Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim."

Transkrypt

1 Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. ROZDZIAŁ I. Właściwości materii określa warunki zmian stanu skupienia; określa zmiany stanu skupienia na porównuje trzy stany skupienia, podstawie wykresu temperatury; wskazując na zmiany kształtu i objętości podaje zależność temperatury wrzenia od ciał; ciśnienia; określa wpływ zmian temperatury na wymienia sposoby zmiany ciśnienia gazu właściwości mechaniczne ciał stałych, i cieczy. cieczy i gazów; przewiduje stan skupienia ciała, podaje przykłady temperaturowej korzystając z tabel temperatury topnienia i rozszerzalności ciał; wrzenia; podaje przykłady dyfuzji gazów i cieczy; podaje różnice w budowie wewnętrznej określa właściwości mechaniczne ciał ciał stałych, cieczy i gazów; stałych, cieczy i gazów; wymienia sposoby zwiększenia szybkości rozpoznaje zmiany stanu skupienia; parowania; przedstawia podstawy kinetycznomolekularnej rozróżnia siły spójności i przylegania; teorii budowy materii; podaje przykłady sublimacji wskazuje skutki anomalnej i resublimacji; rozszerzalności wody; wskazuje przykłady ciał fizycznych i substancji; potrafi z komunikatu pogody odczytać aktualne ciśnienie atmosferyczne; rozróżnia pojęcia ciało i substancja; wskazuje zmiany właściwości ciał pod wpływem zmian temperatury; rozróżnia zjawiska topnienia i rozpuszczania; wymienia przykłady ciał plastycznych, sprężystych i kruchych. wyjaśnia właściwości i zastosowanie bimetalu. rozróżnia właściwości ciał bezpostaciowych i krystalicznych; podaje przykłady praktycznego zastosowania substancji o różnych właściwościach; opisuje doświadczenia potwierdzające istnienie powietrza;

2 ROZDZIAŁ II. Równowaga i pomiary przedstawia graficznie siłę wypadkową przedstawia graficznie siły i równoważącą dla sił działających o podanych cechach; wzdłuż tej samej prostej; oblicza masę, mając ciężar ciała; określa warunki równowagi dźwigni oblicza wysokość słupa cieczy o dwustronnej; różnych gęstościach w naczyniach wskazuje zastosowania praktyczne połączonych; dźwigni dwustronnej; zauważa, że ciśnienie hydrostatyczne rozróżnia pojęcia ciężar i masa; nie zależy od kształtu naczynia; oblicza ciśnienie, znając siłę i porównuje ciśnienia w cieczach powierzchnię (w jednostkach SI); i gazach; porównuje masy ciał o różnych wyznacza masę ciała za pomocą gęstościach; dźwigni dwustronnej oraz innego formułuje prawo Archimedesa i stosuje je ciała o znanej masie i linijki; do porównywania sił wyporu; oblicza ciśnienie hydrostatyczne na wyraża temperatury w skali Celsjusza podanej głębokości; i Kelvina; porównuje wysokości słupa cieczy o oblicza ciężar, znając masę; różnych gęstościach w naczyniach oblicza gęstość, mając masę i objętość; połączonych; wyjaśnia zasadę działania termometru podaje warunek równowagi cieczy cieczowego. w naczyniach połączonych; szacuje niepewność pomiaru masy, siły, temperatury i objętości cieczy; podaje przykłady oddziaływań, określając ich rodzaj i skutki; przedstawia siłę graficznie, podaje cechy siły; podaje wartość siły wypadkowej i równoważącej dla dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej; mierzy wartość siły, posługując się siłomierzem; wyjaśnia zasadę działania siłomierza; wymienia jednostki siły, masy, ciśnienia, temperatury; określa warunek równowagi ciała; mierzy masę i ciężar oraz objętość; zapisuje w tabeli wyniki pomiarów; wymienia przyrządy do pomiaru masy, ciężaru, ciśnienia, temperatury, objętości; podaje przykłady zastosowania naczyń połączonych; porównuje ciśnienia działające na powierzchnie różnej wielkości, gdy działające siły są jednakowe; wskazuje czynniki mające wpływ na wartość ciśnienia hydrostatycznego; przedstawia graficznie siłę wyporu; wskazuje, od czego zależy wartość siły wyporu; określa dokładność przyrządów pomiarowych (siłomierz, waga, termometr); oblicza siłę lub powierzchnię ze wzoru na ciśnienie; określa warunki pływania ciał; wyznacza doświadczalnie gęstość substancji i przedstawia wyniki w tabeli; buduje siłomierz osobisty ; oblicza masę, mając gęstość i objętość oblicza siłę wyporu, znając gęstość cieczy i objętość wypartej cieczy;

3 ROZDZIAŁ III. Ruch określa układ odniesienia przy analizie przedstawia graficznie zmianę położenia; ruchu; jednostajnie zmiennym, posługując się sporządza wykres x(t) na podstawie wzorami; danych zapisanych w tabeli; stosuje pojęcie względności prędkości do oblicza przyspieszenie na podstawie analizy ruchu; zamieszczonych w tabeli wartości analizuje wykresy x(t) dla ruchu kilku prędkości i czasu; ciał. opisuje cechy prędkości i przyspieszenia; stwierdza, że sfera niebieska obraca się omawia wpływ ruchu Ziemi na ruch ciał ze wschodu na zachód; niebieskich w układzie laboratoryjnym. oblicza drogę, znając prędkość i czas oblicza prędkość, mając drogę i czas ruchu; ruchu; zamienia jednostki prędkości km/h na oblicza przyspieszenie, mając zmianę m/s i odwrotnie; prędkości i czas ruchu; wyznacza prędkość średnią na podstawie odczytuje wartość prędkości z wykresu pomiarów drogi i czasu; v(t); odczytuje przebytą drogę z wykresu x(t); wyjaśnia na przykładach pojęcie względności ruchu; mierzy czas ruchu i drogę oraz zapisuje wyniki pomiarów w tabeli; określa tor wskazanego ruchu; wymienia cechy ruchu; wskazuje obiekty ruchome i nieruchome na niebie (w układzie laboratoryjnym); definiuje ruch jednostajny i jednostajnie zmienny; odróżnia prędkość średnią od prędkości chwilowej; wskazuje przykłady ruchów jednostajnie zmiennych; rozpoznaje rodzaj ruchu na podstawie długości odcinków drogi przebytych w kolejnych jednakowych odstępach czasu; wymienia jednostki prędkości i jednostki przyspieszenia. określa rodzaj ruchu na podstawie wykresu v(t) i x(t); oblicza prędkość na podstawie wykresu x(t); oblicza drogę w ruchu jednostajnym na podstawie wykresu v(t); wyznacza prędkość średnią na podstawie wykresu x(t); oblicza przyspieszenie na podstawie wykresu v(t); oblicza prędkość i drogę w ruchu oblicza wartość prędkości w różnych układach odniesienia;

4 ROZDZIAŁ IV. Oddziaływania a ruch wskazuje warunek spoczynku oraz ruchu jednostajnego; podaje definicję siły i jednostki siły; wymienia przyczyny pojawiania się siły tarcia; określa ruch, jakim ciała spadają swobodnie, gdy oporu ośrodka nie możemy pominąć; opisuje i wyjaśnia zjawisko odrzutu; porównuje cechy sił wzajemnego oddziaływania ciał. oblicza przyspieszenie, znając masę ciała i wartość działającej siły. podaje na przykładach przyczyny zmiany prędkości ciała; wymienia rodzaje oporów ruchu; podaje sposoby zmniejszania oporów ruchu; podaje przykłady skutków bezwładności ciał; wskazuje pożyteczne i szkodliwe skutki działania siły tarcia; określa zwrot siły tarcia; wskazuje przyczyny zmiany prędkości; podaje wzór na obliczanie wartości siły, która ciału o masie m nadaje przyspieszenie a; określa, jakim ruchem ciała spadają swobodnie; podaje przykłady potwierdzające słuszność III zasady dynamiki Newtona; stosuje I zasadę dynamiki do określania ruchu lub spoczynku ciał; wymienia rodzaje tarcia i podaje zależność siły tarcia od cech działającej siły; porównuje wartości sił tarcia, korzystając z tabeli współczynników tarcia; określa ruch ciała pod działaniem stałej siły; oblicza czas swobodnego spadania ciał z podanej wysokości; oblicza prędkość końcową swobodnie spadających ciał; stosuje zasady dynamiki do wyjaśniania zjawisk (np. zjawiska odrzutu); wskazuje siły powodujące ruch jednostajnie przyspieszony oraz jednostajnie opóźniony. przewiduje ruch ciał, korzystając z zasad dynamiki oraz bezwładności ciał; przewiduje i oblicza prędkości ciał uzyskane w wyniku ich wzajemnego oddziaływania; oblicza wartość siły tarcia; podaje sposób wyznaczania wartości przyspieszenia ziemskiego; przewiduje skutki wzajemnego oddziaływania ciał, analizując działające siły; uwzględnia opory ruchu przy określaniu ruchu ciał; przedstawia analizę treści zadania w formie rysunku lub tabeli;

5 ROZDZIAŁ V. Energia mechaniczna wskazuje przykłady, w których mimo wyjaśnia związek wartości energetycznej działania siły i przemieszczenia ciała pokarmu z możliwością wykonywania praca tej siły jest równa zero; pracy; oblicza wartość działającej siły, znając oblicza zmianę energii potencjalnej ciała pracę i wartość przemieszczenia; na podstawie zmian wysokości; oblicza pracę, mając moc urządzenia określa zmianę energii kinetycznej przy i czas jego pracy; zmianie prędkości; określa związek między pracą i zmianą stosuje zasadę zachowania energii energii ciała; mechanicznej do wyjaśniania przebiegu stosuje warunek równowagi do zjawisk; obliczania sił działających na dźwigni; wyznacza sprawność maszyn prostych; wyjaśnia, dlaczego korzystając z maszyn oblicza energię kinetyczną, mając masę prostych, nie zyskujemy na pracy; i prędkość ciała; wyjaśnia pojęcie sprawności maszyn. oblicza energię potencjalną, mając masę rozpoznaje przemiany energii i wysokość, na której ciało się znajduje; mechanicznej zachodzące w opisuje przemiany energii potencjalnej przykładowych zjawiskach; i kinetycznej ciała spadającego oblicza moc, mając pracę i czas; swobodnie; wskazuje przykłady źródeł energii wykorzystywanych do wykonywania konkretnej pracy; wskazuje przykłady wykonanej pracy mechanicznej; wymienia jednostki pracy, mocy i energii; definiuje moc jako szybkość wykonywanej pracy; wskazuje przykłady ciał, które mają energię kinetyczną; wskazuje przykłady ciał, które mają energię potencjalną; wskazuje związek między energią mechaniczną i możliwością wykonywania pracy; wskazuje przykłady maszyn prostych. rysuje wykres F(s) na podstawie wykresu W(s); oblicza moc, mając działającą siłę i prędkość ciała; wyznacza moc urządzenia; oblicza wykonaną pracę, znając sprawność urządzenia i dostarczoną energię. oblicza sprawność, znając pobraną energię i wykonaną pracę; oblicza pracę na podstawie wykresu zależności siły od przemieszczenia; oblicza prędkość końcową spadającego swobodnie ciała, mając podaną zmianę wysokości;

6 ROZDZIAŁ VI. Energia wewnętrzna rozpoznaje skutki zmiany energii opisuje i interpretuje pojęcie energii wewnętrznej ciała; wewnętrznej i jej zmiany na gruncie opisuje na przykładach przemiany energii kinetyczno-molekularnej teorii budowy w ruchu z tarciem; materii; opisuje mikroskopowy model porównuje wartości ciepła pobranego i przewodnictwa cieplnego ciał stałych; oddanego podczas cieplnego przepływu wyjaśnia mechanizm zjawiska energii; konwekcji; wyznacza ciepło topnienia; wyjaśnia znaczenie w przyrodzie dużej odczytuje informacje z wykresu wartości ciepła właściwego i ciepła zależności temperatury od czasu; parowania wody oraz ciepła topnienia opisuje przemiany energii w silniku lodu; cieplnym. wyjaśnia pojęcia ciepła topnienia i ciepła korzystając z I zasady termodynamiki, parowania; oblicza zmiany energii wewnętrznej; opisuje przemiany energii wewnętrznej oblicza zmianę energii wewnętrznej w energię mechaniczną; ciała, mając jego masę, zmianę odróżnia zjawiska, w których energia jest temperatury i ciepło właściwe; pobierana, od zjawisk, w których jest oddawana. definiuje energię wewnętrzną; wskazuje zmianę temperatury jako sposób rozpoznawania zmian energii wewnętrznej; wskazuje przykłady przemiany energii mechanicznej w energię wewnętrzną; wskazuje różnicę temperatur jako warunek cieplnego przepływu energii; podaje przykłady dobrych i złych przewodników ciepła oraz ich zastosowania; na podstawie wartości ciepła właściwego substancji określa energię pobraną przy ogrzaniu 1 kg tej substancji o 1 stopień; przeprowadza pomiary potrzebne do wyznaczenia zmian energii wewnętrznej; wskazuje sposoby zmiany energii wewnętrznej; podaje temperaturę topnienia lodu i wrzenia wody w warunkach normalnych; wskazuje równość ciepła topnienia i krzepnięcia oraz ciepła parowania i skraplania; wskazuje przykłady przekazywania energii przez konwekcję i przewodnictwo. planuje kolejność pomiarów i obliczeń przy wyznaczaniu ciepła właściwego; oblicza ciepło właściwe substancji na podstawie wykresu zależności temperatury od dostarczonej energii. odczytuje informacje z wykresu zależności temperatury od dostarczonej energii do porównywania ciepła topnienia i ciepła właściwego; oblicza energię pobraną (lub oddaną) w trakcie przemian fazowych;

7 ROZDZIAŁ VII. Fale mechaniczne wskazuje zjawiska potwierdzające, że opisuje zjawiska charakterystyczne dla fala przekazuje energię; ruchu falowego; stwierdza niezależność okresu drgań od stosuje pojęcie rezonansu mechanicznego amplitudy; do wyjaśniania zjawisk; porównuje okres drgań wahadeł o różnej wskazuje źródła dźwięku w różnych długości; instrumentach muzycznych. wskazuje przedział częstotliwości oblicza częstotliwość, mając dany okres dźwięków słyszalnych dla człowieka; drgań; podaje zastosowania ultra- oblicza długość fali, mając okres drgań i infradźwięków; drobin ośrodka i prędkość; zauważa różnice między prędkościami podaje wpływ zmian długości struny na dźwięku w różnych ośrodkach; wysokość wydawanego dźwięku; wyjaśnia wpływ hałasu na zdrowie. analizuje na przykładach siły działające wytwarza dźwięki o różnej częstotliwości na ciało poruszające się ruchem za pomocą dowolnego drgającego drgającym; przedmiotu lub instrumentu muzycznego; wyznacza amplitudę, okres drgań wyznacza amplitudę, okres drgań i częstotliwość w ruchu ciężarka na i częstotliwość w ruchu wahadła; sprężynie; wskazuje przykłady rezonansu mechanicznego; wskazuje związek między wysokością dźwięku i częstotliwością; rozpoznaje zjawisko rozchodzenia się fal mechanicznych; rozpoznaje przykłady fal poprzecznych i podłużnych; wskazuje na przykładach zjawiska odbicia, załamania, przenikania, rozproszenia, nakładania i ugięcia fal; wśród ruchów okresowych rozpoznaje ruchy drgające; podaje jednostki częstotliwości, okresu drgań, amplitudy; wskazuje przykłady drgań gasnących i drgań wymuszonych; wskazuje przykłady źródeł dźwięku; wskazuje sposoby ograniczania hałasu; wskazuje przykłady zjawiska echa i pogłosu; na podstawie wykresu x(t) dla ruchu drgającego odczytuje i oblicza amplitudę, okres i częstotliwość; przewiduje zmiany okresu drgań wahadła przy zmianie jego długości oraz w czasie ruchu jednostajnie przyspieszonego (np. w windzie); opisuje przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w czasie ruchu wahadła oraz w ruchu ciężarka na sprężynie; oblicza prędkość rozchodzenia się fali, mając długość i częstotliwość; oblicza długość fali, mając częstotliwość i prędkość; oblicza częstotliwość fali o podanej długości;

8 ROZDZIAŁ VIII. Światło wymienia rodzaje promieniowania omawia przemiany energii słonecznego docierającego do Ziemi; w przykładowych źródłach światła; przedstawia graficznie prawo odbicia wskazuje przykłady potwierdzające, że i załamania światła; światło przenosi energię; wyjaśnia zjawiska zaćmienia Słońca wskazuje, w jaki sposób zmienia się i Księżyca; barwa światła w zależności od wyjaśnia różnice między odbiciem temperatury emitującego je ciała; i rozproszeniem światła; wykreśla dalszy bieg wiązki światła po demonstruje zjawisko załamania światła odbiciu od zwierciadła płaskiego (zmiany kąta załamania przy zmianie i sferycznego; kąta padania); określa dalszy bieg światła napotykającego na swojej drodze ciała przezroczyste, nieprzezroczyste, o barwie ciemnej lub jasnej; posługuje się pojęciami ogniskowej i ogniska; stwierdza, że każde ciało wysyła promieniowanie podczerwone. wskazuje przykłady zastosowania zwierciadeł; wskazuje zjawiska zachodzące pod wpływem światła słonecznego; wskazuje przykłady źródeł i odbiorników światła; wskazuje zjawiska potwierdzające prostoliniowe rozchodzenie się światła; wskazuje przykłady potwierdzające, że rozgrzane ciała wysyłają promieniowanie; wskazuje różnice w pochłanianiu i odbijaniu światła przez ciała ciemne i jasne; zaznacza na rysunkach kąt padania, odbicia i załamania; ilustruje powstawanie cienia i półcienia; rozróżnia soczewki skupiające i rozpraszające; wskazuje praktyczne zastosowania soczewek; wskazuje zjawiska potwierdzające, że światło białe jest mieszaniną barw; podaje wartość prędkości rozchodzenia się światła w próżni. opisuje przyczyny i skutki zjawiska załamania światła; wyjaśnia zasadę działania światłowodu; opisuje budowę i działanie oka, lupy, mikroskopu, lunety, teleskopu, projektora, aparatu fotograficznego; wskazuje rodzaj soczewek do korekcji krótkowzroczności i dalekowzroczności; wykreśla obrazy otrzymywane za pomocą soczewek; wykreśla obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł; rysuje bieg promienia światła w pryzmacie;

9 ROZDZIAŁ IX. Prąd elektryczny rysuje schematy prostych obwodów omawia przemiany energii elektrycznych; w odbiornikach energii elektrycznej; włącza poprawnie do obwodu oblicza pracę prądu w amperomierz i woltomierz; kilowatogodzinach i dżulach, mając moc buduje prosty obwód elektryczny na odbiorników i czas ich pracy. podstawie schematu; określa zależność natężenia prądu od wyznacza opór przewodu, mierząc napięcia i oporu; natężenie i napięcie; oblicza natężenie prądu, znając napięcie i opór; określa sposób łączenia odbiorników w domowej instalacji elektrycznej wskazuje skutki przepływu prądu w przykładowych odbiornikach energii elektrycznej; podaje warunki niezbędne do przepływu prądu w obwodzie; wymienia jednostki natężenia, napięcia, oporu; podaje sposoby bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej; wskazuje przykłady zastosowania dobrych i złych przewodników prądu; dobiera do pomiarów amperomierze i woltomierze, uwzględniając ich zakres i dokładność; rysuje schematy szeregowego i równoległego łączenia odbiorników energii elektrycznej, uwzględniając poprawne włączanie amperomierzy i woltomierzy; mierzy natężenie prądu, posługując się amperomierzem; mierzy napięcie elektryczne, posługując się woltomierzem;

10 ROZDZIAŁ X. Elektromagnetyzm opisuje sposoby elektryzowania ciał rysuje ustawienia igły magnetycznej przez dotyk, pocieranie i indukcję; między dwoma magnesami i w pobliżu wskazuje sposób podziału ładunku ciała przewodu z prądem. na równe części; określa zależność siły działającej między wskazuje przykłady pola elektrycznego; ciałami naelektryzowanymi od wartości określa oddziaływanie ciał ich ładunków i odległości między nimi; naelektryzowanych jedno- rysuje ustawienia igły magnetycznej i różnoimiennie; w pobliżu magnesu; podaje jednostkę ładunku elektrycznego wyjaśnia działanie kompasu; w postaci wielokrotności ładunku opisuje wzajemne oddziaływanie elementarnego; magnesów i elektromagnesów; podaje zasadę zachowania ładunku; wyjaśnia mechanizm elektryzowania definiuje przepływ prądu jako ruch ciał, stosując elektryczny model budowy ładunku; materii oraz zasadę zachowania ładunku; wskazuje różnicę między atomem i opisuje działanie elektromagnesu i rolę jonem; rdzenia w elektromagnesie; podaje żelazo, kobalt i nikiel jako metale opisuje budowę i działanie elektroskopu; przyciągane przez magnes; wskazuje ruch elektronów jako przyczynę elektryzowania ciał; wskazuje przykłady zjawisk wywołanych oddziaływaniami elektrycznymi; wskazuje w najbliższym otoczeniu przykłady elektryzowania ciał, skutki oraz zastosowania tego zjawiska; stwierdza, że biegunów magnetycznych nie można rozdzielić; podaje ładunek elektronu jako ujemny, ładunek protonu jako dodatni; demonstruje zjawisko elektryzowania ciał przez pocieranie; demonstruje zjawisko wzajemnego oddziaływania ciał naelektryzowanych; podaje sposoby elektryzowania ciał; podaje różnicę między ciałami naelektryzowanymi dodatnio i ujemnie; określa atom jako najmniejszą część pierwiastka; wymienia cząstki elementarne, z których zbudowany jest atom; określa elektron jako cząstkę obdarzoną najmniejszą porcją ładunku elektrycznego; określa oddziaływania między jednoi różnoimiennymi biegunami magnesu; określa magnetyczne i geograficzne bieguny Ziemi. przewiduje skutki oddziaływania ciał naelektryzowanych; stosuje zasadę zachowania ładunku oraz elektryczny model budowy materii do opisywania i przewidywania zjawisk elektrycznych; demonstruje zachowanie się igły magnetycznej w pobliżu magnesu i przewodu z prądem; rozpoznaje znak ładunku ciał na podstawie skutków oddziaływań; określa zmianę wartości i zwrotu siły działającej między ciałami naładowanymi przy zmianie ładunków (lub odległości); wyjaśnia działanie silnika elektrycznego prądu stałego.

11 ROZDZIAŁ XI. Fale elektromagnetyczne wymienia rodzaje fal rozpoznaje zjawiska zachodzące podczas elektromagnetycznych, porządkując je rozchodzenia się fal według długości; elektromagnetycznych; wskazuje przykłady zastosowania wskazuje przykłady zjawisk mikrofal; potwierdzających, że fale wskazuje przykłady źródeł podczerwieni. elektromagnetyczne przenoszą energię. wskazuje przykłady źródeł i odbiorników wskazuje przykłady odbicia i załamania fal elektromagnetycznych; fal elektromagnetycznych; wskazuje przykłady zjawisk potwierdzających falową naturę światła; podaje wartość prędkości fali elektromagnetycznej w próżni; wskazuje przykłady fal elektromagnetycznych o różnych długościach; przewiduje skutki oddziaływania fal elektromagnetycznych na organizm ludzki; opisuje wpływ promieniowania jonizującego na organizm ludzki. wyjaśnia rolę anten i przekaźników podczas przesyłania fal radiowych; wskazuje skutki działania promieniowania ultrafioletowego na organizm człowieka;

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

2.4. KONKURS Z FIZYKI

2.4. KONKURS Z FIZYKI 2.4. KONKURS Z FIZYKI 2.4.1. Cele edukacyjne Rozwijanie zainteresowania fizyką. Motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie fizyki. Pogłębienie motywacji do samodzielnej i systematycznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar warości siły ciężkości Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)

Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świa fizyki 1. Wykonujemy pomiary Tema według 1.1. Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień 1.. Pomiar warości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wielkości fizyczne, kóre

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo