WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ"

Transkrypt

1 ver WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Załącznik Wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej włączanej do Systemu ITS 1. Wykonawca w zakresie programowym (projekt i program pracy sygnalizacji świetlnej) i sprzętowym (konfiguracja urządzeń na skrzyŝowaniu) jest zobowiązany do skoordynowania i uzgodnienia projektu oraz robót przy wykonywaniu zamówienia za pośrednictwem ZDiUM z gwarantem systemu ITS celem utrzymania wskaźników jakościowych i niezawodnościowych dla systemu ITS. 2. Do Systemu ITS mogą być włączone wyłącznie sterowniki, które posiadają protokół wymiany informacji Gertrude (zgodny z Datex2). Włączenie do systemu ITS sterowników innych niŝ typu MPS-RP oraz TAURUS naleŝy najpierw uzgodnić ze ZDIUM. 3. Sterowniki włączone do Systemu ITS będą monitorowane w sposób opisany punkcie 2 ppkt 2.3. a) B/Wymagania techniczne 3 a) Wytyczne do projektowania ZDiUM wer Funkcja zdalnego monitorowania będzie realizowana przez System ITS. 4. W celu podłączenia projektowanego skrzyŝowania do Systemu ITS konieczne jest zapewnienie łączności pomiędzy urządzeniami warstwy dystrybucyjnej i dostępowej. W związku z tym naleŝy zapewnić połączenie światłowodowe między projektowanym skrzyŝowaniem a sąsiadującymi z nim innymi skrzyŝowaniami włączonymi do Systemu ITS. Połączenie to naleŝy zapewnić kanalizacją kablową wykonaną zgodnie z normą MTKK. Wielkość przekroju naleŝy uzgodnić w ZDiUM. 5. Kanalizacja kablowa: a. Konieczne jest zastosowanie jako standardu medium transmisyjnego w istniejącej kanalizacji ZDiUM jednej rurki mikrokanalizacyjnej DB 12 (średnica zewnętrzna 12,0 mm / średnica wewnętrzna 8,0mm), w której prowadzone będą mikrokable o pojemnościach 12, 24 i 48 włókien a w razie konieczności nawet 72j oraz 96j. Rurki mikrokanalizacji w studniach kablowych oznaczyć przywieszkami identyfikacyjnymi zgodnymi ze wzorem ZDiUM. Rurki wyprowadzane w szafach sterowniczych naleŝy zakończyć zatyczkami z przegrodami gazoszczelnymi i wodoszczelnymi. b. Z uwagi na konieczność łączenia mikrorur i mikrokanalizacji zabudowywanych w odcinkach fabrykacyjnych stosować naleŝy dedykowane do danego systemu mikrokanalizacji złączki przelotowe, złączki redukcyjne oraz zatyczki końców mikrorur. W obrębie kanalizacji łączenia mikrorur wykonać moŝna jedynie w studniach kablowych. Niedopuszczalne jest lokowanie złączek w rurach kanalizacji pierwotnej, pomiędzy studniami. Podczas instalowania złączek stosować naleŝy specjalistyczne narzędzia do przycinania mikrorur. Ma to na celu zapewnienie moŝliwie gładkiej powierzchni cięcia oraz utrzymania kąta prostego pomiędzy krawędzią cięcia a boczną ścianką mikrorury. Precyzja wykonania połączenia mikrorur, ma duŝe znaczenia dla zapewnienia szczelności odcinka mikrokanalizacji oraz zapobiega ewentualnemu blokowaniu mikrokabla podczas wciągania. W przypadkach łączenia mikrorur o róŝnych średnicach zewnętrznych stosować naleŝy dedykowane złączki redukcyjne. Nie dopuszcza się łączenia mikrorur o róŝnych średnicach wewnętrznych. c. Dobór długości zapasów liniowych kabli światłowodowych oraz rezerw ilości włókien powinien zostać dokonany wg następujących zasad: w przyjętych pojemnościach kabli dla poszczególnych relacji naleŝy zapewnić zapas pojemności włókien światłowodowych na poziomie co najmniej 15%. naleŝy przyjąć minimum 10% zapas długości kabli w stosunku do długości trasowej układania w kanalizacji kablowej. Do potrzeb wyznaczania długości optycznych poszczególnych odcinków przyjąć 3% współczynnik falowania kabli układanych w kanalizacji. 1

2 d. w przypadku zastosowania rurek mikrokanalizacji i mikrokabli zapasy technologiczne kabli światłowodowych mogą być lokowane w szafie sterowniczej. NaleŜy zachować minimalne promienie gięcia dla kabli światłowodowych określonych w specyfikacjach technicznych kabli. Zapasy mikrokabli w szafach naleŝy oznaczyć przywieszkami identyfikacyjnymi. W przypadku lokowania zapasów kabli w studniach kablowych naleŝy je umieszczać w przeznaczonych do tego celu skrzynkach zapasów kabli liniowych. Rurki wyprowadzane w skrzynkach zapasu naleŝy zakończyć zatyczkami z przegrodami gazoszczelnymi i wodoszczelnymi. e. Przy projektowaniu przebiegów światłowodów naleŝy w pierwszej kolejności wykorzystać topologię ringu optycznego, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się topologię płaskiego ringu. Pod pojęciem ring optyczny naleŝy rozumieć taką topologię połączeń kabli OTK, która zapewnia pełną protekcję łącza dla danego obiektu (połączenie główne i połączenie redundantne prowadzone odrębnymi trasami). Pojęcie ring płaski dotyczy przypadku gdy nie występuje protekcja trasowa łącza, jak w ringu optycznym, natomiast połączenia: główne i redundantne prowadzone są po tej samej trasie choć róŝnymi kablami lub włóknami. f. Przy projektowaniu przebiegów światłowodów naleŝy zapewnić, aby uszkodzenie jednego z urządzeń warstwy dystrybucyjnej oznaczało co najwyŝej utratę łączności z jednym niezaleŝnym liniowym ciągiem komunikacyjnym. JeŜeli projektowany ciąg skrzyŝowań podłączany będzie do istniejącego urządzenia warstwy dystrybucyjnej (szafy dystrybucyjnej), które juŝ taki pojedynczy ciąg (w topologii ringu płaskiego ) obsługuje, wówczas naleŝy zaprojektować dodatkowy punkt dystrybucyjny i jego podłączenie do innego punktu dystrybucyjnego w istniejącej sieci ITS. g. Przebieg światłowodów oraz zastosowanie rodzaju ringu naleŝy uzgodnić z Zamawiającym. 6. Wymagania dla Szafy ITS dostępowej: Wymiary: nie mniejsze niŝ szr.1100mm, wys.1182mm, gł.550mm Materiał: blacha aluminiowa, blacha stopowa Układ: podwójne drzwi przednie z zamkiem cięgłowym oraz blokadą po otwarciu, pełna tylna płyta montaŝowa, ściany jednopłaszczowe. Powłoka: farba proszkowa RAL7035 anty graffiti, wewnętrzna wykładzina piankowa izolacyjna Klasa szczelności: IP54 Fundament: betonowy lub wykonany ze stali nierdzewnej/stopowej malowanej proszkowo Wyposażenie podstawowe: 2szt. niezaleŝnych rack 19 wys. 21U z moŝliwością zmiany głębokości montaŝu, 3szt. przepusty kablowe membranowe i 4szt. przepusty dławikowe (2szt. M20 i 2szt. M25), Układ oświetlenia wewnętrznego, Czujniki otwarcia drzwi, Kieszeń na dokumentację Dodatkowe wyposażenie: moŝliwość zamontowania opcjonalnego chłodzenia wymuszonego z 2 filtrami IP54 umieszczone na drzwiach w układzie przekątna góra/dół (rozmiar otworów 124x124mm), wymagana blaszana osłona zewnętrzna filtrów malowana w kolorze szafy (RAL7035 anty graffiti). W przypadku braku chłodzenia zewnętrznego, otwory muszą zostać zaślepione zdejmowalną osłonką w kolorze szafy i uszczelnione. 7. W szafie budowanej na potrzeby Systemu ITS, zwanej dalej szafą ITS (dostępowa) naleŝy umieścić dodatkowo przełącznicę światłowodową 19 oraz półkę na zapasy linowe kabli, na które wyprowadzone zostaną włókna linii światłowodowych oraz włókna rezerwowe. Dopuszcza się takŝe umieszczenie zapasów liniowych kabli światłowodowych montowanych do tylnej ściany szafy, w przypadku zastosowania uchylnej ramy rackowej. Pozostałe konieczne elementy wyposaŝenia szafy ITS, uzupełniające wyposaŝenie opisane w Wytyczne do projektowania ZDiUM wer : a. Przełącznik CISCO IE3000 (szafa dostępowa) lub zgodny, którego pracę będzie moŝna monitorować przy uŝyciu oprogramowania CISCO Works LMS 4.0, wyposaŝony standardowo w 2 porty światłowodowe, umieszczony na szynie DIN lub w racku. W przełączniku liczbę portów 100Base-TX naleŝy dobrać stosownie do liczby urządzeń w szafie, oraz ilości skrzyŝowań przyłączonych do danego skrzyŝowania. Sposób 2

3 podłączenia i konfiguracji przełącznika do systemu ITS musi być zgodny z projektem technicznym systemu łączności ITS oraz uzgodniony z Zamawiającym. b. Osprzęt do zdalnego monitorowania temperatury i napięcia wewnątrz szafy, który będzie współpracował z systemem monitoringu urządzeń ITS, c. Niezbędne zabezpieczenia prądowe i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe d. Moduł rozszerzeń ITS dla sterownika MPS-RP wraz z koncentratorem interfejsów szeregowych oraz konwerterem TCP/IP RS485 e. Moduł wideodetekcji kompatybilny z modułami pracującymi w ramach Systemu ITS f. Niezbędne urządzenia detekcji pojazdów potrzebne do prawidłowej pracy systemu ITS 8. NaleŜy uwzględnić ruch pojazdów transportu publicznego przez skrzyŝowanie. Wszystkie tramwaje we Wrocławiu są wyposaŝone w nadajnik radia krótkiego zasięgu BMKXZ1. Dodatkowo tramwaje są wyposaŝone w nadajnik CAPSYS model IVB+IVE. a. Na skrzyŝowaniach przebieg kanalizacji kablowej uzgodnić ze ZDIUM. Rys.1: Sposób doprowadzenia kanalizacji Doprowadzona kanalizacja będzie umoŝliwiać podłączenie pętli indukcyjnej CAPSYS model WAB zamontowanej jak na rysunku 2. UWAGA Liczba przeplotów min skrętów na metr. Rys.2: Sposób wykonania i montaŝu pętli 3

4 Pętlę naleŝy wykonać przewodem LgYd1x2,5mm2 wykonując 3 zwoje w sposób jak na rys.2. W celu prawidłowego montaŝu pętli w torowisku tramwajowym wykonanym z płyt betonowych naleŝy wykonać bruzdę w formie dwóch połączonych ze sobą prostokątów. Ze względu na płytki montaŝ uwarunkowany występowaniem zbrojenia w płytach naleŝy wykonać bruzdę o szerokości 1cm i głębokości 2,5-3cm. NaleŜy uzyskać zgodę producenta płyt oraz ZDiUM na wykonanie bruzdy. Po ułoŝeniu kabel musi być przymocowany, co 30 cm do dna np. za pomocą klinów drewnianych. Pętlę naleŝy zalać np. masą cementową CX5 (masą bitumiczną, Ŝywicą epoksydową). Przewód LgYd 2,5mm2 od pętli do najbliŝszej studni kablowej skręcić między sobą 15do 20 razy na metr (Ilość skręceń na metr min skręceń powyŝej 5 metrów końcowego odcinka pętli do przewodu łączącego z modułem IVR). Przewód z pętli naleŝy ułoŝyć w szczelinie dylatacyjnej pomiędzy płytami betonowymi w rurze karbowanej typu RKLS. W studni kablowej przewód LgYd1x2,5mm2 naleŝy połączyć z kablem YKSLYekw2x2x1,5mm2. Połączenie wykonać jako lutowane. Całość zabezpieczyć mufą telekomunikacyjną. Kabel YKSLYekw2x2x1,5mm2 prowadzić nowym odcinkiem kanalizacji kablowej do połączenia z istniejącą kanalizacją dla potrzeb sygnalizacji i dalej aŝ do sterownika ulicznej sygnalizacji świetlnej. b. Na skrzyŝowaniach z ruchem tramwajów, naleŝy sterownik wyposaŝyć w odbiornik wiadomości z pojazdów za pośrednictwem radia krótkiego zasięgu oraz (dla skrzyŝowań z ruchem tramwajów) pętli Capsys wraz z obsługą komunikacji z Systemem ITS tj. Gertrude real Time System. Odbiornik radia krótkiego zasięgu składa się z dwóch modułów, modułu odbiornika radiowego umieszczanego na konstrukcjach wsporczych oraz koncentratora interfejsów szeregowych, który interpretuje odebrane wiadomości radiowe oraz wiadomości odebrane poprzez pętle CAPSYS i przekazuje je do sterownika sygnalizacji świetlnej. Do odbiornika radia krótkiego zasięgu doprowadzić naleŝy przewody transmisyjne oraz przewody zasilania napięciem stałym 24V. Odbiornik radia krótkiego zasięgu naleŝy umieścić na konstrukcji wsporczej w miejscu zapewniającym widoczność optyczną z antenami umieszczonymi na tramwajach. Koncentrator interfejsów SIC wraz z zasilaczem umieścić naleŝy w szafie sterowniczej, zasilić z odrębnego obwodu z zabezpieczeniem przepięciowym. Przewody teletransmisyjne i zasilania z odbiornika radia krótkiego zasięgu zabezpieczyć przepięciowo. Zabezpieczenia umieścić w bezpośredniej bliskości przepustu kablowego szafy instalacyjnej. c. W przypadku skrzyŝowań, na których aktualnie nie ma ruchu transportu publicznego naleŝy uzyskać opinię Wydziału Transportu Urzędu m. Wrocławia o braku konieczności instalacji sprzętu, o którym mowa powyŝej. 9. System wideodetekcji Podstawowe wytyczne: a. Identyfikacja pojazdów powinna odbywać się na podstawie kolorowego obrazu z kamer CCD PAL, przełączanych noc/dzień, zasilanych napięciem 230VAC lub 24VAC lub 12VDC umieszczonych w osobnych obudowach. b. Obudowa kamery musi być wyposaŝonych w termostat z grzałką, wymagany stopień ochrony IP66. c. Obiektywy kamery powinny umoŝliwiać precyzyjne dostrojenie pola widzenia kamery dla wymaganego obszaru detekcji (wymagana regulacja AUTO-IRYS). d. Panele wykonawcze muszą mieć moŝliwość instalacji w sterowniku drogowej sygnalizacji świetlnej. 4

5 e. Urządzenie musi mieć moŝliwość ustawienia co najmniej 25 stref detekcji wirtualnej dla jednej kamery, na których moŝna wykonywać funkcje logiczne OR, AND, NAND, MzN. f. Funkcje logiczne powinny umoŝliwiać wprowadzenia interwałów i zwłok czasowych dla kaŝdej funkcji oddzielnie. g. Urządzenie powinno posiadać dwa niezaleŝne procesy nadzoru obrazu: pierwszy przypisywany niezaleŝnie do kaŝdej funkcji logicznej odpowiedzialny za wykrywanie właściwego kontrastu obrazu, drugi nadzorujący poziom sygnału wideo. h. Strefy detekcji wirtualnej powinny mieć moŝliwość wyeliminowania wzbudzeń od poruszających się cieni. i. Strefy detekcji wirtualnej powinny mieć moŝliwość wyboru identyfikacji pojazdów poruszających się zgodnie z kierunkiem ruchu poruszających się przeciwnie do kierunku ruchu obecności detekcji tylko pojazdów zatrzymanych. j. Urządzenie powinno umoŝliwiać wprowadzenie minimum 4 dodatkowych sygnałów wejściowych. k. Ilość wyjść z karty wideodetekcji powinna wynosić minimum 16 dla jednej kamery typu OC. l. Urządzenie powinno umoŝliwiać przekazywanie informacji o stanie zajętości detektorów przez łącze RS485. m. Urządzenie powinno umoŝliwiać łączenia w sieć urządzeń do wideodetekcji przez Ethernet. n. Wszystkie procesy powinny odbywać się na jednej karcie urządzenia tj: Obróbka obrazu Ιdentyfikacja pojazdów Wejścia i wyjścia sygnałów Łącze komunikacyjne Wyjście sygnału video Gromadzenie danych o ruchu o. System wideodetekcji powinien umoŝliwić detekcję pojazdów, przy zastosowaniu jednej ogniskowej kamery dla obszaru o długości min. 70m. p. System wideodetekcji powinien umoŝliwić przesłanie informacji do sterownika o złej jakości obrazu przez wyprowadzony potencjał na złączu karty wideodetekcji. q. Sposób oprogramowania powinien umoŝliwiać wprowadzenie obszarów, które będą wykorzystywane do zliczania pojazdów i klasyfikacji. Gromadzenie danych o ruchu w interwałach powinno odbywać się w urządzeniu wideodetekcji. r. System wideodetekcji bezwzględnie musi posiadać moŝliwość podglądu obrazu z kamery wraz z naniesionymi detektorami, w czasie rzeczywistym z prędkością 25 klatek/s - m.in. udostępnienie obrazu dla systemu wideo nadzoru typu kamera IP. s. Musi posiadać moŝliwość przesłania obrazu bezpośrednio z kamery bez instalacji zewnętrznych, sprzętowych koderów wideo. t. Musi posiadać moŝliwość zdalnej zmiany parametrów z wykorzystaniem sieci Ethernet. u. Musi posiadać moŝliwość wyświetlania na podglądzie sygnału wideo stanów grup sygnalizacyjnych. v. Zgodność z normami: CE EN 55011, CE EN 55022, EN , EN , w. dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń detekcji takich jak radary lub pętle magnetyczne, o których mowa w dokumencie Wytyczne do projektowania ZDiUM wer Okablowanie zasilające: Zasilanie kamer naleŝy wykonywać okablowaniem typu YKYŜo3x1,5 z szafy ITS. Okablowanie sygnałowe: Sygnał do kamer rozprowadzić okablowaniem typu XzWDXpek75-1,05/5,0 - połączenia pomiędzy kamerami wideodetekcji a kartami wizji Autoscope Terra. Przychodzące kable z kamer wprowadzić za pomocą złącz BNC na wejścia separatorów wizji SV-1. Dalsze połączenia pomiędzy separatorem wizji i kartą wizji oraz kodera wideo wykonać patchcordami BNC. Po wybudowaniu odcinków linii wykonać pomiary: rezystancji połączeń i rezystancji izolacji. 5

6 10. System wideo nadzoru Kodery wideo IP Zadaniem koderów wideo IP jest przekształcenie analogowego obrazu z karty Terra do cyfrowej postaci obrazu. Kodery wideo IP generują 2 cyfrowe strumienie wideo IP jeden do podglądu, drugi do zapisu. Oba strumienie kierowane są do systemu wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami M3S (produkcji Polixel S.A.). Podgląd 25 kl/s, zapis 12 kl/s. Kamery IP stacjonarne Zadaniem kamer IP stacjonarnych jest obserwacja obszaru skrzyŝowania w dwóch przypadkach: Wlot i/lub wylot skrzyŝowania na odcinku m, Środek skrzyŝowania i jego bliskie rejony (tarcza skrzyŝowania, linie STOP dla pojazdów, przejścia dla pieszych). Kamery IP stacjonarne generują 2 cyfrowe strumienie wideo IP jeden do podglądu, drugi do zapisu. Oba strumienie kierowane są do systemu wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami M3S (produkcji Polixel S.A.). Podgląd 25 kl/s, zapis 12 kl/s. Kamery IP szybkoobrotowe Zadaniem kamer IP szybkoobrotowych jest ogólny wideo nadzór sytuacji na skrzyŝowaniu, umoŝliwiający kierowanie kamery w interesujące operatora miejsce za pomocą przybliŝenia (zoom), obrotu kamery, pochylania kamery. Kamery IP szybkoobrotowe generują 2 cyfrowe strumienie wideo IP jeden do podglądu, drugi do zapisu. Oba strumienie kierowane są do systemu wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami M3S (produkcji Polixel S.A.). Podgląd 25 kl/s, zapis 12 kl/s. Miejsca i sposoby instalacji urządzeń Wstęp Kodery wideo IP oraz kamery IP stacjonarne i szybkoobrotowe naleŝy montować w temperaturze nie niŝszej niŝ 0 st. C. i bez występowania opadów atmosferycznych w postaci deszczu lub śniegu. Kodery wideo IP Kodery wideo IP montować w sposób trwały na metalowych półkach wysuwnych w szafie ITS. Kamery IP stacjonarne Kamery IP stacjonarne wideo nadzoru naleŝy montować w optymalnym miejscu, w celu osiągnięcia jak najlepszego pola widzenia, na istniejących konstrukcjach poziomych lub pionowych sygnalizacji świetlnych lub latarniach oświetlenia ulicznego, ewentualnie na słupach trakcji tramwajowej. Wysokość montaŝu kamer wideo nadzoru to ok. 6-7m w zaleŝności od lokalnych uwarunkowań. Wysokość montaŝu kamer Zarządzania Zdarzeniami to ok. 8m w zaleŝności od lokalnych uwarunkowań. Kamery naleŝy montować w sposób trwały i stabilny za pomocą dedykowanych uchwytów i ew. przedłuŝek odpornych na warunki atmosferyczne. Kamery IP szybkoobrotowe Kamery IP szybkoobrotowe naleŝy montować w optymalnym miejscu, w celu osiągnięcia jak najlepszego pola widzenia, na istniejących konstrukcjach pionowych sygnalizacji świetlnych lub latarniach oświetlenia ulicznego, ewentualnie na słupach trakcji tramwajowej. Wysokość montaŝu ok. ok. 8-12m w zaleŝności od lokalnych uwarunkowań. Kamery naleŝy montować w sposób trwały i stabilny za pomocą dedykowanych uchwytów odpornych na warunki atmosferyczne. Okablowanie zasilające Wstęp Kable zasilające układać w temperaturze nie niŝszej niŝ 0 st. C. Po ułoŝeniu dokonać niezbędnych pomiarów i stanu połączeń elektrycznych. 6

7 Okablowanie zasilające koderów wideo IP Okablowanie zasilające koderów wideo IP naleŝy wykonać dedykowanymi kabelkami zasilającymi (w komplecie z urządzeniem) o dł. 2m, z filtrem zasilania. Napięcie zasilające koder wideo IP to 12VDC. Kabelki zasilające podłączać do dedykowanych zbiorczych listew zasilających w szafie ITS. Okablowanie zasilające kamer IP stacjonarnych i szybkoobrotowych Zasilanie kamer IP stacjonarnych i szybkoobrotowych naleŝy wykonywać okablowaniem typu YKYŜo3x1,5 z szafy ITS. Doprowadzone napięcie do kamery to 230VAC, które następnie ma być transformowane przez zasilacz 230VAC/12VDC dla kamer stacjonarnych oraz zasilacz 230VAC/24VAC dla kamer szybkoobrotowych. Zasilacz dla kamery stacjonarnej naleŝy umieścić w obudowie zewn. kamery stacjonarnej natomiast zasilacz kamery szybkoobrotowej naleŝy umieścić w dodatkowej skrzynce obok kamery. Okablowanie sygnałowe Wstęp Kable sygnałowe układać w temperaturze nie niŝszej niŝ 0 st. C. Po ułoŝeniu dokonać niezbędnych pomiarów i stanu połączeń elektrycznych. Okablowanie sygnałowe koderów wideo IP Okablowanie sygnałowe do połączeń 10/100 BaseT Ethernet, pomiędzy koderem wideo IP a switch em, naleŝy wykonać Patchcordem kat.5e w szafie ITS. Połączenie między koderem wideo IP a kartą Terra naleŝy wykonać dedykowanym Patchcordem BNC w szafie ITS. Okablowanie sygnałowe kamer IP stacjonarnych i szybkoobrotowych Okablowanie sygnałowe kamer IP stacjonarnych i szybkoobrotowych do połączeń 10/100 BaseT Ethernet naleŝy wykonać kablem typu FTP-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5. Przychodzące kable z kamer (TCP/IP) naleŝy bezpośrednio rozszyć na panelu RJ45. Dalsze połączenia pomiędzy panelem a urządzeniami wykonać Patchcordami kat.5e. W przypadku kamer IP, które znajdują się ponad 90m od szafy ITS, naleŝy stosować okablowanie światłowodowe. Za pomocą kabla światłowodowego A-DQ(ZN)B2Y min. 8 włókien naleŝy wykonać połączenie pomiędzy szafą ITS a switch`em z media konwerterem, który naleŝy umieścić w puszce szczelnej o IP65 zamontowanej na konstrukcji wsporczej sygnalizacji świetlnej. Rozdział sygnału na poszczególne kamery ma być wykonany w switch`u. Połączenie od switch`a bezpośrednio do kamery wykonać kablem FTP-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5. Połączenia światłowodów w szafie naleŝy wykonać z wykorzystaniem patchcordów światłowodowych systemu E2000/APC i pigtaili systemu E2000/APC. Stosowane urządzenia Kodery wideo IP W systemie ITS Wrocław naleŝy stosować kodery wideo IP (np. CPLXVS01) o minimalnych parametrach: - zgodność z systemem wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami: M3S (produkcji Polixel S.A.). - kompresja MJPEG / H.264 Dual Streaming. - jednoczesna transmisja 2 niezaleŝnych, konfigurowalnych strumieni wideo. - pierwszy strumień 25 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H drugi strumień 12 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H konfigurowalna ilość kl./s i bit rate (CBR/VBR). - 6 poziomów kompresji (MJPEG / H.264). - interfejs LAN 10/100 BaseT Ethernet (auto sensing). - 1 wejście wideo Composite. - 1 wyjście wideo. - 1 wejście alarmowe. - 1 wyjście alarmowe. 7

8 - port COM RS-232, port AUX moŝe być skonfigurowany jako RS-485. Max. prędkość: bit/s - wywołanie CGI przez komendę, zdarzenie lub harmonogram. - moŝliwość konfigurowania przez port szeregowy, WEB i Telnet. - zdalna aktualizacja firmware przez Telnet, FTP lub przeglądarkę WEB. - konfigurowanie urządzenia przez przeglądarkę WEB. - wielopoziomowe zabezpieczenie uŝytkownika w dostępie do urządzenia. - obsługa protokołów HTTP, TCP/IP, FTP, Telnet, RARP, PPP, PAP, CHAP, SNMP, klient SMTP ( ), DHCP, NTP, Java, RTP/RTSP, UPnP. - zasilanie wejściowe: 12VDC. - pobór mocy: 12VDC, 500mA. - temperatura pracy: 0 C ~ 50 C. - wilgotność pracy: 20~80% RH. - wąsy montaŝowe zintegrowane z urządzeniem, umoŝliwiające montaŝ do podłoŝa. Kamery IP stacjonarne W systemie ITS Wrocław naleŝy stosować kamery IP stacjonarne (np. CPLX4220TDN) o minimalnych parametrach: - zgodność z systemem wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami: M3S (produkcji Polixel S.A.). - kompresja MJPEG / H.264 Dual Streaming. - jednoczesna transmisja 2 niezaleŝnych, konfigurowalnych strumieni wideo. - pierwszy strumień 25 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H drugi strumień 12 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H konfigurowalna ilość kl./s i bit rate (CBR/VBR). - 6 poziomów kompresji (MJPEG / H.264). - interfejs LAN 10/100 BaseT Ethernet (auto sensing). - przetwornik 1/3" Sony Super HAD Color CCD - rozdzielczość pozioma: 580 TVL (Kolor) / 700 TVL (B/W) - poziom wideo na wyjściu: 1.0 Vp-p, 75 Ohm (wideo Vp-p, synchr Vp-p). - S/N ratio: 52dB (AGC OFF). - montaŝ obiektywu: C/CS. - min. oświetlenie: min Lux. - sens-up: AUTO / OFF (wybór: x2 ~ x256). - dzień/noc: True Day & Night. - funkcje: BLC, AGC, SDNR (1~32 poziomy), AWB, DIS, - elektroniczna migawka: AUTO / RĘCZNE (x256 ~ 1/50 sek. ~ 1/120,00 sek.), Sens-up oraz Sens-up Limit są wybieralne / bez migotania. - kompensacja zniekształceń 256 punktów (128 nieparzystych, 128 parzystych), - obsługa UART, - obsługa modemu (ISDN, PSTN, GSM), - 1 wyjście composite BNC (75 Ohm / Hi-Z). - 1 wejście alarmowe. - 1 wyjście alarmowe. - 2 porty szeregowe (COM: RS-232, AUX: RS-232 lub RS-485) - wywołanie CGI przez komendę, zdarzenie lub harmonogram. - moŝliwość konfigurowania przez port szeregowy, WEB i Telnet. - zdalna aktualizacja firmware przez Telnet, FTP lub przeglądarkę WEB. - konfigurowanie urządzenia przez przeglądarkę WEB. - wielopoziomowe zabezpieczenie uŝytkownika w dostępie do urządzenia. - obsługa protokołów HTTP, TCP/IP, FTP, Telnet, RARP, PPP, PAP, CHAP, SNMP, klient SMTP ( ), DHCP, NTP, Java, RTP/RTSP, UPnP. - zasilanie wejściowe: 12VDC. - pobór mocy: 12VDC, 500mA. - temperatura pracy: 0 C ~ 50 C. - wilgotność pracy: 20~80% RH. Kamery IP szybkoobrotowe 8

9 W systemie ITS Wrocław naleŝy stosować kamery IP szybkoobrotowe (np. CPLX301(39x)) o minimalnych parametrach: - zgodność z systemem wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami: M3S (produkcji Polixel S.A.). - kompresja MJPEG / H.264 Dual Streaming. - jednoczesna transmisja 2 niezaleŝnych, konfigurowalnych strumieni wideo. - pierwszy strumień 25 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H drugi strumień 12 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H konfigurowalna ilość kl./s i bit rate (CBR/VBR). - 6 poziomów kompresji (MJPEG / H.264). - przetwornik 1/4" Sony Ex-View HAD Progressive Scan CCD. - rozdzielczość pozioma: Kolor: 550 TVL, B/W: 600 TVL. - S/N ratio: 52dB (AGC OFF). - zoom: 39x optyczny, 12x cyfrowy. - ogniskowa: F 1.6 (W) 3.7 (T) f=3.4 ~ 132.6mm. - kąt widzenia: H: (W) ~ 1.56 (T) V: (W) ~ 1.16 (T). - min. oświetlenie: Kolor: 0.6 Lux / F1.6, B/W: 0.06 Lux / F1.6, Lux (Sens up x 256) / F apertura: F 1.6 (W) 3.7 (T). - dzień/noc: Kolor / BW / Auto (filtr Dzień/Noc). - focus: Auto / Ręczny / Pół-automatyczny. - przysłona: Auto / Ręczna. - prędkość migawki: x256, 1/50 ~ 1/10000 sek. - zakres PAN/TILT: Pan: 360 (ciągły), Tilt: 0 ~ 180 (Auto-Flip ON), 0 ~ 90 (Aut o-flip OFF). - prędkość PAN/TILT: Presety: 360 / sek., Ręczny: 0.05 ~ 360 / sek. (proporcjonalny zoom), Skanowanie : 1 ~ 180 / sek. - presety: 128 presetów z opisem / NiezaleŜne ustawienia kamery. - patterny: 4 patterny, 1000 komend/pattern (około 5 minut w czasie normalnej pracy). - skanowanie: 8 skanów. - grupy: 8 grup (max. 20 wpisów na grupę). - harmonogram: 7 reguł (warunek: Dzień, Czas i Akcja, Preset, Skan, Grupa, Pattern). - funkcje: AGC, AWB, BLC, WDR, DNR, DIS, Auto Flip, Auto Parking, Power-up Action, itp. - obsługa UART, - komunikacja: RS protokoły: Auto, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic / Wybór. - interfejs LAN 10/100 BaseT Ethernet (auto sensing). - 1 wyjście wideo CVBS: 1.0 Vp-p (synchr. ujemna) - 8 wejścia alarmowe. - 4 wyjścia przekaźnikowe. - 2 porty szeregowe (COM: RS-232, AUX: RS-232 lub RS-485). - wywołanie CGI przez komendę, zdarzenie lub harmonogram. - moŝliwość konfigurowania przez port szeregowy, WEB i Telnet. - zdalna aktualizacja firmware przez Telnet, FTP lub przeglądarkę WEB. - konfigurowanie urządzenia przez przeglądarkę WEB. - wielopoziomowe zabezpieczenie uŝytkownika w dostępie do urządzenia. - obsługa protokołów: HTTP, RTP/RTSP, Multicast, TCP/IP, ARP, ICMP, Telnet, FTP, PPPoE, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, upnp, itd. - zasilanie: 24VAC. - pobór mocy: 24W (grzałka OFF) / 57W (grzałka ON). - temp. pracy: -45 C ~ 50 C. - obudowa: szczelność IP 66 / Struktura wandaloodporna. Obiektywy do kamer IP stacjonarnych Dla kamer IP stacjonarnych naleŝy stosować obiektywy o minimalnych parametrach: - obiektywy zmiennoogniskowe, - montaŝ C/CS na przetwornik 1/3, - auto-iris, - focus: ręczny, - zoom: ręczny. 9

10 Ogniskowa i kąty widzenia obiektywu naleŝy odpowiednio dobrać podczas projektowania. Obudowy zewn. do kamer IP stacjonarnych Dla kamer IP stacjonarnych naleŝy stosować obudowy zewnętrzne o minimalnych parametrach: - tłoczona aluminiowa konstrukcja i daszek przeciwsłoneczny z poliwęglanu. - obudowa odporna na warunki środowiskowe do zastosowań zewnętrznych. - odchylana na bok część obudowy dla łatwego dostępu do kamery. - klasa IP66, pyłoszczelna, wodoszczelna. - przepusty kablowe w tylnej części obudowy dla łatwego montaŝu i serwisu. - temperatura pracy: od 35 C do +50 C (wbudowana g rzałka i wentylator). - zasilanie wejściowe: 230VAC. - pobór mocy: 45W łącznie z grzałką i wentylatorem. - moŝliwość montaŝu zasilacza we wnętrzu obudowy. Obudowy zewn. do kamer IP szybkoobrotowych Dla kamer IP szybkoobrotowych naleŝy stosować dedykowane obudowy, zalecane przez producenta. Minimalne parametry: - obudowa: szczelność IP 66 / Struktura wandaloodporna. - temp. pracy: -45 C ~ 50 C. - zasilanie: 24VAC. - pobór mocy: 24W (grzałka OFF) / 57W (grzałka ON). System M3S Po etapie projektowania skrzyŝowania pod kątem wideo nadzoru lub zarządzania zdarzeniami naleŝy odpowiednio: - skonfigurować kodery wideo IP i/lub kamery IP (strumienie wideo, adresacja IP, itp.) do pracy w sieci ITS Wrocław. - zakupić wymaganą ilość licencji do obsługi strumieni wideo z koderów IP / kamer IP. - skonfigurować system M3S/M3S MDA (konfiguracja serwerów, macierzy VNX1, stacji operatorskich, klawiatur PTZ). 10

11 11. System Dynamicznej Informacji Przystankowej Instalacja tablic informacyjnych i. Tablicę Informacyjną LED jednostronną oraz dwustronną (96x144) z modemem montuje się na słupach przystankowych rys. nr 97800B001 Sposób podłączenia: Tablica Informacyjna LED dwustronna (96x144) z modemem podłączona jest do przewodu zasilającego (230V) oraz do serwera lokalnego kablem transmisyjnym FTP, przez który realizowana jest transmisja RS485 np. FTP OUTDOOR kat.5 4x2x0,5. Dla kabla transmisyjnego naleŝy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył. Tablica posiada własne zabezpieczenie w postaci wyłącznika nadprądowego S310 C16A. Tablica Informacyjna LED jednostronna (96x144) z modemem podłączona jest do przewodu zasilającego (230V) oraz do serwera lokalnego kablem transmisyjnym FTP, przez który realizowana jest transmisja RS485 np. FTP OUTDOOR kat.5 4x2x0,5. Dla kabla transmisyjnego naleŝy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył. Tablica posiada własne zabezpieczenie w postaci wyłącznika nadprądowego S310 C10A. 11

12 Urządzenia sterownicze tablic Dynamicznej Informacji PasaŜerskiej montować naleŝy w szafach sterowniczych na skrzyŝowaniach. Na zestaw sterowniczy składają się: Zasilacz DPP240 naleŝy zasilić z odrębnego obwodu 230VDC z zabezpieczeniem przepięciowym i. RouterBoard RB450 podłączyć do switcha sieciowego oraz do serwera lokalnego SLDIP i konwerterów TCP/RS. W przypadku instalacji powyŝej 2 tablic na skrzyŝowaniu umieścić dodatkowo switch powielający interfejsy Ethernet 4 lub 8-mio wyjściowy. ii. SLDIP komputer przemysłowy wysterowujący tablice, podłączyć do modułu RB450, iii. Konwertery TCP/RS podłączyć do RB450 (jeśli wymagane poprzez dodatkowy switch). iv. Wszystkie powyŝsze urządzenia zasilić z zasilacza DPP240. v. Przewody transmisyjne do tablic informacyjnych zabezpieczyć zabezpieczeniami przepięciowymi. vi. Obwody zasilania sieciowego tablic zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi o charakterystyce zwłocznej typu B. 12

OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Załącznik Wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej włączanej

Bardziej szczegółowo

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in.

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARUS Spółka z o.o. 85-095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 15 Tel. (Fax.) (0-52) 346-04-32, e-mail: pracownia@arus.com.pl KARTA TYTUŁOWA PRZEDSIWZIECIE ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Specyfikacja techniczna w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego z ulicą Konfederatów Barskich i ulicą Morgową w Rzeszowie Załącznik nr 8 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca:

Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. ZAKRES ROBÓT 1.1. UWAGI OGÓLNE System monitoringu wizyjnego miasta Słupcy naleŝy wykonać w oparciu o zintegrowane kamery szybkoobrotowe z wbudowanymi wideoserwerami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Inwestor: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Hallera 8, 63-200 Jarocin Tytuł opracowania: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zakres dostaw i prac instalacyjnych: 1. Instalacja elektryczna 1.1 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG wraz z doprowadzeniem nowego WLZ-ta z rozdzielni budynku 21A, dostawa

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno Obiekt: Stadion im. Alfreda Smoczyka

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2.1 FORMA PROJEKTU... 2 2.2 INSTRUKCJE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY... 2 3. SIEĆ STRUKTURALNA...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2.1 FORMA PROJEKTU... 2 2.2 INSTRUKCJE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY... 2 3. SIEĆ STRUKTURALNA... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2.1 FORMA PROJEKTU... 2 2.2 INSTRUKCJE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY... 2 3. SIEĆ STRUKTURALNA... 2 3.1 PROJEKT INSTALACJI... 2 3.2. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Bogusław Dyduch ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania pierwotnego: Projekt Wykonawczy Budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygnalizacja świetlna i urządzenia pochodne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygnalizacja świetlna i urządzenia pochodne ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA ul. Długa 49 53-633 Wrocław tel.071 355 90 76 fax.071 355 08 66 fax.071 373 49 06 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygnalizacja świetlna i urządzenia pochodne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP Branża : Lokal : Teletechniczna Budynek nr1/3962 na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Adres : 98-100

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU i ROZBUDOWA SYSTEMU NA OSIEDLACH: BOHATERÓW, STARY FORDON i ŚRÓDMIEŚCIE Do zadań Wykonawcy w szczególności będzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA POUFNE Umowa z dnia 24-08-2006r. Egz. nr DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA - PROJEKT TECHNICZNY - Miejscowość: Obiekt: Temat: Zleceniodawca: Kozienice Miasto Kozienice - monitoring wizyjny Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA PROJEKTANT:

PROJEKT WYKONAWCZY. DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA PROJEKTANT: inŝ. Krzysztof Ignaczak 88-100 Inowrocław, ul.kleeberga 9/161 tel. 052 352 6516 faks 052 352 6517 GSM 601676406 NIP: 556-128-54-51 REGON: 093110800 PROJEKTANT: DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Stworzenie i rozwój regionalnego cyfrowego systemu informacji turystycznej

Stworzenie i rozwój regionalnego cyfrowego systemu informacji turystycznej Stworzenie i rozwój regionalnego cyfrowego systemu informacji turystycznej Projekt koncepcyjny w zakresie lokalnych sieci komputerowych punktów Informacji Turystycznej oraz infokiosków i hot-spotów Spis

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo