SZAFY GARDEROBY WN KI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI, PRZESUWNO-SK ADANYMI, SK ADANYMI I ROZWIERANYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZAFY GARDEROBY WN KI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI, PRZESUWNO-SK ADANYMI, SK ADANYMI I ROZWIERANYMI"

Transkrypt

1 DLA NAS TY JESTEÂ NAJWA NIEJSZY SZAFY GARDEROBY WN KI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI, PRZESUWNO-SK ADANYMI, SK ADANYMI I ROZWIERANYMI

2 O FIRMIE SENATOR Sp. z o.o. to pr nie i stale rozwijajàca si firma zajmujàca si wyposa eniem wn trz w najnowsze systemy drzwi przesuwnych dzia ajàca na rynku od 1997 roku. DoÊwiadczenia w aêcicieli si gajà czasów pojawienia si w Polsce pierwszych systemów zabudowy z drzwiami przesuwnymi, jakie zaistnia y w naszym kraju jeszcze w ubieg ym wieku. Dajemy gwarancj profesjonalizmu i ogromnej wiedzy oraz doskona ej znajomoêci rynku, co zapewnia skutecznà i szybkà reakcj na potrzeby odbiorcy. Sta y wzrost obrotów, zwi kszajàcy si eksport oraz nowe kontakty mi dzynarodowe zapewniajà firmie SENATOR utrzymanie stabilnej pozycji tak na rynku krajowym jak i poza naszymi granicami. Systematycznie powi kszajàca si sieç Autoryzowanych Partnerów Handlowych gwarantuje najwy szà jakoêç obs ugi, bo pracujà oni zgodnie z mottem firmy Dla nas Ty jesteê najwa niejszy. DLA NAS TY JESTEÂ NAJWA NIEJSZY

3 Senator sp. z o.o. is a strong and fast developing company dealing with state-of-the-art sliding door systems and other furniture accessories. The company operates since 1997 but its owners have been working in this field since the very beginning of sliding door systems presence on the Polish market which means early nineties. This guarantees professional approach and good market knowledge which enables fast reaction to customers needs. Constant increase in sales, growing export and international co-operation allow Senator to have important and stable position on the Polish and international market. Constantly developing network of Authorized Dealers guarantees the highest level of customer service, as they operate according to our motto: You - this is who are the most important for us. Die SENATOR Sp. z o. o. ist eine energische und sich ständig entwickelnde Firma, die neueste Systeme von Schiebetüren für Innenausstattungen anbietet. Die Firma ist seit 1997 am Markt präsent, doch die Erfahrungen ihrer Geschäftsführer reichen in die Prämiere der Schiebetürsysteme in Polen zurück, also Anfang der 90-er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Dadurch garantieren wir Ihnen Professionalität, reiches Know-how und profunde Marktkenntnisse, was für effiziente und schnelle Reaktion auf die Bedürfnisse des Kunden sorgt. Ständiges Umsatzwachstum, steigendes Exportvolumen und neue internationale Beziehungen lassen die Firma SENATOR ihre stabile Marktposition im In- und Ausland beibehalten. Die systematisch anwachsende Kette von autorisierten Handelspartnern garantiert die höchste Kundendienstqualität, denn sie arbeiten nach dem Firmenmotto: Für uns sind Sie am wichtigsten.

4 POKOJE I SALONY 3/11 living rooms Wochnzimmern rjvyfns b cfkjys POKOJE DZIECI CE I M ODZIE OWE 12/13 youth and childrens bedrooms Jugend und Kinderzimmern cgfkmyb ltncrbt b vjkjl=;yst PRZEDPOKOJE 14/15 halls Vorzimmern rjhbljhs GARDEROBY 16/26 warderobes Garderoben ufhlthj,e ZABUDOWY 27/33 practical solutions Bebaauung pfcnhjqrb PODDASZA 34/36 attics Dachkammern xthlfrb SYPIALNIE 38/40 bedrooms Schlafzimmern chfkmyst rjvyfns BIURA 41/49 offices Büros jaabcf PRZYK ADY WN TRZ 50/54 The examples of interior Innenraume-Beispiele ghbvths pfcnhjqrb irfaf SYSTEM PROJEKTOWANIA SZAF SENATOR 55 The system to design the wardrobes SENATOR Das komputerunterstützte Entwurfsystem der Einbauschränke vom Typ SENATOR cbcntvf ghj rnbhjdfyybz irfajd SENATOR WZORNIKI 56/68 pattern Musterkatalog j,hfpws Wszystkie fotografie aran acji znajdujàce si w tym katalogu zosta y zrealizowane przez naszych Autoryzowanych Partnerów Handlowych i sà jedynie przyk adami wykorzystania oferty SENATOR Sp. z o.o. All pictures of arrangements in this catalogue were realized by our Authorized Commercial Partners and are only samples of use of components offered by SENATOR. Alle Photos in diesem Katalog kommen von unseren Handelspartner und gelten nur als die Beispiele des Angebots von SENATOR Sp z o.o. (GmbH) Dct ajnjuhfabz pfcnhjtr yf[jlzobqcz d njv rfnfkjut jceotcndktyys yfibvb Fdnjhbpbhjdfyysvb Gfhnythfvb b zdkz/nmcz njkmrj ghbvthfvb bcgjkmpjdfybz ghtlkj;tybq SENATOR Sp. z o.o. SPIS TREÂCI 2

5 POKOJE I SALONY living rooms Wochnzimmern 3

6 POKOJE I SALONY living rooms Wochnzimmern rjvyfns b cfkjys

7 4 / 5

8 POKOJE I SALONY living rooms Wochnzimmern rjvyfns b cfkjys

9 6 / 7

10 POKOJE I SALONY living rooms Wochnzimmern rjvyfns b cfkjys

11 8 / 9

12

13 POKOJE I SALONY living rooms Wochnzimmern rjvyfns b cfkjys 10 / 11

14 POKOJE DZIECI CE I M ODZIE OWE youth and childrens bedrooms Jugend und Kinderzimmern cgfkmyb ltncrbt b vjkjl=;yst

15 12 / 13

16 PRZEDPOKOJE halls Vorzimmern rjhbljhs

17 14 / 15

18 GARDEROBY warderobes Garderoben ufhlthj,e

19 16 / 17

20

21 GARDEROBY warderobes Garderoben ufhlthj,e 18 / 19

22

23

24 GARDEROBY warderobes Garderoben ufhlthj,e

25 22 / 23

26

27 GARDEROBY warderobes Garderoben ufhlthj,e 24 /25

28 GARDEROBY warderobes Garderoben ufhlthj,e

29 ZABUDOWY practical solutions Bebaauung pfcnhjqrb 26 / 27

30 ZABUDOWY practical solutions Bebaauung pfcnhjqrb

31 28 / 29

32 ZABUDOWY practical solutions Bebaauung pfcnhjqrb 30 / 31

33

34

35 32 / 33

36 projekt wn trz artin Zbigniew Kucharuk

37

38

39

40 SYPIALNIE bedrooms Schlafzimmern chfkmyst rjvyfns

41 38 / 39

42 SYPIALNIE bedrooms Schlafzimmern chfkmyst rjvyfns 40

43 BIURA offices Büros jaabcf 41

44 BIURA offices Büros jaabcf projekt wn trz artin Zbigniew Kucharuk

45 42 / 43

46 BIURA offices Büros jaabcf

47 44 / 45

48 BIURA offices Büros jaabcf

49 46 / 47

50 BIURA offices Büros jaabcf 48 / 49

51

52

53

54 PRZYK ADY the examples of interior Innenraume-Beispiele ghbvths pfcnhjqrb irfaf WN TRZ

55 52 / 53

56 PRZYK ADY WN TRZ the examples of interior Innenraume-Beispiele ghbvths pfcnhjqrb irfaf 54

57 SYSTEM PROJEKTOWANIA SZAF SENATOR W codziennej pracy z klientami indywidualnymi wykorzystujemy do projektowania program komputerowy SPS SENATOR, przy którego powstaniu braliêmy aktywny udzia. SPS jest stale unowoczeêniany i aktualizowany wzgl dem naszej oferty. In our every day work with individual customer to design wardrobes we use computer program SPS SENSTOR. We actively contributed to this program creation. SPS is continuously modernized and updated as our offer broadens Wardrobe design system SENATOR Das komputerunterstützte Entwurfsystem der Einbauschränke vom Typ SENATOR cbcntvf ghj rnbhjdfyybz irfajd SENATOR In der alltäglichen Arbeit mit unseren Kunden benutzen wir für den Entwurf ein Komputerprogramm SPS SENATOR, das ständig modernisert und mit unsererem neuesten Angebot aktuellisiert wird. D t;tlytdyjq hf,jnt c bylbdblefksvb rkbtynfvb vs bcgjkmpetv rjvgm/nthye/ ghjuhfvve SPS SENATOR lkz ghjtrnbhjdfybz, ghb jceotcndktybz rjnjhjuj vß ytgjchtkcndtyyj exfcndjdfkb. SPS gjcnjzyyj vjlthybpbhetv b frnefkbpbhetv jnyjcbntkmyj yfitve ghtlkj;tyb/. 55

58 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws P yty melaminowe, laminated chipboard Die laminierten Platten, lcg kfvbybhjdfyysq

59 56 / 57

60 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws P yty rattanowe, rattan chipboard Die rattanplatten, hfnnfyjdst glbns P yty fornirowane veneer chipboard, Naturfurnierplatten, yfnehfkmysq igjy BRUNAT BR-202 BRUNAT BR-202 BRUNAT BR-210 BRUNAT BR-210 èó CIE BR-108 Ó CIE BR-108 Ó CIE BR-113 Ó CIE BR-113 TEAK BR-355 TEAK BR-355 TEAK BR-332 TEAK BR-332 ORAN BR-302 ORAN BR-302 ORAN BR-310 ORAN BR-310 ORZECH BR-273 ORZECH BR-273 ORZECH BR-261 ORZECH BR-261

61 BRÑZ BR-243 BRÑZ BR-243 BRÑZ BR-304 BRÑZ BR-304 BRÑZ BR-2413 BRÑZ BR-2413 P ALISANDER BR-607 P ALISANDER BR-607 MAHO BR-506 MAHO BR-506 P ALISANDER BR-610 P ALISANDER BR-610 P ALISANDER BR-606 P ALISANDER BR-606 MAHO BR-504 MAHO BR-504 GRANAT BR-852 GRANAT BR / 59

62 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws System aluniniowy - piony otwarte, aluminium system stile open Das Aluminiumsystem vertikale Elementen offen, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq jnrhsnsq pion otwarty lakier bia y SAL-BI-PO-XXX5300 pion otwarty dekoral olcha SAD-OH-PO-XXX5300 pion otwarty dekoral jab oƒ SAD-JL-PO-XXX5300 pion otwarty dekoral orzech SAD-OR-PO-XXX5300 pion otwarty dekoral redwood SAD-RD-PO-XXX5300 pion otwarty anoda koniak SAA-KO-PO-XXX5300 pion otwarty anoda srebro SAA-SR-PO-XXX5300 pion otwarty anoda satyna SAA-SA-PO-XXX5300 pion otwarty anoda z oto SAA-ZL-PO-XXX5300 pion otwarty fornir buk SAF-BU-PO-XXX5300 pion otwarty fornir dàb SAF-DB-PO-XXX5300 pion otwarty folia jab oƒ SAO-JG-PO-XXX5300 pion otwarty folia dàb SAO-DJ-PO-XXX5300 pion otwarty folia klon SAO-KL-PO-XXX5300 System aluniniowy - piony bis, aluminium system stile bis Das Aluminiumsystem vertikale bis, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq,bc pion bis anoda koniak SAA-KO-PO-3591X53 pion bis anoda satyna SAA-SA-PO-3591X53 pion bis anoda srebro SAA-SR-PO-3591X53 pion bis anoda z oto SAA-ZL-PO-3591X53

63 System aluniniowy - piony zamkni te, aluminium system stile closed Das Aluminiumsystem vertikale Elementen geshlossen, fk vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmyßq pfrhßnßq pion zamkni ty lakier bia y SAL-BI-PZ-XXX5300 pion zamkni ty anoda koniak SAA-KO-PZ-XXX5300 pion zamkni ty anoda satyna SAA-SA-PZ-XXX5300 pion zamkni ty anoda srebro SAA-SR-PZ-XXX5300 pion zamkni ty anoda z oto SAA-ZL-PZ-XXX5300 pion zamkni ty folia buk SAO-BU-PZ-XXX5300 pion zamkni ty folia dàb SAO-DJ-PZ-XXX5300 pion zamkni ty folia jab oƒ SAO-JG-PZ-XXX5300pion pion zamkni ty folia klon SAO-KL-PZ-XXX5300 pion zamkni ty fornir buk SAF-BU-PZ-XXX5300 pion zamkni ty fornir dàb SAF-DB-PZ-XXX5300 System aluniniowy - pion multi, aluminium system stile multi Das Aluminiumsystem vertikale multi, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq vxknb pion multi dekoral jab oƒ SAD-JL-MT-XXX5600 pion multi dekoral orzech SAD-OR-MT-XXX5600 pion multi dekoral redwood SAD-RD-MT-XXX5600 pion multi anoda koniak SAA-KO-MT-XXX5600 pion multi anoda satyna SAA-SA-MT-XXX5600 pion multi anoda srebro SAA-SR-MT-XXX5600 pion multi anoda z oto SAA-ZL-MT-XXX / 61

64 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws System aluniniowy - piony daral, aluminium system stile daral Das Aluminiumsystem vertikale daral, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq lfhfk pion daral lakier bia y SAL-BI-DL-XXX5600 pion daral dekoral jab oƒ SAD-JL-DL-XXX5600 pion daral dekoral orzech SAD-OR-DL-XXX5600 pion daral dekoral redwood SAD-RD-DL-XXX5600 pion daral anoda koniak SAA-KO-DL-XXX5600 pion daral anoda satyna SAA-SA-DL-XXX5600 pion daral anoda srebro SAA-SR-DL-XXX5600 pion daral anoda z oto SAA-ZL-DL-XXX5600 pion daral fornir buk SAF-BU-DL-XXX5600 pion daral fornir dàb SAF-DB-DL-XXX5600 System aluniniowy - piony daral plus, aluminium system stile daral plus Das Aluminiumsystem vertikale daral plus, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq lfhfk gkmec pion daral plus lakier bia y SAL-BI-DL-BXX5600 pion daral plus ldekoral jab oƒ SAD-JL-DL-BXX5600 pion daral plus ldekoral olcha SAD-OH-DL-BXX5600 pion daral plus ldekoral orzech SAD-OR-DL-BXX5600 pion daral plus ldekoral redwood SAD-RD-RD-BXX5600 pion mega dekoral jab oƒ SAD-JL-MG-PIO5300 pion mega dekoral orzech SAD-OR-MG-PIO5300 pion mega anoda koniak SAA-KO-MG-PIO5300

65 System aluniniowy - piony mega, aluminium system stile mega, Das Aluminiumsystem vertikale mega, fk/vbytdfz cbcntvf-ghjabkm dthnbrfkmysq vpuf pion mega anoda satyna SAA-SA-MG-PIO5300 pion mega anoda srebro SAA-SR-MG-PIO5300 System aluniniowy - poziomy, aluminium system the rails, Das Aluminiumsystem horizontale Elemente, fk vbytdfz cbcntvf-ghjabkm ujhbpjynfkmyßt poziom górny SAA-SR-PG-XXX3800 poziom dolny SAA-SR-PD-XXX3800 poziom mega SAA-SR-MG-XXX3800 System aluniniowy - tory, aluminium system tracks, Das Aluminiumsystem Räderfürrungen, fk/vbytdfz cbcntvf-htkmcs tor dolny podwójny SAA-SR-D2-XXX6000 tor górny podwójny SAA-SR-G2-XXX6000 tor dolny pojedyƒczy SAA-SR-D1-XXX3800 tor górny pojedyƒczy SAA-SR-G1-XXX3800 tor dolny daral SAA-SR-D4-XXX3800 tor górny daral SAA-SR-G4-XXX3800 tor dolny P-S SAA-SR-D3-XXX3700 tor górny P-S SAA-SR-G3-XXX / 63

66 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws System aluniniowy - inne profile, aluminium system others profile Das Aluminiumsystem andere Profile, fk/vbytdfz cbcntvf-lheubt ghjabkmz listwa àczàca SAA-SR-LL-XXX3800 fascia SAA-SR-FA-XXX5600 listwa C-18 SAA-SR-LW-XXX2800 uchwyt daral WAM-UC-SR-DARX120 System aluniniowy - mechanizmy jezdne, aluminium system rolling mechanism Das Aluminiumsystem Rollmechanisnen, fk/vbytdfz cbcntvf-vt{ fybpvx prowadnik górny universalny L+P SAK-PG-LP-ALXXXXX prowadnik górny otwarty melex SAK-PG-OT-XXXXXXX prowadnik górny zamkni ty melex SAK-PG-ZA-XXXXXXX wózek dolny SAK-WD-XX-XXXXXXX wózek dolny i górny P-S SAK-WD-PG-KOMPLET zawias czopikowy SAK-ZA-CZXXXXXXX wózek dolny i górny mega SAK-WD-PG-MEGA wózek i prowadnik do drzwi podwieszanych SAK-WD-PG-SYSTEMP

67 System aluniniowy - akcesoria, aluminium system accesories Das Aluminiumsystem Zubehör, fk/vbytdfz cbcntvf-frctccefhs uszczelki do luster i szyb SAK-U-XXXXXX szczotki i paski przeciwkurzowe WAW-S-XXXX pozycjoner SAK-ST-PO-XXXXXXX zawias do P-S SAK-ZA-PS-XXXXXX3 szablon mega NAR-SZ-MG-OS ONAX szablon uniwersalny NAR-SZ-WI-XXXXXXX szablon daral plus NAR-SZ-DL-BXXXXXX szablon daral NAR-SZ-DL-XXXXXXX szablon do zawiasów Dplus NAR-SZ-ZA-KEYXXXX szablon do zawiasów P-S NAR-SZ-WI-PSXXXXX àcznik aluminiowy prosty SAK-MT-PR- ÑCZNIK àcznik aluminiowy sp czniony SAK-MT-PO- ÑCZNIK àcznik aluminiowy ruchomy SAK-LW-DL-XXXXXXX àcznik aluminiowy 90 o SAK-LK-DL-XXXXXXX wkr t do profili i wózków WK zawiasy do daral plus SAK-ZA-PR-DARAL wspornik kàtowy SAA-MT-WSPORNIK stopy do multi SAK-MT-oo -STOP wiert a NAR-WI 64 / 65

68 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws System stalowy - piony szerokie, steel system stile wide Das Stahlsystem werikale Elemente breit, cnfkmyfz cbcntvf-ghjabkmz dthnbrfkmyst ibhjrbt pion szeroki lakier bia y SSL-BI-So -XXX250 pion szeroki lakier oliwka SSL-OL-So -XXX250 pion szeroki lakier srebro SSL-SR-So -XXX250 pion szeroki lakier z oto SSL-ZL-So -XXX250 pion szeroki drewno buk SSD-BU-So -XXX250 pion szeroki drewno dàb SSD-DJ-So -XXX250 pion szeroki drewno jab oƒ SSD-JG-So -XXX250 pion szeroki drewno klon SSD-KL-So -XXX250 pion szeroki drewno machoƒ SSD-MH-So -XXX250 pion szeroki drewno olcha SSD-OH-So -XXX250 pion szeroki drewno orzech SSD-OR-So -XXX250 pion szeroki drewno wiênia SSD-WI-So -XXX250 System stalowy - piony wàskie, steel system stile narrow Das Stahlsystem werikale Elemente eng, cnfkmyfz cbcntvf-ghjabkmz dthnbrfkmyst eprbt pion wàski lakier bia y SSL-BI-Wo -XXX250 pion wàski lakier oliwka SSL-OL-Wo -XXX250 pion wàski lakier srebro SSL-SR-Wo -XXX250 pion wàski lakier z oto SSL-ZL-Wo -XXX250 pion wàski drewno buk SSD-BU-Wo -XXX250 pion wàski drewno dàb SSD-DJ-Wo -XXX250 pion wàski drewno jab oƒ SSD-JG-Wo -XXX250 pion wàski drewno klon SSD-KL-Wo -XXX / 67

69 pion wàski drewno machoƒ SSD-MH-Wo -XXX250 pion wàski drewno olcha SSD-OL-Wo -XXX250 pion wàski drewno orzech SSD-OR-Wo -XXX250 pion wàski drewno wiênia SSD-WI-Wo -XXX250 System stalowy - poziomy i tory, steel system stiles and track Das Stahlsystem horizontale Elemente und Räderfürungen, cnfkmyfz cbcntvf-ujhbpjynfkmyst b htkmcs poziomy do lustra i p yt SSo -oo -Po -XXX2400 tor dolny SSo -oo -DG-XXX5200 tor górny SSo -oo -DG-XXX5200 System stalowy - mechanizmy jezdne, steel system rolling mechanism Das Stahlsystem Rollmechanismen, cnfkmyfz cbcntvf-vt{fybpvx prowadnik górny rolkowy SRK-PG-RO-6029XXX prowadnik górny szczotkowy SRK-PG-SZ-6039XXX prowadnik górny rolkowy melex SRK-PG-RU-XXXXXXX wózek dolny flaga SRK-WD-XX-WXMXTXX wózek dolny klik SRK-WD-XX-WXMXTXX mechanizm do drzwi otwieranych SRK-ZA-UC-XXXXXXX System stalowy - akcesoria, steel system accesories Das Stahlsystem Zubehör, cnfkmyfz cbcntvf-vt{fybpvx frctccefhs praska uniwersalna NAR-PR-AS-KAXXXXX pozycjoner SRK-SP-C2-XXXXXXX

70 WZORNIKI pattern Musterkatalog j,hfpws Akcesoria meblowe, The furniture accesories Möbelzubehör, vt,tkmyfz aehybnehf COMODO wieszak na spodnie COMODO wieszak na buty COMODO pantograf COMODO wieszak na ubrania COMODO wieszak na krawaty 68

71 Sieç Autoryzowanych Partnerów Handlowych: Bia ystok SENATOR BIA YSTOK sp. z o.o. ul. Narodowych Si Zbrojnych 23 tel fax Bydgoszcz PRACOWNIA STOLARSKA KONDOR W odzimierz Król ul. M. Kolbego 36 tel fax Ciechanów PPHIU MILENA Wojciech Lewandowski ul. Âmieciƒska 9B tel./fax Cz stochowa PPHU PARTNER HANDLOWY ul. Konwaliowa 52 tel fax Gdaƒsk CENTRUM DRZWI PRZESUWNYCH sp. z o.o. ul. Trakt Êw. Wojciecha 237 tel fax Gostynin STOL-KOMP Dariusz Grudzielewski ul. Zamkowa 53 tel tel./fax Katowice A&K sp. z o.o. ul. Ro dzieƒskiego 170 tel fax Kraków ADORA S.C. ul. Fabryczna 7 tel fax ódê SENATOR ÓDè Jaros aw Balcerek ul. Legionów 96 tel./fax fax ódê SENATOR Ireneusz Gusta ul. Karola 5 tel tel./fax Lublin WOLCO sp. z o.o. ul. Zwiàzkowa 23 tel fax Olsztyn CENTRUM DRZWI PRZESUWNYCH ul. Partyzantów 16 tel fax Poznaƒ SENATOR SA ul. Bukowska 18, Wysogotowo tel fax Radom SKLEJBUD ul. Czachowskiego 6 tel./fax Rzeszów PPUH SENATOR Zbigniew Dubiel àka 258A tel./fax Suwa ki AJRO SZMIGIELSKI, sp. j. ul. Waryƒskiego 26 tel./fax Szczecin CENTRUM DRZWI PRZESUWNYCH SENATOR sp. z o.o. ul. Widuchowska 13 tel fax Warszawa BIS-SENATOR SP. Z O.O. ul. wirowa 7 Pucha y 7, Raszyn tel fax l: Wolborz EURO-STYL S awomir Si a Kalen 29 tel./fax Wroc aw PW SENATOR Zbigniew Rejmer ul. R kodzielnicza 14 tel./fax Ziekona Góra PRO-MEBEL sp. z o.o. ul. Dzia kowa 19 tel fax spisy punktów sprzeda y sà dost pne pod w/w kontaktami

72 Nasz partner Senator Sp. z o.o Raszyn Pucha y, ul. wirowa 7 tel.: (022) fax: (022) tel. infolinia: KATALOG 2005

Obliczenia wymiary elementów Budowa drzwi. SD = (S - 10mm) / 2 SW = SD - 34mm SWU = SD - 37mm 5

Obliczenia wymiary elementów Budowa drzwi. SD = (S - 10mm) / 2 SW = SD - 34mm SWU = SD - 37mm 5 DRZWI PRZESUWNO SKŁADANE Profil Alu Otwarty Obliczenia wymiary elementów Budowa drzwi. WYSOKOŚCI H - wysokość zabudowy HD - wysokość drzwi = długość profilu pionowego HW - wysokość wypełnienia (płyta)

Bardziej szczegółowo

Kolekcja 2010-2011. Stelaże metalowe Mеталлические опоры Furniture racks Metalgestelle www.miladesign.com.pl

Kolekcja 2010-2011. Stelaże metalowe Mеталлические опоры Furniture racks Metalgestelle www.miladesign.com.pl s o l isolidna d n a ppodstawa o d s t a w a Kolekcja 2010-2011 e metalowe Mеталлические опоры Furniture racks Metalgestelle Grupa QUANTUM ST 954 Q 7107 Q 7106/7107/7108 600/700/800 x 715-730 H Q 7107

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT SŁODYCZY SÜßWARENHERSTELLER

PRODUCENT SŁODYCZY SÜßWARENHERSTELLER PRODUCENT SŁODYCZY TRADITIONELLER SÜßWARENHERSTELLER FIRMA BARD PRODUCENT SŁODYCZY DZIAŁAJĄCY OD 1989 ROKU Od marca 2014 firma funkcjonuje pod nowym zarządem jako Bard S.C. Firma kontynuuje produkcję cukierków,

Bardziej szczegółowo

Klimek i Kluś. Inspired by the city

Klimek i Kluś. Inspired by the city Klimek i Kluś Inspired by the city drzwi katalogowe 2009 MILENIUM - PLUS MILENIUM - PLUS Milenium Plus to prosta forma i nowoczesna elegancja. Skrzydło Moduł pozwala na swobodne kreowanie otworów w skrzydle.

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Sypialnie, Jadalnie, Gabinety

Sypialnie, Jadalnie, Gabinety M O D E R N Sypialnie, Jadalnie, Gabinety Bedrooms, Dining Rooms, Studies Jadalnia i pokój dzienny / Dining and living room Pokój dzienny / Living room Materiał: Olcha, Anegre, Orzech ~ Wykończenie/wybarwienie:

Bardziej szczegółowo

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej soft line Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej SOFT LINE zapewnia wysok¹ funkcjonalnoœæ, ergonomiê i estetykê. Myœl¹ przewodni¹ projektantów by³o stworzenie

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

12 LOBBY MEBLE UL. POD FORTEM 2F, 31-302 KRAKÓW WWW.L-MEBLE.PL KONTAKT@L-MEBLE.PL tel. 12 414 00 28, kom. 509 199 431 3.

12 LOBBY MEBLE UL. POD FORTEM 2F, 31-302 KRAKÓW WWW.L-MEBLE.PL KONTAKT@L-MEBLE.PL tel. 12 414 00 28, kom. 509 199 431 3. EXPRESS OFFICE bis EB-144 Drzwi szklane EB-141 HL-05e ST-101e HEL znajdziesz na stronie 12 i 13 HEL Siła zespołu Pomysł na pracę zespołową. Otwarta przestrzeń gwarantuje szybki przepływ informacji między

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

www.vinotti.eu Salony meblowe Vinotti Furniture w Polsce:

www.vinotti.eu Salony meblowe Vinotti Furniture w Polsce: Salony meblowe Vinotti Furniture w Polsce: Białystok Centrum M2, ul. Przędzalniana 31, tel. 85 662 20 06; vinottibialystok@vinotti.eu Bydgoszcz PH Batory, ul. Fabryczna 1B, tel. 52 582 22 02; vinottibydgoszcz@vinotti.eu

Bardziej szczegółowo

MAKLER / LIDER - CENNIK 04.2015

MAKLER / LIDER - CENNIK 04.2015 Salon Meblowy Kraków, ul. Surzyckiego 16 (12) 269 81 60-61, (12) 267 20 38, elzap@elzap.eu Salon Meblowy Katowice, al. Roździeńskiego 191B (32) 601 23 33, (32) 601 23 33, katowice@elzap.eu Biuro Handlowo-Techniczne

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MEBLI CUISINES KÜCHENSYSTEME MEBLE KUCHENNE FURNITURE FACTORY KITCHEN SYSTEMS KITCHEN SYSTEMS. MöBELFABRIK AKORD AKORD

FABRYKA MEBLI CUISINES KÜCHENSYSTEME MEBLE KUCHENNE FURNITURE FACTORY KITCHEN SYSTEMS KITCHEN SYSTEMS. MöBELFABRIK AKORD AKORD AGENCJA AKTYWIZACJI HANDLU PRODUKCJI I USŁUG KITCHEN SYSTEMS CUISINES KITCHEN SYSTEMS MEBLE KUCHENNE MöBELFABRIK KÜCHENSYSTEME FURNITURE FACTORY FABRYKA MEBLI Agencja Aktywizacji Handlu Produkcji i Usług

Bardziej szczegółowo

yaziko : : www.vinotti.eu Salony meblowe Vinotti Furniture w Polsce:

yaziko : : www.vinotti.eu Salony meblowe Vinotti Furniture w Polsce: Salony meblowe Vinotti Furniture w Polsce: Białystok Centrum M2, ul. Przędzalniana 31, tel. 85 662 20 06; vinottibialystok@vinotti.eu Bydgoszcz PH Batory, ul. Fabryczna 1B, tel. 52 582 22 02; vinottibydgoszcz@vinotti.eu

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis mebli Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze jasnego buku R5107 (lub równoważnym). Blaty stołów, biurek

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Poziom linii szafek... 3. Szafki dolne... 4. Szafki górne... 13. Blaty kuchenne... 19. Szczegóły wykonania... 20. Kolorystyka...

Spis treści. Poziom linii szafek... 3. Szafki dolne... 4. Szafki górne... 13. Blaty kuchenne... 19. Szczegóły wykonania... 20. Kolorystyka... meble KUCHENNE Spis treści Poziom linii szafek... 3 Szafki dolne... 4 Szafki górne... 13 Blaty kuchenne... 19 Szczegóły wykonania... 20 Kolorystyka... 23 Poziom linii szafek Poziom Linii Szafek Kuchennych

Bardziej szczegółowo

CANYEN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 styl. Aneta Kosiba, fot. Marcin Urban 27 CA16L witryna wysoka lewa left door cabinet s-582, g-455, w-1693 CA16R witryna wysoka prawa

Bardziej szczegółowo

Oferujemy szeroki zakres usług dotyczący finansowania i kredytowania oferowanych pojazdów.

Oferujemy szeroki zakres usług dotyczący finansowania i kredytowania oferowanych pojazdów. Szanowni Państwo, Od dnia 28 grudnia 2012! Rozpoczęliśmy wyjątkową akcję WIETRZENIE MAGAZYNÓW. Poniżej znajdziecie Państwo oferty na samochody dostępne w naszym salonie od ręki. Oferujemy szeroki zakres

Bardziej szczegółowo

SZAFY OPIS TECHNICZNY

SZAFY OPIS TECHNICZNY SZAFY OPIS TECHNICZNY Szafy wystepują w czterech modułach wysokości: 2OH, 3OH, 4OH i 5OH. Dodatkowo przewidziano szafy o wysokości 72 cm przeznaczone jako elementy dostawiane do biurek. Szafy produkowane

Bardziej szczegółowo

LAURA. regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT

LAURA. regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT LAURA regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT LAURA VA Skrzydło VBM-8 lub VBM-10 okucia: Studio ARCOS Systemy LEON to autorskie rozwiązania techniczne i wieloletnie

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 330690-2014 z dnia 2014-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostarczenie wraz z montażem przez Wykonawcę Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Profile aluminiowe z ktorych wykonujemy ramka można podzielić na dwie grupy. wymagające specjalnego frezowania gniazd pod zawiasy

Profile aluminiowe z ktorych wykonujemy ramka można podzielić na dwie grupy. wymagające specjalnego frezowania gniazd pod zawiasy 2016-08-25 08:06:17 Meblowe fronty aluminiowe Zastosowanie aluminium w branży meblowej pozwala na projektowanie nowoczesnych i estetycznych mebli. Wyroby z aluminium charakteryzują się trwałością anodowanej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Opis techniczny wykonania oraz odbioru mebli i wyposażenia 2. Załączniki rysunkowe dotyczące opisu technicznego załączniki nr 1...

Spis treści: 1. Opis techniczny wykonania oraz odbioru mebli i wyposażenia 2. Załączniki rysunkowe dotyczące opisu technicznego załączniki nr 1... Opis przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na przetarg Wyposażenie meblowe Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie do realizowanego projektu przebudowa ze zmiana sposobu

Bardziej szczegółowo

SYPIALNIE SIMONA BEDROOMS SIMONA

SYPIALNIE SIMONA BEDROOMS SIMONA kolor frontu: połysk - teak / zebrawood / front colour: gloss - teak / zebrawood 190 SYPIALNIA to miejsce o szczególnym znaczeniu. W szerokiej stylistyce sypialni każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno

Bardziej szczegółowo

Z nami bliżej natury!

Z nami bliżej natury! Z nami bliżej natury! Katalog drzwi 2011 O firmie Z nami bliżej natury! Firma RYDPOL jest producentem drzwi z drewna oraz skrzydeł z płyty HDF i płyty wytłaczanej. Istnieje na rynku od 1959 roku, a pod

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE SHOP WALL

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE SHOP WALL WYPOSA ENIE SKEPÓW AKCESORIA MEBOWE SHOP WA 2011/2012 SHOP WA panele, listwy, wsuwki strona 2 Panel MDF SW600 SW600A SW600B SW600C SW600D SW600E SW600F SW600G SUR SZA KO WSN BUK BIA GRU CZA 122 p yta MDF

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 500-2000 W Grzałki elektryczne 12 modele(i) Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko-budowlane (Pluta.pl) powsta o w styczniu 1992 roku, obecnie jeste my uznanym producentem konstrukcji aluminiowo-szklanych dla budownictwa na wysokim europejskim poziomie. Od 23

Bardziej szczegółowo

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF 144 Nowoczesny system mebli młodzieżowych jest nie tylko funkcjonalny, ale także dzięki wzornictwu niezwykły. Sprawdza się nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Poszczególne bryły mebli mają kształty

Bardziej szczegółowo

Jak dzięki efektywnej produkcji Twoja firma może zwiększyć zyski uruchamiając produkcję nowych typów okien.

Jak dzięki efektywnej produkcji Twoja firma może zwiększyć zyski uruchamiając produkcję nowych typów okien. 1 Jak dzięki efektywnej produkcji Twoja firma może zwiększyć zyski uruchamiając produkcję nowych typów okien. Wprowadzenie na rynek nowych i innowacyjnych rodzajów okien zwiększa możliwości Twojej firmy.

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

ELEGANT KLASIK AKCJA PROMOCYJNA 2012

ELEGANT KLASIK AKCJA PROMOCYJNA 2012 ELEGANT KLASIK AKCJA PROMOCYJNA 2012 1 1 WŁAŚCIWOŚCI 2 WYPEŁNIENIE DRZWI O3 KRAWĘDŹ O3 DRZWI PRZECIWPOŻAROWE ODCIĄŻONA PŁYTA DTD płyta wiórowootworowa najczęściej stosowane wypełnienie drzwi SAPELI posiada

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES extension for 80x80, 100x100 profile przedłużka łączyny 80x80, 100x100, 120x120 beam extension 80x80, 100x100, 120x120 Weight: 0,372kg 02.102 Waga: 0,45kg

Bardziej szczegółowo

W Y P O S A Ż E N I E G A R D E R O B Y

W Y P O S A Ż E N I E G A R D E R O B Y 76 W Y P O S A Ż E N I E GA R D E R O BY S E R I A H O GA R P L U S............................................................................................. 7 8 W I E S Z A K I I P Ó Ł K I N A O B

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM www.morad.pl www.morad.eu SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM M-SLDS M-SLDS100B-1 System drzwi przesuwnych Rolki drzwi przesuwnych Sliding door rollers

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES przedłużka do profilu 80/80 extension for profile 80/80 Waga: 0,372 kg Weight: 0,372 kg 02.101 przedłużka do profilu Ø 80 extension for profile Ø 80 Waga:

Bardziej szczegółowo

SMART stelaż na profilu 30x60 w kolorze 100 - srebrny, nogi łączone profilem poprzecznym. 2. SMART a) UKŁADY BIUREK. b) UKŁADY STOŁÓW KONFERENCYJNYCH

SMART stelaż na profilu 30x60 w kolorze 100 - srebrny, nogi łączone profilem poprzecznym. 2. SMART a) UKŁADY BIUREK. b) UKŁADY STOŁÓW KONFERENCYJNYCH 1. BIURKA blat - płyta wiórowa grubości 25mm dla 78 - klon jersey, grubości 28mm dla 106 - orzech nizinny. łączyna - płyta wiórowa gr.18mm w biurkach PLATE, CEFORM zawsze w kolorze 84 popiel. przeloty

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n Kuźnia Sułkowice firma o tradycjach od 1887 r. jest największym producentem kutych złącz budowlanych w Europie. Oferujemy szeroki asortyment złącz budowlanych

Bardziej szczegółowo

tora Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl

tora Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl SPIS TREŒCI 1. BIURKA 2. KONTENERY 3. CZNIKI I DOSTAWKI 4. STO Y KONFERENCYJNE I OKOLICZNOŒCIOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI OTWARCIE NOWEGO SKLEPU WÜRTH 25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI 25-lecie istnienia firmy na polskim rynku, a także 70. urodziny spółki-matki stały się okazją do otwarcia nowego sklepu Würth w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

HORUS - CENNIK 12.10.2015

HORUS - CENNIK 12.10.2015 Kraków Salon Meblowy, ul. Surzyckiego 16, (12) 269 81 60, elzap@elzap.eu Katowice Salon Meblowy, al. Roździeńskiego 191B, (32) 601 23 33, katowice@elzap.eu Warszawa Salon Meblowy, ul. Mineralna 16, (22)

Bardziej szczegółowo

Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce

Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce Tomasz Wiktorski B+R Studio Analizy Rynku Meblarski e g o O g ó lnopol s ka Izba Gospodarcza Producentów Mebli Lipiec 2014 Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce. Raport wykonany został w dniach 10-18 lipiec

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Inne. linia MEDIUM 56. linia PREMIUM 75. linia TYTAN. linia CYKLOP 4-8 9-25 26-33 34-37 38-42. Profesjonalne, ciche, niezawodne...

Spis tre ci. Inne. linia MEDIUM 56. linia PREMIUM 75. linia TYTAN. linia CYKLOP 4-8 9-25 26-33 34-37 38-42. Profesjonalne, ciche, niezawodne... INSTRUKCJA MONTAŻU Spis tre ci 4-8 linia MEDIUM 56 9-25 linia PREMIUM 75 26-33 linia TYTAN 34-37 linia CYKLOP 38-42 Inne Profesjonalne, ciche, niezawodne... Medium 56 Tor górny Medium 56/II Tor dolny

Bardziej szczegółowo

11,35 zł. 15,48 zł 13,50 zł. 31,00 zł. 31,00 zł. 27,00 zł. 13,14 zł. 55,10 zł 60,48 zł 119,41 zł. 34,83 zł

11,35 zł. 15,48 zł 13,50 zł. 31,00 zł. 31,00 zł. 27,00 zł. 13,14 zł. 55,10 zł 60,48 zł 119,41 zł. 34,83 zł 00005 Akcent j.brąz-2,70m 11,35 zł 00007 Akcent j.brąz-3,50m 14,71 zł 00013 Akcent srebrny-2,70m 10,64 zł 00015 Akcent srebrny-3,50m 13,79 zł 00017 Akcent złoty-2,70m 11,35 zł 00019 Akcent złoty-3,50m

Bardziej szczegółowo

WOODI IKONA 5 PROJEKT 7 PIĘKNO 9 ERGONOMIA 15 TRWAŁOŚĆ 17 SITAG.PL

WOODI IKONA 5 PROJEKT 7 PIĘKNO 9 ERGONOMIA 15 TRWAŁOŚĆ 17 SITAG.PL WOODI SITAG.PL WOODI IKONA 5 PROJEKT 7 PIĘKNO 9 ERGONOMIA 15 TRWAŁOŚĆ 17 SITAG.PL 3 IKONA WOODI GRAFIKA: ANDRZEJ DOBOSZ / 2014 / NIE MA BARDZIEJ DOSKONAŁEGO NAUCZYCIELA NIŻ NATURA, BARDZIEJ SZLACHETNYCH

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

bimak systemy przesuwne Systemy okuć do szaf przesuwnych

bimak systemy przesuwne Systemy okuć do szaf przesuwnych Systemy okuć do szaf przesuwnych Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nową odsłonę naszego katalogu. Zawiera on znane i sprawdzone produkty do których dołączyło 7 nowych systemych przesuwnych. Dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

STOL-BUD KATALOG FRONTÓW MEBLOWYCH. www.stol-bud.com.pl

STOL-BUD KATALOG FRONTÓW MEBLOWYCH. www.stol-bud.com.pl STOL-BUD KATALOG FRONTÓW MEBLOWYCH 2015 www.stol-bud.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejną edycję katalogu naszych produktów. Sądzimy, że nowe produkty przedstawione w katalogu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

ARRMANIO. www.vinotti.pl. Salony meblowe Vinotti Furniture w Polsce:

ARRMANIO. www.vinotti.pl. Salony meblowe Vinotti Furniture w Polsce: Salony meblowe Vinotti Furniture w Polsce: Gdańsk Top Shopping, ul. Grunwaldzka 211, tel./fax 058 344 30 00; vinottigdansk@calamusrotan.com PH Matarnia, ul. Złota Karczma 26, tel. 058 342 42 48; vinottigdansk2@calamusrotan.com

Bardziej szczegółowo

Katalog 2010. Drzwi stalowe. wejściowe zewnętrzne

Katalog 2010. Drzwi stalowe. wejściowe zewnętrzne Katalog 2010 Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne Modern Door Design Drzwi Modern o grubości 55 mm wypełnione płytą z twardego polistyrenu spienionego charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Katalog profili standardowych. Catalogue of standard profiles Anodising, fabrication, powder painting

Katalog profili standardowych. Catalogue of standard profiles Anodising, fabrication, powder painting Katalog profili standardowych Anodowanie, fabrykacja, lakierowanie Catalogue of standard profiles Anodising, fabrication, powder painting Katalog der Standardprofile Eloxieren, Mechanische Bearbeitung,

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

ORZ7 IN. made in Poland

ORZ7 IN. made in Poland EN Concept Whilst researching the history of the polish lighting industry, we came across a significant chapter detailing the Mesko Factory, which specialised in the production of outdoor lamps. One of

Bardziej szczegółowo

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Vortrag (4) ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Marek Trojnar, Swinoujscie 33 Komplex der Häfen in Szczecin und Świnoujście Strategische Lage Der kürzeste Weg aus Skandinavien nach Südeuropa

Bardziej szczegółowo

T I R O L 163/01 01,03,04,05,06, 07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,25, 26,27,31,71,72 22,23 A A. ø4x20

T I R O L 163/01 01,03,04,05,06, 07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,25, 26,27,31,71,72 22,23 A A. ø4x20 T I R O L 1 2 ø4x20 163/01 1. A A 01,03,04,05,06, 07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,25, 26,27,31,71,72 10 20 22,23 32 01 2. 3 4 M4x23 :7 B.1 B 96 B.2 (4) Nawierca się zawsze w wewnętrznej powoerzchni

Bardziej szczegółowo

HOTELOWY I HOTEL I ROOM I

HOTELOWY I HOTEL I ROOM I MEBLE HOTELOWE 1 ARIZONA ARIZONA POKÓJ HOTELOWY Pokój hotelowy I HOTEL IROOM Hotel I room HOTEL I Hotel ZIMMER Zimmer CECHY KOLEKCJI I COLLECTION FEATURES I KOLLEKTIONSÜBERSICHT Prosta, nowoczesna forma.

Bardziej szczegółowo

Ławka z oparciem, na - drewno zabezpieczone podwojenie przed warunkami stelażu żeliwnym dł 1500 atmosferycznymi mm

Ławka z oparciem, na - drewno zabezpieczone podwojenie przed warunkami stelażu żeliwnym dł 1500 atmosferycznymi mm ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 1 Dostawa mebli szkolnych L.p. Nawa towaru opis 1. Stolik szkolny 1- osobowy 2. Krzesła szkolne 3. 4. 5. 6. Biurko nauczycielskie z osłoną

Bardziej szczegółowo

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte.

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte. Solutions Made in Germany. compact NEWS Mit den febi compact NEWS möchten wir Sie regelmäßig über Neuheiten und Änderungen in unserem Programm auf dem Laufenden halten. febi compact NEWS will regularly

Bardziej szczegółowo

metal/ekoskóra kolory: chrom/czarny, chrom/biały, chrom/szary

metal/ekoskóra kolory: chrom/czarny, chrom/biały, chrom/szary premiery p o z n a ń 2014 2premiery nowości Poznań MTP 2014 N 1 vidal 78 90x140(200) stół, szkło/szkło hartowane kolor czarny 8 43 102 N 106 h-090 45 48 kolory: chrom/czarny, chrom/biały, chrom/szary premiery

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GEMINI 18. sevroll.eu

SYSTEM GEMINI 18. sevroll.eu SYSTEM GEMINI 8 42 DRZWI PRZESUWNE ZE SKOSEM Z TOREM PODWÓJNYM Z DOLNYM SYSTEMEM JEZDNYM System GEMINI 8 System Gemini 8 powstał na bazie najbardziej popularnego i cenionego przez Klientów Sevroll systemu

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR ZAKRES OPRACOWANIA BUDYNEK URZĘDU MIASTA W STALOWEJ WOLI ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola URZĄD MIASTA W STALOWEJ

Bardziej szczegółowo

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Zgodność od wersji 1.8 Copyright 2007 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. Die EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA 2015 DRZWI ZEWNETRZNE PRODUKT POLSKI

KOLEKCJA 2015 DRZWI ZEWNETRZNE PRODUKT POLSKI KOLEKCJA 2015 DRZWI ZEWNETRZNE PRODUKT POLSKI, 2 DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DOSTĘPNE KOLORY złoty dąb nut *Klasa odporności na włamania nie dotyczy drzwi przeszklonych. ZAMKI ANTYWŁAMANIOWE STRATUS RC2 STRATUS

Bardziej szczegółowo

T- UND ECKVERBINDER MIT ZUBEHÖR T AND CORNER CLEATS WITH ACCESSORIES ZŁĄCZKI POPRZECZKI ORAZ ZŁĄCZKI NAROŻNE Z WYPOSAŻENIEM FOPPE FOPPE FOPPE 92.

T- UND ECKVERBINDER MIT ZUBEHÖR T AND CORNER CLEATS WITH ACCESSORIES ZŁĄCZKI POPRZECZKI ORAZ ZŁĄCZKI NAROŻNE Z WYPOSAŻENIEM FOPPE FOPPE FOPPE 92. T- UND ECKVERBINDER MIT ZUBEHÖR T AND CORNER CLEATS WITH ACCESSORIES ZŁĄCZKI POPRZECZKI ORAZ ZŁĄCZKI NAROŻNE Z WYPOSAŻENIEM FOPPE FOPPE FOPPE 92.17 FOPPE Verbindertechnik T- und Eckverbinder Allgemeine

Bardziej szczegółowo

PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS

PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS WESELE KOMUNIA PRZEDSTAWIENIE SESJA FOTOGRAFICZNA PRZYJĘCIE BAL PRZEBIERAŃCÓW WEDDING FIRST HOLY COMMUNION PERFORMANCE PHOTOGRAPH SESSION PARTY COSTUME BALL MARIBOUTIQUE - konstrukcja

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY O FIRMIE Prezentujemy wybrane realizacje projektów architektonicznych z ostatnich lat, dzięki którym możemy poszczycić się wyprodukowaniem indywidualnie dobranych

Bardziej szczegółowo

FADOME COLLECTION JULY 2015

FADOME COLLECTION JULY 2015 FADOME COLLECTION JULY 2015 1 FADOME COLLECTION JULY 2015 Colorato N O W O Ś Ć! COLORATO zielone: zestaw podstawowy + komoda COL8 panel COL9 á22à110ä20 nadstawka COL5 á107à120ä28 bieliźniarka COL14 á187à85ä40

Bardziej szczegółowo

Przepuszczalność światła zależy od grubości. W swojej ofercie posiadamy szkło float od 2-19mm grubości.

Przepuszczalność światła zależy od grubości. W swojej ofercie posiadamy szkło float od 2-19mm grubości. Rodzaje szkła Float - jest produkowane przez wylewanie stopionej masy szklanej na płynną kąpiel cynową, następnie poddawane jest dodatkowej obróbce ogniowej. Uzyskuje się w ten sposób idealnie gładką powierzchnię,

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

Lucas-Nülle GmbH 1/9 www.lucas-nuelle.pl

Lucas-Nülle GmbH 1/9 www.lucas-nuelle.pl ... 1 Maszyny, technika napędów... 2 Praktyczne wyposazenie specjalistyczne... 2 Uzwojenia maszyn elektrycznych i transformatorów... 3 EMW 10 Uzwajanie transformatorów... 3 EMW 20 Uzwajanie maszyn elektrycznych...

Bardziej szczegółowo

bimak Systemy okuć do szaf przesuwnych

bimak Systemy okuć do szaf przesuwnych Systemy okuć do szaf przesuwnych Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nową odsłonę naszego katalogu. Zawiera on znane i sprawdzone produkty do których dołączyło 7 nowych systemych przesuwnych. Dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

DRZWI ŁAMANE, SUWANE, PRZESUWNE. Porta ALFA, BETA OMEGA System przesuwny PORTA, ALU System przesuwny KOMPAKT, METAL

DRZWI ŁAMANE, SUWANE, PRZESUWNE. Porta ALFA, BETA OMEGA System przesuwny PORTA, ALU System przesuwny KOMPAKT, METAL 04 DRZWI ŁAMANE, SUWANE, PRZESUWNE Porta ALFA, BETA OMEGA System przesuwny PORTA, ALU System przesuwny KOMPAKT, METAL Drzwi łamane od 688,- 846,24 cena za komplet netto brutto (PLN) BETA ALFA Gdy liczy

Bardziej szczegółowo

blat - płyta wiórowa grubości 25mm dla 78 - klon jersey, 28mm dla 106 - orzech nizinny.

blat - płyta wiórowa grubości 25mm dla 78 - klon jersey, 28mm dla 106 - orzech nizinny. Cennik 2012 1. BIURKA blat - płyta wiórowa grubości 25mm dla 78 - klon jersey, grubości 28mm dla 106 - orzec nizinny. łączyna - płyta wiórowa gr.18mm w biurkac PLATE, CEFORM zawsze w kolorze 84 popiel.

Bardziej szczegółowo