SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7"

Transkrypt

1

2

3

4

5 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY INDEKS numer 3 (99), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2008 PL ISSN Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110, Bydgoszcz tel ; fax Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz Cz³onkowie prof. dr hab. in. Daniel Józef Bem Politechnika Wroc³awska, prof. dr hab. in. Andrzej Dobrogowski Politechnika Poznañska, prof. dr hab. in. Andrzej Jajszczyk Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, prof. dr hab. Józef Modelski Politechnika Warszawska, dr in. Marian Molski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz, prof. dr hab. in. Józef WoŸniak Politechnika Gdañska. Dyrektor wydawnictwa Marek Kantowicz tel ; kom Redaktor naczelny Grzegorz Kantowicz tel ; kom Oddzia³ redakcji w Warszawie ul. Rostworowskiego 34/13, Warszawa tel Mieczys³aw Borkowski, kom Korekta Ewa Winiecka Marketing Janusz Fornalik tel ; kom fax DTP: Czes³aw Winiecki tel Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materia³ów. Materia³y nie zamawiane nie bêd¹ zwracane. Wszystkie materia³y objête s¹ prawem autorskim. Przedruk artyku³ów tylko za zgod¹ redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i ma prawo odmówiæ publikacji bez podania przyczyny. Druk: Drukarnia ABEDIK Sp. z o.o Bydgoszcz, ul. Glinki 84 tel./fax Mieczys³aw Borkowski Komunikacja elektroniczna przed Euro XIX Miêdzynarodowe Targi INTERTELECOM 2008 Grzegorz Kantowicz Regulacje i bariery inwestycyjne INTERTELECOM 2008 Mieczys³aw Borkowski Przysz³oœæ komunikacji elektronicznej VII KONGRES INFOTELA Po³¹czenia wideo najwy szej jakoœci Avaya onex Communicator ukasz Wojciechowski Zintegrowane rozwi¹zania dla bran y teleinformatycznej Micha³ Muszalski Systemy PowerCat Grzegorz Kantowicz Narzêdzie do przeprowadzania instalacji i weryfikacji sieci Fluke EtherScope Network Assistant Swissvoice dla domu i biura XIX Targi INTERTELECOM Grzegorz Kantowicz Telefony VoIP o jakoœci g³osu HD Telekonferencje dla biznesu ASTRA2Connect Internet przez satelitê Zasilanie i ch³odzenie dla systemów IT o znaczeniu krytycznym Sieci od zaplecza Informatyka SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, RAPORTY, ANALIZY, ZARZ DZANIE Jesteœmy dobrze przygotowani Cyfryzacja w TP Emitel Janusz Fornalik Nowe technologie, nowe zagro enia Pamiêci flash USB Audyt bezpieczeñstwa w polskich przedsiêbiorstwach Polskie firmy straci³y na braku dostêpu do danych ponad 800 milionów dolarów Anton Grashion Jak firmy mog¹ siê chroniæ przed kradzie ¹ to samoœci Nieuœwiadomione zagro enia Z³oty Laur 2008 za projekt wdro enia obs³ugi klentów i rozliczeñ us³ugi WLR w Exatel S.A Marek Kantowicz Mapa niebezpiecznych miejsc Niebezpieczny Hongkong, bezpieczna Finlandia Grzegorz Kantowicz Technika dla samorz¹dowców Starostwo w Pszczynie z technologi¹ tanich PC Jaros³aw eliñski Chairman có to jest? Oprogramowanie, strategia czy mo e po prostu kluczowy opiekun klienta? Panda Managed Office Protection Us³uga zabezpieczaj¹ca zamiast tradycyjnego oprogramowania Telewizja US UGI, SYSTEMY, WYWIADY Telewizja IP (IPTV) pokazuje wartoœæ sieci Nowe spojrzenie na sieci i us³ugi Grzegorz Kantowicz ERICSSON zaprezentowa³ Mobile TV w Sopocie Telewizja w komórkach Mieczys³aw Borkowski Czy nadszed³ czas na telewizjê mobiln¹ w Polsce? Kongresowego tematu ci¹g dalszy... Telewizja Ultra HD na targach NAB Nowe kierunki rozwoju telewizji

6 WARTO WIEDZIEÆ, E......Komisja Europejska nie zgadza siê na dalsz¹ regulacjê TP Prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej wycofa³ z notyfikacji Komisji Europejskiej projekty decyzji w sprawie regulacji Telekomunikacji Polskiej na rynku tranzytu oraz na rynku dzier awy ³¹czy miêdzymiastowych. Regulator nie przekona³ KE, e istnieje potrzeba regulacji TP w tym zakresie. Komisja Europejska ju 27 maja 2008 roku opublikowa³a listy do polskiego regulatora, zg³aszaj¹ce powa ne w¹tpliwoœci wobec z³o onych w kwietniu 2008 roku propozycji regulacji TP. W ocenie Komisji oba rynki s¹ w Polsce konkurencyjne, nie ma zatem potrzeby ich regulacji i ograniczania swobody dzia- ³alnoœci gospodarczej. Na obu rynkach dzia³a kilkudziesiêciu operatorów, a udzia³ rynkowy TP nie jest na tyle istotny, aby zagra aæ rozwojowi konkurencji....tp z³o y³a drugi wniosek o dop³atê do us³ugi powszechnej TP z³o y³a do Urzêdu Komunikacji Elektronicznej wniosek o dop³atê w wysokoœci 220 mln z³ za œwiadczenie w 2007 roku us³ugi powszechnej. Pieni¹dze pozwol¹ zrekompensowaæ firmie us³ugi, które by³y œwiadczone poni ej kosztów, m.in. plan socjalny, czyli ofertê dla najubo szych klientów i po³¹czenia z automatów telefonicznych. Ze wzglêdu na szczególny charakter us³ugi powszechnej, wyznaczonemu przez UKE operatorowi przys³uguje dop³ata w wysokoœci tzw. kosztu netto, czyli kosztów, których operator nie poniós³by, gdyby nie by³ zobowi¹zany do œwiadczenia us³ugi powszechnej. Wysokoœæ dop³aty jest pokrywana proporcjonalnie przez wszystkich operatorów, których przychody przekraczaj¹ 4 mln z³, w tym tak e TP....Rusza kana³ Orange Sport Orange Sport to nowy kana³ telewizyjny, który bêdzie produkowany i nadawany przez Telekomunikacjê Polsk¹ przy wspó³pracy z Canal+ Cyfrowy. Zaprezentuje g³ównie rozgrywki polskiej ekstraklasy, w tym a 6 meczów na ywo w ka dej kolejce. To pierwsza tego typu oferta w Polsce. Uruchomienie programu planowane jest na ostatni weekend lipca, czyli podczas inauguracji nowego sezonu ekstraklasy 2008/2009. Nowy kana³ bêdzie dostêpny dla klientów TP w ramach us³ugi multipakiet tp oferowanej za poœrednictwem linii telefonicznej (IPTV) oraz abonentów Cyfry+. TP zamierza rozbudowywaæ ofertê programow¹. Oprócz rozgrywek ekstraklasy pi³karskiej w ofercie Orange Sport znajd¹ siê te mecze szwedzkiej ligi u lowej, rozgrywki NBA oraz koszykówka pañ w wydaniu amerykañskiej WNBA....KE chce wiêkszej obni ki cen po³¹czeñ na komórki Komisja Europejska (KE) og³osi³a plan obni enia o 70 proc. stawek hurtowych w rozliczeniach miêdzy operatorami telefonicznymi. Chodzi przede wszystkim o stawki z tytu³u zakañczania po³¹czeñ g³osowych w komórkowych sieciach telefonicznych (MTR Mobile Termination Rates), które s¹ podstaw¹ do rozliczeñ pomiêdzy operatorami w przypadku rozmów miêdzy ró nymi sieciami. Operator osoby odbieraj¹cej po³¹czenie obci¹ a bowiem pewnymi kosztami operatora sieci, z której po³¹czenie by³o wykonane. W rezultacie wysokoœæ stawek MTR znajduje odzwierciedlenie na rachunku za wykonane po³¹czenia. Obecnie stawki MTR, ustalane przez krajowe urzêdy regulacyjne (w Polsce Urz¹d Komunikacji Elektronicznej UKE), wahaj¹ siê od 2 eurocentów na Cyprze do ponad 18 eurocentów w Bu³garii.....Altar Video IVR Firma Altar wprowadzi³a do swojej oferty telefoniczn¹ platformê œwiadczenia us³ug wideo. System Altar Video IVR umo liwia prowadzenie serwisu udostêpniaj¹cego transmisjê g³osow¹ i wideo dla osób posiadaj¹cych telefony 3G. Rozwi¹zanie pozwala równie na œwiadczenie us³ug mobilnych w czasie rzeczywistym poprzez kana³ wideo telefonii komórkowej 3G-324M. Premiera Altar Video IVR mia³a miejsce podczas czerwcowych Targów Contact Center w Warszawie. Altar Video IVR bazuje na standardzie 3G-324M i na ³¹czach GSM oraz TDM. System do przetwarzania mediów wykorzystuje technologiê firmy Dialogic i dzia³a pod kontrol¹ komercyjnego systemu operacyjnego Linux. Zarz¹dzanie systemem jest mo liwe z dowolnego komputera z przegl¹dark¹ internetow¹.....netia przejmuje Tele2 Polska W transakcji wartoœæ firmy (enterprise value) Tele2 zosta³a wyceniona na 29,1 mln euro (98,0 mln z³otych). Po uwzglêdnieniu docelowego stanu œrodków pieniê nych netto w kwocie 2,3 mln euro (7,8 mln z³otych) cena zakupu wynosi 31,4 mln euro (105,8 mln z³otych) i mo e wzrosn¹æ o kolejne 4,8 mln euro (16,2 mln z³) w zale noœci od przysz³ych wyników dzia³alnoœci operacyjnej po dacie nabycia spó³ki. Poprzez przejêcie Tele2 Netia zwiêkszy swoj¹ bazê klienck¹ do ponad 300 tysiêcy klientów us³ug szerokopasmowych i ponad 1,2 miliona klientów us³ug g³osowych. Oczekuje siê, e w ci¹gu najbli szych 12 miesiêcy od transakcji przychody wzrosn¹ o ponad 40 procent przy jednoczesnym dodatnim wp³ywie na EBITDA. Transakcja przynosi tak e znacz¹cy potencja³ do sprzeda y dodatkowych us³ug do przejêtej bazy nowych klientów, co powinno skutkowaæ obni eniem jednostkowych kosztów pozyskania klienta (SAC). 4...WSA o dop³acie do us³ugi powszechnej Wojewódzki S¹d Administracyjny uchyli³ decyzjê Prezesa UKE o odmowie przyznania Telekomunikacji Polskiej dop³aty do kosztów œwiadczenia us³ugi powszechnej. Telekomunikacja Polska (TP) jest przedsiêbiorc¹ wyznaczonym przez Prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej do œwiadczenia us³ugi powszechnej na obszarze ca³ego kraju. W konsekwencji firmie przys³uguje dop³ata do kosztów œwiadczonych przez ni¹ us³ug wchodz¹cych w sk³ad zestawu us³ugi powszechnej w przypadku ich nierentownoœci. W ubieg³ym roku TP wnioskowa³a o dop³atê w wysokoœci ,51 z³ netto....wyszukiwarka pkt.pl w komórce Nowa funkcja pozwala uzyskaæ za pomoc¹ telefonu komórkowego dane teleadresowe pochodz¹ce z bazy pkt.pl Polskie Ksi¹ ki Telefoniczne, a nastêpnie zlokalizowaæ na mapie wybrane firmy i instytucje. Korzystanie z us³ugi jest bezp³atne, a u ytkownik ponosi jedynie koszty transmisji danych zgodnie z cennikiem operatora. U ytkownicy telefonów komórkowych oraz innych urz¹dzeñ przenoœnych (PDA itp.) wyposa onych w przegl¹darkê internetow¹ i aktywn¹ us³ugê transmisji danych mog¹ za ich pomoc¹ wyszukiwaæ informacje dotycz¹ce firm, produktów i instytucji w bazie pkt.pl. W celu odnalezienia firmy wystarczy wpisaæ adres mobile.pkt.pl do przegl¹darki oraz podaæ kryteria wyszukiwania. Aplikacja udostêpnia wszystkie zasoby informacyjne pkt.pl....ruszy³a polska wersja MSN Microsoft poinformowa³ o oficjalnym uruchomieniu polskiej wersji znanego serwisu internetowego MSN. Portal MSN, przygotowany z myœl¹ o u ytkownikach indywidualnych, jest odpowiedzi¹ na rosn¹ce zapotrzebowanie internautów na treœci zwi¹zane z rozrywk¹, a tak e ³atw¹ komunikacjê i mo liwoœæ dzielenia siê prywatnymi zbio- INFOTEL3/2008

7 WARTO WIEDZIEÆ, E... rami plików. Pod adresem polscy u ytkownicy bêd¹ mieli dostêp nie tylko do informacji z ca³ego œwiata, zorganizowanych w ramach kana³ów tematycznych, lecz tak e do bogatych zasobów multimediów, licznych klipów wideo, które u ytkownicy bêd¹ mogli równie zamieszczaæ samodzielnie, oraz atrakcyjnych funkcjonalnoœci wynikaj¹cych z integracji MSN z narzêdziami Windows Live....Netia i telewizja nowej generacji n podpisa³y umowê o wspó³pracy Wspó³praca dotyczy partnerstwa strategicznego przy przygotowaniu, oferowaniu i pracach nad rozwojem zaawansowanych serwisów triple-play. Partnerzy upatruj¹ w porozumieniu korzyœci natury strategicznej: ITI Neovision pozwoli rozszerzyæ ofertê na segment rynku osi¹gany drog¹ kablow¹ (czyli g³ównie obszary miejskie), natomiast dla Netii oznacza wzbogacenie portfolio o profesjonalne us³ugi multimedialne telewizjê o niespotykanej gdzie indziej funkcjonalnoœci oraz wideo na ¹danie. Wspó³praca obu firm obejmowaæ bêdzie przygotowanie, wdro enie, wspóln¹ sprzeda i rozwój us³ug w modelu 3play oraz 2play ( Telewizja + internet ). Us³ugi œwiadczone bêd¹ w technologii IP i dostêpne dla abonentów szerokopasmowego dostêpu do internetu Netii na wiêkszoœci ³¹czy kablowych w³asnych operatora oraz na ³¹czach pozyskanych z TP SA w wyniku uwolnienia pêtli lokalnej (LLU)....E-podpis nie jest zbyt popularny Tylko 31 proc. z 2000 przebadanych przez BCC przedsiêbiorstw korzysta z podpisu elektronicznego. Firmy wykorzystuj¹ e-podpis do kontaktów z urzêdami, rozliczeñ podatkowych i przekazywania deklaracji rozliczeniowych do ZUS. Zastosowanie e-podpisu zna 86 proc. badanych firm. 71 proc. firm uwa a, e jest on potrzebny w ich dzia³alnoœci gospodarczej. 69 proc. respondentów w ogóle nie korzysta z e-podpisu. O jego wprowadzeniu myœli 59 proc. badanych, a 34 proc. waha siê. Koszt korzystania z e-podpisu na poziomie 400 z³ jest zbyt wysoki dla 58 proc. firm, a tylko 42 proc. akceptuje go....telefonia komórkowa w ASTER ASTER staje siê pierwsz¹ w Polsce firm¹, która oferuje pakiet czterech us³ug telekomunikacyjnych (quadruple play). Nowa us³uga, oferowana pod mark¹ ASTER, jest dope³nieniem dotychczasowej oferty: telewizji kablowej, szerokopasmowego dostêpu do internetu i telefonii stacjonarnej. Telefonia komórkowa ASTER jest w pe³ni funkcjonalnym rozwi¹zaniem bazuj¹cym na sprawdzonym operatorze. Do œwiadczenia us³ug wykorzystywana jest ogólnopolska sieæ PTK Centertel, dziêki czemu us³uga telefonii komórkowej ASTER jest dostêpna dla abonentów w kraju i za granic¹. Jest to pierwsza i jedyna na polskim rynku MVNO us³uga abonamentowa (post-paid). ASTER zapewnia pe³n¹ obs³ugê klienta poprzez w³asny system bilingowy, zaplecze techniczne oraz salony ASTER. W pierwszym etapie sprzeda us³ugi telefonii komórkowej bêdzie oferowana w Warszawie, a we wrzeœniu br. w Krakowie i Zielonej Górze....Drugi multipleks bêdzie przydzielony w ramach konkursu Prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej i Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podtrzymuj¹ zamiar udostêpnienia przestrzeni na polskim rynku telewizji cyfrowej konkurencyjnym nadawcom ju w okresie przejœciowym. W zwi¹zku z powy szym, UKE i KRRiT podjê³y prace nad dokumentacj¹ do konkursu na drugi multipleks. UKE opracuje kryteria techniczne, konkurencyjnoœci i wiarygodnoœci operatora multipleksu, natomiast KRRiT rozpocznie konsultacje programowe. W konkursie zostan¹ uwzglêdnione oczekiwania rynku co do HD. Konkurs zostanie przeprowadzony w II po³owie 2008 roku. Multipleks pierwszy pozostaje dostêpny dla nadawców komercyjnych na dotychczas oferowanych zasadach. Nadawcy zachowaj¹ prawo do nadawania do 2014 roku w technologii analogowej (na mocy obecnie wa nych koncesji KRRiT) i prawo do rekoncesji cyfrowej od 2014 roku. W przypadku gdy udzia³ obecnych nadawców w procesie cyfryzacji nast¹pi od 2014 roku, wówczas prawo do rekoncesji cyfrowej pozostanie w wymiarze 1 program cyfrowy za 1 program analogowy, a nie 2 cyfrowe za 1 analogowy....ró ne koncepcje cyfryzacji telewizji naziemnej Polsat i TVN zaprezentowa³y w³asny, ró ni¹cy siê od wizji UKE, plan cyfryzacji, który nie odpowiada TVP. Zak³ada on, e do 2012 r. pasywnymi operatorami dwóch pierwszych multipleksów by³yby Polsat i TVN, które po 2012 r. zosta³yby ich operatorami aktywnymi (mog³yby samodzielnie kszta³towaæ ich zawartoœæ). Trzecim zarz¹dza³aby aktywnie TVP, a dopiero operator czwartego i kolejnych byliby wybierani w konkursie. UKE chce natomiast docelowo oddaæ prywatnym nadawcom tylko pierwszy multipleks, wybraæ w konkursie operatora drugiego i czwartego, a pi¹ty i szósty podzieliæ miêdzy telewizjê mobiln¹ i naziemn¹. Tu trzeci tak e by³by dla TVP. Prezes UKE wielokrotnie podkreœla³a, e brak konsensusu nie powstrzyma jej przed kontynuowaniem prac nad cyfryzacj¹, a dyskusja na ten temat, zamiast zmierzaæ ku koñcowi, zatacza coraz szersze krêgi....tvp uruchomi w³asn¹ platformê cyfrow¹ Telewizja publiczna bêdzie mia³a w³asn¹ platformê cyfrow¹. Po d³ugich debatach zarz¹d TVP da³ zielone œwiat³o na stworzenie jej z operatorem satelitarnym SES Astra dowiedzia³a siê Rzeczpospolita. Wed³ug Marcina Bochenka, cz³onka zarz¹du TVP ds. nowych technologii, w tym roku na start platformy TVP nie ma ju szans, realny jest jednak debiut w przysz³ym roku. Plany zak³adaj¹, eby ruszyæ w przysz³ym roku potwierdza Krzysztof Surgowt, prezes spó³ki Astra Polska. To ona jest technologicznym partnerem TVP odpowiedzialnym za stworzenie ca³ej technicznej infrastruktury platformy oraz call center i biura obs³ugi klienta....wymagania dla odbiorników telewizji cyfrowej Minister infrastruktury okreœli wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urz¹dzeñ konsumenckich s³u ¹cych do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych. Zgodnie z projektem tego rozporz¹dzenia, jako podstawowe wymagania przyjêto parametry odbiornika telewizji cyfrowej zdefiniowane w ETSI TS V.1.8.1:2007 jako 25 Hz H.264/AVC HDTV video, MPEG-2 Layer 2 and E-AC-3 audio, for a Baseline IRD able to decode up to 1920 x 1080 interlaced 25 Hz video pictures or 1280 x 720 progressive 50 Hz video pictures. Projekt rozporz¹dzenia by³ wstêpnie konsultowany z nadawcami i odzwierciedla ich plany w kwestii parametrów nadawanego sygna³u w systemie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (Digital Video Broadcasting Terestrial). Wspomniany dokument stanowi wa n¹ wskazówkê dla konsumentów, którzy przy zakupie telewizyjnego sprzêtu odbiorczego powinni zwracaæ uwagê, czy dany odbiornik DVB-T lub telewizor ze zintegrowanym tunerem DVB-T jest w stanie poprawnie odtwarzaæ obraz jakoœci HD (wysokiej rozdzielczoœci) zakodowany zgodnie ze standardem MPEG-4 (H.264/AVC) oraz dÿwiêk wielokana³owy zakodowany zgodnie ze standardem dolby digital plus (E-AC-3). INFOTEL 3/2008 5

8 WARTO WIEDZIEÆ, E......Komisja Europejska powinna przyjrzeæ siê cyfryzacji w Polsce Instytut Globalizacji zwróci³ siê do Komisji Europejskiej o zajêcie stanowiska w sprawie procesu cyfryzacji w Polsce. W opinii IG, najwiêkszymi utracjuszami wy³¹czenia analogowego nadawania RTV bêd¹ konsumenci, którzy, zgodnie z badaniami Instytutu, bêd¹ mieli najgorszy dostêp do telewizji cyfrowej w Europie. Instytut Globalizacji alarmuje, e Polsce grozi monopol technologiczny zwi¹zany z przyznaniem wy³¹cznoœci na obs³ugê multipleksu tylko jednej firmie. Ponadto monopolizacja technologiczna przejawia siê tak e w budowaniu wy³¹cznie ma³o wydajnej telewizji naziemnej, co jest ewenementem na skalê europejsk¹, gdzie ró ne technologie dostêpu traktuje siê w sposób komplementarny....nowy iphone bêdzie dostêpny tak e w Polsce Teraz iphone ma siê pojawiæ oficjalnie w 70 krajach. W 25 najwiêkszych ju od 11 lipca, w pozosta³ych do koñca roku. W tej siedemdziesi¹tce jest te Polska. Do tej pory telefon ten oficjalnie by³ dostêpny w szeœciu krajach w cenie 399 dol. lub 499 dol., w zale noœci od pojemnoœci pamiêci. Obecnie model z pamiêci¹ 8 GB ma kosztowaæ 199 dol., model z pamiêci¹ 16 GB 299 dol. W Polsce nie bêdzie wy³¹cznoœci dla adnego z operatorów. Na razie Orange zapowiedzia³ wprowadzenie aparatu do swojej oferty....jambox zmienia oblicze telewizji w Polsce Rusza JAMBOX: Kablówka 3 Generacji interaktywna cyfrowa telewizja kablowa HD, która poza kana³ami TV wprowadza nowe us³ugi, niedostêpne dotychczas na polskim rynku. JAMBOX umo liwia m.in.: korzystanie z internetu na ekranie telewizora, dostêp do treœci multimedialnych, tworzenie regionalnych, lokalnych, a nawet indywidualnych programów telewizyjnych. Telewizja JAMBOX jest ju dostêpna na terenie aglomeracji œl¹skiej, a wkrótce tak e w innych miastach w Polsce. Telewizja JAMBOX pozwala ³atwo dodawaæ nowe programy telewizyjne wykorzystuj¹ce zawartoœæ tworzon¹ przez media, instytucje, firmy, a nawet u ytkowników indywidualnych. Pierwszym tego typu projektem jest rozpoczêcie wspó³pracy JAMBOXA z Akademi¹ Sztuk Piêknych w Katowicach, której efektem bêdzie kana³ tematyczny prezentuj¹cy twórczoœæ artystów zwi¹zanych z ASP kana³ bêdzie dostêpny tylko w ofercie nowej telewizji. Operatorem telewizji JAMBOX jest Œl¹ska Grupa Telekomunikacyjna (SGT SA) stworzona przez lokalnych operatorów telekomunikacyjnych dzia³aj¹cych na terenie aglomeracji œl¹skiej. Grupa ma dostêp do ok gospodarstw domowych. Wspó³pracê z SGT SA nawi¹zuj¹ tak e inni operatorzy zarówno z województwa œl¹skiego, jak i innych regionów Polski....Polaków telewizja marzeñ Program telewizyjny bez pasm reklamowych, mo liwoœæ ogl¹dania ulubionych seriali i programów o dowolnej porze, a tak e dostêp do internetu za poœrednictwem telewizora i pilota takiej telewizji oczekuj¹ dziœ Polacy. Raport na temat potrzeb telewidzów przygotowa³a poznañska firma Inotel we wspó³pracy z TNS OBOP. Jak wynika z raportu, jesteœmy znudzeni tradycyjn¹ telewizj¹. 6 W dobie internetu i dostêpu do niemal nieograniczonej iloœci treœci multimedialnych nasze oczekiwania systematycznie rosn¹. Nic wiêc dziwnego, e a 33 proc. Polaków zak³ada mo liwoœæ rezygnacji z us³ug operatorów telewizji kablowej lub platform cyfrowych, jeœli nie wzbogac¹ one w najbli szym czasie swojej oferty i nie stanie siê ona bardziej spersonalizowana. Wœród osób m³odych i dobrze wykszta³conych wynik ten jest jeszcze wy szy i oscyluje w granicach 47 proc. Polacy s¹ gotowi zap³aciæ wiêcej za wysokiej jakoœci obraz i dÿwiêk, bogatszy repertuar, a tak e dostêp do wielu dodatkowych, niedostêpnych obecnie funkcji....specjalna oferta dla osób w trudnej sytuacji materialnej Telekomunikacja Polska od czerwca wprowadzi³a do swej oferty najtañszy na rynku abonament telefoniczny, przeznaczony dla osób w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Nowy plan tp przyjazny kosztuje tylko 15 z³ netto (18,30 z³ brutto). Cena planu przyjaznego nie pokrywa kosztów œwiadczenia us³ugi, dlatego TP uzyska³a zgodê UKE na wprowadzenie nowej oferty pod warunkiem skierowania jej do ograniczonej grupy klientów. Z nowego abonamentu mog¹ skorzystaæ wy³¹cznie osoby korzystaj¹ce ze sta³ego zasi³ku pieniê nego udzielanego przez Oœrodki Pomocy Spo³ecznej (OPS), które na specjalnie przygotowanym formularzu dostarcz¹ do TP potwierdzenie korzystania z pomocy OPS. Dodatkowym ograniczeniem jest aktywacja planu tylko na 12 miesiêcy by j¹ przed³u yæ, nale y dostarczyæ kolejne potwierdzenie z OPS. Z szacunków TP wynika, e z oferty bêdzie mog³o korzystaæ oko³o 200 tys. klientów firmy....polsat wdra a systemy Avid Technology Jedna z najwiêkszych komercyjnych stacji telewizyjnych w Polsce zdecydowa³a siê na unowoczeœnienie dzia³u wiadomoœci w oparciu o kompleksowe rozwi¹zania Avid Technology. Z podobnych rozwi¹zañ skorzystaj¹ te stacje telewizyjne w Bu³garii i Chorwacji. Dziennikarze i specjaliœci bêd¹ pracowaæ na systemie komputerowym z³o onym m.in. z centralnej macierzy dyskowej Unity ISIS, narzêdzia umo liwiaj¹cego intuicyjn¹ edycjê treœci i obrazu Avid inews oraz systemu archiwizuj¹cego Avid Interplay. Newsroom Polsatu przestanie tym samym korzystaæ ze starszego wyposa enia, na które sk³ada³y siê narzêdzia Avid Mediabrowse oraz serwer i system edycyjny Thomson Grass Valley....TP EmiTel testuje telewizjê mobiln¹ Telewizja mobilna dzia³a m.in. w oparciu o cyfrow¹ technologiê DVB-H (ang. Digital Video Broadcasting Handheld) i to ona jest wykorzystana przez EmiTel w testach. Ka dy, kto posiada telefon wyposa ony w technologiê do odbierania DVB-H i znajduje siê w promieniu kilku kilometrów od nadajnika w centrum Krakowa, mo e ogl¹daæ telewizjê. Kana³y telewizyjne, które mo na odbieraæ w Krakowie, to: TVP1, TVP2, TVP Info, Gazeta.pl (Agora), TVP Sport, Polsat, TV Biznes, Puls, TVN, TVN24, TVN Style, TV4, RMF Maxxx. Testy prowadzone s¹ we wspó³pracy z nadawcami i czterema operatorami telefonii komórkowej Centertelem, Polkomtelem, PTC i P4. Od paÿdziernika 2007 roku TP EmiTel testuje równoczeœnie telewizjê mobiln¹ na terenie Warszawy. Urz¹d Komunikacji Elektronicznej (UKE) przygotowuje siê do rozpisania przetargu na operatora telewizji mobilnej....niezadowalaj¹cy poziom jakoœci us³ug telefonicznych Prezes UKE og³osi³ szczegó³owe wyniki badañ wskaÿników jakoœci us³ug telefonicznych PSTN w Polsce za rok Badania te zosta³y wykonane za pomoc¹ systemu zdalnego badania jakoœci us³ug telekomunikacyjnych autorstwa Instytutu ¹cznoœci i objê³y zarówno TP SA, jak i wybranych operatorów publicznie dostêpnych us³ug telekomunikacyjnych. Wyniki tych badañ ujawni³y w szeregu przypadkach niezadowalaj¹cy poziom jakoœci œwiadczenia us³ug, jak i brak w tym zakresie wspó³pracy miêdzy operatorami. INFOTEL 3/2008

9 WARTO WIEDZIEÆ, E......Przybywa kana³ów TV wysokiej rozdzielczoœci CYFRA+ do³¹czy³a do swojej oferty HBO HD. Jest to kolejny kana³ w wysokiej rozdzielczoœci dostêpny dla abonentów platformy obok CANAL+ Film HD, CANAL+ Sport HD, National Geographic Channel HD oraz Eurosport HD (od 25 maja). HBO HD prezentuje tê sam¹ ofertê programow¹ co kana³ HBO, z obrazem zakodowanym w standardzie High Definition oraz polsk¹ i angielsk¹ wersj¹ jêzykow¹ nadawan¹ z dÿwiêkiem Dolby Digital. Kana³ oferowany jest tym abonentom, którzy maj¹ dostêp do HBO, jako samodzielna opcja HD lub w ramach opcji Premium HD (wraz z CANAL+ Film HD i CANAL+ Sport HD). przez TP planów telefonicznych, w tym równie od obecnie obowi¹zuj¹cego planu tp socjalnego, przy czym jest równie obwarowany pewnymi ograniczeniami, w szczególnoœci w zakresie grona jego odbiorców. Pakiet specjalny jest bowiem dedykowany bardzo w¹skiej grupie odbiorców, tj. osobom, które pobieraj¹ œwiadczenia pieniê ne w formie zasi³ku sta³ego z Oœrodków Pomocy Spo³ecznej (OPS). Osobom tym bêd¹ potwierdzane przez OPS uprzednio otrzymane od TP bony. Bony te bêd¹ uprawnia³y do korzystania z tego planu od dnia aktywacji, przez okres 12 pe³nych okresów rozliczeniowych nastêpuj¹cych po dniu aktywacji. Przed koñcem okresu uprawniaj¹cego do korzystania z planu specjalnego, Abonent bêdzie zobowi¹zany do z³o enia nowego bonu....jak budowaæ sieci szerokopasmowe w gminach Na stronie internetowej Urzêdu Komunikacji Elektronicznej opublikowany zosta³ podrêcznik, który zawiera informacje dotycz¹ce prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych. Jest to pierwsza publikacja z tej serii. Zagadnienia w niej przedstawione obejmuj¹ ca³y proces inwestycyjny, rozpoczynaj¹c od za³o eñ koncepcyjnych, a na eksploatacyjnych koñcz¹c. Pokazuje przyk³adowe rozwi¹zania techniczne i koszty, jakie s¹ z nimi zwi¹zane. Zawiera wiele praktycznych wzorów dokumentów, takich jak wzór zamówienia czy umowy z wykonawc¹. Przysz³y inwestor stosuj¹c siê do zawartych w podrêczniku informacji uniknie b³êdów, które mog¹ prze³o yæ siê na okreœlone straty finansowe....czy banki przes¹dz¹ o e-podpisie? Nadszed³ czas, by Polak splami³ siê podpisem elektronicznym oznajmi³ W³odzimierz Kiciñski, szef Nordea Bank. Ko³em zamachowym mia³by byæ obowi¹zek stosowania bezpiecznego e-podpisu, równowa nego prawnie z odrêcznym, przez firmy w kontaktach z ZUS. Na razie jednak rz¹d zapowiedzia³, e pierwotny termin wejœcia w ycie tego wymogu (21 lipca) zostanie roz³o ony na kolejne 12 miesiêcy. Po drugie, obowi¹zek ZUS-owski dotyczy tylko przedsiêbiorców. Upowszechnienie siê podpisu elektronicznego zale y g³ównie od tego, czy zaczn¹ go stosowaæ banki do kontaktów z klientami uwa a Wac³aw Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Dziœ ka dy bank ma inne metody, has³a jednorazowe, SMS-y, zdrapki. Gdyby to zast¹piæ jednym podpisem elektronicznym, akceptowanym w ka dym banku, to koszty uwierzytelniania klientów w bankowoœci elektronicznej by³yby mniejsze....astra stawia na internet przez satelitê Za dwa trzy miesi¹ce SES Astra uruchamia w Polsce us³ugê, która mo e dotrzeæ do 2 mln gospodarstw domowych znajduj¹cych siê poza zasiêgiem stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej. Astra zaproponuje trzy pakiety us³ug, w których prêdkoœæ œci¹gania danych bêdzie siê waha³a od 256 kb/s do 1024 kb/s. W drug¹ stronê informacje s¹ wysy³ane z prêdkoœci¹ nawet 128 kb/s. Detaliczne ceny us³ug bêd¹ siê waha³y od ok. 70 do 140 z³ miesiêcznie. Satelitarny internet bêdzie raczej konkurentem us³ug internetowych w sieciach komórkowych. Z uwagi na parametry techniczne nie jest to zagro enie dla najbardziej popularnych typów dostêpu do internetu oferowanego przez sieci telekomunikacyjne i telewizji kablowej. Wed³ug specjalistów oferta Astry ma szansê zdobyæ ok tys. klientów. Przynosi³oby to spó³ce i operatorom oferuj¹cym us³ugê ok. 300 mln z³ rocznie. Barier¹ mo e siê jednak okazaæ cena satelitarnego zestawu odbiorczego, która wynosi ok. 1 tys. z³. Du ych operatorów by³oby staæ na sfinansowanie ich zakupu. Mniejszych niekoniecznie....teta przejê³a wêgierski VT-Soft Polska TETA sfinalizowa³a przejêcie wêgierskiego producenta oprogramowania VT-Soft. Za 31,5 mln z³ polska spó³ka kupi³a 86 proc. akcji firmy. Jest to pierwsza zagraniczna akwizycja TETY. VT Soft zajmuje siê g³ównie produkcj¹, wdra aniem i opiek¹ nad programami do zarz¹dzania kapita³em ludzkim (human resources), outsourcingiem kadrowo-p³acowym, projektami dedykowanymi dla instytucji rz¹dowych oraz programami do zarz¹dzania instytucjami administracji publicznej. Nowy zarz¹d VT-Soft zamierza kontynuowaæ i rozwijaæ dotychczasow¹ dzia³alnoœæ wêgierskiej firmy. Dzia³alnoœæ VT Soft jest komplementarna z dzia³alnoœci¹ TETY. Nasze oferty œwietnie siê uzupe³niaj¹, dlatego nie zamierzamy wprowadzaæ adnych rewolucyjnych zmian w dobrze dzia³aj¹cej organizacji zapowiada Marek Kamiñski, prezes VT-Soft....Ericsson dostarczy system Data Packet Control firmie Polkomtel Ericsson zawar³ z firm¹ Polkomtel, operatorem sieci Plus, umowê na dostawê, instalacjê i integracjê systemu Data Packet Control System (DPCS). Wdro enie tego rozwi¹zania umo liwi efektywne monitorowanie jakoœci us³ugi iplus poprzez szczegó³ow¹ analizê jej parametrów. Ericsson wprowadzi system Data Packet Control System na obszarze ca³ego kraju w ramach projektu monitorowania jakoœci us³ug oferowanych w sieci Plus przez Centrum Nadzoru Us³ug (Service Operation Center) oraz wdro y dedykowany modu³ systemu dla Departamentu Obs³ugi Klienta. W ramach umowy Ericsson bêdzie tak e œwiadczy³ us³ugi wspomagania technicznego dotycz¹ce zarówno oprogramowania jak i platformy sprzêtowej. System DPCS dzia³a w oparciu o oprogramowanie Vantage Service Check (VSC) firmy Compuware....Pakiet specjalny dla osób o niskich dochodach Prezes UKE zatwierdzi³ wprowadzenie nowego planu taryfowego. Nowy plan telefoniczny jest korzystniejszy od aktualnie oferowanych...raport o rynku telekomunikacyjnym w 2007 roku Stan rynku telekomunikacyjnego w 2007 r. w Polsce UKE ocenia jako dobry. Zaowocowa³ znacznym zwiêkszeniem dostêpnoœci us³ug telekomunikacyjnych, zw³aszcza tych oferowanych przez alternatywnych operatorów. Na rynku telefonii stacjonarnej mo na zaobserwowaæ spadek wartoœci wszystkich analizowanych parametrów obrazuj¹cych ca³oœæ rynku. Klienci wykonuj¹ coraz mniej po³¹czeñ, spadaj¹ przychody z tego segmentu rynku. Mimo spadku cen po³¹czeñ, mo liwoœci wyboru operatora jak i wiêkszych mo liwoœci wyboru atrakcyjnej oferty dla klienta wy ej zaobserwowane trendy wydaj¹ siê byæ nie do zatrzymania. Rynek telefonii ruchomej charakteryzuje siê z kolei dynamicznym wzrostem. Zarówno pod wzglêdem u ytkowników, jak i pod wzglêdem liczby wykonywanych po³¹czeñ i ³¹cznego czasu ich trwania. W 2007 r. nominalna penetracja tego rynku przekroczy³a 100 proc. Mo na wrêcz zaryzykowaæ stwierdzenie, e telefonia ruchoma zastêpuje telefoniê stacjonarn¹. Analizuj¹c rynek dostêpu do internetu mo na zauwa yæ przede wszystkim du y przyrost ogólnej liczby ³¹czy internetowych oraz ich zdecydowanie wiêksz¹ przepustowoœæ. Pe³na treœæ Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2007 roku jest dostêpna na stronie UKE. INFOTEL 3/2008 7

10 telekomunikacja TARGI, KONFERENCJE XIX Miêdzynarodowe Targi INTERTELECOM 2008 Mieczys³aw Borkowski Komunikacja elektroniczna przed EURO 2012 Przemys³owy rodowód odzi sprawia, e miasto to odgrywa szczególn¹ rolê na mapie Polski. W dniach 8-10 kwietnia br. do tamtejszego Miêdzynarodowego Centrum Targowego przybyli, ju po raz dziewiêtnasty, reprezentanci bran y teleinformatycznej. I to nie tylko z kraju, ale tak e z Belgii, Czech, Danii, Holandii, Korei, Niemiec, USA, Wêgier oraz Wielkiej Brytanii. Zaprezentowali wiele premierowych rozwi¹zañ technologicznych, us³ug i produktów, o czym szerzej w dalszej czêœci tej relacji. Warto zauwa yæ za Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzejem Panasiukiem i dynamiczne zmiany zachodz¹ce na rynku mediów elektronicznych sk³aniaj¹ resort do realizacji dzia³añ zwi¹zanych z wdro eniem naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie wysokiej rozdzielczoœci. Budowa nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej ma du e znaczenie w kontekœcie organizacji Mistrzostw Europy w Pi³ce No nej w 2012 roku. Zapewnienie sprawnej komunikacji elektronicznej podczas tak du ej imprezy staje siê zadaniem równie wa nym, jak wzniesienie obiektów sportowych, hotelowych czy drogowych podkreœli³ wiceminister w s³owach skierowanych do uczestników INTERTELECOM Internet pod strzechy O profilu tegorocznej imprezy najlepiej opowiada Pawe³ Fendler Dyrektor Generalny Miêdzynarodowych Targów ódzkich. Standardowo Targi INTERTELECOM mówi dyrektor s³u ¹ prezentacji projektów i rozwi¹zañ w zakresie systemów telekomunikacyjnych i informatycznych dla administracji publicznej, biznesu, ale g³ównie dla nas wszystkich. Mówi¹c proœciej, koncentrujemy siê na fenomenalnych mo liwoœciach internetu, na cudach telefonii komórkowej czy nawigacji satelitarnej, która trafia pod strzechy. Tak e na telewizji kablowej, która ma zupe³nie inne oblicze, bo oto zmierza w kierunku interaktywnoœci, odbioru zindywidualizowanego. Wreszcie œwiat³owody i ca³y wielki problem infrastruktury, który staje obecnie przed telekomunikacj¹ polsk¹. Obudziliœmy siê (jak zwykle) spóÿnieni stwierdzaj¹c, e w³aœciwie nie mamy odpowiedniej bazy. Potrzebne s¹ olbrzymie pieni¹dze na inwestycje, eby przynajmniej ten szerokopasmowy internet trafi³ faktycznie pod owe przys³owiowe strzechy. I to jest przedmiotem tegorocznych targów. Jednym z laureatów Targów INTERTELECOM zosta³a berliñska firma AVM, producent zintegrowanych rozwi¹zañ sieciowych dla odbiorców indywidualnych oraz ma³ych firm. Berliñczycy byli ju wielokrotnie nagradzani za innowacyjne urz¹dzenia z rodziny FRITZ!, które umo liwiaj¹ szybki i przyjazny dla u ytkownika dostêp do internetu, ³atwe po³¹czenie komputerów w sieæ, korzystanie z taniej telefonii internetowej oraz ró nych funkcji multimedialnych. Tym razem Z³otym Medalem nagrodzono FRITZ!Box Fon WLAN Udzia³ firmy AVM w tegorocznych Targach INTER- TELECOM w odzi mówi³a pani Ida Storm Jansen, specjalistka ds. marketingu uwa am za bardzo udany, lepszy ni w roku ubieg³ym i to nie tylko ze wzglêdu na fakt, e zdobyliœmy kolejne wyró nienie. Mimo e targi odwiedzi³o mniej osób, to nasze stoisko cieszy³o siê du ym zainteresowaniem. Oznacza to, e ludzie coraz lepiej orientuj¹ siê 8 INFOTEL 3/2008

11 TARGI, KONFERENCJE telekomunikacja w nowych technologiach i wiedz¹, do czego s³u ¹ nasze rozwi¹zania. Zauwa y³am równie, e na targach pojawi³o siê znacznie wiêcej profesjonalistów, natomiast znacznie mniej klientów koñcowych. Nie s¹dzê jednak, by by³ to problem, poniewa na IN- TERTELECOM to do tych pierwszych chcieliœmy dotrzeæ z nasz¹ ofert¹. S³ysza³am opinie przedstawicieli innych firm, e ³ódzkie targi maj¹ siê coraz gorzej. Nie zgodzi³abym siê z tym. W przysz³ym roku odbêdzie siê ju dwudziesty, jubileuszowy INTERTELECOM i AVM weÿmie w nim udzia³. Wiem, e organizator planuje pewne inwestycje i to mnie przekonuje. Po raz piêtnasty ³ódzkiej imprezie towarzyszy³ konkurs o Z³oty Medal INTERTELECOM za najlepszy produkt targowy. Celem tej rywalizacji jest promocja wyrobów i us³ug przyczyniaj¹cych siê do rozwoju telekomunikacji w Polsce. O kolejnych medalistach w dalszej czêœci relacji, natomiast honorowy kr¹ ek Za wybitny wk³ad w kreowanie wizerunku Targów INTERTELECOM odebra³a Anna Stre yñska Prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. Bardzo siê ucieszy³am mówi³a w czasie uroczystego otwarcia imprezy Pani Prezes z propozycji objêcia po raz kolejny honorowego patronatu nad Miêdzynarodowymi Targami Komunikacji Elektronicznej INTERTELECOM Jest to bowiem, obok prezentacji najnowszych trendów na polskim rynku telekomunikacyjnym, wspania³a okazja do przedstawienia efektów dwóch lat nowego podejœcia do polityki regulacyjnej. Obecny stan rynku telekomunikacyjnego w Polsce zapewne robi na wszystkich pozytywne wra enie, przede wszystkim z punktu widzenia ogromnych zmian prokonkurencyjnych i prokonsumenckich, które dokona³y siê od 2006 roku. ( ) Zwiêksza siê liczba u ytkowników, szczególnie us³ug internetowych oraz telefonii komórkowej. We wszystkich obszarach obserwujemy dynamiczny spadek cen, a w niektórych, oprócz ni szej ceny za dan¹ us³ugê, otrzymujemy tak e znacznie lepsz¹ jej jakoœæ. Honorowe puchary za wieloletnie wspieranie i promocjê targów otrzymali prezesi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Obraz z komórki Przez ca³y czas szukamy to samoœci naszej imprezy kontynuuje Dyrektor Fendler aby j¹ rozwin¹æ. Obserwujemy CeBIT, który s³abnie. Rozwijaj¹ siê natomiast targi w Barcelonie, specjalizuj¹ce siê w telefonii komórkowej. Rzeczywiœcie, telefony komórkowe staj¹ siê obecnie zupe³n¹ rewolucj¹. Komu œni³o siê jeszcze kilka lat temu, e takim aparatem bêdzie mo na fotografowaæ i to z rozdzielczoœci¹ 5 mln pikseli, w³¹czyæ siê do internetu, pos³ugiwaæ siê nawigacj¹ satelitarn¹? Za chwilê bêdziemy ogl¹dali mecze EURO na ekranach naszych komórek. Trwaj¹ przygotowania do tego, eby telefon komórkowy s³u y³ jako karta p³atnicza. Te rozliczne funkcje s¹ opisywane w coraz grubszych ksi¹ kach. Instrukcje obs³ugi tych aparatów œwiadcz¹ o niezliczonych ich mo liwoœciach. Kolejny Z³oty Medal INTERTELECOM 2008 przypad³ w udziale spó³ce IQ CST Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne za system dystrybucji telewizji cyfrowej IPTV iqtv. Tradycyjne gospodarstwa domowe wyjaœnia przedstawiciel tarnowskiej firmy S³awomir Jasnoch s¹ wyposa one w wiele ró nych urz¹dzeñ do odbioru stacji radiowych i telewizyjnych, odtwarzania muzyki, filmów czy umo liwiaj¹cych dostêp do gier komputerowych. Du a liczba tych urz¹dzeñ, poza kosztami ich zakupu, powoduje m.in. zwiêkszony pobór energii elektrycznej. Wyró niona platforma multimedialna iqtv zosta³a zaprojektowana w celu umo liwienia wdra ania nowoczesnej, cyfrowej telewizji IP udostêpnianej za pomoc¹ dowolnych mediów transmisyjnych wykorzystuj¹cych ³¹cza szerokopasmowe, eliminuj¹c tym samym koniecznoœæ instalowania dodatkowych urz¹dzeñ, takich jak na przyk³ad zewnêtrzne anteny satelitarne. Dziêki temu przygotowane treœci mog¹ byæ dostarczane do nieograniczonej liczby odbiorców, z zachowaniem najwy szych parametrów przekazu. Inn¹ zalet¹ jest mo liwoœæ zakupienia przez lokalnego operatora dowolnych pakietów stacji telewizyjnych lub ³¹czenie najlepszych propozycji w jeden lokalny super- INFOTEL 3/2008 9

12 telekomunikacja TARGI, KONFERENCJE pakiet, uzyskuj¹c tym samym przewagê konkurencyjn¹. Kompleksowe platformy do realizacji telefonii IP konstruuje poznañska firma Activis Polska. Spó³ka powsta³a w 2000 roku mówi Prezes Zarz¹du Jacek Hryniewiecki a za³o ona zosta³a przez zespó³ polskich specjalistów z dziedziny telekomunikacji i informatyki oraz firmê Activis Francja. Przedmiotem naszej dzia³alnoœci jest projektowanie, wdra anie, produkcja i instalacja nowoczesnych urz¹dzeñ teleinformatycznych i telekomunikacyjnych oraz projekty z zakresu bezpiecznego wykorzystania internetu. Na targach zaprezentowaliœmy system VDmaster, bêd¹cy platform¹ do realizacji telefonii korporacyjnej IP. Sk³ada siê on z modu³ów sprzêtowych i programowych umo liwiaj¹cych integrowanie w strukturze opartej na sieci IP wykorzystywanych ju sieci komunikacyjnych TDM i GSM oraz tworzenie spójnego, zarz¹dzanego i skalowanego systemu. Uzyskujemy strukturê prywatnej rozproszonej sieci komunikacyjnej z zaimplementowanym wielopoziomowym systemem po³¹czeñ LCR, optymalizuj¹cym koszty. Kolejn¹ propozycjê wykorzystania wielorakich mo - liwoœci telefonii IP prezentuje krakowska firma Veracomp. Veracomp jest specjalizowanym dystrybutorem rozwi¹zañ teleinformatycznych przedstawia spó³kê Mariusz Kochañski skupiaj¹cym siê na szeœciu obszarach technologicznych: sieci, telekomunikacja, bezpieczeñstwo, serwery i pamiêci masowe, zarz¹dzanie infrastruktur¹ IT, multimedia i peryferia. Na trzech stanowiskach, sk³adaj¹cych siê na nasze stoisko targowe, mo na zobaczyæ, jak dzia³a system monitoringu wizyjnego, przeprowadziæ wideokonferencjê i sprawdziæ funkcjonowanie telefonii IP. Mo - na by³o równie skorzystaæ z konsultacji i uzyskaæ informacje na temat rozwi¹zañ telekomunikacyjnych 31 dostawców, m.in. takich jak: 3Com, Alcatel Lucent, Alvarion, APC. Prowadzimy bowiem dzia³alnoœæ w 15 krajach Europy Œrodkowowschodniej. Mo na dostaæ zawrotu g³owy, podziwiaj¹c owe rozliczne mo liwoœci tych naszych komórek. Jest jednak i druga tendencja dodaje dyrektor Fendler pojawiaj¹ca siê na naszych targach, o czym warto powiedzieæ. Nie wszyscy korzystaj¹ z tych gigantycznych mo liwoœci telefonów. Niektórzy potrzebuj¹ najprostszego aparatu i to z du ym wyœwietlaczem. To ludzie starsi oraz m³odsze dzieci. Im potrzebne s¹ najprostsze funkcje, dostosowane do konkretnego u ytkownika. Mnie na przyk³ad marzy siê, aby telefon przypomina³ mi o wziêciu leku. Takie zindywidualizowane funkcje te s¹ przewidywane. Miniaturyzacja Na tych targach kontynuuje dyrektor pojawi³y siê równie zminiaturyzowane komputery. Przypomnê, e przed wielu laty, w czasie moich studiów by³y takie urz¹dzenia Odra, sk³adaj¹ce siê z kilkunastu wielkich szaf w klimatyzowanym pomieszczeniu. Obs³uguj¹ce je panie nie mog³y nosiæ nylonowych poñczoch, eby nie zak³ócaæ pracy maszyny. Dzisiaj wiêksz¹ moc obliczeniow¹ posiada ma³y laptop, który s³u y jednoczeœnie do komunikacji. A jeszcze usi³uje siê go miniaturyzowaæ do rozmiarów damskiej torebki czy paczki papierosów. Osobnym problemem jest ich funkcjonalnoœæ. Tak¹ miniaturow¹ stacjê satelitarn¹ Universal Mobile Satellite Station (UMSS) zaprezentowa³a na targach w odzi firma TTcomm (Technology Transfer Communications) z Miñska Mazowieckiego. TTcomm posiada bogate doœwiadczenie na polskim rynku us³ug telekomunikacyjnych wyjaœnia jeden z dyrektorów spó³ki Marek Romañski jest bowiem najwiêkszym operatorem satelitarnej transmisji danych w Europie Œrodkowowschodniej. Bezpieczeñstwo i wysok¹ jakoœæ oferowanych us³ug potwierdzaj¹ certyfikaty AGAP oraz ISO 9001:2000. Spó³ka jest wpisana do wykazu przedsiêbiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczym. Na targach zaprezentowaliœmy nasz najnowszy produkt, uniwersaln¹ mobiln¹ stacjê satelitarn¹ UMSS. Firma SCHROFF, cz³onek Pentair Technical Products, posiada w swojej ofercie szerok¹ gamê obu- 10 INFOTEL 3/2008

13 TARGI, KONFERENCJE telekomunikacja dów do zastosowañ w telekomunikacji, zabezpieczaj¹cych urz¹dzenia elektroniczne przed zak³óceniami EMC, ESD oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wielk¹ zalet¹ obudów naszej firmy wyjaœnia Wiktor Kozio³, kierownik sprzeda y produktów jest ich normalizacja i modu³owoœæ rozwi¹zañ, u³atwiaj¹ca dobór elementów do nowych i ju dzia³aj¹cych urz¹dzeñ. Ich rozmiary zaczynaj¹ siê od miniaturowych (liczonych w milimetrach), a koñcz¹ na du ych szafach przemys³owych. W typoszeregu produktów Schroff znajduj¹ siê szafy telekomunikacyjne i serwerowe standardu mechaniki 19 i 21 ETSI, obudowy naœcienne, wolno stoj¹ce i typu desktop, kasety 19, obudowy oraz szafy zewnêtrzne typu outdoor do zastosowañ na zewn¹trz budynków w ka dych warunkach pogodowych. Powiedzia³bym, e jest to taki techniczny zawrót g³owy kontynuuje swoje uwagi dyrektor Fendler zupe³nie niewiarygodny. Musimy odnaleÿæ swoje miejsce w tym wszystkim. Mo e nasze targi powinny mocniej pójœæ w stronê telewizji satelitarnej. Powo³ujemy specjaln¹ Radê Programow¹, w sk³ad której zechcieli wejœæ prezesi kilku Izb zainteresowanych teleinformatyk¹. Chcemy byæ wra liwi na g³osy bran y, dlatego pragniemy powo³aæ taki trust mózgów i spotykaæ siê wczeœniej, aby ustalaæ zakres tych targów z fachowcami. Rozwi¹zania dla administracji Dziêki zaawansowanym technologiom i mediom elektronicznym komunikacja rozwinê³a siê na niespotykan¹ skalê. Powszechna informatyzacja oraz oferowanie us³ug drog¹ elektroniczn¹ to kolejny krok w stronê spo³eczeñstwa opartego na wiedzy. W³adze samorz¹dowe regionu ³ódzkiego rozpoczê³y ju przygotowania do budowy platformy us³ug publicznych dostêpnych dla mieszkañców ca³ego województwa zapewnia³ na kartach programu targowego Marsza³ek Województwa ódzkiego W³odzimierz Fisiak. Na naszym stoisku mówi dyrektor pionu eksploatacji firmy BIATEL Piotr Todorczuk prezentujemy m.in. bezpieczn¹ szerokopasmow¹ szkieletow¹ sieæ samorz¹dow¹. ¹czy ona wszystkie jednostki powi¹zane z samorz¹dem, takie jak: urz¹d gminy, szko³y, zak³ady bud etowe, oœrodki kultury, biblioteki itp. Ze wzglêdu na zró nicowanie terenu, mo e zostaæ wybudowana w oparciu o technologiê przesy³u danych drog¹ radiow¹ lub przewodow¹ œwiat³owodow¹. G³ównym jej zadaniem jest zapewnienie szybkiego, bezpiecznego i sta³ego przesy³u informacji on-line miêdzy jednostkami gminnymi. Jednak do kluczowych jej funkcji nale y zaliczyæ przede wszystkim te, które wp³ywaj¹ na obni enie kosztów funkcjonowania samorz¹du. Dziêki rozwi¹zaniom bezprzewodowym sieæ zapewnia ³atwy dostêp do internetu jednostkom podleg³ym samorz¹dowi. Wykorzystuj¹c pakietowe technologie transmisji oparte na protokole IP daje mo liwoœæ stworzenia sieci telefonii samorz¹dowej w technologii VoIP. Dzisiaj w telekomunikacji zwracaj¹ uwagê problemy w inwestycjach w sieci nowych generacji oraz budowy sieci bezprzewodowych dla potrzeb dostêpu do internetu podkreœla³ Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji dr in. Wac³aw Iszkowski. Dlatego wa ne s¹ tematy zwi¹zane z coraz nowoczeœniejszym wykorzystaniem w sieciach transmisyjnych komputerów. DGT jest dostawc¹ kompleksowych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych wyjaœnia³ Rados³aw Tyœlewicz, Dyrektor Biura Marketingu spó³ki opracowuj¹cym innowacyjne techniki szybkiego przesy- ³ania g³osu, obrazu i danych, dostêpu do szerokopasmowych us³ug multimedialnych z wykorzystaniem mediów tradycyjnych oraz sieci konwergencyjnych. Na targach otrzymaliœmy Z³oty Medal za system DGT GSM For Fixed. Umo liwia on, dziêki wykorzystaniu infrastruktury GSM, dotarcie z us³ug¹ telefonii stacjonarnej POTS wszêdzie tam, gdzie po³o enie tradycyjnej linii przewodowej jest bardzo utrudnione. GSM wykorzystywana jest jako klasyczna sieæ dostêpowa. Operator stacjonarny nabywa od operatora GSM pulê ruchomych ³¹czy abonenckich wraz z us³ug¹ ich utrzymania. Otrzymuje karty SIM, które montuje w terminalach abonenckich DGT 7400-FWT. Abonent mo e do³¹czyæ do niego standardowe urz¹dze- INFOTEL 3/

14 telekomunikacja TARGI, KONFERENCJE nia typu: telefon, fax, modem. Przydzielony mu zostaje równie numer stacjonarny z puli operatora stacjonarnego. Sterownik DGT DPS pe³ni w tym systemie rolê centrali koñcowo-tranzytowej. Dokonywana jest tu translacja z numerów stacjonarnych na mobilne i odwrotnie. Us³uga dostêpu do internetu typu dial-up jest realizowana na warunkach zgodnych z wymogami o œwiadczeniu us³ugi powszechnej. Nasza firma mówi Dawid Siebner, specjalista ds. produktu spó³ki C&C Partners Telecom oferuje kompleksowe rozwi¹zania komunikacyjne dla sieci publicznych i prywatnych, osprzêt telekomunikacyjny, systemy telefonii bezprzewodowej DECT, systemy telewizji przemys³owej itp. Na tegorocznych targach zaprezentowaliœmy system rozwi¹zañ œwiat³owodowych AceNet. Jest on przeznaczony do budowy nowoczesnych sieci œwiat³owodowych, szkieletowych oraz FTTx. Sprawdza siê doskonale tam, gdzie prowadzenie prac wi¹ e siê z du ymi kosztami, koniecznoœci¹ uzyskania pozwoleñ i ograniczeniami administracyjnymi. Stanowi¹ go typowe rozwi¹zania œwiat³owodowe oraz nowoczesne rozwi¹zania oparte na koncepcji kabli modularnych z mikrotubami wype³nionymi mikro-, minikablami lub wi¹zkami EPFU. Katowicka firma Play5 jest pierwszym w Polsce operatorem i dostawc¹ us³ug IPTV opartych na interaktywnej platformie telewizyjnej PlayMax. Dostarcza treœci multimedialne dla operatorów ostatniej mili na terenie ca³ego kraju. Naszym g³ównym rynkiem mówi Rafa³ Szymura, Prezes Zarz¹du spó³ki s¹ lokalni operatorzy Internetu i telewizji kablowych. Zespó³ tworz¹ m³odzi ludzie, którzy swoje doœwiadczenie zawodowe zdobywali pracuj¹c dla najwiêkszych korporacji medialnych oraz telekomunikacyjnych. W zakresie us³ugi IPTV oferujemy dostêp do wiêkszoœci najpopularniejszych kana³ów telewizyjnych obecnych na polskim rynku oraz transmitowanych w polskiej wersji jêzykowej. Obecnie posiadamy w ofercie ponad 100 kana³ów TV cyfrowej. W najbli szym czasie uruchomimy tak e us³ugi PVR (nagrywanie treœci programowych na twardy dysk) oraz TimeShift (przesuwanie obrazu i dÿwiêku w czasie programu telewizyjnego). Medaliœci i malkontenci Oprócz ju wymienionych Z³otym Medalem INTER- TELECOM 2008 wyró niono równie w³ókno jednomodowe ClearCurve firmy Corning Cable Systems Polska. Spó³ka jest polskim oddzia³em œwiatowego lidera w produkcji w³ókna œwiat³owodowego, a zarazem globalnego dostawcy osprzêtu œwiat³owodowego i miedzianego. Na medal oceniono te Asterisk Enterprise Editio firmy DIR z Grudzi¹dza. Wreszcie krakowska spó³ka jawna DIPOL Szyd³owski i Wspólnicy otrzyma³a Z³oty Medal targowy za rejestrator cyfrowy Ultimax-716. Wœród nowych produktów Grupy ZPAS prezentowanych na targach uwagê zwraca³ mikroprocesorowy panel sterowania i nadzorowania warunków klimatycznych w szafach telekomunikacyjnych MPSK G1. Zasadnicz¹ jego funkcj¹ jest ochrona przed przegrzaniem lub przech³odzeniem urz¹dzeñ. Organizatorzy INTERTELECOM chwal¹ siê mówi Krzysztof Karwowski, reprezentuj¹cy Grupê ZPAS e to najwiêksza i najbardziej znacz¹ca wystawa osi¹gniêæ i tendencji rozwojowych komunikacji elektronicznej w Polsce i w centralnej Europie. Tê wypowiedÿ nale y jednak skorygowaæ, poniewa s¹ tu pominiête rzeczywiœcie najwiêksze œwiatowe targi tej bran y CeBIT, odbywaj¹ce siê ka dego roku w okresie przesilenia wiosennego w Hanowerze. Przepaœæ dziel¹ca te dwa wydarzenia jest widoczna ju przy samym porównaniu liczby wystawców. W odzi by³o ich 150, a do Hanoweru zjecha³o 5845 firm z 77 krajów. INTERTELECOM odwiedzi³o 10 tys. osób, natomiast CeBIT 495 tys. Oczywiœcie, i w odzi widoczne s¹ mi³e zmiany. Zaliczy³bym do nich fakt, i targi ³¹cznoœci przeorientowano na komunikacjê elektroniczn¹. Zwi¹zane jest to z ogólnymi tendencjami rozwojowymi, jakie maj¹ miejsce na naszym rynku. Osobiœcie cieszê siê, e od kilku lat silnie zaznaczona przez MSG-Media potrzeba stworzenia pojêcia komunikacji elektronicznej spotka³a siê z ogóln¹ aprobat¹, a has³o komunikacja elektroniczna sta³o siê powszechnie znane. 12 INFOTEL 3/2008

15 TARGI, KONFERENCJE telekomunikacja Targi, naturalnie, maj¹ swoj¹ renomê ju przez sam fakt wieloletniego utrwalenia ich w kalendarzu polskich wydarzeñ bran owych kontynuuje Krzysztof Karwowski jednak z perspektywy naszej firmy zauwa amy, e pojawiamy siê tu bardziej ze wzglêdu na presti ni w celu penetracji rynku. Faktem jest, e Grupa ZPAS wystawia siê na targach od wielu lat. W czasach rozkwitu przenieœliœmy siê z naszym stoiskiem do perspektywicznej wówczas hali nr 6. Ostatnio jednak mo na zauwa- yæ, e zainteresowanie targami s³abnie. Dla pomieszczenia wystawców wystarczaj¹ ju trzy hale. A jakie by³y oczekiwania organizatorów? pytam zastêpcê Dyrektora Generalnego MT Miros³awa Pietruchê. Pierwszy raz w czasie tej imprezy mówi Miros³aw Pietrucha wybiegamy myœl¹ ku przysz³oœci, do nastêpnych Targów INTERTELECOM. Odby³o siê w³aœnie spotkanie kluczowych decydentów, w czasie którego dyskutowano nad przygotowaniem kolejnej edycji w jeszcze lepszej formie. Tego dotychczas nie by³o. Pewne sugestie zostan¹ przez nas wziête pod uwagê przy planowaniu przysz³orocznej imprezy. Oczywiœcie, zawsze pojawiaj¹ siê jakieœ elementy wymagaj¹ce poprawy. Mamy kontakt mailowy z uczestnikami targów i na bie ¹co reagujemy na ich uwagi. Bol¹czk¹ nasz¹ jest doœæ siermiê na infrastruktura, któr¹ nale y jak najszybciej poprawiæ. Po wejœciu do hali Expo widzimy piêkne stoiska, ale nie w pe³ni wyeksponowane, mimo to wystawcy nie przejd¹ do hali nr 2 czy nr 3, bo tam warunki s¹ jeszcze gorsze. Natomiast moim zadaniem jest jak najlepsza prezentacja poszczególnych stoisk. Konieczna jest nowa hala, aby je odpowiednio rozstawiæ i wyeksponowaæ. Tym wielkim prezentacjom brak w³aœciwej perspektywy. Gotowy jest ju projekt nowego Centrum Targowego, które zamierzamy przygotowaæ na kolejne, XX spotkanie. Pojawi³y siê na tych obecnych targach nowe firmy, co samo w sobie jest ciekawe. Zaczynaj¹ wyrastaæ polskie przedsiêbiorstwa i chc¹ zaprezentowaæ swoje wyroby szerokiej publicznoœci. Zniknê³y wielkie korporacje, a ich miejsce zajmuj¹ drobniejsi producenci i us³ugodawcy. Widz¹ potrzebê wypromowania siebie, a jednoczeœnie zrobienia dobrego interesu na tych targach. Zamiast zakoñczenia Oczywiœcie, targi dzisiaj to nie tylko prezentacja produktów: telefonów, które mo na polewaæ wod¹, laptopów spadaj¹cych z du ych wysokoœci bez najmniejszych nawet uszkodzeñ, mnóstwem gad etów i ciekawostek podsumowuje nasz¹ rozmowê dyrektor Fendler. O ich wartoœci i atrakcyjnoœci œwiadczy program imprez towarzysz¹cych. To merytoryczne, niezwykle m¹dre konferencje. Przy okazji jest to mo - liwoœæ spotkania siê z ludÿmi decyduj¹cymi o przysz³oœci bran y: pos³ami, przedstawicielami rz¹du. Przys³uchiwanie siê temu, jakie akty legislacyjne s¹ tworzone. Podpowiadanie decydentom, w jakim kierunku powinny iœæ zmiany w zakresie telekomunikacji. To forum wymiany myœli, ale równie miejsce spotkañ towarzyskich. Nie ukrywamy, e obok funkcji biznesowych, edukacyjnych i informacyjnych targi daj¹ mo liwoœæ sympatycznego spêdzenia czasu. W kuluarach i podczas imprez integracyjnych powstaj¹ niekiedy œwietne pomys³y, projekty, a wymiana zdañ s³u y dobrze bran y i œrodowisku. A nasza ódÿ znakomicie nadaje siê do tego. W mieœcie jest wiele pubów i rewelacyjna pod tym wzglêdem Manufaktura. Poza tym to centrum Polski, prawie sam œrodek, co stwarza mo liwoœci szybkiego dojazdu. Mamy coraz lepsz¹ bazê hotelowo-noclegow¹. Myœlê, e Targi INTERTELECOM zas³uguj¹ na wsparcie równie z tej przyczyny, e to ju XIX coroczne spotkanie, wiêc dysponuj¹ce pewnym doœwiadczeniem i tradycj¹. Za rok bêdziemy obchodzili jubileusz XX-lecia. Nale y zadbaæ, aby targów nie dotkn¹³ uwi¹d starczy, ale by zyska³y nowy blask. Niech okr¹g³a rocznica stanie siê cezur¹ odm³adzaj¹c¹ i rewitalizuj¹c¹. Chcemy, aby przysz³o tu wiêcej zwiedzaj¹cych, a impreza targowa sta³a siê bardziej otwarta, nie tylko dla ludzi z bran y. Dysponuj¹c infrastruktur¹ adekwatn¹ do tak nowoczesnej dziedziny, jak telekomunikacja elektroniczna, myœleliœmy o po³¹czeniu Kongresu INFOTELA z Targami INTERTELE- COM. Impreza zyska³aby szanse na europejski wydÿwiêk. Pojawi³a siê ju taka propozycja. Wypada jedynie yczyæ powodzenia w realizacji owych planów. I do zobaczenia w odzi za rok. INFOTEL 3/

16

17

18

19

20 telekomunikacja TARGI, KONFERENCJE VII KONGRES INFOTELA Mieczys³aw Borkowski Przysz³oœæ komunikacji elektronicznej W przepiêknej mazurskiej scenerii w Miko³ajkach obradowali w dniach 4-7 czerwca br. uczestnicy VII Kongresu INFOTELA. Honorowy patronat nad imprez¹ przyjê³y podobnie jak w latach ubieg³ych Urz¹d Komunikacji Elektronicznej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL. 18 Otwarcie VII Kongresu INFOTELA. Grzegorz Kantowicz redaktor naczelny Na pierwszym planie od lewej: Anna Stre yñska Prezes UKE, Antoni Mê yd³o pose³, Wojciech Ha³ka zastêpca dyrektora ds. rozwoju, Instytut ¹cznoœci Dziêki zaanga owaniu sponsorów Grupa ZPAS i TP Emitel Sp. z o.o. oraz partnerów, takich jak Telekomunikacja Polska SA, Grupa INEA oraz informatyczna firma ALTAR Sp. z o.o., mogliœmy w komfortowych warunkach nad mazurskimi jeziorami zorganizowaæ po raz siódmy jedno z najwiêkszych spotkañ bran y komunikacji elektronicznej. Temat tegorocznego spotkania pobrzmiewa³ odrobinê nostalgi¹, rozpoczyna³ siê stwierdzeniem: Na pocz¹tku by³ telegraf. Lecz uczestnicy panelowych dyskusji natychmiast przechodzili do meritum, zastanawiaj¹c siê: Dok¹d zmierza dzisiejszy rynek komunikacji elektronicznej. Chwila wspomnieñ Na pocz¹tku by³ telegraf tymi s³owami rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie Prezes Zarz¹du Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Wac³aw Iszkowski, prowadz¹cy wyk³ad inauguracyjny Kongresu. Urz¹dzenie do telegrafii wyjaœnia³ mówca które po polsku by³o nazywane dalekopisem. adne s³owo, odpowiadaj¹ce angielskiemu teletip owi. Aparat taki powsta³ w 1910 roku i nie do y³ nawet 100 lat, bowiem w 2007 roku w Polsce wycofano tê us³ugê jako przestarza³¹. Jednak w miêdzyczasie zainteresowali siê nim in ynierowie od maszyn matematycznych i postanowili wykorzystaæ go jako urz¹dzenie wejœcia-wyjœcia. PóŸniej zwrócili uwagê na coœ innego u kolegów elektroników, a mianowicie na odbiornik telewizyjny. Jego równie przystosowano do funkcji urz¹dzenia wyjœciowego dla komputerów. Najpierw przesy³aj¹c sygna³ wyœwietlania na wejœcie antenowe, a z czasem dobrano siê do œrodka i stworzono monitor. Przez kolejne lata monitory i telewizory stanowi³y dwie odrêbne linie produkcyjne. Podobne z wygl¹du, z punktu widzenia dzia³ania i funkcjonowania by³y czymœ ca³kowicie odmiennym. Natomiast in ynierów od maszyn matematycznych zainteresowa³a jeszcze taœma magnetyczna, która da³a siê wykorzystywaæ jako noœnik pamiêci. Na tym drogi telewizji, telekomunikacji, radia i informatyki rozesz³y siê nieco kontynuowa³ wyk³adowca poniewa pierwsze by³y realizowane analogowo, natomiast informatyka (taka nazwa ju wówczas powsta³a) opanowa³a technologiê cyfrow¹. W pewnym okresie informatycy postanowili po³¹czyæ ze sob¹ ró ne komputery i w Stanach Zjednoczonych Ameryki powsta³a sieæ ArpaNet. W wyniku wspó³pracy z uczelniami wojsko stworzy³o sieæ przesy³u informacji pomiêdzy komputerami, z Londynu przez satelitê do USA, tam przez Pentagon, Stanford w Kalifornii i znów przez satelitê na Hawaje. Kilkadziesi¹t rozmaitych oœrodków funkcjonowa³o w tym po³¹czeniu. Opracowano wtedy pierwszy protokó³ DSPI, który póÿniej sta³ siê podstaw¹ zasad przesy³u informacji w sieci internetowej. INFOTEL 3/2008

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R.

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. GRUPA POLSAT Grupa Polsat Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie Największa platforma satelitarna w Polsce

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET

INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET Cennik obowi¹zuje od 18.09.2017 r. Us³uga PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO Pakiet INTERNET 150 pobierania do 150 Mb/s wysy³ania do 10 Mb/s Cena

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem Regulamin promocji z modemem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

CYFRYZACJA TELEWIZJI

CYFRYZACJA TELEWIZJI CYFRYZACJATELEWIZJI CYFRYZACJATELEWIZJI 1. Co to jest cyfryzacja telewizji? 2. Dlaczego zachodzą te zmiany? 3. Czycyfryzacja jest obowiązkowa? 4. Termin wyłączenia sygnału analogowego 5. Co to jest telewizja

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny BM Medical S.A.

Raport kwartalny BM Medical S.A. Raport kwartalny BM Medical S.A. IV kwartał 2011r. Warszawa, 14 lutego 2012r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU KWARTALNEGO: 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o..

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od dnia..00r. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Plany

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO

CENNIK USŁUG. świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO CENNIK USŁUG świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO OKRESEM ROZLICZENIOWYM DLA NW. USŁUG I PAKIETÓW JEST MIESIĄC KALENDARZOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ SPORTOWY

REGULAMIN KONKURSU QUIZ SPORTOWY REGULAMIN KONKURSU QUIZ SPORTOWY Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9 - zwana dalej organizatorem Konkursu - ogłasza niniejszym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 pojawi³a siê nazwa firmy, produktów, bran y, konkurentów, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne: Nr RK.271.5.2015 Osiek, dnia 2.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE dostarczenie Internetu do 100 gospodarstw domowym na terenie gminy Osiek w ramach utrzymania projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Witamy w Poker Channel

Witamy w Poker Channel Witamy w Poker Channel Poker Channel TM jest niekwestionowanym europejskim liderem w telewizji dotyczącej gier, transmitującym bezpośrednio do 30 milionów abonentów telewizyjnych w 30 krajach, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84 Załącznik nr 2 do Decyzji Prezesa UKE z dnia nr DHRT-WORK-6082-1/12( ) W Ofercie SOR wprowadza się następujące zmiany: Tabela nr 38 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela nr 38. Opłaty miesięczne za usługi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 sierpnia 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 sierpnia 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 11 17 sierpnia 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 11.08 Rzeczpospolita: Płatne telewizje tracą tempo w Europie Według najnowszego raportu Research and Markets

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 12 miesięcy 2010 r. 17 marca 2011 roku

Wyniki za 12 miesięcy 2010 r. 17 marca 2011 roku Wyniki za 12 miesięcy 2010 r. 17 marca 2011 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności,

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r.

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Wymagające otoczenie rynkowe w segmencie klientów indywidualnych Jak odnotowano już podczas wyników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin określa zasady korzystania z usługi Wezwij PZU Pomoc ( Usługa ) świadczonej przez PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 00-133 Warszawa, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny system ostrzegania

Regionalny system ostrzegania Regionalny system ostrzegania MariolaS, 19.08.2015 Został przyjęty jednolity system ostrzegania. Ponad 1200 powiadomień i ponad 260 ostrzeżeń wygenerował Regionalny System Ostrzegania od początku 2015

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo