Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 31.05.2004 r."

Transkrypt

1 Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r. Protokół Nr XXVII/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 31 maja 2004 r. od godz do 15,45 W sesji uczestniczyli: - 20 radnych, nieobecny Wiesław Glinkowski, lista obecności - załącznik nr 1, usprawiedliwienie radnego W. Glinkowskiego - załącznik nr 2. - z Urzędu Miasta: Marek Piorun Burmistrz, Tomasz Smolarz Zastępca Burmistrza, Ryszard Szydłowski - Zastępca Burmistrza, Teresa Adamowicz - skarbnik miasta, Lucyna Musiał radca prawny, Franciszka Czaja kierownik Kancelarii Rady Miejskiej, Agnieszka Janas inspektor Kancelarii Rady Miejskiej, ponadto osoby zaproszone na pierwszą część sesji dot. sportu, turystyki i rekreacji oraz na drugą część dot. kultury, dziennikarze lokalnych mediów i mieszkańcy. Lista zaproszonych gości i wykaz osób uhonorowanych listami gratulacyjnymi załącznik nr 3. I część od godz. 9,00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1. Ad. 1. Otwarcie sesji Przewodniczący H. Smolny otworzył 26 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa; powitał radnych oraz zaproszonych gości. Następnie przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Helenie Zielińskiej. Ad. 2. Stwierdzenie kworum Przewodnicząca obrad H. Zielińska, na podstawie listy obecności, stwierdziła obecność 20 radnych (pełny ustawowy skład rady 21 radnych) co stanowi wymagane kworum do podejmowania uchwał. Poza tym poinformowała, że listę mówców prowadzić będzie przewodniczący Rady Miejskiej H. Smolny a procedurę głosowania wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bolesław Wilkos. Ad. 3. Przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad z r. załącznik nr 4. Wniosek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną w sprawie programu sesji - załącznik nr 5. Przewodnicząca obrad H. Zielińska odczytała pismo radnego Leszka Kwietnia informujące o wycofaniu skargi z dnia r. na Burmistrza Dzierżoniowa. Pismo radnego L. Kwietnia z r. - załącznik nr 6. W związku z powyższym przewodnicząca obrad stwierdziła, że skreśla się punkt 9 Rozpatrzenie skargi Radnego Leszka Kwietnia z dnia 11 maja 2004 r. na Burmistrza Dzierżoniowa, natomiast punkty od nr 10 do 13 otrzymują nową numeracje od 9 do 12. Ad. 4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej 26 sesji znajdował się w Kancelarii Rady Miejskiej i był dostępny dla Radnych. Do dnia dzisiejszego nie wniesiono do niego żadnych uwag. W związku z tym przewodnicząca obrad H. Zielińska stwierdziła, że protokół Nr XXVI/2004 z r. został przyjęty Ad. 5. I część dotycząca sportu, turystyki i rekreacji została zrealizowana zgodnie z porządkiem obrad. Wystąpienie dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, p. Roberta Gulki: 1) prezentacja działalności i osiągnięć sportowych klubów działających na terenie Dzierżoniowa, 2) wręczenie listów gratulacyjnych działaczom i sportowcom, zwiedzanie obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji. Materiały przekazane do protokołu: 1) komunikat Dolnośląskiego Turnieju Zapaśniczego o puchar Burmistrza Dzierżoniowa z okazji Dnia Dziecka załącznik nr 7, 2) informacja o działalności MKS 9-tka - załącznik nr 8. II część dotycząca kultury została zrealizowana zgodnie z porządkiem obrad. Ad. 6. od godz. 10,40 w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury przy ul. Świdnickiej Wystąpienie dyrektora Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, p. Krzysztofa Tokarskiego, w tym prezentacja działalności i osiągnięć palcówek kultury: 1) Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, 2) Państwowej Szkoły Muzycznej, 3) Osiedlowego Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, 4) wręczenie listów gratulacyjnych. Materiały przekazane do protokołu: 1) informacja Państwowej Szkoły Muzycznej - załącznik nr 9, 2) informacja o działalności Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie - załącznik nr 10. Ad. 7. od godz. 11,50 w Miejsko Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie, przy ul. Gen. W. Sikorskiego 2. Wystąpienie dyrektora Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej, p. Marii Zarzyckiej: 1) prezentacja nowych pomieszczeń i wyposażenia Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej 2) wręczenie listów

2 gratulacyjnych. III część sesji odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 14,00. Przewodnicząca obrad H. Zielińska wznowiła obrady i przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad udzieliła głosu burmistrzowi M. Piorunowi. Burmistrz M. Piorun w tym miejscu wręczył listy gratulacyjne dla ucznia Tobiasza Knoblocha i jego opiekuna Mateusza Cegiełki za propagowanie samorządności. Poza tym powiedział: Od roku 1990 jesteśmy prekursorami tej samorządności i bardzo się cieszę, że właśnie pan dyrektor Mateusz Cegiełka propagując wszystko to, co przyszli nasi samorządowy powinni wiedzieć na ten temat od lat dziesięciu jako dyrektor Zespołu Szkół realizuje z ostatnimi klasami temat samorządności. Uczestniczyłem w sześciu spotkaniach na zajęciach i temat taki wiodący, główny był taki czy wystarczy sam rząd czy musi być samorząd. I wokół tego zagadnienia, pytania, tezy dyskutowaliśmy na ten temat z uczniami szkoły średniej. Ja postanowiłem ufundować nagrodę dla ucznia, który najlepiej przedstawi sprawę podejścia do tego tematu czy faktycznie wystarczy sam rząd, czy powinien być samorząd. Dzisiaj chciałbym uhonorować przed Wysoka Radą pana Tobiasza Knoblocha za to, że okazał się najlepszy, jeżeli chodzi o przedstawienie tego problemu. Chciałbym także podziękować panu dyrektorowi Mateuszowi Cegiełce, podziękować i pogratulować za ponad dziesięcioletnią praktykę w nauczaniu młodych ludzi wiedzy o społeczeństwie, bo wiemy o tym, że edukacja samorządowa w naszych czasach jest niezbędna, a w niedalekiej przyszłości powinna zaprocentować wiedzą i zainteresowaniem społeczeństwa sprawami samorządu i kształtowaniem obywatelskiej postawy wśród młodych ludzi i jest zadaniem trudnym. I liczę, że wciąż będzie Pan wypełniał to zadanie z taką pasją jak dotychczas. Następnie głos zabrał pan Mateusz Cegiełka. Dzisiaj Tobiasz pół godziny temu zdał ostatni egzamin i właściwie jedyny, z języka angielskiego i otrzymał ocenę bardzo dobrą. Czyli właściwie już jest absolwentem. Z języka polskiego miał ocenę bardzo dobrą, z historii po pisemnym miał ocenę bardzo dobrą, a więc jeżeli chodzi o egzamin ustny zdawał tylko język angielski, czyli jest już absolwentem, czyli możemy mu wspólnie pogratulować zdanej matury. Poza tym przedstawił informację o realizowanym projekcie. Realizuję ten projekt od lat dziesięciu z klasami maturalnymi w ramach lekcji wiedza o społeczeństwie. I wychodząc z założenia, że należy tutaj propagować przede wszystkim kulturę optymizmu, a nie tak jeden z polskich psychologów ostatnio powiedział, że preferujemy kulturę narzekania, że właściwie do normy należy narzekać, i do normy należy, jeżeli się coś nie udaje. Chciałem się pochwalić, że udał się ten projekt, którego jestem pomysłodawcą, wcześniej jeszcze za czasów pana dyrektora Szydłowskiego, aktualnie z panem dyrektorem Wiczkowskim. Ten projekt w naszej szkole jest realizowany w ramach wiedzy o społeczeństwie i dzisiejszy przykład Tobiasza jest właśnie dowodem na to, że osiągnęliśmy wspólnie sukces w edukowaniu młodej społeczności, w przygotowywaniu tej społeczności do wiedzy samorządowej. W tegorocznym projekcie wzięło udział ponad 400 osób. Każdy z tych uczniów miał za zadanie wcielić się na te dwie godziny w skórę dziennikarza i opisać, zrecenzować spotkanie z burmistrzem, I z tych prawie czterystu prac wybraliśmy najlepszą i tą najlepszą pracą okazała się praca Tobiasza Knoblocha. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi za zainteresowanie. W ciągu tych dziesięciu lat także korzystaliśmy z usług pani sekretarz Ostrowskiej, burmistrzów, którzy przez te dziesięć lat tutaj także sprawowali tę funkcję oraz radnych, których także na takie spotkania zapraszałem. One odbywały się czasami tutaj w tej sali rycerskiej, ostatnio odbywały się u nas w szkole. Dziękuję wszystkim za te oklaski, w imieniu Tobiasza, dziękuję panu burmistrzowi za udział w tych lekcjach. Pozwólcie Państwo na koniec, że z okazji czternastej rocznicy pierwszych wyborów, które odbyły się właśnie czternaście lat temu, a rocznicę obchodziliśmy w ubiegłym tygodniu, chciałbym złożyć Państwu życzenia abyście byli wierni tym programom, które skradliście wyborcom i tej zasadzie, która jest wpisana na naszym sztandarze Rady Miejskiej. Przy okazji prośba, za rok jest piętnastolecie, nie zapomnijcie o tym. Nie zapomnijcie, że przed Wami była pierwsza kadencja, druga i trzecia, bo jest to święto wszystkich samorządowców. Za rok obchodzimy piętnastolecie. Pan Tobiasz Knobloch wyraził słowa wdzięczności dla pomysłodawcy i organizatora tego wspaniałego projektu, dla pana burmistrza i dla członków Rady. Dziękuję za wiarę w młode umysły, w przyszłość, ponieważ my kiedyś być może zajmimy Państwa miejsce. Oby Państwa wiedza była dla nas przykładem. Obyśmy patrząc na Państwa wkład, jaki Państwo posiadają w naszym pięknym mieście, przyczynili się do naszej pracy, aby to wszystko zaowocowało. Już te owoce tego projektu ja widzę i moi rówieśnicy. Myślę, że owocem tego jest

3 zainteresowanie młodzieży Waszymi sprawami miasta. Z całego serca jeszcze raz dziękuję. Po ceremonii wręczenia listów gratulacyjnych przewodnicząca obrad zapowiedziała realizację punktu 8. Ad. 8. Rozpatrzono cztery projekty uchwał według kolejności ustalonej w porządku obrad i następującej procedury: - przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienia, - dyskusja, w tym: opinie Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych, wystąpienie radnych zapisanych na liście mówców i zapytania, - głosowanie. 1) projekt nr 188 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2003 rok załącznik nr 11, uzasadnienie wraz ze sprawozdaniem - załącznik nr 12. p. Teresa Adamowicz, skarbnik miasta, z upoważnienia burmistrza przedstawiła ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Radna J. Lora przedstawiła pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną. Więcej głosów nie było, przewodnicząca obrad poddała pod glosowanie projekt nr 188 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2003 rok. Uchwala została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami. Uchwała Nr XXVII/179/04 - załącznik nr 13. 2) projekt nr 189 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie za 2003 rok - załącznik nr 14. uzasadnienie wraz ze sprawozdaniem - załącznik nr 15. p. Teresa Adamowicz, skarbnik miasta, z upoważnienia burmistrza przedstawiła ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Radna J. Lora przedstawiła pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną. Więcej głosów nie było, przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt nr 188 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie za 2003 rok. Wynik głosowania: za 17, przeciw 0, wstrzymujący się 1, uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXVII/180/04 - załącznik nr 16. 3) projekt nr 190 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako reprezentantów organu prowadzącego, do składu komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Publicznego Nr 1, Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum Nr 2 w Dzierżoniowie wraz z uzasadnieniem załącznik nr 17. Zastępca Burmistrza, R. Szydłowski przedstawił ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radna J. Lora przedstawiła pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną. Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu poszczególnych komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola Publicznego Nr 1: Radny A. Darakiewicz zgłosił radnego Bolesława Stokłosę. Radna J. Lora, w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną, zgłosiła radnego Bolesława Wilkosa. Radny B. Stokłosa zgłosił zastępcę burmistrza, Ryszarda Szydłowskiego. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy, który został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami. Następnie przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie zgłoszone kandydatury. Bolesław Stokłosa, Bolesław Wilkos i Ryszard Szydłowki zostali wybrani jednogłośnie, 18 głosami. Gimnazjum Nr 1: Komisja Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną zgłosiła radną Janinę Lorę. Radny B. Stokłosa zgłosił zastępcę burmistrza, Ryszarda Szydłowskiego. Radny M. Domardzki zgłosił radnego Mirosława Pioruna. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy, który został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami. Następnie przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie zgłoszone kandydatury. Janina Lora, Ryszard Szydłowski i Mirosław Piorun zostali wybrani jednogłośnie, 18 głosami. Gimnazjum Nr 2: Radna G. Juraszek zgłosiła radna Helenę Zielińska. Radny K. Król zgłosił radnego Bolesława Wilkosa. Radny T. Śnieżek zgłosił radnego Piotra Skrzyszewskiego. Radny B. Stokłosa zgłosił zastępcę burmistrza, Ryszarda Szydłowskiego. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy, który został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami. W związku z tym, że Rada ma wybrać trzy osoby, przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie informując, że każdy radny dysponuje 3 głosami. Przechodzi 3 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów. Wynik głosowania: Radna H. Zielińska 16 głosów Radny B. Wilkos 5 głosów Radny P. Skrzyszewski 14 głosów Zastępca Burmistrza R. Szydłowski 15 głosów. Przewodnicząca obrad stwierdziła, że do składu Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 zostali

4 wybrani Helena Zielińska, Piotr Skrzyszewski i Ryszard Szydłowski. Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 190 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako reprezentantów organu prowadzącego, do składu komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Publicznego Nr 1, Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum Nr 2 w Dzierżoniowie, uzupełniony o nazwiska osób wybranych do poszczególnych komisji konkursowych, tj. do PP Nr 1 Bolesław Stokłosa, Bolesław Wilkos i Ryszard Szydłowski, do Gimnazjum Nr 1 Janina Lora, Mirosław Piorun i Ryszard Szydłowski, do Gimnazjum Nr 2 Helena Zielińska, Piotr Skrzyszewski i Ryszard Szydłowski. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami. Uchwała Nr XXVII/181/04 - załącznik nr 17. 4) projekt nr 191 w sprawie skargi Pana Leszka Kwietnia z dnia 29 marca 2004 r. na Burmistrza Dzierżoniowa wraz z uzasadnieniem załącznik nr 18. Przewodnicząca obrad H. Zielińska odczytała ww. uzasadnienie i otworzyła dyskusję. Komisje i Kluby nie wyraziły woli zabrania głosu; do głosu nikt się nie zapisał. Radny L. Kwiecień w tym miejscu poprosił o głos i powiedział. Nie wiem, jakie znaczenie dla tego czy moje pismo jest skargą czy nie, ma wyjaśnienie burmistrza. Jeżeli mamy podjąć uchwałę, że pismo nie jest skargą, to dobrze byłoby żeby również projekt uchwały zawierał taką podstawę prawną, a według tej podstawy prawnej, którą podano na tej uchwale wynika z niej, że Rada ma rozpatrzyć tę skargę. Myślę, że najlepszym wyjaśnieniem będzie stenogram z przebiegu sesji. Po raz kolejny pan burmistrz pomylił się albo powiedział nieprawdę, nie wiem, w tym piśmie wyjaśnienie, bo powiedział tak na sesji: Natomiast faktem jest, że przekazaliśmy, tutaj komisja przyznała w zakresie kultury fizycznej i oparła się na ofertach i przyznała jeden tysiąc parafialnemu oddziałowi Akcji Katolickiej przy parafii pw. Królowej Różańca Świętego. Więc czy to mam rozumieć, że to co przyznała to tylko na pierwszy kwartał? Chyba nie. I bardzo przykro, że pan burmistrz nie rozróżnia decyzji zezwalającej utworzenia szkoły a rejestracji chociaż na moje pytanie odpowiedział tak: Na pytanie pierwsze burmistrz odpowiedział, że na pamięć nie zna numeru, szkoła jest zarejestrowana. Ja nie twierdzę, że ona nie ma pozwolenia na utworzenie ale co innego jest rejestracja szkoły a co innego jest utworzenie. Państwo radni musicie wybrać czy ten stenogram jest prawdziwy, czy nieprawdziwy, czy ta skarga jest skargą czy pismem. Zrobicie jak uważacie. Więcej głosów nie było, przewodnicząca obrad H. Zielińska zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt nr 191 w sprawie skargi Pana Leszka Kwietnia z dnia 29 marca 2004 r. na Burmistrza Dzierżoniowa. Wynik głosowania: za 14, przeciw 1, wstrzymujący się 1. Przewodnicząca obrad stwierdziła, że uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXVII/182/04 - załącznik nr 19. Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie od 16 kwietnia do 17 maja 2004 r. załącznik nr 20. Burmistrz M. Piorun poinformował, że ww. sprawozdanie zostało przedłożone Radzie. Ponadto zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz na str. 1 pkt 5 dot. kosztów eksploatacji targowiska miejskiego i powiedział o przygotowaniu koncepcji zagospodarowania całej Wrocławskiej 47. Radny J. Rudnicki zapytał, co stanie się z komputerami, które będą wymienione w Urzędzie Miasta. Burmistrz odpowiedział, że nie będzie wymiany komputerów, ale uzupełnienie. Więcej pytań nie było, na tym zakończono realizację punktu 9. Przewodnicząca obrad zapowiedziała realizację następnego punktu. Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych. Przewodnicząca obrad poinformowała, że w tym punkcie do głosu zapisali się radni Leszek Kwiecień i Jarosław Rudnicki. Radny L. Kwiecień złożył kolejną interpelację dot. doprowadzenia nawierzchni ul. Wesołej do stanu przed realizowaną inwestycją oraz prośbę o wyrównanie nawierzchni lub wykonanie odpływu wody miedzy posesjami nr 51 i 52 naprzeciw posesji nr 32 na ul. Wesołej. Interpelacja KRM /04 załącznik nr 21. Radny J. Rudnicki w tym miejscu podziękował osobom odpowiedzialnym za organizację Dni Dzierżoniowa, które odbyły się 29 i 30 maja br. Poziom zarówno artystyczny jak i organizacja tego przedsięwzięcia stała na wysokim poziomie. Poza tym zadał pytanie odnośnie zdarzenia, jakie miało miejsce w sobotę, młody człowiek został pobity. Jaki jest stan zdrowia tego człowieka, bo w sobotę był w ciężkim stanie, był nieprzytomny i była tam interwencja lekarska. Czy w tej sprawie Policja się kontaktowała? Poza tym poprosił o odpowiedź na następnej sesji, jaki był całościowy koszt organizacji Dni Dzierżoniowa. Burmistrz M. Piorun odpowiedział. Jeżeli chodzi o sprawę tego młodego człowieka, na tę chwilę nie mogę dokładnie powiedzieć. Osoby, które to zrobiły zostały złapane. Przykro jest, że są to na pewno nie kibice, ale szalikowcy Lechii. Natomiast jeżeli chodzi o koszt, to nie odpowiem precyzyjnie, bo znowu będzie na mnie skarga. W związku z tym po przedłożeniu

5 rachunków dokładnie powiem. Mogę powiedzieć, jaki jest plan, natomiast koszty będę miał wówczas, kiedy będą wszystkie rachunki. Przewodnicząca obrad poinformowała, że nikt poza tym nie zapisał się do głosu i zapowiedziała realizację kolejnego punktu - Wolne wnioski i informacje. Ad. 11. Wolne wnioski i informacje. Do głosu w tym punkcie zapisał się pan Sławomir Kaptur i radny Leszek Kwiecień. Pan S. Kaptur, przedsiębiorca, od 10 lat prowadzący w Świdnicy sklep, przedstawił problem związany z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu w sklepie Kaprys przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, przekazując radnym kilka kopii dokumentów, do których odnosił się. Moje wystąpienie jest spowodowane dwoma przyczynami. Pierwsza rzecz, jako przedsiębiorca mam bardzo duży szacunek do pracy. I uważam, że jako przedsiębiorca, który daje pracę, która jest w naszym kraju najważniejszym dobrem, należy się odpowiedni stosunek. Druga rzecz, która z tego wynika, jako przedsiębiorca nie jestem w stanie przeskoczyć takiej bariery prostej tutaj jak wydanie koncesji na alkohol i uważam, że jestem w tym momencie przez władze miasta niewłaściwie potraktowany. Mając dobre relacje z przedsiębiorcami dzierżoniowskimi, znając realia rynku zdecydowałem się w zeszłym roku na otworzenie sklepu przy ul. Świdnickiej, tj. sklep Kaprys naprzeciwko budynku Sądu. W jedenaście tygodni wykonaliśmy cały remont kapitalny, spełniając wszystkie najsurowsze wymogi ISO, Sanepidu i nowego prawa budowlanego. Wszystko nam się to udało zrobić. Pracuje tam 14 osób, w tym 10 bezrobotnych; większość była w dłuższym okresie bez pracy. Praktycznie wszyscy do tej pory tam pracują i wszyscy są na pełnym etacie, mają pełne wynagrodzenie i dbają o pracę i liczę na to, że tak jak w Świdnicy będą to wieloletni moi pracownicy. Zakładając budowę sklepu liczyłem na sprzedaż alkoholu. 8 sierpnia złożyłem podanie o wydanie koncesji na alkohol. Zgodnie z wcześniej zasięgniętymi informacjami spełniałem wszystkie wymogi, tzn. odległość mojego punktu handlowego od najbliższej placówki chronionej, czyli szkoły podstawowej jest 140 metrów. W tych dokumentach pierwsze dwa to są wyniki pomiarów, pierwszy pomiar 104 metrów na moją korzyść i wszystko grało. Od 1 września zaczęły się dziwne rzeczy w stosunku do pomiarów. Ja nie wiem czy to wynika z tego, że burmistrz Piorun poszedł na urlop i niestety mogłem rozmawiać tylko z burmistrzem Smolarzem. Kilkakrotnie na każdym spotkaniu wtorkowym próbowałem dowiedzieć się o wynik pomiarów i ewentualną moją możliwość sprzedaży alkoholu. Uchwała Rady Miejskiej mówi, że pomiar ma być dokonany dojściem pieszym, czyli nie na skróty, nie po parkingu, tylko dojściem pieszym. I takie jest odwołanie w uchwale Rady Miejskiej do kodeksu drogowego. W przypadku jeżeli pomiar jest poniżej 100 metrów muszę być obecny; przy obydwu pomiarach nie byłem powiadomiony i nie byłem obecny. Obydwa pomiary 22 września, czyli pierwszy pomiar po miesiącu dopiero dotarł do Urzędu Miejskiego, pojawiły się w tym samym dniu i na obydwu ktoś z urzędników dopisał inwestor odmówił podpisania protokołu. Jeszcze raz powtarzam, że nie było mnie przy tych pomiarach, nikt mnie nie powiadamiał o tych pomiarach, ale one są w sumie te dwa protokoły najważniejsze jakby w tej całej sprawie. Wyniki pomiarów oczywiście nie zostały mi w żaden sposób przedstawione. Dopiero na maje pismo dużo później dostałem odpisy dokumentów. 9 października miejska komisja rozpatrywania problemów alkoholowych w oparciu o nieprawdziwy zapis w protokole pomiarów wydała mi negatywną opinię. Protokół odnosił się wyłącznie do niekorzystnego dla mnie pomiaru i brak było odniesienia do pomiaru prawidłowego, tego powyżej 100 metrów. 10 grudnia Kolegium Odwoławcze, do którego się odwołałem w całości uchyliło postanowienie Miejskiej Komisji, nakazało powtórny pomiar zgodny z przepisami o ruchu drogowym i uzasadnienie odrzucenia wykonania drugiego pomiaru. Niestety, przez trzy miesiące była cisza i dopiero po mojej interwencji komisja wróciła do tego postanowienia Kolegium Odwoławczego i bez wykonania pomiaru wydała ponownie negatywną decyzję. W tym czasie próbowałem poprzez burmistrza Szydłowskiego porozmawiać z komisją, wziąć udział jako słuchacz przy rozpatrywaniu, odmówiono mi to na piśmie. Nie będę mówił o wszystkich obietnicach, deklaracjach, jakie w stosunku do mnie były. To skutkowało to tylko tym, że sprawa brnęła tak długi okres czasu. Należało to po prostu zakończyć, uciąć szybciej. Nie będę tu mówił o procedurach ISO, które zabezpieczają przed takimi błędami proceduralnymi. Nie będę mówił też o tytule Fair Play dla gminy, która akurat w tym przypadku nie ma zastosowania. Zmiana mojego stanowiska wynika z bardzo prostej rzeczy, do 1 maja mogłem podpisać roczny potężny kontrakt z jednym z największych producentów napojów alkoholowych. To dotyczyło miejsca przeznaczonego na sprzedaż, odpowiedniego wystroju, cen itd. Burmistrz Szydłowski obiecał mi, że takie postanowienie

6 komisja wyda do końca kwietnia. Ponieważ nie wydała w maju przekazałem sprawę prawnikowi. W tej chwili na dzień dzisiejszy starty moje szacuję w wielkości 50 tysięcy złotych. I o takie odszkodowanie na dzień dzisiejszy będę zgłaszał. Całe moje wystąpienie dla radnych jest spowodowane tym, że jeśli ta procedura przeciągnie się, postępowanie sądowe powiedzmy dwa lata to koszty po obydwu stronach będą zupełnie zbędne, zupełnie niepotrzebne i chciałbym żeby rada wiedziała, w jakim jesteśmy w tej chwili stanie, jako obie strony. Nie udało mi się tutaj żadnego pozytywnego rozstrzygnięcia osiągnąć, mimo że wychodziłem kilkakrotnie do panów burmistrzów. Przez cały czas moich starań nie wykonano żadnego działania zmierzającego do wyjaśnienia i zakończenia nieprawidłowości. I tutaj powiem, że liczyłem jak się okazało naiwnie, że jeżeli misją miasta Dzierżoniowa jest tworzyć klimat dla biznesu to choć w części mógłbym na to liczyć. Niestety mocno się na tym zawiodłem. Dziękuję za uwagę. Radny L. Kwiecień odniósł się do powyższej wypowiedzi. Dziwna to sytuacja, kiedy inwestor mówi o odszkodowaniu. Odszkodowanie będzie z budżetu miasta, nikt indywidualnie za to nie zapłaci, niech pan się nie martwi. Mnie natomiast martwi inna sytuacja. Ta sprawa trwa od 19 sierpnia 2003 r. Zmieniliśmy uchwałę i dalej coś jest nie tak. Dziwi mnie również to, że do protokołu o pomiarach odległości nie dołączono mapek, chociaż tu w jednym jest napisane podkład szkic trasy koloru czerwonego a w drugim jest projekt budowlany. I taka moja jeszcze jedna uwaga, że ta odległość zmniejszyła się po tym, rzekomo się zmniejszyła, kiedy wykonano parking i krawężniki. Z tego by wynikało, że lepiej nic nie robić, niech będzie brzydko, brudno aby dostać. Ja sam osobiście mierzyłem tę odległość. Ona jest zgodna, szczególnie z nową uchwałą. I prosiłbym podjąć bardzo szybkie kroki, żeby to pozwolenie ten człowiek dostał. Jeszcze jedna uwaga. Protokół nr 4 z 2004 r., nie będę czytał składu zespołu, ale zespół stwierdza negatywnie, ponieważ nie spełnia wymogów określonych, ale jakich wymogów. Myślę, że należałoby napisać, jakie to wymogi są, bo jak to jest skierowane do pana inwestora, może sobie pójść poszukać uchwałę, ale np. teraz dostałem i ja nie wiem, o jakie wymogi chodzi. I moja taka prośba, pomyślmy jak to rozwiązać a nie gmatwajmy i nie udowadniajmy jeden drugiemu, że my mamy racje a nie ty. Jest nowa uchwała, 50 metrów, jest to zgodne, nie ma przeciwwskazań. Myślę, że należałoby tę sprawę dosyć szybko załatwić. Burmistrz M. Piorun najpierw odpowiedział na wcześniej zadane pytanie przez radnego Rudnickiego dot. pobicia młodego człowieka w czasie Dni Dzierżoniowa; dziś wyszedł on do domu, miał rozciętą nasadę nosa. Następnie wyjaśniał sprawę, która poruszał pan Kaptur. Od pełnienia prawie dwuletniej funkcji burmistrza jest to pierwszy taki przypadek i zapewniam Wysoką Radę, że jest to sprawa skomplikowana i nie można od razu wyciągać wnioski, że my jako miasto jesteśmy przeciwni inwestorom. Najlepszy dowód jest to, jak powiedział pan inwestor, w jak krótkim okresie czasu wybudował swój sklep. Drugą rzeczą to jest to, że uchwała, która funkcjonowała była uchwałą nieprecyzyjną, co do pomiarów. W związku z tym wystąpiłem z wnioskiem o zmianę tej uchwały, aby nie było już żadnych wątpliwości, nawet tych, które poruszył radny odnośnie tego, że jak się uporządkuje teren to inne są pomiary i pomiary te są niekorzystne. Te dokumenty, które Wysoka Rada otrzymała od pana Kaptura, to nie są wszystkie. Niestety ta teczka jest taka, która w chwili obecnej jest przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. My dążymy żeby tę sprawę jak najszybciej wykonać, i pan Sławomir Kaptur też. I pan radny Kwiecień nawet sugerował, że już jest 50 metrów i nareszcie tę sprawę zakończyć. Ale to tak nie można, bo sprawa jest bardzo skomplikowana gdyż są dwa wnioski. Każda ze stron dążyła do tego żeby zakończyć. Faktem jest, że Kolegium uchyliło zaskarżone postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ww. komisję. Druga rzecz, to ja nie wydałem wówczas jeszcze decyzji, bo nie mogłem wydać. I podam informację chociażby ostatnią, o której pan Kaptur nie mówił, bo w międzyczasie jest uchybienie terminu, co do wniesienia zażalenia przez pana Kaptura do Kolegium Odwoławczego, itd. Przeczytam pismo z 16 kwietnia, które Państwo nie otrzymaliście, gdzie chcieliśmy już zakończyć sprawę. To jest pismo do Korona spółka jawna. Urząd Miasta w Dzierżoniowie informuje, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z 26 września 2003 r. o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostało zakończone. Tu organ informuje, że zamierza zakończyć postępowanie poprzez wydanie decyzji o jego zakończeniu. Chcieliśmy to pierwsze postępowanie umorzyć po to żeby przystąpić do tego drugiego, bo są dwa postępowania. I otrzymaliśmy bardzo szybko, bo 22 kwietnia na pismo z 16 kwietnia od sklepu Kaprys w Dzierżoniowie, Korona, spółka jawna, pismo dotyczące odpowiedzi do zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego tego z

7 16 kwietnia. W nawiązaniu do informacji o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku na sprzedaż napojów alkoholowych pragnąc skrócić czas na wydanie pozwolenia informuję, że nie wnoszę nowych wniosków dowodowych i nie zgłaszam zastrzeżeń, co do zebranych materiałów dowodowych i wnoszę o zakończenie postępowania. Nadal uważam, że wydana opinia w sprawie dokonana przez Komisję Miejską Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie z dnia 3 marca 2004 r. jest niezgodna z zaleceniami SKO zawartymi w postanowieniu z dnia 10 grudnia 2003 r. Popisał pan Sławomir Kaptur. Na to oczywiście zareagowali bardzo szybko, ponieważ 28 kwietnia wydaliśmy decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku z 26 września, żeby zająć się tym drugim wnioskiem, żeby przyśpieszyć sprawę. I 13 maja Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała też pozytywny wniosek na ten drugi wniosek. I niestety, stało się tak, że w ostatnim dniu, mimo tego pisma z 22 kwietnia, w ostatnim dniu, kiedy można było się odwołać, w imieniu inwestora, który otrzymał pełnomocnictwo 4 maja, 11 maja a wpłynęło do nas 14 maja, odwołano się od decyzji burmistrza miasta z dnia 28 kwietnia. W związku z tym wracamy do pierwszej sprawy. I 21 maja otrzymałem takie pismo, które dotyczy spotkania celem zawarcia ugody w sprawie strat poniesionych w wyniku nieprawidłowości w wydaniu decyzji na sprzedaż alkoholu. To dotyczy tej decyzji z 28 kwietnia o umorzeniu, po to żeby już nie było tego pierwszego wniosku. I jest taka treść: W wyniku przedłużającej się procedury wydania decyzji na sprzedaż alkoholu w sklepie Kaprys w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 52 oraz nieprawidłowości przy sporządzaniu i kompletowaniu dokumentów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spółka nasza do dnia dzisiejszego nie ma wydanej pozytywnej opinii na sprzedaż alkoholu. Skutkiem braku koncesji nasz sklep w Dzierżoniowie ma trudności ze spłatą kredytu inwestycyjnego. Straty z tego tytułu wynoszą prawie 50 tysięcy złotych. Podczas mojej interwencji we wrześniu 2003 r. informowałem zastępcę Tomasza Smolarza o stratach zysku brutto w wysokości 500 złotych dziennie za każdy dzień bez sprzedaży alkoholu. Udział sprzedaży związany z zakupem alkoholu założono w biznes planie 30%. Ponadto w żadnym miejscu nie zastosowano się do zaleceń SKO zawartych w postanowieniu z 10 grudnia 2003 r. Mając na celu zakończenie niekorzystnej sytuacji generującej straty i złą opinią obydwu stronom proponuję zawarcie ugody i zakończenie sporu. Ze względu na szubko narastającą ilość nieporozumień proszę o zgodę na termin spotkania w dniu 25 maja w godzinach przyjęć interesantów. (Rozmawialiśmy o godz. 13,30 w obecności mecenasów.) W mediacjach z mojej strony udział weźmie radca prawny Wiesław Karpa. Z uwagi na wagę rozmów chętnie widziałbym udział przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Smolnego. Podpisał Sławomir Kaptur. W związku z tym, że mijał termin siedmiu dni od odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego musiałem w poniedziałek podjąć decyzję o przekazaniu w całości dokumentów do Kolegium Odwoławczego, żeby tę sprawę ostatecznie załatwić. I sprawa jest taka, że teoretycznie każdy chciał zakończyć tę sprawę i my chcieliśmy zakończyć tę sprawę, ale niestety w ostatnim dniu odwołanie spowodowało, że my musimy przekazać wszystkie sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Termin mijał w poniedziałek, my żeśmy się we wtorek spotkali. Chcę tutaj Wysokiej Radzie powiedzieć, bo to wyraziłem się w obecności pana Sławomira Kaptura i jego pełnomocnika, że ja nie mogę negocjować na temat tego odszkodowania, pomijając już treść, jaka była zawarta, ponieważ ta treść mi się nie podoba, że stawia się na alkohol. Funkcjonowanie tego sklepu jest a tu chodzi tylko o sprawę alkoholu. My chcieliśmy to zrobić. Sprawa jest bardzo skomplikowana, ona wymaga jednej rzeczy, wymaga tego, aby już na tym etapie wypowiedziała się trzecia strona, ponieważ w takich sytuacjach jest dobrze jak się wypowie trzecia strona, bo to u nas jako władzy wykonawczej nie jest nagminne. Jest to pierwszy przypadek, wydaje mi się, że to jest pierwszy przypadek od kilku lat, to nie jest nagminne i naprawdę to nie jest zła wola. Chcieliśmy uchylić własne postanowienie po to żeby jak najszybciej wydać nowe. W ostatnim dniu było odwołanie, wróciliśmy z powrotem do września ub. roku. Ja nie chcę żeby jakieś wydawać tutaj sądy. Sprawa jest dość skomplikowana, w związku z tym natychmiast zadecydowałem, aby tą sprawą zajęło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ponieważ ja jeszcze tej decyzji ze stycznia nie mogłem wydać, ponieważ sprawa wróciła do ub. roku. Radny L. Kwiecień poprosił o głos w celu zadania pytania, i powiedział: Zrozumiałem to tak, gdyby zostało tamto postępowanie uchylone, w tej chwili byłaby wydana decyzja w drugiej sprawie, najprawdopodobniej pozytywna, już nie wnikam w to jaka, ale już by była decyzja

8 wydana; czy tak? Burmistrz M. Piorun potwierdził, że decyzja byłaby już wydana. Ponadto podziękował za dzisiejszą sesję, tę pierwszą część. Zapewne ta pierwsza część dała Wysokiej Radzie, bo mnie też, większy pogląd na sprawę sportu, rekreacji, kultury. Był to inny sposób przeprowadzenia sesji niż dotychczas, i tutaj się słowa uznania należą dla tych, którzy w ten sposób to ułożyli. Zawsze było tak, że kluby sportowe czy stowarzyszenia przechodzili i teoretycznie nam przedstawiali. W tym skrócie gdzie mieliśmy czas, więcej żeśmy zauważyli niż to by było tutaj. I chcę zwrócić uwagę na kilka takich punktów, a mianowicie dzisiaj zauważyliśmy, że mając dwanaście stowarzyszeń w Dzierżoniowie widać jak pracują te osoby, które najczęściej pracują społecznie. I należą im się słowa uznania za te chęć, którą oni wykazują by ta nasza młodzież, nasze dzieci mogły mieć to zajęcie, aby nie musieli myśleć o innych sprawach, niegodnych sprawach. Największym problemem, jeżeli chodzi o stowarzyszenia, to siedziby tych klubów sportowych. Kilka klubów sportowych ma kłopot z siedzibami, aby były stałe te siedziby. Najczęściej to jest teczka i adres mieszkania prezesa, i on to ma w domu. To jest bardzo ważne. Następna sprawa to jest boks. Nie wszystkim się ta dyscyplina podoba, ale jeżeli chętni są to naprawdę mamy już tutaj doświadczenie w Dzierżoniowie i mamy mistrzów Polski i zawodników, którzy brali udział w mistrzostwach świata. To są ludzie, którzy lubią taki rodzaj sportu i trzeba im w tym pomóc po to żeby oni mieli zajęcia. Jeżeli chociaż jeden, czy dwóch czy trzech wyrośnie na człowieka, który powie, że sport mu pomógł w życiu to będzie dobrze. Dlatego ja w swoim działaniu zwrócę na to uwagę i Wysoką Radę o tym chce poinformować. Ważną rzeczą jest, jeżeli chodzi o Klub Karate, oni przede wszystkim potrzebują matę. Tutaj przy tym ile tej młodzieży i dzieci, jeżeli najmłodsze dziecko, które bierze udział to jest ośmioletnie, ja uważam - ta ogólna sprawność, którą oni robią, jest to bardzo ważne, aby pomóc i ja będę rozmawiał z komisjami tematycznymi abyśmy te sprawy mogli rozwiązać. Sprawa takiej nowej dyscypliny bile, tutaj najważniejszą rzeczą jest obiekt, oni potrzebują kilka boisk o wymiarach cztery na 15 metrów o nawierzchni żwiru. Ta dyscyplina bardzo mocno się rozwija, też mamy ludzi z Dzierżoniowa, którzy są reprezentantami Polski. Sprawa piłki nożnej, to mogę powiedzieć tak, że to są wszystkie dyscypliny i piłka nożna. I tak należy to traktować. Wydaje mi się, że to, co w tej chwili się dzieje w klubie Lechia Dzierżoniów idzie ku dobremu. Nie mówię, że jest dobrze, bo powiedziałem dzisiaj kierownikowi, że nie wierzę, że musieli przegrać 11: 0 z Orłem Ząbkowice. Nie wierzę w czystość tego meczu. Nie wierzę, i to mówię oficjalnie. I powiedziałem, że jeżeli takie mają być zdarzenia, to będę sam wnioskował o zmniejszenie dotacji, bo albo nie mam z kim grać i się wycofuje drużynę, a jak się podkłada to dla mnie nie jest zawodnikiem bo on w życiu nie będzie zawodnikiem, przy tym, że my dajemy pieniądze jako miasto, więc zwróciłem na to uwagę. Jeżeli chodzi o Ośrodek Sportu i Rekreacji, oceniam pracę tego ośrodka bardzo dobrze. Uważam, że jeżeli uporamy się z tą inwestycją, jeżeli będziemy mieli już unormowane te sprawy, to sprawę kształcenia młodzieży w kierunku rozwoju fizycznego będziemy mieli w Dzierżoniowie ustabilizowaną. I młodzież w każdej dyscyplinie będzie miała gdzie swoje zainteresowania rozwijać. Wysoka Rado, jeżeli mówimy o sprawie kultury, to muszę tu powiedzieć jeszcze odnośnie jednej sprawy, a mianowicie pan Grabarkiewicz ze mną rozmawiał i tam wyszło jakieś nieporozumienie. Proponuję jeszcze raz do tej sprawy podejść gdyż on miał żal, że jego zawodnik, który brał udział w mistrzostwach świata nie otrzymał żadnego podziękowania. Myślę, że to jest jakieś nieporozumienie, dlatego chciałem Wysokiej Radzie to przekazać. To samo dotyczy zapasów, którzy chcą inne miejsce. Natomiast widzieliśmy w ośrodku kultury dorobek Państwowej Szkoły Muzycznej. Mówię to specjalnie Państwowa Szkoła Muzyczna, nie mniej jednak ona jest u nas w Dzierżoniowie i gro młodzieży chodzi do niej z Dzierżoniowa. Dlatego jako burmistrz miasta postanowiłem im pomoc, to co mogę pomóc. A mianowicie poprosili o 4 ławki na zaplecze; na podwórzu, otrzymali je po to żeby sobie zrobić taki skwerek. Natomiast koniecznością jest aby im pomóc w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to jest remont dachu na tej nieruchomości oraz zakup fortepianu. Myślę, że warto pomóc. Natomiast uczniów tej Państwowej Szkoły Muzycznej objęliśmy też programem środowiskowej szkoły samorządowej. Najzdolniejsza młodzież też ma stypendium tak jak nasi uczniowie, którzy wykazują się najlepszymi stopniami w szkole podstawowej i gimnazjum. Tutaj szczególne słowa uznania należą się dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. To, co robi pan dyrektor Krzysztof Tokarski i jego pracownicy, uważam i podzielam to, co powiedział pan radny Jarosław Rudnicki, że warto pomóc jeszcze bardziej Dzierżoniowskiemu Ośrodkowi Kultury gdyż on naprawdę robi w zakresie kultury

9 duchowej bardzo dużo. Ja dzisiaj nie żegnałem pani Horożanieckiej, ponieważ my jesteśmy umówieni 23 czerwca i wówczas będę ja dziękował łącznie z pracownikami całego ośrodka. Natomiast ważną rzeczą jest, i tu trzeba mu pogratulować i podziękować za te Dni Dzierżoniowa, i będę wnioskował do Wysokiej Rady na następnej sesji Rady Miejskiej, aby faktycznie pan dyrektor łącznie ze wszystkimi pracownikami otrzymał nagrodę i żeby nie robił to z własnych środków, to nie będą jakieś duże pieniądze, ale faktycznie to, co zrobił, jeżeli chodzi o Dni Dzierżoniowa. I miał szczęście, bo trafił z zespołem, bo dam przykład Sisters, kiedy miedzy lutym a marcem jak pan dyrektor uzgadniał z nami program na Dni Dzierżoniowa, i mówił, że zaprosi taki zespół młodzieżowy Sisters, myśmy nic nie wiedzieli, co to za zespół, i oni przyjechali do nas za ¼ ceny. No i okazuje się, że dzień przed tym jak u nas byli osiągnęli największe laury w Opolu, wszystkie nagrody itd. i w tym samym dniu, kiedy u nas byli pojechali je odebrać. Najważniejsze, że młodzieży się ten zespół podobał. Zauważyliście Państwo, że inną formę przyjęliśmy, jeżeli chodzi o program Dni Dzierżoniowa, tych zespołów było więcej, dla każdego coś przyjemnego. Przeraziliśmy się wczoraj i przedwczoraj, ja się przeraziłem jak zobaczyłem ile jest ludzi. Byłem przerażony, bo nie liczyłem na tak dużo. W związku z tym ja oficjalnie jeszcze raz bardzo chciałem podziękować dyrektorowi i wszystkim pracownikom za to, że oni dzisiaj do samego rana pracowali żeby był porządek i czysto. No i widzieliście, pan dyrektor był do naszej dyspozycji. I tutaj myślę, że nie będzie większych sprzeciwów żebyśmy mogli w ten sposób uhonorować. Dzisiaj już zapraszam 6 czerwca na biesiadę u Piasta, która odbędzie się na terenie OSiR-u a na 26 czerwca już dzisiaj zapraszam Państwa na Poezję na Murach. Byliście Państwo w bibliotece. Uważam, że działalność biblioteki, w ostatnich bardzo się zmienił sposób pracy. To nie jest tylko i wyłącznie wypożyczalnia książek, ale to jest ta działalność, którą ja w całej rozciągłości popieram, że są odczyty, ciekawe spotkania są i z poetami i z ciekawymi ludźmi, i konferencja, o której pani dyrektor mówiła. I przede wszystkim warunki, jakie dzięki Wysokiej Radzie stwarzamy naszym mieszkańcom, jeżeli chodzi o ten sposób spędzania czasu, i tej działalności, jeżeli chodzi o bibliotekę. I też tutaj popieram, i bardzo się cieszę, że komisja wystąpiła z wnioskiem o nagrodę dla pani dyrektor, bo naprawdę się to należy. A chcę wszystkim Państwu przypomnieć, bo pamiętacie, jakie były nieporozumienia, jeżeli chodzi o przeprowadzenie części biblioteki właśnie do tej filii gdzie dzisiaj żeście byli Państwo, że przeniesienie tutaj na pierwsze i drugie piętro było to sceptyczne podejście. Dzisiaj mamy inne. Czyli nieraz jest dobrze być takim stanowczym i wizję mieć szerszą po to żeby później pracownik mógł swego przełożonego nawet i pochwalić. To jest ważne. Dzisiaj są wszyscy z tego zadowoli, chociaż pewne mankamenty są, bo kiedyś była mała filia na os. Tęczowym a dzisiaj już niektórym osobom się nie chce iść na os. Jasne, bo to już jest za daleko. Myślę, że Dzierżoniów nie jest takim obszernym miastem żeby faktycznie było gdziekolwiek dalej. Ja jestem zdania, że dla mnie jako dla burmistrza miasta gdzie te jednostki podlegają, dla mnie jest najważniejsze i tym się kieruję, że jeżeli jest inicjatywa dyrektorów to trzeba ją popierać i ewentualnie ukierunkowywać. Natomiast nie wolno inicjatywy hamować i z takiego założenia wychodzę. Oczywiście w trakcie tego są też nieporozumienia. W miesięczniku Książka i Czytelnik czasopismo bibliotekarzy Dolnego Śląska, w numerze 1/2004 jest ciekawy artykuł, w którym napisano, że Dzierżoniów jest stolicą regionu szczególnie silnie dotkniętego kosztami transformacji, ale jeżeli chodzi o sprawy biblioteki, jest na pierwszym miejscu. Tym chciałem się z Wysoką Radą podzielić, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. Ad. 12. Zamknięcie sesji. Przewodnicząca H. Zielińska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i zamknęła 27 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Lista mówców załącznik nr 22. Protokół sporządziła: Franciszka Czaja, kierownik Kancelarii Rady Miejskiej Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pzrewodniczący Rady Miejskiej Helena Zielińska Henryk Smolny METRYKA Liczba odwiedzin : 73

10 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie Beata Kozak Agnieszka Janas Czas wytworzenia: :47:50 Czas publikacji: :02:34 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r.

Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r. Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r. Protokół Nr LXII/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 25 września 2006 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

protokół 33 sesji- 8.03.2013

protokół 33 sesji- 8.03.2013 protokół 33 sesji- 8.03.2013 Protokół Nr XXXIII/13 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 8 marca 2013 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku Protokół Nr XIII/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2011 roku Sesję rozpoczęto o godz. dziesiątej, zakończono o godz. dwunastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Głogoczów, 22 kwiecień 2010r. Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa W dniu 22 kwietnia 2010 roku w drugim terminie ( z powodu braku quorum) w Wiejskim Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

P O R Z Ą D E K O B R A D

P O R Z Ą D E K O B R A D Dz-15.0020.1.27.2013 P R O T O K Ó Ł XXVII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 21 marca 2013 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz. 17.00 do 18.25 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU 1 Postanowienia wstępne 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący komisji Adam Smołucha. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r. RM.0002.14.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 01.10.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 1 października 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu i przedstawił porządek posiedzenia:

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu i przedstawił porządek posiedzenia: Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 28 sierpnia 2014 roku o godz. 09.00 Obecni: Sebastian Burdzy - Powiatu Średzkiego

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS Protokół W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 21 października 2011 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Kicin, Kliny, Janikowo i okolice, wrzesień 2012 r. Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Szanowna Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r.

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Ad. 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kętrzynie z dnia 26.10.2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej: 1) Kot Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w dniu 27.05.2015 r. I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 1 Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie przepisów ustawy z 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2011. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr 6/2011. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku. Przewodniczyli Przewodniczący Komisji Paweł Prochota Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2).

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2). Protokół Nr 41/2013 z XLI Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 r. Obecnych 10 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XLI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Warszawa, 22 marca 2012 Działając zgodnie z 22 Ust.4 Statutu IFR zarząd zwołał na dzień 22 marca 2012 w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo