I SA/Rz 436/11 Warszawa, 13 września 2011 WYROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I SA/Rz 436/11 Warszawa, 13 września 2011 WYROK"

Transkrypt

1 I SA/Rz 436/11 Warszawa, 13 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Kazimierz Włoch Sędziowie WSA Tomasz Smoleń NSA Jacek Surmacz /spr./ Protokolant ref.st. Joanna Migacz po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 13 września 2011r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] marca 2011 roku nr [...], 2) określa, że uchylone decyzje, opisane w pkt 1, nie podlegają wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej "A" Sp. z o.o. z siedzibą w B. koszty postępowania sądowego w kwocie 757 (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych, 4) zarządza zwrot od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rzecz skarżącej "A" Sp. z o.o. z siedzibą w B. kwotę 3695 (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych, z tytułu nadpłaconego wpisu od skargi. UZASADNIENIE Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia [...] maja 2011r. nr [...], którą organ odwoławczy, po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez "IP S." Spółka z o.o. z siedzibą w B. (powoływanej dalej jako: Spółka) od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. z dnia [...] marca 2011r. nr [...] stwierdzającej brak podstaw prawnych do dokonania zwrotu różnicy podatku w kwocie ,00zł w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia podatku od towarów i usług za grudzień 2010r., utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W podstawie prawnej swojej decyzji organ odwoławczy powołał art pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.); powoływanej dalej jako: Ordynacja podatkowa i art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.); powoływanej dalej jako: ustawa z 2004r. Dyrektor Izby Skarbowej w uzasadnieniu wydanej przez siebie decyzji wskazał, że Spółka 25 stycznia 2011r. złożyła deklarację VAT-7 dotyczącą grudnia 2004r., wykazując zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w wysokości ,00zł w terminie 25 dni i dołączając wniosek o przyspieszony zwrot podatku (art. 87 ust. 6 ustawy z 2004r.). Na podstawie upoważnienia z dnia 31 stycznia 2011r. nr /11 przeprowadzono kontrolę podatkową w zakresie zasadności zwrotu podatku, którą zakończono protokołem podpisanym w dniu 21 lutego 2011r. Ustalono, że w dniu 22 grudnia 2010r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę

2 ,00zł tj. o 2000 udziałów - po 50zł każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objął dotychczasowy wspólnik Spółki F. F. i L. Ś. Spółka Akcyjna z siedzibą w L. - pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci praw na dobrach niematerialnych, na które złożyły się prawa do znaków towarowych objęte prawami ochronnymi. Łączna wartość aportów wynosiła ,00zł netto. W związku z wniesionym aportem F. F. i L. Ś. S.A. wystawiła fakturę z dnia 31 grudnia 2010r. nr FP na kwotę ,00zł (netto) oraz VAT w kwocie ,00zł. Rozliczenie tych transakcji nastąpiło częściowo w dniu 24 stycznia 2011r. w formie przelewu bankowego w kwocie ,80 zł na rachunek bankowy F. F. i L. Ś. S.A., a oprócz tego na podstawie dowodu Kompensata z dnia 31 grudnia 2010r. nr G Spółka dokonała potrącenia wzajemnych należności na kwotę ,20zł (łączna kwota zapłaty z tych dowodów wynosi ,00zł i odpowiada kwocie podatku od towarów i usług wynikającej z faktury VAT z dnia 31 grudnia 2010r. nr FP ). Pozostała kwota ,00zł została rozliczona wartością aportu wniesionego przez F. F. i L. Ś. S.A. Dokonując analizy tych rozliczeń Naczelnik Urzędu Skarbowego w D., opisaną na wstępie decyzją z dnia [...] marca 2011r., "stwierdził brak podstaw prawnych do dokonania zwrotu różnicy podatku w kwocie ,00zł w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia w podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2010r." (powołując w podstawie prawnej art Ordynacji podatkowej i art. 87 ust. 6 ustawy z 2004r.). Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. wniosła Spółka, a Dyrektor Izby Skarbowej w R., opisaną na wstępie decyzją z dnia [...] maja 2011r., utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Organ odwoławczy, przytaczając przepisy art. 87 ust. 6 ustawy z 2004r., podkreślił że warunkiem dokonania zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni jest wykazanie w deklaracji podatkowej, że kwoty podatku naliczonego wynikają z faktur dokumentujących należności, które zostały w całości zapłacone z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007r., Nr 155, poz ze zm.) i podzielając dokonane ustalenia faktyczne poczynione przez organ I instancji wywiódł, że rozliczenie transakcji wniesienia aportu i objęcia udziałów było zgodne z regulacją wynikającą z art ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.), ale nie oznacza to jednak, że został dopełniony warunek całkowitej zapłaty, wynikający z art. 87 ust. 6 ustawy z 2004r. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej wniosła Spółka. Skarga, kwestionując decyzje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej, jak i przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w D., zarzuciła: 1) naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez nieprawidłową wykładnię przepisu art. 87 ust. 6 ustawy z 2004r. poprzez przyjęcie, że objęcie udziałów w Spółce powyżej ich wartości nominalnej przez F. F. i L. Ś. S.A. i przelanie tak powstałej nadwyżki w związku z wnoszonym aportem (wkładem niepieniężnym) na kapitał zapasowy (tzw. agio) nie wypełnia dyspozycji wymienionego przepisu w części dotyczącej zapłaty, co spowodowało bezpodstawną odmowę zwrotu na rzecz podatnika podatku w kwocie ,00zł w przyśpieszonym terminie 25 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia wraz z wnioskiem o przyspieszony termin zwrotu VAT, 2) naruszenie przepisów postępowania tj. art. 122 oraz art Ordynacji podatkowej poprzez niepodjęcie przez organ podatkowy działań niezbędnych w celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego, rozpatrzenie sprawy z pominięciem istotnych okoliczności faktycznych i wskutek tego wydanie błędnego rozstrzygnięcia.

3 Spółka wniosła o: 1) uchylenie zaskarżonych decyzji; 2) zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych. Należy odnotować, że w treści skargi Spółka uzasadniła sposób ustalenia wartości przedmiotu zaskarżenia podając, że stanowi ją kwota ,00zł, będącą odsetkami za 35 dni od niezwróconego w terminie 25 dni podatku od towarów i usług w kwocie ,00zł. Spółka bez wezwania Sądu uiściła wpis w kwocie 4.195,00zł (1% wartości przedmiotu zaskarżenia). W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w R. wniósł o jej oddalenie i podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje: Skarga zasługuje na uwzględnienie, jeśli domaga się wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji, a także poprzedzającej ją decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w D., aczkolwiek z zupełnie odmiennych przyczyn niż te, które przytoczono w skardze. Należy podkreślić, że sąd administracyjny I instancji nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz ze zm.); powoływanej dalej jako p.p.s.a.). Dla przedstawienia powodów uchylenia decyzji wydanych przez organy obu instancji należy przytoczyć przepisy art. 87 ustawy z 2004r. Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Z kolei stosownie do ust. 2 zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. W przypadku wydłużenia terminu na postawie ust. 2 zdanie 2, urząd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie wymienionym w ust. 2 zdanie 1, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2,

4 lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia (ust. 2a). Na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 w terminie określonym w ust. 2 zdanie 1. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2 a i ust. 4a - 4f stosuje się odpowiednio (ust. 5). Stosownie do ust. 6 na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z: 1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007r., Nr 155, poz ze zm.), 2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone, 3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest jego usługobiorca lub dostawy towarów, dla którego podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji - przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a - 4f stosuje się odpowiednio. Różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w terminach, o których mowa w ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 5a, traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Interpretując powyżej przytoczone przepisy ustawy z 2004r. trzeba mieć na względzie, że zgodnie z prawem wspólnotowym nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, co do zasady, podlega zwrotowi na rzecz podatnika i jest to fundamentalne prawo wynikające z zasady prawa do odliczenia podatku zapłaconego w poprzedniej fazie obrotu (wyrok ETS w sprawie C-78/00). Dokonanie zwrotu nadwyżki podatku stanowi tzw. czynność materialno-techniczną w administracji (tak m.in. Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. Komentarz do art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług - Lex 2011). Wskazuje na to uregulowanie zawarte w art. 87 ustawy z 2004r., gdzie ustawodawca posługuje się takimi zwrotami jak: "urząd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje", "urząd skarbowy jest obowiązany", "nie zwróconą przez urząd skarbowy w terminach", co, w ocenie Sądu, jednoznacznie wskazuje na materialnotechniczny charakter zwrotu różnicy podatku. Urząd skarbowy, co wynika z przepisów o charakterze ustrojowo-strukturalno-organizacyjnym systemu organu podatkowych nie jest organem podatkowym, jest natomiast strukturą osobowo-materialną umożliwiającą organom podatkowym realizację nałożonych na nie, przepisami prawa, kompetencji. W ramach art. 87 ustawodawca uregulował również kompetencje w zakresie zwrotu różnicy podatku dla organów podatkowych, a to w ust. 2 - "naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć..."; w ust. 4d - "naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia". To rozróżnienie kompetencji i czynności pozwala wywieść uzasadnioną tezę, że brak jest podstaw do zakwestionowania zasady racjonalności ustawodawcy, jeżeli pewne czynności pozostawia nie organowi podatkowemu, a urzędowi skarbowemu i potwierdza to, że dokonanie zwrotu różnicy podatku stanowi czynność materialno-techniczną w administracji. Odnosi się to do

5 sytuacji kiedy zwrot podatku następuje w podstawowym - ustawowym terminie 60 dni (art. 87 ust. 2), jak też w tzw. przyspieszonym terminie (ust. 6), czy też w terminie 180 dni (ust. 5a). W tym miejscu należy podkreślić, że stosownie do art. 3 2 pkt 8 w zw. z pkt 4 p.p.s.a. podatnikowi przysługuje możliwość wniesienia skargi na bezczynność w tym zakresie, przy czym należy zauważyć, że wprawdzie ustawodawca wskazał urząd skargowy, jako właściwy do dokonania czynności materialno-technicznej w zakresie zwrotu podatku, to jednakże potencjalna skarga w zakresie bezczynności będzie skierowana wobec organu podatkowego (naczelnika urzędu skarbowego), który kieruje i reprezentuje na zewnątrz urząd skarbowy. Należy odwołać się do wyroku NSA z 15 lutego 2000r. sygn. akt III SA 8344/98, (Lex nr 40396), który zachował swą aktualność i w którym Sąd wyraził stanowisko, że można dopuścić skargę na bezczynność co do materialno-technicznej czynności zwrotu różnicy podatku, ponieważ zwrot ten jest czynnością z zakresu administracji publicznej, dotyczącą uznania uprawnienia wynikającego z przepisu prawa. Przesądzenie, że dokonanie zwrotu różnicy podatku jest czynnością materialno-techniczną administracji implikuje, że złożenie deklaracji wraz z wnioskiem o zwrot różnicy podatku nie wszczyna postępowania podatkowego, które powinno być zakończone wydaniem decyzji bądź to pozytywnej dla podatnika bądź też dla niego negatywnej. Ustawodawca przewidując stany faktyczne, w których mogą budzić wątpliwości co do zasadności zwrotu, dopuścił możliwość dodatkowego zweryfikowania i wówczas to organ podatkowy, a więc naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej (art. 87 ust. 2 ustawy z 2004r.). Również takie rozwiązanie ustawowe jest przewidziane co do tzw. przyspieszonego zwrotu podatku; wtedy stosuje się odpowiednio przepis ustępu 2 zdanie drugie (art. 87 ust. 6). Co więcej ustawodawca przewidział, że jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty (art. 87 ust. 2 i 87 ust. 6). Za aktualne należy uznać stanowisko zaprezentowane w uchwałach NSA z dnia 22 kwietnia 2002r. FPS 1/02 i FPS 5/02, ONSA 2002, Nr 4, poz. 135 oraz 137, w których NSA stwierdził, że przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług następuje w ramach czynności sprawdzających w formie postanowienia, które - jako rozstrzygające o istocie sprawy - podlega zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego (obecnie do wojewódzkiego sądu administracyjnego). Należy zwrócić uwagę, że przeprowadzone czynności lub postępowanie przez organ nie wymagają formalnego zakończenia wydaniem decyzji, jeśli wykażą zasadność zwrotu (art. 87 ust. 2), ale wówczas urząd skarbowy - w ramach czynności materialno-technicznej - wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. Należy zauważyć ponadto, że stosownie do art. 21 3a Ordynacji podatkowej, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że kwota zwrotu podatku lub kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa prawidłową wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Procesowo oznacza to, że po wydaniu postanowienia przez naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu podatku może dojść do wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji kwestionującej w istocie merytorycznie zasadność wniosku o zwrot podatku. W przedmiotowej sprawie nie zachodzi sytuacja, aby naczelnik urzędu

6 skarbowego wydał postanowienie o przedłużeniu terminu w przedmiocie zwrotu podatku. Na podstawie akt sprawy Sąd stwierdza również, że nie wydano decyzji po myśli art. 21 3a Ordynacji podatkowej. Nie zwrócono również skarżącej Spółce w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia wykazanego podatku do zwrotu. Należy więc rozważyć jakie konsekwencje prawne związane są z taką sytuacją. Ustawodawca w art. 87 ust. 7 ustawy z 2004r. uregulował, że różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w terminach, o których mowa w ust. 2 zdanie 1 i ust. 5a traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. W ust. 7 ustawodawca nie zawarł terminu, o którym mowa w ust. 6. Zdaniem Sądu użycie w ust. 7 liczby mnogiej słowa: "termin" usprawiedliwione jest językowo tym, że odnosi się do dwóch terminów, a to 60 i 180 dni (ust. 2 i ust. 5a). Brak podstaw do twierdzenia, że użycie liczby mnogiej należy wiązać z tym, że w ust. 2 przewidziano dwa terminy ("z zastrzeżeniem ust. 6"), przeciwnie w ust. 2 przewidziano wyłącznie termin 60 dni, a wskazano na wyjątek, który znajduje się w ust. 6. Brak podstaw żeby kwestionować zasadę racjonalności uregulowania w tym zakresie. Należy podkreślić, że gdyby ustawodawca chciał regulację z ust. 7 zastosować również do przypadku przewidzianego w ust. 6, to musiałby wprost ująć to w ust. 7, poprzez wskazanie na termin o którym mowa w ust. 6. Prezentowany w piśmiennictwie pogląd (Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. Komentarz do art. 87 ustawy do podatku od towarów i usług - cyt. wyżej), że wydaje się, że taka interpretacja iż w przypadku gdy podatnik wnioskował o zwrot nadwyżki podatku w przyspieszonym terminie 25-dniowym, to nadpłata powstawałaby dopiero licząc od 61 dnia od dnia złożenia rozliczenia w urzędzie skarbowym - jest niedopuszczalna, gdyż przetrzymywanie kwoty nadwyżki w urzędzie skarbowym stanowi nieuzasadnione kredytowanie budżetu przez podatników, za które należy im się wynagrodzenie w postaci odsetek i że taka regulacja zachęca również organy podatkowe do przetrzymywania kwot nadwyżek podatku przez 25 dni - nawet jeśli podatnik skutecznie wniósł o zwrot w terminie przyspieszonym i w istocie podaje w wątpliwość samą konstrukcję zwrotu przyspieszonego - jest, w ocenie Sądu, - nie do przyjęcia. Zdaniem Sądu interpretacja językowa jest podstawową interpretacją, o ile prowadzi do wniosków, których nie można uznać za niezadowalające. Dyrektywa celowościowa jest dopuszczalna, a nawet pożądana, gdyby wykładnia semantyczna prowadziła do wniosków niezadowalających, sprzecznych z istotą danego uregulowania ustawowego, prawem wspólnotowym czy Konstytucją RP. Taka sytuacja w ocenie Sądu jednak nie zachodzi. Pewne wątpliwości występują jedynie, jeśli się zważy na kwestię realizacji ochrony prawnej podatnika wnioskującego o przyspieszony zwrot podatku od towarów i usług. Jak już wyżej wskazano, w związku z charakterem zwrotu jako czynności materialno technicznej, podatnikowi przysługuje skarga na bezczynność. Wprawdzie rodzi się pytanie o ewentualne skutki uzyskania orzeczenia Sądu potwierdzającego bezczynność, co oznacza w praktyce, że orzeczenie sądu podatnik będzie mógł uzyskać już po upływie 25 dniowego terminu a więc wpływ takiego wyroku na możliwość uzyskania zwrotu w terminie nie nastąpi. Wyrok taki jednakże stwierdzający bezczynność będzie potwierdzał bezprawność działania administracji, a powiązać to należy z możliwością dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z przekroczeniem terminu 25 dniowego do zwrotu podatku. Wprawdzie pozostaje to poza materią sprawy, ale odnosząc się do przytoczonego stanowiska z piśmiennictwa należy podnieść, że potencjalnie uzyskane w ten sposób odszkodowanie może przewyższyć odsetki za zwłokę, gdyż jak się wydaje poza damnum emergens obejmować może również lucrum cesans. Reasumując, w ocenie Sądu, brak było podstaw prawnych do wydania decyzji w przedmiocie odmowy zwrotu (bądź też jak określił to organ I instancji - braku podstaw prawnych do dokonania zwrotu). Podkreślić należy, że podstawy do wykonania decyzji nie można domniemywać, sięgać do nieuprawnionej analogii, itd., a to w sytuacji gdy brak podstaw prawnych do jej wydania.

7 Oznacza to, że decyzje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w R., Naczelnik Urzędu Skarbowego w D. zostały wydane bez podstawy prawnej i należy je wyeliminować z obrotu prawnego. Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art pkt 1 lit. c i art. 135 p.p.s.a. uchylił zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję wydaną przez organ I instancji, gdyż jest to niezbędne dla końcowego załatwienia sprawy, a także orzekł po myśli art. 152 p.p.s.a. Odnosząc się do wskazanej wartości przedmiotu zaskarżenia Sąd stwierdza, że została ona wskazana przez Spółkę niewłaściwie. Z przyczyn wyżej wywiedzionych (art. 87 ust. 7 nie przewiduje, że w wypadku niezwrócenia różnicy podatku w terminie 25 dni niezwróconą różnicę traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej) wskazana kwota przez Spółkę nie jest wartością przedmiotu zaskarżenia. Sąd uznał, że w sprawie Spółka winna uiścić wpis stały w kwocie 500zł ( 2 ust. 3 pkt 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz ze zm.), dlatego też orzekł o zwrocie Spółce kwoty 3695zł, stanowiącej różnicę pomiędzy uiszczoną przez Spółkę kwotą z tytułu wpisu, a należnym wpisem. Sąd zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz Spółki koszty postępowania sądowego w kwocie 757zł, na które składają się kwoty: 500zł - tytułem wpisu; 17zł - tytułem uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i 240zł - tytułem wynagrodzenia pełnomocnika Spółki - adwokata ( 18 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz ze zm.).

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

KOPIA INFORMACYJNA. VI. Czy wymagane są opłaty? Nie występują. Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe. Urząd Skarbowy w Strzelinie

KOPIA INFORMACYJNA. VI. Czy wymagane są opłaty? Nie występują. Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe. Urząd Skarbowy w Strzelinie KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-006/3 obowiązuje od 31.01.2013 r. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub podatku naliczonego wynikających z deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności 1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od (miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska. Komentarz do art. 87

Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska. Komentarz do art. 87 Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska Komentarz do art. 87 ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Copyright by ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

I SA/Ke 619/10 - Wyrok WSA w Kielcach

I SA/Ke 619/10 - Wyrok WSA w Kielcach I SA/Ke 619/10 - Wyrok WSA w Kielcach Data orzeczenia 2010-12-29 orzeczenie nieprawomocne Data wpływu 2010-11-22 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku Powołane przepisy

Bardziej szczegółowo

II FSK 2310/12 - Wyrok NSA

II FSK 2310/12 - Wyrok NSA II FSK 2310/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogdan Lubiński /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu

Bardziej szczegółowo

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

X Ga 95/13 POSTANOWIENIE 14 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie

X Ga 95/13 POSTANOWIENIE 14 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie Sygn. akt X Ga 95/13 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie Przewodniczący Protokolant Sędzia SO Małgorzata Korfanty Sędzia SO Iwona Wańczura Sędzia

Bardziej szczegółowo

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA II FSK 2501/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-07 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni Hanusz /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 września 1999 r. III RN 78/99

Wyrok z dnia 14 września 1999 r. III RN 78/99 Wyrok z dnia 14 września 1999 r. III RN 78/99 Podatek od towarów i usług uiszczony w cenie towaru (usługi) nie jest ani nadpłacony, ani nienależnie uiszczony. Przewodniczący: SSN Andrzej Wróbel, Sędziowie:

Bardziej szczegółowo

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA II FSK 2661/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-24 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-08 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Beata Cieloch Grażyna Nasierowska

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 1. Podatnik może skorygować nieprawidłowości w deklaracji podatkowej VAT w następnym miesiącu. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik tego nie uczynił

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Kurasz, Sędziowie Sędzia WSA Alojzy Skrodzki

Bardziej szczegółowo

I FSK 1731/11 Warszawa, 5 kwietnia 2012 WYROK

I FSK 1731/11 Warszawa, 5 kwietnia 2012 WYROK I FSK 1731/11 Warszawa, 5 kwietnia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia NSA Barbara Wasilewska (spr.), Sędzia WSA (del) Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 18 marca 2008 r. II PZ 1/08

Postanowienie z dnia 18 marca 2008 r. II PZ 1/08 Postanowienie z dnia 18 marca 2008 r. II PZ 1/08 Pismem, które nie zostało należycie opłacone jest zarówno pismo, od którego w ogóle nie została uiszczona opłata lub opłatę uiszczono po upływie terminu,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Urząd skarbowy nie może umorzyć, a także odroczyć, płatności podatku przypadającego samorządowi terytorialnemu bez wniosku lub zgody przewodniczącego zarządu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Z. sp.

Bardziej szczegółowo

I FSK 1252/13 - Wyrok NSA

I FSK 1252/13 - Wyrok NSA I FSK 1252/13 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-07-17 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013-06-14 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Adam Bącal /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona.

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. PUSTE FAKTURY Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże

Bardziej szczegółowo

II FSK 1177/11 Warszawa, 29 stycznia 2013 WYROK

II FSK 1177/11 Warszawa, 29 stycznia 2013 WYROK II FSK 1177/11 Warszawa, 29 stycznia 2013 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia WSA (del.) Beata Cieloch,

Bardziej szczegółowo

I FSK 162/12 - Wyrok NSA

I FSK 162/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-04-10 12:38 I FSK 162/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-01-23 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-02-02 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

I SA/Po 824/11 Łódź, 25 stycznia 2012 WYROK

I SA/Po 824/11 Łódź, 25 stycznia 2012 WYROK I SA/Po 824/11 Łódź, 25 stycznia 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Karol Pawlicki Sędziowie NSA Włodzimierz Zygmont WSA Dominik Mączyński

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2000

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

II FSK 2580/11 - Wyrok NSA

II FSK 2580/11 - Wyrok NSA 1 z 7 2013-11-13 14:31 II FSK 2580/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-04 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-10-17 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Aleksandra Wrzesińska- Nowacka /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 2690/11 Warszawa, 29 czerwca 2012 WYROK

III SA/Wa 2690/11 Warszawa, 29 czerwca 2012 WYROK III SA/Wa 2690/11 Warszawa, 29 czerwca 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz, Sędziowie Sędzia WSA Bożena Dziełak,

Bardziej szczegółowo

II GSK 1438/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

II GSK 1438/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11 II GSK 1438/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11 Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Anna Stec Sędzia NSA Gabriela Jyż (spr.) Sędzia del. WSA Piotr Pietrasz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 470/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 czerwca 2014 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany w formie ryczałtu w latach 1993-1996 od członków spółdzielni pracy będącej zakładem pracy chronionej z przychodu uzyskanego

Bardziej szczegółowo

I SA/Bk 468/11 Białystok, 19 stycznia 2012 WYROK

I SA/Bk 468/11 Białystok, 19 stycznia 2012 WYROK I SA/Bk 468/11 Białystok, 19 stycznia 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski, Sędziowie sędzia WSA Urszula Barbara

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Sygn. akt V CSK 407/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 października 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 3312/10 Warszawa, 9 sierpnia 2011 WYROK

III SA/Wa 3312/10 Warszawa, 9 sierpnia 2011 WYROK III SA/Wa 3312/10 Warszawa, 9 sierpnia 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Małgorzata Jarecka (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Marek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Ewa Grochowska-Jung Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Ewa Grochowska-Jung Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.) Sygn. Akt II S.A./Wa 917/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Sędzia WSA Sędzia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

II FSK 2637/12 Wyrok NSA

II FSK 2637/12 Wyrok NSA II FSK 2637/12 Wyrok NSA Data orzeczenia 2014 11 06 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012 10 05 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogdan Lubiński /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota

Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe

Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe Dział I Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe Rozdział I Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU) Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych... 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Sygn. akt III CZ 76/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 stycznia 2012 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Od apelacji lub skargi kasacyjnej w sprawie z zakresu prawa pracy należy uiścić opłatę stosunkową od wartości przedmiotu zaskarżenia, choćby była niższa

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU DORĘCZENIE ODPISU WYROKU W wykonaniu zarządzenia z dnia 30 maja 2007 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręcza Panu - jako pełnomocnikowi skarżącego - odpis wyroku z dnia 7 maja 2007

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Ke 17/11 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant Sędzia

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 4. Obowiązek podatkowy w VAT dr Rafał Mroczkowski Kazus (1) Radca prawny Paweł P. w dniu 10 maja 2014 r. zawarł z Domex S.A. umowę stałej obsługi prawnej, obejmującej także doradztwo

Bardziej szczegółowo

II FSK 2734/11 - Wyrok NSA

II FSK 2734/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-11-13 12:36 II FSK 2734/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-10-16 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-11-08 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jacek Brolik /przewodniczący sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100 WZÓR NR 90 SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA Wałbrzych, 3 kwietnia 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Dłużnik: Adam Makowski zam. w Wałbrzychu, ul. Stawowa 12 m.1 Wierzyciel: Gmina Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku.

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do za wczesnego

Bardziej szczegółowo

II FSK 312/13 Wyrok NSA

II FSK 312/13 Wyrok NSA II FSK 312/13 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 03 10 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013 02 01 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Antoni Hanusz Danuta Małysz Stefan Babiarz /przewodniczący sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

II FSK 2115/11 - Wyrok NSA

II FSK 2115/11 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-07-08 13:53 II FSK 2115/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-06-12 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-08-22 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia drukuj zapisz Powrót do listy 6110 Podatek od towarów i usług 6560, Interpretacje podatkowe Podatek od towarów i usług, Minister Finansów,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 2434/11 Warszawa, 24 maja 2012 WYROK

III SA/Wa 2434/11 Warszawa, 24 maja 2012 WYROK III SA/Wa 2434/11 Warszawa, 24 maja 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz, Sędziowie Sędzia WSA Marek Kraus (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

II FSK 1977/12 - Wyrok NSA

II FSK 1977/12 - Wyrok NSA II FSK 1977/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-08-08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-07-30 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jerzy Płusa /sprawozdawca/ Tomasz Kolanowski Tomasz Zborzyński

Bardziej szczegółowo

II FSK 1741/09 Warszawa, 3 lutego 2011 WYROK

II FSK 1741/09 Warszawa, 3 lutego 2011 WYROK II FSK 1741/09 Warszawa, 3 lutego 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Sędzia NSA del. Jan Grzęda,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

II FSK 2807/12 - Wyrok NSA

II FSK 2807/12 - Wyrok NSA II FSK 2807/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-07-03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-23 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Anna Dumas Maciej Jaśniewicz /przewodniczący/ Zbigniew Kmieciak

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst : Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Agnieszka Taraśkiewicz Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Wybrane

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK

I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Danuta

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Decyzja w przedmiocie przyznania odszkodowania za szkodę spowodowaną wydaniem nieważnej decyzji administracyjnej i stwierdzeniem jej nieważności (art.

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury

Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/443-883/09-6/AW Data 2009.11.26 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Dostawa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 lutego 1998 r. II UKN 435/98

Wyrok z dnia 4 lutego 1998 r. II UKN 435/98 Wyrok z dnia 4 lutego 1998 r. II UKN 435/98 Zaniechanie powiadomienia terenowego organu administracji państwowej o podjętej działalności gospodarczej przez osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu z

Bardziej szczegółowo

I FSK 93/11 Warszawa, 18 listopada 2011 WYROK

I FSK 93/11 Warszawa, 18 listopada 2011 WYROK I FSK 93/11 Warszawa, 18 listopada 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

I FSK 106/10 Warszawa, 1 grudnia 2010 WYROK

I FSK 106/10 Warszawa, 1 grudnia 2010 WYROK I FSK 106/10 Warszawa, 1 grudnia 2010 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz, Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia NSA (del.) Ryszard Pęk (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01

Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01 Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01 Właściwym urzędem w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 159/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński Polskie instytucje podatkowe nie są zobowiązane do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych operacji polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego. Dotyczy to tzw. metody aportowej. Polskie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt II CSK 386/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 WYDZIAŁ II tel. 042 635 00 10 Dnia 11 grudnia 2006 r. Sygn. akt II SA/Łd 739/06 W odpowiedzi należy podać sygnaturę akt Sądu Rzecznik

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/443-436/08-4/BD Data 2008.07.23 Referencje ILPB1/415-286/08-4/RP, interpretacja indywidualna ILPB3/423-236/08-4/MM, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 242/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 kwietnia 2014 r. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska Sygn. akt I UZ 104/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 czerwca 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska w sprawie z odwołania C.

Bardziej szczegółowo

II FSK 719/13 Wyrok NSA

II FSK 719/13 Wyrok NSA II FSK 719/13 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 04 02 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013 03 07 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Andrzej Jagiełło /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

I FSK 115/07 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2008-01-17 orzeczenie prawomocne. Data wpływu 2007-01-22. Sąd

I FSK 115/07 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2008-01-17 orzeczenie prawomocne. Data wpływu 2007-01-22. Sąd I FSK 115/07 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2008-01-17 orzeczenie prawomocne Data wpływu Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ 2007-01-22 Naczelny Sąd Administracyjny Artur Mudrecki

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. III RN 238/01

Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. III RN 238/01 Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. III RN 238/01 Uprawnienie podmiotu prowadzącego zakład pracy chronionej do zwrotu wpłat podatku od towarów i usług na zasadach określonych w art. 14a ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 81/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 I SA/Ke 676/13 - Wyrok Data orzeczenia 2013-12-31 Data wpływu 2013-12-09 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

II FSK 3401/14 Wyrok NSA

II FSK 3401/14 Wyrok NSA II FSK 3401/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 01 08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 10 14 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

I SA/Rz 688/12 Rzeszów, 25 października 2012 WYROK

I SA/Rz 688/12 Rzeszów, 25 października 2012 WYROK I SA/Rz 688/12 Rzeszów, 25 października 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Kazimierz Włoch /spr./ Sędziowie WSA Małgorzata Niedobylska

Bardziej szczegółowo

I FSK 351/12 - Wyrok NSA

I FSK 351/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-04-10 12:17 I FSK 351/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-01-23 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-03-12 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Arkadiusz Cudak Barbara Wasilewska /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r - A)ZĄD powiat~ z K Dworze Mazowieckim N NoWym. O ul MazowIecka l... O 6 MazoWIeckI ns-100 Nowy w r Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9.... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9....\:l.f. :

Bardziej szczegółowo