Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu znak sprawy: 3/11/D/M/PN/SZP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu znak sprawy: 3/11/D/M/PN/SZP"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Zamówienie o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia r. Oświęcim, kwiecień 2011 r. 1

2 SPIS SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego. II. Tryb udzielenia zamówienia. III. Opis przedmiotu zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. VIII. Wymagania dotyczące wadium. IX. Termin związania ofertą. X. Opis sposobu przygotowania ofert. XI. Miejsce oraz termin składania ofert. XII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. XIX. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ. XX. Udzielenie zamówienia. XXI. Postanowienia końcowe. ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust 1 pkt 1-4 PZP. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 4. Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP. 5. Wykaz podwykonawców. 6. Wzór (projekt) umowy. 7. Karta Gwarancyjna. UWAGA Zastosowane skróty: SIWZ specyfikacje istotnych warunków zamówienia PZP ustawa z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). 2

3 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: POWIAT OŚWIĘCIMSKI - STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU OŚWIĘCIM, ul. WYSPIAŃSKIEGO 10 Wydział prowadzący postępowanie: Biuro ds. Zamówień Publicznych Tel/Fax (033) adres internetowy: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie PZP. Zamówienie o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Urządzenia komputerowe Wkłady barwiące IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli wykonawca złoŝy oświadczenie o spełnianiu warunków na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 2 do SIWZ posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli wykonawca złoŝy oświadczenie o spełnianiu warunków na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 2 do SIWZ. 3

4 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli wykonawca złoŝy oświadczenie o spełnianiu warunków na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 2 do SIWZ sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli wykonawca złoŝy oświadczenie o spełnianiu warunków na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku dysponowania zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do ich udostępnienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w niniejszym dziale SIWZ, na podstawie złoŝonych oświadczeń i dokumentów opisanych w dziale VI niniejszej SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. V.1 winien spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. V.2 powinien spełniać kaŝdy z wykonawców oddzielnie. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP kaŝdy z wykonawców powinien przedłoŝyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust 1 pkt 1-4 PZP (na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 2 do SIWZ oryginał). 2. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, jeŝeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polegał będzie na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b PZP. (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP naleŝy złoŝyć następujące dokumenty: 4

5 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ oryginał). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia (na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 4 do SIWZ oryginał) w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP. UWAGA: JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt 2: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu składa kaŝdy z wykonawców. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 3. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Dokument lub informacje przesłaną faksem naleŝy niezwłocznie przesłać w formie oryginału. 5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iŝ pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŝliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, naleŝy kierować na adres: STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU OŚWIĘCIM, ul. WYSPIAŃSKIEGO 10 Wydział prowadzący postępowanie: Biuro ds. Zamówień Publicznych Fax (033)

6 Koniecznie z dopiskiem: dotyczy dostawy sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi. 7. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia naleŝy kontaktować się z: P. Wiolettą Tomską tel (33) P. Dariuszem Czerwik tel (033) W sprawach związanych z procedurą przetargową naleŝy kontaktować się z: Biurem ds. Zamówień Publicznych tel. (33) VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Wykonawca nie wymaga wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. Odmowa wyraŝenia zgody, o której mowa w pkt. 2 nie powoduje utraty wadium. 4. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania wykonawcy. 6. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 7. JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. 9. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złoŝone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 10. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11. Zaleca się, by kaŝda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŝde przerobienie, 6

7 przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez wykonawcę. 12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 15. ZłoŜenie więcej niŝ jednej oferty lub złoŝenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez wykonawcę. 16. JeŜeli wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom musi w swojej ofercie wskazać powierzoną część zamówienia (na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 5 do SIWZ oryginał). 17. Na ofertę składają się: a) Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ). b) Odpowiednio dokumenty wymienione w części V i VI SIWZ. c) Wykaz podwykonawców (na formularzu wg wzoru określonego na załączniku nr 5 do SIWZ) tylko, jeŝeli wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom. d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Oferty muszą być złoŝone w siedzibie Zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, Dziennik Podawczy - pok. 12 (parter), w terminie do dnia roku, do godziny 11:00 2. Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (ul. Wyspiańskiego 10, Oświęcim) oraz opisane: nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego Oświęcim woj. małopolskie Koniecznie z dopiskiem: dotyczy dostawy sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi Nie otwierać przed dniem r., godz. 11:30 7

8 3. W przypadku przesyłki pocztowej za termin złoŝenia oferty uwaŝa się wpływ przesyłki do siedziby zamawiającego. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 4. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonej oferty pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŝone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA". Koperty oznaczone ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wyspiańskiego 10, w Oświęcimiu, w sali nr 120 na I piętrze, w dniu r. o godzinie 11:30 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY : 1. Cena oferty powinna obejmować: Cenę brutto za cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. 2. Do ceny oferty zamawiający przyjmie cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia. Cenę brutto naleŝy obliczyć od sumy wartości całkowitej netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: Kryterium: Cena oferty: 100% C n C 0 = x 100 % C b C 0 liczba punktów przyznanych za cenę, 8

9 C n - najniŝsza cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia, C b - cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, 100% - waga oferty. 1. Na podstawie ww. kryterium, zamawiający dokona oceny ofert złoŝonych przez wykonawców na wykonanie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najwyŝszą liczbą punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 PZP) zamawiający przed podpisaniem umowy zaŝąda złoŝenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH: Wzór (projekt) umowy stanowi zał. nr 6 do SIWZ. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP, na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2-4 PZP przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 9

10 XIX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ: 1. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niŝ 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 4. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej j.w. 5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej j.w. 6. JeŜeli w postępowaniu prowadzonym zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. XX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w PZP oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 2. O odrzuceniu ofert(-y), o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o terminie określonym zgodnie z art. 94 PZP (po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta) zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złoŝyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, (podając uzasadnienie faktyczne i prawne - dotyczy informacji określonych w art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP). 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej: oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń". 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem albo 10 dni jeŝeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. 5. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5- dniowego lub 10-dniowego terminu, jeŝeli w postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 6. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP. 10

11 XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagań w związku z art. 29 ust. 4 PZP. 8. Oferent winien uwaŝnie prześledzić treść SIWZ. 9. Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem oferenta i moŝe skutkować wykluczeniem oferenta lub odrzuceniem oferty. 10. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących złoŝonej oferty oraz (z zastrzeŝeniem art. 87 ust.2 PZP) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 11. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 PZP. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 12. Zamawiający poprawi w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 13. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust 1, jeŝeli: - jest niezgodna z PZP, - jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP, - jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - zawiera błędy w obliczeniu ceny, - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, - jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 14. Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeŝeli: - nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŝszą ceną przewyŝsza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝe zamawiający moŝe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, - w przypadkach gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie i zamawiający wezwał 11

12 wykonawców, którzy złoŝyli te oferty do złoŝenia w określonym terminie ofert dodatkowych, a zostały złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, - postępowanie obarczone jest niemoŝliwą do usunięcia wadą uniemoŝliwiającą zawarcie niepodlegającej uniewaŝnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 15. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, - złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie PZP. Oświęcim, dnia r. Zatwierdzono: Podpis: 12

13 Załącznik nr 1... (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) Adres: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi. składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach: Lp Przedmiot zamówienia 1 Drukarka atramentowa A3 2 Tusze do w/w drukarki 3 Drukarka atramentowa A3 4 Tusze do w/w drukarki Jedn. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto CPV szt zestaw 5 szt. 1 (SGG) zestaw 5 (SGG)

14 5 AccessPoint WiFi szt Switch szt Komputer szt Laptop szt Netbook szt Kabel przedłuŝający USB szt Karta graficzna szt Toner do drukarki HP LaserJet Toner do drukarki HP LaserJet Toner do drukarki HP LaserJet p3005d 15 Toner do drukarki HP LaserJet Toner do drukarki HP LaserJet p Toner do drukarki HP LaserJet p Bęben do drukarki Brother HL Toner do drukarki Lexmark T Toner do drukarki Lexmark E Bęben do drukarki Lexmark E Tusz do drukarki HP DeskJet 840/990cxi/1280/9300 czarny 23 Tusz do drukarki HP DeskJet 840/990cxi/1280/9300 kolor 24 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-czarny 25 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-cyan 26 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-magenta szt. 25 (20 ORG, 5 SGG) szt. 7 (5 ORG, 2 SGG) szt. 5 szt. 25 szt. 50 (20 ORG, 30 SGG) szt. 25 (15 ORG, 10 SGG) szt. 1 szt. 5 szt. 30 szt. 10 szt. 25 (10 ORG, 15 SGG) Szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) 14

15 27 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-yellow 28 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-photo cyan 29 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-photo magenta 30 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-red 31 Tusz do drukarki Canon Pixma Pro9000-green 32 Toner do drukarki Samsung SCX Toner do drukarki OKI B430d 34 Bęben do drukarki OKI B430d 35 Tusz Canon Pixma IX 4000-czarny 36 Tusz Canon Pixma IX magneta 37 Tusz Canon Pixma IX yellow 38 Tusz Canon Pixma IX cyan 39 Toner do drukarki DocuJet 4021/Konica Minolta Bizhub Bęben do drukarki DocuJet 4021/Konica Minolta Bizhub Toner do drukarki HP LaserJet M4345MFP 42 Toner do drukarki Lexmark T640 Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 20 (10 ORG, 10 SGG) szt. 1 szt. 15 szt. 5 szt. 25 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 15 szt. 2 szt. 10 szt. 4 (SGG) RAZEM x x x x 15

16 Ad.1 Drukarka atramentowa A3 2 szt.: Rozdzielczość druku: maks x 1200 dpi; Metoda drukowania : 4-atramentowa głowica drukująca z mikrodyszami; Szybkość drukowania z jakością foto-labu: Zdjęcie 10 x 15 cm bez obramowania: nie mniej niŝ 50 sekund (standardowo), A3+: nie mniej niŝ 165 sekund (standardowo); Konfiguracja wkładów z atramentami: Technologia oddzielnych zbiorników z atramentem 4 odrębne zbiorniki; Typy nośników: papier zwykły, koperty, Photo Paper Pro, Photo Paper Plus Glossy, Photo Paper Plus Double Sided, Photo, Glossy Photo Paper, Matte Photo Paper, High Resolution Paper, folie Transparency, Photo Stickers; Podajnik arkuszy: nie mniej niŝ 150 arkuszy A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub Commercial 10), 25 x 30 cm (10 x 12 cali), 20 x 25 cm (8 x 10 cali), 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, karta kredytowa (54 x 86 mm); Gramatura nośników: gramatura od 64 do 105 g/m² i obsługa nośników specjalnych do 273 g/m²; Typ interfejsu PC: USB 2.0 Hi-Speed; Wymagania systemowe minimalne: System Windows (Windows XP, Windows 2000, Windows Me lub Windows 98), interfejs USB, Kabel USB; Gwarancja 12 miesięcy Ad. 2 Oryginalny zestaw tuszy do ww. drukarki 5 zestawów; Gwarancja 12 miesięcy. Ad.3 Drukarka atramentowa A3-1szt.: Rozdzielczość druku: maks x 2400 dpi; Metoda drukowania: 8-atramentowa głowica drukująca z mikrodyszami; Szybkość drukowania z jakością foto-labu: A3+: około 83 s (standardowo); Szybkość drukowania mono: 16 str./min; Szybkość drukowania w kolorze: 15 str./min; Konfiguracja wkładów z atramentami: Technologia oddzielnych zbiorników z atramentem 8 odrębnych zbiorników; Typy nośników: Papier zwykły, koperty, papier artystyczny, papier fotograficzny, papier fotograficzny Plus Glossy II, papier fotograficzny Plus Semi-gloss, papier fotograficzny połyskujący, matowy papier fotograficzny, papier o wysokiej rozdzielczości, zdjęcia samoprzylepne; Podawanie nośnika: Podajnik arkuszy: maks. 150 arkuszy; Przedni podajnik: 1 arkusz; Taca DVD/CD: 1 dysk DVD lub CD z moŝliwością nadruku; Formaty nośników: Podajnik arkuszy: A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 25 x 30 cm (10 x 12 cali), 20 x 25 cm (8 x 10 cali), 13 x 18 cm, 10 x 15 cm; Przedni podajnik: 36 x 43 cm (14 x 17 cali) i powyŝsze; Gramatura nośników Podajnik arkuszy: od 64 do 105 g/m² i obsługa nośników specjalnych do 300 g/m²; Nadruk na DVD/CD: Dostępne standardowo; Drukowanie dwustronne (dupleks): Dostępne w trybie podawania ręcznego tylko przy uŝyciu zwykłego papieru formatu A3+, A3, A4, B5, A5 i Letter (tylko system Windows); Drukowanie bez marginesów: Tak; Typ interfejsu PC: USB 2.0 Hi-Speed; Typ interfejsu - aparat fotograficzny: Port drukowania bezpośredniego: bezpośrednie drukowanie zdjęć z aparatów i kamer zgodnych ze standardem PictBridge; Platforma systemowa: Windows, Mac OS X ; Kabel USB; Gwarancja 12 miesięcy; Ad. 4 Oryginalny zestaw tuszy do ww. drukarki 5 zestawów; Gwarancja 12 miesięcy Ad.5 AccessPoint WiFi 2szt.: Max prędkość WAN: 54Mbit/s; Moc wyjściowa radia: 20 dbm; Ilość gniazd antenowych: 1 szt.; Typ gniazd antenowych: RSMA; Antena: Odkręcana; Ilość gniazd kablowych RJ45: 5 szt.; Standard radiowy: 54 Mbps g; Standard przewodowy: 802.3x Full duplex; Pasmo: 2,4 GHz; Tryb pracy: AP, AP Client, Universal Repeater, WISP, Bridge - WDS, Bridge - Point to Multi-Point, Bridge - Point to Point; Funkcje: WDS Site Survey oraz skanowanie/przeglądanie sieci dookoła środowiska pracy Acces Pointa, moŝliwość uratowania Acces Pointa w przypadku uszkodzenia bootloadera, zabezpieczenie przed przeciąŝeniem Acces Pointa, dostrojenie parametrów pracy radia na większych dystansach, Extended Security Features : WEP, WPA oraz WPA2, ukrywanie SSID, kontrola dostępu na 16

17 podstawie adres MAC; Zarządzanie: HTTP / Telnet; Zabezpieczenia: klucze : 64/128-bit, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, MAC Access Control, Hide ESSID, WPA Enterprise support in AP/WDS mode; Dodatkowe fukcjonalności : AP, Bridge, Client, Repeater Router oraz Gateway mode, WISP Client Router mode, WISP + Universal Repeater Mode, Telnet, DHCP Relay, g Protection, MAC Access Control, 5 portów LAN (4 x LAN, 1 x WAN), zabezpieczenie bootoadera trybem serwisowym; Gwarancja 12 miesięcy. Ad.6 Switch 1szt.: Liczba portów 10/100 Mbps: 48 szt.; Liczba portów 1000 Mbps: 2 szt.; Porty mini-gbic: 2 sloty SFP; Liczba slotów: 2 szt.; Standardy sieciowe: IEEE Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T; Przepustowość: Magistrala 17.6 Gbps, do 13 milionów PPS; Trunk: Tak; Spanning Tree: IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; Zarządzalność: HTTP oraz Telnet; Secure Sockets Layer (SSL), SSHv1/SSHv2 Secure Shell; QoS: Tak; VLAN: IEEE 802.1Q VLANs; MontaŜ w szafach RACK: 19" Rack 1U; Obsługiwane protokoły: UDP, TFTP, ICMP, TCP, ARP, TELNET, BOOTP, SNTP, IGMP, LACP, MSTP, LLDP, SNMP; Algorytm przełączania: Store And Forward; Bufor pamięci: co najmniej 512KB; 48 portów RJ-45 10/100 z automatycznym rozpoznawaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u); Auto-MDIX; 2 porty 10/100/1000 RJ-45 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3,100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab); Tryb dupleks: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000Base-T: tylko pełny dupleks; Typy nośników: Auto-MDIX; 2 wolne gniazda mini-gbic (SFP); 1 port szeregowy konsoli RJ-45; MIPS 32 przy 300 MHz, 16 MB flash, 128 MB SDRAM. Gwarancja co najmniej 36 miesięcy. Ad. 7 Komputer 2 szt.: Procesor: dwurdzeniowy co najmniej 3GHz, cache co najmniej 4MB; Płyta główna: socket 1156, obsługiwana pamięć DDR3, zintegrowana karta graficzna ze złączami DVI-D,D-SUB, dźwiękowa i sieciowa 1 Gbit, złącze PCI-Express x16 1szt., PCI Express x 1 1szt., 8 portów USB; Pamięć RAM: 4 GB DDR3-1333, Dysk twardy: 250GB SATA II; Napęd optyczny: DVD+/-RW; Obudowa: Midi Tower ATX z cichym zasilaczem co najmniej 300W; Mysz optyczna z nowoczesnym sensorem optycznym, 1 rolka do przewijania ekranu, 3 przyciski (1 ukryty w rolce), złącze USB; Klawiatura standardowa, złącze PS/2 (USB); System operacyjny: Windows 7 Professional 32-bit; Microsoft Office 2010 dla Małych Firm OEM PL; Spełnia normy CE, ROHS; Gwarancja 36 miesięcy. Ad. 8 Laptop 2 szt.: Procesor: Intel Core i3-370, 2,4 GHz, 3MB pamięci podręcznej cache; Matryca: 15,6, WXGA 1366x768 (16:9) matowa, wyświetlacz LED HD; Pamięć RAM: co najmniej 3GB DDR3 SDRAM 1333MHz; Dysk twardy: co najmniej 320GB SATA II 7200 obr/min.; Napęd optyczny: Super Multi DVD+/-RW/RAM; Karta graficzna: zintegrowana ATI Mobility Radeon 512MB; Karta dźwiękowa: zintegrowana HD Audio; Wbudowane głośniki i mikrofon: Tak; Karta sieciowa LAN: 10/100/1000Mbit Ethernet; Karta sieciowa WiFi: zgodna z 802,11 b/g/n; Bluetooth: Tak; ExpressCard 34: Tak; E-SATA: Tak; Kensington Lock: Tak; Złącza HDMI/VGA: Tak; Złącze Line-out/wejście mikrofonu: Tak; Czytnik kart pamięci: SD, MMC, xd, Memory Stick; USB 2.0: 4 szt; Wbudowana kamera: Tak, 2Mpx; 17

18 System operacyjny: Windows 7 Professional 32bit PL OEM; Microsoft Office 2010 dla firm OEM; Urządzenie wskazujące: ClickPad; Akumulator: 6-ogniwowy litowy (47Wh), 5h; Gwarancja międzynarodowa: 12 miesięcy, Gwarancja baterii: 12 miesięcy; Torba na laptop, mysz USB. Ad. 9 Netbook 1szt.: Procesor: nie mniej niŝ 1,66 GHz, 512kB pamięci cache; Matryca: przekątna 10,1, rozdzielczość 1024x600 (5:3), święcąca podświetlana LED; Pamięć RAM: 1GB DDR3; Dysk twardy: 250GB SATA 7200 obr/min.; Napęd FDD: nie; Karta graficzna: min. 256 MB; Karta dźwiękowa: HD Audio; Karta sieciowa LAN: 10/100 Mbps Ethernet; Karta sieciowa WiFi: zgodna z b/g/n; Bluetooth: tak; Kensington lock: tak; Wyjście VGA (RGB): tak; Line-out/Wejście mikrofonu: tak; Czytnik kart pamięci: 5 w 1; Porty USB 2.0: 3 szt.; System operacyjny: Windows 7 Starter 32bit PL; Długość pracy na baterii: min. 4h; Gwarancja 12 miesięcy; Gwarancja baterii: 12 miesięcy; Mysz USB, torba na laptop. Ad. 10 Kabel przedłuŝający USB - 10 szt.: Długość kabla: 2 m; Zakończenie kabla: męski-ŝeński; Ekranowany: tak; Gwarancja: 12 miesięcy; Ad. 11 Karta graficzna - 2 szt.: Typ złącza: PCI-E x16; typ pamięci: DDR2; technologia skalowania: SLI; szyna pamięci: 64bit; pamięć: 512mb; max rozdzielczość: 2560x1600; wyjścia: D-Sub, DVI-I, HDMI; obsługiwane standardy: DirectX 10, OpenGL; obsługa dwóch monitorów: tak; Gwarancja 12 miesięcy. Ad. 12 Toner HP LaserJet 1320: Q5949X 25 szt.: Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet 1320 umoŝliwiający wydruk do 6000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 13 Toner HP LaserJet 1300: Q2613X - 7 szt.: Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet 1300 umoŝliwiający wydruk do 4000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 14 Toner HP LaserJet p3005d: Q7551X - 5 szt.: Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet p3005d umoŝliwiający wydruk do stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 15 Toner HP LaserJet 1010/1015/1022: Q2612A - 25 szt.: Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet 1010/1015 umoŝliwiający wydruk do 2000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 16 Toner HP LaserJet p2050/2055: CE505X - 50 szt.: Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet p2050/2055 umoŝliwiający wydruk do 6500 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 12 miesiące. 18

19 Ad. 17 Toner HP LaserJet p2015: Q7553X - 25 szt.: Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet p2015 umoŝliwiający wydruk do 7000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 18 Bęben Brother HL-5240: DR szt. Oryginalny bęben do drukarki Brother HL-5240 o wydajności do stron, gwarancja 24 miesiące. Ad. 19 Toner Lexmark T420: 12A szt.: Oryginalny toner do drukarki Lexmark T420 umoŝliwiający wydruk do 5000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 20 Toner Lexmark E120: 12016SE - 30 szt.: Oryginalny toner do drukarki Lexmark E120 umoŝliwiający wydruk do 2000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 21 Bęben Lexmark E120: 12026XW - 10 szt.: Oryginalny bęben do drukarki Lexmark E120, gwarancja 24 miesiące. Ad. 22 Tusz HP DeskJet 840/990cxi/1280c: 51645AE - 25 szt.: Oryginalny tusz czarny do drukarki HP DeskJet 840/990cxi/1280c o pojemności co najmniej 42ml, gwarancja 24 miesiące. Ad. 23 Tusz HP DeskJet 840/990cxi/1280c: C6578DE - 20 szt.: Oryginalny tusz kolorowy do drukarki HP DeskJet 840/990cxi/1280c o pojemności co najmniej 19ml, gwarancja 24 miesiące. Ad. 24 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8BK 20 szt.: Oryginalny tusz czarny do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 25 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8C - 20 szt.: Oryginalny tusz cyan do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 26 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8M - 20 szt.: Oryginalny tusz magenta do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 27 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8Y - 20 szt.: Oryginalny tusz yellow do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 28 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8PC - 20 szt.: Oryginalny tusz photo cyan do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. 19

20 Ad. 29 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8PM - 20 szt.: Oryginalny tusz photo magenta do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 30 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8R - 20 szt.: Oryginalny tusz red do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 31 Tusz Canon Pixma Pro9000: CLI-8G - 20 szt.: Oryginalny tusz green do drukarki Canon Pixma Pro 9000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 32 Toner Samsung SCX-4720: SCX-4720D5/SEE - 1 szt.: Oryginalny toner do drukarki Samsung SCX-4720 umoŝliwiający wydruk do 5000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 33 Toner OKI B430d: szt.: Oryginalny toner do drukarki OKI B430d umoŝliwiający wydruk do 3500 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 34 Bęben OKI B430d: szt.: Oryginalny bęben do drukarki OKI B430d umoŝliwiający wydruk do stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 35 Tusz Canon Pixma IX4000: PGI-5Bk - 25 szt.: Oryginalny tusz czarny do drukarki Canon Pixma IX4000 o pojemności co najmniej 26ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 36 Tusz Canon Pixma IX4000: CLI8M - 20 szt.: Oryginalny tusz magenta do drukarki Canon Pixma IX4000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 37 Tusz Canon Pixma IX4000: CLI8Y - 20 szt.: Oryginalny tusz yellow do drukarki Canon Pixma IX4000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 38 Tusz Canon Pixma IX4000: CLI8C - 20 szt.: Oryginalny tusz cyan do drukarki Canon Pixma IX4000 o pojemności co najmniej 13ml, gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Ad. 39 Toner Minolta Bizhub 211/DocuJet 4021: TN-114 (2x413g) - 15 szt. Oryginalny toner do urządzenia Minolta Bizhub 211/DocuJet 4021 TN-114 o pojemności 413g, gwarancja 24 miesiące. Ad. 40 Bęben Minolta Bizhub 211/DocuJet 4021: DR szt. Oryginalny bęben do urządzenia Minolta Bizhub 211/DocuJet 4021 DR-114 o wydajności do stron, gwarancja 24 miesiące. 20

21 Ad. 41 Toner HP LaserJet M4345MFP; Q5945A - 10 szt.: Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet M4345MFP umoŝliwiający wydruk do stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Ad. 42 Toner Lexmark T640: 64016SE - 4 szt.: Oryginalny toner do drukarki Lexmark T640 umoŝliwiający wydruk do 5000 stron przy 5% pokryciu, gwarancja 24 miesiące. Przedmiot zamówienia winien być równowaŝny i nie gorszy niŝ określony w załączniku Nr 1 do SIWZ. 1. Cena brutto za realizację całego zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ wynosi... zł (słownie:......) 2. Oświadczamy, Ŝe przedstawiona w ofercie cena jest kompletna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 4. Oświadczamy, Ŝe wykonamy przedmiot zamówienia w terminie: 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 5. Akceptujemy termin płatności faktury: 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury VAT. 6. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, rzetelne i prawdziwe. 7. Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:... Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 21

22 Załącznik nr (miejscowość, data) Wykonawca OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 22 UST. 1 PZP O SPEŁNIANIU WARUNKÓW* Oświadczam(y), Ŝe spełniam(y) warunki z art. 22 ust. 1 PZP, a w tym: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy *vide część V i VI SIWZ. 22

23 Załącznik nr (miejscowość, data) Wykonawca OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PZP O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU* Oświadczam(y), Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.... Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy * oświadczenie składają wszyscy wykonawcy (vide część V i VI SIWZ). 23

24 Załącznik nr (miejscowość, data) Wykonawca OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 PZP* Oświadczam(y), Ŝe nie zachodzi okoliczność powodująca wykluczenie o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, dotycząca wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.... Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy * oświadczenie składają osoby fizyczne w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP. ( 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009, Nr 226, poz. 1817). 24

25 Załącznik nr (miejscowość, data) Wykonawca WYKAZ PODWYKONAWCÓW Lp. Zakres prac powierzonych podwykonawcom Wartość prac powierzonych podwykonawcom... Podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 25

26 Załącznik nr 6 W dniu. pomiędzy: Wzór umowy Powiatem Oświęcimskim - Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu NIP z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, w imieniu którego działają: 1. Józef Krawczyk Starosta Oświęcimski 2. Zbigniew Starzec Wicestarosta, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a firmą:..wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS:, zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz materiałami eksploatacyjnymi wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 1. Niniejsza umowa winna być wykonana w terminie do 14-tu dni od daty jej podpisania Przedmiot umowy, o którym mowa w 1 Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego Za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę:.zł brutto (słownie: ) w terminie 14-tu dni od daty doręczenia faktury za całą dostawę sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ. W/w. kwota obejmuje koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz ich złoŝenie w magazynie Zamawiającego. Dostarczenie towaru zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 2. Za datę zapłaty uwaŝa się dzień złoŝenia polecenia przelewu w Banku Zamawiającego. 4 Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonego towaru o którym mowa w 1 niniejszej umowy, który posiada odpowiednie atesty i udziela gwarancji na przedmiot zamówienia zgodny z załącznikiem Nr 7 do SIWZ, ponadto zapewnia wymianę wadliwego asortymentu na nowy w ciągu 5-ciu dni od daty zgłoszenia wady. 5 26

27 1. W razie opóźnienia w wykonaniu zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo do kary umownej w wysokości 2% wartości zamówienia, określonej w 3 umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeŝeli szkoda przewyŝszy wysokość kar umownych. 6 Wykonawca moŝe powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia innej osobie, ale jest w takim przypadku odpowiedzialny za jego wykonanie jak za własne Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 prawa zamówień publicznych). 3. Strony dołoŝą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca: 27

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Faks: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin tel. +48 722349302, fax. +48 814725954, +48 814725594 http://www.przewozyregionalne.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 04.11.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 133.000 euro na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl BIZP. 3431/6/09 Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 7 lipca 2009r. Zatwierdzona przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAKUP WRAZ Z DOSTARCZENIEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym: Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (0-22) 779 20 01 fax (0-22) 779 42 25 www.otwock.pl umotwock@otwock.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawa dygestoriów i wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej

Dostawa dygestoriów i wyposaŝenia gabinetów laboratoryjnych Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 00-968 Warszawa ul. Marymoncka 34 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 21-500 Biała Podlaska ul. Akademicka 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 27 czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo