Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 31.05.2004 r."

Transkrypt

1 Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r. Protokół Nr XXVII/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 31 maja 2004 r. od godz do 15,45 W sesji uczestniczyli: - 20 radnych, nieobecny Wiesław Glinkowski, lista obecności - załącznik nr 1, usprawiedliwienie radnego W. Glinkowskiego - załącznik nr 2. - z Urzędu Miasta: Marek Piorun Burmistrz, Tomasz Smolarz Zastępca Burmistrza, Ryszard Szydłowski - Zastępca Burmistrza, Teresa Adamowicz - skarbnik miasta, Lucyna Musiał radca prawny, Franciszka Czaja kierownik Kancelarii Rady Miejskiej, Agnieszka Janas inspektor Kancelarii Rady Miejskiej, ponadto osoby zaproszone na pierwszą część sesji dot. sportu, turystyki i rekreacji oraz na drugą część dot. kultury, dziennikarze lokalnych mediów i mieszkańcy. Lista zaproszonych gości i wykaz osób uhonorowanych listami gratulacyjnymi załącznik nr 3. I część od godz. 9,00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1. Ad. 1. Otwarcie sesji Przewodniczący H. Smolny otworzył 26 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa; powitał radnych oraz zaproszonych gości. Następnie przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Helenie Zielińskiej. Ad. 2. Stwierdzenie kworum Przewodnicząca obrad H. Zielińska, na podstawie listy obecności, stwierdziła obecność 20 radnych (pełny ustawowy skład rady 21 radnych) co stanowi wymagane kworum do podejmowania uchwał. Poza tym poinformowała, że listę mówców prowadzić będzie przewodniczący Rady Miejskiej H. Smolny a procedurę głosowania wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bolesław Wilkos. Ad. 3. Przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad z r. załącznik nr 4. Wniosek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną w sprawie programu sesji - załącznik nr 5. Przewodnicząca obrad H. Zielińska odczytała pismo radnego Leszka Kwietnia informujące o wycofaniu skargi z dnia r. na Burmistrza Dzierżoniowa. Pismo radnego L. Kwietnia z r. - załącznik nr 6. W związku z powyższym przewodnicząca obrad stwierdziła, że skreśla się punkt 9 Rozpatrzenie skargi Radnego Leszka Kwietnia z dnia 11 maja 2004 r. na Burmistrza Dzierżoniowa, natomiast punkty od nr 10 do 13 otrzymują nową numeracje od 9 do 12. Ad. 4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej 26 sesji znajdował się w Kancelarii Rady Miejskiej i był dostępny dla Radnych. Do dnia dzisiejszego nie wniesiono do niego żadnych uwag. W związku z tym przewodnicząca obrad H. Zielińska stwierdziła, że protokół Nr XXVI/2004 z r. został przyjęty Ad. 5. I część dotycząca sportu, turystyki i rekreacji została zrealizowana zgodnie z porządkiem obrad. Wystąpienie dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, p. Roberta Gulki: 1) prezentacja działalności i osiągnięć sportowych klubów działających na terenie Dzierżoniowa, 2) wręczenie listów gratulacyjnych działaczom i sportowcom, zwiedzanie obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji. Materiały przekazane do protokołu: 1) komunikat Dolnośląskiego Turnieju Zapaśniczego o puchar Burmistrza Dzierżoniowa z okazji Dnia Dziecka załącznik nr 7, 2) informacja o działalności MKS 9-tka - załącznik nr 8. II część dotycząca kultury została zrealizowana zgodnie z porządkiem obrad. Ad. 6. od godz. 10,40 w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury przy ul. Świdnickiej Wystąpienie dyrektora Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, p. Krzysztofa Tokarskiego, w tym prezentacja działalności i osiągnięć palcówek kultury: 1) Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, 2) Państwowej Szkoły Muzycznej, 3) Osiedlowego Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, 4) wręczenie listów gratulacyjnych. Materiały przekazane do protokołu: 1) informacja Państwowej Szkoły Muzycznej - załącznik nr 9, 2) informacja o działalności Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie - załącznik nr 10. Ad. 7. od godz. 11,50 w Miejsko Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie, przy ul. Gen. W. Sikorskiego 2. Wystąpienie dyrektora Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej, p. Marii Zarzyckiej: 1) prezentacja nowych pomieszczeń i wyposażenia Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej 2) wręczenie listów

2 gratulacyjnych. III część sesji odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 14,00. Przewodnicząca obrad H. Zielińska wznowiła obrady i przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad udzieliła głosu burmistrzowi M. Piorunowi. Burmistrz M. Piorun w tym miejscu wręczył listy gratulacyjne dla ucznia Tobiasza Knoblocha i jego opiekuna Mateusza Cegiełki za propagowanie samorządności. Poza tym powiedział: Od roku 1990 jesteśmy prekursorami tej samorządności i bardzo się cieszę, że właśnie pan dyrektor Mateusz Cegiełka propagując wszystko to, co przyszli nasi samorządowy powinni wiedzieć na ten temat od lat dziesięciu jako dyrektor Zespołu Szkół realizuje z ostatnimi klasami temat samorządności. Uczestniczyłem w sześciu spotkaniach na zajęciach i temat taki wiodący, główny był taki czy wystarczy sam rząd czy musi być samorząd. I wokół tego zagadnienia, pytania, tezy dyskutowaliśmy na ten temat z uczniami szkoły średniej. Ja postanowiłem ufundować nagrodę dla ucznia, który najlepiej przedstawi sprawę podejścia do tego tematu czy faktycznie wystarczy sam rząd, czy powinien być samorząd. Dzisiaj chciałbym uhonorować przed Wysoka Radą pana Tobiasza Knoblocha za to, że okazał się najlepszy, jeżeli chodzi o przedstawienie tego problemu. Chciałbym także podziękować panu dyrektorowi Mateuszowi Cegiełce, podziękować i pogratulować za ponad dziesięcioletnią praktykę w nauczaniu młodych ludzi wiedzy o społeczeństwie, bo wiemy o tym, że edukacja samorządowa w naszych czasach jest niezbędna, a w niedalekiej przyszłości powinna zaprocentować wiedzą i zainteresowaniem społeczeństwa sprawami samorządu i kształtowaniem obywatelskiej postawy wśród młodych ludzi i jest zadaniem trudnym. I liczę, że wciąż będzie Pan wypełniał to zadanie z taką pasją jak dotychczas. Następnie głos zabrał pan Mateusz Cegiełka. Dzisiaj Tobiasz pół godziny temu zdał ostatni egzamin i właściwie jedyny, z języka angielskiego i otrzymał ocenę bardzo dobrą. Czyli właściwie już jest absolwentem. Z języka polskiego miał ocenę bardzo dobrą, z historii po pisemnym miał ocenę bardzo dobrą, a więc jeżeli chodzi o egzamin ustny zdawał tylko język angielski, czyli jest już absolwentem, czyli możemy mu wspólnie pogratulować zdanej matury. Poza tym przedstawił informację o realizowanym projekcie. Realizuję ten projekt od lat dziesięciu z klasami maturalnymi w ramach lekcji wiedza o społeczeństwie. I wychodząc z założenia, że należy tutaj propagować przede wszystkim kulturę optymizmu, a nie tak jeden z polskich psychologów ostatnio powiedział, że preferujemy kulturę narzekania, że właściwie do normy należy narzekać, i do normy należy, jeżeli się coś nie udaje. Chciałem się pochwalić, że udał się ten projekt, którego jestem pomysłodawcą, wcześniej jeszcze za czasów pana dyrektora Szydłowskiego, aktualnie z panem dyrektorem Wiczkowskim. Ten projekt w naszej szkole jest realizowany w ramach wiedzy o społeczeństwie i dzisiejszy przykład Tobiasza jest właśnie dowodem na to, że osiągnęliśmy wspólnie sukces w edukowaniu młodej społeczności, w przygotowywaniu tej społeczności do wiedzy samorządowej. W tegorocznym projekcie wzięło udział ponad 400 osób. Każdy z tych uczniów miał za zadanie wcielić się na te dwie godziny w skórę dziennikarza i opisać, zrecenzować spotkanie z burmistrzem, I z tych prawie czterystu prac wybraliśmy najlepszą i tą najlepszą pracą okazała się praca Tobiasza Knoblocha. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi za zainteresowanie. W ciągu tych dziesięciu lat także korzystaliśmy z usług pani sekretarz Ostrowskiej, burmistrzów, którzy przez te dziesięć lat tutaj także sprawowali tę funkcję oraz radnych, których także na takie spotkania zapraszałem. One odbywały się czasami tutaj w tej sali rycerskiej, ostatnio odbywały się u nas w szkole. Dziękuję wszystkim za te oklaski, w imieniu Tobiasza, dziękuję panu burmistrzowi za udział w tych lekcjach. Pozwólcie Państwo na koniec, że z okazji czternastej rocznicy pierwszych wyborów, które odbyły się właśnie czternaście lat temu, a rocznicę obchodziliśmy w ubiegłym tygodniu, chciałbym złożyć Państwu życzenia abyście byli wierni tym programom, które skradliście wyborcom i tej zasadzie, która jest wpisana na naszym sztandarze Rady Miejskiej. Przy okazji prośba, za rok jest piętnastolecie, nie zapomnijcie o tym. Nie zapomnijcie, że przed Wami była pierwsza kadencja, druga i trzecia, bo jest to święto wszystkich samorządowców. Za rok obchodzimy piętnastolecie. Pan Tobiasz Knobloch wyraził słowa wdzięczności dla pomysłodawcy i organizatora tego wspaniałego projektu, dla pana burmistrza i dla członków Rady. Dziękuję za wiarę w młode umysły, w przyszłość, ponieważ my kiedyś być może zajmimy Państwa miejsce. Oby Państwa wiedza była dla nas przykładem. Obyśmy patrząc na Państwa wkład, jaki Państwo posiadają w naszym pięknym mieście, przyczynili się do naszej pracy, aby to wszystko zaowocowało. Już te owoce tego projektu ja widzę i moi rówieśnicy. Myślę, że owocem tego jest

3 zainteresowanie młodzieży Waszymi sprawami miasta. Z całego serca jeszcze raz dziękuję. Po ceremonii wręczenia listów gratulacyjnych przewodnicząca obrad zapowiedziała realizację punktu 8. Ad. 8. Rozpatrzono cztery projekty uchwał według kolejności ustalonej w porządku obrad i następującej procedury: - przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienia, - dyskusja, w tym: opinie Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych, wystąpienie radnych zapisanych na liście mówców i zapytania, - głosowanie. 1) projekt nr 188 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2003 rok załącznik nr 11, uzasadnienie wraz ze sprawozdaniem - załącznik nr 12. p. Teresa Adamowicz, skarbnik miasta, z upoważnienia burmistrza przedstawiła ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Radna J. Lora przedstawiła pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną. Więcej głosów nie było, przewodnicząca obrad poddała pod glosowanie projekt nr 188 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2003 rok. Uchwala została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami. Uchwała Nr XXVII/179/04 - załącznik nr 13. 2) projekt nr 189 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie za 2003 rok - załącznik nr 14. uzasadnienie wraz ze sprawozdaniem - załącznik nr 15. p. Teresa Adamowicz, skarbnik miasta, z upoważnienia burmistrza przedstawiła ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Radna J. Lora przedstawiła pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną. Więcej głosów nie było, przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt nr 188 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie za 2003 rok. Wynik głosowania: za 17, przeciw 0, wstrzymujący się 1, uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXVII/180/04 - załącznik nr 16. 3) projekt nr 190 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako reprezentantów organu prowadzącego, do składu komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Publicznego Nr 1, Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum Nr 2 w Dzierżoniowie wraz z uzasadnieniem załącznik nr 17. Zastępca Burmistrza, R. Szydłowski przedstawił ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radna J. Lora przedstawiła pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną. Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu poszczególnych komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola Publicznego Nr 1: Radny A. Darakiewicz zgłosił radnego Bolesława Stokłosę. Radna J. Lora, w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną, zgłosiła radnego Bolesława Wilkosa. Radny B. Stokłosa zgłosił zastępcę burmistrza, Ryszarda Szydłowskiego. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy, który został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami. Następnie przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie zgłoszone kandydatury. Bolesław Stokłosa, Bolesław Wilkos i Ryszard Szydłowki zostali wybrani jednogłośnie, 18 głosami. Gimnazjum Nr 1: Komisja Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną zgłosiła radną Janinę Lorę. Radny B. Stokłosa zgłosił zastępcę burmistrza, Ryszarda Szydłowskiego. Radny M. Domardzki zgłosił radnego Mirosława Pioruna. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy, który został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami. Następnie przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie zgłoszone kandydatury. Janina Lora, Ryszard Szydłowski i Mirosław Piorun zostali wybrani jednogłośnie, 18 głosami. Gimnazjum Nr 2: Radna G. Juraszek zgłosiła radna Helenę Zielińska. Radny K. Król zgłosił radnego Bolesława Wilkosa. Radny T. Śnieżek zgłosił radnego Piotra Skrzyszewskiego. Radny B. Stokłosa zgłosił zastępcę burmistrza, Ryszarda Szydłowskiego. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy, który został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami. W związku z tym, że Rada ma wybrać trzy osoby, przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie informując, że każdy radny dysponuje 3 głosami. Przechodzi 3 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów. Wynik głosowania: Radna H. Zielińska 16 głosów Radny B. Wilkos 5 głosów Radny P. Skrzyszewski 14 głosów Zastępca Burmistrza R. Szydłowski 15 głosów. Przewodnicząca obrad stwierdziła, że do składu Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 zostali

4 wybrani Helena Zielińska, Piotr Skrzyszewski i Ryszard Szydłowski. Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 190 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako reprezentantów organu prowadzącego, do składu komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Publicznego Nr 1, Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum Nr 2 w Dzierżoniowie, uzupełniony o nazwiska osób wybranych do poszczególnych komisji konkursowych, tj. do PP Nr 1 Bolesław Stokłosa, Bolesław Wilkos i Ryszard Szydłowski, do Gimnazjum Nr 1 Janina Lora, Mirosław Piorun i Ryszard Szydłowski, do Gimnazjum Nr 2 Helena Zielińska, Piotr Skrzyszewski i Ryszard Szydłowski. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami. Uchwała Nr XXVII/181/04 - załącznik nr 17. 4) projekt nr 191 w sprawie skargi Pana Leszka Kwietnia z dnia 29 marca 2004 r. na Burmistrza Dzierżoniowa wraz z uzasadnieniem załącznik nr 18. Przewodnicząca obrad H. Zielińska odczytała ww. uzasadnienie i otworzyła dyskusję. Komisje i Kluby nie wyraziły woli zabrania głosu; do głosu nikt się nie zapisał. Radny L. Kwiecień w tym miejscu poprosił o głos i powiedział. Nie wiem, jakie znaczenie dla tego czy moje pismo jest skargą czy nie, ma wyjaśnienie burmistrza. Jeżeli mamy podjąć uchwałę, że pismo nie jest skargą, to dobrze byłoby żeby również projekt uchwały zawierał taką podstawę prawną, a według tej podstawy prawnej, którą podano na tej uchwale wynika z niej, że Rada ma rozpatrzyć tę skargę. Myślę, że najlepszym wyjaśnieniem będzie stenogram z przebiegu sesji. Po raz kolejny pan burmistrz pomylił się albo powiedział nieprawdę, nie wiem, w tym piśmie wyjaśnienie, bo powiedział tak na sesji: Natomiast faktem jest, że przekazaliśmy, tutaj komisja przyznała w zakresie kultury fizycznej i oparła się na ofertach i przyznała jeden tysiąc parafialnemu oddziałowi Akcji Katolickiej przy parafii pw. Królowej Różańca Świętego. Więc czy to mam rozumieć, że to co przyznała to tylko na pierwszy kwartał? Chyba nie. I bardzo przykro, że pan burmistrz nie rozróżnia decyzji zezwalającej utworzenia szkoły a rejestracji chociaż na moje pytanie odpowiedział tak: Na pytanie pierwsze burmistrz odpowiedział, że na pamięć nie zna numeru, szkoła jest zarejestrowana. Ja nie twierdzę, że ona nie ma pozwolenia na utworzenie ale co innego jest rejestracja szkoły a co innego jest utworzenie. Państwo radni musicie wybrać czy ten stenogram jest prawdziwy, czy nieprawdziwy, czy ta skarga jest skargą czy pismem. Zrobicie jak uważacie. Więcej głosów nie było, przewodnicząca obrad H. Zielińska zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt nr 191 w sprawie skargi Pana Leszka Kwietnia z dnia 29 marca 2004 r. na Burmistrza Dzierżoniowa. Wynik głosowania: za 14, przeciw 1, wstrzymujący się 1. Przewodnicząca obrad stwierdziła, że uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXVII/182/04 - załącznik nr 19. Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie od 16 kwietnia do 17 maja 2004 r. załącznik nr 20. Burmistrz M. Piorun poinformował, że ww. sprawozdanie zostało przedłożone Radzie. Ponadto zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz na str. 1 pkt 5 dot. kosztów eksploatacji targowiska miejskiego i powiedział o przygotowaniu koncepcji zagospodarowania całej Wrocławskiej 47. Radny J. Rudnicki zapytał, co stanie się z komputerami, które będą wymienione w Urzędzie Miasta. Burmistrz odpowiedział, że nie będzie wymiany komputerów, ale uzupełnienie. Więcej pytań nie było, na tym zakończono realizację punktu 9. Przewodnicząca obrad zapowiedziała realizację następnego punktu. Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych. Przewodnicząca obrad poinformowała, że w tym punkcie do głosu zapisali się radni Leszek Kwiecień i Jarosław Rudnicki. Radny L. Kwiecień złożył kolejną interpelację dot. doprowadzenia nawierzchni ul. Wesołej do stanu przed realizowaną inwestycją oraz prośbę o wyrównanie nawierzchni lub wykonanie odpływu wody miedzy posesjami nr 51 i 52 naprzeciw posesji nr 32 na ul. Wesołej. Interpelacja KRM /04 załącznik nr 21. Radny J. Rudnicki w tym miejscu podziękował osobom odpowiedzialnym za organizację Dni Dzierżoniowa, które odbyły się 29 i 30 maja br. Poziom zarówno artystyczny jak i organizacja tego przedsięwzięcia stała na wysokim poziomie. Poza tym zadał pytanie odnośnie zdarzenia, jakie miało miejsce w sobotę, młody człowiek został pobity. Jaki jest stan zdrowia tego człowieka, bo w sobotę był w ciężkim stanie, był nieprzytomny i była tam interwencja lekarska. Czy w tej sprawie Policja się kontaktowała? Poza tym poprosił o odpowiedź na następnej sesji, jaki był całościowy koszt organizacji Dni Dzierżoniowa. Burmistrz M. Piorun odpowiedział. Jeżeli chodzi o sprawę tego młodego człowieka, na tę chwilę nie mogę dokładnie powiedzieć. Osoby, które to zrobiły zostały złapane. Przykro jest, że są to na pewno nie kibice, ale szalikowcy Lechii. Natomiast jeżeli chodzi o koszt, to nie odpowiem precyzyjnie, bo znowu będzie na mnie skarga. W związku z tym po przedłożeniu

5 rachunków dokładnie powiem. Mogę powiedzieć, jaki jest plan, natomiast koszty będę miał wówczas, kiedy będą wszystkie rachunki. Przewodnicząca obrad poinformowała, że nikt poza tym nie zapisał się do głosu i zapowiedziała realizację kolejnego punktu - Wolne wnioski i informacje. Ad. 11. Wolne wnioski i informacje. Do głosu w tym punkcie zapisał się pan Sławomir Kaptur i radny Leszek Kwiecień. Pan S. Kaptur, przedsiębiorca, od 10 lat prowadzący w Świdnicy sklep, przedstawił problem związany z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu w sklepie Kaprys przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, przekazując radnym kilka kopii dokumentów, do których odnosił się. Moje wystąpienie jest spowodowane dwoma przyczynami. Pierwsza rzecz, jako przedsiębiorca mam bardzo duży szacunek do pracy. I uważam, że jako przedsiębiorca, który daje pracę, która jest w naszym kraju najważniejszym dobrem, należy się odpowiedni stosunek. Druga rzecz, która z tego wynika, jako przedsiębiorca nie jestem w stanie przeskoczyć takiej bariery prostej tutaj jak wydanie koncesji na alkohol i uważam, że jestem w tym momencie przez władze miasta niewłaściwie potraktowany. Mając dobre relacje z przedsiębiorcami dzierżoniowskimi, znając realia rynku zdecydowałem się w zeszłym roku na otworzenie sklepu przy ul. Świdnickiej, tj. sklep Kaprys naprzeciwko budynku Sądu. W jedenaście tygodni wykonaliśmy cały remont kapitalny, spełniając wszystkie najsurowsze wymogi ISO, Sanepidu i nowego prawa budowlanego. Wszystko nam się to udało zrobić. Pracuje tam 14 osób, w tym 10 bezrobotnych; większość była w dłuższym okresie bez pracy. Praktycznie wszyscy do tej pory tam pracują i wszyscy są na pełnym etacie, mają pełne wynagrodzenie i dbają o pracę i liczę na to, że tak jak w Świdnicy będą to wieloletni moi pracownicy. Zakładając budowę sklepu liczyłem na sprzedaż alkoholu. 8 sierpnia złożyłem podanie o wydanie koncesji na alkohol. Zgodnie z wcześniej zasięgniętymi informacjami spełniałem wszystkie wymogi, tzn. odległość mojego punktu handlowego od najbliższej placówki chronionej, czyli szkoły podstawowej jest 140 metrów. W tych dokumentach pierwsze dwa to są wyniki pomiarów, pierwszy pomiar 104 metrów na moją korzyść i wszystko grało. Od 1 września zaczęły się dziwne rzeczy w stosunku do pomiarów. Ja nie wiem czy to wynika z tego, że burmistrz Piorun poszedł na urlop i niestety mogłem rozmawiać tylko z burmistrzem Smolarzem. Kilkakrotnie na każdym spotkaniu wtorkowym próbowałem dowiedzieć się o wynik pomiarów i ewentualną moją możliwość sprzedaży alkoholu. Uchwała Rady Miejskiej mówi, że pomiar ma być dokonany dojściem pieszym, czyli nie na skróty, nie po parkingu, tylko dojściem pieszym. I takie jest odwołanie w uchwale Rady Miejskiej do kodeksu drogowego. W przypadku jeżeli pomiar jest poniżej 100 metrów muszę być obecny; przy obydwu pomiarach nie byłem powiadomiony i nie byłem obecny. Obydwa pomiary 22 września, czyli pierwszy pomiar po miesiącu dopiero dotarł do Urzędu Miejskiego, pojawiły się w tym samym dniu i na obydwu ktoś z urzędników dopisał inwestor odmówił podpisania protokołu. Jeszcze raz powtarzam, że nie było mnie przy tych pomiarach, nikt mnie nie powiadamiał o tych pomiarach, ale one są w sumie te dwa protokoły najważniejsze jakby w tej całej sprawie. Wyniki pomiarów oczywiście nie zostały mi w żaden sposób przedstawione. Dopiero na maje pismo dużo później dostałem odpisy dokumentów. 9 października miejska komisja rozpatrywania problemów alkoholowych w oparciu o nieprawdziwy zapis w protokole pomiarów wydała mi negatywną opinię. Protokół odnosił się wyłącznie do niekorzystnego dla mnie pomiaru i brak było odniesienia do pomiaru prawidłowego, tego powyżej 100 metrów. 10 grudnia Kolegium Odwoławcze, do którego się odwołałem w całości uchyliło postanowienie Miejskiej Komisji, nakazało powtórny pomiar zgodny z przepisami o ruchu drogowym i uzasadnienie odrzucenia wykonania drugiego pomiaru. Niestety, przez trzy miesiące była cisza i dopiero po mojej interwencji komisja wróciła do tego postanowienia Kolegium Odwoławczego i bez wykonania pomiaru wydała ponownie negatywną decyzję. W tym czasie próbowałem poprzez burmistrza Szydłowskiego porozmawiać z komisją, wziąć udział jako słuchacz przy rozpatrywaniu, odmówiono mi to na piśmie. Nie będę mówił o wszystkich obietnicach, deklaracjach, jakie w stosunku do mnie były. To skutkowało to tylko tym, że sprawa brnęła tak długi okres czasu. Należało to po prostu zakończyć, uciąć szybciej. Nie będę tu mówił o procedurach ISO, które zabezpieczają przed takimi błędami proceduralnymi. Nie będę mówił też o tytule Fair Play dla gminy, która akurat w tym przypadku nie ma zastosowania. Zmiana mojego stanowiska wynika z bardzo prostej rzeczy, do 1 maja mogłem podpisać roczny potężny kontrakt z jednym z największych producentów napojów alkoholowych. To dotyczyło miejsca przeznaczonego na sprzedaż, odpowiedniego wystroju, cen itd. Burmistrz Szydłowski obiecał mi, że takie postanowienie

6 komisja wyda do końca kwietnia. Ponieważ nie wydała w maju przekazałem sprawę prawnikowi. W tej chwili na dzień dzisiejszy starty moje szacuję w wielkości 50 tysięcy złotych. I o takie odszkodowanie na dzień dzisiejszy będę zgłaszał. Całe moje wystąpienie dla radnych jest spowodowane tym, że jeśli ta procedura przeciągnie się, postępowanie sądowe powiedzmy dwa lata to koszty po obydwu stronach będą zupełnie zbędne, zupełnie niepotrzebne i chciałbym żeby rada wiedziała, w jakim jesteśmy w tej chwili stanie, jako obie strony. Nie udało mi się tutaj żadnego pozytywnego rozstrzygnięcia osiągnąć, mimo że wychodziłem kilkakrotnie do panów burmistrzów. Przez cały czas moich starań nie wykonano żadnego działania zmierzającego do wyjaśnienia i zakończenia nieprawidłowości. I tutaj powiem, że liczyłem jak się okazało naiwnie, że jeżeli misją miasta Dzierżoniowa jest tworzyć klimat dla biznesu to choć w części mógłbym na to liczyć. Niestety mocno się na tym zawiodłem. Dziękuję za uwagę. Radny L. Kwiecień odniósł się do powyższej wypowiedzi. Dziwna to sytuacja, kiedy inwestor mówi o odszkodowaniu. Odszkodowanie będzie z budżetu miasta, nikt indywidualnie za to nie zapłaci, niech pan się nie martwi. Mnie natomiast martwi inna sytuacja. Ta sprawa trwa od 19 sierpnia 2003 r. Zmieniliśmy uchwałę i dalej coś jest nie tak. Dziwi mnie również to, że do protokołu o pomiarach odległości nie dołączono mapek, chociaż tu w jednym jest napisane podkład szkic trasy koloru czerwonego a w drugim jest projekt budowlany. I taka moja jeszcze jedna uwaga, że ta odległość zmniejszyła się po tym, rzekomo się zmniejszyła, kiedy wykonano parking i krawężniki. Z tego by wynikało, że lepiej nic nie robić, niech będzie brzydko, brudno aby dostać. Ja sam osobiście mierzyłem tę odległość. Ona jest zgodna, szczególnie z nową uchwałą. I prosiłbym podjąć bardzo szybkie kroki, żeby to pozwolenie ten człowiek dostał. Jeszcze jedna uwaga. Protokół nr 4 z 2004 r., nie będę czytał składu zespołu, ale zespół stwierdza negatywnie, ponieważ nie spełnia wymogów określonych, ale jakich wymogów. Myślę, że należałoby napisać, jakie to wymogi są, bo jak to jest skierowane do pana inwestora, może sobie pójść poszukać uchwałę, ale np. teraz dostałem i ja nie wiem, o jakie wymogi chodzi. I moja taka prośba, pomyślmy jak to rozwiązać a nie gmatwajmy i nie udowadniajmy jeden drugiemu, że my mamy racje a nie ty. Jest nowa uchwała, 50 metrów, jest to zgodne, nie ma przeciwwskazań. Myślę, że należałoby tę sprawę dosyć szybko załatwić. Burmistrz M. Piorun najpierw odpowiedział na wcześniej zadane pytanie przez radnego Rudnickiego dot. pobicia młodego człowieka w czasie Dni Dzierżoniowa; dziś wyszedł on do domu, miał rozciętą nasadę nosa. Następnie wyjaśniał sprawę, która poruszał pan Kaptur. Od pełnienia prawie dwuletniej funkcji burmistrza jest to pierwszy taki przypadek i zapewniam Wysoką Radę, że jest to sprawa skomplikowana i nie można od razu wyciągać wnioski, że my jako miasto jesteśmy przeciwni inwestorom. Najlepszy dowód jest to, jak powiedział pan inwestor, w jak krótkim okresie czasu wybudował swój sklep. Drugą rzeczą to jest to, że uchwała, która funkcjonowała była uchwałą nieprecyzyjną, co do pomiarów. W związku z tym wystąpiłem z wnioskiem o zmianę tej uchwały, aby nie było już żadnych wątpliwości, nawet tych, które poruszył radny odnośnie tego, że jak się uporządkuje teren to inne są pomiary i pomiary te są niekorzystne. Te dokumenty, które Wysoka Rada otrzymała od pana Kaptura, to nie są wszystkie. Niestety ta teczka jest taka, która w chwili obecnej jest przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. My dążymy żeby tę sprawę jak najszybciej wykonać, i pan Sławomir Kaptur też. I pan radny Kwiecień nawet sugerował, że już jest 50 metrów i nareszcie tę sprawę zakończyć. Ale to tak nie można, bo sprawa jest bardzo skomplikowana gdyż są dwa wnioski. Każda ze stron dążyła do tego żeby zakończyć. Faktem jest, że Kolegium uchyliło zaskarżone postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ww. komisję. Druga rzecz, to ja nie wydałem wówczas jeszcze decyzji, bo nie mogłem wydać. I podam informację chociażby ostatnią, o której pan Kaptur nie mówił, bo w międzyczasie jest uchybienie terminu, co do wniesienia zażalenia przez pana Kaptura do Kolegium Odwoławczego, itd. Przeczytam pismo z 16 kwietnia, które Państwo nie otrzymaliście, gdzie chcieliśmy już zakończyć sprawę. To jest pismo do Korona spółka jawna. Urząd Miasta w Dzierżoniowie informuje, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z 26 września 2003 r. o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostało zakończone. Tu organ informuje, że zamierza zakończyć postępowanie poprzez wydanie decyzji o jego zakończeniu. Chcieliśmy to pierwsze postępowanie umorzyć po to żeby przystąpić do tego drugiego, bo są dwa postępowania. I otrzymaliśmy bardzo szybko, bo 22 kwietnia na pismo z 16 kwietnia od sklepu Kaprys w Dzierżoniowie, Korona, spółka jawna, pismo dotyczące odpowiedzi do zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego tego z

7 16 kwietnia. W nawiązaniu do informacji o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku na sprzedaż napojów alkoholowych pragnąc skrócić czas na wydanie pozwolenia informuję, że nie wnoszę nowych wniosków dowodowych i nie zgłaszam zastrzeżeń, co do zebranych materiałów dowodowych i wnoszę o zakończenie postępowania. Nadal uważam, że wydana opinia w sprawie dokonana przez Komisję Miejską Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie z dnia 3 marca 2004 r. jest niezgodna z zaleceniami SKO zawartymi w postanowieniu z dnia 10 grudnia 2003 r. Popisał pan Sławomir Kaptur. Na to oczywiście zareagowali bardzo szybko, ponieważ 28 kwietnia wydaliśmy decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku z 26 września, żeby zająć się tym drugim wnioskiem, żeby przyśpieszyć sprawę. I 13 maja Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała też pozytywny wniosek na ten drugi wniosek. I niestety, stało się tak, że w ostatnim dniu, mimo tego pisma z 22 kwietnia, w ostatnim dniu, kiedy można było się odwołać, w imieniu inwestora, który otrzymał pełnomocnictwo 4 maja, 11 maja a wpłynęło do nas 14 maja, odwołano się od decyzji burmistrza miasta z dnia 28 kwietnia. W związku z tym wracamy do pierwszej sprawy. I 21 maja otrzymałem takie pismo, które dotyczy spotkania celem zawarcia ugody w sprawie strat poniesionych w wyniku nieprawidłowości w wydaniu decyzji na sprzedaż alkoholu. To dotyczy tej decyzji z 28 kwietnia o umorzeniu, po to żeby już nie było tego pierwszego wniosku. I jest taka treść: W wyniku przedłużającej się procedury wydania decyzji na sprzedaż alkoholu w sklepie Kaprys w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 52 oraz nieprawidłowości przy sporządzaniu i kompletowaniu dokumentów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spółka nasza do dnia dzisiejszego nie ma wydanej pozytywnej opinii na sprzedaż alkoholu. Skutkiem braku koncesji nasz sklep w Dzierżoniowie ma trudności ze spłatą kredytu inwestycyjnego. Straty z tego tytułu wynoszą prawie 50 tysięcy złotych. Podczas mojej interwencji we wrześniu 2003 r. informowałem zastępcę Tomasza Smolarza o stratach zysku brutto w wysokości 500 złotych dziennie za każdy dzień bez sprzedaży alkoholu. Udział sprzedaży związany z zakupem alkoholu założono w biznes planie 30%. Ponadto w żadnym miejscu nie zastosowano się do zaleceń SKO zawartych w postanowieniu z 10 grudnia 2003 r. Mając na celu zakończenie niekorzystnej sytuacji generującej straty i złą opinią obydwu stronom proponuję zawarcie ugody i zakończenie sporu. Ze względu na szubko narastającą ilość nieporozumień proszę o zgodę na termin spotkania w dniu 25 maja w godzinach przyjęć interesantów. (Rozmawialiśmy o godz. 13,30 w obecności mecenasów.) W mediacjach z mojej strony udział weźmie radca prawny Wiesław Karpa. Z uwagi na wagę rozmów chętnie widziałbym udział przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Smolnego. Podpisał Sławomir Kaptur. W związku z tym, że mijał termin siedmiu dni od odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego musiałem w poniedziałek podjąć decyzję o przekazaniu w całości dokumentów do Kolegium Odwoławczego, żeby tę sprawę ostatecznie załatwić. I sprawa jest taka, że teoretycznie każdy chciał zakończyć tę sprawę i my chcieliśmy zakończyć tę sprawę, ale niestety w ostatnim dniu odwołanie spowodowało, że my musimy przekazać wszystkie sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Termin mijał w poniedziałek, my żeśmy się we wtorek spotkali. Chcę tutaj Wysokiej Radzie powiedzieć, bo to wyraziłem się w obecności pana Sławomira Kaptura i jego pełnomocnika, że ja nie mogę negocjować na temat tego odszkodowania, pomijając już treść, jaka była zawarta, ponieważ ta treść mi się nie podoba, że stawia się na alkohol. Funkcjonowanie tego sklepu jest a tu chodzi tylko o sprawę alkoholu. My chcieliśmy to zrobić. Sprawa jest bardzo skomplikowana, ona wymaga jednej rzeczy, wymaga tego, aby już na tym etapie wypowiedziała się trzecia strona, ponieważ w takich sytuacjach jest dobrze jak się wypowie trzecia strona, bo to u nas jako władzy wykonawczej nie jest nagminne. Jest to pierwszy przypadek, wydaje mi się, że to jest pierwszy przypadek od kilku lat, to nie jest nagminne i naprawdę to nie jest zła wola. Chcieliśmy uchylić własne postanowienie po to żeby jak najszybciej wydać nowe. W ostatnim dniu było odwołanie, wróciliśmy z powrotem do września ub. roku. Ja nie chcę żeby jakieś wydawać tutaj sądy. Sprawa jest dość skomplikowana, w związku z tym natychmiast zadecydowałem, aby tą sprawą zajęło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ponieważ ja jeszcze tej decyzji ze stycznia nie mogłem wydać, ponieważ sprawa wróciła do ub. roku. Radny L. Kwiecień poprosił o głos w celu zadania pytania, i powiedział: Zrozumiałem to tak, gdyby zostało tamto postępowanie uchylone, w tej chwili byłaby wydana decyzja w drugiej sprawie, najprawdopodobniej pozytywna, już nie wnikam w to jaka, ale już by była decyzja

8 wydana; czy tak? Burmistrz M. Piorun potwierdził, że decyzja byłaby już wydana. Ponadto podziękował za dzisiejszą sesję, tę pierwszą część. Zapewne ta pierwsza część dała Wysokiej Radzie, bo mnie też, większy pogląd na sprawę sportu, rekreacji, kultury. Był to inny sposób przeprowadzenia sesji niż dotychczas, i tutaj się słowa uznania należą dla tych, którzy w ten sposób to ułożyli. Zawsze było tak, że kluby sportowe czy stowarzyszenia przechodzili i teoretycznie nam przedstawiali. W tym skrócie gdzie mieliśmy czas, więcej żeśmy zauważyli niż to by było tutaj. I chcę zwrócić uwagę na kilka takich punktów, a mianowicie dzisiaj zauważyliśmy, że mając dwanaście stowarzyszeń w Dzierżoniowie widać jak pracują te osoby, które najczęściej pracują społecznie. I należą im się słowa uznania za te chęć, którą oni wykazują by ta nasza młodzież, nasze dzieci mogły mieć to zajęcie, aby nie musieli myśleć o innych sprawach, niegodnych sprawach. Największym problemem, jeżeli chodzi o stowarzyszenia, to siedziby tych klubów sportowych. Kilka klubów sportowych ma kłopot z siedzibami, aby były stałe te siedziby. Najczęściej to jest teczka i adres mieszkania prezesa, i on to ma w domu. To jest bardzo ważne. Następna sprawa to jest boks. Nie wszystkim się ta dyscyplina podoba, ale jeżeli chętni są to naprawdę mamy już tutaj doświadczenie w Dzierżoniowie i mamy mistrzów Polski i zawodników, którzy brali udział w mistrzostwach świata. To są ludzie, którzy lubią taki rodzaj sportu i trzeba im w tym pomóc po to żeby oni mieli zajęcia. Jeżeli chociaż jeden, czy dwóch czy trzech wyrośnie na człowieka, który powie, że sport mu pomógł w życiu to będzie dobrze. Dlatego ja w swoim działaniu zwrócę na to uwagę i Wysoką Radę o tym chce poinformować. Ważną rzeczą jest, jeżeli chodzi o Klub Karate, oni przede wszystkim potrzebują matę. Tutaj przy tym ile tej młodzieży i dzieci, jeżeli najmłodsze dziecko, które bierze udział to jest ośmioletnie, ja uważam - ta ogólna sprawność, którą oni robią, jest to bardzo ważne, aby pomóc i ja będę rozmawiał z komisjami tematycznymi abyśmy te sprawy mogli rozwiązać. Sprawa takiej nowej dyscypliny bile, tutaj najważniejszą rzeczą jest obiekt, oni potrzebują kilka boisk o wymiarach cztery na 15 metrów o nawierzchni żwiru. Ta dyscyplina bardzo mocno się rozwija, też mamy ludzi z Dzierżoniowa, którzy są reprezentantami Polski. Sprawa piłki nożnej, to mogę powiedzieć tak, że to są wszystkie dyscypliny i piłka nożna. I tak należy to traktować. Wydaje mi się, że to, co w tej chwili się dzieje w klubie Lechia Dzierżoniów idzie ku dobremu. Nie mówię, że jest dobrze, bo powiedziałem dzisiaj kierownikowi, że nie wierzę, że musieli przegrać 11: 0 z Orłem Ząbkowice. Nie wierzę w czystość tego meczu. Nie wierzę, i to mówię oficjalnie. I powiedziałem, że jeżeli takie mają być zdarzenia, to będę sam wnioskował o zmniejszenie dotacji, bo albo nie mam z kim grać i się wycofuje drużynę, a jak się podkłada to dla mnie nie jest zawodnikiem bo on w życiu nie będzie zawodnikiem, przy tym, że my dajemy pieniądze jako miasto, więc zwróciłem na to uwagę. Jeżeli chodzi o Ośrodek Sportu i Rekreacji, oceniam pracę tego ośrodka bardzo dobrze. Uważam, że jeżeli uporamy się z tą inwestycją, jeżeli będziemy mieli już unormowane te sprawy, to sprawę kształcenia młodzieży w kierunku rozwoju fizycznego będziemy mieli w Dzierżoniowie ustabilizowaną. I młodzież w każdej dyscyplinie będzie miała gdzie swoje zainteresowania rozwijać. Wysoka Rado, jeżeli mówimy o sprawie kultury, to muszę tu powiedzieć jeszcze odnośnie jednej sprawy, a mianowicie pan Grabarkiewicz ze mną rozmawiał i tam wyszło jakieś nieporozumienie. Proponuję jeszcze raz do tej sprawy podejść gdyż on miał żal, że jego zawodnik, który brał udział w mistrzostwach świata nie otrzymał żadnego podziękowania. Myślę, że to jest jakieś nieporozumienie, dlatego chciałem Wysokiej Radzie to przekazać. To samo dotyczy zapasów, którzy chcą inne miejsce. Natomiast widzieliśmy w ośrodku kultury dorobek Państwowej Szkoły Muzycznej. Mówię to specjalnie Państwowa Szkoła Muzyczna, nie mniej jednak ona jest u nas w Dzierżoniowie i gro młodzieży chodzi do niej z Dzierżoniowa. Dlatego jako burmistrz miasta postanowiłem im pomoc, to co mogę pomóc. A mianowicie poprosili o 4 ławki na zaplecze; na podwórzu, otrzymali je po to żeby sobie zrobić taki skwerek. Natomiast koniecznością jest aby im pomóc w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to jest remont dachu na tej nieruchomości oraz zakup fortepianu. Myślę, że warto pomóc. Natomiast uczniów tej Państwowej Szkoły Muzycznej objęliśmy też programem środowiskowej szkoły samorządowej. Najzdolniejsza młodzież też ma stypendium tak jak nasi uczniowie, którzy wykazują się najlepszymi stopniami w szkole podstawowej i gimnazjum. Tutaj szczególne słowa uznania należą się dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. To, co robi pan dyrektor Krzysztof Tokarski i jego pracownicy, uważam i podzielam to, co powiedział pan radny Jarosław Rudnicki, że warto pomóc jeszcze bardziej Dzierżoniowskiemu Ośrodkowi Kultury gdyż on naprawdę robi w zakresie kultury

9 duchowej bardzo dużo. Ja dzisiaj nie żegnałem pani Horożanieckiej, ponieważ my jesteśmy umówieni 23 czerwca i wówczas będę ja dziękował łącznie z pracownikami całego ośrodka. Natomiast ważną rzeczą jest, i tu trzeba mu pogratulować i podziękować za te Dni Dzierżoniowa, i będę wnioskował do Wysokiej Rady na następnej sesji Rady Miejskiej, aby faktycznie pan dyrektor łącznie ze wszystkimi pracownikami otrzymał nagrodę i żeby nie robił to z własnych środków, to nie będą jakieś duże pieniądze, ale faktycznie to, co zrobił, jeżeli chodzi o Dni Dzierżoniowa. I miał szczęście, bo trafił z zespołem, bo dam przykład Sisters, kiedy miedzy lutym a marcem jak pan dyrektor uzgadniał z nami program na Dni Dzierżoniowa, i mówił, że zaprosi taki zespół młodzieżowy Sisters, myśmy nic nie wiedzieli, co to za zespół, i oni przyjechali do nas za ¼ ceny. No i okazuje się, że dzień przed tym jak u nas byli osiągnęli największe laury w Opolu, wszystkie nagrody itd. i w tym samym dniu, kiedy u nas byli pojechali je odebrać. Najważniejsze, że młodzieży się ten zespół podobał. Zauważyliście Państwo, że inną formę przyjęliśmy, jeżeli chodzi o program Dni Dzierżoniowa, tych zespołów było więcej, dla każdego coś przyjemnego. Przeraziliśmy się wczoraj i przedwczoraj, ja się przeraziłem jak zobaczyłem ile jest ludzi. Byłem przerażony, bo nie liczyłem na tak dużo. W związku z tym ja oficjalnie jeszcze raz bardzo chciałem podziękować dyrektorowi i wszystkim pracownikom za to, że oni dzisiaj do samego rana pracowali żeby był porządek i czysto. No i widzieliście, pan dyrektor był do naszej dyspozycji. I tutaj myślę, że nie będzie większych sprzeciwów żebyśmy mogli w ten sposób uhonorować. Dzisiaj już zapraszam 6 czerwca na biesiadę u Piasta, która odbędzie się na terenie OSiR-u a na 26 czerwca już dzisiaj zapraszam Państwa na Poezję na Murach. Byliście Państwo w bibliotece. Uważam, że działalność biblioteki, w ostatnich bardzo się zmienił sposób pracy. To nie jest tylko i wyłącznie wypożyczalnia książek, ale to jest ta działalność, którą ja w całej rozciągłości popieram, że są odczyty, ciekawe spotkania są i z poetami i z ciekawymi ludźmi, i konferencja, o której pani dyrektor mówiła. I przede wszystkim warunki, jakie dzięki Wysokiej Radzie stwarzamy naszym mieszkańcom, jeżeli chodzi o ten sposób spędzania czasu, i tej działalności, jeżeli chodzi o bibliotekę. I też tutaj popieram, i bardzo się cieszę, że komisja wystąpiła z wnioskiem o nagrodę dla pani dyrektor, bo naprawdę się to należy. A chcę wszystkim Państwu przypomnieć, bo pamiętacie, jakie były nieporozumienia, jeżeli chodzi o przeprowadzenie części biblioteki właśnie do tej filii gdzie dzisiaj żeście byli Państwo, że przeniesienie tutaj na pierwsze i drugie piętro było to sceptyczne podejście. Dzisiaj mamy inne. Czyli nieraz jest dobrze być takim stanowczym i wizję mieć szerszą po to żeby później pracownik mógł swego przełożonego nawet i pochwalić. To jest ważne. Dzisiaj są wszyscy z tego zadowoli, chociaż pewne mankamenty są, bo kiedyś była mała filia na os. Tęczowym a dzisiaj już niektórym osobom się nie chce iść na os. Jasne, bo to już jest za daleko. Myślę, że Dzierżoniów nie jest takim obszernym miastem żeby faktycznie było gdziekolwiek dalej. Ja jestem zdania, że dla mnie jako dla burmistrza miasta gdzie te jednostki podlegają, dla mnie jest najważniejsze i tym się kieruję, że jeżeli jest inicjatywa dyrektorów to trzeba ją popierać i ewentualnie ukierunkowywać. Natomiast nie wolno inicjatywy hamować i z takiego założenia wychodzę. Oczywiście w trakcie tego są też nieporozumienia. W miesięczniku Książka i Czytelnik czasopismo bibliotekarzy Dolnego Śląska, w numerze 1/2004 jest ciekawy artykuł, w którym napisano, że Dzierżoniów jest stolicą regionu szczególnie silnie dotkniętego kosztami transformacji, ale jeżeli chodzi o sprawy biblioteki, jest na pierwszym miejscu. Tym chciałem się z Wysoką Radą podzielić, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. Ad. 12. Zamknięcie sesji. Przewodnicząca H. Zielińska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i zamknęła 27 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Lista mówców załącznik nr 22. Protokół sporządziła: Franciszka Czaja, kierownik Kancelarii Rady Miejskiej Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pzrewodniczący Rady Miejskiej Helena Zielińska Henryk Smolny METRYKA Liczba odwiedzin : 73

10 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie Beata Kozak Agnieszka Janas Czas wytworzenia: :47:50 Czas publikacji: :02:34 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r.

Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r. Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r. Protokół Nr LVI/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 24 kwietnia 2006 roku Sesja odbyła się w sali Rycerskiej Ratusza,

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 i trwała do godz. 16:30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r.

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół Nr XIX/12 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 27 lutego 2012 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku

Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 18.00, a zakończyło o godz. 20.10. Stan członków Komisji 11 Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku

PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku 1 PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.10, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r.

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. BR.0041-9/2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R.

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 o godzinie 15 40. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, a zakończyła się Ustawowy skład Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad Protokół Nr XIV/11 z obrad XIV sesji Rady Miasta Hajnówka która odbyła się 28 grudnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Hajnówce w godz. 13.00 18.40 Stan Rady Miasta 21, obecnych na sesji 19,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo