POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL"

Transkrypt

1 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL Pó³rocznik TOM 14 ZESZYT 2 Semiannual VOLUME 14 ISSUE 2 Edited by IGSMiE PAN KRAKÓW 2011

2 Spis treœci Jaros³aw BEDNORZ Wp³yw polityki paliwowo-energetycznej na sytuacjê bytow¹ spo³eczeñstwa w Polsce... 7 Tadeusz CHMIELNIAK Szanse i bariery w rozwoju technologii energetycznych paliw kopalnych Kazimierz D SAL, TomaszPOP AWSKI, Karolina RUSEK Ocena d³ugoterminowych prognoz zu ycia energii i mocy szczytowych w systemach elektroenergetycznych Waldemar DO ÊGA Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej Pawe³ FR CZEK Przeciwdzia³anie konfliktom lokalizacyjnym w sektorze energii Wojciech FRANUS, Magdalena WDOWIN Wykorzystanie popio³ów lotnych klasy F do produkcji materia³u zeolitowego na skalê pó³techniczn¹ Zbigniew GRUDZIÑSKI Ceny energii elektrycznej w kontekœcie wdro enia obligatoryjnego handlu na gie³dzie energii Konrad ISKRZYCKI, Wojciech SUWA A, Przemys³aw KASZYÑSKI Dekompozycja redukcji emisji dwutlenku siarki w polskich elektrowniach, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC Zarz¹dzanie procesowe ³añcuchem tworzenia wartoœci przy produkcji energii z wêgla brunatnego Maciej KALISKI, Pawe³ FR CZEK, AdamSZURLEJ Brytyjskie doœwiadczenia a zmiana struktury Ÿróde³ energii w Polsce Jacek KAMIÑSKI, Przemys³aw KASZYÑSKI Wybrane problemy implementacji zapotrzebowania na moc w matematycznych modelach systemów elektroenergetycznych Zbigniew KASZTELEWICZ Czy lubuskie z³o a mog¹ zast¹piæ be³chatowskie zag³êbie górniczo-energetyczne wêgla brunatnego? Micha³ WICHLIÑSKI, Rafa³ KOBY ECKI, Zbigniew BIS Emisja rtêci podczas termicznej obróbki paliw Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJ CZKOWSKI Analiza mo liwoœci zagospodarowania z³o a wêgla brunatnego RogóŸno w kontekœcie zgazowania wêgla W³adys³aw LATOCHA, Wojciech KACZMAREK, Andrzej STRUGA A, Piotr ARCZYÑSKI Rozszerzenie bazy wêglowej polskiego koksownictwa poprzez wdro enie wstêpnego podsuszania wsadu oraz zastosowanie wêgli importowanych Urszula LORENZ Prognozy dla rynków wêgla energetycznego na œwiecie Zygmunt MACIEJEWSKI Stan krajowego systemu elektroenergetycznego Roman MAGDA Ekonomiczne aspekty podziemnego zgazowania wêgla na przyk³adzie Carbon Energy

3 Jacek MALKO Klimatyczne aspekty polityki energetycznej Wojciech NAWORYTA Analiza uwarunkowañ geologiczno-górniczych oraz ograniczeñ zewnêtrznych dla zagospodarowania z³o- a wêgla brunatnego Gubin Tadeusz OLKUSKI Eksport polskiego wêgla w latach Franciszek PLEWA, Marcin POPCZYK, Piotr PIERZYNA, Tomasz MIGDAS Mo liwoœci wykorzystania w górnictwie soli spoiwa z udzia³em odpadów energetycznych Franciszek PLEWA, Marcin POPCZYK, Piotr PIERZYNA, Artur ZAJ C Wykorzystanie materia³ów z udzia³em odpadów energetycznych do likwidacji zapadlisk wywo³anych dzia³alnoœci¹ górnicz¹ Tomasz POP AWSKI, Kazimierz D SAL Zastosowanie modelu MRK do prognozy cen wybranych paliw biomasowych Aleksander SOBOLEWSKI, Janusz KOTOWICZ, Katarzyna MATUSZEK, TomaszILUK Reaktory zgazowania biomasy w uk³adach CHP przysz³oœæ energetyki odnawialnej w Polsce Katarzyna STALA-SZLUGAJ Surowce energetyczne na rynku drobnych odbiorców Andrzej STRUGA A, KrystynaCZAPLICKA-KOLARZ, Marek ŒCI KO Projekty nowych technologii zgazowania wêgla powstaj¹ce w ramach Programu Strategicznego NCBiR Rados³aw SZCZERBOWSKI Generacja rozproszona oraz sieci Smart Grid wirtualne elektrownie Katarzyna STALA-SZLUGAJ, Zbigniew GRUDZIÑSKI Tendencje zmian cen wêgla energetycznego dla odbiorców indywidualnych Ryszard UBERMAN Waloryzacja z³ó wêgla brunatnego dla prawnej ich ochrony Krzysztof WARMUZIÑSKI, Marek TAÑCZYK, Manfred JASCHIK, Aleksandra JANUSZ-CYGAN Koncepcja wydzielania ditlenku wêgla ze spalin w procesie hybrydowym Lucyna WIÊC AW-SOLNY, Marek ŒCI KO, Adam TATARCZUK, Aleksander KRÓTKI, Andrzej WILK Czy CCS mo e byæ tañszy? W poszukiwaniu nowych sorbentów CO Boles³aw ZAPOROWSKI Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna elektrowni i elektrociep³owni du ej i œredniej mocy Krzysztof MIJEWSKI Innowacyjne rozwi¹zania w energetyce wyci¹g propozycji zawartych w Bia³ej Ksiêdze NPRE

4 Contents Jaros³aw BEDNORZ Fuel energy policy impact on society s living situation in Poland... 7 Tadeusz CHMIELNIAK Opportunities and Barriers of Fossil fired Power Plants Deployment Kazimierz D SAL, TomaszPOP AWSKI, Karolina RUSEK The problem of assessing long-term forecasts of energy consumption and peak power in the Power Systems Waldemar DO ÊGA Hindrances and formal and legal barriers of expansion and modernization of power network infrastructure Pawe³ FR CZEK Dealing with locational conflicts in the energy sector Wojciech FRANUS, Magdalena WDOWIN Application of F class fly ash to production of zeolitic material at semi-technical scale Zbigniew GRUDZIÑSKI Electricity prices: the obligatory trade via power exchange context Konrad ISKRZYCKI, Wojciech SUWA A, Przemys³aw KASZYÑSKI Decomposition of sulphur dioxide emissions reduction in Polish power plants, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC Process management in the value creation chain during production of energy from lignite Maciej KALISKI, Pawe³ FR CZEK, AdamSZURLEJ British experinces versus the change in the structure of energy sources in Poland Jacek KAMIÑSKI, Przemys³aw KASZYÑSKI Selected problems of implementation of demand for power in mathematical models of power systems Zbigniew KASZTELEWICZ Can Lubuskie deposits replace the Belchatow mining lignite basin? Micha³ WICHLIÑSKI, Rafa³ KOBY ECKI, Zbigniew BIS Emission of mercury during thermal treatment of fuels Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJ CZKOWSKI The analysis of the possibility of the Rogozno lignite deposit utilization in the context of lignite gasification W³adys³aw LATOCHA, Wojciech KACZMAREK, Andrzej STRUGA A, Piotr ARCZYÑSKI Extending the coal base of the Polish cokemaking industry through the implementation of the coal charge pre-drying and through the use of the overseas coals Urszula LORENZ Forecasts for steam coal markets in the world Zygmunt MACIEJEWSKI State of Polish Power System Roman MAGDA Economic aspects of underground coal gasification on an example of Carbon Energy

5 Jacek MALKO Climate aspects of energy policy Wojciech NAWORYTA Analysis of geological and mining conditions and external restrictions for lignite extraction from deposit Gubin Tadeusz OLKUSKI Export of Polish hard coal in the period Franciszek PLEWA, Marcin POPCZYK, Piotr PIERZYNA, Tomasz MIGDAS Application possibilities of a binder with power generation waste content in salt mining Franciszek PLEWA, Marcin POPCZYK, Piotr PIERZYNA, Artur ZAJ C Application of materials containing power generation waste for liquidation of collapses generated by mining operations Tomasz POP AWSKI, Kazimierz D SAL Application of the MRK model to price forecast selected biomass fuels Aleksander SOBOLEWSKI, Janusz KOTOWICZ, Katarzyna MATUSZEK, TomaszILUK Reactor for biomass gasification in the CHP systems future of the renewable energy in Poland Katarzyna STALA-SZLUGAJ Energy fuels on the small consumer market Andrzej STRUGA A, KrystynaCZAPLICKA-KOLARZ, Marek ŒCI KO New Technologies of Coal Gasification under development as part of the NCBiR Strategic Programme Rados³aw SZCZERBOWSKI Decentralized Energy Generation and Smart Grid Virtual Power Plant Katarzyna STALA-SZLUGAJ, Zbigniew GRUDZIÑSKI Trends in changes in steam coal prices for households Ryszard UBERMAN Rating lignite deposits for legal protection of their accessibility for further exploitation Krzysztof WARMUZIÑSKI, Marek TAÑCZYK, Manfred JASCHIK, Aleksandra JANUSZ-CYGAN The capture of carbon dioxide from flue gases in a hybrid process Lucyna WIÊC AW-SOLNY, Marek ŒCI KO, Adam TATARCZUK, Aleksander KRÓTKI, Andrzej WILK Will CCS be cheaper? New CO 2 sorbents wanted Boles³aw ZAPOROWSKI Energy and economy effectiveness of large and medium scale power plants and combined heat and power plants Krzysztof MIJEWSKI Innovative solutions in energy sector selection from the proposals presented in the White Paper of the National Programme of Emissions Reduction

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 147 156 ISSN 1429-6675 Rados³aw SZCZERBOWSKI* Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli STRESZCZENIE. Szereg

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE RYNKI SUROWCÓW I ENERGII

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE RYNKI SUROWCÓW I ENERGII 3 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE RYNKI SUROWCÓW I ENERGII Piotr Kwiatkiewicz (pod redakcją) Poznań 2011 5 SPIS TREŚCI Słowo wstępne (Piotr KWIATKIEWICZ, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa)...9 Nord Stream czyli

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki odnawialnej a gospodarka

Rozwój energetyki odnawialnej a gospodarka POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 4 2013 ISSN 1429-6675 Józef PASKA*, Tomasz SURMA** Rozwój energetyki odnawialnej a gospodarka STRESZCZENIE. Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii jest jednym z

Bardziej szczegółowo

Instalacja demonstracyjna do monitorowania i redukcji emisji rtêci ze spalania wêgla kamiennego w kot³ach py³owych

Instalacja demonstracyjna do monitorowania i redukcji emisji rtêci ze spalania wêgla kamiennego w kot³ach py³owych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 15 Zeszyt 4 2012 ISSN 1429-6675 Marek BUJNY*, Piotr BURMISTRZ**, Stanis³aw GRUSZKA*, Wac³aw JANICKI****, Krzysztof KOGUT**, Andrzej STRUGA A*** Instalacja demonstracyjna do monitorowania

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ENERGII ŒWIAT I POLSKA ROZWÓJ 1971 2000, PERSPEKTYWY DO 2030 R. ENERGY SECTOR WORLD AND POLAND DEVELOPMENT 1971 2000, PROSPECTS TO 2030

SEKTOR ENERGII ŒWIAT I POLSKA ROZWÓJ 1971 2000, PERSPEKTYWY DO 2030 R. ENERGY SECTOR WORLD AND POLAND DEVELOPMENT 1971 2000, PROSPECTS TO 2030 Polski Komitet Œwiatowej Rady Energetycznej Polish Member Committee of the World Energy Council SEKTOR ENERGII ŒWIAT I POLSKA ROZWÓJ 1971 2000, PERSPEKTYWY DO 2030 R. ENERGY SECTOR WORLD AND POLAND DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 42 AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE APE' 15 XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie procesowe ³añcuchem tworzenia wartoœci przy produkcji energii z wêgla brunatnego

Zarz¹dzanie procesowe ³añcuchem tworzenia wartoœci przy produkcji energii z wêgla brunatnego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 2 2011 PL ISSN 1429-6675 Leszek JURDZIAK*, Witold KAWALEC** Zarz¹dzanie procesowe ³añcuchem tworzenia wartoœci przy produkcji energii z wêgla brunatnego STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwi¹zania w energetyce wyci¹g propozycji zawartych w Bia³ej Ksiêdze NPRE

Innowacyjne rozwi¹zania w energetyce wyci¹g propozycji zawartych w Bia³ej Ksiêdze NPRE POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 2 2011 PL ISSN 1429-6675 Krzysztof MIJEWSKI* Innowacyjne rozwi¹zania w energetyce wyci¹g propozycji zawartych w Bia³ej Ksiêdze NPRE STRESZCZENIE. Referat jest poœwiêcony

Bardziej szczegółowo

September, 3rd, 2013 10.30-11.10 Official opening of BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Special guests exhibition-tour-around

September, 3rd, 2013 10.30-11.10 Official opening of BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Special guests exhibition-tour-around XVII MIÊDZYNARODOWE TARGI MORSKIE I KONFERENCJA BALTEXPO 2013 3 wrzeœnia 2013 10.30-11.10 Uroczyste otwarcie BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Zwiedzanie ekspozycji targowej przez goœci specjalnych 12.00-17.45

Bardziej szczegółowo

Energy policy of Poland until 2030. Marek Sciazko

Energy policy of Poland until 2030. Marek Sciazko Energy policy of Poland until 2030 Marek Sciazko 1 Motivation 2 Hard coal deposits 3 Hard coal production 4 Brown coal deposits 5 Brown coal production in Poland 6 Energy policy of Poland is consistent

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 R SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 I Zagadnienia ogólne energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej Elektroenergetyka polska na progu 2009 roku. Problemy o charakterze wyzwań ze spuścizny roku 2008 H. L. Gabryś

Bardziej szczegółowo

Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej wyzwania dla przysz³oœci polskiej gospodarki

Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej wyzwania dla przysz³oœci polskiej gospodarki POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2015 Tom 18 Zeszyt 1 15 26 ISSN 1429-6675 Gra yna WOJTKOWSKA- ODEJ* Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej wyzwania dla przysz³oœci polskiej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza produkcji wêgla kamiennego i jego wykorzystanie w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce Streszczenie

Analiza produkcji wêgla kamiennego i jego wykorzystanie w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce Streszczenie Analiza produkcji wêgla kamiennego i jego wykorzystanie w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce Streszczenie Od zakoñczenia II wojny œwiatowej wêgiel kamienny by³ podstawowym surowcem energetycznym,

Bardziej szczegółowo

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 13 Zeszyt 1 2010 PL ISSN 1429-6675 Pawe³ FR CZEK* Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy STRESZCZENIE. W kolejnych latach w Polsce niezbêdne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie popio³ów lotnych klasy F do produkcji materia³u zeolitowego na skalê pó³techniczn¹

Wykorzystanie popio³ów lotnych klasy F do produkcji materia³u zeolitowego na skalê pó³techniczn¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 2 2011 PL ISSN 1429-6675 Wojciech FRANUS*, Magdalena WDOWIN** Wykorzystanie popio³ów lotnych klasy F do produkcji materia³u zeolitowego na skalê pó³techniczn¹ STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Ekoenergetyka zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki

Ekoenergetyka zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki Ekoenergetyka zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki (spis artykułów wraz ze streszczeniami) autor: praca zbiorowa pod redakcją naukową Adama Ceniana i Tadeusza Nocha recenzja: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Wêgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku analizy scenariuszowe

Wêgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku analizy scenariuszowe Wêgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku analizy scenariuszowe Redakcja naukowa: dr hab. in. Lidia Gawlik IGSMiE PAN AUTORZY: dr hab. in. Lidia GAWLIK IGSMiE PAN dr in. Zbigniew GRUDZIÑSKI

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla w warunkach polskich

Gospodarcze wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla w warunkach polskich POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 12 Zeszyt 2/2 2009 PL ISSN 1429-6675 Pawe³ KRZYSTOLIK*, Jacek SKIBA** Gospodarcze wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla w warunkach polskich STRESZCZENIE. Zagro enie wybuchami

Bardziej szczegółowo

20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009

20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009 XX Międzynarodowa Konferencja 20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009 Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie New Methods

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE / INVITATION NAFTA I GAZ 2013

ZAPROSZENIE / INVITATION NAFTA I GAZ 2013 ZAPROSZENIE / INVITATION VIP NAFTA I GAZ 2013 XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA i WYSTAWA NAFTA I GAZ 2013 11th INTERNATIONAL OIL & GAS CONFERENCE and EXHIBITION 18 i 19 września 2013, w godz. 9.30-16.30 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 3 2013 ISSN 1429-6675 Wojciech SUWA A* Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ STRESZCZENIE. Z³o onoœæ problemów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej szans¹ na rozwój polskiej energetyki

Fundusze Unii Europejskiej szans¹ na rozwój polskiej energetyki POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Maria MIGDA *, Teresa WAGNER-STASZEWSKA** Fundusze Unii Europejskiej szans¹ na rozwój polskiej energetyki STRESZCZENIE. W publikacji wskazano

Bardziej szczegółowo

C 2 WERSJA POLSKA OCENA WP YWU USTANOWIENIA CELÓW REDUKCJI EMISJI WG S Y N T E Z A

C 2 WERSJA POLSKA OCENA WP YWU USTANOWIENIA CELÓW REDUKCJI EMISJI WG S Y N T E Z A OCENA WP YWU USTANOWIENIA CELÓW REDUKCJI EMISJI WG DOKUMENTU KE ROADMAP 050 NA SEKTOR ENERGETYCZNY, ROZWÓJ GOSPODARCZY, PRZEMYS I GOSPODARSTWA DOMOWE W POLSCE DO ROKU 050 S Y N T E Z A C WERSJA POLSKA

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 28.01.2015 r. 25.02.2015 r. 18.03.2015 r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy:

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce i zobowi¹zania wobec UE

Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce i zobowi¹zania wobec UE Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Ireneusz Miciu³a* Ireneusz Miciu³a Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce i zobowi¹zania wobec UE Liberalizacja rynku

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERÓW I TECHNIK SZY T S

INŻYNIERÓW I TECHNIK SZY T S ISSN 0033-216X INŻYNIERÓW STOWARZYSZENIE I TECHNIKÓW GÓRNICTWA PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 r. MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1098) maj 2014 Tom 70 (LXX)

Bardziej szczegółowo

Renewable sources of energy in the service of heating systems

Renewable sources of energy in the service of heating systems INSTAL 2013 SPIS TREŚCI nr 1(336) CIEPŁOWNICTWO 2 Mapa drogowa ciepłownictwa w Europie do 2050 roku / Jacek Malko, Henryk Wojciechowski Road Map 2050 for European heating systems ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

Energetyka alternatywna i odnawialna w 7. Programie Ramowym. Rola Polski w 7. Programie Ramowym

Energetyka alternatywna i odnawialna w 7. Programie Ramowym. Rola Polski w 7. Programie Ramowym Energetyka alternatywna i odnawialna w 7. Programie Ramowym Rola Polski w 7. Programie Ramowym Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Dr Andrzej Sławiński andrzej.slawinski@kpk.gov.pl 7. Program

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo