Sytuacja polityczna na Êwiecie, zw aszcza wydarzenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja polityczna na Êwiecie, zw aszcza wydarzenia"

Transkrypt

1 PRAWO I PRAKTYKA Jerzy Zajad o, Kamil Zeidler Wydzia Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdaƒski PRAWNA OCHRONA ZABYTKÓW NA WYPADEK WOJNY Sytuacja polityczna na Êwiecie, zw aszcza wydarzenia w Iraku, zmuszajà do g bokiej refleksji nad ochronà dóbr kultury w miejscach, gdzie sà one zagro one prowadzonymi dzia aniami wojennymi. Stosunek prawa mi dzynarodowego do konfliktów zbrojnych dotyczy trzech ró nych problemów: prawa do wojny jako elementu suwerennoêci paƒstw (ius ad bellum), warunków i metod prowadzenia dzia aƒ wojennych (ius in bello) oraz mo liwoêci zapobiegania wojnom (ius contra bellum). W aêciwie do momentu powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych paƒstwom przys ugiwa o, chocia z pewnymi ograniczeniami, ius ad bellum. Obecnie Karta Narodów Zjednoczonych zakazuje wojny jako Êrodka rozstrzygania sporów mi dzynarodowych, dopuszczajàc groêb u ycia lub u ycie si y jedynie w przypadku samoobrony, bàdê na podstawie odpowiedniej rezolucji Rady Bezpieczeƒstwa w razie zagro enia pokoju i bezpieczeƒstwa na Êwiecie 1. Interwencja NATO w Kosowie w 1999 r. postawi a jednak na nowo problem potencjalnego konfliktu pomi dzy legalnoêcià wojny a jej moralnà legitymizacjà, poniewa z jednej strony podj tym dzia aniom brakowa o autoryzacji Rady Bezpieczeƒstwa, ale z drugiej celem ataku by o powstrzymanie masowych naruszeƒ praw cz owieka i zapobie enie humanitarnej katastrofie. Ramy i g ówny temat artyku u nie pozwalajà na szerszà analiz tego skomplikowanego zagadnienia. Skonstatujmy wi c jedynie, e problem mi dzynarodowoprawnej ochrony dóbr kultury jest w gruncie rzeczy nieistotny z punktu widzenia ius ad bellum, natomiast nabiera ogromnego znaczenia w sferze ius in bello. To, czy wojna jest legalna czy nielegalna, lub nawet szerzej rzecz ujmujàc s uszna czy nies uszna nie zwalnia stron walczàcych z obowiàzków przestrzegania norm traktatowych i zwyczajowych wynikajàcych z mi dzynarodowego prawa humanitarnego (ius in bello), w tym tak e w zakresie ochrony dóbr kultury 2. Zwróçmy te uwag na pewien moralny paradoks zwiàzany z problemem tak zwanej interwencji humanitarnej, szczególnie aktualny w l. 90. poprzedniego stulecia. Otó ka da wojna jest sama w sobie czymê sprzecznym z szeroko poj tà kulturà. JeÊli jednak uznaç, e celem interwencji humanitarnej jest powstrzymanie masowych naruszeƒ praw cz owieka oraz, e prawa te sà wyrazem elementarnego humanizmu, to nagle mamy do czynienia z wojnà prowadzonà w imi pewnych kulturalnych wartoêci 3. Podstawowym narz dziem prawnym majàcym zapewniç ochron dóbr kultury w czasie wojny jest Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego (zwana dalej konwencjà) wraz z Regulaminem wykonawczym do tej konwencji oraz Protokó o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze 14 maja 1954 r. 4 Nie jest to jedyne êród o mi dzynarodowej ochrony dóbr kultury, jednak e umowa ta jest êród em prawa, które w szczegó owy sposób odnosi si do zagadnienia ochrony kulturowej spuêcizny poprzednich pokoleƒ w czasie trwania wojny. Inne umowy mi dzynarodowe znajdujà oczywiêcie w takiej sytuacji zastosowanie, lecz jedynie pomocnicze i na zasadach ogólnych. Trzeba te dodaç, e mi dzynarodowe prawo humanitarne dotyczàce ochrony dóbr kultury w sytuacji konfliktu zbrojnego podlega sta emu rozwojowi. 26 marca 1999 r. uchwalono drugi protokó do Konwencji, ale z uwagi na niewielkà iloêç ratyfikacji (na dzieƒ 28 lipca 2003 r. 16 paƒstw) nie wszed on jeszcze w ycie 5. Na Êwiecie trwajà te stale prace dotyczàce tego tematu, podejmowane zarówno w wymiarze globalnym, jak i regionalnym. Dla przyk adu w dniach maja 2002 r. w Peru odby a si konferencja ekspertów z Ameryki Po udniowej pod has em Ochrona dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego: implementacja mi dzynarodowej regulacji na poziomie krajowym 6. JeÊli dodamy do tego wynikajàcy z konwencji system raportowania o stanie realizacji jej postanowieƒ, wówczas rzeczywiêcie trzeba stwierdziç, e omawiana dziedzina ma charakter dynamiczny i podlega sta emu rozwojowi 7. Wi kszoêç podstawowych aktów wspó czesnego prawa mi dzynarodowego publicznego nie pozostaje oboj tna wobec zagadnieƒ zwiàzanych z ochronà dziedzictwa kultury. Z tego punktu widzenia akty prawa mi dzynarodowego mo na podzieliç na dwie grupy. Pierwsze, które regulujà sprawy dziedzictwa kultury, traktujàc je, albo te poszczególne zwiàzane z nim zagadnienia, jako podstawowy przedmiot regulacji. Inne, cz stokroç êród a prawa mi dzynarodowego majàce zasadnicze znaczenie, odnoszà si do dziedzictwa kultury, formu ujàc jedynie ogólne i w zasadzie nie majàce praktycznego zastosowania postulaty. Oceniajàc regulacj zagadnieƒ dziedzictwa kultury w aktach prawa mi dzynarodowego o charakterze ogólnym, dostrzega si, jak wa nym i powszechnie docenianym jest ono zagadnieniem. 116

2 Niezwykle istotne jest okreêlenie przedmiotu ochrony 8. Dziedzictwo kultury to zespó myêli, uczuç, reakcji, jak te dóbr materialnych, przekazywanych przez poprzedników pokoleniom nast pnym. Zazwyczaj dziedzictwo to jest rozumiane pozytywnie i àcznie z dezyderatem, by by o utrzymane 9. Kultur zaê nale y rozumieç jako materialny i duchowy dorobek ludzkoêci, wytworzony w rozwoju spo eczno-historycznym 10. Dziedzictwo kultury sk ada si z dziedzictwa materialnego i niematerialnego, duchowego 11. W taki te sposób Tadeusz Kotarbiƒski dzieli poj cie kultury: na kultur duchowà, oznaczajàcà zdobycze o charakterze sublimacji psychiki i na kultur materialnà, obejmujàcà swà intencjà ogó zdobyczy zewn trznych, instrumentalnych 12. Kultura jest przeto podstawowym elementem ciàg oêci pokoleƒ 13. Nale y przy tym dà yç do jej ciàg ego rozwijania i utrwalania. Podstawà dla takiej dzia alnoêci winna byç doskona a znajomoêç przedmiotu zainteresowaƒ 14. Dziedzictwo kultury mo na rozpatrywaç w ró nym zakresie; wyró niaç dziedzictwo kultury danego narodu, dziedzictwo kultury, na które sk ada si wspólny dorobek narodów danego kontynentu, np. europejskie dziedzictwo kultury, czy te w najszerszym zakresie Êwiatowe dziedzictwo kultury 15. Dziedzictwo Êwiatowe, europejskie i narodowe sà ze sobà wzajemnie i ÊciÊle powiàzane. I tak polskie sk ada si na wspólne dziedzictwo europejskie, a to z kolei w ogromnym stopniu kszta tuje obraz Êwiatowego 16. Mo na zatem powiedzieç, i przedmiotem ochrony b dzie w aênie dziedzictwo kultury, przede wszystkim jednak w jego materialnej postaci. Tak rozumiane winno byç chronione wspólnym wysi kiem wszystkich paƒstw 17. W przypadku ochrony prawnej, atwiej jest zabezpieczaç spuêcizn materialnà. I to w aênie jà okreêliç mo emy jako dobra kultury 18. Dodaç nale y, i poj cie to zosta o wprowadzone do j zyka prawnego w aênie Konwencjà Haskà z 1954 r. W art. 1 stanowi ona, i za dobra kulturalne, bez wzgl du na ich pochodzenie oraz na osob ich w aêciciela uwa a si dobra ruchome lub nieruchome, które posiadajà wielkà wag dla dziedzictwa kulturalnego narodu. Sà to m.in. zabytki architektury, sztuki lub historii, zarówno religijne, jak Êwieckie, stanowiska archeologiczne, zespo y budowlane o znaczeniu historycznym lub artystycznym, dzie a sztuki, r kopisy, ksià ki i inne przedmioty majàce wartoêci artystyczne, historyczne lub archeologiczne, zbiory naukowe, archiwalia lub reprodukcje wy ej okreêlonych dóbr. Za dobra kultury uznawane sà tak e gmachy, których zasadniczym i stosowanym w praktyce przeznaczeniem jest przechowywanie lub wystawianie dóbr ruchomych takie, jak: muzea, biblioteki, archiwa, jak równie schrony przeznaczone do przechowywania dóbr kulturalnych ruchomych w razie konfliktu zbrojnego oraz oêrodki obejmujàce znacznà iloêç dóbr kulturalnych wymienionych powy ej, zwane oêrodkami zabytkowymi. Nie ma wàtpliwoêci co do faktu, e konflikt zbrojny jest realnym zagro eniem dla ruchomych i nieruchomych dóbr kultury znajdujàcych si na terenie obj tym dzia aniami wojennymi. Sposoby ochrony przewidziane Konwencjà Haskà z 1954 r. sà zró nicowane. Obok postulatów, które okreêliç mo na jako lex imperfecta, istniejà narz dzia prawne majàce na celu zachowanie dóbr kultury w stanie niepogorszonym podczas trwajàcego konfliktu zbrojnego. W myêl konwencji ochrona dóbr kulturalnych obejmuje opiek nad nimi oraz ich poszanowanie 19. Poszanowanie dóbr kultury polegaç ma na powstrzymaniu si od u ywania zabytków, ich bezpoêredniego otoczenia oraz Êrodków przeznaczonych do ochrony do celów, które mog yby wystawiç dobra na zniszczenie lub uszkodzenie w razie konfliktu zbrojnego, oraz na niepodejmowaniu wobec nich aktów nieprzyjacielskich 20. Zobowiàzania te mogà byç uchylone jedynie w przypadku, gdy wymaga tego w sposób kategoryczny koniecznoêç wojskowa 21. Paƒstwa strony zobowiàzujà si ponadto do zakazu dokonywania aktów kradzie- y, rabunku lub bezprawnego przyw aszczenia dóbr kulturalnych, jakàkolwiek przybra yby one form, jak równie zapobiegania aktom wandalizmu i zwalczania ich w razie potrzeby. Zobowiàzania obejmujà te powstrzymanie si paƒstw od stosowania rekwizycji wobec dóbr kulturalnych ruchomych po o onych na zaj tym terytorium, stosowania wszelkich Êrodków odwetu, wymierzonych przeciw dobrom kulturalnym oraz zapewnienie w czasie pokoju opieki nad dobrami kulturalnymi po o onymi na ich w asnym terytorium 22. Konwencja Haska z 1954 r. wyró nia dwa rodzaje obowiàzków obcià ajàcych okupanta. Sà to, z jednej strony, obowiàzki negatywne, polegajàce na koniecznoêci zaniechania dzia aƒ naruszajàcych dobra kultury na terenie okupowanym. Z drugiej zaê strony obowiàzki pozytywne, nakazujàce ochron dóbr kultury. Art. 5 konwencji stanowi, e paƒstwa strony, które okupujà w ca oêci lub w cz Êci obce terytorium, powinny w miar mo liwoêci popieraç wysi ki w aêciwych w adz narodowych terytorium okupowanego, majàce na celu zapewnienie opieki nad jego dobrami kulturalnymi i ich zachowanie. Je eli dla zachowania dóbr kulturalnych uszkodzonych przez dzia ania wojenne, konieczne jest podj cie natychmiastowych kroków, a w aêciwe w adze narodowe nie mogà ich podjàç, paƒstwo okupujàce ma obowiàzek uruchomienia w miar mo liwoêci Êrodków zaradczych w Êcis ej wspó pracy z tymi w adzami. PoÊród istotnych zagadnieƒ uj tych w konwencji na szczególnà uwag zas ugujà regulacje dotyczàce oznaczenia chronionych dóbr kultury, ochrony specjalnej, Mi dzynarodowego Rejestru Dóbr Kulturalnych Obj tych Ochronà Specjalnà oraz przechowywania i transportu dóbr kultury 23. Konwencja przewiduje szczególne oznaczenie dla dóbr kultury. Znak rozpoznawczy ma u atwiç ich identyfikacj. Jest nim tarcza herbowa skierowana 117

3 ostrzem w dó, podzielona wzd u przekàtnych na cztery pola, dwa b kitne i dwa bia e. Ostrze tarczy tworzy jeden z kàtów b kitnego kwadratu, nad nim znajduje si b kitny trójkàt, a po bokach trójkàty bia- e. Znaku u ywa si bàdê pojedynczo, bàdê w uk adzie trójkàtnym, z jednà tarczà u do u. Takie oznaczenia mo na spotkaç przy wejêciach do nieruchomych dóbr kulturalnych obj tych ochronà specjalnà. Ochrona specjalna zostaje przyznana obiektom wpisanym do Mi dzynarodowego Rejestru Dóbr Kulturalnych Obj tych Ochronà Specjalnà. Sà one uznawane za nietykalne. NietykalnoÊç polega na powstrzymaniu si od wszelkich aktów nieprzyjacielskich skierowanych przeciw nim oraz od u ytkowania ich oraz otoczenia do celów wojskowych. Mi dzynarodowy Rejestr Dóbr Kulturalnych Obj tych Ochronà Specjalnà prowadzony jest przez dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO), a jego kopie przesy ane sà sekretarzowi generalnemu ONZ oraz paƒstwom stronom konwencji. Przewidziana jest równie odpowiednia procedura dotyczàca wpisu do rejestru oraz wykreêlenia z niego oêrodków zabytkowych, innych dóbr kulturalnych nieruchomych oraz schronów przeznaczonych dla przechowywania ruchomych dóbr kultury podczas konfliktu zbrojnego, po- o onych na terytorium paƒstwa strony. Regulacja obejmuje równie instytucj sprzeciwu wpisania dobra kultury do rejestru. Dobra kultury korzystajàce z ochrony specjalnej oraz Êrodki transportowe przeznaczone wy àcznie do ich przewozu opatrzone sà przywilejem nietykalnoêci wobec zaj cia, zdobyczy i upu. Konwencja reguluje równie kwesti transportu pod ochronà specjalnà, w wypadkach nag ych oraz przewozu dóbr kultury za granic. Transport pod ochronà specjalnà, który kieruje si do innego kraju obliguje paƒstwo, na którego terytorium dobra kultury b dà przechowywane, aby jako depozytariusz, zapewni o im opiek, co najmniej równà tej, jakà otacza w asne o podobnym znaczeniu oraz aby zwróci o depozyt po zakoƒczeniu konfliktu. Jego zwrot nastàpiç powinien w ciàgu szeêciu miesi cy od daty z o enia odnoênej proêby. Ponadto w czasie wszelkich operacji transportowych oraz w czasie pobytu na terytorium obcego paƒstwa dobra kulturalne sà wy àczone z wszelkiego rodzaju zaj cia. Dysponowaç nimi nie mo e ani deponent, ani depozytariusz. Je eli jednak wymaga tego bezpieczeƒstwo dóbr kulturalnych, depozytariusz za zgodà deponenta mo e zarzàdziç przewiezienie ich na terytorium kraju trzeciego. Niezwykle wa ne jest równie zagadnienie wywozu dóbr kultury, do którego dojêç mo e w wyniku konfliktu zbrojnego. Konwencja stanowi, e jej sygnatariusze zobowiàzujà si do zapobiegania wywozowi dóbr kulturalnych z terytoriów okupowanych przez siebie oraz zabezpieczenia dóbr wwiezionych na swoje terytorium, a pochodzàcych bezpoêrednio lub po- Êrednio z terytorium okupowanego. Zabezpieczenie b dzie zastosowane bàdê z urz du przy wwozie, bàdê te jeêli to nie nastàpi o na proêb zainteresowanych w adz. Ponadto paƒstwa strony konwencji zobowiàzujà si po zakoƒczeniu dzia aƒ wojennych do zwrotu dóbr kultury, które znalaz y si na ich terytorium, a dobra te nie b dà mog y byç zatrzymane tytu em odszkodowaƒ wojennych. Poza tym paƒstwo strona, która mia a obowiàzek zapobiec wywozowi dóbr kulturalnych z okupowanego przez siebie terytorium, powinna wyp aciç odszkodowanie tym, którzy weszli w posiadanie dóbr kulturalnych w dobrej wierze, a które podlegajà zwrotowi. Istotnym problemem jest powszechnoêç obowiàzywania konwencji, gdy stanie si ona skutecznym narz dziem ochrony dóbr kultury tylko wtedy, gdy b dzie êród em prawa powszechnie przyj tym i przestrzeganym 24. Art. 18 konwencji, dotyczàcy jej zastosowania, wskazuje, e z wyjàtkiem postanowieƒ, które powinny wejêç w ycie ju w czasie pokoju, b dzie stosowana w razie wojny wypowiedzianej lub jakiegokolwiek innego konfliktu zbrojnego, nawet jeêli stan wojny nie zosta uznany przez jednego lub wi cej uczestników konfliktu. Dla okreêlenia w aêciwoêci konwencji niezb dne jest zdefiniowanie terminów wojna i konflikt zbrojny oraz zastanowienie si, czy sà one synonimami, czy te ich zakres poj ciowy jest ró ny. Wojn nale y rozumieç jako stan walki or nej mi dzy paƒstwami i jako przeciwstawienie stanowi pokoju 25. Jednak e szereg sytuacji konfliktowych we wspó czesnym Êwiecie nie odpowiada tej definicji i dlatego znajduje zastosowanie szersze poj cie konfliktu zbrojnego, które zosta o u yte w tytule i w samym tekêcie konwencji. Konwencja powinna byç stosowana we wszystkich przypadkach okupacji, bàdê ca ego terytorium jednej ze stron, bàdê jego cz Êci, nawet je eli nie wyst puje aden zbrojny opór. Ponadto paƒstwa b dàce stronami konwencji pozostanà zwiàzane nià w swoich wzajemnych stosunkach, nawet je eli jedno z paƒstw bioràcych udzia w konflikcie nie jest jej stronà. B dà ponadto nià zwiàzane równie w stosunku do tego paƒstwa, o ile oêwiadczy ono, e przyjmuje postanowienia konwencji, i o ile je stosuje. Z punktu widzenia zagro enia dóbr kultury znajdujàcych si na terenie Iraku, w czasie trwajàcego tam konfliktu zbrojnego, powstaje jednak e inny, zasadniczy problem. Polega on na tym, i niektórzy uczestnicy konfliktu nie sà stronami uczestnikami Konwencji Haskiej z 1954 r. Dotyczy to Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej oraz Wielkiej Brytanii 26. Przyczyn takiego stanu mo na si z atwoêcià domyêlaç. Polityka mocarstwowa USA w praktyce realizowania by a mi dzy innymi w ten sposób, e paƒstwo to stara o si zwiàzaç tylko takimi umowami mi dzynarodowymi, które by yby dla niego bezwzgl dnie korzystne, albo do zwiàzania si którymi w pewnych okolicznoêciach by o zmuszone 27. W wyniku takiej polityki mi dzynarodowej paƒstwo, które nie jest ograniczone treêcià prawa mi dzynarodowego w takim zakresie jak inne paƒstwa, ma szersze 118

4 PRAWO I PRAKTYKA spektrum dzia ania bez nara ania si na zarzut amania prawa. Jednak e zaznaczyç nale y, e inne strony uczestniczàce w konflikcie ratyfikowa y Konwencj Haskà z 1954 r. Stronami uczestnikami konwencji sà m.in. Polska, Australia oraz sam Irak 28. Powy sza sytuacja prawna jest niezwyk ym zagro eniem dla bezcennych dóbr kultury, które w chwili rozpocz cia wojny znajdowa y si na terytorium Iraku. Powstaje przeto pytanie, czy niektóre spoêród norm zawartych w Konwencji Haskiej z 1954 r. sta y si normami zwyczaju mi dzynarodowego i dzi ki temu generalnie obowiàzujà wszystkie paƒstwa na Êwiecie. Równie w innych umowach mi dzynarodowych, m.in. w tych o charakterze ogólnym, zawarte sà zapisy o koniecznoêci przedsi wzi cia wspólnych kroków dla ochrony Êwiatowego dziedzictwa kulturalnego, b dàcego spuêciznà, którà zachowaç nale y w jak najlepszym stanie dla przysz ych pokoleƒ 29. I z tej strony mo na rozpatrywaç obowiàzki tych paƒstw, które nie sà stronami Konwencji Haskiej z 1954 r. Z przyk adami grabie czej dzia alnoêci, której sprzyja zamieszanie wojenne, mo na si spotkaç w aênie przy okazji konfliktu zbrojnego w Iraku. Skandalicznym wydarzeniem by o splàdrowanie przez nieznanych sprawców muzeum w Bagdadzie. Bezcenne zbiory uleg y rozgrabieniu 30. Straty w zasobach dóbr kultury zosta y odnotowane ju podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r., jednak e nie by y one tak znaczne. W adze Iraku jeszcze przed konfliktem zbrojnym wspó pracowa y z UNESCO w zakresie odszukiwania i ratowania zagubionych dóbr kultury. UNESCO poêredniczy o w kontaktach z poszczególnymi muzeami, domami aukcyjnymi, ICOM em oraz INTERPOL em 31. Oczywistym jest, i na terytorium Iraku znajdujà si, a mo e ju tylko znajdowa y, niezwyk e zabytki, upami tniajàce histori Mezopotamii, a póêniej dokumentujàce rozwój islamu, znajdujàce si w miejscach cz sto wspominanych w PiÊmie Âwi tym. Równie êród a kszta towania si prawa, takie jak tablice ze s ynnym Kodeksem Hamurabiego, znajdowa y si na terenie Iraku. Konwencja Haska z 1954 r. nie by a pierwszà regulacjà przedmiotowego zagadnienia. W samej swej treêci odnosi si ona do wczeêniejszych aktów prawnych prawa mi dzynarodowego, dotyczàcych ochrony zabytków takich, jak: konwencje haskie z dnia 29 lipca 1899 r. i z dnia 18 paêdziernika 1907 r. oraz Paktu Waszyngtoƒskiego (Pakt Roericha) z dnia 15 kwietnia 1935 r. o ochronie instytucji artystycznych i naukowych oraz zabytków historycznych 32. W systemie mi dzynarodowej ochrony dóbr kultury du e znaczenie ma równie konwencja dotyczàca utworzenia UNESCO, uchwalona w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. i zainicjowana przez t organizacj Konwencja w sprawie ochrony Êwiatowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyj ta w Pary u dnia 16 listopada 1972 r. 33 Po doêwiadczeniach II wojny Êwiatowej i jej destrukcyjnym wp ywie na dziedzictwo kultury wielu narodów, uznano i stwierdzono w niej, e ochrona na szczeblu krajowym bywa cz stokroç niewystarczajàca i konieczne jest zaanga owanie spo ecznoêci mi dzynarodowej w realizacj wspólnego celu, jakim jest ochrona dziedzictwa kultury Êwiatowej 34. Jednak e przewidziany przez te konwencje system ochrony ma charakter ogólny, przez co nale y rozumieç, e znajduje zastosowanie w ka dej sytuacji, nie tylko podczas konfliktu zbrojnego, tak jak to zapisano w przypadku Konwencji Haskiej z 1954 r. W razie podejmowania prób nielegalnego wywiezienia zrabowanych wczeêniej w Iraku dóbr kultury zastosowanie b dzie równie mia a Konwencja dotyczàca Êrodków w zmierzajàcych do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu w asnoêci dóbr kultury, sporzàdzona w Pary u dnia 17 listopada 1970 r., której równie Irak jest stronà 35. Jest ona podstawowym Êrodkiem s u àcym walce z nielegalnym handlem zabytkami, pozyskanymi w wyniku dzia alnoêci przest pczej. TreÊç aktów prawa mi dzynarodowego, zw aszcza tych, które sà wià àce dla Polski, ma bezpoêredni wp yw na kszta t prawa wewn trznego. Postanowienia wy ej wskazanych konwencji znajdujà swe odbicie i potwierdzenie przede wszystkim w ustawach, b dàcych podstawowym êród em powszechnie obowiàzujàcego polskiego systemu prawnego. I tak Konwencja Haska z 1954 r. stworzy a nie tylko poj cie i definicj dobra kultury, ale równie wp yn a bezpoêrednio na uj cie, w rozdziale XVI kodeksu karnego (przest pstwa przeciwko pokojowi, ludzkoêci oraz przest pstwa wojenne), dwóch przest pstw 36. Art. 125 k.k. stanowi, e kto na obszarze okupowanym, zaj tym lub na którym toczà si dzia ania zbrojne, naruszajàc prawo mi dzynarodowe, niszczy, uszkadza lub zabiera dobro kultury, podlega karze pozbawienia wolnoêci od roku do lat dziesi ciu. Je eli zaê czyn dotyczy dobra majàcego szczególne znaczenie dla kultury, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoêci na czas nie krótszy od lat trzech. Artyku k.k. mówi, i karze pozbawienia wolnoêci do lat trzech podlega ten, kto w czasie dzia aƒ zbrojnych u ywa niezgodnie z prawem mi dzynarodowym znaku ochronnego dla dóbr kultury 37. Problem stosowania tych przepisów àczy si z zagadnieniem terytorialnego obowiàzywania ustawy karnej 38. Powszechne obowiàzywanie, a zw aszcza ÊwiadomoÊç spo eczna i znajomoêç przepisów zawartych w konwencji, których celem jest dostarczenie Êrodków i instrumentów ochrony dóbr kultury, sà niezwykle wa ne. Dobra kulturalne podczas licznych konfliktów zbrojnych doznawa y powa nych szkód. W nast pstwie rozwoju techniki wojennej grozi im coraz cz Êciej zupe ne zniszczenie. Preambu a konwencji stanowi, i szkody wyrzàdzone dobrom kulturalnym, do jakiegokolwiek nale a yby one narodu, stanowià uszczerbek w dziedzictwie ca ej ludzkoêci, gdy ka dy naród ma swój udzia w kszta towaniu 119

5 kultury Êwiatowej, a stan jej zachowania ma wielkie znaczenie dla ca ego Êwiata. Nale y zatem zapewniç temu dziedzictwu powszechnà ochron mi dzynarodowà. Kroki w tym kierunku powinny byç podejmowane ju w okresie pokoju, i to nie tylko na wypadek konfliktu zbrojnego, lecz równie dla zabezpieczenia ich przed zniszczeniem w innych okolicznoêciach. Prof. dr hab. Jerzy Zajad o, prawnik, specjalista w zakresie prawa mi dzynarodowego. Jest kierownikiem Zak adu Praw Cz owieka Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdaƒskiego. Mgr Kamil Zeidler, prawnik, jest asystentem w Katedrze Teorii Paƒstwa i Prawa Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdaƒskiego. Prowadzi zaj cia z zakresu prawnej ochrony dziedzictwa kultury ze studentami historii sztuki Uniwersytetu Gdaƒskiego. Przypisy 1. Dz.U. z 1947 r. nr 23, poz. 90 ze zm. 2. Szerzej na ten temat por. klasycznà ju dzisiaj pozycj amerykaƒskiego filozofa moralnoêci W. Walzera, Just and Unjust Wars, New York J. Habermas okreêli to zjawisko wojnà bestialstwa z humanizmem Bestialität und Humanität, Die Zeit, 1999, nr 18 z dn Dz.U. z 1957 r. nr 46, poz Konwencja wesz a w ycie dnia 7 sierpnia 1956 r., a przez Polsk zosta a ratyfikowana dnia 6 sierpnia 1956 r. i zacz a obowiàzywaç od dnia 6 listopada 1956 r.; historia powstania Konwencji zob.: S. Nahlik, Grabie dzie sztuki. Rodowód zbrodni mi dzynarodowej, Wroc aw 1958, s. 339 i n.; w 1999 r. zosta stworzony przez UNESCO Drugi Protokó do tej Konwencji, który nie zosta przez Polsk jak dotàd ratyfikowany. 5. Szerzej na ten temat zob. J. M. Henckkaerts, New Rule for the protection of cultural property in armed conflict, International Review of the Red Cross, 1999, nr 835, s J. Hladik, Protection of cultural property during hostilities: Meeting of experts in Latin America, International Review of the Red Cross, 2002, nr 847, s Szerzej na ten temat: J. Hladik, Reporting system under the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Ewent. of Armed Conflict, International Review of the Red Cross, 2000, nr 840, s S. Nahlik, op.cit., s. 347 i n. 9. W. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978, s. 82 i n. 10. S ownik wyrazów obcych, Warszawa 1962, s G.L. Seidler, W poszukiwaniu naczelnej idei, Lublin 2002, s. 15; P. Dobosz, Poj cie dziedzictwa kulturowego i jego znaczenie dla dzia aƒ polskiej administracji publicznej wobec integracji europejskiej, Ochrona Zabytków, 2002, nr 2, s. 121 i n. 12. T. Kotarbiƒski, SprawnoÊç i b àd, Warszawa 1970, s M. Szyszkowska, Prawo i pomniki, Gazeta Sàdowa, 1996, nr 19z dn ; 1997, nr 1 z dn ; autorka powo uje si ponadto na G. Radbrucha, który jak pisze domaga si uêwiadomienia spo eczeƒstwu, i celem nadrz dnym jest tworzenie i wspó tworzenie Êwiata kultury. Zwróçmy przy okazji uwag, e dla Radbrucha prawo w ogóle by o zjawiskiem ze Êwiata kultury szerzej na ten temat ostatnio H. Durth, Der Kampf gegen Unrecht. Gustav Radbruchs Teorie eines Kulturverfassunsrech, Baden-Baden T. Kotarbiƒski, op.cit., s. 40 i n. Co prawda autor uwagi swe odnosi do nauki, lecz mo na zastosowaç tu analogi w stosunku do kultury i sztuki. 15. Przyk adem regulacji regionalnych w ramach kontynentu europejskiego sà mi dzy innymi: Europejska konwencja kulturalna, sporzàdzona w Pary u dnia 19 grudnia 1954 r. (Dz.U. z 1990 r., nr 8, poz. 44), Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), uchwalona w La Valetcie dnia 16 stycznia 1992 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 120, poz. 564) oraz nieobowiàzujàce jeszcze w Polsce Europejska konwencja o przest pstwach przeciwko w asnoêci kulturalnej, podpisana w Delfach dnia 23 czerwca 1985 r. i Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego w Europie, podpisana w Granadzie dnia 3 paêdziernika 1985 r.; i odpowiednio dla Ameryki: Convention on the Protection of Archeological, Historical, and Artistic Heritage of the American Nations (Convention of San Salvador 16 June 1976). 16. J. Pruszyƒski, Dziedzictwo kultury polski. Jego straty i ochrona prawna, Kraków 2001,t. I, s. 55 i n.; zob. te : o europejskiej to samoêci kulturowej traktuje: Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycznych Êrodków przekazu w kszta towaniu to samoêci na rodowej i jednoczeniu Europy, B. Dziemidok (red.), Gdaƒsk Przedmiot ochrony innymi s owy: dobro kultury, dzie o sztuki, zabytek; zob. te : A. Gerecka- o yƒska, W kwestii definicji dobra kultury i dzie a sztuki, Prokuratura i Prawo, 1999, nr 9, s. 104 i n. 18. W artykule niniejszym poj cia dobro kulturalne i dobro kultury u ywa si zamiennie. 19. Artyku 2 Konwencji. 20 Artyku 4 Konwencji. 21. Szerzej na temat poj cia koniecznoêç wojskowa zob. J. Hladik, The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Ewent of Armed Conflict and the notion of militiary necessity, International Revue of the Red Cross, 1999, nr 835, s Artyku 3 Konwencji. 23. S. Nahlik, op.cit., s. 352 i n.; M. Gàska, A. Ciupiƒski, Mi dzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, Warszawa 2001, s. 74 i n. 24. S. Nahlik, op.cit., s. 329 i n. 25 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo mi dzynarodowe publiczne, Warszawa 1997, s. 381; zob. te : H. Abtahi, The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict: The Practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Harvard Human Rights Journal, 2001, t. 14, Spring. 26. PoÊród stu pi ciu paƒstw stron Konwencji Haskiej z 1954 r. nie odnajdujemy ani Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej, ani te Wielkiej Brytanii; zob.: /hague/html_eng/page9.shtml (stan na dzieƒ ). 27. Te umowy mi dzynarodowe, które sà dla USA bezwzgl dnie korzystne, dajàce pozycje dominujàcà, by y tworzone lub chocia inicjowane przez USA w aênie; zob.: L. Pastusiak, Dyplomacja Stanów Zjednoczonych, Toruƒ Strona internetowa: /html_eng /page9.shtml (z ). 29. Na przyk ad umowy konstytuujàce organizacje mi dzynarodowe, ale nie tylko êród a prawa mi dzynarodowego powszechnie obowiàzujàcego, gdy znaczenie majà równie takie akty jak np. Final Communiqué of the NATO Partnership for Peace Conference on Cultural Heritage Protection in Wartime and in State of Emergency, Cracow, June C. Reichel, M.J. Larson, J.E. Peters, Utracony Êwiat, National Geographic (edycja polska), 2003, nr 7; i wskazane tam êród a internetowe. 120

6 PRAWO I PRAKTYKA 31. ICOM International Council of Museums; INTERPOL International Criminal Police Organization. 32. S. Nahlik, op.cit., s. 189 i n.; H. Nieç, Ojczyzna dzie a sztuki. Mi dzynarodowa ochrona integralnoêci narodowej spuêcizny kulturalnej, Warszawa 1980, s. 51 i n.; M. Gàska, A. Ciupiƒski, op. cit., s. 73 i n. 33. Dz.U. z 1958 r. nr 63, poz. 311; Dz.U. z 1976 r. nr 32, poz J. Pruszyƒski, Dziedzictwo kultury..., t. II, s. 196 i n.; M. Swarczyƒska, Lista Êwiatowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego (w:) K. Paw owska, M. Swarczyƒska, Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarzàdzanie i partycypacja spo eczna, Kraków 2002, s Dz.U. z 1974 r. nr 20, poz Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553), wszed w ycie dnia 1 wrzeênia 1998 r.; artyku 28 Konwencji stanowi, e umawiajàce si strony zobowiàzujà si powziàç w ramach swoich systemów prawa karnego wszelkie konieczne Êrodki, a eby osoby, które dopuêci y si naruszenia niniejszej Konwencji lub nakaza y jej naruszenie, by y bez wzgl du na swoje obywatelstwo Êcigane i dosi gni te sankcjami karnymi lub dyscyplinarnymi; zob. te : S. Nahlik, op.cit., s oraz 393 i n. 37. Mo e to mieç zastosowanie w sytuacji, gdy strona konfliktu zbrojnego pragnie ukryç i ochroniç pod znakiem dobra kultury obiekt wojskowy. 38. Zob.: art. 5 i 6 k.k. THE LEGAL PROTECTION OF HISTORICAL MONUMENTS IN CASE OF WAR The protection of cultural property at the time of an armed conflict comprises an extremely essential problem. International law foresees detailed guidelines concerning this issue in its Convention on the protection of cultural property in the case of an armed conflict, the Executive rules to this convention and the Protocol on the protection of cultural property in case of an armed conflict, signed at The Hague on 14 May These documents list the instruments and legal institutions protecting historical monuments during this particularly dangerous time. From the practical viewpoint, particular importance is attached primarily to a detailed definition of the object of protection. The instruments of protection include the specially noteworthy special protection, the International Register of Cultural Property under Special Protection, as well as the storage and transport of cultural property. Apart from the above mentioned detailed rules, which have not as yet been accepted by all countries, cultural property is protected according to assorted general principles. International law indubitably exerts direct impact on the contents of domestic law. Nonetheless, importance should be attached not only to law, but also to suitable social policies which ought to focus universal awareness on the necessity of preserving material cultural heritage for successive generations. 121

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5411 Poz. 789 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granic Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym. Dziennik Ustaw Nr 115 7409 Poz. 998 i 999 4) nazwisko i imi lub nazw uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzib oraz kod kraju, 5) okreêlenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr Poz. 400 UMOWA

Monitor Polski Nr Poz. 400 UMOWA Monitor Polski Nr 23 933 Poz. 400 400 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Uzbekistanu o mi dzynarodowych przewozach drogowych, sporzàdzona w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów check.hager Check.hager strona do weryfikacji autentycznoêci produktu Plaga fa szowania produktów rozprzestrzenia si na

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zwana dalej Konwencją Waszyngtońską lub

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Autor: Łukasz Sobiech Czy urzędnik zawsze zapłaci za błąd? Zamierzam dochodzić odszkodowania za błędne decyzje administracyjne spowodowane opieszałością

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA EUROPEJSKA. o wa nych mi dzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszàcych (AGTC),

UMOWA EUROPEJSKA. o wa nych mi dzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszàcych (AGTC), 50 UMOWA EUROPEJSKA o wa nych mi dzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszàcych (AGTC), sporzàdzona w Genewie dnia 1 lutego 1991 r. 1) Przek ad UMOWA EUROPEJSKA o wa nych mi

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych WYKAZ WSZYSTKICH KLAUZUL SPECJALNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WZORU UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU MARIE CURIE W RAMACH REALIZACJI SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007-2013) SPIS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100. TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100. TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100 TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA 838 Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu singapurskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... XIII XVII XIX XXI Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Uwagi terminologiczne... 1 1 2. Elementy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż

Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 TREÂå: Poz.: UMOWY MI DZYNARODOWE: 119 Umowa mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Hongkongu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie z dnia 05.10.2012r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA NR 16. sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego

KONWENCJA NR 16. sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego Dz.U.04.166.1735 KONWENCJA NR 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z dnia 26 lipca 2004 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW NR 29/2004 Dotyczy: petycji przekazanych do wiadomości Komisji Niniejszym przekazujemy streszczenie dwóch petycji (nr 434/2004 i 437/2004)

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo