Konsekwencje śmierci pracownika i pracodawcy praktyczny poradnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konsekwencje śmierci pracownika i pracodawcy praktyczny poradnik"

Transkrypt

1 Sposób na płace nr 7 (46) Konsekwencje śmierci pracownika i pracodawcy praktyczny poradnik Wygaśnięcie stosunku pracy... 2 Dokumentowanie wygaśnięcia umowy... 2 Obowiązek wydania świadectwa pracy... 3 Prawa majątkowe ze stosunku pracy... 4 Odprawa pośmiertna... 6 Ubezpieczenie zamiast odprawy... 8 Wynagrodzenie oraz ekwiwalent za urlop... 9 Inne odszkodowania... 9 Zobowiązania zmarłego pracownika Śmierć pracodawcy Obowiązek wypłaty odszkodowania Świadectwo pracy... 13

2 2 Konsekwencje śmierci pracownika i pracodawcy praktyczny poradnik Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu śmierci jednej z jego stron powoduje różne konsekwencje prawne. Zdarzenie to wprawdzie unormowano w Kodeksie pracy, ale jest to regulacja dość niepełna. Kodeksowe przepisy związane ze śmiercią stron stosunku pracy nie rozstrzygają bowiem w sposób niebudzący wątpliwości wielu istotnych kwestii, np. związanych z wypłatą świadczeń po zmarłym pracowniku, który nie pozostawił żadnej rodziny. W sytuacjach nieuregulowanych w Kodeksie pracy należy posiłkować się przepisami prawa cywilnego. Pomocne w tym zakresie jest również orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wygaśnięcie stosunku pracy Co do zasady, ustanie stosunku pracy może mieć formę rozwiązania, które dokonuje się na skutek określonych czynności prawnych lub wygaśnięcia. Stosunek pracy wygasa w związku z wystąpieniem określonych zdarzeń, z którymi ustawa przewiduje ten skutek. Część tych zdarzeń ma charakter niezależny od woli stron. W przypadku pozostałych zdarzeń ich źródłem jest wprawdzie wola stron stosunku pracy, ale nie jest ona ukierunkowana bezpośrednio na jego wygaśnięcie. Zagadnienie wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika reguluje art Kodeksu pracy (dalej: k.p.). Zgodnie z jego brzmieniem, z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Jest to logiczna konsekwencja faktu, że podstawą stosunku pracy jest osobiste świadczenie pracy przez konkretnego pracownika i tym samym nie może być, co do zasady, kontynuowane przez inną osobę, np. wskazaną przez pracownika na wypadek jego śmierci. PRZYKŁAD Nieuleczalnie chory pracownik zatrudniony na stanowisku ślusarza sporządził oświadczenie, w którym upoważnił inną osobę (o takich samych kwalifikacjach) do świadczenia za niego pracy na wypadek śmierci. W związku ze śmiercią pracownika wskazany przyszły pracownik udał się do pracodawcy w przekonaniu, że rekomendacja zmarłego stanowi wystarczającą przesłankę umożliwiającą jego zatrudnienie. Takie ustalenia są nieważne i nie wywołują zamierzonych skutków prawnych. Nie wiążą w żadnym zakresie pracodawcy, a także osoby wskazanej w oświadczeniu. Dokumentowanie wygaśnięcia umowy Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie akt osobowych pracownika. Dokumentację związaną z ustaniem zatrudnienia między stronami stosunku pracy należy przechowywać w części C akt osobowych pracownika. Jednak dokumentacja wskazana Sposób na płace nr 7(46) lipiec 2013 r.

3 3 w przepisach rozporządzenia w sprawie prowadzenia akt osobowych pracownika nie jest kompletna. Wynika to z faktu, że 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia wymienia tylko te dokumenty, które są związane z rozwiązaniem stosunku pracy. Nie wymienia jednak żadnego dokumentu związanego z jego wygaśnięciem. Rozwiązanie stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika przewidziane w art k.p. jest niejako automatyczne i niezależne od jakichkolwiek innych zdarzeń czy czynności prawnych. Dokumentem stwierdzającym zgon (w tym zgon pracownika) jest akt zgonu. Dokument ten nie tworzy zatem żadnego nowego stanu prawnego, tylko wskazuje na określone okoliczności faktyczne (z którymi następnie wiążą się określone konsekwencje prawne). Śmierć pracownika może nastąpić zarówno w czasie i miejscu pracy, jak i poza nimi. W pierwszym przypadku pracodawca z reguły nie ma problemu z powzięciem wiadomości o śmierci pracownika. Jeśli śmierć następuje poza czasem i miejscem pracy, np. podczas urlopu, powstaje pytanie, czy i na jakiej podstawie pracodawca może żądać przedstawienia aktu zgonu pracownika. Zagadnienie to nie zostało uregulowane. Zgodnie z praktyką zwyczajową, pracodawca jest informowany o śmierci pracownika przez jednego z członków rodziny zmarłego. Poinformowaniu towarzyszy zwykle przedstawienie (jednocześnie lub później) odpisu aktu zgonu. Czynność ta jest ważna z uwagi na przejście praw majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku na członków jego rodziny. W praktyce może zdarzyć się sytuacja, gdy akt zgonu nie został dostarczony pracodawcy, ponieważ zmarły pracownik nie miał rodziny lub nie utrzymywał z nią kontaktu. Wówczas pracodawca kierując się interesem prawnym może złożyć wniosek o odpis zupełnego aktu zgonu na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób, które wykażą w tym interes prawny. Tak uzyskany odpis aktu zgonu jest następnie składany do akt osobowych pracownika. UWAGA! Pracodawca może złożyć wniosek do urzędu stanu cywilnego o odpis zupełnego aktu zgonu pracownika. Problem może powstać również wtedy, gdy śmierć pracownika nie została stwierdzona w trybie zwykłym (sporządzenie aktu zgonu na podstawie karty zgonu w czasie zmiany w zakładzie, w którym zgon nastąpił), choć jego śmierć jest niewątpliwa. W takiej sytuacji pracodawca, jako podmiot mający interes prawny, ma prawo zwrócić się do sądu o stwierdzenie zgonu (na podstawie art. 535 Kodeksu postępowania cywilnego dalej: k.p.c.) Wydane przez sąd prawomocne postanowienie stwierdzające zgon stanowi podstawę do sporządzenia aktu zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego (właściwego ze względu na miejsce zgonu, a nie miejsce zamieszkania zmarłego). Obowiązek wydania świadectwa pracy Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie zawierają regulacji dotyczących wydawania świadectwa pracy w związku ze śmiercią pracownika. Trudno bowiem uznać za wyczerpującą Sposób na płace nr 7(46)

4 4 regulację zawartą w art k.p., zgodnie z którą w związku z wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać świadectwo pracy. Warto w tej sytuacji odwołać się do rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy. Powołując się na 3 tego rozporządzenia, w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika pracodawca jest zobowiązany sporządzić świadectwo pracy oraz włączyć je do akt osobowych zmarłego. UWAGA! Pracodawca powinien sporządzić świadectwo pracy niezwłocznie, gdy tylko W przypadku śmierci pracownika pracodawca powinien sporządzić świadectwo pracy i włączyć je do otrzyma informację o śmierci pracownika. części C akt osobowych. Z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca jego spadkobiercą. Wówczas może pojawić się wątpliwość, czy pracodawca powinien wstrzymać się ze sporządzeniem świadectwa pracy do momentu otrzymania odpisu aktu zgonu. Uwzględniając fakt, że obowiązek sporządzenia świadectwa pracy ma charakter ustawowy, pracodawca nie powinien uzależniać jego wykonania od uprzedniego otrzymania aktu zgonu. W przypadku odmowy wydania przez pracodawcę świadectwa pracy po zmarłym pracowniku członkowie jego rodziny bądź osoby uprawnione do dziedziczenia mogą dochodzić wydania świadectwa przed sądem pracy. Świadectwo pracy stanowi dokument mocno sformalizowany, a błędy w jego treści są dość powszechnym zjawiskiem (niezależnie od przyczyny ustania stosunku pracy). Może się zatem zdarzyć, że świadectwo pracy wydane w związku z wygaśnięciem stosunku pracy na skutek śmierci pracownika jest wypełnione błędnie lub wymaga uzupełnienia. W takim przypadku członkowie rodziny zmarłego pracownika, jak również jego spadkobiercy, mają prawo domagać się sprostowania tego dokumentu. Uprawnienie to nie wynika bezpośrednio ani z Kodeksu pracy, ani z rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy. Prawo do otrzymania prawidłowo wypełnionego świadectwa pracy wynika raczej z ogólnego uprawnienia do otrzymania świadectwa, które w sposób prawidłowy dokumentuje przebieg zatrudnienia zmarłego pracownika. Należy zauważyć, że regulacje w zakresie wydawania świadectwa pracy w kontekście śmierci pracownika są niepełne i niedoskonałe. Prawa majątkowe ze stosunku pracy Prawa majątkowe ze stosunku pracy zmarłego pracownika przechodzą w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej (art k.p.). Przepisy Kodeksu pracy nie zawierają definicji praw majątkowych ze stosunku pracy. Uwzględniając art k.p. należy kategorycznie podkreślić, że definicję praw majątkowych ze stosunku pracy trzeba pojmować wąsko i w sposób uwzględniający dosłowne brzmienie tego przepisu. Należy zatem przyjąć, że prawa te mogą wynikać tylko ze stosunku pracy, a nie z innego stosunku, choćby związanego ze stosunkiem pracy. Oznacza to, że członkowie rodziny zmarłego pracownika mogą dochodzić tylko określonych Sposób na płace nr 7(46) lipiec 2013 r.

5 5 świadczeń ze stosunku pracy. Roszczenia ze stosunków towarzyszących stosunkowi pracy mogą być zatem dochodzone przez te osoby na podstawie przepisów prawa spadkowego. PRZYKŁAD Adam O. był zatrudniony na stanowisku mechanika samochodowego. Dodatkowo na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonywał czynności jako kierowca pracodawcy. Mimo że z pracodawcą łączyły go stosunek pracy i umowa cywilnoprawna, w zakres praw majątkowych ze stosunku pracy będą wchodziły tylko roszczenia ze stosunku pracy. Tym samym nie będzie możliwe dochodzenie roszczeń wynikających z cywilnego zatrudnienia jako praw majątkowych ze stosunku pracy. Takie roszczenia mogą być dochodzone zgodnie z przepisami prawa spadkowego. Krąg osób uprawnionych do dziedziczenia wskazanych w przepisach Kodeksu pracy nie został precyzyjnie określony. Warto w tym miejscu przywołać postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który w wyroku z 11 grudnia 1996 r. (sygn. akt III APz 18/96, OSA 1998/10/40) stwierdził, że: ( ) przepis art k.p. dotyczy materii wejścia w konkretne prawa po zmarłym pracowniku, a regulacja ta określa istotne uproszczone, bo z pominięciem prawa spadkowego zasady realizacji świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w którym pozostawał zmarły pracownik na rzecz jego najbliższej rodziny. Realizacja tych świadczeń będzie mogła zatem następować na rzecz małżonka i innych członków rodziny, do których [utrzymania przyp. red.] zmarły pracownik przyczyniał się za życia, bez wymogu uprzedniego formalnego oczekiwania przez sąd spadkowy o stwierdzeniu praw do spadku i podziale tego spadku ( ). Osobami uprawnionymi do świadczeń po śmierci pracownika są: jego małżonek oraz inne osoby spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj.: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione przyjęte na wychowanie i utrzymanie do osiągnięcia pełnoletności, wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci (w tym również w ramach rodziny zastępczej), małżonek zmarłego oraz jego rodzice (za rodziców uważa się też ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające). Małżonek zmarłego pracownika jest uprawniony do otrzymania świadczeń w związku z wygaśnięciem stosunku pracy na skutek śmierci pracownika bez względu na to, czy ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Małżonek zmarłego pracownika ma prawo do świadczeń również wtedy, gdy między małżonkami była ustanowiona rozdzielność majątkowa, a także gdy nie prowadzili wspólnego gospodarstwa domowego. Z punktu widzenia wskazanych uprawnień istotnym warunkiem jest, aby zmarły pracownik oraz jego małżonek byli małżeństwem w momencie śmierci pracownika. Z odmiennymi regułami w zakresie prawa do świadczeń po zmarłym pracowniku mamy do czynienia wówczas, gdy zapadło orzeczenie dotyczące separacji, która ma skutki prawne jak rozwód. W takim przypadku, mimo że małżeństwo formalnie trwa, małżonek nie będzie podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczeń po zmarłym pracowniku. Sposób na płace nr 7(46)

6 6 W praktyce może się zdarzyć, że zmarły pracownik nie pozostawał w związku małżeńskim ani nie miał najbliższej rodziny, której członkowie mogliby być uprawnieni do renty rodzinnej. W takiej sytuacji prawa majątkowe ze stosunku pracy wchodzą do spadku po zmarłym pracowniku. Wówczas można mówić o dziedziczeniu na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym (dalej: k.c.). Organem uprawnionym do wskazania osób uprawnionych do praw majątkowych po zmarłym pracowniku jest sąd wydający postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Z punktu widzenia pracodawcy wiążącym dla niego dokumentem jest prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Staje się ono podstawą do wypłaty przez pracodawcę świadczeń w związku ze śmiercią pracownika. Odprawa pośmiertna Podstawowym świadczeniem związanym z wygaśnięciem stosunku pracy na skutek śmierci pracownika jest odprawa pośmiertna (art k.p.) Odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi oraz innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS (art k.p.). Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych między wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty. Prawo do odprawy pośmiertnej nie jest uzależnione od przyczyny śmierci pracownika. Nie ma zatem znaczenia, czy zgon nastąpił z przyczyn naturalnych czy miał miejsce w pracy, czy poza zakładem pracy w czasie wolnym od pracy. Odmowy wypłacenia odprawy pośmiertnej nie uzasadnia również fakt, że śmierć pracownika jest wynikiem celowych działań, np. samobójstwa. Z punktu widzenia prawa do odprawy pośmiertnej nie ma znaczenia również to, w jakim wymiarze czasu pracy pracował zmarły pracownik. Odprawa pośmiertna nie będzie jednak przysługiwała od poprzedniego pracodawcy, jeżeli pracownik uprzednio rozwiązał stosunek pracy, a następnie znalazł inną pracę bądź miał ustalone prawo do emerytury lub renty. W praktyce może się zdarzyć sytuacja, gdy pracownik świadczył pracę u kilku pracodawców w tym samym okresie. Wówczas odprawę pośmiertną powinien wypłacić każdy z nich. Obliczając jej wysokość warto mieć na względzie uchwałę Sądu Najwyższego z 29 grudnia 1977 r. (sygn. akt I PZP 40/77), w myśl której do okresu dodatkowego zatrudnienia w drugim zakładzie pracy, od którego zależy ustalenie wysokości odprawy pośmiertnej, nie dolicza się dodatkowego zatrudnienia w pierwszym zakładzie pracy. Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia danego pracodawcy i przysługuje w wysokości: 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat, 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat, 6-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat. Obliczając odprawę pośmiertną należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Sposób na płace nr 7(46) lipiec 2013 r.

7 7 Nie ma przeszkód, aby osoby uprawnione do odprawy pośmiertnej otrzymały dodatkowe świadczenie, niezależne od odprawy pośmiertnej. Taką dodatkową odprawę w związku ze śmiercią pracownika pracodawca może przewidzieć w zakładowych źródłach prawa pracy, np. w układzie zbiorowym. Sposób regulacji we wskazanym zakresie jest w zasadzie dowolny, byleby nie naruszał powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Przepisy wewnątrzzakładowe mogą zatem przewidywać dodatkowe odszkodowanie zupełnie niezależnie od odprawy pośmiertnej, w sytuacji gdy zgon pracownika nastąpił np. w związku z pracą lub w czasie drogi do pracy. Prawo zakładowe może też przewidywać, że np. świadczenie dodatkowe, niezależne od odprawy pośmiertnej, będzie przysługiwało rodzinie zmarłego po utracie żywiciela rodziny. Na możliwość stosowania takiej praktyki wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z 14 marca 1980 r. (sygn. akt I PR 87/79, OSNC 1980/12/234), w którym stwierdził, że: ( ) odprawa pośmiertna przewidziana w przepisach układu zbiorowego pracy stanowi dodatkowe świadczenie powypadkowe przysługujące rodzinie po utracie żywiciela rodziny. Natomiast odprawa pośmiertna przewidziana w art k.p. przysługuje rodzinie pracownika bez względu na przyczynę jego śmierci. Stąd przepisy układu zbiorowego nie wyłączają ani nie ograniczają prawa do odprawy pośmiertnej z art k.p., nie zachodzi bowiem identyczność rodzajowa obu odpraw, opartych na różnych przesłankach ( ). Pracodawca nie może określić w przepisach zakładowych wysokości odprawy pośmiertnej w wysokości niższej niż wynikająca z przepisów Kodeksu pracy, a tym bardziej jej nie wypłacić. Poruszając kwestię możliwości wypłacenia przez pracodawców dodatkowego świadczenia w związku ze śmiercią pracownika warto zwrócić uwagę, że określając krąg podmiotów uprawnionych do jego otrzymania pracodawca nie jest związany żadnymi regułami (może z wyjątkiem zasad współżycia społecznego). Z całą pewnością nie będzie miał zatem obowiązku stosowania się w tym zakresie do postanowień wynikających z art k.p., w którym zostały określone osoby uprawnione do odprawy pośmiertnej, choć w praktyce trudno sobie wyobrazić sytuację, w której osoby te byłyby pozbawione prawa do dodatkowego świadczenia. Pracodawca nie ma legalnej możliwości ograniczenia wysokości odprawy, a tym bardziej wyłączania uprawnień do niej wynikających z art. 93 k.p. Warto w tym miejscu przywołać wyrok Sądu Najwyższego z 10 lipca 1979 r. (sygn. akt I PRN 78/79, OSNC 1980/1 2/12), w którym wskazano, że fakt stosowania przez pracodawcę w ramach układu zbiorowego odprawy pośmiertnej (dodatkowej) nie po- UWAGA! zbawia uprawnionych do otrzymania odprawy na podstawie przepisów k.p. z uwagi na to, że podstawy tych świadczeń są od siebie niezależne. W praktyce nie można wykluczyć sytuacji, gdy pracodawca nie zechce wypłacić osobie uprawnionej odprawy, uzależniając ten obowiązek od uprzedniego wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia przez nią spadku. W takim przypadku nie ma przeszkód, aby osoba uprawniona wystąpiła do sądu Sposób na płace nr 7(46)

8 8 z roszczeniem o wypłatę odprawy. Mimo że, co do zasady, jest to roszczenie ze stosunku pracy, nie będzie rozpatrywane przez sąd pracy, lecz przez sąd cywilny w trybie określonym w art k.p.c., dotyczącym postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (uchwała Sądu Najwyższego z 15 grudnia 1975 r., sygn. akt I PZP 46/75, OSNC 1976/6/123). Ustalając prawo do odprawy pośmiertnej UWAGA! sąd musi uwzględnić zagadnienie o charakterze strategicznym, tj. czy w chwili śmierci pra- Brak podmiotów uprawnionych do odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku powoduje po cownik był stroną stosunku pracy, czy umowa stronie pracodawcy zwolnienie z obowiązku jej wygasła wcześniej z innych względów bądź wypłaty. uległa rozwiązaniu. W wyroku z 2 lipca 1976 r. (sygn. akt I PR 112/76, OSNC 1977/1/16) Sąd Najwyższy wskazał, że sąd powszechny właściwy do rozpoznania sprawy o odprawę pośmiertną jest władny dokonać samodzielnego ustalenia co do tego, czy w chwili śmierci pracownika umowa o pracę trwała czy przedtem uległa rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Ubezpieczenie zamiast odprawy Powszechnie przyjmuje się, że obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej jest bezwarunkowy. Nie w każdej jednak sytuacji pracodawca będzie miał taki obowiązek. Stanie się tak, kiedy pracownik nie miał małżonka oraz innego członka rodziny spełniającego warunki do otrzymania renty rodzinnej. Obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej nie wystąpi również wtedy, gdy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie (art k.p.). Jeżeli odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową okazałoby się niższe od odprawy pośmiertnej przysługującej na podstawie przepisów Kodeksu pracy, obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie osobom uprawnionym różnicy między tymi kwotami. Wyrównując różnicę pracodawca powinien stosować zasady podziału właściwe dla wypłaty odprawy. Różnica nie może być zatem ustalona i wypłacona według uznania zatrudniającego. W stanowisku wydanym 11 marca 2011 r. (znak: SPS /11) resort pracy podkreślił, że możliwość zwolnienia się pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy zachodzi, gdy pracodawca zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, na mocy której ubezpieczył pracownika na życie i z tego tytułu z własnych środków opłaca stosowne składki, skutkiem czego w razie śmierci pracownika osoby uprawnione otrzymają odszkodowanie nie niższe od kwoty odprawy odpowiadającej okresowi zatrudnienia zmarłego pracownika. Pracodawca, chcąc się zwolnić z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej, powinien w pierwszej kolejności zawrzeć umowę z właściwą instytucją ubezpieczeniową. Niezbędna jest przy tym właściwa ocena wysokości sumy ubezpieczenia, aby była ona przynajmniej na poziomie wysokości potencjalnej odprawy pośmiertnej. Dokonując takiej kalkulacji pracodawca powinien uwzględnić staż pracy pracownika oraz wysokość jego wynagrodzenia. Niezależnie od tego pracodawca powinien ponosić również koszty wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia na życie związane z koniecznością opłacania składek na zasadach wynikających z zawartej umowy. Sposób na płace nr 7(46) lipiec 2013 r.

9 9 Podmiotem inicjującym proces wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie jest pracodawca zmarłego pracownika, który jest zobowiązany powiadomić o zgonie instytucję ubezpieczeniową. Rolą instytucji ubezpieczeniowej jest wypłata świadczenia w związku z zawartą wcześniej umową. Warunkiem wskazanego obowiązku jest wystąpienie zdarzenia objętego umową w omawianym przypadku jest nim śmierć pracownika. Podstawową różnicą między odprawą pośmiertną a odszkodowaniem wynikającym z zawartego przez pracodawcę ubezpieczenia na życie jest uprawnienie osób, które mogą otrzymać omawiane świadczenia. Zawarcie indywidualnego bądź grupowego ubezpieczenia na życie umożliwia pracownikowi swobodne wskazanie kręgu osób, które otrzymają świadczenie po jego śmierci, a także dowolny podział sumy odszkodowania. W praktyce nie można wykluczyć sytuacji, gdy nie zostaną wskazane osoby uprawnione do świadczenia z tytułu ubezpieczenia. W takim przypadku znajdą zastosowanie ogólne przepisy prawa cywilnego dotyczące dziedziczenia. Warunkiem niezbędnym z punktu widzenia wypłaty odszkodowania przez instytucję ubezpieczeniową będzie wówczas postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Wynagrodzenie oraz ekwiwalent za urlop Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie osobom uprawnionym wynagrodzenia po zmarłym pracowniku w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. W przypadku pozostałych składników wynagrodzenia, np. nagrody jubileuszowej, dodatków (np. za pracę w godzinach nadliczbowych), prowizji czy premii będą one przysługiwały osobom uprawnionym w tej samej wysokości, w jakiej przysługiwałyby żyjącemu pracownikowi. Osoby uprawnione do otrzymania świadczeń po zmarłym pracowniku mają też prawo do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu jest ustalany na podstawie art k.p., dotyczącego urlopu proporcjonalnego. Przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy uwzględnić zatrudnienie zmarłego pracownika do chwili wygaśnięcia stosunku pracy. PRZYKŁAD Przedstawiciel handlowy, mający prawo do 26 dni urlopu, zginął w wypadku samochodowym 1 marca 2013 r. podczas wykonywania obowiązków służbowych. W 2012 r. wykorzystał cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy, a w 2013 r. w ogóle nie przebywał na urlopie. Ponieważ stosunek pracy wygasł w dniu wypadku (tj. w marcu 2013 r.), ekwiwalent za urlop będzie przysługiwał za 7 dni (3/12 x 26 dni). Inne odszkodowania W praktyce może się zdarzyć sytuacja, w której zgon pracownika dochodzącego przed sądem odszkodowania z tytułu rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów nastąpi przed ukończeniem postępowania i wydaniem orzeczenia. Wówczas roszczenie o odszkodowanie będzie wchodziło do spadku. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 25 lipca 1985 r. (sygn. akt III PZP 27/85, OSNC 1986/3/27): Sposób na płace nr 7(46)

10 10 ( ) roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 56 k.p. wchodzi w skład spadku po pracowniku, który zmarł przed wydaniem w tym przedmiocie orzeczenia przez organ powołany do rozstrzygnięcia sporów ze stosunku pracy ( ). Przyjmuje się, że jeżeli pracownik przed śmiercią dochodził od pracodawcy przywrócenia do pracy, to zdarzenie, jakim jest śmierć, powoduje, że uwzględniając osobisty charakter świadczenia pracy (a tym samym roszczenia) roszczenie to przestaje być aktualne. W takim przypadku roszczenie o przywrócenie do pracy może być zastąpione roszczeniem o odszkodowanie należące do praw majątkowych pracownika, przechodzące na osoby uprawnione. Obowiązkiem pracodawcy będzie wypłata osobom uprawnionym odszkodowania wynikającego z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Uprawnieni będą mieli prawo do odszkodowania związanego z klauzulą konkurencyjną za czas do dnia śmierci pracownika, a nie za cały okres, na jaki była zawarta taka umowa. Ograniczenie to wynika z faktu, że umowa o zakazie konkurencji jest ściśle związana z pracownikiem, a w razie jego śmierci następuje jej wygaśnięcie (wyrok Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2004 r., sygn. akt I PK 341/03, OSNP 2004/23/398). Zobowiązania zmarłego pracownika W przeciwieństwie do kwestii związanych z prawami majątkowymi wynikającymi ze stosunku pracy uregulowanymi przez Kodeks pracy, zobowiązania po zmarłym pracowniku, co do zasady, reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z generalną zasadą, zobowiązania pracownika (w praktyce długi spadkowe) przechodzą na rodzinę zmarłego, którą wskazuje sąd w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe jest proporcjonalna do wielkości ich udziałów w spadku (wyrok Sądu Najwyższego w wyroku z 18 października 1971 r., sygn. akt I PR 15/71). Istnieją dwie metody przyjęcia spadku, wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego, które przedstawia tabela. Metody przyjęcia spadku Sposób przyjęcia spadku Zakres odpowiedzialności spadkobierców Przyjęcie spadku wprost (art k.c.) Spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe bez ograniczeń Przyjęcie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (art k.c.). Spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku W praktyce może wystąpić sytuacja, gdy pracownik przed śmiercią spowodował swoim działaniem lub zaniechaniem szkodę pracodawcy bądź przyczynił się do jej powstania, pozostawiając jednocześnie tę kwestię nieuregulowaną wobec zatrudniającego. Wówczas nie można wykluczyć, że pracodawca wystąpi z powództwem przeciwko spadkobiercom zmarłego pracownika. Jeżeli to uczyni, sprawa o zapłatę odszkodowania przez spadkobierców będzie sprawą ze stosunku pracy, a tym samym właściwy do jej rozpoznania jest sąd Sposób na płace nr 7(46) lipiec 2013 r.

11 11 pracy (uchwała Sądu Najwyższego z 23 października 1980 r., sygn. akt IV PZP 5/80, OSNC 1981/4/55). W uzasadnieniu do przywołanego wyroku SN wskazał, że procesowy charakter roszczenia, jako sprawy ze stosunku pracy, nie budzi wątpliwości przy jednoczesnym spełnieniu dwóch przesłanek. Jedną z nich jest istnienie elementu podmiotowego polegającego na tym, że spór toczy się między zakładem pracy a pracownikiem lub byłym pracownikiem. Drugi element, mający charakter przedmiotowy, sprowadza się do wymogu, aby charakter dochodzonego roszczenia miał cechy roszczenia, którego źródłem jest stosunek pracy. Nie można w praktyce wykluczyć sytuacji, kiedy spadkobiercy zmarłego pracownika zechcą uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania, jakie pozostawił po sobie zmarły pracownik. Prostym sposobem na wyłączenie od tej odpowiedzialności jest odrzucenie spadku. Taka czynność spowoduje, że spadkobierca nie będzie dziedziczył spadku, a zatem wchodzących w jego skład zobowiązań i uprawnień. Tym samym spadkobierca będzie zwolniony od odpowiedzialności za długi spadkowe. W praktyce występują jednak sytuacje szczególne, kiedy nawet odrzucenie spadku nie spowoduje zwolnienia spadkobiercy od odpowiedzialności. Do takiego zdarzenia nawiązuje wyrok Sądu Najwyższego z 28 stycznia 1975 r. (sygn. akt I PR 187/74, OSNC 1975/9/141), zgodnie z którym: ( ) spadkobierca, który odrzucił spadek, może ponosić odpowiedzialność za mienie zagarnięte przez jego poprzednika prawnego na szkodę zakładu pracy, jeżeli świadomie skorzystał z wyrządzonej w ten sposób temu zakładowi szkody ( ). PRZYKŁAD Maciej K. był zatrudniony na stanowisku kierowcy. Pracodawca, z uwagi na dbałość o flotę samochodów, zobowiązał pracowników do tankowania pojazdów służbowych paliwem najwyższej jakości. Pracownik notorycznie nie stosował się do polecenia pracodawcy i do samochodu służbowego tankował paliwo niskiej jakości, a prywatne auto zasilał paliwem najwyższej jakości na koszt pracodawcy. Paliwo wysokiej jakości tankował do prywatnego samochodu również syn Macieja K. Po śmierci Macieja K. ten fakt został ujawniony w związku z poważną awarią służbowego pojazdu, który wykorzystywał zmarły pracownik. W takim przypadku odrzucenie przez spadkobiercę spadku może nie stanowić przesłanki uchylającej odpowiedzialność z tytułu szkody, jaką poniósł pracodawca, w przypadku udowodnienia synowi Macieja K. udziału w tym procederze. Śmierć pracodawcy Do zdarzeń powodujących wygaśnięcie umowy o pracę przepisy Kodeksu pracy zaliczają śmierć pracodawcy (art k.p.). Wygaśnięcie umowy o pracę dotyczy w szczególności sytuacji, kiedy pracodawcą była osoba fizyczna lub większy podmiot stanowiący jednostkę organizacyjną będącą własnością osoby fizycznej, który nie został przejęty zgodnie z art k.p. Śmierć pracodawcy nie w każdym przypadku będzie powodowała bezwzględne wygaśnięcie stosunku pracy. W razie bowiem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego Sposób na płace nr 7(46)

12 12 pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (art k.p.). Brak definicji ustawowej sprawia, że przejście zakładu pracy zgodnie z założeniem art k.p. należy rozumieć szeroko. W jego ramach będą się zatem mieściły wszelkie czynności i zdarzenia powodujące przejście na inną osobę zakładu pracy w całości lub w części. Zdarzeniem, w związku z którym ma miejsce przejście zakładu pracy, może być czynność prawna zarówno dwustronna, jak i jednostronna, a także zdarzenie, jakim jest dziedziczenie. Z punktu widzenia możliwości dokonania czynności przejęcia zakładu pracy istotne znaczenie ma uznanie prowadzonej wcześniej działalności przez zmarłego pracodawcę za jednostkę organizacyjną będącą zakładem pracy. Jeżeli zmarły pracodawca będący osobą fizyczną prowadził działalność, której nie można przypisać cech jednostki organizacyjnej zakładu pracy w znaczeniu przedmiotowym, wówczas trudno mówić o możliwości przejęcia na zasadach określonych w art k.p. Nie ma już bowiem zakładu pracy, który mógłby być przedmiotem takiej czynności. Taka sytuacja wystąpi, kiedy osoba fizyczna zatrudniała np. kierowcę, ogrodnika czy pomoc domową. Skutek w postaci wygaśnięcia stosunku pracy nie ma w tym przypadku charakteru absolutnie bezwzględnego. Jeżeli wskazane osoby były zatrudnione np. przez oboje małżonków w ramach wspólnego gospodarstwa domowego, nie ma formalnych przeszkód do kontynuowania zatrudnienia na dotychczasowych warunkach. W przypadku przejęcia zakładu pracy na podstawie art k.p. nie ma wymogu, aby przejęci pracownicy świadczyli tę samą lub nawet zbliżoną pracę do wykonywanej przed przejęciem. Bez znaczenia jest również, czy przedmiot działalności przejmowanego podmiotu jest zbieżny z charakterem działalności podmiotu dokonującego przejęcia. Przejęcie zakładu pracy zmarłego pracodawcy oznacza w praktyce, że dotychczasowe stosunki pracy są kontynuowane, a nowy pracodawca staje się podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązania wynikające z tych stosunków. Obowiązek wypłaty odszkodowania W związku z wygaśnięciem umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy, pracownikom przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (art k.p.). Wysokość odszkodowania jest uzależniona zarówno od wysokości wynagrodzenia, jak i od rodzaju umowy, na podstawie której byli zatrudnieni pracownicy. Pracownikom zatrudnionym na czas określony czy na czas wykonania określonej pracy odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony będą mieli prawo do odszkodowania za okres wypowiedzenia. Ustalając wysokość odszkodowania dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony należy wziąć pod uwagę zakładowy staż pracy, który decyduje o długości okresu wypowiedzenia. W praktyce może pojawić się dość problematyczna kwestia dotycząca pracowników zatrudnionych na czas zastępstwa, ponieważ w art k.p. ustawodawca nie odnosi się do tego rodzaju umowy. W braku odmiennej regulacji należy przyjąć, że umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy terminowej. Nie ma zatem przeciwwskazań do uznania, że pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (tak jak w przypadku pozostałych pracowników zatrudnionych Sposób na płace nr 7(46) lipiec 2013 r.

13 13 na czas określony). W rzeczywistości wynagrodzenie to będzie jednak niższe. Trzeba bowiem uwzględnić, że długość okresu wypowiedzenia pracownika zatrudnionego na czas zastępstwa wynosi nie 2 tygodnie, lecz 3 dni robocze. PRZYKŁAD Pracodawca zatrudnił Magdalenę P. na zastępstwo na okres 2 lat planowanego przez jedną z pracownic urlopu wychowawczego. Pracodawca będący osobą fizyczną zmarł, co spowodowało wygaśnięcie zawartych umów. Ponieważ umowa na czas zastępstwa trwała dłużej niż 6 miesięcy, pracownica uznała, że w drodze analogii mają do niej zastosowanie przepisy dotyczące zatrudnienia terminowego i obowiązuje ją 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. W omawianym przypadku pracownica nie ma podstaw do domagania się odszkodowania z powodu wygaśnięcia stosunku pracy za okres 2 tygodni z uwagi na fakt, że terminowa umowa na zastępstwo jest uregulowana przepisami szczególnymi, a te przewidują dla tego rodzaju umów okres wypowiedzenia w wymiarze 3 dni. Świadectwo pracy W przypadku gdy skutkiem śmierci pracodawcy jest wygaśnięcie dotychczasowych umów o pracę, niezbędne jest sporządzenie oraz wydanie pracownikom świadectw pracy. Przepisy nie przewidują wyjątku od obowiązku sporządzania świadectw, jeżeli stosunek pracy wygasa w związku ze śmiercią pracodawcy. Często w praktyce powstaje problem, kto ma wystawić świadectwo pracy za zmarłego pracodawcę oraz do kogo pracownik powinien zwrócić się w tej sprawie. Zarówno przepisy Kodeksu pracy, jak i rozporządzenia w sprawie prowadzenia akt osobowych pracownika nie normują bezpośrednio omawianej sytuacji. Odnosząc się do tego, kto powinien wystawić świadectwo pracy w przypadku śmierci pracodawcy, należy rozważyć dwa przypadki. Jeśli zmarły pracodawca pozostawił spadkobierców, którzy nie mają zamiaru kontynuowania jego działalności w jakiejkolwiek formie (w tym zatrudniać pracowników), pracownicy, których umowy o pracę wygasają, powinni zwrócić się do spadkobierców o sporządzenie świadectwa pracy. Bardziej problematyczna będzie sytuacja, kiedy umiera pracodawca zatrudniający np. osobistego szofera. W takim przypadku niezbędne jest ustalenie, kto w zastępstwie powinien wystawić świadectwo pracy. Problem nie wystąpi, jeżeli za życia pracodawca ustanowił pełnomocnika do dokonywania w jego imieniu czynności z zakresu prawa pracy zgodnie z art k.p. Wyznaczając taką osobę pracodawca powinien zaznaczyć w udzielonym pełnomocnictwie, że jest ono skuteczne w zakresie czynności z zakresu prawa pracy również po jego śmierci. W przypadku braku takiego zastrzeżenia umocowanie pracodawcy wygaśnie wraz z jego śmiercią, co wynika z ogólnej reguły przewidzianej w art k.c. Gdyby pracodawca nie ustanowił pełnomocnika, można uznać, że niezasadne staje się zwrócenie w kwestii wydania świadectwa pracy do spadkobierców pracodawcy. Można przyjąć, że do spadku wchodzi obowiązek sporządzenia takiego dokumentu z uwagi na jego majątkowy charakter. Terminowi prawa i obowiązki majątkowe nadaje się szeroki zakres, uznając, że w jego Sposób na płace nr 7(46)

14 14 ramach mieszczą się wszelkie prawa i obowiązki bezpośrednio uwarunkowane interesem ekonomicznym uprawnionego podmiotu. Należy zatem uznać, że niewydanie pracownikowi świadectwa pracy jest w bezpośredni sposób powiązane z jego ekonomicznym interesem (np. ze względu na brak lub ograniczoną możliwość podjęcia nowego zatrudnienia czy korzystania z określonych przywilejów uzależnionych od potwierdzenia stażu pracy). Ponadto majątkowy charakter obowiązku wydania świadectwa pracy wynika też z tego, że brak wydania przez pracodawcę świadectwa jest zagrożone odpowiedzialnością odszkodowawczą. Uwzględniając fakt, że kwestia wydania świadectwa pracy w przypadku śmierci pracodawcy ma doniosłe znaczenie praktyczne, brak precyzyjnej regulacji w tym zakresie należy uznać za poważne utrudnienie z punktu widzenia pracownika, z którym ustaje stosunek pracy. 5b6acf e ef6f PODSTAWA PRAWNA: art. 23 1, art. 31, art. 63 1, art. 63 2, art. 93, art. 97, art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 675 art , art. 535 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Dz.U. Nr 43, poz. 296; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 654 art , art ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 230, poz ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Dz.U. Nr 62, poz. 286; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971 art. 83 ust 2 ustawy z 26 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania Dz.U. Nr 60, poz. 282; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 251, poz art ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz Sebastian Kryczka specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego, od ponad 10 lat specjalizuje się w problematyce prawa pracy oraz w wybranych zagadnieniach prawa cywilnego i administracyjnego, autor wielu artykułów i komentarzy z tej dziedziny, współpracuje m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz z Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy Sposób na płace nr 7(46) lipiec 2013 r.

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Informacje ogólne Odprawa pośmiertna Odprawa pośmiertna to jedno ze szczególnych świadczeń wypłacanych w związku ze śmiercią pracownika. W zasadzie

Bardziej szczegółowo

Świadectwo pracy. Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego

Świadectwo pracy. Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego Świadectwo pracy Uwagi ogólne Charakter dokumentu Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego pracodawcy, z drugiej zaś dostarcza temu drugiemu niezbędnych

Bardziej szczegółowo

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska Następstwem śmierci człowieka jest konieczność pochowania jego ciała. Śmierć członka rodziny i związana z nią trudna sytuacja, na którą składa się konieczność urządzenia

Bardziej szczegółowo

Następstwem śmierci człowieka jest konieczność pochowania jego ciała.

Następstwem śmierci człowieka jest konieczność pochowania jego ciała. Następstwem śmierci człowieka jest konieczność pochowania jego ciała. Śmierć członka rodziny i związana z nią trudna sytuacja, na którą składa się konieczność urządzenia ceremonii pogrzebu, jest ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz.

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Zgodnie z art. 55 1¹ kodeksu pracy (dalej k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 30/01/2012

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 30/01/2012 Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 30/0/202 brzmienie od 20-2-07 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika)

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) ...... (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)... (numer REGON-EKD) ŚWIADECTWO PRACY (miejscowość, data) 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony...

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Informacje ogólne Uprawnienia pracownika Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uprawnia

Bardziej szczegółowo

23. Uchwała z dnia 22 lutego 1994 r. I PZP 1/94

23. Uchwała z dnia 22 lutego 1994 r. I PZP 1/94 23. Uchwała z dnia 22 lutego 1994 r. I PZP 1/94 Przewodniczący SSN: Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Józef Iwulski (sprawozdawca), Walerian Sanetra. Sąd Najwyższy przy udziale prokuratora Jana Szewczyka,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 stycznia 2011 r. III PK 17/10

Wyrok z dnia 5 stycznia 2011 r. III PK 17/10 Wyrok z dnia 5 stycznia 2011 r. III PK 17/10 Pracownik, który przechodzi na rentę, będąc zatrudniony jednocześnie u dwóch pracodawców i korzystając u jednego z nich z urlopu bezpłatnego udzielonego w celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 281/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 kwietnia 2007 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony w ZJO) w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

(Tekst ujednolicony w ZJO) w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. z 1996 nr 60, poz. 282, z 2002 r. nr 214, poz. 1809, z 2003 r. nr 230, poz. 2289, z 2011 r. nr 251, poz. 1509) (Tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.)

Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.) Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.) Osoba fizyczna, Osoba prawna, Jednostka organizacyjna (struktura, wyodrębnienie, oznaczenie) o ile zatrudniają pracowników, a zatem odesłanie do art. 22 k.p.

Bardziej szczegółowo

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Zawarcie umowy Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Ewa Wolna

UCHWAŁA. Protokolant Ewa Wolna Sygn. akt II UZP 4/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 lipca 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Protokolant Ewa Wolna w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2010 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2010 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej projekt z dnia 6 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej Na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej Dz.U.03.13.136 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2003 r.) Na podstawie art. 44 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze 1. W niniejszym regulaminie ustala się, na podstawie art. 77 2 k.p., warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Małgorzata Beczek

UCHWAŁA. Protokolant Małgorzata Beczek Sygn. akt III PZP 5/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 lutego 2012 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Jerzy Kwaśniewski Protokolant Małgorzata Beczek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach R E G U L A M I N Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach 1 Regulamin określa zasady, formy, warunki wynagradzania oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Sygn. akt III PK 73/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 czerwca 2013 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Beata

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 358/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 marca 2014 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

Ustanie stosunku pracy może nastąpić: W drodze jego rozwiązania W drodze jego wygaśnięcia

Ustanie stosunku pracy może nastąpić: W drodze jego rozwiązania W drodze jego wygaśnięcia dr Ewa Staszewska Ustanie stosunku pracy może nastąpić: W drodze jego rozwiązania W drodze jego wygaśnięcia Zgodnie z art. 30 k.p. umowa o pracę może ulec rozwiązaniu: Na mocy porozumienia stron Przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Informacje ogólne Świadectwo pracy Świadectwo pracy reguluje sytuację prawną pracownika u nowego pracodawcy i dostarcza mu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 5/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 czerwca 2009 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Romualda

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY E-PORADNIK ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 15 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 15 maja 1996 r. R960282 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. (Dz. U. Nr 60, poz.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 217/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 lipca 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Hajn w

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 października 2004 r. I PK 694/03

Wyrok z dnia 6 października 2004 r. I PK 694/03 Wyrok z dnia 6 października 2004 r. I PK 694/03 Pracownikowi samorządowemu nie przysługuje odprawa emerytalna, jeżeli wiek emerytalny osiągnął po rozwiązaniu stosunku pracy, choćby w czasie pobierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Świadczenie socjalne należne w okresie od 8 lutego 2001 r. górnikowi, który przeszedł na urlop górniczy przed tą datą, przysługuje w wysokości pomniejszonej

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY. 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę:... (zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

ŚWIADECTWO PRACY. 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę:... (zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje) ..., dnia...20... r.... (miejscowość) ( data) (oznaczenie pracodawcy) 1... (nr REGON - EKD) ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, że... (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony... (data urodzenia)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08

Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08 Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08 Przepis art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz. 2037 ze zm.) nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2015 Strona 2 z 7 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I PK 306/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 października 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA Umowa o pracę może być rozwiązana: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem prawa okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie niezwłoczne jest bezprawne we wszystkich wypadkach, gdy nastąpiło to z naruszeniem przepisów

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 260/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2007 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Romualda Spyt w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 lipca 2005 r. III PK 52/05

Wyrok z dnia 6 lipca 2005 r. III PK 52/05 Wyrok z dnia 6 lipca 2005 r. III PK 52/05 1. Odprawa przewidziana w art. 12 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 26 marca 2007 r. I PK 262/06

Wyrok z dnia 26 marca 2007 r. I PK 262/06 Wyrok z dnia 26 marca 2007 r. I PK 262/06 Przepis art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) dotyczy także nabycia uprawnień

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Kto nie musi się bać, że pracodawca go zwolni... 3 Jakie zachowanie pracownika uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę... 24 Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień... 40 Kiedy

Bardziej szczegółowo

Spadek Dziedziczenie ustawowe

Spadek Dziedziczenie ustawowe Spadek Dziedziczenie ustawowe Pojęcie i skład spadku Art. 922 k.c., w skład spadku wchodzą następujące prawa i obowiązki: 1) mające charakter cywilnoprawny 2) mające charakter majątkowy 3) niezwiązane

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak Sygn. akt III CZP 44/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 sierpnia 2012 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt I PZP 6/14

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt I PZP 6/14 Sygn. akt I PZP 6/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 5 marca 2014 roku w wykonaniu punktu 2 postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Procedury pytania-komentarze

Procedury pytania-komentarze Procedury pytania-komentarze Sprawdź, czy nauczyciel jest zatrudniony w Twojej szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Sprawdź, czy nauczyciel korzystał już z takiego urlopu. Jeżeli tak, to

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 173

USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 173 USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 173 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

Bardziej szczegółowo

... (pracodawca oraz jego (miejscowość i data) siedziba lub miejsce zamieszkania) ... (nr REGON EKD) ŚWIADECTWO PRACY

... (pracodawca oraz jego (miejscowość i data) siedziba lub miejsce zamieszkania) ... (nr REGON EKD) ŚWIADECTWO PRACY ...... (pracodawca oraz jego (miejscowość i data) siedziba lub miejsce zamieszkania)... (nr REGON EKD) ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, że... (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III PK 76/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2012 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 lutego 2001 r. III ZP 31/00

Wyrok z dnia 6 lutego 2001 r. III ZP 31/00 Wyrok z dnia 6 lutego 2001 r. III ZP 31/00 Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego (art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 2 grudnia 2005 r., II CK 255/05

Wyrok z dnia 2 grudnia 2005 r., II CK 255/05 Wyrok z dnia 2 grudnia 2005 r., II CK 255/05 Artykuł 10 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) w brzmieniu nadanym

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Zasady skracania urlopu dla poratowania zdrowia określone w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 11 stycznia 2011 r. I UZP 4/10

Uchwała z dnia 11 stycznia 2011 r. I UZP 4/10 Uchwała z dnia 11 stycznia 2011 r. I UZP 4/10 Przewodniczący SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Myszka, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 maja 1998 r. I PKN 121/98

Wyrok z dnia 14 maja 1998 r. I PKN 121/98 Wyrok z dnia 14 maja 1998 r. I PKN 121/98 Pracodawcę, który zawarł z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji obciąża wzajemne zobowiązanie do zapłaty uzgodnionego odszkodowania, także wówczas, gdy po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Załącznik do Zarządzenia Nr 255 /2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA PRACY PO ZMIANACH 2017

ŚWIADECTWA PRACY PO ZMIANACH 2017 ŚWIADECTWA PRACY PO ZMIANACH 2017 Jakie akty prawne uległy zmianie? Ustawa Kodeks Pracy: art. 97-99 -> wydawanie świadectwa pracy i terminy -> sprostowanie świadectwa pracy Rozporządzenie Ministra Rodziny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe www.pip.gov.pl Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych Zwolnień grupowych dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA Marek Procek (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA Marek Procek (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 64/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 marca 2017 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA Marek Procek (sprawozdawca) w sprawie z odwołania M.P. przeciwko

Bardziej szczegółowo

Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie

Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie radca prawny Agata Kamińska KIEDY ODSZKODOWANIE? KIEDY ODPRAWA? ODSZKODOWANIE W PRAWIE PRACY co do zasady w określonej wysokości niezależnie od wartości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

- Dodatek specjalny. Pytanie

- Dodatek specjalny. Pytanie Czy w podstawie?trzynastki" powinny być dodatki specjalne i premie uznaniowe; jak obliczyć to dodatkowe wynagrodzenie w przypadku powołania pracownika na ćwiczenia wojskowe? - Dodatek specjalny Pytanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel.

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05 Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I UK 371/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 lutego 2011 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z odwołania S. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o prawo do emerytury,

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz. Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 104/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 5/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 sierpnia 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo