Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej euro na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej 193 000 euro na"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej euro na Usługę serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługę informatyczną szpitala PN/23USK/06/2010 Warszawa 2010 ul. Wolska 37, centrala (22) Warszawa, Dyrektor (22) fax (22)

2 1. Informacje o Zamawiającym Nazwa: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny Adres: Warszawa, ul. Wolska 37 Strona internetowa: Numer telefonu: (022) Numer faksu: (022) Tryb udzielenia zamówienia 2.1 Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługa informatyczna Szpitala. 3.2 Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz załącznik nr 2 Opis sposobu świadczenia usługi. 3.3 Wspólny słownik zamówień (CPV) Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia. 3.4 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Terminy wykonania zamówienia 4.1 Termin realizacji zamówienia: 3 lata. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5.2 Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o których mowa w punkcie 5.1 SIWZ na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów z pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 4); oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia (zał. nr 6); 2

3 6.1.3 referencje poświadczające, Ŝe w okresie ostatnich 2 lat Wykonawca zrealizował (jako główny Wykonawca) co najmniej 2 zamówienia na świadczenie usług o podobnym charakterze, przez co naleŝy rozumieć: usługi serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługi informatycznej świadczone w obiektach, które przetwarzają duŝe bazy danych osobowych. 6.2 JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ. 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; 6.4 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 6.5 Dokumenty, o których mowa w punkcie i powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.6 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.7 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w punkcie 6.3 muszą być złoŝone przez kaŝdego z wykonawców, natomiast dokumenty o których mowa w punkcie 6.1 mogą zostać złoŝone wspólnie. 6.8 W przypadku składania oferty przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia naleŝy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 7.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wszelką pisemną korespondencję naleŝy kierować na: adres: SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny, Warszawa, ul. Wolska 37 numer faksu: (022)

4 7.2 JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający zastrzega, Ŝe protest moŝna wnieść tylko pisemnie. 7.3 Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umoŝliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz Do kontaktów z Wykonawcami w sprawie postępowania upowaŝnieni są: Anna Napiórkowska - Młodszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel.: (0-22) ,214 fax.: (0-22) , w godz , 7.5 Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o kaŝdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złoŝone temu Wykonawcy, który nie poinformował o zmianie danych teleadresowych. 8. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 8.2 Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 9. Termin związania ofertą 9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty 10.1 Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Ofertę naleŝy sporządzić w formie pisemnej na formularzu Oferta zgodnym w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Do oferty naleŝy załączyć: dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 6 SIWZ, uzupełniony formularz Specyfikacja asortymentowo-cenowa, 10.5 ZłoŜone dokumenty i oświadczenia muszą być zgodne z wymaganiami SIWZ Oferta ma być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy uŝyciu trwałego nośnika pisma Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, były ponumerowane kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona w inny sposób, uniemoŝliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciąŝają wyłącznie Wykonawcę Wykonawca złoŝy ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i oznaczonej: Przetarg nieograniczony na usługę serwisowania sprzętu komputerowego i obsługę informatyczną Szpitala PN/23USK/06/2010 Nie otwierać przed dniem r. przed godz Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego ofertę. 4

5 10.13 Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w podpunkcie 10.11, będzie dodatkowo oznaczona określeniami Zmiana oferty lub Wycofanie oferty W ofercie naleŝy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 11.1 Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, do dnia r. do godziny Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, w dniu r o godzinie Opis sposobu obliczenia ceny 12.1 Wartość netto jest iloczynem ilości miesięcy i ceny netto Wartość brutto jest sumą wartości netto i kwoty podatku Wartości naleŝy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wykonawca moŝe podać tylko jedną cenę bez moŝliwości proponowania rozwiązań wariantowych. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena 100% 13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŝszą ceną. 14. Wymagania Zamawiającego 14.1 Ceny jednostkowe brutto oferowanych usług są stałe przez co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania umowy Zmiana cen moŝe nastąpić po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie częściej niŝ raz na kwartał z powodu udokumentowanych zmian czynników cenotwórczych niezaleŝnych od stron niniejszej umowy. 15. Obowiązki Wykonawcy 15.1 Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy reguluje Opis sposobu świadczenia usług (zał. nr 2). 16. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 16.1 Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na zasadach określonych w art. 94 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych z pózn. zm Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o konkretnym terminie i miejscu podpisania umowy po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu. 17. Wzór umowy 17.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 5

6 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 18.1 Ochronę prawną Wykonawców reguluje dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. 19. Pozostałe informacje 19.1 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z póz. zmianami. 20. Załączniki do SIWZ 20.1 Formularz Specyfikacja asortymentowo cenowa (zał. nr 1) Formularz Opis sposobu świadczenia usługi (zał. nr 2) Formularz Oferta (zał. nr 3) Formularz Oświadczenie (zał. nr 4) Formularz Oświadczenie (zał. nr 5) Formularz Oświadczenie (zał. nr 6) Formularz Umowa-wzór (zał. nr 7). 6

7 PN/23USK/06/2010 Specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 1 Lp. Nazwa zadania Cena netto usługi za 1 miesiąc Iość miesięcy Wartość netto Stawka VAT% Kwota VAT Wartość brutto 1. Usługa serwisowania sprzętu komputerowego i obsługa informatyczna Szpitala 36 - zł - zł - zł Σ - zł - zł - zł 1 z 1

8 PN/23USK/06/2010 Załącznik nr 2 1. Miejsce świadczenia usług: Opis sposobu świadczenia usługi SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska Cena zaproponowana w ofercie obejmuje obsługę, serwis, remonty, konserwacje oraz części zamienne niezbędne do właściwego funkcjonowania sprzętu (do wysokości określonej w punkcie 7 niniejszego załącznika). 3. Wymagania ogólne: a) serwisowanie sprzętu komputerowego; b) serwisowanie sieci informatycznej; c) serwisowanie urządzeń peryferyjnych; d) wydawanie orzeczeń technicznych o stanie sprzętu komputerowego; e) administracja systemami informatycznymi (Optimed, Kali, Simple system księgowy); f) administracja serwerami (www, FTP, Poczta elektroniczna, Active Directory, DHCP, Firewall); g) współpraca z serwisami zewnętrznymi w imieniu Zamawiającego; h) planowanie nowych rozwiązań informatycznych; i) wdraŝanie, zaakceptowanych przez Zamawiającego, rozwiązań informatycznych; j) okresowe audyty systemów i urządzeń informatycznych oraz oprogramowania; k) aktualizowanie strony internetowej zlecane przez Zamawiającego. 4. Administrowanie siecią informatyczną (ok. 180 stanowisk): a) utrzymywanie systemu operacyjnego serwerów w gotowości do uŝywania; b) instalacja aplikacji na stacjach roboczych; c) zakładanie kont uŝytkowników na komputerze oraz nadawanie im uprawnień; d) czuwanie nad bezpieczeństwem sieci, (czyli zapewnienie bezawaryjnej pracy systemu informatycznego oraz poprawności działania lokalnych sieci komputerowych. Ochrona systemów informatycznych przed niepowołanym dostępem do systemu, jego zasobów i ochrony danych osobowych); e) archiwizacja danych na trwałych i nietrwałych nośnikach danych; f) świadczenie konsultacji, pomocy i doradztwa związanego z eksploatacją systemu operacyjnego serwerów oraz stacji roboczych w godzinach urzędowania Zamawiającego; g) utrzymanie stałego łącza naleŝącego do zamawiającego w stanie umoŝliwiającym korzystanie z usług dostępnych w sieci Ethernet w technologii 10/100 mb/s oraz sieci bezprzewodowej; h) przeprowadzenie niezbędnych konserwacji i remontów sieci informatycznych. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie całego systemu informatycznego w szpitalu. 6. Naprawy, konserwacje, przeglądy będą wykonywane na ryzyko Wykonawcy. 7. Naprawy, których łączna wartość części zamiennych miesięcznie przekraczać będzie 200 zł brutto są wyłączone z przedmiotu umowy. Wykonanie jakiejkolwiek naprawy dodatkowo płatnej wymaga kaŝdorazowej zgody upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego. 8. Wykonawca odpowiedzialny jest za aktualne licencje oprogramowania. 9. Wykonawca oddeleguje do pracy w Szpitalu:

9 a) pracownika na stanowisko Administratora sieci. Osoba na to stanowisko musi posiadać minimum dwuletnie udokumentowane referencjami doświadczenie w administrowaniu siecią składającą się przynajmniej ze 150 stanowisk. Kandydat na to stanowisko musi posiadać odpowiednią wiedzę i kwalifikacje umoŝliwiające administrowanie systemami: Kali, Płatnik, Simple; Technologii Active Directory; zagadnień związanych z prowadzeniem serwisu www; dobrej znajomości systemów operacyjnych z rodziny Windows, Worksations, Serwer, Linux, Novell; znajomość Windows SQL Server; bardzo dobra znajomość pakietu MS Office; znajomość systemu laboratoryjnego Marcel; znajomość systemu informatycznego Optimed (potwierdzona certyfikatem) jako wiodącego systemu w Szpitalu zarządzającego procedurami medycznymi i około medycznymi; znajomość administrowania serwerem opartym na systemie sendmail oraz zagadnień związanych z zabezpieczeniem przed nieupowaŝnionym dostępem do zasobów informatycznych Szpitala; administrowanie obsługi elektronicznej banku PEKAO SA; b) 2 pracowników na stanowisko informatyka z minimum 2-letnim doświadczeniem na podobnym stanowisku, przy czym osoby te posiadać muszą odpowiednią do powierzonych im zadań wiedzę i kwalifikacje, w tym znajomość systemu informatycznego Optimed (potwierdzona certyfikatem) jako wiodącego systemu w Szpitalu zarządzającego procedurami medycznymi i około medycznymi; c) koordynatora serwisu informatycznego dostępnego pod telefonem w godzinach ; 10. Wykonawca zapewni trzech stałych pracowników (opisanych w punkcie 9) do pracy na miejscu w Szpitalu, od poniedziałku do piątku, w godzinach , w pracowni wyznaczonej przez Zamawiającego oraz jednego pracownika, którego obowiązkiem będzie koordynowanie i nadzorowanie pracy zespołu, w wymiarze ½ etatu. 11. Pracownicy oddelegowani do pracy w Szpitalu nie mogą świadczyć pracy na rzecz innego podmiotu. 12. W zaleŝności od potrzeb, do prac specjalistycznych, Wykonawca zapewniać będzie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i przygotowaniu. 13. Zamawiający wyznaczy Koordynatora odpowiedzialnego za kontakty z Wykonawcą i jego pracownikami. 14. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Koordynatorowi wszelkie sprawy mogące mieć wpływ na naleŝyte wykonywanie usługi. 15. KaŜdorazowa zmiana stałego pracownika Wykonawcy, oddelegowanego do pracy w Szpitalu, wymaga akceptacji Zamawiającego. 16. Wykonawca dołoŝy wszelkich starań do rzetelnego i profesjonalnego świadczenia usługi. 17. Wykonawca wyznaczy pracownika dyŝurnego który obsługiwałby awarie dezorganizujące pracę Szpitala poza godzinami określonymi w pkt. 10 oraz soboty niedziele i święta. UWAGA - Referencje pracowników naleŝy dołączyć do oferty.

10 PN/23USK/06/2010 Załącznik nr 3 OFERTA W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę serwisowania urządzeń komputerowych i obsługę informatyczną Szpitala, informujemy, iŝ: 1. Oferujemy wykonanie usług zgodnie z formularzem Specyfikacja asortymentowo-cenowa (zał. nr 1) za kwotę brutto: słownie: Termin płatności: przelew 30 dni. 3. Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej uwag. 4. Spełniamy wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ. 5. UwaŜamy się związani niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy przedłoŝonej przez Szpital. 7. W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentującymi firmę w umowie są: W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, który naleŝy wpisać do umowy: Osobą upowaŝnioną do kontaktów z Zamawiającym w zawiązku z postępowaniem o zamówienie publiczne jest: nr telefonu :... nr faksu : Oferta zawiera...stron. 12. Załącznikami do oferty są: (miejscowość i data) (pieczątka i podpis)

11 PN/23USK/06/2010 Załącznik nr 4... /pieczęć firmy/ OŚWIADCZENIE W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na usługę serwisowania urządzeń komputerowych i obsługę informatyczną Szpitala, oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... /data i podpis/

12 PN/23USK/06/2010 Załącznik nr 5... /pieczęć firmy/ OŚWIADCZENIE W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na usługi serwisowania urządzeń komputerowych i obsługę informatyczną Szpitala oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.... /data i podpis/

13 PN/23USK/06/2010 Załącznik nr 6.. pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE Oświadczamy, iŝ niŝej wymienione osoby: 1. Administrator sieci (imię i nazwisko) Informatyk (imię i nazwisko) Informatyk (imię i nazwisko) Koordynator (imię i nazwisko).... będące pracownikami naszej firmy, oddelegowane do pracy w Szpitalu, dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonywania prac określonych w załączniku nr 2 Opis sposobu świadczenia usługi. Data i podpis Załączniki potwierdzające umiejętności określone w oświadczeniu: 1) 2) 3) 4)

14 PN/23USK/06/2010 Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późn. zm) w trybie przetargu nieograniczonego na usługę serwisowania sprzętu komputerowego i obsługę informatyczną szpitala zawarta w dniu roku pomiędzy: SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie, ul. Wolska 37 NIP: REGON: zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: Agnieszka Kujawska-Misiąg Dyrektor Szpitala Jolanta Krasuska Główny Księgowy a firmą...w, ul.., zarejestrowaną w pod nr.., NIP:. REGON:. zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowania sprzętu komputerowego i obsługi informatycznej Szpitala zgodnie z formularzem Specyfikacja asortymentowo-cenowa (zał. nr 1) oraz Opis sposobu świadczenia usługi (zał. nr 2) oraz Wykaz osób (zał. nr 6). Załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 6 stanowią integralną część umowy Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat i wchodzi w Ŝycie z dniem r. 2. Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 3. Zmiana cen moŝe nastąpić po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie częściej niŝ raz na kwartał z powodu udokumentowanych zmian czynników cenotwórczych niezaleŝnych od stron niniejszej umowy. 4. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki, określone w załączniku nr 2 niniejszej umowy, poprzez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje umoŝliwiające prawidłowe wykonanie umowy. 2. Wykonawca zapewni trzech stałych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do pracy na miejscu w Szpitalu, od poniedziałku do piątku, w godzinach , w pracowni wyznaczonej przez Zamawiającego oraz jednego pracownika, którego obowiązkiem będzie koordynowanie i nadzorowanie pracy zespołu w wymiarze ½ etatu. 3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na Ŝądanie Zamawiającego pisemne sprawozdania ze świadczonych usług, z zastrzeŝeniem, Ŝe Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia takiego sprawozdania nie częściej niŝ raz na miesiąc. 4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego awarii, w sposób najmniej uciąŝliwy dla działalności Zamawiającego. 5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynie, skutkach i prawdopodobnym czasie trwania awarii i poczyni wszelkie starania w celu zapewnienia Zamawiającemu alternatywnego sposobu korzystania z sieci informatycznej. 6. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego o planowanych przerwach lub zakłóceniach zwykłej działalności sieci informatycznej wynikających z konieczności dokonania konserwacji i remontów. 7. Naprawy, konserwacje, przeglądy będą wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 8. Naprawy, których łączna wartość miesięcznie przekraczać będzie 200 zł brutto są wyłączone z przedmiotu umowy. Wykonanie jakiejkolwiek naprawy dodatkowo płatnej wymaga kaŝdorazowej zgody upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy infrastruktury fizycznej sieci komputerowej, serwerów, a takŝe udostępnienia pomieszczeń, w których znajdują się te urządzenia. 2. Zamawiający zapewni dostęp do telefonicznej sieci publicznej oraz Internetu przez łącza stałe. 3. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych lub zmian w działalności Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na świadczenie usługi. 4. Zamawiający zapewni personelowi Wykonawcy moŝliwości wykonania pracy w uzgodnionych godzinach. 1

15 5. Zamawiający ma prawo Ŝądania w kaŝdym czasie zmiany pracowników świadczących usługę w przypadku zaniedbywania obowiązków lub niewłaściwego ich wykonywania. 6. Zamawiający wyznaczy Koordynatora odpowiedzialnego za kontakty z Wykonawcą i jego pracownikami W terminie 5 dni od zakończenia miesiąca Wykonawca złoŝy fakturę do siedziby Zamawiającego z tytułu prawidłowo wykonanej usługi z poprzedniego miesiąca. 2. Płatność za dany miesiąc usługi zrealizowana będzie przelewem, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT na wskazane konto bankowe Wykonawcy:. Nr konta.. 3. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT NIP Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za okres 1 miesiąca: Łączna wartość umowy brutto:... słownie:... 7 W razie wystąpienia istotnych zmian powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŝszych zmianach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy W przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczających termin zapłaty określony w 6 pkt. 2 Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności. 2. JeŜeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część usług określonych umową. 3. JeŜeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, to Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część usług określonych umową. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyŝszającego karę umowną, jeŝeli kara nie rekompensowałaby strat spowodowanych działaniami Wykonawcy. 9 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich niewaŝności. 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 11 Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia wspólnego stanowiska sprawa zostanie skierowana do rozpoznania przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. W IMIENIU WYKONAWCY W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO 2

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sygn. post. OR.VII.3331 147/10 Zamawiający Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472071715 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w POZNANIU im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. DOJAZD 34 60-631 POZNAŃ NIP 781-16-17-330 REGON 631178710 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA ORGANIZOWANEGO NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 1. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo