REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH W SIECI REKLAMOWEJ PIXAD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH W SIECI REKLAMOWEJ PIXAD"

Transkrypt

1 REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH W SIECI REKLAMOWEJ PIXAD 1 DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy Regulamin Emisji Reklam regulujący wszelkie czynności związane ze składaniem i realizacją zamówień na realizację Kampanii Reklamowych w Sieci PIXAD. 2. Organizator PixAd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 71, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł. 3. Sieć PIXAD sieć reklamowa skupiająca grupę witryn, posługująca się wspólną technologią serwowania reklam typu In-Image zorganizowana w systemie PIXAD. 4. Reklamodawca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zlecająca zrealizowanie Kampanii Reklamowej, w tym agencja lub dom mediowy działające na rzecz klientów docelowych. 5. Konto Reklamodawcy wyznaczone w systemie PIXAD miejsce dla Reklamodawcy, w którym Reklamodawca ma chroniony hasłem dostęp do informacji dotyczących emitowanych Reklam. 6. Emisja jednorazowe wyświetlenie Reklamy wraz ze stroną www, na której jest ona umieszczona. 7. Reklama materiały graficzno-tekstowe w plikach w formatach txt, jpg, gif, gif animowany, flash, html lub rich media. 8. Kampania Reklamowa przeprowadzana na Witrynie Wydawcy na zlecenie Reklamodawcy emisja odsłon Reklam poprzez system PIXAD. 9. System PIXAD system umożliwiający emisję oraz zarządzanie Kampaniami Reklamowymi. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Emisja Kampanii Reklamowych odbywa się według następujących kryteriów: a. liczby emisji (odsłon, wyświetleń) CPM; b. czasu trwania emisji (dzień, tydzień, miesiąc) - Flat Fee; c. liczby kliknięć przez użytkownika w Reklamę CPC;

2 2. Do rozliczenia Kampanii Reklamowej stosuje się odpowiednio następujące jednostki rozliczeniowe: a odsłon; b. dzień, tydzień, miesiąc emisji; c. jedno kliknięcie; 3. Cennik określający ceny poszczególnych jednostek rozliczeniowych dostępny jest na stronie internetowej 4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji cennika. 5. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Systemu PIXAD są: a. komputer klasy PC, Mac lub inny kompatybilny wraz z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający zalogowanie się oraz dalsze korzystanie z Systemu PIXAD; b. prawidłowo skonfigurowane łącze teleinformatyczne, umożliwiające swobodny dostęp do zasobów systemu PIXAD; c. oprogramowanie służące do przeglądanie stron internetowych. 3 ZAMÓWIENIE REALIZACJI KAMPANII REKLAMOWYCH I PŁATNOŚ CI 1. Zamówienia Emisji Reklam dokonuje się na formularzu dostępnym w dziale sprzedaży Organizatora i na stronie który należy przesłać w formie przesyłki pocztowej poleconej, faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. Zamówienie określa w szczególności: a. ilość zamawianych Emisji; b. czas trwania Kampanii Reklamowej; c. lokalizacje; d. jednostkę rozliczeniową; e. dane identyfikujące Reklamodawcę; f. wartość zamówienia; g. numer rachunku bankowego Organizatora; h. datę rozpoczęcia Kampanii Reklamowej; i. ewentualne dodatkowe warunki dotyczące Kampanii Reklamowej. 3. Minimalna wartość jednorazowego zamówienia wynosi 500 zł (pięćset złotych) netto. 4. Płatności za Kampanię Reklamową należy dokonać przed jej rozpoczęciem, przelewem na rachunek bankowy wskazany na formularzu zamówienia na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT, zgodnie z ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu. 5. Organizator wystawi fakturę VAT na sumę odpowiadającą wartości zamówienia.

3 6. W przypadku Kampanii Reklamowych trwających dłużej niż miesiąc Organizator wystawi fakturę VAT za pierwszy miesiąc trwania Kampanii Reklamowej, chyba że strony pisemnie ustalą inny okres rozliczeniowy. 7. Płatność, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, powinna zostać dokonana w terminie określonym na fakturze VAT. 8. Niezapłacenie w terminie faktury VAT jest podstawą do wstrzymania realizacji Kampanii Reklamowej albo odstąpienia przez Organizatora od realizacji innych zleceń Reklamodawcy, przy czym nie rodzi to obowiązków odszkodowawczych wobec Reklamodawcy z tytułu niezrealizowania zamówień ani obowiązku zwrotu należności za niezrealizowaną część zamówienia. 9. Przyjęcie zamówienia realizacji Kampanii Reklamowej następuje z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do Reklamodawcy. 10. Zawarcie Umowy o realizację Kampanii Reklamowej następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 11. Rozpoczęcie Kampanii Reklamowej następuje pod warunkiem dokonania płatności przez Reklamodawcę. 12. Podpisane zamówienie i gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia Kampanii Reklamowej muszą być dostarczone nie później niż 3 (trzy) dni robocze przed rozpoczęciem Kampanii Reklamowej. 13. W przypadku niedostarczenia przez Reklamodawcę materiałów reklamowych w terminie, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo do niezrealizowania części zamówienia bez powstania obowiązku odszkodowawczego z tytułu niezrealizowania Kampanii Reklamowej oraz odmowy zwrotu należności za niezrealizowaną część zamówienia. 14. Niezrealizowana część zamówienia będzie odpowiednio proporcjonalna do opóźnienia w dostarczeniu podpisanego zamówienia lub materiałów reklamowych. 15. Zamówienie może zostać odwołane przez Reklamodawcę w całości lub części według następujących zasad: a. w okresie do 21 dni poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia Kampanii Reklamowej bez ponoszenia opłat; b. w okresie od 21 do 5 dni poprzedzających planowana datę rozpoczęcia Kampanii Reklamowej po uiszczeniu kwoty w wysokości 30% (trzydzieści procent) opłaty należnej za niezrealizowaną Kampanię Reklamową; c. w okresie od 5 do 1 dnia poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia Kampanii Reklamowej po uiszczeniu kwoty w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) opłaty należnej za niezrealizowaną Kampanię Reklamową; d. w trakcie emisji po uiszczeniu kwoty w wysokości 75% (siedemdziesiąt pięć procent) opłaty należnej za niezrealizowaną Kampanię Reklamową.

4 16. Oświadczenie dotyczące rezygnacji z całości lub części zamówienia, wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej oraz przesłania Organizatorowi w formie przesyłki pocztowej poleconej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 4. WARUNKI REALIZACJI KAMPANII REKLAMOWYCH 1. Za datę rozpoczęcia Kampanii Reklamowej uważa się dzień wyemitowanie pierwszej odsłony Reklamy objętej danym zamówieniem, niezależnie od tego na ile etapów podzielona jest realizacja zamówienia. 2. Reklamodawca w trakcie trwania Kampanii Reklamowej oraz 30 (trzydzieści) dni po jej zakończeniu ma dostęp do informacji na temat liczby zrealizowanych Emisji oraz, w przypadku Kampanii Reklamowej rozliczanej w modelu CPC, liczby kliknięć. 3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, Kampania Reklamowa nie została w pełni zrealizowana w czasie określonym w zamówieniu, okres realizacji Kampanii Reklamowej jest wydłużany o czas niezbędny do pełnej realizacji Kampanii Reklamowej, albo niezrealizowana liczba Emisji Reklamy zostaje zrealizowana w ramach kolejnego zamówienia, w zależności od wyboru Reklamodawcy. 4. Wszelkie zmiany w zamówieniu bądź materiale reklamowym muszą być dostarczone Organizatorowi na piśmie z dokładnym określeniem rodzaju zmian. 5. Organizator zobowiązany jest do wprowadzenia zmian nie później niż w ciągu 48 (czterdzieści osiem) godzin roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 6. W przypadku niemożności wprowadzenia zmian w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Reklamodawca zostanie o tym poinformowanych przez Organizatora wraz z wyznaczeniem ostatecznego terminu ich wprowadzenia. 7. Ocena realizacji Kampanii Reklamowej, w tym ilość emisji i kliknięć, dokonywana będzie tylko i wyłącznie w oparciu o dane dla poszczególnych form reklamowych generowane przez adserwer Organizatora. 5. TREŚĆ I FORMA REKLAM 1. Wszystkie Reklamy przeznaczone do Emisji w Sieci PIXAD muszą spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej Reklam typu In-Image dostępnej w siedzibie Organizatora oraz na stronie 2. Organizator może zweryfikować Reklamę pod względem jej zgodności ze specyfikacją i nie dopuścić do jej emisji bądź przerwać jej emisję w przypadku niespełnienia przez nią warunków opisanych w specyfikacji.

5 3. Niedozwolone jest umieszczanie w Reklamie treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści pornograficznych, erotycznych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste innych osób, rasistowskie, lub nawołujące do szerzenia rasizmu, nienawiści, ksenofobii, konfliktów międzynarodowych, religijnych, lub treści naruszające prawa autorskie osób trzecich bądź inne przepisy prawa, a także zachęcające do dokonywania tego typu naruszeń. 4. Niedozwolone jest umieszczanie w Reklamie treści stanowiących niedozwoloną reklamę lub promocję alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub substancji o podobnym działaniu, gier hazardowych oraz innych produktów, których reklamowanie jest zabronione. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Reklam dostarczonych przez Reklamodawcę. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania Emisji Reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub z treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy lub do wstrzymania Emisji Reklam, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, również wtedy, gdy treść lub forma Reklam jest sprzeczna z linią programową witryn wchodzących w skład Sieci PIXAD lub z interesem Organizatora. 8. Zlecenie przez Reklamodawcę emisji Kampanii Reklamowej jest równoznaczne z oświadczeniem i udzieleniem gwarancji wobec Organizatora, że ma on prawo do posługiwania się użytymi w materiałach reklamowych informacjami, danymi, utworami, wizerunkami, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem. 9. Zabronione jest używanie w Reklamach skryptów śledzących interakcje użytkownika. 10. Reklama nie może zmieniać ani odczytywać plików cookie. 11. Organizator może wyrazić zgodę na pozyskiwanie przez Reklamodawców danych dotyczących użytkowników oraz ich aktywności w sieci. 12. Warunki i zasady udzielania zgody na pozyskiwanie danych, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, określa Organizator. 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Organizator nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników korzystania z Sieci PIXAD, w tym wyników Kampanii Reklamowych. 2. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

6 3. Za każdy jednostkowy przypadek naruszenia przez Reklamodawcę postanowień Regulaminu Organizator może nałożyć na Reklamodawcę obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych). 4. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Organizatora w wyniku naruszenia postanowień Regulaminu przez Reklamodawcę przewyższa kwotę kary umownej Organizator jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 5. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w związku z naruszeniem przez Reklamodawcę postanowień Regulaminu Reklamodawca przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia oraz zapłaci należne odszkodowanie, w tym poniesione przez Organizatora koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego. 7. SIŁA WYŻSZA 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze zlecenia emisji Kampanii Reklamowej, jeśli jest ono następstwem zdarzeń od niego niezależnych, w tym w szczególności: wybuchu lub groźby wybuchu wojny, aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów działań siły wyższej. 2. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej Organizator zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o nich Reklamodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy emisji reklam. 8. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Kampanii Reklamowej, w szczególności dotyczące prawidłowości jej wykonania, obejmującej ilość emitowanych Reklam i sposobu ich emisji, Reklamodawca może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty planowanego zakończenia danej Kampanii Reklamowej lub jej części, określonej w zamówieniu. 2. Zgłoszenie reklamacji następuje za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej który należy przesłać Organizatorowi w formie przesyłki pocztowej poleconej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7 3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe, zaś Kampanię Reklamową uznaje się w danym zakresie za zrealizowaną prawidłowo i zgodnie z przesłanym zamówieniem lub zawartą Umową o realizację Kampanii Reklamowej. 4. Wartość reklamacji nie może przekroczyć wartości zamówienia Kampanii Reklamowej. 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie nie przekraczającym 14 (czternaście) dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 6. Organizator może pozostawić zgłoszoną przez Reklamodawcę reklamację bez rozpoznania, jeśli będzie się ona wiązała z nieznajomością niniejszego Regulaminu. 9. ZMIANY REGULAMINU 1. Organizator może dokonać zmian w treści Regulaminu w każdym czasie. 2. Organizator powiadomi Reklamodawcę o treści dokonanych zmian w formie wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. Reklamodawca ma obowiązek bieżącego zapoznawania się z wprowadzonymi zmianami do Regulaminu. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle stosowania niniejszego Regulaminu, Reklamodawca oraz Organizator zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. 3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora. 4. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Regulamin świadczenia usług reklamowych

Regulamin świadczenia usług reklamowych Regulamin świadczenia usług reklamowych Dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych emitowanych w serwisach grupy Antygrupa.. Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej adxchange, przystępowania do wybranych Aukcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w portalu Onet

Regulamin emisji reklam w portalu Onet Regulamin emisji reklam w portalu Onet 22 marca 2013 Spis treści 1. Definicje... 3 2. Warunki ogólne... 3 3. Zamawianie i warunki płatności... 4 4. Realizacja zamówień... 5 5. Zasady ergonomiczne emisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH NA POWIERZCHNI INTERNETOWEJ I W APLIKACJACH MOBILNYCH (dalej także: Ogólne warunki )

OGÓLNE WARUNKI O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH NA POWIERZCHNI INTERNETOWEJ I W APLIKACJACH MOBILNYCH (dalej także: Ogólne warunki ) OGÓLNE WARUNKI O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH NA POWIERZCHNI INTERNETOWEJ I W APLIKACJACH MOBILNYCH (dalej także: Ogólne warunki ) I. Wstęp. Wszystkie Umowy Zlecenia Realizacji Emisji Kampanii Reklamowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne ` Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD 1 Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD lub w Zleceniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SEM Open

Regulamin usługi SEM Open Regulamin usługi SEM Open 1 stycznia 2014 1 Definicje: 1.1 Regulamin Niniejszy dokument określający zasady działania SEM Open 1.2 Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków;

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Dokument jest zgodny z zaleceniami IAB Polska. Netsprint jest członkiem IAB Polska (www.iab.com.pl)

Dokument jest zgodny z zaleceniami IAB Polska. Netsprint jest członkiem IAB Polska (www.iab.com.pl) Regulamin dostępu i korzystania z Panelu Klienta w sieci reklamowej Adkontekst obowiązujący wszystkich klientów zamawiających usługę - wnoszących opłatę za dostęp do Panelu Klienta za pośrednictwem płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług Tiktalik

Regulamin usług Tiktalik 1 Definicje O ile nic innego nie zostało wyraźnie zaznaczone w Regulaminie użyte w Regulaminie niniejsze pojęcia oznaczają: 1. Usługodawca - podmiot świadczący Usługę na podstawie zawartej Umowy - Techstorage

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1. DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SEM Efekt

Regulamin usługi SEM Efekt Regulamin usługi SEM Efekt 1 stycznia 2014 1 Definicje: 1.1 Regulamin Niniejszy dokument określający zasady działania SEM Efekt. 1.2 Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo