Porządek obrad po zmianach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porządek obrad po zmianach"

Transkrypt

1 zmiana dotyczy projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok druk nr 736 (pkt 8.14). Uzasadniał projekt zawarty na druku nr 736 zamieniamy na druk nr 736A 1, tam są drobne zmiany, które przedstawimy w trakcie procedowania. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz przypomniał, że druk nr 736A wpłynął do Rady w dniu wczorajszym, Komisja Budżetu i Finansów obradowała już nad nową treścią projektu, radni druk również otrzymali. Po czym poddał pod głosowanie propozycje zmiany porządku obrad. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania proponowane zmiany porządku obrad przyjęła jednogłośnie, przy wymaganej bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady. Wyniki głosowania: za przyjęciem wniosku 24 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. 1. Otwarcie obrad. 2. Zapytania i interpelacje radnych. Porządek obrad po zmianach 3. Raport o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych w Zielonej Górze i Powiecie Zielonogórskim za 2005 r. 4. Raport Zielonogórskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku w roku 2005 oraz Informacja o realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w 2005 r. 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Zielona Góra w 2005 r. 6. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2005 r. 7. Sprawozdanie z realizacji programów operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra, w zakresie budżetu ustalonego na 2005 r. 8. Podjęcie uchwał, obwieszczeń i apelu w sprawach: 1) zmieniająca Statut Miasta Zielona Góra proponowane zmiany zawarte na drukach: nr 421,nr 430, nr 468, nr 551A, nr 567, nr 589, nr 664 i nr 704, 2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra - druk nr 691A, 3) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Zielona Góra o statusie miejskim a Skarbem Państwa - druk nr 726, 4) wykorzystania źródeł geotermalnych i równoczesnej produkcji prądu, ciepła i chłodu w Zielonej Górze - druk nr 722A, 5) w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 11 w Zielonej Górze - druk nr 724, 1 Projekty uchwał zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok druk nr 736 i druk nr 736A Załącznik nr Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 3

2 6) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów - druk nr 727, 7) ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych - druk nr 728, 8) zmiany regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu: II Zielonogórski Program Stypendialny Szansą dla Młodzieży Wiejskiej - druk nr 734, 9) zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r. - druk nr 735, 10) stwierdzenia nabycia własności pojazdu przez Miasto Zielona Góra druki: nr 723, nr 731 i nr 732, 11) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - druk nr 730, 12) ustalenia Strefy Płatnego Parkowania i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie - druk nr 733, 13) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok druk nr 736A, 14) o sprostowaniu błędu w uchwale druki: nr 737 i nr 738 (obwieszczenia), 15) w sprawie utrzymania kierunku Jazz i Muzyka Estradowa przy Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego - druk nr 725 (apel). 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy różne. 11. Zamknięcie obrad. Na protokolantów sesji Przewodniczący Rady powołał p. Bolesława Kwiatkowskiego i p. Mariolę Bukiel z Biura Rady Miasta. Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 4

3 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Radna p. Jadwiga Błoch pytała: pytanie pierwsze dotyczy oznakowania poziomego i pionowego. W roku 2004 na oznakowanie poziome i pionowe dróg publicznych w mieście na prawach gminnych mieliśmy środki, które były realizowane z tzw. środka specjalnego. Na drogi publiczne gminne uchwaliliśmy ,- zł, wykonano ,- zł. W roku 2005 na oznakowanie poziome i pionowe dróg publicznych w mieście na prawach powiatu uchwaliliśmy ,- zł, wykonano ,-zł. Natomiast na drogi publiczne gminne uchwaliliśmy ,-zł, wykonano ,- zł. Dlaczego te liczby? Dlatego, żeby powiedzieć ile uchwaliliśmy w roku W roku 2006 na oznakowanie poziome i pionowe dróg publicznych w mieście na prawach powiatu uchwaliliśmy ,-zł czyli prawie dwukrotnie więcej niż roku ubiegłym, na drogi publiczne gminne ,- zł prawie trzykrotnie więcej. W maju jak wyglądały nasze drogi w kwestii oznakowania pionowego i poziomego, to najlepiej wiedzą mieszkańcy. Czy zostały ogłoszone przetargi w mieście w roku 2006 na oznakowanie dróg miejskich gminnych i powiatowych? Jaki jest wynik tego przetargu? Czy podpisano umowy, z kim i na jaką kwotę? I dlaczego w maju w naszym mieście drogi nie były oznakowane? I tutaj apel do Pana Naczelnika Napierały - wczoraj na Komisji Gospodarki Pan się opierał na stwierdzeniu, w co drugim zdaniu w innych miastach. W innych miastach już w kwietniu drogi były oznakowane. Po omacku mieszkańcy i goście nie musieli jeździć po drogach. Pytanie kolejne dotyczy realizacji zadania pod tytułem: Obwodnica śródmiejska. Na jaką kwotę podpisano umowy do tej pory, czyli do końca roku 2005 i z kim na realizację kolejnych zadań i kolejnych etapów związanych z zadaniem pt. Obwodnica śródmiejska? Kolejne pytanie dotyczy sytuacji, jaka została stworzona w Gimnazjum na ul. Kingi. Czy możemy pozyskać informacje dotyczące kulis ogłoszonego w styczniu, raczej unieważnionego konkursu na dyrektora tej placówki? Czy możemy pozyskać informacje dotyczące kulis powołania 28 kwietnia na stanowiska dyrektora nowej osoby czy prawdą jest, że nowa pani dyrektor nadal pracuje w Gimnazjum Katolickim, w szkole przebywa tylko dwa dni? Czy prawdą jest, że nie ma powołanego do tej pory wicedyrektora w tejże placówce? Kto w związku z powyższym pod nieobecność dyrektora odpowiada za np. prozaiczną sprawę nieobecność nauczyciela, przygotowanie zastępstw dla uczniów, za sprawy opiekuńczo-wychowawcze, za nadzór pedagogiczny? Kto sprawuje opiekę nad, po prostu, młodzieżą w czasie nieobecności dyrektora placówki? Czy pani dyrektor spotkała się z Radą Szkoły? Czy został przygotowany projekt organizacyjny tej placówki i czy został zaopiniowany przez Radę Szkoły? Wreszcie czy prawdą jest, że w dniu wczorajszym dwoje znaczących nauczycieli dostało propozycję nie do odrzucenia to znaczy zmianę placówki, inaczej wypowiedzenie - jedna z nauczycielek, bardzo dobra polonistka na trzy miesiące przed emeryturą, druga bardzo dobra wuefistka? Czy prawdą jest, że dyrektor szkoły kazała wychowawcom klas przygotować listy, w których to należy podać, którzy uczniowie nadają się do nauki lekcji religii, a którzy nie? Uczniowie nazywają to czarnymi listami. Wiemy, że Urząd szykuje od dawna likwidację tejże placówki, wiemy doskonale ile środków finansowych poszło na remont Gimnazjum nr 3 przy ul. Kingi pytam: dlaczego nie było promocji tego gimnazjum w kwestii pozyskania naboru nowych uczniów do klasy pierwszej? Dlaczego ignoruje się rodziców tejże placówki? Wreszcie, czy prawdą jest, że została utworzona klasa, jest to jedna z drugich klas, w której aż czternastu uczniów w jednej Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 5

4 klasie jest z orzeczeniem z poradni? I pytanie chyba retoryczne czy Urząd Miasta nie dąży do samozniszczenia tej placówki? Radny p. Adam Urbaniak pytał - w związku z otrzymaną wiadomością na skrzynkę -ową: dlaczego Urząd zamieścił w dniu 16 maja informację na stronie internetowej, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Focus Park? Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska informacja ta powinna ukazać się 20 marca, oraz powinna zawierać informację o możliwości składania ewentualnych uwag i wniosków w terminie 21 dni. Z tego zamieszczenia i zapisu wynikałoby, że informacja ta została zamieszczona znacząco po terminie. Czy rzeczywiście tak jest? Radny p. Roman Filecki pytał: Na ulicę Wazów w budżecie na rok 2006 zostało przeznaczonych 200 tys. zł na budowę parkingów, ponieważ nie ma tam gdzie postawić samochodu. Do tej pory nic się tam praktycznie nie dzieje. Czy w tym roku zostanie wybudowany parking dla pojazdów na ulicy Wazów? Na osiedlu Polanka są dzierżawione grunty przez mieszkańców tego osiedla. Różnica w cenie gruntów wynosi od 1,50 zł do 65 zł. Od czego zależy to, że niektórzy dzierżawią grunty za 1,50 zł, a niektórzy za 65 zł? Ilu jest takich, którzy płacą 65 zł? Czy przypadkiem to nie jest jakaś osobista, prywatna sprawa władzy wykonawczej, że niektórzy dzierżawcy muszą płacić takie wysokie ceny za 1m 2 gruntu? Radna p. Dorota Sadalska pytała: Kto odpowiada za zniszczenie drzew miejskich? Radny p. Zbigniew Mikulewicz pytał: Od ponad dwóch lat mieszkańcy ulicy Ruczajowej, również na sesjach, zadawali pytanie - dlaczego muszą objeżdżać pół miasta chcąc dostać się do swoich mieszkań od strony dworca i ulicy Wyspiańskiego. Tłumaczono im, że przepisy nie pozwalają na drodze dwupasmowej robić przecinki, czyli skręt w lewo. Jakich należy użyć argumentów, żeby taki dojazd zrobić, bo do Makro, jadąc od strony Sulechowskiej, zrobiono przecinkę i skręt w lewo na drodze dwupasmowej? Do tej pory tłumaczono, że nie wolno, że przepisy, że droga szybkiego ruchu, jednak dla mieszkańców jest to droga szybkiego ruchu, stąd nie można, a do Makro droga jest wolnego ruchu i wolno. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy. Niedawno w Gazecie Lubuskiej ukazał się wywiad z Panem Imańskim. Czy miasto doprowadzi do ugody, bo jest zarzut, że miasto ugody nie chce, że 3,7 mln zł mając na własność tę nieszczęsną dziurę, chociaż w akcie notarialnym jest napisane, że właścicielem jest nie Pan Imański, ani inna firma tylko Gmina Zielona Góra. Proszę o wyjaśnienie całej sytuacji, bo wpompowanie prawie 3,7 mln zł i pozostawienie własnego terenu jest nieporozumieniem. Radna p. Bożena Różycka: Moje pytanie dotyczy reklam i ozdabiania naszego miasta. Chodzi mi o skwerek przy Rondzie im. Batorego. Niedawno od strony Auchan pojawił się napis: Witamy w Zielonej Górze. Dla mnie przerażający jest krój pisma, dlatego że obowiązują pewne zasady. Czy ktoś, kto za to odpowiada zna zasady kroju pisma? Myślę, że ten napis chluby miastu nie przyniesie. Jest to koszmarek. Wierzcie mi Państwo, że ktokolwiek zna się trochę na estetyce, a wjeżdża do miasta może się tylko uśmiać z tego napisu. Poza tym szereg reklam w mieście jest już nieaktualnych. Chciałabym dowiedzieć się - kto za to odpowiada? Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 6

5 Radny p. Lesław Batkowski pytał: Parę miesięcy wstecz Rada w dużym pośpiechu, mimo wielu zastrzeżeń uchwaliła Statut Lubuskiego Trójmiasta. Jednym z argumentów była konieczność szybkiego powołania stowarzyszenia sugerując, że zastrzeżenia do statutu zostaną uwzględnione po zarejestrowaniu stowarzyszenia. Niestety do dnia dzisiejszego stowarzyszenie nie jest zarejestrowane, nie mówiąc o tym, że nie powołano władz stowarzyszenia, że o poprawkach do statutu nie wspomnę. Czyżby Lubuskie Trójmiasto umierało zanim się urodziło? Wyczytałem w Gazecie Lubuskiej, że odwołano przetargi na sprzedaż działek przy ulicy Źródlanej. Przyczyna podana w gazecie jest zadziwiająca. Czyżby po raz kolejny ktoś o czymś zapomniał? Przypomnę, że gdy Rada rozpatrywała stosowne projekty uchwał, naciskano na radnych, aby szybko podjęli decyzję, gdyż istnieje pilna potrzeba sprzedania działek. I co? Tym razem usłyszałem w mediach, że teren przy Trasie Północnej po policji przeznaczony jest pod salon samochodowy i budownictwo mieszkaniowe. Jednocześnie wiem, że 200 metrów od tego terenu znajduje się firma ADB, która zgłosiła zapotrzebowanie na działkę około 4 ha pod rozbudowę zakładu. O co tu chodzi? Sławna na świecie firma zielonogórska przegrywa konkurencję z salonem samochodowym? Artykuł 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedstawienia Radzie raz w kadencji, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. W kontekście zgłaszanych zastrzeżeń, również do Studium uwarunkowań, nie przystawanie Studium do cytowanej ustawy dziwi, że analiza nie została dotychczas przedstawiona Radzie. Kiedy zamierza Pani przedstawić tę analizę, jako, że do końca kadencji zostały trzy sesje, a jak sądzę materiał jest obszerny? Zdumienie moje budzi, że przy okazji remontów ulic zamiast je poszerzać, zwęża się je np. ul. Botaniczna. Mimo, że terenu jest bardzo dużo jezdnia będzie znacznie węższa. Nie przekonuje mnie argument, że takie działanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Przy takim sposobie myślenia zamiast autostrad powinniśmy budować wąskie i brukowane drogi. Znacznie ponad rok temu zwracałem uwagę na bałagan panujący na zapleczu stacji Shell-a. Do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło, a budynki przy ul. Sowińskigo przerażają podróżnych wystawiając niezbyt pochlebną laurkę miastu. Podobnie ma się rzecz z budynkiem trafostacji przy Drzewnej, własność Enei. To wstyd, aby tak bogata firma nie wyremontowała dachu stacji tak, aby dachówki nie spadały pod nogi przechodniom. Czy administracji miejskiej brakuje narzędzi do zmiany tego stanu rzeczy? Radny p. Zbigniew Bartkowiak pytał: Mieszkańcy pytali mnie już wielokrotnie czy miasto dofinansuje wydawnictwo Tygodnika Zielonogórskiego. Jeśli tak to, w jakiej wysokości? Radna p. Eleonora Szymkowiak pytała: co dalej będzie ze spółką Aquarena? Podjęliśmy uchwałę o budowie basenu nie wyznaczając miejsca usytuowania. W związku z tym myślę, że trzeba coś z tym zrobić. Radna p. Julita Zawadzka pytała: podczas kilku ostatnich sesji podnosiłam sprawę czystości w mieście, stąd dzisiaj miałam już nie zadawać tego pytania, ale nie mogę przejść obojętnie obok tematu. Na jednej z ostatnich sesji umówiliśmy się, że nie będziemy na sesji podejmować tematu czystości. Będziemy rozmawiać z poszczególnymi wydziałami. Ja tak uczyniłam. Dzwoniłam kilkukrotnie i prosiłam o uporządkowanie istniejącego od dwóch lat Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 7

6 parkingu na ulicy fabrycznej. Tamtędy chodzą setki ludzi. Tam jest tak brudno, że mnie jest też wstyd, przechodzę tamtędy codziennie i jestem zaczepiana przez ludzi, którzy tamtędy chodzą i przez mieszkańców. Wstydzę się za to. Prosiłam, aby ten teren sprzątnąć. Dzwoniąc w ubiegłym tygodniu myślałam, że to zostanie uporządkowane i na dzisiejszej sesji będzie spokój. Pofatygowałam się tam dzisiaj rano. Ławki zostały pomalowane. Są ładnie poprzyczepiane kartki, że świeżo pomalowane. Tam są worki śmieci, które należy uprzątnąć. Bardzo proszę, aby w końcu to zrobić, bo to jest wizytówka naszego miasta. Na tych ławkach wypoczywają ludzie z zakupami. Proszę w końcu zająć się tym tematem. Nie mam pretensji do prezydentów miasta, bo mają naczelników, zastępców, pracowników wydziałów i ja z nimi rozmawiałam, ale bezskutecznie. Radny p. Edward Markiewicz pytał: W budżecie na ten rok przyznaliśmy pieniądze między innymi na wybudowanie nowej drogi łączącej ulicę Sulechowską z ulicą Zdrojową. Proszę o przedstawienie Radzie, na jakim etapie są obecnie prace związane z budową tej drogi. W mieście, zresztą chyba nie tylko w naszym, godziny szczytu przypadają na porę kiedy ludzie jadą do pracy i kiedy z pracy wracają, a więc między godziną 6 30 a 8 00 i między a W tym czasie kilkakrotnie natknąłem się na potężne korki w naszym mieście, spowodowane tym, że po mieście jeździ śmieciarka, która blokuje ulice i jeździ maszyna do czyszczenia ulic, popularnie zwana zamiatarką. Wydaje mi się, że o tej porze, te maszyny nie powinny wyjeżdżać przynajmniej na ulice, na których blokują ruch. Spotkałem się z tym na ulicy Dworcowej, Batorego. Monity do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nic nie dały, stąd moje pytanie, czy jest możliwość, aby w tych godzinach szczytu te maszyny nie blokowały ulic miejskich? Radny p. Zygmunt Lipnicki pytał: od dłuższego czasu moje sprawy są ignorowane. Pytanie brzmi, jakich należy użyć argumentów, aby na tablicy z nazwą ulicy dr Pieniężnego postawić kropkę? Radny p. Waldemar Zell pytał: Jutro mija ostateczny termin usunięcia usterek w tych ulicach, na skrzyżowaniach ulicy Łużyckiej i Długiej, Długiej i 1-go Maja. Chciałbym wiedzieć czy według Państwa już wszystkie usterki zostały usunięte? A jeżeli nie to, kiedy zostaną usunięte? W mieście na wielu skrzyżowaniach sygnalizatory są ze sobą połączone przewodami napowietrznymi od jednego sygnalizatora do drugiego po drzewach, po parkanach. Na prawdę przedstawia to żenujący widok. Czy opiekun sygnalizatorów pionowych nie może poprawnie usunąć tych usterek? Radny p. Jacek Budziński pytał: Czy nie należałoby rozważyć koncepcji przejęcia ziemi pod Złotym Domem - rozwiązania sporu w sposób ugodowy z firmą Tower Plaza, a następnie rozpatrzenia koncepcji wybudowania tam obiektu miejskiego? Jest to miejsce reprezentacyjne, można tam zorganizować podziemne parkingi, sale konferencyjne czy też pomieszczenia dla urzędników miejskich. Dodam, że jest to obiekt w bardzo bliskiej odległości od ratusza. Państwo radni doskonale pamiętają zawieruchę związaną z funkcjonowaniem Fundacji na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego. Czy nie należałoby rozważyć koncepcji stworzenia na bazie istniejących jeszcze fundacji jednej tylko fundacji na rzecz rozwoju Zielonej Góry, która kontrolowałaby przepływ wszystkich pieniędzy na poszczególne zadania tj. rewitalizację, bezpieczeństwo miasta czy też pieniądze kierowane do Uniwersytetu? Wydaje mi się, że oszczędzilibyśmy pieniądze na Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 8

7 funkcjonowaniu zarządów poszczególnych fundacji, gdyby była jedna. Według mnie, poddana byłaby też większej kontroli. Czy Prezydent Barczak mógłby rozważyć następującą koncepcję dotyczącą placów zabaw, a dokładnie piaskownic? Wiem, że miasto stara się o środki unijne w tej sprawie. Ta koncepcja wyglądałaby w ten sposób, że na terenach podległych miastu lub komórkom związanym z miastem, na danym osiedlu wydziela się przynajmniej jedną piaskownicę, która zostałaby ogrodzona bezpiecznym, atestowanym, plastikowym ogrodzeniem z zamykaną bramką, tak aby odizolować tę piaskownicę od kotów, psów itd. Piasek wymieniany byłby co najmniej dwa razy w roku. Jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe - czy miasto rozważyłoby ewentualną pomoc finansową dla poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych tak, aby na każdym osiedlu administrowanym przez spółdzielczość mieszkaniową powstał jeden tego typu obiekt? Na każdym osiedlu powstałaby swego rodzaju bezpieczna piaskownica. Radny p. Stanisław Domaszewicz Przewodniczący Rady pytał: pojawiła się informacja, że na ulicy Waszczyka w budynku komunalnym zamurowane są spore powierzchnie. Prasa donosiła o tym fakcie. Czy w tym roku Urząd Miasta wystąpi do Rady o przeznaczenie środki finansowych na dokończenie tych pomieszczeń, dostosowanie ich do określonych potrzeb i czy jest taki plan, aby tę inwestycje rozpocząć w tym roku i zagospodarować to? 3. Raport o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych w Zielonej Górze i Powiecie Zielonogórskim za 2005 r. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz na wstępie poinformował, że zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. z późniejszymi zmianami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze przekazał Raport o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych w Zielonej Górze i Powiecie Zielonogórskim za 2005 r. Raport był udostępniony do wglądu w Biurze Rady Miasta 1. Raport o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych w Zielonej Górze i Powiecie Zielonogórskim za 2005 r. w trakcie pokazu multimedialnego przedstawiła p. Jolanta Antonik Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz po zakończeniu prezentacji stwierdził - myślę, że stan sanitarny Zielonej Góry nie jest najgorszy. Dobrze, że Państwowa Inspekcja Sanitarna czuwa nad tym, przedstawione wyniki świadczą o jej właściwej pracy i właściwym nadzorowaniu. Pytania, dyskusja Radny p. Lesław Batkowski uważa, że przedstawione zostało sprawozdanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dlatego prosi o krótką ocenę stanu sanitarnego Zielonej Góry w porównaniu z miastami podobnej wielkości. 1 Raport o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych w Zielonej Górze i Powiecie Zielonogórskim za 2005 r. Załącznik nr 2 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 9

8 Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze p. Jolanta Antonik można go ocenić, jako dobry. Radna p. Julita Zawadzka zajmowaliście się Państwo swego czasu szeroko pojętą profilaktyką chorób nowotworowych piersi. Były przeprowadzane szkolenia, specjalne badania czy to była akcja jednorazowa? Czy też będzie kontynuowana w najbliższym czasie? Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze p. Jolanta Antonik jest to program realizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną poprzez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Jest to program ciągły - Różowa wstążeczka. Uczestniczymy w nim poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju narad, pracujemy w szkołach, przeprowadzamy kontrole; na ile są prowadzone te programy w placówkach oświatowo-wychowawczych. Również przeprowadzane są kontrole w zakładach opieki zdrowotnej czy lekarze, pielęgniarki informują swoich pacjentów o tego typu zagrożeniach; o tym, jak można przeciwdziałać zachorowaniom na nowotwory. Radna p. Julita Zawadzka czy dotyczy to tylko miasta czy wychodzicie Państwo z tym poza Zielona Górę? Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze p. Jolanta Antonik działamy na terenie powiatu grodzkiego i ziemskiego. W podsumowaniu przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz stwierdził, że Rada przyjęła Raport do wiadomości. 4. Raport Zielonogórskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku w roku 2005 oraz Informacja o realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w 2005 r. I. Raport Zielonogórskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku w roku 2005 przedstawił podczas pokazu multimedialnego p. Włodzimierz Gołębski Zastępca Komendanta Miejskiej Policji. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz informował, że Raport został przekazany w formie pisemnej i był udostępniony do wglądu w Biurze Rady Miasta 1. Pytania, dyskusja Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz nawiązując do przedstawionej informacji o przekazywanych środkach finansowych zwrócił uwagę, że to nie Urząd Miasta finansuje dodatkowe patrole, to nie Urząd Miasta finansuje dodatkowe zadania Policji tylko Miasto. Radny p. Waldemar Zell na jakim etapie jest sprawa zakupu masztów i fotoradarów? Zastępca Komendanta Miejskiej Policji p. Włodzimierz Gołębski z tego, co mi wiadomo był ogłoszony przetarg. Przetarg ten chyba nie został jeszcze rozstrzygnięty. Radna p. Magdalena Napierała zabrakło mi informacji na temat niebieskiej kartki. Jak to się ma do praktyki? Chodzi mi o patrole policyjne, które w związku z zakładaną kartą niebieską mają się odbywać po siedmiu dniach od założenia karty. 1 Raport Zielonogórskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku w roku 2005 Załącznik nr 3 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 10

9 Zastępca Komendanta Miejskiej Policji p. Włodzimierz Gołębski ten program jest zrealizowany. Patrole, które dzielnicowi dostają niebieską kartę są realizowane. Nie powiem w tej chwili, jaki jest stan, ponieważ nie mam przy sobie takich danych, ale ostatni, chyba w marcu, przegląd tego wykazał, że nie ma tam uchybień i jest realizowany na bieżąco. Radna p. Magdalena Napierała jest dobra współpraca tych patroli policyjnych z Komitetem Interwencji Kryzysowej na Piaskowej, tylko jest problem w sprzężeniu patrolu z pracownikiem socjalnym. Proszę żeby na to zwrócić uwagę. Zastępca Komendanta Miejskiej Policji p. Włodzimierz Gołębski przyjął uwagę do realizacji. Radna p. Julita Zawadzka poprawiła się sytuacji w zakresie ruchu samochodowego na ulicy Fabrycznej. Faktycznie w tej chwili mieszkańcy nawet się cieszą, bo nie mają samochodów pod oknami. Ruch jest swobodny. Sytuacja się poprawiła, oby się to nie skończyło tylko na ostatniej sobocie. Jednocześnie prosiła o zwrócenie uwagi na blokowanie dojazdów do kilkunastu garaży zlokalizowanych w tym rejonie. Zastępca Komendanta Miejskiej Policji p. Włodzimierz Gołębski cieszę się, że jest taka ocena. Robimy, co możemy tymi służbami, które posiadamy. Praktycznie na każdej ulicy jest jakiś problem z parkowanymi samochodami. Jeżeli mamy taki sygnał, to analizujemy go w zespole koordynacyjnym, w skład, którego wchodzą wszystkie służby. Jestem koordynatorem zespołu w Komendzie Miejskiej Policji. Spotykamy się, co dwa tygodnie, analizujemy wszystkie zdarzenia i sygnały od społeczeństwa i dyslokujemy tam służby. Tam gdzie jest rzeczywiście pilna potrzeba, dyżurny wysyła patrol natomiast pozostałe przypadki rozstrzygamy w zespole. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz prosił o uwagi na temat raportu a nie na temat szczegółowych spraw. Radny p. Lesław Batkowski z raportu wynika, że liczba przestępstw i wszczętych postępowań jest różna. Czy wynika to ze względów proceduralnych, czy z innych powodów? Zastępca Komendanta Miejskiej Policji p. Włodzimierz Gołębski różnica wynika z tego, że w jednej sprawie stwierdzono więcej przestępstw (kilka czynów). Radna p. Dorota Sadalska ilu przeciętnie, codziennie jest oddelegowanych waszych pracowników do konwojowania? Zastępca Komendanta Miejskiej Policji p. Włodzimierz Gołębski w swoich strukturach mamy sekcję konwojowo-ochronną, gdzie jest wydzielony zespół konwojowy. Ta sekcja liczy ok. 50 osób. Do tego dochodzą jeszcze konwoje, które są wykonywane na bieżąco. Ta sekcja robi konwoje zlecane przez sądy, przez prokuraturę i inne podmioty. Robi ona także konwoje deportacyjne, które praktycznie są konwojami wielogodzinnymi. Niejednokrotnie taki konwój trwa 3-4 dni. W tej liczbie są konwoje wykonywane na bieżąco, nie przez sekcję konwojową. Trudno mi stwierdzić, ile dziennie jest takich konwojów np. dziś mamy 6 rozpraw w sądzie, 3 wahadła Gorzów, Krosno. Jest to bardzo duże obciążenie. Trwają rozmowy na temat przekazania niektórych zadań konwojowych, ale na dzień dzisiejszy wykonujemy wszystkie konwoje dla podmiotów, które mogą nam zlecać takie zadania. Na tym zakończono zadawanie pytań i dyskusję, przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz w podsumowaniu stwierdził, że Rada przyjęła Raport do wiadomości. Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 11

10 Następnie przekazał radnym listę z prośbą podania adresu poczty owej, ponieważ tą drogę zamierza przesłać radnym do wiadomości wersję roboczą Programu rewitalizacji Miasta Zielona Góra. Jest to obszerny dokument, którego nie będziemy powielać, a chcielibyśmy uzyskać Państwa uwagi. Stwierdził również, że ubolewam nad tym, że nie doszło do zrealizowania akcji wyposażenia radnych w notebuki. Dzisiaj nie byłoby problemu, wszystkie nowe projekty, poprawki natychmiast byłyby do Państwa dyspozycji. Byłby dostęp do wszystkich uchwał Rady Miasta, protokołów itd. Uczymy dzieci w szkołach informatyki a sami nie chcemy ze zdobyczy najnowszej techniki, informatyki korzystać. Radna p. Julita Zawadzka prosiła przemyśleć temat przekazania drogą elektroniczną tego Programu. Czy nie można byłoby go powielić i wszystkim przekazać? Dostałam już drogą elektroniczną, jest to 114 stron, naprawdę do dnia dzisiejszego jeszcze tego nie przeczytałam, zaczęłam kserować, to jest ogrom pracy. Czy nie lepiej wykonać takie małe książeczki? Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz stwierdził, że to rozważy - ale mimo wszystko prosi o wpisanie adresu swojej poczty. II. Informację o realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w 2005 r. 1 podczas pokazu multimedialnego przedstawił p. Waldemar Michałowski Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej. Z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad stwierdził, że Rada przyjęła Informację do wiadomości. 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Zielona Góra w 2005 r. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Zielona Góra w 2005 r. 2 radni otrzymali na piśmie poinformował na wstępie przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz. Po czym udzielił głosu p. Renacie Teodorczyk Glinka Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu omówienie sprawozdania i przedstawienie końcowych wniosków. Pani Renata Teodorczyk Glinka Program w 2005 r. został zrealizowany zgodnie z uchwałą Rady Miasta i zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To zadanie, które mamy zrealizować, czyli zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzenie działalności profilaktycznej a także wspomaganie działalności różnego rodzaju instytucji i stowarzyszeń oraz podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zasad obrotu napojami alkoholowymi, także wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej zostało zrealizowane. Działania prowadzone w ramach Programu miały charakter pomocy psychologicznej i prawnej, ale także szeroko rozumianej profilaktyki, która miała swój wyraz w różnego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych i kulturalno-oświatowych. Z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad stwierdził, że Rada przyjęła Sprawozdanie do wiadomości. 1 Informacja o realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w 2005 r. Załącznik nr 4 2 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Zielona Góra w 2005 r. Załącznik nr 5 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 12

11 6. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2005 r. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2005 r. 1 została radnym przekazana na piśmie i została skierowana do Komisji Do Spraw Rodziny - stwierdził przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz. Radna p. Bożena Różycka Zastępca Przewodniczącego Komisji Do Spraw Rodziny poinformowała, że Komisja zapoznała się z Informacją. Pytania, dyskusja Radna p. Barbara Kukulska na początku informacji jest napisane, iż zmniejszyła się liczba podopiecznych o 310 rodzin, jest to wynik aktywnej polityki miasta w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, do prac interwencyjnych w pierwszej kolejności były kierowane osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Jaka kwota była przeznaczona na prace interwencyjne, bo takiej informacji nie ma w tekście? Co to są świadczenia integracyjne i ile na to wydano? Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Irena Danowska środki finansowe na prace interwencyjne są budżecie Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast Ośrodek w trakcie roku przygotował listy osób, które korzystają z pomocy społecznej i są długotrwale bezrobotne. Te osoby w pierwszej kolejności przez Urząd Pracy były kierowane do prac interwencyjnych. Środki finansowe na ten cel nie były w gestii Ośrodka. Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn w ubiegłym roku na roboty interwencyjne była zapisana kwota 1,2 mln zł. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Irena Danowska Centrum Integracji Społecznej powstało w 2005 r., które ma za zadanie readaptację zawodową osób długotrwale bezrobotnych, osób bezdomnych, osób opuszczających zakłady karne i osoby, które są objęte działaniami Centrum otrzymują świadczenia integracyjne w wysokości 80% zasiłku dla bezrobotnych i te świadczenia są finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Radna p. Barbara Kukulska i też nie znamy wysokości środków na te świadczenia? Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Irena Danowska te środki również nie były w budżecie Ośrodka. Z uwagi na brak kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad stwierdził, że Rada przyjęła Informację do wiadomości. 1 Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2005 r. Załącznik nr 6 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 13

12 7. Sprawozdanie z realizacji programów operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra, w zakresie budżetu ustalonego na 2005 r. Sprawozdanie z realizacji programów operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra, w zakresie budżetu ustalonego na 2005 r. 1 zostało radnym przekazane na piśmie - poinformował przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz. Pytania, dyskusja Radny p. Lesław Batkowski od kiedy Zespól Szkół Sportowych zmienił nazwę bo mamy zapis Zespół Szkół Ogólnodostępnych i Sportowych? Czy to jest pomyłka, czy ten Zespół zmienił nazwę? Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej p. Bogusława Plaskowska nie było zmiany nazwy szkoły, to musi być pomyłka. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych. Z uwagi na brak kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad podsumował stwierdzeniem, że Rada przyjęła Sprawozdanie do wiadomości. 8.ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁ 8.1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Statut Miasta Zielona Góra proponowane zmiany zawarte są na drukach: nr 421, nr 430, nr 468, nr 551A, nr 567 oraz nr 589, nr 664 i nr 704 Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz informował proponowane zmiany Statutu Miasta są zawarte na drukach: nr 421, nr 430, nr 468, nr 551A, nr 567, 589, nr 664 i nr 704. Wszystkie druki radni otrzymali wcześniej. Propozycje zawarte na pierwszych pięciu drukach (od nr 421 do nr 567) były już przedmiotem obrad LIV sesji 25 października 2005 r., były uzasadniane i głosowane. Na poprzedniej sesji była propozycja, aby dziś kolejno powrócić do tych projektów uchwał i ponownie je przegłosować 2. Jakie są propozycje: czy będziemy omawiali projekty czy też przystąpimy do głosowania? Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej p. Władysław Kościelniak ponieważ były one dyskutowane i wszyscy radni mieli możliwość wypowiedzi w sprawach, które uważali za słuszne sądzę, że możemy przejść do głosowania chyba, że będą inne wnioski. Radny p. Adam Urbaniak sprawa ta nie powinna nam zabrać dużo czasu sądzę jednak, że Pan Przewodniczący powinien nam przybliżyć - czego dany druk dotyczy. Radny p. Lesław Batkowski projekt zawarty na druku nr 421 tworzy sytuację szczególną, ponieważ nastąpiły pewne perturbacje w trakcie LIV sesji. Są zapisy protokółu, ale są też działania jakby nieformalne i chciałbym na ten temat mieć możliwość wypowiedzenia się. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz przyjął propozycje radnych. 1 Sprawozdanie z realizacji programów operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra, w zakresie budżetu ustalonego na 2005 r. Załącznik nr 7 2 Proponowane zmiany uchwały Statut Miasta Zielona Góra druki: nr 421, nr 430, nr 468, nr 551A, nr 567 oraz nr 589, nr 664 i nr 704; wyciąg z Protokółu LIV sesji Rady Miasta Zielona Góra z 25 października 2005 r. - Załącznik nr 10-1 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 14

13 Druk nr 421 Przewodniczący obrad przedstawił propozycję zmiany Statutu Miasta zawartą na druku nr 421, która dotyczy zmiany lub uchylenia podjętych uchwał ( 72a) - Wnioski o zmianę lub uchylenie podjętych wcześniej uchwał mogą być wniesione dopiero po upływie trzech miesięcy. Wcześniejsze obradowanie nad takimi wnioskami jest dopuszczalne tylko w wypadku przytoczenia nowych okoliczności faktycznych lub prawnych uzasadniających wznowienie sprawy. W obu przypadkach wnioski takie poparte muszą być przez co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady. Radny p. Lesław Batkowski zwrócił uwagę, że w trakcie LIV nastąpiła w wyniku wspólnych działań radnych zmiana treści przedstawionego zapisu, i po przyjętej poprawce brzmi następująco: Wniosek o ponowne wprowadzenie pod obrady Rady uchwały dotyczącej spraw wcześniej rozpatrywanych może nastąpić po upływie trzech miesięcy od daty jej rozpatrywania. Wcześniejsze obradowanie nad takim wnioskiem jest dopuszczalne tylko w przypadku przytoczenia nowych okoliczności faktycznych lub prawnych uzasadniających wznowienie sprawy. Rada w wyniku głosowania 11 głosów za, 10 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących przyjęła ten projekt uchwały. Prawdą jest również, co podnosił przewodniczący, że w dalszych czynnościach swoich Rada ponownie w wyniku wniosku złożonego przez przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej, aby odrzucić wszystkie projektu uchwał związane ze zmianą Statutu i przeprowadzonego głosowania, które ukształtowało się następującą 13 głosów za, 10 głosów przeciwnych i 1 wstrzymujący nastąpiło jego odrzucenie, ale za chwilę przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi drukami. I tu pewna niespodzianka ponownie głosowano nad drukiem nr 421, a przecież reasumpcji głosowania nikt nie zgłosił. W związku z tym nie bardzo rozumiem, jak można było głosować nad uchwałą, która już została podjęta nie było reasumpcji głosowania, czyli ja traktuję, że nadal to głosowanie było ważne. Dalej przypomnę, że do 30 grudnia radni zdeklarowali się złożyć wnioski o zmiany Statutu do Komisji Regulaminowo-Statutowej. Taki wniosek załączyłem i w tym piśmie, w tym wystąpieniu również zwróciłem uwagę, że druk 421 był rozpatrywany i że zacytuję - ale ze względu na przyjętą procedurę nie został przesłany do Wojewody w celu zamieszczenie w dzienniku urzędowym. To było 30 grudnia, na to żadnej reakcji Komisji Statutowej nie było, nie było stwierdzenia, że to jest nieprawda, że uchwały nie podjęto. W miesiącu lutym albo marcu zwróciłem się do Pana Przewodniczącego z interpelacją czy z zapytaniem co się dzieje z uchwałą z druku nr 421, jako że czas upływa a do Wojewody ten druk nie został skierowany? I też odpowiedzi nie było żadnej, czyli wniosek z tego, że nie był podważany fakt, że ta uchwała została podjęta. W związku z tym do dnia dzisiejszego twierdzę, że uchwała na druku 421 została podjęta i ona nie powinna być już przedmiotem rozpatrywania tylko wysłania do Wojewody celem zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz mam przed sobą wyciąg z protokołu z LIV sesji i tutaj mam wyraźne stwierdzenie: iż na wniosek Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej radnego p. Władysława Kościelniaka Rada przyjęła wniosek radnego o odrzucenie wszystkich projektów uchwał dotyczących zmian do Statutu Miasta po czym przystąpiliśmy do głosowania nad poszczególnymi drukami. I druk nr Rada w wyniku głosowania nie podjęła uchwały zmieniającej Statut Miasta Zielona Góra. Wyniki głosowania: 1 głos za podjęciem uchwały, 22 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący itd. Radny p. Lesław Batkowski tylko na jakiej podstawie? Nikt nie zgłosił wniosku o reasumpcję głosowania, uchwała została podjęta i proszę bardzo czytam znów protokół - Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 15

14 Rada w wyniku głosowania przyjęła propozycję zmiany Statutu Miasta Zielona Góra polegającej na dodaniu 72a o treści itd. Wynik głosowania: 11 głosów za, 10 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Ten sam protokół. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz ale rozpatrując wniosek Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej o odrzucenie wszystkich (druków), było równoznaczne, dalej idące, z reasumpcją i ponownym przegłosowaniu kolejno wszystkich projektów uchwał. Radny p. Lesław Batkowski przypomnę następny zapis tego protokołu następnie radny p. Lesław Batkowski pytał, czy można głosować nad projektem uchwały, który nie był omawiany? I przewodniczący obrad Stanisław Domaszewicz przyznał, że jest to słuszna uwaga i zwrócił się do projektodawcy Prezydenta Miasta o przedstawienie projektu etc. Błędów w czasie tej sesji było tak dużo, że śmiem twierdzić, że rozgardiasz, który panował na sesji powodował, że my podejmowaliśmy decyzje, powiedzmy nieformalne. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz żeby to uporządkować w tej chwili składam formalny wniosek o reasumpcję głosowania nad drukami od nr 421 do nr 567, czyli druki nr 421, nr 430, nr 468, nr 551A i nr 567. I żeby nie było żadnych wątpliwości kto jest za reasumpcją głosowania w sprawie tych druków? Rada w wyniku jawnego głosowania wniosek przyjęła większością głosów. Za przyjęciem wniosku 20 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujących 0 głosów. Przewodniczący obrad po stwierdzeniu przyjęcia wniosku przystąpił do głosowania nad zmianą Statutu Miasta proponowaną na druku nr 421 z poprawką. Głosowanie - druk nr 421 z poprawką Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania projekt uchwały odrzuciła. Wyniki głosowania: za przyjęciem 1 głos, przeciw - 20 głosów, wstrzymujących 1 głos. Druk nr 430 Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz omówił propozycje zmian Statutu: w 61 skreśla się ust. 3 W 69 dodaje się kolejne ustępy: Radni mogą zgłaszać poprawki do projektu uchwały. Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wyłącznie poprawki sformułowane na piśmie. W przypadku potrzeby skonsultowania poprawki, przewodniczący obrad zarządza przerwę...itd. Zmiany dotyczą zgłaszania poprawek na piśmie. Radny p. Jacek Budziński - przypomniał, że projekt referował. Po czym dodał, że ten pakiet poprawek ma na celu tylko uporządkowanie prac Rady. Parę razy mieliśmy sytuacje, że zgłaszane poprawki zostały sformułowane błędnie i trzeba było do tej sprawy wracać. Zwolnienie tempa pracy Rady dla sformułowania poprawki na piśmie zabezpieczałoby nas przed popełnianiem błędów. Radny p. Adam Urbaniak twierdził, że 1 pkt 1 jest niezgodny z rozporządzeniem, dlatego wnoszę autopoprawkę o wykreślenie drugiego zdania - Kolejny ust. 4 oznacza jako ust. 3. Pozostaje tylko zapis - w 61 skreśla się ust. 3. Po czym przewodniczący obrad poddał projekt z autopoprawką pod głosowanie. Głosowanie - druk nr 430 z autopoprawką Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania projekt uchwały odrzuciła. Wyniki głosowania: za przyjęciem 7 głosów, przeciw -15 głosów, wstrzymujących 1 głos. Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 16

15 Druk nr 468 Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz przypominał, że projekt dotyczy zmian: w rozdziale 5 w 59 ust.3 otrzymuje brzmienie: 3. Poza kolejnością udziela się głosu Prezydentowi Miasta. W rozdziale 5 w 60 ust. 1: w pkt 9 skreśla się wyrazy tajnego lub; po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu - ad vocem. W rozdziale ust.1 otrzymuje brzmienie: Oświadczenie woli w imieniu Miasta w zakresie gospodarowania mieniem Miasta składają jednoosobowo Prezydent albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca samodzielnie lub działająca na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta inna osoba. Ten projekt został wniesiony przez Panią Prezydent. Z uwagi na brak uwag przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. Głosowanie - druk nr 468 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania projekt uchwały odrzuciła. Wyniki głosowania: za przyjęciem 3 głosy, przeciw -15 głosów, wstrzymujących 5 głosów. Druk nr 551A Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz przypominał, że projekt zgłoszony został przez radnych p. Lesława Batkowskiego i p. Jacka Budzińskiego a dotyczy dopisania ust. 4 i 5 w 11 o treści: 4 - Rada Miasta w terminie do 3 miesięcy od sesji inauguracyjnej, o której mowa w 37 ust. 7 powołuje Radę Oświatową, działającą przy Radzie Miasta; 5 - Rada Miasta powołując Radę Oświatową ustala: skład i zasady wyboru członków Rady Oświatowej, regulamin działania Rady Oświatowej. Radny p. Lesław Batkowski druk 551A nie był rozpatrywany na sesji, jak pamiętam wycofałem te dwa projekty uchwał widząc, jak sytuacja na sali wygląda, czyli te druki trzeba po prostu omawiać. Radny p. Jacek Budziński podpisując ten projekt uchwały posiadałem jakby inną wiedzę na ten temat. Myślałem, że tego typu zapis będzie bezkonfliktowy. Tak się jednak nie stało i otrzymałem krótką następującą opinię prawną, którą odczytał - Rada oświatowa należy do organów społecznych działających w sferze oświaty. Zgodnie z nią zagadnienia regulują postanowienia artykułu 48 i 49 ustawy o systemie oświaty itd. Przepisy te ustalają, że rada ta jest ciałem fakultatywnym, powoływanym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i działający przy tym organie. Organ powołujący ustala skład i zasady wyboru członków takiej rady, jak i też regulamin jej działania. Rada taka jest swego rodzaju odpowiednikiem Krajowej Rady Oświatowej, o której jest mowa w art. 45 i art. 46 ustawy o systemie oświaty tyle, że niższego szczebla. Krajowa Rada Oświatowa jest organem kadencyjnym, w nawiasie napisane 3 lata, stąd należy przyjąć, że powołując radę oświatową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego również powinien przestrzegać takiej reguły w formułowaniu przez siebie zasadach ich wyboru. Fakt, że w akcie normatywnym rangi ustawy określa się radę oświatową jako organ nieobowiązkowy oznacza, że nie jest możliwe jakimkolwiek innym aktem normatywnym niższej rangi dokonywać zmiany tego charakteru. Dlatego ewentualny zamiar ustanowienia jakiegokolwiek organu uprawnionego w tym zakresie, co byłoby równoznaczne ze zmianą na organ obowiązkowy, byłoby niedopuszczalne jako wykraczające poza zakres upoważnienia ustawowego. Następnie stwierdził sprawa dotyczy tego, że według tej opinii prawnej my nie możemy do Statutu wpisać, że Rada Miasta w terminie do 3 miesięcy od sesji inauguracyjnej powołuje radę oświatową. Nie może się to po prostu znaleźć się w zapisie statutowym. Mamy następujące wyjście - albo za chwilę po tej dyskusji głosować nad tym, albo np. ten projekt uchwały Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 17

16 przetrzymać do czerwcowej sesji Rady Miasta i wtedy poprosiłbym służby prawne Urzędu Miasta o konkretną wykładnię prawną, bo część uważa, że możemy, część, że nie możemy. Można byłoby w terminie miesiąca zwrócić się do ministerstwa oświaty i ministerstwa administracji o to by ustalili... Możemy ten projekt też odrzucić i wtedy następna Rada Miasta będzie mogła, ale nie będzie musiała powołać radę oświatową Z kolei głos zabrał radny p. Lesław Batkowski omawiam projekt uchwały Rady Miasta zawarty na druku nr 551A, a dotyczący zmiany Statutu i w związku z tym: po pierwsze mam tutaj opinię radców prawnych naszych dokładnie Pani mgr Bronisławy Prętkowskiej, która pisze stan prawny: nazwa uchwały jest nieprawidłowo sformułowana, winna brzmieć zmieniająca uchwałę Statut Miasta Zielona Góra. W imieniu wnioskodawców wprowadzam to jako autopoprawkę. Po drugie - proponowany zapis ust. 4 moim zdaniem winien mieć formę paragrafu. Zgadzam się z tym, wprowadzam autopoprawkę w imieniu wnioskodawców, a mianowicie 11a. Po trzecie proponowany ust. 5 powiela zapisy ustawy o systemie oświaty, co jest niezgodne z zasadami legislacji tu mam, co prawda mam wątpliwości poparte przez radnego p. Adama Urbaniaka, który jest również prawnikiem, ale dla czystości sprawy przyjmuję to jako autopoprawkę. W punkcie 4 jest zapis, chyba omyłkowo 37 ust. 7 zamiast 37 ust. 1 rzeczywiście nastąpiło to w wyniku błędu pisarskiego przyjmujemy to jako autopoprawkę. Po piąte w podstawie prawnej pominięto ustawę o samorządzie powiatowym, którą zawiera zmieniana uchwała i to też przyjmujemy jako autopoprawkę. Nie mam nic w opinii na ten temat, o którym mówił radny p. Budziński. Przyznam, że ma tą opinię, ale niestety ta opinia nie jest podpisana, więc nie wiem, kto jest tym radcą prawnym. Panie radny Budziński - czy to jest wiarygodny radca prawny, bo podpisu tu nie ma? Wypada, aby się podpisał, dla mnie jest to tylko papier i nic więcej. Podtrzymuję decyzję wnioskodawców, co prawda wniosek uzupełniony został przez podpis Pana Zygmunta Lipnickiego, wnioskodawców jest trzech w tej chwili, aby tą uchwałę podjąć. Przypomnę jeszcze, jakie są argumenty, aby rada funkcjonowała. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz stwierdził, że wszyscy doskonale znamy argumenty. Radni jednogłośnie twierdzą, że znają i nie ma potrzeby ich przedstawiania. Radny p. Lesław Batkowski skoro znają, to świetnie, okaże się to w głosowaniu. Radny p. Jacek Budziński żeby być po części zgodnym ze swoim sumieniem składam wniosek o debatowanie nad tym projektem uchwały dopiero na czerwcowej sesji, kiedy uzyskalibyśmy ostateczne stanowisko służb prawnych Urzędu Miasta. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz poddał wniosek radnego pod głosowanie. Rada w wyniku jawnego głosowania wniosku radnego p. Jacka Budzińskiego nie przyjęła. Wyniki głosowania: za przyjęciem wniosku 2 głosy, przeciw 15, wstrzymujących 6 głosów. Po czym przewodniczący obrad przystąpił do głosowania nad projektem uchwały zawartym na druku nr 551A z autopoprawkami. Głosowanie - druk nr 551A z autopoprawkami Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania projekt uchwały odrzuciła. Wyniki głosowania: za przyjęciem 3 głosy, przeciw -15 głosów, wstrzymujących 5 głosów. Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 18

17 Przewodniczący obrad po ogłoszeniu wyników głosowania przywitał przybyłą na sesję Poseł Panią Bożenę Bukiewicz. Poseł p. Bożenna Bukiewicz - pozdrowiła wszystkich z okazji Dnia Samorządowca. Druk nr 567 Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz przypominał, że projekt został podpisany przez dwóch projektodawców, radnych p. Lesława Batkowskiego i Stanisława Domaszewicza. Zmiana polega na wprowadzeniu w 61 ust. 5 zapisu - W dyskusji poza radnymi, prezydentem i upoważnionym jego przedstawicielem wziąć udział mogą osoby zainteresowane, o ile przewodniczący obradom uzna, że takie wystąpienie może wnieść istotne dla rozstrzygnięcia sprawy informację. Jest to praktyka, którą stosujemy. Niekoniecznie musimy Statut zmieniać, ale dobrze byłoby, aby takie rozstrzygnięcie było w Statucie zapisane. Z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad przystąpił do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie - druk nr 567 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania projekt uchwały odrzuciła. Wyniki głosowania: za przyjęciem 2 głosy, przeciw - 19 głosów, wstrzymujących 2 głosy. Druk nr 589 Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz przedstawiał - projekt został podpisany przez Adama Urbaniaka. Radny p. Adam Urbaniak dodał, że to jest taki przypadek, w którym projekt uchwały składa Klub Radnych PO. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz informował proponowana zmiana dotyczy połączenia dwóch komisji Gospodarki oraz Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska. Z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad przystąpił do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie - druk nr 589 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania projekt uchwały odrzuciła. Wyniki głosowania: za przyjęciem 4 głosy, przeciw - 14 głosów, wstrzymujących 5 głosów. Druk nr 664 Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz - projekt dotyczy zmiany 55 dodaje się ust. 3 o treści: Projekt uchwały Rada Miasta rozpatruje najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia w Biurze Rady Miasta. Dotyczy to też uporządkowania sprawy procedowania, m. in. długo nam przeleżały projekty dotyczące zmian Statutu. Czy są uwagi, pytania w tej sprawie? Przypomnę, że projektodawcami są radni p. Lesław Batkowski i p. Zbigniew Mikulewicz. Po czym przystąpił do głosowania nad projektem uchwały. Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 19

18 Głosowanie - druk nr 664 Rada w wyniku jawnego głosowania uchwałę w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra - podjęła większością 12 głosów za, przy 11 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym 1. Druk nr 704 Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz projektodawcami są radni p. Lesław Batkowski i p. Zbigniew Mikulewicz. Zmiana polega na nadaniu 26 brzmienia: Rada z grona radnych wybiera przewodniczącego Rady oraz dwóch wiceprzewodniczących Rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Radny p. Jacek Budziński treść uchwały uważam, o tyle za niestosowną, że przepisy wyraźnie to regulują, iż Rada może powołać do trzech wiceprzewodniczących. Czy powoła jednego, dwóch czy trzech to jest kompetencja Rady tylko i wyłącznie. Pan Batkowski się pod tym podpisał, nie pamiętam jak Pan był Przewodniczącym Rady Miasta, aby Pan ochoczo z tego typu projektem uchwały występował. Inaczej jak mantrę powtarzał Pan, że trzeba wybrać trzeciego wiceprzewodniczącego i politycznie nakarmić prawicę. Dokładnie to pamiętam. Radny p. Lesław Batkowski zwracał uwagę przewodniczącemu obrad, że od dłuższego czasu łamie zasady funkcjonowania Rady. Jak są uchwały, to są ludzie, którzy referują i przedstawiają ten wniosek. Pan nie dopuścił mnie do głosu przy poprzedniej, przy tej i jeszcze poprzedniej i w związku z tym, to jest łamanie zasad. Miałem uzasadnić wniosek, a daje mi się możliwość tylko wypowiedzenia uwag i pytań. Sam sobie nie będę zadawał pytań i czynił uwag. Odnosząc się do uwagi radnego p. Jacka Budzińskiego stwierdził przepis mówi rzeczywiście od jednego do trzech wiceprzewodniczących, ale przepis dotyczy całego kraju i dotyczy również tych rad, w których jest 45 radnych, a mieszkańców to jest milion. To nie jest tak, że jeżeli przepis mówi od jednego do trzech to w statucie nie można tego uściślić. Proszę mi podać, jakie jest uzasadnienie, żeby trzech wiceprzewodniczących było w Zielonej Górze gdzie jest 25 radnych i trzech wiceprzewodniczących jest w Krakowie, gdzie jest 45 radnych. PiS właśnie Pana partia mówi o tym, że powinniśmy robić oszczędne państwo, jak najszybciej doprowadzić do tego żeby jak najmniej pieniędzy wydawać. Jeden wiceprzewodniczący mniej, to jest oszczędne państwo. Dziwię się, że Pan to inaczej widzi, a pańskie wycieczki polityczne pod moim adresem - pozostawiam bez komentarza. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz przyjmuję Pana uwagę dotyczącą prezentowania projektów uchwał. Ponieważ sześć projektów uchwał było wcześniej prezentowanych i zgodziliśmy się, że ich nie będziemy przedstawiali. Faktycznie te trzy ostatnie nie były jeszcze prezentowane, w związku tym daję Panu tę możliwość bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały w imieniu dwóch projektodawców. Radny p. Lesław Batkowski swoją kwestię już wypowiedziałem. Po czym przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Radny p. Jacek Budziński odnosząc się do radnego p. Lesława Batkowskiego stwierdził właśnie dlatego, że zapis przewiduje powołanie do trzech wiceprzewodniczących, to następna Rada Miasta może powołać jednego albo dwóch. 1 Uchwała Nr LXVI/589/06 w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra Załącznik nr 14-1 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 20

19 To będzie zależało od jej rozsądku. Nikt nie nakazuje Radzie Miasta powoływać trzech wiceprzewodniczących to nie jest obligatoryjne. Poza tym działaliśmy przez ostatnie trzy i pół roku z obsadą dwóch wiceprzewodniczących. Prawica nie wystawiała swojego kandydata. Argumenty Pana nijak tu nie pasują. Radny p. Adam Urbaniak przypominam radnemu p. Lesławowi Batkowskiemu, że debatujemy nad przyjęciem zmian do Statutu. Gdybyśmy mieli przyjmować tą uchwałę, to ze względów formalnych musiałby ulec zmianie uchwała o wyborze wiceprzewodniczących Rady, podjęta na początku tej kadencji. Po drugie trzeba byłoby się zdecydować, na jakie zmiany personalne my się decydujemy. Uważam, że kiedy Pan mówi - dlaczego u nas ma być trzech wiceprzewodniczących, gdy w miastach milionowych jest ich również trzech, to nie jest argument do zmiany Statutu, bo jest tam zapis od jeden do trzech. W pewnym sensie, uważam to za nadużycie. Obowiązujący zapis jest na tyle elastyczny, że pozwala każdej kolejnej Radzie dostosować się do własnych potrzeb i zapotrzebowania. Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz poinformował, że projekt został skierowany do opinii prawnej na ręce Prezydent Miasta. Opinia ta brzmi, iż pod względem formalno prawnym nie ma zastrzeżeń do przedmiotowego projektu uchwały. Komisja Statutowo-Regulaminowa zaopiniowała projekt negatywnie, co potwierdza przewodniczący Komisji. Po czym poddał projekt pod głosowanie. Głosowanie - druk nr 704 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania projekt uchwały odrzuciła. Wyniki głosowania: za przyjęciem 2 głosy, przeciw - 19 głosów, wstrzymujących 2 głosy. Po ogłoszeniu wyników głosowania przewodniczący obrad zarządził przerwę do godziny Po przerwie obrady wznowiono Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra - druk nr 691A Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra - druk nr 691A - w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła p. Anna Bazan Krzywoszańska z Wydziału Rozwoju Miasta. Uzasadniała projekt na druku na 691A zastępuje druk o nr 691. Taka sytuacja stanowi konsekwencję ostatniego posiedzenia Rady Miasta, na której mieliście Państwo możliwość zapoznania się z jego treścią, jak również konsekwencją wniesienia poprawek i korekt ustaleń planu niemających wpływu na zakres merytoryczny jego ustaleń, po pracach nad tym projektem na posiedzeniach Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska 1. Pytania Radny p. Lesław Batkowski w wyniku wątpliwości, które miałem zwróciłem się do Pani Sekretarz a w konsekwencji właściwości do Pana Przewodniczącego, a Pan 1 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra - druk nr 691A Załącznik nr 10-2 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 21

20 Przewodniczący do Pani Prezydent o opinię prawną w określonej materii. Ta materia to fakt, że projekt zagospodarowania śródmieścia jest o tyle skomplikowane, że w między czasie wydano decyzję przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jakby akceptującą stan istniejący na Poleskiej Wełnie Zakład B, a który to dzisiaj Zakład B jest własnością pani Warsickiej. Inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że obiekt ma funkcję usługowo-handlową i również stwierdził na podstawie złożonych dokumentów, że powierzchnia sprzedażowa ogółem wynosi metrów. Takie są zapisy inwentaryzacji, która była jedną z postaw do wydania tej decyzji. Oczywiście jestem bardzo niezadowolony, gdy władza państwowa ingeruje we władzę samorządową. Jestem zwolennikiem twierdzenia, że plany zagospodarowania są domeną miasta i to miasto powinno wszelkie decyzje w tej materii mieć. Ale niestety istnieje jeszcze coś takiego, jak nadzór budowlany, który jest instytucją państwową, i tu nie rozumiem, podejmuje określone decyzje, które są jakby sprzeczne jakby z tą domeną miasta. Pytania moje sprowadzałoby się do odszkodowania, jakie miasto ewentualnie będzie musiało zapłacić zgodnie z 36 ust. 1, który mówi o tym, że jeżeli w wyniku planu zagospodarowania zmienia się dotychczasowa funkcja, to właścicielowi należy się odszkodowanie. Niestety odpowiedź byłą bardzo obszerna, ale nie na temat. Dotyczyła całości sprawy. Pozwolono sobie na dygresję, której nie rozumiem, a mianowicie o lobbowaniu na rzecz Państwa Warsickich. Myślę, że to nie było pytanie, w związku z tym uważam, nie na miejscu takie sformułowania w tejże opinii. Natomiast, pytanie podstawowe co z tym odszkodowaniem? To zostawiono krótki akapit, o którym wszyscy wiemy, że poniesiona rzeczywista szkoda i koniec Ponawiam w związku z tym pytanie czy świetle dokumentów, które posiadamy, czy w świetle prawa stan, który jest na Zakładzie B Polskiej Wełny, jest stanem zastanym projekt zagospodarowania przestrzennego powinien to uwzględnić, jako istniejący czy należy to traktować jako stan, który nie jest stanem istniejącym i w związku z tym możemy robić z tym, co chcemy? Jeżeli możemy zrobić to co chcemy, to jakie będzie odszkodowanie z tego tytułu, czy czasem nie będzie to odszkodowanie wielomilionowe wynikające ze zmiany funkcji? Chociaż z tego powodu, że Państwo Warsiccy pewno będą inną cenę mieli za sprzedaż obiektu usługowo-handlowego typu hurtowego a inną za sprzedaż obiektu typowo handlowego typu detalicznego i z ponad 2 tysiącami metrów. Przyznam, że dopóki tego nie będę wiedział, to nie podejmuje się głosować. Chcę uniknąć sytuacji, której paru moich kolegów nie uniknęło, żeby zeznawać przed prokuratorem i jeszcze mieć zdjęcia robione i jeszcze do tego odciski palców. Oczekuję jasnej i precyzyjnej odpowiedzi ze strony naszych prawników. Nawiasem mówiąc opinia prawna jest podpisana przez Panią Prezydent, natomiast nie ma podpisu radcy prawnego. Chciałbym wiedzieć, który radca opiniował? Radca prawny Urzędu Miasta p. Krystyna Leśniczak-Niedźwiecka wydaje mi się, że w opinii w sposób jasny i jednoznaczny powiedziałam, jakie są przesłanki wystąpienia o odszkodowanie zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 36 przesłanką jakiegokolwiek odszkodowania jest nie tylko szkoda rzeczywista, ale przede wszystkim taka zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, która albo uniemożliwia w sposób istotny albo ogranicza dotychczasowe przeznaczenie nieruchomości. Na co byłą była nieruchomość przeznaczona dotychczas nie stanowi żadna decyzja ani Powiatowego ani Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ponieważ on w planowaniu przestrzennym nie ma do powiedzenia nic. Najistotniejszą rzeczą w planowaniu przestrzennym jest Studium zagospodarowania przestrzennego i decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli nie ma planu albo plan jest już nieaktualny, jak w tej sytuacji. I w związku z tym, że my tutaj na tym terenie planu nie mamy, decyzje o warunkach zabudowy mielimy, 1 Wniosek radnego Lesława Batkowskiego dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra i stanowisko Prezydenta Miasta Załącznik nr 11 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 22

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 i trwała do godz. 16:30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r.

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXV.2014 przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 (Nagranie I 00:00:00 01:16:47) (00:00:00 00:00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLI

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r.

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXIV.2014 przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R.

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 o godzinie 15 40. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, a zakończyła się Ustawowy skład Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI (20.02.2006 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 14 05 Zbigniew Wieczorek, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo