KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA KLAS II. przygotowała mgr Magdalena Murawska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA KLAS II. przygotowała mgr Magdalena Murawska"

Transkrypt

1 KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA KLAS II przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje pracę, gdy działa stała siła równoległa do przemieszczenia, podaje wzór na obliczanie pracy (W = F s), podaje podstawową jednostkę pracy w układzie SI. definiuje moc jako szybkość wykonywania pracy, podaje wzór na obliczanie mocy: P = W/t, podaje podstawową jednostkę mocy w układzie SI. wymienia maszyny proste: dźwignia jedno- i dwustronna, blok nieruchomy, kołowrót, wyjaśnia, że maszyny proste ułatwiają wykonanie pracy, podaje słownie i zapisuje wzorem warunek równowagi dźwigni dwustronnej: r 1 F 1 = r 2 F 2. podaje przykłady ciał mających energię potencjalną grawitacji, podaje jednostkę energii potencjalnej w układzie SI, podaje wzór na obliczanie energii potencjalnej grawitacji: E p = m g h. wyjaśnia związek energii kinetycznej z ruchem, podaje, że energia kinetyczna zależy od masy ciała i od kwadratu jego prędkości, podaje przykłady ciał mających energię kinetyczną, podaje jednostkę energii kinetycznej w układzie SI, podaje wzór na obliczanie energii kinetycznej. podaje przykłady zjawisk, w których występują przemiany energii kinetycznej na potencjalną i odwrotnie, posługuje się pojęciem energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i energii potencjalnej (grawitacji i sprężystości), podaje treść zasady zachowania energii. podaje określenie temperatury ciała, podaje definicję energii wewnętrznej i określić jej związek z temperaturą ciała, podaje jednostkę energii wewnętrznej w układzie SI, podaje jednostkę temperatury w układzie SI, nazwa podstawowe skale termometryczne, podaje, że 0 ºC to w przybliżeniu 273 K, podaje, że zmiana temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza jest równa zmianie temperatury wyrażonej w skali Kelvina: T (0 ºC) = T (K). podaje definicję ciepła, podaje jednostkę ciepła w układzie SI, wymienia sposoby przekazywania ciepła (przewodnictwo, konwekcja i promieniowanie), wskazuje przewodniki i izolatory ciepła w swoim otoczeniu, wymienia przykłady zastosowania przewodników i izolatorów ciepła. podaje definicję ciepła właściwego, podaje jednostkę ciepła właściwego w układzie SI, podaje wzór na obliczanie ciepła właściwego: c = Q /(m T). podaje określenie energii wewnętrznej ciała, podaje treść pierwszej zasady termodynamiki słownie i za pomocą wzoru: U = Q + W. podaje określenie ciepła topnienia/krzepnięcia, podaje wzór na obliczanie ciepła topnienia: ct= Q/m, podaje jednostkę ciepła topnienia, podaje określenie ciepła parowania/skraplania, podaje wzór na obliczanie ciepła parowania: cp = Q/m, podaje jednostkę ciepła parowania. wymienia parametry ruchu: tor, drogę, prędkość, wymienia jednostki wielkości opisujących ruch, 1

2 podaje określenie drogi, podaje określenie ruchu jednostajnego prostoliniowego. wyjaśnia, że masa ciała jest miarą jego bezwładności. podaje treść pierwszej zasady dynamiki. wymienia rodzaje tarcia (statyczne i kinetyczne), wymienia, od czego zależy siła tarcia, podaje wzór, który pozwala obliczyć wartość tarcia kinetycznego lub maksymalnego tarcia statycznego: FT = f FN. podaje określenie ruchu zmiennego, podaje określenie ruchu przyspieszonego, podaje określenie ruchu opóźnionego, podaje określenie przyspieszenia i napisać wzór: a = v/ t, podaje jednostkę przyspieszenia. podaje przykłady ruchów drgających zachodzących wokół nas, podaje określenie ruchu drgającego prostego, podaje określenie drgań harmonicznych, podaje definicje pojęć: amplituda, okres drgań i częstotliwość, podaje wzór na obliczanie częstotliwości: f = 1/T, podaje jednostkę częstotliwości w układzie SI. podaje określenie drgań swobodnych, podaje określenie wahadła matematycznego. podaje określenie i przykłady drgań gasnących. podaje określenie drgań wymuszonych, podaje określenie zjawiska rezonansu. podaje określenie fali, podaje definicje fali poprzecznej i podłużnej, podaje wzór na obliczanie prędkości rozchodzenia się fali w ośrodku: v = λ f. wyjaśnia, kiedy zachodzi odbicie fali, podaje treść prawa odbicia. podaje definicję dźwięków, podaje zakres częstotliwości dźwięków, wyjaśnia, że fale dźwiękowe w powietrzu to fale podłużne. wymienia podstawowe cechy dźwięków (wysokość, głośność i barwa). podaje określenie ultradźwięków, podaje określenie infradźwięków, wymienia zwierzęta, które odbierają ultradźwięki. podaje definicję światła, podaje definicję promienia świetlnego, podaje definicję źródła światła, wymienia źródła światła, wyjaśnia, że prędkość światła jest to największa prędkość w przyrodzie, wyjaśnia, że w ośrodku jednorodnym światło rozchodzi się po liniach prostych. podaje przykłady ciał przezroczystych i nieprzezroczystych. podaje treść prawa odbicia, podaje określenie kąta padania i kąta odbicia światła. podaje określenie zwierciadła kulistego (sferycznego), podaje definicję ogniska. podaje określenie pojęć: obraz pozorny, obraz rzeczywisty, obraz prosty i odwrócony, obraz pomniejszony i powiększony. podaje definicję pojęć: kąt padania, kąt załamania. podaje określenie kąta granicznego. wymienia barwy, z których składa się światło białe (wszystkie barwy tęczy), podaje określenie zjawiska rozszczepienia. wymienia rodzaje soczewek i opisać ich budowę, podaje definicję ogniska i ogniskowej, podaje określenie zdolności skupiającej, 2

3 podaje jednostkę zdolności skupiającej w układzie SI. wyjaśnia, do czego służy lupa. omawia lub opisuje budowę oka, wyjaśnia, że układ optyczny oka tworzy na siatkówce obraz pomniejszony i odwrócony. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: mierzy siłę i przemieszczenie do obliczenia pracy, podaje przykłady pracy w sensie fizycznym, wyjaśnia, co oznaczają symbole występujące we wzorze na obliczanie pracy, wyjaśnia, że praca jest wykonywana wtedy, gdy pod działaniem siły ciało przemieszcza się lub ulega odkształceniu. wyjaśnia, co oznaczają symbole występujące we wzorze na obliczanie mocy, odczytuje na tabliczkach znamionowych różnych dostępnych urządzeń ich moc. demonstruje i wyjaśnia działanie dźwigni dwustronnej i jednostronnej, wyjaśnia, kiedy dźwignie będą w równowadze, wyjaśnia, że blok nieruchomy i kołowrót działają na zasadzie dźwigni dwustronnej, wyjaśnia, że przy użyciu maszyn prostych działając mniejszą siłą, ale na dłuższej drodze, wykonujemy taką samą pracę jak bez ich użycia. utożsamia energię potencjalną z energią podniesionego ciała, wyjaśnia, że zmiana energii potencjalnej grawitacji jest równa pracy wykonanej przy podnoszeniu ciała: E p = W, wyjaśnia, że energia potencjalna jest związana z wzajemnym oddziaływaniem grawitacyjnym ciał, wyjaśnia znaczenie symboli występujących we wzorze na energię potencjalną grawitacji. wyjaśnia, że zmiana energii kinetycznej ciała jest równa pracy wykonanej przy rozpędzaniu ciała: E k = W, wyjaśnia, że energia kinetyczna zależy od masy ciała i od kwadratu jego prędkości, podaje przykłady wykonania pracy kosztem energii kinetycznej ciała. wymienia różne formy energii mechanicznej, wyjaśnia, że energia może być przekazywana między ciałami lub zamieniana w inne formy energii. dokonuje pomiaru temperatury za pomocą termometru, wyjaśnia związek między energią kinetyczną cząsteczek i temperaturą, dokonuje oszacowania temperatury ciała na podstawie subiektywnych wrażeń. wymienia znane z życia codziennego przykłady przekazywania energii wewnętrznej, podaje warunki, w których zachodzi przekazywanie energii wewnętrznej, wyjaśnia zjawisko przekazywania energii wewnętrznej między ciałami o różnych temperaturach, rozróżnia ciała dobrze przewodzące ciepło od złych przewodników ciepła, wyjaśnia, dlaczego w termosie można przechowywać gorącą herbatę i lody, wyjaśnia, w jaki sposób jest przekazywana energia słoneczna na Ziemię, wyjaśnia mechanizm przekazywania energii cieplnej metodą przewodnictwa. wyjaśnia, co to znaczy, że ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/(kg K), odczytuje i stosuje w obliczeniach wielkości zamieszczone w tablicach, opisuje budowę i podaje przeznaczenie kalorymetru, wyjaśnia, że gdy rośnie temperatura ciała, to ciało pobiera ciepło, natomiast gdy maleje temperatura ciała, to ciało oddaje ciepło. wyjaśnia, od czego i jak zależy energia wewnętrzna ciała, wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić energię wewnętrzną ciała, wyjaśnia znaczenie symboli w matematycznej postaci pierwszej zasady termodynamiki. wyjaśnia, co oznaczają symbole występujące we wzorze na obliczanie ciepła parowania i skraplania oraz ciepła topnienia i krzepnięcia, wykonuje doświadczenie potwierdzające, że topnienie i krzepnięcie ciał krystalicznych zachodzi w stałej temperaturze, podaje przykłady zjawisk topnienia i krzepnięcia zachodzących w przyrodzie. opisuje ruch, podając jego parametry: tor, drogę, prędkość i ich symbole, posługuje się różnymi przyrządami do mierzenia długości i czasu, wybiera właściwy układ odniesienia do analizy ruchu, określa współrzędne położenia ciała w odpowiednim układzie odniesienia, klasyfikuje ruch ze względu na tor i prędkość, definiuje prędkość chwilową i średnią, 3

4 posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu, wyjaśnia, która prędkość: średnia czy chwilowa, charakteryzuje ruch, wyjaśnia na przykładach zależność proporcjonalności drogi od czasu. podaje przykłady bezwładności ciał. wyjaśnia, dlaczego pierwszą zasadę dynamiki nazywamy zasadą bezwładności. przedstawia argumenty przemawiające za tym, że ośrodek, w którym porusza się ciało, stawia opór, wyjaśnia, że na pokonanie oporów ciało zużywa energię, wymienia czynniki, od których zależy opór cieczy i gazów, wyjaśnia, kiedy opór nazywamy tarciem, dokonuje podziału tarcia na statyczne i dynamiczne i zilustrować przykładami. odróżnia prędkość średnią od chwilowej w ruchu niejednostajnym, przedstawia sens fizyczny przyspieszenia. wyjaśnia, że do wprowadzenia ciała w ruch drgający niezbędne jest wykonanie pracy, czyli zwiększenie energii ciała. zademonstruje i opisuje drgania swobodne, analizuje przemiany energii podczas jednego cyklu drgań swobodnych, wyjaśnia zastosowanie zjawiska drgań do pomiaru czasu, wyjaśnia pojęcie częstotliwości drgań swobodnych oraz podać, od czego zależy częstotliwości drgań swobodnych. analizuje przemiany energii podczas jednego cyklu drgań swobodnych. zademonstruje drgania wymuszone. podaje określenie długości fali i zaznaczyć ją na odpowiednim rysunku. wyjaśnia, kiedy zachodzi załamanie fali, wyjaśnia, na czym polega powstawanie echa. podaje przykłady ciał wysyłających dźwięk, wyjaśnia, jak powstaje dźwięk, wyjaśnia, że dźwięki rozchodzą się w przestrzeni w postaci fal. zademonstruje dźwięki o różnej barwie, wyjaśnia na przykładach, co to są dźwięki i szumy, wyjaśnia, co to jest hałas. posługuje się pojęciami infradźwięki i ultradźwięki. dokonuje podziału instrumentów muzycznych na strunowe, dęte, perkusyjne i elektroniczne. wyjaśnia pojęcie promień świetlny, wiązka światła, podaje przykłady ciał, które świecą, a nie są źródłami światła. wyjaśnia, że ciała, które zaliczamy do przezroczystych, są tylko częściowo przezroczyste, wyjaśnia, kiedy powstaje zaćmienie Słońca, wyjaśnia, kiedy powstaje zaćmienie Księżyca. zaznacza na rysunku kąt padania i kąt odbicia, wyjaśnia, dlaczego niektóre przedmioty widzimy jako błyszczące, a niektóre jako matowe, podaje cechy charakterystyczne obrazu, który powstaje w zwierciadle płaskim. odróżnia zwierciadła wklęsłe i wypukłe, podaje określenie następujących pojęć i wielkości fizycznych: oś optyczna zwierciadła, promień krzywizny, ogniskowa zwierciadła, podaje zależność długości ogniskowej od promienia krzywizny f = r/2. podaja, że obraz utworzony przez promienie światła odbite od zwierciadła kulistego wklęsłego zależy od odległości przedmiotu od zwierciadła, podaje, że w zwierciadle kulistym wypukłym otrzymujemy zawsze obraz pozorny, pomniejszony, prosty. wyjaśnia, kiedy zachodzi zjawisko załamania światła. zademonstruje i wyjaśnia, jak zachowuje się na granicy dwóch ośrodków promień (wiązka) światła, dla którego kąt padania wynosi zero, wyjaśnia, jak zachowuje się na granicy dwóch ośrodków promień (wiązka) światła, dla którego kąt padania jest większy niż zero, wyjaśnia, na czym polega całkowite wewnętrzne odbicie. podaje kolejność barw w widmie światła białego po rozszczepieniu, podaje przykłady rozszczepienia światła zachodzące w przyrodzie, 4

5 wyjaśnia, jak powstaje tęcza. rozpoznaje soczewki skupiające i rozpraszające, demonstruje przejście promieni równoległych przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą. rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone, opisuje działanie lupy. charakteryzuje, jakie funkcje pełnią poszczególne części oka, wyjaśnia, na czym polega akomodacja oka i jak ona się odbywa. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: posługuje się pojęciem pracy, podaje warunki, przy spełnieniu których jest wykonywana praca w sensie fizycznym, oblicza pracę na podstawie wykresu F(s), podaje przykłady, gdy działająca siła nie wykonuje pracy (dla przypadków: brak przemieszczenia pomimo działania siły, siła jest prostopadła do przesunięcia). posługuje się pojęciem mocy, posługuje się wzorem na moc, rozwiązuje zadania obliczeniowe z zastosowaniem wzorów na pracę i moc. wskazuje maszyny proste w najbliższym otoczeniu i posługuje się nimi w życiu codziennym wyjaśnia zasadę działania wagi szkolnej, wyznacza masę ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, innego ciała o znanej masie i linijki, wyjaśnia zasadę działania i podaje przykłady zastosowania dźwigni dwustronnej, bloku nieruchomego, kołowrotu, buduje i demonstruje działanie i zastosowanie kołowrotu i bloku nieruchomego. opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii, wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wymieniać różne jej formy, podaje przykłady wykorzystywania energii potencjalnej grawitacji, oblicza przyrost energii potencjalnej. oblicza energię kinetyczną, wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wymieniać różne jej formy, opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii kinetycznej, podaje przykłady potwierdzające, że wzrost energii kinetycznej wymaga wykonania pracy. posługuje się i wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej, opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii, stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej, opisuje przemiany energii na przykładzie wznoszącej się do góry i spadającej swobodnie piłki oraz na przykładzie wahadła i ruchu ciężarka na sprężynie, wyjaśnia przemiany form energii mechanicznej na przykładzie skoku na batucie. podaje szacunkowe wartości prędkości cząsteczek różnych gazów, wykazuje, że określenie temperatury na podstawie subiektywnych wrażeń może być mylne. analizuje jakościowo zmiany energii wewnętrznej spowodowane przepływem ciepła, wyjaśnia rolę izolacji cieplnej, opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji, demonstruje przekazywanie ciepła metodą konwekcji, wyjaśnia mechanizm konwekcji i przedstawia przykłady zjawisk zachodzących dzięki konwekcji, wskazuje i wyjaśnia różnice między przewodnictwem a konwekcją, wskazuje i wyjaśnia różnice między przewodnictwem i konwekcją a promieniowaniem. wyznacza ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy przy założeniu braku strat ciepła, posługuje się pojęciem ciepła właściwego, bada doświadczalnie dla różnych ciał zależność między przyrostem temperatury a ilością wymienionego z otoczeniem ciepła, oblicza ciepło właściwe na podstawie wykresu T(Q). analizuje jakościowo zmiany energii wewnętrznej spowodowanej wykonaniem pracy i przepływem ciepła, podaje przykłady zamiany pracy w energię wewnętrzną ciała. opisuje zjawiska zmian stanów skupienia: topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji, 5

6 oblicza ilość energii potrzebnej do zmiany danej masy cieczy w temperaturze wrzenia w stan pary, wyjaśnia zmiany energii wewnętrznej podczas zmian stanów skupienia, podaje przykłady potwierdzające pobieranie energii podczas parowania cieczy, uzasadnia konieczność pobierania energii podczas topnienia, a oddawania energii - podczas krzepnięcia (wymiany ciepła z otoczeniem). odczytuje prędkość i przebytą drogę z wykresów zależności drogi i prędkości od czasu s(t) i v(t), oblicza prędkość średnią, rozwiązuje zadania obliczeniowe na ruch jednostajny. demonstruje doświadczalnie skutki bezwładności ciał, wykazuje na przykładach zależność między masą a jego bezwładnością. opisuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki Newtona. opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała, podaje sposoby zwiększania i zmniejszania współczynnika tarcia, podaje przykłady rozwiązań mających na celu zmniejszenie oporu ośrodka, podaje przykłady rozwiązań mających na celu wykorzystanie oporu ośrodka, przedstawia argumenty przemawiające za występowaniem tarcia między stykającymi się powierzchniami, bada doświadczalnie, od czego zależy siła tarcia, wykazuje doświadczalnie, że tarcie toczne jest mniejsze od tarcia poślizgowego. na podstawie wyników pomiarów rysuje wykres zależności prędkości od czasu dla ruchu przyspieszonego, analizuje wykresy v(t) dla ruchu zmiennego, posługuje się pojęciem przyspieszenia. posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego, odróżnia prędkość średnią od chwilowej w ruchu niejednostajnym, analizuje wzór na prędkość i drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym, odróżnia ruch przyspieszony od ruchu jednostajnie przyspieszonego, na podstawie wyników pomiaru rysuje wykres drogi w funkcji czasu, na podstawie wykresu v(t) rozpoznaje rodzaj ruchu, na podstawie wykresu v(t) oblicza przebytą drogę i przyspieszenie. przedstawia przykłady zjawisk świadczących o tym, że przyczyną zmian parametrów ruchu są działające siły, opisuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona, wyjaśnia, od czego i jak zależy przyspieszenie ciała, wyjaśnia, że kierunek i zwrot przyspieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły. wykazuje doświadczalnie, że spadanie swobodne jest ruchem jednostajnie przyspieszonym, sporządza wykres v(t) dla spadania swobodnego, posługuje się pojęciem siły ciężkości. na wykresie v(t) rozpoznaje ruch jednostajnie opóźniony, na podstawie pomiarów rysuje wykresy przyspieszenia, prędkości i drogi w ruchu jednostajnie opóźnionym. opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się trzecią zasadą dynamiki Newtona, wyjaśnia zasadę poruszania się rakiet i samolotów odrzutowych. opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizować przemiany energii w tych ruchach, posługuje się pojęciami: amplitudy, okresu drgań i częstotliwości, wskazuje położenie równowagi oraz odczytywać amplitudę i okres drgań z wykresu x(t), oblicza częstotliwość na podstawie wykresu x(t). wyznacza okres i częstotliwość drgań wahadła matematycznego, wyznacza okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie, wyjaśni i demonstruje, od czego zależy okres drgań wahadła, wyjaśni i demonstruje, od czego nie zależy okres drgań wahadła. opisuje ruch wahadła matematycznego i analizuje przemiany energii w tym ruchu, opisuje ruch ciężarka na sprężynie i analizuje przemiany energii w tym ruchu. demonstruje i opisać zjawisko rezonansu, wyjaśnia, w jaki sposób można uzyskać drgania niegasnące. 6

7 opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fali na napiętej linie, posługuje się pojęciami: amplitudy, okresu i częstotliwości, prędkości i długości fali, wyjaśnia zależność między długością fali, prędkością jej rozchodzenia się i częstotliwością drgań ośrodka, przedstawia przykłady fali podłużnej i poprzecznej w zjawiskach przyrodniczych, demonstruje powstawanie fal w różnych ośrodkach. stosuje prawo odbicia do obserwowanych zjawisk odbicia, rozpoznaje zjawisko odbicia i załamania fal. opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego dla fal dźwiękowych w powietrzu, udowodnia, że źródłem dźwięku są ciała drgające, udowodnia, że dźwięki mogą rozchodzić się tylko w ośrodkach materialnych, porównuje prędkość dźwięku w różnych ośrodkach. wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku, wyjaśnia, od czego zależy natężenie dźwięku (poziom głośności dźwięku), wyjaśnia, co to jest barwa dźwięku, dokonuje analizy wrażeń słuchowych na dźwięki tony i szumy, uzasadnia negatywny wpływ hałasu na organizm ludzki, podaje przykłady kojącego (pozytywnego) działania dźwięku na organizm ludzki, rozpoznaje dźwięki wyższe i niższe. omawia zasadę działania ultrasonografu (USG), omawia negatywne działanie infradźwięków na organizm człowieka. wytwarza dźwięki o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego, opisuje mechanizm wytwarzania dźwięków w instrumentach muzycznych, wyjaśnia, w jaki sposób drgania elektryczne zostają zamienione na dźwięki w głośnikach i słuchawkach. podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni i porównuje z prędkościami ruchu ciał w najbliższym otoczeniu, demonstruje prostoliniowe rozchodzenie się światła. demonstruje powstanie cienia i półcienia, wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym, rysuje wzajemne położenie Słońca, Ziemi i Księżyca oraz bieg promieni świetlnych podczas zaćmienia Słońca, rysuje wzajemne położenie Słońca, Ziemi i Księżyca oraz bieg promieni świetlnych podczas zaćmienia Księżyca. stosuje prawo odbicia światła, wyjaśnia zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej, wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim, wykorzystując prawa odbicia, rysuje bieg promieni podczas odbicia od zwierciadła płaskiego i powierzchni chropowatej (rozpraszającej światło), wykonuje konstrukcję powstawania obrazu w zwierciadle płaskim. demonstruje odbicie promieni świetlnych od zwierciadeł wklęsłych i wypukłych, opisuje skupianie promieni światła w zwierciadle wklęsłym, posługuje się pojęciami ogniska i ogniskowej. wykonuje konstrukcję powstawania obrazu w zwierciadłach kulistych wklęsłych i wypukłych dla różnych odległości ustawienia przedmiotu przed zwierciadłem, demonstruje powstawanie obrazów w zwierciadłach kulistych, rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone, podaje przykłady zastosowania zwierciadeł wklęsłych i wypukłych. demonstruje zjawisko załamania światła (zmiany kąta załamania przy zmianie kąta padania światła - jakościowo), opisuje jakościowo bieg promieni przy przejściu światła z ośrodka rzadszego do ośrodka gęstszego optycznie i odwrotnie, bada zależność między kątem padania i kątem załamania w zależności od prędkości rozchodzenia się światła w pierwszym i drugim ośrodku, 7

8 rysuje przejście promienia przez pryzmat i płytkę równoległościenną. opisuje jakościowo bieg promieni światła przy przejściu z ośrodka gęstszego do ośrodka rzadszego optycznie, podaje warunki, przy których nastąpi zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia światła, demonstruje i opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia. opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu, demonstruje zjawisko rozszczepienia światła, opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera jako światło jednobarwne, wyjaśnia, czym jest spowodowane, że przedmioty oświetlone światłem białym widziane są w rożnych barwach. opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej przechodzących przez soczewkę skupiającą, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej, opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej przechodzących przez soczewkę rozpraszającą, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej, oblicza zdolność skupiającą soczewek. wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, odpowiednio dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu, wykonuje konstrukcję obrazów wytworzonych przez soczewki skupiające i rozpraszające w zależności od odległości przedmiotu od soczewki. wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności, opisuje rolę soczewek korygujących wady wzroku, wyjaśnia, jaki obraz powstaje na siatkówce i wykonać konstrukcję obrazów tworzonych w oku na siatkówce, wyjaśnia, że widzenie przedmiotów jest wynikiem procesów fizjologicznych. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: przelicza jednostki pracy, rozwiązuje zadania obliczeniowe z zastosowaniem wzoru na pracę, przekształca wzór na pracę do postaci, z której wyznaczy siłę bądź przesunięcie. przelicza jednostki mocy, rozwiązuje zadania obliczeniowe z zastosowaniem wzoru na moc i pracę, przekształca wzór na moc do postaci, z której wyznaczy pracę bądź czas. stosuje warunek równowagi dźwigni dwustronnej, wykazuje związek między dźwignią oraz kołowrotem i blokiem nieruchomym, planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające ustalić warunek równowagi dźwigni dwustronnej. rozwiązuje zadania problemowe i obliczeniowe z zastosowaniem wzoru na energię potencjalną grawitacji, przekształca wzór na energię potencjalną do postaci, z której wyznaczy masę bądź wysokość podniesionego ciała, stosuje wzór na energię kinetyczną ciała do rozwiązywania zadań problemowych i obliczeniowych, projektuje i wykonuje doświadczenie mające na celu badanie od czego i jak zależy energia kinetyczna ciała. przedstawia przemiany energii mechanicznej na przykładach różnych zjawisk (np. z różnych dyscyplin sportowych), stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do rozwiązywania zadań problemowych i obliczeniowych. dokonuje przeliczeń temperatury wyrażonej w różnych skalach. omawia sposoby oszczędzania energii cieplnej w budownictwie, wyjaśnia, na czym polega efekt cieplarniany. posługuje się wzorem na ciepło właściwe przy rozwiązywaniu zadań problemowych i obliczeniowych, sporządza bilans ciepła w procesie przekazywania energii, przekształca równanie bilansu cieplnego i wyznacza dowolną niewiadomą: masę substancji, różnicę temperatur, ciepło właściwe lub ciepło zmiany stanu skupienia. wyjaśnia, jakie znaczenie w przyrodzie odgrywa fakt, że woda ma duże ciepło właściwe. uzasadnia, że pierwsza zasada termodynamiki wynika z zasady zachowania energii, opisuje i wyjaśnia na podstawie pierwszej zasady termodynamiki przemiany energii zacho- 8

9 dzące w silniku cieplnym, np. w samochodzie, posługuje się wzorami na ciepło właściwe, ciepło topnienia i ciepło parowania przy rozwiązywaniu zadań problemowych i obliczeniowych, sporządza i analizuje wykres T(Q), projektuje i przeprowadza eksperyment mający na celu wyznaczenie ciepła topnienia lodu, ocenia wpływ dużego ciepła właściwego, ciepła topnienia i parowania wody na klimat i życie na Ziemi. przelicza jednostki prędkości, opisuje położenie ciał względem układu odniesienia, sporządzić tabelę pomiarów, sporządza i odczytuje wykresy v(t) i s(t) dla ruchu jednostajnego prostoliniowego na podstawie opisu słownego, oblicza przebytą drogę na podstawie pola figury pod wykresem v(t), przedstawia położenie ciała na osi liczbowej, na płaszczyźnie i w przestrzeni, wyjaśnia, co to jest tachometr, do czego służy i jakie są korzyści z jego stosowania. wskazuje, w jakich urządzeniach wykorzystuje się zjawisko bezwładności i wyjaśnić zasadę działania tych urządzeń. stosuje pierwszą zasadę dynamiki do wyjaśniania zjawisk otaczającego świata. przedstawia rolę siły tarcia dla ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. analizuje wykresy i na tej podstawie obliczać parametry ruchu. na podstawie wyników pomiaru rysuje wykres zależności przyspieszenia i prędkości ciała w funkcji czasu, stosuje poznane wzory przy rozwiązywaniu zadań problemowych i obliczeniowych. bada doświadczalnie zależność przyrostu prędkości i przyspieszenia od działającej siły i masy ciała, stosuje do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą, bada doświadczalnie przyrost prędkości i przyspieszenie ciała pod działaniem stałej siły, podaje i wyjaśnia cechy wielkości wektorowych (siły, przyspieszenia. prędkości). oblicza prędkość końcową i wysokość spadania swobodnego, uzasadnia, korzystając z zasad dynamiki, że spadanie swobodne jest ruchem jednostajnie przyspieszonym. oblicza drogę na podstawie wykresu v(t) (pole figury pod wykresem). wyjaśnia, podając przykłady, że zachodzące w przyrodzie zjawiska drgań są bardziej złożone i odnaleźć w nich elementy ruchu harmonicznego. wyjaśnia, dlaczego okres drgań wahadła na Ziemi i na Księżycu nie jest jednakowy. podaje przyczyny występowania w przyrodzie drgań gasnących. przedstawia przykłady rezonansu z różnych dziedzin techniki, wyjaśnia, kiedy zjawisko rezonansu jest szkodliwe, a kiedy użyteczne. stosuje wzór na prędkość fali do obliczania parametrów fali. omawia przykłady odbicia i załamania fali występujące w przyrodzie, wyjaśnia, dlaczego na morskich nabrzeżach stosuje się falochrony. wyjaśnia mechanizm odbierania dźwięku przez ucho. demonstruje za pomocą generatora akustycznego lub instrumentów muzycznych tony o różnych wysokościach (z wykorzystaniem mikrofonu i oscyloskopu). podaje przykłady zastosowania ultradźwięków w medycynie i technice, omawia zastosowanie ultradźwięków w hydrolokacji. wyjaśnia na przykładach związek między muzyką a przeżyciami emocjonalnymi człowieka. wykazuje, że w źródłach światła zachodzi zmiana określonej energii na energię promieniowania widzialnego. opisuje rolę zwierciadła wklęsłego w teleskopach zwierciadlanych. stosuje wiadomości na temat załamania światła do wyjaśniania różnych zjawisk optycznych występujących w przyrodzie. podaje przykłady zastosowania zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia światła, wyjaśnia (i rysuje) bieg promieni w światłowodzie, wyjaśnia, na czym polega wykorzystanie światłowodów w medycynie i telekomunikacji. wyjaśnia, jak uzyskuje się kolorowy druk w drukarce atramentowej. projektuje doświadczenie i wyznacza ogniskową soczewki skupiającej, omawia budowę i stosuje soczewki Fresnela. 9

10 bada rodzaj otrzymanych obrazów w zależności od ustawienia przedmiotu względem soczewki, wymienia zastosowania soczewek w technice i nauce. charakteryzuje rodzaje okularów dalekowidzów i krótkowidzów. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji naukowej, prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedstawia je w formie projektów uczniowskich lub sprawozdań z prac naukowo-badawczych, samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dydaktyczne projektuje i wykonuje doświadczenie mające na celu badanie, od czego i jak zależy energia potencjalna ciała. bada doświadczalnie, od czego zależy ilość energii wypromieniowanej i pochłoniętej przez ciało, opisuje i wyjaśnia na podstawie pierwszej zasady termodynamiki przemiany energii zachodzące w lodówce. projektuje eksperyment, którego celem jest pomiar pozwalający wyznaczyć współczynnik tarcia, projektuje i wykonuje doświadczenie mające na celu badanie prędkości w ruchu zmiennym, projektuje pojazd wykorzystujący zjawisko odrzutu do napędu. wykonuje zegar słoneczny i zademonstrować jego działanie. projektuje i buduje peryskop, projektuje i wykonuje doświadczenie potwierdzające, że miejsce geometryczne powstającego obrazu jest poza zwierciadłem. 10

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 22. Ruch drgający podać

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Wymagania edukacyjne na daną ocenę fizyka klasa II Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. 1. Praca zdefiniować pracę, gdy działa stała siła równoległa do

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) lekcji Cele operacyjne uczeń: Wymagania podstawowe po nadpod stawowe Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1 2 3 4 5 6 1. Światło i cień wymienia źródła światła wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

KLASA II (nacobezu) Rozdział I. PRACA, MOC, ENERGIA. Ciepło jako forma przekazywania energii. Wymagania rozszerzające (PP) (oceny:4,5) (oceny:2,3)

KLASA II (nacobezu) Rozdział I. PRACA, MOC, ENERGIA. Ciepło jako forma przekazywania energii. Wymagania rozszerzające (PP) (oceny:4,5) (oceny:2,3) KLASA II (nacobezu) Rozdział I. PRACA, MOC, ENERGIA Temat lekcji Wymagania podstawowe (P) (oceny:2,3) Wymagania rozszerzające (PP) (oceny:4,5) 1. Praca praca jest wykonywana wtedy, gdy pod działaniem siły

Bardziej szczegółowo

9. Plan wynikowy (propozycja)

9. Plan wynikowy (propozycja) 9. Plan wynikowy (propozycja) lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów Wymagania podstawowe po nadpod stawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Optyka 1. Światło

Bardziej szczegółowo

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca Fizyka, klasa II Podręcznik: Świat fizyki, cz.2 pod red. Barbary Sagnowskiej 6. Praca. Moc. Energia. Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 1 Praca mechaniczna - podaje przykłady wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Spotkania z fizyką, część 4 Test 1 1. (1 p.) Na lekcji fizyki uczniowie demonstrowali zjawisko załamania światła na granicy wody i powietrza, po czym sporządzili rysunek przedstawiający bieg promienia

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Na podstawie programu nauczania do cyklu Ciekawa Fizyka WSiP

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Na podstawie programu nauczania do cyklu Ciekawa Fizyka WSiP Przedmiotowy system oceniania z fizyki Na podstawie programu nauczania do cyklu Ciekawa Fizyka WSiP Wiadomości, umiejętności i działania uczniów ocenia się w następujących zakresach: wiadomości teoretyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Optyka 2012/13 powtórzenie

Optyka 2012/13 powtórzenie strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Słońce w ciągu dnia przemieszcza się na niebie ze wschodu na zachód. W którym kierunku obraca się Ziemia? Zadanie 2. Na rysunku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych CZĘŚĆ I

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych CZĘŚĆ I Przedmiotowy System Oceniania korzystających z części 1 nowej wersji cyklu Ciekawa fizyka zgodnego z nową podstawą programową Temat lekcji w podręczniku 1. Czym zajmuje się fizyka, czyli o śmiałości stawiania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała podaje przykłady przewodników

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające zna pojęcia położenia równowagi, wychylenia, amplitudy;

Bardziej szczegółowo

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B.

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B. Imię i nazwisko Pytanie 1/ Zaznacz właściwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi podłużnymi Pytanie 2/ Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka

Bardziej szczegółowo

2.4. KONKURS Z FIZYKI

2.4. KONKURS Z FIZYKI 2.4. KONKURS Z FIZYKI 2.4.1. Cele edukacyjne Rozwijanie zainteresowania fizyką. Motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie fizyki. Pogłębienie motywacji do samodzielnej i systematycznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. ROZDZIAŁ I. Właściwości materii określa warunki zmian stanu skupienia; określa zmiany stanu skupienia na porównuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki klasa I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki klasa I Wymagania konieczne (dopuszczająca) wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę podaje zakres pomiarowy przyrządu przelicza jednostki długości, czasu i masy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka

Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka Wymagania Temat lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów podstawowe Ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

Bardziej szczegółowo

TEST nr 1 z działu: Optyka

TEST nr 1 z działu: Optyka Grupa A Testy sprawdzające TEST nr 1 z działu: Optyka imię i nazwisko W zadaniach 1. 17. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. klasa data 1 Gdy światło rozchodzi się w próżni, jego prędkć

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa III 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Drgania i fale spręŝyste (8.1-8.12)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny system oceniania. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum 8. Drgania i fale sprężyste 8.1. Ruch drgający wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający objaśnia, co to są drgania gasnące podaje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie I wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PRO- GRA- MOWY Pomiary i Siły

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny dla klasy pierwszej

Kryteria wymagań na poszczególne oceny dla klasy pierwszej Kryteria wymagań na poszczególne oceny dla klasy pierwszej Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe -

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania fizyki w gimnazjum wg cyklu Ciekawa fizyka.

Rozkład materiału nauczania fizyki w gimnazjum wg cyklu Ciekawa fizyka. Rozkład materiału nauczania fizyki w gimnazjum wg cyklu Ciekawa fizyka. Wymagania ogólne i wymagania przekrojowe są uwzględnione w całym podręczniku i w dziennikach badawczych, dlatego nie piszemy odwołań

Bardziej szczegółowo

KLASA I PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska)

KLASA I PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) KLASA I PROGRAM NAUZANIA LA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.RAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) Kursywą oznaczono treści dodatkowe Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI opracowała Ewa Kędziorska 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Wewnątrzszkolny system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy. tworzone przez soczewki.

Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy. tworzone przez soczewki. 1 Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy tworzone przez soczewki. Czas trwania zajęć: 2h Określenie wiedzy i umiejętności wymaganej u uczniów przed przystąpieniem do realizacji zajęć: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W GIMNAZJUM NR 55 1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z zestawieniem wiadomości i umiejętności uczniów według cyklu Ciekawa fizyka

Rozkład materiału z zestawieniem wiadomości i umiejętności uczniów według cyklu Ciekawa fizyka Rozkład materiału z zestawieniem wiadomości i umiejętności uczniów według cyklu Ciekawa fizyka CZĘŚĆ I Świat fizyki Nr Temat lekcji Wiadomości Uczeń wie, że: 1. Czym zajmuje się fizyka, czyli o śmiałości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III Wymagania edukacyjne dla uczniów z opinią PPP Fizyka klasa III 1 Zjawiska i fale elektro 7 godzin Lp Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów

Bardziej szczegółowo

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste: Fale świetlne Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącymi się w przestrzeni zmiennymi i wzajemnie przenikającymi się polami: elektrycznym i magnetycznym. Szybkość światła w próżni jest największa

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Temat lekcji: Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach

SCENARIUSZ LEKCJI Temat lekcji: Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach Scenariusz lekcji : Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach Autorski konspekt lekcyjny Słowa kluczowe: soczewki, obrazy Joachim Hurek, Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Światło w życiu. Przedmi ot Treści nauczania z podstawy programowej Treści wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych. Fizyka kl III Stanisław Dzidek

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych. Fizyka kl III Stanisław Dzidek Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych. Fizyka kl III Stanisław Dzidek Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: opisuje. oddziaływanie

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: opisuje. oddziaływanie Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III 1. Zjawiska i fale elektro 7 godzin. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów i żelaza. 2 Badanie

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOCHŁOWICACH rok szkolny 2015/2016

ŚWIĘTOCHŁOWICACH rok szkolny 2015/2016 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE III b W SALEZJAŃSKIM GIMNAZJUM PUBLICZNYM W ŚWIĘTOCHŁOWICACH rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna: Rozdział 33a ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI Plan wynikowy z FIZYKI w klasie I gimnazjum. Opracowany na podstawie programu nauczania fizyki dla gimnazjum (nr programu DKW 4014 98/99, podręcznik A.Kaczorowska) na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

I Pracownia Fizyczna Dr Urszula Majewska dla Biologii

I Pracownia Fizyczna Dr Urszula Majewska dla Biologii Ćw. 6/7 Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra. Wyznaczanie gęstości ciał stałych metodą hydrostatyczną. 1. Gęstość ciała. 2. Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala. 3. Prawo Archimedesa. 4.

Bardziej szczegółowo

KLASA II PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska)

KLASA II PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) KLASA II PROGRAM NAUZANIA LA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.RAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne : Kategoria celów podstawowe ponadpodstawowe konieczne podstawowe rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Fizyka

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Fizyka Wymagania edukacyjne z przedmiotu Fizyka Treści nauczania wymagania szczegółowe 1. Ruch prostoliniowy i siły. 1) posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu; przelicza jednostki prędkości; 2) odczytuje

Bardziej szczegółowo

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Roman Grzybowski wydawnictwo OPERON Program nauczania do nowej podstawy programowej Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe ucznia Fale mechaniczne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM DRGANIA I FALE MECHANICZNE - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. -Wie, że fale sprężyste nie mogą rozchodzić się w

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH Zgodnie z zaleceniami metodyki nauki fizyki we współczesnej szkole zadania prezentowane uczniom mają odnosić się do rzeczywistości i być tak sformułowane, aby każdy nawet najsłabszy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM DZIAŁ I. PRĄD ELEKTRYCZNY - co to jest prąd elektryczny - jakie są jednostki napięcia elektrycznego - jaki jest umowny kierunek płynącego prądu - co to

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania edukacyjne na ocenę:

I. Wymagania edukacyjne na ocenę: I. Wymagania edukacyjne na ocenę: STOPIEŃ CELUJĄCY opanował wiedzę obejmującą cały program nauczania w danej klasie z fizyki i astronomii, wiadomościami wykracza poza program nauczania w danej klasie;

Bardziej szczegółowo

Prawa optyki geometrycznej

Prawa optyki geometrycznej Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)

Bardziej szczegółowo

Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe z fizyki Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe z fizyki w rozbiciu na poszczególne działy i klasy.

Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe z fizyki Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe z fizyki w rozbiciu na poszczególne działy i klasy. Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe z fizyki w rozbiciu na poszczególne działy i klasy. Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń I Wiadomości wstępne 1 2 1. omawia na przykładach,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa programowa

1. Podstawa programowa Publiczne Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz stosuje się do zapisów zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

PRACA. MOC. ENERGIA. 1/20

PRACA. MOC. ENERGIA. 1/20 PRACA. MOC. ENERGIA. 1/20 Czym jest energia? Większość zjawisk w przyrodzie związana jest z przemianami energii. Energia może zostać przekazana od jednego ciała do drugiego lub ulec przemianie z jednej

Bardziej szczegółowo

36P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do optyki geometrycznej)

36P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do optyki geometrycznej) Włodzimierz Wolczyński 36P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM PODSTAWOWY (od początku do optyki geometrycznej) Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z oraz warunkami i trybem otrzymywania oceny wyższej niż przewidywana. Pole elektryczne wie, co to jest pole elektryczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym Kinematyka

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym Kinematyka 1 edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym Kinematyka *W nawiasie podano alternatywny temat lekcji (jeśli nazwa zagadnienia jest długa) bądź tematy lekcji

Bardziej szczegółowo

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I 2 3 4 Rozdział I. Pierwsze spotkania z fizyką

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I 2 3 4 Rozdział I. Pierwsze spotkania z fizyką Przedmiotowy system oceniania FIZYKA 1 Kursywa oznaczono treści dodatkowe Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 4 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Zwierciadło płaskie. Zwierciadło płaskie jest najprostszym przyrządem optycznym. Jest to wypolerowana płaska powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 1. Formy i metody: - prace klasowe (obejmujące większą partię materiału i trwające 1 godzinę lekcyjną) - sprawdziany

Bardziej szczegółowo

CIĘŻAR. gdzie: F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg

CIĘŻAR. gdzie: F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg WZORY CIĘŻAR F = m g F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg 1N = kg m s 2 GĘSTOŚĆ ρ = m V ρ gęstość substancji, z jakiej zbudowane jest ciało [ kg m 3] m- masa [kg] V objętość [m

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z fizyki dla klas I-III. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie Program nauczania: Bliżej fizyki

Szczegółowe wymagania z fizyki dla klas I-III. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie Program nauczania: Bliżej fizyki Szczegółowe wymagania z fizyki dla klas I-III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie Program nauczania: Bliżej fizyki Opracowanie: Wydawnictwo WSiP. Nauczyciel uczący: Anna Tyczyńska Poziom osiągnięć stopień

Bardziej szczegółowo

Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy klasowej w ciągu 14 dni od podania wyników sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela

Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy klasowej w ciągu 14 dni od podania wyników sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 1. Ocenie podlegają: - prace klasowe ( obejmujące większą partię materiału i trwające 1 godzinę lekcyjną) -

Bardziej szczegółowo

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. 1. Równanie soczewki i zwierciadła kulistego. Z podobieństwa trójkątów ABF i LFD (patrz rysunek powyżej) wynika,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM MGR AGNIESZKA GROMADA 1 I. WYMAGANIA PRAWNE. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA FIZYKA. W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach I. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów ) z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR2 W BIAŁYMSTOKU FIZYKA I ASTRONOMIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR2 W BIAŁYMSTOKU FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH I SIŁY Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR2 W BIAŁYMSTOKU FIZYKA I ASTRONOMIA KLASA I LICEUM PROFILOWANE I TECHNIKUM ZAWODOWE RUCH, ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki. Klasa I

Wymagania edukacyjne z fizyki. Klasa I Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący ocenę bardzo dobrą) Bardzo dobry ocenę dobrą) jest twórczy, rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Pytania i zagadnienia sprawdzające wiedzę z fizyki.

Pytania i zagadnienia sprawdzające wiedzę z fizyki. Pytania i zagadnienia sprawdzające wiedzę z fizyki. 1. Przeliczanie jednostek. Po co człowiek wprowadził jednostki dla różnych wielkości fizycznych? Wymień kilka znanych ci jednostek fizycznych. Kiedy

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy II gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE INSTRUKCJA Test składa się z 28 pytań. Pytania są o zróżnicowanym stopniu trudności, ale ułożone w takiej kolejności aby ułatwić Ci pracę.

Bardziej szczegółowo