PROTOKÓŁ Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 27 maja 2010 r. odbytej w Nakielskim Ośrodku Kultury w godz do 14.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 27 maja 2010 r. odbytej w Nakielskim Ośrodku Kultury w godz. 10.00 do 14."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 27 maja 2010 r. odbytej w Nakielskim Ośrodku Kultury w godz do Obradom przewodniczył : Andrzej Jedynak Przewodniczący Rady Miejskiej Protokołowała: Józefa Jankowiak Otwarcia obrad L sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak, który przywitał radnych, władze miasta, przewodniczących samorządów mieszkańców, sołtysów oraz zaproszonych gości i wszystkie osoby uczestniczące w sesji. W sesji udział wzięło 21 radnych, czyli 100% wymaganego quorum do podejmowania uchwał. Przewodniczący RM poinformował, że na sesji dzisiaj jest nieobecny Burmistrz Pan Zenon Grzegorek i Skarbnik Mi G pan Andrzej Kowalski ponieważ wyjechali na podpisanie umowy dot. pozyskania środków na budowę sali gimnastycznej do Przysieka. Przewodniczący RM zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad. W imieniu Burmistrza wystąpił Z-ca Burmistrza pan Andrzej Krupiński, który zwrócił się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad pkt. 8 b tj. projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Uzasadnił tym, że najbliższy miesiąc chcemy przeznaczyć na dokładne doprecyzowanie zadań inwestycyjnych, na które ma być zaciągnięty kredyt. Jeszcze dokładnie nie jest znana wartość końcowa inwestycji, dodatkowo w m-cu maju wpływa kredyt na budowę sal gimnastycznych i basenu. Radny Jan Marciniak z jednej strony możemy się cieszyć, że nie ma konieczności brania kredytu. Wyraził niezadowolenie, że w ciągu dwóch dni zmienia się decyzje, w uchwale budżetowej mamy dodatkowe przesunięcia przedłożone pięć minut przed sesją. Zwrócił uwagę, aby w przyszłości tego nie było. 1

2 Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie. - kto z radnych jest za tym, aby z porządku obrad zdjąć pkt. 8 b. Za zdjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych wstrzymującym. przy 1 głosie W dalszej części Przewodniczący RM poddał pod głosowanie cały porządek obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych tj. jednogłośnie. Porządek obrad 1. Otwarcie obrad - stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami. 4. Składanie przez radnych wniosków i interpelacji. 5. Ocena współpracy Gminy Nakło n. Not. z organizacjami pozarządowymi plany, kierunki działania. 6. Przygotowanie do akcji letniej dla dzieci i młodzieży. 7. Informacja o stanie inwestycji na terenie gminy Nakło n. Not. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło n. Not. na rok 2010, b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n. Not., c) przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Nakle n. Not przy ul. Gimnazjalnej, d) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny Powiatowi Nakielskiemu nieruchomości położonej w Gródku Krajeńskim, e) zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle n. Not. oraz granic ich obwodów, f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Nakło n. Not. g) zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 w Nakle n. Not., h) zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 w Nakle n. Not. i) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nakło n. Not. do konkursu o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

3 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. 10. Zapytania i oświadczenia radnych. 11. Wolne wnioski i zapytania. 12. Zakończenie obrad. Ad. 2 Protokół z sesji RM z dnia 29 kwietnia 2010 r. został przyjęty 21 głosami za tj. jednogłośnie. Ad. 3 Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami. Sprawozdanie stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu. Przewodniczący RM zwrócił się z pytaniem, czy Z-ca Burmistrza ma czytać sprawozdanie, czy nie. Jeżeli nie, to ewentualne pytania dot. sprawozdania będzie można składać w pkt. 10. W/wym propozycje poddał pod głosowanie. Za takim rozwiązaniem głosowało 21 radnych. Ad. 4 Do Biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja, na sesji interpelacje złożyli: Radna Halina Mnichowska powróciła do interpelacji z poprzedniej sesji w sprawie zalewania pól we wsi Chrząstowo. Odpowiedź, którą otrzymała nie usatysfakcjonowała ją. Odpowiedź jest lakoniczna i nie dot. problemu, który poruszyła. Po konsultacji z mieszkańcami i sołtysem wynika, że rów odpływowy wody jest zasypany i należy go udrożnić. Mieszkańcy mówią, że rów ten zawsze był udrażniany przez Gminę. Bardzo prosi Burmistrza o załatwienie tej sprawy. Prosi o odpowiedź na piśmie Drugą interpelację złożyła w sprawie hydrantów na terenie gminy. Zwróciła się z prośbą, aby wszystkie hydranty na terenie całej gminy zostały sprawdzone oraz czy zostały podjęte jakieś działania w tym kierunku? Radny Jan Światłowski poinformował, że otrzymał odpowiedź na interpelacje z poprzedniej sesji. Powróci do niej na następnej sesji jak będzie Burmistrz MiG. Radny Tadeusz Matczuk złożył interpelację w sprawie cmentarza w Potulicach. Ma być robiona renowacja cmentarza przy tej okazji, prosił o wymianę jednego krzyża i zamontowanie balustrady przy schodach. 3

4 Następnie podziękował za spotkanie z Prezesem KPWiK sp. z o.o. Panem Badurą. Została wyłączona pompa i okazało się, że jest pozytywny efekt. Radny Hieronim Kołaczek w zeszłym roku miał być robiony chodnik w Karnowie i Karnówku. Tak się stało, że został zrobiony chodnik w Sucharach. Zapytuje, co dalej z chodnikiem w Karnowie? Starostwo Powiatowe obiecało, że da kostkę. Radna Jolanta Tadych poruszyła temat dot. estetyki Rynku. Zapytuje, czy jest możliwość aby Urząd Miasta i Gminy wystosował pismo do właściciela posesji przy ul. Bydgoska 53, aby otynkował budynek. Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak poruszył temat związany z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeniem i plakatów wyborczych. Zostały wyznaczone 4 słupy w mieście do wywieszania plakatów. Zapytuje, co z pozostałymi słupami, dlaczego nie wyznaczono słupów na terenach wiejskich?. Radna Halina Mnichowska zwróciła się z pytaniem, czy Urząd MiG wystosował pismo do RSP Kazin w sprawie wykupu działki z przeznaczeniem na plac zabaw dla miejscowości Kazin. Jeżeli tak, to kiedy? Ad. 5 Ocena współpracy Gminy Nakło z organizacjami pozarządowymi plany, kierunki działania. Informacja stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu. Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do tematu. Radna Aleksandra Konieczna - zwróciła się z pytaniem odnośnie organizowania konkursów, są 4 kategorie jak; sport, kultura, wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Chciałaby się dowiedzieć jakie były kryteria podziału, gdyż są ogromne dysproporcje 2 tyś zł na wypoczynek dla dzieci to jest za mało, stwierdziła Radna. Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak stwierdził, że dla niego ta informacja jest lakoniczna, jedna karteczka. Referat Promocji nie napracował się przy tym. Brakuje nazwy organizacji. Tematem informacji były plany, kierunki działania, czego nie ma w ogóle w informacji. Nie jest ona wystarczająca. Radny Arkadiusz Szczepański powiedział, że na komisji były wnioski, tylko nie zostały zapisane. Przypomniał o kwestii dot. ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych. W listopadzie ub.r. składał poprawkę do ogłoszonego konkursu i sugerował, aby powiększyć te 4 kategorie o jeszcze jedną tzw. edukację obywatelską. Przedstawił dwie uwagi: odnośnie tego, że jeśli program współpracy został przyjęty przez Radę to dodatkowe zadania było wpisane, a patrzymy na ogłoszony konkurs i tego zadania piątego nie ma. Apeluje, aby w 4

5 następnym roku poszerzyć o to zadanie, oraz dodatkowo wyasygnować środki na Promocję. Odnośnie samej promocji padła propozycja, aby Gmina przeszła na stronę promowania swojej wizji rozwoju organizacji pozarządowych. Dotychczas wygląda to w ten sposób, że same stowarzyszenia pukają do urzędu przedstawiają swoje propozycje odnoszące się do programów i wówczas Gmina pod dane stowarzyszenie otwiera konkursy. W niektórych miastach jest prowadzona polityka długofalowa. Na początku kadencji Gmina sobie wyznacza, że w przeciągu 4-5 lat zostanie sukcesywnie zwiększona kwota na promocję. Uważa, że jest to dobry pomysł, przy planowaniu budżetu na następny rok będzie można to rozważyć. Do pytań ustosunkował się Kierownik Referatu Promocji pan Rodryk Szamlewski, który m.in. wyjaśnił, że 2 tyś zł na wypoczynek dzieci i młodzieży wynika z zapotrzebowania organizacji. U nas jest najwięcej klubów sportowych i na nie przeznaczamy najwięcej pieniędzy. Jeśli będzie taka wola to możemy zmienić proporcje, więcej przeznaczyć na wypoczynek. Radnemu Arkadiuszowi Szczepańskiemu odpowiedział, że zadanie edukacja społeczna zostało wprowadzone do budżetu. Nastąpiło to po złożeniu budżetu, w związku z tym zadanie to jest realizowane bez przeznaczonych środków. Wprowadzenie środków może odbyć się przy planowaniu budżetu na następny rok. Odnośnie polityki długofalowej, jest to związane z koniecznością zwiększenia puli środków na stowarzyszenie. Czy jest taka możliwość zostanie to sprawdzone pod względem formalno-prawnym. Radna Halina Mnichowska przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej, zwróciła się z pytaniem, czy sołtysi składający wniosek na plac zabaw chodzi o Polichno i Wieszki muszą sami inicjować wnioski? Uważa, że Referat Promocji powinien wychodzić naprzeciw sołectwom. Powinni na bieżąco być informowani o konkursach, w których mogą brać udział, a nie sami się dopytywać. Poinformowała, że w czerwcu odbędzie się kwartalne spotkanie sołtysów, Radna zaprosiła Kierownika Pana Rodryka Szamlewskiego na to spotkanie, aby przedstawił sołtysom z jakiego konkursu mogą skorzystać a szczególnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Radny Jan Światłowski zauważył, że w informacji nie mówi się o stowarzyszeniach, które działają prężnie i pozyskują środki. Jedno z tych stowarzyszeń pozyskało środki około 13 mln zł. Ustosunkował się do odpowiedzi na interpelacje dot. zakresu obowiązków pracowników Promocji. Jest jeden punkt kuriozalny; opracowywanie i kierowanie do środków masowego przekazu uzupełnień, sprostowań itd. W odpowiedzi pominięto współpracę z organizacjami pozarządowymi. Kierownik Promocji Pan Rodryk Szamlewski - odpowiedział że jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. Stowarzyszenie to pozyskało środki w ramach których Gmina złożyła 2 wnioski pałac w Potulicach, plac zabaw w Polichnie. 5

6 Radny Arkadiusz Szczepański jest świadomy, że nie można w programie ani w uchwale wskazywać kwot, które mają być zwiększane sukcesywnie w poszczególnych latach. Nie jest to możliwe ze względu na obwarowania prawne, ale można się zastanowić, czy nie można określić wzrostu procentowego. Głównym celem działalności promocyjnej powinno być rzeczywiste cedowanie zadań przez samorząd na organizacje pozarządowe w tych sferach gdzie Gmina nie może sama działać. Radny Tomasz Bzdawka powiedział o problemach jakie ogarniają te stowarzyszenia. Problem polega na tym, że pieniądze są zwracane dopiero po jakimś czasie. Poddał pod rozwagę temat jak zabezpieczyć pieniądze dla stowarzyszeń, które zostaną zwrócone. Małe stowarzyszenia nie mają możliwości finansowych na to żeby wyłożyć np. 25 tyś zł. na różne działania inwestycyjne. Prosi, aby nad tym się zastanowić w jaki sposób zabezpieczyć pieniądze dla stowarzyszeń, które później wrócą do Gminy. Radny Jan Grabarski odniósł się do kwoty 2 tyś zł na stowarzyszenia wypoczynek dzieci i młodzieży. Wypoczynek jest robiony przez szkoły, samorządy i organizacje, które nie są stowarzyszeniami. Jeżeli byśmy założyli większą kwotę to nikt by nie mógł z tej kwoty skorzystać. Większość pieniędzy na wypoczynek pochodzi z profilaktyki. Ad. 6 Przygotowanie do akcji letniej dla dzieci i młodzieży. Informacja stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. Informacja była przedstawiana na komisjach, Przewodniczący zwrócił się czy są pytania do tematu. Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak zwrócił uwagę, że większość szkół przeprowadza akcję letnią w m-cu czerwcu w roku szkolnym. Organizują wycieczki szkolne i podciągają je pod wypoczynek letni. Jeżeli sprawdzimy ile dzieci pojedzie na wypoczynek letni to będzie mniej. Szkoły praktycznie w wakacje nic nie robią. Najlepiej wypadają samorządy mieszkańców, sołectwa, domy kultury, które organizują letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Radna Jolanta Tadych zwróciła się z prośbą do Komisji Przeciwdziałania Alkoholowego, aby przedsięwzięcia organizowane w czerwcu były inaczej rozliczane niż akcja lato. Podkreśliła, że Samorządy organizują akcję letnią. Myśli, że w przyszłym roku będzie inaczej. Radny Jan Grabarski stwierdził, że co roku otrzymujemy sprawozdanie po akcji letniej, czyli po wakacjach. Jest ono szczegółowe i wystarczające. Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska - obecna informacja jest za wcześniej po wakacjach będzie informacja szczegółowa. Szkoły w okresie wakacyjnym są zamknięte i trudno im zorganizować wypoczynek. Karta Nauczyciela nie obliguje szkoły do organizowania wypoczynku letniego. 6

7 Przewodniczący RM stwierdził, niech szkoły nie piszą, że jest to akcja lato. Tego typu akcje powinny być przeprowadzane od do Pani dyr. Jaranowska powiedziała, że zwróci dyr. Szkoły uwagę w tej kwestii. W dalszej części Radni dyskutowali na temat wydatkowania pieniędzy z profilaktyki na wypoczynek letni. Poruszano problem, że nie ma informacji, ile dzieci z rodzin patologicznych bierze w udział w wypoczynku letnim. Radna Aleksandra Konieczna zaapelowała do dyrektorów szkół, aby bardziej się przykładali przygotowując informacje, aby nie pisali tak lakonicznie. Ad. 7 Informacja o stanie inwestycji na terenie gminy Nakło n. Not. Informacja stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu. Informacja była przedstawiana na komisjach, Przewodniczący zwrócił się czy są pytania do tematu. Radny Jan Marciniak odnośnie informacji, nawiązał do tematu budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ulic Piaskowa i Wzgórze Wodociągowe. Z informacji wynika, że na realizację zadania wydatkowano około 80 tyś zł. Kanalizacja jest bardzo potrzebna. Zaapelował, aby do tego tematu podejść rzetelnie. Czy istnieje zagrożenie odnośnie tej inwestycji? Radny Szymon Karolczak zwrócił się z pytaniem, ile będzie kosztowało przeprojektowanie sal gimnastycznych? Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji pan Lech Barcz, który odpowiedział, że zadanie to będzie kosztowało rzędu tyś na jedną salę. Radny Tomasz Bzdawka wyraził zaniepokojenie, odnośnie budowy drugiego boiska sportowego Orlik. Okazuje się, że są opóźnienia i budowa może być prowadzona w roku szkolnym. Z odpowiedzi na interpelację wynikało, że w m-cu wrześniu, a tutaj wynika, że budowa może potrwać do listopada. Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji pan Lech Barcz, który odpowiedział, że nie ma bezpośredniego zagrożenia. Cała procedura może przesunąć się o 1 miesiąc. Jeśli budowa będzie prowadzona w roku szkolnym, to teren budowy będzie odpowiednio zabezpieczony. Wypowiedź uzupełnił Z-ca Burmistrza, który powiedział, że na chwilę obecną mamy 2 tygodnie opóźnienia. Najważniejszą rzeczą jest procedura przetargowa. Jeżeli uda się do końca przyszłego miesiąca zakończyć postępowanie przetargowe to są duże szanse, że do końca sierpnia podstawowe prace będą wykonane. Z-ca Burmistrza odpowiedział radnemu Janowi Marciniakowi, jest jeszcze dużo zagrożeń, jeśli chodzi o brak kanalizacji sanitarnej, czy deszczowej, mamy na uwadze ulicę Kilińskiego. W tej kadencji w ostatnich latach przystąpiliśmy do realizacji inwestycji w tym zakresie m.in. regulacja odwodnienia i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Tuwima, kontynuacja kanalizacji w ulicy Długiej, 7

8 kanalizacja sanitarna w ulicy Polnej. Działania podejmujemy, tylko chwilowo jest wstrzymana do momentu ustalenia końcowych wartości budowy obejścia Nakła. Ad. 8 a W pkt tym przystąpiono do omawiania kolejnych uchwał. Naczelnik Wydz. Finansowego Pani Alina Wegner przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło n. Not. na rok Następnie odczytała wniosek o przesunięcie kwoty 96 tyś zł z zadania Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce II etap. Radny Jan Marciniak wyraził niezadowolenie, że ponownie wprowadza się zmianę przed sesją. Z-ca Burmistrza Pan Andrzej Krupiński, wyjaśnił że w wyniku przetargu powstały pewne oszczędności gdyż wykonawca wykona zadanie za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano. Oszczędności te przeznaczamy; 50 tyś zł na zadanie Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie, kwotę 46 tyś zł na zadanie Modernizacja istniejącego budynku oświatowego w Olszewce. Poinformował na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone. Wiceprzewodniczący RM pan Roman Swiątek zwrócił się z pytaniem dot. zwiększenia kwoty 20 tyś zł na wypłatę odszkodowań, w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego. Chciałby poznać okoliczności tej sprawy bez podania danych osobowych. Zapytał jaka była kwota podnoszona przez powoda w tym postępowaniu? Czy jest to ugoda, czy wyrok? Ile jest spraw podobnych które toczą się w Sądzie? Jaka jest polityka Burmistrza w sprawach podobnych? Z-ca Burmistrza powiedział, że problem ten jest od kilku lat, w budżecie zabezpieczamy środki na ten cel. Środki te nie są wystarczające, często dochodzą nowe sprawy. Staramy się sprawy załatwiać polubownie. W wyniku negocjacji została ustalona kwota 17 tyś zł. Odszkodowanie będzie wypłacone za 3 lata wstecz do m-ca kwietnia, natomiast za miesiące bieżące i następne wnioskodawca odstępuje o odszkodowanie pod warunkiem, że do miesiąca września Gmina zabezpieczy lokal socjalny. Wiceprzewodniczący RM pan Roman Swiątek zwrócił się z pytaniem, ile jest wyroków egzekucyjnych? W kwestii tej poprosił o odpowiedź pisemną. Radny Jan Marciniak prosił, aby takich zmian nie wprowadzać przed sesją, nie jest to pierwszy przypadek. Radny Jan Światłowski podziela stanowisko poprzednika, te 50 tyś z mogło poczekać do następnej sesji. Z-ca Burmistrz uzasadnił dlaczego przesunięcia pojawiły się na dzisiejszej sesji. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. / Z sesji zwolniła się radna Halina Mnichowska. 8

9 Uchwała stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/800/2010. Ad. 8 b Nczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pan Jarosław Derus przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Burmistrza Mi G Nakło n. Not. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych tj. jednogłośnie./ na sali nie było radnego Pana Krzysztofa Ksobiaka./ Uchwała stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/801/2010. Ad. 8 c Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pan Jarosław Derus przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Nakle n. Not. przy ul. Gimnazjalnej. Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak zwrócił się z pytaniem, na mapce jest zaznaczona kolorem zielonym działka, która chcemy zbyć. Działka ta należy do Gminy. Na jakiej zasadzie właściciel posesji 20/12 się tam wybudował? Radny Rafał Mróz na komisji się dowiedzieliśmy, że nie było umowy dzierżawy. Działka nr 2012/1 jest to droga, którą uczęszczają dziesiątki samochodów właściciele sklepów. Co będzie dalej jeżeli ta uchwała nie zostanie podjęta?. Jakie będzie dalsze postępowanie, czy będzie zakaz wjazdu wszelkich pojazdów. Radny Hieronim Kołaczek uważa, że nie należy robić trudności przy sprzedaży. Są tam miejsca pracy, natomiast fakt jest taki, że za ten okres do dnia dzisiejszego należy zapłacić. Kwestie te wyjaśnił Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami pan Jarosław Derus. Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy 4 głosach wstrzymujących. Uchwała stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu i został zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/802/

10 Ad. 8 e Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny Powiatowi Nakielskiemu nieruchomości położonej w Gródku Krajeńskim. Na sesję przybył Starosta Nakielski pan Tomasz Miłowski, który zabrał głos w tej kwestii. Zdajemy sobie sprawę, że ośrodek w Gródku Krajeńskim jest w fatalnym stanie. Z pełną odpowiedzialnością jako samorządowcy chcemy przyjrzeć się możliwościom reaktywowania tego ośrodka. Jest to kawałek historii Nakła. Jest to ośrodek położony nad pięknym jeziorem Stryjewskim. Chcemy przekazać ten ośrodek nakielskiej Żegludze w celu stworzenia całorocznej bazy szkolenioworekreacyjnej- wypoczynkowej. Spróbujemy wspólnie przy współudziale kilka samorządów jak: województwa Wielkopolskiego, województwa Kujawsko- Pomorskiego, samorząd powiatowy pilski i nakielski napisać taki projekt aby uzyskać środki zewnętrzne. Będzie on służyć wszystkim przede wszystkim młodzieży. Jest po wstępnych rozmowach z żeglarzami, którzy są bardzo zainteresowani tym ośrodkiem oraz prowadził rozmowy z dyrekcją Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej i to może być wspaniały atut w poszukiwaniu uczniów do tej szkoły. Poinformował, że wczoraj Zarząd Powiatu podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury przetargowej na budowę przystani wodnej, dnia 14 czerwca nastąpi otwarcie ofert. Radny Bolesław Kalisz zapis w projekcie uchwały jest taki, że przekazujemy w formie darowizny dla Powiatu Nakielskiego nieruchomości położone w Gródku Krajeńskim. Pozbywamy się naszego wspólnego majątku, zapytuje się jaka jest wartość tego majątku. Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska odpowiedziała, zlecenie wyceny majątku będzie po tej sesji kiedy zostanie podjęta uchwała. Wstępnie wie, że będzie to kwota około 600 tyś zł. na 350 tyś zł będzie wyceniony grunt ponad 200 tyś budowle. Radny Bolesław Ksobiak wyraził, że jest zadowolony z tego, że pojawił się projekt uchwały na sesji. Od kilku miesięcy rozmawiamy na temat Gródka Kraj., wiemy dobrze, że Gminy nie stać aby inwestować tam pieniądze. Życzył, aby Starostwu Powiatowemu udało się zagospodarować ośrodek. Jest to rok wyborczy nie ma pewności, że obecny Starosta nadal będzie pełnił funkcję w następnej kadencji, może być tak, że obiekt powróci do nas. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy 1 głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/803/

11 Ad. 8 f Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle n. Not. oraz granic ich obwodów. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/804/2010 Ad. 8 g Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Nakło n. Not. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/805/2010. Ad. 8 h Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 w Nakle n.not. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/806/2010. Ad. 8 i Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 w Nakle n.not. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/807/

12 Ad. 8 j Kierownik Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych Pan Rodryk Szamlewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nakło n. Not. do konkursu o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/808/2010 Ad. 9 Odpowiedzi na interpelacje udzielił Z-ca Burmistrza pan Andrzej Krupiński. Radna Halina Mnichowska otrzyma odpowiedź na piśmie. Odnośnie hydrantów zostaną wystosowane odpowiednie pisma do KPWiK sp. z o.o. w Nakle n. Not i KPWiK sp. z o.o. w Szubinie w sprawie dokonania przeglądów hydrantów na terenie miasta i gminy. Radnemu Tadeuszowi Matczukowi Z-ca Burmistrza odpowiedział, że zostanie zamontowana balustrada przy schodach i naprawiony krzyż na cmentarzu w Potulicach. Radnemu Hieronimowi Kołaczkowi - odnośnie chodnika we wsi Karnówko Starosta Powiatu Nakielskiego informował, że jest planowana modernizacja nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Karnówko-Suchary i m.in. w zakresie tego zadania ma być wykonany chodnik. Odnośnie Karnowa, część chodnika została wykonana przy współudziale samorządu powiatowego. Zadanie to będzie kontynuowane tylko należy doprecyzować szczególy. Radnej Jolancie Tadych właścicielem posesji przy ul. Bydgoska 53 jest osoba fizyczna, wystąpimy do Powiatowego Inspektora Nadzoru w tej sprawie. Przewodniczącemu RM pan Andrzejowi Jedynakowi - Burmistrz określił jakie słupy i jaka ilość ma być przeznaczona na plakaty wyborcze. Kwestie tą wspólnie z Burmistrzem można przeanalizować. Radnej Halinie Mnichowskiej - dnia 18 maja wystąpiliśmy do RSP Kazin, otrzymaliśmy odpowiedź, że zapraszają do negocjacji odnośnie ustalenia ceny przedmiotowej działki, która ma być przeznaczona na plac zabaw. Ad. 10 Radny Bolesław Kalisz - odnośnie sprawozdania Burmistrza M i G zwrócił się z pytaniem dot. kwoty przeznaczonej na adaptację siedziby NADM sp. z o.o. Koszt jest to kwota 740 tyś zł z czego 427 tyś zł stanowi wkład spółki. W związku 12

13 z tym zapytuje kwota 327 zł została przeznaczona z jakich źródeł?, w budżecie nie było zabezpieczonej tej kwoty. Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza MiG, środki zostały zabezpieczone w poprzednim budżecie. Remont rozpoczął się już w roku Należy rozdzielić trzy części- są dwa lokale, jednym właścicielem jest spółka NADM a drugi lokal, którego właścicielem jest Gmina. Jest trzeci element, części wspólne jak klatka schodowa, ciąg komunikacyjny, elewacja. Zostały zabezpieczone środki przez ZOOiR na adaptację swojej części. Radny Tomasz Bzdawka - odnośnie sprawozdania dot. str. 12 mówiącej o pozyskaniu środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest zaniepokojony, tym że większość szkół nie potrzebuje tych środków. Szkoła Podstawowa Nr 4 alokacji miała na 125 tyś zł a wniosek złożyła na 55 tyś zł. Czy nie są potrzebne zajęcia specjalistyczne. Szkoła Podstawowa Nr 3 nie przystąpiła w ogóle do projektu. Jaka jest przyczyn, że te szkoły nie mają takiej potrzeby pozyskania środków. W ramach projektu są to dofinansowane zajęcia dodatkowe, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Zapytuje kto w Gminie jest koordynatorem tego projektu? Czy zostały złożone wnioski do innych szkół? Odpowiedzi udzielił Kierownik Promocji Pan Rodryk Szamlewski, koordynatorem projektu jest Urząd Miasta i Gminy Referat Promocji jest też zdziwiony taką sytuacją. Pytanie to należałoby skierować do dyrektorów szkół. Radny Tomasz Bzdawka zapytuje dlaczego taka sytuacja zaistniała prosi o wyjaśnienie tego. Przewodniczący RM przychylił się do wniosku przedmówcy i prosi aby to wyjaśniono na piśmie. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że wystąpimy do dyrektorów szkół o wyjaśnienie w tej kwestii. Radny Jan Światłowski powrócił do tematu poruszanego przez radnego Bolesława Kalisza. Mieszkańcy kiedy się dowiedzieli o kosztach modernizacji siedziby NADM byli zaniepokojeni, czy to nie odbije się na podwyższeniu czynszu. On uspakajał, że absolutnie nie. Udział własny spółki te 427 tyś zł rozumie, że to są środki własne spółki. Czy spółka ma jeszcze inne dochody, które by mogła przeznaczyć na modernizacje siedziby. Pogratulował, że Burmistrz i pracownicy biorą udział w szkoleniu dot. obiegu poczty elektronicznej. Z-ca Burmistrza pan Andrzej Krupiński odpowiedział, środki które spółka NADM wyasygnowała na remont to na pewno są to dochody z działalności. Spółka dokonała zbycia działek przy ul. Sądowej. Pierwotnie rozważano adaptację budynku przy ul. Sądowej na siedzibę NADM. Jednakże odstąpiono od realizacji tego zadania. Jakie były wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Sądowej na chwilę obecną nie odpowie. Radny Jan Światłowski zwrócił się z pytaniem, czy wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Sądowej starczyły na adaptacje siedziby NADM sp. z o.o. przy ul. B. Krzywoustego?. 13

14 Radna Jolanta Tadych poinformowała, że do grona osób, które promują naszą Gminę dołączył młody uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 Paskal Gus, który zdobył drugie miejsce w mistrzostwach świata Tańca Sportowego. Nie jest to jedyne jego osiągnięcie. Radny Jan Grabarski - poinformował, że 8 maja br. odbył się III Ogólnopolski Turniej Pracowników Samorządowych i Radnych. On reprezentował Burmistrza na tym turnieju. Startowało 8 drużyn: Urząd Marszałkowski z Torunia, Urząd Miejski z Bydgoszczy, Urząd MiG z Mroczy, Urząd Miasta Szwarzęc, Urząd Gminy Sadki, Starostwo Powiatowe. My ten turniej wygraliśmy i zajęliśmy I miejsce. Podziękował Panu Szymonowi Karolczakowi za sponsorowanie tej imprezy. Ad. 11 Wystąpił pan Zdzisław Walczykowski Prezes Klubu Sportowego Sparta od 1987r. Przedstawił problem związany z brakiem pomieszczenia do odbywania treningów tenisa stołowego. Szeroko omówił swoją działalność i związane z tym problemy. Ad. 12 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak zamknął obrady L sesji RM. Protokołowała: Józefa Jankowiak Przewodniczący obrad: Andrzej Jedynak 14

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad.

Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad. PROTOKÓŁ Nr XXIII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 29 maja 2008 r. odbytej w sali Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle n.not. w godz. 10.00 do 15.20 Obradom przewodniczył : Protokołowała:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył : Swiątek Roman Wiceprzewodniczący RM

Obradom przewodniczył : Swiątek Roman Wiceprzewodniczący RM PROTOKÓŁ Nr XLII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 24 września 2009 r. odbytej w świetlicy wiejskiej w Karnowie w godz. 10.00 do 13.00 Obradom przewodniczył : Protokołowała: Swiątek Roman

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Ad.2. Ad.3. 9. Odpowiedzi na zapytania. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zakończenie sesji.

Ad.2. Ad.3. 9. Odpowiedzi na zapytania. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zakończenie sesji. Protokół nr XXIV/12 z XXIV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 sierpnia 2012 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 obrad Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013r. w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Rozpoczęcie : godz. 15 00 Zakończenie: godz. 15 40 Otwarcia posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r.

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się 25 lutego 2014 r. o godz. 13 00 w Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 27/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 27/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 9 czerwca 2011 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/07. z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach w dniu 28 grudnia 2006 r.

Protokół Nr IV/07. z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach w dniu 28 grudnia 2006 r. Protokół Nr IV/07 z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach w dniu 28 grudnia 2006 r. Otwarcia IV sesji V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się w Miejskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r.

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. LI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 11 marca 2014roku w Domu Sołeckim w Parlinie. W sesji brali udział radni, sołtysi oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r.

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Dz.18.0020.1.28.2012 Podsumowanie: XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 09.03.2013 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecne

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXX sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 W sesji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00 PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00, a zakończyło się o godz.10.00

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r.

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Protokół z xxx Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Sesja odbyła się w Sali Urzędu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni Radni Andrzej Szymański

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad uzupełniony o w/w wnioski Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 13 głosami za.

Porządek obrad uzupełniony o w/w wnioski Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 13 głosami za. P R O T O K Ó Ł Nr XLIII/06 z XLIII sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk odbytej dnia 2.06.2006 r. w godz. 13 00 18 35 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk Sesję otworzyła przewodnicząca Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 37/2013 z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 12.12. 2013r.

Protokół nr 37/2013 z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 12.12. 2013r. 0002..2013 Protokół nr 37/2013 z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 12.12. 2013r. Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 16,00 Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo