OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 2 OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Załącznik Wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej włączanej do Systemu ITS. 1. Do Systemu ITS mogą być włączone wyłącznie sterowniki, które posiadają protokół wymiany informacji Gertrude (zgodny z Datex2). Na chwilę obecną są to sterowniki MPS-RP oraz Taurus. W przypadku innych sterowników możliwość ich włączenia należy najpierw uzgodnić z wykonawcą Systemu ITS konsorcjum WASKO-GERTRUDE a następnie ze ZDIUM. 2. Sterowniki włączone do Systemu ITS nie będą monitorowane w sposób opisany punkcie 2.3. a) OGÓLNYCH WYTYCZNYCH DO PROJEKTOWANIA. Funkcja zdalnego monitorowania będzie realizowane przez System ITS. 3. W celu podłączenia projektowanego skrzyżowania do Systemu ITS konieczne jest zapewnienie łączności pomiędzy urządzeniami warstwy dystrybucyjnej i dostępowej. W związku z tym należy zapewnić połączenie światłowodowe między projektowanym skrzyżowaniem a sąsiadującymi z nim innymi skrzyżowaniami włączonymi do Systemu ITS. Połączenie to należy zapewnić kanalizacją kablową wykonaną zgodnie z normą MTKK. Wielkość przekroju należy uzgodnić w ZDiUM. 4. Kanalizacja kablowa a. Konieczne jest zastosowanie jako standardu medium transmisyjnego w istniejącej kanalizacji ZDiUM jednej rurki mikrokanalizacyjnej DB 12 (średnica zewnętrzna 12,0 mm / średnica wewnętrzna 8,0mm), w której prowadzone będą mikrokable o pojemnościach 12, 24 i 48 włókien a w razie konieczności nawet 72j oraz 96j. Rurki mikrokanalizacji w studniach kablowych oznaczyć przywieszkami identyfikacyjnymi zgodnymi ze wzorem ZDiUM. Rurki wyprowadzane w szafach sterowniczych należy zakończyć zatyczkami z przegrodami gazoszczelnymi i wodoszczelnymi. b. Z uwagi na konieczność łączenia mikrorur i mikrokanalizacji zabudowywanych w odcinkach fabrykacyjnych stosować należy dedykowane do danego systemu mikrokanalizacji złączki przelotowe, złączki redukcyjne oraz zatyczki końców mikrorur. W obrębie kanalizacji łączenia mikrorur wykonać można jedynie w studniach kablowych. Niedopuszczalne jest lokowanie złączek w rurach kanalizacji pierwotnej, pomiędzy studniami. Podczas instalowania złączek stosować należy specjalistyczne narzędzia do przycinania mikrorur. Ma to na celu zapewnienie możliwie gładkiej powierzchni cięcia oraz utrzymania kąta prostego pomiędzy krawędzią cięcia a boczną ścianką mikrorury. Precyzja wykonania połączenia mikrorur, ma duże znaczenia dla zapewnienia szczelności odcinka mikrokanalizacji oraz zapobiega ewentualnemu blokowaniu mikrokabla podczas wciągania. W przypadkach łączenia mikrorur o różnych średnicach zewnętrznych stosować należy dedykowane złączki redukcyjne. Nie dopuszcza się łączenia mikrorur o różnych średnicach wewnętrznych. c. Dobór długości zapasów liniowych kabli światłowodowych oraz rezerw ilości włókien powinien zostać dokonany wg następujących zasad: w przyjętych pojemnościach kabli dla poszczególnych relacji należy zapewnić zapas pojemności włókien światłowodowych na poziomie co najmniej 15%. należy przyjąć minimum 10% zapas długości kabli w stosunku do długości trasowej układania w kanalizacji kablowej. Do potrzeb wyznaczania długości optycznych poszczególnych odcinków przyjąć 3% współczynnik falowania kabli układanych w kanalizacji. d. w przypadku zastosowania rurek mikrokanalizacji i mikrokabli zapasy technologiczne kabli światłowodowych mogą być lokowane w szafie sterowniczej. Należy zachować minimalne promienie gięcia dla kabli światłowodowych określonych w specyfikacjach technicznych 1

2 kabli. Zapasy mikrokabli w szafach należy oznaczyć przywieszkami identyfikacyjnymi. W przypadku lokowania zapasów kabli w studniach kablowych należy je umieszczać w przeznaczonych do tego celu skrzynkach zapasów kabli liniowych. Rurki wyprowadzane w skrzynkach zapasu należy zakończyć zatyczkami z przegrodami gazoszczelnymi i wodoszczelnymi. 5. W szafie budowanej na potrzeby Systemu ITS, zwanej dalej szafą ITS należy umieścić dodatkowo przełącznicę światłowodową 19 oraz półkę na zapasy linowe kabli, na które wyprowadzone zostaną włókna linii światłowodowych oraz włókna rezerwowe. Dopuszcza się także umieszczenie zapasów liniowych kabli światłowodowych montowanych do tylnej ściany szafy, w przypadku zastosowania uchylnej ramy rackowej. Pozostałe konieczne elementy wyposażenia szafy ITS, uzupełniające wyposażenie opisane w OGÓLNYCH WYTYCZNYCH : a. Przełącznik CISCO IE3000 (szafa dostępowa) lub CISCO IE3000 i CISCO 4900 (szafa dystrybucyjna) lub zgodny, którego pracę będzie można monitorować przy użyciu oprogramowania CISCO Works LMS 4.0, wyposażony standardowo w 2 porty światłowodowe, umieszczony na szynie DIN lub w racku W przełączniku liczbę portów 100Base-TX należy dobrać stosownie do liczby urządzeń w szafie, oraz ilości skrzyżowań przyłączonych do danego skrzyżowania, Sposób przyłączenia do systemu ITS należy skonsultować z wykonawcą systemu ITS. b. Moduł zasilania awaryjnego (zasilacz UPS), o którym mowa w OGÓLNYCH WYTYCZNYCH, którego moc pozwoli dodatkowo podtrzymać pracę przełącznika CISCO 4900 opisanego powyżej, c. Osprzęt do zdalnego monitorowania temperatury i napięcia wewnątrz szafy, który będzie współpracował z systemem monitoringu urządzeń ITS, d. Osłona na ślepym suficie szafy zapobiegająca ściekaniu wody po bocznej stronie szafy, e. Podwójne drzwi dzielone symetrycznie, f. Niezbędne zabezpieczenia prądowe i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe g. Moduł rozszerzeń ITS dla sterownika MPS-RP wraz z koncentratorem interfejsów szeregowych oraz konwerterem TCP/IP RS485 h. Moduł wideodetekcji, wideomonitorinu i zarządzania zdarzeniami kompatybilny z modułami pracującymi w ramach Systemu ITS i. Moduł sterownia tablicami przystankowymi (jeżeli potrzeba) zgodny z systemem pracującym w ramach Systemu ITS j. Niezbędne urządzenia detekcji pojazdów potrzebne do prawidłowej pracy systemu ITS 6. Należy uwzględnić ruch pojazdów transportu publicznego przez skrzyżowanie. Wszystkie tramwaje we Wrocławiu są wyposażone w nadajnik radia krótkiego zasięgu BMKXZ1.. Dodatkowo tramwaje są wyposażone w nadajnik CAPSYS model IVB+IVE.. a. Na skrzyżowaniach wyposażonych w torowiska tramwajowe kanalizację kablową uzgodnić z wykonawcą Systemu ITS konsorcjum WASKO-GERTRUDE a następnie ze ZDIUM. Rys.1: Sposób doprowadzenia kanalizacji 2

3 Doprowadzona kanalizacja będzie umożliwiać podłączenie pętli indukcyjnej CAPSYS model WAB zamontowanej jak na rysunku 2. UWAGA Liczba przeplotów min skrętów na metr. Rys.2: Sposób wykonania i montażu pętli Pętlę należy wykonać przewodem LgYd1x2,5mm2 wykonując 3 zwoje w sposób jak na rys.1. W celu prawidłowego montażu pętli w torowisku tramwajowym wykonanym z płyt betonowych należy wykonać bruzdę w formie dwóch połączonych ze sobą prostokątów. Ze względu na płytki montaż uwarunkowany występowaniem zbrojenia w płytach należy wykonać bruzdę o szerokości 1cm i głębokości 2,5-3cm. Należy uzyskać zgodę producenta płyt oraz ZDiUM na wykonanie bruzdy. Po ułożeniu kabel musi być przymocowany, co 30 cm do dna np. za pomocą klinów drewnianych. Pętlę należy zalać np. masą cementową CX5 (masą bitumiczną, żywicą epoksydową). Przewód LgYd 2,5mm2 od pętli do najbliższej studni kablowej skręcić między sobą 15do 20 razy na metr (Ilość skręceń na metr min skręceń powyżej 5 metrów końcowego odcinka pętli do przewodu łączącego z modułem IVR). Przewód z pętli należy ułożyć w szczelinie dylatacyjnej pomiędzy płytami betonowymi w rurze karbowanej typu RKLS. W studni kablowej przewód LgYd1x2,5mm2 należy połączyć z kablem YKSLYekw2x2x1,5mm2. Połączenie wykonać jako lutowane. Całość zabezpieczyć mufą telekomunikacyjną. Kabel YKSLYekw2x2x1,5mm2 prowadzić nowym odcinkiem kanalizacji kablowej do połączenia z istniejącą kanalizacją dla potrzeb sygnalizacji i dalej aż do sterownika ulicznej sygnalizacji świetlnej. b. Na skrzyżowaniach z ruchem tramwajów, należy sterownik wyposażyć w odbiornik wiadomości z pojazdów za pośrednictwem radia krótkiego zasięgu oraz (dla skrzyżowań z ruchem tramwajów) pętli Capsys wraz z obsługą komunikacji z Systemem ITS tj. Gertrude real Time System. Odbiornik radia krótkiego zasięgu składa się z dwóch modułów, modułu odbiornika radiowego umieszczanego na konstrukcjach wsporczych oraz koncentratora interfejsów szeregowych, który interpretuje odebrane wiadomości radiowe oraz wiadomości odebrane poprzez pętle CAPSYS i przekazuje je do sterownika sygnalizacji świetlnej. Do odbiornika radia krótkiego zasięgu doprowadzić należy przewody transmisyjne oraz przewody zasilania napięciem stałym 24V. Odbiornik radia krótkiego zasięgu należy 3

4 umieścić na konstrukcji wsporczej w miejscu zapewniającym widoczność optyczną z antenami umieszczonymi na tramwajach. Koncentrator interfejsów SIC wraz z zasilaczem umieścić należy w szafie sterowniczej, zasilić z odrębnego obwodu z zabezpieczeniem przepięciowym. Przewody teletransmisyjne i zasilania z odbiornika radia krótkiego zasięgu zabezpieczyć przepięciowo. Zabezpieczenia umieścić w bezpośredniej bliskości przepustu kablowego szafy instalacyjnej. c. W przypadku skrzyżowań, na których aktualnie nie ma ruchu transportu publicznego należy uzyskać opinię Wydziału Transportu Urzędu m. Wrocławia o braku konieczności instalacji sprzętu, o którym mowa powyżej. 7. System wideo nadzoru Kodery wideo IP Zadaniem koderów wideo IP jest przekształcenie analogowego obrazu z karty Terra do cyfrowej postaci obrazu. Kodery wideo IP generują 2 cyfrowe strumienie wideo IP jeden do podglądu, drugi do zapisu. Oba strumienie kierowane są do systemu wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami M3S (produkcji Polixel S.A.). Podgląd 25 kl/s, zapis 12 kl/s. Kamery IP stacjonarne Zadaniem kamer IP stacjonarnych jest obserwacja obszaru skrzyżowania w dwóch przypadkach: Wlot i/lub wylot skrzyżowania na odcinku m, Środek skrzyżowania i jego bliskie rejony (tarcza skrzyżowania, linie STOP dla pojazdów, przejścia dla pieszych). Kamery IP stacjonarne generują 2 cyfrowe strumienie wideo IP jeden do podglądu, drugi do zapisu. Oba strumienie kierowane są do systemu wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami M3S (produkcji Polixel S.A.). Podgląd 25 kl/s, zapis 12 kl/s. Kamery IP szybkoobrotowe Zadaniem kamer IP szybkoobrotowych jest ogólny wideo nadzór sytuacji na skrzyżowaniu, umożliwiający kierowanie kamery w interesujące operatora miejsce za pomocą przybliżenia (zoom), obrotu kamery, pochylania kamery. Kamery IP szybkoobrotowe generują 2 cyfrowe strumienie wideo IP jeden do podglądu, drugi do zapisu. Oba strumienie kierowane są do systemu wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami M3S (produkcji Polixel S.A.). Podgląd 25 kl/s, zapis 12 kl/s. Miejsca i sposoby instalacji urządzeń Wstęp Kodery wideo IP oraz kamery IP stacjonarne i szybkoobrotowe należy montować w temperaturze nie niższej niż 0 st. C. i bez występowania opadów atmosferycznych w postaci deszczu lub śniegu. Kodery wideo IP Kodery wideo IP montować w sposób trwały na metalowych półkach wysuwnych w szafie ITS. Kamery IP stacjonarne Kamery IP stacjonarne wideo nadzoru należy montować w optymalnym miejscu, w celu osiągnięcia jak najlepszego pola widzenia, na istniejących konstrukcjach poziomych lub pionowych sygnalizacji świetlnych lub latarniach oświetlenia ulicznego, ewentualnie na słupach trakcji tramwajowej. Wysokość montażu kamer wideo nadzoru to ok. 6-7m w zależności od lokalnych uwarunkowań. Wysokość montażu kamer Zarządzania Zdarzeniami to ok. 8m w zależności od lokalnych uwarunkowań. Kamery należy montować w sposób trwały i stabilny za pomocą dedykowanych uchwytów i ew. przedłużek odpornych na warunki atmosferyczne. Kamery IP szybkoobrotowe Kamery IP szybkoobrotowe należy montować w optymalnym miejscu, w celu osiągnięcia jak najlepszego pola widzenia, na istniejących konstrukcjach pionowych sygnalizacji świetlnych lub 4

5 latarniach oświetlenia ulicznego, ewentualnie na słupach trakcji tramwajowej. Wysokość montażu ok. ok. 8-12m w zależności od lokalnych uwarunkowań. Kamery należy montować w sposób trwały i stabilny za pomocą dedykowanych uchwytów odpornych na warunki atmosferyczne. Okablowanie zasilające Wstęp Kable zasilające układać w temperaturze nie niższej niż 0 st. C. Po ułożeniu dokonać niezbędnych pomiarów i stanu połączeń elektrycznych. Okablowanie zasilające koderów wideo IP Okablowanie zasilające koderów wideo IP należy wykonać dedykowanymi kabelkami zasilającymi (w komplecie z urządzeniem) o dł. 2m, z filtrem zasilania. Napięcie zasilające koder wideo IP to 12VDC. Kabelki zasilające podłączać do dedykowanych zbiorczych listew zasilających w szafie ITS. Okablowanie zasilające kamer IP stacjonarnych i szybkoobrotowych Zasilanie kamer IP stacjonarnych i szybkoobrotowych należy wykonywać okablowaniem typu YKYżo3x1,5 z szafy ITS. Doprowadzone napięcie do kamery to 230VAC, które następnie ma być transformowane przez zasilacz 230VAC/12VDC dla kamer stacjonarnych oraz zasilacz 230VAC/24VAC dla kamer szybkoobrotowych. Zasilacz dla kamery stacjonarnej należy umieścić w obudowie zewn. kamery stacjonarnej natomiast zasilacz kamery szybkoobrotowej należy umieścić w dodatkowej skrzynce obok kamery. Okablowanie sygnałowe Wstęp Kable sygnałowe układać w temperaturze nie niższej niż 0 st. C. Po ułożeniu dokonać niezbędnych pomiarów i stanu połączeń elektrycznych. Okablowanie sygnałowe koderów wideo IP Okablowanie sygnałowe do połączeń 10/100 BaseT Ethernet, pomiędzy koderem wideo IP a switch em, należy wykonać Patchcordem kat.5e w szafie ITS. Połączenie między koderem wideo IP a kartą Terra należy wykonać dedykowanym Patchcordem BNC w szafie ITS. Okablowanie sygnałowe kamer IP stacjonarnych i szybkoobrotowych Okablowanie sygnałowe kamer IP stacjonarnych i szybkoobrotowych do połączeń 10/100 BaseT Ethernet należy wykonać kablem typu FTP-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5. Przychodzące kable z kamer (TCP/IP) należy bezpośrednio rozszyć na panelu RJ45. Dalsze połączenia pomiędzy panelem a urządzeniami wykonać Patchcordami kat.5e. W przypadku kamer IP, które znajdują się ponad 90m od szafy ITS, należy stosować okablowanie światłowodowe. Za pomocą kabla światłowodowego A-DQ(ZN)B2Y min. 8 włókien należy wykonać połączenie pomiędzy szafą ITS a switch`em z media konwerterem, który należy umieścić w puszce szczelnej o IP65 zamontowanej na konstrukcji wsporczej sygnalizacji świetlnej. Rozdział sygnału na poszczególne kamery ma być wykonany w switch`u. Połączenie od switch`a bezpośrednio do kamery wykonać kablem FTP-OUTDOOR-KAT5 4x2x0,5. Połączenia światłowodów w szafie należy wykonać z wykorzystaniem patchcordów światłowodowych systemu E2000/APC i pigtaili systemu E2000/APC. Stosowane urządzenia Kodery wideo IP W systemie ITS Wrocław należy stosować kodery wideo IP (np. CPLXVS01) o minimalnych parametrach: - zgodność z systemem wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami: M3S (produkcji Polixel S.A.). - kompresja MJPEG / H.264 Dual Streaming. - jednoczesna transmisja 2 niezależnych, konfigurowalnych strumieni wideo. - pierwszy strumień 25 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H drugi strumień 12 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H

6 - konfigurowalna ilość kl./s i bit rate (CBR/VBR). - 6 poziomów kompresji (MJPEG / H.264). - interfejs LAN 10/100 BaseT Ethernet (auto sensing). - 1 wejście wideo Composite. - 1 wyjście wideo. - 1 wejście alarmowe. - 1 wyjście alarmowe. - port COM RS-232, port AUX może być skonfigurowany jako RS-485. Max. prędkość: bit/s - wywołanie CGI przez komendę, zdarzenie lub harmonogram. - możliwość konfigurowania przez port szeregowy, WEB i Telnet. - zdalna aktualizacja firmware przez Telnet, FTP lub przeglądarkę WEB. - konfigurowanie urządzenia przez przeglądarkę WEB. - wielopoziomowe zabezpieczenie użytkownika w dostępie do urządzenia. - obsługa protokołów HTTP, TCP/IP, FTP, Telnet, RARP, PPP, PAP, CHAP, SNMP, klient SMTP ( ), DHCP, NTP, Java, RTP/RTSP, UPnP. - zasilanie wejściowe: 12VDC. - pobór mocy: 12VDC, 500mA. - temperatura pracy: 0 C ~ 50 C. - wilgotność pracy: 20~80% RH. - wąsy montażowe zintegrowane z urządzeniem, umożliwiające montaż do podłoża. Kamery IP stacjonarne W systemie ITS Wrocław należy stosować kamery IP stacjonarne (np. CPLX4220TDN) o minimalnych parametrach: - zgodność z systemem wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami: M3S (produkcji Polixel S.A.). - kompresja MJPEG / H.264 Dual Streaming. - jednoczesna transmisja 2 niezależnych, konfigurowalnych strumieni wideo. - pierwszy strumień 25 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H drugi strumień 12 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H konfigurowalna ilość kl./s i bit rate (CBR/VBR). - 6 poziomów kompresji (MJPEG / H.264). - interfejs LAN 10/100 BaseT Ethernet (auto sensing). - przetwornik 1/3" Sony Super HAD Color CCD - rozdzielczość pozioma: 580 TVL (Kolor) / 700 TVL (B/W) - poziom wideo na wyjściu: 1.0 Vp-p, 75 Ohm (wideo Vp-p, synchr Vp-p). - S/N ratio: 52dB (AGC OFF). - montaż obiektywu: C/CS. - min. oświetlenie: min Lux. - sens-up: AUTO / OFF (wybór: x2 ~ x256). - dzień/noc: True Day & Night. - funkcje: BLC, AGC, SDNR (1~32 poziomy), AWB, DIS, - elektroniczna migawka: AUTO / RĘCZNE (x256 ~ 1/50 sek. ~ 1/120,00 sek.), Sens-up oraz Sens-up Limit są wybieralne / bez migotania. - kompensacja zniekształceń 256 punktów (128 nieparzystych, 128 parzystych), - obsługa UART, - obsługa modemu (ISDN, PSTN, GSM), - 1 wyjście composite BNC (75 Ohm / Hi-Z). - 1 wejście alarmowe. - 1 wyjście alarmowe. - 2 porty szeregowe (COM: RS-232, AUX: RS-232 lub RS-485) - wywołanie CGI przez komendę, zdarzenie lub harmonogram. - możliwość konfigurowania przez port szeregowy, WEB i Telnet. - zdalna aktualizacja firmware przez Telnet, FTP lub przeglądarkę WEB. - konfigurowanie urządzenia przez przeglądarkę WEB. - wielopoziomowe zabezpieczenie użytkownika w dostępie do urządzenia. - obsługa protokołów HTTP, TCP/IP, FTP, Telnet, RARP, PPP, PAP, CHAP, SNMP, klient SMTP ( ), DHCP, NTP, Java, RTP/RTSP, UPnP. - zasilanie wejściowe: 12VDC. 6

7 - pobór mocy: 12VDC, 500mA. - temperatura pracy: 0 C ~ 50 C. - wilgotność pracy: 20~80% RH. Kamery IP szybkoobrotowe W systemie ITS Wrocław należy stosować kamery IP szybkoobrotowe (np. CPLX301(39x)) o minimalnych parametrach: - zgodność z systemem wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami: M3S (produkcji Polixel S.A.). - kompresja MJPEG / H.264 Dual Streaming. - jednoczesna transmisja 2 niezależnych, konfigurowalnych strumieni wideo. - pierwszy strumień 25 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H drugi strumień 12 kl./s przy rozdz. 704x576 (PAL) w kompresji H konfigurowalna ilość kl./s i bit rate (CBR/VBR). - 6 poziomów kompresji (MJPEG / H.264). - przetwornik 1/4" Sony Ex-View HAD Progressive Scan CCD. - rozdzielczość pozioma: Kolor: 550 TVL, B/W: 600 TVL. - S/N ratio: 52dB (AGC OFF). - zoom: 39x optyczny, 12x cyfrowy. - ogniskowa: F 1.6 (W) 3.7 (T) f=3.4 ~ 132.6mm. - kąt widzenia: H: (W) ~ 1.56 (T) V: (W) ~ 1.16 (T). - min. oświetlenie: Kolor: 0.6 Lux / F1.6, B/W: 0.06 Lux / F1.6, Lux (Sens up x 256) / F apertura: F 1.6 (W) 3.7 (T). - dzień/noc: Kolor / BW / Auto (filtr Dzień/Noc). - focus: Auto / Ręczny / Pół-automatyczny. - przysłona: Auto / Ręczna. - prędkość migawki: x256, 1/50 ~ 1/10000 sek. - zakres PAN/TILT: Pan: 360 (ciągły), Tilt: 0 ~ 180 (Auto-Flip ON), 0 ~ 90 (Auto-Flip OFF). - prędkość PAN/TILT: Presety: 360 / sek., Ręczny: 0.05 ~ 360 / sek. (proporcjonalny zoom), Skanowanie : 1 ~ 180 / sek. - presety: 128 presetów z opisem / Niezależne ustawienia kamery. - patterny: 4 patterny, 1000 komend/pattern (około 5 minut w czasie normalnej pracy). - skanowanie: 8 skanów. - grupy: 8 grup (max. 20 wpisów na grupę). - harmonogram: 7 reguł (warunek: Dzień, Czas i Akcja, Preset, Skan, Grupa, Pattern). - funkcje: AGC, AWB, BLC, WDR, DNR, DIS, Auto Flip, Auto Parking, Power-up Action, itp. - obsługa UART, - komunikacja: RS protokoły: Auto, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic / Wybór. - interfejs LAN 10/100 BaseT Ethernet (auto sensing). - 1 wyjście wideo CVBS: 1.0 Vp-p (synchr. ujemna) - 8 wejścia alarmowe. - 4 wyjścia przekaźnikowe. - 2 porty szeregowe (COM: RS-232, AUX: RS-232 lub RS-485). - wywołanie CGI przez komendę, zdarzenie lub harmonogram. - możliwość konfigurowania przez port szeregowy, WEB i Telnet. - zdalna aktualizacja firmware przez Telnet, FTP lub przeglądarkę WEB. - konfigurowanie urządzenia przez przeglądarkę WEB. - wielopoziomowe zabezpieczenie użytkownika w dostępie do urządzenia. - obsługa protokołów: HTTP, RTP/RTSP, Multicast, TCP/IP, ARP, ICMP, Telnet, FTP, PPPoE, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, upnp, itd. - zasilanie: 24VAC. - pobór mocy: 24W (grzałka OFF) / 57W (grzałka ON). - temp. pracy: -45 C ~ 50 C. - obudowa: szczelność IP 66 / Struktura wandaloodporna. Obiektywy do kamer IP stacjonarnych Dla kamer IP stacjonarnych należy stosować obiektywy o minimalnych parametrach: - obiektywy zmiennoogniskowe, 7

8 - montaż C/CS na przetwornik 1/3, - auto-iris, - focus: ręczny, - zoom: ręczny. Ogniskowa i kąty widzenia obiektywu należy odpowiednio dobrać podczas projektowania. Obudowy zewn. do kamer IP stacjonarnych Dla kamer IP stacjonarnych należy stosować obudowy zewnętrzne o minimalnych parametrach: - tłoczona aluminiowa konstrukcja i daszek przeciwsłoneczny z poliwęglanu. - obudowa odporna na warunki środowiskowe do zastosowań zewnętrznych. - odchylana na bok część obudowy dla łatwego dostępu do kamery. - klasa IP66, pyłoszczelna, wodoszczelna. - przepusty kablowe w tylnej części obudowy dla łatwego montażu i serwisu. - temperatura pracy: od 35 C do +50 C (wbudowana grzałka i wentylator). - zasilanie wejściowe: 230VAC. - pobór mocy: 45W łącznie z grzałką i wentylatorem. - możliwość montażu zasilacza we wnętrzu obudowy. Obudowy zewn. do kamer IP szybkoobrotowych Dla kamer IP szybkoobrotowych należy stosować dedykowane obudowy, zalecane przez producenta. Minimalne parametry: - obudowa: szczelność IP 66 / Struktura wandaloodporna. - temp. pracy: -45 C ~ 50 C. - zasilanie: 24VAC. - pobór mocy: 24W (grzałka OFF) / 57W (grzałka ON). System M3S Po etapie projektowania skrzyżowania pod kątem wideo nadzoru lub zarządzania zdarzeniami należy odpowiednio: - skonfigurować kodery wideo IP i/lub kamery IP (strumienie wideo, adresacja IP, itp.) do pracy w sieci ITS Wrocław. - zakupić wymaganą ilość licencji do obsługi strumieni wideo z koderów IP / kamer IP. - skonfigurować system M3S/M3S MDA (konfiguracja serwerów, macierzy VNX1, stacji operatorskich, klawiatur PTZ). 8. System wideodetekcji Podstawowe wytyczne: - Identyfikacja pojazdów powinna odbywać się na podstawie kolorowego obrazu z kamer CCD PAL, przełączanych noc/dzień, zasilanych napięciem 230VAC lub 24VAC lub 12VDC umieszczonych w osobnych obudowach. - Obudowa kamery musi być wyposażonych w termostat z grzałką, wymagany stopień ochrony IP66. - Obiektywy kamery powinny umożliwiać precyzyjne dostrojenie pola widzenia kamery dla wymaganego obszaru detekcji (wymagana regulacja AUTO-IRYS). - Panele wykonawcze muszą mieć możliwość instalacji w sterowniku drogowej sygnalizacji świetlnej. - Urządzenie musi mieć możliwość ustawienia co najmniej 25 stref detekcji wirtualnej dla jednej kamery, na których można wykonywać funkcje logiczne OR, AND, NAND, MzN. - Funkcje logiczne powinny umożliwiać wprowadzenia interwałów i zwłok czasowych dla każdej funkcji oddzielnie. - Urządzenie powinno posiadać dwa niezależne procesy nadzoru obrazu: pierwszy przypisywany niezależnie do każdej funkcji logicznej odpowiedzialny za wykrywanie właściwego kontrastu obrazu, drugi nadzorujący poziom sygnału wideo. -Strefy detekcji wirtualnej powinny mieć możliwość wyeliminowania wzbudzeń od poruszających się cieni. - Strefy detekcji wirtualnej powinny mieć możliwość wyboru identyfikacji pojazdów poruszających się zgodnie z kierunkiem ruchu poruszających się przeciwnie do kierunkiem ruchu 8

9 obecności detekcji tylko pojazdów zatrzymanych. - Urządzenie powinno umożliwiać wprowadzenie minimum 4 dodatkowych sygnałów wejściowych. - Ilość wyjść z karty wideodetekcji powinna wynosić minimum 16 dla jednej kamery typu OC. - Urządzenie powinno umożliwiać przekazywanie informacji o stanie zajętości detektorów przez łącze RS Urządzenie powinno umożliwiać łączenia w sieć urządzeń do wideodetekcji przez Ethernet. - Wszystkie procesy powinny odbywać się na jednej karcie urządzenia tj: Obróbka obrazu Identyfikacja pojazdów Wejścia i wyjścia sygnałów Łącze komunikacyjne Wyjście sygnału video Gromadzenie danych o ruchu - System wideodetekcji powinien umożliwić detekcję pojazdów, przy zastosowaniu jednej ogniskowej kamery dla obszaru o długości min. 70m. - System wideodetekcji powinien umożliwić przesłanie informacji do sterownika o złej jakości obrazu przez wyprowadzony potencjał na złączu karty wideodetekcji. - Sposób oprogramowania powinien umożliwiać wprowadzenie obszarów, które będą wykorzystywane do zliczania pojazdów i klasyfikacji. Gromadzenie danych o ruchu w interwałach powinno odbywać się w urządzeniu wideodetekcji. - System wideodetekcji bezwzględnie musi posiadać możliwość podglądu obrazu z kamery wraz z naniesionymi detektorami, w czasie rzeczywistym z prędkością 25 klatek/s. - Musi posiadać możliwość przesłania obrazu bezpośrednio z kamery bez instalacji zewnętrznych, sprzętowych koderów wideo. - Musi posiadać możliwość zdalnej zmiany parametrów z wykorzystaniem sieci Ethernet. - Musi posiadać możliwość wyświetlania na podglądzie sygnału wideo stanów grup sygnalizacyjnych. - Zgodność z normami: CE EN 55011, CE EN 55022, EN , EN , Okablowanie zasilające Zasilanie kamer należy wykonywać okablowaniem typu YKYżo3x1,5 z szafy ITS. Okablowanie sygnałowe Sygnał do kamer rozprowadzić okablowaniem typu XzWDXpek75-1,05/5,0 - połączenia pomicdzy kamerami wideodetekcji a kartami wizji Autoscope Terra. Przychodzące kable z kamer wprowadzić za pomocą złącz BNC na wejścia separatorów wizji SV-1. Dalsze połączenia pomiędzy separatorem wizji i kartą wizji oraz kodera wideo wykonać patchcordami BNC. Po wybudowaniu odcinków linii wykonać pomiary: rezystancji połączeń i rezystancji izolacji. 9. System Dynamicznej Informacji Przystankowej a. Instalacja tablic informacyjnych 9

10 Tablicę Informacyjną LED jednostronną oraz dwustronną (96x144) z modemem montuje się na słupach przystankowych rys. nr 97800B001 Sposób podłączenia: Tablica Informacyjna LED dwustronna (96x144) z modemem podłączona jest do przewodu zasilającego (230V) oraz do serwera lokalnego kablem transmisyjnym FTP, przez który realizowana jest transmisja RS485 np. FTP OUTDOOR kat.5 4x2x0,5. Dla kabla transmisyjnego należy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji i ciągłości żył. Tablica posiada własne zabezpieczenie w postaci wyłącznika nadprądowego S310 C16A. Tablica Informacyjna LED jednostronna (96x144) z modemem podłączona jest do przewodu zasilającego (230V) oraz do serwera lokalnego kablem transmisyjnym FTP, przez który realizowana jest transmisja RS485 np. FTP OUTDOOR kat.5 4x2x0,5. Dla kabla transmisyjnego należy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji i ciągłości żył. Tablica posiada własne zabezpieczenie w postaci wyłącznika nadprądowego S310 C10A. b. Urządzenia sterownicze tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej montować należy w szafach sterowniczych na skrzyżowaniach. Na zestaw sterowniczy składają się: Zasilacz DPP240 należy zasilić z odrębnego obwodu 230VDC z zabezpieczeniem przepięciowym RouterBoard RB450 podłączyć do switcha sieciowego oraz do serwera lokalnego SLDIP i konwerterów TCP/RS. W przypadku instalacji powyżej 2 10

11 tablic na skrzyżowaniu umieścić dodatkowo switch powielający interfejsy Ethernet 4 lub 8-mio wyjściowy. SLDIP komputer przemysłowy wysterowujący tablice, podłączyć do modułu RB450, Konwertery TCP/RS podłączyć do RB450 (jeśli wymagane poprzez dodatkowy switch). Wszystkie powyższe urządzenia zasilić z zasilacza DPP240. Przewody transmisyjne do tablic informacyjnych zabezpieczyć zabezpieczeniami przepięciowymi. Obwody zasilania sieciowego tablic zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi o charakterystyce zwłocznej typu B. 11

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno Obiekt: Stadion im. Alfreda Smoczyka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU i ROZBUDOWA SYSTEMU NA OSIEDLACH: BOHATERÓW, STARY FORDON i ŚRÓDMIEŚCIE Do zadań Wykonawcy w szczególności będzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Rok założenia 1951 Oddział w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45 lublin@elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.eu Umowa nr 14/NS/2012

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a) I. Monitoring wizyjny terminala kontenerowego 1. Założenia projektowe Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA CCTV 13.04.2015

PROMOCJA CCTV 13.04.2015 PROMOCJA CCTV 13.04.2015 NVIP-1DN3020H/IR-1P-II więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie 5 NVIP-2DN3040V/IR-1P więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie 9 1.3 MPX/30fps 2 MPX/30fps

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380) Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania projektu... 2 1.3. Charakterystyka obiektu.... 2 1.4. Zarządzenia i przepisy... 2 1.5. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

NeuroCar Vehicle Identification_PL_2

NeuroCar Vehicle Identification_PL_2 NeuroCar Vehicle Identification_PL_2 Wrocław Copyright 1992-2014 Neurosoft Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub powielanie dokumentu w jakiejkolwiek formie bez zgody Neurosoft jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę materiałów instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania systemu monitoringu

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lwówek Miasto i Gmina Lwówek -1- Spis treści 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.... 4 1.1. Budowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo