Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje"

Transkrypt

1 1

2 Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje zarządzające programami. 2

3 Spis treści 1. AAL BLUE GAS Polski Gaz Łupkowy BON NA INNOWACJE... 7 Duży Bon na Innowacje BONUS -185 Wspólny Międzynarodowy program dla Bałtyku BRIdge: Badanie Rozwój Innowacje CIP CIP IEE - INTELIGENTNA ENERGIA - PROGRAM DLA EUROPY CIP EIP EKOINNOWACJE (INSTRUMENTY POZAFINANSOWE) CIP ICT- TECHONOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE CORNET COST DEMONSTRATOR ERA-NET ERA NET Transport III SmartGrids ERA-NET M_ERA.NET CHRIST- ERA II EUREKA ACQUEAU EUROGIA EURIPIDES CELTIC PLUS ITEA EUROSTARS FUNDUSZ BADAWCZY WĘGLA I STALI GEKON GO_GLOBAL.PL GRAFTECH INNOLOT INNOMED Innowacje Społeczne INNOTECH JTI/ JU JU Artemis

4 JU ENIAC IMI JU- Innovative Medicines Initiative LIDER LIFE MEDIA Wsparcie cyfryzacji kin Festiwale audiowizualne Telewizyjna dystrybucja europejskich utworów audiowizualnych NER PATENT PLUS PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH PROGRAM KULTURA ( ) PROJEKTY CELOWE NOT SPIN- TECH

5 1. AAL Program AAL to inicjatywa badawczo rozwojowa powołana przez 20 państw członkowskich UE oraz trzy państwa stowarzyszone (Izrael, Norwegia, Szwajcaria). Celem ogólnym programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych i wzmocnienie bazy przemysłowej w Europie przez wykorzystywanie technologii informacyjno komunikacyjnych (ICT). Program ten wdrażany przez Stowarzyszenie ALL, którego członkowie są organizacjami finansującymi badania W ramach programu AAL mogą uczestniczyć publiczne i prywatne Uniwersytety, instytuty powołane przez PAN, jednostki badawczo-rozwojowe, krajowe i międzynarodowe instytuty badawcze, przedsiębiorstwa (w tym MŚP) o statusie jednostek B+R (ang. R&D). Jednostki te muszą być zarejestrowane w Polsce. Poziom dofinansowania zależy od charakteru realizowanych zadań i statusu wykonawcy (udział dofinansowania różni się w zależności od konkursu). Całość kwoty zależna jest od edycji konkursu Duże przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Państwowe Instytuty badawcze, Uniwersytety Badania podstawowe 100 % 100 % 100 % 100 % Badania stosowane 60 % 60 % 80 % 100 % Prace wdrożeniowe 25 % 50 % 65 % 100 % Rodzaje kosztów kwalifikowanych Koszty personelu Koszty aparatury i sprzętu Koszty budynków i gruntów Koszty badań zleconych na podstawie umowy Inne koszty operacyjne (nie mogą wynosić więcej niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych) Tegoroczny konkurs został zamknięty 30 kwietnia. Kolejny ogłoszony zostanie na początku przyszłego roku. Więcej o programie na stronie internetowej NCBiR lub na stronie programu ALL. 5

6 2. BLUE GAS Polski Gaz Łupkowy CEL, ZADANIA Program jest częścią wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Jest on ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego oraz wdrożenie w działalność gospodarczą operujących w Polsce przedsiębiorstw. Natomiast cel szczegółowym programu jest pobudzenie inwestowania przez przedsiębiorców biorących udział w programie w działalność badawczo-rozwojową. Adresatami programu są konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy. Wnioski o dofinansowanie powinny spełniać następujące wymogi: przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego; w ramach projektu nowe technologie będą poddane walidacji/testom w skali pilotażowej w warunkach rzeczywistych; liderem projektu jest przedsiębiorca (posiadający doświadczenie we wdrażaniu nowych rozwiązań na skalę przemysłową) zainteresowany wdrożeniem opracowanej w ramach projektu technologii w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Podstawowa intensywność pomocy publicznej brutto w przypadku badań przemysłowych nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych, natomiast w przypadku prac rozwojowych nie może przekraczać 25% kosztów kwalifikowanych. Możliwość zwiększenia intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie badań, o których dofinansowanie ubiegają się w ramach konsorcjów mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. I wygląda ono następująco: Badania przemysłowe Badania rozwojowe jednostka naukowa 100% 100% mikro/mały przedsiębiorca 80% 60% średni przedsiębiorca 75% 50% Nabór wniosków do drugiego konkursu w ramach programu BLUE GAS planowany jest na sierpień/wrzesień 2013 r. 6

7 3. BON NA INNOWACJE CEL, ZADANIA Bon na innowacje to program prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Z budżetu programu można realizować usługi dotyczące wdrożenia albo rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową. Celem inicjatywy jest pobudzanie współpracy sfery małych i mikro przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Bon na innowacje przyczynia się do zmniejszenia barier finansowych, blokujących współpracę nauki i biznesu. Za pomocą dotacji uzyskanych w ramach programu nawet najmniejsze przedsiębiorstwa są w stanie sfinansować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu i technologii, świadczone przez jednostkę naukową. Wniosek i sama realizacja projektu nie są skomplikowane, a udział w programie może stać się pierwszym krokiem do nawiązania ściślejszej współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych służących rozwojowi firmy. Kierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu, czy technologii. Przedsiębiorca, który już uzyskał wsparcie w ramach Programu Bon na Innowacje, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie. Program pozwala uzyskać wsparcie w 100% (jeśli koszt netto nie przekroczy zł) na zakup usług dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu, bądź technologii. Podatek VAT oraz ewentualną pozostałą kwotę potrzebną do pokrycia całkowitych kosztów zakupu usługi, przedsiębiorstwo płaci z własnych środków. Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających, nie powinni korzystać z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa. Bon na innowacje nie jest związany z programami operacyjnymi. Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. W ramach Programu usługę może realizować wyłącznie jedna jednostka naukowa. Termin składania wniosków zakończył się 26 kwietnia Kolejne edycje przewidziane są na następny rok. Program koordynuje PARP. 7

8 Duży Bon na Innowacje Jest to pilotażowe przedsięwzięcie PARP, które skierowane jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Całkowity Budżet Programu w 2013 roku dostępny dla Wnioskodawców to zł. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Nabór wniosków do pilotażowego przedsięwzięcia zakończył się 28 czerwca 2013 r. Więcej informacji na stronie PARP. 4. BONUS -185 Wspólny Międzynarodowy program dla Bałtyku Międzynarodowy Program BONUS-185 (traktatowy), współfinansowany przez Unię Europejską oraz krajowe organizacje finansujące badania (50/50), stanowi kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych działań dotyczących problemów przyrodniczych, ochrony ekosystemu morskiego, rybołówstwa, turystyki, transportu, planowania przestrzennego i zarządzania zasobami Morza Bałtyckiego. Uczestnikami Programu są wszystkie kraje leżące nad Bałtykiem. Misją Programu BONUS-185 jest przyczynianie się do stworzenia gospodarczo i ekologicznie prosperującego regionu Morza Bałtyckiego o zrównoważonym wykorzystaniu jego zasobów i dóbr, zarządzanego w oparciu o wiedzę będącą rezultatem interdyscyplinarnych wysiłków badawczych społeczności międzynarodowej. W obecnej edycji programu główny nacisk został położony na wykorzystanie dotychczasowych rezultatów naukowych w praktyce i w zarządzaniu środowiskiem Morza Bałtyckiego. Program kierowany jest do jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. Budżet tego programu jest orientacyjny, 50% pochodzi z Unii Europejskiej, natomiast nie więcej niż 50 mln Euro, drugie 50% pochodzi z udziału krajów bałtyckich. NCBR przeznaczyło w konkursie na finansowanie projektów z udziałem polskich wykonawców 250 tys. euro Termin składania pełnych wniosków upłynął 12 marca 2013 r. Więcej informacji na temat tematyki konkursowej na stronie NCBiR. 8

9 5. BRIdge: Badanie Rozwój Innowacje BRIdge ma na celu wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych. W ramach BRIdge identyfikowane będą specyficzne potrzeby młodych przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, w zakresie komercjalizacji prac B+R. Szczególny nacisk położony jest na identyfikację tych potrzeb, które nie wpisują się w aktualnie istniejące programy i schematy wsparcia. BRIdge ma umożliwić również przetestowanie w praktyce nowych, niestosowanych dotychczas instrumentów i sposobów wspierania komercjalizacji wyników prac B+R. Zakłada się, że w efekcie funkcjonowania BRIdge, rozpoznane zostaną niedoskonałości rynku (tzw. market failures) oraz zmapowane zostaną luki lub niedoskonałości w ofercie instytucji publicznych w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników prac B+R. Pozyskanie tych informacji pozwolić ma z kolei na stworzenie podstawy, w postaci wiedzy opartej na faktach, do podjęcia decyzji o ewentualnym ustanowieniu nowego programu lub programów w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników B+R. Program adresowany jest do przedsiębiorców, uczelni, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz osób fizycznych indywidualnych innowatorów. Natomiast preferencyjnie traktowani będą przedsiębiorcy mikro, mali i średni, w szczególności przedsiębiorstwa typu start-up, które powstały w celu komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. Rodzaj wsparcia oferowanego przez NCBiR będzie zależało od konkretnych potrzeb adresata przedsięwzięcia pilotażowego. Co do zasady, przyjmuje się, że wsparcie przekazywane będzie w formie środków finansowych. Nie wyklucza się jednakże zastosowania innego rodzaju wsparcia, gdyby w przypadku konkretnego uczestnika okazało się to adekwatne do jego sytuacji. Nabór wniosków jest ciągły i trwa od stycznia do grudnia 2013 r. Więcej informacji na stronie NCBiR. 9

10 6. CIP - Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme) CEL, ZADANIA Promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw oraz wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma również zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on także promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną. W Polsce Programem zarządza Komisja Europejska, między innymi poprzez ogłaszanie rocznych programów pracy, przetargów i konkursów dla trzech komponentów programu. Niektóre zadania będą zarządzane za pośrednictwem nowych lub przystosowanych w tym celu istniejących agencji wykonawczych, np. projektami w dziedzinie energii będzie zajmowała się Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji, a instrumentami finansowymi dla MŚP, Europejski Fundusz Inwestycyjny. PODZIAŁ: I. Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) II. Program na rzecz wspierania polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP) III. Program szczegółowy Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE - Intelligent Energy Europe) Program kierowany jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). CIP IEE - INTELIGENTNA ENERGIA - PROGRAM DLA EUROPY Program ten ma charakter nieinwestycyjny, dotyczący energetyki, koncentrujący się na usuwaniu technologicznych barier i stymulowaniu rozwoju rynku energii w Unii Europejskiej. Przyczynia się do zagwarantowania pewnej i zrównoważonej energii dla Europy, wzmacniając europejską konkurencyjność. poprawia efektywność energetyczną oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych SAVE promuje nowe i odnawialne źródła energii i wspiera dywersyfikację źródeł energii ALTENER promuje efektywność energetyczną oraz zastosowanie nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie STEER obejmuje działania zintegrowane, w ramach których przewiduje się m.in. projekty związane z tworzeniem lokalnych i regionalnych agencji energetycznych 10

11 W przypadku tworzenia lokalnej lub regionalnej agencji energetycznej zasady finansowania są bardzo podobne, przy czym wniosek składają pojedyncze jednostki lokalnych lub regionalnych władz publicznych. Wysokość wsparcia może osiągnąć 75% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 250 tysięcy euro. CIP EIP EKOINNOWACJE (INSTRUMENTY POZAFINANSOWE) Ekoinnowacje to jeden z głównych tematów w ramach Programu CIP EIP Instrumenty Pozafinansowe. Każdego roku planowane są odpowiednie konkursy. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki na tzw. projekty pilotażowe oraz powielania rynkowego ekoinnowacyjnych technik, produktów, procesów i praktyk, które zakończyły się sukcesem w fazie demonstracji, ale nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek. Celem inicjatywy jest wzmocnienie ekologicznej i konkurencyjnej pozycji Europy poprzez wsparcie innowacyjnych rozwiązań, które chronią środowisko, tworząc jednocześnie większy rynek dla "zielonych" technologii, metod zarządzania, produktów. i usług. CIP ICT- TECHONOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE Celem Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme, ICT-PSP) jest wsparcie działań zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce, oraz pobudzenie innowacyjności poprzez zwiększenie zakresu stosowania i inwestowania w te technologie. Na program ICT PSP przewidziano budżet w wysokości 730 mln euro, a jego adresatem jest w pierwszej kolejności europejski przemysł z sektora ICT, innowacyjne MSP, oraz administracja publiczna. Nabór wniosków do 7 konkursu w ramach CIP ICT zakończył się dnia 14 maja 2013 roku. 7. CORNET Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Zakres badań branżowych związany jest często z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania branżowe mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim zastosowaniu w przemyśle. 11

12 Program adresowany jest do zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie przedsiębiorstwa (np. izby gospodarcze, klastry itp.) posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z definicją z art. 37, ust 1 pkt 8 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju). W międzynarodowym projekcie w ramach Inicjatywy CORNET oprócz zrzeszenia bierze również udział jednostka naukowa (Research Performer). Przedmiotem dofinansowania są koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu badawczego wykonywane przez stronę polską (zrzeszenie branżowe i jednostkę naukową). Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi: do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową; do 85% w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie. Aktualnie otwarty jest szesnasty konkurs w ramach programu CORNET. Zakończenie naboru wniosków przypada na 27 września 2013 r. 8. COST (European Cooperation in Science and Technology) CEL, ZADANIA Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych ukierunkowany na prowadzenie badań podstawowych oraz prac badawczych stanowiących pomost pomiędzy badaniami podstawowymi, a pracami rozwojowymi. Wspiera przedsięwzięcia badawcze o określonej tematyce, prowadzone w różnych krajach będących pewnego rodzaju parasolem, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny. Istota programu COST nie polega na finansowaniu własnych programów badawczych, lecz ułatwia współpracę zespołów badawczych z różnych krajów pracujących w podobnych dziedzinach, poprzez finansowanie wymiany, spotkań, konferencji, publikacji. Istotną cechą programu jest jego elastyczność: nie są narzucone dziedziny współpracy, ośrodki badawcze same zgłaszają propozycje nowych Akcji programu COST. W celu uruchomienia akcji, wystarczy zgłoszenie do danej Akcji pięciu krajów członkowskich. 12

13 W Akcjach COST uczestniczyć mogą zainteresowane podmioty mające siedzibę w jednym z 34 krajów członkowskich COST 1 oraz z Izraela. Możliwość uczestnictwa w Inicjatywie COST otwarta jest również dla instytucji pochodzących spoza krajów członkowskich. Te jednak nie otrzymują dofinansowania, jedynie w pewnych ściśle określonych przypadkach możliwe jest uzyskanie środków na podróże i uczestnictwo w spotkaniach Akcji dla naukowców z tzw. Krajów Sąsiadujących (Bałkany, region Morza Śródziemnego i europejskie kraje WNP) oraz krajów, które podpisały wzajemne umowy z Inicjatywą COST. Czas realizacji COST oscyluje w granicach czterech lat, przy średnim finansowaniu rocznym ok euro. Partnerzy angażują przede wszystkim własne środki. Z funduszy Inicjatywy COST finansowane są nie same badania naukowe, a jedynie ich koordynacja: spotkania, warsztaty i konferencje, krótkoterminowe wizyty naukowców pomiędzy partnerami, prace Komitetu Zarządzającego, szkolenia, publikacje, uczestnictwo młodych naukowców w konferencjach itp. Działania badawcze objęte akcją COST finansowane są bezpośrednio przez prowadzące je kraje. W Polsce możliwe jest sfinansowanie całości kosztów prowadzonych badań z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach tzw. projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego, natomiast w przypadku realizowanych już projektów o dofinansowanie można ubiegać się w ramach programu Harmonia realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki Nabór na nowe Akcje COST prowadzony jest w systemie ciągłym, co oznacza, że określone są jedynie daty złożenia wniosków do oceny, a Akcje zgłoszone po tym terminie nie są odrzucane, lecz oczekują na kolejny termin oceny. Również tematyka zgłaszanych Akcji określana jest przy użyciu podejścia bottom up (od dołu) co oznacza, że to w gestii podmiotów aplikujących leży określenie szczegółowego tematu Akcji. Uczestnictwo w Akcjach inicjatywy COST może być pierwszym krokiem na polu europejskiej współpracy badawczej. Aby przystąpić do Akcji COST nie trzeba mieć własnego, oryginalnego pomysłu na projekt ani grupy partnerów z zagranicy. Wystarczy w bazie realizowanych Akcji odnaleźć interesujący temat badawczy i przyłączyć się do partnerów realizujących zadania w tym temacie. 1 Austria, Belgia, Bośnia i Herzegovina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Macedonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania. 13

14 9. DEMONSTRATOR+ Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na wsparcie: dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych nakierowanych na komercjalizację wyników badań obejmujących wszystkie etapy od badań naukowych do przygotowania innowacyjnego produktu (technologii) przetestowanej na instalacji pilotażowej/demonstracyjnej; budowy instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowywanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach. Adresatami przedsięwzięcia są przedsiębiorcy, organizacje badawcze oraz konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy. Maksymalna intensywność pomocy publicznej brutto, przy spełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich warunków zwiększenia podstawowej intensywności pomocy publicznej, nie może przekraczać: dla badań przemysłowych: a) 80% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego mikro- lub małym przedsiębiorcą; b) 75% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego średnim przedsiębiorcą; c) 65% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego dużym przedsiębiorcą. dla prac rozwojowych: a) 60% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego mikro- lub małym przedsiębiorcą; b) 50% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego średnim przedsiębiorcą; c) 40% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego dużym przedsiębiorcą. dla technicznych studiów wykonalności na potrzeby prac rozwojowych: a) 50% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą; b) 40% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego dużym przedsiębiorcą. Nabór wniosków zakończył się 2 maja 2013 r. 14

15 10. ERA-NET Projekty ERA-NET realizują decyzje UE dotyczącej budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA European Reseach Area) obszaru wolnego przepływu wiedzy, mobilności naukowców, optymalnego wykorzystania punktów stycznych między narodowymi programami badawczymi poszczególnych krajów i zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej na terenie Europy. Cele: systematyczna wymiana informacji i doświadczeń między krajami członkowskimi UE identyfikacja i analiza wspólnych tematów strategicznych opracowywanie możliwości wspólnych działań między programami narodowymi i regionalnymi realizacja wspólnie finansowanych ponadnarodowych instrumentów wspierających badania naukowe (np. konkursów lub programów) Podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania w konkursach: O dofinansowanie w konkursach ubiegać mogą się następujące jednostki: 1. Jednostka naukowa 2. Konsorcjum naukowe 3. Sieć naukowa 4. Centrum naukowo- przemysłowe 5. Centrum naukowe PAN 6. Przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 7. Jednostka organizacyjna posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP 8. Przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej Działania związane z udziałem Polski w wybranych projektach ERA-NET, ERA-NET PLUS prowadzi NCBiR. Komisja Europejska jako instytucja wdrażająca i finansująca programy ramowe UE, podpisuje umowę z konsorcjum na realizację projektu ERA-NET (np. ERA-NET Transport, ERA-NET Bioenergy, ERA-NET Chemistry). W umowie tej partnerzy konsorcjum zobowiązują się do realizacji określonych zadań, wpisujących się w cel tworzenia i zacieśniania współpracy w ramach ERA-NETów. Wsparcie dla realizacji tych zadań ze strony Komisji polega wyłącznie na dofinansowaniu działań koordynacyjnych i zarządzania konsorcjum. W ramach ERA-NETów Komisja nie finansuje badań, są one finansowane w 100% ze środków krajowych. W przypadku projektów ERA-NET z udziałem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju są to środki pochodzące z budżetu nauki. O tym jakie tematy mogą być finansowane w ramach współpracy międzynarodowej prowadzonej przez konsorcja ERA-NETowe decydują ich członkowie, czyli ministerstwa i agencje finansujące zrzeszone w danym konsorcjum, którzy wspólnie opracowują zakres tematyczny i procedurę aplikacyjną do danego konkursu międzynarodowego. 15

16 Szczególnym rodzajem projektów ERA-NET jest formuła ERA-NET Plus. Podstawowe różnice w stosunku do ERA-NETów są następujące: konsorcja powstają wyłącznie w celu realizacji międzynarodowego konkursu na projekty, bazując najczęściej na doświadczeniu poszczególnych partnerów współpracujących poprzednio w ramach ERA-NETu partnerzy konsorcjum ERA-NET Plus to instytucje odpowiedzialne za wdrażanie narodowych programów badań obejmujący tematykę konkursu finansowanie krajowe, przeznaczone dla projektów badawczych, może zostać zwiększone o maksymalnie 33% całości budżetu konkursu ze środków Komisji Europejskiej Komisja Europejska nie finansuje zadań koordynacyjnych i zarządzania konsorcjum a jedynie przygotowanie i organizację konkursu Dokładna wielkość dofinansowania przedstawia się następująco: Badania naukowe i prace rozwojowe Badania podstawowe 2 Badania przemysłowe 3 Prace rozwojowe Jednostka naukowa 100% 100% 100% Mikro/mały przedsiębiorca 100% Max 80% Max 60% Średni przedsiębiorca 100% Max 75% Max 50% Duży przedsiębiorca 100% Max 65% Max 40% W obrębie programu ERA- NET wyróżniamy również wiele konkursów. Aktualnie otwarte lub planowane są na bieżący rok nabory do: ERA NET Transport III Tematyka konkursu to Future Travelling. Skupia się ona na zapewnieniu kompleksowych rozwiązań dla ekologicznych, bezpiecznych, wygodnych i zintegrowanych systemów transportowych. Konkurs obejmuje dwa obszary tematyczne: Future Vehicle Technologies związany z tematyką alternatywnych źródeł zasilania Traveller of the Future dotycząca zagadnień społecznych, nowych technologii oraz organizacji transportu Konkurs kierowany jest do międzynarodowych konsorcjów badawczych, które muszą się składać przynajmniej z dwóch jednostek pochodzących z dwóch różnych krajów biorących udział w konkursie. Przy czym żaden z krajów nie może finansować więcej niż 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy. W tej edycji konkursu alokacja środków ze strony NCBiR to 1,5 mln EUR. Termin składania anglojęzycznych wniosków mija 4 listopada 2013 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. 2 Badania przemysłowe badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. 3 Prace rozwojowe nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. 16

17 SmartGrids ERA-NET Celem SmartGrids ERA-NET jest koordynacja na poziomie międzynarodowym krajowych działań dotyczących B+R w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids). W szczególności działania podejmowane przez SmartGrids ERA-NET mają na celu wymianę informacji na temat priorytetów w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych, opracowanie bazy projektów dotyczących smart grids, identyfikację istotnych kwestii i tematów dla współpracy międzynarodowej, a także organizację wspólnych konkursów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło budżet w wysokości na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych. Wnioski należy składać w następujących tematach: Efficient operation of active distribution networks, Smart retail and consumer technologies and services including smart metering hereunder costs & benefits, customer aspects, user behaviour and flexible demand and energy management strategies in and energy market environment, Information and communication technology (ICT) tools for smart grids, Interface between the grid and the end users including aspects related to security, privacy, regulation and business cases, Storage and balancing. Konsorcjum projektowe musi składać się z przynajmniej 3 podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych państw biorących udział w konkursie (Chorwacja, Dania, Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja, Turcja). Projekt może trwać maksymalnie 3 lata. Termin składania wniosków wstępnych upływa 2 września 2013 r. M_ERA.NET M-ERA.NET jest programem typu ERA-NET realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Konsorcjum M-ERA.NET składa się z 37 agencji finansujących badania w 25 krajach. Program jest kontynuacją działań prowadzonych dotychczas w ramach mniejszych programów, takich jak MATERA oraz MNT ERA-NET. Program ma na celu koordynację badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w krajach członkowskich, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych. Otworzenie konkursu w ramach M.ERA-NET planuje się na wrzesień- grudzień CHRIST- ERA II CHIST-ERA jest konsorcjum dziewięciu agencji finansujących badania oraz wspierających i wprowadzających w życie długoterminowe programy narodowe z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and communication science and technologies). Sieć skupia się na długoterminowych badaniach, które wpływają na przekształcenie obecnego stanu techniki. Otworzenie konkursu w ramach CHRIST-ERA II planuje się na październik styczeń

18 Tegoroczne programy ERA-NET, do których prowadzone są lub były nabory wniosków: Projekt/Przedsięwzięcie Obszar Termin składania wniosków ERA-NET Transport III Transport 4 listopada 2013 r. SmardGrid Elektroenergetyka 2 września 2013 r. M.ERA NET Technologie materiałowe wrzesień/grudzień 2013 r. CHRIST ERA Technologie informacyjne październik 2013/styczeń 2014 ECO- INNOVERA Ekologia zakończony (8 kwietnia 2013) ERA- CAPS Biologia zakończony (15 luty 2013) ERA- NET EuroNanoMed II Medycyna zakończony (08 marca 2013) ERA- NET MARTEC II Technologie morskie zakończony (30 kwietnia 2013) ERA- NET NEURON II Neurobiologia zakończony (11 marca 2013) ERA- NET Solar Energia słoneczna zakończony (15 maja 2013) ERA- NET SUSFOOD Żywność zakończony (maj 2013) ERA-MIN Surowce pierwotne zakończony (27 czerwca 2013 r.) Szczegółowe informacje na temat poszczególnych konkursów oraz warunków udziału znajdują się NCBiR w zakładce Projekty międzynarodowe/konkursy. 11. EUREKA Wspiera konkurencyjność Europy dzięki realizacji projektów, których efektem są innowacyjne produkty, procesy i usługi. Obecnie w programie uczestniczy 39 państw członkowskich. Projekty realizowane w ramach Eureki powinny charakteryzować się innowacyjnością, realną możliwością opracowania i podjęcia produkcji nowego wyrobu, wdrożenia nowej technologii lub usługi oraz szansą na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. EUREKA to współpraca ponad granicami pomiędzy partnerami przemysłowymi i instytucjami badawczymi. Partnerzy ci angażują przede wszystkim własne środki i dzielą pomiędzy siebie zyski ze sprzedaży rezultatów projektów. Projekty powstają w wyniku porozumień pomiędzy partnerami z państw członkowskich i współpracujących. Efekty projektu, w postaci własności intelektualnej czy przemysłowej oraz zyski finansowe, należą wyłącznie do partnerów. Kryteria dobrego projektu: projekt jest zainicjowany przez instytucję naukową lub przemysłową, celem projektu jest wdrożenie nowej lub ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi, rezultaty projektu mają szanse zaistnieć na rynku międzynarodowym, projekt jest realizowany przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI, najlepiej w oparciu o porozumienie biznesowe, 18

19 projekt nie ma związku z technologią wojskową i nie jest realizowany na zamówienie wojska. W inicjatywie EUREKA współpraca partnerów może być realizowana w ramach: projektów indywidualnych, projektów umbrelli tematyka projektów definiowana przed odpowiednie Rady Sterujące, projektów klastra definiowanych i zarządzanych przez grupy przedsiębiorstw w określonej dziedzinie techniki. W konkursach EUREKA mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz uniwersytety i jednostki badawcze. Konsorcjum składać się powinno z co najmniej 2 partnerów, z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI, najlepiej w oparciu o porozumienie biznesowe. Odbywa się na poziomie krajowym, a jednostką przyznającą środki finansowe dla polskich podmiotów jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które dofinansowuje podmioty realizujące projekty EUREKI do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem średnich przedsiębiorców, dla których wysokość dofinansowania nie przekracza 50% kosztów kwalifikowanych. Przewidywane jest również zwiększenie dofinansowania w przypadku spełniania odpowiednich warunków. Dokładna wielkość dofinansowania przedstawia się następująco: Badania naukowe i prace rozwojowe Badania podstawowe Badania przemysłowe Prace rozwojowe Jednostka naukowa 100% 100% 100% Mikro/Mały przedsiębiorca 100% max 80% max 60% Średni przedsiębiorca 100% max 75% max 50% Duży przedsiębiorca 100% max 65% max 40% Więcej o procedurze przyznawania środków na stronie NCBR. W 2013 roku wnioski należy złożyć w dwóch terminach: nabór 1-15 kwietnia 2013 (do godz ); nabór 2-15 października 2013 (do godz ) Pula środków finansowych na 2013 rok wynosi 5 mln zł, a więc po 2,5 mln zł na nabór. Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBiR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków do NCBiR. W ramach programu EUREKA stworzona została sieć, której uczestnicy oferują swoje wsparcie dla MŚP we wprowadzaniu innowacji i nowych rozwiązań na rynek technologii. Wspomniane wsparcie odbywa się na zasadzie ogłaszanych konkursów przez klastry EUREKi na tzw. etykiety (label). Uzyskanie takiej etykiety świadczy o wysokiej innowacyjności pomysłu, który przedstawia wnioskodawca, a także powoduje, że MŚP 19

20 są bardziej konkurencyjne w kwestiach finansowych, technicznych oraz wśród innych przedsiębiorców. Uzyskanie etykiety umożliwia aplikację o finansowanie w instytucjach narodowych, w ramach projektu klastra. Poniżej znajdują się przykładowe projekty klastrów: ACQUEAU- The EUREKA Cluster for water ACQUEAU jest klastrem EUREKI związanym z ogólnie pojętą wodą. Jest inicjatywą ponad 20 państw i więcej niż 100 firm w całej Europie. Klaster ma na celu ułatwienie generowania przez rynek ogólnoeuropejski wspólnych badań na temat wody i rozwoju technologicznego poprzez projekty badawczo-rozwojowe na rzecz europejskiego przemysłu. Procedura aplikacji jest dwuetapowa: 1 etap: zarys projektu złożenie 10 stron wstępnego opisu projektu 2 etap: pełna propozycja projektu po pozytywnej ewaluacji pierwszego etapu, wnioskodawca proszony jest o przesłanie kompletnego projektu (20 stron opisu projektu). Aby zakwalifikować się do zaproszenia otwartego w ramach ACQUEAU, należy spełnić dwa wymagania: złożyć wniosek, który zorientowany jest na tematykę water cyle i blue book posiadać konsorcjum składające się co najmniej z 2 podmiotów z 2 różnych krajów uczestniczących Na każdym z etapów aplikant musi mieć kontakt z krajową instytucją finansującą, czyli NCBR. Termin naboru zarysów projektów mija 31 lipca 2013 r. EUROGIA 2020 EUROGIA 2020 jest klastrem EUREKI związanym z energią, a szczegółowo z energią niskoemisyjnych (lowcarbon energy). Jego celem jest ułatwianie wdrażania istniejących technologii i wspierania rozwoju wysoko innowacyjnych rozwiązań technicznych w dziedzinie energii. Procedura aplikacji jest dwuetapowa: 1 etap: zarys projektu 15 stron wstępnego opisu projektu. Koordynator projektu jest proszony o dwudziestominutową prezentację przed Komitetem Technicznym, a następnie zadawane są pytania do prezentacji projektu. 2 etap: po pozytywnej ocenie pierwszego etapu Komitet Techniczny prosi o nadesłanie kompletnych wniosków Zasady przystąpienia do konkursu: konsorcjum musi się składać z dwóch przedsiębiorstw (MŚP lub duże przedsiębiorstwo) z dwóch różnych krajów członkowskich EUREKI. Zalecany jest udział jednostek naukowych, lecz nie jest obowiązkowy, składany projekt musi wyraźnie pokazywać innowacyjność produktu, procesu lub usługi, projekt musi mieć orientację rynkową, wkład z danego kraju nie może przekroczyć 66% całkowitego budżetu. Termin składania wniosków mija 13 września 2013 r. 20

21 EURIPIDES 2 EURIPIDES 2 jest stowarzyszeniem gromadzącym ponad 20 członków (MŚP, instytutów badawczych w dziewięciu krajach europejskich i in.). Jest klastrem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który podejmuje główny wkład w przyszłość Europy w zakresie ICT. EURIPIDES 2 wspiera rozwój nowych produktów, procesów i usług wykorzystujących lub umożliwiających stosowanie zintegrowanych inteligentnych systemów opartych na mikrotechnologii. Nabory wniosków w ramach EURIPIDES 2 prowadzone są dwa razy do roku w procedurze dwuetapowej. Aplikanci, przy pierwszym kroku procedury, mogą złożyć opis wstępny projektu lub kompletny projekt. 1 etap: składa się wstępny projekt, który oceniany jest przez dwóch ekspertów zewnętrznych. Ten etap jest bardzo zalecany, natomiast aplikanci mają możliwość przesłania od razu gotowego wnioseku w całości. 2 etap: procedura ewaluacyjna w sytuacji, gdy wnioski pozytywnie przeszły etap poprzedni. Termin składania aplikacji mija 24 września 2013 r. CELTIC PLUS CELTIC PLUS promuje Smart Connected World. Głównymi obszarami badawczymi w obrębie klastra jest Get connected i While connected. Get connected odnosi się do infrastruktury i aspektów łączności. Najważniejsze są tematy projektów związane są z elementami sieci i infrastruktury, efektywności optycznej i energetycznej, a także architektury sieci i łączności. Natomiast While connected porusza tematy usług i aplikacji, takich jak cyfrowy dom, firma, horyzontalne usługi, np. ochrony, bezpieczeństwa publicznego i tożsamości, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę użytkownika, zachowując wartości europejskie, tj. prywatność i poufność. Ten aspekt dotyczy również kwestii biznesowych, takich jak ewolucja sieci wartości w obszarach działalności telekomunikacyjnej, prognozowanie zmian w sieci i biznesie. Aplikacja przebiega jednoetapowo, poprzez złożenie jednego całościowego wniosku projektowego. Termin składania wniosków mija 14 października 2013 r. ITEA2 ITEA2 stymuluje i wspiera innowacyjny przemysł, badania konkurencyjności i rozwoju projektów, które przyczynią do doskonałości badawczej europejskich systemów intensywnego oprogramowania (software intensibe systems) i sektora usług. ITEA2 raz do roku umożliwia złożenia propozycji projektów badawczych w dziedzinie oprogramowania usług i systemów intensywnego oprogramowania. Procedura jest dwuetapowa: 1 etap: składany jest wzór projektu, który jest krótkim przeglądem projektu, głównym opisem celów, innowacyjności, wpływu na działalność firmy i konsorcjum. Jeśli wzór zostanie zaopiniowany pozytywnie to przechodzi do następnego etapu. 2 etap: złożenie pełnego wniosku projektowego. Szczegółowe informacje o działalności klastrów znajdują się na stronie EUREKI. 21

22 12. EUROSTARS CEL, ZADANIA Jest to program z inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej, który ma pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w zdobyciu finansowania na projekty badawcze i innowacyjne, a następnie szybkie wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, usługi lub procesu. Nowością w stosunku do innych programów jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia. Projekt EUROSTARS realizowany w ramach Programu, powinien: być ukierunkowany rynkowo trwać maksymalnie 3 lata, przy czym w ciągu dwóch lat od jego zakończenia produkt powinien być przygotowany do komercjalizacji dotyczy dowolnego sektora technologii, lecz mieć cywilne zastosowanie być realizowany przez co najmniej dwa niezależne podmioty z różnych państw uczestniczących w Programie być odpowiedzią na realnie istniejące zapotrzebowanie rynkowe proponować rozwiązania lepsze od dotychczasowych pod względem technicznym, technologicznym i organizacyjnym nie budzić wątpliwości pod względem wykonalności, a osiągnięcie przewidywanego wyniku powinno być efektywne i ekonomiczne mieć zrównoważony budżet Koordynatorem projektów musi być mikro, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie badań i innowacji oraz przeznaczający co najmniej 10% swoich rocznych obrotów lub ekwiwalentu pełnego czasu pracy na badania i rozwój. Pozostali członkowie konsorcjum mogą być przedsiębiorcami (inne niż MŚP lub duże przedsiębiorstwo) lub organizacjami badawczymi, np. szkoła wyższa, czy instytut badawczy. Odbywa się na poziomie krajowym tzn. jednostką przyznającą środki finansowe dla polskich podmiotów jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który dofinansowuje podmioty realizujące projekty w ramach programu EUREKA do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem średnich przedsiębiorców, dla których wysokość dofinansowania nie przekracza 50% kosztów kwalifikowanych. Partnerzy angażują przede wszystkim własne środki i dzielą pomiędzy siebie zyski ze sprzedaży rezultatów projektów. Ze względu na to, iż w 2013 roku odbędzie się ostatni konkurs w perspektywie finansowej , NCBiR deklaruje na dofinansowanie polskich uczestników całoroczną pulę dofinansowania w Programie, tj. równowartość 1 mln Euro. Koszty kwalifikowane realizacji projektu: 1. zatrudnienia personelu w związku z realizacją zadań badawczych 2. używania aparatury i sprzętu badawczego oraz innych urządzeń 3. używania budynków i gruntów 22

23 4. usług obcych - koszt badań wykonanych przez inny podmiot na podstawie umowy, koszt wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji 5. koszty związane z przygotowaniem i uzyskaniem patentów oraz innych praw własności przemysłowej powstałych w ramach realizacji projektu 6. pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów i dostaw ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją zadań badawczych 7. dodatkowe koszty ogólne (koszty pośrednie) ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją zadań np. koszty administracji i zarządzania Dokładna wielkość dofinansowania przedstawia się następująco: Badania przemysłowe Prace rozwojowe Jednostka naukowa do 70% do 70% Mikro/ mały przedsiębiorca do 80% do 60% Lider konsorcjum Mikro/ mały przedsiębiorca do 56% do 42% Partner konsorcjum Średni Przedsiębiorca do 75% do 50% Lider konsorcjum Średni przedsiębiorca do 52,5% do 35% Partner w konsorcjum Duży przedsiębiorca Uczestniczący w konsorcjum z udziałem polskiego MŚP do 45,5% do 28% Termin składania wniosków do Programu Eurostars minął w dniu 4 kwietnia 2013 r. o godz czasu środkowoeuropejskiego FUNDUSZ BADAWCZY WĘGLA I STALI Program Badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali funkcjonuje jako kontynuacja programów badań i rozwoju technicznego w dziedzinie węgla i stali Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (programy BRT EWWiS). Celem programu jest wspieranie konkurencyjności wspólnotowego sektora węgla i stali. Program jest zgodny z naukowymi, technologicznymi i politycznymi celami Unii Europejskiej i uzupełnia działania prowadzone w Państwach Członkowskich w ramach innych programów badawczych Wspólnoty (jest komplementarny z Programem Ramowym UE). Program zapewnia pomoc finansową projektom i innym działaniom poprzez wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i uczelniami. Obejmuje procesy produkcyjne, utylizację, ochronę zasobów surowcowych, poprawę stanu środowiska oraz bezpieczeństwo pracy w sektorach związanych z przemysłem węgla i stali. W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, instytuty badawcze lub osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Państwa Członkowskiego, pod warunkiem, że ich zamiarem jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej lub mogą one znacząco przyczynić się do takiej działalności. 23

24 Do finansowania kwalifikują się: projekty badawcze obejmujące prace badawcze lub eksperymentalne mające na celu zdobycie dalszej wiedzy ułatwiającej osiągnięcie określonych celów praktycznych - finansowane przez RFCS do 60% wartości projektu projekty pilotażowe obejmujące budowę, eksploatację i rozwój instalacji lub znacznej części instalacji, w celu badania możliwości zastosowania wyników teoretycznych lub laboratoryjnych w praktyce - finansowane przez RFCS do 50% wartości projektu projekty demonstracyjne obejmujące budowę lub eksploatację instalacji na skalę przemysłową lub znacznej części takiej instalacji, w celu zgromadzenia wszystkich danych technicznych i gospodarczych, aby kontynuować przemysłowe lub handlowe wykorzystanie technologii finansowane przez RFCS do 50% wartości projektu. Ponadto w 100% finansowane mogą być tzw. środki towarzyszące odnoszące się do wspierania korzystania ze zdobytej wiedzy lub do organizowania warsztatów lub konferencji w związku z projektami lub priorytetami programu. Projekty badawcze realizowane są najczęściej przez międzynarodowe konsorcja złożone z 5-8 konsorcjantów. Każdy wniosek zawiera szczegółowy opis proponowanego projektu i pełne informacje dotyczące celów, partnerów w projekcie w tym precyzyjne określenie roli każdego partnera strukturę zarządzania, przewidywane wyniki, oczekiwane zastosowania i ocenę przewidywanych korzyści dla przemysłu, gospodarki, społeczeństwa i środowiska oraz proponowany koszt całkowity i jego podział. Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowuje projekty realizowane przez polskie instytucje badawcze w ramach programu RFCS, na zasadach identycznych jak w przypadku projektów Programu Ramowego UE, tj. do 80% kosztów ponoszonych na ten cel ze środków krajowych Wnioski w Programie Badawczym Funduszu Badawczego Węgla i Stali przyjmowane są przez Komisję Europejską do 15 września każdego roku. 14. GEKON Program jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Prace nad nowym instrumentem wsparcia rozpoczęły się we wrześniu 2011 roku od podpisania Porozumienia między NFOŚiGW a NCBiR w sprawie podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój polskich technologii proekologicznych poprzez współfinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych. Celem programu GEKON jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój technologii proekologicznych, opracowanie i wdrożenie nowego instrumentu finansowego do wspierania rozwoju technologii proekologicznych oraz opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii 24

25 proekologicznych w polskiej gospodarce. Jak również pobudzenie współpracy sektora przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. OBSZARY: 1. środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego 2. efektywność energetyczna i magazynowanie energii 3. ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód 4. pozyskiwanie energii z czystych źródeł 5. nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów Beneficjentami programu może być przedsiębiorstwo, konsorcjum naukowe lub grupa przedsiębiorców. W zakres dofinansowania wchodzą badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych. Dla fazy B+R wysokość dofinansowania wynosi od 500 tys. zł do tys. zł. Dla fazy W wysokość dofinansowania wynosi do tys. zł, ale nie więcej niż pięciokrotność dofinansowania fazy B+R. Warunkiem dofinansowania fazy B+R jest co najmniej 20% udział przedsiębiorcy w kosztach kwalifikowanych fazy B+R. Kolejny nabór wniosków planowany jest na koniec roku GO_GLOBAL.PL WSPARCIE INNOWACYJNYCH FIRM KOMERCJALIZUJĄCYCH WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH NA RYNKACH ŚWIATOWYCH Celem głównym przedsięwzięcia jest wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych. A dokładniej przygotowanie do wejścia na rynki międzynarodowe poprzez ocenę możliwości komercjalizacji innowacyjnego produktu lub usługi oraz siły konkurencji, a także opracowanie planu wejścia na wybrany, docelowy rynek. Ponadto program zmierza do pozyskania kapitału VC (venture capital-kapitał podwyższonego ryzyka) lub innej formy internacjonalizacji. Adresatami przedsięwzięcia są mikro/ małe lub średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy: Posiadają siedzibę na terenie RP Rozpoczęli działalność gospodarczą po 31 grudnia 2008 r. i prowadzą ją nieprzerwanie do dnia złożenia Wniosku 25

Programy ERA-NET i ERA-NET +

Programy ERA-NET i ERA-NET + Programy ERA-NET i ERA-NET + Maciej Malski-Brodzicki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 ncbr.gov.pl Zakres prezentacji 0. Zarys działalności NCBR

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 1. Założenia ogólne Podstawą do ustanowienia Przedsięwzięcia pilotażowego

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013)

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) Kazimiera Zacharska Joanna Czekalska Spis treści Wprowadzenie 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. Spis treści: 1.1 PODSTAWY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM... 4 1.2 WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA Agnieszka JANIK Streszczenie: Ekoinnowacje mają zasadnicze znaczenie dla wspierania zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Ich

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw

euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw maj (151) 2014 ISSN 1505-781X euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw www.een.org.pl Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów Projekt Ekologia w biznesie

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski Spis treści Artykuł wstępny...5 Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach...7 Rzeka finansowania dla innowacji nie wpadła jeszcze do

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo