Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu znak sprawy: 3/11/D/M/PN/SZP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu znak sprawy: 3/11/D/M/PN/SZP"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Zamówienie o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia r. Oświęcim, kwiecień 2011 r. 1

2 SPIS SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego. II. Tryb udzielenia zamówienia. III. Opis przedmiotu zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. VIII. Wymagania dotyczące wadium. IX. Termin związania ofertą. X. Opis sposobu przygotowania ofert. XI. Miejsce oraz termin składania ofert. XII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. XIX. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ. XX. Udzielenie zamówienia. XXI. Postanowienia końcowe. ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust 1 pkt 1-4 PZP. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 4. Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP. 5. Wykaz podwykonawców. 6. Wzór (projekt) umowy. 7. Karta Gwarancyjna. UWAGA Zastosowane skróty: SIWZ specyfikacje istotnych warunków zamówienia PZP ustawa z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). 2

3 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: POWIAT OŚWIĘCIMSKI - STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU OŚWIĘCIM, ul. WYSPIAŃSKIEGO 10 Wydział prowadzący postępowanie: Biuro ds. Zamówień Publicznych Tel/Fax (033) adres internetowy: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie PZP. Zamówienie o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Urządzenia komputerowe Wkłady barwiące IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli wykonawca złoŝy oświadczenie o spełnianiu warunków na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 2 do SIWZ posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli wykonawca złoŝy oświadczenie o spełnianiu warunków na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 2 do SIWZ. 3

4 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli wykonawca złoŝy oświadczenie o spełnianiu warunków na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 2 do SIWZ sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli wykonawca złoŝy oświadczenie o spełnianiu warunków na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku dysponowania zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do ich udostępnienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w niniejszym dziale SIWZ, na podstawie złoŝonych oświadczeń i dokumentów opisanych w dziale VI niniejszej SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. V.1 winien spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. V.2 powinien spełniać kaŝdy z wykonawców oddzielnie. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP kaŝdy z wykonawców powinien przedłoŝyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust 1 pkt 1-4 PZP (na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 2 do SIWZ oryginał). 2. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, jeŝeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polegał będzie na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b PZP. (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP naleŝy złoŝyć następujące dokumenty: 4

5 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ oryginał). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia (na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 4 do SIWZ oryginał) w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP. UWAGA: JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt 2: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu składa kaŝdy z wykonawców. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 3. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Dokument lub informacje przesłaną faksem naleŝy niezwłocznie przesłać w formie oryginału. 5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iŝ pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŝliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, naleŝy kierować na adres: STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU OŚWIĘCIM, ul. WYSPIAŃSKIEGO 10 Wydział prowadzący postępowanie: Biuro ds. Zamówień Publicznych Fax (033)

6 Koniecznie z dopiskiem: dotyczy dostawy sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi. 7. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia naleŝy kontaktować się z: P. Wiolettą Tomską tel (33) P. Dariuszem Czerwik tel (033) W sprawach związanych z procedurą przetargową naleŝy kontaktować się z: Biurem ds. Zamówień Publicznych tel. (33) VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Wykonawca nie wymaga wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. Odmowa wyraŝenia zgody, o której mowa w pkt. 2 nie powoduje utraty wadium. 4. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania wykonawcy. 6. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 7. JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. 9. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złoŝone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 10. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11. Zaleca się, by kaŝda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŝde przerobienie, 6

7 przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez wykonawcę. 12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 15. ZłoŜenie więcej niŝ jednej oferty lub złoŝenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez wykonawcę. 16. JeŜeli wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom musi w swojej ofercie wskazać powierzoną część zamówienia (na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 5 do SIWZ oryginał). 17. Na ofertę składają się: a) Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ). b) Odpowiednio dokumenty wymienione w części V i VI SIWZ. c) Wykaz podwykonawców (na formularzu wg wzoru określonego na załączniku nr 5 do SIWZ) tylko, jeŝeli wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom. d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Oferty muszą być złoŝone w siedzibie Zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, Dziennik Podawczy - pok. 12 (parter), w terminie do dnia roku, do godziny 11:00 2. Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (ul. Wyspiańskiego 10, Oświęcim) oraz opisane: nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego Oświęcim woj. małopolskie Koniecznie z dopiskiem: dotyczy dostawy sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi Nie otwierać przed dniem r., godz. 11:30 7

8 3. W przypadku przesyłki pocztowej za termin złoŝenia oferty uwaŝa się wpływ przesyłki do siedziby zamawiającego. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 4. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonej oferty pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŝone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA". Koperty oznaczone ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wyspiańskiego 10, w Oświęcimiu, w sali nr 120 na I piętrze, w dniu r. o godzinie 11:30 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY : 1. Cena oferty powinna obejmować: Cenę brutto za cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. 2. Do ceny oferty zamawiający przyjmie cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia. Cenę brutto naleŝy obliczyć od sumy wartości całkowitej netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: Kryterium: Cena oferty: 100% C n C 0 = x 100 % C b C 0 liczba punktów przyznanych za cenę, 8

9 C n - najniŝsza cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia, C b - cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, 100% - waga oferty. 1. Na podstawie ww. kryterium, zamawiający dokona oceny ofert złoŝonych przez wykonawców na wykonanie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najwyŝszą liczbą punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 PZP) zamawiający przed podpisaniem umowy zaŝąda złoŝenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH: Wzór (projekt) umowy stanowi zał. nr 6 do SIWZ. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP, na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2-4 PZP przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 9

10 XIX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ: 1. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niŝ 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 4. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej j.w. 5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej j.w. 6. JeŜeli w postępowaniu prowadzonym zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. XX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w PZP oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 2. O odrzuceniu ofert(-y), o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o terminie określonym zgodnie z art. 94 PZP (po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta) zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złoŝyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, (podając uzasadnienie faktyczne i prawne - dotyczy informacji określonych w art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP). 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej: oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń". 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem albo 10 dni jeŝeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. 5. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5- dniowego lub 10-dniowego terminu, jeŝeli w postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 6. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP. 10

11 XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagań w związku z art. 29 ust. 4 PZP. 8. Oferent winien uwaŝnie prześledzić treść SIWZ. 9. Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem oferenta i moŝe skutkować wykluczeniem oferenta lub odrzuceniem oferty. 10. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących złoŝonej oferty oraz (z zastrzeŝeniem art. 87 ust.2 PZP) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 11. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 PZP. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 12. Zamawiający poprawi w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 13. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust 1, jeŝeli: - jest niezgodna z PZP, - jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP, - jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - zawiera błędy w obliczeniu ceny, - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, - jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 14. Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeŝeli: - nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŝszą ceną przewyŝsza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝe zamawiający moŝe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, - w przypadkach gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie i zamawiający wezwał 11

12 wykonawców, którzy złoŝyli te oferty do złoŝenia w określonym terminie ofert dodatkowych, a zostały złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, - postępowanie obarczone jest niemoŝliwą do usunięcia wadą uniemoŝliwiającą zawarcie niepodlegającej uniewaŝnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 15. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, - złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie PZP. Oświęcim, dnia r. Zatwierdzono: Podpis: 12

13 Załącznik nr 1... (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) Adres: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi. składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach: Lp Przedmiot zamówienia 1 Drukarka atramentowa A3 2 Tusze do w/w drukarki 3 Drukarka atramentowa A3 4 Tusze do w/w drukarki Jedn. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto CPV szt zestaw 5 szt. 1 (SGG) zestaw 5 (SGG)

14 5 AccessPoint WiFi szt Switch szt Komputer szt Laptop szt Netbook szt Kabel przedłuŝający USB szt Karta graficzna szt Toner do drukarki HP LaserJet Toner do drukarki HP LaserJet Toner do drukarki HP LaserJet p3005d 15 Toner do drukarki HP LaserJet Toner do drukarki HP LaserJet p Toner do drukarki HP LaserJet p Bęben do drukarki Brother HL Toner do drukarki Lexmark T Toner do drukarki Lexmark E Bęben do drukarki Lexmark E Tusz do drukarki HP DeskJet 840/990cxi/1280/9300 czarny 23 Tusz do drukarki HP DeskJet 840/990cxi/1280/9300 kolor 24 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-czarny 25 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-cyan 26 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-magenta szt. 25 (20 ORG, 5 SGG) szt. 7 (5 ORG, 2 SGG) szt. 5 szt. 25 szt. 50 (20 ORG, 30 SGG) szt. 25 (15 ORG, 10 SGG) szt. 1 szt. 5 szt. 30 szt. 10 szt. 25 (10 ORG, 15 SGG) Szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) 14

15 27 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-yellow 28 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-photo cyan 29 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-photo magenta 30 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-red 31 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-green 32 Toner do drukarki Samsung SCX Toner do drukarki OKI B430d 34 Bęben do drukarki OKI B430d 35 Tusz Canon Pixma IX 4000-czarny 36 Tusz Canon Pixma IX magneta 37 Tusz Canon Pixma IX yellow 38 Tusz Canon Pixma IX cyan 39 Toner do drukarki DocuJet 4021/Konica Minolta Bizhub Bęben do drukarki DocuJet 4021/Konica Minolta Bizhub Toner do drukarki HP LaserJet M4345MFP 42 Toner do drukarki Lexmark T640 Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 1 szt. 15 szt. 5 szt. 25 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 15 szt. 2 szt. 10 szt. 4 (SGG) RAZEM x x x x 15

16 Ad.1 Drukarka atramentowa A3 2 szt.: Rozdzielczość druku: maks x 1200 dpi; Metoda drukowania : 4-atramentowa głowica drukująca z mikrodyszami; Szybkość drukowania z jakością foto-labu: Zdjęcie 10 x 15 cm bez obramowania: nie mniej niŝ 50 sekund (standardowo), A3+: nie mniej niŝ 165 sekund (standardowo); Konfiguracja wkładów z atramentami: Technologia oddzielnych zbiorników z atramentem 4 odrębne zbiorniki; Typy nośników: papier zwykły, koperty, Photo Paper Pro, Photo Paper Plus Glossy, Photo Paper Plus Double Sided, Photo, Glossy Photo Paper, Matte Photo Paper, High Resolution Paper, folie Transparency, Photo Stickers; Podajnik arkuszy: nie mniej niŝ 150 arkuszy A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub Commercial 10), 25 x 30 cm (10 x 12 cali), 20 x 25 cm (8 x 10 cali), 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, karta kredytowa (54 x 86 mm); Gramatura nośników: gramatura od 64 do 105 g/m² i obsługa nośników specjalnych do 273 g/m²; Typ interfejsu PC: USB 2.0 Hi-Speed; Wymagania systemowe minimalne: System Windows (Windows XP, Windows 2000, Windows Me lub Windows 98), interfejs USB, Kabel USB; Gwarancja 12 miesięcy Ad. 2 Oryginalny zestaw tuszy do ww. drukarki 5 zestawów; Gwarancja 12 miesięcy. Ad.3 Drukarka atramentowa A3-1szt.: Rozdzielczość druku: maks x 2400 dpi; Metoda drukowania: 8-atramentowa głowica drukująca z mikrodyszami; Szybkość drukowania z jakością foto-labu: A3+: około 83 s (standardowo); Szybkość drukowania mono: 16 str./min; Szybkość drukowania w kolorze: 15 str./min; Konfiguracja wkładów z atramentami: Technologia oddzielnych zbiorników z atramentem 8 odrębnych zbiorników; Typy nośników: Papier zwykły, koperty, papier artystyczny, papier fotograficzny, papier fotograficzny Plus Glossy II, papier fotograficzny Plus Semi-gloss, papier fotograficzny połyskujący, matowy papier fotograficzny, papier o wysokiej rozdzielczości, zdjęcia samoprzylepne; Podawanie nośnika: Podajnik arkuszy: maks. 150 arkuszy; Przedni podajnik: 1 arkusz; Taca DVD/CD: 1 dysk DVD lub CD z moŝliwością nadruku; Formaty nośników: Podajnik arkuszy: A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 25 x 30 cm (10 x 12 cali), 20 x 25 cm (8 x 10 cali), 13 x 18 cm, 10 x 15 cm; Przedni podajnik: 36 x 43 cm (14 x 17 cali) i powyŝsze; Gramatura nośników Podajnik arkuszy: od 64 do 105 g/m² i obsługa nośników specjalnych do 300 g/m²; Nadruk na DVD/CD: Dostępne standardowo; Drukowanie dwustronne (dupleks): Dostępne w trybie podawania ręcznego tylko przy uŝyciu zwykłego papieru formatu A3+, A3, A4, B5, A5 i Letter (tylko system Windows); Drukowanie bez marginesów: Tak; Typ interfejsu PC: USB 2.0 Hi-Speed; Typ interfejsu - aparat fotograficzny: Port drukowania bezpośredniego: bezpośrednie drukowanie zdjęć z aparatów i kamer zgodnych ze standardem PictBridge; Platforma systemowa: Windows, Mac OS X ; Kabel USB; Gwarancja 12 miesięcy; Ad. 4 Oryginalny zestaw tuszy do ww. drukarki 5 zestawów; Gwarancja 12 miesięcy Ad.5 AccessPoint WiFi 2szt.: Max prędkość WAN: 54Mbit/s; Moc wyjściowa radia: 20 dbm; Ilość gniazd antenowych: 1 szt.; Typ gniazd antenowych: RSMA; Antena: Odkręcana; Ilość gniazd kablowych RJ45: 5 szt.; Standard radiowy: 54 Mbps g; Standard przewodowy: 802.3x Full duplex; Pasmo: 2,4 GHz; Tryb pracy: AP, AP Client, Universal Repeater, WISP, Bridge - WDS, Bridge - Point to Multi-Point, Bridge - Point to Point; Funkcje: WDS Site Survey oraz skanowanie/przeglądanie sieci dookoła środowiska pracy Acces Pointa, moŝliwość uratowania Acces Pointa w przypadku uszkodzenia bootloadera, zabezpieczenie przed przeciąŝeniem Acces Pointa, dostrojenie parametrów pracy radia na większych dystansach, Extended Security Features : WEP, WPA oraz WPA2, ukrywanie SSID, kontrola dostępu na 16

17 podstawie adres MAC; Zarządzanie: HTTP / Telnet; Zabezpieczenia: klucze : 64/128-bit, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, MAC Access Control, Hide ESSID, WPA Enterprise support in AP/WDS mode; Dodatkowe fukcjonalności : AP, Bridge, Client, Repeater Router oraz Gateway mode, WISP Client Router mode, WISP + Universal Repeater Mode, Telnet, DHCP Relay, g Protection, MAC Access Control, 5 portów LAN (4 x LAN, 1 x WAN), zabezpieczenie bootoadera trybem serwisowym; Gwarancja 12 miesięcy. Ad.6 Switch 1szt.: Liczba portów 10/100 Mbps: 48 szt.; Liczba portów 1000 Mbps: 2 szt.; Porty mini-gbic: 2 sloty SFP; Liczba slotów: 2 szt.; Standardy sieciowe: IEEE Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T; Przepustowość: Magistrala 17.6 Gbps, do 13 milionów PPS; Trunk: Tak; Spanning Tree: IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; Zarządzalność: HTTP oraz Telnet; Secure Sockets Layer (SSL), SSHv1/SSHv2 Secure Shell; QoS: Tak; VLAN: IEEE 802.1Q VLANs; MontaŜ w szafach RACK: 19" Rack 1U; Obsługiwane protokoły: UDP, TFTP, ICMP, TCP, ARP, TELNET, BOOTP, SNTP, IGMP, LACP, MSTP, LLDP, SNMP; Algorytm przełączania: Store And Forward; Bufor pamięci: co najmniej 512KB; 48 portów RJ-45 10/100 z automatycznym rozpoznawaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u); Auto-MDIX; 2 porty 10/100/1000 RJ-45 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3,100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab); Tryb dupleks: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000Base-T: tylko pełny dupleks; Typy nośników: Auto-MDIX; 2 wolne gniazda mini-gbic (SFP); 1 port szeregowy konsoli RJ-45; MIPS 32 przy 300 MHz, 16 MB flash, 128 MB SDRAM. Gwarancja co najmniej 36 miesięcy. Ad. 7 Komputer 2 szt.: Procesor: dwurdzeniowy co najmniej 3GHz, cache co najmniej 4MB; Płyta główna: socket 1156, obsługiwana pamięć DDR3, zintegrowana karta graficzna ze złączami DVI-D,D-SUB, dźwiękowa i sieciowa 1 Gbit, złącze PCI-Express x16 1szt., PCI Express x 1 1szt., 8 portów USB; Pamięć RAM: 4 GB DDR3-1333, Dysk twardy: 250GB SATA II; Napęd optyczny: DVD+/-RW; Obudowa: Midi Tower ATX z cichym zasilaczem co najmniej 300W; Mysz optyczna z nowoczesnym sensorem optycznym, 1 rolka do przewijania ekranu, 3 przyciski (1 ukryty w rolce), złącze USB; Klawiatura standardowa, złącze PS/2 (USB); System operacyjny: Windows 7 Professional 32-bit; Microsoft Office 2010 dla Małych Firm OEM PL; Spełnia normy CE, ROHS; Gwarancja 36 miesięcy. Ad. 8 Laptop 2 szt.: Procesor: Intel Core i3-370, 2,4 GHz, 3MB pamięci podręcznej cache; Matryca: 15,6, WXGA 1366x768 (16:9) matowa, wyświetlacz LED HD; Pamięć RAM: co najmniej 3GB DDR3 SDRAM 1333MHz; Dysk twardy: co najmniej 320GB SATA II 7200 obr/min.; Napęd optyczny: Super Multi DVD+/-RW/RAM; Karta graficzna: zintegrowana ATI Mobility Radeon 512MB; Karta dźwiękowa: zintegrowana HD Audio; Wbudowane głośniki i mikrofon: Tak; Karta sieciowa LAN: 10/100/1000Mbit Ethernet; Karta sieciowa WiFi: zgodna z 802,11 b/g/n; Bluetooth: Tak; ExpressCard 34: Tak; E-SATA: Tak; Kensington Lock: Tak; Złącza HDMI/VGA: Tak; Złącze Line-out/wejście mikrofonu: Tak; Czytnik kart pamięci: SD, MMC, xd, Memory Stick; USB 2.0: 4 szt; Wbudowana kamera: Tak, 2Mpx; 17

18 System operacyjny: Windows 7 Professional 32bit PL OEM; Microsoft Office 2010 dla firm OEM; Urządzenie wskazujące: ClickPad; Akumulator: 6-ogniwowy litowy (47Wh), 5h; Gwarancja międzynarodowa: 12 miesięcy, Gwarancja baterii: 12 miesięcy; Torba na laptop, mysz USB. Ad. 9 Netbook 1szt.: Procesor: nie mniej niŝ 1,66 GHz, 512kB pamięci cache; Matryca: przekątna 10,1, rozdzielczość 1024x600 (5:3), święcąca podświetlana LED; Pamięć RAM: 1GB DDR3; Dysk twardy: 250GB SATA 7200 obr/min.; Napęd FDD: nie; Karta graficzna: min. 256 MB; Karta dźwiękowa: HD Audio; Karta sieciowa LAN: 10/100 Mbps Ethernet; Karta sieciowa WiFi: zgodna z b/g/n; Bluetooth: tak; Kensington lock: tak; Wyjście VGA (RGB): tak; Line-out/Wejście mikrofonu: tak; Czytnik kart pamięci: 5 w 1; Porty USB 2.0: 3 szt.; System operacyjny: Windows 7 Starter 32bit PL; Długość pracy na baterii: min. 4h; Gwarancja 12 miesięcy; Gwarancja baterii: 12 miesięcy; Mysz USB, torba na laptop. Ad. 10 Kabel przedłuŝający USB - 10 szt.: Długość kabla: 2 m; Zakończenie kabla: męski-ŝeński; Ekranowany: tak; Gwarancja: 12 miesięcy; Ad. 11 Karta graficzna - 2 szt.: Typ złącza: PCI-E x16; typ pamięci: DDR2; technologia skalowania: SLI; szyna pamięci: 64bit; pamięć: 512mb; max rozdzielczość: 2560x1600; wyjścia: D-Sub, DVI-I, HDMI; obsługiwane standardy: DirectX 10, OpenGL; obsługa dwóch monitorów: tak; Gwarancja 12 miesięcy. Ad. 12 Toner HP LaserJet 1320: Q5949X 25 szt.: Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet 1320 umoŝliwiający wydruk do 6000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 13 Toner HP LaserJet 1300: Q2613X - 7 szt.: Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet 1300 umoŝliwiający wydruk do 4000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 14 Toner HP LaserJet p3005d: Q7551X - 5 szt.: Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet p3005d umoŝliwiający wydruk do stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 15 Toner HP LaserJet 1010/1015/1022: Q2612A - 25 szt.: Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet 1010/1015 umoŝliwiający wydruk do 2000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 16 Toner HP LaserJet p2050/2055: CE505X - 50 szt.: Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet p2050/2055 umoŝliwiający wydruk do 6500 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 12 miesiące. 18

19 Ad. 17 Toner HP LaserJet p2015: Q7553X - 25 szt.: Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet p2015 umoŝliwiający wydruk do 7000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 18 Bęben Brother HL-5240: DR szt. Oryginalny bęben do drukarki Brother HL-5240 o wydajności do stron, gwarancja 24 miesiące. Ad. 19 Toner Lexmark T420: 12A szt.: Oryginalny toner do drukarki Lexmark T420 umoŝliwiający wydruk do 5000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 20 Toner Lexmark E120: 12016SE - 30 szt.: Oryginalny toner do drukarki Lexmark E120 umoŝliwiający wydruk do 2000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 21 Bęben Lexmark E120: 12026XW - 10 szt.: Oryginalny bęben do drukarki Lexmark E120, gwarancja 24 miesiące. Ad. 22 Tusz HP DeskJet 840/990cxi/1280c: 51645AE - 25 szt.: Oryginalny tusz czarny do drukarki HP DeskJet 840/990cxi/1280c o pojemności co najmniej 42ml, gwarancja 24 miesiące. Ad. 23 Tusz HP DeskJet 840/990cxi/1280c: C6578DE - 20 szt.: Oryginalny tusz kolorowy do drukarki HP DeskJet 840/990cxi/1280c o pojemności co najmniej 19ml, gwarancja 24 miesiące. Ad. 24 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8BK 20 szt.: Oryginalny tusz czarny do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 25 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8C - 20 szt.: Oryginalny tusz cyan do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 26 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8M - 20 szt.: Oryginalny tusz magenta do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 27 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8Y - 20 szt.: Oryginalny tusz yellow do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 28 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8PC - 20 szt.: Oryginalny tusz photo cyan do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. 19

20 Ad. 29 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8PM - 20 szt.: Oryginalny tusz photo magenta do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 30 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8R - 20 szt.: Oryginalny tusz red do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 31 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8G - 20 szt.: Oryginalny tusz green do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 32 Toner Samsung SCX-4720: SCX-4720D5/SEE - 1 szt.: Oryginalny toner do drukarki Samsung SCX-4720 umoŝliwiający wydruk do 5000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 33 Toner OKI B430d: szt.: Oryginalny toner do drukarki OKI B430d umoŝliwiający wydruk do 3500 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 34 Bęben OKI B430d: szt.: Oryginalny bęben do drukarki OKI B430d umoŝliwiający wydruk do stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 35 Tusz Canon Pixma IX4000: PGI-5Bk - 25 szt.: Oryginalny tusz czarny do drukarki Canon Pixma IX4000 o pojemności co najmniej 26ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 36 Tusz Canon Pixma IX4000: CLI8M - 20 szt.: Oryginalny tusz magenta do drukarki Canon Pixma IX4000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 37 Tusz Canon Pixma IX4000: CLI8Y - 20 szt.: Oryginalny tusz yellow do drukarki Canon Pixma IX4000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 38 Tusz Canon Pixma IX4000: CLI8C - 20 szt.: Oryginalny tusz cyan do drukarki Canon Pixma IX4000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 39 Toner Minolta Bizhub 211/DocuJet 4021: TN-114 (2x413g) - 15 szt. Oryginalny toner do urządzenia Minolta Bizhub 211/DocuJet 4021 TN-114 o pojemności 413g, gwarancja 24 miesiące. Ad. 40 Bęben Minolta Bizhub 211/DocuJet 4021: DR szt. Oryginalny bęben do urządzenia Minolta Bizhub 211/DocuJet 4021 DR-114 o wydajności do stron, gwarancja 24 miesiące. 20

21 Ad. 41 Toner HP LaserJet M4345MFP; Q5945A - 10 szt.: Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet M4345MFP umoŝliwiający wydruk do stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 42 Toner Lexmark T640: 64016SE - 4 szt.: Oryginalny toner do drukarki Lexmark T640 umoŝliwiający wydruk do 5000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Przedmiot zamówienia winien być równowaŝny i nie gorszy niŝ określony w załączniku Nr 1 do SIWZ. 1. Cena brutto za realizację całego zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ wynosi... zł (słownie:......) 2. Oświadczamy, Ŝe przedstawiona w ofercie cena jest kompletna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 4. Oświadczamy, Ŝe wykonamy przedmiot zamówienia w terminie: 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 5. Akceptujemy termin płatności faktury: 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury VAT. 6. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, rzetelne i prawdziwe. 7. Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:... Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 21

22 Załącznik nr (miejscowość, data) Wykonawca OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 22 UST. 1 PZP O SPEŁNIANIU WARUNKÓW* Oświadczam(y), Ŝe spełniam(y) warunki z art. 22 ust. 1 PZP, a w tym: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy *vide część V i VI SIWZ. 22

23 Załącznik nr (miejscowość, data) Wykonawca OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PZP O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU* Oświadczam(y), Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.... Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy * oświadczenie składają wszyscy wykonawcy (vide część V i VI SIWZ). 23

24 Załącznik nr (miejscowość, data) Wykonawca OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 PZP* Oświadczam(y), Ŝe nie zachodzi okoliczność powodująca wykluczenie o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, dotycząca wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.... Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy * oświadczenie składają osoby fizyczne w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP. ( 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009, Nr 226, poz. 1817). 24

25 Załącznik nr (miejscowość, data) Wykonawca WYKAZ PODWYKONAWCÓW Lp. Zakres prac powierzonych podwykonawcom Wartość prac powierzonych podwykonawcom... Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 25

26 Załącznik nr 6 W dniu. pomiędzy: Wzór umowy Powiatem Oświęcimskim - Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu NIP z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, w imieniu którego działają: 1. Józef Krawczyk Starosta Oświęcimski 2. Zbigniew Starzec Wicestarosta, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a firmą:..wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS:, zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz materiałami eksploatacyjnymi wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 1. Niniejsza umowa winna być wykonana w terminie do 14-tu dni od daty jej podpisania Przedmiot umowy, o którym mowa w 1 Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego Za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę:.zł brutto (słownie: ) w terminie 14-tu dni od daty doręczenia faktury za całą dostawę sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ. W/w. kwota obejmuje koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz ich złoŝenie w magazynie Zamawiającego. Dostarczenie towaru zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 2. Za datę zapłaty uwaŝa się dzień złoŝenia polecenia przelewu w Banku Zamawiającego. 4 Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonego towaru o którym mowa w 1 niniejszej umowy, który posiada odpowiednie atesty i udziela gwarancji na przedmiot zamówienia zgodny z załącznikiem Nr 7 do SIWZ, ponadto zapewnia wymianę wadliwego asortymentu na nowy w ciągu 5-ciu dni od daty zgłoszenia wady. 5 26

27 1. W razie opóźnienia w wykonaniu zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo do kary umownej w wysokości 2% wartości zamówienia, określonej w 3 umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeŝeli szkoda przewyŝszy wysokość kar umownych. 6 Wykonawca moŝe powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia innej osobie, ale jest w takim przypadku odpowiedzialny za jego wykonanie jak za własne Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 prawa zamówień publicznych). 3. Strony dołoŝą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca: 27

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa nowego sprzętu komputerowego oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych. 2. Pod pojęciem fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY... (miejscowość, data) WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie operatu szacunkowego do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę gminną BełŜyce Centrum 1.Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. Jastków 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro

Zapytanie ofertowe nr 1 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro Dotyczy sprawy: Projekt Mała szkoła na miarę XXI wieku Zapytanie ofertowe nr 1 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI. ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH im. W. WITOSA W ROPCZYCACH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI. ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH im. W. WITOSA W ROPCZYCACH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ropczyce, 22 stycznia 2015 r. POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH im. W. WITOSA W ROPCZYCACH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie Załącznik nr 3 - Projekt umowy 2 Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kielce, dnia 12.07.2011r. AO IV.272.35.2011 STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH Al. IX WIEKÓW KIELC 3, 25-516 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 17.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oprogramowania oraz nośników danych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: ACE/BP/MA/212/10 Nazwa oraz adres Zamawiającego: Augustowskie Centrum Edukacyjne Al. Kard. Wyszyńskiego 3 16 300 Augustów tel / fax: 876432861 www.ace.pol.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo