POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL"

Transkrypt

1 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL Pó³rocznik TOM 14 ZESZYT 2 Semiannual VOLUME 14 ISSUE 2 Edited by IGSMiE PAN KRAKÓW 2011

2 Spis treœci Jaros³aw BEDNORZ Wp³yw polityki paliwowo-energetycznej na sytuacjê bytow¹ spo³eczeñstwa w Polsce... 7 Tadeusz CHMIELNIAK Szanse i bariery w rozwoju technologii energetycznych paliw kopalnych Kazimierz D SAL, TomaszPOP AWSKI, Karolina RUSEK Ocena d³ugoterminowych prognoz zu ycia energii i mocy szczytowych w systemach elektroenergetycznych Waldemar DO ÊGA Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej Pawe³ FR CZEK Przeciwdzia³anie konfliktom lokalizacyjnym w sektorze energii Wojciech FRANUS, Magdalena WDOWIN Wykorzystanie popio³ów lotnych klasy F do produkcji materia³u zeolitowego na skalê pó³techniczn¹ Zbigniew GRUDZIÑSKI Ceny energii elektrycznej w kontekœcie wdro enia obligatoryjnego handlu na gie³dzie energii Konrad ISKRZYCKI, Wojciech SUWA A, Przemys³aw KASZYÑSKI Dekompozycja redukcji emisji dwutlenku siarki w polskich elektrowniach, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC Zarz¹dzanie procesowe ³añcuchem tworzenia wartoœci przy produkcji energii z wêgla brunatnego Maciej KALISKI, Pawe³ FR CZEK, AdamSZURLEJ Brytyjskie doœwiadczenia a zmiana struktury Ÿróde³ energii w Polsce Jacek KAMIÑSKI, Przemys³aw KASZYÑSKI Wybrane problemy implementacji zapotrzebowania na moc w matematycznych modelach systemów elektroenergetycznych Zbigniew KASZTELEWICZ Czy lubuskie z³o a mog¹ zast¹piæ be³chatowskie zag³êbie górniczo-energetyczne wêgla brunatnego? Micha³ WICHLIÑSKI, Rafa³ KOBY ECKI, Zbigniew BIS Emisja rtêci podczas termicznej obróbki paliw Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJ CZKOWSKI Analiza mo liwoœci zagospodarowania z³o a wêgla brunatnego RogóŸno w kontekœcie zgazowania wêgla W³adys³aw LATOCHA, Wojciech KACZMAREK, Andrzej STRUGA A, Piotr ARCZYÑSKI Rozszerzenie bazy wêglowej polskiego koksownictwa poprzez wdro enie wstêpnego podsuszania wsadu oraz zastosowanie wêgli importowanych Urszula LORENZ Prognozy dla rynków wêgla energetycznego na œwiecie Zygmunt MACIEJEWSKI Stan krajowego systemu elektroenergetycznego Roman MAGDA Ekonomiczne aspekty podziemnego zgazowania wêgla na przyk³adzie Carbon Energy

3 Jacek MALKO Klimatyczne aspekty polityki energetycznej Wojciech NAWORYTA Analiza uwarunkowañ geologiczno-górniczych oraz ograniczeñ zewnêtrznych dla zagospodarowania z³o- a wêgla brunatnego Gubin Tadeusz OLKUSKI Eksport polskiego wêgla w latach Franciszek PLEWA, Marcin POPCZYK, Piotr PIERZYNA, Tomasz MIGDAS Mo liwoœci wykorzystania w górnictwie soli spoiwa z udzia³em odpadów energetycznych Franciszek PLEWA, Marcin POPCZYK, Piotr PIERZYNA, Artur ZAJ C Wykorzystanie materia³ów z udzia³em odpadów energetycznych do likwidacji zapadlisk wywo³anych dzia³alnoœci¹ górnicz¹ Tomasz POP AWSKI, Kazimierz D SAL Zastosowanie modelu MRK do prognozy cen wybranych paliw biomasowych Aleksander SOBOLEWSKI, Janusz KOTOWICZ, Katarzyna MATUSZEK, TomaszILUK Reaktory zgazowania biomasy w uk³adach CHP przysz³oœæ energetyki odnawialnej w Polsce Katarzyna STALA-SZLUGAJ Surowce energetyczne na rynku drobnych odbiorców Andrzej STRUGA A, KrystynaCZAPLICKA-KOLARZ, Marek ŒCI KO Projekty nowych technologii zgazowania wêgla powstaj¹ce w ramach Programu Strategicznego NCBiR Rados³aw SZCZERBOWSKI Generacja rozproszona oraz sieci Smart Grid wirtualne elektrownie Katarzyna STALA-SZLUGAJ, Zbigniew GRUDZIÑSKI Tendencje zmian cen wêgla energetycznego dla odbiorców indywidualnych Ryszard UBERMAN Waloryzacja z³ó wêgla brunatnego dla prawnej ich ochrony Krzysztof WARMUZIÑSKI, Marek TAÑCZYK, Manfred JASCHIK, Aleksandra JANUSZ-CYGAN Koncepcja wydzielania ditlenku wêgla ze spalin w procesie hybrydowym Lucyna WIÊC AW-SOLNY, Marek ŒCI KO, Adam TATARCZUK, Aleksander KRÓTKI, Andrzej WILK Czy CCS mo e byæ tañszy? W poszukiwaniu nowych sorbentów CO Boles³aw ZAPOROWSKI Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna elektrowni i elektrociep³owni du ej i œredniej mocy Krzysztof MIJEWSKI Innowacyjne rozwi¹zania w energetyce wyci¹g propozycji zawartych w Bia³ej Ksiêdze NPRE

4 Contents Jaros³aw BEDNORZ Fuel energy policy impact on society s living situation in Poland... 7 Tadeusz CHMIELNIAK Opportunities and Barriers of Fossil fired Power Plants Deployment Kazimierz D SAL, TomaszPOP AWSKI, Karolina RUSEK The problem of assessing long-term forecasts of energy consumption and peak power in the Power Systems Waldemar DO ÊGA Hindrances and formal and legal barriers of expansion and modernization of power network infrastructure Pawe³ FR CZEK Dealing with locational conflicts in the energy sector Wojciech FRANUS, Magdalena WDOWIN Application of F class fly ash to production of zeolitic material at semi-technical scale Zbigniew GRUDZIÑSKI Electricity prices: the obligatory trade via power exchange context Konrad ISKRZYCKI, Wojciech SUWA A, Przemys³aw KASZYÑSKI Decomposition of sulphur dioxide emissions reduction in Polish power plants, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC Process management in the value creation chain during production of energy from lignite Maciej KALISKI, Pawe³ FR CZEK, AdamSZURLEJ British experinces versus the change in the structure of energy sources in Poland Jacek KAMIÑSKI, Przemys³aw KASZYÑSKI Selected problems of implementation of demand for power in mathematical models of power systems Zbigniew KASZTELEWICZ Can Lubuskie deposits replace the Belchatow mining lignite basin? Micha³ WICHLIÑSKI, Rafa³ KOBY ECKI, Zbigniew BIS Emission of mercury during thermal treatment of fuels Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJ CZKOWSKI The analysis of the possibility of the Rogozno lignite deposit utilization in the context of lignite gasification W³adys³aw LATOCHA, Wojciech KACZMAREK, Andrzej STRUGA A, Piotr ARCZYÑSKI Extending the coal base of the Polish cokemaking industry through the implementation of the coal charge pre-drying and through the use of the overseas coals Urszula LORENZ Forecasts for steam coal markets in the world Zygmunt MACIEJEWSKI State of Polish Power System Roman MAGDA Economic aspects of underground coal gasification on an example of Carbon Energy

5 Jacek MALKO Climate aspects of energy policy Wojciech NAWORYTA Analysis of geological and mining conditions and external restrictions for lignite extraction from deposit Gubin Tadeusz OLKUSKI Export of Polish hard coal in the period Franciszek PLEWA, Marcin POPCZYK, Piotr PIERZYNA, Tomasz MIGDAS Application possibilities of a binder with power generation waste content in salt mining Franciszek PLEWA, Marcin POPCZYK, Piotr PIERZYNA, Artur ZAJ C Application of materials containing power generation waste for liquidation of collapses generated by mining operations Tomasz POP AWSKI, Kazimierz D SAL Application of the MRK model to price forecast selected biomass fuels Aleksander SOBOLEWSKI, Janusz KOTOWICZ, Katarzyna MATUSZEK, TomaszILUK Reactor for biomass gasification in the CHP systems future of the renewable energy in Poland Katarzyna STALA-SZLUGAJ Energy fuels on the small consumer market Andrzej STRUGA A, KrystynaCZAPLICKA-KOLARZ, Marek ŒCI KO New Technologies of Coal Gasification under development as part of the NCBiR Strategic Programme Rados³aw SZCZERBOWSKI Decentralized Energy Generation and Smart Grid Virtual Power Plant Katarzyna STALA-SZLUGAJ, Zbigniew GRUDZIÑSKI Trends in changes in steam coal prices for households Ryszard UBERMAN Rating lignite deposits for legal protection of their accessibility for further exploitation Krzysztof WARMUZIÑSKI, Marek TAÑCZYK, Manfred JASCHIK, Aleksandra JANUSZ-CYGAN The capture of carbon dioxide from flue gases in a hybrid process Lucyna WIÊC AW-SOLNY, Marek ŒCI KO, Adam TATARCZUK, Aleksander KRÓTKI, Andrzej WILK Will CCS be cheaper? New CO 2 sorbents wanted Boles³aw ZAPOROWSKI Energy and economy effectiveness of large and medium scale power plants and combined heat and power plants Krzysztof MIJEWSKI Innovative solutions in energy sector selection from the proposals presented in the White Paper of the National Programme of Emissions Reduction

POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL

POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL

POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL Pó³rocznik

Bardziej szczegółowo

Ceny na rynku paliw i energii. Spis referatów XXVII Konferencji CZĘŚĆ 1

Ceny na rynku paliw i energii. Spis referatów XXVII Konferencji CZĘŚĆ 1 Referaty wygłaszane na konferencji były opublikowane w trzech częściach Cześć I Polityka Energetyczna TOM 16 ZESZYT 3 Cześć II Polityka Energetyczna TOM 16 ZESZYT 4 Cześć III Materiały Konferencyjne XXVII

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Koszty wytwarzania energii elektrycznej dla perspektywicznych technologii wytwórczych polskiej elektroenergetyki

Koszty wytwarzania energii elektrycznej dla perspektywicznych technologii wytwórczych polskiej elektroenergetyki POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 15 Zeszyt 4 2012 ISSN 1429-6675 Boles³aw ZAPOROWSKI* Koszty wytwarzania energii elektrycznej dla perspektywicznych technologii wytwórczych polskiej elektroenergetyki STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWA ONA PRODUKCJA I KONSUMPCJA SUROWCÓW MINERALNYCH

ZRÓWNOWA ONA PRODUKCJA I KONSUMPCJA SUROWCÓW MINERALNYCH EUROMINES Europejskie Stowarzyszenie Przemys³u Wydobywczego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk Zwi¹zek Pracodawców Polska MiedŸ S.A. ZRÓWNOWA ONA PRODUKCJA I KONSUMPCJA

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Dr inż. LEON KURCZABINSKI Katowice, czerwiec, 2013 POZYCJA WĘGLA NA KRAJOWYM RYNKU ENERGII WĘGIEL = NIEZALEŻNO NOŚC ENERGETYCZNA ZALEŻNO

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

EfektywnoϾ ekonomiczna technologii wytwarzania energii elektrycznej

Efektywnoœæ ekonomiczna technologii wytwarzania energii elektrycznej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 4 2013 ISSN 1429-6675 Boles³aw ZAPOROWSKI* Efektywnoœæ ekonomiczna technologii wytwarzania energii elektrycznej STRESZCZENIE. W pracy jest przedstawiona analiza efektywnoœci

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE RYNKI SUROWCÓW I ENERGII

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE RYNKI SUROWCÓW I ENERGII 3 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE RYNKI SUROWCÓW I ENERGII Piotr Kwiatkiewicz (pod redakcją) Poznań 2011 5 SPIS TREŚCI Słowo wstępne (Piotr KWIATKIEWICZ, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa)...9 Nord Stream czyli

Bardziej szczegółowo

Wp³yw op³at œrodowiskowych wynikaj¹cych z parametrów jakoœciowych wêgla na koszty produkcji energii elektrycznej

Wp³yw op³at œrodowiskowych wynikaj¹cych z parametrów jakoœciowych wêgla na koszty produkcji energii elektrycznej GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 27 2011 Zeszyt 1 ZBIGNIEW GRUDZIÑSKI* Wp³yw op³at œrodowiskowych wynikaj¹cych z parametrów jakoœciowych wêgla na koszty produkcji energii elektrycznej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

The role of coal in the Polish energy system. Piotr Kisiel Energy Expert Energy Department Ministry of Economy, Poland

The role of coal in the Polish energy system. Piotr Kisiel Energy Expert Energy Department Ministry of Economy, Poland The role of coal in the Polish energy system Piotr Kisiel Energy Expert Energy Department Ministry of Economy, Poland 2 Main topics Coal in the World and in Poland Polish energy system European Union climate

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju Ÿróde³ wytwórczych energii elektrycznej

Kierunki rozwoju Ÿróde³ wytwórczych energii elektrycznej POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 169 180 ISSN 1429-6675 Boles³aw ZAPOROWSKI* Kierunki rozwoju Ÿróde³ wytwórczych energii elektrycznej STRESZCZENIE. W pracy jest przedstawiona

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 7 Zeszyt 2 2004. Spis treœci. Contents

POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 7 Zeszyt 2 2004. Spis treœci. Contents POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 7 Zeszyt 2 2004 Spis treœci Lidia GAWLIK, Jan SOLIÑSKI Zrównowa ony globalny rozwój energetyczny przypadek wêgla... 5 Zbigniew UCKI, Andrzej PALIÑSKI Problemy handlu energi¹ w

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój źródeł wytwórczych energii elektrycznej

Zrównoważony rozwój źródeł wytwórczych energii elektrycznej POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2016 Tom 19 Zeszyt 3 35 48 ISSN 1429-6675 Bolesław Zaporowski* Zrównoważony rozwój źródeł wytwórczych energii elektrycznej Streszcznie: W pracy jest przedstawiona

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warszaw University of Technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Niskotemperaturowa obróbka termiczna węgli wzbogaconych i niewzbogaconych w celu obniżenia zawartości rtęci

Niskotemperaturowa obróbka termiczna węgli wzbogaconych i niewzbogaconych w celu obniżenia zawartości rtęci POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 15 Tom 18 Zeszyt 4 113 124 ISSN 1429-6675 Michał Wichliński*, Rafał Kobyłecki**, Zbigniew Bis*** Niskotemperaturowa obróbka termiczna węgli wzbogaconych i niewzbogaconych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Scenarios of coal utilization in power engineering in Poland in the light of EU climate policy

Scenarios of coal utilization in power engineering in Poland in the light of EU climate policy PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 r. MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1098) maj 2014 Tom 70 (LXX) UKD 662.333: 622.332: 620.91 Scenariusze wykorzystania węgla

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

Elektrownia bez emisji?

Elektrownia bez emisji? POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Eugeniusz MOKRZYCKI*, Alicja ULIASZ-BOCHEÑCZYK** Elektrownia bez emisji? STRESZCZENIE. Elektrownie i elektrociep³ownie s¹ Ÿród³em emisji

Bardziej szczegółowo

Energy policy of Poland until 2030. Marek Sciazko

Energy policy of Poland until 2030. Marek Sciazko Energy policy of Poland until 2030 Marek Sciazko 1 Motivation 2 Hard coal deposits 3 Hard coal production 4 Brown coal deposits 5 Brown coal production in Poland 6 Energy policy of Poland is consistent

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki

Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2015 Tom 18 Zeszyt 4 29 44 ISSN 1429-6675 Bolesław Zaporowski* Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki Streszczenie: W pracy

Bardziej szczegółowo

Koszty wytwarzania energii elektrycznej w Ÿród³ach rozproszonych

Koszty wytwarzania energii elektrycznej w Ÿród³ach rozproszonych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 13 Zeszyt 2 2010 PL ISSN 1429-6675 Boles³aw ZAPOROWSKI*, Rados³aw SZCZERBOWSKI** Koszty wytwarzania energii elektrycznej w Ÿród³ach rozproszonych STRESZCZENIE. W referacie jest

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej

Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 1 2008 PL ISSN 1429-6675 Boles³aw ZAPOROWSKI* Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono analizê jednostkowych, zdyskontowanych

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjnoœæ wytwarzania energii elektrycznej z wêgla brunatnego i kamiennego

Konkurencyjnoœæ wytwarzania energii elektrycznej z wêgla brunatnego i kamiennego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 13 Zeszyt 2 2010 PL ISSN 1429-6675 Zbigniew GRUDZIÑSKI* Konkurencyjnoœæ wytwarzania energii elektrycznej z wêgla brunatnego i kamiennego STRESZCZENIE. Wêgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław Produkcja energii przez Fortum: 40% źródła odnawialne, 84% wolne od CO 2 Produkcja energii Produkcja ciepła Hydro power 37% Biomass fuels 25%

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin,

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, 01.12.20011 North America gas shale basins increase of shale gas supply to

Bardziej szczegółowo

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla nieformalne podsumowanie Warszawa, 19.05.2015 r. Schedule Day 1 Monday, 1 st June 2015 Day 2 Tuesday, 2 nd June 2015 Day 3 Wednesday, 3 rd June 2015 Day 4 Thrusday,

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY RO LINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

SZACOWANIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY RO LINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM SZACOWANIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY ROLINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W pracy oszacowano potencjał energetyczny biomasy rolinnej pozyskiwanej z produkcji rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Mateusz Babiarz, Jarosław Zuwała, Marek Ściążko INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA 1/30

Mateusz Babiarz, Jarosław Zuwała, Marek Ściążko INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA 1/30 IMPLEMENTACJA CIŚNIENIOWEGO SPALANIA TLENOWEGO WĘGLA W ZINTEGROWANYM UKŁADZIE ENERGOTECHNOLOGICZNYM WYTWARZANIA GAZU SYNTEZOWEGO DO PRODUKCJI METANOLU Mateusz Babiarz, Jarosław Zuwała, Marek Ściążko INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Propozycja implementacji modelu sektora transportowego dla warunków Polski

Propozycja implementacji modelu sektora transportowego dla warunków Polski POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 2 2013 ISSN 1429-6675 Przemys³aw KASZYÑSKI*, Jacek KAMIÑSKI**, Tomasz MIROWSKI*** Propozycja implementacji modelu sektora transportowego dla warunków Polski STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

BIOMASS COMBUSTION AND CO- FIRING AS A PATH TO ZERO- EMISSION POWER PRODUCTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

BIOMASS COMBUSTION AND CO- FIRING AS A PATH TO ZERO- EMISSION POWER PRODUCTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT BIOMASS COMBUSTION AND CO- FIRING AS A PATH TO ZERO- EMISSION POWER PRODUCTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Jarosław Zuwała SUSTAINABLE ENERGY AND EFFICIENT USE OF ENERGY RESOURCES Brussels, 25.03.2010

Bardziej szczegółowo

Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach opalanych gazem ziemnym

Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach opalanych gazem ziemnym POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 8 Zeszyt specjalny 2005 PL ISSN 1429-6675 Boles³aw ZAPOROWSKI* Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla na przyk³adzie rozwi¹zañ JastrzêbskiejSpó³kiWêglowejS.A.

Gospodarcze wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla na przyk³adzie rozwi¹zañ JastrzêbskiejSpó³kiWêglowejS.A. SYMPOZJA I KONFERENCJE nr 73 Materia³y XXII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Ustroñ, 19 22.10.2008 r. Kazimierz GATNAR* Gospodarcze wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH Rafał KOBYŁECKI, Michał WICHLIŃSKI Zbigniew BIS Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Energii ul.

Bardziej szczegółowo

Wydział Energetyki i Paliw AGH

Wydział Energetyki i Paliw AGH Wydział Energetyki i Paliw AGH Tworzenie na AGH Wydziału w zakresie energetyki 1995 Wydział Paliw i Energii (technologia chemiczna) Międzywydziałowa Szkoła Energetyki (energetyka) 2003 Katedra Technologii

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Scenariusze wykorzystania węgla w polskiej energetyce w świetle polityki klimatycznej Unii Europejskiej

Scenariusze wykorzystania węgla w polskiej energetyce w świetle polityki klimatycznej Unii Europejskiej Lidia Gawlik*, Eugeniusz Mokrzycki** Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków *dr hab. inż., e-mail: lidia.gawlik@min-pan.krakow.pl ** prof. dr hab. inż., e-mail: mokrzy@min-pan.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Józef Paska Technologie rozproszonych Ÿróde³ energii

Józef Paska Technologie rozproszonych Ÿróde³ energii Józef Paska Technologie rozproszonych Ÿróde³ energii Grudzieñ 2011 PODRÊCZNIK DLA ELEKTRYKÓW praca zbiorowa pod redakcj¹ Jana Strojnego Technologie rozproszonych Ÿróde³ energii Autor: prof. dr hab. in.

Bardziej szczegółowo

Ocena koncepcji BIOrafinerii i ich powiązanie z POLitykami rolną i leśną.

Ocena koncepcji BIOrafinerii i ich powiązanie z POLitykami rolną i leśną. Ocena koncepcji BIOrafinerii i ich powiązanie z POLitykami rolną i leśną. Assessment of BIOrefinery concepts and the implications for agricultural and forestry POLicy. Czas trwania: kwiecień 2007 marzec

Bardziej szczegółowo

Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie nr 34. Marcin Bukowski

Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie nr 34. Marcin Bukowski Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie nr 34 Marcin Bukowski EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRODUKCJI ENERGII W MAŁYCH ELEKTROWNIACH WODNYCH ECONOMIC EFFICIENCY OF ENERGY PRODUCTION IN

Bardziej szczegółowo

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2?

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Autor: prof. dr hab. inŝ. Władysław Mielczarski, W zasadzie kaŝdy dziennikarz powtarza znaną formułę, Ŝe nie ma darmowych obiadów 1. Co oznacza, Ŝe kaŝde podejmowane

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy produkcji i wykorzystania węgla brunatnego

Wybrane problemy produkcji i wykorzystania węgla brunatnego Lidia Gawlik. *, Zbigniew Grudziński *, Urszula Lorenz * Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków * dr inż. Streszczenie: Wybrane problemy produkcji i wykorzystania węgla brunatnego

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII

PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Khaliunaa Erdenekhuu PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII Khaliunaa Erdenekhuu, mgr Katedra Ekonomii Rozwoju Uniwersytet Łódzki, doktorantka adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

Development of a species index and optimization of production technology for selected energy crops

Development of a species index and optimization of production technology for selected energy crops Lessach, Austria, 19-24 September 2011 ICOLE 11 Development of a species index and optimization of production technology for selected energy crops Anna Gotfryd, Grzegorz Pawlak, Wojciech Wojciechowicz

Bardziej szczegółowo

Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego

Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego www.ien.gda.pl e-mail: ien@ien.gda.pl Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego Leszek Bronk, Grzegorz Krot Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk Projekty współfinasowane

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Emisja pyłów ze spalania węgla kamiennego z ciepłowni o mocy nominalnej mniejszej niż 50 MW w świetle obowiązujących standardów emisyjnych

Emisja pyłów ze spalania węgla kamiennego z ciepłowni o mocy nominalnej mniejszej niż 50 MW w świetle obowiązujących standardów emisyjnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Fly ash from energy production a waste, byproduct and raw material

Fly ash from energy production a waste, byproduct and raw material gospodarka surowcami mineralnymi mineral resources management 2015 Volume 31 Issue 4 Pages 139 150 DOI 10.1515/gospo-2015-0042 Alicja Uliasz-Bocheńczyk*, Maciej Mazurkiewicz**, Eugeniusz Mokrzycki*** Fly

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian zużycia energii pierwotnej w Polsce w kontekście liberalizacji rynków paliw i energii

Analiza zmian zużycia energii pierwotnej w Polsce w kontekście liberalizacji rynków paliw i energii POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2015 Tom 18 Zeszyt 3 25 36 ISSN 1429-6675 Jacek Kamiński*, Przemysław Kaszyński**, Marcin Malec**, Adam Szurlej*** Analiza zmian zużycia energii pierwotnej w

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce

ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce dr in. Marek Sutkowski Wärtsilä Finland, Power Plants Technology 1 Wärtsilä November 07 Plan prezentacji Wärtsilä Corporation Energetyka rozproszona Biopaliwa

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

MODELOWANIE SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Radosław SZCZERBOWSKI* MODELOWANIE SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Jednym z ważniejszych sektorów gospodarki narodowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulacje środowiskowe w energetyce a zapotrzebowanie na węgiel kamienny

Regulacje środowiskowe w energetyce a zapotrzebowanie na węgiel kamienny POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2016 Tom 19 Zeszyt 1 21 34 ISSN 1429-6675 Marcin Malec*, Jacek Kamiński**, Przemysław Kaszyński* Regulacje środowiskowe w energetyce a zapotrzebowanie na węgiel

Bardziej szczegółowo

Potrzeba dalszych zmian w zatrudnieniu w bran y wêgla brunatnego w Polsce

Potrzeba dalszych zmian w zatrudnieniu w bran y wêgla brunatnego w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Zbigniew KASZTELEWICZ* Potrzeba dalszych zmian w zatrudnieniu w bran y wêgla brunatnego w Polsce STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Czyste Technologie Węglowe, zgazowanie węgla moŝliwości rozwoju

Czyste Technologie Węglowe, zgazowanie węgla moŝliwości rozwoju Czyste Technologie Węglowe, zgazowanie węgla moŝliwości rozwoju ANDRZEJ SIEMASZKO Sekretarz Grupy Roboczej ds. Czystych Technologii Węglowych Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Instytut Energetyki Odnawialnej

Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Instytut Energetyki Odnawialnej Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. ENEX, Kielce 2 marca 2011 roku Efektywne

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Pozycja wêgla kamiennego w bilansie paliw i energii w kraju

Pozycja wêgla kamiennego w bilansie paliw i energii w kraju POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 49 66 ISSN 1429-6675 Zbigniew GRUDZIÑSKI*, Katarzyna STALA-SZLUGAJ** Pozycja wêgla kamiennego w bilansie paliw i energii w kraju STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Rynek energii odnawialnej w Polsce Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Historia reform rynkowych w Polsce: 1990r. rozwiązanie Wspólnoty Energetyki

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego

Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego Marzena Chodor Dyrekcja Środowisko Komisja Europejska Slide 1 Podstawowe cele polityki klimatycznoenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce

Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce Jacek Szczepiński Poltegor Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego Zespół roboczy ds. wypracowania Programu 1. Pan Grzegorz Matuszak Krajowa Sekcja

Bardziej szczegółowo

Copyright 2016 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2016 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja i korekta: Marek Szczepaniak Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce Sergii Figurnyi / Fotolia / 94730175

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA EXPERIENCE OF ŁUBIANKA COMMUNE 1 2 SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN REDUCTION OF CO 2 PROMOTION OF RES ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MOBILIZATION OF LOCAL POPULATION 3 REDUCTION OF CO 2 (PLAN 5X20) Of min

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

ROZWÓJ ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE Nr 6(115) - 2014 Rynek Energii Str. 33 ROZWÓJ ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE Adam Szurlej, Jacek Kamiński, Piotr Janusz, Kamil Iwicki, Tomasz Mirowski Słowa kluczowe: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ceny uprawnieñ do emisji ditlenku wêgla a koszty systemów CCS w elektrowniach

Ceny uprawnieñ do emisji ditlenku wêgla a koszty systemów CCS w elektrowniach POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 12 Zeszyt 2/2 2009 PL ISSN 1429-6675 Janusz SOWIÑSKI* Ceny uprawnieñ do emisji ditlenku wêgla a koszty systemów CCS w elektrowniach STRESZCZENIE. Pakiet energetyczno-klimatyczny

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Coal in Poland s energy mix a need for investment and action plan for the future Janusz Olszowski

Coal in Poland s energy mix a need for investment and action plan for the future Janusz Olszowski Coal in Poland s energy mix a need for investment and action plan for the future Janusz Olszowski Polish Mining Chamber of Industry and Commerce 1 Agenda: 1. Potential of coal industry in Poland in which

Bardziej szczegółowo

TADEUSZ CHRZAN * WĘGIEL BRUNATNY SZANSĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Wstęp

TADEUSZ CHRZAN * WĘGIEL BRUNATNY SZANSĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Wstęp UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 137 Nr 17 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2010 TADEUSZ CHRZAN * WĘGIEL BRUNATNY SZANSĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO S t r e s z c z e n i e Podano i omówiono

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Energią i Teleinformatyka

Zarządzanie Energią i Teleinformatyka z Nałęczów, 21 lutego 2014 Warsaw University of Technology Slide 1 of 27 z Bardzo wiele czyni się w kierunku poprawy czystości technik wytwarzania energii opartych o spalanie paliw organicznych. Jest to

Bardziej szczegółowo

Scenariusze pracy bran y wêgla brunatnego w I po³owie XXI wieku w Polsce

Scenariusze pracy bran y wêgla brunatnego w I po³owie XXI wieku w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 4 2013 ISSN 1429-6675 Zbigniew KASZTELEWICZ*, Mateusz SIKORA** Scenariusze pracy bran y brunatnego w I po³owie XXI wieku w Polsce STRESZCZENIE. Polskie górnictwo brunatnego

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Elwira Skibicka-Sokołowska, dr Uniwersytet w Białymstoku

Elwira Skibicka-Sokołowska, dr Uniwersytet w Białymstoku Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Elwira Skibicka-Sokołowska REALIZACJA PRIORYTETÓW STRATEGII EUROPA 2020 POPRZEZ DZIAŁANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W OBECNEJ I PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWIE

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERÓW I TECHNIK SZY T S

INŻYNIERÓW I TECHNIK SZY T S ISSN 0033-216X INŻYNIERÓW STOWARZYSZENIE I TECHNIKÓW GÓRNICTWA PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 r. MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1098) maj 2014 Tom 70 (LXX)

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie surowców energetycznych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej koncepcja budowy modelu matematycznego

Pozyskanie surowców energetycznych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej koncepcja budowy modelu matematycznego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 2014 Volume 30 Issue 1 Pages 39 52 DOI 10.2478/gospo-2014-0005 JACEK KAMIÑSKI*, PIOTR SA UGA** Pozyskanie surowców energetycznych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Europa: Północ, Wschód - Biznes bez granic. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

Europa: Północ, Wschód - Biznes bez granic. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA Europa: Północ, Wschód - Biznes bez granic. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA Świnoujście - Heringsdorf 1 Historical and planned electrical energy generation Structure of electric energy generation by primary

Bardziej szczegółowo

Wpływ emisji CO 2 na koszty produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego

Wpływ emisji CO 2 na koszty produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo