SZAFY GARDEROBY WN KI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI, PRZESUWNO-SK ADANYMI, SK ADANYMI I ROZWIERANYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZAFY GARDEROBY WN KI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI, PRZESUWNO-SK ADANYMI, SK ADANYMI I ROZWIERANYMI"

Transkrypt

1 DLA NAS TY JESTEÂ NAJWA NIEJSZY SZAFY GARDEROBY WN KI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI, PRZESUWNO-SK ADANYMI, SK ADANYMI I ROZWIERANYMI

2 O FIRMIE SENATOR Sp. z o.o. to pr nie i stale rozwijajàca si firma zajmujàca si wyposa eniem wn trz w najnowsze systemy drzwi przesuwnych dzia ajàca na rynku od 1997 roku. DoÊwiadczenia w aêcicieli si gajà czasów pojawienia si w Polsce pierwszych systemów zabudowy z drzwiami przesuwnymi, jakie zaistnia y w naszym kraju jeszcze w ubieg ym wieku. Dajemy gwarancj profesjonalizmu i ogromnej wiedzy oraz doskona ej znajomoêci rynku, co zapewnia skutecznà i szybkà reakcj na potrzeby odbiorcy. Sta y wzrost obrotów, zwi kszajàcy si eksport oraz nowe kontakty mi dzynarodowe zapewniajà firmie SENATOR utrzymanie stabilnej pozycji tak na rynku krajowym jak i poza naszymi granicami. Systematycznie powi kszajàca si sieç Autoryzowanych Partnerów Handlowych gwarantuje najwy szà jakoêç obs ugi, bo pracujà oni zgodnie z mottem firmy Dla nas Ty jesteê najwa niejszy. DLA NAS TY JESTEÂ NAJWA NIEJSZY

3 Senator sp. z o.o. is a strong and fast developing company dealing with state-of-the-art sliding door systems and other furniture accessories. The company operates since 1997 but its owners have been working in this field since the very beginning of sliding door systems presence on the Polish market which means early nineties. This guarantees professional approach and good market knowledge which enables fast reaction to customers needs. Constant increase in sales, growing export and international co-operation allow Senator to have important and stable position on the Polish and international market. Constantly developing network of Authorized Dealers guarantees the highest level of customer service, as they operate according to our motto: You - this is who are the most important for us. Die SENATOR Sp. z o. o. ist eine energische und sich ständig entwickelnde Firma, die neueste Systeme von Schiebetüren für Innenausstattungen anbietet. Die Firma ist seit 1997 am Markt präsent, doch die Erfahrungen ihrer Geschäftsführer reichen in die Prämiere der Schiebetürsysteme in Polen zurück, also Anfang der 90-er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Dadurch garantieren wir Ihnen Professionalität, reiches Know-how und profunde Marktkenntnisse, was für effiziente und schnelle Reaktion auf die Bedürfnisse des Kunden sorgt. Ständiges Umsatzwachstum, steigendes Exportvolumen und neue internationale Beziehungen lassen die Firma SENATOR ihre stabile Marktposition im In- und Ausland beibehalten. Die systematisch anwachsende Kette von autorisierten Handelspartnern garantiert die höchste Kundendienstqualität, denn sie arbeiten nach dem Firmenmotto: Für uns sind Sie am wichtigsten.

4 POKOJE I SALONY 3/11 living rooms Wochnzimmern rjvyfns b cfkjys POKOJE DZIECI CE I M ODZIE OWE 12/13 youth and childrens bedrooms Jugend und Kinderzimmern cgfkmyb ltncrbt b vjkjl=;yst PRZEDPOKOJE 14/15 halls Vorzimmern rjhbljhs GARDEROBY 16/26 warderobes Garderoben ufhlthj,e ZABUDOWY 27/33 practical solutions Bebaauung pfcnhjqrb PODDASZA 34/36 attics Dachkammern xthlfrb SYPIALNIE 38/40 bedrooms Schlafzimmern chfkmyst rjvyfns BIURA 41/49 offices Büros jaabcf PRZYK ADY WN TRZ 50/54 The examples of interior Innenraume-Beispiele ghbvths pfcnhjqrb irfaf SYSTEM PROJEKTOWANIA SZAF SENATOR 55 The system to design the wardrobes SENATOR Das komputerunterstützte Entwurfsystem der Einbauschränke vom Typ SENATOR cbcntvf ghj rnbhjdfyybz irfajd SENATOR WZORNIKI 56/68 pattern Musterkatalog j,hfpws Wszystkie fotografie aran acji znajdujàce si w tym katalogu zosta y zrealizowane przez naszych Autoryzowanych Partnerów Handlowych i sà jedynie przyk adami wykorzystania oferty SENATOR Sp. z o.o. All pictures of arrangements in this catalogue were realized by our Authorized Commercial Partners and are only samples of use of components offered by SENATOR. Alle Photos in diesem Katalog kommen von unseren Handelspartner und gelten nur als die Beispiele des Angebots von SENATOR Sp z o.o. (GmbH) Dct ajnjuhfabz pfcnhjtr yf[jlzobqcz d njv rfnfkjut jceotcndktyys yfibvb Fdnjhbpbhjdfyysvb Gfhnythfvb b zdkz/nmcz njkmrj ghbvthfvb bcgjkmpjdfybz ghtlkj;tybq SENATOR Sp. z o.o. SPIS TREÂCI 2

5 POKOJE I SALONY living rooms Wochnzimmern 3

6 POKOJE I SALONY living rooms Wochnzimmern rjvyfns b cfkjys

7 4 / 5

8 POKOJE I SALONY living rooms Wochnzimmern rjvyfns b cfkjys

9 6 / 7

10 POKOJE I SALONY living rooms Wochnzimmern rjvyfns b cfkjys

11 8 / 9

12

13 POKOJE I SALONY living rooms Wochnzimmern rjvyfns b cfkjys 10 / 11

14 POKOJE DZIECI CE I M ODZIE OWE youth and childrens bedrooms Jugend und Kinderzimmern cgfkmyb ltncrbt b vjkjl=;yst

15 12 / 13

16 PRZEDPOKOJE halls Vorzimmern rjhbljhs

17 14 / 15

18 GARDEROBY warderobes Garderoben ufhlthj,e

19 16 / 17

20

21 GARDEROBY warderobes Garderoben ufhlthj,e 18 / 19

22

23

24 GARDEROBY warderobes Garderoben ufhlthj,e

25 22 / 23

26

27 GARDEROBY warderobes Garderoben ufhlthj,e 24 /25

28 GARDEROBY warderobes Garderoben ufhlthj,e

29 ZABUDOWY practical solutions Bebaauung pfcnhjqrb 26 / 27

30 ZABUDOWY practical solutions Bebaauung pfcnhjqrb

31 28 / 29

32 ZABUDOWY practical solutions Bebaauung pfcnhjqrb 30 / 31

33

34

35 32 / 33

36 projekt wn trz artin Zbigniew Kucharuk

37

38

39

40 SYPIALNIE bedrooms Schlafzimmern chfkmyst rjvyfns

41 38 / 39

42 SYPIALNIE bedrooms Schlafzimmern chfkmyst rjvyfns 40

43 BIURA offices Büros jaabcf 41

44 BIURA offices Büros jaabcf projekt wn trz artin Zbigniew Kucharuk

45 42 / 43

46 BIURA offices Büros jaabcf

47 44 / 45

48 BIURA offices Büros jaabcf

49 46 / 47

50 BIURA offices Büros jaabcf 48 / 49

51

52

53

54 PRZYK ADY the examples of interior Innenraume-Beispiele ghbvths pfcnhjqrb irfaf WN TRZ

55 52 / 53

56 PRZYK ADY WN TRZ the examples of interior Innenraume-Beispiele ghbvths pfcnhjqrb irfaf 54

57 SYSTEM PROJEKTOWANIA SZAF SENATOR W codziennej pracy z klientami indywidualnymi wykorzystujemy do projektowania program komputerowy SPS SENATOR, przy którego powstaniu braliêmy aktywny udzia. SPS jest stale unowoczeêniany i aktualizowany wzgl dem naszej oferty. In our every day work with individual customer to design wardrobes we use computer program SPS SENSTOR. We actively contributed to this program creation. SPS is continuously modernized and updated as our offer broadens Wardrobe design system SENATOR Das komputerunterstützte Entwurfsystem der Einbauschränke vom Typ SENATOR cbcntvf ghj rnbhjdfyybz irfajd SENATOR In der alltäglichen Arbeit mit unseren Kunden benutzen wir für den Entwurf ein Komputerprogramm SPS SENATOR, das ständig modernisert und mit unsererem neuesten Angebot aktuellisiert wird. D t;tlytdyjq hf,jnt c bylbdblefksvb rkbtynfvb vs bcgjkmpetv rjvgm/nthye/ ghjuhfvve SPS SENATOR lkz ghjtrnbhjdfybz, ghb jceotcndktybz rjnjhjuj vß ytgjchtkcndtyyj exfcndjdfkb. SPS gjcnjzyyj vjlthybpbhetv b frnefkbpbhetv jnyjcbntkmyj yfitve ghtlkj;tyb/. 55

58 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws P yty melaminowe, laminated chipboard Die laminierten Platten, lcg kfvbybhjdfyysq

59 56 / 57

60 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws P yty rattanowe, rattan chipboard Die rattanplatten, hfnnfyjdst glbns P yty fornirowane veneer chipboard, Naturfurnierplatten, yfnehfkmysq igjy BRUNAT BR-202 BRUNAT BR-202 BRUNAT BR-210 BRUNAT BR-210 èó CIE BR-108 Ó CIE BR-108 Ó CIE BR-113 Ó CIE BR-113 TEAK BR-355 TEAK BR-355 TEAK BR-332 TEAK BR-332 ORAN BR-302 ORAN BR-302 ORAN BR-310 ORAN BR-310 ORZECH BR-273 ORZECH BR-273 ORZECH BR-261 ORZECH BR-261

61 BRÑZ BR-243 BRÑZ BR-243 BRÑZ BR-304 BRÑZ BR-304 BRÑZ BR-2413 BRÑZ BR-2413 P ALISANDER BR-607 P ALISANDER BR-607 MAHO BR-506 MAHO BR-506 P ALISANDER BR-610 P ALISANDER BR-610 P ALISANDER BR-606 P ALISANDER BR-606 MAHO BR-504 MAHO BR-504 GRANAT BR-852 GRANAT BR / 59

62 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws System aluniniowy - piony otwarte, aluminium system stile open Das Aluminiumsystem vertikale Elementen offen, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq jnrhsnsq pion otwarty lakier bia y SAL-BI-PO-XXX5300 pion otwarty dekoral olcha SAD-OH-PO-XXX5300 pion otwarty dekoral jab oƒ SAD-JL-PO-XXX5300 pion otwarty dekoral orzech SAD-OR-PO-XXX5300 pion otwarty dekoral redwood SAD-RD-PO-XXX5300 pion otwarty anoda koniak SAA-KO-PO-XXX5300 pion otwarty anoda srebro SAA-SR-PO-XXX5300 pion otwarty anoda satyna SAA-SA-PO-XXX5300 pion otwarty anoda z oto SAA-ZL-PO-XXX5300 pion otwarty fornir buk SAF-BU-PO-XXX5300 pion otwarty fornir dàb SAF-DB-PO-XXX5300 pion otwarty folia jab oƒ SAO-JG-PO-XXX5300 pion otwarty folia dàb SAO-DJ-PO-XXX5300 pion otwarty folia klon SAO-KL-PO-XXX5300 System aluniniowy - piony bis, aluminium system stile bis Das Aluminiumsystem vertikale bis, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq,bc pion bis anoda koniak SAA-KO-PO-3591X53 pion bis anoda satyna SAA-SA-PO-3591X53 pion bis anoda srebro SAA-SR-PO-3591X53 pion bis anoda z oto SAA-ZL-PO-3591X53

63 System aluniniowy - piony zamkni te, aluminium system stile closed Das Aluminiumsystem vertikale Elementen geshlossen, fk vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmyßq pfrhßnßq pion zamkni ty lakier bia y SAL-BI-PZ-XXX5300 pion zamkni ty anoda koniak SAA-KO-PZ-XXX5300 pion zamkni ty anoda satyna SAA-SA-PZ-XXX5300 pion zamkni ty anoda srebro SAA-SR-PZ-XXX5300 pion zamkni ty anoda z oto SAA-ZL-PZ-XXX5300 pion zamkni ty folia buk SAO-BU-PZ-XXX5300 pion zamkni ty folia dàb SAO-DJ-PZ-XXX5300 pion zamkni ty folia jab oƒ SAO-JG-PZ-XXX5300pion pion zamkni ty folia klon SAO-KL-PZ-XXX5300 pion zamkni ty fornir buk SAF-BU-PZ-XXX5300 pion zamkni ty fornir dàb SAF-DB-PZ-XXX5300 System aluniniowy - pion multi, aluminium system stile multi Das Aluminiumsystem vertikale multi, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq vxknb pion multi dekoral jab oƒ SAD-JL-MT-XXX5600 pion multi dekoral orzech SAD-OR-MT-XXX5600 pion multi dekoral redwood SAD-RD-MT-XXX5600 pion multi anoda koniak SAA-KO-MT-XXX5600 pion multi anoda satyna SAA-SA-MT-XXX5600 pion multi anoda srebro SAA-SR-MT-XXX5600 pion multi anoda z oto SAA-ZL-MT-XXX / 61

64 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws System aluniniowy - piony daral, aluminium system stile daral Das Aluminiumsystem vertikale daral, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq lfhfk pion daral lakier bia y SAL-BI-DL-XXX5600 pion daral dekoral jab oƒ SAD-JL-DL-XXX5600 pion daral dekoral orzech SAD-OR-DL-XXX5600 pion daral dekoral redwood SAD-RD-DL-XXX5600 pion daral anoda koniak SAA-KO-DL-XXX5600 pion daral anoda satyna SAA-SA-DL-XXX5600 pion daral anoda srebro SAA-SR-DL-XXX5600 pion daral anoda z oto SAA-ZL-DL-XXX5600 pion daral fornir buk SAF-BU-DL-XXX5600 pion daral fornir dàb SAF-DB-DL-XXX5600 System aluniniowy - piony daral plus, aluminium system stile daral plus Das Aluminiumsystem vertikale daral plus, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq lfhfk gkmec pion daral plus lakier bia y SAL-BI-DL-BXX5600 pion daral plus ldekoral jab oƒ SAD-JL-DL-BXX5600 pion daral plus ldekoral olcha SAD-OH-DL-BXX5600 pion daral plus ldekoral orzech SAD-OR-DL-BXX5600 pion daral plus ldekoral redwood SAD-RD-RD-BXX5600 pion mega dekoral jab oƒ SAD-JL-MG-PIO5300 pion mega dekoral orzech SAD-OR-MG-PIO5300 pion mega anoda koniak SAA-KO-MG-PIO5300

65 System aluniniowy - piony mega, aluminium system stile mega, Das Aluminiumsystem vertikale mega, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq vpuf pion mega anoda satyna SAA-SA-MG-PIO5300 pion mega anoda srebro SAA-SR-MG-PIO5300 System aluniniowy - poziomy, aluminium system the rails, Das Aluminiumsystem horizontale Elemente, fk vbytdfz cbcntvf-ghjabkm ujhbpjynfkmyßt poziom górny SAA-SR-PG-XXX3800 poziom dolny SAA-SR-PD-XXX3800 poziom mega SAA-SR-MG-XXX3800 System aluniniowy - tory, aluminium system tracks, Das Aluminiumsystem Räderfürrungen, fk/vbytdfz cbcntvf-htkmcs tor dolny podwójny SAA-SR-D2-XXX6000 tor górny podwójny SAA-SR-G2-XXX6000 tor dolny pojedyƒczy SAA-SR-D1-XXX3800 tor górny pojedyƒczy SAA-SR-G1-XXX3800 tor dolny daral SAA-SR-D4-XXX3800 tor górny daral SAA-SR-G4-XXX3800 tor dolny P-S SAA-SR-D3-XXX3700 tor górny P-S SAA-SR-G3-XXX / 63

66 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws System aluniniowy - inne profile, aluminium system others profile Das Aluminiumsystem andere Profile, fk/vbytdfz cbcntvf-lheubt ghjabkmz listwa àczàca SAA-SR-LL-XXX3800 fascia SAA-SR-FA-XXX5600 listwa C-18 SAA-SR-LW-XXX2800 uchwyt daral WAM-UC-SR-DARX120 System aluniniowy - mechanizmy jezdne, aluminium system rolling mechanism Das Aluminiumsystem Rollmechanisnen, fk/vbytdfz cbcntvf-vt{ fybpvx prowadnik górny universalny L+P SAK-PG-LP-ALXXXXX prowadnik górny otwarty melex SAK-PG-OT-XXXXXXX prowadnik górny zamkni ty melex SAK-PG-ZA-XXXXXXX wózek dolny SAK-WD-XX-XXXXXXX wózek dolny i górny P-S SAK-WD-PG-KOMPLET zawias czopikowy SAK-ZA-CZXXXXXXX wózek dolny i górny mega SAK-WD-PG-MEGA wózek i prowadnik do drzwi podwieszanych SAK-WD-PG-SYSTEMP

67 System aluniniowy - akcesoria, aluminium system accesories Das Aluminiumsystem Zubehör, fk/vbytdfz cbcntvf-frctccefhs uszczelki do luster i szyb SAK-U-XXXXXX szczotki i paski przeciwkurzowe WAW-S-XXXX pozycjoner SAK-ST-PO-XXXXXXX zawias do P-S SAK-ZA-PS-XXXXXX3 szablon mega NAR-SZ-MG-OS ONAX szablon uniwersalny NAR-SZ-WI-XXXXXXX szablon daral plus NAR-SZ-DL-BXXXXXX szablon daral NAR-SZ-DL-XXXXXXX szablon do zawiasów Dplus NAR-SZ-ZA-KEYXXXX szablon do zawiasów P-S NAR-SZ-WI-PSXXXXX àcznik aluminiowy prosty SAK-MT-PR- ÑCZNIK àcznik aluminiowy sp czniony SAK-MT-PO- ÑCZNIK àcznik aluminiowy ruchomy SAK-LW-DL-XXXXXXX àcznik aluminiowy 90 o SAK-LK-DL-XXXXXXX wkr t do profili i wózków WK zawiasy do daral plus SAK-ZA-PR-DARAL wspornik kàtowy SAA-MT-WSPORNIK stopy do multi SAK-MT-oo -STOP wiert a NAR-WI 64 / 65

68 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws System stalowy - piony szerokie, steel system stile wide Das Stahlsystem werikale Elemente breit, cnfkmyfz cbcntvf-ghjabkmz dthnbrfkmyst ibhjrbt pion szeroki lakier bia y SSL-BI-So -XXX250 pion szeroki lakier oliwka SSL-OL-So -XXX250 pion szeroki lakier srebro SSL-SR-So -XXX250 pion szeroki lakier z oto SSL-ZL-So -XXX250 pion szeroki drewno buk SSD-BU-So -XXX250 pion szeroki drewno dàb SSD-DJ-So -XXX250 pion szeroki drewno jab oƒ SSD-JG-So -XXX250 pion szeroki drewno klon SSD-KL-So -XXX250 pion szeroki drewno machoƒ SSD-MH-So -XXX250 pion szeroki drewno olcha SSD-OH-So -XXX250 pion szeroki drewno orzech SSD-OR-So -XXX250 pion szeroki drewno wiênia SSD-WI-So -XXX250 System stalowy - piony wàskie, steel system stile narrow Das Stahlsystem werikale Elemente eng, cnfkmyfz cbcntvf-ghjabkmz dthnbrfkmyst eprbt pion wàski lakier bia y SSL-BI-Wo -XXX250 pion wàski lakier oliwka SSL-OL-Wo -XXX250 pion wàski lakier srebro SSL-SR-Wo -XXX250 pion wàski lakier z oto SSL-ZL-Wo -XXX250 pion wàski drewno buk SSD-BU-Wo -XXX250 pion wàski drewno dàb SSD-DJ-Wo -XXX250 pion wàski drewno jab oƒ SSD-JG-Wo -XXX250 pion wàski drewno klon SSD-KL-Wo -XXX / 67

69 pion wàski drewno machoƒ SSD-MH-Wo -XXX250 pion wàski drewno olcha SSD-OL-Wo -XXX250 pion wàski drewno orzech SSD-OR-Wo -XXX250 pion wàski drewno wiênia SSD-WI-Wo -XXX250 System stalowy - poziomy i tory, steel system stiles and track Das Stahlsystem horizontale Elemente und Räderfürungen, cnfkmyfz cbcntvf-ujhbpjynfkmyst b htkmcs poziomy do lustra i p yt SSo -oo -Po -XXX2400 tor dolny SSo -oo -DG-XXX5200 tor górny SSo -oo -DG-XXX5200 System stalowy - mechanizmy jezdne, steel system rolling mechanism Das Stahlsystem Rollmechanismen, cnfkmyfz cbcntvf-vt{fybpvx prowadnik górny rolkowy SRK-PG-RO-6029XXX prowadnik górny szczotkowy SRK-PG-SZ-6039XXX prowadnik górny rolkowy melex SRK-PG-RU-XXXXXXX wózek dolny flaga SRK-WD-XX-WXMXTXX wózek dolny klik SRK-WD-XX-WXMXTXX mechanizm do drzwi otwieranych SRK-ZA-UC-XXXXXXX System stalowy - akcesoria, steel system accesories Das Stahlsystem Zubehör, cnfkmyfz cbcntvf-vt{fybpvx frctccefhs praska uniwersalna NAR-PR-AS-KAXXXXX pozycjoner SRK-SP-C2-XXXXXXX

70 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws Akcesoria meblowe, The furniture accesories Möbelzubehör, vt,tkmyfz aehybnehf COMODO wieszak na spodnie COMODO wieszak na buty COMODO pantograf COMODO wieszak na ubrania COMODO wieszak na krawaty 68

71 Sieç Autoryzowanych Partnerów Handlowych: Bia ystok SENATOR BIA YSTOK sp. z o.o. ul. Narodowych Si Zbrojnych 23 tel fax Bydgoszcz PRACOWNIA STOLARSKA KONDOR W odzimierz Król ul. M. Kolbego 36 tel fax Ciechanów PPHIU MILENA Wojciech Lewandowski ul. Âmieciƒska 9B tel./fax Cz stochowa PPHU PARTNER HANDLOWY ul. Konwaliowa 52 tel fax Gdaƒsk CENTRUM DRZWI PRZESUWNYCH sp. z o.o. ul. Trakt Êw. Wojciecha 237 tel fax Gostynin STOL-KOMP Dariusz Grudzielewski ul. Zamkowa 53 tel tel./fax Katowice A&K sp. z o.o. ul. Ro dzieƒskiego 170 tel fax Kraków ADORA S.C. ul. Fabryczna 7 tel fax ódê SENATOR ÓDè Jaros aw Balcerek ul. Legionów 96 tel./fax fax ódê SENATOR Ireneusz Gusta ul. Karola 5 tel tel./fax Lublin WOLCO sp. z o.o. ul. Zwiàzkowa 23 tel fax Olsztyn CENTRUM DRZWI PRZESUWNYCH ul. Partyzantów 16 tel fax Poznaƒ SENATOR SA ul. Bukowska 18, Wysogotowo tel fax Radom SKLEJBUD ul. Czachowskiego 6 tel./fax Rzeszów PPUH SENATOR Zbigniew Dubiel àka 258A tel./fax Suwa ki AJRO SZMIGIELSKI, sp. j. ul. Waryƒskiego 26 tel./fax Szczecin CENTRUM DRZWI PRZESUWNYCH SENATOR sp. z o.o. ul. Widuchowska 13 tel fax Warszawa BIS-SENATOR SP. Z O.O. ul. wirowa 7 Pucha y 7, Raszyn tel fax l: Wolborz EURO-STYL S awomir Si a Kalen 29 tel./fax Wroc aw PW SENATOR Zbigniew Rejmer ul. R kodzielnicza 14 tel./fax Ziekona Góra PRO-MEBEL sp. z o.o. ul. Dzia kowa 19 tel fax spisy punktów sprzeda y sà dost pne pod w/w kontaktami

72 Nasz partner Senator Sp. z o.o Raszyn Pucha y, ul. wirowa 7 tel.: (022) fax: (022) tel. infolinia: KATALOG 2005

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

12 LOBBY MEBLE UL. POD FORTEM 2F, 31-302 KRAKÓW WWW.L-MEBLE.PL KONTAKT@L-MEBLE.PL tel. 12 414 00 28, kom. 509 199 431 3.

12 LOBBY MEBLE UL. POD FORTEM 2F, 31-302 KRAKÓW WWW.L-MEBLE.PL KONTAKT@L-MEBLE.PL tel. 12 414 00 28, kom. 509 199 431 3. EXPRESS OFFICE bis EB-144 Drzwi szklane EB-141 HL-05e ST-101e HEL znajdziesz na stronie 12 i 13 HEL Siła zespołu Pomysł na pracę zespołową. Otwarta przestrzeń gwarantuje szybki przepływ informacji między

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MEBLI CUISINES KÜCHENSYSTEME MEBLE KUCHENNE FURNITURE FACTORY KITCHEN SYSTEMS KITCHEN SYSTEMS. MöBELFABRIK AKORD AKORD

FABRYKA MEBLI CUISINES KÜCHENSYSTEME MEBLE KUCHENNE FURNITURE FACTORY KITCHEN SYSTEMS KITCHEN SYSTEMS. MöBELFABRIK AKORD AKORD AGENCJA AKTYWIZACJI HANDLU PRODUKCJI I USŁUG KITCHEN SYSTEMS CUISINES KITCHEN SYSTEMS MEBLE KUCHENNE MöBELFABRIK KÜCHENSYSTEME FURNITURE FACTORY FABRYKA MEBLI Agencja Aktywizacji Handlu Produkcji i Usług

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej soft line Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej SOFT LINE zapewnia wysok¹ funkcjonalnoœæ, ergonomiê i estetykê. Myœl¹ przewodni¹ projektantów by³o stworzenie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Inne. linia MEDIUM 56. linia PREMIUM 75. linia TYTAN. linia CYKLOP 4-8 9-25 26-33 34-37 38-42. Profesjonalne, ciche, niezawodne...

Spis tre ci. Inne. linia MEDIUM 56. linia PREMIUM 75. linia TYTAN. linia CYKLOP 4-8 9-25 26-33 34-37 38-42. Profesjonalne, ciche, niezawodne... INSTRUKCJA MONTAŻU Spis tre ci 4-8 linia MEDIUM 56 9-25 linia PREMIUM 75 26-33 linia TYTAN 34-37 linia CYKLOP 38-42 Inne Profesjonalne, ciche, niezawodne... Medium 56 Tor górny Medium 56/II Tor dolny

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n Kuźnia Sułkowice firma o tradycjach od 1887 r. jest największym producentem kutych złącz budowlanych w Europie. Oferujemy szeroki asortyment złącz budowlanych

Bardziej szczegółowo

tora Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl

tora Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl SPIS TREŒCI 1. BIURKA 2. KONTENERY 3. CZNIKI I DOSTAWKI 4. STO Y KONFERENCYJNE I OKOLICZNOŒCIOWE

Bardziej szczegółowo

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF 144 Nowoczesny system mebli młodzieżowych jest nie tylko funkcjonalny, ale także dzięki wzornictwu niezwykły. Sprawdza się nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Poszczególne bryły mebli mają kształty

Bardziej szczegółowo

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte.

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte. Solutions Made in Germany. compact NEWS Mit den febi compact NEWS möchten wir Sie regelmäßig über Neuheiten und Änderungen in unserem Programm auf dem Laufenden halten. febi compact NEWS will regularly

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung BMUB, 9 Dezember 2014 Zainstalowana moc - Energia wiatrowa Installierte

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Katalog profili standardowych. Catalogue of standard profiles Anodising, fabrication, powder painting

Katalog profili standardowych. Catalogue of standard profiles Anodising, fabrication, powder painting Katalog profili standardowych Anodowanie, fabrykacja, lakierowanie Catalogue of standard profiles Anodising, fabrication, powder painting Katalog der Standardprofile Eloxieren, Mechanische Bearbeitung,

Bardziej szczegółowo

11,35 zł. 15,48 zł 13,50 zł. 31,00 zł. 31,00 zł. 27,00 zł. 13,14 zł. 55,10 zł 60,48 zł 119,41 zł. 34,83 zł

11,35 zł. 15,48 zł 13,50 zł. 31,00 zł. 31,00 zł. 27,00 zł. 13,14 zł. 55,10 zł 60,48 zł 119,41 zł. 34,83 zł 00005 Akcent j.brąz-2,70m 11,35 zł 00007 Akcent j.brąz-3,50m 14,71 zł 00013 Akcent srebrny-2,70m 10,64 zł 00015 Akcent srebrny-3,50m 13,79 zł 00017 Akcent złoty-2,70m 11,35 zł 00019 Akcent złoty-3,50m

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES extension for 80x80, 100x100 profile przedłużka łączyny 80x80, 100x100, 120x120 beam extension 80x80, 100x100, 120x120 Weight: 0,372kg 02.102 Waga: 0,45kg

Bardziej szczegółowo

T- UND ECKVERBINDER MIT ZUBEHÖR T AND CORNER CLEATS WITH ACCESSORIES ZŁĄCZKI POPRZECZKI ORAZ ZŁĄCZKI NAROŻNE Z WYPOSAŻENIEM FOPPE FOPPE FOPPE 92.

T- UND ECKVERBINDER MIT ZUBEHÖR T AND CORNER CLEATS WITH ACCESSORIES ZŁĄCZKI POPRZECZKI ORAZ ZŁĄCZKI NAROŻNE Z WYPOSAŻENIEM FOPPE FOPPE FOPPE 92. T- UND ECKVERBINDER MIT ZUBEHÖR T AND CORNER CLEATS WITH ACCESSORIES ZŁĄCZKI POPRZECZKI ORAZ ZŁĄCZKI NAROŻNE Z WYPOSAŻENIEM FOPPE FOPPE FOPPE 92.17 FOPPE Verbindertechnik T- und Eckverbinder Allgemeine

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Informacje ogólne - Allgemeine Informationen - General information Jesteśmy producentem szerokiej gamy kształtowników giętych

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW BRAAS

CENNIK PRODUKTÓW BRAAS CENNIK PRODUKTÓW BRAAS Wa ny od 01.01.2011 DACHÓWKI PODSTAWOWE DACHÓWKA CELTYCKA zapotrzebowanie ok. 10 szt./m 2, ci ar ok. 43 kg/m 2 cena brutto /szt. 2,88 PLN cena brutto /m 2. 28,80 PLN ceglany ciemnoczerwony

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. KATALOG PRODUKTÓW Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy

Bardziej szczegółowo

Meble biurowe Office furniture Büromöbel

Meble biurowe Office furniture Büromöbel Meble biurowe Office furniture Büromöbel 2 4 6 20 38 46 54 Trito Rea Brand Binar Evo Pulsar Lino Lady recepcyjne / Reception desks / Theken Lady recepcyjne / Reception desks / Theken / / Meble gabinetowe

Bardziej szczegółowo

ARRMANIO. www.vinotti.pl. Salony meblowe Vinotti Furniture w Polsce:

ARRMANIO. www.vinotti.pl. Salony meblowe Vinotti Furniture w Polsce: Salony meblowe Vinotti Furniture w Polsce: Gdańsk Top Shopping, ul. Grunwaldzka 211, tel./fax 058 344 30 00; vinottigdansk@calamusrotan.com PH Matarnia, ul. Złota Karczma 26, tel. 058 342 42 48; vinottigdansk2@calamusrotan.com

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

LED PROFILES GUIDEBOOK PROFILE LED PRZEWODNIK 3D

LED PROFILES GUIDEBOOK PROFILE LED PRZEWODNIK 3D LED PROFILES GIDEOOK PROFILE LED PRZEWODNIK 3D Surface LED Profiles Profile LED nawierzchniowe Recessed LED Profiles Profile LED wpustowe orner LED Profiles Profile LED kątowe Special application LED Profiles

Bardziej szczegółowo

katalog mebli biurowych

katalog mebli biurowych biuro od reki katalog mebli biurowych biurka, szafki, regaly, kontenery, stoly, krzesla oferta ekspresowa realizacja w 3-5 dni roboczych MERANTI ul. Budowlanych 27, 80-298 Gdañsk tel. 58 347 55 56 kom.

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY O FIRMIE Prezentujemy wybrane realizacje projektów architektonicznych z ostatnich lat, dzięki którym możemy poszczycić się wyprodukowaniem indywidualnie dobranych

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

05-090 Janki, ul. Mszczonowska 11 tel. 602-588-478, fax 22 720 60 01 sprzedaz@kronoplyta.pl. Kod Opis Cena netto

05-090 Janki, ul. Mszczonowska 11 tel. 602-588-478, fax 22 720 60 01 sprzedaz@kronoplyta.pl. Kod Opis Cena netto 20114 Amortyzator do drzwi przesuwnych - twardość I (30-50 kg) 3,18 20115 Amortyzator do drzwi przesuwnych - twardość II (15-30 kg) 3,18 20116 Amortyzator do drzwi przesuwnych - twardość III (10-15 kg)

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Door Collection 2013

Door Collection 2013 Door Collection 2013 Drzwi idealne w formie Ukryta ościeżnica Drzwi PIU to system wysokich drzwi z aluminiową ościeżnicą ukryta w ścianie. Specjalny wielokomorowy profil ościeżnicy, o wyjątkowo dużej sztywności,

Bardziej szczegółowo

SARA. ościeżnica niewidoczna POLSKI PRODUKT

SARA. ościeżnica niewidoczna POLSKI PRODUKT SARA ościeżnica niewidoczna POLSKI PRODUKT SARA extra ze skrzydłem DS-O w kolorze ściany. Klamka Total Bi ML, listwa przypodłogowa C-02, malowana w kolorze ściany. Systemy LEON to autorskie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2010 PRODUKTÓW. SYSTEMY Przesuwne. SYSTEMY Składane. SYSTEMY Rozwierane SYSTEMY DRZWIOWE W MEBLARSTWIE

KATALOG 2010 PRODUKTÓW. SYSTEMY Przesuwne. SYSTEMY Składane. SYSTEMY Rozwierane SYSTEMY DRZWIOWE W MEBLARSTWIE SYSTEMY DRZWIOWE W MEBLARSTWIE KATALOG 2010 PRODUKTÓW SYSTEMY Przesuwne SYSTEMY Składane SYSTEMY Rozwierane Metryka Niniejszy egzemplarz jest materiałem dydaktycznym firmy Sevroll-System Sp. z o.o. Nie

Bardziej szczegółowo

Fotobel bezpieczne szkło z dekoracyjną grafiką

Fotobel bezpieczne szkło z dekoracyjną grafiką FERTA Fotobel bezpieczne Posiadamy Certyfikat Bezpieczeństwa Szkła GLASS PROTECTION 4.1 wydany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie FERTA Fotobel SZKŁO Z DEKORACYJNĄ GRAFIKĄ to idealny

Bardziej szczegółowo

ERGO 18 PRO ERGO. Schemat montażu RĄCZKA ERGO TORY I PROFILE ELEMENTY EMENTY UZUPEŁNIAJĄCE. System ERGO 18 PRO. lub. Wypełnienie #18 mm.

ERGO 18 PRO ERGO. Schemat montażu RĄCZKA ERGO TORY I PROFILE ELEMENTY EMENTY UZUPEŁNIAJĄCE. System ERGO 18 PRO. lub. Wypełnienie #18 mm. System ERGO PRO ERGO PRO System ERGO PRO, to system do budowy efektywnych i efektownych szaf wnękowych, garderoby opartych na cichych i bezawaryjnych podzespołach GTV. Ergonomiczna rączka ERGO, przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

adams.com.pl Ogólne informacje o stolarce w systemie Schüco

adams.com.pl Ogólne informacje o stolarce w systemie Schüco adams.com.pl Ogólne informacje o stolarce w systemie Schüco wydanie 1/14 Przekroje stolarki PVC CLASSIC Uf = 1,4 W/m2K Uw = 1,3 W/m2K 1,0 W/m2 K) Uw= 1,0 W/m2K 0,6 W/m2K) 37 83 90 RONDO Uf = 1,4 W/m2K

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. Odnowa i wyposażenie pomieszczeń garderoby w budynku Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 12.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Odnowa i wyposażenie pomieszczeń garderoby w budynku Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 12. MDK/972/2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 Odnowa i wyposażenie pomieszczeń garderoby w budynku Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia meble. POKÓJ INSTRUKTORSKI

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

INSPIRACJE KUCHNIA SYPIALNIA SALON GABINET KATALOG EKSKLUZYWNYCH MEBLI WWW.SEVROLL-DAJMEX.PL

INSPIRACJE KUCHNIA SYPIALNIA SALON GABINET KATALOG EKSKLUZYWNYCH MEBLI WWW.SEVROLL-DAJMEX.PL INSPIRACJE KATALOG EKSKLUZYWNYCH MEBLI KUCHNIA SYPIALNIA SALON GABINET INSPIRACJE KATALOG EKSKLUZYWNYCH MEBLI KUCHNIA SYPIALNIA SALON GABINET INSPIRACJE KATALOG EKSKLUZYWNYCH MEBLI KUCHNIA SYPIALNIA SALON

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej do kolektorów płaskich

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej do kolektorów płaskich Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej do kolektorów płaskich Aluminum free-standing structure/montageanweisung der freistehenden Aluminium- Konstruktion 2m 2, 2,5m 2, 2,57m 2 02-1051 ; 02-1052;

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA POKÓJ DZIECIĘCY

PREZENTACJA POKÓJ DZIECIĘCY PREZENTACJA POKÓJ DZIECIĘCY ZDJĘCIE ARANŻOWANE Z UDZIAŁEM MODELI MEBLI MŁODZIEŻOWYCH KASIA ZDJĘCIE Z UDZIAŁEM MODELI MEBLI MŁODZIEŻOWYCH KASIA ZDJĘCIE ARANŻOWANE Z UDZIAŁEM MODELI MEBLI MŁODZIEŻOWYCH KASIA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Okucia do drzwi przesuwnych i składanych

Okucia do drzwi przesuwnych i składanych Okucia do drzwi przesuwnych i składanych Spis treści Okucia do drzwi przesuwnych z dolnym mechanizmem jezdnym SlideLine 2-6 Okucia do drzwi przesuwnych z górnym mechanizmem jezdnym TopLine 7-13 Okucia

Bardziej szczegółowo

ARON. system: jadalnia / dinning room MEBLE POKOJOWE / SITTING ROOM FURNITURE ARON

ARON. system: jadalnia / dinning room MEBLE POKOJOWE / SITTING ROOM FURNITURE ARON system: jadalnia / dinning room 88 Romantyczna linia mebli z systemu nadaje wnętrzu charakter szlacheckiego dworku z czasów salonowej świetności. Dom staje się przystanią, w której miło jest pielęgnować

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

O PRODUKCIE CTD III. System podwójnej podłogi CTD III do pojazdów z nadwoziem plandekowym

O PRODUKCIE CTD III. System podwójnej podłogi CTD III do pojazdów z nadwoziem plandekowym O PRODUKCIE CTD III System podwójnej podłogi CTD III do pojazdów z nadwoziem plandekowym System podwójnej podłogi CTD III Zabezpieczenie ładunku Made in Germany SICHERHEIT MADE IN GERMANY 2 System CTD

Bardziej szczegółowo

Kolekcja. Drzwi PRODUCENT DRZWI I OŚ CIEŻ NIC

Kolekcja. Drzwi PRODUCENT DRZWI I OŚ CIEŻ NIC Kolekcja Drzwi 2011 PRODUCENT DRZWI I OŚ CIEŻ NIC ASORTYMENT 2 SKRZYDŁA LAKIEROWANE Cennik: ościeżnice stałe Strona 15 Cennik: ościeżnice regulowane Strona 15 Strona 3 Klasyk Strona 3 Uno Strona 9 Sorbona

Bardziej szczegółowo

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CERTYFIKAT ISO 9001:2008 DEKRA Certification GmbH niniejszym potwierdza, Ŝe przedsiębiorstwo Ul. Budowlanych 54, PL / 45-124 Opole Obsługa księgowa ul. Budowlanych 54 PL 45-124 Opole - ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Jeśli Pytasz o Najlepsze

Jeśli Pytasz o Najlepsze 2 Jeśli Pytasz o Najlepsze Akcesoria do: Drzwi przesuwne w drewnianych,stalowych,aluminiowych,drzwi składane,harmonijka z wieloma panelami,ścianki ruchome,dachy ruchome,kurtyny teatralne i kinowe,ciężkie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Die Familien- und Behindertenverei 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 ata utworzenia SRiON - 26.03.1997r. - Gründung

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę.

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę. Portfolio Projektów Graficznych Graphic Designs Portfolio Szanowni Państwo, W tym portfolio pragnę przedstawić Państwu niektóre projekty graficzne stworzone przeze mnie na przestrzeni ostatnich lat. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A 255 Wiert o SDS-max... strona 256 Wiert o SDS-Plus Driller, DIN 8035... strona 257 Wiert o SDS-Plus Pointer... strona 258 Wiert o do muru STANDARD HM... strona 260 Wiert o STANDARD... strona 261 Wiert

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

... Rund um den FLEXODRUCK

... Rund um den FLEXODRUCK Druckwerke ı Zylinder & Zahnräder Sondermaschinen ı Umrüsten & Modernisieren urządzenia druckarskie I cylinder & koła zębate specialne maszyne przebudowa & ulepszanie Stand-alone TMB SpeedFlex ST/RR 1-8

Bardziej szczegółowo

!!" # $ %! & ' $ (! () *! ) +,--./0 $ 1 ) 2 + $ ! " # $% &$ ' ( )* % $ & +, -&. & & ///

!! # $ %! & ' $ (! () *! ) +,--./0 $ 1 ) 2 + $ !  # $% &$ ' ( )* % $ & +, -&. & & /// !!"# $ %! &' $(!()*!)+,--./0 $1) 2+$!"# $%&$'()*%$&+,-&.& &/// 0(&1&&!# "&%+&+&2 &. 3-& $%&$'( 3))2# &11%04(15%2 &. 3-& $%&$'( 3)))456789:# 6.1&& (&7+3$&(.3&7 (&(.3 $%&$ '(&7 :;)11# 6.1&&8$-&89:6.1&&$.3$+&7$-3

Bardziej szczegółowo

PRO. cabinet. TOPcontainer

PRO. cabinet. TOPcontainer PRO cabinet TOPcontainer Dobra organzacja jest ważną częścią udanego i nowoczesnego biznesu. Wysokiej jakości system szaf PRO łączy dobrą organizację z elastycznością. Możesz go zastosować w każdym pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

System mebli modułowych Modo

System mebli modułowych Modo System mebli modułowych Modo 1. Modo to program modułowych mebli gabinetowych stworzony dla biznesu. Program mebli biurowych Modo powstał z myślą o funkcjonalności i ergonomii poszczególnych elementów.

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty przy transporcie międzynarodowym:

Wymagane dokumenty przy transporcie międzynarodowym: Wymagane dokumenty przy transporcie międzynarodowym: akt urodzenia osoby zmarłej na druku międzynarodowym, akt małżeostwa osoby zmarłej na druku międzynarodowym, jeżeli osoba zmarła jest wdową/wdowcem,

Bardziej szczegółowo

PRO. cabinet. TOPcontainer

PRO. cabinet. TOPcontainer PRO cabinet TOPcontainer 2 Dobra organzacja jest ważną częścią udanego i nowoczesnego biznesu. Wysokiej jakości system szaf PRO łączy dobrą organizację z elastycznością. Możesz go zastosować w każdym pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WENTYLACYJNE

INSTALACJE WENTYLACYJNE INSTALACJE WENTYLACYJNE SPIS TREÂCI GRUPA ASORTYMENTOWA TYP STRONA D/UKO, D/UOP 2 D/UKP, D/UZP 3 D/KPO, D/TP 4 D/KPI, D/PW 5 D/ P, D/ZK 6 D/K Z, D/ZD 7 D/TO 8 D/KO 9 D/ O, D/P 10 D/O 11 D/UMO 12 D/UMP

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 153 10815 Poz. 1618 1618 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 4 ust. 3a

Bardziej szczegółowo

- Twoje drzwi KOLEKCJA 2013 / 2014 PRODUCENT DRZWI I OŚCIEŻNIC. Wyrobów oznaczonych znakiem FSC szukaj w naszych ofertach

- Twoje drzwi KOLEKCJA 2013 / 2014 PRODUCENT DRZWI I OŚCIEŻNIC. Wyrobów oznaczonych znakiem FSC szukaj w naszych ofertach Twoje drzwi KOLEKCJA 2013 / 2014 Wyrobów oznaczonych znakiem FSC szukaj w naszych ofertach PRODUCENT DRZWI I OŚCIEŻNIC DRZWI MODUŁOWE PERS Pers 1 TRAME Trame 1 PRIM Prim 1 KORFU Korfu 1 Pers 2 Trame 2

Bardziej szczegółowo

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu O nas / Über uns Firma założona w 1991 w Duisburgu, od roku 2001 we Frankfurt nad Odrą. Jesteśmy zespołem międzynarodowych doradców, trenerów i moderatorów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania... 3 2. Minimalne wymagania dla szafy serwerowej...

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE AKCESORIA

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE AKCESORIA WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE AKCESORIA 011/01 strona rury, przed u ki strona 3 Rura okràg a L = 300, 00, 150, 100, 50 AC500 Ø5 mm, gr. 1,0 mm ZLO NRD SRE MLT BIA AC500A L = 300 Ø5 mm, gr. 0,9

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wspomagające otwieranie skrzydła.

Siłowniki wspomagające otwieranie skrzydła. !!! !! WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ OKNA Uw = 1,4 W/m 2 K Uw - współczynnik przenikalności cieplnej okna TYP/FUNKCJA PODWYŻSZONA OŚ OBROTU SKRZYDŁA Podwyższona oś obrotu zapewnia bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima PLSKA BSH KLIMA PLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BWAXN Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN

Bardziej szczegółowo

GALANTERIA MEBLOWA MEBLE POKOJOWE MŁODZIEŻOWE. meble dla Twojego domu...

GALANTERIA MEBLOWA MEBLE POKOJOWE MŁODZIEŻOWE. meble dla Twojego domu... GALANTERIA MEBLOWA MEBLE POKOJOWE MŁODZIEŻOWE meble dla Twojego domu... k WNĘTRZE SZAFY dąb sonoma 370/208/53 cm dąb sonoma / sangha wenge 370/208/53 cm 2 wenge / dąb sonoma 340/201/53 cm WNĘTRZE SZAFY

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

OBS UGI KLAWIATURY NAUTILUS

OBS UGI KLAWIATURY NAUTILUS OBS UGI KLAWIATURY NAUTILUS KCINSTRUKCJA 022 BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE NAUTILUS TESTATUR Wprowadzenie / Opis w³aœciwoœci Gratulujemy zakupu KLAWIATURY NAUTILUS. Niniejszy podrêcznik u ytkownika zawiera

Bardziej szczegółowo

Katalog ofertowy- Zabudowy szklane 2011

Katalog ofertowy- Zabudowy szklane 2011 Katalog ofertowy- Zabudowy szklane 2011 Spis treści: 1. Zabudowy szklane / ściany i przeszklenia 2. Kabiny, drzwi, ścianki i odpływy prysznicowe 3. Drzwi szklane wahadłowe 4. Drzwi szklane przesuwne 5.

Bardziej szczegółowo

MAKLER / LIDER - CENNIK

MAKLER / LIDER - CENNIK MMB S.C. NIP: 873-318-72-40 33-100 Tarnów Regon: 120847893 ul. Sowińskiego 19 Tel: (014) 656 26 26 Fax/tel (014) 656 26 27 www.mmb-meble.pl ZAPRASZAMY MAKLER / LIDER - CENNIK BIURKA, KONTENERY, STOŁY 1800x800x760h

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 2006, dziesiąta czterdzieści. Zostało ci 70 minut i tylko jedna szansa. Musisz się spieszyć. Kto cię śledzi?

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 2006, dziesiąta czterdzieści. Zostało ci 70 minut i tylko jedna szansa. Musisz się spieszyć. Kto cię śledzi? ODCINEK 09 Brakujące ogniwa Anna ucieka z Teatru Variete, ale kobieta w czerwieni dogania ją przy sklepie Paula Winklera. Annie udaje się zbiec dzięki pomocy Heidrun Drei. Jednak Anna posiada tylko jeden

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

KATALOG PODSTAWOWY Bydgoszcz; ul. Legnicka 14a; www.yourim.eu; e-mail: info@yourim.eu; tel. 606326028

KATALOG PODSTAWOWY Bydgoszcz; ul. Legnicka 14a; www.yourim.eu; e-mail: info@yourim.eu; tel. 606326028 Bydgoszcz; ul. Legnicka 14a; ; e-mail: info@yourim.eu; tel. 606326028 O firmie Działalność firmy oparta jest na realnych przesłankach od odbiorców naszych produktów i ma na celu uzyskanie takiego finalnego

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo