ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt dochodzi do punktu W punkcie granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt dochodzi do punktu , od którego rozpocz to opis. Podstrefa Olecko (6,3108 ha) Kompleks Augustowska Obr b Olecko 2 ark. mapy , , Granica biegnie od punktu w kierunku pó nocno-zachodnim i przez punkt dochodzi do punktu W tym miejscu granica za amuje si w kierunku pó nocno-wschodnim i w linii prostej dochodzi do punktu , w którym za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i dochodzi do punktu Nast pnie granica za amuje si w kierunku pó nocno-zachodnim i dochodzi do punktu , po czym ponownie za amuje si w kierunku pó nocno-zachodnim, dochodzi do punktu , nast pnie za amuje si w kierunku po udniowo-zachodnim i dochodzi do punktu W tym punkcie granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i dochodzi do punktu , po czym skr ca w kierunku po udniowo-zachodnim i dochodzi do punktu W tym punkcie granica za- amuje si w kierunku pó nocno-zachodnim i poprzez punkty: , , p, , , , dochodzi do punktu W tym punkcie granica za amuje si w kierunku pó nocno-wschodnim i dochodzi do punktu , w którym skr ca w kierunku pó nocno-zachodnim i dochodzi do punktu W punkcie granica za amuje si w kierunku pó nocno- -wschodnim i linià amanà poprzez punkty: , , , , , i dochodzi do punktu , po o onego na pó nocnym skraju opisywanego terenu. W punkcie granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i poprzez punkty: p, p, i p dochodzi do punktu p. W tym punkcie granica skr ca pod kàtem prostym w kierunku po udniowo-zachodnim i w linii prostej dochodzi do punktu p, w którym zmienia kierunek na po udniowo-wschodni i biegnie wzd u linii prostej do punktu W punkcie granica zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu , w którym skr ca w kierunku po udniowym i dochodzi do punktu , od którego rozpocz to opis. 11 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza sk adanego w post powaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych dzia alnoêci Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach cz onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych dzia alnoêci (Dz. U. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864) zarzàdza si, co nast puje: 1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia ami administracji rzàdowej szkolnictwo wy sze oraz oêwiata i wychowanie, na podstawie 1 ust. 2 pkt 3 i 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866) Ustala si wzór formularza sk adanego w post powaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania dzia alnoêci w Rzeczypospolitej Polskiej, wymienionych w za àczniku do ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach cz onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych dzia alnoêci. 2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, stanowi za àcznik do rozporzàdzenia. 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz onkostwa w Unii Europejskiej. Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ybacka

2 Dziennik Ustaw Nr 2 35 Poz. 11 Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 11) WZÓR

3 Dziennik Ustaw Nr 2 36 Poz. 11

4 Dziennik Ustaw Nr 2 37 Poz. 11

5 Dziennik Ustaw Nr 2 38 Poz. 11

6 Dziennik Ustaw Nr 2 39 Poz Instrukcja wype niania wniosku (cz Êci A) Wniosek wype nia si w j zyku polskim, czytelnie (np. pismem drukowanym), czarnym lub niebieskim kolorem. Je eli dana rubryka nie dotyczy wnioskodawcy, nale- y w jej polu umieêciç kresk. W cz Êci III: 1) w pkt 1 je eli to mo liwe, nale y do àczyç informacj o programie kszta cenia; 2) w pkt 2 je eli to mo liwe, nale y do àczyç informacj o programie szkolenia; 3) pkt 4 ust. 1 wype nia si, je eli dokument potwierdzajàcy uprawnienia do podejmowania lub wykonywania danej dzia alnoêci jest wydawany w paƒstwie wnioskodawcy z urz du lub na proêb wnioskujàcego. 2. Wykaz dokumentów, które nale y do àczyç do wniosku (cz Êci A): 1) kserokopia dokumentu potwierdzajàcego to samoêç, wydanego w paƒstwie wnioskodawcy; 2) kserokopie, wraz z t umaczeniem na j zyk polski dokonanym przez t umacza przysi g ego: a) dyplomu, Êwiadectwa lub innego dokumentu potwierdzajàcego posiadane wykszta cenie, b) dyplomu, Êwiadectwa lub innego dokumentu potwierdzajàcego ukoƒczone szkolenie, c) Êwiadectwa lub innego dokumentu potwierdzajàcego doêwiadczenie zawodowe, w którym zawarta jest informacja o miejscu pracy, rodzaju wykonywanej dzia alnoêci, d ugoêci okresu wykonywania dzia alnoêci, rodzaju stosunku prawnego, w ramach którego dzia alnoêç by a wykonywana, wymiarze czasu pracy oraz zajmowanym stanowisku, d) dokumentu wydanego w paƒstwie wnioskodawcy przez upowa nionà instytucj, który potwierdza uprawnienia wnioskodawcy do podejmowania lub wykonywania danej dzia alnoêci w paƒstwie wnioskodawcy; dokument sk ada si w przypadku, gdy jest on wydawany w paƒstwie wnioskodawcy z urz du lub na proêb wnioskujàcego, e) zaêwiadczenia o uznaniu kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania danej dzia alnoêci wydanego przez w aêciwy organ w innych paƒstwach cz onkowskich Unii Europejskiej; 3) t umaczenie na j zyk polski nazwy dzia alnoêci dokonane przez t umacza przysi g ego. Orygina y dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, przedk ada si w aêciwemu organowi wy àcznie do wglàdu. Informacji na temat uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania dzia alnoêci w Rzeczypospolitej Polskiej udziela: BIURO UZNAWALNOÂCI WYKSZTA CENIA I WYMIANY MI DZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, Warszawa, telefon (00 48) 22/ , faks: (00 48) 22/ , strona internetowa:

7 Dziennik Ustaw Nr 2 40 Poz. 11

8 Dziennik Ustaw Nr 2 41 Poz. 11 i 12 Instrukcja wype niania cz Êci B Cz Êç B wype nia si, w ca oêci lub w cz Êci, w przypadku, gdy przepisy aktów prawnych innych ni ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach cz onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych dzia alnoêci uzale niajà podj cie lub wykonywanie dzia alnoêci od postawy etycznej lub nieznajdowania si w stanie odpowiadajàcym w Rzeczypospolitej Polskiej upad oêci lub w toku post powania o og oszenie upad oêci albo przewidujà mo liwoêç zakazu wykonywania okreêlonej dzia alnoêci lub zawodu, zawieszenia prawa jego wykonywania, skreêlenia z listy osób uprawnionych do wykonywania zawodu lub zajmowania okreêlonego stanowiska, na podstawie orzeczenia sàdu lub w wyniku post powania dyscyplinarnego, od przed o enia opinii bankowej do stwierdzenia sytuacji finansowej lub od przed o enia dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialnoêci cywilnej lub podobnego w skutkach innego ubezpieczenia. 1. W cz Êci I nale y wpisaç dane zawarte w dokumencie potwierdzajàcym to samoêç wnioskodawcy. 2. W cz Êci II nale y do àczyç kserokopie wymaganych dokumentów oraz wpisaç znak x w odpowiednim polu: 1) w pkt 1, je eli w paƒstwie wnioskodawcy nie sà wydawane dokumenty, o których mowa w tych punktach, nale y do àczyç kserokopi dokumentu potwierdzajàcego z o enie przez wnioskodawc oêwiadczenia w formie i trybie okreêlonych przez przepisy tego paƒstwa lub paƒstwa, z którego wnioskodawca pochodzi lub przybywa; w przypadku gdy brak jest takich przepisów, nale y do àczyç oêwiadczenie wnioskodawcy z o one w formie pisemnej z podpisem po- Êwiadczonym przez notariusza oraz oêwiadczenie, e wnioskodawca zna treêç przepisu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach cz onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych dzia alnoêci; 2) w pkt 1 i3 nale y do àczyç dokumenty wystawione nie póêniej ni trzy miesiàce przed ich z o eniem; 3) w pkt 4 nale y do àczyç kserokopi dokumentu potwierdzajàcego inne istotne informacje dla w aêciwego organu niezb dne do podj cia decyzji o uznaniu kwalifikacji. Kserokopie dokumentów nale y z o yç wraz z t umaczeniem na j zyk polski, dokonanym przez t umacza przysi g ego. Orygina y dokumentów przedk ada si w aêciwemu organowi wy àcznie do wglàdu. 12 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie okreêlenia akredytowanych jednostek certyfikujàcych oraz akredytowanych laboratoriów badawczych Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 2 paêdziernika 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciek ych i biopaliwach ciek ych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie okreêla: 1) akredytowane jednostki certyfikujàce uprawnione do wydawania Êwiadectw jakoêci biokomponentów; 2) akredytowane jednostki certyfikujàce uprawnione do wykonywania badaƒ jakoêciowych biokomponentów; 1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia em administracji rzàdowej rynki rolne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia- ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). 3) akredytowane laboratoria badawcze uprawnione do wykonywania badaƒ jakoêciowych biokomponentów. 2. Akredytowanà jednostkà certyfikujàcà, o której mowa w 1 pkt 1, jest Wojskowy OÊrodek Badawczo-Rozwojowy S u by Materia ów P dnych i Smarów w Warszawie Pracownia Certyfikacji i Normalizacji Wojskowego OÊrodka Badawczo-Rozwojowego S u by Materia ów P dnych i Smarów. 3. Akredytowanà jednostkà certyfikujàcà, o której mowa w 1 pkt 2, jest Wojskowy OÊrodek Badawczo-Rozwojowy S u by Materia ów P dnych i Smarów w Warszawie Laboratorium Zak adów Badawczych. 4. Akredytowanymi laboratoriami badawczymi, o których mowa w 1 pkt 3, sà:

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 1396 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 96 6288 Poz. 817 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2005 r.

Dziennik Ustaw Nr 96 6288 Poz. 817 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 96 6288 Poz. 817 817 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 23 1414 Poz. 225 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 23 1414 Poz. 225 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 23 1414 Poz. 225 225 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko y i placówki dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 50 4604 Poz. 400 400 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreêlenia szkó i wypadków,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 4 198 Poz. 17 17 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorzàdowych 361 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216

Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216 Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216 2. Wyroby ceramiczne niespe niajàce wymagaƒ niniejszego rozporzàdzenia mogà byç wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych 1911 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ.

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla cele, zasady i formy ochrony przyrody ywej i nieo ywionej oraz krajobrazu. Art. 2. 1. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1275 Poz. 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1275 Poz. 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1275 Poz. 208 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów i iloêci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie

Bardziej szczegółowo