DOKUMENT INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY FOJUD SPÓŁKA AKCYJNA OBLIGACJE NA OKAZICIELA SERII A Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 25 STYCZNIA 2010 ROKU

2 WSTĘP 1. Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa: Fojud Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba: Miasto Poznań Kapitał zakładowy: ,00 złotych Adres: Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r., nr 398 KRS: NIP: REGON: Telefon: Faks: Nazwa oraz siedziba doradców Emitenta Autoryzowany Doradca i Oferujący: Nazwa: Secus Asset Management S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba: Miasto Katowice Kapitał zakładowy: ,00 złotych Adres: Katowice, ul. Paderewskiego 32 c KRS: NIP: REGON: Telefon: Faks: Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu na CATALYST Niniejszy Dokument Informacyjny zawiera informacje dotyczące wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą CATALYST (dwa tysiące pięćdziesiąt trzy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda o łącznej wartości nominalnej ,00 (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych wyemitowanych przez Fojud Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Obligacje). Oprocentowanie Obligacji wynosi 11 % w skali roku. Okres zapadalności Obligacji wynosi 24 miesiące. Szczegółowe warunki emisji Obligacji zostały opisane w rozdziale III Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu na CATALYST. 2

3 4. Spis treści WSTĘP Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa oraz siedziba doradców Emitenta Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu na CATALYST Spis treści... 3 I CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego otoczeniem rynkowym... 6 a. Ryzyko związane z brakiem pozyskania nowych zleceń... 6 b. Ryzyko związane z realizacją planowanych przychodów... 6 c. Ryzyko związane z możliwością popełnienia błędu projektowego... 6 d. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych... 7 e. Ryzyko związane z utratą profesjonalnej kadry inżynierskiej... 7 f. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów usług zewnętrznych... 7 g. Ryzyko utraty bieżącej płynności finansowej... 8 h. Ryzyko związane z pogorszeniem się sytuacji zleceniodawców Spółki... 8 i. Ryzyko związane z zabezpieczeniem obligacji Czynniki związane z obrotem obligacjami... 9 a. Ryzyko zawieszenia notowań obligacji... 9 b. Ryzyko wykluczenia obligacji z obrotu w CATALYST... 9 c. Ryzyko związane płynnością obrotu na rynku CATALYST oraz wyceną instrumentów finansowych... 9 d. Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w dokumencie informacyjnym lub, jeżeli ma to miejsce, za jego określone części, ze wskazaniem tych części, za które poszczególne osoby odpowiadają Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w określonych częściach dokumentu informacyjnego Oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku Nr 1 do Regulaminu ASO III DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU NA CATALYST Cele emisji Wielkość emisji Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji lub sposób jej ustalenia Warunki wykupu i możliwość wcześniejszego wykupu dłużnych instrumentów finansowych Warunki i terminy wypłaty odsetek Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie inwestorom propozycji nabycia obligacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego Obligacjom

4 9. Wskazanie oraz szczegółowe opisanie dodatkowych praw z tytułu posiadania dłużnych instrumentów finansowych Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem dłużnymi instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym.. 17 IV DANE O EMITENCIE Podstawowe dane Właściwe rejestry Czas trwania Emitenta Przepisy prawa na podstawie których został utworzony Emitent Właściwy sąd rejestrowy Historia emitenta Rodzaje i wartość kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Informacja o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacja o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta, mające istotny wpływ jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej Informacja o prowadzonej działalności oraz o podstawowych produktach i usługach oferowanych przez Emitenta a. Opis działalności emitenta b. Struktura organizacyjna i zatrudnienie c. Analiza rynku na którym działa emitent. Konkurencja d. Opis działalności podmiotów z grupy kapitałowej emitenta e. Wybrane dane finansowe emitenta f. Strategia rozwoju emitenta g. Prognozy finansowe Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Informacja o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacja o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: układowym, arbitrażowym, egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zmieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań Zobowiązanie emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej

5 18. Zobowiązania pozabilansowe emitenta oraz ich struktura w podziale czasowym i rodzajowym Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny które powstały po sporządzeniu danych finansowych przedstawionych w rozdziale V. Sprawozdania finansowe Informacja o osobach zarządzających i nadzorujących Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani Struktura akcjonariatu i wykaz wszystkich akcjonariuszy, którzy posiadają więcej niż 10 % na walnym zgromadzeniu V SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2008 rok wraz z opinią biegłego rewidenta Sprawozdanie finansowe Emitenta za 3 kwartały 2009 roku VI INFORMACJE DODATKOWE Informację o przyznanych ratingach VII ZAŁĄCZNIKI Odpis KRS Statut Spółki Fojud S.A. oraz sprostowanie nie zarejestrowane jeszcze przez Sąd Uchwały stanowiące podstawę emisji obligacji wraz z Warunkami Emisji Obligacji Kopia Umowy Cesji oraz kopia umowy będącej podstawą prawną dla Cedowanej Wierzytelności Definicje i objaśnienia skrótów

6 I CZYNNIKI RYZYKA 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego otoczeniem rynkowym a. Ryzyko związane z brakiem pozyskania nowych zleceń Działalność Emitenta polega w znacznym stopniu na pozyskiwaniu zleceń na wykonanie prac projektowych i doradczych w wyniku postępowań przetargowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne i centralne jednostki państwowe realizujące programy rozbudowy infrastruktury drogowej. Taki sposób pozyskiwania zleceń stanowiących podstawę przychodów Emitenta powoduje powstanie ryzyka braku tych zleceń w wyniku składania niekonkurencyjnych ofert w przetargach. Osoby zarządzające i podstawowa kadra Emitenta są aktywni w obszarze merytorycznej działalności Emitenta przez okres co najmniej dziesięciu lat. Dotychczasowy rozwój Emitenta bazował na składaniu konkurencyjnych ofert i wygrywaniu postępowań przetargowych. Tak długi okres obecności na rynku, okres działania samego Emitenta oraz zgromadzone w tym okresie doświadczenia i umiejętności w zakresie tworzenia konkurencyjnych ofert na wykonanie zleconych prac powodują, że ryzyko związane z brakiem nowych zleceń uznać należy za niewielkie. Jest to szczególnie istotne w zderzeniu z faktem iż na rynku na którym operuje Emitent ilość postępowań przetargowych w celu udzielenia zamówienia zapewnia możliwość ciągłego dostępu do nowych zleceń i ciągle znacząco wzrasta. Należy także podkreślić, że na dzień sporządzania niniejszego dokumentu, Emitent posiada podpisane umowy ze zleceniodawcami, opiewające na kwotę prawie ,00 zł netto przychodów do zrealizowania w latach 2010/2011. Emitent posiada również umowy ramowe na realizację kontraktów dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na usługi doradcze, których wartości nie ujęto w powyższej kwocie ze względu na fakt, iż w ramach tych umów zleceniodawcy będą kierowali swoje zlecenia w latach w terminach i kwotach określanych na bieżąco. Emitent w sposób ciągły monitoruje ogłoszenia o postępowaniach przetargowych i planuje składanie kolejnych ofert w postępowaniach wybranych na podstawie własnej analizy wielokryterialnej i analizy ryzyka. Posiadanie już zawartych kontraktów na okres najbliższego półtora roku powoduje znaczne obniżenie ryzyka niewypłacalności Emitenta w okresie zapadalności Obligacji. b. Ryzyko związane z realizacją planowanych przychodów Kontrakty realizowane przez Emitenta zawierane są w procedurze zamówień publicznych. W procedurach tych nie stosuje się obniżek uzgodnionej wartości kontraktu. Niemniej jednak istnieje ryzyko obniżenia wartości planowanych przychodów z kontraktów z powodów takich jak kary umowne lub przerwanie prac ze względu na ważny interes społeczny. Dodatkowo istnieje ryzyko wydłużenia realizacji kontraktu i osiągnięcia planowanego przychodu dopiero w następnym roku obrotowym. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia Emitent szacuje, iż w związku z opisanym wyżej ryzykiem, obniżenie planowanych obecnie przychodów w 2010 roku może być nie większe niż 18 % a w latach następnych nie większe niż 14 %. c. Ryzyko związane z możliwością popełnienia błędu projektowego Wzrost skali działalności zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia przez pracowników Emitenta błędu projektowego podczas realizacji zlecenia. Błąd taki może wiązać się z utratą części wynagrodzenia zmniejszeniem oczekiwanych przychodów oraz ewentualną odpowiedzialnością cywilną. Wieloletnie doświadczenie w działalności w branży projektowania pozwoliło osobom zarządzającym Emitenta na stworzenie odpowiedniego wielopoziomowego systemu kontroli i weryfikacji prac projektowych, który w znacznym stopniu eliminuje ryzyko błędów projektowych. 6

7 Dodatkowo Emitent zawiera umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności gospodarczej. Także kluczowa kadra Emitenta posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, która odpowiada bezpośrednio na podstawie ustawy Prawo budowlane za realizowane przez Emitenta usługi projektowe i doradcze, posiada odrębne indywidualne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Poziom tych ubezpieczeń dostosowany jest do skali i profilu działalności Emitenta i aktualizowany w cyklu rocznym. d. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych Wysoko wykształcona i posiadająca odpowiednie doświadczenie zawodowe kadra to podstawowe zasoby operacyjne Emitenta. Koszty wynagrodzeń, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, aktualnie nie przekraczają 38 % kosztów operacyjnych Emitenta. Utrzymanie obecnej kadry oraz pozyskiwanie nowych pracowników powoduje ryzyko wzrostu wynagrodzeń czyli wzrostu kosztów pracowniczych (wynagrodzenia z narzutami) dla Spółki. Zarząd Emitenta prowadzi stały monitoring poziomu płac w branży projektowania infrastruktury i dostosowuje płace w Spółce do tego poziomu. Zarząd nie wyklucza jednak wzrostu tych kosztów, zwłaszcza w odniesieniu do lokalnego rynku w Poznaniu. Mając to na uwadze, Emitent planuje utworzenie filii terenowych w wyselekcjonowanych miastach, w których dostępna jest wykwalifikowana kadra inżynierska, a poziom płac jest niższy niż w miejscu siedziby Emitenta (nie jest to jedyny cel utworzenia filii). e. Ryzyko związane z utratą profesjonalnej kadry inżynierskiej Narastająca koniunktura w branży infrastruktury powoduje, że rynek zatrudnienia dla wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej staje się coraz bardziej konkurencyjny. Powstaje ryzyko utraty kluczowej dla Emitenta kadry na rzecz konkurencji. Emitent prowadzi politykę kadrową polegającą na konkurencyjnym wynagradzaniu kluczowej kadry oraz starannej selekcji i pozyskiwaniu nowych pracowników. W obszarze wynagradzania Emitent utrzymuje rynkowe poziomy wynagrodzenia, planuje wprowadzenie pozafinansowych elementów motywacyjnych oraz systemów motywacyjnych. Do elementów pozafinansowych Emitent zalicza utrzymanie dynamicznego wzrostu Spółki i wynikające z tego perspektywy zawodowe jej kadry, a także mechanizmy związane planowanym w przyszłości wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect (rozważane) a w dalszym okresie czasu na rynek regulowany GPW. Z tym elementem wiąże się planowane wprowadzenie systemu motywacyjnego w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych dla kluczowej kadry Emitenta. Natomiast stała współpraca Emitenta z uczelniami wyższymi (m.in. prowadzenie zajęć naukowo-dydaktycznych) umożliwia dostęp do absolwentów, ułatwia ich wybór i budowanie podstawowej kadry Spółki. f. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów usług zewnętrznych Koszty usług zewnętrznych aktualnie nie przekraczają 49 % kosztów operacyjnych Emitenta. Ich wzrost ma istotny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta co powoduje ryzyko związane ze wzrostem kosztów tych usług. Wieloletnie doświadczenie kluczowej kadry i Zarządu Emitenta z działalności w branży projektowania infrastruktury stanowi podstawę dokonywania optymalnego wyboru podwykonawców świadczących usługi dla Emitenta. Optymalizacja ta dotyczy zarówno kosztów jak też jakości usług. Długotrwała współpraca z wybranymi podwykonawcami i wzajemne zaufanie oraz wolumen tej współpracy, skutkują możliwością uzyskiwania konkurencyjnych cen za nabywane usługi zewnętrzne. Dodatkowo, Emitent zamierza włączyć część z usług zewnętrznych w zakres swojej działalności, co obniży ich koszty co najmniej o marżę pobieraną przez wykonawcę zewnętrznego. Ze względu na wolumen usług Emitent zdecydował o rozpoczęciu tego procesu od usług geodezyjnych, których wolumen stanowi istotny udział 7

8 w outsourcowanych przez Emitenta zakresach realizowanych usług. Wsparcie dynamicznego rozwoju działalności geodezyjnej Emitenta, która,może znacząco wpłynąć na poprawę wyniku finansowego z działalności operacyjnej Emitenta, jest też jednym z ważnych celów emisyjnych Obligacji. g. Ryzyko utraty bieżącej płynności finansowej Specyfika działalności gospodarczej Emitenta polega między innymi na konieczności ponoszenia kosztów wykonania projektów do chwili otrzymania wynagrodzenia, przy czym najczęściej wynagrodzenie to otrzymywane jest po zakończeniu i przeprowadzeniu odbioru całego projektu lub jego dużej części. Wynika to z charakterystyki zawieranych kontraktów i przepisów dotyczących strony zlecającej (jednostki samorządowe lub państwowe). Taka sytuacja rodzi istotne ryzyko utraty przez Emitenta bieżącej płynności finansowej w sytuacji opóźnień w otrzymaniu wynagrodzenia wynikających z przesłanek wewnętrznych (korekty projektowe) czy zewnętrznych (zmiany projektowe, opóźnienia wynikające z sytuacji zleceniodawców). Emitent prowadzi stały monitoring bieżącej płynności finansowej oraz dokonuje jej planowania za każdym razem w przypadku składania nowej oferty czy negocjowania warunków nowego kontraktu. Niemniej jednak ryzyko utraty płynności finansowej stanowi kluczowy czynnik blokujący rozwój działalności Emitenta. W związku z tym wśród celów emisyjnych Obligacji znajduje się przeznaczenie znacznej części pozyskanej z emisji kwoty na kapitał obrotowy eliminujący takie ryzyko w przypadku pozyskania znacząco większych zleceń lub ich większej ilości niż dotychczas. Dodatkowo, do celów emisji należy dalszy rozwój systemu zarządzania projektami, który umożliwi dalsze ograniczenie tego ryzyka poprzez lepsze planowanie zasobów w sytuacji dynamicznego wzrostu realizowanych projektów. h. Ryzyko związane z pogorszeniem się sytuacji zleceniodawców Spółki Projekty drogowe (infrastrukturalne) finansowane są w ramach długookresowych działań i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek państwowych. Taki sposób finansowania w znacznym stopniu eliminuje ryzyko wpływu bieżącej sytuacji zleceniodawców na poziom przychodów Emitenta. Niemniej jednak finansowanie niektórych, drobnych projektów infrastrukturalnych przez mniejsze gminy i miasta może być uzależnione od bieżących wpływów do budżetów tych jednostek. Spadek wpływów podatkowych może prowadzić do obniżenia budżetów i rezygnacji z planowanych projektów co ograniczy ilość potencjalnych zleceń dla Emitenta. Emitent zakłada, że przyjęcie strategii nakierowanej na zwiększenie ilości dużych projektów finansowanych przez silniejsze finansowo jednostki i mających zapewnione długookresowe finansowanie projektu, skutecznie obniży ryzyko pogorszenia się sytuacji zleceniodawców Spółki. Nie mniej jednak w przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej istnieje także ryzyko zmniejszenia puli środków wydatkowanych przez organy rządowe na rozwój infrastruktury. Analizując plany i strategie gospodarcze kraju w tym programy regionalne i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko współfinansowany ze środków Unii Europejskiej można przyjąć, że ryzyko to nie powinno znacząco wpłynąć na Emitenta oraz że w latach zapadalności obligacji prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest minimalne. i. Ryzyko związane z zabezpieczeniem obligacji Roszczenia Obligatariuszy wynikające z emisji obligacji są zabezpieczone poprzez ustanowienie na rzecz Obligatariuszy warunkowej cesji przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących Spółce z tytułu kontraktów realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów państwowych lub dla spółek i innych jednostek organizacyjnych powołanych przez te podmioty w celu wykonywania zadań administracji publicznej. W związku z takim zabezpieczeniem istnieje ryzyko wynikające z niezrealizowania, częściowego zrealizowania lub opóźnień w realizacji kontraktów, z których przyszłe wierzytelności stanowią zabezpieczenie obligacji, a zatem ryzyko braku lub obniżenia wartości ustanowionych zabezpieczeń. 8

9 Łączna wartość wierzytelności będących przedmiotem zabezpieczenia jest nie niższa niż 130 % wartości obligacji i należnych od nich odsetek za cały okres odsetkowy. Ustanowienie zabezpieczenia o takiej wartości częściowo (30 % wartości zabezpieczenia) ogranicza ryzyko obniżenia jego wartości poniżej wartości roszczeń Obligatariuszy, z powodu częściowego wykonania kontraktu będącego źródłem tego zabezpieczenia. 2. Czynniki związane z obrotem obligacjami a. Ryzyko zawieszenia notowań obligacji Zgodnie z 11 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z zastrzeżeniem 12 ust. 3 i 16 ust. 2 Regulaminu ASO: na wniosek emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. b. Ryzyko wykluczenia obligacji z obrotu w CATALYST Zgodnie z 12 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu: 1. wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: w przypadkach określonych przepisami prawa, jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 2. może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. c. Ryzyko związane płynnością obrotu na rynku CATALYST oraz wyceną instrumentów finansowych Ilość, rodzaj i charakterystyka (oprocentowanie, okres zapadalności) instrumentu finansowego wprowadzanego przez Emitenta do obrotu na rynku CATALYST powodują powstanie ryzyka związanego z płynnością obrotu tego instrumentu. Nie można wykluczyć, iż znaczna ilość Obligacji zostanie objęta przez inwestorów z intencją pozostawienia ich w portfelach inwestycyjnych do wykupu, co może istotnie obniżyć potencjalny free float Obligacji. Przede wszystkim należy podkreślić ryzyko braku strony popytowej co przełoży się na niemożliwość zawierania transakcji sprzedaży Obligacji. 9

10 Nie można też wykluczyć, iż obrót Obligacjami stymulowany będzie jedynie poprzez decyzje sprzedażowe inwestorów pilnie potrzebujących środków finansowych lub pragnących alokować środki finansowe w inne pojawiające się na rynkach kapitałowych instrumenty finansowe, oferujące większy potencjał zwrotu niż Obligacje emitowane przez Emitenta. Istnieje ryzyko powstania rynku sprzedających, realizującego obrót jedynie w trybie transakcji incydentalnych. Opisana sytuacja rodzi również ryzyko wyceny Obligacji. Pomimo stałego oprocentowania w okresie do wykupu, inwestorzy zainteresowani alokacją środków finansowych w inne instrumenty finansowe mogą decydować się na sprzedaż Obligacji z dyskontem do ich wyceny metodami matematyki finansowej. Sytuacja taka stwarza ryzyko oczekiwania przez rynek podobnie dyskontowanych wycen w innych transakcjach w obrocie Obligacjami. d. Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Występuje ryzyko nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na Emitenta kar administracyjnych w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa w szczególności określonych w Ustawie o ofercie publicznej (określonych w Rozdziale VII) i Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (określonych w Dziale VIII). Zważywszy jednak na fakt, że Emitent nie jest spółką publiczną, żadne instrumenty Emitenta nie zostały nigdy wcześniej wprowadzone do obrotu zorganizowanego a Obligacje są wprowadzane jedynie do alternatywnego systemu obrotu zakres obowiązków informacyjnych nałożonych na Emitenta jest ograniczony a ryzyko nałożenia kary administracyjnej na Emitenta występuje w zasadzie tylko w przypadku określonym art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej tj. w przypadku gdy Emitent nie przekaże w wymaganym terminie Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o wprowadzeniu instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu. W takiej sytuacji Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości ,00 złotych (art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie publicznej). W przyszłości Emitent zamierza jednak uzyskać status spółki publicznej i wprowadzić akcje do obrotu na rynku regulowanym co spowoduje, że zakres obowiązków informacyjnych nałożonych na Emitenta znacznie się zwiększy. 10

11 II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w dokumencie informacyjnym lub, jeżeli ma to miejsce, za jego określone części, ze wskazaniem tych części, za które poszczególne osoby odpowiadają Za wszystkie informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym odpowiada Emitent. Emitenta, to jest spółkę Fojud Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, reprezentują: Artur Fojud Prezes Zarządu Tomasz Bączyk Wiceprezes Zarządu 2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w określonych częściach dokumentu informacyjnego 3. Oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku Nr 1 do Regulaminu ASO Autoryzowany Doradca odpowiada za zbadanie, czy sporządzenie Dokumentu Informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu Obligacji na okaziciela serii A nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu ASO. 11

12 Autoryzowanego Doradcę, to jest spółkę Secus Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, reprezentują: Grzegorz Pędras Prezes Zarządu Krzysztof Rytel Prokurent 12

13 III DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU NA CATALYST 1. Cele emisji Przyjęta strategia rozwoju stawia przed Spółką jasno sprecyzowane zadania, które wymagają pozyskania zewnętrznych środków finansowych aby zrealizować optymalny scenariusz rozwoju. Ze środków pozyskanych z emisji Obligacji Emitent zamierza zrealizować następujące zadania: 1. Uzyskanie odpowiedniej skali kapitału obrotowego w celu zwiększenia zdolności do realizacji dużych, długoterminowych kontraktów o wysokiej wartości. Specyfika branży, w której działa Spółka oraz specyfika zleceniodawców Spółki powoduje, że wynagrodzenie za wykonane usługi Spółka otrzymuje najczęściej dopiero po zakończeniu ich świadczenia i po zrealizowaniu zlecenia. Sytuacja taka dotyczy w równej mierze małych jak i dużych kontraktów. Duże kontrakty realizowane są jednak zwykle przez długi okres czasu. W czasie tym Spółka ponosi wszelkie koszty ich realizacji począwszy od kosztów wynagrodzeń po ewentualne usługi uzupełniające. Sytuacja taka wymaga posiadania środków obrotowych wystarczających na finansowanie tych kosztów do chwili otrzymania wynagrodzenia. Zwiększenie skali działalności Spółki zwiększenie wartości sprzedaży wymaga realizacji większych i z natury rzeczy bardziej długotrwałych projektów, a co za tym idzie wymaga też ich finansowania. Dodatkowo, specyfika bazy klientów Spółki (jednostki samorządu terytorialnego i jednostki państwowe) powoduje sezonowy charakter realizacji przychodów. Wynika to z charakterystycznej dla sektora budżetowego specyfiki dokonywania płatności w końcowym okresie danego roku. Emitent przeznaczy na realizację tego celu emisyjnego kwotę ok. 1,4 mln złotych. 2. Zwiększenie obszaru świadczonych usług poprzez dołączenie usług geodezyjnych. Doświadczenie i analizy wykonane przez Spółkę wskazują na uzasadnioną ekonomicznie potrzebę rozszerzania świadczonych usług o usługi komplementarne. Z jednej strony umożliwi to świadczenie usług kompleksowych oraz uzyskanie dodatkowych ekonomicznych efektów skali, a z drugiej strony zmniejszy koszty takich usług wykorzystywanych do realizacji pozyskanych zleceń. Pierwszym i najpilniejszym do zagospodarowania obszarem są usługi geodezyjne. Stanowią one nieodzowny element projektowania infrastrukturalnego i są masowo wykorzystywane przez Spółkę. W związku z tym Spółka przystąpiła do budowy własnego zespołu geodezyjnego. Najwyższa jakość oraz efektywność jego działania wymagają wyposażenia jego kadry w sprzęt geodezyjny o odpowiednich parametrach użytkowych. Na zakup sprzętu dla zespołu geodezyjnego Spółka zamierza przeznaczyć kwotę około 300 tysięcy zł pozyskaną z emisji Obligacji. 3. Zwiększenie efektywności zarządzania projektami i Spółką poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych. Następujący wzrost skali działalności oraz ilości realizowanych zleceń wymaga zastosowania bardziej rozbudowanych narzędzi informatycznych do utrzymania dotychczasowej efektywności i elastyczności zarządzania Spółką i jej aktywami operacyjnymi i finansowymi. Spółka przystąpiła do stopniowej rozbudowy posiadanych informatycznych narzędzi planistycznych i menedżerskich. Osiągnięcie zdolności operacyjnych systemów informatycznych adekwatnej do planowanego na najbliższe lata rozwoju działalności wymaga przeznaczenia na ten cel kwoty około 200 tysięcy złotych pozyskanej z emisji Obligacji. 13

14 2. Wielkość emisji Emisja Obligacji doszła do skutku w liczbie (dwa tysiące pięćdziesiąt trzy) Obligacji. 3. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji lub sposób jej ustalenia Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Łączna wartość emisji Obligacji wyniosła ,00 (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych. 4. Warunki wykupu i możliwość wcześniejszego wykupu dłużnych instrumentów finansowych Obligacje zostaną wykupione w Dniu Wykupu Obligacji tj. dnia 23 listopada 2011 roku, z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych poniżej. Każdemu Obligatariuszowi Emitent zapłaci w Dniu Wykupu Obligacji kwotę należności głównej wraz kwotą odsetek za drugi okres odsetkowy. Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu Obligacji na własne żądanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od Dnia Emisji. Decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji podejmie Zgromadzenie Wspólników Emitenta. Informacja o podjęciu decyzji o wcześniejszym wykupie Obligacji zostanie podana Obligatiauszom za pośrednictwem systemu Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) poprzez ogłoszenie raportu bieżącego na stronie organizatora CATALYST. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi szczegółowe zasady wcześniejszego wykupu Obligacji w tym termin wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji. Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty należności głównej oraz odsetek naliczonych proporcjonalnie do upływu okresu odsetkowego. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych na których zapisane są Obligacje. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji będą osoby, które będą posiadały zapisane Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych na koniec ostatniego dnia roboczego przypadającego na 3 dni robocze przez terminem wypłaty świadczenia z Obligacji chyba, że inaczej będą stanowiły właściwe przepisy prawa i postanowienia Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Szczegółowe zasady ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu obligacji oraz sposób dokonania płatności z tytułu Obligacji określają postanowienia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i inne właściwe przepisy prawa i regulaminy. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu. 5. Warunki i terminy wypłaty odsetek Obligatariuszom przysługują odsetki w wysokości 11 % (słownie: jedenaście procent) w skali roku od wartości nominalnej Obligacji. Odsetki będą naliczane począwszy od Dnia Emisji (łącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu Obligacji (z wyłączeniem tego dnia). W okresie zapadalności Obligacji przypadają dwa okresy odsetkowe. Podstawa okresu odsetkowego ustalona została na 365 dni. Kwota odsetek liczona jest za faktyczną liczbę dni w okresie odsetkowym. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu 23 listopada 2009 roku, a kończy w dniu 22 listopada 2010 roku. Drugi okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu 23 listopada 2010 roku, a kończy w dniu 22 listopada 2011 roku. 14

15 Za pierwszy okres odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 23 listopada 2010 roku. Za drugi okres odsetkowy odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom w dniu 23 listopada 2011 roku. Wypłata odsetek nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Środki pieniężne przysługujące Obligatariuszom z tytułu odsetek zostaną im wypłacone w drodze przelewu bankowego. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych na których zapisane są Obligacje. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji będą osoby, które będą posiadały zapisane Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych na koniec ostatniego dnia roboczego przypadającego na 3 dni robocze przez terminem wypłaty świadczenia z Obligacji chyba, że inaczej będą stanowiły właściwe przepisy prawa i postanowienia Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Szczegółowe zasady ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu obligacji oraz sposób dokonania płatności z tytułu Obligacji określają postanowienia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i inne właściwe przepisy prawa i regulaminy. 6. Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Emitent zobowiązał się w Warunkach Emisji Obligacji do zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji poprzez ustanowienie na rzecz Obligatariuszy warunkowej cesji przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi z tytułu kontraktów realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów państwowych lub dla spółek i innych jednostek organizacyjnych powołanych przez te podmioty w celu wykonywania zadań administracji publicznej. Umowa cesji wierzytelności została zawarta w dniu 23 listopada 2009 roku. W imieniu i na rzecz Obligatariuszy umowę zawarł Autoryzowany Doradca tj. Secus Asset Management S.A. działając w oparciu o pełnomocnictwa udzielone przez Obligatariuszy zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji i zawarte w Formularzach Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji. Warunkowa Umowa Cesji Wierzytelności przyszłych ustanawianej w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy z dnia 23 listopada 2009 roku (dalej Umowa Cesji) reguluje zasady ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przysługujących Obligatariuszom posiadającym obligacje na okaziciela serii A wyemitowane przez Fojud S.A. Zgodnie z Umową Cesji Emitent zobowiązał się przenieść na Obligatariuszy przysługującą mu wierzytelność z kontraktu realizowanego dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczącego projektu układu komunikacyjnego w Poznaniu w obszarze ulicy Roosevelta na odcinku od Mostu Dworcowego do ulicy Bukowskiej (Cedowana Wierzytelność), do kwoty równej wysokości wymagalnego zobowiązania Emitenta do zapłaty z tytułu Obligacji określonego w Warunkach Emisji Obligacji (w szczególności zobowiązania do wypłaty wartości nominalnej Obligacji w dniu wykupu Obligacji lub odsetek w terminach płatności odsetek) wraz z kwotą odsetek należnych za zwłokę liczoną od dnia powstania wymagalnego zobowiązania do dnia przejścia wierzytelności na Obligatariuszy. Zgodnie z Umową Cesji, łączna wartość wierzytelności, która zostanie przeniesiona na rzecz Obligatariuszy nie będzie wyższa niż ,00 (trzy miliony pięćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) złotych co stanowi 140 % wartości zobowiązań z Obligacji liczonych wraz z należnymi odsetkami począwszy od dnia emisji do dnia wykupu Obligacji. Zgodnie z Umową Cesji Wierzytelność zostanie przeniesiona na Obligatariuszy pod warunkiem pozostawania przez Emitenta dłużej niż 14 dni w zwłoce z wykonaniem zobowiązania do zapłaty wynikającego z Warunków Emisji Obligacji. Zgodnie z Umową Cesji Emitent, w przypadku gdy otrzyma świadczenia z Cedowanej Wierzytelności przed dniem spełnienia wszystkich roszczeń wynikających z Obligacji, zobowiązał się składać otrzymane środki 15

16 pieniężne będące spełnieniem świadczenia z Cedowanej Wierzytelności do depozytu sądowego aż stan środków złożonych do depozytu osiągnie kwotę ,00 (trzy miliony pięćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) złotych pomniejszoną o wartość już wypłaconych Obligatariuszom, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, świadczeń z Obligacji. Zgodnie z Umową Cesji Emitentowi przysługuje także, w terminie zapadalności Obligacji, prawo do zamiany Cedowanej Wierzytelności, na inną wierzytelność mającą stanowić zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy w formie cesji wierzytelności, przy czym wierzytelność zastępująca musi spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki: a. Wierzytelność przysługuje Emitentowi z tytułu kontraktów realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów państwowych lub dla spółek i innych jednostek organizacyjnych powołanych przez te podmioty w celu wykonywania zadań administracji publicznej. b. Wierzytelność jest wierzytelnością pieniężną. c. Wartość wierzytelności nie będzie niższa niż łączna wartość Cedowanej Wierzytelność tj. jej kwota będzie nie niższa niż ,00 złotych. d. Ustalony termin spełnienia świadczenia wynikającego z wierzytelności nie będzie dłuższy niż jeden miesiąc od dnia wykupu obligacji. e. Wierzytelność będzie wolna od ograniczeń i praw na rzecz podmiotów trzecich. Kopia Umowy Cesji oraz kopia umowy będącej podstawą prawną dla Cedowanej Wierzytelności tj. kopia Umowy z dnia 8 czerwca 2009 roku pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu a Konsorcjum Firm Fojud S.A. i Poyry Infra Sp. z o.o. dotyczącej wykonania projektu układu komunikacyjnego w Poznaniu w obszarze ulicy Roosevelta na odcinku od Mostu Dworcowego do ulicy Bukowskiej zostały zamieszczone w części 7 Dokumentu Informacyjnego Załączniki. 7. Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie inwestorom propozycji nabycia obligacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Inwestorom Propozycji Nabycia Obligacji wynosiła ,11 (cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć 11/100) złotych. Na powyższą wartość zobowiązań składają się: rezerwa na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie ,00 złotych, zobowiązania długoterminowe w kwocie ,86 złotych oraz zobowiązania krótkoterminowe w kwocie ,25 złotych. Powyższa struktura zobowiązań i rezerw na zobowiązania jest w dużym zakresie determinowana działalnością Emitenta związaną z realizacją kontraktów długoterminowych. Zważywszy na fakt, że do chwili emisji Obligacji Spółka w niewielkim zakresie finansowała prowadzoną działalność kapitałem dłużnym Emitent spodziewa się wzrostu wartości zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. W szczególności Emitent dopuszcza możliwość wykorzystywania w większym stopniu finansowania za pośrednictwem kredytów bankowych. Emitent nie spodziewa się jednak w okresie zapadalności Obligacji powiększenia o więcej niż 30 % poziomu zobowiązań zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Inwestorom Propozycji Nabycia Obligacji, z wyłączeniem zadłużenia związanego z niniejszą emisją Obligacji. 8. Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego Obligacjom Emitent nie występował do żadnej uprawnionej agencji ratingowej o przyznanie ratingu dla niniejszej emisji Obligacji. 16

17 9. Wskazanie oraz szczegółowe opisanie dodatkowych praw z tytułu posiadania dłużnych instrumentów finansowych Poza prawem do otrzymania świadczeń pieniężnych tj. kwoty wartości nominalnej w Dniu Wykupu Obligacji oraz kwoty ustalonych i naliczonych odsetek w Terminach Płatności Odsetek Obligatariuszom nie przysługują żadne szczególne i dodatkowe uprawnienia z tytułu posiadania Obligacji. 10. Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem dłużnymi instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym Zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa podatkowego dochody osiągane z obrotu obligacjami podlegają opodatkowaniu. Podatek dochodowy: 1. Osoby fizyczne: Zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne uregulowane zostały w Ustawie o podatku dochodowych od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2000 r. poz. 14 nr 176 z poz. zm.) dalej Ustawa PIT. Zgodnie z art. 30 a ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT, dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości 19 % uzyskanego przychodu. Płatnikiem podatku jest dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe, lub dom maklerski pełniący funkcję sponsora emisji, w przypadku zapisania papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji. Ponadto, zgodnie z art. 30 b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, pobiera się podatek dochodowy w wysokości 19 % uzyskanego dochodu. Wyjątkiem jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dochodów (Przychodów) z przedmiotowych transakcji nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. W przypadku dokonania transakcji zbycia Obligacji płatnikiem podatku jest Obligatariusz. Dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym są zapisane obligacje lub będący sponsorem emisji zobowiązany jest przekazać Obligatariuszom zestawienie dochodów uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych. W celu umożliwienia spełnienia przez domy maklerskie obowiązków omówionych powyżej, Obligatariusz zobowiązany jest przekazań domowi maklerskiemu informacje o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej oraz o właściwym urzędzie skarbowym a także inne informacje niezbędne domowi maklerskiemu do wypełnienia nałożonych na niego obowiązków. 2. Osoby prawne: Zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby prawne reguluje Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz. U. z 2000 r. poz. 54 nr 654 z poz. zm.) dalej Ustawa CIT. Zgodnie z Ustawą CIT dochody uzyskiwane przez osoby prawne z odsetek oraz od dyskonta od papierów wartościowych oraz dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Stawka podatku od dochodów osób prawnych wynosi 19 % podstawy opodatkowania. 17

18 3. Podatek od dochodów osiąganych przez zagraniczne podmioty: Zgodnie z art. 30 b ust. 3 Ustawy PIT zastosowanie stawki podatkowej wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobranie podatku, jest możliwie pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania za granicą (tzw. certyfikat rezydencji) wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. Podobne zasady dotyczą dochodów osiąganych przez zagraniczne osoby prawne (art. 26 ust 1 Ustawy CIT). Podatek od czynności cywilnoprawnych: Zasady opodatkowania czynności cywilnoprawnych zostały określone w ustawnie z dnia 9 września 2009 roku (Dz. U. z 2007 r. nr 68 poz. 450 z poz. zm.) o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej Ustawa PCC). Zgodnie art. 9 pkt 9 Ustawy PCC sprzedaż papierów wartościowych firmom inwestycyjnym bądź za ich pośrednictwem oraz sprzedaż papierów wartościowych dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, rozumianego w myśl przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, jest zwolniona z przedmiotowego podatku. Podatkiem od czynności cywilnoprawnym nie podlegają także czynności prawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z tego podatku. W przypadku gdy sprzedaż obligacji nie będzie dotyczyła żadnego z przypadków wymienionych powyżej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC, którego stawka wynosi 1 % wartości dokonanej transakcji. Informacje dodatkowe: Powyżej opisane zasady opodatkowania obrotu obligacjami mają jedynie charakter ogólny. Poszczególne przypadki mogą także rodzić powstanie obowiązku podatkowego innego niż objętego opodatkowaniem podatkiem dochodowym lub od czynności cywilnoprawnych. W celu uzyskania szczegółowym informacji dotyczących opodatkowania obrotu obligacjami Obligatariusze powinni zwrócić się do podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego. 18

19 IV DANE O EMITENCIE 1. Podstawowe dane Nazwa: Fojud Spółka Akcyjna. Forma prawna: Spółka Akcyjna. Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska. Siedziba: Miasto Poznań. Kapitał zakładowy: ,00 złotych. Adres: Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 398. Telefon: Faks: Właściwe rejestry Emitent podlegał wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz do ewidencji podatkowej. KRS: REGON: NIP: Czas trwania Emitenta Zgodnie ze Statutem Fojud Spółka Akcyjna czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 4. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony Emitent Podstawę prawną dla utworzenia i prowadzenia działalności przez Emitenta stanowią przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki. Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki Fojud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Uchwała Wspólników o przekształceniu została podjęta w dniu 8 grudnia 2009 roku (Akt Notarialny Rep. A: 2958/2009 sporządzony przed notariuszem Hanną Jasiewicz). Sąd zarejestrował przekształcenie w dniu 31 grudnia 2009 r. 5. Właściwy sąd rejestrowy Właściwym sądem rejestrowym dla Emitenta jest Sąd Rejonowy dla miasta Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS. W tym sądzie są przechowywane wszystkie dokumenty Emitenta, które zgodnie z właściwymi przepisami podlegają złożeniu do akt rejestrowych w związku z prowadzonym rejestrem przedsiębiorców. 6. Historia emitenta Fojud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała wskutek przekształcenia założonej w 1999 roku Pracowni Inżynierii Lądowej RONDO. Za datę rozpoczęcia jej działalności uznaje się luty 1999 roku, kiedy została ona wpisana do EDG w Urzędzie Miasta Poznania pod numerem 14812/99/S. W roku 2002 zmieniono charakter prawny firmy Pracownia została wykreślona z EDG, a wpisana do KRS jako spółka jawna, pod nr W 2007 roku nastąpiło kolejne przekształcenie formy prawnej oraz zmiana nazwy firmy na Fojud Sp. z o.o. Na początku roku 2010 Fojud sp. z o.o. przekształcił się w spółkę akcyjną. 19

20 Obecnie Fojud S.A. jest liderem grupy 6 spółek doradczo-projektowych skupionych w Fojud Holding a zarazem jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inżynierskich w Polsce. Nieprzerwanie od początku swojego istnienia Spółka skutecznie obsługiwała procesy inwestycyjne w Polsce w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, co pozwoliło jej zająć stabilną pozycję na rynku oraz możliwość podejmowania się najtrudniejszych zadań projektowych i doradczych we wszystkich stadiach realizacji inwestycji. Do kompetencji przedsiębiorstwa należy kompleksowa obsługa inwestycji infrastrukturalnych oraz prowadzenie konsultacji społecznych, a także ochrona i inżynieria środowiska w procesie inwestycyjnym. Aktualnie wnioskodawca prowadzi obsługę procesu inwestycyjnego dla najważniejszych Inwestorów instytucjonalnych szczebla krajowego i samorządowego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Ponadto wysoko wykwalifikowana kadra przygotowuje na zlecenie klientów dokumentacje techniczne oraz prowadzi doradztwo we wszystkich stadiach realizacji inwestycji. W zakresie obsługi procesu inwestycyjnego firma specjalizuje się w przygotowaniu inwestycji drogowych oraz infrastruktury lotnisk. Firma zrealizowała już ponad 200 projektów technicznych. Od początku 2008 roku Spółka dynamicznie rozszerza zakres świadczonych usług czego wyrazem jest rozwój grupy kapitałowej. Najpierw w luty 2008 roku została założona spółka Fojud Ostrów Wielkopolski sp. z o.o. Następnie w lipcu 2008 roku Emitent został większościowym udziałowcem w Fojud Development sp. z o.o. Wyrazem poszerzenia usług o działalność związaną z ochroną środowiska było założenie w grudniu 2008 roku spółki Comprojekt ZM sp. z o.o. Ostatnią powołaną do życia spółką jest Fojud Connect sp. z o.o. W najbliższym okresie Emitent zamierza wejść na rynek rumuński. Fojud S.A. od początku działalności sukcesywnie rozwijała zaplecze produkcyjne: inwestując w wysokiej klasy kadrę inżynierską oraz zakupując najnowocześniejszy sprzęt używany w procesie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego. W styczniu 2009 roku Spółka przeniosła swoją siedzibę do biurowca przy ul. 28 czerwca 1956r., należącego do Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego (PPTP), który oferuje pomieszczenia biurowe wyłącznie przedsiębiorstwom innowacyjnym, znajdującym się w fazie wzrostu oraz planującym wdrożenie innowacji i oczekującym na dostęp do potencjału badawczego środowiska akademickiego Wielkopolski. Spółką od początku jej istnienia zarządza Prezes Artur Fojud, będący zarazem jej współzałożycielem. Łączy on funkcję Prezesa Zarządu Fojud S.A. z obowiązkami Wiceprezesa Polskiego Kongresu Drogowego oraz działalnością akademicką. 7. Rodzaje i wartość kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Kapitał własny Emitenta tworzony jest zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (KSH), ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Zgodnie z art. 308 KSH kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej ,00 złotych, a wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosił ,00 złotych i został opłacony w całości. Kapitał zakładowy dzieli się na akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotego (10 groszy) każda akcja. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki podwyższanie (za wyjątkiem kapitału docelowego), obniżanie kapitału zakładowego a także tworzenie innych kapitałów i funduszy celowych należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Na podstawie 10 Statutu Spółki Zarząd został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż ,00 złotych, to jest do kwoty ,00 złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku, w drodze jednej lub kilku emisji akcji. 20

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY GMINA MIEJSKA TCZEW Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii C o łącznej wartości 50.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU] [projekt] Uchwała Nr 17/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

8. Cena emisyjna każdej Obligacji wynosi 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) i jest równa jej wartości nominalnej.

8. Cena emisyjna każdej Obligacji wynosi 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) i jest równa jej wartości nominalnej. Uchwała nr 06/02/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii [ ] zamiennych na akcje nowej emisji serii M, warunkowego podwyższenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna Uchwała Nr 1 ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.870.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art Kodeksu Spółek

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art Kodeksu Spółek SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art. 536 1 Kodeksu Spółek Handlowych uzasadniające podział ESOTIQ & HENDERSON S.A. z

Bardziej szczegółowo

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała nr z dnia 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO dnia.. (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru).. (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:........ legitymującej / go się...... seria...

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Nota Informacyjna dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/75/2015

UCHWAŁA Nr XI/75/2015 UCHWAŁA Nr XI/75/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG Uchwała nr 1/2010 z dnia 18 pażdziernika 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Działając

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NANOTEL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 LUTEGO 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NANOTEL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 LUTEGO 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NANOTEL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 LUTEGO 2016 ROKU Uchwała nr 01/02/2016 w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny LEŃCZUK. -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 KSH oraz 4 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Płock, dnia 10.06.2016r. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Wniosek Akcjonariusza Jako akcjonariusz Spółki RESBUD Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 grudnia 2016 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie

Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie Niniejszy Aneks nr 1 sporządzony został w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia Emiteneta

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R. Raport bieżący 25/2015 Data sporządzenia: 14.08.2015 Temat: Projekty uchwał Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r. Treść raportu: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku Pełnomocnik: Imię i Nazwisko/Firma:... Adres:... PESEL/NIP:... Nr dowodu

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3 Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje: 1. Zatwierdza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI XSYSTEM S.A. W DNIU 16 MARCA 2016 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI XSYSTEM S.A. W DNIU 16 MARCA 2016 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI XSYSTEM S.A. W DNIU 16 MARCA 2016 R. Uchwała nr 1/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: SERIA I NR DOWODU TOŻSAMOŚCI/PASZPORTU: MAIL: TELEFON:

IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: SERIA I NR DOWODU TOŻSAMOŚCI/PASZPORTU: MAIL: TELEFON: FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 2014 ROKU DANE AKCJONARIUSZA IMIĘ I NAZWISKO: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego

Bardziej szczegółowo

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Proponowane zmiany Statutu Spółki: I. Obecne brzmienie 7 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa)

Bardziej szczegółowo

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany.

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 7 maja 2010 roku Podstawa prawna wybierana: (wybiera w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 8.600.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa, 02.06.2011 r. Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pana/-ią. strona " 1 z " 21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy. Uprzywilejowanych co do prawa głosu Rodzaj uprzywilejowania

Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy. Uprzywilejowanych co do prawa głosu Rodzaj uprzywilejowania FORMULARZ 1 pozwalający na wykonywa prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 30.10.2014r UMOCOWANIE Akcjonariusz -

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. dnia 29 marca 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. dnia 29 marca 2016 roku Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. dnia 29 marca 2016 roku Uchwała nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo