SZAFY GARDEROBY WN KI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI, PRZESUWNO-SK ADANYMI, SK ADANYMI I ROZWIERANYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZAFY GARDEROBY WN KI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI, PRZESUWNO-SK ADANYMI, SK ADANYMI I ROZWIERANYMI"

Transkrypt

1 DLA NAS TY JESTEÂ NAJWA NIEJSZY SZAFY GARDEROBY WN KI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI, PRZESUWNO-SK ADANYMI, SK ADANYMI I ROZWIERANYMI

2 O FIRMIE SENATOR Sp. z o.o. to pr nie i stale rozwijajàca si firma zajmujàca si wyposa eniem wn trz w najnowsze systemy drzwi przesuwnych dzia ajàca na rynku od 1997 roku. DoÊwiadczenia w aêcicieli si gajà czasów pojawienia si w Polsce pierwszych systemów zabudowy z drzwiami przesuwnymi, jakie zaistnia y w naszym kraju jeszcze w ubieg ym wieku. Dajemy gwarancj profesjonalizmu i ogromnej wiedzy oraz doskona ej znajomoêci rynku, co zapewnia skutecznà i szybkà reakcj na potrzeby odbiorcy. Sta y wzrost obrotów, zwi kszajàcy si eksport oraz nowe kontakty mi dzynarodowe zapewniajà firmie SENATOR utrzymanie stabilnej pozycji tak na rynku krajowym jak i poza naszymi granicami. Systematycznie powi kszajàca si sieç Autoryzowanych Partnerów Handlowych gwarantuje najwy szà jakoêç obs ugi, bo pracujà oni zgodnie z mottem firmy Dla nas Ty jesteê najwa niejszy. DLA NAS TY JESTEÂ NAJWA NIEJSZY

3 Senator sp. z o.o. is a strong and fast developing company dealing with state-of-the-art sliding door systems and other furniture accessories. The company operates since 1997 but its owners have been working in this field since the very beginning of sliding door systems presence on the Polish market which means early nineties. This guarantees professional approach and good market knowledge which enables fast reaction to customers needs. Constant increase in sales, growing export and international co-operation allow Senator to have important and stable position on the Polish and international market. Constantly developing network of Authorized Dealers guarantees the highest level of customer service, as they operate according to our motto: You - this is who are the most important for us. Die SENATOR Sp. z o. o. ist eine energische und sich ständig entwickelnde Firma, die neueste Systeme von Schiebetüren für Innenausstattungen anbietet. Die Firma ist seit 1997 am Markt präsent, doch die Erfahrungen ihrer Geschäftsführer reichen in die Prämiere der Schiebetürsysteme in Polen zurück, also Anfang der 90-er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Dadurch garantieren wir Ihnen Professionalität, reiches Know-how und profunde Marktkenntnisse, was für effiziente und schnelle Reaktion auf die Bedürfnisse des Kunden sorgt. Ständiges Umsatzwachstum, steigendes Exportvolumen und neue internationale Beziehungen lassen die Firma SENATOR ihre stabile Marktposition im In- und Ausland beibehalten. Die systematisch anwachsende Kette von autorisierten Handelspartnern garantiert die höchste Kundendienstqualität, denn sie arbeiten nach dem Firmenmotto: Für uns sind Sie am wichtigsten.

4 POKOJE I SALONY 3/11 living rooms Wochnzimmern rjvyfns b cfkjys POKOJE DZIECI CE I M ODZIE OWE 12/13 youth and childrens bedrooms Jugend und Kinderzimmern cgfkmyb ltncrbt b vjkjl=;yst PRZEDPOKOJE 14/15 halls Vorzimmern rjhbljhs GARDEROBY 16/26 warderobes Garderoben ufhlthj,e ZABUDOWY 27/33 practical solutions Bebaauung pfcnhjqrb PODDASZA 34/36 attics Dachkammern xthlfrb SYPIALNIE 38/40 bedrooms Schlafzimmern chfkmyst rjvyfns BIURA 41/49 offices Büros jaabcf PRZYK ADY WN TRZ 50/54 The examples of interior Innenraume-Beispiele ghbvths pfcnhjqrb irfaf SYSTEM PROJEKTOWANIA SZAF SENATOR 55 The system to design the wardrobes SENATOR Das komputerunterstützte Entwurfsystem der Einbauschränke vom Typ SENATOR cbcntvf ghj rnbhjdfyybz irfajd SENATOR WZORNIKI 56/68 pattern Musterkatalog j,hfpws Wszystkie fotografie aran acji znajdujàce si w tym katalogu zosta y zrealizowane przez naszych Autoryzowanych Partnerów Handlowych i sà jedynie przyk adami wykorzystania oferty SENATOR Sp. z o.o. All pictures of arrangements in this catalogue were realized by our Authorized Commercial Partners and are only samples of use of components offered by SENATOR. Alle Photos in diesem Katalog kommen von unseren Handelspartner und gelten nur als die Beispiele des Angebots von SENATOR Sp z o.o. (GmbH) Dct ajnjuhfabz pfcnhjtr yf[jlzobqcz d njv rfnfkjut jceotcndktyys yfibvb Fdnjhbpbhjdfyysvb Gfhnythfvb b zdkz/nmcz njkmrj ghbvthfvb bcgjkmpjdfybz ghtlkj;tybq SENATOR Sp. z o.o. SPIS TREÂCI 2

5 POKOJE I SALONY living rooms Wochnzimmern 3

6 POKOJE I SALONY living rooms Wochnzimmern rjvyfns b cfkjys

7 4 / 5

8 POKOJE I SALONY living rooms Wochnzimmern rjvyfns b cfkjys

9 6 / 7

10 POKOJE I SALONY living rooms Wochnzimmern rjvyfns b cfkjys

11 8 / 9

12

13 POKOJE I SALONY living rooms Wochnzimmern rjvyfns b cfkjys 10 / 11

14 POKOJE DZIECI CE I M ODZIE OWE youth and childrens bedrooms Jugend und Kinderzimmern cgfkmyb ltncrbt b vjkjl=;yst

15 12 / 13

16 PRZEDPOKOJE halls Vorzimmern rjhbljhs

17 14 / 15

18 GARDEROBY warderobes Garderoben ufhlthj,e

19 16 / 17

20

21 GARDEROBY warderobes Garderoben ufhlthj,e 18 / 19

22

23

24 GARDEROBY warderobes Garderoben ufhlthj,e

25 22 / 23

26

27 GARDEROBY warderobes Garderoben ufhlthj,e 24 /25

28 GARDEROBY warderobes Garderoben ufhlthj,e

29 ZABUDOWY practical solutions Bebaauung pfcnhjqrb 26 / 27

30 ZABUDOWY practical solutions Bebaauung pfcnhjqrb

31 28 / 29

32 ZABUDOWY practical solutions Bebaauung pfcnhjqrb 30 / 31

33

34

35 32 / 33

36 projekt wn trz artin Zbigniew Kucharuk

37

38

39

40 SYPIALNIE bedrooms Schlafzimmern chfkmyst rjvyfns

41 38 / 39

42 SYPIALNIE bedrooms Schlafzimmern chfkmyst rjvyfns 40

43 BIURA offices Büros jaabcf 41

44 BIURA offices Büros jaabcf projekt wn trz artin Zbigniew Kucharuk

45 42 / 43

46 BIURA offices Büros jaabcf

47 44 / 45

48 BIURA offices Büros jaabcf

49 46 / 47

50 BIURA offices Büros jaabcf 48 / 49

51

52

53

54 PRZYK ADY the examples of interior Innenraume-Beispiele ghbvths pfcnhjqrb irfaf WN TRZ

55 52 / 53

56 PRZYK ADY WN TRZ the examples of interior Innenraume-Beispiele ghbvths pfcnhjqrb irfaf 54

57 SYSTEM PROJEKTOWANIA SZAF SENATOR W codziennej pracy z klientami indywidualnymi wykorzystujemy do projektowania program komputerowy SPS SENATOR, przy którego powstaniu braliêmy aktywny udzia. SPS jest stale unowoczeêniany i aktualizowany wzgl dem naszej oferty. In our every day work with individual customer to design wardrobes we use computer program SPS SENSTOR. We actively contributed to this program creation. SPS is continuously modernized and updated as our offer broadens Wardrobe design system SENATOR Das komputerunterstützte Entwurfsystem der Einbauschränke vom Typ SENATOR cbcntvf ghj rnbhjdfyybz irfajd SENATOR In der alltäglichen Arbeit mit unseren Kunden benutzen wir für den Entwurf ein Komputerprogramm SPS SENATOR, das ständig modernisert und mit unsererem neuesten Angebot aktuellisiert wird. D t;tlytdyjq hf,jnt c bylbdblefksvb rkbtynfvb vs bcgjkmpetv rjvgm/nthye/ ghjuhfvve SPS SENATOR lkz ghjtrnbhjdfybz, ghb jceotcndktybz rjnjhjuj vß ytgjchtkcndtyyj exfcndjdfkb. SPS gjcnjzyyj vjlthybpbhetv b frnefkbpbhetv jnyjcbntkmyj yfitve ghtlkj;tyb/. 55

58 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws P yty melaminowe, laminated chipboard Die laminierten Platten, lcg kfvbybhjdfyysq

59 56 / 57

60 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws P yty rattanowe, rattan chipboard Die rattanplatten, hfnnfyjdst glbns P yty fornirowane veneer chipboard, Naturfurnierplatten, yfnehfkmysq igjy BRUNAT BR-202 BRUNAT BR-202 BRUNAT BR-210 BRUNAT BR-210 èó CIE BR-108 Ó CIE BR-108 Ó CIE BR-113 Ó CIE BR-113 TEAK BR-355 TEAK BR-355 TEAK BR-332 TEAK BR-332 ORAN BR-302 ORAN BR-302 ORAN BR-310 ORAN BR-310 ORZECH BR-273 ORZECH BR-273 ORZECH BR-261 ORZECH BR-261

61 BRÑZ BR-243 BRÑZ BR-243 BRÑZ BR-304 BRÑZ BR-304 BRÑZ BR-2413 BRÑZ BR-2413 P ALISANDER BR-607 P ALISANDER BR-607 MAHO BR-506 MAHO BR-506 P ALISANDER BR-610 P ALISANDER BR-610 P ALISANDER BR-606 P ALISANDER BR-606 MAHO BR-504 MAHO BR-504 GRANAT BR-852 GRANAT BR / 59

62 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws System aluniniowy - piony otwarte, aluminium system stile open Das Aluminiumsystem vertikale Elementen offen, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq jnrhsnsq pion otwarty lakier bia y SAL-BI-PO-XXX5300 pion otwarty dekoral olcha SAD-OH-PO-XXX5300 pion otwarty dekoral jab oƒ SAD-JL-PO-XXX5300 pion otwarty dekoral orzech SAD-OR-PO-XXX5300 pion otwarty dekoral redwood SAD-RD-PO-XXX5300 pion otwarty anoda koniak SAA-KO-PO-XXX5300 pion otwarty anoda srebro SAA-SR-PO-XXX5300 pion otwarty anoda satyna SAA-SA-PO-XXX5300 pion otwarty anoda z oto SAA-ZL-PO-XXX5300 pion otwarty fornir buk SAF-BU-PO-XXX5300 pion otwarty fornir dàb SAF-DB-PO-XXX5300 pion otwarty folia jab oƒ SAO-JG-PO-XXX5300 pion otwarty folia dàb SAO-DJ-PO-XXX5300 pion otwarty folia klon SAO-KL-PO-XXX5300 System aluniniowy - piony bis, aluminium system stile bis Das Aluminiumsystem vertikale bis, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq,bc pion bis anoda koniak SAA-KO-PO-3591X53 pion bis anoda satyna SAA-SA-PO-3591X53 pion bis anoda srebro SAA-SR-PO-3591X53 pion bis anoda z oto SAA-ZL-PO-3591X53

63 System aluniniowy - piony zamkni te, aluminium system stile closed Das Aluminiumsystem vertikale Elementen geshlossen, fk vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmyßq pfrhßnßq pion zamkni ty lakier bia y SAL-BI-PZ-XXX5300 pion zamkni ty anoda koniak SAA-KO-PZ-XXX5300 pion zamkni ty anoda satyna SAA-SA-PZ-XXX5300 pion zamkni ty anoda srebro SAA-SR-PZ-XXX5300 pion zamkni ty anoda z oto SAA-ZL-PZ-XXX5300 pion zamkni ty folia buk SAO-BU-PZ-XXX5300 pion zamkni ty folia dàb SAO-DJ-PZ-XXX5300 pion zamkni ty folia jab oƒ SAO-JG-PZ-XXX5300pion pion zamkni ty folia klon SAO-KL-PZ-XXX5300 pion zamkni ty fornir buk SAF-BU-PZ-XXX5300 pion zamkni ty fornir dàb SAF-DB-PZ-XXX5300 System aluniniowy - pion multi, aluminium system stile multi Das Aluminiumsystem vertikale multi, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq vxknb pion multi dekoral jab oƒ SAD-JL-MT-XXX5600 pion multi dekoral orzech SAD-OR-MT-XXX5600 pion multi dekoral redwood SAD-RD-MT-XXX5600 pion multi anoda koniak SAA-KO-MT-XXX5600 pion multi anoda satyna SAA-SA-MT-XXX5600 pion multi anoda srebro SAA-SR-MT-XXX5600 pion multi anoda z oto SAA-ZL-MT-XXX / 61

64 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws System aluniniowy - piony daral, aluminium system stile daral Das Aluminiumsystem vertikale daral, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq lfhfk pion daral lakier bia y SAL-BI-DL-XXX5600 pion daral dekoral jab oƒ SAD-JL-DL-XXX5600 pion daral dekoral orzech SAD-OR-DL-XXX5600 pion daral dekoral redwood SAD-RD-DL-XXX5600 pion daral anoda koniak SAA-KO-DL-XXX5600 pion daral anoda satyna SAA-SA-DL-XXX5600 pion daral anoda srebro SAA-SR-DL-XXX5600 pion daral anoda z oto SAA-ZL-DL-XXX5600 pion daral fornir buk SAF-BU-DL-XXX5600 pion daral fornir dàb SAF-DB-DL-XXX5600 System aluniniowy - piony daral plus, aluminium system stile daral plus Das Aluminiumsystem vertikale daral plus, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq lfhfk gkmec pion daral plus lakier bia y SAL-BI-DL-BXX5600 pion daral plus ldekoral jab oƒ SAD-JL-DL-BXX5600 pion daral plus ldekoral olcha SAD-OH-DL-BXX5600 pion daral plus ldekoral orzech SAD-OR-DL-BXX5600 pion daral plus ldekoral redwood SAD-RD-RD-BXX5600 pion mega dekoral jab oƒ SAD-JL-MG-PIO5300 pion mega dekoral orzech SAD-OR-MG-PIO5300 pion mega anoda koniak SAA-KO-MG-PIO5300

65 System aluniniowy - piony mega, aluminium system stile mega, Das Aluminiumsystem vertikale mega, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq vpuf pion mega anoda satyna SAA-SA-MG-PIO5300 pion mega anoda srebro SAA-SR-MG-PIO5300 System aluniniowy - poziomy, aluminium system the rails, Das Aluminiumsystem horizontale Elemente, fk vbytdfz cbcntvf-ghjabkm ujhbpjynfkmyßt poziom górny SAA-SR-PG-XXX3800 poziom dolny SAA-SR-PD-XXX3800 poziom mega SAA-SR-MG-XXX3800 System aluniniowy - tory, aluminium system tracks, Das Aluminiumsystem Räderfürrungen, fk/vbytdfz cbcntvf-htkmcs tor dolny podwójny SAA-SR-D2-XXX6000 tor górny podwójny SAA-SR-G2-XXX6000 tor dolny pojedyƒczy SAA-SR-D1-XXX3800 tor górny pojedyƒczy SAA-SR-G1-XXX3800 tor dolny daral SAA-SR-D4-XXX3800 tor górny daral SAA-SR-G4-XXX3800 tor dolny P-S SAA-SR-D3-XXX3700 tor górny P-S SAA-SR-G3-XXX / 63

66 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws System aluniniowy - inne profile, aluminium system others profile Das Aluminiumsystem andere Profile, fk/vbytdfz cbcntvf-lheubt ghjabkmz listwa àczàca SAA-SR-LL-XXX3800 fascia SAA-SR-FA-XXX5600 listwa C-18 SAA-SR-LW-XXX2800 uchwyt daral WAM-UC-SR-DARX120 System aluniniowy - mechanizmy jezdne, aluminium system rolling mechanism Das Aluminiumsystem Rollmechanisnen, fk/vbytdfz cbcntvf-vt{ fybpvx prowadnik górny universalny L+P SAK-PG-LP-ALXXXXX prowadnik górny otwarty melex SAK-PG-OT-XXXXXXX prowadnik górny zamkni ty melex SAK-PG-ZA-XXXXXXX wózek dolny SAK-WD-XX-XXXXXXX wózek dolny i górny P-S SAK-WD-PG-KOMPLET zawias czopikowy SAK-ZA-CZXXXXXXX wózek dolny i górny mega SAK-WD-PG-MEGA wózek i prowadnik do drzwi podwieszanych SAK-WD-PG-SYSTEMP

67 System aluniniowy - akcesoria, aluminium system accesories Das Aluminiumsystem Zubehör, fk/vbytdfz cbcntvf-frctccefhs uszczelki do luster i szyb SAK-U-XXXXXX szczotki i paski przeciwkurzowe WAW-S-XXXX pozycjoner SAK-ST-PO-XXXXXXX zawias do P-S SAK-ZA-PS-XXXXXX3 szablon mega NAR-SZ-MG-OS ONAX szablon uniwersalny NAR-SZ-WI-XXXXXXX szablon daral plus NAR-SZ-DL-BXXXXXX szablon daral NAR-SZ-DL-XXXXXXX szablon do zawiasów Dplus NAR-SZ-ZA-KEYXXXX szablon do zawiasów P-S NAR-SZ-WI-PSXXXXX àcznik aluminiowy prosty SAK-MT-PR- ÑCZNIK àcznik aluminiowy sp czniony SAK-MT-PO- ÑCZNIK àcznik aluminiowy ruchomy SAK-LW-DL-XXXXXXX àcznik aluminiowy 90 o SAK-LK-DL-XXXXXXX wkr t do profili i wózków WK zawiasy do daral plus SAK-ZA-PR-DARAL wspornik kàtowy SAA-MT-WSPORNIK stopy do multi SAK-MT-oo -STOP wiert a NAR-WI 64 / 65

68 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws System stalowy - piony szerokie, steel system stile wide Das Stahlsystem werikale Elemente breit, cnfkmyfz cbcntvf-ghjabkmz dthnbrfkmyst ibhjrbt pion szeroki lakier bia y SSL-BI-So -XXX250 pion szeroki lakier oliwka SSL-OL-So -XXX250 pion szeroki lakier srebro SSL-SR-So -XXX250 pion szeroki lakier z oto SSL-ZL-So -XXX250 pion szeroki drewno buk SSD-BU-So -XXX250 pion szeroki drewno dàb SSD-DJ-So -XXX250 pion szeroki drewno jab oƒ SSD-JG-So -XXX250 pion szeroki drewno klon SSD-KL-So -XXX250 pion szeroki drewno machoƒ SSD-MH-So -XXX250 pion szeroki drewno olcha SSD-OH-So -XXX250 pion szeroki drewno orzech SSD-OR-So -XXX250 pion szeroki drewno wiênia SSD-WI-So -XXX250 System stalowy - piony wàskie, steel system stile narrow Das Stahlsystem werikale Elemente eng, cnfkmyfz cbcntvf-ghjabkmz dthnbrfkmyst eprbt pion wàski lakier bia y SSL-BI-Wo -XXX250 pion wàski lakier oliwka SSL-OL-Wo -XXX250 pion wàski lakier srebro SSL-SR-Wo -XXX250 pion wàski lakier z oto SSL-ZL-Wo -XXX250 pion wàski drewno buk SSD-BU-Wo -XXX250 pion wàski drewno dàb SSD-DJ-Wo -XXX250 pion wàski drewno jab oƒ SSD-JG-Wo -XXX250 pion wàski drewno klon SSD-KL-Wo -XXX / 67

69 pion wàski drewno machoƒ SSD-MH-Wo -XXX250 pion wàski drewno olcha SSD-OL-Wo -XXX250 pion wàski drewno orzech SSD-OR-Wo -XXX250 pion wàski drewno wiênia SSD-WI-Wo -XXX250 System stalowy - poziomy i tory, steel system stiles and track Das Stahlsystem horizontale Elemente und Räderfürungen, cnfkmyfz cbcntvf-ujhbpjynfkmyst b htkmcs poziomy do lustra i p yt SSo -oo -Po -XXX2400 tor dolny SSo -oo -DG-XXX5200 tor górny SSo -oo -DG-XXX5200 System stalowy - mechanizmy jezdne, steel system rolling mechanism Das Stahlsystem Rollmechanismen, cnfkmyfz cbcntvf-vt{fybpvx prowadnik górny rolkowy SRK-PG-RO-6029XXX prowadnik górny szczotkowy SRK-PG-SZ-6039XXX prowadnik górny rolkowy melex SRK-PG-RU-XXXXXXX wózek dolny flaga SRK-WD-XX-WXMXTXX wózek dolny klik SRK-WD-XX-WXMXTXX mechanizm do drzwi otwieranych SRK-ZA-UC-XXXXXXX System stalowy - akcesoria, steel system accesories Das Stahlsystem Zubehör, cnfkmyfz cbcntvf-vt{fybpvx frctccefhs praska uniwersalna NAR-PR-AS-KAXXXXX pozycjoner SRK-SP-C2-XXXXXXX

70 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws Akcesoria meblowe, The furniture accesories Möbelzubehör, vt,tkmyfz aehybnehf COMODO wieszak na spodnie COMODO wieszak na buty COMODO pantograf COMODO wieszak na ubrania COMODO wieszak na krawaty 68

71 Sieç Autoryzowanych Partnerów Handlowych: Bia ystok SENATOR BIA YSTOK sp. z o.o. ul. Narodowych Si Zbrojnych 23 tel fax Bydgoszcz PRACOWNIA STOLARSKA KONDOR W odzimierz Król ul. M. Kolbego 36 tel fax Ciechanów PPHIU MILENA Wojciech Lewandowski ul. Âmieciƒska 9B tel./fax Cz stochowa PPHU PARTNER HANDLOWY ul. Konwaliowa 52 tel fax Gdaƒsk CENTRUM DRZWI PRZESUWNYCH sp. z o.o. ul. Trakt Êw. Wojciecha 237 tel fax Gostynin STOL-KOMP Dariusz Grudzielewski ul. Zamkowa 53 tel tel./fax Katowice A&K sp. z o.o. ul. Ro dzieƒskiego 170 tel fax Kraków ADORA S.C. ul. Fabryczna 7 tel fax ódê SENATOR ÓDè Jaros aw Balcerek ul. Legionów 96 tel./fax fax ódê SENATOR Ireneusz Gusta ul. Karola 5 tel tel./fax Lublin WOLCO sp. z o.o. ul. Zwiàzkowa 23 tel fax Olsztyn CENTRUM DRZWI PRZESUWNYCH ul. Partyzantów 16 tel fax Poznaƒ SENATOR SA ul. Bukowska 18, Wysogotowo tel fax Radom SKLEJBUD ul. Czachowskiego 6 tel./fax Rzeszów PPUH SENATOR Zbigniew Dubiel àka 258A tel./fax Suwa ki AJRO SZMIGIELSKI, sp. j. ul. Waryƒskiego 26 tel./fax Szczecin CENTRUM DRZWI PRZESUWNYCH SENATOR sp. z o.o. ul. Widuchowska 13 tel fax Warszawa BIS-SENATOR SP. Z O.O. ul. wirowa 7 Pucha y 7, Raszyn tel fax l: Wolborz EURO-STYL S awomir Si a Kalen 29 tel./fax Wroc aw PW SENATOR Zbigniew Rejmer ul. R kodzielnicza 14 tel./fax Ziekona Góra PRO-MEBEL sp. z o.o. ul. Dzia kowa 19 tel fax spisy punktów sprzeda y sà dost pne pod w/w kontaktami

72 Nasz partner Senator Sp. z o.o Raszyn Pucha y, ul. wirowa 7 tel.: (022) fax: (022) tel. infolinia: KATALOG 2005