemieckiej na Bliskim Wschodzie. Obszar ten, ze wzglêdu na najkrótsz¹ drogê do Indii i bogate z³o a ropy naftowej, by³ dla Anglii szczególnie wa ny. Wzrastaj¹ce wp³ywy gospodarcze i wojskowe Niemiec w Turcji i na Bliskim Wschodzie prowadzi³y do konfliktu z Rosj¹, która liczy³a na zdo- 9

6 bycie Stambu³u (Konstantynopola) i cieœnin czarnomorskich. Miêdzynarodowego znaczenia nabiera³ równie konflikt Rosji z Austri¹ o wp³ywy na Pó³wyspie Ba³kañskim. Monarchia habsburska coraz mocniej wi¹za³a siê wiêc z II Rzesz¹ Niemieck¹ w obawie przed starciem z Rosj¹. Ostry konflikt rysowa³ siê równie miêdzy Niemcami a Francj¹, która pragnê³a odzyskaæ utracon¹ Alzacjê i Lotaryngiê. Niemcy natomiast chcia- ³y zadaæ Francji taki cios, aby nie by³a w stanie odbudowaæ swojej pozycji gospodarczej i politycznej w Europie. Wymienione sprzecznoœci nie by³y jedyne, ale przede wszystkim one wp³ynê³y na kszta³towanie siê ju w II po³. XIX wieku bloków polityczno- militarnych. Reasumuj¹c: sytuacja polityczna pod koniec XIX w. uleg³a gwa³townemu zaostrzeniu. Wynika³o to g³ównie z rywalizacji pomiêdzy mocarstwami, na co mia³ wp³yw gwa³towny rozwój gospodarczy, powstanie nowoczesnego przemys³u, znacz¹ce wynalazki, u³atwienia komunikacyjne, natê enie ekspansji kolonialnej. Zasygnalizowaæ nale y fakt, i koniec XIX w. to pocz¹tek ery gospodarki œwiatowej, monopolistycznej powstanie zrzeszeñ producentów (kartele, syndykaty, trusty, koncerny) i koncentracja kapita³ów. Mocarstwa prowadzi³y walkê o podzia³ œwiata, co zosta³o przestawione poni ej. 10

7 TRÓJPRZYMIERZE, TRÓJPOROZUMIENIE Nowy uk³ad si³ w Europie prowadzi³ do powstania miêdzynarodowych sojuszy zwi¹zanych wspólnot¹ interesów. Wobec zaistnia³ej sytuacji politycznej i gospodarczej nie zda³ egzaminu istniej¹cy do tej pory tradycyjny porz¹dek, oparty na porozumieniu trzech cesarzy (Austro-Wêgier, Niemiec, Rosji). Po wydarzeniach na Ba³kanach i wojnie rosyjsko-tureckiej (pokój berliñski 1878 r.) coraz wyraÿniej zarysowa³y siê sprzecznoœci miêdzy Austro-Wêgrami i Rosj¹, a tak e Rosj¹ i Niemcami (g³ównie w stosunkach gospodarczych). Konsekwencj¹ tego sta³o siê zbli enie austro-wêgiersko-niemieckie ugruntowane zawartym w Wiedniu w paÿdzierniku 1879 r. traktatem dwustronnym. Zawiera³ on m.in. postanowienie, e w wypadku zaatakowania jednego z pañstw przez Rosjê, drugie pospieszy mu z pomoc¹. W razie ataku innego pañstwa druga ze stron zachowa yczliw¹ neutralnoœæ. Traktat polityczny wzmocni³o œcis³e partnerstwo gospodarcze obu krajów. (Z czasem Austro-Wêgry sta³y siê drog¹ ekspansji Niemiec na Ba³kany i Bliski Wschód.) W maju 1882 r. do dwuprzymierza przyst¹pi³y W³ochy. Uzyska³y one obietnicê zbrojnej pomocy Niemiec i Austro-Wêgier w wypadku niesprowokowanej agresji ze strony Francji. Zobowi¹zywa³y siê do czynnego wyst¹pienia po stronie Rzeszy, gdyby ta zosta³a zaatakowana przez Rosjê. Gdyby Rosja napad³a na Austro-Wêgry, W³ochy mia³y zachowaæ yczliw¹ neutralnoœæ. NIEMCY 1879 r. AUSTRO-WÊGRY Trójprzymierze 1882 r r. W OCHY Trójprzymierze (pañstwa centralne) Niemcy sta³y siê najgroÿniejszym rywalem Wielkiej Brytanii. Na swojej drodze napotyka³y przeciwdzia³ania Wielkiej Brytanii zaniepokojonej rosn¹cym niebezpieczeñstwem konkurencji gospodarczej ze strony przemys³u niemieckiego oraz rozbudow¹ floty niemieckiej. Z interesami brytyjskimi kolidowa³y równie starania Niemiec o uzyskanie wp³ywów na Bliskim Wschodzie. Obszar ten, ze wzglêdu na prowadz¹c¹ têdy najkrótsz¹ drogê l¹dow¹ do Indii oraz bogate z³o a ropy naftowej, Wielka Bryta- 11

8 granatów rêcznych. Tak ukszta³towana obrona ogranicza³a u ycie kawalerii. Zwiêkszy³o siê znaczenie piechoty, na któr¹ spada³ ciê ar obrony i ataku. D³ugotrwa³oœæ walk pozycyjnych zmusza³a do zastosowania nowych rodzajów uzbrojenia i rozwoju nieznanych do tej pory rodzajów wojsk. W pierwszych latach wojny u yto gazów truj¹cych (kwiecieñ 1915 pod Ypres [czyt. ipr] w Belgii). Wprowadzono do walki czo³gi. Lata I wojny œwiatowej to okres wzrastaj¹cej roli lotnictwa. Na pocz¹tku wojny samoloty by³y przeznaczone do wykonania zadañ rozpoznawczych, ale pod koniec wojny wyodrêbniono ju trzy rodzaje lotnictwa rozpoznawczo- -³¹cznikowe, myœliwskie i bombowe. W czasie wojny wykorzystano równie transport samochodowy do przemieszczania siê piechoty. Zmiany nie ominê³y si³ morskich. Udoskonalono technicznie ³odzie podwodne. Okrêty wyposa ono w urz¹dzenia namiarowe, bomby g³êbinowe i sieci przeciwtorpedowe. KONFERENCJA POKOJOWA W PARY U 18 I 1919 r. rozpoczê³y siê obrady konferencji pokojowej w Pary u. W konferencji, trwaj¹cej do czerwca 1919 r., wziê³o udzia³ 17 pañstw zwi¹zanych z koalicj¹. Pañstwa pokonane nie zosta³y dopuszczone do udzia³u w obradach (nie zaproszono równie Rosji bolszewickiej). Na konferencji o wszystkim decydowa³y tzw. G³ówne Mocarstwa Sprzymierzone i Stowarzyszone (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja, W³ochy, Japonia). Jej pracami kierowa³a Rada Najwy sza z³o ona z przywódców mocarstw. 28 czerwca 1919 r. podpisano w Wersalu traktat pokojowy z Niemcami. Postanowienia traktatu wersalskiego W sprawie Niemiec: oddanie Francji Alzacji i Lotaryngii, plebiscyt dotycz¹cy przynale noœci zag³êbia Saary, demilitaryzacja 50-kilometrowego pasa nad Renem (Nadrenia), zakaz posiadania lotnictwa wojskowego i okrêtów podwodnych, ograniczenie liczebnoœci armii niemieckiej do 100 tys. zawodowych o³nierzy, utrata kolonii, 25

9 zobowi¹zanie Niemiec do wyp³acenia wysokich odszkodowañ (kontrybucji) 132 mld marek w z³ocie. W sprawie Polski: do Polski w³¹czono: Pomorze Wschodnie (bez Gdañska) z dostêpem do morza, Wielkopolskê (ju wczeœniej przy³¹czon¹ w wyniku powstania); og³oszono Gdañsk Wolnym Miastem pod protektoratem Ligi Narodów; zdecydowano o plebiscytach na Górnym Œl¹sku, Warmii i Mazurach, w których ludnoœæ mia³a wypowiedzieæ siê za przynale noœci¹ do Niemiec lub do Polski. Powstanie Ligi Narodów organizacji miêdzynarodowej. Cele: utrzymanie pokoju na œwiecie, zagwarantowanie nienaruszalnoœci granic pañstwowych, utworzenie tzw. mandatów, czyli opieki nad terytorium dawnych kolonii niemieckich i nietureckiej ludnoœci pañstwa ottomañskiego. 26 Europa po I wojnie œwiatowej

10 GRANICA ZACHODNIA POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W grudniu 1918 r. w Poznaniu zebra³ siê Polski Sejm Dzielnicowy, który uchwali³ w³¹czenie ziem polskich zaboru pruskiego do pañstwa polskiego na drodze pokojowej po zgodzie konferencji pokojowej w Wersalu. 27 XII do Poznania przyby³ Ignacy Paderewski. Bojówki niemieckie zaatakowa³y Polaków, profanowa³y flagi polskie i alianckie. Protest ludnoœci polskiej przekszta³ci³ siê w starcia zbrojne, które rozszerzy³y siê na ca- ³¹ Wielkopolskê. Dowódc¹ powstania zosta³ gen. Józef Dowbór-Muœnicki. Powstanie zakoñczy³o siê zwyciêstwem Polaków. 16 II 1919 r. w Trewirze zawarto rozejm polsko-niemiecki, a ostateczne przy³¹czenie Wielkopolski do macierzy nast¹pi³o po podpisaniu traktatu wersalskiego. POWSTANIA ŒL SKIE Na mocy postanowieñ traktatu wersalskiego o terytorialnej przynale - noœci Górnego Œl¹ska zdecydowaæ mia³ plebiscyt. Nie zadowoli³o to ani strony polskiej, ani niemieckiej. I powstanie œl¹skie wybuch³o spontanicznie w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r. Œl¹zacy walczyli o przy³¹czenie Œl¹ska do Polski. Wobec przewagi wojsk niemieckich 24 sierpnia powstañcy zaprzestali walk. W lutym 1920 r. rozpoczê³a w Opolu dzia³alnoœæ Miêdzysojusznicza Komisja Rz¹dz¹ca i Plebiscytowa, maj¹ca nadzorowaæ przebieg plebiscytu. II powstanie œl¹skie trwa³o od 20 VIII do 28 VIII 1920 r. Celem powstania by³a samoobrona ludnoœci polskiej. Powstañcy wywalczyli o zapewnienie przez Komisjê Miêdzysojusznicz¹ równouprawnienia ludnoœci polskiej. Podpisano umowê polsko-niemieck¹ o wyrzeczeniu siê terroru i powstaniu polsko-niemieckiej policji. III powstanie œl¹skie trwa³o od 3 V do 5 VIII 1921 r. Na czele powstania stan¹³ Wojciech Korfanty. Wyj¹tkowo krwawe by³y walki na linii Odry i o Górê œw. Anny. Zwyciê yli powstañcy. Polska otrzyma³a powiaty: katowicki, pszczyñski, rybnicki, czêœæ powiatu raciborskiego, Hutê Królewsk¹ z Chorzowem oraz znaczn¹ czêœæ powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego. 39

11 Plebiscyty Warmia i Mazury 11 VII 1920 r. Warmia i Mazury pozosta³y w Prusach Wschodnich; Polsce przyznano niewielki skrawek Mazur i Powiœla. Œl¹sk 1921 r. przewaga Niemców (dopuszczono do g³osowania ludzi urodzonych na Œl¹sku bez wzglêdu na ich miejsce zamieszkania); Polacy uzyskali 40% g³osów; propozycja, aby Polsce przyznaæ jedynie powiaty: rybnicki, pszczyñski, czêœæ katowickiego, a Niemcom zostawiæ ca³y Górny Œl¹sk, doprowadzi³a do wybuchu III powstania œl¹skiego. GRANICA PO UDNIOWA 5 listopada 1918 roku polska Rada Narodowa Ksiêstwa Cieszyñskiego zawar³a porozumienie z w³adzami czeskimi, na mocy którego powiaty zamieszkana w wiêkszoœci przez Polaków znalaz³y siê po stronie Polski. W styczniu 1919 roku Czesi, wykorzystuj¹c zaanga owanie Polaków w walkach z Ukraiñcami i Niemcami, z³amali porozumienie i zajêli wschodni¹ czêœæ Œl¹ska Cieszyñskiego do rzeki Olzy. Do walki przyst¹pi- ³a ludnoœæ cywilna i wraz z oddzia³ami wojska polskiego zaczê³a wypieraæ Czechów na zachód. Spraw¹ zainteresowa³y siê pañstwa koalicji i za ich poœrednictwem zawarto uk³ad. 28 VII 1920 r. pañstwa koalicji przyzna³y Czechos³owacji obszary Œl¹ska Cieszyñskiego (tzw. Zaolzie), Spisza i Orawy. Na terenach przyznanych Czechom znajdowa³y siê wszystkie kopalnie zag³êbia karwiñsko-ostrowskiego, Polsce przypad³ niewielki skrawek tego regionu. KONFERENCJA W SPA (1920 R.) A SPRAWA POLSKA Granica wschodnia premier W³adys³aw Grabski poprosi³ o poœrednictwo w rokowaniach pokojowych z Rosj¹. Zgodzi³ siê na wycofanie wojsk polskich na tzw. liniê Curzona, któr¹ zaproponowa³ lord George Curzon, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Linia odpowiada- ³a wschodniej granicy Królestwa Polskiego. Gdañsk zawarto konwencjê polsko-gdañsk¹. Gdañsk otrzyma³ w³asn¹ konstytucjê i sejm. Za granic¹ Gdañsk mia³a reprezentowaæ Polska. Miasto w³¹czono do polskiego obszaru celnego, ale dochody z ce³ mia³y 40

12 Polska po I wojnie œwiatowej byæ dzielone. Koleje z wyj¹tkiem lokalnych by³y polskie. Port poddano pod wspólny zarz¹d. Polska mia³a prawo utrzymaæ w porcie pocztê, telegraf, telefon. 41

13 gniêciu pe³noletnoœci. Pojawi³a siê kultura m³odzie owa. W latach 60. w krajach zachodnich m³odzie buntuj¹ca siê przeciw œwiatu doros³ych stworzy³a ruch hipisowski (g³osz¹cy has³a wyzwolenia siê od norm, zakazów i nakazów obowi¹zuj¹cych w spo³eczeñstwie); pojawia³y siê te radykalne, lewicowe ugrupowania polityczne, prowadz¹ce walkê z istniej¹cym porz¹dkiem spo³ecznym wszelkimi metodami, ³¹cznie z terroryzmem. Wydarzenia z 1968 r. zapocz¹tkowa³y szybkie zmiany w yciu spo³ecznym. Kultura m³odzie owa sta³a siê równoprawnym elementem ycia kulturalnego, a ulegaj¹c komercjalizacji (nastawieniu na zysk) przesta³a byæ symbolem buntu. ŒWIAT NA PRZE OMIE XX I XXI W. POWSTANIE UNII EUROPEJSKIEJ Wkrótce po wojnie w Europie Zachodniej zaczê³y powstawaæ organizacje propaguj¹ce zjednoczenie Europy. W 1949 r. powo³ano Radê Europy, która mia³a s³u yæ obronie praw cz³owieka. PóŸniej powstawa³y organizacje, których celem by³o scalanie poszczególnych ga³êzi gospodarki Europejska Wspólnota Wêgla i Stali (1952), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (1957), Europejska Wspólnota Gospodarcza (1957). Mia³y one du y wp³yw na o ywienie gospodarcze. Miêdzy pañstwami cz³onkowskimi zniesiono op³aty celne i ograniczenia iloœciowe w handlu, ujednolicono prawodawstwo w zakresie niezbêdnym do funkcjonowania wspólnego rynku. W 1992 r. 12 pañstw cz³onkowskich EWG podpisa³o w Maastricht traktat o utworzeniu Unii Europejskiej. Unia rozpoczê³a dzia³alnoœæ od 1 listopada 1993 r. Traktat zawiera postanowienia dotycz¹ce unii ekonomicznej i monetarnej. Wspólna waluta nosi nazwê euro. Unia w przysz³oœci ma prowadziæ wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i obronn¹. Po upadku systemu komunistycznego w Europie czêœæ pañstw by³ego bloku wschodniego wyrazi³a chêæ wst¹pienia do UE. Pañstwa te musia³y przystosowaæ swoje przepisy prawne (dotycz¹ce ochrony œrodowiska, jakoœci us³ug itp.) do obowi¹zuj¹cych w Unii. 1 maja 2004 r. UE zosta³a rozszerzona o 10 pañstw, w tym Polskê. 136

14 ROZPAD JUGOS AWII Po II wojnie œwiatowej Jugos³awia odrodzi³a siê jako federacja szeœciu republik: Boœni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii i S³owenii. By³a krajem wielonarodowoœciowym i wieloreligijnym. Po œmierci rz¹dz¹cego krajem marsza³ka Tito (1980) d¹ enia separatystyczne zaczê³y narastaæ. Przeprowadzenie referendów zadecydowa³o o og³oszeniu niepodleg³oœci przez S³oweniê, Chorwacjê, Macedoniê oraz Boœniê i Hercegowinê ( ). Serbia i Czarnogóra utworzy³y federacjê Nowej Jugos³awii. W komunistycznej Jugos³awii dominuj¹c¹ rolê odgrywali Serbowie; po rozpadzie kraju w³adze w Belgradzie zaczê³y d¹ yæ do utworzenia wielkiej Serbii, do której nale a³yby tak e Czarnogóra, Macedonia, Boœnia i Hercegowina oraz te czêœci Chorwacji, w których przewa a³a ludnoœæ serbska. Rozpocz¹³ siê okres walk, w których ka dy z narodów d¹ y³ do uzyskania jak najwiêkszego obszaru. G³ównym celem ataków sta³a siê ludnoœæ cywilna, stanowi¹ca w danym regionie mniejszoœæ etniczn¹. Serbowie chorwaccy, wspierani przez armiê serbsk¹, rozpoczêli w Chorwacji walki z Chorwatami, zakoñczone jednak niepowodzeniem. W 1992 r. rozpoczê³a siê wojna domowa w Boœni i Hercegowinie. Boœniaccy Serbowie zastosowali politykê czystek etnicznych wobec tamtejszych muzu³manów i Chorwatów. Dopiero bombardowanie pozycji Serbów boœniackich przez samoloty NATO po³o y³o kres wojnie (1995). Kolejny konflikt wybuch³ w Kosowie prowincji serbskiej zamieszkanej w wiêkszoœci przez Albañczyków, którym Serbowie odebrali autonomiê. Walki zosta³y przerwane w 1999 r., gdy NATO podjê³o ataki lotnicze przeciwko Serbii. Administracjê w Kosowie przejê³y miêdzynarodowe si- ³y pokojowe. W 2001 r. dosz³o równie do dzia³añ zbrojnych na terenie Macedonii, gdzie ludnoœæ albañska domaga³a siê zwiêkszenia swobód narodowych. W 2002 r. rozwi¹zano federacjê jugos³owiañsk¹, a w jej miejsce powsta³o pañstwo o nazwie Serbia i Czarnogóra. 137

15 KRZY ÓWKA NR wyzwalanie siê kolonii spod zale noœci od mocarstw kolonialnych. 02. tam podpisano traktat o powstaniu Unii Europejskiej. 03. miejsce procesu niemieckich zbrodniarzy wojennych. 04. pierwszy kanclerz RFN. 05. przywódca Kuby. 06. przywódc¹ tego kraju by³ Tito. 07. Pakt Pó³nocnoatlantycki. 08. dziêki pomocy USA powsta³ tam Rz¹d Republiki Chiñskiej. 09. miasto, w którym odbywa³y siê rozmowy przygotowawcze KBWE. 10. pañstwo powsta³e w 1948 r. w Palestynie. Has³o: Rywalizacja miêdzy USA a ZSRR, której cech¹ by³ m. in wyœcig zbrojeñ. 138

16 S OWNICZEK TERMINÓW Z HISTORII abdykacja dobrowolne lub przymusowe zrzeczenie siê przez panuj¹cego w³adzy i przys³uguj¹cych mu z tego tytu³u praw. akcja papier wartoœciowy, dokument œwiadcz¹cy o udziale jego w³aœciciela w kapitale spó³ki akcyjnej. aneksja zbrojne zdobycie i przy³¹czenie przez pañstwo czêœci lub ca³oœci terytorium innego pañstwa. autonomia zagwarantowanie du ej samodzielnoœci w sprawach wewnêtrznych, ale ograniczenie niepodleg³oœci narodu wchodz¹cego w sk³ad wiêkszego pañstwa. autorytaryzm niedemokratyczny system rz¹dów jednostki lub grupy, która zdoby³a w³adzê si³¹; w odró nieniu od totalitaryzmu, nie opiera siê na ideologii i masowym terrorze w polityce wewnêtrznej. bezrobocie zjawisko gospodarcze, polegaj¹ce na tym, e pewna liczba osób zdolnych i chêtnych do pracy zarobkowej nie mo e jej znaleÿæ. bolszewicy czêœæ cz³onków Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, opowiadaj¹ca siê za likwidacj¹ caratu i ustroju kapitalistycznego drog¹ rewolucji przywódc¹ by³ Lenin. demokracja w³adza ludu, forma ustroju pañstwa, w którym uznaje siê wolê wiêkszoœci obywateli za Ÿród³o w³adzy i przyznaje siê wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne, zapewniaj¹ce im udzia³ w sprawowaniu w³adzy. Wszelk¹ w³adzê powo³uje siê w wyniku wyborów powszechnych na okreœlony czas. deportacja przesiedlenie, zes³anie do odleg³ej miejscowoœci na przymusowy pobyt, stosowana jako represja. dyktator zwierzchnik wojska i ca³ego narodu, posiada pe³niê w³adzy, jest powo³ywany w czasie nadzwyczajnego niebezpieczeñstwa pañstwa. eksterminacja wytêpienie, wyplenienie, zag³ada ludnoœci. emigracja opuszczenie kraju w wyniku przeœladowañ lub w poszukiwaniu lepszych warunków ycia. endecja popularna nazwa Narodowej Demokracji. faszyzm totalitarna forma rz¹dów z dyktatur¹ nieomylnego wodza i podporz¹dkowan¹ mu elit¹ w³adzy. Zostaj¹ zlikwidowane: instytucje samo- 154

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Rozdział V. Powstaje niepodległa Polska GRUPA A 5 1. Oblicz, ile lat minęło od: pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

OD OPTYMIZMU DO KATASTROFY Druga rewolucja przemysłowa

OD OPTYMIZMU DO KATASTROFY Druga rewolucja przemysłowa Od autorów 11 Część pierwsza OD OPTYMZMU DO KATASTROFY Druga rewolucja przemysłowa 1. Postęp naukowy i techniczny 14 2. Przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego gospodarka, komunikacja, przepływ informacji

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Świat po wielkiej wojnie

Świat po wielkiej wojnie Świat po wielkiej wojnie 1. Konferencja pokojowa w Paryżu Początek to styczeń 1919r. Obradami kierowała Rada Najwyższa; złożona z przedstawicieli 5 zwycięskich mocarstw: 1. USA (prez. Wilson), 2. Wielka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi wstępne Wstęp do wydania trzeciego. CZĘŚĆ PIERWSZA Geneza i zasięg konfliktu zbrojnego lat 1914-1918

Spis treści. Uwagi wstępne Wstęp do wydania trzeciego. CZĘŚĆ PIERWSZA Geneza i zasięg konfliktu zbrojnego lat 1914-1918 Spis treści Uwagi wstępne Wstęp do wydania trzeciego CZĘŚĆ PIERWSZA Geneza i zasięg konfliktu zbrojnego lat 1914-1918 Rozdział I. Narodziny wieku (1890-1914) 1. Nie spełnione obawy końca XIX wieku 2. Rewolucja

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... XIII XVII XIX XXI Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Uwagi terminologiczne... 1 1 2. Elementy

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony)

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony) 2016-09-01 HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony) SZKOŁY BENEDYKTA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje i synchronizuje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 2. Przeczytaj poniższy tekst. Następnie zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedzi dwa

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Statut Koalicji Karat

Statut Koalicji Karat Statut Koalicji Karat Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Koalicja Karat i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Opisowa Dokumenty odniesienia: a) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 416); b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

1. Wymień państwa,,trójporozumienia...

1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 2. Dlaczego konflikt 1914-1918 nazwano I wojną światową? Jaki był charakter walk i rodzaje zastosowanej broni? 3. Wymień państwa powstałe po I wojnie światowej. 4.Kiedy

Bardziej szczegółowo

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotycząca usług na rynku wewnętrznym, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L376 str. 0036 0068. art. 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Kalendarium stosunków polsko-niemieckich w XX wieku

Kalendarium stosunków polsko-niemieckich w XX wieku Kalendarium stosunków polsko-niemieckich w XX wieku 1914-1918 Pierwsza wojna œwiatowa. o³nierze polscy walcz¹ we wszystkich armiach zaborczych 5 XI 1916 W³adcy Niemiec i Austro-Wêgier proklamuj¹ powstanie

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI. Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki

SPRAWOZDANIE KOMISJI. Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki PL PL PL SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki Informacje ogólne i przydatne linki Rozdział I Sekcja 1.1. Sposób rządzenia i poprawa regulacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU DO BUDYNKU NR 29 W WOJSKOWYM INSTYTUCIE ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dniem 1 stycznia 2016 roku uruchomiono cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach Nazwa przedmiotu: EPOKA POLITYCZNYCH I KULTUROWYCH PRZEŁOMÓW - EUROPA W XX- XXI WIEKU Kod przedmiotu: Forma zajęć: Seminarium Język: polski Rok: III 2013/201 4 Semestr: zimowy Zaliczenie: Praca pisemna

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych Ul. Powstańców Warszawskich 25 80-152 Gdańsk Załącznik nr 16 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A "PARKING OSIEDLOWY NR 1 GORKIEGO 36 92-524 ŁÓDŹ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A PARKING OSIEDLOWY NR 1 GORKIEGO 36 92-524 ŁÓDŹ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A "PARKING OSIEDLOWY NR 1 GORKIEGO 36 92-524 ŁÓDŹ Ro z d z i a ł I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e 1. 1. Stowarzyszenie działające pod nazwą Parking Osiedlowy

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji", zwane dalej, Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2?

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Autor: prof. dr hab. inŝ. Władysław Mielczarski, W zasadzie kaŝdy dziennikarz powtarza znaną formułę, Ŝe nie ma darmowych obiadów 1. Co oznacza, Ŝe kaŝde podejmowane

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

3 WY SZA SZKO A C A I LOGISTYKI ŒRODKI POLITYKI HANDLOWEJ W WYMIANIE MIÊDZYNARODOWEJ. NA PRZYK ADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Agnieszka Milczarczyk-WoŸniak Pawe³ Hanclich Piotr Witkowski Warszawa 2011 4 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zwana dalej Konwencją Waszyngtońską lub

Bardziej szczegółowo

Elementarz Polinezji Francuskiej 2015-12-28 14:42:45

Elementarz Polinezji Francuskiej 2015-12-28 14:42:45 Elementarz Polinezji Francuskiej 2015-12-28 14:42:45 2 Polinezja Francuska to zamorska wspólnota terytorialna Francji. Słynie z eksportu pereł i macicy perłowej, kopry oraz wanilii. Pod koniec XX wieku

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1962 Nr 10 poz. 49 USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim Rozdział 1 Obywatele polscy Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-452/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wojciech Balcerzak arbitrzy: Artur Maruszczak Zbigniew Marcin Nycz

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 318/XIX/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 10 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 318/XIX/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 10 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 318/XIX/2016 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2016-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA (w skrócie RAZ - Szczecin ) w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 Konteneryzacja w Polsce Około 90% ładunków niemasowych na świecie jest przewoŝonych w kontenerach, trend ten będzie utrzymany: 1) Konteneryzacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11. I. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w.

Spis treści. Wstęp 11. I. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w. Spis treści Wstęp 11 I. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w. 1. Przesłanki kolonializmu 13 2. Przebieg ekspansji kolonialnej 14 3. Społeczno-gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ 1 z 5 2013-08-28 13:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ Poznań: Przeprowadzenie cyklu szkoleń w systemie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo