WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony PN/32USK/11/2013 o wartości poniŝej euro na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony PN/32USK/11/2013 o wartości poniŝej 200 000 euro na"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony PN/32USK/11/2013 o wartości poniŝej euro na Usługę serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługę informatyczną Szpitala Warszawa 2013 ul. Wolska 37, centrala (22) Warszawa, Dyrektor (22) fax (22)

2 1. Informacje o Zamawiającym Nazwa: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Adres: Warszawa, ul. Wolska 37 Strona internetowa: Numer telefonu: (022) Numer faksu: (022) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługa informatyczna Szpitala. 3.2 Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz załącznik nr 2 Opis sposobu świadczenia usługi. 3.3 Wspólny słownik zamówień (CPV): Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia. 3.4 Przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Terminy wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: 2 lata. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 5.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2

3 Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 4); oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia (zał. nr 6); referencje poświadczające, Ŝe w okresie ostatnich 2 lat Wykonawca zrealizował (jako główny Wykonawca) co najmniej 2 zamówienia na świadczenie usług o podobnym charakterze, przez co naleŝy rozumieć: usługi serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługi informatycznej świadczone w obiektach, które przetwarzają duŝe bazy danych osobowych. 6.2 JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 6.3 SIWZ. 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6.4 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 3

4 w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.5 Dokument, o którym mowa w punkcie powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert. Dokument o którym mowa w punkcie powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert. 6.6 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 6.5 stosuje się odpowiednio. 6.7 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w pkt muszą być złoŝone przez kaŝdego z Wykonawców, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 mogą zostać złoŝone wspólnie. 6.8 W przypadku składania oferty przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia naleŝy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 7.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wszelką pisemną korespondencję naleŝy kierować na: adres: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Warszawa, ul. Wolska 37 numer faksu: (022) JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7.3 Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umoŝliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz Do kontaktów z Wykonawcami w sprawie postępowania upowaŝniona jest: Anna Sieńczak Przewodnicząca Komisji Przetargowej, tel.: (0-22) , 212 fax.: (0-22) , w godz , 7.5 Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o kaŝdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą 4

5 uznawane za skutecznie złoŝone temu Wykonawcy, który nie poinformował o zmianie danych teleadresowych. 8. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 8.2 Zamawiający Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium. Nr pakietu Wadium w zł ,00 SUMA , Łączna kwota wadium wynosi: ,00 zł. 8.4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, dopuszczalna jest jedna lub kilka następujących form: pieniądz; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. O/W-WA NR RACHUNKU Potwierdzona kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium musi być dołączona do oferty Oryginał świadczący o wniesieniu wadium, dotyczy tylko poręczenia, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, musi być złoŝony w osobnej kopercie w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie do dnia r. do godz Zamawiający zastrzega, Ŝe w przypadku złoŝenia poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do zapłacenia Zamawiającemu kaŝdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium na pierwsze pisemne Ŝądanie zapłaty, podpisane przez osobę upowaŝnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia z późn. zm Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia z późn. zm Zamawiający dokonuje zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia z późn. zm. 5

6 9. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty 10.1 Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Ofertę naleŝy sporządzić w formie pisemnej na formularzu Oferta zgodnym w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Do oferty naleŝy załączyć: dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 6 SIWZ; uzupełniony formularz Specyfikacja asortymentowo-cenowa, wypełniając Załącznik nr 1 zamieszczony na stronie internetowej Szpitala; dowód wniesienia wadium ZłoŜone dokumenty i oświadczenia muszą być zgodne z wymaganiami SIWZ Oferta ma być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy uŝyciu trwałego nośnika pisma Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, były ponumerowane kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona w inny sposób, uniemoŝliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciąŝają wyłącznie Wykonawcę Wykonawca złoŝy ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i oznaczonej: Przetarg nieograniczony PN/32USK/11/2013 poniŝej Euro na usługę serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługę informatyczną Szpitala Nie otwierać przed dniem r. przed godz Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego ofertę Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w podpunkcie 10.11, będzie dodatkowo oznaczona określeniami Zmiana oferty lub Wycofanie oferty W ofercie naleŝy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 6

7 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 11.1 Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, do dnia r. do godziny Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, w dniu r. o godzinie Opis sposobu obliczenia ceny 12.1 Wartość netto jest iloczynem ilości miesięcy i ceny netto usługi za 1 miesiąc Wartość brutto jest sumą wartości netto i podatku VAT Wartości naleŝy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wykonawca moŝe podać tylko jedną cenę bez moŝliwości proponowania rozwiązań wariantowych. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena 100% Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŝszą ceną. 14. Wymagania Zamawiającego 14.1 Ceny jednostkowe brutto oferowanych usług są stałe przez co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania umowy Zmiana cen moŝe nastąpić po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie częściej niŝ raz na kwartał z powodu udokumentowanych zmian czynników cenotwórczych niezaleŝnych od stron niniejszej umowy. 15. Obowiązki Wykonawcy Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy reguluje Opis sposobu świadczenia usług (zał. nr 2). 16. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 16.1 Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o konkretnym terminie i miejscu podpisania umowy po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu. 17. Wzór umowy 17.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 7

8 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Ochronę prawną Wykonawców reguluje dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. 19. Pozostałe informacje 19.1 Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych Nie przewiduje się aukcji elektronicznej W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z póz. zm. 20. Załączniki do SIWZ 20.1 Formularz Specyfikacja asortymentowo cenowa (zał. nr 1) Formularz Opis sposobu świadczenia usługi (zał. nr 2) Formularz Oferta (zał. nr 3) Formularz Oświadczenie (zał. nr 4) Formularz Oświadczenie (zał. nr 5) Formularz Oświadczenie (zał. nr 6) Formularz Wzór umowy (zał. nr 7). 8

9 PN/32USK/11/2013 Specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 1 Lp. Nazwa zadania Cena netto usługi za 1 miesiąc Ilość miesięcy Wartość netto Stawka VAT% Kwota podatku Wartość brutto A B C D E F G H 1. Usługa serwisowania sprzętu komputerowego i obsługa informatyczna Szpitala 24 Σ 1 z 1

10 PN/32USK/11/2013 Załącznik nr 2 Opis sposobu świadczenia usługi 1. Miejsce świadczenia usług: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37, zwany dalej Szpitalem. 2. Cena zaproponowana w ofercie obejmuje obsługę, serwis, remonty, konserwacje oraz części zamienne niezbędne do właściwego funkcjonowania sprzętu (do wysokości określonej w punkcie 12 niniejszego załącznika). 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opieka informatyczna nad środowiskiem informatycznym składającym się z urządzeń, oprogramowania systemowego, oprogramowania narzędziowego, usług sieciowych oraz aplikacji eksploatowanych w Szpitalu. 4. Architektura środowiska informatycznego. Urządzenia, oprogramowanie systemowe i narzędziowe, usługi sieciowe, oraz aplikacje eksploatowane w Szpitalu: a) urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne; b) oprogramowanie systemowe, narzędziowe i aplikacyjne: i. systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows 2008 Server, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Debian Linux, Gentoo Linux, Novell 5; ii. OPTIMed, CRID, Poradnia.NET, OPTINFZkom, Pracownia, Eskulap - Apteka, Marcel Centrum LSI, Synektik Arpacs, SIMPLE.ERP, Simple dos, Macrlogic SKID (Kali, Homebank), Płatnik, Multicash; c) usługi sieciowe: i. serwery DNS; ii. serwery plików FTP, SMB; iii. serwery HTTP, HTTPS (Apache); iv. serwery MSSQL, Oracle, Firebird, Postgresql; v. serwer katalogowy ActiveDirectory, WSUS; vi. serwer pocztowy SMTP. 5. Wymagania ogólne: Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne na opiekę informatyczną nad środowiskiem informatycznym składającym się z urządzeń, oprogramowania systemowego, oprogramowania narzędziowego, usług sieciowych oraz aplikacji eksploatowanych w Szpitalu. Wykonawca zobowiązany jest do: a) instalacji, konfiguracji, serwisowania sprzętu komputerowego. Okresowa konserwacja sprzętu powinna odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy i winna obejmować równieŝ dokładne czyszczenie wnętrza komputera; b) instalacji, konfiguracji, serwisowania urządzeń peryferyjnych; c) konfiguracji oraz serwisowania sieci informatycznej; d) współpracy podczas uruchamiania i publikacji nowych usług sieciowych; e) instalacji udostępnianych przez producenta aktualizacji oprogramowania systemowego i narzędziowego, oraz sterowników urządzeń; f) współpracy z serwisami zewnętrznymi w imieniu Zamawiającego; g) obsługi, doradztwa, nadzoru nad prawidłowym działaniem i aktualizacją programów będących w posiadaniu Zamawiającego oraz wdroŝonych w trakcie trwania umowy; h) przeprowadzania okresowych audytów konfiguracji systemów i urządzeń informatycznych oraz oprogramowania; 1

11 i) monitorowania dostępności i wydajności systemu, wczesnego wykrywania potencjalnych problemów związanych ze stabilnością systemu; j) pomocy i doradztwa w zakresie rozbudowy środowiska informatycznego o nowy sprzęt i oprogramowanie oraz wdroŝenia zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań informatycznych; k) wydawania orzeczeń technicznych o stanie urządzeń informatycznych; l) administracji serwerami (WWW, FTP, Poczta elektroniczna, Active Directory, DHCP, Firewall); m) obsługi strony internetowej aktualizacja, wprowadzanie danych zlecanych przez Zamawiającego. 6. Administrowanie siecią informatyczną (ok. 220 stanowisk) obejmuje: a) utrzymywanie systemu operacyjnego serwerów w gotowości do uŝywania; b) instalację, konfigurację aplikacji na stacjach roboczych; c) utrzymanie domeny Active Directory, przegląd zabezpieczeń, weryfikację, konfigurację polis grupowych, konfigurację kont uŝytkowników, nadawanie im uprawnień; d) monitorowanie bezpieczeństwa sieci czyli zapewnienie bezawaryjnej pracy systemu informatycznego oraz poprawności działania lokalnych sieci komputerowych. Ochrona systemów informatycznych przed niepowołanym dostępem do systemu, jego zasobów i ochrony danych osobowych; e) wykonywanie kopii zapasowych danych informatycznych; f) świadczenie konsultacji, pomocy i doradztwa związanego z eksploatacją systemu operacyjnego serwerów oraz stacji roboczych w godzinach od 7 00 do w dni robocze. W przypadku wdroŝenia istotnych aktualizacji dla potrzeb Zamawiającego równieŝ w dni robocze w godzinach od do W przypadku awarii zgłoszonej poza godzinami pracy Wykonawcy oraz w soboty, niedziele i święta czas reakcji nie moŝe przekroczyć 3 godzin od otrzymania zgłoszenia; g) utrzymanie stałego łącza naleŝącego do Zamawiającego w stanie umoŝliwiającym korzystanie z usług dostępnych w sieci Ethernet oraz sieci bezprzewodowej; h) przeprowadzanie niezbędnych konserwacji i remontów sieci informatycznej. 7. Administrowanie oprogramowaniem medycznym strefy białej OPTIMed - wiodącym systemem w Szpitalu zarządzającym procedurami medycznymi i okołomedycznymi oraz pozostałym oprogramowaniem medycznym tj.: OPTINFZKom, Apteka - Eskulap, Pracownia. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie całego systemu informatycznego w Szpitalu. 9. Jako awarię Zamawiający uwaŝa błędne działanie lub brak działania dowolnego elementu oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, niezaleŝnie od źródła z jakiego wynikają. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usuwania niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, przy czym: a) nie później niŝ do 30 minut od zgłoszenia jeŝeli awaria uniemoŝliwia prowadzenie podstawowej działalności Zamawiającego lub naraŝa Zamawiającego na poniesienie szkody z tytułu niewykonania określonych czynności; b) nie później niŝ do 2 godzin od zgłoszenia, kiedy awaria utrudnia prowadzenie działalności Zamawiającego, nie blokuje wykonywania podstawowych operacji i nie naraŝa Zamawiającego na poniesienie szkody z tytułu niewykonania określonych czynności. 10. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać na wypadek awarii: a) trzy komputery z systemem OPTIMed; b) dwa monitory; c) jedną drukarkę sieciową; 2

12 d) jedną drukarkę lokalną. Zamawiający zapewni Wykonawcy wyŝej wymieniony sprzęt. 11. Wykonawca i Zamawiający mają obowiązek prowadzenia systemu zgłoszeń wewnętrznych - rejestru zadań, w którym ujęte będą co najmniej opisy zleconych i wykonywanych czynności, dane osoby zgłaszającej oraz wykonującej zadanie, status czynności, datę i czas wykonania. 12. Naprawy, których łączna wartość części zamiennych miesięcznie przekraczać będzie 200 zł brutto są wyłączone z przedmiotu umowy. Wykonanie jakiejkolwiek naprawy dodatkowo płatnej wymaga kaŝdorazowo zgody upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego. 13. Wykonawca jest odpowiedzialny za zarządzanie posiadanymi licencjami oprogramowania oraz za informowanie Zamawiającego o brakach lub naruszeniach w zakresie umów licencyjnych. 14. Wykonawca oddeleguje do pracy w Szpitalu: a) pracownika na stanowisko Administratora sieci. Osoba na tym stanowisku musi posiadać minimum pięcioletnie udokumentowane referencjami doświadczenie w administrowaniu siecią składającą się przynajmniej z 200 stanowisk. Kandydat musi posiadać wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje umoŝliwiające administrowanie systemami informatycznymi uŝywanymi w Szpitalu. Ponadto od osoby tej wymaga się: i. znajomości systemu informatycznego OPTIMed jako wiodącego systemu w Szpitalu zarządzającego procedurami medycznymi i okołomedycznymi, potwierdzonej certyfikatem oraz trzyletnim, udokumentowanym doświadczeniem; ii. znajomości systemu laboratoryjnego Marcel Centrum LSI; iii. dobrej znajomości systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows Worksation, Microsoft Windows Serwer, Linux, Novell; iv. bardzo dobrej znajomość rodziny pakietu MS Office; v. znajomości Microsoft Windows SQL Server; vi. znajomości administrowania serwerem opartym na protokole SMTP/POP3; vii. znajomości zagadnień związanych z zabezpieczeniem sieci przed nieupowaŝnionym dostępem do zasobów informatycznych Szpitala. b) pracownika na stanowisko Administratora systemu strefy białej. Osoba na tym stanowisku musi legitymować się wykształceniem o profilu informatycznym oraz posiadać minimum pięcioletnie, udokumentowane referencjami doświadczenie w administrowaniu systemu OPTIMed (potwierdzone równieŝ certyfikatem na poziomie serwisowania) jako wiodącego systemu w Szpitalu zarządzającego procedurami medycznymi i okołomedycznymi. Ponadto od osoby tej wymaga się: i. posiadania wiedzy i kwalifikacji umoŝliwiających administrowanie pozostałymi systemami strefy białej, w tym systemem laboratoryjnym Marcel Centrum LSI; ii. udokumentowanego udziału w minimum 2 wdroŝeniach systemu informatycznego w zakresie części medycznej dla zakładu opieki zdrowotnej. c) pracownika na stanowisko informatyka z minimum 5-letnim doświadczeniem na podobnym stanowisku, przy czym osoba ta musi posiadać odpowiednią do powierzonych mu zadań wiedzę i kwalifikacje. Warunkiem koniecznym jest znajomość systemu informatycznego OPTIMed jako wiodącego systemu w Szpitalu zarządzającego procedurami medycznymi i okołomedycznymi, potwierdzona certyfikatem i trzyletnim udokumentowanym doświadczeniem. d) koordynatora serwisu informatycznego dostępnego pod telefonem w godzinach , posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów informatycznych. 15. Wykonawca zapewni 2 stałych pracowników (opisanych w punkcie 14 a i c) do pracy na miejscu w Szpitalu, od poniedziałku do piątku, w godzinach , w pracowni 3

13 wyznaczonej przez Zamawiającego (jedna osoba pracuje w godzinach , druga w godzinach ). 16. W zaleŝności od potrzeb, do prac specjalistycznych Wykonawca zapewniać będzie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i przygotowaniu. 17. Zamawiający wyznaczy Koordynatora odpowiedzialnego za kontakty z Wykonawcą i jego pracownikami. 18. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Koordynatorowi wszelkie sprawy mogące mieć wpływ na naleŝyte wykonywanie usługi. 19. KaŜdorazowa zmiana stałego pracownika Wykonawcy, oddelegowanego do pracy w Szpitalu, wymaga akceptacji Zamawiającego. 20. Wykonawca dołoŝy wszelkich starań do rzetelnego i profesjonalnego świadczenia usługi. 21. Wykonawca wyznaczy pracownika dyŝurnego, który będzie obsługiwał zgłaszane awarie dezorganizujące pracę Szpitala poza godzinami określonymi w pkt 6f oraz soboty, niedziele i święta. 22. Wykonawca w dniu podpisania umowy powinien przekazać do akceptacji listę pracowników, którzy będą świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego. 23. Wykonawca powinien przedstawić certyfikat wystawiony przez producenta oprogramowania potwierdzający, Ŝe jest autoryzowanym partnerem posiadającym odpowiednie uprawnienia do serwisowania systemu OPTIMed i jego modułów. 4

14 PN/32USK/11/2013 Załącznik nr 3 OFERTA W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługę informatyczną Szpitala, informujemy, iŝ: 1. Oferujemy wykonanie usług zgodnie z formularzem Specyfikacja asortymentowo-cenowa (zał. nr 1) za kwotę brutto:. słownie: 2. Termin płatności: przelew 30 dni. 3. Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej uwag. 4. Spełniamy wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ. 5. UwaŜamy się związani niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy przedłoŝonej przez Szpital. 7. W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentującymi firmę w umowie są: W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, który naleŝy wpisać do umowy: Zwrotu wadium proszę dokonać na konto: Osobą upowaŝnioną do kontaktów z Zamawiającym w zawiązku z postępowaniem o zamówienie publiczne jest: nr telefonu:... nr faksu: Oferta zawiera...stron. 13. Załącznikami do oferty są: a.... b.... c.... d.... e.... f (miejscowość i data) (pieczątka i podpis)

15 PN/32USK/11/2013 Załącznik nr 4... /pieczęć firmy/ OŚWIADCZENIE W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na usługę serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługę informatyczną Szpitala, oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... /data i podpis/

16 PN/32USK/11/2013 Załącznik nr 5... /pieczęć firmy/ OŚWIADCZENIE W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na usługi serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługę informatyczną Szpitala oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.... /data i podpis/

17 PN/32USK/11/2013 Załącznik nr 6.. pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE Oświadczamy, iŝ niŝej wymienione osoby: 1. Administrator sieci (imię i nazwisko) Administrator system strefy białej (imię i nazwisko) Informatyk (imię i nazwisko) Koordynator (imię i nazwisko) będące pracownikami naszej firmy, oddelegowane do pracy w Szpitalu, dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonywania prac określonych w załączniku nr 2 Opis sposobu świadczenia usługi. Data i podpis Załączniki potwierdzające umiejętności określone w oświadczeniu: 1) 2) 3) 4)

18 PN/32USK/11/2013 Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w trybie przetargu nieograniczonego na usługę serwisowania sprzętu komputerowego oraz obsługę informatyczną Szpitala zawarta w dniu roku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie, ul. Wolska 37, NIP: , REGON: , zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: Agnieszka Kujawska-Misiąg Dyrektor Szpitala Jolanta Krasuska Główny Księgowy a firmą...w, ul.., zarejestrowaną w pod nr.., NIP:., REGON:., zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowania sprzętu komputerowego i obsługi informatycznej Szpitala zgodnie z formularzem Specyfikacja asortymentowo-cenowa (zał. nr 1) oraz Opis sposobu świadczenia usługi (zał. nr 2) oraz Wykaz osób (zał. nr 6). Załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 6 stanowią integralną część umowy Umowa zostaje zawarta na okres 2 lat i wchodzi w Ŝycie z dniem r. 2. Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 3. Zmiana cen moŝe nastąpić po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie częściej niŝ raz na kwartał z powodu udokumentowanych zmian czynników cenotwórczych niezaleŝnych od stron niniejszej umowy. 4. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki, określone w załączniku nr 2 niniejszej umowy, poprzez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje umoŝliwiające prawidłowe wykonanie umowy. 2. Wykonawca zapewni dwóch stałych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do pracy na miejscu w Szpitalu, od poniedziałku do piątku, w godzinach , w pracowni wyznaczonej przez Zamawiającego. 3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na Ŝądanie Zamawiającego pisemne sprawozdania ze świadczonych usług, z zastrzeŝeniem, Ŝe Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia takiego sprawozdania nie częściej niŝ raz na miesiąc. 4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego awarii, w sposób najmniej uciąŝliwy dla działalności Zamawiającego. 5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynie, skutkach i prawdopodobnym czasie trwania awarii i poczyni wszelkie starania w celu zapewnienia Zamawiającemu alternatywnego sposobu korzystania z sieci informatycznej. 6. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego o planowanych przerwach lub zakłóceniach zwykłej działalności sieci informatycznej wynikających z konieczności dokonania konserwacji i remontów. 7. Naprawy, konserwacje, przeglądy będą wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 8. Naprawy, których łączna wartość miesięcznie przekraczać będzie 200 zł brutto są wyłączone z przedmiotu umowy. Wykonanie jakiejkolwiek naprawy dodatkowo płatnej wymaga kaŝdorazowej zgody upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy infrastruktury fizycznej sieci komputerowej, serwerów, a takŝe udostępnienia pomieszczeń, w których znajdują się te urządzenia. 2. Zamawiający zapewni dostęp do telefonicznej sieci publicznej oraz Internetu przez łącza stałe. 3. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych lub zmian w działalności Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na świadczenie usługi. 4. Zamawiający zapewni personelowi Wykonawcy moŝliwości wykonania pracy w uzgodnionych godzinach. 5. Zamawiający ma prawo Ŝądania w kaŝdym czasie zmiany pracowników świadczących usługę w przypadku zaniedbywania obowiązków lub niewłaściwego ich wykonywania. 6. Zamawiający wyznaczy Koordynatora odpowiedzialnego za kontakty z Wykonawcą i jego pracownikami. 1

19 5 1. W terminie 5 dni od zakończenia miesiąca Wykonawca złoŝy fakturę do siedziby Zamawiającego z tytułu prawidłowo wykonanej usługi z poprzedniego miesiąca. 2. Płatność za dany miesiąc usługi zrealizowana będzie przelewem, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT na wskazane konto bankowe Wykonawcy:. Nr konta.. 3. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT NIP Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za okres 1 miesiąca: Łączna wartość umowy brutto:... słownie:... 7 W razie wystąpienia istotnych zmian powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŝszych zmianach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy JeŜeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część usług określonych umową. 2. JeŜeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, to Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część usług określonych umową. 3. W razie nie przystąpienia Wykonawcy do usuwania awarii w terminie określonym w załączniku nr 2 pkt 9, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,25% wynagrodzenia miesięcznego brutto za kaŝdą godzinę zwłoki lub opóźnienia. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyŝszającego karę umowną, jeŝeli kara nie rekompensowałaby strat spowodowanych działaniami Wykonawcy. 9 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich niewaŝności. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) oraz kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2007r. Nr 82 poz. 557) wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 11 Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia wspólnego stanowiska sprawa zostanie skierowana do rozpoznania przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. W IMIENIU WYKONAWCY W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej 193 000 euro na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej 193 000 euro na SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej 193 000 euro na Usługę serwisowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYśEJ 206 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYśEJ 206 000 EURO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Dział Zamówień Publicznych 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37 www.zakazny.pl fax: (22) 33 55 226 tel.: (22) 33 55 212,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne czyszczenie jezdni, chodników, ścieŝek rowerowych i parkingów na terenie miasta Otwocka w 2015 roku.

Mechaniczne czyszczenie jezdni, chodników, ścieŝek rowerowych i parkingów na terenie miasta Otwocka w 2015 roku. Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (0-22) 779 20 01 fax (0-22) 779 42 25 www.otwock.pl umotwock@otwock.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzona przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz

Zatwierdzona przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz Warszawa, dnia 23 sierpnia 2011 r. Zatwierdzona przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) USŁUGA AKTUALIZACJI LICENCJI OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM.... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI 133 000 EURO NA WYNAJEM SERWERA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NA DOSTAWĘ LICENCJI FIRMY MICROSOFT DLA CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROśENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROśENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO NA OKRES ZIMOWY 2008/2009 DLA URZĘDU GMINY KALISKA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa tel. (022) 56-89-100 / fax. 864-59-52 email sekretariat@opsbielany.waw.pl NIP 118-09-35-660; REGON

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 450000/370/3 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sygn. post. OR.VII.3331 147/10 Zamawiający Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472071715 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY AG/ZP 16/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawy poniŝej (207.000,00 euro) kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości powyŝej 193 000 euro PN/33OL/09/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości powyŝej 193 000 euro PN/33OL/09/2010 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości powyŝej 193 000 euro na dostawy odczynników

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 10 września 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/35/2013 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 50/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Hosting strony głównej BIP (SG BIP) oraz świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo