I SA/Rz 436/11 Warszawa, 13 września 2011 WYROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I SA/Rz 436/11 Warszawa, 13 września 2011 WYROK"

Transkrypt

1 I SA/Rz 436/11 Warszawa, 13 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Kazimierz Włoch Sędziowie WSA Tomasz Smoleń NSA Jacek Surmacz /spr./ Protokolant ref.st. Joanna Migacz po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 13 września 2011r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] marca 2011 roku nr [...], 2) określa, że uchylone decyzje, opisane w pkt 1, nie podlegają wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej "A" Sp. z o.o. z siedzibą w B. koszty postępowania sądowego w kwocie 757 (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych, 4) zarządza zwrot od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rzecz skarżącej "A" Sp. z o.o. z siedzibą w B. kwotę 3695 (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych, z tytułu nadpłaconego wpisu od skargi. UZASADNIENIE Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia [...] maja 2011r. nr [...], którą organ odwoławczy, po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez "IP S." Spółka z o.o. z siedzibą w B. (powoływanej dalej jako: Spółka) od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. z dnia [...] marca 2011r. nr [...] stwierdzającej brak podstaw prawnych do dokonania zwrotu różnicy podatku w kwocie ,00zł w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia podatku od towarów i usług za grudzień 2010r., utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W podstawie prawnej swojej decyzji organ odwoławczy powołał art pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.); powoływanej dalej jako: Ordynacja podatkowa i art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.); powoływanej dalej jako: ustawa z 2004r. Dyrektor Izby Skarbowej w uzasadnieniu wydanej przez siebie decyzji wskazał, że Spółka 25 stycznia 2011r. złożyła deklarację VAT-7 dotyczącą grudnia 2004r., wykazując zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w wysokości ,00zł w terminie 25 dni i dołączając wniosek o przyspieszony zwrot podatku (art. 87 ust. 6 ustawy z 2004r.). Na podstawie upoważnienia z dnia 31 stycznia 2011r. nr /11 przeprowadzono kontrolę podatkową w zakresie zasadności zwrotu podatku, którą zakończono protokołem podpisanym w dniu 21 lutego 2011r. Ustalono, że w dniu 22 grudnia 2010r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę

2 ,00zł tj. o 2000 udziałów - po 50zł każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objął dotychczasowy wspólnik Spółki F. F. i L. Ś. Spółka Akcyjna z siedzibą w L. - pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci praw na dobrach niematerialnych, na które złożyły się prawa do znaków towarowych objęte prawami ochronnymi. Łączna wartość aportów wynosiła ,00zł netto. W związku z wniesionym aportem F. F. i L. Ś. S.A. wystawiła fakturę z dnia 31 grudnia 2010r. nr FP na kwotę ,00zł (netto) oraz VAT w kwocie ,00zł. Rozliczenie tych transakcji nastąpiło częściowo w dniu 24 stycznia 2011r. w formie przelewu bankowego w kwocie ,80 zł na rachunek bankowy F. F. i L. Ś. S.A., a oprócz tego na podstawie dowodu Kompensata z dnia 31 grudnia 2010r. nr G Spółka dokonała potrącenia wzajemnych należności na kwotę ,20zł (łączna kwota zapłaty z tych dowodów wynosi ,00zł i odpowiada kwocie podatku od towarów i usług wynikającej z faktury VAT z dnia 31 grudnia 2010r. nr FP ). Pozostała kwota ,00zł została rozliczona wartością aportu wniesionego przez F. F. i L. Ś. S.A. Dokonując analizy tych rozliczeń Naczelnik Urzędu Skarbowego w D., opisaną na wstępie decyzją z dnia [...] marca 2011r., "stwierdził brak podstaw prawnych do dokonania zwrotu różnicy podatku w kwocie ,00zł w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia w podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2010r." (powołując w podstawie prawnej art Ordynacji podatkowej i art. 87 ust. 6 ustawy z 2004r.). Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. wniosła Spółka, a Dyrektor Izby Skarbowej w R., opisaną na wstępie decyzją z dnia [...] maja 2011r., utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Organ odwoławczy, przytaczając przepisy art. 87 ust. 6 ustawy z 2004r., podkreślił że warunkiem dokonania zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni jest wykazanie w deklaracji podatkowej, że kwoty podatku naliczonego wynikają z faktur dokumentujących należności, które zostały w całości zapłacone z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007r., Nr 155, poz ze zm.) i podzielając dokonane ustalenia faktyczne poczynione przez organ I instancji wywiódł, że rozliczenie transakcji wniesienia aportu i objęcia udziałów było zgodne z regulacją wynikającą z art ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.), ale nie oznacza to jednak, że został dopełniony warunek całkowitej zapłaty, wynikający z art. 87 ust. 6 ustawy z 2004r. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej wniosła Spółka. Skarga, kwestionując decyzje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej, jak i przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w D., zarzuciła: 1) naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez nieprawidłową wykładnię przepisu art. 87 ust. 6 ustawy z 2004r. poprzez przyjęcie, że objęcie udziałów w Spółce powyżej ich wartości nominalnej przez F. F. i L. Ś. S.A. i przelanie tak powstałej nadwyżki w związku z wnoszonym aportem (wkładem niepieniężnym) na kapitał zapasowy (tzw. agio) nie wypełnia dyspozycji wymienionego przepisu w części dotyczącej zapłaty, co spowodowało bezpodstawną odmowę zwrotu na rzecz podatnika podatku w kwocie ,00zł w przyśpieszonym terminie 25 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia wraz z wnioskiem o przyspieszony termin zwrotu VAT, 2) naruszenie przepisów postępowania tj. art. 122 oraz art Ordynacji podatkowej poprzez niepodjęcie przez organ podatkowy działań niezbędnych w celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego, rozpatrzenie sprawy z pominięciem istotnych okoliczności faktycznych i wskutek tego wydanie błędnego rozstrzygnięcia.

3 Spółka wniosła o: 1) uchylenie zaskarżonych decyzji; 2) zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych. Należy odnotować, że w treści skargi Spółka uzasadniła sposób ustalenia wartości przedmiotu zaskarżenia podając, że stanowi ją kwota ,00zł, będącą odsetkami za 35 dni od niezwróconego w terminie 25 dni podatku od towarów i usług w kwocie ,00zł. Spółka bez wezwania Sądu uiściła wpis w kwocie 4.195,00zł (1% wartości przedmiotu zaskarżenia). W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w R. wniósł o jej oddalenie i podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje: Skarga zasługuje na uwzględnienie, jeśli domaga się wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji, a także poprzedzającej ją decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w D., aczkolwiek z zupełnie odmiennych przyczyn niż te, które przytoczono w skardze. Należy podkreślić, że sąd administracyjny I instancji nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz ze zm.); powoływanej dalej jako p.p.s.a.). Dla przedstawienia powodów uchylenia decyzji wydanych przez organy obu instancji należy przytoczyć przepisy art. 87 ustawy z 2004r. Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Z kolei stosownie do ust. 2 zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. W przypadku wydłużenia terminu na postawie ust. 2 zdanie 2, urząd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie wymienionym w ust. 2 zdanie 1, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2,

4 lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia (ust. 2a). Na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 w terminie określonym w ust. 2 zdanie 1. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2 a i ust. 4a - 4f stosuje się odpowiednio (ust. 5). Stosownie do ust. 6 na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z: 1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007r., Nr 155, poz ze zm.), 2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone, 3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest jego usługobiorca lub dostawy towarów, dla którego podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji - przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a - 4f stosuje się odpowiednio. Różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w terminach, o których mowa w ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 5a, traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Interpretując powyżej przytoczone przepisy ustawy z 2004r. trzeba mieć na względzie, że zgodnie z prawem wspólnotowym nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, co do zasady, podlega zwrotowi na rzecz podatnika i jest to fundamentalne prawo wynikające z zasady prawa do odliczenia podatku zapłaconego w poprzedniej fazie obrotu (wyrok ETS w sprawie C-78/00). Dokonanie zwrotu nadwyżki podatku stanowi tzw. czynność materialno-techniczną w administracji (tak m.in. Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. Komentarz do art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług - Lex 2011). Wskazuje na to uregulowanie zawarte w art. 87 ustawy z 2004r., gdzie ustawodawca posługuje się takimi zwrotami jak: "urząd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje", "urząd skarbowy jest obowiązany", "nie zwróconą przez urząd skarbowy w terminach", co, w ocenie Sądu, jednoznacznie wskazuje na materialnotechniczny charakter zwrotu różnicy podatku. Urząd skarbowy, co wynika z przepisów o charakterze ustrojowo-strukturalno-organizacyjnym systemu organu podatkowych nie jest organem podatkowym, jest natomiast strukturą osobowo-materialną umożliwiającą organom podatkowym realizację nałożonych na nie, przepisami prawa, kompetencji. W ramach art. 87 ustawodawca uregulował również kompetencje w zakresie zwrotu różnicy podatku dla organów podatkowych, a to w ust. 2 - "naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć..."; w ust. 4d - "naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia". To rozróżnienie kompetencji i czynności pozwala wywieść uzasadnioną tezę, że brak jest podstaw do zakwestionowania zasady racjonalności ustawodawcy, jeżeli pewne czynności pozostawia nie organowi podatkowemu, a urzędowi skarbowemu i potwierdza to, że dokonanie zwrotu różnicy podatku stanowi czynność materialno-techniczną w administracji. Odnosi się to do

5 sytuacji kiedy zwrot podatku następuje w podstawowym - ustawowym terminie 60 dni (art. 87 ust. 2), jak też w tzw. przyspieszonym terminie (ust. 6), czy też w terminie 180 dni (ust. 5a). W tym miejscu należy podkreślić, że stosownie do art. 3 2 pkt 8 w zw. z pkt 4 p.p.s.a. podatnikowi przysługuje możliwość wniesienia skargi na bezczynność w tym zakresie, przy czym należy zauważyć, że wprawdzie ustawodawca wskazał urząd skargowy, jako właściwy do dokonania czynności materialno-technicznej w zakresie zwrotu podatku, to jednakże potencjalna skarga w zakresie bezczynności będzie skierowana wobec organu podatkowego (naczelnika urzędu skarbowego), który kieruje i reprezentuje na zewnątrz urząd skarbowy. Należy odwołać się do wyroku NSA z 15 lutego 2000r. sygn. akt III SA 8344/98, (Lex nr 40396), który zachował swą aktualność i w którym Sąd wyraził stanowisko, że można dopuścić skargę na bezczynność co do materialno-technicznej czynności zwrotu różnicy podatku, ponieważ zwrot ten jest czynnością z zakresu administracji publicznej, dotyczącą uznania uprawnienia wynikającego z przepisu prawa. Przesądzenie, że dokonanie zwrotu różnicy podatku jest czynnością materialno-techniczną administracji implikuje, że złożenie deklaracji wraz z wnioskiem o zwrot różnicy podatku nie wszczyna postępowania podatkowego, które powinno być zakończone wydaniem decyzji bądź to pozytywnej dla podatnika bądź też dla niego negatywnej. Ustawodawca przewidując stany faktyczne, w których mogą budzić wątpliwości co do zasadności zwrotu, dopuścił możliwość dodatkowego zweryfikowania i wówczas to organ podatkowy, a więc naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej (art. 87 ust. 2 ustawy z 2004r.). Również takie rozwiązanie ustawowe jest przewidziane co do tzw. przyspieszonego zwrotu podatku; wtedy stosuje się odpowiednio przepis ustępu 2 zdanie drugie (art. 87 ust. 6). Co więcej ustawodawca przewidział, że jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty (art. 87 ust. 2 i 87 ust. 6). Za aktualne należy uznać stanowisko zaprezentowane w uchwałach NSA z dnia 22 kwietnia 2002r. FPS 1/02 i FPS 5/02, ONSA 2002, Nr 4, poz. 135 oraz 137, w których NSA stwierdził, że przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług następuje w ramach czynności sprawdzających w formie postanowienia, które - jako rozstrzygające o istocie sprawy - podlega zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego (obecnie do wojewódzkiego sądu administracyjnego). Należy zwrócić uwagę, że przeprowadzone czynności lub postępowanie przez organ nie wymagają formalnego zakończenia wydaniem decyzji, jeśli wykażą zasadność zwrotu (art. 87 ust. 2), ale wówczas urząd skarbowy - w ramach czynności materialno-technicznej - wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. Należy zauważyć ponadto, że stosownie do art. 21 3a Ordynacji podatkowej, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że kwota zwrotu podatku lub kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa prawidłową wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Procesowo oznacza to, że po wydaniu postanowienia przez naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu podatku może dojść do wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji kwestionującej w istocie merytorycznie zasadność wniosku o zwrot podatku. W przedmiotowej sprawie nie zachodzi sytuacja, aby naczelnik urzędu

6 skarbowego wydał postanowienie o przedłużeniu terminu w przedmiocie zwrotu podatku. Na podstawie akt sprawy Sąd stwierdza również, że nie wydano decyzji po myśli art. 21 3a Ordynacji podatkowej. Nie zwrócono również skarżącej Spółce w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia wykazanego podatku do zwrotu. Należy więc rozważyć jakie konsekwencje prawne związane są z taką sytuacją. Ustawodawca w art. 87 ust. 7 ustawy z 2004r. uregulował, że różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w terminach, o których mowa w ust. 2 zdanie 1 i ust. 5a traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. W ust. 7 ustawodawca nie zawarł terminu, o którym mowa w ust. 6. Zdaniem Sądu użycie w ust. 7 liczby mnogiej słowa: "termin" usprawiedliwione jest językowo tym, że odnosi się do dwóch terminów, a to 60 i 180 dni (ust. 2 i ust. 5a). Brak podstaw do twierdzenia, że użycie liczby mnogiej należy wiązać z tym, że w ust. 2 przewidziano dwa terminy ("z zastrzeżeniem ust. 6"), przeciwnie w ust. 2 przewidziano wyłącznie termin 60 dni, a wskazano na wyjątek, który znajduje się w ust. 6. Brak podstaw żeby kwestionować zasadę racjonalności uregulowania w tym zakresie. Należy podkreślić, że gdyby ustawodawca chciał regulację z ust. 7 zastosować również do przypadku przewidzianego w ust. 6, to musiałby wprost ująć to w ust. 7, poprzez wskazanie na termin o którym mowa w ust. 6. Prezentowany w piśmiennictwie pogląd (Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. Komentarz do art. 87 ustawy do podatku od towarów i usług - cyt. wyżej), że wydaje się, że taka interpretacja iż w przypadku gdy podatnik wnioskował o zwrot nadwyżki podatku w przyspieszonym terminie 25-dniowym, to nadpłata powstawałaby dopiero licząc od 61 dnia od dnia złożenia rozliczenia w urzędzie skarbowym - jest niedopuszczalna, gdyż przetrzymywanie kwoty nadwyżki w urzędzie skarbowym stanowi nieuzasadnione kredytowanie budżetu przez podatników, za które należy im się wynagrodzenie w postaci odsetek i że taka regulacja zachęca również organy podatkowe do przetrzymywania kwot nadwyżek podatku przez 25 dni - nawet jeśli podatnik skutecznie wniósł o zwrot w terminie przyspieszonym i w istocie podaje w wątpliwość samą konstrukcję zwrotu przyspieszonego - jest, w ocenie Sądu, - nie do przyjęcia. Zdaniem Sądu interpretacja językowa jest podstawową interpretacją, o ile prowadzi do wniosków, których nie można uznać za niezadowalające. Dyrektywa celowościowa jest dopuszczalna, a nawet pożądana, gdyby wykładnia semantyczna prowadziła do wniosków niezadowalających, sprzecznych z istotą danego uregulowania ustawowego, prawem wspólnotowym czy Konstytucją RP. Taka sytuacja w ocenie Sądu jednak nie zachodzi. Pewne wątpliwości występują jedynie, jeśli się zważy na kwestię realizacji ochrony prawnej podatnika wnioskującego o przyspieszony zwrot podatku od towarów i usług. Jak już wyżej wskazano, w związku z charakterem zwrotu jako czynności materialno technicznej, podatnikowi przysługuje skarga na bezczynność. Wprawdzie rodzi się pytanie o ewentualne skutki uzyskania orzeczenia Sądu potwierdzającego bezczynność, co oznacza w praktyce, że orzeczenie sądu podatnik będzie mógł uzyskać już po upływie 25 dniowego terminu a więc wpływ takiego wyroku na możliwość uzyskania zwrotu w terminie nie nastąpi. Wyrok taki jednakże stwierdzający bezczynność będzie potwierdzał bezprawność działania administracji, a powiązać to należy z możliwością dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z przekroczeniem terminu 25 dniowego do zwrotu podatku. Wprawdzie pozostaje to poza materią sprawy, ale odnosząc się do przytoczonego stanowiska z piśmiennictwa należy podnieść, że potencjalnie uzyskane w ten sposób odszkodowanie może przewyższyć odsetki za zwłokę, gdyż jak się wydaje poza damnum emergens obejmować może również lucrum cesans. Reasumując, w ocenie Sądu, brak było podstaw prawnych do wydania decyzji w przedmiocie odmowy zwrotu (bądź też jak określił to organ I instancji - braku podstaw prawnych do dokonania zwrotu). Podkreślić należy, że podstawy do wykonania decyzji nie można domniemywać, sięgać do nieuprawnionej analogii, itd., a to w sytuacji gdy brak podstaw prawnych do jej wydania.

7 Oznacza to, że decyzje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w R., Naczelnik Urzędu Skarbowego w D. zostały wydane bez podstawy prawnej i należy je wyeliminować z obrotu prawnego. Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art pkt 1 lit. c i art. 135 p.p.s.a. uchylił zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję wydaną przez organ I instancji, gdyż jest to niezbędne dla końcowego załatwienia sprawy, a także orzekł po myśli art. 152 p.p.s.a. Odnosząc się do wskazanej wartości przedmiotu zaskarżenia Sąd stwierdza, że została ona wskazana przez Spółkę niewłaściwie. Z przyczyn wyżej wywiedzionych (art. 87 ust. 7 nie przewiduje, że w wypadku niezwrócenia różnicy podatku w terminie 25 dni niezwróconą różnicę traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej) wskazana kwota przez Spółkę nie jest wartością przedmiotu zaskarżenia. Sąd uznał, że w sprawie Spółka winna uiścić wpis stały w kwocie 500zł ( 2 ust. 3 pkt 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz ze zm.), dlatego też orzekł o zwrocie Spółce kwoty 3695zł, stanowiącej różnicę pomiędzy uiszczoną przez Spółkę kwotą z tytułu wpisu, a należnym wpisem. Sąd zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz Spółki koszty postępowania sądowego w kwocie 757zł, na które składają się kwoty: 500zł - tytułem wpisu; 17zł - tytułem uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i 240zł - tytułem wynagrodzenia pełnomocnika Spółki - adwokata ( 18 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz ze zm.).

II FSK 2041/09 Warszawa, 5 kwietnia 2011 WYROK

II FSK 2041/09 Warszawa, 5 kwietnia 2011 WYROK II FSK 2041/09 Warszawa, 5 kwietnia 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Sędzia NSA del. Jan Grzęda,

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 1/102 1. Czynności opodatkowane - zakres umów opodatkowanych PCC W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

II FSK 312/13 Wyrok NSA

II FSK 312/13 Wyrok NSA II FSK 312/13 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 03 10 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013 02 01 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Antoni Hanusz Danuta Małysz Stefan Babiarz /przewodniczący sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

II FSK 1741/09 Warszawa, 3 lutego 2011 WYROK

II FSK 1741/09 Warszawa, 3 lutego 2011 WYROK II FSK 1741/09 Warszawa, 3 lutego 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Sędzia NSA del. Jan Grzęda,

Bardziej szczegółowo

II FSK 2045/11 - Wyrok NSA

II FSK 2045/11 - Wyrok NSA 1 z 7 2013-08-09 16:49 II FSK 2045/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-07-05 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-08-11 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Kurasz, Sędziowie Sędzia WSA Alojzy Skrodzki

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 1924/11 Warszawa, 7 marca 2012 WYROK

III SA/Wa 1924/11 Warszawa, 7 marca 2012 WYROK III SA/Wa 1924/11 Warszawa, 7 marca 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Bożena

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 Poznań, styczeń 2012 rok 2 3....Strona WPROWADZENIE 5 I. WPŁYW SKARG

Bardziej szczegółowo

I GPS 1/12 - Uchwała NSA

I GPS 1/12 - Uchwała NSA I GPS 1/12 - Uchwała NSA Data orzeczenia 2012-10-29 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-07-02 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku Powołane przepisy Naczelny Sąd

Bardziej szczegółowo

II FSK 1636/11 - Wyrok NSA

II FSK 1636/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-06-10 14:18 II FSK 1636/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-04-10 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-06-24 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni

Bardziej szczegółowo

I SA/Łd 351/11 Łódź, 10 maja 2011 WYROK

I SA/Łd 351/11 Łódź, 10 maja 2011 WYROK I SA/Łd 351/11 Łódź, 10 maja 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział I w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Joanna Tarno Sędziowie sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

14. Sprawy z zakresu bezrobocia i zatrudnienia

14. Sprawy z zakresu bezrobocia i zatrudnienia 14. Sprawy z zakresu bezrobocia i zatrudnienia 14.1. Status bezrobotnego Najliczniejszą grupę spraw objętych podsymbolem 6330 stanowiły skargi na decyzje orzekające o utracie przez skarżących statusu osoby

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

I SA/Gl 180/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-05

I SA/Gl 180/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-05 I SA/Gl 180/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-05 Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Randak (spr.), Sędzia WSA Krzysztof Winiarski,

Bardziej szczegółowo

I SA/Sz 164/11 Szczecin, 1 czerwca 2011 WYROK

I SA/Sz 164/11 Szczecin, 1 czerwca 2011 WYROK I SA/Sz 164/11 Szczecin, 1 czerwca 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Sędziowie Sędzia WSA Marzena

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak Sygn. akt II CSK 70/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 czerwca 2014 r.

WYROK. z dnia 9 czerwca 2014 r. WYROK z dnia 9 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2014 r. w Warszawie odwołań

Bardziej szczegółowo

65/6/A/2012. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przewodniczący Stanisław Biernat Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Marek Zubik sprawozdawca,

65/6/A/2012. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przewodniczący Stanisław Biernat Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Marek Zubik sprawozdawca, 65/6/A/2012 WYROK z dnia 19 czerwca 2012 r. Sygn. akt P 41/10 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przewodniczący Stanisław Biernat Maria

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Beczek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Beczek Sygn. akt II UK 141/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 października 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSA Magdalena Kostro

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 437/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 czerwca 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka

WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka Sygn. akt KIO 928/14 WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka Protokolant: Natalia Dominiak po

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1339/14

Sygn. akt KIO 1339/14 WYROK z dnia 10 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 302/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

69/7/A/2014. WYROK z dnia 8 lipca 2014 r. Sygn. akt K 7/13 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

69/7/A/2014. WYROK z dnia 8 lipca 2014 r. Sygn. akt K 7/13 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 69/7/A/2014 WYROK z dnia 8 lipca 2014 r. Sygn. akt K 7/13 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Hermeliński przewodniczący Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat

Bardziej szczegółowo