WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ"

Transkrypt

1 ver WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Załącznik Wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej włączanej do Systemu ITS 1. Wykonawca w zakresie programowym (projekt i program pracy sygnalizacji świetlnej) i sprzętowym (konfiguracja urządzeń na skrzyŝowaniu) jest zobowiązany do skoordynowania i uzgodnienia projektu oraz robót przy wykonywaniu zamówienia za pośrednictwem ZDiUM z gwarantem systemu ITS celem utrzymania wskaźników jakościowych i niezawodnościowych dla systemu ITS. 2. Do Systemu ITS mogą być włączone wyłącznie sterowniki, które posiadają protokół wymiany informacji Gertrude (zgodny z Datex2). Włączenie do systemu ITS sterowników innych niŝ typu MPS-RP oraz TAURUS naleŝy najpierw uzgodnić ze ZDIUM. 3. Sterowniki włączone do Systemu ITS będą monitorowane w sposób opisany punkcie 2 ppkt 2.3. a) B/Wymagania techniczne 3 a) Wytyczne do projektowania ZDiUM wer Funkcja zdalnego monitorowania będzie realizowana przez System ITS. 4. W celu podłączenia projektowanego skrzyŝowania do Systemu ITS konieczne jest zapewnienie łączności pomiędzy urządzeniami warstwy dystrybucyjnej i dostępowej. W związku z tym naleŝy zapewnić połączenie światłowodowe między projektowanym skrzyŝowaniem a sąsiadującymi z nim innymi skrzyŝowaniami włączonymi do Systemu ITS. Połączenie to naleŝy zapewnić kanalizacją kablową wykonaną zgodnie z normą MTKK. Wielkość przekroju naleŝy uzgodnić w ZDiUM. 5. Kanalizacja kablowa: a. Konieczne jest zastosowanie jako standardu medium transmisyjnego w istniejącej kanalizacji ZDiUM jednej rurki mikrokanalizacyjnej DB 12 (średnica zewnętrzna 12,0 mm / średnica wewnętrzna 8,0mm), w której prowadzone będą mikrokable o pojemnościach 12, 24 i 48 włókien a w razie konieczności nawet 72j oraz 96j. Rurki mikrokanalizacji w studniach kablowych oznaczyć przywieszkami identyfikacyjnymi zgodnymi ze wzorem ZDiUM. Rurki wyprowadzane w szafach sterowniczych naleŝy zakończyć zatyczkami z przegrodami gazoszczelnymi i wodoszczelnymi. b. Z uwagi na konieczność łączenia mikrorur i mikrokanalizacji zabudowywanych w odcinkach fabrykacyjnych stosować naleŝy dedykowane do danego systemu mikrokanalizacji złączki przelotowe, złączki redukcyjne oraz zatyczki końców mikrorur. W obrębie kanalizacji łączenia mikrorur wykonać moŝna jedynie w studniach kablowych. Niedopuszczalne jest lokowanie złączek w rurach kanalizacji pierwotnej, pomiędzy studniami. Podczas instalowania złączek stosować naleŝy specjalistyczne narzędzia do przycinania mikrorur. Ma to na celu zapewnienie moŝliwie gładkiej powierzchni cięcia oraz utrzymania kąta prostego pomiędzy krawędzią cięcia a boczną ścianką mikrorury. Precyzja wykonania połączenia mikrorur, ma duŝe znaczenia dla zapewnienia szczelności odcinka mikrokanalizacji oraz zapobiega ewentualnemu blokowaniu mikrokabla podczas wciągania. W przypadkach łączenia mikrorur o róŝnych średnicach zewnętrznych stosować naleŝy dedykowane złączki redukcyjne. Nie dopuszcza się łączenia mikrorur o róŝnych średnicach wewnętrznych. c. Dobór długości zapasów liniowych kabli światłowodowych oraz rezerw ilości włókien powinien zostać dokonany wg następujących zasad: w przyjętych pojemnościach kabli dla poszczególnych relacji naleŝy zapewnić zapas pojemności włókien światłowodowych na poziomie co najmniej 15%. naleŝy przyjąć minimum 10% zapas długości kabli w stosunku do długości trasowej układania w kanalizacji kablowej. Do potrzeb wyznaczania długości optycznych poszczególnych odcinków przyjąć 3% współczynnik falowania kabli układanych w kanalizacji. 1

2 d. w przypadku zastosowania rurek mikrokanalizacji i mikrokabli zapasy technologiczne kabli światłowodowych mogą być lokowane w szafie sterowniczej. NaleŜy zachować minimalne promienie gięcia dla kabli światłowodowych określonych w specyfikacjach technicznych kabli. Zapasy mikrokabli w szafach naleŝy oznaczyć przywieszkami identyfikacyjnymi. W przypadku lokowania zapasów kabli w studniach kablowych naleŝy je umieszczać w przeznaczonych do tego celu skrzynkach zapasów kabli liniowych. Rurki wyprowadzane w skrzynkach zapasu naleŝy zakończyć zatyczkami z przegrodami gazoszczelnymi i wodoszczelnymi. e. Przy projektowaniu przebiegów światłowodów naleŝy w pierwszej kolejności wykorzystać topologię ringu optycznego, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się topologię płaskiego ringu. Pod pojęciem ring optyczny naleŝy rozumieć taką topologię połączeń kabli OTK, która zapewnia pełną protekcję łącza dla danego obiektu (połączenie główne i połączenie redundantne prowadzone odrębnymi trasami). Pojęcie ring płaski dotyczy przypadku gdy nie występuje protekcja trasowa łącza, jak w ringu optycznym, natomiast połączenia: główne i redundantne prowadzone są po tej samej trasie choć róŝnymi kablami lub włóknami. f. Przy projektowaniu przebiegów światłowodów naleŝy zapewnić, aby uszkodzenie jednego z urządzeń warstwy dystrybucyjnej oznaczało co najwyŝej utratę łączności z jednym niezaleŝnym liniowym ciągiem komunikacyjnym. JeŜeli projektowany ciąg skrzyŝowań podłączany będzie do istniejącego urządzenia warstwy dystrybucyjnej (szafy dystrybucyjnej), które juŝ taki pojedynczy ciąg (w topologii ringu płaskiego ) obsługuje, wówczas naleŝy zaprojektować dodatkowy punkt dystrybucyjny i jego podłączenie do innego punktu dystrybucyjnego w istniejącej sieci ITS. g. Przebieg światłowodów oraz zastosowanie rodzaju ringu naleŝy uzgodnić z Zamawiającym. 6. Wymagania dla Szafy ITS dostępowej: Wymiary: nie mniejsze niŝ szr.1100mm, wys.1182mm, gł.550mm Materiał: blacha aluminiowa, blacha stopowa Układ: podwójne drzwi przednie z zamkiem cięgłowym oraz blokadą po otwarciu, pełna tylna płyta montaŝowa, ściany jednopłaszczowe. Powłoka: farba proszkowa RAL7035 anty graffiti, wewnętrzna wykładzina piankowa izolacyjna Klasa szczelności: IP54 Fundament: betonowy lub wykonany ze stali nierdzewnej/stopowej malowanej proszkowo Wyposażenie podstawowe: 2szt. niezaleŝnych rack 19 wys. 21U z moŝliwością zmiany głębokości montaŝu, 3szt. przepusty kablowe membranowe i 4szt. przepusty dławikowe (2szt. M20 i 2szt. M25), Układ oświetlenia wewnętrznego, Czujniki otwarcia drzwi, Kieszeń na dokumentację Dodatkowe wyposażenie: moŝliwość zamontowania opcjonalnego chłodzenia wymuszonego z 2 filtrami IP54 umieszczone na drzwiach w układzie przekątna góra/dół (rozmiar otworów 124x124mm), wymagana blaszana osłona zewnętrzna filtrów malowana w kolorze szafy (RAL7035 anty graffiti). W przypadku braku chłodzenia zewnętrznego, otwory muszą zostać zaślepione zdejmowalną osłonką w kolorze szafy i uszczelnione. 7. W szafie budowanej na potrzeby Systemu ITS, zwanej dalej szafą ITS (dostępowa) naleŝy umieścić dodatkowo przełącznicę światłowodową 19 oraz półkę na zapasy linowe kabli, na które wyprowadzone zostaną włókna linii światłowodowych oraz włókna rezerwowe. Dopuszcza się takŝe umieszczenie zapasów liniowych kabli światłowodowych montowanych do tylnej ściany szafy, w przypadku zastosowania uchylnej ramy rackowej. Pozostałe konieczne elementy wyposaŝenia szafy ITS, uzupełniające wyposaŝenie opisane w Wytyczne do projektowania ZDiUM wer : a. Przełącznik CISCO IE3000 (szafa dostępowa) lub zgodny, którego pracę będzie moŝna monitorować przy uŝyciu oprogramowania CISCO Works LMS 4.0, wyposaŝony standardowo w 2 porty światłowodowe, umieszczony na szynie DIN lub w racku. W przełączniku liczbę portów 100Base-TX naleŝy dobrać stosownie do liczby urządzeń w szafie, oraz ilości skrzyŝowań przyłączonych do danego skrzyŝowania. Sposób 2

3 podłączenia i konfiguracji przełącznika do systemu ITS musi być zgodny z projektem technicznym systemu łączności ITS oraz uzgodniony z Zamawiającym. b. Osprzęt do zdalnego monitorowania temperatury i napięcia wewnątrz szafy, który będzie współpracował z systemem monitoringu urządzeń ITS, c. Niezbędne zabezpieczenia prądowe i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe d. Moduł rozszerzeń ITS dla sterownika MPS-RP wraz z koncentratorem interfejsów szeregowych oraz konwerterem TCP/IP RS485 e. Moduł wideodetekcji kompatybilny z modułami pracującymi w ramach Systemu ITS f. Niezbędne urządzenia detekcji pojazdów potrzebne do prawidłowej pracy systemu ITS 8. NaleŜy uwzględnić ruch pojazdów transportu publicznego przez skrzyŝowanie. Wszystkie tramwaje we Wrocławiu są wyposaŝone w nadajnik radia krótkiego zasięgu BMKXZ1. Dodatkowo tramwaje są wyposaŝone w nadajnik CAPSYS model IVB+IVE. a. Na skrzyŝowaniach przebieg kanalizacji kablowej uzgodnić ze ZDIUM. Rys.1: Sposób doprowadzenia kanalizacji Doprowadzona kanalizacja będzie umoŝliwiać podłączenie pętli indukcyjnej CAPSYS model WAB zamontowanej jak na rysunku 2. UWAGA Liczba przeplotów min skrętów na metr. Rys.2: Sposób wykonania i montaŝu pętli 3

4 Pętlę naleŝy wykonać przewodem LgYd1x2,5mm2 wykonując 3 zwoje w sposób jak na rys.2. W celu prawidłowego montaŝu pętli w torowisku tramwajowym wykonanym z płyt betonowych naleŝy wykonać bruzdę w formie dwóch połączonych ze sobą prostokątów. Ze względu na płytki montaŝ uwarunkowany występowaniem zbrojenia w płytach naleŝy wykonać bruzdę o szerokości 1cm i głębokości 2,5-3cm. NaleŜy uzyskać zgodę producenta płyt oraz ZDiUM na wykonanie bruzdy. Po ułoŝeniu kabel musi być przymocowany, co 30 cm do dna np. za pomocą klinów drewnianych. Pętlę naleŝy zalać np. masą cementową CX5 (masą bitumiczną, Ŝywicą epoksydową). Przewód LgYd 2,5mm2 od pętli do najbliŝszej studni kablowej skręcić między sobą 15do 20 razy na metr (Ilość skręceń na metr min skręceń powyŝej 5 metrów końcowego odcinka pętli do przewodu łączącego z modułem IVR). Przewód z pętli naleŝy ułoŝyć w szczelinie dylatacyjnej pomiędzy płytami betonowymi w rurze karbowanej typu RKLS. W studni kablowej przewód LgYd1x2,5mm2 naleŝy połączyć z kablem YKSLYekw2x2x1,5mm2. Połączenie wykonać jako lutowane. Całość zabezpieczyć mufą telekomunikacyjną. Kabel YKSLYekw2x2x1,5mm2 prowadzić nowym odcinkiem kanalizacji kablowej do połączenia z istniejącą kanalizacją dla potrzeb sygnalizacji i dalej aŝ do sterownika ulicznej sygnalizacji świetlnej. b. Na skrzyŝowaniach z ruchem tramwajów, naleŝy sterownik wyposaŝyć w odbiornik wiadomości z pojazdów za pośrednictwem radia krótkiego zasięgu oraz (dla skrzyŝowań z ruchem tramwajów) pętli Capsys wraz z obsługą komunikacji z Systemem ITS tj. Gertrude real Time System. Odbiornik radia krótkiego zasięgu składa się z dwóch modułów, modułu odbiornika radiowego umieszczanego na konstrukcjach wsporczych oraz koncentratora interfejsów szeregowych, który interpretuje odebrane wiadomości radiowe oraz wiadomości odebrane poprzez pętle CAPSYS i przekazuje je do sterownika sygnalizacji świetlnej. Do odbiornika radia krótkiego zasięgu doprowadzić naleŝy przewody transmisyjne oraz przewody zasilania napięciem stałym 24V. Odbiornik radia krótkiego zasięgu naleŝy umieścić na konstrukcji wsporczej w miejscu zapewniającym widoczność optyczną z antenami umieszczonymi na tramwajach. Koncentrator interfejsów SIC wraz z zasilaczem umieścić naleŝy w szafie sterowniczej, zasilić z odrębnego obwodu z zabezpieczeniem przepięciowym. Przewody teletransmisyjne i zasilania z odbiornika radia krótkiego zasięgu zabezpieczyć przepięciowo. Zabezpieczenia umieścić w bezpośredniej bliskości przepustu kablowego szafy instalacyjnej. c. W przypadku skrzyŝowań, na których aktualnie nie ma ruchu transportu publicznego naleŝy uzyskać opinię Wydziału Transportu Urzędu m. Wrocławia o braku konieczności instalacji sprzętu, o którym mowa powyŝej. 9. System wideodetekcji Podstawowe wytyczne: a. Identyfikacja pojazdów powinna odbywać się na podstawie kolorowego obrazu z kamer CCD PAL, przełączanych noc/dzień, zasilanych napięciem 230VAC lub 24VAC lub 12VDC umieszczonych w osobnych obudowach. b. Obudowa kamery musi być wyposaŝonych w termostat z grzałką, wymagany stopień ochrony IP66. c. Obiektywy kamery powinny umoŝliwiać precyzyjne dostrojenie pola widzenia kamery dla wymaganego obszaru detekcji (wymagana regulacja AUTO-IRYS). d. Panele wykonawcze muszą mieć moŝliwość instalacji w sterowniku drogowej sygnalizacji świetlnej. 4

5 e. Urządzenie musi mieć moŝliwość ustawienia co najmniej 25 stref detekcji wirtualnej dla jednej kamery, na których moŝna wykonywać funkcje logiczne OR, AND, NAND, MzN. f. Funkcje logiczne powinny umoŝliwiać wprowadzenia interwałów i zwłok czasowych dla kaŝdej funkcji oddzielnie. g. Urządzenie powinno posiadać dwa niezaleŝne procesy nadzoru obrazu: pierwszy przypisywany niezaleŝnie do kaŝdej funkcji logicznej odpowiedzialny za wykrywanie właściwego kontrastu obrazu, drugi nadzorujący poziom sygnału wideo. h. Strefy detekcji wirtualnej powinny mieć moŝliwość wyeliminowania wzbudzeń od poruszających się cieni. i. Strefy detekcji wirtualnej powinny mieć moŝliwość wyboru identyfikacji pojazdów poruszających się zgodnie z kierunkiem ruchu poruszających się przeciwnie do kierunku ruchu obecności detekcji tylko pojazdów zatrzymanych. j. Urządzenie powinno umoŝliwiać wprowadzenie minimum 4 dodatkowych sygnałów wejściowych. k. Ilość wyjść z karty wideodetekcji powinna wynosić minimum 16 dla jednej kamery typu OC. l. Urządzenie powinno umoŝliwiać przekazywanie informacji o stanie zajętości detektorów przez łącze RS485. m. Urządzenie powinno umoŝliwiać łączenia w sieć urządzeń do wideodetekcji przez Ethernet. n. Wszystkie procesy powinny odbywać się na jednej karcie urządzenia tj: Obróbka obrazu Ιdentyfikacja pojazdów Wejścia i wyjścia sygnałów Łącze komunikacyjne Wyjście sygnału video Gromadzenie danych o ruchu o. System wideodetekcji powinien umoŝliwić detekcję pojazdów, przy zastosowaniu jednej ogniskowej kamery dla obszaru o długości min. 70m. p. System wideodetekcji powinien umoŝliwić przesłanie informacji do sterownika o złej jakości obrazu przez wyprowadzony potencjał na złączu karty wideodetekcji. q. Sposób oprogramowania powinien umoŝliwiać wprowadzenie obszarów, które będą wykorzystywane do zliczania pojazdów i klasyfikacji. Gromadzenie danych o ruchu w interwałach powinno odbywać się w urządzeniu wideodetekcji. r. System wideodetekcji bezwzględnie musi posiadać moŝliwość podglądu obrazu z kamery wraz z naniesionymi detektorami, w czasie rzeczywistym z prędkością 25 klatek/s - m.in. udostępnienie obrazu dla systemu wideo nadzoru typu kamera IP. s. Musi posiadać moŝliwość przesłania obrazu bezpośrednio z kamery bez instalacji zewnętrznych, sprzętowych koderów wideo. t. Musi posiadać moŝliwość zdalnej zmiany parametrów z wykorzystaniem sieci Ethernet. u. Musi posiadać moŝliwość wyświetlania na podglądzie sygnału wideo stanów grup sygnalizacyjnych. v. Zgodność z normami: CE EN 55011, CE EN 55022, EN , EN , w. dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń detekcji takich jak radary lub pętle magnetyczne, o których mowa w dokumencie Wytyczne do projektowania ZDiUM wer Okablowanie zasilające: Zasilanie kamer naleŝy wykonywać okablowaniem typu YKYŜo3x1,5 z szafy ITS. Okablowanie sygnałowe: Sygnał do kamer rozprowadzić okablowaniem typu XzWDXpek75-1,05/5,0 - połączenia pomiędzy kamerami wideodetekcji a kartami wizji Autoscope Terra. Przychodzące kable z kamer wprowadzić za pomocą złącz BNC na wejścia separatorów wizji SV-1. Dalsze połączenia pomiędzy separatorem wizji i kartą wizji oraz kodera wideo wykonać patchcordami BNC. Po wybudowaniu odcinków linii wykonać pomiary: rezystancji połączeń i rezystancji izolacji. 5

6 10. System wideo nadzoru Kodery wideo IP Zadaniem koderów wideo IP jest przekształcenie analogowego obrazu z karty Terra do cyfrowej postaci obrazu. Kodery wideo IP generują 2 cyfrowe strumienie wideo IP jeden do podglądu, drugi do zapisu. Oba strumienie kierowane są do systemu wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami M3S (produkcji Polixel S.A.). Podgląd 25 kl/s, zapis 12 kl/s. Kamery IP stacjonarne Zadaniem kamer IP stacjonarnych jest obserwacja obszaru skrzyŝowania w dwóch przypadkach: Wlot i/lub wylot skrzyŝowania na odcinku m, Środek skrzyŝowania i jego bliskie rejony (tarcza skrzyŝowania, linie STOP dla pojazdów, przejścia dla pieszych). Kamery IP stacjonarne generują 2 cyfrowe strumienie wideo IP jeden do podglądu, drugi do zapisu. Oba strumienie kierowane są do systemu wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami M3S (produkcji Polixel S.A.). Podgląd 25 kl/s, zapis 12 kl/s. Kamery IP szybkoobrotowe Zadaniem kamer IP szybkoobrotowych jest ogólny wideo nadzór sytuacji na skrzyŝowaniu, umoŝliwiający kierowanie kamery w interesujące operatora miejsce za pomocą przybliŝenia (zoom), obrotu kamery, pochylania kamery. Kamery IP szybkoobrotowe generują 2 cyfrowe strumienie wideo IP jeden do podglądu, drugi do zapisu. Oba strumienie kierowane są do systemu wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami M3S (produkcji Polixel S.A.). Podgląd 25 kl/s, zapis 12 kl/s. Miejsca i sposoby instalacji urządzeń Wstęp Kodery wideo IP oraz kamery IP stacjonarne i szybkoobrotowe naleŝy montować w temperaturze nie niŝszej niŝ 0 st. C. i bez występowania opadów atmosferycznych w postaci deszczu lub śniegu. Kodery wideo IP Kodery wideo IP montować w sposób trwały na metalowych półkach wysuwnych w szafie ITS. Kamery IP stacjonarne Kamery IP stacjonarne wideo nadzoru naleŝy montować w optymalnym miejscu, w celu osiągnięcia jak najlepszego pola widzenia, na istniejących konstrukcjach poziomych lub pionowych sygnalizacji świetlnych lub latarniach oświetlenia ulicznego, ewentualnie na słupach trakcji tramwajowej. Wysokość montaŝu kamer wideo nadzoru to ok. 6-7m w zaleŝności od lokalnych uwarunkowań. Wysokość montaŝu kamer Zarządzania Zdarzeniami to ok. 8m w zaleŝności od lokalnych uwarunkowań. Kamery naleŝy montować w sposób trwały i stabilny za pomocą dedykowanych uchwytów i ew. przedłuŝek odpornych na warunki atmosferyczne. Kamery IP szybkoobrotowe Kamery IP szybkoobrotowe naleŝy montować w optymalnym miejscu, w celu osiągnięcia jak najlepszego pola widzenia, na istniejących konstrukcjach pionowych sygnalizacji świetlnych lub latarniach oświetlenia ulicznego, ewentualnie na słupach trakcji tramwajowej. Wysokość montaŝu ok. ok. 8-12m w zaleŝności od lokalnych uwarunkowań. Kamery naleŝy montować w sposób trwały i stabilny za pomocą dedykowanych uchwytów odpornych na warunki atmosferyczne. Okablowanie zasilające Wstęp Kable zasilające układać w temperaturze nie niŝszej niŝ 0 st. C. Po ułoŝeniu dokonać niezbędnych pomiarów i stanu połączeń elektrycznych. 6

7 Okablowanie zasilające koderów wideo IP Okablowanie zasilające koderów wideo IP naleŝy wykonać dedykowanymi kabelkami zasilającymi (w komplecie z urządzeniem) o dł. 2m, z filtrem zasilania. Napięcie zasilające koder wideo IP to 12VDC. Kabelki zasilające podłączać do dedykowanych zbiorczych listew zasilających w szafie ITS. Okablowanie zasilające kamer IP stacjonarnych i szybkoobrotowych Zasilanie kamer IP stacjonarnych i szybkoobrotowych naleŝy wykonywać okablowaniem typu YKYŜo3x1,5 z szafy ITS. Doprowadzone napięcie do kamery to 230VAC, które następnie ma być transformowane przez zasilacz 230VAC/12VDC dla kamer stacjonarnych oraz zasilacz 230VAC/24VAC dla kamer szybkoobrotowych. Zasilacz dla kamery stacjonarnej naleŝy umieścić w obudowie zewn. kamery stacjonarnej natomiast zasilacz kamery szybkoobrotowej naleŝy umieścić w dodatkowej skrzynce obok kamery. Okablowanie sygnałowe Wstęp Kable sygnałowe układać w temperaturze nie niŝszej niŝ 0 st. C. Po ułoŝeniu dokonać niezbędnych pomiarów i stanu połączeń elektrycznych. Okablowanie sygnałowe koderów wideo IP Okablowanie sygnałowe do połączeń 10/100 BaseT Ethernet, pomiędzy koderem wideo IP a switch em, naleŝy wykonać Patchcordem kat.5e w szafie ITS. Połączenie między koderem wideo IP a kartą Terra naleŝy wykonać dedykowanym Patchcordem BNC w szafie ITS. Okablowanie sygnałowe kamer IP stacjonarnych i szybkoobrotowych Okablowanie sygnałowe kamer IP stacjonarnych i szybkoobrotowych do połączeń 10/100 BaseT Ethernet naleŝy wykonać kablem typu FTP-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5. Przychodzące kable z kamer (TCP/IP) naleŝy bezpośrednio rozszyć na panelu RJ45. Dalsze połączenia pomiędzy panelem a urządzeniami wykonać Patchcordami kat.5e. W przypadku kamer IP, które znajdują się ponad 90m od szafy ITS, naleŝy stosować okablowanie światłowodowe. Za pomocą kabla światłowodowego A-DQ(ZN)B2Y min. 8 włókien naleŝy wykonać połączenie pomiędzy szafą ITS a switch`em z media konwerterem, który naleŝy umieścić w puszce szczelnej o IP65 zamontowanej na konstrukcji wsporczej sygnalizacji świetlnej. Rozdział sygnału na poszczególne kamery ma być wykonany w switch`u. Połączenie od switch`a bezpośrednio do kamery wykonać kablem FTP-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5. Połączenia światłowodów w szafie naleŝy wykonać z wykorzystaniem patchcordów światłowodowych systemu E2000/APC i pigtaili systemu E2000/APC. Stosowane urządzenia Kodery wideo IP W systemie ITS Wrocław naleŝy stosować kodery wideo IP (np. CPLXVS01) o minimalnych parametrach: - zgodność z systemem wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami: M3S (produkcji Polixel S.A.). - kompresja MJPEG / H.264 Dual Streaming. - jednoczesna transmisja 2 niezaleŝnych, konfigurowalnych strumieni wideo. - pierwszy strumień 25 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H drugi strumień 12 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H konfigurowalna ilość kl./s i bit rate (CBR/VBR). - 6 poziomów kompresji (MJPEG / H.264). - interfejs LAN 10/100 BaseT Ethernet (auto sensing). - 1 wejście wideo Composite. - 1 wyjście wideo. - 1 wejście alarmowe. - 1 wyjście alarmowe. 7

8 - port COM RS-232, port AUX moŝe być skonfigurowany jako RS-485. Max. prędkość: bit/s - wywołanie CGI przez komendę, zdarzenie lub harmonogram. - moŝliwość konfigurowania przez port szeregowy, WEB i Telnet. - zdalna aktualizacja firmware przez Telnet, FTP lub przeglądarkę WEB. - konfigurowanie urządzenia przez przeglądarkę WEB. - wielopoziomowe zabezpieczenie uŝytkownika w dostępie do urządzenia. - obsługa protokołów HTTP, TCP/IP, FTP, Telnet, RARP, PPP, PAP, CHAP, SNMP, klient SMTP ( ), DHCP, NTP, Java, RTP/RTSP, UPnP. - zasilanie wejściowe: 12VDC. - pobór mocy: 12VDC, 500mA. - temperatura pracy: 0 C ~ 50 C. - wilgotność pracy: 20~80% RH. - wąsy montaŝowe zintegrowane z urządzeniem, umoŝliwiające montaŝ do podłoŝa. Kamery IP stacjonarne W systemie ITS Wrocław naleŝy stosować kamery IP stacjonarne (np. CPLX4220TDN) o minimalnych parametrach: - zgodność z systemem wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami: M3S (produkcji Polixel S.A.). - kompresja MJPEG / H.264 Dual Streaming. - jednoczesna transmisja 2 niezaleŝnych, konfigurowalnych strumieni wideo. - pierwszy strumień 25 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H drugi strumień 12 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H konfigurowalna ilość kl./s i bit rate (CBR/VBR). - 6 poziomów kompresji (MJPEG / H.264). - interfejs LAN 10/100 BaseT Ethernet (auto sensing). - przetwornik 1/3" Sony Super HAD Color CCD - rozdzielczość pozioma: 580 TVL (Kolor) / 700 TVL (B/W) - poziom wideo na wyjściu: 1.0 Vp-p, 75 Ohm (wideo Vp-p, synchr Vp-p). - S/N ratio: 52dB (AGC OFF). - montaŝ obiektywu: C/CS. - min. oświetlenie: min Lux. - sens-up: AUTO / OFF (wybór: x2 ~ x256). - dzień/noc: True Day & Night. - funkcje: BLC, AGC, SDNR (1~32 poziomy), AWB, DIS, - elektroniczna migawka: AUTO / RĘCZNE (x256 ~ 1/50 sek. ~ 1/120,00 sek.), Sens-up oraz Sens-up Limit są wybieralne / bez migotania. - kompensacja zniekształceń 256 punktów (128 nieparzystych, 128 parzystych), - obsługa UART, - obsługa modemu (ISDN, PSTN, GSM), - 1 wyjście composite BNC (75 Ohm / Hi-Z). - 1 wejście alarmowe. - 1 wyjście alarmowe. - 2 porty szeregowe (COM: RS-232, AUX: RS-232 lub RS-485) - wywołanie CGI przez komendę, zdarzenie lub harmonogram. - moŝliwość konfigurowania przez port szeregowy, WEB i Telnet. - zdalna aktualizacja firmware przez Telnet, FTP lub przeglądarkę WEB. - konfigurowanie urządzenia przez przeglądarkę WEB. - wielopoziomowe zabezpieczenie uŝytkownika w dostępie do urządzenia. - obsługa protokołów HTTP, TCP/IP, FTP, Telnet, RARP, PPP, PAP, CHAP, SNMP, klient SMTP ( ), DHCP, NTP, Java, RTP/RTSP, UPnP. - zasilanie wejściowe: 12VDC. - pobór mocy: 12VDC, 500mA. - temperatura pracy: 0 C ~ 50 C. - wilgotność pracy: 20~80% RH. Kamery IP szybkoobrotowe 8

9 W systemie ITS Wrocław naleŝy stosować kamery IP szybkoobrotowe (np. CPLX301(39x)) o minimalnych parametrach: - zgodność z systemem wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami: M3S (produkcji Polixel S.A.). - kompresja MJPEG / H.264 Dual Streaming. - jednoczesna transmisja 2 niezaleŝnych, konfigurowalnych strumieni wideo. - pierwszy strumień 25 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H drugi strumień 12 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H konfigurowalna ilość kl./s i bit rate (CBR/VBR). - 6 poziomów kompresji (MJPEG / H.264). - przetwornik 1/4" Sony Ex-View HAD Progressive Scan CCD. - rozdzielczość pozioma: Kolor: 550 TVL, B/W: 600 TVL. - S/N ratio: 52dB (AGC OFF). - zoom: 39x optyczny, 12x cyfrowy. - ogniskowa: F 1.6 (W) 3.7 (T) f=3.4 ~ 132.6mm. - kąt widzenia: H: (W) ~ 1.56 (T) V: (W) ~ 1.16 (T). - min. oświetlenie: Kolor: 0.6 Lux / F1.6, B/W: 0.06 Lux / F1.6, Lux (Sens up x 256) / F apertura: F 1.6 (W) 3.7 (T). - dzień/noc: Kolor / BW / Auto (filtr Dzień/Noc). - focus: Auto / Ręczny / Pół-automatyczny. - przysłona: Auto / Ręczna. - prędkość migawki: x256, 1/50 ~ 1/10000 sek. - zakres PAN/TILT: Pan: 360 (ciągły), Tilt: 0 ~ 180 (Auto-Flip ON), 0 ~ 90 (Aut o-flip OFF). - prędkość PAN/TILT: Presety: 360 / sek., Ręczny: 0.05 ~ 360 / sek. (proporcjonalny zoom), Skanowanie : 1 ~ 180 / sek. - presety: 128 presetów z opisem / NiezaleŜne ustawienia kamery. - patterny: 4 patterny, 1000 komend/pattern (około 5 minut w czasie normalnej pracy). - skanowanie: 8 skanów. - grupy: 8 grup (max. 20 wpisów na grupę). - harmonogram: 7 reguł (warunek: Dzień, Czas i Akcja, Preset, Skan, Grupa, Pattern). - funkcje: AGC, AWB, BLC, WDR, DNR, DIS, Auto Flip, Auto Parking, Power-up Action, itp. - obsługa UART, - komunikacja: RS protokoły: Auto, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic / Wybór. - interfejs LAN 10/100 BaseT Ethernet (auto sensing). - 1 wyjście wideo CVBS: 1.0 Vp-p (synchr. ujemna) - 8 wejścia alarmowe. - 4 wyjścia przekaźnikowe. - 2 porty szeregowe (COM: RS-232, AUX: RS-232 lub RS-485). - wywołanie CGI przez komendę, zdarzenie lub harmonogram. - moŝliwość konfigurowania przez port szeregowy, WEB i Telnet. - zdalna aktualizacja firmware przez Telnet, FTP lub przeglądarkę WEB. - konfigurowanie urządzenia przez przeglądarkę WEB. - wielopoziomowe zabezpieczenie uŝytkownika w dostępie do urządzenia. - obsługa protokołów: HTTP, RTP/RTSP, Multicast, TCP/IP, ARP, ICMP, Telnet, FTP, PPPoE, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, upnp, itd. - zasilanie: 24VAC. - pobór mocy: 24W (grzałka OFF) / 57W (grzałka ON). - temp. pracy: -45 C ~ 50 C. - obudowa: szczelność IP 66 / Struktura wandaloodporna. Obiektywy do kamer IP stacjonarnych Dla kamer IP stacjonarnych naleŝy stosować obiektywy o minimalnych parametrach: - obiektywy zmiennoogniskowe, - montaŝ C/CS na przetwornik 1/3, - auto-iris, - focus: ręczny, - zoom: ręczny. 9

10 Ogniskowa i kąty widzenia obiektywu naleŝy odpowiednio dobrać podczas projektowania. Obudowy zewn. do kamer IP stacjonarnych Dla kamer IP stacjonarnych naleŝy stosować obudowy zewnętrzne o minimalnych parametrach: - tłoczona aluminiowa konstrukcja i daszek przeciwsłoneczny z poliwęglanu. - obudowa odporna na warunki środowiskowe do zastosowań zewnętrznych. - odchylana na bok część obudowy dla łatwego dostępu do kamery. - klasa IP66, pyłoszczelna, wodoszczelna. - przepusty kablowe w tylnej części obudowy dla łatwego montaŝu i serwisu. - temperatura pracy: od 35 C do +50 C (wbudowana g rzałka i wentylator). - zasilanie wejściowe: 230VAC. - pobór mocy: 45W łącznie z grzałką i wentylatorem. - moŝliwość montaŝu zasilacza we wnętrzu obudowy. Obudowy zewn. do kamer IP szybkoobrotowych Dla kamer IP szybkoobrotowych naleŝy stosować dedykowane obudowy, zalecane przez producenta. Minimalne parametry: - obudowa: szczelność IP 66 / Struktura wandaloodporna. - temp. pracy: -45 C ~ 50 C. - zasilanie: 24VAC. - pobór mocy: 24W (grzałka OFF) / 57W (grzałka ON). System M3S Po etapie projektowania skrzyŝowania pod kątem wideo nadzoru lub zarządzania zdarzeniami naleŝy odpowiednio: - skonfigurować kodery wideo IP i/lub kamery IP (strumienie wideo, adresacja IP, itp.) do pracy w sieci ITS Wrocław. - zakupić wymaganą ilość licencji do obsługi strumieni wideo z koderów IP / kamer IP. - skonfigurować system M3S/M3S MDA (konfiguracja serwerów, macierzy VNX1, stacji operatorskich, klawiatur PTZ). 10

11 11. System Dynamicznej Informacji Przystankowej Instalacja tablic informacyjnych i. Tablicę Informacyjną LED jednostronną oraz dwustronną (96x144) z modemem montuje się na słupach przystankowych rys. nr 97800B001 Sposób podłączenia: Tablica Informacyjna LED dwustronna (96x144) z modemem podłączona jest do przewodu zasilającego (230V) oraz do serwera lokalnego kablem transmisyjnym FTP, przez który realizowana jest transmisja RS485 np. FTP OUTDOOR kat.5 4x2x0,5. Dla kabla transmisyjnego naleŝy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył. Tablica posiada własne zabezpieczenie w postaci wyłącznika nadprądowego S310 C16A. Tablica Informacyjna LED jednostronna (96x144) z modemem podłączona jest do przewodu zasilającego (230V) oraz do serwera lokalnego kablem transmisyjnym FTP, przez który realizowana jest transmisja RS485 np. FTP OUTDOOR kat.5 4x2x0,5. Dla kabla transmisyjnego naleŝy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył. Tablica posiada własne zabezpieczenie w postaci wyłącznika nadprądowego S310 C10A. 11

12 Urządzenia sterownicze tablic Dynamicznej Informacji PasaŜerskiej montować naleŝy w szafach sterowniczych na skrzyŝowaniach. Na zestaw sterowniczy składają się: Zasilacz DPP240 naleŝy zasilić z odrębnego obwodu 230VDC z zabezpieczeniem przepięciowym i. RouterBoard RB450 podłączyć do switcha sieciowego oraz do serwera lokalnego SLDIP i konwerterów TCP/RS. W przypadku instalacji powyŝej 2 tablic na skrzyŝowaniu umieścić dodatkowo switch powielający interfejsy Ethernet 4 lub 8-mio wyjściowy. ii. SLDIP komputer przemysłowy wysterowujący tablice, podłączyć do modułu RB450, iii. Konwertery TCP/RS podłączyć do RB450 (jeśli wymagane poprzez dodatkowy switch). iv. Wszystkie powyŝsze urządzenia zasilić z zasilacza DPP240. v. Przewody transmisyjne do tablic informacyjnych zabezpieczyć zabezpieczeniami przepięciowymi. vi. Obwody zasilania sieciowego tablic zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi o charakterystyce zwłocznej typu B. 12

OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Załącznik Wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej włączanej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Załącznik Wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej włączanej do Systemu

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > szybkoobro Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2MP PS Exmor CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja:

Bardziej szczegółowo

Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod o zasięgu do 80 m, HQ-SD5423-IR

Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod o zasięgu do 80 m, HQ-SD5423-IR MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP1320L-IR. Strona 1 z 6

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP1320L-IR. Strona 1 z 6 HQ Vision Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP1320L-IR Strona 1 z 6 Szybkoobrotowa kamera sieciowa HQ-SDIP1320L-IR została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS Progresive Scan zapewniający wysoką jakość

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2. Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > Model : - Producent : NOVUS Kamera dzień/noc w obudowie IP 66 z oświetlaczem IR, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość Full HD 1600x1200

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP2030L-E-IR. Strona 1 z 6

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP2030L-E-IR. Strona 1 z 6 HQ Vision Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP2030L-E-IR Strona 1 z 6 Szybkoobrotowa kamera sieciowa HQ-SDIP2030L-E -IR została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS Progresive Scan zapewniający wysoką

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 marzec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > Po Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2MP PS Sony Exmor CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T + 802.3at kompresja:

Bardziej szczegółowo

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 5Mpix > Model : - Producent : NOVUS kamera IP kompaktowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/2.5 (4:3), mechaniczny filtr podczerwieni,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Kamera HQ-SDIP2030L-E-IR Cena : 4.710,00 zł (netto) 5.793,30 zł (brutto) Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 06-02-2017

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > WDR P Model : - Producent : Dahua Przetwornik 1/3 3 Megapixel progressive scan CMOS Kompresja H.264&MJPEG dual codec Ilość klatek 20fps 3Mp(2304x1296), & 25/30fps

Bardziej szczegółowo

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP2020-IR. Strona 1 z 6

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP2020-IR. Strona 1 z 6 HQ Vision Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP2020-IR Strona 1 z 6 Szybkoobrotowa kamera sieciowa HQ-SDIP2020IR została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS Progresive Scan zapewniający wysoką jakość

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > Model : - Producent : BCS Przetwornik 1/1.9" 2Megapixel PS CMOS Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa trzech strumienia kodowania 50kl/s przy rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Kamera HQ-SDIP2030L-E Cena : 3.410,00 zł (netto) 4.194,30 zł (brutto) Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 06-02-2017 Kamera

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 01 grudzień 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 01 grudzień 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > 30 Model : - Producent : BCS Kamera szybkoobrotowa 1/1.9" CMOS 2Mpix progressive scan, H.264 & obsługa trzech strumieni kodowania, Max. 25 kl/s@1080p,

Bardziej szczegółowo

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe Kamery IP kopułkowe GV-MDR120 Mpix GV-FE4301 GV-VD1530 GV-FE2301 Mpix Geovision GV-EFD2100-0F Przetwornik: 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym, Rozdzielczość [Mpix]: 1,3, Wielkość obrazu [px]: 1280 x

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 4,3 mm~129mm pozwala w dużym zakresie regulować

Bardziej szczegółowo

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii ZC-b8000 (ZC-bt8039PbA, ZC-bnt8039PBA, Zc-bnx8039pba ) INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamery bulletowe, zewnętrzne z serii ZC-B8000 wyposażone są w przetwornik Sony

Bardziej szczegółowo

HSD820H1-EP Kamera szybkoobrotowa Full HD z obudową IP66

HSD820H1-EP Kamera szybkoobrotowa Full HD z obudową IP66 HSD820H1-EP Kamera szybkoobrotowa Full HD z obudową IP66 Siqura HSD820H1-EP jest zewnętrzną kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Kamery stacjonarne. Kamery stacjonarne WDR. Kamery IR. Kamery szybkoobrotowe wewnętrzne. Kamery szybkoobrotowe zewnętrzne.

SPIS TREŚCI. Kamery stacjonarne. Kamery stacjonarne WDR. Kamery IR. Kamery szybkoobrotowe wewnętrzne. Kamery szybkoobrotowe zewnętrzne. SPIS TREŚCI Kamery stacjonarne Kamery stacjonarne WDR Kamery IR Kamery szybkoobrotowe wewnętrzne Kamery szybkoobrotowe zewnętrzne Klawiatury Krosownice wizyjne Obiektywy Rejestratory KAMERY STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > W Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2" 2MP PS Sony Exmor CMOS wysokowydajny procesor DSP TI rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKOM. Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2122FWD-I (2 MPix, 4mm, 0.01 lx, IK08, IR do 30m, WDR)

ELEKTRONIKOM. Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2122FWD-I (2 MPix, 4mm, 0.01 lx, IK08, IR do 30m, WDR) Utworzono 25-01-2017 Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2122FWD-I (2 MPix, 4mm, 0.01 lx, IK08, IR do 30m, WDR) Cena : 922,50 zł Nr katalogowy : K17366 Producent : Hikvision Dostępność : Dostępność - 3

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM Siqura BC820H1 jest stacjonarną kamerą sieciową, pracującą w rozdzielczości Full HD. Dzięki funkcjom 18-krotnego zbliżenia optycznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

Kamera VIVOTEK IP 8361

Kamera VIVOTEK IP 8361 Kamera VIVOTEK IP 8361 Vivotek IP8361 to 2-megapikselowa zewnętrzna kamera IP pozwalająca uzyskać doskonałą jakość obrazu i wyjątkową przepustowość. Kamera może przechwytywać większą powierzchnię sceny

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

Kamera szybkoobrotowa 540 linii, 33 X ZOOM optyczny, WDR, ICR, PH-33

Kamera szybkoobrotowa 540 linii, 33 X ZOOM optyczny, WDR, ICR, PH-33 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera szybkoobrotowa 540 linii, 33 X ZOOM optyczny, WDR, ICR, PH-33 Produkt z

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. IFD820V1IR Stacjonarna kamera kopułkowa Full HD serii FD820 z funkcją D&N

Inteligentna platforma CCTV. IFD820V1IR Stacjonarna kamera kopułkowa Full HD serii FD820 z funkcją D&N IFD820V1IR Stacjonarna kamera kopułkowa Full HD serii FD820 z funkcją D&N Siqura IFD820 jest sieciową, stacjonarną kamerą kopułkową do zastosowań w aplikacjach wewnątrz budynkowych. Szybki montaż kamery

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE WYMAGANIA DLA PUNKTÓW KAMER KOLOROWYCH SZYBKOOBROTOWYCH DALEKIEGO ZASIĘGU 1. Zintegrowana kamera szybkoobrotowa w obudowie

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera Aper VCIR-720 Cena : 11.900,00 zł (netto) 14.637,00 zł (brutto) Producent : Aper Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2120F-I Cena : 548,00 zł (netto) 674,04 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870 Przed montażem i uruchomieniem kamery prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi. Umożliwi to bezpieczną instalację i pozwoli na optymalne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe NVR

Rejestratory sieciowe NVR 1 2 3 Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 7732 NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania:

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. FD820M1/IR-SFP Stacjonarna kamera kopułkowa Full HD z funkcją D&N

Inteligentna platforma CCTV. FD820M1/IR-SFP Stacjonarna kamera kopułkowa Full HD z funkcją D&N FD820M1/IR-SFP Stacjonarna kamera kopułkowa Full HD z funkcją D&N Inteligentna platforma CCTV Siqura FD820 jest sieciową, stacjonarną kamerą kopułkową, umieszczoną w odpornej na zniszczenia obudowie. Modułowa

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 marzec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx [720p] > Model : - Producent : BCS Przetwornik 1/3" 1,3 Megapixel PS Aptina CMOS Wysoko wydajny procesor DSP serii Ambarella A5S Kompresja video H.264 i obrazu

Bardziej szczegółowo

NXD-2030PTZ1080IR Numer artykułu: /2.8" kamera kopułkowa IP, PTZ, 30x, dzień/noc, 4,3-129mm, oświetlenie IR, 1920x1080, zewnętrzna

NXD-2030PTZ1080IR Numer artykułu: /2.8 kamera kopułkowa IP, PTZ, 30x, dzień/noc, 4,3-129mm, oświetlenie IR, 1920x1080, zewnętrzna Numer artykułu: 210143 1/2.8" kamera kopułkowa IP, PTZ, 30x, dzień/noc, 4,3-129mm, oświetlenie IR, 1920x1080, zewnętrzna Najważniejsze cechy 1/2.8" kamera kopułkowa IP - przetwornik Sony CMOS 30x obiektyw

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 8Mpx [4k] > Model : - Producent : BCS metrów) Przetwornik 1/2,3" 8 Megapixel PS CMOS Wysoko wydajny procesor AMBARELLA A5S Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN7018CZ-2P Cena : 3.199,00 zł (netto) 3.934,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 Model : - AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), Producent : CNB Kamera KAM-BFF-41F 700TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), Kamera

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2010F-I Cena : 364,00 zł (netto) 447,72 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BC820MP5 Kamera sieciowa 5 Mpix z funkcją D&N

Inteligentna platforma CCTV. BC820MP5 Kamera sieciowa 5 Mpix z funkcją D&N BC820MP5 Kamera sieciowa 5 Mpix z funkcją D&N Siqura BC820MP5 jest stacjonarną kamerą sieciową, rejestrującą obrazy w wysokiej jakości lub standardzie HD. Obsługa megapikselowa lub obsługa wielu strumieni

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Rysunki. SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW 1. Projekt zagospodarowania terenu instalacja telewizji dozorowej - rozmieszczenie kamer.

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-01

Konwerter Transmisji KT-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-01 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis Treści 1. Opis działania... 3 1.1. Podstawowe cechy:... 3 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Kamera IP obrotowa, Wi-Fi, 1280x720, H264, ONVIF, P2P, DZIEŃ/NOC ( 12 diod IR), CZUJNIK RUCHU PIR, AXP/PANDA/PIR/P2PS

Kamera IP obrotowa, Wi-Fi, 1280x720, H264, ONVIF, P2P, DZIEŃ/NOC ( 12 diod IR), CZUJNIK RUCHU PIR, AXP/PANDA/PIR/P2PS MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera IP obrotowa, Wi-Fi, 1280x720, H264, ONVIF, P2P, DZIEŃ/NOC ( 12 diod IR),

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Montaż, rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego na terenie Uniwersytetu Śląskiego".

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom,

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2.7 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

2.7 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.7 MODUŁY KOMUNIKACYJNE HECOM650 moduł komunikacyjny Master sieci CANopen HECOS600 moduł komunikacyjny Slave sieci CANopen HEDNM650 moduł komunikacyjny Master

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BL820M1IR Kamera IP Full HD IR Bullet

Inteligentna platforma CCTV. BL820M1IR Kamera IP Full HD IR Bullet BL820M1IR Kamera IP Full HD IR Bullet Siqura BL820M1IR jest kamerą HD typu bullet z wbudowanym promiennikiem IR. Model ten pozwala na rejestrację wyraźnych obrazów, niezależnie od warunków oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA DOZOROWA. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 1 Kodeksu Cywilnego.

TELEWIZJA DOZOROWA. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 1 Kodeksu Cywilnego. TELEWIZJA DOZOROWA Firma P.H.U ETNA PLUS z Kielc zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów. Dane techniczne podane są zgodnie z akualnymi danymi katalogowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2412F-I(W) Cena : 670,00 zł (netto) 824,10 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak

Bardziej szczegółowo

VKC-1354. Funkcje/w³aœciwoœci. Specyfikacje. Numer artyku³u: 92104. 1/3" kamera dzieñ/noc, DNR, DSS, oprawa CS, 540 TV L, 230 V AC

VKC-1354. Funkcje/w³aœciwoœci. Specyfikacje. Numer artyku³u: 92104. 1/3 kamera dzieñ/noc, DNR, DSS, oprawa CS, 540 TV L, 230 V AC VKC-1354 Numer artyku³u: 92104 1/3" kamera dzieñ/noc, DNR, DSS, oprawa CS, 540 TV L, 230 V AC * Przy zakupie kamera nie jest wyposa ona w obiektyw Funkcje/w³aœciwoœci Przetwornik 1/3" Super HAD Colour/B&W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00 Strona 2 z 10 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 4 3 Schemat podłączenia... 4 4 Parametry techniczne... 6 5 Przykładowe zastosowania... 7 6 Prawidłowe zachowanie ze zuŝytym sprzętem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDHSYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.814446285 lub kom.693865235 e mail: info@mdhsystem.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP09C5, 1 X KAMERA PTZ CEA41C5 (2MPX), 1 X KAMERA CDA02C5 (1MPX),

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Karta DVR + 4 kamery 650 linii + 4 przewody połączeniowe 20 m + zasilacz centralny

ZESTAW do monitoringu- Karta DVR + 4 kamery 650 linii + 4 przewody połączeniowe 20 m + zasilacz centralny MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Karta DVR + 4 kamery 650 linii + 4 przewody połączeniowe

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > przyrządy pomiarowe > Model : Producent : Wielofunkcyjny tester kamer AHD, IP, kamer analogowych, szybkoobrotowych (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white) Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white) Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white) przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom, biuro, sklep czy magazyn. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

UKI INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEGO KONWERTERA INTERFEJSÓW TK/3001/034/006. Wersja instrukcji:

UKI INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEGO KONWERTERA INTERFEJSÓW TK/3001/034/006. Wersja instrukcji: Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8 Tel.: 34-366-44-95, 34-361-38-32 Fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria

Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria 1,23 Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 27.04.2015 do momentu wydania kolejnej aktualizacji. MBS Systems Stanislawa Sulimy 1/227

Bardziej szczegółowo