POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL"

Transkrypt

1 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL Pó³rocznik TOM 14 ZESZYT 2 Semiannual VOLUME 14 ISSUE 2 Edited by IGSMiE PAN KRAKÓW 2011

2 Spis treœci Jaros³aw BEDNORZ Wp³yw polityki paliwowo-energetycznej na sytuacjê bytow¹ spo³eczeñstwa w Polsce... 7 Tadeusz CHMIELNIAK Szanse i bariery w rozwoju technologii energetycznych paliw kopalnych Kazimierz D SAL, TomaszPOP AWSKI, Karolina RUSEK Ocena d³ugoterminowych prognoz zu ycia energii i mocy szczytowych w systemach elektroenergetycznych Waldemar DO ÊGA Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej Pawe³ FR CZEK Przeciwdzia³anie konfliktom lokalizacyjnym w sektorze energii Wojciech FRANUS, Magdalena WDOWIN Wykorzystanie popio³ów lotnych klasy F do produkcji materia³u zeolitowego na skalê pó³techniczn¹ Zbigniew GRUDZIÑSKI Ceny energii elektrycznej w kontekœcie wdro enia obligatoryjnego handlu na gie³dzie energii Konrad ISKRZYCKI, Wojciech SUWA A, Przemys³aw KASZYÑSKI Dekompozycja redukcji emisji dwutlenku siarki w polskich elektrowniach, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC Zarz¹dzanie procesowe ³añcuchem tworzenia wartoœci przy produkcji energii z wêgla brunatnego Maciej KALISKI, Pawe³ FR CZEK, AdamSZURLEJ Brytyjskie doœwiadczenia a zmiana struktury Ÿróde³ energii w Polsce Jacek KAMIÑSKI, Przemys³aw KASZYÑSKI Wybrane problemy implementacji zapotrzebowania na moc w matematycznych modelach systemów elektroenergetycznych Zbigniew KASZTELEWICZ Czy lubuskie z³o a mog¹ zast¹piæ be³chatowskie zag³êbie górniczo-energetyczne wêgla brunatnego? Micha³ WICHLIÑSKI, Rafa³ KOBY ECKI, Zbigniew BIS Emisja rtêci podczas termicznej obróbki paliw Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJ CZKOWSKI Analiza mo liwoœci zagospodarowania z³o a wêgla brunatnego RogóŸno w kontekœcie zgazowania wêgla W³adys³aw LATOCHA, Wojciech KACZMAREK, Andrzej STRUGA A, Piotr ARCZYÑSKI Rozszerzenie bazy wêglowej polskiego koksownictwa poprzez wdro enie wstêpnego podsuszania wsadu oraz zastosowanie wêgli importowanych Urszula LORENZ Prognozy dla rynków wêgla energetycznego na œwiecie Zygmunt MACIEJEWSKI Stan krajowego systemu elektroenergetycznego Roman MAGDA Ekonomiczne aspekty podziemnego zgazowania wêgla na przyk³adzie Carbon Energy

3 Jacek MALKO Klimatyczne aspekty polityki energetycznej Wojciech NAWORYTA Analiza uwarunkowañ geologiczno-górniczych oraz ograniczeñ zewnêtrznych dla zagospodarowania z³o- a wêgla brunatnego Gubin Tadeusz OLKUSKI Eksport polskiego wêgla w latach Franciszek PLEWA, Marcin POPCZYK, Piotr PIERZYNA, Tomasz MIGDAS Mo liwoœci wykorzystania w górnictwie soli spoiwa z udzia³em odpadów energetycznych Franciszek PLEWA, Marcin POPCZYK, Piotr PIERZYNA, Artur ZAJ C Wykorzystanie materia³ów z udzia³em odpadów energetycznych do likwidacji zapadlisk wywo³anych dzia³alnoœci¹ górnicz¹ Tomasz POP AWSKI, Kazimierz D SAL Zastosowanie modelu MRK do prognozy cen wybranych paliw biomasowych Aleksander SOBOLEWSKI, Janusz KOTOWICZ, Katarzyna MATUSZEK, TomaszILUK Reaktory zgazowania biomasy w uk³adach CHP przysz³oœæ energetyki odnawialnej w Polsce Katarzyna STALA-SZLUGAJ Surowce energetyczne na rynku drobnych odbiorców Andrzej STRUGA A, KrystynaCZAPLICKA-KOLARZ, Marek ŒCI KO Projekty nowych technologii zgazowania wêgla powstaj¹ce w ramach Programu Strategicznego NCBiR Rados³aw SZCZERBOWSKI Generacja rozproszona oraz sieci Smart Grid wirtualne elektrownie Katarzyna STALA-SZLUGAJ, Zbigniew GRUDZIÑSKI Tendencje zmian cen wêgla energetycznego dla odbiorców indywidualnych Ryszard UBERMAN Waloryzacja z³ó wêgla brunatnego dla prawnej ich ochrony Krzysztof WARMUZIÑSKI, Marek TAÑCZYK, Manfred JASCHIK, Aleksandra JANUSZ-CYGAN Koncepcja wydzielania ditlenku wêgla ze spalin w procesie hybrydowym Lucyna WIÊC AW-SOLNY, Marek ŒCI KO, Adam TATARCZUK, Aleksander KRÓTKI, Andrzej WILK Czy CCS mo e byæ tañszy? W poszukiwaniu nowych sorbentów CO Boles³aw ZAPOROWSKI Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna elektrowni i elektrociep³owni du ej i œredniej mocy Krzysztof MIJEWSKI Innowacyjne rozwi¹zania w energetyce wyci¹g propozycji zawartych w Bia³ej Ksiêdze NPRE

4 Contents Jaros³aw BEDNORZ Fuel energy policy impact on society s living situation in Poland... 7 Tadeusz CHMIELNIAK Opportunities and Barriers of Fossil fired Power Plants Deployment Kazimierz D SAL, TomaszPOP AWSKI, Karolina RUSEK The problem of assessing long-term forecasts of energy consumption and peak power in the Power Systems Waldemar DO ÊGA Hindrances and formal and legal barriers of expansion and modernization of power network infrastructure Pawe³ FR CZEK Dealing with locational conflicts in the energy sector Wojciech FRANUS, Magdalena WDOWIN Application of F class fly ash to production of zeolitic material at semi-technical scale Zbigniew GRUDZIÑSKI Electricity prices: the obligatory trade via power exchange context Konrad ISKRZYCKI, Wojciech SUWA A, Przemys³aw KASZYÑSKI Decomposition of sulphur dioxide emissions reduction in Polish power plants, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC Process management in the value creation chain during production of energy from lignite Maciej KALISKI, Pawe³ FR CZEK, AdamSZURLEJ British experinces versus the change in the structure of energy sources in Poland Jacek KAMIÑSKI, Przemys³aw KASZYÑSKI Selected problems of implementation of demand for power in mathematical models of power systems Zbigniew KASZTELEWICZ Can Lubuskie deposits replace the Belchatow mining lignite basin? Micha³ WICHLIÑSKI, Rafa³ KOBY ECKI, Zbigniew BIS Emission of mercury during thermal treatment of fuels Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJ CZKOWSKI The analysis of the possibility of the Rogozno lignite deposit utilization in the context of lignite gasification W³adys³aw LATOCHA, Wojciech KACZMAREK, Andrzej STRUGA A, Piotr ARCZYÑSKI Extending the coal base of the Polish cokemaking industry through the implementation of the coal charge pre-drying and through the use of the overseas coals Urszula LORENZ Forecasts for steam coal markets in the world Zygmunt MACIEJEWSKI State of Polish Power System Roman MAGDA Economic aspects of underground coal gasification on an example of Carbon Energy

5 Jacek MALKO Climate aspects of energy policy Wojciech NAWORYTA Analysis of geological and mining conditions and external restrictions for lignite extraction from deposit Gubin Tadeusz OLKUSKI Export of Polish hard coal in the period Franciszek PLEWA, Marcin POPCZYK, Piotr PIERZYNA, Tomasz MIGDAS Application possibilities of a binder with power generation waste content in salt mining Franciszek PLEWA, Marcin POPCZYK, Piotr PIERZYNA, Artur ZAJ C Application of materials containing power generation waste for liquidation of collapses generated by mining operations Tomasz POP AWSKI, Kazimierz D SAL Application of the MRK model to price forecast selected biomass fuels Aleksander SOBOLEWSKI, Janusz KOTOWICZ, Katarzyna MATUSZEK, TomaszILUK Reactor for biomass gasification in the CHP systems future of the renewable energy in Poland Katarzyna STALA-SZLUGAJ Energy fuels on the small consumer market Andrzej STRUGA A, KrystynaCZAPLICKA-KOLARZ, Marek ŒCI KO New Technologies of Coal Gasification under development as part of the NCBiR Strategic Programme Rados³aw SZCZERBOWSKI Decentralized Energy Generation and Smart Grid Virtual Power Plant Katarzyna STALA-SZLUGAJ, Zbigniew GRUDZIÑSKI Trends in changes in steam coal prices for households Ryszard UBERMAN Rating lignite deposits for legal protection of their accessibility for further exploitation Krzysztof WARMUZIÑSKI, Marek TAÑCZYK, Manfred JASCHIK, Aleksandra JANUSZ-CYGAN The capture of carbon dioxide from flue gases in a hybrid process Lucyna WIÊC AW-SOLNY, Marek ŒCI KO, Adam TATARCZUK, Aleksander KRÓTKI, Andrzej WILK Will CCS be cheaper? New CO 2 sorbents wanted Boles³aw ZAPOROWSKI Energy and economy effectiveness of large and medium scale power plants and combined heat and power plants Krzysztof MIJEWSKI Innovative solutions in energy sector selection from the proposals presented in the White Paper of the National Programme of Emissions Reduction

POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL

POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL Pó³rocznik

Bardziej szczegółowo

Ceny na rynku paliw i energii. Spis referatów XXVII Konferencji CZĘŚĆ 1

Ceny na rynku paliw i energii. Spis referatów XXVII Konferencji CZĘŚĆ 1 Referaty wygłaszane na konferencji były opublikowane w trzech częściach Cześć I Polityka Energetyczna TOM 16 ZESZYT 3 Cześć II Polityka Energetyczna TOM 16 ZESZYT 4 Cześć III Materiały Konferencyjne XXVII

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Koszty wytwarzania energii elektrycznej dla perspektywicznych technologii wytwórczych polskiej elektroenergetyki

Koszty wytwarzania energii elektrycznej dla perspektywicznych technologii wytwórczych polskiej elektroenergetyki POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 15 Zeszyt 4 2012 ISSN 1429-6675 Boles³aw ZAPOROWSKI* Koszty wytwarzania energii elektrycznej dla perspektywicznych technologii wytwórczych polskiej elektroenergetyki STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWA ONA PRODUKCJA I KONSUMPCJA SUROWCÓW MINERALNYCH

ZRÓWNOWA ONA PRODUKCJA I KONSUMPCJA SUROWCÓW MINERALNYCH EUROMINES Europejskie Stowarzyszenie Przemys³u Wydobywczego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk Zwi¹zek Pracodawców Polska MiedŸ S.A. ZRÓWNOWA ONA PRODUKCJA I KONSUMPCJA

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Dr inż. LEON KURCZABINSKI Katowice, czerwiec, 2013 POZYCJA WĘGLA NA KRAJOWYM RYNKU ENERGII WĘGIEL = NIEZALEŻNO NOŚC ENERGETYCZNA ZALEŻNO

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Wp³yw op³at œrodowiskowych wynikaj¹cych z parametrów jakoœciowych wêgla na koszty produkcji energii elektrycznej

Wp³yw op³at œrodowiskowych wynikaj¹cych z parametrów jakoœciowych wêgla na koszty produkcji energii elektrycznej GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 27 2011 Zeszyt 1 ZBIGNIEW GRUDZIÑSKI* Wp³yw op³at œrodowiskowych wynikaj¹cych z parametrów jakoœciowych wêgla na koszty produkcji energii elektrycznej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE RYNKI SUROWCÓW I ENERGII

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE RYNKI SUROWCÓW I ENERGII 3 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE RYNKI SUROWCÓW I ENERGII Piotr Kwiatkiewicz (pod redakcją) Poznań 2011 5 SPIS TREŚCI Słowo wstępne (Piotr KWIATKIEWICZ, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa)...9 Nord Stream czyli

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warszaw University of Technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 7 Zeszyt 2 2004. Spis treœci. Contents

POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 7 Zeszyt 2 2004. Spis treœci. Contents POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 7 Zeszyt 2 2004 Spis treœci Lidia GAWLIK, Jan SOLIÑSKI Zrównowa ony globalny rozwój energetyczny przypadek wêgla... 5 Zbigniew UCKI, Andrzej PALIÑSKI Problemy handlu energi¹ w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Elektrownia bez emisji?

Elektrownia bez emisji? POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Eugeniusz MOKRZYCKI*, Alicja ULIASZ-BOCHEÑCZYK** Elektrownia bez emisji? STRESZCZENIE. Elektrownie i elektrociep³ownie s¹ Ÿród³em emisji

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki

Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2015 Tom 18 Zeszyt 4 29 44 ISSN 1429-6675 Bolesław Zaporowski* Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki Streszczenie: W pracy

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Energy policy of Poland until 2030. Marek Sciazko

Energy policy of Poland until 2030. Marek Sciazko Energy policy of Poland until 2030 Marek Sciazko 1 Motivation 2 Hard coal deposits 3 Hard coal production 4 Brown coal deposits 5 Brown coal production in Poland 6 Energy policy of Poland is consistent

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach opalanych gazem ziemnym

Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach opalanych gazem ziemnym POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 8 Zeszyt specjalny 2005 PL ISSN 1429-6675 Boles³aw ZAPOROWSKI* Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej

Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 1 2008 PL ISSN 1429-6675 Boles³aw ZAPOROWSKI* Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono analizê jednostkowych, zdyskontowanych

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław Produkcja energii przez Fortum: 40% źródła odnawialne, 84% wolne od CO 2 Produkcja energii Produkcja ciepła Hydro power 37% Biomass fuels 25%

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla na przyk³adzie rozwi¹zañ JastrzêbskiejSpó³kiWêglowejS.A.

Gospodarcze wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla na przyk³adzie rozwi¹zañ JastrzêbskiejSpó³kiWêglowejS.A. SYMPOZJA I KONFERENCJE nr 73 Materia³y XXII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Ustroñ, 19 22.10.2008 r. Kazimierz GATNAR* Gospodarcze wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla nieformalne podsumowanie Warszawa, 19.05.2015 r. Schedule Day 1 Monday, 1 st June 2015 Day 2 Tuesday, 2 nd June 2015 Day 3 Wednesday, 3 rd June 2015 Day 4 Thrusday,

Bardziej szczegółowo

Mateusz Babiarz, Jarosław Zuwała, Marek Ściążko INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA 1/30

Mateusz Babiarz, Jarosław Zuwała, Marek Ściążko INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA 1/30 IMPLEMENTACJA CIŚNIENIOWEGO SPALANIA TLENOWEGO WĘGLA W ZINTEGROWANYM UKŁADZIE ENERGOTECHNOLOGICZNYM WYTWARZANIA GAZU SYNTEZOWEGO DO PRODUKCJI METANOLU Mateusz Babiarz, Jarosław Zuwała, Marek Ściążko INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjnoœæ wytwarzania energii elektrycznej z wêgla brunatnego i kamiennego

Konkurencyjnoœæ wytwarzania energii elektrycznej z wêgla brunatnego i kamiennego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 13 Zeszyt 2 2010 PL ISSN 1429-6675 Zbigniew GRUDZIÑSKI* Konkurencyjnoœæ wytwarzania energii elektrycznej z wêgla brunatnego i kamiennego STRESZCZENIE. Wêgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY RO LINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

SZACOWANIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY RO LINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM SZACOWANIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY ROLINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W pracy oszacowano potencjał energetyczny biomasy rolinnej pozyskiwanej z produkcji rolniczej,

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH Rafał KOBYŁECKI, Michał WICHLIŃSKI Zbigniew BIS Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Energii ul.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Scenariusze wykorzystania węgla w polskiej energetyce w świetle polityki klimatycznej Unii Europejskiej

Scenariusze wykorzystania węgla w polskiej energetyce w świetle polityki klimatycznej Unii Europejskiej Lidia Gawlik*, Eugeniusz Mokrzycki** Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków *dr hab. inż., e-mail: lidia.gawlik@min-pan.krakow.pl ** prof. dr hab. inż., e-mail: mokrzy@min-pan.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Scenariusze pracy bran y wêgla brunatnego w I po³owie XXI wieku w Polsce

Scenariusze pracy bran y wêgla brunatnego w I po³owie XXI wieku w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 4 2013 ISSN 1429-6675 Zbigniew KASZTELEWICZ*, Mateusz SIKORA** Scenariusze pracy bran y brunatnego w I po³owie XXI wieku w Polsce STRESZCZENIE. Polskie górnictwo brunatnego

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Emisja pyłów ze spalania węgla kamiennego z ciepłowni o mocy nominalnej mniejszej niż 50 MW w świetle obowiązujących standardów emisyjnych

Emisja pyłów ze spalania węgla kamiennego z ciepłowni o mocy nominalnej mniejszej niż 50 MW w świetle obowiązujących standardów emisyjnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Propozycja implementacji modelu sektora transportowego dla warunków Polski

Propozycja implementacji modelu sektora transportowego dla warunków Polski POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 2 2013 ISSN 1429-6675 Przemys³aw KASZYÑSKI*, Jacek KAMIÑSKI**, Tomasz MIROWSKI*** Propozycja implementacji modelu sektora transportowego dla warunków Polski STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego

Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego www.ien.gda.pl e-mail: ien@ien.gda.pl Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego Leszek Bronk, Grzegorz Krot Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk Projekty współfinasowane

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

MODELOWANIE SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Radosław SZCZERBOWSKI* MODELOWANIE SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Jednym z ważniejszych sektorów gospodarki narodowej jest

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2?

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Autor: prof. dr hab. inŝ. Władysław Mielczarski, W zasadzie kaŝdy dziennikarz powtarza znaną formułę, Ŝe nie ma darmowych obiadów 1. Co oznacza, Ŝe kaŝde podejmowane

Bardziej szczegółowo

Development of a species index and optimization of production technology for selected energy crops

Development of a species index and optimization of production technology for selected energy crops Lessach, Austria, 19-24 September 2011 ICOLE 11 Development of a species index and optimization of production technology for selected energy crops Anna Gotfryd, Grzegorz Pawlak, Wojciech Wojciechowicz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Coal in Poland s energy mix a need for investment and action plan for the future Janusz Olszowski

Coal in Poland s energy mix a need for investment and action plan for the future Janusz Olszowski Coal in Poland s energy mix a need for investment and action plan for the future Janusz Olszowski Polish Mining Chamber of Industry and Commerce 1 Agenda: 1. Potential of coal industry in Poland in which

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian zużycia energii pierwotnej w Polsce w kontekście liberalizacji rynków paliw i energii

Analiza zmian zużycia energii pierwotnej w Polsce w kontekście liberalizacji rynków paliw i energii POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2015 Tom 18 Zeszyt 3 25 36 ISSN 1429-6675 Jacek Kamiński*, Przemysław Kaszyński**, Marcin Malec**, Adam Szurlej*** Analiza zmian zużycia energii pierwotnej w

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

ROZWÓJ ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE Nr 6(115) - 2014 Rynek Energii Str. 33 ROZWÓJ ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE Adam Szurlej, Jacek Kamiński, Piotr Janusz, Kamil Iwicki, Tomasz Mirowski Słowa kluczowe: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA JAKO ZAKŁAD PRZERÓBKI KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO NOWE MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI ŁĄCZNYCH DZIAŁAŃ

ELEKTROWNIA JAKO ZAKŁAD PRZERÓBKI KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO NOWE MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI ŁĄCZNYCH DZIAŁAŃ Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Leszek Jurdziak*, Witold Kawalec* ELEKTROWNIA JAKO ZAKŁAD PRZERÓBKI KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO NOWE MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI ŁĄCZNYCH DZIAŁAŃ 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce

ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce dr in. Marek Sutkowski Wärtsilä Finland, Power Plants Technology 1 Wärtsilä November 07 Plan prezentacji Wärtsilä Corporation Energetyka rozproszona Biopaliwa

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERÓW I TECHNIK SZY T S

INŻYNIERÓW I TECHNIK SZY T S ISSN 0033-216X INŻYNIERÓW STOWARZYSZENIE I TECHNIKÓW GÓRNICTWA PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 r. MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1098) maj 2014 Tom 70 (LXX)

Bardziej szczegółowo

KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce. Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl

KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce. Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl Plan prezentacji 1. EIT i ogólne zasady Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Community).

Bardziej szczegółowo

Projekt Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification (HUGE)

Projekt Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification (HUGE) Dzień Informacyjny Funduszu Badawczego Węgla i Stali, 06.05.2009 Warszawa Projekt Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification (HUGE) Adam Smoliński Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarkow 1 40-166 Katowice

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Sosnowiec 17 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Implikacje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d metod ograniczenia emisji rtêci w elektrowniach podczas spalania paliw sta³ych

Przegl¹d metod ograniczenia emisji rtêci w elektrowniach podczas spalania paliw sta³ych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 15 Zeszyt 4 2012 ISSN 1429-6675 Micha³ WICHLIÑSKI*, Rafa³ KOBY ECKI**, Zbigniew BIS*** Przegl¹d metod ograniczenia emisji rtêci w elektrowniach podczas spalania paliw sta³ych

Bardziej szczegółowo

Badania i geotermalne projekty inwestycyjne w Polsce przegląd

Badania i geotermalne projekty inwestycyjne w Polsce przegląd INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ POLSKIEJ AKADEMII NAUK MINERAL AND ENERGY ECONOMY RESEARCH INSTITUTE OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES Badania i geotermalne projekty inwestycyjne w

Bardziej szczegółowo

Nowa jakoœæ rynków wêgla kamiennego

Nowa jakoœæ rynków wêgla kamiennego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Jaros³aw ZUZELSKI*, Leon KURCZABIÑSKI** Nowa jakoœæ rynków wêgla kamiennego STRESZCZENIE. W referacie omówiono zmiany, jakie zachodz¹

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy INNORail Stan zaawansowania prac nad demostratorami

Program sektorowy INNORail Stan zaawansowania prac nad demostratorami Dzień informacyjny pierwszych konkursów Smart, Green and Integrated Transport w programie Horyzont 2020 Transport szynowy Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 30.01.2014 Program sektorowy INNORail Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie surowców energetycznych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej koncepcja budowy modelu matematycznego

Pozyskanie surowców energetycznych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej koncepcja budowy modelu matematycznego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 2014 Volume 30 Issue 1 Pages 39 52 DOI 10.2478/gospo-2014-0005 JACEK KAMIÑSKI*, PIOTR SA UGA** Pozyskanie surowców energetycznych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

JAN TOMKOWSKI Pamiêæ i gazeta... 18. DOMINIKA RAFALSKA Oskar ony K... 70

JAN TOMKOWSKI Pamiêæ i gazeta... 18. DOMINIKA RAFALSKA Oskar ony K... 70 numer 2 (45) 2011 Spis treści JUBILEUSZ PRASY POLSKIEJ DARIUSZ ROTT Pocz¹tki prasy w Polsce. Od Anonima tzw. Galla do Jana Aleksandra Gorczyna.............................................. 11 JAN TOMKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Ceny uprawnieñ do emisji ditlenku wêgla a koszty systemów CCS w elektrowniach

Ceny uprawnieñ do emisji ditlenku wêgla a koszty systemów CCS w elektrowniach POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 12 Zeszyt 2/2 2009 PL ISSN 1429-6675 Janusz SOWIÑSKI* Ceny uprawnieñ do emisji ditlenku wêgla a koszty systemów CCS w elektrowniach STRESZCZENIE. Pakiet energetyczno-klimatyczny

Bardziej szczegółowo

Current state of biogas production in Poland

Current state of biogas production in Poland Aktualna sytuacja produkcji biogazu w Polsce Current state of biogas production in Poland Magdalena Papajewska Project Development Manager 30-05-2012 Kraków BIOGAS IN POLAND Region of Poland Wastewater

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE WĘGLOWYCH ELEKTROWNI GAZOWO-PAROWYCH W MIKSIE ENERGII JUTRA

MIEJSCE WĘGLOWYCH ELEKTROWNI GAZOWO-PAROWYCH W MIKSIE ENERGII JUTRA MIEJSCE WĘGLOWYCH ELEKTROWNI GAZOWO-PAROWYCH W MIKSIE ENERGII JUTRA The place of solid fuel gas-steam power plants in the energy mix of the future Autor: Dr inż. Elżbieta Moryń-Kucharczyk Instytut Maszyn

Bardziej szczegółowo

Energia w Horyzoncie 2020

Energia w Horyzoncie 2020 Energia w Horyzoncie 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja energetyki w kontekście nowego trój paku energetycznego rozwój Smart Gridu i Smart Meteringu w Pols

Cyfryzacja energetyki w kontekście nowego trój paku energetycznego rozwój Smart Gridu i Smart Meteringu w Pols Cyfryzacja energetyki w kontekście nowego trój paku energetycznego rozwój Smart Gridu i Smart Meteringu w Pols Rozpoczęcie: 2012-04-04 Zakończenie: 2012-04-05 Miejsce spotkania: Warszawa Belwederska 23

Bardziej szczegółowo

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Rynek energii odnawialnej w Polsce Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Historia reform rynkowych w Polsce: 1990r. rozwiązanie Wspólnoty Energetyki

Bardziej szczegółowo

Analiza zasobów węgla brunatnego w Polsce w kontekście możliwości zastosowania w technologii zgazowania

Analiza zasobów węgla brunatnego w Polsce w kontekście możliwości zastosowania w technologii zgazowania POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2015 Tom 18 Zeszyt 3 37 48 ISSN 1429-6675 Maria Bałazińska*, Jarosław Zuwała** Analiza zasobów węgla brunatnego w Polsce w kontekście możliwości zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

Węgiel kamienny w polityce energetycznej Polski

Węgiel kamienny w polityce energetycznej Polski XXVIII Konferencja Zakopane 2014 na temat: Paliwa w energetyce uwarunkowania, perspektywy POLITYKA ENERGETYCZNA, TOM 17 ZESZYT 3 Spis referatów XXVIII Konferencji CZĘŚĆ 1 Kaliski M., Sikora A.P., Szurlej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OPTYMALIZACJA TERMOEKONOMICZNA W ENERGETYCE Termoeconomic Analysis of Thermal Systems in Power Engineering Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowa analiza zmian struktury wytwórczej polskiego sektora elektroenergetycznego przy użyciu usługi ModWEEL

Krótkoterminowa analiza zmian struktury wytwórczej polskiego sektora elektroenergetycznego przy użyciu usługi ModWEEL Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 89, rok 2015 Monika ORZECHOWSKA*, Marcin MALEC**, Przemysław KASZYŃSKI** Krótkoterminowa analiza zmian struktury

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Wiatrowo-gazowe elektrownie hybrydowe

Wiatrowo-gazowe elektrownie hybrydowe POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Ireneusz SOLIÑSKI*, Jacek OSTROWSKI**, Bartosz SOLIÑSKI** Wiatrowo-gazowe elektrownie hybrydowe STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono definicjê

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Wysokie ceny na rynku pozwoleń na emisję CO 2 zagroŝeniem dla rozwoju kraju i przyczyną zmniejszenia zasobów węgla opłacalnych do wydobycia

Wysokie ceny na rynku pozwoleń na emisję CO 2 zagroŝeniem dla rozwoju kraju i przyczyną zmniejszenia zasobów węgla opłacalnych do wydobycia MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ZrównowaŜona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie integracja aspektów społecznych i racjonalnego zuŝycia zasobów 20-22.10.2011, Wrocław Wysokie ceny na rynku

Bardziej szczegółowo

lech.maryniak@cchellenic.com CCH Engineering Mgr

lech.maryniak@cchellenic.com CCH Engineering Mgr ZAKOPANE 17-18/maja/2010 18/maja/2010 WYZWANIA ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ DO ROKU 2030 lech.maryniak@cchellenic.com CCH Engineering Mgr 0 WYZWANIA ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I WYDOBYCIE WĘGLA BRUNATNEGO I KAMIENNEGO ORAZ ICH UDZIAŁ W KRAJOWYM BILANSIE PALIW I PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZASOBY I WYDOBYCIE WĘGLA BRUNATNEGO I KAMIENNEGO ORAZ ICH UDZIAŁ W KRAJOWYM BILANSIE PALIW I PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ROZDZIAŁ ZASOBY I WYDOBYCIE WĘGLA BRUNATNEGO I KAMIENNEGO ORAZ ICH UDZIAŁ W KRAJOWYM BILANSIE PALIW I PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Reserves and extraction of brown and hard coal and their contribution

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

ut Naukowy ECN Energy Research Center of Netherlands, w którym t letyzacji yniku to

ut Naukowy ECN Energy Research Center of Netherlands, w którym t letyzacji yniku to Peletyzacja z toryfikacją biomasy. eletyzacji biomasy z procesem to ut Naukowy ECN Energy Research Center of Netherlands, w którym t letyzacji yniku to onizacji. Po bankructwie, obróbki biomasy, to jest

Bardziej szczegółowo

Piotr Kosowski*, Stanis³aw Rychlicki*, Jerzy Stopa* ANALIZA KOSZTÓW SEPARACJI CO 2 ZE SPALIN W ZWI ZKU Z MO LIWOŒCI JEGO PODZIEMNEGO SK ADOWANIA**

Piotr Kosowski*, Stanis³aw Rychlicki*, Jerzy Stopa* ANALIZA KOSZTÓW SEPARACJI CO 2 ZE SPALIN W ZWI ZKU Z MO LIWOŒCI JEGO PODZIEMNEGO SK ADOWANIA** WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 22/1 2005 Piotr Kosowski*, Stanis³aw Rychlicki*, Jerzy Stopa* ANALIZA KOSZTÓW SEPARACJI CO 2 ZE SPALIN W ZWI ZKU Z MO LIWOŒCI JEGO PODZIEMNEGO SK ADOWANIA** 1. WSTÊP Problem emisji

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć.

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. 07/10 Wt 08:00 13:00.Rejon AON Must week. Lectures 08/10 Śr 08:00

Bardziej szczegółowo