PROTOKÓŁ Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 27 maja 2010 r. odbytej w Nakielskim Ośrodku Kultury w godz do 14.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 27 maja 2010 r. odbytej w Nakielskim Ośrodku Kultury w godz. 10.00 do 14."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 27 maja 2010 r. odbytej w Nakielskim Ośrodku Kultury w godz do Obradom przewodniczył : Andrzej Jedynak Przewodniczący Rady Miejskiej Protokołowała: Józefa Jankowiak Otwarcia obrad L sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak, który przywitał radnych, władze miasta, przewodniczących samorządów mieszkańców, sołtysów oraz zaproszonych gości i wszystkie osoby uczestniczące w sesji. W sesji udział wzięło 21 radnych, czyli 100% wymaganego quorum do podejmowania uchwał. Przewodniczący RM poinformował, że na sesji dzisiaj jest nieobecny Burmistrz Pan Zenon Grzegorek i Skarbnik Mi G pan Andrzej Kowalski ponieważ wyjechali na podpisanie umowy dot. pozyskania środków na budowę sali gimnastycznej do Przysieka. Przewodniczący RM zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad. W imieniu Burmistrza wystąpił Z-ca Burmistrza pan Andrzej Krupiński, który zwrócił się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad pkt. 8 b tj. projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Uzasadnił tym, że najbliższy miesiąc chcemy przeznaczyć na dokładne doprecyzowanie zadań inwestycyjnych, na które ma być zaciągnięty kredyt. Jeszcze dokładnie nie jest znana wartość końcowa inwestycji, dodatkowo w m-cu maju wpływa kredyt na budowę sal gimnastycznych i basenu. Radny Jan Marciniak z jednej strony możemy się cieszyć, że nie ma konieczności brania kredytu. Wyraził niezadowolenie, że w ciągu dwóch dni zmienia się decyzje, w uchwale budżetowej mamy dodatkowe przesunięcia przedłożone pięć minut przed sesją. Zwrócił uwagę, aby w przyszłości tego nie było. 1

2 Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie. - kto z radnych jest za tym, aby z porządku obrad zdjąć pkt. 8 b. Za zdjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych wstrzymującym. przy 1 głosie W dalszej części Przewodniczący RM poddał pod głosowanie cały porządek obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych tj. jednogłośnie. Porządek obrad 1. Otwarcie obrad - stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami. 4. Składanie przez radnych wniosków i interpelacji. 5. Ocena współpracy Gminy Nakło n. Not. z organizacjami pozarządowymi plany, kierunki działania. 6. Przygotowanie do akcji letniej dla dzieci i młodzieży. 7. Informacja o stanie inwestycji na terenie gminy Nakło n. Not. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło n. Not. na rok 2010, b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n. Not., c) przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Nakle n. Not przy ul. Gimnazjalnej, d) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny Powiatowi Nakielskiemu nieruchomości położonej w Gródku Krajeńskim, e) zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle n. Not. oraz granic ich obwodów, f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Nakło n. Not. g) zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 w Nakle n. Not., h) zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 w Nakle n. Not. i) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nakło n. Not. do konkursu o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

3 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. 10. Zapytania i oświadczenia radnych. 11. Wolne wnioski i zapytania. 12. Zakończenie obrad. Ad. 2 Protokół z sesji RM z dnia 29 kwietnia 2010 r. został przyjęty 21 głosami za tj. jednogłośnie. Ad. 3 Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami. Sprawozdanie stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu. Przewodniczący RM zwrócił się z pytaniem, czy Z-ca Burmistrza ma czytać sprawozdanie, czy nie. Jeżeli nie, to ewentualne pytania dot. sprawozdania będzie można składać w pkt. 10. W/wym propozycje poddał pod głosowanie. Za takim rozwiązaniem głosowało 21 radnych. Ad. 4 Do Biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja, na sesji interpelacje złożyli: Radna Halina Mnichowska powróciła do interpelacji z poprzedniej sesji w sprawie zalewania pól we wsi Chrząstowo. Odpowiedź, którą otrzymała nie usatysfakcjonowała ją. Odpowiedź jest lakoniczna i nie dot. problemu, który poruszyła. Po konsultacji z mieszkańcami i sołtysem wynika, że rów odpływowy wody jest zasypany i należy go udrożnić. Mieszkańcy mówią, że rów ten zawsze był udrażniany przez Gminę. Bardzo prosi Burmistrza o załatwienie tej sprawy. Prosi o odpowiedź na piśmie Drugą interpelację złożyła w sprawie hydrantów na terenie gminy. Zwróciła się z prośbą, aby wszystkie hydranty na terenie całej gminy zostały sprawdzone oraz czy zostały podjęte jakieś działania w tym kierunku? Radny Jan Światłowski poinformował, że otrzymał odpowiedź na interpelacje z poprzedniej sesji. Powróci do niej na następnej sesji jak będzie Burmistrz MiG. Radny Tadeusz Matczuk złożył interpelację w sprawie cmentarza w Potulicach. Ma być robiona renowacja cmentarza przy tej okazji, prosił o wymianę jednego krzyża i zamontowanie balustrady przy schodach. 3

4 Następnie podziękował za spotkanie z Prezesem KPWiK sp. z o.o. Panem Badurą. Została wyłączona pompa i okazało się, że jest pozytywny efekt. Radny Hieronim Kołaczek w zeszłym roku miał być robiony chodnik w Karnowie i Karnówku. Tak się stało, że został zrobiony chodnik w Sucharach. Zapytuje, co dalej z chodnikiem w Karnowie? Starostwo Powiatowe obiecało, że da kostkę. Radna Jolanta Tadych poruszyła temat dot. estetyki Rynku. Zapytuje, czy jest możliwość aby Urząd Miasta i Gminy wystosował pismo do właściciela posesji przy ul. Bydgoska 53, aby otynkował budynek. Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak poruszył temat związany z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeniem i plakatów wyborczych. Zostały wyznaczone 4 słupy w mieście do wywieszania plakatów. Zapytuje, co z pozostałymi słupami, dlaczego nie wyznaczono słupów na terenach wiejskich?. Radna Halina Mnichowska zwróciła się z pytaniem, czy Urząd MiG wystosował pismo do RSP Kazin w sprawie wykupu działki z przeznaczeniem na plac zabaw dla miejscowości Kazin. Jeżeli tak, to kiedy? Ad. 5 Ocena współpracy Gminy Nakło z organizacjami pozarządowymi plany, kierunki działania. Informacja stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu. Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do tematu. Radna Aleksandra Konieczna - zwróciła się z pytaniem odnośnie organizowania konkursów, są 4 kategorie jak; sport, kultura, wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Chciałaby się dowiedzieć jakie były kryteria podziału, gdyż są ogromne dysproporcje 2 tyś zł na wypoczynek dla dzieci to jest za mało, stwierdziła Radna. Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak stwierdził, że dla niego ta informacja jest lakoniczna, jedna karteczka. Referat Promocji nie napracował się przy tym. Brakuje nazwy organizacji. Tematem informacji były plany, kierunki działania, czego nie ma w ogóle w informacji. Nie jest ona wystarczająca. Radny Arkadiusz Szczepański powiedział, że na komisji były wnioski, tylko nie zostały zapisane. Przypomniał o kwestii dot. ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych. W listopadzie ub.r. składał poprawkę do ogłoszonego konkursu i sugerował, aby powiększyć te 4 kategorie o jeszcze jedną tzw. edukację obywatelską. Przedstawił dwie uwagi: odnośnie tego, że jeśli program współpracy został przyjęty przez Radę to dodatkowe zadania było wpisane, a patrzymy na ogłoszony konkurs i tego zadania piątego nie ma. Apeluje, aby w 4

5 następnym roku poszerzyć o to zadanie, oraz dodatkowo wyasygnować środki na Promocję. Odnośnie samej promocji padła propozycja, aby Gmina przeszła na stronę promowania swojej wizji rozwoju organizacji pozarządowych. Dotychczas wygląda to w ten sposób, że same stowarzyszenia pukają do urzędu przedstawiają swoje propozycje odnoszące się do programów i wówczas Gmina pod dane stowarzyszenie otwiera konkursy. W niektórych miastach jest prowadzona polityka długofalowa. Na początku kadencji Gmina sobie wyznacza, że w przeciągu 4-5 lat zostanie sukcesywnie zwiększona kwota na promocję. Uważa, że jest to dobry pomysł, przy planowaniu budżetu na następny rok będzie można to rozważyć. Do pytań ustosunkował się Kierownik Referatu Promocji pan Rodryk Szamlewski, który m.in. wyjaśnił, że 2 tyś zł na wypoczynek dzieci i młodzieży wynika z zapotrzebowania organizacji. U nas jest najwięcej klubów sportowych i na nie przeznaczamy najwięcej pieniędzy. Jeśli będzie taka wola to możemy zmienić proporcje, więcej przeznaczyć na wypoczynek. Radnemu Arkadiuszowi Szczepańskiemu odpowiedział, że zadanie edukacja społeczna zostało wprowadzone do budżetu. Nastąpiło to po złożeniu budżetu, w związku z tym zadanie to jest realizowane bez przeznaczonych środków. Wprowadzenie środków może odbyć się przy planowaniu budżetu na następny rok. Odnośnie polityki długofalowej, jest to związane z koniecznością zwiększenia puli środków na stowarzyszenie. Czy jest taka możliwość zostanie to sprawdzone pod względem formalno-prawnym. Radna Halina Mnichowska przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej, zwróciła się z pytaniem, czy sołtysi składający wniosek na plac zabaw chodzi o Polichno i Wieszki muszą sami inicjować wnioski? Uważa, że Referat Promocji powinien wychodzić naprzeciw sołectwom. Powinni na bieżąco być informowani o konkursach, w których mogą brać udział, a nie sami się dopytywać. Poinformowała, że w czerwcu odbędzie się kwartalne spotkanie sołtysów, Radna zaprosiła Kierownika Pana Rodryka Szamlewskiego na to spotkanie, aby przedstawił sołtysom z jakiego konkursu mogą skorzystać a szczególnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Radny Jan Światłowski zauważył, że w informacji nie mówi się o stowarzyszeniach, które działają prężnie i pozyskują środki. Jedno z tych stowarzyszeń pozyskało środki około 13 mln zł. Ustosunkował się do odpowiedzi na interpelacje dot. zakresu obowiązków pracowników Promocji. Jest jeden punkt kuriozalny; opracowywanie i kierowanie do środków masowego przekazu uzupełnień, sprostowań itd. W odpowiedzi pominięto współpracę z organizacjami pozarządowymi. Kierownik Promocji Pan Rodryk Szamlewski - odpowiedział że jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. Stowarzyszenie to pozyskało środki w ramach których Gmina złożyła 2 wnioski pałac w Potulicach, plac zabaw w Polichnie. 5

6 Radny Arkadiusz Szczepański jest świadomy, że nie można w programie ani w uchwale wskazywać kwot, które mają być zwiększane sukcesywnie w poszczególnych latach. Nie jest to możliwe ze względu na obwarowania prawne, ale można się zastanowić, czy nie można określić wzrostu procentowego. Głównym celem działalności promocyjnej powinno być rzeczywiste cedowanie zadań przez samorząd na organizacje pozarządowe w tych sferach gdzie Gmina nie może sama działać. Radny Tomasz Bzdawka powiedział o problemach jakie ogarniają te stowarzyszenia. Problem polega na tym, że pieniądze są zwracane dopiero po jakimś czasie. Poddał pod rozwagę temat jak zabezpieczyć pieniądze dla stowarzyszeń, które zostaną zwrócone. Małe stowarzyszenia nie mają możliwości finansowych na to żeby wyłożyć np. 25 tyś zł. na różne działania inwestycyjne. Prosi, aby nad tym się zastanowić w jaki sposób zabezpieczyć pieniądze dla stowarzyszeń, które później wrócą do Gminy. Radny Jan Grabarski odniósł się do kwoty 2 tyś zł na stowarzyszenia wypoczynek dzieci i młodzieży. Wypoczynek jest robiony przez szkoły, samorządy i organizacje, które nie są stowarzyszeniami. Jeżeli byśmy założyli większą kwotę to nikt by nie mógł z tej kwoty skorzystać. Większość pieniędzy na wypoczynek pochodzi z profilaktyki. Ad. 6 Przygotowanie do akcji letniej dla dzieci i młodzieży. Informacja stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. Informacja była przedstawiana na komisjach, Przewodniczący zwrócił się czy są pytania do tematu. Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak zwrócił uwagę, że większość szkół przeprowadza akcję letnią w m-cu czerwcu w roku szkolnym. Organizują wycieczki szkolne i podciągają je pod wypoczynek letni. Jeżeli sprawdzimy ile dzieci pojedzie na wypoczynek letni to będzie mniej. Szkoły praktycznie w wakacje nic nie robią. Najlepiej wypadają samorządy mieszkańców, sołectwa, domy kultury, które organizują letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Radna Jolanta Tadych zwróciła się z prośbą do Komisji Przeciwdziałania Alkoholowego, aby przedsięwzięcia organizowane w czerwcu były inaczej rozliczane niż akcja lato. Podkreśliła, że Samorządy organizują akcję letnią. Myśli, że w przyszłym roku będzie inaczej. Radny Jan Grabarski stwierdził, że co roku otrzymujemy sprawozdanie po akcji letniej, czyli po wakacjach. Jest ono szczegółowe i wystarczające. Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska - obecna informacja jest za wcześniej po wakacjach będzie informacja szczegółowa. Szkoły w okresie wakacyjnym są zamknięte i trudno im zorganizować wypoczynek. Karta Nauczyciela nie obliguje szkoły do organizowania wypoczynku letniego. 6

7 Przewodniczący RM stwierdził, niech szkoły nie piszą, że jest to akcja lato. Tego typu akcje powinny być przeprowadzane od do Pani dyr. Jaranowska powiedziała, że zwróci dyr. Szkoły uwagę w tej kwestii. W dalszej części Radni dyskutowali na temat wydatkowania pieniędzy z profilaktyki na wypoczynek letni. Poruszano problem, że nie ma informacji, ile dzieci z rodzin patologicznych bierze w udział w wypoczynku letnim. Radna Aleksandra Konieczna zaapelowała do dyrektorów szkół, aby bardziej się przykładali przygotowując informacje, aby nie pisali tak lakonicznie. Ad. 7 Informacja o stanie inwestycji na terenie gminy Nakło n. Not. Informacja stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu. Informacja była przedstawiana na komisjach, Przewodniczący zwrócił się czy są pytania do tematu. Radny Jan Marciniak odnośnie informacji, nawiązał do tematu budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ulic Piaskowa i Wzgórze Wodociągowe. Z informacji wynika, że na realizację zadania wydatkowano około 80 tyś zł. Kanalizacja jest bardzo potrzebna. Zaapelował, aby do tego tematu podejść rzetelnie. Czy istnieje zagrożenie odnośnie tej inwestycji? Radny Szymon Karolczak zwrócił się z pytaniem, ile będzie kosztowało przeprojektowanie sal gimnastycznych? Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji pan Lech Barcz, który odpowiedział, że zadanie to będzie kosztowało rzędu tyś na jedną salę. Radny Tomasz Bzdawka wyraził zaniepokojenie, odnośnie budowy drugiego boiska sportowego Orlik. Okazuje się, że są opóźnienia i budowa może być prowadzona w roku szkolnym. Z odpowiedzi na interpelację wynikało, że w m-cu wrześniu, a tutaj wynika, że budowa może potrwać do listopada. Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji pan Lech Barcz, który odpowiedział, że nie ma bezpośredniego zagrożenia. Cała procedura może przesunąć się o 1 miesiąc. Jeśli budowa będzie prowadzona w roku szkolnym, to teren budowy będzie odpowiednio zabezpieczony. Wypowiedź uzupełnił Z-ca Burmistrza, który powiedział, że na chwilę obecną mamy 2 tygodnie opóźnienia. Najważniejszą rzeczą jest procedura przetargowa. Jeżeli uda się do końca przyszłego miesiąca zakończyć postępowanie przetargowe to są duże szanse, że do końca sierpnia podstawowe prace będą wykonane. Z-ca Burmistrza odpowiedział radnemu Janowi Marciniakowi, jest jeszcze dużo zagrożeń, jeśli chodzi o brak kanalizacji sanitarnej, czy deszczowej, mamy na uwadze ulicę Kilińskiego. W tej kadencji w ostatnich latach przystąpiliśmy do realizacji inwestycji w tym zakresie m.in. regulacja odwodnienia i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Tuwima, kontynuacja kanalizacji w ulicy Długiej, 7

8 kanalizacja sanitarna w ulicy Polnej. Działania podejmujemy, tylko chwilowo jest wstrzymana do momentu ustalenia końcowych wartości budowy obejścia Nakła. Ad. 8 a W pkt tym przystąpiono do omawiania kolejnych uchwał. Naczelnik Wydz. Finansowego Pani Alina Wegner przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło n. Not. na rok Następnie odczytała wniosek o przesunięcie kwoty 96 tyś zł z zadania Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce II etap. Radny Jan Marciniak wyraził niezadowolenie, że ponownie wprowadza się zmianę przed sesją. Z-ca Burmistrza Pan Andrzej Krupiński, wyjaśnił że w wyniku przetargu powstały pewne oszczędności gdyż wykonawca wykona zadanie za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano. Oszczędności te przeznaczamy; 50 tyś zł na zadanie Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie, kwotę 46 tyś zł na zadanie Modernizacja istniejącego budynku oświatowego w Olszewce. Poinformował na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone. Wiceprzewodniczący RM pan Roman Swiątek zwrócił się z pytaniem dot. zwiększenia kwoty 20 tyś zł na wypłatę odszkodowań, w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego. Chciałby poznać okoliczności tej sprawy bez podania danych osobowych. Zapytał jaka była kwota podnoszona przez powoda w tym postępowaniu? Czy jest to ugoda, czy wyrok? Ile jest spraw podobnych które toczą się w Sądzie? Jaka jest polityka Burmistrza w sprawach podobnych? Z-ca Burmistrza powiedział, że problem ten jest od kilku lat, w budżecie zabezpieczamy środki na ten cel. Środki te nie są wystarczające, często dochodzą nowe sprawy. Staramy się sprawy załatwiać polubownie. W wyniku negocjacji została ustalona kwota 17 tyś zł. Odszkodowanie będzie wypłacone za 3 lata wstecz do m-ca kwietnia, natomiast za miesiące bieżące i następne wnioskodawca odstępuje o odszkodowanie pod warunkiem, że do miesiąca września Gmina zabezpieczy lokal socjalny. Wiceprzewodniczący RM pan Roman Swiątek zwrócił się z pytaniem, ile jest wyroków egzekucyjnych? W kwestii tej poprosił o odpowiedź pisemną. Radny Jan Marciniak prosił, aby takich zmian nie wprowadzać przed sesją, nie jest to pierwszy przypadek. Radny Jan Światłowski podziela stanowisko poprzednika, te 50 tyś z mogło poczekać do następnej sesji. Z-ca Burmistrz uzasadnił dlaczego przesunięcia pojawiły się na dzisiejszej sesji. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. / Z sesji zwolniła się radna Halina Mnichowska. 8

9 Uchwała stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/800/2010. Ad. 8 b Nczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pan Jarosław Derus przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Burmistrza Mi G Nakło n. Not. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych tj. jednogłośnie./ na sali nie było radnego Pana Krzysztofa Ksobiaka./ Uchwała stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/801/2010. Ad. 8 c Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pan Jarosław Derus przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Nakle n. Not. przy ul. Gimnazjalnej. Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak zwrócił się z pytaniem, na mapce jest zaznaczona kolorem zielonym działka, która chcemy zbyć. Działka ta należy do Gminy. Na jakiej zasadzie właściciel posesji 20/12 się tam wybudował? Radny Rafał Mróz na komisji się dowiedzieliśmy, że nie było umowy dzierżawy. Działka nr 2012/1 jest to droga, którą uczęszczają dziesiątki samochodów właściciele sklepów. Co będzie dalej jeżeli ta uchwała nie zostanie podjęta?. Jakie będzie dalsze postępowanie, czy będzie zakaz wjazdu wszelkich pojazdów. Radny Hieronim Kołaczek uważa, że nie należy robić trudności przy sprzedaży. Są tam miejsca pracy, natomiast fakt jest taki, że za ten okres do dnia dzisiejszego należy zapłacić. Kwestie te wyjaśnił Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami pan Jarosław Derus. Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy 4 głosach wstrzymujących. Uchwała stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu i został zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/802/

10 Ad. 8 e Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny Powiatowi Nakielskiemu nieruchomości położonej w Gródku Krajeńskim. Na sesję przybył Starosta Nakielski pan Tomasz Miłowski, który zabrał głos w tej kwestii. Zdajemy sobie sprawę, że ośrodek w Gródku Krajeńskim jest w fatalnym stanie. Z pełną odpowiedzialnością jako samorządowcy chcemy przyjrzeć się możliwościom reaktywowania tego ośrodka. Jest to kawałek historii Nakła. Jest to ośrodek położony nad pięknym jeziorem Stryjewskim. Chcemy przekazać ten ośrodek nakielskiej Żegludze w celu stworzenia całorocznej bazy szkolenioworekreacyjnej- wypoczynkowej. Spróbujemy wspólnie przy współudziale kilka samorządów jak: województwa Wielkopolskiego, województwa Kujawsko- Pomorskiego, samorząd powiatowy pilski i nakielski napisać taki projekt aby uzyskać środki zewnętrzne. Będzie on służyć wszystkim przede wszystkim młodzieży. Jest po wstępnych rozmowach z żeglarzami, którzy są bardzo zainteresowani tym ośrodkiem oraz prowadził rozmowy z dyrekcją Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej i to może być wspaniały atut w poszukiwaniu uczniów do tej szkoły. Poinformował, że wczoraj Zarząd Powiatu podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury przetargowej na budowę przystani wodnej, dnia 14 czerwca nastąpi otwarcie ofert. Radny Bolesław Kalisz zapis w projekcie uchwały jest taki, że przekazujemy w formie darowizny dla Powiatu Nakielskiego nieruchomości położone w Gródku Krajeńskim. Pozbywamy się naszego wspólnego majątku, zapytuje się jaka jest wartość tego majątku. Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska odpowiedziała, zlecenie wyceny majątku będzie po tej sesji kiedy zostanie podjęta uchwała. Wstępnie wie, że będzie to kwota około 600 tyś zł. na 350 tyś zł będzie wyceniony grunt ponad 200 tyś budowle. Radny Bolesław Ksobiak wyraził, że jest zadowolony z tego, że pojawił się projekt uchwały na sesji. Od kilku miesięcy rozmawiamy na temat Gródka Kraj., wiemy dobrze, że Gminy nie stać aby inwestować tam pieniądze. Życzył, aby Starostwu Powiatowemu udało się zagospodarować ośrodek. Jest to rok wyborczy nie ma pewności, że obecny Starosta nadal będzie pełnił funkcję w następnej kadencji, może być tak, że obiekt powróci do nas. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy 1 głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/803/

11 Ad. 8 f Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle n. Not. oraz granic ich obwodów. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/804/2010 Ad. 8 g Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Nakło n. Not. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/805/2010. Ad. 8 h Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 w Nakle n.not. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/806/2010. Ad. 8 i Dyrektor ZOOiR pani Alicja Jaranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 w Nakle n.not. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/807/

12 Ad. 8 j Kierownik Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych Pan Rodryk Szamlewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nakło n. Not. do konkursu o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu i została zapisana w rejestrze uchwał pod nr L/808/2010 Ad. 9 Odpowiedzi na interpelacje udzielił Z-ca Burmistrza pan Andrzej Krupiński. Radna Halina Mnichowska otrzyma odpowiedź na piśmie. Odnośnie hydrantów zostaną wystosowane odpowiednie pisma do KPWiK sp. z o.o. w Nakle n. Not i KPWiK sp. z o.o. w Szubinie w sprawie dokonania przeglądów hydrantów na terenie miasta i gminy. Radnemu Tadeuszowi Matczukowi Z-ca Burmistrza odpowiedział, że zostanie zamontowana balustrada przy schodach i naprawiony krzyż na cmentarzu w Potulicach. Radnemu Hieronimowi Kołaczkowi - odnośnie chodnika we wsi Karnówko Starosta Powiatu Nakielskiego informował, że jest planowana modernizacja nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Karnówko-Suchary i m.in. w zakresie tego zadania ma być wykonany chodnik. Odnośnie Karnowa, część chodnika została wykonana przy współudziale samorządu powiatowego. Zadanie to będzie kontynuowane tylko należy doprecyzować szczególy. Radnej Jolancie Tadych właścicielem posesji przy ul. Bydgoska 53 jest osoba fizyczna, wystąpimy do Powiatowego Inspektora Nadzoru w tej sprawie. Przewodniczącemu RM pan Andrzejowi Jedynakowi - Burmistrz określił jakie słupy i jaka ilość ma być przeznaczona na plakaty wyborcze. Kwestie tą wspólnie z Burmistrzem można przeanalizować. Radnej Halinie Mnichowskiej - dnia 18 maja wystąpiliśmy do RSP Kazin, otrzymaliśmy odpowiedź, że zapraszają do negocjacji odnośnie ustalenia ceny przedmiotowej działki, która ma być przeznaczona na plac zabaw. Ad. 10 Radny Bolesław Kalisz - odnośnie sprawozdania Burmistrza M i G zwrócił się z pytaniem dot. kwoty przeznaczonej na adaptację siedziby NADM sp. z o.o. Koszt jest to kwota 740 tyś zł z czego 427 tyś zł stanowi wkład spółki. W związku 12

13 z tym zapytuje kwota 327 zł została przeznaczona z jakich źródeł?, w budżecie nie było zabezpieczonej tej kwoty. Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza MiG, środki zostały zabezpieczone w poprzednim budżecie. Remont rozpoczął się już w roku Należy rozdzielić trzy części- są dwa lokale, jednym właścicielem jest spółka NADM a drugi lokal, którego właścicielem jest Gmina. Jest trzeci element, części wspólne jak klatka schodowa, ciąg komunikacyjny, elewacja. Zostały zabezpieczone środki przez ZOOiR na adaptację swojej części. Radny Tomasz Bzdawka - odnośnie sprawozdania dot. str. 12 mówiącej o pozyskaniu środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest zaniepokojony, tym że większość szkół nie potrzebuje tych środków. Szkoła Podstawowa Nr 4 alokacji miała na 125 tyś zł a wniosek złożyła na 55 tyś zł. Czy nie są potrzebne zajęcia specjalistyczne. Szkoła Podstawowa Nr 3 nie przystąpiła w ogóle do projektu. Jaka jest przyczyn, że te szkoły nie mają takiej potrzeby pozyskania środków. W ramach projektu są to dofinansowane zajęcia dodatkowe, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Zapytuje kto w Gminie jest koordynatorem tego projektu? Czy zostały złożone wnioski do innych szkół? Odpowiedzi udzielił Kierownik Promocji Pan Rodryk Szamlewski, koordynatorem projektu jest Urząd Miasta i Gminy Referat Promocji jest też zdziwiony taką sytuacją. Pytanie to należałoby skierować do dyrektorów szkół. Radny Tomasz Bzdawka zapytuje dlaczego taka sytuacja zaistniała prosi o wyjaśnienie tego. Przewodniczący RM przychylił się do wniosku przedmówcy i prosi aby to wyjaśniono na piśmie. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że wystąpimy do dyrektorów szkół o wyjaśnienie w tej kwestii. Radny Jan Światłowski powrócił do tematu poruszanego przez radnego Bolesława Kalisza. Mieszkańcy kiedy się dowiedzieli o kosztach modernizacji siedziby NADM byli zaniepokojeni, czy to nie odbije się na podwyższeniu czynszu. On uspakajał, że absolutnie nie. Udział własny spółki te 427 tyś zł rozumie, że to są środki własne spółki. Czy spółka ma jeszcze inne dochody, które by mogła przeznaczyć na modernizacje siedziby. Pogratulował, że Burmistrz i pracownicy biorą udział w szkoleniu dot. obiegu poczty elektronicznej. Z-ca Burmistrza pan Andrzej Krupiński odpowiedział, środki które spółka NADM wyasygnowała na remont to na pewno są to dochody z działalności. Spółka dokonała zbycia działek przy ul. Sądowej. Pierwotnie rozważano adaptację budynku przy ul. Sądowej na siedzibę NADM. Jednakże odstąpiono od realizacji tego zadania. Jakie były wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Sądowej na chwilę obecną nie odpowie. Radny Jan Światłowski zwrócił się z pytaniem, czy wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Sądowej starczyły na adaptacje siedziby NADM sp. z o.o. przy ul. B. Krzywoustego?. 13

14 Radna Jolanta Tadych poinformowała, że do grona osób, które promują naszą Gminę dołączył młody uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 Paskal Gus, który zdobył drugie miejsce w mistrzostwach świata Tańca Sportowego. Nie jest to jedyne jego osiągnięcie. Radny Jan Grabarski - poinformował, że 8 maja br. odbył się III Ogólnopolski Turniej Pracowników Samorządowych i Radnych. On reprezentował Burmistrza na tym turnieju. Startowało 8 drużyn: Urząd Marszałkowski z Torunia, Urząd Miejski z Bydgoszczy, Urząd MiG z Mroczy, Urząd Miasta Szwarzęc, Urząd Gminy Sadki, Starostwo Powiatowe. My ten turniej wygraliśmy i zajęliśmy I miejsce. Podziękował Panu Szymonowi Karolczakowi za sponsorowanie tej imprezy. Ad. 11 Wystąpił pan Zdzisław Walczykowski Prezes Klubu Sportowego Sparta od 1987r. Przedstawił problem związany z brakiem pomieszczenia do odbywania treningów tenisa stołowego. Szeroko omówił swoją działalność i związane z tym problemy. Ad. 12 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RM pan Andrzej Jedynak zamknął obrady L sesji RM. Protokołowała: Józefa Jankowiak Przewodniczący obrad: Andrzej Jedynak 14

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r.

Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r. Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r. XLVI Sesja czwartej kadencji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się 27 listopada 2013 r. w sali

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. VI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 (Nagranie I 00:00:00 01:16:47) (00:00:00 00:00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLI

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza.

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza. PROTOKÓŁ Nr XXXIX/10 z przebiegu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2010 r. od godz. 13 00 do godz. 14 45 w budynku Straży Miejskiej w Wyrzysku, przy ul. Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo