PROTOKÓŁ Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 27 maja 2010 r. odbytej w Nakielskim Ośrodku Kultury w godz do 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 27 maja 2010 r. odbytej w Nakielskim Ośrodku Kultury w godz. 10.00 do 14."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 27 maja 2010 r. odbytej w Nakielskim Ośrodku Kultury w godz do Obradom przewodniczył : Andrzej Jedynak Przewodniczący Rady Miejskiej Protokołowała: Józefa Jankowiak Otwarcia obrad L sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak, który przywitał radnych, władze miasta, przewodniczących samorządów mieszkańców, sołtysów oraz zaproszonych gości i wszystkie osoby uczestniczące w sesji. W sesji udział wzięło 21 radnych, czyli 100% wymaganego quorum do podejmowania uchwał. Przewodniczący RM poinformował, że na sesji dzisiaj jest nieobecny Burmistrz Pan Zenon Grzegorek i Skarbnik Mi G pan Andrzej Kowalski ponieważ wyjechali na podpisanie umowy dot. pozyskania środków na budowę sali gimnastycznej do Przysieka. Przewodniczący RM zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad. W imieniu Burmistrza wystąpił Z-ca Burmistrza pan Andrzej Krupiński, który zwrócił się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad pkt. 8 b tj. projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Uzasadnił tym, że najbliższy miesiąc chcemy przeznaczyć na dokładne doprecyzowanie zadań inwestycyjnych, na które ma być zaciągnięty kredyt. Jeszcze dokładnie nie jest znana wartość końcowa inwestycji, dodatkowo w m-cu maju wpływa kredyt na budowę sal gimnastycznych i basenu. Radny Jan Marciniak z jednej strony możemy się cieszyć, że nie ma konieczności brania kredytu. Wyraził niezadowolenie, że w ciągu dwóch dni zmienia się decyzje, w uchwale budżetowej mamy dodatkowe przesunięcia przedłożone pięć minut przed sesją. Zwrócił uwagę, aby w przyszłości tego nie było. 1

2 Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie. - kto z radnych jest za tym, aby z porządku obrad zdjąć pkt. 8 b. Za zdjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych wstrzymującym. przy 1 głosie W dalszej części Przewodniczący RM poddał pod głosowanie cały porządek obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych tj. jednogłośnie. Porządek obrad 1. Otwarcie obrad - stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami. 4. Składanie przez radnych wniosków i interpelacji. 5. Ocena współpracy Gminy Nakło n. Not. z organizacjami pozarządowymi plany, kierunki działania. 6. Przygotowanie do akcji letniej dla dzieci i młodzieży. 7. Informacja o stanie inwestycji na terenie gminy Nakło n. Not. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło n. Not. na rok 2010, b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n. Not., c) przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Nakle n. Not przy ul. Gimnazjalnej, d) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny Powiatowi Nakielskiemu nieruchomości położonej w Gródku Krajeńskim, e) zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle n. Not. oraz granic ich obwodów, f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Nakło n. Not. g) zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 w Nakle n. Not., h) zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 w Nakle n. Not. i) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nakło n. Not. do konkursu o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

3 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. 10. Zapytania i oświadczenia radnych. 11. Wolne wnioski i zapytania. 12. Zakończenie obrad. Ad. 2 Protokół z sesji RM z dnia 29 kwietnia 2010 r. został przyjęty 21 głosami za tj. jednogłośnie. Ad. 3 Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami. Sprawozdanie stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu. Przewodniczący RM zwrócił się z pytaniem, czy Z-ca Burmistrza ma czytać sprawozdanie, czy nie. Jeżeli nie, to ewentualne pytania dot. sprawozdania będzie można składać w pkt. 10. W/wym propozycje poddał pod głosowanie. Za takim rozwiązaniem głosowało 21 radnych. Ad. 4 Do Biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja, na sesji interpelacje złożyli: Radna Halina Mnichowska powróciła do interpelacji z poprzedniej sesji w sprawie zalewania pól we wsi Chrząstowo. Odpowiedź, którą otrzymała nie usatysfakcjonowała ją. Odpowiedź jest lakoniczna i nie dot. problemu, który poruszyła. Po konsultacji z mieszkańcami i sołtysem wynika, że rów odpływowy wody jest zasypany i należy go udrożnić. Mieszkańcy mówią, że rów ten zawsze był udrażniany przez Gminę. Bardzo prosi Burmistrza o załatwienie tej sprawy. Prosi o odpowiedź na piśmie Drugą interpelację złożyła w sprawie hydrantów na terenie gminy. Zwróciła się z prośbą, aby wszystkie hydranty na terenie całej gminy zostały sprawdzone oraz czy zostały podjęte jakieś działania w tym kierunku? Radny Jan Światłowski poinformował, że otrzymał odpowiedź na interpelacje z poprzedniej sesji. Powróci do niej na następnej sesji jak będzie Burmistrz MiG. Radny Tadeusz Matczuk złożył interpelację w sprawie cmentarza w Potulicach. Ma być robiona renowacja cmentarza przy tej okazji, prosił o wymianę jednego krzyża i zamontowanie balustrady przy schodach. 3

4 Następnie podziękował za spotkanie z Prezesem KPWiK sp. z o.o. Panem Badurą. Została wyłączona pompa i okazało się, że jest pozytywny efekt. Radny Hieronim Kołaczek w zeszłym roku miał być robiony chodnik w Karnowie i Karnówku. Tak się stało, że został zrobiony chodnik w Sucharach. Zapytuje, co dalej z chodnikiem w Karnowie? Starostwo Powiatowe obiecało, że da kostkę. Radna Jolanta Tadych poruszyła temat dot. estetyki Rynku. Zapytuje, czy jest możliwość aby Urząd Miasta i Gminy wystosował pismo do właściciela posesji przy ul. Bydgoska 53, aby otynkował budynek. Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak poruszył temat związany z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeniem i plakatów wyborczych. Zostały wyznaczone 4 słupy w mieście do wywieszania plakatów. Zapytuje, co z pozostałymi słupami, dlaczego nie wyznaczono słupów na terenach wiejskich?. Radna Halina Mnichowska zwróciła się z pytaniem, czy Urząd MiG wystosował pismo do RSP Kazin w sprawie wykupu działki z przeznaczeniem na plac zabaw dla miejscowości Kazin. Jeżeli tak, to kiedy? Ad. 5 Ocena współpracy Gminy Nakło z organizacjami pozarządowymi plany, kierunki działania. Informacja stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu. Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do tematu. Radna Aleksandra Konieczna - zwróciła się z pytaniem odnośnie organizowania konkursów, są 4 kategorie jak; sport, kultura, wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Chciałaby się dowiedzieć jakie były kryteria podziału, gdyż są ogromne dysproporcje 2 tyś zł na wypoczynek dla dzieci to jest za mało, stwierdziła Radna. Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak stwierdził, że dla niego ta informacja jest lakoniczna, jedna karteczka. Referat Promocji nie napracował się przy tym. Brakuje nazwy organizacji. Tematem informacji były plany, kierunki działania, czego nie ma w ogóle w informacji. Nie jest ona wystarczająca. Radny Arkadiusz Szczepański powiedział, że na komisji były wnioski, tylko nie zostały zapisane. Przypomniał o kwestii dot. ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych. W listopadzie ub.r. składał poprawkę do ogłoszonego konkursu i sugerował, aby powiększyć te 4 kategorie o jeszcze jedną tzw. edukację obywatelską. Przedstawił dwie uwagi: odnośnie tego, że jeśli program współpracy został przyjęty przez Radę to dodatkowe zadania było wpisane, a patrzymy na ogłoszony konkurs i tego zadania piątego nie ma. Apeluje, aby w 4

5 następnym roku poszerzyć o to zadanie, oraz dodatkowo wyasygnować środki na Promocję. Odnośnie samej promocji padła propozycja, aby Gmina przeszła na stronę promowania swojej wizji rozwoju organizacji pozarządowych. Dotychczas wygląda to w ten sposób, że same stowarzyszenia pukają do urzędu przedstawiają swoje propozycje odnoszące się do programów i wówczas Gmina pod dane stowarzyszenie otwiera konkursy. W niektórych miastach jest prowadzona polityka długofalowa. Na początku kadencji Gmina sobie wyznacza, że w przeciągu 4-5 lat zostanie sukcesywnie zwiększona kwota na promocję. Uważa, że jest to dobry pomysł, przy planowaniu budżetu na następny rok będzie można to rozważyć. Do pytań ustosunkował się Kierownik Referatu Promocji pan Rodryk Szamlewski, który m.in. wyjaśnił, że 2 tyś zł na wypoczynek dzieci i młodzieży wynika z zapotrzebowania organizacji. U nas jest najwięcej klubów sportowych i na nie przeznaczamy najwięcej pieniędzy. Jeśli będzie taka wola to możemy zmienić proporcje, więcej przeznaczyć na wypoczynek. Radnemu Arkadiuszowi Szczepańskiemu odpowiedział, że zadanie edukacja społeczna zostało wprowadzone do budżetu. Nastąpiło to po złożeniu budżetu, w związku z tym zadanie to jest realizowane bez przeznaczonych środków. Wprowadzenie środków może odbyć się przy planowaniu budżetu na następny rok. Odnośnie polityki długofalowej, jest to związane z koniecznością zwiększenia puli środków na stowarzyszenie. Czy jest taka możliwość zostanie to sprawdzone pod względem formalno-prawnym. Radna Halina Mnichowska przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej, zwróciła się z pytaniem, czy sołtysi składający wniosek na plac zabaw chodzi o Polichno i Wieszki muszą sami inicjować wnioski? Uważa, że Referat Promocji powinien wychodzić naprzeciw sołectwom. Powinni na bieżąco być informowani o konkursach, w których mogą brać udział, a nie sami się dopytywać. Poinformowała, że w czerwcu odbędzie się kwartalne spotkanie sołtysów, Radna zaprosiła Kierownika Pana Rodryka Szamlewskiego na to spotkanie, aby przedstawił sołtysom z jakiego konkursu mogą skorzystać a szczególnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Radny Jan Światłowski zauważył, że w informacji nie mówi się o stowarzyszeniach, które działają prężnie i pozyskują środki. Jedno z tych stowarzyszeń pozyskało środki około 13 mln zł. Ustosunkował się do odpowiedzi na interpelacje dot. zakresu obowiązków pracowników Promocji. Jest jeden punkt kuriozalny; opracowywanie i kierowanie do środków masowego przekazu uzupełnień, sprostowań itd. W odpowiedzi pominięto współpracę z organizacjami pozarządowymi. Kierownik Promocji Pan Rodryk Szamlewski - odpowiedział że jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. Stowarzyszenie to pozyskało środki w ramach których Gmina złożyła 2 wnioski pałac w Potulicach, plac zabaw w Polichnie. 5

6 Radny Arkadiusz Szczepański jest świadomy, że nie można w programie ani w uchwale wskazywać kwot, które mają być zwiększane sukcesywnie w poszczególnych latach. Nie jest to możliwe ze względu na obwarowania prawne, ale można się zastanowić, czy nie można określić wzrostu procentowego. Głównym celem działalności promocyjnej powinno być rzeczywiste cedowanie zadań przez samorząd na organizacje pozarządowe w tych sferach gdzie Gmina nie może sama działać. Radny Tomasz Bzdawka powiedział o problemach jakie ogarniają te stowarzyszenia. Problem polega na tym, że pieniądze są zwracane dopiero po jakimś czasie. Poddał pod rozwagę temat jak zabezpieczyć pieniądze dla stowarzyszeń, które zostaną zwrócone. Małe stowarzyszenia nie mają możliwości finansowych na to żeby wyłożyć np. 25 tyś zł. na różne działania inwestycyjne. Prosi, aby nad tym się zastanowić w jaki sposób zabezpieczyć pieniądze dla stowarzyszeń, które później wrócą do Gminy. Radny Jan Grabarski odniósł się do kwoty 2 tyś zł na stowarzyszenia wypoczynek dzieci i młodzieży. Wypoczynek jest robiony przez szkoły, samorządy i organizacje, które nie są stowarzyszeniami. Jeżeli byśmy założyli większą kwotę to nikt by nie mógł z tej kwoty skorzystać. Większość pieniędzy na wypoczynek pochodzi z profilaktyki. Ad. 6 Przygotowanie do akcji letniej dla dzieci i młodzieży. Informacja stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. Informacja była przedstawiana na komisjach, Przewodniczący zwrócił się czy są pytania do tematu. Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak zwrócił uwagę, że większość szkół przeprowadza akcję letnią w m-cu czerwcu w roku szkolnym. Organizują wycieczki szkolne i podciągają je pod wypoczynek letni. Jeżeli sprawdzimy ile dzieci pojedzie na wypoczynek letni to będzie mniej. Szkoły praktycznie w wakacje nic nie robią. Najlepiej wypadają samorządy mieszkańców, sołectwa, domy kultury, które organizują letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Radna Jolanta Tadych zwróciła się z prośbą do Komisji Przeciwdziałania Alkoholowego, aby przedsięwzięcia organizowane w czerwcu były inaczej rozliczane niż akcja lato. Podkreśliła, że Samorządy organizują akcję letnią. Myśli, że w przyszłym roku będzie inaczej. Radny Jan Grabarski stwierdził, że co roku otrzymujemy sprawozdanie po akcji letniej, czyli po wakacjach. Jest ono szczegółowe i wystarczające. Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska - obecna informacja jest za wcześniej po wakacjach będzie informacja szczegółowa. Szkoły w okresie wakacyjnym są zamknięte i trudno im zorganizować wypoczynek. Karta Nauczyciela nie obliguje szkoły do organizowania wypoczynku letniego. 6

7 Przewodniczący RM stwierdził, niech szkoły nie piszą, że jest to akcja lato. Tego typu akcje powinny być przeprowadzane od do Pani dyr. Jaranowska powiedziała, że zwróci dyr. Szkoły uwagę w tej kwestii. W dalszej części Radni dyskutowali na temat wydatkowania pieniędzy z profilaktyki na wypoczynek letni. Poruszano problem, że nie ma informacji, ile dzieci z rodzin patologicznych bierze w udział w wypoczynku letnim. Radna Aleksandra Konieczna zaapelowała do dyrektorów szkół, aby bardziej się przykładali przygotowując informacje, aby nie pisali tak lakonicznie. Ad. 7 Informacja o stanie inwestycji na terenie gminy Nakło n. Not. Informacja stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu. Informacja była przedstawiana na komisjach, Przewodniczący zwrócił się czy są pytania do tematu. Radny Jan Marciniak odnośnie informacji, nawiązał do tematu budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ulic Piaskowa i Wzgórze Wodociągowe. Z informacji wynika, że na realizację zadania wydatkowano około 80 tyś zł. Kanalizacja jest bardzo potrzebna. Zaapelował, aby do tego tematu podejść rzetelnie. Czy istnieje zagrożenie odnośnie tej inwestycji? Radny Szymon Karolczak zwrócił się z pytaniem, ile będzie kosztowało przeprojektowanie sal gimnastycznych? Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji pan Lech Barcz, który odpowiedział, że zadanie to będzie kosztowało rzędu tyś na jedną salę. Radny Tomasz Bzdawka wyraził zaniepokojenie, odnośnie budowy drugiego boiska sportowego Orlik. Okazuje się, że są opóźnienia i budowa może być prowadzona w roku szkolnym. Z odpowiedzi na interpelację wynikało, że w m-cu wrześniu, a tutaj wynika, że budowa może potrwać do listopada. Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji pan Lech Barcz, który odpowiedział, że nie ma bezpośredniego zagrożenia. Cała procedura może przesunąć się o 1 miesiąc. Jeśli budowa będzie prowadzona w roku szkolnym, to teren budowy będzie odpowiednio zabezpieczony. Wypowiedź uzupełnił Z-ca Burmistrza, który powiedział, że na chwilę obecną mamy 2 tygodnie opóźnienia. Najważniejszą rzeczą jest procedura przetargowa. Jeżeli uda się do końca przyszłego miesiąca zakończyć postępowanie przetargowe to są duże szanse, że do końca sierpnia podstawowe prace będą wykonane. Z-ca Burmistrza odpowiedział radnemu Janowi Marciniakowi, jest jeszcze dużo zagrożeń, jeśli chodzi o brak kanalizacji sanitarnej, czy deszczowej, mamy na uwadze ulicę Kilińskiego. W tej kadencji w ostatnich latach przystąpiliśmy do realizacji inwestycji w tym zakresie m.in. regulacja odwodnienia i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Tuwima, kontynuacja kanalizacji w ulicy Długiej, 7

8 kanalizacja sanitarna w ulicy Polnej. Działania podejmujemy, tylko chwilowo jest wstrzymana do momentu ustalenia końcowych wartości budowy obejścia Nakła. Ad. 8 a W pkt tym przystąpiono do omawiania kolejnych uchwał. Naczelnik Wydz. Finansowego Pani Alina Wegner przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło n. Not. na rok Następnie odczytała wniosek o przesunięcie kwoty 96 tyś zł z zadania Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce II etap. Radny Jan Marciniak wyraził niezadowolenie, że ponownie wprowadza się zmianę przed sesją. Z-ca Burmistrza Pan Andrzej Krupiński, wyjaśnił że w wyniku przetargu powstały pewne oszczędności gdyż wykonawca wykona zadanie za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano. Oszczędności te przeznaczamy; 50 tyś zł na zadanie Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie, kwotę 46 tyś zł na zadanie Modernizacja istniejącego budynku oświatowego w Olszewce. Poinformował na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone. Wiceprzewodniczący RM pan Roman Swiątek zwrócił się z pytaniem dot. zwiększenia kwoty 20 tyś zł na wypłatę odszkodowań, w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego. Chciałby poznać okoliczności tej sprawy bez podania danych osobowych. Zapytał jaka była kwota podnoszona przez powoda w tym postępowaniu? Czy jest to ugoda, czy wyrok? Ile jest spraw podobnych które toczą się w Sądzie? Jaka jest polityka Burmistrza w sprawach podobnych? Z-ca Burmistrza powiedział, że problem ten jest od kilku lat, w budżecie zabezpieczamy środki na ten cel. Środki te nie są wystarczające, często dochodzą nowe sprawy. Staramy się sprawy załatwiać polubownie. W wyniku negocjacji została ustalona kwota 17 tyś zł. Odszkodowanie będzie wypłacone za 3 lata wstecz do m-ca kwietnia, natomiast za miesiące bieżące i następne wnioskodawca odstępuje o odszkodowanie pod warunkiem, że do miesiąca września Gmina zabezpieczy lokal socjalny. Wiceprzewodniczący RM pan Roman Swiątek zwrócił się z pytaniem, ile jest wyroków egzekucyjnych? W kwestii tej poprosił o odpowiedź pisemną. Radny Jan Marciniak prosił, aby takich zmian nie wprowadzać przed sesją, nie jest to pierwszy przypadek. Radny Jan Światłowski podziela stanowisko poprzednika, te 50 tyś z mogło poczekać do następnej sesji. Z-ca Burmistrz uzasadnił dlaczego przesunięcia pojawiły się na dzisiejszej sesji. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. / Z sesji zwolniła się radna Halina Mnichowska. 8

9 Uchwała stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/800/2010. Ad. 8 b Nczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pan Jarosław Derus przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Burmistrza Mi G Nakło n. Not. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych tj. jednogłośnie./ na sali nie było radnego Pana Krzysztofa Ksobiaka./ Uchwała stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/801/2010. Ad. 8 c Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pan Jarosław Derus przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Nakle n. Not. przy ul. Gimnazjalnej. Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak zwrócił się z pytaniem, na mapce jest zaznaczona kolorem zielonym działka, która chcemy zbyć. Działka ta należy do Gminy. Na jakiej zasadzie właściciel posesji 20/12 się tam wybudował? Radny Rafał Mróz na komisji się dowiedzieliśmy, że nie było umowy dzierżawy. Działka nr 2012/1 jest to droga, którą uczęszczają dziesiątki samochodów właściciele sklepów. Co będzie dalej jeżeli ta uchwała nie zostanie podjęta?. Jakie będzie dalsze postępowanie, czy będzie zakaz wjazdu wszelkich pojazdów. Radny Hieronim Kołaczek uważa, że nie należy robić trudności przy sprzedaży. Są tam miejsca pracy, natomiast fakt jest taki, że za ten okres do dnia dzisiejszego należy zapłacić. Kwestie te wyjaśnił Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami pan Jarosław Derus. Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy 4 głosach wstrzymujących. Uchwała stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu i został zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/802/

10 Ad. 8 e Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny Powiatowi Nakielskiemu nieruchomości położonej w Gródku Krajeńskim. Na sesję przybył Starosta Nakielski pan Tomasz Miłowski, który zabrał głos w tej kwestii. Zdajemy sobie sprawę, że ośrodek w Gródku Krajeńskim jest w fatalnym stanie. Z pełną odpowiedzialnością jako samorządowcy chcemy przyjrzeć się możliwościom reaktywowania tego ośrodka. Jest to kawałek historii Nakła. Jest to ośrodek położony nad pięknym jeziorem Stryjewskim. Chcemy przekazać ten ośrodek nakielskiej Żegludze w celu stworzenia całorocznej bazy szkolenioworekreacyjnej- wypoczynkowej. Spróbujemy wspólnie przy współudziale kilka samorządów jak: województwa Wielkopolskiego, województwa Kujawsko- Pomorskiego, samorząd powiatowy pilski i nakielski napisać taki projekt aby uzyskać środki zewnętrzne. Będzie on służyć wszystkim przede wszystkim młodzieży. Jest po wstępnych rozmowach z żeglarzami, którzy są bardzo zainteresowani tym ośrodkiem oraz prowadził rozmowy z dyrekcją Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej i to może być wspaniały atut w poszukiwaniu uczniów do tej szkoły. Poinformował, że wczoraj Zarząd Powiatu podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury przetargowej na budowę przystani wodnej, dnia 14 czerwca nastąpi otwarcie ofert. Radny Bolesław Kalisz zapis w projekcie uchwały jest taki, że przekazujemy w formie darowizny dla Powiatu Nakielskiego nieruchomości położone w Gródku Krajeńskim. Pozbywamy się naszego wspólnego majątku, zapytuje się jaka jest wartość tego majątku. Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska odpowiedziała, zlecenie wyceny majątku będzie po tej sesji kiedy zostanie podjęta uchwała. Wstępnie wie, że będzie to kwota około 600 tyś zł. na 350 tyś zł będzie wyceniony grunt ponad 200 tyś budowle. Radny Bolesław Ksobiak wyraził, że jest zadowolony z tego, że pojawił się projekt uchwały na sesji. Od kilku miesięcy rozmawiamy na temat Gródka Kraj., wiemy dobrze, że Gminy nie stać aby inwestować tam pieniądze. Życzył, aby Starostwu Powiatowemu udało się zagospodarować ośrodek. Jest to rok wyborczy nie ma pewności, że obecny Starosta nadal będzie pełnił funkcję w następnej kadencji, może być tak, że obiekt powróci do nas. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy 1 głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/803/

11 Ad. 8 f Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle n. Not. oraz granic ich obwodów. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/804/2010 Ad. 8 g Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Nakło n. Not. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/805/2010. Ad. 8 h Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 w Nakle n.not. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/806/2010. Ad. 8 i Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 w Nakle n.not. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/807/

12 Ad. 8 j Kierownik Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych Pan Rodryk Szamlewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nakło n. Not. do konkursu o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/808/2010 Ad. 9 Odpowiedzi na interpelacje udzielił Z-ca Burmistrza pan Andrzej Krupiński. Radna Halina Mnichowska otrzyma odpowiedź na piśmie. Odnośnie hydrantów zostaną wystosowane odpowiednie pisma do KPWiK sp. z o.o. w Nakle n. Not i KPWiK sp. z o.o. w Szubinie w sprawie dokonania przeglądów hydrantów na terenie miasta i gminy. Radnemu Tadeuszowi Matczukowi Z-ca Burmistrza odpowiedział, że zostanie zamontowana balustrada przy schodach i naprawiony krzyż na cmentarzu w Potulicach. Radnemu Hieronimowi Kołaczkowi - odnośnie chodnika we wsi Karnówko Starosta Powiatu Nakielskiego informował, że jest planowana modernizacja nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Karnówko-Suchary i m.in. w zakresie tego zadania ma być wykonany chodnik. Odnośnie Karnowa, część chodnika została wykonana przy współudziale samorządu powiatowego. Zadanie to będzie kontynuowane tylko należy doprecyzować szczególy. Radnej Jolancie Tadych właścicielem posesji przy ul. Bydgoska 53 jest osoba fizyczna, wystąpimy do Powiatowego Inspektora Nadzoru w tej sprawie. Przewodniczącemu RM pan Andrzejowi Jedynakowi - Burmistrz określił jakie słupy i jaka ilość ma być przeznaczona na plakaty wyborcze. Kwestie tą wspólnie z Burmistrzem można przeanalizować. Radnej Halinie Mnichowskiej - dnia 18 maja wystąpiliśmy do RSP Kazin, otrzymaliśmy odpowiedź, że zapraszają do negocjacji odnośnie ustalenia ceny przedmiotowej działki, która ma być przeznaczona na plac zabaw. Ad. 10 Radny Bolesław Kalisz - odnośnie sprawozdania Burmistrza M i G zwrócił się z pytaniem dot. kwoty przeznaczonej na adaptację siedziby NADM sp. z o.o. Koszt jest to kwota 740 tyś zł z czego 427 tyś zł stanowi wkład spółki. W związku 12

13 z tym zapytuje kwota 327 zł została przeznaczona z jakich źródeł?, w budżecie nie było zabezpieczonej tej kwoty. Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza MiG, środki zostały zabezpieczone w poprzednim budżecie. Remont rozpoczął się już w roku Należy rozdzielić trzy części- są dwa lokale, jednym właścicielem jest spółka NADM a drugi lokal, którego właścicielem jest Gmina. Jest trzeci element, części wspólne jak klatka schodowa, ciąg komunikacyjny, elewacja. Zostały zabezpieczone środki przez ZOOiR na adaptację swojej części. Radny Tomasz Bzdawka - odnośnie sprawozdania dot. str. 12 mówiącej o pozyskaniu środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest zaniepokojony, tym że większość szkół nie potrzebuje tych środków. Szkoła Podstawowa Nr 4 alokacji miała na 125 tyś zł a wniosek złożyła na 55 tyś zł. Czy nie są potrzebne zajęcia specjalistyczne. Szkoła Podstawowa Nr 3 nie przystąpiła w ogóle do projektu. Jaka jest przyczyn, że te szkoły nie mają takiej potrzeby pozyskania środków. W ramach projektu są to dofinansowane zajęcia dodatkowe, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Zapytuje kto w Gminie jest koordynatorem tego projektu? Czy zostały złożone wnioski do innych szkół? Odpowiedzi udzielił Kierownik Promocji Pan Rodryk Szamlewski, koordynatorem projektu jest Urząd Miasta i Gminy Referat Promocji jest też zdziwiony taką sytuacją. Pytanie to należałoby skierować do dyrektorów szkół. Radny Tomasz Bzdawka zapytuje dlaczego taka sytuacja zaistniała prosi o wyjaśnienie tego. Przewodniczący RM przychylił się do wniosku przedmówcy i prosi aby to wyjaśniono na piśmie. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że wystąpimy do dyrektorów szkół o wyjaśnienie w tej kwestii. Radny Jan Światłowski powrócił do tematu poruszanego przez radnego Bolesława Kalisza. Mieszkańcy kiedy się dowiedzieli o kosztach modernizacji siedziby NADM byli zaniepokojeni, czy to nie odbije się na podwyższeniu czynszu. On uspakajał, że absolutnie nie. Udział własny spółki te 427 tyś zł rozumie, że to są środki własne spółki. Czy spółka ma jeszcze inne dochody, które by mogła przeznaczyć na modernizacje siedziby. Pogratulował, że Burmistrz i pracownicy biorą udział w szkoleniu dot. obiegu poczty elektronicznej. Z-ca Burmistrza pan Andrzej Krupiński odpowiedział, środki które spółka NADM wyasygnowała na remont to na pewno są to dochody z działalności. Spółka dokonała zbycia działek przy ul. Sądowej. Pierwotnie rozważano adaptację budynku przy ul. Sądowej na siedzibę NADM. Jednakże odstąpiono od realizacji tego zadania. Jakie były wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Sądowej na chwilę obecną nie odpowie. Radny Jan Światłowski zwrócił się z pytaniem, czy wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Sądowej starczyły na adaptacje siedziby NADM sp. z o.o. przy ul. B. Krzywoustego?. 13

14 Radna Jolanta Tadych poinformowała, że do grona osób, które promują naszą Gminę dołączył młody uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 Paskal Gus, który zdobył drugie miejsce w mistrzostwach świata Tańca Sportowego. Nie jest to jedyne jego osiągnięcie. Radny Jan Grabarski - poinformował, że 8 maja br. odbył się III Ogólnopolski Turniej Pracowników Samorządowych i Radnych. On reprezentował Burmistrza na tym turnieju. Startowało 8 drużyn: Urząd Marszałkowski z Torunia, Urząd Miejski z Bydgoszczy, Urząd MiG z Mroczy, Urząd Miasta Szwarzęc, Urząd Gminy Sadki, Starostwo Powiatowe. My ten turniej wygraliśmy i zajęliśmy I miejsce. Podziękował Panu Szymonowi Karolczakowi za sponsorowanie tej imprezy. Ad. 11 Wystąpił pan Zdzisław Walczykowski Prezes Klubu Sportowego Sparta od 1987r. Przedstawił problem związany z brakiem pomieszczenia do odbywania treningów tenisa stołowego. Szeroko omówił swoją działalność i związane z tym problemy. Ad. 12 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak zamknął obrady L sesji RM. Protokołowała: Józefa Jankowiak Przewodniczący obrad: Andrzej Jedynak 14

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad.

Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad. PROTOKÓŁ Nr XXIII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 29 maja 2008 r. odbytej w sali Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle n.not. w godz. 10.00 do 15.20 Obradom przewodniczył : Protokołowała:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 25 czerwca 2009 r. odbytej w Nakielskim Ośrodku Kultury w godz do 14.

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 25 czerwca 2009 r. odbytej w Nakielskim Ośrodku Kultury w godz do 14. PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 25 czerwca 2009 r. odbytej w Nakielskim Ośrodku Kultury w godz. 10.00 do 14.00 Obradom przewodniczył : Protokołowała: Andrzej Jedynak

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył : Swiątek Roman Wiceprzewodniczący RM

Obradom przewodniczył : Swiątek Roman Wiceprzewodniczący RM PROTOKÓŁ Nr XLII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 24 września 2009 r. odbytej w świetlicy wiejskiej w Karnowie w godz. 10.00 do 13.00 Obradom przewodniczył : Protokołowała: Swiątek Roman

Bardziej szczegółowo

RM /10 PROTOKÓŁ Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim odbytej w dn. 25 maja 2010 roku.

RM /10 PROTOKÓŁ Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim odbytej w dn. 25 maja 2010 roku. RM 0052-5-34/10 PROTOKÓŁ Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim odbytej w dn. 25 maja 2010 roku. Ad. 1-5 otwarcia XXXIV sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim dokonał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul.

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Na wstępie Przewodniczący powitał wszystkich zebranych gości. Przed

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta. Protokół Nr XIX z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz.14.30., a zakończyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz Protokół nr XV/11 z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 obrad Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013r. w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Rozpoczęcie : godz. 15 00 Zakończenie: godz. 15 40 Otwarcia posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. 1 PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. LIV sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo