REGULAMIN KONKURSU Mój trening w 4 STEPS osiągam cel. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Mój trening w 4 STEPS osiągam cel. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Mój trening w 4 STEPS osiągam cel ( ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Mój trening w 4 STEPS osiągam cel jest 4 STEPS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, zwana dalej Organizatorem. 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez serwis Facebook (tj. podmioty będące właścicielami serwisu społecznościowego bądź nim zarządzające) ani w żaden sposób nie jest z nim związany. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Konkurs prowadzony jest od dnia r. do dnia r. 2 Uczestnictwo w konkursie 1. Udział w Konkursie, jest dobrowolny. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada ważny karnet uprawniający do korzystania z klubu 4Steps. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele i pracownicy Organizatora oraz podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz członkowie ich rodzin. 3. Przez członków rodziny, o których mowa w ustępie powyższym rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4. Aby móc wziąć udział w Konkursie, należy posiadać profil w portalu społecznościowym Facebook. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie powinna otworzyć stronę 4 STEPS umieszczoną pod adresem https://www.facebook.com/4stepstobefit (zwaną dalej Stroną Konkursową). 5. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie, jeżeli nie zrobiła tego wcześniej, powinna kliknąć przycisk Lubię to! stając się tym samym fanem strony https://www.facebook.com/4stepstobefit 1

2 6. Pod pojęciem Uczestnika należy rozumieć osobę, która dokonała zgłoszenia Pracy Konkursowej. 3 Zasady Konkursu 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika autorskiej (tj. wykonanej przez siebie) fotografii obrazującej przygotowania do treningu lub trening sportowy wykonywane w klubie 4Steps (zwanej dalej Zdjęciem) oraz zobrazowanie hasłem wskazującym co danego Uczestnika motywuje do treningu, jakie osiąga cele lub efekty (zwanego dalej Hasłem). Zdjęcie oraz Hasło składają się na Pracę Konkursową. 2. Każdy Uczestnik może zgłosić kilka Prac Konkursowych. 3. Prace Konkursowe powinny być umieszczane w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na Stronie Konkursowej. 4. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia Pracy konkursowej, która będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, zawierać będzie treści sprzeczne z prawem, naruszać będzie dobre imię Organizatora, będzie zawierała treści obraźliwe, wulgarne, erotyczne lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, bądź też zawierać będzie treści powszechnie uznane za naganne lub niedopuszczalne. 5. Po dokonaniu zgłoszenia jest ono weryfikowane pod względem zgodności z niniejszym Regulaminem przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem zostaną usunięte spod wpisu konkursowego i nie będą brały udziału w konkursie. 6. Zgłoszone Prace Konkursowe są poddane ocenie użytkowników Strony Konkursowej. Użytkownicy Strony Konkursowej mogą oddawać swoje głosy na opublikowane na Stronie Konkursowej Prace Konkursowe. Głosy oddawane są poprzez przycisk Lubię to! umieszczony pod każdą Pracą Konkursową. Na podstawie liczby zebranych głosów (tzn. liczba osób, które polubiły daną Pracę Konkursową tworzona będzie lista rankingowa. Prace konkursowe i głosy mogą być oddawane najpóźniej do godziny 23:59 dnia r. 7. Uczestnikom Konkursu nie wolno pozyskiwać głosów w sposób sprzeczny z zasadami prawa lub dobrymi obyczajami w szczególności poprzez pozyskiwanie lub oddawanie głosów z kont fikcyjnych na portalu społecznościowym Facebook (pod pojęciem kont fikcyjnych w niniejszym regulaminie należy rozumieć konta anonimowe, używające fikcyjnych, abstrakcyjnych lub nieprawdziwych danych służących do oznaczenia użytkownika konta, konta których użytkownicy w okresie 30 dni poprzedzających 2

3 oddanie głosu nie podejmowali żadnych działań w ramach portalu społecznościowego Facebook). Uczestnikom nie wolno głosować na swoje Prace Konkursowe ani na Prace Konkursowe innych Uczestników Konkursu. 8. W przypadku, w którym dwie lub więcej Prac Konkursowych uzyska taką samą liczbę głosów prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, która oceniając kreatywność i oryginalność prac dokona wyboru jednej pracy przyznając jej autorowi nagrodę konkursową. 4 Nagrody 1. Nagrodą w konkursie jest Voucher na pobyt Zwycięzcy i osoby towarzyszącej (łącznie dwóch osób) w Hotelu Olandia (woj. Wielkopolskie, Prusim 5) przez jeden wybrany weekend. Pakiet obejmuje: a) pobyt weekendowy: 2 noclegi dla 2 os. z obiadokolacją (dwa dania + deser) b) seans w fitobeczce z drewna cedrowego (jednoosobowe sauny), a także dodatkowo c) możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu rekreacyjnego (rowery, sprzęt wodny, boisko wielofunkcyjne). Podsumowanie pakietu: 2 noclegi ze śniadaniem, 2 obiadokolacje dla 2 osób. Wartość nagrody: 850 (osiemset pięćdziesiąt) złotych brutto. 2. Warunkiem koniecznym do realizacji Nagrody jest odebranie Nagrody i dokonanie przez Uczestnika najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia Uczestnika o przyznaniu Nagrody rezerwacji pobytu w Hotelu Olandia. Dane do dokonania rezerwacji pobytu zostaną przekazane przez Organizatora. 3. Za warunki pobytowe i realizację usług podczas pobytu odpowiada Hotel Olandia. 4. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora w terminie 10 dni od upływu terminu, w którym można było oddawać głosy na Prace Konkursowe. Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook poprzez post oficjalny na ścianie oraz przesłanie do Użytkownika wiadomości prywatnej na konto Użytkownika. 5. W celu umożliwienia wydania Nagrody Uczestnik konkursu wraz z informacją o wygranej zostanie poproszony o wypełnienie i dostarczenie osobiście albo przesłanie listem poleconym na adres Organizatora: ul. Leśna 13A, Lubin w terminie 2 dni od dnia otrzymania prośby formularza potwierdzającego wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Zwycięzcy Konkursu, zawierającego dane osobowe Zwycięzcy, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod i miejscowość). 6. Ponadto Uczestnik zostanie poproszony potwierdzenie wyrażenia zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o wygranej na stronie internetowej pod adresem https://www.facebook.com/4stepstobefit, stronie oraz złożenie oświadczenia, potwierdzającego że jest autorem Pracy Konkursowej. 7. Prawo do odbioru nagrody Uczestnik nabywa po przekazaniu Organizatorowi oświadczeń wskazanych w 4 ust. 4 oraz ust. 5. Organizator dopuszcza możliwość złożenia oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim w formie elektronicznej 3

4 (tj. za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook), jednak na jego żądanie Uczestnik zobowiązany będzie do złożenia ich w formie pisemnej. 8. W przypadku, w którym laureat nagrody nie spełnia warunków, o których mowa w 4 ust. 4 oraz ust. 5 wówczas nagroda przechodzi na kolejną osobę, której Praca zdobyła największą liczbę głosów (a w przypadku równej liczby głosów została oceniona przez Komisję najwyżej) wobec takiej osoby zastosowanie znajduje procedura określona w 4 ust W przypadku, w którym druga osoba, której praca została oceniona najwyżej nie spełni warunków określonych w 4 ust 4 oraz ust. 5 prawo do uzyskania nagrody przechodzi na trzecią osobę, której Praca zdobyła największą liczbę głosów (a w przypadku równej liczby głosów została najwyżej oceniona przez Komisję) wobec takiej osoby zastosowanie znajduje procedura określona w 4 ust Jeżeli trzecia osoba nie spełnia warunków, o których mowa w 4 ust. 4 oraz ust. 5 nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora. 9. Nagradzany Uczestnik będzie mógł odebrać Nagrodę w Klubie 4 Steps mieszczącym się w Lubinie przy ul. Leśnej 13A w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 oraz ust Elementem każdej Nagrody jest dodatkowa suma pieniężna, która stanowi równowartość zryczałtowanego podatku od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody. 11. Zgodnie z treścią art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U Nr 80 poz. 350 w wraz z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych przed udostępnieniem Nagrody zwycięzca konkursu obowiązany jest wpłacić Organizatorowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu uzyskania Nagrody w wysokości 10% wartości Nagrody. W związku z powyższym przed wydaniem Nagrody Zwycięzcy kwota należnego podatku zostanie potrącona z części nagrody stanowiącą dodatkową sumę pieniężną, o której mowa w ust. 8. Dokonanie przez Uczestnika wpłaty kwoty zryczałtowanego podatku jest warunkiem wydania Nagrody. Organizator, działając na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dokonywanej wypłaty dodatkowej sumy pieniężnej, o której mowa w ust. 8 Regulaminu. 12. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 13. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 14. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody. 5 Autorskie prawa majątkowe 1. Z chwilą wydania Nagrody Uczestnik przenosi na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej, zwanej dalej Utworem na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach następujących: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym także na płytach CD oraz elektronicznych nośnikach pamięci, w postaci reklam świetlnych, w tym kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej; 4

5 b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenia fragmentów różnych dowolnie wybranych utworów w jedną całość, w tym wykorzystywania we wszelkiego rodzaju prezentacjach, konferencjach prasowych, wydarzeniach wszelkiego typu, w mailingu, w punktach sprzedaży, c. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt b. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, d. wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów, lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną (np. kart pamięci, pamięć RAM, FLASH) oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing), e. wprowadzanie i udostępniania w sieci Internet, Intranet i innych sieciach komputerowych, f. wprowadzenie do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych oraz innych form przekazu danych (np. w formie SMS, MMS, EMS, IVR, WAP), w tym do wprowadzania do dowolnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, g. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie w sposób umożliwiający każdemu dostęp w czasie i miejscu przez niego wybranym, h. wykonywanie, a także zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, i. dokonywanie dowolnych modyfikacji, skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, j. modyfikowanie całości Utworu oraz ich jego fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji, przystosowania, zmiany układu, rozbudowy oraz dokonywanie jakichkolwiek innych zmian; k. łączenie Utworu oraz jego fragmentów z innymi utworami, także takimi, które nie powstały w wyniku działań Uczestnika, l. nadawanie Utworu za pomocą wizji i fonii przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity, m. swobodnego używania i korzystania z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie działalności gospodarczej Organizatora lub innych podmiotów, w tym reklamy i promocji Organizatora lub innych podmiotów. 5

6 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 obejmuje także prawa zależne i następuje bez ograniczeń terytorialnych. 3. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania zgłoszonych Prac Konkursowych, wprowadzania zmian (w tym edycyjnych), dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z nich, a także prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych odpowiedzi. 4. Uczestnik oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność Pracy Konkursowej z prawem oraz ponosi odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne wszystkie szkody spowodowane zgłoszeniem Pracy Konkursowej do Konkursu. 5. Uczestnik oświadcza, że ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, w przypadku gdyby Praca Konkursowa naruszyła dobra osobiste osób trzecich. 6 Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator tj. 4 STEPS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł,. 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z prowadzeniem Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania nagrody. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 6

7 7 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przebiegu Konkursu mogą być składane, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora: ul. Leśna 13A, Lubin w formie pisemnej z dopiskiem: Mój trening w 4 STEPS osiągam cel REKLAMACJA. Reklamacje powinny zawierać oznaczenie Uczestnika jego imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie do 40 dni od dnia zakończenia konkursu. 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 21 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 8 Postanowienia końcowe 1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej konkursu, a także w siedzibie Organizatora Konkursu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 3. Serwis Facebook nie jest adresatem żadnych danych i informacji przekazywanych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie. Wyłącznym adresatem danych, o których mowa powyżej jest Organizator. 4. Organizator oświadcza, że wynik Konkursu nie jest uzależniony od przypadku, Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną formą gry losowej, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U , wraz z późn. zm.). 7

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!, określanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo