Zajęcia techniczne. Karty ćwiczeń modułu EDUKACJI MOTORYZACYJNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zajęcia techniczne. Karty ćwiczeń modułu EDUKACJI MOTORYZACYJNEJ"

Transkrypt

1 I m i ę Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Zajęcia techniczne Karty ćwiczeń modułu EDUKACJI MOTORYZACYJNEJ Nazwisko Imię Klasa

2 Kontrakt Dotyczy oceniania uczniów z techniki na module motoryzacyjnym. Po dokładnym omówieniu założeń programowych modułu motoryzacyjnego ustala się zasady obowiązujące w pracowni technicznej: usadowienie każdego ucznia wg numeru w dzieńniku lekcyjnym, przestrzeganiu regulaminu pracowni technicznej. Ponadto: - Uczeń może zgłosić 2 razy w semestrze nieprzygotowanie do lekcji (w tym brak pracy domowej), ale musi to uczynić przed lekcją. - Ze względu na korelację przedmiotów wymaga się od ucznia znajomości podstawowych zagadnień, które były omawiane na poszczególnych przedmiotach zwłaszcza techniki z zakresu szkoły podstawowej (zasady ruchu drogowego). - Oceny z prac domowych, sprawdzianów uczeń może poprawić jeden raz w przeciągu 2 tygodni od jej otrzymania. Po tym okresie ocena staje się ostateczną. - Ocena z pracy na lekcji jest oceną zdobytą na konkretnej lekcji, a jej poprawa może nastąpić na innych zajęciach jako druga ocena. - Uczeń na możliwość otrzymania oceny za uczestnictwo w zajęciach dodatkowych na których realizowane są treści wykraczające poza program. - Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych (długotrwała choroba, hospitalizacja, przypadek losowy), lub uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę końcową, może ją poprawić w czasie egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Każdy uczeń otrzymuje oceny wg następującej skali: celująca - 6 dostateczna - 3 bardzo dobra - 5 dopuszczająca - 2 dobra - 4 niedostateczna - 1 Każdej ocenie przyporządkowuje się następujący współczynnik: zeszyt, praca domowa - 2 praca na lekcji - 3 test - 5 aktywność - 4 zaj. dodatkowe - 4 Ocenę na koniec semestru i na koniec roku ustala się w systemie procentowym w następujący sposób: (ocena 1 x współczynnik) + (ocena 2 x współczynnik) + (...) (ocena max. 1 x współ. 1) + (ocena max. 2 x współ. 2) + (...) X 100% Przelicznik systemu procentowego na ocenę w skali 1-6 jest następujący: 0% - 29% niedostateczny 60% - 74% dobry 30% - 44% dopuszczający 75% - 89% bardzo dobry 45% - 59% dostateczny 90% - 100% celujący Powyższy kontrakt sporządzono na podstawie - Szkolnego Systemu Oceniania. Obowiązuje on na module motoryzacyjnym. 2

3 1,2 Omówienie ogólnych założeń programowych techniki na module EDUKACJA MOTORYZACYJNA. Głównym celem modułu Edukacja motoryzacyjna jest przygotowanie młodego człowieka do bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, zarówno w roli pieszego, rowerzysty, motorowerzysty, a także przyszłego kierowcy. Na zajęciach uczniowie zapoznają się z zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym, nauczą się ich wykorzystywania, zapoznają się z zagrożeniami na drogach. Filmy edukacyjne pozwolą zobaczyć - a nie przeżyć - wypadki spowodowane niestosowaniem się do zasad i obowiązków uczestnika ruchu drogowego. Udzielanie pierwszej pomocy jest moralnym obowiązkiem każdego z nas, a ta tematyka stanowi nierozerwalną część motoryzacji. Zajęcia z wychowania komunikacyjnego pozwolą na wyrabianie u uczniów dyscypliny oraz poczucia odpowiedzialności za własne działania i podejmowane decyzje. Pokażą, że w znacznym stopniu ich bezpieczeństwo na drodze zależy od nich samych. Drugim celem obowiązującym na każdym module będzie poprawienie charakteru pisma, opierając się na piśmie technicznym. Ćwiczenie pisma technicznego pozwala nie tylko poprawić czytelność własnych notatek, ale umożliwia wyrabiać takie cechy charakteru jak: dokładność, cierpliwość, poczucie estetyki. Oprócz dwóch tematów przeznaczonych typowo na pismo (dwie oceny: znaki pisma technicznego, regulamin), ćwiczenia wystąpią na każdych zajęciach poprzez uzupełnianie miejsc w tekście z przygotowanymi linijkami wyznaczającymi wielkość każdej litery i cyfry. Pod koniec semestru wszystkie karty ćwiczeń zostaną ocenione pod kątem estetyki, dokładności. 3

4 k 3d d c 7d h 10d 3,4 Przypomnienie Z A SAD PISMA TECHNICZNEGO. Tematyka związana z pismem technicznym znajduje się w programach nauczania przedmiotów ogólnotechnicznych w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole średniej, w programach szkół zawodowych i uczelni technicznych. Wychodząc im naprzeciw przekazuję wzory pisma technicznego, które ujmuje nowa norma obowiązująca od 1 stycznia 1982r. Nowa norma pisma stosowanego w rysunku technicznym posiada numer: PN-80/N oraz tytuł: "Rysunek techniczny - Pismo". Posiada on większą zgodność z normami międzynarodowymi ISO. Zmian jest sporo. Kształty liter i cyfr podobne są nieco do pisma komputerowego. Usunięto zalecane wysokości pisma w zależności od formatów arkuszy. Zawiera dwa główne rodzaje pisma - rodzaj A oraz rodzaj B. Na etapie szkoły gimnazjalnej zajmować się będziemy rodzajem typu B i pod kątem prostym z pewnymi uproszczeniami. Kształty liter i cyfr według nowej normy wydają się być bardzo skromne, kanciaste. a g d Oznaczenia literowe: h - wysokość liter wielkich i cyfr (10d) c - wysokość liter małych (7d) a - odstęp między literami i cyframi (waha się od 1 do 2d) b - odstęp między wierszami (między podstawami liter wielkich - 17d) d - grubość linii pisma g - szerokość liter (dla różnych liter inna) k - różnica wysokości między literami wielkimi i małymi oraz pomiędzy podstawami liter a literami przeciągniętymi w dół (3d) Litery pisma rodzaju B na siatce pomocniczej Konstrukcja liter pisma rodzaju A i B oparta jest na pomocniczej siatce równoległobocznej z tym, że wysokość liter wielkich dla pisma rodzaju A wynosi 14 "kwadracików" (lub rombów przy piśmie pochylonym), czyli 14d, dla pisma rodzaju B wynosi 10d. Zależność między poszczególnymi parametrami wymiarowymi, takimi jak: h, c, b, e i k jest stała, natomiast między a i g - zmienna (a - zależy od wyglądu sąsiadujących liter, g - od ich kształtu). S z e r o k o ś c i r ó ż n y c h l i t e r A - 7d, a - 5d (stanowi to zasadniczą część litery, choć poszerza się ona o 1d przez wystający "ogonek"), B - 6d, b - 5d, C - 5d, c - 4d, D - 6d, d - 5d, E - 5d, e - 5d, F - 5d, f - 4d, G - 6d, g - 5d, H - 6d, h - 5d, I - 1d, i - 1d, J - 4d, j - 3d, K - 6d, k - 5d, L - 5d, l - 2d, M - 7d, m - 7d, N - 6d, n - 5d, O - 6d, o - 5d, P - 6d, p - 5d, R - 6d, r - 4d, S - 6d, s - 5d, T - 6d, t - 4d, U - 6d, u - 5d, W - 9d, w - 7d, X - 7d, x - 5d, Y - 7d, y - 5d, Z - 6d, z - 5d, 1-3d, 2-5d, 3-5d, 4-6d, 5-5d, 6-5d, 7-5d, 8-5d, 9-5d, 0-5d W powyższej analizie zależności parametrów nie uwzględniłem jednego oznaczonego literką f, który jest przewyższeniem liter i cyfr, przyjęty ze względów optycznych. Na tym etapie nauki możemy go pominąć. Ćwiczenie 1 Uzupełnij ołówkiem literki i cyfry pisma prostego w poziomie stosując odstępy jak we wzorze. AAAAAA aaaaaa BBBBBB bbbbbbb 4

5 CCCCCC cccccc DDDDDD dddddd EEEEEE eeeeee FFFFFF ffffff GGGGGG gggggg HHHHHH hhhhhh IIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiii JJJJJJ jjjjjjjjjjjj KKKKKK kkkkkk LLLLLL llllllll MMMMMM mmmmmm NNNNNNN nnnnnn OOOOOO oooooo PPPPPP pppppp RRRRRR rrrrrr SSSSSS ssssss TTTTTT tttttt UUUUUU 5

6 uuuuuu WWWWWW wwwwww XXXXXX xxxxxx YYYYYY yyyyyyy ZZZZZZ zzzzzz Regulamin pracowni technicznej i komputerowej 1. Każdy uczeń posiada wyznaczone miejsce pracy, którego bez zgody lub polecenia nauczyciela zmienić nie wolno. 2. Za porządek na stanowisku pracy odpowiedzialni są pracujący przy nim uczniowie (za zniszczenia powstałe na skutek świadomego działania biorą pełną odpowiedzialność) 3. Za ład i porządek całej pracowni odpowiedzialni są kolejno wyznaczani dyżurni. 4. Każdy uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy. (możliwość prowadzenia również zeszytu elektronicznego) 5. Ze sprzętu komputerowego korzystamy zgodnie z przeznaczeniem. 6. Nie używamy własnych nośników danych, aby uniknąć rozprzestrzeniania w pracowni wirusów komputerowych. 7. Nie zmieniamy żadnych ustawień systemowych. 8. Podczas pracy z komputerem nie usuwamy plików innych użytkowników. 9. Pamiętając o prawie autorskim, nie przywłaszczamy sobie plików wcześniej utworzonych przez innych użytkowników 10. Nie wolno wnosić do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp. 11. O usterkach, bądź zaistniałych zmianach niezwłocznie informujemy nauczyciela. 6

7 5,6 Ćwiczenie z zakresu pisma technicznego. Regulamin pracowni technicznej oraz zasady bezpieczeństwa na module motoryzacyjnym. 1. Każdy uczeń Regulamin pracowni technicznej i komputerowej 2. Za porządek 3. Za ład i porządek 4. Każdy uczeń 5. Ze sprzętu 6. Nie używamy 7. Nie 8. Podczas pracy 9. Pamiętając o prawie autorskim, 10. Nie wolno 11. O usterkach, Podpis ucznia 7

8 7,8 Historia motoryzacji. Wpływ edukacji na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Początki motoryzacji. Już w 1769 Cugnot zbudował pierwszy samobieżny pojazd o napędzie parowym i spowodował nim pierwszy "wypadek" uderzając maszyną w mur. W XIX wieku skonstruowano wiele tego rodzaju "lokomotyw drogowych", a w 1831 w Anglii otwarto nawet pierwsze regularne połączenie omnibusami parowymi. Za początek ery motoryzacji przyjmuje się jednak najczęściej dopiero rok 1885, kiedy to Benz skonstruował pierwsze samochody o napędzie spalinowym. Pierwsze auta budowane były w niewielkiej liczbie egzemplarzy i przypominały bardziej powozy konne, ale od przełomu wieków produkcja samochodów wzrosła lawinowo i w 1925 r. na świecie jeździło już ok. 2,5 mln samochodów, a w Polsce ok. 14,7 tys. Problem wypadkowości drogowej pojawił się już w początkowej fazie rozwoju motoryzacji, by w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat przybrać rozmiary epidemii. Pierwsze ofiary automobilizmu związane były najczęściej z popularnymi w tamtym okresie rajdami samochodowymi. Sprzyjały temu: brawura kierowców, brak nawyków ostrożności u kibiców i przypadkowych pieszych, bardzo szybki wzrost prędkości pojazdów (barierę prędkości 100 km/h pokonano jeszcze w 1899 r.) przy niskim poziomie ich bezpieczeństwa i technologicznego zaawansowania oraz braku dróg przystosowanych do ruchu motorowego, jak również regulujących go przepisów prawnych. Już w 1887 jeden z gapiów o mało co nie wpadł pod koła pojazdu parowego na trasie wyścigu w Vincennes, a policja ukarała kierowcę za rzekomo nieostrożną jazdę. W 1892 r. we Francji wydano pierwsze rozporządzenie ograniczające maksymalną prędkość pojazdów silnikowych oraz nakładające obowiązek stosowania tłumików i odpowiednich hamulców, a następnie opracowano pierwszy kodeks drogowy regulujący m.in. zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach oraz identyfikacji sprawcy wypadku (wprowadzony w 1893 r. system tablic rejestracyjnych obowiązuje do dziś). Pierwsze zderzenie dwóch pojazdów samochodowych z niewielkimi obrażeniami u kierujących (barona De Zuylena i hrabiego De Diona) zarejestrowano w 1893 r. W roku 1895 w Stanach Zjednoczonych poruszały się zaledwie 4 samochody, lecz mimo to dwa z nich zderzyły się w Saint Louis, a jeden z kierowców doznał poważnych obrażeń ciała. Pierwszą śmiertelną ofiarą automobilizmu był prawdopodobnie pieszy W.H. Bliss potrącony przez samochód w Nowym Yorku w 1895r. Pierwszą odnotowaną śmiertelną ofiarą wypadku samochodowego w Europie była również piesza, 44-letnia Brigida Driscoll, która w 1896 r. usiłowała przebiec przed pojazdem pędzącym, zdaniem świadków," tak szybko, jak konny zaprzęg straży pożarnej". Dopiero drugą śmiertelną ofiarą automobilizmu w Europie był kierowca (markiz de Montagnac podczas rajdu samochodowego w 1897 r.), a w tym samym roku zginął kolejny rajdowiec. W 1898 r. w Anglii zginęły dwie osoby wyrzucone z jadącego pojazdu po urwaniu koła. Podczas rajdu Paryż-Madryt (przerwanego już po pierwszym etapie w Bordeaux) w 1903 zginęło aż 8 kierowców i pasażerów oraz dziewczynka przebiegająca przez jezdnię, a wiele osób zostało rannych. Później liczba ofiar rosła już lawinowo, tak że w 1906 r. wypadki samochodowe zostały uznane za osobną kategorię w statystykach przyczyn zgonów w Stanach Zjednoczonych. Rok wcześniej policja angielska zastosowała po raz pierwszy urządzenie do kontroli prędkości pojazdów (obowiązywało tam wówczas ograniczenie prędkości do 32 km/h), lecz mimo to w 1912 r. w samym Londynie doszło do 53 śmiertelnych wypadków drogowych. 1 1 Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Lublinie Kierownik: prof. dr hab. R. Mądro 8

9 PIERWSZE PRZEPISY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH POWSTAŁY W POLSCE W 1826 ROKU, LECZ DOPIERO NIEMAL STO LAT PÓŹNIEJ, W ROKU 1921 POWSTAŁ PIERWSZY POLSKI KODEKS DROGOWY. Przekrojowe dane statystyczne w zakresie wypadków na polskich drogach. DOPÓKI TELEPORTACJA NIE STANIE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ, RZECZYWISTE BĘDĄ JEDYNIE ZAGROŻENIA NA DRODZE. 25 Liczba samochodów w Polsce w ml. 19,4 20, ,1 14,7 15,8 16,2 16,7 16,8 10 5, Dane w mln sztuk źródło: GUS 9

10 Tendencja występowania wypadków i rannych w latach ranni wypadki Źródło: dane wg SEWiK Tendencja występowania zabitych w latach Źródło: dane wg SEWiK 10

11 Wypadki śmiertelne na przejściach dla pieszych w latach Źródło: dane wg SEWiK Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych w 2009 roku Przyczyny wypadków wypadki zabici ranni ogółem % ogółem % ogółem % przed jadącym Nieostrożne , , ,7 pojazdem wejście na zza pojazdu, jezdnię ,9 32 4, ,0 przeszkody Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym , , ,4 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 408 8,1 39 5, ,6 Stanie na jezdni, leżenie 298 5, , ,7 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 237 4,7 52 6, ,6 Zatrzymanie się, cofnięcie 43 0,9 2 0,3 42 1,0 Ogółem , , ,0 Źródło: dane wg SEWiK 11

12 Wypadki drogowe i ich ofiary wśród dzieci w wieku 0 14 lat w latach Udział dzieci w wypadkach drogowych wg rodzaju uczestnika w 2008 roku Rodzaj uczestnika wiek wypadki zabici ranni Pieszy Pasażer Kierujący Ogółem Źródło: dane wg SEWiK 12

13 Kategorie wiekowe Wypadki Zabici Szkoły podstawowe Ranni Wypadki Zabici Gimnazja Ranni Wypadki Szkoły Zabici ponadgimnazjalne Ranni Liczba wypadków z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat w poszczegolnych miesiącach 2008 roku Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Licz 13

14 9, 10 Podstawowe wiadomości o zasadach ruchu drogowego. HIERARCHIA WAŻNOŚCI NORM, ZNAKÓW SYGNAŁÓW I POLECEŃ 1) Osoba uprawniona do kierowania ruchem ( policjant, żołnierz wojskowego organu porządkowego, pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym, osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, pracownik zarządu drogi lub inna osoba wykonująca roboty na drodze, kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych ze wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci, strażak podczas akcji ratowniczej, osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki i konduktu pogrzebowego, funkcjonariusz Straży Granicznej w strefie nadgranicznej). Osoby te kierują ruchem w szczególnych sytuacjach i dlatego są ważniejsze od zainstalowanych na stałe znaków drogowych. 2) Działająca sygnalizacja świetlna, która przemiennie określa drogę z pierwszeństwem przejazdu i drogę podporządkowaną. Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną znaj1dują się również znaki drogowe, zarówno pionowe jak i poziome, które przejmują rolę kierowania ruchem w przypadku awarii sygnalizacji świetlnej lub w godzinach nocnych, kiedy często jest wyłączona (migające żółte światło). 3) Pionowe i poziome znaki drogowe. Obowiązki i zakazy dla pieszych i rowerzystów. Zakazy dla pieszych Rowerzysta ma obowiązek powinien zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego go pojazdu, powinien zachować szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do przejść dla pieszych i przejazdów kolejowych. 14

15 Kierującemu rowerem zabrania się: Manewry wykonywane na drodze WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU Występuje wtedy, gdy rozpoczynamy jazdę po zatrzymaniu się lub postoju, nie wynikających z warunków ruchu lub przepisów ruchu drogowego. Zatrzymanie lub postój nie wynikające z warunków ruchu polega na tym, że kierujący sam podjął decyzję o zatrzymaniu np. chce odpocząć, chce iść do sklepu, itp. Natomiast zatrzymanie wynikające z warunków ruchu to np..przed sygnalizatorem wyświetlającym czerwone światło, przed przejazdem kolejowym, itp. Zatrzymanie - przerwa w jeździe do 1 min. Postój - przerwa w jeździe powyżej 1 min. Podczas włączania się do ruchu obowiązuje zasada zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienie pierwszeństwa wszystkim, którzy już w ruchu się znajdują. SKRĘCANIE W PRAWO B-22 Zakaz skręcania w prawo Skręcanie w prawo na jezdni dwukierunkowej: a) Upewnij się, czy możesz bezpiecznie skręcić w prawo, b) Wcześniej zbliż, się do prawej krawędzi jezdni, c) Upewnij się, czy znaki i sygnały drogowe nie zabraniają wykonania manewru, d) Zasygnalizuj zamiar skrętu w prawo w drogę poprzeczną przez wyciągnięcie prawej ręki. e) Ustąp pierwszeństwa pieszym, znajdującym się na przejściu drogi, w którą skręcasz. f)po skręceniu najlepiej zajmij prawy pas ruchu SKRĘCANIE W LEWO B-21 Zakaz skręcania w lewo 15

16 Skręcanie w lewo na jezdni dwukierunkowej: a) Upewnij się, czy możesz bezpiecznie skręci w lewo i sprawdź, czy znaki i sygnały drogowe nie zabraniają manewru, b) Zasygnalizuj zamiar zmiany pasa ruchu przez wyciągnięcie lewej ręki, c) Upewnij się, czy możesz zbliżyć się do osi jezdni, d) Zbliż się do osi jezdni, e) Upewnij się, że możesz bezpiecznie skręcić w lewo, f) Zasygnalizuj zamiar skrętu w lewo przez wyciągniecie lewej ręki. g) Upewnij się, czy żaden pojazd nie nadjeżdża z przeciwnego kierunku ruchu, h) Ustąp pierwszeństwa pojazdom skręcającym w prawo i pieszym, znajdującym się na przejściu drogi, w którą wjeżdżasz, i) Po skręceniu najlepiej zajmij prawy pas ruchu i jedź możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Skręcanie w lewo na jezdni jednokierunkowej: upewnij się, czy możesz wykonać manewr zasygnalizuj zamiar zmiany pasa ruchu przez wyciągnięcie lewej ręki upewnij się, czy możesz zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni zbliż się do lewej krawędzi jezdni upewnij się, że możesz bezpiecznie skręcić zasygnalizuj zamiar skrętu wyciągnięciem lewej ręki wykonaj manewr po skręceniu jedź możliwie blisko prawej krawędzi jezdni ZAWRACANIE Podczas zawracania kierujący zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa wszystkim jadącym jezdnią, po której zamierza jechać po zawróceniu. Zawracać nie można: w tunelach, na mostach, na wiaduktach w miejscu, gdzie ustawiono znak: zakaz zawracania lub zakaz skrętu w lewo w miejscu, gdzie namalowana jest linia ciągła w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu OMIJANIE Jest to przejeżdżanie(lub przechodzenie) obok nieruchomej przeszkody na drodze. Podczas omijania należy zachować bezpieczny odstęp, ok. 1 m. od przeszkody. Omijanie jest zabronione: przed przejściem dla pieszych, gdy inny pojazd zatrzymał się aby przepuścić pieszych na przejazdach kolejowych WYMIJANIE Jest to przejeżdżanie( lub przechodzenie) obok uczestnika ruchu poruszającego się w kierunku przeciwnym. Podczas wymijania należy zachować bezpieczny odstęp i zależnie od sytuacji zmniejszyć prędkość, a nawet zatrzymać się. WYPRZEDZANIE Jest to przejeżdżanie ( lub przechodzenie) obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. 1. bezpośrednio przed wyprzedzaniem upewnij się, czy możesz podjąć manewr spójrz do tyłu, zobacz czy ktoś inny Cię nie wyprzedza, spójrz do przodu, czy masz dobrą widoczność (w ograniczonej wyprzedzać nie wolno) i dostateczne miejsce do wykonania tego manewru, czy z przeciwka nie nadjeżdża inny pojazd. zasygnalizuj zamiar zmiany pasa ruchu przez wyciągnięcie lewej ręki. jeszcze raz upewnij się, czy możesz go wykonać. zmień pas ruchu. 16

17 2. w czasie wyprzedzania rozpocznij wyprzedzanie pojazdu lub pieszego zachowując bezpieczny odstęp (w tym czasie Twoja lewa ręka powinna być opuszczona). Przy wyprzedzaniu masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp, nie niniejszy niż l m. 3. po wyprzedzeniu upewnij się, czy możesz wjechać na wcześniej zajmowany pas ruchu. gdy znajdziesz się w bezpiecznej odległości od wyprzedzanego pojazdu, pieszego lub kolumny pieszych, zasygnalizuj zamiar zmiany pasa ruchu przez wyciągnięcie prawej ręki. zjedź łagodnym łukiem na pas ruchu, po którym poruszałeś się przed przystąpieniem do wyprzedzania. kontynuuj jazdę możliwie blisko prawej krawędzi jezdni Ustalanie drogi z pierwszeństwem przejazdu Skrzyżowanie składa się z czterech niezależnych dróg, dopiero łączeniem ich w pary możemy jednoznacznie określić przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu i przebieg drogi podporządkowanej. Ustalanie sytuacji równorzędnych: Wszystkie pojazdy (rower, skuter, samochód osobowy czy ciężarowy) znajdujące się na drodze o takiej samej ważności (droga z pierwszeństwem przejazdu lub droga podporządkowana) znajdują się w sytuacji równorzędnej. Żaden nie jest w jakiś sposób uprzywilejowany, żaden nie jest ważniejszy od innych. Jeżeli ich kierunki jazdy krzyżują się ze sobą, to równoczesna jazda jest niemożliwa. Kolejność przejazdu regulują zasady. Dla pojazdów w/w stosujemy zasadę (3). Inaczej traktowany jest pojazd szynowy, ale wyłącznie w sytuacjach równorzędnych. Najczęstszym błędem jest traktowanie pojazdu szynowego jako pojazdu uprzywilejowanego. 1) Zasady pierwszeństwa przejazdu: 2) 3) 4) 17

18 11,12 Zasady ruchu drogowego obowiązujące na typowych skrzyżowaniach. 1. Przypomnienie znaków drogowych, znajdujących się na typowych skrzyżowaniach. -, - d (jedyny znak z grupy znaków ostrzegawczych, który jest odwrócony. Jego kształt ma na celu prawidłowe odczytanie znaku w niekorzystnych warunkach atmosferycznych np.: podczas śnieżycy). - przejazdu, (znak, którego kształt to kwadrat obrócony o 45. Kształt identyczny posiada jeszcze znak koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu, ale po nim występuje jeszcze drugi: ustąp pierwszeństwa przejazdu lub stop.) - ( jako jedyny na całym świecie mieści się w ośmiokącie) - - (gruba linia oznacza drogę z pierwszeństwem przejazdu. Widząc ten znak możemy upewnić się, że jedziemy drogą z pierwszeństwem przejazdu) (umożliwia kierowcy bezbłędne określenie przebiegu drogi z pierwszeństwem na skrzyżowaniu. Droga z pierwszeństwem oznaczona jest linią grubą). 2. Analiza jednej sytuacji drogowej, przy zmieniających się znakach: C,A,B A,C,B C,B,A C,A,B C,A,B A,B,C B,C,A Na skrzyżowaniu z przebiegiem drogi na wprost (przykład b i c) pojazdy C i B znajdują się w sytuacji równorzędnej, kierują się zasadą prawej ręki (błędem jest twierdzenie, że pojazd jadący prosto zawsze ma pierwszeństwo). Pojazd B wykonujący manewr skrętu, w pewnym momencie znajdzie się w takim położeniu, że pojazd C, jadący prosto, znajdzie się po jego prawej stronie. 18

19 13, 14 Zachowanie na typowych skrzyżowaniach z udziałem trzech pojazdów. Na tej lekcji dostaniesz kartki z sześcioma sytuacjami drogowymi z udziałem trzech pojazdów - do samodzielnego rozwiązywania po przeprowadzeniu wstępnych ćwiczeń. Każdy uczeń będzie posiadał inny zestaw. Ocena z tego ćwiczenia - praca na lekcji będzie oceniona ze współczynnikiem jeden i zostanie wpisana do dziennika bez możliwości poprawy. Ma to na celu wychwycenie przez nauczyciela uczniów, którzy nie uważali na lekcji, zaproponowanie im uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. ARKUSZ ODPOWIEDZI SKRZYŻOWANIA DROGOWE Z UDZIAŁEM TRZECH POJAZDÓW.. 1) 2) 3) 4) 5) 6) ILOŚĆ ZDOBYTYCH PUNKTÓW OCENA 19

20 15,16 Zachowanie na typowych skrzyżowaniach z udziałem czterech pojazdów. Na tej lekcji dostaniesz kartki z sześcioma sytuacjami drogowymi z udziałem czterech pojazdów - do samodzielnego rozwiązywania po przeprowadzeniu wstępnych ćwiczeń. Każdy uczeń będzie posiadał inny zestaw. Ocena z tego ćwiczenia - praca na lekcji będzie oceniona ze współczynnikiem dwa i zostanie wpisana do dziennika be możliwości poprawy. Ma to na celu wychwycenie przez nauczyciela uczniów, którzy nadal nie uważają na lekcji, zaproponowanie im uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. ARKUSZ ODPOWIEDZI SKRZYŻOWANIA DROGOWE Z UDZIAŁEM CZTECECH POJAZDÓW.. 1) 2) 3) 4) 5) 6) ILOŚĆ ZDOBYTYCH PUNKTÓW OCENA 20

21 17,18 Zachowanie na typowych skrzyżowaniach z udziałem pięciu pojazdów. Na tej lekcji dostaniesz kartki z sześcioma sytuacjami drogowymi z udziałem trzech i czterech pojazdów - do samodzielnego rozwiązywania zaraz na początku lekcji. Każdy uczeń będzie posiadał inny zestaw. Ocena z tego ćwiczenia - test z 3 i 4 pojazdów będzie oceniona ze współczynnikiem pięć. Tą ocenę uczeń może poprawić w przeciągu trzech tygodni na zajęciach dodatkowych. W dalszej części lekcji uczniowie ćwiczą sytuacje drogowe z udziałem pięciu pojazdów. ARKUSZ ODPOWIEDZI SKRZYŻOWANIA DROGOWE Z UDZIAŁEM PIĘCIU POJAZDÓW.. 1) 2) 3) 4) 5) 6) ILOŚĆ ZDOBYTYCH PUNKTÓW OCENA 21

22 19,20 Zachowanie na typowych skrzyżowaniach z udziałem sześciu pojazdów. Na tej lekcji dostaniesz kartki z sześcioma sytuacjami drogowymi z udziałem pięciu pojazdów - do samodzielnego rozwiązywania zaraz na początku lekcji. Każdy uczeń będzie posiadał inny zestaw. Ocena z tego ćwiczenia praca na lekcji - będzie oceniona ze współczynnikiem trzy. Tą ocenę uczeń może poprawić w przeciągu jednego tygodnia na zajęciach dodatkowych. W dalszej części lekcji uczniowie ćwiczą sytuacje drogowe z udziałem sześciu pojazdów. Na początku lekcji następnej (21,22) napiszesz ćwiczenie z sześcioma pojazdami o współczynniku trzy (ocenę można poprawić w ciągu tygodnia), oraz test sprawdzający z pięcioma i sześcioma pojazdami o współczynniku pięć. Ten test można poprawić w przeciągu trzech tygodni. ARKUSZ ODPOWIEDZI SKRZYŻOWANIA DROGOWE Z UDZIAŁEM PIĘCIU POJAZDÓW.. 1) 2) 3) 4) 5) 6) ILOŚĆ ZDOBYTYCH PUNKTÓW OCENA 22

23 21, 22 23, 24 25, 26 Masz jedno życie - prezentacja. Sprawdzenie wiadomości ze skrzyżowań. Próbna jazda na motorowerze. Zasady poruszania się po skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. Kodeks motorowerzysty - film edukacyjny. W Przed wjazdem na rondo - gdy zamierzamy opuścić je trzecim zjazdem sygnalizujemy lewym kierunkowskazem; pierwszym zjazdem prawy kierunkowskaz. Nie sygnalizujjemy jeżeli zamierzamy jechać prosto. Istotną rzeczą jest zajmowanie odpowiedniego pasa ruchu. Niektórzy kierowcy, bez względu, którym zjazdem będą opuszczać rondo, trzymają się prawego pasa ruchu. Jest to swojego rodzaju asekuranctwo. Nowe oznaczenia poziome i pionowe jednoznacznie nakazują nam zajmować odpowiedni pas. Jedynie pojazdy opuszczające rondo drugim zjazdem mogą zajmować dowolny pas. Zastosowanie się wszystkich kierowców do tej zasady zmniejszyłoby oczekiwanie, zwłaszcza w godzinach szczytu. W polu widzenia mamy sąsiedni lewy pas ruchu (wlot drogi z lewej strony) i część ronda za tym pasem. Obserwując pojazdy znajdujące się na rondzie nadjeżdżające z lewej strony jesteśmy w stanie bezbłędnie ocenić, w którym momencie jadący pojazd zamierza zjechać ze skrzyżowania. Pomocna jest obserwacja kierunkowskazów nadjeżdżających aut. Nowe oznaczenia poziome nakazują jadącym wewnętrznym pasem zjechać na lewy pas ruchu, wewnętrzny na prawy pas ruchu drogi zjazdowej. 23

24 27,28 Wypadki drogowe i ich przyczyny z winy pieszych i kierujących. Przejście dla pieszych Czy zawsze pieszy ma pierwszeństwo na przejściu? W jakiej odległości od nadjeżdżającego pojazdu możemy zdecydować się na wejście na jezdnię? Według statystyk 25% potrąceń pieszych odbywa się na przejściach dla pieszych, czyli w miejscach niby bezpiecznych dla pieszych. Dlaczego tak jest prześledźmy kilka sytuacji. Pojazdy poruszające się po mieście powinny stosować się do prędkości 50km/godz. Często zdarza się przekraczanie tej prędkości. My dla uproszczenia rozpatrzmy prędkość 36km/godz.( jak wiemy z doświadczenia, prawie nigdy nie jest stosowana). 36km to 36000metrów przemieszczania się pojazdu na godz., czyli 3600sek. Wynika z tego, że pojazd przemieszcza się 10m/s. Należy uświadomić sobie, jak krótka jest sekunda czy całe zdarzenie może odbyć się tylko w ciągu 1 sekundy. Kierujący zauważy pieszego wkraczającego na jezdnię, musi podjąć decyzję o podjęciu próby hamowania lub skrętu pojazdu, by uniknąć najechania na niego. Często pierwszym odruchem kierującego jest skręt. Naraża się na zderzenie czołowe z nadjeżdżającym, z przeciwnej strony, pojazdem. Ta pierwsza decyzja powinna być podjęta w ułamku sekundy, ale u kierowców czas reakcji jest różny. U kierujących pod wpływem środków obniżających sprawność psychomotoryczną jest znacznie wydłużony. Wykonanie ruchu nogą zdjęcie nogi z pedału gazu i położenie na dźwigni hamulca nożnego to następny upływ czasu. Hamowanie odbywa się ruchem jednostajnie opóźnionym, co daje następne metry do momentu zatrzymania. Coraz więcej pojazdów wyposażonych jest w ABS, ale wciąż jest ich za mało i nie możemy przewidzieć, że taki ABS zadziała. Droga hamowania zależy od stanu układu hamulcowego danego pojazdu, stanu ogumienia i w bardzo dużym stopniu od warunków atmosferycznych. Nagłe wtargnięcie na jezdnię, nawet na przejściu dla pieszych, jest wykroczeniem. Można tu wspomnieć o działaniu policji w miejscu wypadku. Policjant musi obiektywnie stwierdzić, kto jest winien w zaistniałym zdarzeniu. Na podstawie śladów opon na jezdni, znając istniejące w chwili zdarzenia warunki atmosferyczne jest w stanie określić, w jakiej odległości pieszy wszedł na jezdnię, z jaką prędkością jechał pojazd. W zderzeniu pieszego z pojazdem - pieszy nie ma szans, nawet gdy przestrzegał zasad ruchu drogowego. Lepiej założyć sobie pewną rezerwę odległości i zdążyć przejść przez jezdnię, ponieważ nie jesteśmy w stanie sprawdzić stanu technicznego samochodu, sprawności kierowcy ZASADA OGRANICZONEGO ZAUFANIA. Pamiętajmy! Nic nam nie przyjdzie z ustalenia winy kierowcy, gdy stracimy życie lub zostaniemy kalekami. Wtargnięcia pieszych na jezdnię zdarzają się często. Piesi czasami przepuszczają kilka pojazdów po czym zdenerwowani oczekiwaniem decydują się na wkroczenie. Kierowca zasadę ograniczonego zaufania powinien stosować na co dzień, ale wystarczy w chwili zapomnienia pomylić hamulec z gazem i dochodzi do potrącenia. 24

25 Oddzielnie traktujemy przechodzenie przez jezdnię o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. Gdy przechodzimy przez jezdnię przed ustępującym nam pojazdem musimy upewnić się, że na drugim pasie nie zbliża się inny pojazd, który w tym momencie łamie zasady ruchu drogowego. Jeszcze inna sytuacja jest na drodze dwujezdniowej oddzielonej pasem zieleni, barierką i wytyczonym przejściem dla pieszych tzw. wysepką. Taki przypadek musimy traktować jak przekraczanie dwu oddzielnych jezdni. Wysepka jest azylem dla pieszego, na którym pieszy powtórnie ocenia sytuację panującą na drodze. Rowerzyści zakałą dla kierowców. Wyprzedzanie rowerzysty zwłaszcza poza miastem, gdzie prędkości są większe, należy do częstych manewrów wykonywanych przez kierowców. Należy tu zastosować szczególną ostrożność, zachować bezpieczną odległość w zależności od prędkości pojazdu. Wymaga to w większości przypadków na wjechanie na pas o przeciwnym kierunku ruchu. Odległość boku pojazdu od rowerzysty musi być większa niż wyprzedzalibyśmy pojazd czterokołowy. Wiąże się to z zawirowaniami powietrza wokół pojazdu. Jadący pojazd pcha przed sobą powietrze, które się zagęszcza, tworząc nadciśnienie. Pod pojazdem zepchnięte powietrze tworzy podciśnienie, które w szybkim czasie musi się wyrównać do ciśnienia atmosferycznego. Właśnie to pchane powietrze będzie wyrównywać podciśnienie kierując ciąg powietrza pod tylne koła samochodu. Najgroźniejsza jest strefa ruchu tego powietrza. Znajdujący się w niej rowerzysta może poddać się jej działaniu. W najlepszym wypadku straci równowagę i przewróci się na prawą stronę. Gorzej jeżeli zbyt bliska odległość spowoduje wciągnięcie go pod tylne koła pojazdu. Naukowcy, na całym świecie, prowadzą badania nad tzw. opływowym kształtem pojazdów, by zawirowania, wyżej opisane, były jak najmniejsze, ale uniknąć ich się nie da. ob. 25

26 29,30 Zasady postępowania przy wypadku drogowym. Opisz, co według ciebie znaczy odpowiedzialność moralno - prawna za nieudzielanie I pomocy ofiarom wypadku drogowego. Zgłoszenie o wypadku Gdzie się to wydarzyło? - miejsce wypadku Co się wydarzyło? Ile jest ofiar lub rannych w wypadku? Jakie są uszkodzenia ciała? Kto wzywa pomocy? W oczekiwaniu na fachowa pomoc podejmujemy wszelkie potrzebne czynności ratownicze: od reanimacji po uspokajanie będącej w szoku ofiary. Należy być pewnym swej wiedzy przed przystąpieniem do akcji ratowniczej. Numery służb ratowniczych: Z telefonów stacjonarnych POGOTOWIE RATUNKOWE STRAŻ POŻARNA 997 POLICJA Z telefonów komórkowych OGÓLNY NUMER 26

27 Postępowanie na miejscu wypadku Podczas udzielania pomocy należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Jeżeli widzimy wypadek najlepiej dostosujmy się do tych zasad: Własny samochód należy zatrzymać w pewnej odległości od miejsca zdarzenia, trzeba liczyć się z możliwością pożaru samochodu poszkodowanego. Włączamy światła awaryjne, a w nocy światła drogowe, kierując je na miejsce zdarzenia. Umożliwi to sprawne działanie. Jak i poinformuje nadjeżdżających kierowców o zaistniałym niebezpieczeństwie. Wskazane jest również rozłożenie trójkąta ostrzegawczego, po przeciwnej stronie miejsca zdarzenia niż nasz samochód. Dobre oznakowanie miejsca zdarzenia zapewni nam bezpieczeństwo. Nie dopuśćmy do tego, że nadjeżdżający kierowcy nie będą niczego się spodziewać, bo to najlepsza droga do karambolu i zwiększenia liczby rannych lub ofiar. Po zabraniu apteczki (i ewentualnie gaśnicy) jak najszybciej docieramy do ofiar. Jeśli poszkodowany pojazd się pali, należy z rozmysłem użyć gaśnicy. Przeważnie wozimy ze sobą 1 kilogramowe gaśnice proszkowe, których skuteczność przy większych pożarach jest mała. Dlatego tez należy maksymalnie zbliżyć się do źródła ognia, gaszenie z daleka jest nieskuteczną stratą czasu. Nie obawiajmy się filmowego wybuchu auta, bo jak zapewniają strażacy - takie rzeczy po prostu się nie zdarzają. Po dotarciu do ofiar szybko oceniamy sytuację - możliwość pożaru, stoczenia się pojazdu. Pamiętajmy też o wyłączeniu silnika! Jeśli przebywanie w aucie oceniamy jako niebezpieczne dla ofiar, należy je stamtąd przenieść w bezpieczne miejsce, w przeciwnym wypadku pomocy udzielamy w samochodzie. Przy dotykaniu, bądź przenoszeniu rannego pamiętajmy, ze może on mieć uszkodzony kręgosłup - nieostrożne postępowanie może mieć dla pacjenta bardzo przykre konsekwencje. Pamiętajmy o dokładnym rozejrzeniu się na miejscu zdarzenia. Podczas wypadku powstają ogromne energie, które są w stanie wyrzucie ofiarę przez okno, nawet wiele metrów od uszkodzonego auta! Poszkodowani, którzy są w aucie, z powodu szoku mogą nie udzielać sensownych odpowiedzi, dlatego lepiej rozejrzeć się samemu. Jeśli jest to możliwe, prosimy o pomoc innych kierowców. Następnie przystępujemy do oceny stanu poszkodowanego. Przed kontaktem z ofiarami, wskazane jest założenie jednorazowych rękawiczek, które zabezpiecza nas przed ewentualnym zakażeniem. O zdrowiu poszkodowanego przecież nic nie wiemy! W zależności od potrzeby rozpoczynamy odpowiednie czynności ratownicze, opisane w innych rozdziałach. Po zorientowaniu się w sytuacji należy zawiadomić pogotowie ratunkowe. Jeśli mamy dostęp do telefonu komórkowego dzwonimy pod numer 112. Z telefonów stacjonarnych pogotowie. Jeśli zdarzenie miało miejsce poza terenami zamieszkanymi, o powiadomienie pogotowia prosimy przejeżdżających kierowców. Są oni prawnie zobowiązani do spełnienia naszego polecenia. Można ostrzec ich przed odpowiedzialnością karną w przypadku nie powiadomienia odpowiednich służb. Dobrze jest spisać numery rejestracyjne naszego "kuriera". Doskonalenie techniki jazdy to nie jest zwykła kontynuacja kursu na prawo jazdy. Nie chodzi tu o naukę parkowania przy krawężniku, ale o opanowanie auta nawet w najtrudniejszych warunkach. Wyprowadzanie auta z poślizgu, pulsacyjne hamowanie czy chociażby prawidłowa pozycja za kierownicą to elementy, o których wielu kierowców słyszało podczas szkoleń przy okazji kursu na prawo jazdy, ale najczęściej nie było okazji by sprawdzić to na własnej skórze. Jedyny wyjściem jest więc skorzystanie z kursu w jednej ze szkół doskonalenia techniki jazdy. Niestety, wiąże się to z kosztami (od 250 do 850 zł), oczywiście jeżeli nie pracuje się w firmie która sama wysyła swoich pracowników (najczęściej użytkowników aut służbowych) na takie szkolenia nikogo nie stać. 27

28 31,32 Zasady postępowania przy wypadku drogowym przykład projektu. Wypadek drogowy Zgłoszenie o wypadku Prezentację wykonała Imię, Nazwisko Klasa Gdzie się to wydarzyło? - miejsce wypadku Co się wydarzyło? Ile jest ofiar lub rannych w wypadku? Jakie są uszkodzenia ciała? Kto wzywa pomocy? Publiczne Gimnazjum nr w Radomiu Rok wydania W oczekiwaniu na fachowa pomoc podejmujemy wszelkie potrzebne czynności ratownicze: od reanimacji po uspokajanie będącej w szoku ofiary. Należy być pewnym swej wiedzy przed przystąpieniem do akcji ratowniczej. Numery służb ratowniczych: Z telefonów stacjonarnych POGOTOWIE RATUNKOWE STRAŻ POŻARNA 997 POLICJA Z telefonów komórkowych OGÓLNY NUMER Postępowanie na miejscu wypadku Podczas udzielania pomocy należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Jeżeli widzimy wypadek najlepiej dostosujmy się do tych zasad: Własny samochód należy zatrzymać w pewnej odległości od miejsca zdarzenia, trzeba liczyć się z możliwością pożaru samochodu poszkodowanego. Włączamy światła awaryjne, a w nocy światła drogowe, kierując je na miejsce zdarzenia. Umożliwi to sprawne działanie. jak i poinformuje nadjeżdżających kierowców o zaistniałym niebezpieczeństwie. Wskazane jest również rozłożenie trójkąta ostrzegawczego, po przeciwnej stronie miejsca zdarzenia niż nasz samochód. Dobre oznakowanie miejsca zdarzenia zapewni nam bezpieczeństwo. Nie dopuśćmy do tego, że nadjeżdżający kierowcy nie będą niczego się spodziewać, bo to najlepsza droga do karambolu i zwiększenia liczby rannych lub ofiar. Po zabraniu apteczki (i ewentualnie gaśnicy) jak najszybciej docieramy do ofiar. Jeśli poszkodowany pojazd się pali, należy z rozmysłem użyć gaśnicy. Przeważnie wozimy ze sobą 1 kilogramowe gaśnice proszkowe, których skuteczność przy większych pożarach jest mała. Dlatego tez należy maksymalnie zbliżyć się do źródła ognia, gaszenie z daleka jest nieskuteczną stratą czasu. Nie obawiajmy się filmowego wybuchu auta, bo jak zapewniają strażacy - takie rzeczy po prostu się nie zdarzają. Po dotarciu do ofiar szybko oceniamy sytuację - możliwość pożaru, stoczenia się pojazdu. Pamiętajmy też o wyłączeniu silnika! Jeśli przebywanie w aucie oceniamy jako niebezpieczne dla ofiar, należy je stamtąd przenieść w bezpieczne miejsce, w przeciwnym wypadku pomocy udzielamy w samochodzie. Przy dotykaniu, bądź przenoszeniu rannego pamiętajmy, ze może on mieć uszkodzony kręgosłup - nieostrożne postępowanie może mieć dla pacjenta bardzo przykre konsekwencje. Pamiętajmy o dokładnym rozejrzeniu się na miejscu zdarzenia. Podczas wypadku powstają ogromne energie, które są w stanie wyrzucie ofiarę przez okno, nawet wiele metrów od uszkodzonego auta! Poszkodowani, którzy są w aucie, z powodu szoku mogą nie udzielać sensownych odpowiedzi, dlatego lepiej rozejrzeć się samemu. Jeśli jest to możliwe, prosimy o pomoc innych kierowców. Następnie przystępujemy do oceny stanu poszkodowanego. Przed kontaktem z ofiarami, wskazane jest założenie jednorazowych rękawiczek, które zabezpiecza nas przed ewentualnym zakażeniem. O zdrowiu poszkodowanego przecież nic nie wiemy! W zależności od potrzeby rozpoczynamy odpowiednie czynności ratownicze, opisane w innych rozdziałach. Po zorientowaniu się w sytuacji należy zawiadomić pogotowie ratunkowe. Jeśli mamy dostęp do telefonu komórkowego dzwonimy pod numer 112. Z telefonów stacjonarnych pogotowie. Jeśli zdarzenie miało miejsce poza terenami zamieszkanymi, o powiadomienie pogotowia prosimy przejeżdżających kierowców. Są oni prawnie zobowiązani do spełnienia naszego polecenia. Można ostrzec ich przed odpowiedzialnością karną w przypadku nie powiadomienia odpowiednich służb. Dobrze jest spisać numery rejestracyjne naszego "kuriera". 28

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi.

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi. Scenariusz 3 TEMAT: Manewry wykonywane przez rowerzystów. Cel zajęć: Poznanie właściwego zachowania się kierującego rowerem podczas wykonywania manewrów, zapoznanie z definicjami manewrów, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zajęcia techniczne. Karty ćwiczeń modułu RYSUNEK TECHNICZNY. Nazwisko. Imię.

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zajęcia techniczne. Karty ćwiczeń modułu RYSUNEK TECHNICZNY. Nazwisko. Imię. Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Zajęcia techniczne Karty ćwiczeń modułu RYSUNEK TECHNICZNY Nazwisko Imię Klasa Kontrakt Dotyczy oceniania uczniów z techniki na module rysunku

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak również

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015 1.Przepisy o ruchu pieszych WYMAGANIA EDUACYJNE WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA IV RO SZOLNY 214/2015 onieczne + P Dostateczna ( + P) + R ( +P +R) +D bardzo -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W LUCYNOWIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok)

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) Bezpieczne poruszanie się rowerem Budowa, konserwacja i eksploatacja roweru. Obowiązkowe wyposażenie roweru.

Bardziej szczegółowo

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. Do obowiązkowego wyposażenia roweru nie należy a. hamulec b. sygnał dźwiękowy c. kierunkowskaz d. światełko odblaskowe 2. Skręcając w lewo z drogi dwukierunkowej manewr wykonujemy

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie.

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 1. Przedstawiony znak informuje o wjeździe na drogę: A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 2. Przedstawiony znak informuje

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin

Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin Dział zeszytu tematycznego Temat lekcji Liczba godzin Zakres treści i umiejętności Procedury osiągania celów Zasady pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt.

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Schemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem. DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Pobocze to przyległa do jezdni

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

Pytania testy na kartę rowerową

Pytania testy na kartę rowerową Pytania testy na kartę rowerową I. Dotyczące pieszych: UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 1. Które zachowanie pieszego jest poprawne? A. przebieganie przez jezdnię, B. przechodzenie przez jezdnię w miejscach

Bardziej szczegółowo

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni:

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą:. na chodniku,. na drodze dla rowerów, 3. na jezdni. Pieszy może korzystać z całej jezdni:. na rondzie,. w strefie zamieszkania, 3. na

Bardziej szczegółowo

1. Test nr 3. 6. Znak "skrzyżowanie dróg" oznacza, że drogi na skrzyżowaniu:

1. Test nr 3. 6. Znak skrzyżowanie dróg oznacza, że drogi na skrzyżowaniu: 1. Test nr 3 1. Kierujący dojeżdżając do skrzyżowania, w pierwszej kolejności stosuje się do: A. poleceń wydawanych przez znajdującego się tam policjanta, B. wyświetlanych sygnałów świetlnych, C. znaków

Bardziej szczegółowo

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z

Bardziej szczegółowo

Część 7: Sygnalizacja i sygnały świetlne

Część 7: Sygnalizacja i sygnały świetlne Część 7: Sygnalizacja i sygnały świetlne Część ta opiera się na części 6, która omawia sygnalizację świetlną oraz oznakowanie dróg. Część ta omawia dwa ogólne formaty sygnałów świetlnych: sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3.

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3. TEST NR 1 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; c) obojętnie którą. 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można przechodzić na drugą stronę jezdni

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo

Dla szkół podstawowych

Dla szkół podstawowych 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół podstawowych (Testy jednokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak równieŝ

Bardziej szczegółowo

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu wymaga od kierującego pojazdem zachowania szczególnej ostrożności, która polega na upewnieniu się, że nie zajedzie drogi innemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PIĄTY. 1. Kartę rowerową wydaje A. policjant. B. dyrektor szkoły. C. strażnik miejski.

SPRAWDZIAN PIĄTY. 1. Kartę rowerową wydaje A. policjant. B. dyrektor szkoły. C. strażnik miejski. Imię i nazwisko Data Klasa SPRAWDZIAN PIĄTY 1. Kartę rowerową wydaje A. policjant. B. dyrektor szkoły. C. strażnik miejski. 2. Za pojazd uprzywilejowany w ruchu uważa się pojazd wysyłający sygnały świetlne

Bardziej szczegółowo

Uczeń na drodze Finał test. 8 czerwca 2017 r.

Uczeń na drodze Finał test. 8 czerwca 2017 r. Uczeń na drodze Finał test 8 czerwca 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje imię i nazwisko, miejscowość gdzie jest szkoła, nr szkoły, jeżeli

Bardziej szczegółowo

ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ

ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ Do dziesiątego roku życia na rowerze wolno jeździć tylko w bezpiecznych miejscach, z dala od ruchu ulicznego. Na drogę publiczną przepisy zezwalają wyjechać dopiero z kartą rowerową,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami, ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta w ruchu drogowym

Rowerzysta w ruchu drogowym Rowerzysta w ruchu drogowym 1 Każdy może zostać rowerzystą. Rowerzystą może być każdy, niezależnie od wieku. Jednak należy pamiętać, że rowerzysta, który wyjeżdża na drogę ma obowiązek przestrzegania zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU Załącznik do Zarządzenia nr 7 z dnia 3 czerwca 2013 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU I. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Manewry wykonywane przez kierującego rowerem: wymijanie, omijanie i wyprzedzanie

Scenariusz lekcji: Manewry wykonywane przez kierującego rowerem: wymijanie, omijanie i wyprzedzanie Scenariusz lekcji: Manewry wykonywane przez kierującego rowerem: wymijanie, omijanie i wyprzedzanie 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: nazywa oraz rozpoznaje i definiuje podstawowe manewry wykonywane

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia 1 Jaki jest wymagany wiek, aby otrzymać kartę rowerową a. 7 lat b. 10 lat c. 13 lat d. 11 lat 2 Kto lub co decyduje w pierwszej kolejności o ruchu na skrzyżowaniu? a. sygnalizacja świetlna b. znaki drogowe

Bardziej szczegółowo

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się:

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy idący po jezdni jest obowiązany:. poruszać się jej lewą stroną,. poruszać się jej prawą stroną, 3. ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Pieszemu podczas przechodzenia

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach Załącznik do Zarządzenia nr 15/14/15 z dnia 14.01.2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Auto-Szkoła Janusz Tokarski

Auto-Szkoła Janusz Tokarski Egzamin praktyczny ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań realizowanych na placu manewrowym i jazdy w mieście.warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 4 Z181 181 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A. przejeżdża ostatni Nie B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 Nie C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 Tak Z182 182 Na tym skrzyżowaniu kierujący

Bardziej szczegółowo

Do zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie zobowiązuje znak z cyfrą A. 1 B. 2 C. 3

Do zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie zobowiązuje znak z cyfrą A. 1 B. 2 C. 3 Zajęcia techniczne Bądź bezpieczny na drodze Klasa 4 6 Imię i nazwisko Data Klasa SPRAWDZIAN CZWARTY 1. Znaki zakazu mają kształt: A. trójkąta równobocznego, żółte tło, poza nielicznymi wyjątkami czarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

Ilustrują to dodatkowo poniższe rysunki:

Ilustrują to dodatkowo poniższe rysunki: Na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd uprzywilejowany, następnie pojazd szynowy, a potem pozostałe pojazdy. W sytuacji przedstawionej poniżej pierwsza przejedzie straż pożarna,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 8 Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: A - dozwolony od strony tego znaku dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, B - zabroniony z obu stron tej

Bardziej szczegółowo

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3 ZESTAW NR 1 Kierujący rowerem: powinien trzymać kierownicę oburącz b/ powinien trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką i nogi na pedałach c/ powinien trzymać kierownicę jedną ręką bez trzymania nóg

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III

Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III Imię i Nazwisko.. Zadanie 1 Pokoloruj światła i napisz co one oznaczają słowami (jedź, stój, czekaj). (3p.) Zadanie 2 Rozwiąż zagadki, prawidłową odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. st. asp. mgr Artur Kuba

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. st. asp. mgr Artur Kuba Bezpieczeństwo w ruchu drogowym st. asp. mgr Artur Kuba Zasady bezpieczeństwa Bezpieczna prędkość - w ruchu drogowym prędkość jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać Turniej BRD - Eliminacje gminne Gimnazjum TEST WIEDZY Test zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Rozwiązania należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi, wstawiając znak "X" w odpowiedniej rubryce. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie.

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie. PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie Podstawa prawna: 1) Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE KARTA ROWEROWA (36h)

PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE KARTA ROWEROWA (36h) PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE KARTA ROWEROWA (36h) ROZDZIAŁ Zasady poruszania się po drogach NUMER LEKCJI 1 2 3 4 5 6 TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3 1. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: a. przejeżdża pierwszy, b. ustępuje pierwszeństwa

Bardziej szczegółowo

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Motorowerem jest: a) rower poruszany za pomocą silnika elektrycznego; b) rower poruszany za pomocą silnika parowego; c) rower poruszany silnikiem spalinowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Uczeń jako pieszy i pasażer..

Bardziej szczegółowo

Znaki i sygnały w ruchu drogowym. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Znaki i sygnały w ruchu drogowym. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Znaki i sygnały w ruchu drogowym Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Znaki drogowe w zależności od tego gdzie są umieszczone dzielą się na: pionowe (jest ich ponad 270) umieszczane po prawej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA. WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA Nadrzędny cel działań edukacyjnych szkoły (sp i g)

SZKOŁA. WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA Nadrzędny cel działań edukacyjnych szkoły (sp i g) SZKOŁA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA Nadrzędny cel działań edukacyjnych szkoły (sp i g) Harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania Równoważne wymiary pracy każdego

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej 1. W tej sytuacji kierujący: Zestaw nr 4 a. pojazdem 3 ma pierwszeństwo przed 2, b. pojazdem 1 powinien

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Podstawa prawna: Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3 1 ZMIANY 01.01.2011 PYTANIA TESTOWE 2 Numer strony 2 Numer strony 3 12. Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A na odcinku 100 metrów, B po przejechaniu 100 metrów, C po przejechaniu

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2015 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Szkoła Podstawowa nr 19 W Sosnowcu im. Marii Skłodowskiej - Curie Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Przygotował: Paweł Cembrzyński Znaki drogowe ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne znaki dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

(test wielokrotnego wyboru)

(test wielokrotnego wyboru) 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół ponadgimnazjalnych (test wielokrotnego wyboru) 1. Znak ten : a) zezwala na zawracanie, b) zezwala na skręcanie w lewo lub zawracanie, c) zabrania

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Zabrania się zawracania: a) w tunelu, b) na skrzyżowaniu, c) na drodze dwukierunkowej.

Pytanie 4. Zabrania się zawracania: a) w tunelu, b) na skrzyżowaniu, c) na drodze dwukierunkowej. 2012 Bibice Pytanie 1 Pieszy to osoba: a) poruszająca się w wózku inwalidzkim, b) w wieku do 13 lat, kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej, c) kierująca rowerem po poboczu. Pytanie 2 Uczestnikiem

Bardziej szczegółowo

Skrzyżowanie jest to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie.

Skrzyżowanie jest to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie. Skrzyżowanie jest to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie. Skrzyżowanie, w którym drogi przecinają się pod kątem prostym. Skrzyżowanie, w którym drogi

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY KOMENDA STOŁECZNA POLICJI WYDZIAŁ PREWENCJI TO CZY DROGA JEST BEZPIECZNA, ZALEŻY RÓWNIEŻ OD CIEBIE! ZNAJOMOŚĆ I RESPEKTOWANIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO JEST PODSTAWOWYM ELEMENTEM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/07 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Lubinie PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ w GIMNAZJUM NR 3 w LUBINIE Podstawa prawna: Ustawa o ruchu drogowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: pracuje

Bardziej szczegółowo

Temat: Miejsca i sytuacje szczególnie niebezpieczne dla rowerzysty"

Temat: Miejsca i sytuacje szczególnie niebezpieczne dla rowerzysty LEKCJA 5 Temat: Miejsca i sytuacje szczególnie niebezpieczne dla rowerzysty" Rowerzysto, życie jest piękne, jedź bezpiecznie! Formy realizacji (proponowany przedmiot, ścieżka itp.): godzina wychowawcza,

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian wytłuszczono italikami na ciemniejszym tle, zmiany polegające na usunięciu tekstu są oznaczone jako tekst usunięty.

Propozycje zmian wytłuszczono italikami na ciemniejszym tle, zmiany polegające na usunięciu tekstu są oznaczone jako tekst usunięty. Miasta dla rowerów Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny ul. Sławkowska 26A 31-014 Kraków tel/fax +48.12.4232047, 12.4232098 w w w. r o w e r y. o r g. p l Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Piesi. Część 19: Poszanowanie dla innych użytkowników dróg

Piesi. Część 19: Poszanowanie dla innych użytkowników dróg Część 19: Poszanowanie dla innych użytkowników dróg Ta część skierowana jest do kierowców pojazdów silnikowych i rozwija informacje zawarte w części 5, poświęconej dobrym nawykom w kierowaniu pojazdami.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Ja świadomy uczestnik ruchu drogowego. Egzamin na kartę motorowerową (Test wielokrotnego wyboru)

Ja świadomy uczestnik ruchu drogowego. Egzamin na kartę motorowerową (Test wielokrotnego wyboru) Ja świadomy uczestnik ruchu drogowego. Egzamin na kartę motorowerową (Test wielokrotnego wyboru) Niniejszy test sprawdza Twoje umiejętności w zakresie przepisów ruchu drogowego, będąc podsumowaniem działu

Bardziej szczegółowo