Porządek obrad po zmianach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porządek obrad po zmianach"

Transkrypt

1 zmiana dotyczy projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok druk nr 736 (pkt 8.14). Uzasadniał projekt zawarty na druku nr 736 zamieniamy na druk nr 736A 1, tam są drobne zmiany, które przedstawimy w trakcie procedowania. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz przypomniał, że druk nr 736A wpłynął do Rady w dniu wczorajszym, Komisja Budżetu i Finansów obradowała już nad nową treścią projektu, radni druk również otrzymali. Po czym poddał pod głosowanie propozycje zmiany porządku obrad. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania proponowane zmiany porządku obrad przyjęła jednogłośnie, przy wymaganej bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady. Wyniki głosowania: za przyjęciem wniosku 24 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów. 1. Otwarcie obrad. 2. Zapytania i interpelacje radnych. Porządek obrad po zmianach 3. Raport o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych w Zielonej Górze i Powiecie Zielonogórskim za 2005 r. 4. Raport Zielonogórskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku w roku 2005 oraz Informacja o realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w 2005 r. 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Zielona Góra w 2005 r. 6. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2005 r. 7. Sprawozdanie z realizacji programów operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra, w zakresie budżetu ustalonego na 2005 r. 8. Podjęcie uchwał, obwieszczeń i apelu w sprawach: 1) zmieniająca Statut Miasta Zielona Góra proponowane zmiany zawarte na drukach: nr 421,nr 430, nr 468, nr 551A, nr 567, nr 589, nr 664 i nr 704, 2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra - druk nr 691A, 3) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Zielona Góra o statusie miejskim a Skarbem Państwa - druk nr 726, 4) wykorzystania źródeł geotermalnych i równoczesnej produkcji prądu, ciepła i chłodu w Zielonej Górze - druk nr 722A, 5) w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 11 w Zielonej Górze - druk nr 724, 1 Projekty uchwał zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok druk nr 736 i druk nr 736A Załącznik nr Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 3

2 6) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów - druk nr 727, 7) ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych - druk nr 728, 8) zmiany regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu: II Zielonogórski Program Stypendialny Szansą dla Młodzieży Wiejskiej - druk nr 734, 9) zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r. - druk nr 735, 10) stwierdzenia nabycia własności pojazdu przez Miasto Zielona Góra druki: nr 723, nr 731 i nr 732, 11) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - druk nr 730, 12) ustalenia Strefy Płatnego Parkowania i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie - druk nr 733, 13) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok druk nr 736A, 14) o sprostowaniu błędu w uchwale druki: nr 737 i nr 738 (obwieszczenia), 15) w sprawie utrzymania kierunku Jazz i Muzyka Estradowa przy Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego - druk nr 725 (apel). 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy różne. 11. Zamknięcie obrad. Na protokolantów sesji Przewodniczący Rady powołał p. Bolesława Kwiatkowskiego i p. Mariolę Bukiel z Biura Rady Miasta. Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 4

3 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Radna p. Jadwiga Błoch pytała: pytanie pierwsze dotyczy oznakowania poziomego i pionowego. W roku 2004 na oznakowanie poziome i pionowe dróg publicznych w mieście na prawach gminnych mieliśmy środki, które były realizowane z tzw. środka specjalnego. Na drogi publiczne gminne uchwaliliśmy ,- zł, wykonano ,- zł. W roku 2005 na oznakowanie poziome i pionowe dróg publicznych w mieście na prawach powiatu uchwaliliśmy ,- zł, wykonano ,-zł. Natomiast na drogi publiczne gminne uchwaliliśmy ,-zł, wykonano ,- zł. Dlaczego te liczby? Dlatego, żeby powiedzieć ile uchwaliliśmy w roku W roku 2006 na oznakowanie poziome i pionowe dróg publicznych w mieście na prawach powiatu uchwaliliśmy ,-zł czyli prawie dwukrotnie więcej niż roku ubiegłym, na drogi publiczne gminne ,- zł prawie trzykrotnie więcej. W maju jak wyglądały nasze drogi w kwestii oznakowania pionowego i poziomego, to najlepiej wiedzą mieszkańcy. Czy zostały ogłoszone przetargi w mieście w roku 2006 na oznakowanie dróg miejskich gminnych i powiatowych? Jaki jest wynik tego przetargu? Czy podpisano umowy, z kim i na jaką kwotę? I dlaczego w maju w naszym mieście drogi nie były oznakowane? I tutaj apel do Pana Naczelnika Napierały - wczoraj na Komisji Gospodarki Pan się opierał na stwierdzeniu, w co drugim zdaniu w innych miastach. W innych miastach już w kwietniu drogi były oznakowane. Po omacku mieszkańcy i goście nie musieli jeździć po drogach. Pytanie kolejne dotyczy realizacji zadania pod tytułem: Obwodnica śródmiejska. Na jaką kwotę podpisano umowy do tej pory, czyli do końca roku 2005 i z kim na realizację kolejnych zadań i kolejnych etapów związanych z zadaniem pt. Obwodnica śródmiejska? Kolejne pytanie dotyczy sytuacji, jaka została stworzona w Gimnazjum na ul. Kingi. Czy możemy pozyskać informacje dotyczące kulis ogłoszonego w styczniu, raczej unieważnionego konkursu na dyrektora tej placówki? Czy możemy pozyskać informacje dotyczące kulis powołania 28 kwietnia na stanowiska dyrektora nowej osoby czy prawdą jest, że nowa pani dyrektor nadal pracuje w Gimnazjum Katolickim, w szkole przebywa tylko dwa dni? Czy prawdą jest, że nie ma powołanego do tej pory wicedyrektora w tejże placówce? Kto w związku z powyższym pod nieobecność dyrektora odpowiada za np. prozaiczną sprawę nieobecność nauczyciela, przygotowanie zastępstw dla uczniów, za sprawy opiekuńczo-wychowawcze, za nadzór pedagogiczny? Kto sprawuje opiekę nad, po prostu, młodzieżą w czasie nieobecności dyrektora placówki? Czy pani dyrektor spotkała się z Radą Szkoły? Czy został przygotowany projekt organizacyjny tej placówki i czy został zaopiniowany przez Radę Szkoły? Wreszcie czy prawdą jest, że w dniu wczorajszym dwoje znaczących nauczycieli dostało propozycję nie do odrzucenia to znaczy zmianę placówki, inaczej wypowiedzenie - jedna z nauczycielek, bardzo dobra polonistka na trzy miesiące przed emeryturą, druga bardzo dobra wuefistka? Czy prawdą jest, że dyrektor szkoły kazała wychowawcom klas przygotować listy, w których to należy podać, którzy uczniowie nadają się do nauki lekcji religii, a którzy nie? Uczniowie nazywają to czarnymi listami. Wiemy, że Urząd szykuje od dawna likwidację tejże placówki, wiemy doskonale ile środków finansowych poszło na remont Gimnazjum nr 3 przy ul. Kingi pytam: dlaczego nie było promocji tego gimnazjum w kwestii pozyskania naboru nowych uczniów do klasy pierwszej? Dlaczego ignoruje się rodziców tejże placówki? Wreszcie, czy prawdą jest, że została utworzona klasa, jest to jedna z drugich klas, w której aż czternastu uczniów w jednej Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 5

4 klasie jest z orzeczeniem z poradni? I pytanie chyba retoryczne czy Urząd Miasta nie dąży do samozniszczenia tej placówki? Radny p. Adam Urbaniak pytał - w związku z otrzymaną wiadomością na skrzynkę -ową: dlaczego Urząd zamieścił w dniu 16 maja informację na stronie internetowej, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Focus Park? Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska informacja ta powinna ukazać się 20 marca, oraz powinna zawierać informację o możliwości składania ewentualnych uwag i wniosków w terminie 21 dni. Z tego zamieszczenia i zapisu wynikałoby, że informacja ta została zamieszczona znacząco po terminie. Czy rzeczywiście tak jest? Radny p. Roman Filecki pytał: Na ulicę Wazów w budżecie na rok 2006 zostało przeznaczonych 200 tys. zł na budowę parkingów, ponieważ nie ma tam gdzie postawić samochodu. Do tej pory nic się tam praktycznie nie dzieje. Czy w tym roku zostanie wybudowany parking dla pojazdów na ulicy Wazów? Na osiedlu Polanka są dzierżawione grunty przez mieszkańców tego osiedla. Różnica w cenie gruntów wynosi od 1,50 zł do 65 zł. Od czego zależy to, że niektórzy dzierżawią grunty za 1,50 zł, a niektórzy za 65 zł? Ilu jest takich, którzy płacą 65 zł? Czy przypadkiem to nie jest jakaś osobista, prywatna sprawa władzy wykonawczej, że niektórzy dzierżawcy muszą płacić takie wysokie ceny za 1m 2 gruntu? Radna p. Dorota Sadalska pytała: Kto odpowiada za zniszczenie drzew miejskich? Radny p. Zbigniew Mikulewicz pytał: Od ponad dwóch lat mieszkańcy ulicy Ruczajowej, również na sesjach, zadawali pytanie - dlaczego muszą objeżdżać pół miasta chcąc dostać się do swoich mieszkań od strony dworca i ulicy Wyspiańskiego. Tłumaczono im, że przepisy nie pozwalają na drodze dwupasmowej robić przecinki, czyli skręt w lewo. Jakich należy użyć argumentów, żeby taki dojazd zrobić, bo do Makro, jadąc od strony Sulechowskiej, zrobiono przecinkę i skręt w lewo na drodze dwupasmowej? Do tej pory tłumaczono, że nie wolno, że przepisy, że droga szybkiego ruchu, jednak dla mieszkańców jest to droga szybkiego ruchu, stąd nie można, a do Makro droga jest wolnego ruchu i wolno. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy. Niedawno w Gazecie Lubuskiej ukazał się wywiad z Panem Imańskim. Czy miasto doprowadzi do ugody, bo jest zarzut, że miasto ugody nie chce, że 3,7 mln zł mając na własność tę nieszczęsną dziurę, chociaż w akcie notarialnym jest napisane, że właścicielem jest nie Pan Imański, ani inna firma tylko Gmina Zielona Góra. Proszę o wyjaśnienie całej sytuacji, bo wpompowanie prawie 3,7 mln zł i pozostawienie własnego terenu jest nieporozumieniem. Radna p. Bożena Różycka: Moje pytanie dotyczy reklam i ozdabiania naszego miasta. Chodzi mi o skwerek przy Rondzie im. Batorego. Niedawno od strony Auchan pojawił się napis: Witamy w Zielonej Górze. Dla mnie przerażający jest krój pisma, dlatego że obowiązują pewne zasady. Czy ktoś, kto za to odpowiada zna zasady kroju pisma? Myślę, że ten napis chluby miastu nie przyniesie. Jest to koszmarek. Wierzcie mi Państwo, że ktokolwiek zna się trochę na estetyce, a wjeżdża do miasta może się tylko uśmiać z tego napisu. Poza tym szereg reklam w mieście jest już nieaktualnych. Chciałabym dowiedzieć się - kto za to odpowiada? Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 6

5 Radny p. Lesław Batkowski pytał: Parę miesięcy wstecz Rada w dużym pośpiechu, mimo wielu zastrzeżeń uchwaliła Statut Lubuskiego Trójmiasta. Jednym z argumentów była konieczność szybkiego powołania stowarzyszenia sugerując, że zastrzeżenia do statutu zostaną uwzględnione po zarejestrowaniu stowarzyszenia. Niestety do dnia dzisiejszego stowarzyszenie nie jest zarejestrowane, nie mówiąc o tym, że nie powołano władz stowarzyszenia, że o poprawkach do statutu nie wspomnę. Czyżby Lubuskie Trójmiasto umierało zanim się urodziło? Wyczytałem w Gazecie Lubuskiej, że odwołano przetargi na sprzedaż działek przy ulicy Źródlanej. Przyczyna podana w gazecie jest zadziwiająca. Czyżby po raz kolejny ktoś o czymś zapomniał? Przypomnę, że gdy Rada rozpatrywała stosowne projekty uchwał, naciskano na radnych, aby szybko podjęli decyzję, gdyż istnieje pilna potrzeba sprzedania działek. I co? Tym razem usłyszałem w mediach, że teren przy Trasie Północnej po policji przeznaczony jest pod salon samochodowy i budownictwo mieszkaniowe. Jednocześnie wiem, że 200 metrów od tego terenu znajduje się firma ADB, która zgłosiła zapotrzebowanie na działkę około 4 ha pod rozbudowę zakładu. O co tu chodzi? Sławna na świecie firma zielonogórska przegrywa konkurencję z salonem samochodowym? Artykuł 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedstawienia Radzie raz w kadencji, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. W kontekście zgłaszanych zastrzeżeń, również do Studium uwarunkowań, nie przystawanie Studium do cytowanej ustawy dziwi, że analiza nie została dotychczas przedstawiona Radzie. Kiedy zamierza Pani przedstawić tę analizę, jako, że do końca kadencji zostały trzy sesje, a jak sądzę materiał jest obszerny? Zdumienie moje budzi, że przy okazji remontów ulic zamiast je poszerzać, zwęża się je np. ul. Botaniczna. Mimo, że terenu jest bardzo dużo jezdnia będzie znacznie węższa. Nie przekonuje mnie argument, że takie działanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Przy takim sposobie myślenia zamiast autostrad powinniśmy budować wąskie i brukowane drogi. Znacznie ponad rok temu zwracałem uwagę na bałagan panujący na zapleczu stacji Shell-a. Do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło, a budynki przy ul. Sowińskigo przerażają podróżnych wystawiając niezbyt pochlebną laurkę miastu. Podobnie ma się rzecz z budynkiem trafostacji przy Drzewnej, własność Enei. To wstyd, aby tak bogata firma nie wyremontowała dachu stacji tak, aby dachówki nie spadały pod nogi przechodniom. Czy administracji miejskiej brakuje narzędzi do zmiany tego stanu rzeczy? Radny p. Zbigniew Bartkowiak pytał: Mieszkańcy pytali mnie już wielokrotnie czy miasto dofinansuje wydawnictwo Tygodnika Zielonogórskiego. Jeśli tak to, w jakiej wysokości? Radna p. Eleonora Szymkowiak pytała: co dalej będzie ze spółką Aquarena? Podjęliśmy uchwałę o budowie basenu nie wyznaczając miejsca usytuowania. W związku z tym myślę, że trzeba coś z tym zrobić. Radna p. Julita Zawadzka pytała: podczas kilku ostatnich sesji podnosiłam sprawę czystości w mieście, stąd dzisiaj miałam już nie zadawać tego pytania, ale nie mogę przejść obojętnie obok tematu. Na jednej z ostatnich sesji umówiliśmy się, że nie będziemy na sesji podejmować tematu czystości. Będziemy rozmawiać z poszczególnymi wydziałami. Ja tak uczyniłam. Dzwoniłam kilkukrotnie i prosiłam o uporządkowanie istniejącego od dwóch lat Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 7

6 parkingu na ulicy fabrycznej. Tamtędy chodzą setki ludzi. Tam jest tak brudno, że mnie jest też wstyd, przechodzę tamtędy codziennie i jestem zaczepiana przez ludzi, którzy tamtędy chodzą i przez mieszkańców. Wstydzę się za to. Prosiłam, aby ten teren sprzątnąć. Dzwoniąc w ubiegłym tygodniu myślałam, że to zostanie uporządkowane i na dzisiejszej sesji będzie spokój. Pofatygowałam się tam dzisiaj rano. Ławki zostały pomalowane. Są ładnie poprzyczepiane kartki, że świeżo pomalowane. Tam są worki śmieci, które należy uprzątnąć. Bardzo proszę, aby w końcu to zrobić, bo to jest wizytówka naszego miasta. Na tych ławkach wypoczywają ludzie z zakupami. Proszę w końcu zająć się tym tematem. Nie mam pretensji do prezydentów miasta, bo mają naczelników, zastępców, pracowników wydziałów i ja z nimi rozmawiałam, ale bezskutecznie. Radny p. Edward Markiewicz pytał: W budżecie na ten rok przyznaliśmy pieniądze między innymi na wybudowanie nowej drogi łączącej ulicę Sulechowską z ulicą Zdrojową. Proszę o przedstawienie Radzie, na jakim etapie są obecnie prace związane z budową tej drogi. W mieście, zresztą chyba nie tylko w naszym, godziny szczytu przypadają na porę kiedy ludzie jadą do pracy i kiedy z pracy wracają, a więc między godziną 6 30 a 8 00 i między a W tym czasie kilkakrotnie natknąłem się na potężne korki w naszym mieście, spowodowane tym, że po mieście jeździ śmieciarka, która blokuje ulice i jeździ maszyna do czyszczenia ulic, popularnie zwana zamiatarką. Wydaje mi się, że o tej porze, te maszyny nie powinny wyjeżdżać przynajmniej na ulice, na których blokują ruch. Spotkałem się z tym na ulicy Dworcowej, Batorego. Monity do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nic nie dały, stąd moje pytanie, czy jest możliwość, aby w tych godzinach szczytu te maszyny nie blokowały ulic miejskich? Radny p. Zygmunt Lipnicki pytał: od dłuższego czasu moje sprawy są ignorowane. Pytanie brzmi, jakich należy użyć argumentów, aby na tablicy z nazwą ulicy dr Pieniężnego postawić kropkę? Radny p. Waldemar Zell pytał: Jutro mija ostateczny termin usunięcia usterek w tych ulicach, na skrzyżowaniach ulicy Łużyckiej i Długiej, Długiej i 1-go Maja. Chciałbym wiedzieć czy według Państwa już wszystkie usterki zostały usunięte? A jeżeli nie to, kiedy zostaną usunięte? W mieście na wielu skrzyżowaniach sygnalizatory są ze sobą połączone przewodami napowietrznymi od jednego sygnalizatora do drugiego po drzewach, po parkanach. Na prawdę przedstawia to żenujący widok. Czy opiekun sygnalizatorów pionowych nie może poprawnie usunąć tych usterek? Radny p. Jacek Budziński pytał: Czy nie należałoby rozważyć koncepcji przejęcia ziemi pod Złotym Domem - rozwiązania sporu w sposób ugodowy z firmą Tower Plaza, a następnie rozpatrzenia koncepcji wybudowania tam obiektu miejskiego? Jest to miejsce reprezentacyjne, można tam zorganizować podziemne parkingi, sale konferencyjne czy też pomieszczenia dla urzędników miejskich. Dodam, że jest to obiekt w bardzo bliskiej odległości od ratusza. Państwo radni doskonale pamiętają zawieruchę związaną z funkcjonowaniem Fundacji na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego. Czy nie należałoby rozważyć koncepcji stworzenia na bazie istniejących jeszcze fundacji jednej tylko fundacji na rzecz rozwoju Zielonej Góry, która kontrolowałaby przepływ wszystkich pieniędzy na poszczególne zadania tj. rewitalizację, bezpieczeństwo miasta czy też pieniądze kierowane do Uniwersytetu? Wydaje mi się, że oszczędzilibyśmy pieniądze na Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 8

7 funkcjonowaniu zarządów poszczególnych fundacji, gdyby była jedna. Według mnie, poddana byłaby też większej kontroli. Czy Prezydent Barczak mógłby rozważyć następującą koncepcję dotyczącą placów zabaw, a dokładnie piaskownic? Wiem, że miasto stara się o środki unijne w tej sprawie. Ta koncepcja wyglądałaby w ten sposób, że na terenach podległych miastu lub komórkom związanym z miastem, na danym osiedlu wydziela się przynajmniej jedną piaskownicę, która zostałaby ogrodzona bezpiecznym, atestowanym, plastikowym ogrodzeniem z zamykaną bramką, tak aby odizolować tę piaskownicę od kotów, psów itd. Piasek wymieniany byłby co najmniej dwa razy w roku. Jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe - czy miasto rozważyłoby ewentualną pomoc finansową dla poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych tak, aby na każdym osiedlu administrowanym przez spółdzielczość mieszkaniową powstał jeden tego typu obiekt? Na każdym osiedlu powstałaby swego rodzaju bezpieczna piaskownica. Radny p. Stanisław Domaszewicz Przewodniczący Rady pytał: pojawiła się informacja, że na ulicy Waszczyka w budynku komunalnym zamurowane są spore powierzchnie. Prasa donosiła o tym fakcie. Czy w tym roku Urząd Miasta wystąpi do Rady o przeznaczenie środki finansowych na dokończenie tych pomieszczeń, dostosowanie ich do określonych potrzeb i czy jest taki plan, aby tę inwestycje rozpocząć w tym roku i zagospodarować to? 3. Raport o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych w Zielonej Górze i Powiecie Zielonogórskim za 2005 r. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz na wstępie poinformował, że zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. z późniejszymi zmianami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze przekazał Raport o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych w Zielonej Górze i Powiecie Zielonogórskim za 2005 r. Raport był udostępniony do wglądu w Biurze Rady Miasta 1. Raport o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych w Zielonej Górze i Powiecie Zielonogórskim za 2005 r. w trakcie pokazu multimedialnego przedstawiła p. Jolanta Antonik Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz po zakończeniu prezentacji stwierdził - myślę, że stan sanitarny Zielonej Góry nie jest najgorszy. Dobrze, że Państwowa Inspekcja Sanitarna czuwa nad tym, przedstawione wyniki świadczą o jej właściwej pracy i właściwym nadzorowaniu. Pytania, dyskusja Radny p. Lesław Batkowski uważa, że przedstawione zostało sprawozdanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dlatego prosi o krótką ocenę stanu sanitarnego Zielonej Góry w porównaniu z miastami podobnej wielkości. 1 Raport o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych w Zielonej Górze i Powiecie Zielonogórskim za 2005 r. Załącznik nr 2 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 9

8 Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze p. Jolanta Antonik można go ocenić, jako dobry. Radna p. Julita Zawadzka zajmowaliście się Państwo swego czasu szeroko pojętą profilaktyką chorób nowotworowych piersi. Były przeprowadzane szkolenia, specjalne badania czy to była akcja jednorazowa? Czy też będzie kontynuowana w najbliższym czasie? Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze p. Jolanta Antonik jest to program realizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną poprzez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Jest to program ciągły - Różowa wstążeczka. Uczestniczymy w nim poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju narad, pracujemy w szkołach, przeprowadzamy kontrole; na ile są prowadzone te programy w placówkach oświatowo-wychowawczych. Również przeprowadzane są kontrole w zakładach opieki zdrowotnej czy lekarze, pielęgniarki informują swoich pacjentów o tego typu zagrożeniach; o tym, jak można przeciwdziałać zachorowaniom na nowotwory. Radna p. Julita Zawadzka czy dotyczy to tylko miasta czy wychodzicie Państwo z tym poza Zielona Górę? Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze p. Jolanta Antonik działamy na terenie powiatu grodzkiego i ziemskiego. W podsumowaniu przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz stwierdził, że Rada przyjęła Raport do wiadomości. 4. Raport Zielonogórskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku w roku 2005 oraz Informacja o realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w 2005 r. I. Raport Zielonogórskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku w roku 2005 przedstawił podczas pokazu multimedialnego p. Włodzimierz Gołębski Zastępca Komendanta Miejskiej Policji. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz informował, że Raport został przekazany w formie pisemnej i był udostępniony do wglądu w Biurze Rady Miasta 1. Pytania, dyskusja Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz nawiązując do przedstawionej informacji o przekazywanych środkach finansowych zwrócił uwagę, że to nie Urząd Miasta finansuje dodatkowe patrole, to nie Urząd Miasta finansuje dodatkowe zadania Policji tylko Miasto. Radny p. Waldemar Zell na jakim etapie jest sprawa zakupu masztów i fotoradarów? Zastępca Komendanta Miejskiej Policji p. Włodzimierz Gołębski z tego, co mi wiadomo był ogłoszony przetarg. Przetarg ten chyba nie został jeszcze rozstrzygnięty. Radna p. Magdalena Napierała zabrakło mi informacji na temat niebieskiej kartki. Jak to się ma do praktyki? Chodzi mi o patrole policyjne, które w związku z zakładaną kartą niebieską mają się odbywać po siedmiu dniach od założenia karty. 1 Raport Zielonogórskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku w roku 2005 Załącznik nr 3 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 10

9 Zastępca Komendanta Miejskiej Policji p. Włodzimierz Gołębski ten program jest zrealizowany. Patrole, które dzielnicowi dostają niebieską kartę są realizowane. Nie powiem w tej chwili, jaki jest stan, ponieważ nie mam przy sobie takich danych, ale ostatni, chyba w marcu, przegląd tego wykazał, że nie ma tam uchybień i jest realizowany na bieżąco. Radna p. Magdalena Napierała jest dobra współpraca tych patroli policyjnych z Komitetem Interwencji Kryzysowej na Piaskowej, tylko jest problem w sprzężeniu patrolu z pracownikiem socjalnym. Proszę żeby na to zwrócić uwagę. Zastępca Komendanta Miejskiej Policji p. Włodzimierz Gołębski przyjął uwagę do realizacji. Radna p. Julita Zawadzka poprawiła się sytuacji w zakresie ruchu samochodowego na ulicy Fabrycznej. Faktycznie w tej chwili mieszkańcy nawet się cieszą, bo nie mają samochodów pod oknami. Ruch jest swobodny. Sytuacja się poprawiła, oby się to nie skończyło tylko na ostatniej sobocie. Jednocześnie prosiła o zwrócenie uwagi na blokowanie dojazdów do kilkunastu garaży zlokalizowanych w tym rejonie. Zastępca Komendanta Miejskiej Policji p. Włodzimierz Gołębski cieszę się, że jest taka ocena. Robimy, co możemy tymi służbami, które posiadamy. Praktycznie na każdej ulicy jest jakiś problem z parkowanymi samochodami. Jeżeli mamy taki sygnał, to analizujemy go w zespole koordynacyjnym, w skład, którego wchodzą wszystkie służby. Jestem koordynatorem zespołu w Komendzie Miejskiej Policji. Spotykamy się, co dwa tygodnie, analizujemy wszystkie zdarzenia i sygnały od społeczeństwa i dyslokujemy tam służby. Tam gdzie jest rzeczywiście pilna potrzeba, dyżurny wysyła patrol natomiast pozostałe przypadki rozstrzygamy w zespole. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz prosił o uwagi na temat raportu a nie na temat szczegółowych spraw. Radny p. Lesław Batkowski z raportu wynika, że liczba przestępstw i wszczętych postępowań jest różna. Czy wynika to ze względów proceduralnych, czy z innych powodów? Zastępca Komendanta Miejskiej Policji p. Włodzimierz Gołębski różnica wynika z tego, że w jednej sprawie stwierdzono więcej przestępstw (kilka czynów). Radna p. Dorota Sadalska ilu przeciętnie, codziennie jest oddelegowanych waszych pracowników do konwojowania? Zastępca Komendanta Miejskiej Policji p. Włodzimierz Gołębski w swoich strukturach mamy sekcję konwojowo-ochronną, gdzie jest wydzielony zespół konwojowy. Ta sekcja liczy ok. 50 osób. Do tego dochodzą jeszcze konwoje, które są wykonywane na bieżąco. Ta sekcja robi konwoje zlecane przez sądy, przez prokuraturę i inne podmioty. Robi ona także konwoje deportacyjne, które praktycznie są konwojami wielogodzinnymi. Niejednokrotnie taki konwój trwa 3-4 dni. W tej liczbie są konwoje wykonywane na bieżąco, nie przez sekcję konwojową. Trudno mi stwierdzić, ile dziennie jest takich konwojów np. dziś mamy 6 rozpraw w sądzie, 3 wahadła Gorzów, Krosno. Jest to bardzo duże obciążenie. Trwają rozmowy na temat przekazania niektórych zadań konwojowych, ale na dzień dzisiejszy wykonujemy wszystkie konwoje dla podmiotów, które mogą nam zlecać takie zadania. Na tym zakończono zadawanie pytań i dyskusję, przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz w podsumowaniu stwierdził, że Rada przyjęła Raport do wiadomości. Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 11

10 Następnie przekazał radnym listę z prośbą podania adresu poczty owej, ponieważ tą drogę zamierza przesłać radnym do wiadomości wersję roboczą Programu rewitalizacji Miasta Zielona Góra. Jest to obszerny dokument, którego nie będziemy powielać, a chcielibyśmy uzyskać Państwa uwagi. Stwierdził również, że ubolewam nad tym, że nie doszło do zrealizowania akcji wyposażenia radnych w notebuki. Dzisiaj nie byłoby problemu, wszystkie nowe projekty, poprawki natychmiast byłyby do Państwa dyspozycji. Byłby dostęp do wszystkich uchwał Rady Miasta, protokołów itd. Uczymy dzieci w szkołach informatyki a sami nie chcemy ze zdobyczy najnowszej techniki, informatyki korzystać. Radna p. Julita Zawadzka prosiła przemyśleć temat przekazania drogą elektroniczną tego Programu. Czy nie można byłoby go powielić i wszystkim przekazać? Dostałam już drogą elektroniczną, jest to 114 stron, naprawdę do dnia dzisiejszego jeszcze tego nie przeczytałam, zaczęłam kserować, to jest ogrom pracy. Czy nie lepiej wykonać takie małe książeczki? Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz stwierdził, że to rozważy - ale mimo wszystko prosi o wpisanie adresu swojej poczty. II. Informację o realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w 2005 r. 1 podczas pokazu multimedialnego przedstawił p. Waldemar Michałowski Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej. Z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad stwierdził, że Rada przyjęła Informację do wiadomości. 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Zielona Góra w 2005 r. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Zielona Góra w 2005 r. 2 radni otrzymali na piśmie poinformował na wstępie przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz. Po czym udzielił głosu p. Renacie Teodorczyk Glinka Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu omówienie sprawozdania i przedstawienie końcowych wniosków. Pani Renata Teodorczyk Glinka Program w 2005 r. został zrealizowany zgodnie z uchwałą Rady Miasta i zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To zadanie, które mamy zrealizować, czyli zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzenie działalności profilaktycznej a także wspomaganie działalności różnego rodzaju instytucji i stowarzyszeń oraz podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zasad obrotu napojami alkoholowymi, także wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej zostało zrealizowane. Działania prowadzone w ramach Programu miały charakter pomocy psychologicznej i prawnej, ale także szeroko rozumianej profilaktyki, która miała swój wyraz w różnego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych i kulturalno-oświatowych. Z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad stwierdził, że Rada przyjęła Sprawozdanie do wiadomości. 1 Informacja o realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w 2005 r. Załącznik nr 4 2 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Zielona Góra w 2005 r. Załącznik nr 5 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 12

11 6. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2005 r. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2005 r. 1 została radnym przekazana na piśmie i została skierowana do Komisji Do Spraw Rodziny - stwierdził przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz. Radna p. Bożena Różycka Zastępca Przewodniczącego Komisji Do Spraw Rodziny poinformowała, że Komisja zapoznała się z Informacją. Pytania, dyskusja Radna p. Barbara Kukulska na początku informacji jest napisane, iż zmniejszyła się liczba podopiecznych o 310 rodzin, jest to wynik aktywnej polityki miasta w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, do prac interwencyjnych w pierwszej kolejności były kierowane osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Jaka kwota była przeznaczona na prace interwencyjne, bo takiej informacji nie ma w tekście? Co to są świadczenia integracyjne i ile na to wydano? Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Irena Danowska środki finansowe na prace interwencyjne są budżecie Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast Ośrodek w trakcie roku przygotował listy osób, które korzystają z pomocy społecznej i są długotrwale bezrobotne. Te osoby w pierwszej kolejności przez Urząd Pracy były kierowane do prac interwencyjnych. Środki finansowe na ten cel nie były w gestii Ośrodka. Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn w ubiegłym roku na roboty interwencyjne była zapisana kwota 1,2 mln zł. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Irena Danowska Centrum Integracji Społecznej powstało w 2005 r., które ma za zadanie readaptację zawodową osób długotrwale bezrobotnych, osób bezdomnych, osób opuszczających zakłady karne i osoby, które są objęte działaniami Centrum otrzymują świadczenia integracyjne w wysokości 80% zasiłku dla bezrobotnych i te świadczenia są finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Radna p. Barbara Kukulska i też nie znamy wysokości środków na te świadczenia? Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Irena Danowska te środki również nie były w budżecie Ośrodka. Z uwagi na brak kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad stwierdził, że Rada przyjęła Informację do wiadomości. 1 Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2005 r. Załącznik nr 6 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 13

12 7. Sprawozdanie z realizacji programów operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra, w zakresie budżetu ustalonego na 2005 r. Sprawozdanie z realizacji programów operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra, w zakresie budżetu ustalonego na 2005 r. 1 zostało radnym przekazane na piśmie - poinformował przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz. Pytania, dyskusja Radny p. Lesław Batkowski od kiedy Zespól Szkół Sportowych zmienił nazwę bo mamy zapis Zespół Szkół Ogólnodostępnych i Sportowych? Czy to jest pomyłka, czy ten Zespół zmienił nazwę? Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej p. Bogusława Plaskowska nie było zmiany nazwy szkoły, to musi być pomyłka. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych. Z uwagi na brak kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad podsumował stwierdzeniem, że Rada przyjęła Sprawozdanie do wiadomości. 8.ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁ 8.1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Statut Miasta Zielona Góra proponowane zmiany zawarte są na drukach: nr 421, nr 430, nr 468, nr 551A, nr 567 oraz nr 589, nr 664 i nr 704 Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz informował proponowane zmiany Statutu Miasta są zawarte na drukach: nr 421, nr 430, nr 468, nr 551A, nr 567, 589, nr 664 i nr 704. Wszystkie druki radni otrzymali wcześniej. Propozycje zawarte na pierwszych pięciu drukach (od nr 421 do nr 567) były już przedmiotem obrad LIV sesji 25 października 2005 r., były uzasadniane i głosowane. Na poprzedniej sesji była propozycja, aby dziś kolejno powrócić do tych projektów uchwał i ponownie je przegłosować 2. Jakie są propozycje: czy będziemy omawiali projekty czy też przystąpimy do głosowania? Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej p. Władysław Kościelniak ponieważ były one dyskutowane i wszyscy radni mieli możliwość wypowiedzi w sprawach, które uważali za słuszne sądzę, że możemy przejść do głosowania chyba, że będą inne wnioski. Radny p. Adam Urbaniak sprawa ta nie powinna nam zabrać dużo czasu sądzę jednak, że Pan Przewodniczący powinien nam przybliżyć - czego dany druk dotyczy. Radny p. Lesław Batkowski projekt zawarty na druku nr 421 tworzy sytuację szczególną, ponieważ nastąpiły pewne perturbacje w trakcie LIV sesji. Są zapisy protokółu, ale są też działania jakby nieformalne i chciałbym na ten temat mieć możliwość wypowiedzenia się. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz przyjął propozycje radnych. 1 Sprawozdanie z realizacji programów operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra, w zakresie budżetu ustalonego na 2005 r. Załącznik nr 7 2 Proponowane zmiany uchwały Statut Miasta Zielona Góra druki: nr 421, nr 430, nr 468, nr 551A, nr 567 oraz nr 589, nr 664 i nr 704; wyciąg z Protokółu LIV sesji Rady Miasta Zielona Góra z 25 października 2005 r. - Załącznik nr 10-1 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 14

13 Druk nr 421 Przewodniczący obrad przedstawił propozycję zmiany Statutu Miasta zawartą na druku nr 421, która dotyczy zmiany lub uchylenia podjętych uchwał ( 72a) - Wnioski o zmianę lub uchylenie podjętych wcześniej uchwał mogą być wniesione dopiero po upływie trzech miesięcy. Wcześniejsze obradowanie nad takimi wnioskami jest dopuszczalne tylko w wypadku przytoczenia nowych okoliczności faktycznych lub prawnych uzasadniających wznowienie sprawy. W obu przypadkach wnioski takie poparte muszą być przez co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady. Radny p. Lesław Batkowski zwrócił uwagę, że w trakcie LIV nastąpiła w wyniku wspólnych działań radnych zmiana treści przedstawionego zapisu, i po przyjętej poprawce brzmi następująco: Wniosek o ponowne wprowadzenie pod obrady Rady uchwały dotyczącej spraw wcześniej rozpatrywanych może nastąpić po upływie trzech miesięcy od daty jej rozpatrywania. Wcześniejsze obradowanie nad takim wnioskiem jest dopuszczalne tylko w przypadku przytoczenia nowych okoliczności faktycznych lub prawnych uzasadniających wznowienie sprawy. Rada w wyniku głosowania 11 głosów za, 10 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących przyjęła ten projekt uchwały. Prawdą jest również, co podnosił przewodniczący, że w dalszych czynnościach swoich Rada ponownie w wyniku wniosku złożonego przez przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej, aby odrzucić wszystkie projektu uchwał związane ze zmianą Statutu i przeprowadzonego głosowania, które ukształtowało się następującą 13 głosów za, 10 głosów przeciwnych i 1 wstrzymujący nastąpiło jego odrzucenie, ale za chwilę przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi drukami. I tu pewna niespodzianka ponownie głosowano nad drukiem nr 421, a przecież reasumpcji głosowania nikt nie zgłosił. W związku z tym nie bardzo rozumiem, jak można było głosować nad uchwałą, która już została podjęta nie było reasumpcji głosowania, czyli ja traktuję, że nadal to głosowanie było ważne. Dalej przypomnę, że do 30 grudnia radni zdeklarowali się złożyć wnioski o zmiany Statutu do Komisji Regulaminowo-Statutowej. Taki wniosek załączyłem i w tym piśmie, w tym wystąpieniu również zwróciłem uwagę, że druk 421 był rozpatrywany i że zacytuję - ale ze względu na przyjętą procedurę nie został przesłany do Wojewody w celu zamieszczenie w dzienniku urzędowym. To było 30 grudnia, na to żadnej reakcji Komisji Statutowej nie było, nie było stwierdzenia, że to jest nieprawda, że uchwały nie podjęto. W miesiącu lutym albo marcu zwróciłem się do Pana Przewodniczącego z interpelacją czy z zapytaniem co się dzieje z uchwałą z druku nr 421, jako że czas upływa a do Wojewody ten druk nie został skierowany? I też odpowiedzi nie było żadnej, czyli wniosek z tego, że nie był podważany fakt, że ta uchwała została podjęta. W związku z tym do dnia dzisiejszego twierdzę, że uchwała na druku 421 została podjęta i ona nie powinna być już przedmiotem rozpatrywania tylko wysłania do Wojewody celem zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz mam przed sobą wyciąg z protokołu z LIV sesji i tutaj mam wyraźne stwierdzenie: iż na wniosek Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej radnego p. Władysława Kościelniaka Rada przyjęła wniosek radnego o odrzucenie wszystkich projektów uchwał dotyczących zmian do Statutu Miasta po czym przystąpiliśmy do głosowania nad poszczególnymi drukami. I druk nr Rada w wyniku głosowania nie podjęła uchwały zmieniającej Statut Miasta Zielona Góra. Wyniki głosowania: 1 głos za podjęciem uchwały, 22 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący itd. Radny p. Lesław Batkowski tylko na jakiej podstawie? Nikt nie zgłosił wniosku o reasumpcję głosowania, uchwała została podjęta i proszę bardzo czytam znów protokół - Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 15

14 Rada w wyniku głosowania przyjęła propozycję zmiany Statutu Miasta Zielona Góra polegającej na dodaniu 72a o treści itd. Wynik głosowania: 11 głosów za, 10 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Ten sam protokół. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz ale rozpatrując wniosek Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej o odrzucenie wszystkich (druków), było równoznaczne, dalej idące, z reasumpcją i ponownym przegłosowaniu kolejno wszystkich projektów uchwał. Radny p. Lesław Batkowski przypomnę następny zapis tego protokołu następnie radny p. Lesław Batkowski pytał, czy można głosować nad projektem uchwały, który nie był omawiany? I przewodniczący obrad Stanisław Domaszewicz przyznał, że jest to słuszna uwaga i zwrócił się do projektodawcy Prezydenta Miasta o przedstawienie projektu etc. Błędów w czasie tej sesji było tak dużo, że śmiem twierdzić, że rozgardiasz, który panował na sesji powodował, że my podejmowaliśmy decyzje, powiedzmy nieformalne. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz żeby to uporządkować w tej chwili składam formalny wniosek o reasumpcję głosowania nad drukami od nr 421 do nr 567, czyli druki nr 421, nr 430, nr 468, nr 551A i nr 567. I żeby nie było żadnych wątpliwości kto jest za reasumpcją głosowania w sprawie tych druków? Rada w wyniku jawnego głosowania wniosek przyjęła większością głosów. Za przyjęciem wniosku 20 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujących 0 głosów. Przewodniczący obrad po stwierdzeniu przyjęcia wniosku przystąpił do głosowania nad zmianą Statutu Miasta proponowaną na druku nr 421 z poprawką. Głosowanie - druk nr 421 z poprawką Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania projekt uchwały odrzuciła. Wyniki głosowania: za przyjęciem 1 głos, przeciw - 20 głosów, wstrzymujących 1 głos. Druk nr 430 Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz omówił propozycje zmian Statutu: w 61 skreśla się ust. 3 W 69 dodaje się kolejne ustępy: Radni mogą zgłaszać poprawki do projektu uchwały. Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wyłącznie poprawki sformułowane na piśmie. W przypadku potrzeby skonsultowania poprawki, przewodniczący obrad zarządza przerwę...itd. Zmiany dotyczą zgłaszania poprawek na piśmie. Radny p. Jacek Budziński - przypomniał, że projekt referował. Po czym dodał, że ten pakiet poprawek ma na celu tylko uporządkowanie prac Rady. Parę razy mieliśmy sytuacje, że zgłaszane poprawki zostały sformułowane błędnie i trzeba było do tej sprawy wracać. Zwolnienie tempa pracy Rady dla sformułowania poprawki na piśmie zabezpieczałoby nas przed popełnianiem błędów. Radny p. Adam Urbaniak twierdził, że 1 pkt 1 jest niezgodny z rozporządzeniem, dlatego wnoszę autopoprawkę o wykreślenie drugiego zdania - Kolejny ust. 4 oznacza jako ust. 3. Pozostaje tylko zapis - w 61 skreśla się ust. 3. Po czym przewodniczący obrad poddał projekt z autopoprawką pod głosowanie. Głosowanie - druk nr 430 z autopoprawką Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania projekt uchwały odrzuciła. Wyniki głosowania: za przyjęciem 7 głosów, przeciw -15 głosów, wstrzymujących 1 głos. Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 16

15 Druk nr 468 Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz przypominał, że projekt dotyczy zmian: w rozdziale 5 w 59 ust.3 otrzymuje brzmienie: 3. Poza kolejnością udziela się głosu Prezydentowi Miasta. W rozdziale 5 w 60 ust. 1: w pkt 9 skreśla się wyrazy tajnego lub; po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu - ad vocem. W rozdziale ust.1 otrzymuje brzmienie: Oświadczenie woli w imieniu Miasta w zakresie gospodarowania mieniem Miasta składają jednoosobowo Prezydent albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca samodzielnie lub działająca na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta inna osoba. Ten projekt został wniesiony przez Panią Prezydent. Z uwagi na brak uwag przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. Głosowanie - druk nr 468 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania projekt uchwały odrzuciła. Wyniki głosowania: za przyjęciem 3 głosy, przeciw -15 głosów, wstrzymujących 5 głosów. Druk nr 551A Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz przypominał, że projekt zgłoszony został przez radnych p. Lesława Batkowskiego i p. Jacka Budzińskiego a dotyczy dopisania ust. 4 i 5 w 11 o treści: 4 - Rada Miasta w terminie do 3 miesięcy od sesji inauguracyjnej, o której mowa w 37 ust. 7 powołuje Radę Oświatową, działającą przy Radzie Miasta; 5 - Rada Miasta powołując Radę Oświatową ustala: skład i zasady wyboru członków Rady Oświatowej, regulamin działania Rady Oświatowej. Radny p. Lesław Batkowski druk 551A nie był rozpatrywany na sesji, jak pamiętam wycofałem te dwa projekty uchwał widząc, jak sytuacja na sali wygląda, czyli te druki trzeba po prostu omawiać. Radny p. Jacek Budziński podpisując ten projekt uchwały posiadałem jakby inną wiedzę na ten temat. Myślałem, że tego typu zapis będzie bezkonfliktowy. Tak się jednak nie stało i otrzymałem krótką następującą opinię prawną, którą odczytał - Rada oświatowa należy do organów społecznych działających w sferze oświaty. Zgodnie z nią zagadnienia regulują postanowienia artykułu 48 i 49 ustawy o systemie oświaty itd. Przepisy te ustalają, że rada ta jest ciałem fakultatywnym, powoływanym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i działający przy tym organie. Organ powołujący ustala skład i zasady wyboru członków takiej rady, jak i też regulamin jej działania. Rada taka jest swego rodzaju odpowiednikiem Krajowej Rady Oświatowej, o której jest mowa w art. 45 i art. 46 ustawy o systemie oświaty tyle, że niższego szczebla. Krajowa Rada Oświatowa jest organem kadencyjnym, w nawiasie napisane 3 lata, stąd należy przyjąć, że powołując radę oświatową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego również powinien przestrzegać takiej reguły w formułowaniu przez siebie zasadach ich wyboru. Fakt, że w akcie normatywnym rangi ustawy określa się radę oświatową jako organ nieobowiązkowy oznacza, że nie jest możliwe jakimkolwiek innym aktem normatywnym niższej rangi dokonywać zmiany tego charakteru. Dlatego ewentualny zamiar ustanowienia jakiegokolwiek organu uprawnionego w tym zakresie, co byłoby równoznaczne ze zmianą na organ obowiązkowy, byłoby niedopuszczalne jako wykraczające poza zakres upoważnienia ustawowego. Następnie stwierdził sprawa dotyczy tego, że według tej opinii prawnej my nie możemy do Statutu wpisać, że Rada Miasta w terminie do 3 miesięcy od sesji inauguracyjnej powołuje radę oświatową. Nie może się to po prostu znaleźć się w zapisie statutowym. Mamy następujące wyjście - albo za chwilę po tej dyskusji głosować nad tym, albo np. ten projekt uchwały Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 17

16 przetrzymać do czerwcowej sesji Rady Miasta i wtedy poprosiłbym służby prawne Urzędu Miasta o konkretną wykładnię prawną, bo część uważa, że możemy, część, że nie możemy. Można byłoby w terminie miesiąca zwrócić się do ministerstwa oświaty i ministerstwa administracji o to by ustalili... Możemy ten projekt też odrzucić i wtedy następna Rada Miasta będzie mogła, ale nie będzie musiała powołać radę oświatową Z kolei głos zabrał radny p. Lesław Batkowski omawiam projekt uchwały Rady Miasta zawarty na druku nr 551A, a dotyczący zmiany Statutu i w związku z tym: po pierwsze mam tutaj opinię radców prawnych naszych dokładnie Pani mgr Bronisławy Prętkowskiej, która pisze stan prawny: nazwa uchwały jest nieprawidłowo sformułowana, winna brzmieć zmieniająca uchwałę Statut Miasta Zielona Góra. W imieniu wnioskodawców wprowadzam to jako autopoprawkę. Po drugie - proponowany zapis ust. 4 moim zdaniem winien mieć formę paragrafu. Zgadzam się z tym, wprowadzam autopoprawkę w imieniu wnioskodawców, a mianowicie 11a. Po trzecie proponowany ust. 5 powiela zapisy ustawy o systemie oświaty, co jest niezgodne z zasadami legislacji tu mam, co prawda mam wątpliwości poparte przez radnego p. Adama Urbaniaka, który jest również prawnikiem, ale dla czystości sprawy przyjmuję to jako autopoprawkę. W punkcie 4 jest zapis, chyba omyłkowo 37 ust. 7 zamiast 37 ust. 1 rzeczywiście nastąpiło to w wyniku błędu pisarskiego przyjmujemy to jako autopoprawkę. Po piąte w podstawie prawnej pominięto ustawę o samorządzie powiatowym, którą zawiera zmieniana uchwała i to też przyjmujemy jako autopoprawkę. Nie mam nic w opinii na ten temat, o którym mówił radny p. Budziński. Przyznam, że ma tą opinię, ale niestety ta opinia nie jest podpisana, więc nie wiem, kto jest tym radcą prawnym. Panie radny Budziński - czy to jest wiarygodny radca prawny, bo podpisu tu nie ma? Wypada, aby się podpisał, dla mnie jest to tylko papier i nic więcej. Podtrzymuję decyzję wnioskodawców, co prawda wniosek uzupełniony został przez podpis Pana Zygmunta Lipnickiego, wnioskodawców jest trzech w tej chwili, aby tą uchwałę podjąć. Przypomnę jeszcze, jakie są argumenty, aby rada funkcjonowała. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz stwierdził, że wszyscy doskonale znamy argumenty. Radni jednogłośnie twierdzą, że znają i nie ma potrzeby ich przedstawiania. Radny p. Lesław Batkowski skoro znają, to świetnie, okaże się to w głosowaniu. Radny p. Jacek Budziński żeby być po części zgodnym ze swoim sumieniem składam wniosek o debatowanie nad tym projektem uchwały dopiero na czerwcowej sesji, kiedy uzyskalibyśmy ostateczne stanowisko służb prawnych Urzędu Miasta. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz poddał wniosek radnego pod głosowanie. Rada w wyniku jawnego głosowania wniosku radnego p. Jacka Budzińskiego nie przyjęła. Wyniki głosowania: za przyjęciem wniosku 2 głosy, przeciw 15, wstrzymujących 6 głosów. Po czym przewodniczący obrad przystąpił do głosowania nad projektem uchwały zawartym na druku nr 551A z autopoprawkami. Głosowanie - druk nr 551A z autopoprawkami Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania projekt uchwały odrzuciła. Wyniki głosowania: za przyjęciem 3 głosy, przeciw -15 głosów, wstrzymujących 5 głosów. Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 18

17 Przewodniczący obrad po ogłoszeniu wyników głosowania przywitał przybyłą na sesję Poseł Panią Bożenę Bukiewicz. Poseł p. Bożenna Bukiewicz - pozdrowiła wszystkich z okazji Dnia Samorządowca. Druk nr 567 Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz przypominał, że projekt został podpisany przez dwóch projektodawców, radnych p. Lesława Batkowskiego i Stanisława Domaszewicza. Zmiana polega na wprowadzeniu w 61 ust. 5 zapisu - W dyskusji poza radnymi, prezydentem i upoważnionym jego przedstawicielem wziąć udział mogą osoby zainteresowane, o ile przewodniczący obradom uzna, że takie wystąpienie może wnieść istotne dla rozstrzygnięcia sprawy informację. Jest to praktyka, którą stosujemy. Niekoniecznie musimy Statut zmieniać, ale dobrze byłoby, aby takie rozstrzygnięcie było w Statucie zapisane. Z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad przystąpił do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie - druk nr 567 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania projekt uchwały odrzuciła. Wyniki głosowania: za przyjęciem 2 głosy, przeciw - 19 głosów, wstrzymujących 2 głosy. Druk nr 589 Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz przedstawiał - projekt został podpisany przez Adama Urbaniaka. Radny p. Adam Urbaniak dodał, że to jest taki przypadek, w którym projekt uchwały składa Klub Radnych PO. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz informował proponowana zmiana dotyczy połączenia dwóch komisji Gospodarki oraz Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska. Z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad przystąpił do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie - druk nr 589 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania projekt uchwały odrzuciła. Wyniki głosowania: za przyjęciem 4 głosy, przeciw - 14 głosów, wstrzymujących 5 głosów. Druk nr 664 Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz - projekt dotyczy zmiany 55 dodaje się ust. 3 o treści: Projekt uchwały Rada Miasta rozpatruje najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia w Biurze Rady Miasta. Dotyczy to też uporządkowania sprawy procedowania, m. in. długo nam przeleżały projekty dotyczące zmian Statutu. Czy są uwagi, pytania w tej sprawie? Przypomnę, że projektodawcami są radni p. Lesław Batkowski i p. Zbigniew Mikulewicz. Po czym przystąpił do głosowania nad projektem uchwały. Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 19

18 Głosowanie - druk nr 664 Rada w wyniku jawnego głosowania uchwałę w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra - podjęła większością 12 głosów za, przy 11 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym 1. Druk nr 704 Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz projektodawcami są radni p. Lesław Batkowski i p. Zbigniew Mikulewicz. Zmiana polega na nadaniu 26 brzmienia: Rada z grona radnych wybiera przewodniczącego Rady oraz dwóch wiceprzewodniczących Rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Radny p. Jacek Budziński treść uchwały uważam, o tyle za niestosowną, że przepisy wyraźnie to regulują, iż Rada może powołać do trzech wiceprzewodniczących. Czy powoła jednego, dwóch czy trzech to jest kompetencja Rady tylko i wyłącznie. Pan Batkowski się pod tym podpisał, nie pamiętam jak Pan był Przewodniczącym Rady Miasta, aby Pan ochoczo z tego typu projektem uchwały występował. Inaczej jak mantrę powtarzał Pan, że trzeba wybrać trzeciego wiceprzewodniczącego i politycznie nakarmić prawicę. Dokładnie to pamiętam. Radny p. Lesław Batkowski zwracał uwagę przewodniczącemu obrad, że od dłuższego czasu łamie zasady funkcjonowania Rady. Jak są uchwały, to są ludzie, którzy referują i przedstawiają ten wniosek. Pan nie dopuścił mnie do głosu przy poprzedniej, przy tej i jeszcze poprzedniej i w związku z tym, to jest łamanie zasad. Miałem uzasadnić wniosek, a daje mi się możliwość tylko wypowiedzenia uwag i pytań. Sam sobie nie będę zadawał pytań i czynił uwag. Odnosząc się do uwagi radnego p. Jacka Budzińskiego stwierdził przepis mówi rzeczywiście od jednego do trzech wiceprzewodniczących, ale przepis dotyczy całego kraju i dotyczy również tych rad, w których jest 45 radnych, a mieszkańców to jest milion. To nie jest tak, że jeżeli przepis mówi od jednego do trzech to w statucie nie można tego uściślić. Proszę mi podać, jakie jest uzasadnienie, żeby trzech wiceprzewodniczących było w Zielonej Górze gdzie jest 25 radnych i trzech wiceprzewodniczących jest w Krakowie, gdzie jest 45 radnych. PiS właśnie Pana partia mówi o tym, że powinniśmy robić oszczędne państwo, jak najszybciej doprowadzić do tego żeby jak najmniej pieniędzy wydawać. Jeden wiceprzewodniczący mniej, to jest oszczędne państwo. Dziwię się, że Pan to inaczej widzi, a pańskie wycieczki polityczne pod moim adresem - pozostawiam bez komentarza. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz przyjmuję Pana uwagę dotyczącą prezentowania projektów uchwał. Ponieważ sześć projektów uchwał było wcześniej prezentowanych i zgodziliśmy się, że ich nie będziemy przedstawiali. Faktycznie te trzy ostatnie nie były jeszcze prezentowane, w związku tym daję Panu tę możliwość bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały w imieniu dwóch projektodawców. Radny p. Lesław Batkowski swoją kwestię już wypowiedziałem. Po czym przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Radny p. Jacek Budziński odnosząc się do radnego p. Lesława Batkowskiego stwierdził właśnie dlatego, że zapis przewiduje powołanie do trzech wiceprzewodniczących, to następna Rada Miasta może powołać jednego albo dwóch. 1 Uchwała Nr LXVI/589/06 w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra Załącznik nr 14-1 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 20

19 To będzie zależało od jej rozsądku. Nikt nie nakazuje Radzie Miasta powoływać trzech wiceprzewodniczących to nie jest obligatoryjne. Poza tym działaliśmy przez ostatnie trzy i pół roku z obsadą dwóch wiceprzewodniczących. Prawica nie wystawiała swojego kandydata. Argumenty Pana nijak tu nie pasują. Radny p. Adam Urbaniak przypominam radnemu p. Lesławowi Batkowskiemu, że debatujemy nad przyjęciem zmian do Statutu. Gdybyśmy mieli przyjmować tą uchwałę, to ze względów formalnych musiałby ulec zmianie uchwała o wyborze wiceprzewodniczących Rady, podjęta na początku tej kadencji. Po drugie trzeba byłoby się zdecydować, na jakie zmiany personalne my się decydujemy. Uważam, że kiedy Pan mówi - dlaczego u nas ma być trzech wiceprzewodniczących, gdy w miastach milionowych jest ich również trzech, to nie jest argument do zmiany Statutu, bo jest tam zapis od jeden do trzech. W pewnym sensie, uważam to za nadużycie. Obowiązujący zapis jest na tyle elastyczny, że pozwala każdej kolejnej Radzie dostosować się do własnych potrzeb i zapotrzebowania. Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący obrad p. Stanisław Domaszewicz poinformował, że projekt został skierowany do opinii prawnej na ręce Prezydent Miasta. Opinia ta brzmi, iż pod względem formalno prawnym nie ma zastrzeżeń do przedmiotowego projektu uchwały. Komisja Statutowo-Regulaminowa zaopiniowała projekt negatywnie, co potwierdza przewodniczący Komisji. Po czym poddał projekt pod głosowanie. Głosowanie - druk nr 704 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania projekt uchwały odrzuciła. Wyniki głosowania: za przyjęciem 2 głosy, przeciw - 19 głosów, wstrzymujących 2 głosy. Po ogłoszeniu wyników głosowania przewodniczący obrad zarządził przerwę do godziny Po przerwie obrady wznowiono Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra - druk nr 691A Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra - druk nr 691A - w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła p. Anna Bazan Krzywoszańska z Wydziału Rozwoju Miasta. Uzasadniała projekt na druku na 691A zastępuje druk o nr 691. Taka sytuacja stanowi konsekwencję ostatniego posiedzenia Rady Miasta, na której mieliście Państwo możliwość zapoznania się z jego treścią, jak również konsekwencją wniesienia poprawek i korekt ustaleń planu niemających wpływu na zakres merytoryczny jego ustaleń, po pracach nad tym projektem na posiedzeniach Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska 1. Pytania Radny p. Lesław Batkowski w wyniku wątpliwości, które miałem zwróciłem się do Pani Sekretarz a w konsekwencji właściwości do Pana Przewodniczącego, a Pan 1 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra - druk nr 691A Załącznik nr 10-2 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 21

20 Przewodniczący do Pani Prezydent o opinię prawną w określonej materii. Ta materia to fakt, że projekt zagospodarowania śródmieścia jest o tyle skomplikowane, że w między czasie wydano decyzję przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jakby akceptującą stan istniejący na Poleskiej Wełnie Zakład B, a który to dzisiaj Zakład B jest własnością pani Warsickiej. Inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że obiekt ma funkcję usługowo-handlową i również stwierdził na podstawie złożonych dokumentów, że powierzchnia sprzedażowa ogółem wynosi metrów. Takie są zapisy inwentaryzacji, która była jedną z postaw do wydania tej decyzji. Oczywiście jestem bardzo niezadowolony, gdy władza państwowa ingeruje we władzę samorządową. Jestem zwolennikiem twierdzenia, że plany zagospodarowania są domeną miasta i to miasto powinno wszelkie decyzje w tej materii mieć. Ale niestety istnieje jeszcze coś takiego, jak nadzór budowlany, który jest instytucją państwową, i tu nie rozumiem, podejmuje określone decyzje, które są jakby sprzeczne jakby z tą domeną miasta. Pytania moje sprowadzałoby się do odszkodowania, jakie miasto ewentualnie będzie musiało zapłacić zgodnie z 36 ust. 1, który mówi o tym, że jeżeli w wyniku planu zagospodarowania zmienia się dotychczasowa funkcja, to właścicielowi należy się odszkodowanie. Niestety odpowiedź byłą bardzo obszerna, ale nie na temat. Dotyczyła całości sprawy. Pozwolono sobie na dygresję, której nie rozumiem, a mianowicie o lobbowaniu na rzecz Państwa Warsickich. Myślę, że to nie było pytanie, w związku z tym uważam, nie na miejscu takie sformułowania w tejże opinii. Natomiast, pytanie podstawowe co z tym odszkodowaniem? To zostawiono krótki akapit, o którym wszyscy wiemy, że poniesiona rzeczywista szkoda i koniec Ponawiam w związku z tym pytanie czy świetle dokumentów, które posiadamy, czy w świetle prawa stan, który jest na Zakładzie B Polskiej Wełny, jest stanem zastanym projekt zagospodarowania przestrzennego powinien to uwzględnić, jako istniejący czy należy to traktować jako stan, który nie jest stanem istniejącym i w związku z tym możemy robić z tym, co chcemy? Jeżeli możemy zrobić to co chcemy, to jakie będzie odszkodowanie z tego tytułu, czy czasem nie będzie to odszkodowanie wielomilionowe wynikające ze zmiany funkcji? Chociaż z tego powodu, że Państwo Warsiccy pewno będą inną cenę mieli za sprzedaż obiektu usługowo-handlowego typu hurtowego a inną za sprzedaż obiektu typowo handlowego typu detalicznego i z ponad 2 tysiącami metrów. Przyznam, że dopóki tego nie będę wiedział, to nie podejmuje się głosować. Chcę uniknąć sytuacji, której paru moich kolegów nie uniknęło, żeby zeznawać przed prokuratorem i jeszcze mieć zdjęcia robione i jeszcze do tego odciski palców. Oczekuję jasnej i precyzyjnej odpowiedzi ze strony naszych prawników. Nawiasem mówiąc opinia prawna jest podpisana przez Panią Prezydent, natomiast nie ma podpisu radcy prawnego. Chciałbym wiedzieć, który radca opiniował? Radca prawny Urzędu Miasta p. Krystyna Leśniczak-Niedźwiecka wydaje mi się, że w opinii w sposób jasny i jednoznaczny powiedziałam, jakie są przesłanki wystąpienia o odszkodowanie zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 36 przesłanką jakiegokolwiek odszkodowania jest nie tylko szkoda rzeczywista, ale przede wszystkim taka zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, która albo uniemożliwia w sposób istotny albo ogranicza dotychczasowe przeznaczenie nieruchomości. Na co byłą była nieruchomość przeznaczona dotychczas nie stanowi żadna decyzja ani Powiatowego ani Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ponieważ on w planowaniu przestrzennym nie ma do powiedzenia nic. Najistotniejszą rzeczą w planowaniu przestrzennym jest Studium zagospodarowania przestrzennego i decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli nie ma planu albo plan jest już nieaktualny, jak w tej sytuacji. I w związku z tym, że my tutaj na tym terenie planu nie mamy, decyzje o warunkach zabudowy mielimy, 1 Wniosek radnego Lesława Batkowskiego dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra i stanowisko Prezydenta Miasta Załącznik nr 11 Protokół Nr LXVI/06 (kadencja ) str. 22

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Na podstawie art. 51 ust.5 ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 (z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r.

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. Dz.18.0021.5.2015 Podsumowanie: Porządek obrad: V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSIEDZEO RADY FUNDACJI PRIMUS

REGULAMIN POSIEDZEO RADY FUNDACJI PRIMUS REGULAMIN POSIEDZEO RADY FUNDACJI PRIMUS Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w Warszawie, w siedzibie Fundacji. 1 Do kompetencji Rady Fundacji należą sprawy wynikające z postanowieo Statutu Fundacji.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Posiedzenie Parlamentu... 2 III. Obrady parlamentu... 3 IV. Głosowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu 1 2 3 Pkt 4.e: Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W związku z brakiem przychodów z tytułu opłaty za posiadane psy, proponuje się uchylenie uchwały podjętej w 2008 r. Uwag do projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 767 OBWIESZCZENIE NR 10/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 5 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 767 OBWIESZCZENIE NR 10/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 5 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 767 OBWIESZCZENIE NR 10/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile Regulamin Rady Osiedla Koszyce w Pile Uchwała Nr 30 Rady Osiedla Koszyce z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Osiedla Koszyce w Pile Na podstawie 10 ust 10 Uchwały Nr LI/620/10

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XCVII/2001 obrad XCVII sesji Rady Miasta Krakowa Kraków, 9 styczeń 2002 r.

Protokół nr XCVII/2001 obrad XCVII sesji Rady Miasta Krakowa Kraków, 9 styczeń 2002 r. BR-01-1. 0052/XCVII/02 Protokół nr XCVII/2001 obrad XCVII sesji Rady Miasta Krakowa Kraków, 9 styczeń 2002 r. 1. Otwarcie sesji. Obrady dziewięćdziesiątej siódmej zwyczajnej sesji Rady miasta Krakowa III

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 2983 UCHWAŁA NR VIII/116/15 RADY MIASTA KUTNO w sprawie zmiany Statutu Miasta Kutno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LI/2013. Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono o 16 20.

Protokół Nr LI/2013. Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono o 16 20. Protokół Nr LI/2013 LI sesji nadzwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 28 maja 2013 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ulicy Rynek 5 Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/06/2016 Walnego Zebrania Członków LGD Dorzecze Łeby z dnia 21.06.2016 REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2011. posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 4 marca 2011 roku.

Protokół nr 5/2011. posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 4 marca 2011 roku. Protokół nr 5/2011 posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 4 marca 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania 1 Sołectwo... zwane dalej sołectwem tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren oznaczony obrębem geodezyjnym wsi... 2 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie 1. Postawienia ogólne. 1.1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej radą, jest kolegialnym organem Gimnazjum nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Strona 1 z 6 Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/129/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/129/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/129/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: ustanowienia zasad i trybu przyznawania stypendiów w ramach Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/05-08 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 13 sierpnia 2007 r.

Protokół nr 48/05-08 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 13 sierpnia 2007 r. Protokół nr 48/05-08 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 13 sierpnia 2007 r. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r.

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. REGULAMIN Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 55 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA WYRZYSK SKARBOWY GMINY WYRZYSK

STATUT SOŁECTWA WYRZYSK SKARBOWY GMINY WYRZYSK STATUT SOŁECTWA WYRZYSK SKARBOWY GMINY WYRZYSK Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1. Sołectwo jest jednostką pomocnicza, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM Postanowienia ogólne 1 1. Rada pedagogiczna, zwana dalej radą, przyjmuje za własne, wszystkie postanowienia dotyczące zadań i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Uchwała nr 1/2010/2011 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych

Bardziej szczegółowo

P O R Z Ą D E K O B R A D

P O R Z Ą D E K O B R A D Dz-15.0020.1.27.2013 P R O T O K Ó Ł XXVII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 21 marca 2013 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz. 17.00 do 18.25 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie Na podstawie art.53 ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU

Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU Rozdział I ZAGADNIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, w skład, którego wchodzą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański, zwanej dalej Radą. 2. Młodzieżowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo