WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony PN/32USK/11/2013 o wartości poniŝej euro na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony PN/32USK/11/2013 o wartości poniŝej 200 000 euro na"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony PN/32USK/11/2013 o wartości poniŝej euro na Usługę serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługę informatyczną Szpitala Warszawa 2013 ul. Wolska 37, centrala (22) Warszawa, Dyrektor (22) fax (22)

2 1. Informacje o Zamawiającym Nazwa: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Adres: Warszawa, ul. Wolska 37 Strona internetowa: Numer telefonu: (022) Numer faksu: (022) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługa informatyczna Szpitala. 3.2 Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz załącznik nr 2 Opis sposobu świadczenia usługi. 3.3 Wspólny słownik zamówień (CPV): Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia. 3.4 Przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Terminy wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: 2 lata. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 5.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2

3 Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 4); oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia (zał. nr 6); referencje poświadczające, Ŝe w okresie ostatnich 2 lat Wykonawca zrealizował (jako główny Wykonawca) co najmniej 2 zamówienia na świadczenie usług o podobnym charakterze, przez co naleŝy rozumieć: usługi serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługi informatycznej świadczone w obiektach, które przetwarzają duŝe bazy danych osobowych. 6.2 JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 6.3 SIWZ. 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6.4 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 3

4 w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.5 Dokument, o którym mowa w punkcie powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert. Dokument o którym mowa w punkcie powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert. 6.6 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 6.5 stosuje się odpowiednio. 6.7 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w pkt muszą być złoŝone przez kaŝdego z Wykonawców, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 mogą zostać złoŝone wspólnie. 6.8 W przypadku składania oferty przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia naleŝy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 7.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wszelką pisemną korespondencję naleŝy kierować na: adres: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Warszawa, ul. Wolska 37 numer faksu: (022) JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7.3 Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umoŝliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz Do kontaktów z Wykonawcami w sprawie postępowania upowaŝniona jest: Anna Sieńczak Przewodnicząca Komisji Przetargowej, tel.: (0-22) , 212 fax.: (0-22) , w godz , 7.5 Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o kaŝdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą 4

5 uznawane za skutecznie złoŝone temu Wykonawcy, który nie poinformował o zmianie danych teleadresowych. 8. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 8.2 Zamawiający Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium. Nr pakietu Wadium w zł ,00 SUMA , Łączna kwota wadium wynosi: ,00 zł. 8.4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, dopuszczalna jest jedna lub kilka następujących form: pieniądz; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. O/W-WA NR RACHUNKU Potwierdzona kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium musi być dołączona do oferty Oryginał świadczący o wniesieniu wadium, dotyczy tylko poręczenia, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, musi być złoŝony w osobnej kopercie w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie do dnia r. do godz Zamawiający zastrzega, Ŝe w przypadku złoŝenia poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do zapłacenia Zamawiającemu kaŝdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium na pierwsze pisemne Ŝądanie zapłaty, podpisane przez osobę upowaŝnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia z późn. zm Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia z późn. zm Zamawiający dokonuje zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia z późn. zm. 5

6 9. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty 10.1 Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Ofertę naleŝy sporządzić w formie pisemnej na formularzu Oferta zgodnym w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Do oferty naleŝy załączyć: dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 6 SIWZ; uzupełniony formularz Specyfikacja asortymentowo-cenowa, wypełniając Załącznik nr 1 zamieszczony na stronie internetowej Szpitala; dowód wniesienia wadium ZłoŜone dokumenty i oświadczenia muszą być zgodne z wymaganiami SIWZ Oferta ma być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy uŝyciu trwałego nośnika pisma Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, były ponumerowane kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona w inny sposób, uniemoŝliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciąŝają wyłącznie Wykonawcę Wykonawca złoŝy ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i oznaczonej: Przetarg nieograniczony PN/32USK/11/2013 poniŝej Euro na usługę serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługę informatyczną Szpitala Nie otwierać przed dniem r. przed godz Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego ofertę Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w podpunkcie 10.11, będzie dodatkowo oznaczona określeniami Zmiana oferty lub Wycofanie oferty W ofercie naleŝy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 6

7 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 11.1 Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, do dnia r. do godziny Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, w dniu r. o godzinie Opis sposobu obliczenia ceny 12.1 Wartość netto jest iloczynem ilości miesięcy i ceny netto usługi za 1 miesiąc Wartość brutto jest sumą wartości netto i podatku VAT Wartości naleŝy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wykonawca moŝe podać tylko jedną cenę bez moŝliwości proponowania rozwiązań wariantowych. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena 100% Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŝszą ceną. 14. Wymagania Zamawiającego 14.1 Ceny jednostkowe brutto oferowanych usług są stałe przez co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania umowy Zmiana cen moŝe nastąpić po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie częściej niŝ raz na kwartał z powodu udokumentowanych zmian czynników cenotwórczych niezaleŝnych od stron niniejszej umowy. 15. Obowiązki Wykonawcy Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy reguluje Opis sposobu świadczenia usług (zał. nr 2). 16. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 16.1 Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o konkretnym terminie i miejscu podpisania umowy po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu. 17. Wzór umowy 17.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 7

8 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Ochronę prawną Wykonawców reguluje dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. 19. Pozostałe informacje 19.1 Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych Nie przewiduje się aukcji elektronicznej W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z póz. zm. 20. Załączniki do SIWZ 20.1 Formularz Specyfikacja asortymentowo cenowa (zał. nr 1) Formularz Opis sposobu świadczenia usługi (zał. nr 2) Formularz Oferta (zał. nr 3) Formularz Oświadczenie (zał. nr 4) Formularz Oświadczenie (zał. nr 5) Formularz Oświadczenie (zał. nr 6) Formularz Wzór umowy (zał. nr 7). 8

9 PN/32USK/11/2013 Specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 1 Lp. Nazwa zadania Cena netto usługi za 1 miesiąc Ilość miesięcy Wartość netto Stawka VAT% Kwota podatku Wartość brutto A B C D E F G H 1. Usługa serwisowania sprzętu komputerowego i obsługa informatyczna Szpitala 24 Σ 1 z 1

10 PN/32USK/11/2013 Załącznik nr 2 Opis sposobu świadczenia usługi 1. Miejsce świadczenia usług: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37, zwany dalej Szpitalem. 2. Cena zaproponowana w ofercie obejmuje obsługę, serwis, remonty, konserwacje oraz części zamienne niezbędne do właściwego funkcjonowania sprzętu (do wysokości określonej w punkcie 12 niniejszego załącznika). 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opieka informatyczna nad środowiskiem informatycznym składającym się z urządzeń, oprogramowania systemowego, oprogramowania narzędziowego, usług sieciowych oraz aplikacji eksploatowanych w Szpitalu. 4. Architektura środowiska informatycznego. Urządzenia, oprogramowanie systemowe i narzędziowe, usługi sieciowe, oraz aplikacje eksploatowane w Szpitalu: a) urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne; b) oprogramowanie systemowe, narzędziowe i aplikacyjne: i. systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows 2008 Server, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Debian Linux, Gentoo Linux, Novell 5; ii. OPTIMed, CRID, Poradnia.NET, OPTINFZkom, Pracownia, Eskulap - Apteka, Marcel Centrum LSI, Synektik Arpacs, SIMPLE.ERP, Simple dos, Macrlogic SKID (Kali, Homebank), Płatnik, Multicash; c) usługi sieciowe: i. serwery DNS; ii. serwery plików FTP, SMB; iii. serwery HTTP, HTTPS (Apache); iv. serwery MSSQL, Oracle, Firebird, Postgresql; v. serwer katalogowy ActiveDirectory, WSUS; vi. serwer pocztowy SMTP. 5. Wymagania ogólne: Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne na opiekę informatyczną nad środowiskiem informatycznym składającym się z urządzeń, oprogramowania systemowego, oprogramowania narzędziowego, usług sieciowych oraz aplikacji eksploatowanych w Szpitalu. Wykonawca zobowiązany jest do: a) instalacji, konfiguracji, serwisowania sprzętu komputerowego. Okresowa konserwacja sprzętu powinna odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy i winna obejmować równieŝ dokładne czyszczenie wnętrza komputera; b) instalacji, konfiguracji, serwisowania urządzeń peryferyjnych; c) konfiguracji oraz serwisowania sieci informatycznej; d) współpracy podczas uruchamiania i publikacji nowych usług sieciowych; e) instalacji udostępnianych przez producenta aktualizacji oprogramowania systemowego i narzędziowego, oraz sterowników urządzeń; f) współpracy z serwisami zewnętrznymi w imieniu Zamawiającego; g) obsługi, doradztwa, nadzoru nad prawidłowym działaniem i aktualizacją programów będących w posiadaniu Zamawiającego oraz wdroŝonych w trakcie trwania umowy; h) przeprowadzania okresowych audytów konfiguracji systemów i urządzeń informatycznych oraz oprogramowania; 1

11 i) monitorowania dostępności i wydajności systemu, wczesnego wykrywania potencjalnych problemów związanych ze stabilnością systemu; j) pomocy i doradztwa w zakresie rozbudowy środowiska informatycznego o nowy sprzęt i oprogramowanie oraz wdroŝenia zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań informatycznych; k) wydawania orzeczeń technicznych o stanie urządzeń informatycznych; l) administracji serwerami (WWW, FTP, Poczta elektroniczna, Active Directory, DHCP, Firewall); m) obsługi strony internetowej aktualizacja, wprowadzanie danych zlecanych przez Zamawiającego. 6. Administrowanie siecią informatyczną (ok. 220 stanowisk) obejmuje: a) utrzymywanie systemu operacyjnego serwerów w gotowości do uŝywania; b) instalację, konfigurację aplikacji na stacjach roboczych; c) utrzymanie domeny Active Directory, przegląd zabezpieczeń, weryfikację, konfigurację polis grupowych, konfigurację kont uŝytkowników, nadawanie im uprawnień; d) monitorowanie bezpieczeństwa sieci czyli zapewnienie bezawaryjnej pracy systemu informatycznego oraz poprawności działania lokalnych sieci komputerowych. Ochrona systemów informatycznych przed niepowołanym dostępem do systemu, jego zasobów i ochrony danych osobowych; e) wykonywanie kopii zapasowych danych informatycznych; f) świadczenie konsultacji, pomocy i doradztwa związanego z eksploatacją systemu operacyjnego serwerów oraz stacji roboczych w godzinach od 7 00 do w dni robocze. W przypadku wdroŝenia istotnych aktualizacji dla potrzeb Zamawiającego równieŝ w dni robocze w godzinach od do W przypadku awarii zgłoszonej poza godzinami pracy Wykonawcy oraz w soboty, niedziele i święta czas reakcji nie moŝe przekroczyć 3 godzin od otrzymania zgłoszenia; g) utrzymanie stałego łącza naleŝącego do Zamawiającego w stanie umoŝliwiającym korzystanie z usług dostępnych w sieci Ethernet oraz sieci bezprzewodowej; h) przeprowadzanie niezbędnych konserwacji i remontów sieci informatycznej. 7. Administrowanie oprogramowaniem medycznym strefy białej OPTIMed - wiodącym systemem w Szpitalu zarządzającym procedurami medycznymi i okołomedycznymi oraz pozostałym oprogramowaniem medycznym tj.: OPTINFZKom, Apteka - Eskulap, Pracownia. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie całego systemu informatycznego w Szpitalu. 9. Jako awarię Zamawiający uwaŝa błędne działanie lub brak działania dowolnego elementu oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, niezaleŝnie od źródła z jakiego wynikają. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usuwania niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, przy czym: a) nie później niŝ do 30 minut od zgłoszenia jeŝeli awaria uniemoŝliwia prowadzenie podstawowej działalności Zamawiającego lub naraŝa Zamawiającego na poniesienie szkody z tytułu niewykonania określonych czynności; b) nie później niŝ do 2 godzin od zgłoszenia, kiedy awaria utrudnia prowadzenie działalności Zamawiającego, nie blokuje wykonywania podstawowych operacji i nie naraŝa Zamawiającego na poniesienie szkody z tytułu niewykonania określonych czynności. 10. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać na wypadek awarii: a) trzy komputery z systemem OPTIMed; b) dwa monitory; c) jedną drukarkę sieciową; 2

12 d) jedną drukarkę lokalną. Zamawiający zapewni Wykonawcy wyŝej wymieniony sprzęt. 11. Wykonawca i Zamawiający mają obowiązek prowadzenia systemu zgłoszeń wewnętrznych - rejestru zadań, w którym ujęte będą co najmniej opisy zleconych i wykonywanych czynności, dane osoby zgłaszającej oraz wykonującej zadanie, status czynności, datę i czas wykonania. 12. Naprawy, których łączna wartość części zamiennych miesięcznie przekraczać będzie 200 zł brutto są wyłączone z przedmiotu umowy. Wykonanie jakiejkolwiek naprawy dodatkowo płatnej wymaga kaŝdorazowo zgody upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego. 13. Wykonawca jest odpowiedzialny za zarządzanie posiadanymi licencjami oprogramowania oraz za informowanie Zamawiającego o brakach lub naruszeniach w zakresie umów licencyjnych. 14. Wykonawca oddeleguje do pracy w Szpitalu: a) pracownika na stanowisko Administratora sieci. Osoba na tym stanowisku musi posiadać minimum pięcioletnie udokumentowane referencjami doświadczenie w administrowaniu siecią składającą się przynajmniej z 200 stanowisk. Kandydat musi posiadać wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje umoŝliwiające administrowanie systemami informatycznymi uŝywanymi w Szpitalu. Ponadto od osoby tej wymaga się: i. znajomości systemu informatycznego OPTIMed jako wiodącego systemu w Szpitalu zarządzającego procedurami medycznymi i okołomedycznymi, potwierdzonej certyfikatem oraz trzyletnim, udokumentowanym doświadczeniem; ii. znajomości systemu laboratoryjnego Marcel Centrum LSI; iii. dobrej znajomości systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows Worksation, Microsoft Windows Serwer, Linux, Novell; iv. bardzo dobrej znajomość rodziny pakietu MS Office; v. znajomości Microsoft Windows SQL Server; vi. znajomości administrowania serwerem opartym na protokole SMTP/POP3; vii. znajomości zagadnień związanych z zabezpieczeniem sieci przed nieupowaŝnionym dostępem do zasobów informatycznych Szpitala. b) pracownika na stanowisko Administratora systemu strefy białej. Osoba na tym stanowisku musi legitymować się wykształceniem o profilu informatycznym oraz posiadać minimum pięcioletnie, udokumentowane referencjami doświadczenie w administrowaniu systemu OPTIMed (potwierdzone równieŝ certyfikatem na poziomie serwisowania) jako wiodącego systemu w Szpitalu zarządzającego procedurami medycznymi i okołomedycznymi. Ponadto od osoby tej wymaga się: i. posiadania wiedzy i kwalifikacji umoŝliwiających administrowanie pozostałymi systemami strefy białej, w tym systemem laboratoryjnym Marcel Centrum LSI; ii. udokumentowanego udziału w minimum 2 wdroŝeniach systemu informatycznego w zakresie części medycznej dla zakładu opieki zdrowotnej. c) pracownika na stanowisko informatyka z minimum 5-letnim doświadczeniem na podobnym stanowisku, przy czym osoba ta musi posiadać odpowiednią do powierzonych mu zadań wiedzę i kwalifikacje. Warunkiem koniecznym jest znajomość systemu informatycznego OPTIMed jako wiodącego systemu w Szpitalu zarządzającego procedurami medycznymi i okołomedycznymi, potwierdzona certyfikatem i trzyletnim udokumentowanym doświadczeniem. d) koordynatora serwisu informatycznego dostępnego pod telefonem w godzinach , posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów informatycznych. 15. Wykonawca zapewni 2 stałych pracowników (opisanych w punkcie 14 a i c) do pracy na miejscu w Szpitalu, od poniedziałku do piątku, w godzinach , w pracowni 3

13 wyznaczonej przez Zamawiającego (jedna osoba pracuje w godzinach , druga w godzinach ). 16. W zaleŝności od potrzeb, do prac specjalistycznych Wykonawca zapewniać będzie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i przygotowaniu. 17. Zamawiający wyznaczy Koordynatora odpowiedzialnego za kontakty z Wykonawcą i jego pracownikami. 18. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Koordynatorowi wszelkie sprawy mogące mieć wpływ na naleŝyte wykonywanie usługi. 19. KaŜdorazowa zmiana stałego pracownika Wykonawcy, oddelegowanego do pracy w Szpitalu, wymaga akceptacji Zamawiającego. 20. Wykonawca dołoŝy wszelkich starań do rzetelnego i profesjonalnego świadczenia usługi. 21. Wykonawca wyznaczy pracownika dyŝurnego, który będzie obsługiwał zgłaszane awarie dezorganizujące pracę Szpitala poza godzinami określonymi w pkt 6f oraz soboty, niedziele i święta. 22. Wykonawca w dniu podpisania umowy powinien przekazać do akceptacji listę pracowników, którzy będą świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego. 23. Wykonawca powinien przedstawić certyfikat wystawiony przez producenta oprogramowania potwierdzający, Ŝe jest autoryzowanym partnerem posiadającym odpowiednie uprawnienia do serwisowania systemu OPTIMed i jego modułów. 4

14 PN/32USK/11/2013 Załącznik nr 3 OFERTA W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługę informatyczną Szpitala, informujemy, iŝ: 1. Oferujemy wykonanie usług zgodnie z formularzem Specyfikacja asortymentowo-cenowa (zał. nr 1) za kwotę brutto:. słownie: 2. Termin płatności: przelew 30 dni. 3. Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej uwag. 4. Spełniamy wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ. 5. UwaŜamy się związani niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy przedłoŝonej przez Szpital. 7. W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentującymi firmę w umowie są: W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, który naleŝy wpisać do umowy: Zwrotu wadium proszę dokonać na konto: Osobą upowaŝnioną do kontaktów z Zamawiającym w zawiązku z postępowaniem o zamówienie publiczne jest: nr telefonu:... nr faksu: Oferta zawiera...stron. 13. Załącznikami do oferty są: a.... b.... c.... d.... e.... f (miejscowość i data) (pieczątka i podpis)

15 PN/32USK/11/2013 Załącznik nr 4... /pieczęć firmy/ OŚWIADCZENIE W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na usługę serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługę informatyczną Szpitala, oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... /data i podpis/

16 PN/32USK/11/2013 Załącznik nr 5... /pieczęć firmy/ OŚWIADCZENIE W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na usługi serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługę informatyczną Szpitala oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.... /data i podpis/

17 PN/32USK/11/2013 Załącznik nr 6.. pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE Oświadczamy, iŝ niŝej wymienione osoby: 1. Administrator sieci (imię i nazwisko) Administrator system strefy białej (imię i nazwisko) Informatyk (imię i nazwisko) Koordynator (imię i nazwisko) będące pracownikami naszej firmy, oddelegowane do pracy w Szpitalu, dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonywania prac określonych w załączniku nr 2 Opis sposobu świadczenia usługi. Data i podpis Załączniki potwierdzające umiejętności określone w oświadczeniu: 1) 2) 3) 4)

18 PN/32USK/11/2013 Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w trybie przetargu nieograniczonego na usługę serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługę informatyczną Szpitala zawarta w dniu roku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie, ul. Wolska 37, NIP: , REGON: , zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: Agnieszka Kujawska-Misiąg Dyrektor Szpitala Jolanta Krasuska Główny Księgowy a firmą...w, ul.., zarejestrowaną w pod nr.., NIP:., REGON:., zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowania sprzętu komputerowego i obsługi informatycznej Szpitala zgodnie z formularzem Specyfikacja asortymentowo-cenowa (zał. nr 1) oraz Opis sposobu świadczenia usługi (zał. nr 2) oraz Wykaz osób (zał. nr 6). Załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 6 stanowią integralną część umowy Umowa zostaje zawarta na okres 2 lat i wchodzi w Ŝycie z dniem r. 2. Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 3. Zmiana cen moŝe nastąpić po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie częściej niŝ raz na kwartał z powodu udokumentowanych zmian czynników cenotwórczych niezaleŝnych od stron niniejszej umowy. 4. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki, określone w załączniku nr 2 niniejszej umowy, poprzez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje umoŝliwiające prawidłowe wykonanie umowy. 2. Wykonawca zapewni dwóch stałych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do pracy na miejscu w Szpitalu, od poniedziałku do piątku, w godzinach , w pracowni wyznaczonej przez Zamawiającego. 3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na Ŝądanie Zamawiającego pisemne sprawozdania ze świadczonych usług, z zastrzeŝeniem, Ŝe Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia takiego sprawozdania nie częściej niŝ raz na miesiąc. 4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego awarii, w sposób najmniej uciąŝliwy dla działalności Zamawiającego. 5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynie, skutkach i prawdopodobnym czasie trwania awarii i poczyni wszelkie starania w celu zapewnienia Zamawiającemu alternatywnego sposobu korzystania z sieci informatycznej. 6. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego o planowanych przerwach lub zakłóceniach zwykłej działalności sieci informatycznej wynikających z konieczności dokonania konserwacji i remontów. 7. Naprawy, konserwacje, przeglądy będą wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 8. Naprawy, których łączna wartość miesięcznie przekraczać będzie 200 zł brutto są wyłączone z przedmiotu umowy. Wykonanie jakiejkolwiek naprawy dodatkowo płatnej wymaga kaŝdorazowej zgody upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy infrastruktury fizycznej sieci komputerowej, serwerów, a takŝe udostępnienia pomieszczeń, w których znajdują się te urządzenia. 2. Zamawiający zapewni dostęp do telefonicznej sieci publicznej oraz Internetu przez łącza stałe. 3. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych lub zmian w działalności Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na świadczenie usługi. 4. Zamawiający zapewni personelowi Wykonawcy moŝliwości wykonania pracy w uzgodnionych godzinach. 5. Zamawiający ma prawo Ŝądania w kaŝdym czasie zmiany pracowników świadczących usługę w przypadku zaniedbywania obowiązków lub niewłaściwego ich wykonywania. 6. Zamawiający wyznaczy Koordynatora odpowiedzialnego za kontakty z Wykonawcą i jego pracownikami. 1

19 5 1. W terminie 5 dni od zakończenia miesiąca Wykonawca złoŝy fakturę do siedziby Zamawiającego z tytułu prawidłowo wykonanej usługi z poprzedniego miesiąca. 2. Płatność za dany miesiąc usługi zrealizowana będzie przelewem, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT na wskazane konto bankowe Wykonawcy:. Nr konta.. 3. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT NIP Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za okres 1 miesiąca: Łączna wartość umowy brutto:... słownie:... 7 W razie wystąpienia istotnych zmian powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŝszych zmianach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy JeŜeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część usług określonych umową. 2. JeŜeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, to Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część usług określonych umową. 3. W razie nie przystąpienia Wykonawcy do usuwania awarii w terminie określonym w załączniku nr 2 pkt 9, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,25% wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdą godzinę zwłoki lub opóźnienia. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyŝszającego karę umowną, jeŝeli kara nie rekompensowałaby strat spowodowanych działaniami Wykonawcy. 9 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich niewaŝności. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) oraz kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2007r. Nr 82 poz. 557) wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 11 Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia wspólnego stanowiska sprawa zostanie skierowana do rozpoznania przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. W IMIENIU WYKONAWCY W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO 2

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej 193 000 euro na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej 193 000 euro na SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej 193 000 euro na Usługę serwisowania

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 01.09.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/23AB/08/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 290126-2014;

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie badań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Organizacja wycieczki promowej do Malmo (Szwecja) dla katedry Mikroekonomii

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: FORMULARZ ZP-400

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  FORMULARZ ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 13.08.2015 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PIECZYWA Serdecznie zapraszamy do składania ofert na dostawy pieczywa. Szczegóły zamówienia

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 1 z 5 2009-01-08 08:59 Tomaszów Lubelski: Dostawy materiałów opatrunkowych i medycznych. Numer ogłoszenia: 7389-2009; data zamieszczenia: 08.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PIECZYWA ZO/15P/07/2013

w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PIECZYWA ZO/15P/07/2013 Szanowni Państwo, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PIECZYWA ZO/15P/07/2013 Warszawa, dnia 01.08.2013 r. Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 08.07.2016 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/14AB/06/2016 o wartości poniżej 209 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 127311-2016;

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6 1 z 7 2010-10-01 17:15 Sanok: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejących kominów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl 1 z 5 2013-06-27 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w Page 1 of 5 Łańcut: ZAKUP I DOSTAWA KONCENTRATÓW ŚRODKÓW MYJĄCYCH. Znak sprawy: SZP/380/37/2011 Numer ogłoszenia: 328118-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 206 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 206 000 EURO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Dział Zamówień Publicznych 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37 www.zakazny.pl fax: (22) 33 55 226 tel.: (22) 33 55 212,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Sosnowiec: Czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi Numer ogłoszenia: 184625-2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 z 5 Kościerzyna: Usługa w zakresie remontów bieŝących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. branŝy instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2010-09-08 10:59 Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: 282420-2010; data zamieszczenia: 08.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Świadczenie usług informatycznych obejmujących: konserwację, serwis oraz naprawę sprzętu komputerowego i infrastruktury sieci lokalnej będącego na wyposaŝeniu GDDKiA Oddział w Łodzi Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Świadczenie usługi stałego nadzoru konserwacyjnego, przeglądów technicznych oraz napraw bieŝących i awaryjnych urządzeń i instalacji elektrycznych słaboprądowych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Ul. Kopcińskiego 58,

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Ul. Kopcińskiego 58, Łódź: Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i licencji oraz rozbudowa pamięci serwerów - ZP/ŁOW NFZ/5/11 Numer ogłoszenia: 263630-2011; data zamieszczenia: 29.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Wieruszów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Numer ogłoszenia: 212528-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002. StrzyŜów: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej w Domu Dziecka w StrzyŜowie Numer ogłoszenia: 264675-2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-08-22 08:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa dozowników i ręczników na rolce

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa sprzętów medycznych:- ekspandery tkankowe, - proteza naczyniowa

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 206 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 206 000 EURO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 206 000 EURO NA ZAKUPY I DOSTAWY MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl Zamość: Świadczenie usług serwisowania szpitalnego systemu informatycznego - SIS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Sosnowiec: Dostawa pakietów oprogramowania i systemów informatycznych. Numer ogłoszenia: 64579-2009; data zamieszczenia: 21.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax Legionowo: Roboty budowlane polegające na przebudowie, nadbudowie i remoncie budynku oraz infrastruktury Bazy Szkoleniowej Policji Wodnej w Kalu. Numer ogłoszenia: 29522-2008; data zamieszczenia: 13.02.2008

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Wyrzysk: Dostawa leków i środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Numer ogłoszenia: 365333-2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa sprzętów medycznych: - protezy naczyniowe; - probówki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert. Konkurs ofert NR KO/BO/03/08 na usługi medyczne polegające na świadczeniu badań profilaktycznych dla pracowników Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Otwock: Sukcesywna dostawa części komputerowych, peryferii komputerowych, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, produktów sieciowych oraz oprogramowania. Numer ogłoszenia: 172672-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ulicach powiatowych w Krotoszynie w ramach projektu pt. Budowa i przebudowa ciągu ulic

ulicach powiatowych w Krotoszynie w ramach projektu pt. Budowa i przebudowa ciągu ulic Krotoszyn: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach powiatowych w Krotoszynie w ramach projektu pt. Budowa i przebudowa ciągu ulic powiatowych i gminnych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel. 1 z 6 2010-05-31 08:58 Lublin: Wykonanie robót remontowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części Numer ogłoszenia: 139085-2010; data zamieszczenia: 31.05.2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367026-2014:text:pl:html Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE Warszawa, dn. 04.07.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/16UK/05/2014 poniżej 207 000 euro na dostawy urządzeń komputerowych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 1 z 5 2011-09-16 13:54 Warszawa: znak postępowania: ZZP-74/11, MODERNIZACJA SYSTEMU ZASILANIA CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WARSZAWIE - W ZAKRESIE ETAPU III Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 6 2014-07-01 13:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro Dotyczy sprawy: Projekt Mała szkoła na miarę XXI wieku Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUPY I DOSTAWY PIECZYWA ZO/10P/07/2011

w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUPY I DOSTAWY PIECZYWA ZO/10P/07/2011 Szanowni Państwo, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUPY I DOSTAWY PIECZYWA Warszawa, dnia 4.07.20 r. Serdecznie zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo